Page 1

IUNIE 2014

6

[143]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

NOȚIUNI ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate _______________________________________________________ 8 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ____________________________________________________ 9 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 15 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale _____________________________ 17 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ___________________________________ 18 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 27 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 27 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate _________________________________________________________ 34 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate _____________________________________________________________ 37 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 39 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 39 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 44 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ _________________________________________________________ 49 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate ___________________________________________________________ 49 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice, etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС).

01

01.120

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-2:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare - Принципы и методология стандартизации. Структура и порядок организации технических комитетов по стандартизации (Înlocuieşte CBP 1-2:2007) CBP 1-12:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor internaţionale ca standarde moldovene - Принципы и методология стандартизации. Принятие международных стандартов в качестве стандартов Молдовы (Înlocuieşte CBP 1-12:2007) CBP 1-21:2014 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor europene ca standarde moldovene - Принципы и методология стандартизации. Принятие европейских стандартов в качестве стандартов Молдовы (Înlocuieşte CBP 1-21:2007) SM ISO/CEI GHID 37:2014 (vers. eng.) Instrucţiuni de utilizare a produselor de către consumatori Инструкции по применению продукции потребителями (ISO/CEI GUIDE 37:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO/CEI 37:2006) 01.140 01.140.20

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

SM ISO 2789:2014 (vers. eng.) Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă - Информация и документация. Международная библиотечная статистика (ISO 2789:2013, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 2789:2009)

4

SM ISO 25964-1:2014 (vers. eng.) Informare şi documentare. Tezaurele şi interoperabilitatea lor cu alte vocabulare. Partea 1: Tezaure pentru selectare informaţională - Информация и документация. Тезаурусы и взаимосвязь с другими словарями. Часть 1: Тезаурусы для информационного поиска (ISO 25964-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 2788:2005) 01.140.30

Documente în administraţie, comerţ şi industrie Документы в управлении, торговле и промышленности

SM ISO 4217:2014 (vers. eng.) Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor - Коды для представления валют и фондов (ISO 4217:2008, IDT) 03

03.060

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Finanţe. Bănci. Sisteme monetare. Asigurări Финансы. Банковское дело. Денежные системы. Страхование

SM ISO 4217:2014 (vers. eng.) Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor - Коды для представления валют и фондов (ISO 4217:2008, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

03.080 03.080.30

Servicii Услуги

03.120.20

Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

SM EN 13549:2014 (vers. eng.) Servicii de curăţenie. Cerinţe şi recomandări fundamentale pentru sistemele de măsurare a calităţii - Услуги по уборке. Основные требования и рекомендации по системам измерений качества (EN 13549:2001, IDT) SM ISO/CEI GHID 37:2014 (vers. eng.) Instrucţiuni de utilizare a produselor de către consumatori Инструкции по применению продукции потребителями (ISO/CEI GUIDE 37:2012, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R ISO/CEI 37:2006)

SM ISO/CEI TS 17021-4:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 4: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al sustenabilităţii evenimentelor Оценка соответствия. Требования к органам, обеспечивающим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 4: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента устойчивости событий (ISO/CEI TS 17021-4:2013, IDT) 03.160

SM EN 15017:2014 (vers. eng.) Servicii funerare. Cerinţe - Услуги похоронные. Требования (EN 15017:2005, IDT) 03.100 03.100.30

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

Legislaţie. Administrare Законодательство. Администрация

SM EN 419211-2:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 2: Dispozitive cu generare de cheie Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 2: Устройство с генерацией ключа (EN 419211-2:2013, IDT)

SM EN ISO 8586:2014 (vers. eng.) Analiză senzorială. Ghid general pentru selectarea, instruirea şi monitorizarea evaluatorilor selectaţi şi experţilor în domeniul evaluării senzoriale - Сенсорный анализ.Общие руководящие указания по отбору, обучению и мониторингу отобранных испытателей и экспертов в области сенсорной оценке (EN ISO 8586:2014, IDT)

SM EN 419211-3:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 3: Dispozitive cu import de cheie Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 3: Устройство с импортом ключа (EN 419211-3:2013, IDT)

SM ISO 13300-1:2014 (vers. eng.) Analiză senzorială. Ghid general pentru personalul laboratorului de analiză senzorială. Partea 1: Responsabilităţile personalului - Сенсорный анализ. Общее руководство для персонала лаборатории по сенсорному анализу. Часть 1: Ответственность персонала (ISO 13300-1:2006, IDT)

SM EN 419211-4:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 4: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de generare de certificate - Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 4: Расширение устройства с генерацией ключей и доверенным каналом для применения генерации сертификатов (EN 419211-4:2013, IDT)

03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM EN ISO 13485:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare - Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для регламентирующих целей (EN ISO 13485:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 13485:2007)

SM EN 419211-5:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 5: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii - Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 5: Расширение устройства с генерацией ключей и доверенным каналом для приложения создания подписи (EN 419211-5:2013, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

03.240

Servicii poştale Почтовые услуги

SM CEN/TR 14142-2:2014 (vers. eng.) Servicii poştale. Baze de date pentru adrese. Partea 2: Convenţii de prezentare a elementelor, considerente de proiectare a modelelor, modele de adrese şi instrucţiuni de prezentare - Услуги почтовые. Адресная база данных. Часть 2: Конвенции для отображения элементов, положения проектирования шаблонов, шаблоны адресов и инструкции по оформлению (CEN/TR 14142-2:2011, IDT)

SM EN 419211-5:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 5: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii - Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 5: Расширение устройства с генерацией ключей и доверенным каналом для приложения создания подписи (EN 419211-5:2013, IDT) 35.100 35.100.70

11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SM EN ISO 13485:2014 (vers. eng.) Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare - Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для регламентирующих целей (EN ISO 13485:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 13485:2007) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM EN 419211-2:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 2: Dispozitive cu generare de cheie Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 2: Устройство с генерацией ключа (EN 419211-2:2013, IDT) SM EN 419211-3:2014 (vers.eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 3: Dispozitive cu import de cheie Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 3: Устройство с импортом ключа (EN 419211-3:2013, IDT) SM EN 419211-4:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 4: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de generare de certificate - Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 4: Расширение устройства с генерацией ключей и доверенным каналом для применения генерации сертификатов (EN 419211-4:2013, IDT)

6

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat aplicare Прикладной уровень

SM ISO/CEI 9594-8:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Interconexiunea sistemelor deschise. Linie directoare. Partea 8: Structura certificatului cheii-publice şi a atributului - Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Директория. Часть 8: Структура сертификата открытого ключа и атрибута (ISO/CEI 9594-8:2014, IDT) 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

SM EN 419211-2:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 2: Dispozitive cu generare de cheie Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 2: Устройство с генерацией ключа (EN 419211-2:2013, IDT) SM EN 419211-3:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 3: Dispozitive cu import de cheie Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 3: Устройство с импортом ключа (EN 419211-3:2013, IDT) SM EN 419211-4:2014 (vers.eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 4: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de generare de certificate - Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 4: Расширение устройства с генерацией ключей и доверенным каналом для применения генерации сертификатов (EN 419211-4:2013, IDT) SM EN 419211-5:2014 (vers. eng.) Profiluri de protecţie pentru dispozitive securizate de creare a semnăturii. Partea 5: Extensie pentru dispozitiv cu generare de cheie şi comunicaţie securizată cu aplicaţia de creare a semnăturii - Защитные профили для устройств безопасности при выполнении подписи. Часть 5: Расширение устройства с генерацией ключей и доверенным каналом для приложения создания подписи (EN 419211-5:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

SM ISO/CEI 18013-1:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Identificarea persoanei. Permis de conducere conform cu ISO. Partea 1: Caracteristici fizice şi set de date de bază - Информационные технологии. Идентификация личности. Водительские права в соответствии с ISO. Часть 1: Физические характеристики и набор базовых данных (ISO/CEI 18013-1:2005, IDT) SM ISO/CEI 18013-2:2014 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Identificarea persoanei. Permis de conducere conform cu ISO. Partea 2: Tehnologii lizibile cu aparate - Информационные технологии. Идентификация личности. Водительские права в соответствии с ISO. Часть 2: Машиночитаемые технологии (ISO/CEI 18013-2:2008, IDT) SM CEN/TS 15480-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de cartele de identificare. Cartela de cetăţean al Europei. Partea 3: Interoperabilitatea cartelei de cetăţean al Europei, utilizînd o interfaţă aplicativă - Системы идентификационных карт. Карта гражданина Европы. Часть 3: Взаимодействие карты гражданина Европы с использованием прикладного интерфейса (CEN/TS 15480-3:2014, IDT) (Înlocuieşte SM CEN/TS 15480-3:2013) 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

SM EN ISO 19101:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Model de referinţă - Географическая информация. Эталонная модель (EN ISO 19101:2005, IDT) SM EN ISO 19107:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Schemă spaţială - Географическая информация. Пространственная схема (EN ISO 19107:2005, IDT) SM EN ISO 19109:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Reguli pentru schema de aplicare Географическая информация. Правила для схемы приложений (EN ISO 19109:2006, IDT) SM EN ISO 19110:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Metodologie pentru catalogarea entităţilor - Географическая информация. Методология каталогизации особенностей (EN ISO 19110:2006, IDT)

SM EN ISO 19115-1:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Metadate. Partea 1: Principii fundamentale - Географическая информация. Метаданные. Часть 1: Основные положения (EN ISO 19115-1:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 19115:2010) SM EN ISO 19115-2:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Metadate. Partea 2: Extensii pentru imagini şi matrici - Географическая информация. Метаданные. Часть 2: Расширения для данных изображения и данных с координатной привязкой (EN ISO 19115-2:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 19115-2:2010) SM ISO 19111:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Referințe spațiale prin coordonate Географическая информация. Привязка в пространстве по координатам (ISO 19111:2007, IDT) SM ISO/TS 19103:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Schema de limbaj conceptual Географическая информация. Схема концептуального языка (ISO/TS 19103:2005, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/TS 19103:2009) SM CEN ISO/TS 19139:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Metadate. Implementarea schemei XML Географическая информация. Метаданные. Внедрение XML-схемы (CEN ISO/TS 19139:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/TS 19139:2010) 67 67.240

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Analiză senzorială Органолептический анализ

SM EN ISO 8586:2014 (vers. eng.) Analiză senzorială. Ghid general pentru selectarea, instruirea şi monitorizarea evaluatorilor selectaţi şi experţilor în domeniul evaluării senzoriale - Сенсорный анализ.Общие руководящие указания по отбору, обучению и мониторингу отобранных испытателей и экспертов в области сенсорной оценке (EN ISO 8586:2014, IDT) SM ISO 13300-1:2014 (vers. eng.) Analiză senzorială. Ghid general pentru personalul laboratorului de analiză senzorială. Partea 1: Responsabilităţile personalului - Сенсорный анализ. Общее руководство для персонала лаборатории по сенсорному анализу. Часть 1: Ответственность персонала (ISO 13300-1:2006, IDT)

SM EN ISO 19111-2:2014 (vers. eng.) Informaţii geografice. Referințe spațiale prin coordonate. Partea 2: Extindere la valorile parametrice - Географическая информация. Привязка в пространстве по координатам. Часть 2: Расширение для параметрических значений (EN ISO 19111-2:2012, IDT)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română CBP 1-2:2014

01.120

272 din 17.06.2014

CBP 1-12:2014

01.120

272 din 17.06.2014

CBP 1-21:2014

01.120

272 din 17.06.2014

Standarde în limba engleză SM EN 13549:2014

03.080.30

274 din 26.06.2014

SM EN 15017:2014

03.080.30

274 din 26.06.2014

SM EN 419211-2:2014

SM EN 419211-3:2014

SM EN 419211-4:2014

SM EN 419211-5:2014 SM EN ISO 8586:2014 SM EN ISO 13485:2014

273 din 25.06.2014

273 din 25.06.2014

273 din 25.06.2014

273 din 25.06.2014 274 din 26.06.2014 274 din 26.06.2014

SM EN ISO 19101:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM EN ISO 19107:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM EN ISO 19109:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM EN ISO 19110:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM EN ISO 19111-2:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM EN ISO 19115-1:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM EN ISO 19115-2:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM ISO 2789:2014

01.140.20

274 din 26.06.2014

SM ISO 4217:2014 SM ISO 13300-1:2014

8

03.160 35.040 35.240.15 03.160 35.040 35.240.15 03.160 35.040 35.240.15 03.160 35.040 35.240.15 03.100.30 67.240 03.120.10 11.040.01

01.140.30 03.060 03.100.30 67.240

274 din 26.06.2014 274 din 26.06.2014

SM ISO 19111:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM ISO 25964-1:2014

01.140.20

274 din 26.06.2014

SM ISO/CEI 9594-8:2014

35.100.70

273 din 25.06.2014

SM ISO/CEI 18013-1:2014

35.240.15

269 din 10.06.2014

SM ISO/CEI 18013-2:2014

35.240.15

269 din 10.06.2014

SM ISO/CEI GHID 37:2014

01.120 03.080.30

274 din 26.06.2014

SM ISO/CEI TS 17021-4:2014

03.120.20

274 din 26.06.2014

SM CEN/TR 14142-2:2014

03.240

274 din 26.06.2014

SM CEN/TS 15480-3:2014

35.240.15

273 din 25.06.2014

SM CEN ISO/TS 19139:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014

SM ISO/TS 19103:2014

35.240.70

270 din 10.06.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna iunie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в июне 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

01

01.070

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Codificare pentru culori Цветовое кодирование

SM SR EN 60446:2010 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau alfanumeric - Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", маркировка и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно- цифровых обозначений (În vigoare SM SR EN 60445:2013) 01.075

Simboluri literale Знаковые обозначения

GOST CEI 61293-2002 Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности (În vigoare SM SR EN 61293:2010) 01.080 01.080.40

