Page 1

NOIEMBRIE 2014

11

[148]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic МЭК – международная электротехническая комиссия (стандарт международной электротехнической комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicații Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

NOȚIUNI Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утвержденных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 41 Обозначения утвержденных национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 50 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 82 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Modificările și eratele aprobate pentru standardele naționale _________________________________________ 93 Утвержденные изменения и поправки к национальным стандартам

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 94 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 94 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate ________________________________________________________ 101 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate ____________________________________________________________ 104 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ ______________________________________________________ 106 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate _________________________________________________________ 106 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate __________________________________________________________ 115 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 120 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 120 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС). 01

01.040 01.040.83

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Industria cauciucului şi a materialelor plastice (Vocabulare) Резиновая и пластмассовая промышленность (Словари)

SM ISO 1629:2014 (vers. eng.) Cauciuc şi latexuri. Nomenclatură Каучук и латексы. Номенклатура (ISO 1629:2013, IDT) 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

SM EN 13967:2014 (vers. eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (EN 13967:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13967:2010) SM EN 13984:2014 (vers. eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики (EN 13984:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13984:2010) 01.060

SM EN 934-2+A1:2014 (vers. eng.) Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (EN 934-2:2009+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 934-2:2010) SM EN 1304:2014 (vers. eng.) Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse Черепица кровельная керамическая и фитинги. Определения и технические условия на изделия (EN 1304:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1304:2010)

SM SR EN ISO 80000-4:2014 Mărimi şi unităţi. Partea 4: Mecanică Величины и единицы. Часть 4: Механика (SR EN ISO 80000-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 80000-4:2012) SM SR EN ISO 80000-5:2014 Mărimi şi unităţi. Partea 5: Termodinamică Величины и единицы. Часть 5: Термодинамика (SR EN ISO 80000-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 80000-5:2011) 01.140 01.140.40

SM EN 13956:2014 (vers. eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определения и характеристики (EN 13956:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13956:2010)

4

Mărimi şi unităţi Величины и единицы измерения

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Editare Издательское дело

SM SR EN ISO 9706:2014 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности (SR EN ISO 9706:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 9706:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

03

03.100

03.100.01

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

SM SR ISO 22320:2014 Securitatea societății. Managementul urgențelor. Cerințe privind răspunsul la eveniment Социальная безопасность. Менеджмент чрезвычайных ситуаций. Требования к реагированию на инциденты (SR ISO 22320:2013, IDT) 03.100.30

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

SM SR EN ISO 9712:2014 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END) Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля (SR EN ISO 9712:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 9712:2013) SM SR ISO 10018:2014 Managementul calităţii. Linii directoare pentru implicarea şi competenţa personalului Менеджмент качества. Руководящие указания по вовлеченности и компетентности персонала (SR ISO 10018:2012, IDT) 03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM SR EN ISO 15189:2014 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности (SR EN ISO 15189:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 15189:2013) SM SR ISO 10004:2014 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare şi măsurare Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по мониторингу и измерению (SR ISO 10004:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/TS 10004:2012)

SM SR ISO/CEI TS 17022:2014 Evaluarea conformităţii. Cerinţe şi recomandări pentru conţinutul unui raport de audit de terţă parte al sistemelor de management Оценка соответствия. Требования и рекомендации к содержанию отчета по аудиту систем менеджмента третьей стороной (SR ISO/CEI TS 17022:2012, IDT) SM SR ISO/CEI TS 17023:2014 Evaluarea conformităţii. Linii directoare pentru determinarea duratei auditurilor de certificare ale sistemelor de management Оценка соответствия. Руководящие указания по определению продолжительности аудитов сертификации систем менеджмента (SR ISO/CEI TS 17023:2014, IDT) SM SR EN ISO/CEI 17024:2014 Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала (SR EN ISO/CEI 17024:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO/CEI 17024:2013) SM SR EN ISO/CEI 17067:2014 Evaluarea conformităţii. Principii fundamentale ale certificării produselor şi linii directoare pentru schemele de certificare a produselor Оценка соответствия. Основные положения сертификации продукции и руководящие указания по схемам сертификации продукции (SR EN ISO/CEI 17067:2014, IDT) 03.240

Servicii poştale Почтовые услуги

SM EN 13619:2014 (vers. eng.) Servicii poştale. Prelucrarea obiectelor poştale. Caracteristici optice pentru prelucrarea corespondenţei Услуги почтовые. Обработка почтовых отправлений. Оптические характеристики для обработки корреспонденции (EN 13619:2002, IDT) 07 07.100 07.100.01

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologie în general Микробиология в целом

SM SR ISO 21528-1:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru detecţia şi enumerarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detecţia şi enumerarea prin tehnica MPN cu preîmbogăţire Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий Enterobacteriaceae. Часть 1: Обнаружение и подсчет методом MPN с предварительным обогащением (SR ISO 21528-1:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 21528-1:2012)

SM SR ISO 10018:2014 Managementul calităţii. Linii directoare pentru implicarea şi competenţa personalului Менеджмент качества. Руководящие указания по вовлеченности и компетентности персонала (SR ISO 10018:2012, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

07.100.30

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM SR EN ISO 6887-4:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probelor, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 4: Reguli specifice pentru pregătirea produselor, altele decît lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peşte şi produse din peşte Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 4: Специальные правила для подготовки продуктов, кроме молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов (SR EN ISO 6887-4:2005, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 6887-4:2014) SM SR EN ISO 6887-5:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea probelor, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 5: Reguli specifice pentru pregătirea laptelui şi a produselor lactate Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 5: Специальные правила для подготовки молока и молочных продуктов (SR EN ISO 6887-5:2011, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 6887-5:2013) SM SR EN ISO 7932:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea Bacillus cereus prezumtiv. Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов Bacillus cereus. Методика подсчета колоний при температуре 30 °C (SR EN ISO 7932:2005, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 7932:2013) SM SR ISO 16649-1:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru enumerarea coloniilor de Escherichia coli βglucuronidază pozitive. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 44 °C folosind membrane şi 5-bromo-4-cloro-3indolil β-D-glucuronat Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета бетаглюкуронидаза-положительных бактерий Escherichia coli (кишечная палочка). Часть 1: Методика подсчета колоний при 44 °C с использованием мембран и 5-бром-4-хлор-3индолил бета-D-глюкуронида (SR ISO 16649-1:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 16649-1:2012) SM SR ISO 18593:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metode orizontale privind tehnicile de eşantionare de pe suprafeţe folosind plăci de contact şi tampoane Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальные методы отбора проб с поверхностей с использованием контактных плаcтинок и тампонов (SR ISO 18593:2007, IDT)

6

SM SR ISO 21527-1:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea apei mai mare de 0,95 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 1: Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95 (SR ISO 21527-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 21527-1:2011) SM SR ISO 21527-2:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea apei mai mică sau egală cu 0,95 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2: Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95 (SR ISO 21527-2:2009, IDT) (Înlocuieşte SM ISO 21527-2:2011) 11 11.040