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, diagrame, tablouri electrice şi electronice şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей, диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники

GOST 20459-87 (CEI 34-6-69) Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения. Обозначения (În vigoare SM SR EN 60034-6:2010)

01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

CBP 1-2:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare - Принципы и методология стандартизации. Структура и порядок организации техни- ческих комитетов по стандартизации (Înlocuit cu CBP 1-2:2014) CBP 1-12:2007 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor internaţionale ca standarde moldovene - Принципы и методология стандартизации. Порядок принятия международных стандартов в качестве национальных стандартов и предстандартов (Înlocuit cu CBP 1-12:2014) CBP 1-21:2008 Principiile şi metodologia standardizării. Adoptarea standardelor europene ca standarde moldovene - Принципы и методология стандартизации. Принятие европейских стандартов в качестве национальных стандартов и предстандартов (Înlocuit cu CBP 1-21:2014) SM GOST R ISO/CEI 37:2006 Produse de consum. Instrucţiuni de utilizare. Cerinţe generale – Потребительские товары. Инструкции по применению. Общие требования (Înlocuit cu SM ISO/CEI GHID 37:2014) 01.140 01.140.20

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Ştiinţa informaţiei Информатика

SM SR ISO 2788:2005 Documentare. Reguli generale pentru elaborarea şi dezvoltarea tezaurelor monolingve - Документация. Общие правила разработки и развития одноязычных тезаурусов (Înlocuit cu SM ISO 25964-1:2014) 01.140.40

Editare Издательское дело

SM ISO 2789:2009 (vers.eng.) Informare şi documentare. Statistici internaţionale de bibliotecă - Информация и документация. Международная библиотечная статистика (Înlocuit cu SM ISO 2789:2014)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

03

03.080 03.080.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru consumatori Услуги для потребителя

SM GOST R ISO/CEI 37:2006 Produse de consum. Instrucţiuni de utilizare. Cerinţe generale – Потребительские товары. Инструкции по применению. Общие требования (Înlocuit cu SM ISO/CEI GHID 37:2014) 03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM SR EN ISO 13485:2007 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare - Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования в целях регламентирования (Înlocuit cu SM EN ISO 13485:2014) 11 11.040 11.040.01

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SM SR EN ISO 13485:2007 Dispozitive medicale. Sisteme de management al calităţii. Cerinţe pentru scopuri de reglementare - Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования в целях регламентирования (Înlocuit cu SM EN ISO 13485:2014) 13

13.220 13.220.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

SM SR EN 60695-2-12:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la inflamabilitate cu fir incandescent - Испытания на пожароопасность. Часть 2-12: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Методы испытаний материалов на воспламеняемость раскаленной проволокой (În vigoare SM SR EN 60695-2-12:2014)

10

SM SR EN 60695-2-13:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la aprindere cu fir incandescent - Испытания на пожароопасность. Часть 2-13: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания материалов на возгораемость раскаленной проволокой (În vigoare SM SR EN 60695-2-13:2014) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

SM SR EN 60335-2-54:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe pentru uz casnic, care utilizează lichide sau vapori - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-54: Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-54:2011) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

SM SR EN 50371:2010 Standard generic pentru demonstrarea conformităţii aparatelor electrice şi electronice de mică putere cu restricţiile de bază referitoare la expunerea persoanelor la cîmpuri electromagnetice (10 MHz 300 GHz). Public Основополагающий стандарт для демонстрации соответствия маломощной электронной и электрической аппаратуры основным ограничениям, относящимся к воздействию на человека электромагнитных полей (10 MHz - 300 GHz). Для общего применения (În vigoare SM SR EN 62479:2012) 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

SM 8-0:1998 Sistemul Naţional de Metrologie. Principii generale Национальная Система Метрологии. Основные положения SM 8-6:1996 Caracteristici şi erori ale mijloacelor de măsurare. Terminologie – Характеристики и погрешности средств измерений. Терминология SM 8-13:1999 Sistemul de acreditare a laboratoarelor de etalonări, verificări şi încercări ale mijloacelor de măsurare. Principii generale – Система акредитации эталонировочных, поверочных и испытптельных лабораторий средств измерений. Основное положения SM 8-14:1999 Sistemul de acreditare a laboratoarelor de etalonări, verificări şi încercări ale mijloacelor de măsurare. Criterii generale pentru organismul de acreditare a laboratoarelor - Система аккредитации калибровочных, поверочных и испытательных лабораторий средств измерений. Общие требования к органу по аккредитации лабораторий


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

SM 8-18:2000 Sistemul Naţional de Metrologie. Sistemul de acreditare a laboratoarelor de etalonări, verificări şi încercări ale mijloacelor de măsurare. Acreditarea laboratoarelor de încercări Национальная система метрологии. Система аккредитации эталонировочных, поверочных и испытательных лабораторий средств измерений. Аккредитация испытательных лабораторий SM 8-19:2005 Sistemul Naţional de Metrologie. Autorizarea laboratoarelor de etalonări şi verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare Национальная система метрологии. Авторизация эталонировочных и поверочных лабораторий средств измерений SM 8-20:2002 Sistemul Naţional de Metrologie. Acreditarea serviciilor de metrologie pentru dreptul de atestare a procedurilor de măsurare - Национальная система метрологии. Аккредитация метрологических служб на право аттестации методик выполнения измерений SM 8-21:2003 Sistemul Naţional de Metrologie. Atestarea utilajului de încercări. Principii generale - Национальная система метрологии. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения SM 8-23:2005 Sistemul Naţional de Metrologie. Asigurarea metrologică a încercărilor produselor în scopul asigurării conformităţii. Principii generale - Национальная система метрологии. Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

GOST 7165-93 (CEI 564-77) Мосты постоянного тока для измерения сопротивления (În vigoare SM SR EN 60564:2010) GOST 7590-93 (CEI 51-4-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 4. Особые требования к частотомерам (În vigoare SM SR EN 60051-4:2010) GOST 8039-93 (CEI 51-5-85) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 5. Особые требования к фазометрам, измерителям коэффициента мощности и синхроноскопам (În vigoare SM SR EN 60051-5:2010) GOST 8042-93 (CEI 51-8-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 8. Особые требования к вспомогательным частям (În vigoare SM SR EN 60051-8:2010) GOST 8476-93 (CEI 51-3-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 3. Особые требования к ваттметрам и варметрам (În vigoare SM SR EN 60051-3 +A1:2010)

GOST 8711-93 (CEI 51-2-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам (În vigoare SM SR EN 60051-2:2010) GOST 10374-93 (CEI 51-7-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 7. Особые требования к многофункциональным приборам (În vigoare SM SR EN 60051-7:2010) GOST 11282-93 (CEI 524-75) Резистивные делители напряжения постоянного тока (În vigoare SM SR EN 60524:2010) GOST 23706-93 (CEI 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости (În vigoare SM SR EN 60051-6:2010) GOST 30012.1-2002 (CEI 60051-1-97) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определение и основные требования, общие для всех частей (În vigoare SM SR EN 60051-1:2010) GOST 30012.9-93 (CEI 51-9-88) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 9. Рекомендуемые методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60051-9:2010) 25 25.160 25.160.01

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

SM SR EN 60974-11:2010 Echipament pentru sudare cu arc electric. Partea 11: Portelectrozi - Оборудование для дуговой сварки. Часть 11: Электрододержатели (Înlocuit cu SM SR EN 60974-11:2012) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM SR EN 60446:2010 Principii fundamentale şi de securitate pentru interfaţa ommaşină, marcare şi identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau alfanumeric - Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", маркировка и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно- цифровых обозначений (În vigoare SM SR EN 60445:2013)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014 SM SR EN 60695-2-12:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-12: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la inflamabilitate cu fir incandescent - Испытания на пожароопасность. Часть 2-12: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Методы испытаний материалов на воспламеняемость раскаленной проволокой (În vigoare SM SR EN 60695-2-12:2014)

GOST CEI 598-2-1-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения (În vigoare SM SR EN 60598-2-1:2010)

SM SR EN 60695-2-13:2010 Încercări privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercări cu fir incandescent/încălzitor. Metodă de încercare a materialelor la aprindere cu fir incandescent - Испытания на пожароопасность. Часть 2-13: Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания материалов на возгораемость раскаленной проволокой (În vigoare SM SR EN 60695-2-13:2014)

GOST CEI 598-2-9-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 9. Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) (În vigoare SM SR EN 60598-2-9:2010)

GOST CEI 61293-2002 Оборудование электротехническое. Маркировка с указанием параметров и характеристик источника питания. Требования безопасности (În vigoare SM SR EN 61293:2010) 29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

GOST CEI 60719-2002 Кабели с круглыми медными токопроводящими жилами на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Расчет нижнего и верхнего пределов средних наружных размеров (În vigoare SM SR EN 60719:2010) 29.100

Componente pentru echipament electric Компоненты электрооборудования

GOST 14254-96 (CEI 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (În vigoare SM SR EN 60529:2010) 29.120 29.120.10

Accesorii electrice Электрическая арматура Tuburi pentru scopuri electrice Кабелепроводы

SM GOST EN 50085-1:2009 Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii electrice. Partea 1: Cerinţe generale - Системы электропроводные канальные для электроустановок. Часть 1: Общие требования (În vigoare SM SR EN 50085-1:2010) 29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

GOST 30851.2.2-2002 (CEI 60320-2-2:1998) Соединители электрические бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к вилкам и розеткам для взаимного соединения в приборах и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60320-2-2:2010) 29.120.40

Întrerupătoare Переключатели

GOST 30850.1-2002 (CEI 60669-1:1998) Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60669-1:2010)

12

GOST CEI 598-2-7-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 7. Светильники переносные для использования в саду (În vigoare SM SR EN 60598-2-7:2010)

GOST CEI 598-2-17-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 17. Светильник для внутреннего и наружного освещения сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (În vigoare SM SR EN 60598-2-17+A2:2010) GOST CEI 598-2-25-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 25. Светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений (În vigoare SM SR EN 60598-2-25:2010) GOST CEI 60598-2-4-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 4. Светильники переносные общего назначения (În vigoare SM SR EN 60598-2-4:2010) GOST CEI 60598-2-5-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Прожекторы заливающего света (În vigoare SM SR EN 60598-2-5:2010) GOST CEI 60598-2-6-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 6. Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания (În vigoare SM SR EN 60598-2-6+A1:2010) GOST CEI 60598-2-19-2002 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 19. Светильники вентилируемые. Требования безопасности (În vigoare SM SR EN 60598-2-19:2010) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM SR HD 60269-2:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la I Предохранители плавкие низковольтные. Часть 2: Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым квалифицированным персоналом (плавкие предохранители, главным образом промышленного назначения). Примеры стандартизованных систем плавких предохранителей от A до I (Înlocuit cu SM SR HD 60269-2:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

SM SR HD 60269-3:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 3: Prescripţii suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane necalificate (siguranţe fuzibile utilizate în special pentru aplicaţii casnice şi similare). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile standardizate de la A pînă la F Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3: Дополнительные требования к плавким предохранителям, используемым неквалифицированным персоналом (плавкие предохранители, главным образом бытового и аналогичного назначения). Примеры стандартизованных систем плавких предохранителей от A до F (Înlocuit cu SM SR HD 60269-3:2012) SM SR EN 60269-4:2010 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 4: Prescripţii suplimentare referitoare la elemente de înlocuire utilizate pentru protecţia dispozitivelor cu semiconductoare - Предохранители плавкие низковольтные. Часть 4: Дополнительные требования к плавким вставкам для защиты полупроводниковых устройств (Înlocuit cu SM SR EN 60269-4:2011) 29.140

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

29.140.10

Socluri şi dulii pentru lămpi Цоколи и патроны для ламп

35.240.70

SMV ISO 19115:2010 (vers.eng.) Informaţie geografică. Metadate - Географическая информация. Метаданные (Înlocuit cu SM EN ISO 19115-1:2014) SMV ISO 19115-2:2010 (vers.eng.) Informaţie geografică. Metadate. Partea 2: Extensii pentru imagini şi matrici - Географическая информация. Метаданные. Часть 2: Расширения для данных изображения и данных с координатной привязкой (Înlocuit cu SM EN ISO 19115-2:2014) SMV ISO/TS 19103:2009 (vers.eng.) Informaţie geografică. Schema de limbaj conceptual Географическая информация. Схема концептуального языка (Înlocuit cu SM ISO/TS 19103:2014) SMV ISO/TS 19139:2010 (vers.eng.) Informaţie geografică. Metadate. Implementarea schemei XML Географическая информация. Метаданные. Внедрение XML-схемы (Înlocuit cu SM CEN ISO/TS 19139:2014)

GOST 2746-90 (CEI 238-87) Патроны резьбовые для электрических ламп. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 60238:2010)

97

GOST 2746.1-88 Патроны резьбовые пластмассовые серии Е14 и Е27. Технические условия (În vigoare SM SR EN 60238:2010)

97.120

GOST 28108-89 Цоколи для источников света. Типы, основные и присоединительные размеры, калибры (În vigoare SM SR EN 60061-1:2010)

35

35.240 35.240.15

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

SM CEN/TS 15480-3:2013 (vers.eng.) Sisteme de cartele de identificare. Cartela de cetăţean al Europei. Partea 3: Interoperabilitatea cartelei de cetăţean al Europei, utilizînd o interfaţă aplicativă - Системы идентификационных карт. Карта гражданина Европы. Часть 3: Взаимодействие карты гражданина Европы с использованием прикладного интерфейса (Înlocuit cu SM CEN/TS 15480-3:2014)

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM SR EN 60730-2-9:2010 Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă termosensibile Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9: Частные требования к термочувствительным устройствам управления (Înlocuit cu SM SR EN 60730-2-9:2011) 97.180

Echipamente de uz casnic şi comercial diverse Различная бытовая техника и торговое оборудование

SM SR EN 60335-2-54:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-54: Prescripţii particulare pentru aparate de curăţat suprafeţe pentru uz casnic, care utilizează lichide sau vapori - Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-54: Частные требования к бытовым приборам для очистки поверхностей с использованием жидкостей или пара (Înlocuit cu SM SR EN 60335-2-54:2011)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

97.200 97.200.40

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Terenuri de joc Игровые площадки

SM GOST R 52169:2008 Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcţie şi metode de încercări. Cerinţe generale - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования (În vigoare SM SR EN 1176-1:2012) SM GOST R 52299:2008 Echipamente pentru terenuri de joc pentru copii. Securitatea elementelor de construcţie şi metode de încercări pentru balansoare. Cerinţe generale - Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования (În vigoare SM SR EN 1176-6:2012)

14


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

CBP 1-2:2007

01.120

CBP 1-2:2014

272 din 17.06.2014

CBP 1-12:2007

01.120

CBP 1-12:2014

272 din 17.06.2014

CBP 1-21:2008

01.120

CBP 1-21:2014

272 din 17.06.2014

SM 8-0:1998

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-6:1996

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-13:1999

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-14:1999

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-18:2000

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-19:2005

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-20:2002

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-21:2003

17.020

271 din 16.06.2014

SM 8-23:2005

17.020

271 din 16.06.2014

SM CEN/TS 15480-3:2013

35.240.15

SM CEN/TS 15480-3:2014

273 din 25.06.2014

SM ISO 2789:2009

01.140.40

SM ISO 2789:2014

274 din 26.06.2014

SM SR EN 50371:2010

13.280

SM SR EN 62479:2012

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60269-4:2010

29.120.50

SM SR EN 60269-4:2011

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60335-2-54:2011

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60445:2013

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60695-2-12:2014

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60695-2-13:2014

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60335-2-54:2010 SM SR EN 60446:2010 SM SR EN 60695-2-12:2010 SM SR EN 60695-2-13:2010

13.120 97.180 01.070 29.020 13.220.40 29.020 13.220.40 29.020

SM SR EN 60730-2-9:2010

97.120

SM SR EN 60730-2-9:2011

268 din 03.06.2014

SM SR EN 60974-11:2010

25.160.01

SM SR EN 60974-11:2012

268 din 03.06.2014

SM SR EN ISO 13485:2007

03.120.10 11.040.01

SM EN ISO 13485:2014

274 din 26.06.2014

SM SR ISO 2788:2005

01.140.20

SM ISO 25964-1:2014

274 din 26.06.2014

SM SR HD 60269-2:2010

29.120.50

SM SR HD 60269-2:2012

268 din 03.06.2014

SM SR HD 60269-3:2010

29.120.50

SM SR HD 60269-3:2012

268 din 03.06.2014

SM GOST EN 50085-1:2009

29.120.10

SM SR EN 50085-1:2010

268 din 03.06.2014

SMV ISO 19115:2010

35.240.70

SM EN ISO 19115-1:2014

270 din 10.06.2014

SM GOST R 52169:2008

97.200.40

SM SR EN 1176-1:2012

268 din 03.06.2014

SM GOST R 52299:2008

97.200.40

SM SR EN 1176-6:2012

268 din 03.06.2014

SM GOST R ISO/CEI 37:2006

01.120 03.080.30

SM ISO/CEI GHID 37:2014

274 din 26.06.2014

SMV ISO 19115-2:2010

35.240.70

SM EN ISO 19115-2:2014

270 din 10.06.2014

SMV ISO/TS 19139:2010

35.240.70

SM CEN ISO/TS 19139:2014

270 din 10.06.2014

SMV ISO/TS 19103:2009

35.240.70

SM ISO/TS 19103:2014

270 din 10.06.2014

GOST 2746-90 (CEI 238-87)

29.140.10

SM SR EN 60238:2010

268 din 03.06.2014

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 2746.1-88

29.140.10

SM SR EN 60238:2010

268 din 03.06.2014

GOST 7165-93 (CEI 564-77)

17.220.20

SM SR EN 60564:2010

268 din 03.06.2014

GOST 7590-93 (CEI 51-4-84)

17.220.20

SM SR EN 60051-4:2010

268 din 03.06.2014

GOST 8039-93 (CEI 51-5-85)

17.220.20

SM SR EN 60051-5:2010

268 din 03.06.2014

GOST 8042-93 (CEI 51-8-84)

17.220.20

SM SR EN 60051-8:2010

268 din 03.06.2014

GOST 8476-93 (CEI 51-3-84)

17.220.20

SM SR EN 60051-3+A1:2010

268 din 03.06.2014

GOST 8711-93 (CEI 51-2-84)

17.220.20

SM SR EN 60051-2:2010

268 din 03.06.2014

GOST 10374-93 (CEI 51-7-84)

17.220.20

SM SR EN 60051-7:2010

268 din 03.06.2014

GOST 11282-93 (CEI 524-75)

17.220.20

SM SR EN 60524:2010

268 din 03.06.2014

GOST 14254-96 (CEI 529-89)

29.100

SM SR EN 60529:2010

268 din 03.06.2014

GOST 20459-87 (CEI 34-6-69)

01.080.40

SM SR EN 60034-6:2010

268 din 03.06.2014

GOST 23706-93 (CEI 51-6-84)

17.220.20

SM SR EN 60051-6:2010

268 din 03.06.2014

GOST 28108-89

29.140.10

SM SR EN 60061-1:2010

268 din 03.06.2014

GOST 30012.1-2002 (CEI 60051-1-97)

17.220.20

SM SR EN 60051-1:2010

268 din 03.06.2014

GOST 30012.9-93 (CEI 51-9-88)

17.220.20

SM SR EN 60051-9:2010

268 din 03.06.2014

29.120.40

SM SR EN 60669-1:2010

268 din 03.06.2014

29.120.30

SM SR EN 60320-2-2:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 598-2-1-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-1:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 598-2-7-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-7:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 598-2-9-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-9:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 598-2-17-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-17+A2:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 598-2-25-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-25:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 60598-2-4-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-4:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 60598-2-5-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-5:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 60598-2-6-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-6+A1:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 60598-2-19-2002

29.140.40

SM SR EN 60598-2-19:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 60719-2002

29.060.20

SM SR EN 60719:2010

268 din 03.06.2014

GOST CEI 61293-2002

01.075 29.020

SM SR EN 61293:2010

268 din 03.06.2014

GOST 30850.1-2002 (CEI 60669-1:1998) GOST 30851.2.2-2002 (CEI 60320-2-2:1998)

16


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

2

3

4

1 SM EN ISO 13485:2014

03.120.10 11.040.01

AC

274 din 26.06.2014

SM EN ISO 19110:2014

35.240.70

A1

270 din 10.06.2014

SM ISO 4217:2014

01.140.30 03.060

C1

274 din 26.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-2:2012

35.240.15

A2

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-3:2012

35.240.15

A2

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-3:2012

35.240.15

A3

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-3:2012

35.240.15

A6

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-4:2012

35.240.15

A2

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-4:2012

35.240.15

A3

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 14443-4:2012

35.240.15

A4

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 18013-3:2010

35.240.15

A1

269 din 10.06.2014

SM ISO/CEI 18013-2:2014

35.240.15

C1

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 18013-3:2010

35.240.15

C2

269 din 10.06.2014

SMV ISO/CEI 18013-4:2012

35.240.15

C1

269 din 10.06.2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR ANULATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM SR EN 60730-1:2010

97.120

A2

268 din 03.06.2014

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 31.09.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 31.09.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Domeniul dispozitivelor electronice cu vid Электровакуумные приборы GOST 2182-75

Приборы электровакуумные. Напряжения анода и накала

GOST 3839-70

Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на долговечность

GOST 7428-74 E GOST 7842-71 GOST 8090-73 GOST 8106-70

Лампы усилительные, выпрямительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт, индикаторы вакуумные. Общие технические условия Приборы электровакуумные. Размеры присоединительные. Расположение штырьков. Калибры Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на внутриламповые замыкания и обрывы

GOST 10413-84 E

Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия

GOST 12491-67

Приборы электронно-лучевые приемные. Методы измерения яркости свечения экранов

GOST 13820-77

Приборы электровакуумные. Термины и определения

GOST 16755-71

Приборы электроннолучевые приемные. Метод измерения неравномерности яркости свечения экрана

GOST 17450-78

Тиратроны импульсные. Основные параметры

GOST 17451-78

Газотроны импульсные. Основные параметры

GOST 17452-78

Игнитроны. Основные параметры

18


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 17457-72 GOST 17487-72 GOST 17639-72

Тиратроны тлеющего разряда. Основные параметры Трубки осциллографические с магнитным отклонением луча. Основные параметры и размеры Кинескопы для телевизионных приемников черно-белого изображения. Метод испытания на гарантийную наработку

GOST 17793-77

Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные параметры

GOST 18485-73

Лампы модуляторные для работы в импульсном режиме. Методы измерения импульсных напряжений на электродах

GOST 18571-73

Кинескопы для цветного телевидения. Метод измерения контраста

GOST 18588-73

Кинескопы для цветного и черно-белого телевидения. Метод измерения коэффициента качества катода

GOST 18862-73

Кинескопы для черно-белого телевидения. Метод измерения контраста

GOST 18933-73 GOST 19139-73 GOST 19438.0-80 GOST 19438.1-74 GOST 19438.2-74 GOST 19438.3-74 GOST 19438.4-74 GOST 19438.6-75 GOST 19438.7-75 GOST 19438.8-75 GOST 19438.9-75 GOST 19438.10-75 GOST 19438.11-75 GOST 19438.12-75 GOST 19438.13-75 GOST 19438.14-75 GOST 19438.15-77 GOST 19438.16-77 GOST 19438.17-77 GOST 19438.18-78 GOST 19438.19-78 GOST 19438.20-79 GOST 19438.21-79 GOST 19748.2-74 GOST 19785-88

Трубки электронно-лучевые приемные (кинескопы). Методы испытания на взрывобезопасность Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения разрешающей способности Лампы электронные маломощные. Методы измерения параметров. Общие положения Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения динамического коэффициента усиления и асимметрии усиления на низкой частоте Лампы электронные маломощные. Методы измерения статических международных емкостей Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Метод измерения сопротивления изоляции между электродами, а также между электродами и другими деталями ламп Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока управляющих сеток Лампы электронные маломощные. Методы измерения коэффициента усиления Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны характеристики Лампы электронные маломощные. Методы измерения тока электронной эмиссии катода Лампы электронные маломощные. Методы измерения внутреннего сопротивления Лампы электронные маломощные. Методы испытания и измерения параметров в выпрямительном режиме Лампы электронные маломощные. Метод измерения напряжения гудения Лампы электронные маломощные. Методы измерения анода и токов сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны преобразования и токов электродов в преобразовательном режиме Лампы электронные маломощные. Методы измерения выходной мощности и создаваемых лампой нелинейных искажений при испытании ламп в режимах низкочастотного усиления Лампы электронные маломощные. Методы измерения эквивалентного сопротивления шумов Лампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений Лампы электронные маломощные. Методы измерения времени разогрева и времени готовности Лампы электронные маломощные. Метод испытания на многократные включения и выключения напряжения накала Лампы электронные маломощные. Методы измерения виброшумов и микрофонного эффекта Лампы электронные маломощные. Методы измерения температуры баллона Лампы электронные маломощные для выходных каскадов блоков строчной развертки телевизионных приемников. Методы измерения электрических параметров и испытаний на долговечность Трубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных параметров Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров

GOST 20186-74

Индикаторы вакуумные люминисцентные. Основные параметры

GOST 20412-75

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения

GOST 20724-83

Приборы газоразрядные. Термины и определения

GOST 21059.0-75 GOST 21059.1-75

Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Общие положения проведения измерений электрических и светотехнических параметров Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы измерения яркости и неравномерности яркости свечения экрана

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 21059.2-75

Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы определения коэффициента газности

GOST 21059.3-75

Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы определения величины v

GOST 21059.4-76 GOST 21059.5-76 GOST 21059.6-79 GOST 21059.7-79 GOST 21059.8-79 GOST 21059.9-79 GOST 21059.10-79 GOST 21106.0-75

GOST 21106.1-75 GOST 21106.2-75 GOST 21106.3-76 GOST 21106.4-76 GOST 21106.5-77

GOST 21106.6-77

GOST 21106.7-77 GOST 21106.8-77 GOST 21106.9-77

GOST 21106.10-77

GOST 21106.11-77

GOST 21106.12-77

GOST 21106.13-78

GOST 21106.14-78 GOST 21106.15-79 GOST 21106.16-79 GOST 21107.0-75 GOST 21107.1-75 GOST 21107.2-75 GOST 21107.3-75 GOST 21107.4-75 GOST 21107.5-75 GOST 21107.6-75

20

Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения сопротивления внешнего проводящего покрытия Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения цветности и неравномерности цветного свечения экрана Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов накала, анода и катода Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов утечки Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения запирающего напряжения Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения напряжения модуляции Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения фокусирующего напряжения Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения электрических параметров. Общие положения Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы испытания на многократные включения и выключения напряжения накала Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения относительного уровня комбинационных составляющих Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность Лампы модуляторные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений токов анода и сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода и нулевых токов анода и сеток Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения тока катода Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока эмиссии катода Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов анода и сеток в импульсе Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений обратных токов первой сетки и анода Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений термоэлектронного тока первой сетки Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов утечки между электродами и между катодами и подогревателем Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения статических междуэлектродных емкостей Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения напряжений запирания, смещения, крутизны характеристики, коэффициента усиления Лампы модуляторные, импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод контроля времени готовности Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения мощности, входного напряжения и определения частотных характеристик Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров. Общие положения Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров стабилитронов Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов и газотронов с накаленным катодом Приборы газоразрядные. Дикатроны. Полиатроны. Методы измерения электрических параметров Приборы газоразрядные. Игнитроны. Методы измерения параметров Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов и газотронов тлеющего разряда Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров знакосинтезирующих индикаторов