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

SM SR EN 62353:2014 Aparate electromedicale. Verificarea recurentă şi verificarea după repararea unui aparat electromedical Изделия медицинские электрические. Рекуррентное испытание и испытание после ремонта медицинских электрических изделий (SR EN 62353:2008, IDT) 11.040.10

Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

SM SR EN 60601-2-4:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-4: Cerințe particulare pentru securitatea de bază și performanțele esențiale ale defibrilatoarelor cardiace Изделия медицинские электрические. Часть 2-4: Частные требования к безопасности и основным характеристикам кардиодефибрилляторов (SR EN 60601-2-4:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 60601-2-4:2010) 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

SM SR EN ISO 21536:2014 Implanturi chirurgicale neactive. Implanturi de înlocuire a articulaţiei. Cerinţe specifice pentru implanturi de înlocuire a articulaţiei de genunchi Имплантаты хирургические неактивные. Имплантаты для замены суставов. Специальные требования к имплантатам для замены коленного сустава (SR EN ISO 21536:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 21536:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

11.100 11.100.01

Medicină de laborator Лабораторные препараты Medicină de laborator în general Лабораторные препараты в целом

SM SR EN ISO 15189:2014 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности (SR EN ISO 15189:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 15189:2013) 11.180

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями

11.180.01

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap în general Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями в целом

SM SR EN ISO 16201:2014 Mijloace tehnice ajutătoare pentru persoane cu dizabilităţi. Sisteme de comandă la distanţă pentru activităţi zilnice Технические средства помощи для лиц с физическими недостатками. Системы дистанционного управления для использования в повседневной жизни (SR EN ISO 16201:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 16201:2010) 13

13.020 13.020.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Poluare, controlul poluării şi conservare Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация

SM SR EN ISO 14064-3:2014 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră Газы парниковые. Часть 3: Требования и руководство по валидации и верификации утверждений, касающихся парниковых газов (SR EN ISO 14064-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14064-3:2012) 13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.30

Ape uzate Сточные воды

SM SR EN ISO 6222:2014 Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămînţare în mediu de cultură nutritiv agar Качество воды. Подсчет микроорганизмов, поддающихся культивированию. Подсчет колоний путем посева на агаровую питательную среду для культивирования (SR EN ISO 6222:2004, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 6222:2013)

13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

SM SR EN ISO 5814:2014 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda electrochimică cu sonda Качество воды. Определение содержания растворенного кислорода. Электрохимический метод с применением зонда (SR EN ISO 5814:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 25814:2011) SM SR EN ISO 10523:2014 Calitatea apei. Determinarea pH-ului Качество воды. Определение рН (SR EN ISO 10523:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 10523:2011) 13.060.60

Determinarea proprietăţilor fizice ale apei Исследование физических свойств воды

SM SR ISO 9696:2014 Calitatea apei. Măsurarea activității alfa globale la apa nesalină. Metoda prin reziduu Качество воды. Измерение суммарной альфа-активности пресной воды. Метод с применением концентрированного источника (SR ISO 9696:2013, IDT) SM SR ISO 9697:2014 Calitatea apei. Măsurarea activității beta globale la apa nesalină. Metoda prin reziduu Качество воды. Измерение суммарной бета-активности пресной воды. Метод с применением концентрированного источника (SR ISO 9697:2013, IDT) 13.080 13.080.30

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

SM SR EN ISO 14240-1:2014 Calitatea solului. Determinarea biomasei microbiene a solului. Partea 1: Metoda prin respiraţie indusă de substrat Качество почвы. Определение микробной биомассы почвы. Часть 1: Метод с использованием дыхания, вызванного субстратом (SR EN ISO 14240-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14240-1:2012) SM SR EN ISO 14240-2:2014 Calitatea solului. Determinarea biomasei microbiene a solului. Partea 2: Metoda prin fumigare-extracţie Качество почвы. Определение микробной биомассы почвы. Часть 2: Метод выделения с помощью фумигации (SR EN ISO 14240-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 14240-2:2012) 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

SM EN 1866-3:2014 (vers. eng.) Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerinţe de montare, de construcţie şi de rezistenţă la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerinţele din EN 1866-1 Огнетушители передвижные. Часть 3: Требования к сборке, конструкции и сопротивлению давления углекислотных огнетушителей, соответствующих требованиям EN 1866-1 (EN 1866-3:2013, IDT)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

13.220.40

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

SM EN 71-2+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-2:2012) SM SR EN 60695-1-10:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general Испытание на пожароопасность. Часть 1-10: Руководство по оценке пожароопасности электротехнической продукции. Общее руководство (SR EN 60695-1-10:2010, IDT) SM SR EN 60695-1-11:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc Испытание на пожароопасность. Часть 1-11: Руководство по оценке пожароопасности электротехнической продукции. Оценка пожароопасности (SR EN 60695-1-11:2011, IDT) SM SR EN ISO 340:2014 Benzi transportoare. Caracteristici de inflamabilitate la scară de laborator. Cerinţe şi metodă de încercare Ленты конвейерные. Характеристики воспламеняемости по лабораторной шкале. Требования и метод испытания (SR EN ISO 340:2013, IDT) 13.220.50

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

SM EN 1365-1:2014 (vers. eng.) Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 1: Pereţi Испытания на огнестойкость несущих элементов конструкций. Часть 1: Стены (EN 1365-1:2012, IDT) SM EN 1365-3:2014 (vers. eng.) Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 3: Grinzi Испытания на огнестойкость несущих элементов конструкций. Часть 3: Балки (EN 1365-3:1999, IDT) 13.240

Protecţia contra presiunii excesive Защита от избыточного давления

SM EN ISO 4126-7:2014 (vers. eng.) Dispozitive de securitate pentru protecţia împotriva suprapresiunilor. Partea 7: Date comune Механизмы предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 7: Общие данные (EN ISO 4126-7:2013, IDT) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

SM SR ISO 9697:2014 Calitatea apei. Măsurarea activității beta globale la apa nesalină. Metoda prin reziduu Качество воды. Измерение суммарной бета-активности пресной воды. Метод с применением концентрированного источника (SR ISO 9697:2013, IDT)

8

17

17.220

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

SM SR EN 61326-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 1: Cerinţe generale Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (SR EN 61326-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-1:2010) SM SR EN 61326-2-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-1: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicații neprotejate CEM Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (SR EN 61326-2-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-1:2010) SM SR EN 61326-2-2:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (SR EN 61326-2-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-2:2010) SM SR EN 61326-2-3:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-3: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru transductoare cu sistem de condiționare a semnalului integrat sau la distanță Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик. преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (SR EN 61326-2-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-3:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 61326-2-4:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-4: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive de supraveghere a izolației în conformitate cu CEI 61557-8 și pentru echipamente de localizare a defectelor de izolație în conformitate cu CEI 61557-9 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557-9 (SR EN 61326-2-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-4:2013) SM SR EN 61326-2-5:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-5: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive cu interfețe pentru magistrală de cîmp în conformitate cu CEI 61784-1 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1 (SR EN 61326-2-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-5:2010) SM EN 62058-11:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Control pentru recepţie. Partea 11: Metode generale de control pentru recepţie Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 11: Общие методы приемочного контроля (EN 62058-11:2010, IDT) SM EN 62058-31:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Control pentru recepţie. Partea 31: Prescripţii particulare pentru contoare statice de energie activă (clase 0,2 S, 0,5 S, 1 şi 2 şi indici de clasă A, B şi C) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 31: Частные требования к электростатическим счетчикам активной энергии (классов 0,2S, 0,5S, 1 и 2, и индексы класса A, B и C) (EN 62058-31:2010, IDT) SM EN 62059-32-1:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Siguranţă în funcţionare. Partea 32-1: Durabilitate. Control al stabilităţii caracteristicilor metrologice la aplicarea unei temperaturi ridicate Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Надежность. Часть 32-1: Долговечность. Проверка стабильности метрологических характеристик при повышенной температуре (EN 62059-32-1:2012, IDT) 17.240

19 19.020

Încercări Испытания Condiţii şi proceduri de încercări în general Условия и методики испытаний в целом

SM EN 62059-32-1:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Siguranţă în funcţionare. Partea 32-1: Durabilitate. Control al stabilităţii caracteristicilor metrologice la aplicarea unei temperaturi ridicate Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Надежность. Часть 32-1: Долговечность. Проверка стабильности метрологических характеристик при повышенной температуре (EN 62059-32-1:2012, IDT) 19.080

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SM SR EN 61326-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 1: Cerinţe generale Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (SR EN 61326-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-1:2010) SM SR EN 61326-2-3:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-3: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru transductoare cu sistem de condiționare a semnalului integrat sau la distanță Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик. преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (SR EN 61326-2-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-3:2010) SM SR EN 61326-2-4:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-4: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive de supraveghere a izolației în conformitate cu CEI 61557-8 și pentru echipamente de localizare a defectelor de izolație în conformitate cu CEI 61557-9 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557-9 (SR EN 61326-2-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-4:2013)

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

SM SR ISO 9696:2014 Calitatea apei. Măsurarea activității alfa globale la apa nesalină. Metoda prin reziduu Качество воды. Измерение суммарной альфа-активности пресной воды. Метод с применением концентрированного источника (SR ISO 9696:2013, IDT)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

19.100

Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

SM SR EN ISO 9712:2014 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END) Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля (SR EN ISO 9712:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 9712:2013) 21

21.060 21.060.01

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

SM EN 14592+A1:2014 (vers. eng.) Structuri de lemn. Elemente de fixare tip tijă. Cerinţe Конструкции деревянные. Крепежные средства шпоночного типа. Требования (EN 14592:2008+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14592:2010) 23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

SM EN ISO 7225:2014 (vers. eng.) Butelii pentru gaz. Etichete de avertizare Баллоны газовые. Предупредительные этикетки (EN ISO 7225:2007, IDT) 23.040 23.040.01

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

SM EN ISO 15875-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 1: Общие положения (EN ISO 15875-1:2003, IDT) SM EN ISO 15875-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 5: Соответствие назначению системы (EN ISO 15875-5:2003, IDT)

10

SM EN ISO 15876-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 1: Общие положения (EN ISO 15876-1:2003, IDT) SM EN ISO 15876-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 5: Соответствие назначению системы (EN ISO 15876-5:2003, IDT) 23.040.10

Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM EN ISO 10893-2:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 2: Examinare automatizată cu curenţi turbionari pentru detectarea imperfecţiunilor ţevilor de oţel austenitic şi ferito-austenitic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 2: Автоматизированный контроль методом вихревых токов стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-2:2011, IDT) SM EN ISO 10893-3:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 3: Examinare automatizată prin dispersie de flux pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel feromagnetic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 3: Автоматизированный контроль рассеянием магнитного потока по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-3:2011, IDT) SM EN ISO 10893-4:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 4: Контроль проникающими жидкостями бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности (EN ISO 10893-4:2011, IDT) SM EN ISO 10893-5:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 5: Examinare cu pulberi magnetice pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel feromagnetic, fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 5: Контроль магнитопорошковым методом бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности (EN ISO 10893-5:2011, IDT) SM EN ISO 10893-6:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 6: Examinare radiografică pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 6: Радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-6:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN ISO 10893-7:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 7: Examinare radiografică digitală pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 7: Цифровой радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-7:2011, IDT) SM EN ISO 10893-8:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 8: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 8: Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения ламинарных дефектов (EN ISO 10893-8:2011, IDT) SM EN ISO 10893-9:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 9: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a benzilor/tablelor utilizate la fabricarea ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 9: Автоматизированный ультразвуковой контроль для обнаружения ламинарных дефектов в полосе/листе, используемых для изготовления сварных стальных труб (EN ISO 10893-9:2011, IDT)

23.040.20

SM EN ISO 15875-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 2: Ţevi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 2: Трубы (EN ISO 15875-2:2003, IDT) SM EN ISO 15876-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 2: Ţevi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 2: Трубы (EN ISO 15876-2:2003, IDT) SM EN ISO 21003-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare multistraturi pentru instalaţii de apă caldă şi rece în interiorul clădirilor. Partea 2: Ţevi Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий Часть 2: Трубы (EN ISO 21003-2:2008, IDT) 23.040.40

SM EN ISO 10893-10:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 10: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 10: Автоматизированный ультразвуковой контроль по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-10:2011, IDT) SM EN ISO 10893-11:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 11: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale a sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 11: Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-11:2011, IDT) SM EN ISO 10893-12:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 12: Examinare automatizată cu ultrasunete a grosimii pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 12: Автоматизированный ультразвуковой контроль толщины по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) (EN ISO 10893-12:2011, IDT) SM SR EN 969:2014 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Condiţii şi metode de încercare Трубы, фитинги и вспомогательные элементы из ковкого чугуна и их соединения для газопроводов. Требования и методы испытаний (SR EN 969:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 969:2010)

Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

Racorduri metalice Металлические фитинги

SM EN 1254-4:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Racorduri. Partea 4: Racorduri care combină asamblări prin capilaritate sau prin compresiune cu alte tipuri de asamblare Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 4: Фитинги, присоединяемые комбинацией капиллярной пайки твердым или мягким припоем, или обжатия с другими типами соединений (EN 1254-4:1998, IDT) SM SR EN 969:2014 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Condiţii şi metode de încercare Трубы, фитинги и вспомогательные элементы из ковкого чугуна и их соединения для газопроводов. Требования и методы испытаний (SR EN 969:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 969:2010) 23.040.45

Racorduri din materiale plastice Пластмассовые фитинги

SM EN ISO 15875-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 3: Fitinguri Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 3: Фитинги (EN ISO 15875-3:2003, IDT) SM EN ISO 15876-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 3: Fitinguri Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 3: Фитинги (EN ISO 15876-3:2003, IDT)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

23.060 23.060.01

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

SM EN 14141:2014 (vers. eng.) Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. Cerinţe de performanţă şi încercări Клапаны для транспортировки природного газа по газопроводам. Требования к рабочим характеристикам и испытания (EN 14141:2013, IDT) 23.100

23.100.10

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Pompe şi motoare Насосы и моторы