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 21107.7-75 GOST 21107.8-76 GOST 21107.9-76 GOST 21107.10-78 GOST 21107.11-78 GOST 21107.12-78 GOST 21107.13-78 GOST 21107.14-80 GOST 22060-76

Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров искровых разрядников Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных диодов Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных тиратронов Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений тиратронов и газотронов тлеющего разряда Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов индикаторов тлеющего разряда Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений искровых разрядников Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений импульсных тиратронов и газотронов Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров таситронов Приборы электровакуумные в сверхминиатюрном стеклянном оформлении. Основные размеры

GOST 22603-77

Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные размеры

GOST 23010-78

Индикаторы тлеющего разряда. Основные параметры

GOST 27016-86

Дисплеи на электронно-лучевых трубках. Общие технические условия

GOST 21803.1-76

Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока и напряжения накала

GOST 21803.2-76

Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока анода сегмента

GOST 21803.3-76

Индикаторы вакуумные. Методы измерения тока сетки, имеющей положительный потенциал относительно катода

GOST 24354-80

Индикаторы знакосинтезирующие полупроводниковые. Основные размеры

GOST 24891-81

Индикаторы знакосинтезирующие газоразрядные. Основные параметры

GOST 25024.0-83

Индикаторы знакосинтезирующие. Общие требования при измерении параметров

GOST 25024.1-81

Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения времени готовности

GOST 25024.2-83

Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения времени реакции и времени релаксации

GOST 25024.3-83

Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения тока и напряжения

GOST 25024.4-85 GOST 25024.5-87 GOST 25024.6-88 GOST 25024.7-90 GOST 27954-88 GOST 28536-90

Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения яркости, силы света, неравномерности яркости и неравномерности силы света Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения собственного яркостного контраста и неравномерности собственного яркостного контраста Индикаторы знакосинтезирующие газоразрядные матричные. Методы измерения электрических параметров Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения спектральных характеристик и координат цветности Видеомониторы персональных электронных вычислительных машин. Типы, основные параметры, общие технические требования Видеомагнитофоны бытовые. Общие технические требования

Domeniul producerii vagoanelor şi altor echipamente tehnice Вагоностроение и производства механических устройств GOST 5267.0-90

Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия

GOST 5267.6-90

Профиль вагонной стойки. Сортамент

GOST 5267.7-90

Профиль верхнего листа поперечной балки рамы полувагона. Сортамент

GOST 5267.8-90

Профиль упорных плит автосцепки. Сортамент

GOST 5267.9-90

Профиль для клина автосцепки. Сортамент

GOST 5267.10-90

Профиль для бандажных колец. Сортамент

GOST 5267.11-90

Профиль порога вагона. Сортамент

GOST 5267.12-90

Профиль для притвора двери. Сортамент

GOST 5267.13-90

Профиль для обвязки двери. Сортамент

GOST 5359-77

Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры

GOST 5422-73 GOST 8319.2-75 GOST 8319.4-75

Профили стальные горячекатаные специальные для тракторов. Технические условия Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ЗИЛ-130. Сортамент Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автобусов ПАЗ-672 и ПАЗ-3205. Сортамент

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 8319.5-75 GOST 8319.6-75 GOST 8319.8-75 GOST 8319.11-75 GOST 8319.12-75 GOST 8319.13-75 GOST 8320.1-83 GOST 8320.2-83 GOST 8320.3-83 GOST 8320.4-83 GOST 8320.5-83 GOST 13536-68 GOST 14635-93 GOST 4134-75 GOST 21099-75

Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобилей МАЗ и КрАЗ. Сортамент Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для коленчатого вала автомобиля ГАЗ-69. Сортамент Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси автоприцепов 1-АП-1,5; У2-АПЗ; ИАПЗ-739. Сортамент Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси разбрасывателя удобрений. Сортамент Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси сельскохозяйственного прицепа. Сортамент Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ГАЗ-53-12. Сортамент Профили периодические поперечно-винтовой прокатки трехступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент Профили периодические поперечно-винтовой прокатки четырехступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент Профили периодические поперечно-винтовой прокатки пятиступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент Профили периодические поперечно-винтовой прокатки семиступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для полувалов турбокомпрессоров. Сортамент Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски Профили стальные гнутые специальные для вагоностроения. Сортамент Профили из медных сплавов для коллекторов электрических машин. Технические условия Машины электрические вращающиеся. Щеткодержатели и кронштейны. Зубчатая нарезка на крепежной поверхности. Профили и размеры

Domeniul producerii rulmenţilor Производство подшипников GOST 800-78

Трубы подшипниковые. Технические условия

GOST 801-78

Сталь подшипниковая. Технические условия

GOST 808-70

Лента стальная плющеная для витых роликов подшипников. Технические условия

GOST 3722-81

Подшипники качения. Шарики. Технические условия

GOST 4727-83

Проволока подшипниковая. Технические условия

GOST 7999-70 GOST 11521-82 GOST 11522-82 GOST 11523-82 GOST 11524-82 GOST 11525-82 GOST 11607-82 GOST 11608-82 GOST 11609-82 GOST 11610-82 GOST 11611-82 GOST 13014-80 GOST 13218.1-80 GOST 13218.2-80 GOST 13218.3-80 GOST 13218.4-80 GOST 13218.5-80 GOST 13218.6-80

22

Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры Корпусы подшипников скольжения на лапах с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения фланцевые с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения фланцевые с тремя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения фланцевые с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Втулки металлические для неразъемных корпусов на лапах и фланцевых корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения разъемные с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения разъемные с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения разъемные наклонные с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Корпусы подшипников скольжения разъемные наклонные с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры Вкладыши металлические для разъемных корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры Корпусы типа ШМ подшипников качения диаметром от 47 до 150 мм. Конструкция и размеры Корпусы типа ШМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры Корпусы типа УМ подшипников качения диаметром от 80 до 150 мм. Конструкция и размеры Корпусы типа УМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры Корпусы типа ШБ подшипников качения диаметром от 90 до 150 мм. Конструкция и размеры Корпусы типа ШБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 13218.7-80 GOST 13218.8-80

Корпусы типа УБ подшипников качения диаметром от 85 до 150 мм. Конструкция и размеры Корпусы типа УБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 13218.9-80

Корпусы типа РШ подшипников качения. Конструкция и размеры

GOST 13218.10-80

Корпусы типа РУ подшипников качения. Конструкция и размеры

GOST 13218.11-80

Корпусы подшипников качения. Технические требования

GOST 13219.1-81 GOST 13219.2-81 GOST 13219.3-81 GOST 13219.4-81 GOST 13219.5-81 GOST 13219.6-81 GOST 13219.7-81 GOST 13219.8-81 GOST 13219.9-81 GOST 13219.10-81 GOST 13219.11-81 GOST 13219.12-81 GOST 13219.13-81 GOST 13219.14-81 GOST 13219.15-81 GOST 13219.16-81

Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры

GOST 13219.17-81

Крышки торцовые корпусов подшипников качения. Технические требования

GOST 16148-79

Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

GOST 18514-73

Крышки торцовые узлов подшипников качения. Технические требования

GOST 21022-75

Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия

GOST 24208-80

Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры

GOST 25105-82 GOST 25106-82 GOST 25455-82 GOST 26229-84 GOST 26576-85

GOST 27164-86 GOST 28773-90 GOST 28774-90

Втулки и вкладыши металлические для неразъемных и разъемных корпусов подшипников скольжения. Технические требования Корпусы подшипников скольжения неразъемные и разъемные. Технические требования Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия Линии автоматические, автоматизированные и механизированные для изготовления заготовок колец подшипников. Ряды производительности Подшипники качения. Кольца стопорные эксцентрические и концентрические и винты установочные для крепления шариковых подшипников. Технические условия Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе фторопласта-KU. Размеры и допуски Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе полиацетала-KX. Типы, размеры и допуски

Diverse Разные GOST 16840-78

Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры

GOST 17426-72

Трубы волноводные металлические. Общие технические условия

GOST 19197-73

Сердечники броневые из ферритов. Конструкция и размеры

GOST 21057-75

Выводы-колпачки приборов электровакуумных. Типы и присоединительные размеры

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 22375-77 GOST 22376-77 GOST 23920-79 GOST 23921-79 GOST 22623-77 GOST 2388-70 GOST 19666-74 GOST 19869-74 GOST 21194-87 GOST 26320-84 GOST 27505-87 GOST 22006-76 GOST 23456-79 GOST 8303-93 (ISO 491-88) GOST 10860-83 GOST 11157-87 GOST 13275-87 GOST 14907-88 GOST 20731-86 GOST 20958-80 GOST 23963-94

Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры Лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры Лепестки трехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессовкой. Конструкция и размеры Лепестки четырехсторонние, закрепляемые винтами или лепестками, или опрессовкой. Конструкция и размеры Элементы крепления изделий электронной техники, управляемых с помощью вала. Основные размеры Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колориметрирования пиротехнических средств. Общие технические требования Приборы электроннолучевые. Калибры для проверки условной линии. Типы и основные размеры Фонограммы магнитные на 35-мм перфорированной ленте. Размеры и расположение дорожек записи и магнитных головок. Технические требования Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Приемка Оборудование телевизионное студийное и внестудийное. Методы субъективной оценки качества цветных телевизионных изображений Видеофонограмма на магнитной ленте шириной 25,4 мм. Параметры и размеры, методы измерений, упаковка, маркировка Установки телевизионные прикладного назначения. Основные параметры и общие технические требования Установки телевизионные прикладного назначения. Методы измерений и испытаний Ленты магнитные. Размеры и методы контроля Ленты перфорированные средств вычислительной техники, аппаратуры передачи данных и телеграфных аппаратов. Форма, размеры и расположение отверстий Устройства воспроизведения механической звукозаписи. Общие технические условия Катушки для намотки магнитной ленты шириной 6,30 мм. Технические условия Диктофоны. Общие технические условия Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 63 бит/мм способом фазового кодирования. Технические требования Лента магнитная без записи шириной 12,7 мм скатушкой. Общие технические условия Ленты магнитные для бытовой звукозаписи. Технические требования. Методы испытаний

GOST 26178-84

Ленты магнитные. Методы испытания физико-механических свойств

GOST 26587-95

Ленты магнитные для видеозаписи. Методы испытаний

GOST 29286-92

Ленты магнитные измерительные для бытовых видеомагнитофонов. Общие технические условия

GOST 17470-77

Фотоумножители. Основные параметры

GOST 17485-77

Фотоэлементы электровакуумные. Основные параметры

GOST 21342.6-75 GOST 21395.3-75

GOST 21395.4-75 GOST 21395.5-75 GOST 21395.6-75 GOST 21395.7-75 GOST 12661-67 GOST 27691-88

Резисторы переменные. Методы контроля шумов перемещения подвижной системы Резисторы переменные. Методы проверки плавности хода, момента вращения (усилия перемещения) момента (усилия) трогания подвижной системы резистора, момента (усилия) срабатывания выключателя резистора Резисторы переменные. Метод проверки угла поворота или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выключателя резистора или перемещения при срабатывании выключателя резистора Резисторы переменные. Метод проверки прочности стопорения подвижной системы Резисторы переменные. Методы проверки износоустойчивости резистора и выключателя резистора Резисторы переменные. Метод проверки прочности упоров Конденсаторы и резисторы электрические. Длины монтажные и диаметры проволочных выводов Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ

GOST 7851-74

Посуда стеклянная химико-лабораторная. Горловины. Внутренние диаметры

GOST 17792-72

Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда

GOST 28756-90 GOST 12011-76 GOST 21944-76

24

Установки для получения электролитической меди. Показатели энергопотребления Колонны ректификационные с колпачковыми тарелками из меди. Типы, основные параметры и размеры Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояния между тарелками


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 2111-75

Угли Кузнецкого бассейна для коксования. Метод установления границы зоны окисленных углей

GOST 7241-88

Угли Печорского бассейна для пылевидного сжигания. Технические условия

GOST 7754-89

Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия

GOST 9744-87

Угли Дальнего Востока для пылевидного сжигания. Технические условия

GOST 10020-88

Угли каменные и антрациты окисленные Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация

GOST 14298-79

Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия

GOST 25615-83

Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования

GOST 24956-81

Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода

GOST 9424-79

Стекла закаленные для судовых иллюминаторов. Технические условия

GOST 27989-88

Сосуды из стекла к бытовым термосам. Типы, параметры и размеры

GOST 5170-73

Аптечки для ремонта пневматических шин. Технические условия

GOST 3166-76 GOST 9302-83 GOST 13085-79 GOST 21564-76 GOST 21565-76 GOST 21566-76 GOST 21568-76 GOST 22298-76 GOST 22827-86 ED1 GOST 23200-78 GOST 23482-84 GOST 23621-79 GOST 23650-79

Листья первоцвета весеннего. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Пиломатериалы хвойных пород черноморской сортировки, поставляемые для экспорта. Технические условия Воды минеральные для экспорта. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение Трутовик лекарственный. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Слоевища лентеца крупинчатого. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Трава грыжника. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Цветки мать-и-мачехи. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Бревна пиловочные хвойных пород, поставляемые для экспорта. Технические требования Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. Экспортное дополнение Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт Целлюлоза сульфитная небеленая из хвойной древесины для экспорта. Технические условия Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта. Технические условия Табак-сырье ферментированое, поставляемое для экспорта. Технические условия