SM ISO 4409:2014 (vers. eng.) Acţionări hidraulice. Pompe, motoare şi variatoare volumice. Metode de încercare şi prezentarea parametrilor funcţionali de bază în regim permanent Приводы гидравлические. Объемные насосы, моторы и встроенные трансмиссии. Методы испытания и представления основных эксплуатационных характеристик в установившемся режиме (ISO 4409:2007, IDT) 23.140

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

SM EN 1012-3:2014 (vers. eng.) Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 3: Compresoare de proces Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 3: Технологические компрессоры (EN 1012-3:2013, IDT) 23.160

Tehnica vidului Вакуумная технология

SM EN 1012-3:2014 (vers. eng.) Compresoare şi pompe de vid. Cerinţe de securitate. Partea 3: Compresoare de proces Компрессоры и вакуумные насосы. Требования безопасности. Часть 3: Технологические компрессоры (EN 1012-3:2013, IDT) 25 25.040

25.040.40

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

SM SR EN 61326-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 1: Cerinţe generale Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (SR EN 61326-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-1:2010)

12

SM SR EN 61326-2-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-1: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicații neprotejate CEM Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (SR EN 61326-2-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-1:2010) SM SR EN 61326-2-2:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (SR EN 61326-2-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-2:2010) SM SR EN 61326-2-3:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-3: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru transductoare cu sistem de condiționare a semnalului integrat sau la distanță Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик. преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (SR EN 61326-2-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-3:2010) SM SR EN 61326-2-4:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-4: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive de supraveghere a izolației în conformitate cu CEI 61557-8 și pentru echipamente de localizare a defectelor de izolație în conformitate cu CEI 61557-9 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557-9 (SR EN 61326-2-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-4:2013)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 61326-2-5:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-5: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive cu interfețe pentru magistrală de cîmp în conformitate cu CEI 61784-1 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1 (SR EN 61326-2-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-5:2010) 25.100 25.100.10

Scule aşchietoare Режущие инструменты Cuţite de strung Токарные резцы

SM SR ISO 5609-1:2014 Cuțite pentru strunjire interioară, cu coadă cilindrică, pentru plăcuțe schimbabile. Partea 1: Simbolizare, forme, dimensiuni și calculul corecțiilor Оправки инструментальные для растачивания на токарном станке c цилиндрическим хвостовиком для многогранных режущих пластин. Часть 1: Обозначение, типы, размеры и расчет поправок (SR ISO 5609-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 5609:2012 și SM SR ISO 6261:2012) 25.160

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

SM SR EN 62135-2:2014 Echipament pentru sudare prin presiune. Partea 2: Prescripţii de compatibilitate electromagnetică (CEM) Оборудование для контактной сварки. Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (EMC) (SR EN 62135-2:2008, IDT) 25.160.01

Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

SM SR EN ISO 13585:2014 Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare Пайка твердым припоем. Квалификационное испытание по пайке для операторов (SR EN ISO 13585:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN ISO 13585:2013) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM SR EN 60695-1-10:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general Испытание на пожароопасность. Часть 1-10: Руководство по оценке пожароопасности электротехнической продукции. Общее руководство (SR EN 60695-1-10:2010, IDT) SM SR EN 60695-1-11:2014 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc Испытание на пожароопасность. Часть 1-11: Руководство по оценке пожароопасности электротехнической продукции. Оценка пожароопасности (SR EN 60695-1-11:2011, IDT)

29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

SM EN 61232+A11:2014 (vers. eng.) Sîrme de oţel acoperite cu aluminiu pentru utilizare electrică Проволока стальная, плакированная алюминием, электротехнического назначения (EN 61232:1995+A11:2000, IDT) 29.120

Accesorii electrice Электрическая арматура

SM SR EN 62423:2014 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B şi de tip F cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare Выключатели автоматические типа В и типа F, управляемые дифференциальным остаточным током, со встроенной защитой от сверхтоков или без нее, для бытового и аналогичного применения (SR EN 62423:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62423:2012) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM SR EN 62423:2014 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B şi de tip F cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare Выключатели автоматические типа В и типа F, управляемые дифференциальным остаточным током, со встроенной защитой от сверхтоков или без нее, для бытового и аналогичного применения (SR EN 62423:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 62423:2012) 29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

SM SR EN 62310-2:2014 Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică Системы транспортировки статичные (STS). Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (SR EN 62310-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 62310-2:2010) 33

33.100

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

SM SR EN 61326-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 1: Cerinţe generale Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (SR EN 61326-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-1:2010)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM SR EN 61326-2-1:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-1: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicații neprotejate CEM Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (SR EN 61326-2-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-1:2010) SM SR EN 61326-2-2:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (SR EN 61326-2-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-2:2010) SM SR EN 61326-2-3:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-3: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru transductoare cu sistem de condiționare a semnalului integrat sau la distanță Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик. преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (SR EN 61326-2-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-3:2010) SM SR EN 61326-2-4:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-4: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive de supraveghere a izolației în conformitate cu CEI 61557-8 și pentru echipamente de localizare a defectelor de izolație în conformitate cu CEI 61557-9 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557-9 (SR EN 61326-2-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61326-2-4:2013) SM SR EN 61326-2-5:2014 Echipamente electrice de măsurare, de comandă și de laborator. Cerințe CEM. Partea 2-5: Cerințe speciale. Configurații de încercare, condiții de funcționare și criterii de performanță pentru dispozitive cu interfețe pentru magistrală de cîmp în conformitate cu CEI 61784-1 Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5: Частные

14

требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1 (SR EN 61326-2-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 61326-2-5:2010) SM SR EN 62310-2:2014 Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerinţe de compatibilitate electromagnetică Системы транспортировки статичные (STS). Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (SR EN 62310-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 62310-2:2010) 33.160 33.160.40

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Sisteme video Системы видеозаписи

SM EN 61104:2014 (vers. eng.) Sistem video cu disc compact 12 cm CD-V Видеосистема на компактных дисках – 12 см CD-V (EN 61104:1992, IDT) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM SR ISO/CEI 27003:2014 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Îndrumări privind implementarea unui sistem de management al securității informației Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по внедрению системы менеджмента информационной безопасности (SR ISO/CEI 27003:2013 , IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 27003:2011) SM SR ISO/CEI 27006:2014 Tehnologia informației. Tehnici de securitate. Cerințe pentru organismele care furnizează servicii de auditare și certificare a sistemelor de management al securității informației Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности (SR ISO/CEI 27006:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO/CEI 27006:2011) 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

SM ISO/CEI 7501-1:2014 (vers. eng.) Cartele de identificare. Documente de călătorie lizibile cu aparate. Partea 1: Pașaport lizibil cu aparate Карточки идентификационные. Документы для путешествия, читаемые машиной. Часть 1: Паспорт читаемый машиной (ISO/CEI 7501-1:2008, IDT) SM SR ISO/CEI 7812-1:2014 Carduri de identificare. Identificarea emitenților. Partea 1: Sistem de numerotare Карточки идентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 1: Система нумерации (SR ISO/IEC 7812-1:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 7812-1:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR ISO/CEI 7812-2:2014 Carduri de identificare. Identificarea emitenților. Partea 2: Proceduri de cerere și de înregistrare Карточки идентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 2: Процедуры заявки и регистрации (SR ISO/IEC 7812-2:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO/CEI 7812-2:2012) 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

53.060

SM EN 15830:2014 (vers. eng.) Cărucioare de teren cu furcă retractabilă. Vizibilitate. Metode de încercare şi verificare Изменяющиеся штабелёры с выдвижным грузоподъёмником для пересеченной местности. Обзорность. Методы испытаний и проверка (EN 15830:2012, IDT) 59

SM EN 13321-2:2014 (vers. eng.) Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 2: Comunicaţii KNXnet/IP Открытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в cтроительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 2: Связь KNXnet/IP (EN 13321-2:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13321-2:2011) 43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

SM ASTM E1082:2014 (vers. eng.) Metodă de încercare standardizată pentru măsurarea planietăţii suprafeţei carosabile în timpul deplasării vehiculelor Стандартный метод испытания для измерения шероховатости поверхности при движении транспортного средства (ASTM E1082:90, IDT) 47 47.020

47.020.99

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Alte standarde referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

SM SR ISO 28000:2014 Specificaţii pentru sisteme de management al securităţii pentru lanţul de furnizare Спецификация для систем менеджмента безопасности цепи поставок (SR ISO 28000:2010, IDT) 53 53.040

53.040.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия Componente pentru transportoare Компоненты для конвейеров

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

59.080 59.080.70

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Geotextile Геотекстиль

SM EN 13361:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин (EN 13361:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13361:2010) SM EN 13362:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в строительстве каналов (EN 13362:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13362:2010) SM EN 13491:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane asociate Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и связанных с ними подземных конструкций (EN 13491:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13491:2010) SM EN 13492:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в строительстве отстойников для жидких отходов, перекачивающих станций или для вторичного хранения (EN 13492:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13492:2010) SM EN 13493:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare Барьеры геосинтетические. Характкристики, требуемые для применения в строительстве мест хранения и утилизации твердых отходов (EN 13493:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13493:2010)

SM SR EN ISO 340:2014 Benzi transportoare. Caracteristici de inflamabilitate la scară de laborator. Cerinţe şi metodă de încercare Ленты конвейерные. Характеристики воспламеняемости по лабораторной шкале. Требования и метод испытания (SR EN ISO 340:2013, IDT)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

65 65.060

65.060.10

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

SM SR ISO 6489-3:2014 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehicule de remorcare și vehicule remorcate. Partea 3: Bara de tracțiune a tractorului Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемым и буксирующим транспортными средствами. Часть 3: Тяговый стержень трактора (SR ISO 6489-3:2012, IDT) SM SR ISO 6489-4:2014 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehicule de remorcare și vehicule remorcate. Partea 4: Dimensiuni pentru dispozitivele de remorcare tip bolț de legătură Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемым и буксирующим транспортными средствами. Часть 4: Размеры соединения типа «кошка» (SR ISO 6489-4:2012, IDT) SM SR ISO 6489-5:2014 Vehicule agricole. Legături mecanice între vehicule de remorcare și vehicule remorcate. Partea 5: Cerințe referitoare la dispozitivele de remorcare de tip furcă nerotative Средства транспортные сельскохозяйственные. Механические соединения между буксируемым и буксирующим транспортными средствами. Часть 5: Технические требования к неповоротным тяговым вилкам (SR ISO 6489-5:2012, IDT) SM ISO 500-1:2014 (vers. eng.) Tractoare agricole. Prize de putere montate în partea din spate pentru tipurile 1, 2, 3 şi 4. Partea 1: Prevederi generale, cerinţe de securitate, dimensiunile manşonului protector şi ale zonei de degajare Тракторы сельскохозяйственные. Задний вал отбора мощности типов 1, 2, 3 и 4. Часть 1: Общие технические условия, требования безопасности, размеры защитного козырька и зоны просвета (ISO 500-1:2014, IDT) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM EN ISO 11681-1:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 1: Ferăstraie cu lanţ pentru lucrări forestiere Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 1: Цепные пилы для лесных работ (EN ISO 11681-1:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 11681-1:2011) SM EN ISO 11681-2:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 2: Ferăstraie cu lanţ pentru întreţinerea arborilor Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 2: Цепные пилы для обрезки деревьев (EN ISO 11681-2:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 11681-2:2011)

16

67 67.020

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Procese în industria alimentară Процессы в пищевой промышленности

SM SR ISO 14470:2014 Iradierea produselor alimentare. Cerinţe pentru dezvoltarea, validarea şi controlul de rutină al procesului de iradiere utilizînd radiaţia ionizantă pentru tratarea produselor alimentare Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением (SR ISO 14470:2012, IDT) 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

SM SR ISO 7301:2014 Orez. Specificaţii Рис. Технические условия (SR ISO 7301:2012, IDT) SM SR ISO 24557:2014 Leguminoase. Determinarea umidităţii. Metoda prin uscare la etuvă Бобовые. Определение содержания влаги. Метод с использованием сушильного шкафа (SR ISO 24557:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 24557:2011) 67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

SM ISO 2446:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conţinutului de grăsime Молоко. Метод определения жирности (ISO 2446:2008, IDT) 67.100.30

Brînză Сыр

SM ISO 3433:2014 (vers. eng.) Brînză. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda Van Gulik Сыр. Определение содержания жира. Метод Ван Гулика (ISO 3433:2008, IDT) 67.120

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

SM SR ISO 1442:2014 Carne şi produse din carne. Determinarea umidităţii (Metodă de referinţă) Мясо и мясные продукты. Определение содержания влаги (Контрольный метод) (SR ISO 1442:2010, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 51479:2010 (ISO 1442-97))


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

SM 186:2014 Brandy. Condiţii tehnice Brandy. Технические условия (Înlocuieşte SM 186:2009) 71 71.080 71.080.10

Industria chimică Химическая технология Produse chimice organice Органические химические вещества Hidrocarburi alifatice Алифатические углеводороды

SM ISO 8563:2014 (vers. eng.) Propilenă şi butadienă de uz industrial. Eşantionare în faza lichidă Пропилен и бутадиен технические. Отбор проб в жидкой фазе (ISO 8563:1987, IDT) 71.100 71.100.50

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse chimice pentru protecţia lemnului Химикаты для защиты древесины

SM EN 335:2014 (vers. eng.) Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Clase de utilizare: definiţii, aplicaţie pentru lemnul masiv şi materiale pe bază de lemn Прочность древесины и деревянных изделий. Классы использования: определения, применение твердой древесины и изделий, сделанных на её основе (EN 335:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 335-1:2011, SM SR EN 335-2:2011 și SM SR EN 335-3:2012) 75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

SM SR EN ISO 19739:2014 Gaz natural. Determinarea compuşilor cu sulf prin cromatografie în fază gazoasă Газ природный. Определение содержания серных соединений с использованием газовой хроматографии (SR EN ISO 19739:2006, IDT) 75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

SM EN 15322:2014 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi Битум и битумные вяжущие. Структура технических условий для жидких и разжиженных битумных вяжущих (EN 15322:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15322:2010)