GOST 26164-84

Платы печатные для изделий, поставляемых на экспорт. Шаги сетки

GOST 26304-84

Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия

GOST 27568-87

Сыры сычужные твердые для экспорта. Технические условия

GOST 27906-88

Изделия ликеро-водочные для экспорта. Общие технические условия

GOST 27907-88

Водка для экспорта. Общие технические условия

GOST 28427-90

Лампы электрические и стартеры. Общие требования для экспорта

GOST 4609-49 GOST 4610-49 GOST 591–69 GOST 592–81 GOST 593–75 GOST 8762–75 GOST 22742–77

Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный с ручным насосом Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный механизированный Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски Звездочки для пластинчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Предельные отклонения Звездочки для тяговых разборных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Допуски Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры Комплекты крепления прямоугольных соединителей радиоэлектронных изделий. Технические условия

GOST 26421–90

Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры

GOST 3573-76 E

Панты пятнистого оленя консервированные. Технические условия

GOST 5665-77

Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия

GOST 5951-78 E

Станки ткацкие. Рабочая ширина

GOST 167-69

Трубы свинцовые. Технические условия

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

GOST 1060-83

Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения. Технические условия

GOST 1208-90

Трубы бронзовые прессованные. Технические условия

GOST 5654-76 GOST 12132-66

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические условия Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности. Технические условия

GOST 13548-77

Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов. Технические условия

GOST 13824-80

Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы

GOST 14060-68

Гидромоторы шестеренные. Ряды основных параметров

GOST 14061-68

Гидромоторы шиберные. Ряды основных параметров

GOST 14062-68

Гидромоторы поршневые. Ряды основных параметров

GOST 14064-68

Гидроаккумуляторы. Ряды основных параметров

GOST 14066-68 GOST 21945-76 GOST 22786-77 GOST 22897-86 GOST 23467-79 GOST 24656-81 GOST 24723-81

Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия Трубы биметаллические бесшовные для судостроения. Технические условия Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. Общие технические требования Насосы циркуляционные первого контура энергоблоков атомных электростанций с реакторами ВВЭР. Типы, основные параметры и общие технические требования Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов

GOST 24890-81

Трубы стальные из титана и титановых сплавов. Технические условия

GOST 26304-84

Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия

GOST 26963-86 E

Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия

GOST 5359-77

Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры

GOST 14748-69

Ручки круглые и шестигранные для калибров-пробок. Конструкция и размеры

GOST 14749-69

Ручки односторонние для насадных калибров. Конструкция и размеры

GOST 14750-69

Ручки односторонние пластмассовые для насадных калибров. Конструкция и размеры

GOST 14751-69

Ручки-накладки для гладких неполных пробок. Конструкция и размеры

GOST 14752-69

Ручки для сферических нутромеров. Конструкция и размеры

GOST 17741-72 GOST 17742-72 GOST 17767-72 GOST 18369-73

26

Ручки двусторонние для гладких калибров-пробок с разрезными втулками. Конструкция и размеры Ручки двусторонние для гладких калибров-пробок с вклеенными вставками диаметром до 1 мм. Конструкция и размеры Ручки ввертные для калибров-пробок и колец. Конструкция и основные размеры Ручки-накладки для калибров-скоб. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna iunie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в июне 2014 года.

01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

CEN/CLC Guide 28:2014 Guidelines for the public access of Eurocodes and their National. Annexes and Harmonized European Standards under the Construction Products Regulation 03

03.100

03.100.01

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability. Maturity model for assessing enterprise interoperability

11 11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

EN ISO 11499:2014 Dentistry. Single-use cartridges for local anaesthetics (ISO 11499:2014) EN ISO 18082:2014 Anaesthetic and respiratory equipment. Dimensions of noninterchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases (ISO 18082:2014) 11.060 11.060.20

Stomatologie Стоматология Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

EN ISO 11499:2014 Dentistry. Single-use cartridges for local anaesthetics (ISO 11499:2014)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

13

13.020 13.020.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

13.040.30

13.220.50

Protecţia mediului Охрана окружающей среды Poluare, controlul poluării şi conservare Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация

CEN ISO/TS 14067:2014 Greenhouse gases. Carbon footprint of products. Requirements and guidelines for quantification and communication (ISO/TS 14067:2013) 13.040

13.220

Calitatea aerului Качество воздуха Aerul la locul de muncă Атмосфера рабочей зоны

EN 13205-1:2014 Workplace exposure. Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations. Part 1: General requirements EN 13205-2:2014 Workplace exposure. Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations. Part 2: Laboratory performance test based on determination of sampling efficiency

EN 13205-5:2014 Workplace exposure. Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations. Part 5: Aerosol sampler performance test and sampler comparison carried out at workplaces EN 13205-6:2014 Workplace exposure. Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations. Part 6: Transport and handling tests CEN/TR 13205-3:2014 Workplace exposure. Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations. Part 3: Analysis of sampling efficiency data

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

EN 15269-5:2014 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware – Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows 13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

EN 1127-2:2014 Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection. Part 2: Basic concepts and methodology for mining 13.240

Protecţia contra presiunii excesive Защита от избыточного давления

EN ISO 4126-6:2014 Safety devices for protection against excessive pressure. Part 6: Application, selection and installation of bursting disc safety devices (ISO 4126-6:2014) 21

EN 13205-4:2014 Workplace exposure. Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations. Part 4: Laboratory performance test based on comparison of concentrations

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

21.060 21.060.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

EN ISO 4017:2014 Fasteners. Hexagon head screws. Product grades A and B (ISO 4017:2014) 23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN 14427:2014 LPG equipment and accessories. Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for LPG. Design and construction

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

23.040 23.040.10

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

EN 1124-2:2014 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems. Part 2: System S, forms and dimensions 23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

EN 13523-26:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 26: Resistance to condensation of water EN 13523-13:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 13: Resistance to accelerated ageing by the use of heat 27 27.060 27.060.20

EN 1124-2:2014 Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems. Part 2: System S, forms and dimensions 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

CEN/TS 16650:2014 Specification for hose couplings for petrol, oil and lubricants. High pressure couplings 25 25.220 25.220.60

Tehnici de fabricare Машиностроение Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Acoperiri organice Органические покрытия

33

33.070 33.070.01

EN 13523-14:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 14: Chalking (Helmen method) EN 13523-25:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 25: Resistance to humidity EN 13523-2:2014 Coil coated metals.Test methods. Part 2: Gloss

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Servicii mobile Подвижные службы Servicii mobile în general Мобильные услуги в целом

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

35.240

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий

35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

EN 13523-5:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test)

EN 13523-9:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 9: Resistance to water immersion

Arzătoare cu gaz Газовые горелки

CEN/TR 16671:2014 Information technology. Authorization of mobile phones when used as RFID interrogators 35

EN 13523-7:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы

EN 16340:2014 Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels. Combustion product sensing devices

EN 13523-0:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 0: General introduction EN 13523-3:2014 Coil coated metals. Test methods. Part 3: Colour difference. Instrumental comparison

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

CEN/TS 16658:2014 Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability. Maturity model for assessing enterprise interoperability 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

EN 16571:2014 Information technology. RFID privacy impact assessment process EN 16656:2014 Information technology. Radio frequency identification for item management. RFID Emblem (ISO/IEC 29160:2012, modified)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014 CEN/TR 16669:2014 Information technology. Device interface to support ISO/IEC 18000-3 CEN/TS 16685:2014 Information technology. Notification of RFID. The information sign to be displayed in areas where RFID interrogators are deployed CEN/TR 16670:2014 Information technology. RFID threat and vulnerability analysis CEN/TR 16684:2014 Information technology. Notification of RFID. Additional information to be provided by operators

59

59.060 59.060.01

CEN/TR 16672:2014 Information technology. Privacy capability features of current RFID technologies CEN/TR 16673:2014 Information technology. RFID privacy impact assessment analysis for specific sectors CEN/TR 16674:2014 Information technology. RFID privacy impact assessment analysis for specific sectors 49 49.050

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Motoare aeronautice şi sisteme de propulsie Авиационно-космические двигатели и силовые установки

CEN/TS 16650:2014 Specification for hose couplings for petrol, oil and lubricants. High pressure couplings Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

EN 12312-14:2014 Aircraft ground support equipment. Specific requirements. Part 14: Disabled/incapacitated passenger boarding vehicles 53 53.060

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

EN 16203:2014 Safety of Industrial Trucks. Dynamic tests for verification of lateral stability. Counterbalanced Trucks

30

Fibre textile în general Текстильные волокна в целом

Fibre naturale Натуральные волокна

EN ISO 10306:2014 Textiles. Cotton fibres. Evaluation of maturity by the air flow method (ISO 10306:2014) 59.080 59.080.01

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

EN ISO 16373-2:2014 Textiles. Dyestuffs. Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water) (ISO 16373-2:2014) EN ISO 16373-3:2014 Textiles. Dyestuffs. Part 3: Method for determination of certain carcinogenic dyestuffs (method using triethylamine/methanol) (ISO 16373-3:2014) 67 67.050

49.100

Fibre textile Текстильные волокна

EN ISO 14389:2014 Textiles. Determination of the phthalate content. Tetrahydrofuran method (ISO 14389:2014) 59.060.10

CEN/TR 16671:2014 Information technology. Authorization of mobile phones when used as RFID interrogators

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

EN 14122:2014 Foodstuffs. Determination of vitamin B1 by high performance liquid chromatography EN 14152:2014 Foodstuffs. Determination of vitamin B2 by high performance liquid chromatography EN 14164:2014 Foodstuffs. Determination of vitamin B6 by high performance chromatography EN 12822:2014 Foodstuffs. Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography. Measurement of ɑ-, ß-, γ- and δtocopherol


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

73

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые

73.100

Maşini şi utilaje pentru exploatare minieră Горное оборудование

73.100.01

Maşini şi utilaje pentru exploatare minieră în general Горное оборудование в целом

EN 1127-2:2014 Explosive atmospheres. Explosion prevention and protection. Part 2: Basic concepts and methodology for mining 75

75.160 75.160.20

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Combustibili Топливо

77.080 77.080.10

77.150 77.150.30

77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов

81

EN ISO 10275:2014 Metallic materials. Sheet and strip. Determination of tensile strain hardening exponent (ISO 10275:2007) 77.060

81.040.20

Coroziunea metalelor Коррозия металлов

EN ISO 6509-1:2014 Corrosion of metals and alloys. Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc. Part 1: Test method (ISO 6509-1:2014) EN ISO 17081:2014 Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique (ISO 17081:2014)

Produse din cupru Продукция из меди

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă pentru construcţii Стекло для строительства зданий

EN 13022-1:2014 Glass in building. Structural sealant glazing. Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing EN 13022-2:2014 Glass in building. Structural sealant glazing. Part 2: Assembly rules 83

Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

EN ISO 10113:2014 Metallic materials. Sheet and strip. Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2006)

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов

EN 12420:2014 Copper and copper alloys. Forgings

81.040

EN ISO 5164:2014 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor fuels. Research method (ISO 5164:2014)

Fonte Чугуны

EN 16482:2014 Founding. Continuous cast iron bars

Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN ISO 5163:2014 Petroleum products. Determination of knock characteristics of motor and aviation fuels. Motor method (ISO 5163:2014)

Metale feroase Черные металлы

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

EN ISO 6427:2014 Plastics. Determination of matter extractable by organic solvents (conventional methods) (ISO 6427:2013) EN ISO 11357-4:2014 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part 4: Determination of specific heat capacity (ISO 11357-4:2014) EN ISO 11403-1:2014 Plastics. Acquisition and presentation of comparable multipoint data. Part 1: Mechanical properties (ISO 11403-1:2014) EN ISO 11403-3:2014 Plastics. Acquisition and presentation of comparable multipoint data. Part 3: Environmental influences on properties (ISO 11403-3:2014)

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

EN 289:2014 Plastics and rubber machines. Compression moulding machines and transfer moulding machines. Safety requirements 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность

91.100.23

EN ISO 10545-8:2014 Ceramic tiles. Part 8: Determination of linear thermal expansion (ISO 10545-8:2014) 91.140 91.140.30

Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN ISO 15181-6:2014 Paints and varnishes. Determination of release rate of biocides from antifouling paints. Part 6: Determination of tralopyril release rate by quantitation of its degradation product in the extract (ISO 15181-6:2012)

91

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

91.060

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы

91.060.30

Plafoane. Planşee. Scări Потолки. Полы. Лестницы

EN 16481:2014 Timber stairs. Structural design. Calculation methods 91.060.50

Uşi şi ferestre Двери и окна

EN 15269-5:2014 Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware – Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and openable windows 91.100 91.100.10

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

CEN/TR 16632:2014 Isothermal Conduction Calorimetry (ICC) for the determination of heat of hydration of cement: State of Art Report and Recommendations

32

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

EN 13141-8:2014 Ventilation for buildings. Performance testing of components/products for residential ventilation. Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for a single room 91.140.40

EN 16492:2014 Paints and varnishes. Evaluation of the surface disfigurement caused by fungi and algae on coatings

Plăci ceramice Керамическая плитка

Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

CEN/TR 1749:2014 European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types) 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

EN ISO 4064-1:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 1: Metrological and technical requirements (ISO 4064-1:2014) EN ISO 4064-2:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 2: Test methods (ISO 4064-2:2014) EN ISO 4064-3:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 3: Test report format (ISO 4064-3:2014) EN ISO 4064-4:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 4: Non-metrological requirements not covered in ISO 4064-1 (ISO 4064-4:2014) EN ISO 4064-5:2014 Water meters for cold potable water and hot water. Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

93 93.030

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

EN 14654-1:2014 Management and control of operational activities in drain and sewer systems outside buildings. Part 1: Cleaning 93.080 93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

EN 12697-43:2014 Bituminous mixtures. Test methods for hot mix asphalt. Part 43: Resistance to fuel 97

97.220 97.220.40

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

EN 1809:2014 Diving equipment. Buoyancy compensators. Functional and safety requirements, test methods

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna iunie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в июне 2014 года.

11 11.040 11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

13.220.40

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

EN 61675-1:2014 Radionuclide imaging devices. Characteristics and test conditions. Part 1: Positron emission tomographs (IEC 61675-1:2013) 11.040.55

13.220

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

EN 60601-2-34:2014 Medical electrical equipment. Part 2-34: Particular requirements for the basic safety and essential performance of invasive blood pressure monitoring equipment (IEC 60601-2-34:2011)

13.120

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

EN 50636-2-100:2014 Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-100: Particular requirements for hand-held mainsoperated garden blowers, vacuums and blower vacuums

34

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 60695-10-2:2014 Fire hazard testing. Part 10-2: Abnormal heat. Ball pressure test method (IEC 60695-10-2:2014) 13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

EN 50131-10:2014 Alarm systems. Intrusion and hold-up systems. Part 10: Application specific requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT) 17

13

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

17.140 17.140.50

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Electroacustică Электроакустика

EN 61260-1:2014 Electroacoustics. Octave-band and fractional-octave-band filters. Part 1: Specifications (IEC 61260-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

EN 61869-4:2014 Instrument transformers. Part 4: Additional requirements for combined transformers (IEC 61869-4:2013) EN 62586-1:2014 Power quality measurement in power supply systems. Part 1: Power quality instruments (PQI) (IEC 62586-1:2013) EN 62586-2:2014 Power quality measurement in power supply systems. Part 2: Functional tests and uncertainty requirements (IEC 62586-2:2013) 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

EN 60721-2-1:2014 Classification of environmental conditions. Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature. Temperature and Humidity (IEC 60721-2-1:2013) EN 60721-2-3:2014 Classification of environmental conditions. Part 2-3: Environmental conditions appearing in nature. Air pressure (IEC 60721-2-3:2013) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

EN 60695-10-2:2014 Fire hazard testing. Part 10-2: Abnormal heat. Ball pressure test method (IEC 60695-10-2:2014) 29.120

Accesorii electrice Электрическая арматура

EN 60831-2:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V. Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test (IEC 60831-2:2014) 29.130

29.130.10

EN 62271-211:2014 High-voltage switchgear and controlgear. Part 211: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kV (IEC 62271-211:2014) 29.130.20

Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

EN 60947-4-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3: Contactors and motor-starters. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads (IEC 60947-4-3:2014) 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

EN 60034-18-41:2014 Rotating electrical machines. Part 18-41: Partial discharge free electrical insulation systems (Type I) used in rotating electrical machines fed from voltage converters. Qualification and quality control tests (IEC 60034-18-41:2014) EN 60034-30-1:2014 Rotating electrical machines. Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC motors (IE code) (IEC 60034-30-1:2014)

Alte accesorii electrice Другие электрические принадлежности

EN 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V. Part 1: General - Performance, testing and rating. Safety requirements. Guide for installation and operation (IEC 60831-1:2014)

Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

EN 62271-202:2014 High-voltage switchgear and controlgear. Part 202: Highvoltage/low-voltage prefabricated substation (IEC 62271-202:2014)

29.260 29.120.99

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

29.260.10

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Instalaţii electrice exterioare Электрические установки для эксплуатации на открытом воздухе

EN 60317-51:2014 Specifications for particular types of winding wires. Part 51: Solderable polyurethane enamelled round copper wire, class 180 (IEC 60317-51:2014)

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

29.260.20

Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

EN 60079-29-3:2014 Explosive atmospheres. Part 29-3: Gas detectors. Guidance on functional safety of fixed gas detection systems (IEC 60079-29-3:2014) 31 31.060 31.060.70

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

EN 60831-1:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V. Part 1: General - Performance, testing and rating. Safety requirements. Guide for installation and operation (IEC 60831-1:2014) EN 60831-2:2014 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 000 V. Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test (IEC 60831-2:2014) 31.180

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

EN 60947-4-3:2014 Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-3: Contactors and motor-starters. AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads (IEC 60947-4-3:2014) 33 33.060 33.060.40

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Radiocomunicaţii Радиосвязь Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

EN 60728-10:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services. Part 10: System performance for return paths (IEC 60728-10:2014) 33.180 33.180.20

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

EN 50516-3-1:2014 Industrial connector sets and interconnect components to be used in optical fibre control and communication systems. Product specifications - Part 3-1: Type ODVA APC terminated

36

on EN 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre to meet the requirements of category I (industrial environments) as specified in EN 50173-1 and IEC 61753-1-3 EN 62149-8:2014 Fibre optic active components and devices. Performance standards - Part 8: Seeded reflective semiconductor optical amplifier devices (IEC 62149-8:2014) 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

EN 61970-453:2014 Energy management system application program interface (EMS-API). Part 453: Diagram layout profile (IEC 61970-453:2014) 65 65.060

65.060.70

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Utilaje pentru horticultură Садово-парковый инвентарь

EN 50434:2014 Safety of household and similar appliances. Particular requirements for mains operated shredders and chippers EN 50636-2-91:2014 Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers EN 50636-2-92:2014 Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mainsoperated lawn scarifiers and aerators EN 50636-2-94:2014 Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-94: Particular requirements for scissors type grass shears EN 50636-2-100:2014 Household and similar electrical appliances. Safety. Part 2-100: Particular requirements for hand-held mains-operated garden blowers, vacuums and blower vacuums 97

97.120

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

EN 50491-1:2014 General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS). Part 1: General requirements


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna iunie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в июне 2014 года.

35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI EG 202 396-3 V1.4.1 (2014-06) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ). Speech Quality performance in the presence of background noise. Part 3: Background noise transmission. Objective test methods ETSI GS ISI 003 V1.1.2 (2014-06) Information Security Indicators (ISI). Key Performance Security Indicators (KPSI) to evaluate the maturity of security event detection ETSI TR 102 775 V1.6.1 (2014-06) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ). Guidance on objectives for Quality related Parameters at VoIP SegmentConnection Points. A support to NGN transmission planners ETSI TS 102 490 V1.8.1 (2014-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Peer-to-Peer Digital Private Mobile Radio using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz with e.r.p. of up to 500 mW ETSI ES 201 873-5 V4.6.1 (2014-6) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. Part 5: TTCN-3 Runtime Interface (TRI) ETSI ES 201 873-6 V4.6.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. Part 6: TTCN-3 Control Interface (TCI)

ETSI ES 202 784 V1.4.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. TTCN-3 Language Extensions: Advanced Parameterization ETSI ES 202 789 V1.3.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. TTCN-3 Language Extensions: Extended TRI ETSI TS 102 361-4 V1.6.1 (2014-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Digital Mobile Radio (DMR) Systems. Part 4: DMR trunking protocol ETSI TS 102 797-1 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for ITS station management (ISO 24102). Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) specification ETSI TS 102 797-2 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for ITS station management (ISO 24102). Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) ETSI TS 102 797-3 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for ITS station management (ISO 24102). Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial PIXIT proforma ETSI TS 102 933-1 V1.3.1 (2014-06) Railway Telecommunications (RT). GSM-R improved receiver parameters. Part 1: Requirements for radio reception

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014 ETSI TS 102 985-1 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for non-IP networking (ISO 29281). Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma

ETSI TS 102 760-2 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for Access Technology Support (ISO 21218). Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP)

ETSI TR 101 582 V1.1.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). Security Testing. Case Study Experiences

ETSI TS 102 760-3 V1.1.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for Access Technology Support (ISO 21218). Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial PIXIT proforma

ETSI TS 102 985-2 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for non-IP networking (ISO 29281). Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS & TP) ETSI TS 102 985-3 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for non-IP networking (ISO 29281). Part 3: Abstract Test Suite (ATS) and partial PIXIT proforma ETSI TR 103 101 V1.1.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Test suite validation. Access technology support ISO 21218 ETSI TR 103 148 V1.1.1 (2014-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). System Reference document (SRdoc). Technical characteristics of Radio equipment to be used in the 76 GHz to 77 GHz band. Short-Range Radar to be fitted on fixed transport infrastructure ETSI ES 201 873-1 V4.6.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. Part 1: TTCN-3 Core Language ETSI ES 202 781 V1.3.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. TTCN-3 Language Extensions: Configuration and Deployment Support ETSI ES 202 786 V1.2.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. TTCN-3 Language Extensions: Support of interfaces with continuous signals ETSI ES 202 782 V1.2.1 (2014-06) Methods for Testing and Specification (MTS). The Testing and Test Control Notation version 3. TTCN-3 Language Extensions: TTCN-3 Performance and Real Time Testing ETSI TR 102 436 V2.1.1 (2014-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Short Range Devices (SRD) intended for operation in the bands 865 MHz to 868 MHz and 915 MHz to 921 MHz. Guidelines for the installation and commissioning of Radio Frequency Identification (RFID) equipment at UHF ETSI TS 102 760-1 V1.2.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Communications Access for Land Mobiles (CALM). Test specifications for Access Technology Support (ISO 21218). Part 1: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma

38

ETSI TR 101 611 V1.1.1 (2014-06) Intelligent Transport Systems (ITS). Testing. Conformance test specification for CALM Fast Services. FNTP/FSAP/IICP validation report ETSI TS 102 223 V11.3.0 (2014-06) Smart Cards. Card Application Toolkit (CAT). (Release 11) ETSI TS 102 225 V12.0.0 (2014-06) Smart Cards. Secured packet structure for UICC based applications. (Release 12) ETSI TS 102 658 V2.4.1 (2014-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM). Digital Private Mobile Radio (dPMR) using FDMA with a channel spacing of 6,25 kHz


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna iunie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в июне 2014 года.

01

01.040 01.040.67

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Industria alimentară (Vocabulare) Технология пищевых продуктов (Словари)

ISO 3493:2014 Vanilla. Vocabulary 03

03.120 03.120.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo

11.040.10

ISO 18082:2014 Anaesthetic and respiratory equipment. Dimensions of noninterchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

ISO 23317:2014 Implants for surgery. In vitro evaluation for apatite-forming ability of implant materials 13

Aplicarea metodelor statistice Применение статистических методов 13.020

ISO 22514-1:2014 Statistical methods in process management. Capability and performance. Part 1: General principles and concepts ISO 22514-8:2014 Statistical methods in process management. Capability and performance. Part 8: Machine performance of a multi-state production process

Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

13.020.99

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Alte standarde referitoare la protecţia mediului Охрана окружающей среды, прочие аспекты

ISO 17325-1:2014 Ships and marine technology. Marine environment protection. Oil booms. Part 1: Design requirements

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

13.240

Protecţia contra presiunii excesive Защита от избыточного давления

ISO 4126-6:2014 Safety devices for protection against excessive pressure. Part 6: Application, selection and installation of bursting disc safety devices 19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

ISO 12715:2014 Non-destructive testing. Ultrasonic testing. Reference blocks and test procedures for the characterization of contact probe sound beams 21

21.060 21.060.01

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия

21.100.10

Lagăre şi rulmenţi Подшипники Cuzineţi Подшипники скольжения

ISO 3548-1:2014 Plain bearings. Thin-walled half bearings with or without flange. Part 1: Tolerances, design features and methods of test ISO/TR 17606:2014 Plain bearings. Lubrication characteristics of crosshead pin bearings for low-speed marine diesel engines 23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

ISO 14246:2014 Gas cylinders. Cylinder valves. Manufacturing tests and examinations

40

25.160 25.160.50

Tehnici de fabricare Машиностроение Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Lipire Пайка твердым и мягким припоем

ISO 9455-5:2014 Soft soldering fluxes. Test methods. Part 5: Copper mirror test 25.220 25.220.40

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Acoperiri metalice Металлические покрытия

ISO 10683:2014 Fasteners. Non-electrolytically applied zinc flake coatings 27 27.120 27.120.30

Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

ISO 10683:2014 Fasteners. Non-electrolytically applied zinc flake coatings 21.100

25

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Energetică nucleară Атомная энергетика Materiale fisionabile şi tehnologia combustibilului nuclear Делящиеся ядерные вещества и технология получения ядерного топлива

ISO 15366-1:2014 Nuclear fuel technology. Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography. Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range ISO 15366-2:2014 Nuclear fuel technology. Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography. Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below ISO 15646:2014 Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets 35

35.100 35.100.70

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat aplicare Прикладной уровень

ISO/IEC 17811-1:2014 Information technology. Device control and management. Part 1: Architecture


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO/IEC 24727-1:2014 Identification cards. Integrated circuit card programming interfaces. Part 1: Architecture 35.240.20

Aplicarea tehnologiei informaţiei în activitatea de birou Применение информационных технологий в работе учреждений

ISO/IEC 30112:2014 Information technology. Specification methods for cultural conventions 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO/TS 17938:2014 Health informatics. Semantic network framework of traditional. Chinese medicine language system

43.060

43.060.40

37.100 37.100.10

Tehnologia imaginii Технология получения изображений

ISO 12619-2:2014 Road vehicles. Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blend fuel system components. Part 2: Performance and general test methods ISO 12619-3:2014 Road vehicles. Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blend fuel system components. Part 3: Pressure regulator 43.150

ISO/IEC 17629:2014 Information technology. Office equipment. Method for measuring first print out time for digital printing devices 43 43.040

43.040.10

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

ISO 19072-1:2014 Road vehicles. Connection interface for pyrotechnic devices, two-way and three-way connections. Part 1: Pocket interface definition

Biciclete Велосипеды

ISO 8098:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles for young children

47.020

Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

ISO 12619-1:2014 Road vehicles. Compressed gaseous hydrogen (CGH2) and hydrogen/natural gas blend fuel system components. Part 1: General requirements and definitions

47 37

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

47.020.99

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Alte standarde referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

ISO 17325-1:2014 Ships and marine technology. Marine environment protection. Oil booms. Part 1: Design requirements 53 53.060

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

ISO 22915-3:2014 Industrial trucks. Verification of stability. Part 3: Reach and straddle trucks