75.160 75.160.20

Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

SM GOST 32595:2014 Combustibili de aviaţie pentru turbine cu gaze JET A-1. Condiţii tehnice Топливо авиационное для газотурбинных двигателей ДЖЕТ-А-1 (JET A-1). Технические условия (GOST 32595–2013, IDT) 75.180

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

75.180.01

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural în general Оборудование для нефтяной и газовой промышленности в целом

SM EN ISO 20815:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Asigurarea producţiei şi management al fiabilităţii Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Обеспечение производства и менеджмент надежности (EN ISO 20815:2010, IDT) 75.180.10

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

SM EN ISO 13679:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proceduri de încercare a conexiunilor pentru burlanele şi ţevile de extracţie Промышленность нефтяная и газовая. Процедуры испытания соединений обсадных труб и трубопроводов (EN ISO 13679:2006, IDT) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

SM CEN/TR 14549:2014 (vers. eng.) Ghid pentru utilizarea standardelor ISO 15649 şi ANSI/ASME B31.3 pentru conducte din Europa, în conformitate cu Directiva Echipamente sub Presiune Руководство по применению ISO 15649 и ANSI/ASME B31.3 для трубопровода в Европе в соответствии с Директивой на оборудование, под давлением (CEN/TR 14549:2004, IDT) SM EN 14141:2014 (vers. eng.) Robinetărie pentru transportul gazului natural prin conducte. Cerinţe de performanţă şi încercări Клапаны для транспортировки природного газа по газопроводам. Требования к рабочим характеристикам и испытания (EN 14141:2013, IDT) SM EN ISO 13679:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Proceduri de încercare a conexiunilor pentru burlanele şi ţevile de extracţie Промышленность нефтяная и газовая. Процедуры испытания соединений обсадных труб и трубопроводов (EN ISO 13679:2006, IDT)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN ISO 20815:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale. Asigurarea producţiei şi management al fiabilităţii Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Обеспечение производства и менеджмент надежности (EN ISO 20815:2010, IDT) 77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

SM EN ISO 148-1:2014 (vers. eng.) Materiale metalice. Încercarea de încovoiere prin şoc pe epruveta Charpy. Partea 1: Metodă de încercare Материалы металлические. Испытания на удар на маятниковом копре по Шарпи. Часть 1: Метод испытания (EN ISO 148-1:2010, IDT) SM EN ISO 2740:2014 (vers. eng.) Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la tracţiune Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Образцы для испытания на растяжение (EN ISO 2740:2009, IDT) SM EN ISO 6892-2:2014 (vers. eng.) Materiale metalice. Încercare la tracţiune. Partea 2: Metodă de încercare la temperatura ridicată Материалы металлические. Испытание на растяжение. Часть 2: Метод испытания при повышенной температуре (EN ISO 6892-2:2011, IDT) SM EN ISO 8494:2014 (vers. eng.) Materiale metalice. Ţevi. Încercarea la răsfrîngere Материалы металлические. Трубы. Испытание на отбортовку (EN ISO 8494:2013, IDT) 77.040.20

Încercări nedistructive ale metalelor Неразрушающие испытания металлов

SM EN ISO 10893-2:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 2: Examinare automatizată cu curenţi turbionari pentru detectarea imperfecţiunilor ţevilor de oţel austenitic şi ferito-austenitic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 2: Автоматизированный контроль методом вихревых токов стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-2:2011, IDT) SM EN ISO 10893-3:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 3: Examinare automatizată prin dispersie de flux pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel feromagnetic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 3: Автоматизированный контроль рассеянием магнитного потока по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-3:2011, IDT)

18

SM EN ISO 10893-4:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 4: Контроль проникающими жидкостями бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности (EN ISO 10893-4:2011, IDT) SM EN ISO 10893-5:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 5: Examinare cu pulberi magnetice pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel feromagnetic, fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 5: Контроль магнитопорошковым методом бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности (EN ISO 10893-5:2011, IDT) SM EN ISO 10893-6:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 6: Examinare radiografică pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 6: Радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-6:2011, IDT) SM EN ISO 10893-7:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 7: Examinare radiografică digitală pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 7: Цифровой радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-7:2011, IDT) SM EN ISO 10893-8:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 8: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 8: Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения ламинарных дефектов (EN ISO 10893-8:2011, IDT) SM EN ISO 10893-9:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 9: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a benzilor/tablelor utilizate la fabricarea ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 9: Автоматизированный ультразвуковой контроль для обнаружения ламинарных дефектов в полосе/листе, используемых для изготовления сварных стальных труб (EN ISO 10893-9:2011, IDT) SM EN ISO 10893-10:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 10: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 10: Автоматизированный ультразвуковой контроль по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-10:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN ISO 10893-11:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 11: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale a sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 11: Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-11:2011, IDT) SM EN ISO 10893-12:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 12: Examinare automatizată cu ultrasunete a grosimii pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 12: Автоматизированный ультразвуковой контроль толщины по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) (EN ISO 10893-12:2011, IDT) 77.040.30

Analize chimice ale metalelor Химический анализ металлов

SM EN ISO 196:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru deformabile. Determinarea tensiunilor reziduale. Metodă de încercare cu ajutorul azotatului de mercur (I) Медь и медные сплавы деформируемые. Определение остаточного напряжения. Метод испытания с применением нитрата ртути (1) (EN ISO 196:1995, IDT) 77.140 77.140.50

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

SM EN 14783:2014 (vers. eng.) Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (EN 14783:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14783:2010) SM ISO 4995:2014 (vers. eng.) Table laminate la cald din oțel de construcție Листы горячекатаные из конструкционной стали (ISO 4995:2014, IDT) 77.140.65

Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

SM ISO 16124:2014 (vers. eng.) Bare de oțel. Dimensiuni și toleranțe Катанка стальная. Размеры и допуски (ISO 16124:2004, IDT) 77.140.75

Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

SM EN ISO 10893-2:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 2: Examinare automatizată cu curenţi turbionari pentru detectarea imperfecţiunilor ţevilor de oţel austenitic şi ferito-austenitic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux)

Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 2: Автоматизированный контроль методом вихревых токов стальных бесшовных и сварных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-2:2011, IDT) SM EN ISO 10893-3:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 3: Examinare automatizată prin dispersie de flux pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel feromagnetic fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 3: Автоматизированный контроль рассеянием магнитного потока по всей периферийной поверхности бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-3:2011, IDT) SM EN ISO 10893-4:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 4: Examinare cu lichide penetrante pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 4: Контроль проникающими жидкостями бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности (EN ISO 10893-4:2011, IDT) SM EN ISO 10893-5:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 5: Examinare cu pulberi magnetice pentru detectarea imperfecţiunilor de suprafaţă a ţevilor de oţel feromagnetic, fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 5: Контроль магнитопорошковым методом бесшовных и сварных ферромагнитных стальных труб для обнаружения дефектов поверхности (EN ISO 10893-5:2011, IDT) SM EN ISO 10893-6:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 6: Examinare radiografică pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 6: Радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-6:2011, IDT) SM EN ISO 10893-7:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 7: Examinare radiografică digitală pentru detectarea imperfecţiunilor sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 7: Цифровой радиографический контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения дефектов (EN ISO 10893-7:2011, IDT) SM EN ISO 10893-8:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 8: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a ţevilor de oţel fără sudură şi sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 8: Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных стальных труб для обнаружения ламинарных дефектов (EN ISO 10893-8:2011, IDT) SM EN ISO 10893-9:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 9: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor de laminare a benzilor/tablelor utilizate la fabricarea ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 9: Автоматизированный ультразвуковой контроль для обнаружения ламинарных дефектов в полосе/листе, используемых для изготовления сварных стальных труб (EN ISO 10893-9:2011, IDT)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN ISO 10893-10:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 10: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 10: Автоматизированный ультразвуковой контроль по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-10:2011, IDT) SM EN ISO 10893-11:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 11: Examinare automatizată cu ultrasunete pentru detectarea imperfecţiunilor longitudinale şi/sau transversale a sudurii ţevilor de oţel sudate Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 11: Автоматизированный ультразвуковой контроль сварного шва сварных стальных труб для обнаружения продольных и/или поперечных дефектов (EN ISO 10893-11:2011, IDT) SM EN ISO 10893-12:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale ţevilor de oţel. Partea 12: Examinare automatizată cu ultrasunete a grosimii pe toată circumferinţa ţevilor de oţel fără sudură şi sudate (cu excepţia celor sudate cu arc electric sub strat de flux) Контроль неразрушающий стальных труб. Часть 12: Автоматизированный ультразвуковой контроль толщины по всей окружности бесшовных и сварных стальных труб (кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом) (EN ISO 10893-12:2011, IDT) 77.150 77.150.01

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din metale neferoase în general Продукция из цветных металлов в целом

SM EN 14783:2014 (vers. eng.) Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (EN 14783:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14783:2010)

79 79.040

SM EN 336:2014 (vers. eng.) Lemn pentru construcţii. Dimensiuni, abateri admisibile Лесоматериалы строительные. Размеры, допустимые отклонения (EN 336:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 336:2011) 79.060 79.060.01

SM EN ISO 4491-4:2014 (vers. eng.) Pulberi metalice. Determinarea conţinutului de oxigen prin metode de reducere. Partea 4: Oxigen total prin reducereextracţie Порошки металлические. Определение содержания кислорода методами восстановления. Часть 4: Общий кислород при восстановлении-экстрагировании (EN ISO 4491-4:2013, IDT) (Înlocuiește SM GOST 27417:2011 (ISO 4491-4-89)) SM EN ISO 5755:2014 (vers. eng.) Materiale metalice sinterizate. Specificaţii Материалы металлические спеченные. Технические условия (EN ISO 5755:2012, IDT)

20

Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din lemn în general Древесные плиты в целом

SM EN 1156:2014 (vers. eng.) Plăci pe bază de lemn. Determinarea factorilor de durată a sarcinii şi de curgere lentă Плиты древесные. Определение коэффициента продолжительности воздействия нагрузки и коэффициента ползучести (EN 1156:2013, IDT) 79.060.20

Plăci din fibre şi aşchii de lemn Древесно-волокнистые и древесностружечные плиты

SM SR EN 622-3:2014 Plăci de fibre. Condiţii. Partea 3: Condiţii pentru plăci semidure Плиты древесноволокнистые. Технические условия. Часть 3: Требования к полутвердым плитам (SR EN 622-3:2004, IDT)

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

SM EN ISO 2740:2014 (vers. eng.) Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Epruvete pentru încercarea la tracţiune Материалы металлические спеченные, кроме твердых сплавов. Образцы для испытания на растяжение (EN ISO 2740:2009, IDT)

Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

SM EN 335:2014 (vers. eng.) Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Clase de utilizare: definiţii, aplicaţie pentru lemnul masiv şi materiale pe bază de lemn Прочность древесины и деревянных изделий. Классы использования: определения, применение твердой древесины и изделий, сделанных на её основе (EN 335:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 335-1:2011, SM SR EN 335-2:2011 și SM SR EN 335-3:2012)

79.060.99 77.160

Industria lemnului Технология древесины

Alte plăci din lemn Древесные плиты прочие

SM EN 14080:2014 (vers. eng.) Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat şi lemn masiv încleiat. Cerinţe Конструкции деревянные. Слоистая клееная древесина и массивная клееная древесина. Требования (EN 14080:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 385:2012, SM SR EN 386:2012, SM SR EN 387:2012, SM SR EN 390:2012, SM SR EN 391:2012, SM SR EN 392:2012, SM SR EN 1194:2012, SM SR EN 14080:2010) 79.080

Semifabricate din lemn Полуфабрикаты из древесины

SM EN 14342:2014 (vers. eng.) Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare Настилы и полы деревянные. Характеристика, оценка соответствия и маркировка (EN 14342:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14342+A1:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 14915:2014 (vers. eng.) Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Характеристики, оценка соответствия и маркировка (EN 14915:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14915:2010) 79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

SM EN 848-1+A2:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical Безопасность деревообрабатывающих станков Фрезерные станки с вращающимся. резцом для односторонней обработки. Часть 1: Одношпиндельные вертикальные фрезерные.cтанки (EN 848-1:2007+A2:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 848-1+A1:2011) SM EN 848-2+A2:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic Безопасность деревообрабатывающих станков Фрезерные станки с вращающимся. резцом для односторонней обработки. Часть 2: Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механической подачей (EN 848-2:2007+A2:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 848-2+A1:2011) SM EN 848-3:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 3: Сверлильные и фрезерные станки с числовым управлением (EN 848-3:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 848-3+A2:2010) SM EN 859+A2:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual Безопасность деревообрабатывающих станков. Горизонтально-строгальные станки с ручной подачей (EN 859:2007+A2:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 859+A1:2011) SM EN 940+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului Безопасность деревообрабатывающих станков. Комбинированные деревообрабатывающие станки (EN 940:2009+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 940:2011) SM EN 1807-1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 1: Ferăstraie panglică cu masă şi ferăstraie panglică de spintecat Безопасность деревообрабатывающих станков. Ленточнопильные станки. Часть 1: Ленточнопильные станки со столом и ленточно-отрезные станки (EN 1807-1:2013, IDT) (Înlocuiește SMV EN 1807+A1:2011)

SM EN 1807-2:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică. Partea 2: Ferăstraie de debitat buşteni Безопасность деревообрабатывающих станков. Ленточнопильные станки. Часть 2: Ленточнопильные станки для распиловки бревен (EN 1807-2:2013, IDT) (Înlocuiește SMV EN 1807+A1:2011) SM EN 1870-7:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pînză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7: Станки круглопильные однополотные с механической подачей стола и с ручной загрузкой и/или выгрузкой (EN 1870-7:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1870-7+A1:2011) SM EN 1870-8:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pînză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8: Станки круглопильные однополотные для окантовки с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (EN 1870-8:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN 1870-8+A1:2011) SM EN 1870-9:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pînze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9: Станки круглопильные двухполотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (EN 1870-9:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN 1870-9+A1:2011) SM EN 1870-10:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10: Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх (EN 1870-10:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1870-10+A1:2011) SM EN 1870-11:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11: Станки полуавтоматические горизонтальные поперечно-отрезные однополотные (станки радиально-отрезные) (EN 1870-11:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1870-11+A1:2011) SM EN 1870-12:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12: Станки поперечно-отрезные маятниковые (EN 1870-12:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1870-12+A1:2011)