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

ISO 13629-2:2014 Textiles. Determination of antifungal activity of textile products. Part 2: Plate count method ISO 16373-2:2014 Textiles. Dyestuffs. Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water) ISO 16373-3:2014 Textiles. Dyestuffs. Part 3: Method for determination of certain carcinogenic dyestuffs (method using triethylamine/methanol) 59.080.60

Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

ISO 17984:2014 Machine-made textile floor coverings. Determination of dimensional changes after exposure to heat and/or water 67 67.100 67.100.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ISO/TS 17758:2014 Instant dried milk. Determination of the dispersibility and wettability Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки

67.220

Stimulenţi şi condimente Пряности и приправы

67.220.10

ISO 3493:2014 Vanilla. Vocabulary 75

75.200

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

ISO 6808:2014 Plastics hoses and hose assemblies for suction and lowpressure discharge of petroleum liquids. Specification

42

ISO 16380:2014 Road vehicles. Blended fuels refuelling connector 77 77.060

Metalurgie Металлургия Coroziunea metalelor Коррозия металлов

ISO 17081:2014 Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique 77.140 77.140.50

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

ISO 4998:2014 Continuous hot-dip zinc-coated and zinc-iron alloy-coated carbon steel sheet of structural quality 79 79.100

Industria lemnului Технология древесины Plută şi produse din plută Пробка и изделия из пробки

ISO 20752:2014 Cork stoppers. Determination of releasable 2, 4, 6trichloroanisol (TCA) 81

81.060 81.060.30

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Ceramică Керамика Ceramica de tehnică avansată Высококачественная керамика

ISO 17139:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Thermophysical properties of ceramic composites. Determination of thermal expansion ISO 17142:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics). Mechanical properties of ceramic composites at high temperature in air at atmospheric pressure. Determination of fatigue properties at constant amplitude


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

83

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы

91

91.160 91.160.01

Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 11403-1:2014 Plastics. Acquisition and presentation of comparable multipoint data. Part 1: Mechanical properties ISO 11403-3:2014 Plastics. Acquisition and presentation of comparable multipoint data. Part 3: Environmental influences on properties ISO 11357-4:2014 Plastics. Differential scanning calorimetry (DSC). Part 4: Determination of specific heat capacity ISO 11358-2:2014 Plastics. Thermogravimetry (TG) of polymers. Part 2: Determination of activation energy

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Iluminat Освещение Iluminatul în general Освещение в целом

ISO 10916:2014 Calculation of the impact of daylight utilization on the net and final energy demand for lighting 97

97.190

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente pentru copii Техника для детей

ISO 8098:2014 Cycles. Safety requirements for bicycles for young children

ISO/TR 17801:2014 Plastics. Standard table for reference global solar spectral irradiance at sea level. Horizontal, relative air mass 1 83.140 83.140.40

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

ISO 6808:2014 Plastics hoses and hose assemblies for suction and lowpressure discharge of petroleum liquids. Specification 85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

ISO 2759:2014 Board. Determination of bursting strength

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna iunie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în iunie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в июне 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в июне 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки.

11 11.040

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

IEC 60601-1-12:2014 Medical electrical equipment. Part 1-12: General requirements for basic safety and essential performance. Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems intended for use in the emergency medical services environment 11.040.01

13.280

IEC 60860:2014 Radiation protection instrumentation. Warning equipment for criticality accidents 17

17.220

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

IEC TR 80002-3:2014 Medical device software. Part 3: Process reference model of medical device software life cycle processes (IEC 62304)

13.110

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

IEC TS 61496-4-2:2014 Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD). Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP)

44

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

IEC 62056-1-0:2014 Electricity metering data exchange. The DLMS/COSEM suite. Part 1-0: Smart metering standardisation framework 17.220.20

13

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

IEC 62053-24:2014 Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

25 25.040

25.040.40

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industrială Измерение и контроль производственного процесса

IEC 62714-1:2014 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering. Automation markup language. Part 1: Architecture and general requirements 25.140 25.140.20

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

IEC 62841-2-4:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. Safety. Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type IEC 62841-2-5:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. Safety. Part 2-5: Particular requirements for hand-held circular saws IEC 62841-3-1:2014 Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery. Safety. Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws 27 27.180

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Sisteme turboeoliene de energie Системы ветровых энергетических турбин

IEC TS 61400-26-2:2014 Wind turbines. Part 26-2: Production-based availability for wind turbines 29 29.060 29.060.10

Electrotehnică Электротехника Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

IEC 61534-21:2014 Powertrack systems. Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting IEC 61534-22:2014 Powertrack systems. Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation

29.120 29.120.20

Accesorii electrice Электрическая арматура Dispozitive de conectare Соединительные устройства

IEC 61534-21:2014 Powertrack systems. Part 21: Particular requirements for powertrack systems intended for wall and ceiling mounting IEC 61534-22:2014 Powertrack systems. Part 22: Particular requirements for powertrack systems intended for onfloor or underfloor installation 29.120.30

Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

IEC 62196-1:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 1: General requirements IEC 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

IEC 60099-4:2014 Surge arresters. Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems IEC 60099-9:2014 Surge arresters. Part 9: Metal-oxide surge arresters without gaps for HVDC converter stations CEI/IEC 60269-1:2006 Fusibles basse tension. Partie 1: Exigences générales 29.140

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

IEC TR 62778:2014 Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and luminaires 29.140.20

Lămpi cu incandescenţă Лампы накаливания

IEC 62504:2014 General lighting. Light emitting diode (LED) products and related equipment. Terms and definitions 29.140.40

Corpuri de iluminat Светильники

IEC 60598-2-22:2014 Luminaires. Part 2-22: Particular requirements. Luminaires for emergency lighting

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

IEC 60034-2-1:2014 Rotating electrical machines. Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) 29.240

29.240.10

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Staţii. Descărcătoare Подстанции. Защитные разрядники

IEC 60099-4:2014 Surge arresters. Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems IEC 60099-9:2014 Surge arresters. Part 9: Metal-oxide surge arresters without gaps for HVDC converter stations IEC 60400:2008 Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders

IEC 62047-22:2014 Semiconductor devices. Micro-electromechanical devices. Part 22: Electromechanical tensile test method for conductive thin films on flexible substrates 31.180

IEC PAS 61249-8-1:2014 Qualification and performance of electrical insulating compound for printed wiring assemblies IEC PAS 61249-8-5:2014 Qualification and performance specification of permanent solder mask and flexible cover materials 31.260

29.260.20

33

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

IEC 60079-1:2014 Explosive atmospheres. Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures “d” 29.260.99

Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

IEC TS 61496-4-2:2014 Safety of machinery. Electro-sensitive protective equipment. Part 4-2: Particular requirements for equipment using vision based protective devices (VBPD). Additional requirements when using reference pattern techniques (VBPDPP) 31 31.080 31.080.99

Electronică Электроника Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы Alte dispozitive cu semiconductoare Другие полупроводниковые приборы

IEC 62047-20:2014 Semiconductor devices. Micro-electromechanical devices. Part 20: Gyroscopes IEC 62047-21:2014 Semiconductor devices. Micro-electromechanical devices. Part 21: Test method for Poisson's ratio of thin film MEMS materia

46

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

IEC 62572-3:2014 Fibre optic active components and devices. Reliability standards. Part 3: Laser modules used for telecommunication

33.120 29.260

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

33.120.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

IEC 61196-1-111:2014 Coaxial communication cables. Part 1-111: Electrical test methods. Stability of phase test methods 33.160 33.160.50

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Accesorii Вспомогательные устройства

IEC 60268-4:2014 Sound system equipment. Part 4: Microphones 33.180

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь

IEC 62572-3:2014 Fibre optic active components and devices. Reliability standards. Part 3: Laser modules used for telecommunication 33.180.01

Sisteme cu fibră optică în general Волоконно-оптические системы в целом

IEC 61280-4-2:2014 Fibre-optic communication subsystem test procedures. Part 4-2: Installed cable plant. Single-mode attenuation and optical return loss measurement


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

33.180.10

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

35.240 35.240.15

IEC 60794-2-51:2014 Optical fibre cables. Part 2-51: Indoor cables. Detail specification for simplex and duplex cables for use in cords for controlled environment IEC TR 62690:2014 Hydrogen effects in optical fibre cables. Guidelines 33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

IEC 61300-2-43:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components. Basic test and measurement procedures. Part 2-43: Tests. Screen testing of return loss of single-mode PC optical fibre connectors IEC TR 62343-6-5:2014 Dynamic modules. Part 6-5: Design guide. Investigation of operating mechanical shock and vibration tests for dynamic modules 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

35.060

Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei Языки, используемые в информационных технологиях

IEC 62714-1:2014 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering. Automation markup language. Part 1: Architecture and general requirements 35.110

Reţele Организация сети

35.240.50

35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology. Implementation and operation of customer premises cabling. Part 3: Testing of optical fibre cabling

Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

IEC 62714-1:2014 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering. Automation markup language. Part 1: Architecture and general requirements 37 37.100 37.100.10

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Tehnologie grafică Технология полиграфии Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

ISO/IEC 24734:2014 Information technology. Office equipment. Method for measuring digital printing productivity

43.120

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

IEC 62196-1:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 1: General requirements IEC 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers 91

IEC 62056-1-0:2014 Electricity metering data exchange. The DLMS/COSEM suite. Part 1-0: Smart metering standardisation framework

Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO/IEC 11694-6:2014 Identification cards. Optical memory cards. Linear recording method. Part 6: Use of biometrics on an optical memory card

43 ISO/IEC 14496‐15:2014 Information technology. Coding of audio-visual objects. Part 15: Carriage of network abstraction layer (NAL) unit structured video in ISO base media file format

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий

91.140 91.140.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

IEC 62053-24:2014 Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1 S and 1)

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014 IEC 62056-1-0:2014 Electricity metering data exchange. The DLMS/COSEM suite. Part 1-0: Smart metering standardisation framework 97

97.020

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Economie casnică în general Домашнее хозяйство в целом

IEC 60065:2014 Audio, video and similar electronic apparatus. Safety requirements 97.040 97.040.20

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

IEC 60705:2010 Household microwave ovens. Methods for measuring performance

48


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna iunie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în iunie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в июне 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в июне 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.040 01.040.13

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями 01.100

Desene tehnice Технические чертежи

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы 01.100.01

03

Desene tehnice în general Технические чертежи в целом

03.120 03.120.20

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ГОСТ 32543-2013 Угли и продукты их переработки. Порядок подтверждения соответ-ствия 03.220 03.220.30

Transport Транспорт Transport feroviar Рельсовый транспорт

ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений

ГОСТ 2.503-2013 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ 32483-2013 Продукты пчеловодства. Метод определения массовой доли золы 11 11.100 11.100.20

Medicină Здравоохранение Medicină de laborator Лабораторные препараты Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale Биологическая оценка медицинских средств

ГОСТ ISO 10993-12-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12. Приготовление проб и контрольные образцы (ISO 10993-12:2007, IDT) ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro (ISO 10993-5:1999, IDT) 13

13.060

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea apei Качество воды

ГОСТ 31960-2012 Вода. Методы определения токсичности по замедлению роста морских одноклеточных водорослей Phaeodactylum tricornutum Bohlin и Sceletonema costatum (Greville) Cleve (ISO 10253:2006, MOD) 13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома (ISO 9174:1998, MOD) (ISO 11083:1994, MOD) (ISO 18412:2005, MOD)

50

13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ГОСТ 32406-2013 Инструмент алмазный и из кубического нитрида бора. Требования безопасности (EN 13236:2010, NEQ ) ГОСТ 32421-2013 Классификация химической продукции, опасность которой обусловлена физико-химическими свойствами. Методы испытаний взрывчатой химической продукции 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

ГОСТ EN 614-2-2012 Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между конструкцией машин и рабочими заданиями (EN 614-2:2000+А1:2008, IDT) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

ГОСТ 30345.0-95 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования (IEC 335-1–91, MOD) ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-109. Частные требования к приборам для обработки воды ультрафиолетовым излучением (IEC 60335-2-109:2010, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-103. Частные требования к приводам для ворот, дверей и окон (IEC 60335-2-103:2011, IDT) 13.180

Ergonomie Эргономика

ГОСТ EN 614-2-2012 Безопасность машин. Эргономические принципы проектирования. Часть 2. Взаимосвязь между конструкцией машин и рабочими заданиями (EN 614-2:2000+А1:2008, IDT) 13.310

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

ГОСТ 31315-2013 Устройства пломбировочные электронные. Общие технические требования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 17.220

17.220.20

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

ГОСТ IEC 60044-1-2013 Трансформаторы измерительные. Часть 1. Трансформаторы тока (IEC 60044-1:2003, IDT) ГОСТ IEC 60477-2-2013 Меры сопротивления лабораторные. Часть 2. Меры сопротивления переменного тока лабораторные (IEC 60477-2:1979+A1:1997, IDT) ГОСТ IEC 61557-3-2013 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура (IEC 61557-3:2007, IDT) 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

ГОСТ 8.442-2011 ГСИ. Влагомеры и влагомеры-плотномеры нейтронные. Методы и средства поверки ГОСТ 8.604-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений зольности и насыпной плотности твердого топлива 19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

ГОСТ 8.604-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений зольности и насыпной плотности твердого топлива ГОСТ 8.604-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений зольности и насыпной плотности твердого топлива

23

23.040 23.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

ГОСТ ISO 1167-2-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб (ISO 1167-2:2006, IDT) ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия 23.040.45

Racorduri din materiale plastice Пластмассовые фитинги

ГОСТ ISO 1167-2-2013 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 2. Подготовка образцов труб (ISO 1167-2:2006, IDT) 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

ГОСТ ISO 1307-2013 Рукава резиновые и пластиковые. Размеры, минимальные и максимальные внутренние диаметры, допуски на мерные длины (ISO 1307:2006, IDT) 25 25.100 25.100.20

Tehnici de fabricare Машиностроение Scule aşchietoare Режущие инструменты Freze Фрезы

ГОСТ 32405-2013 Фрезы концевые цельные твердосплавные. Технические условия (ISO 10911 :2010.MOD) 27 27.220

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Recuperarea căldurii. Izolaţie termică Регенерация тепла. Теплоизоляция

ГОСТ 31912-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности (EN ISO 23993:2008, MOD)

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

29 29.080 29.080.01

Electrotehnică Электротехника Izolaţii Изоляция Izolaţii electrice în general Электрическая изоляция в целом

29.140

ГОСТ IEC 62471-2013 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем (IEC 62471:2006, IDT) 29.140.40

ГОСТ IEC 61557-3-2013 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура (IEC 61557-3:2007, IDT) 29.120 29.120.30

Accesorii electrice Электрическая арматура Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

29.120.40

ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 Светильники. Часть 2-20. Частные требования. Световые гирлянды (IEC 60598-2-20:2002, IDT)

29.120.50

29.240.01

Întrerupătoare Переключатели

ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики (IEC 60947 5 2:2007, IDT) Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики (IEC 60947 5 2:2007, IDT) ГОСТ IEC 62208-2013 Оболочки для низковольтных комплектных устройств распределения и управления. Общие требования (IEC 62208:2011, IDT)

52

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice în general Передача и распределение электроэнергии в целом

ГОСТ IEC 61557-3-2013 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 3. Полное сопротивление контура (IEC 61557-3:2007, IDT) 29.260

29.260.20 ГОСТ IEC 60127-3-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 3. Субминиатюрные плавкие вставки (IEC 60127-3:1988, IDT)

Corpuri de iluminat Светильники

ГОСТ IEC 60598-2-10-2012 Светильники. Часть 2-10. Частные требования. Светильники переносные детские игровые (IEC 60598-2-10:2003, IDT)

29.240 ГОСТ IEC 60884-2-7-2013 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-7. Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров (IEC 60884-2-7:2011, IDT)

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ 24754-2013 Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний ГОСТ 27294-2013 Выключатели автоматические низковольтные рудничные взрывозащищенные. Технические требования. Методы испытаний ГОСТ 27307-2013 Устройства управления комплектные низковольтные рудничные взрывозащищенные до 1140 В. Технические требования и методы испытаний ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды (prIEC 60079-10-1, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.100.10

Emisie Излучение

ГОСТ 30805.16.1.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам (CISPR 16-1-2:2006, MOD) 33.100.20

Imunitate Защищенность

ГОСТ 30804.4.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (IEC 61000-4-2:2008, MOD) ГОСТ 30805.16.1.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам (CISPR 16-1-2:2006, MOD) ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний ( CISPR 24:2010, IDT) 43 43.160

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

ГОСТ EN 1501-2-2012 Мусоровозы. Общие технические требования и требования безопасности. Часть 2. Мусоровозы с боковой загрузкой (EN 1501-2:2005+А1:2009, IDT) 45 45.060

45.060.20

Material rulant tractat Прицепной состав

ГОСТ 9246-2013 Тележки двухосные трехэлементные грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия 65 65.060

65.060.10

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ 12.2.121-2013 Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности ГОСТ ISO 26322-1-2012 Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Безопасность. Часть 1. Тракторы стандартные (ISO 26322-1:2008, IDT) 65.080

Îngrăşăminte Удобрения

ГОСТ EN 14888-2013 Удобрения и известковые материалы. Определение содержания кадмия (EN 14888:2005, IDT) ГОСТ EN 15928-2013 Удобрения. Определение тонкости измельчения (сухой метод) (EN 15928:2010, IDT) 65.120

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ ISO 6884-2013 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания золы (ISO 6884:2008, IDT) 65.140

Apicultură Пчеловодство

ГОСТ 32476-2013 Воск пчелиный. Метод определения неомыляемых веществ

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

ГОСТ 4835-2013 Колесные пары железнодорожных вагонов. Технические условия

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

67 67.060

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ ISO 605-2013 Бобовые. Определение примесей, размеров, посторонних запахов, насекомых, видов и разновидностей. Методы испытаний (ISO 605:1991, IDT) ГОСТ ISO 5506-2013 Продукты из соевых бобов. Определение активности уреазы (ISO 5506:1998, IDT) ГОСТ ISO 7301-2013 Рис. Технические условия (ISO 7301:2011, IDT) ГОСТ ISO 16002-2013 Зерна хлебных злаков и бобовые заготовленные. Руководство по выявлению заражения беспозвоночными паразитами с помощью ловушек (ISO 16002:2004, IDT) 67.080 67.080.10

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

ГОСТ 32166-2013 Вишня и черешня сушеные. Технические условия 67.100 67.100.01

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse lactate în general Молоко и молочные продукты в целом

ГОСТ ISO/TS 17837-2013 Продукты сырные плавленые. Определение содержания азота и расчет содержания сырого белка. Метод Къельдаля (Разработка ГОСТ на базе НС СТБ ISO/TS 17837) (ISO/TS 17837:2008, IDT) (IDF/RM 25:2008, IDT) 67.120

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

ГОСТ 32244-2013 Субпродукты мясные обработанные. Технические условия ГОСТ 32605-2013 Баранина. Туши и отрубы. Требования при поставках и контроль качества (UNЕСЕ/TRADE/308:2006, IDT)

54

ГОСТ ISO 5553-2013 Мясо и мясные продукты. Обнаружение полифосфатов (ISO 5553:1980, IDT) 67.120.20

Păsări şi ouă Птица и яйца

ГОСТ 32604-2013 Яйца куриные в скорлупе. Требования относительно поставки и контроля качества ГОСТ 32607-2013 Мясо кур. Тушки и их части. Требования относительно поставки и контроля качества (UNECE/TRADE/355:2006, IDT) 67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 20414-2011 Кальмар и каракатица мороженые. Технические условия 67.140 67.140.10

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Ceai Чай

ГОСТ ISO 10727-2013 Чай и чай растворимый. Определение содержания кофеина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ISO 10727:2002, IDT) ГОСТ 32573-2013 Чай черный. Технические условия ГОСТ 32574-2013 Чай зеленый. Технические условия 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 131-2013 Спирт этиловый-сырец из пищевого сырья. Технические условия ГОСТ 12712-2013 Водки и водки особые.Общие технические условия ГОСТ 32070-2013 Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения содержания летучих кислот и фурфурола


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

67.200

67.200.20

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

71.040 71.040.50

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Metode de analiză fizico-chimice Физико-химические методы анализа

ГОСТ 32475-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды. Оценка биоразлагаемости органических соединений в сброженном осадке сточных вод в анаэробных условиях (OECD Test No 311:2006, IDT) 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

ГОСТ 32547-2013 Угли и продукты их переработки. Определение удельной активности природных радионуклидов 73.060

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы

ГОСТ 32325-2013 Руды и горные породы. Методы определения натрия, калия, кальция и магния 73.060.99

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

Seminţe oleaginoase Семена масличных культур

ГОСТ ISO 658-2013 Семена масличных культур. Определение содержания примесей (ISO 658:2002, IDT) 71

75

Alte minereuri metalifere Рудные минералы прочие

ГОСТ 32547-2013 Угли и продукты их переработки. Определение удельной активности природных радионуклидов ГОСТ ISO 6743-1-2013 Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 1. Группа А (системы общих по-терь) (ISO 6743-1:2002, IDT) ГОСТ ISO 6743-4-2013 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4. Группа H (гидравлические системы) (ISO 6743-4:1999, IDT) ГОСТ ISO 6743-5-2013 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 5. Семейство Т (турбины) (ISO 6743-5:2006, IDT) ГОСТ ISO 6743-6-2013 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 6. Группа C (зубчатые передачи) (ISO 6743-6:1990, IDT) ГОСТ ISO 6743-13-2013 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 13. Группа G (для направляющих) (ISO 6743-13:2002, IDT) ГОСТ ISO 6743-14-2013 Материалы смазочные, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 14. Семейство V (термообработка) (ISO 6743-1:2002, IDT) 75.120

ГОСТ 14048.9-2013 Концентраты цинковые. Метод определения сурьмы ГОСТ 14048.10-2013 Концентраты цинковые. Метод определения марганца ГОСТ 14048.11-2013 Концентраты цинковые. Метод определения оксидов кальция, магния и алюминия

Fluide hidraulice Гидравлические жидкости

ГОСТ ISO 6743-3-2013 Материалы смазочные, промышленные масла и сопутствующие продукты (класс L). Классификация. Часть 3. Группа D (компрессоры) (ISO 6743-3:2003, IDT)

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

ГОСТ EN 13075-2-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение поведения при разрушении. Часть 2. Определение времени смешивания мелкозернистого материала с катионоактивными битумными эмульсиями (EN 13075-2:2009, IDT) ГОСТ EN 13302-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение динамической вязкости (EN 13302:2010, IDT) ГОСТ EN 13303-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Метод определения потери массы после нагрева (EN 13303:2009, IDT) ГОСТ EN 13358-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение фракционного состава битуминозных вяжущих, разбавленных и разжиженных минеральными разжижителями (EN 13358:2010, IDT) ГОСТ EN 13614-2013 Битумы и битуминозные вяжущие. Определение адгезии методом погружения в воду (EN 13614:2011, IDT) 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

ГОСТ 32547-2013 Угли и продукты их переработки. Определение удельной активности природных радионуклидов 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

ГОСТ 32547-2013 Угли и продукты их переработки. Определение удельной активности природных радионуклидов

81

81.040 81.040.01

Combustibili gazoşi Газообразное топливо

ГОСТ ISO 9162-2013 Нефтепродукты. Топлива (класс F). Газы углеводородные сжиженные. Технические условия (ISO 9162:1989, IDT)

Sticlă Стекло Sticlă în general Стекло в целом

ГОСТ 32566-2013 Стекло и изделия из него. Метод испытаний на пулестойкость 83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

ГОСТ ISO 248-1-2013 Каучук. Определение содержания летучих веществ. Часть 1. Метод горячего вальцевания и метод с использованием термостата (ISO 248-1:2011, IDT) ГОСТ ISO 7781-2013 Каучук бутадиен-стирольный. Определение содержания мыл и органических кислот (ISO 7781:2008, IDT) ГОСТ ISO 11089-2013 Каучук синтетический. Определение противостарителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ISO 11089:2010, IDT) 83.040.20

Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

ГОСТ ISO 1304-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение числа адсорбции йода (ISO 1304:2006, IDT) 83.060

75.160.30

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность

Cauciuc Резина

ГОСТ ISO 2007-2013 Смеси резиновые. Метод ускоренного определения пластичности на пластометре (ISO 2007:2007, IDT) ГОСТ ISO 2230-2013 Изделия резиновые. Руководство по хранению (ISO 2230:2002, IDT) ГОСТ ISO 2303-2013 Каучук изопреновый (IR) растворной полимеризации, не наполненный маслом. Методы оценки (ISO 2303:2011, IDT)

56


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014 ГОСТ ISO 4097-2013 Каучук этилен-пропилен-диеновый (EPDM). Методы оценки (ISO 4097:2007, IDT)

91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

ГОСТ ISO 23529-2013 Резина. Общие методы приготовления и кондиционирования образцов для определения физических свойств (ISO 23529:2010, IDT)

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ ISO 2475-2013 Каучук хлоропреновый (CR). Методы оценки (ISO 2475:2011, IDT)

ГОСТ 31912-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности (EN ISO 23993:2008, MOD)

ГОСТ ISO 2476-2013 Каучук бутадиеновый (BR) растворной полимеризации. Методы оценки (ISO 2476:2009, IDT) 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

ГОСТ ISO 5423-2013 Обувь литьевая общего назначения из полиуретана с подкладкой и без подкладки. Технические требования (ISO 5423:1992, IDT) 83.140.30

Ţevi şi racorduri din material plastic pentru utilizare fără fluide Пластмассовые трубы, фитинги и клапаны

ГОСТ 32413-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия (ISO 4435:2003, NEQ) (EN 1401-1:2009, NEQ) 91

91.060 91.060.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

ГОСТ IEC 60335-2-103-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-103. Частные требования к приводам для ворот, дверей и окон (IEC 60335-2-103:2011, IDT) 91.100 91.100.01

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale de construcţii în general Строительные материалы в целом

ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию (ISO 12572:2001, NEQ)

91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

ГОСТ 32310-2012 Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия (ЕN 13164:2008, MOD) 91.120 91.120.10

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

ГОСТ 31912-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Определение расчетной теплопроводности (EN ISO 23993:2008, MOD) 91.140 91.140.60

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия 91.140.80

Sisteme de evacuare a apei Дренажные системы

ГОСТ 32413-2013 Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия (ISO 4435:2003, NEQ) (EN 1401-1:2009, NEQ) 91.190

Accesorii pentru clădire Арматура для зданий

ГОСТ 31471-2011 Устройства экстренного открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов. Технические условия (EN 1125-2008, NEQ); (EN 179-2008, NEQ)

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

97

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

97.030

Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

ГОСТ 30345.0-95 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования (IEC 335-1-91, MOD) ГОСТ IEC 60335-2-109-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-109. Частные требования к приборам для обработки воды ультрафиолетовым излучением (IEC 60335-2-109:2010, IDT) 97.100

97.100.20

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

ГОСТ 32430-2013 Воздухонагреватели смесительные передвижные и переносные небытового назначения с принудительной конвекцией, работающие на сжиженных углеводородных газах. Общие технические требования и методы испытаний (EN 1596:1998+A1:2004, MOD)

58


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 6 [143], IUNIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

60

BS 6 IUNIE 2014  
BS 6 IUNIE 2014  
Advertisement