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN 1870-15:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15: Станки многопильные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (EN 1870-15:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1870-15+A1:2011) SM EN 1870-16:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Ferăstraie circulare duble de secţionat cu tăiere în V Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16: Станки двухсторонние отрезные для V-образного распила (EN 1870-16:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1870-16+A1:2011) SM EN 1870-17:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 17: Горизонтальные станки поперечно-отрезные однополотные с ручным управлением (станки радиально-отрезные с ручным управлением) (EN 1870-17:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1870-17+A2:2011) SM EN 1870-18:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 18: Ferăstraie pentru formatizare Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 18: Kромкообрезные станки (EN 1870-18:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1870-1+A1:2011) SM EN 12750:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные для четырехсторонней обработки (EN 12750:2013) (Înlocuieşte SM SR EN 12750+A1:2011) 81

81.040 81.040.20

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Sticlă pentru construcţii Стекло для строительства зданий

SM EN 673:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice, U. Metoda de calcul Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (значения U). Расчетный метод (EN 673:2011, IDT) SM EN 674:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice, U. Metoda plăcii calde gardate Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (значения U). Метод с применением огражденной горячей панели (EN 674:2011, IDT)

22

SM EN 675:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice, U. Metoda fluxmetrului Стекло в строительстве. Определение коэффициента теплопередачи (значения U). Метод с применением тепломера (EN 675:2011, IDT) SM EN 1096-2:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 2: Condiţii şi metode de încercare a peliculelor de clasa A, B şi S Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 2: Требования и методы испытаний для покрытий классов А, В и S (EN 1096-2:2012, IDT) SM EN 1096-3:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare a peliculelor de clasa C şi D Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 3: Требования и методы испытаний для покрытий классов C иD (EN 1096-3:2012, IDT) SM EN 15682-1:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă alcalinopămîntoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 1: Definiţie şi descriere Стекло в строительстве. Обдуваемое теплом термически закаленное щелочное кремнеземное безопасное стекло. Часть 1: Определение и описание (EN 15682-1:2013, IDT) SM EN 15683-1:2014 (vers. eng.) Sticlă pentru construcţii. Profil de sticlă de siguranţă silicocalco-sodică, securizată termic. Partea 1: Definiţie şi descriere Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное безопасное стекло со швеллерным профилем. Определение и описание (EN 15683-1:2013, IDT) 81.080

Produse refractare Огнеупоры

SM ISO 2477:2014 (vers. eng.) Produse refractare fasonate izolante. Determinarea variaţiei permanente a dimensiunilor sub acţiunea căldurii Изделия огнеупорные фасонные изоляционные. Определение остаточного изменения размеров при нагревании (ISO 2477:2005, IDT) SM ISO 5016:2014 (vers. eng.) Produse refractare fasonate izolante. Determinarea densităţii aparente şi a porozităţii reale Изделия огнеупорные фасонные изоляционные. Определение насыпной плотности и истинной пористости (ISO 5016:1997, IDT) SM ISO 5017:2014 (vers. eng.) Produse refractare fasonate dense. Determinarea densităţii aparente, porozităţii deschise şi porozităţii totale Изделия огнеупорные плотные. Определение кажущейся плотности, открытой и общей пористости (ISO 5017:2013, IDT) SM ISO 5022:2014 (vers. eng.) Produse refractare fasonate. Eşantionare şi încercări de recepţie Изделия огнеупорные фасонные. Отбор образцов и приемочные испытания (ISO 5022:1979, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

SM ISO 35:2014 (vers. eng.) Latex de cauciuc natural concentrat. Determinarea stabilității mecanice Концентраты на основе натуральных каучуковых латексов. Определение механической стабильности (ISO 35:2004, IDT) SM ISO 124:2014 (vers. eng.) Latex de cauciuc. Determinarea conţinutului total de materiale solide Латекс каучуковый. Определение общего содержания сухого вещества (ISO 124:2014, IDT)

SM ISO 2005:2014 (vers. eng.) Latex de cauciuc natural concentrat. Determinarea conţinutului de nămol Латекс концентрированный каучуковый натуральный. Определение содержания шлама (ISO 2005:1992, IDT) SM ISO 7323:2014 (vers. eng.) Cauciuc brut şi amestecuri nevulcanizate. Determinarea indicelui de plasticitate şi a indicelui de revenire. Metoda cu platane paralele Каучук сырой и невулканизированная резиновая смесь. Определение показателей пластичности и восстановления. Метод параллельных плит (ISO 7323:2006, IDT) SM ISO 7781:2014 (vers. eng.) Cauciuc butadien-stirenic brut. Determinarea conţinutului de săpun şi acizi organici Каучук бутадиенстирольный сырой. Определение содержания мыла и органических кислот (ISO 7781:2008, IDT) 83.040.20

Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

SM ISO 126:2014 (vers. eng.) Latex de cauciuc natural concentrat. Determinarea conţinutului de cauciuc uscat Концентраты на основе натуральных каучуковых латексов. Определение содержания сухого каучука (ISO 126:2005, IDT)

SM ISO 1126:2014 (vers. eng.) Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. Determinarea pierderii la încălzire Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Определение потерь при нагревании (ISO 1126:2006, IDT)

SM ISO 127:2014 (vers. eng.) Cauciuc, concentrat de latex natural. Determinarea numărului KOH Каучук, концентрат натурального латекса. Определение числа КОН (ISO 127:2012, IDT)

SM ISO 1304:2014 (vers. eng.) Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. Determinarea indicelui de adsorbţie de iod. Metoda titrimetrică Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический. Определение йодного числа адсорбции (ISO 1304:2006, IDT)

SM ISO 248-1:2014 (vers. eng.) Cauciuc brut. Determinarea conţinutului materiei volatile. Partea 1: Metoda de laminare la cald şi metoda de aburire Каучук. Определение содержания летучих веществ. Часть 1: Метод горячего вальцевания и метод с использованием термостата (ISO 248-1:2011, IDT)

SM ISO 1437:2014 (vers. eng.) Ingrediente ale amestecului de cauciuc. Negru de fum. Determinarea reziduului pe sită Ингредиенты резиновой смеси. Углеродная сажа. Определение остатка на сите (ISO 1437:2007, IDT) 83.060

SM ISO 506:2014 (vers. eng.) Latex de cauciuc natural concentrat. Determinarea indicelui de acizi graşi volatili Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Определение показателя летучих жирных кислот (ISO 506:1992, IDT) SM ISO 1629:2014 (vers. eng.) Cauciuc şi latexuri. Nomenclatură Каучук и латексы. Номенклатура (ISO 1629:2013, IDT) SM ISO 1795:2014 (vers. eng.) Cauciuc brut, natural şi sintetic. Eşantionare şi metode de pregătire ulterioară Каучук сырой натуральный и сырой синтетический. Отбор проб и методы их последующего приготовления (ISO 1795:2007, IDT) SM ISO 2004:2014 (vers. eng.) Latex de cauciuc natural concentrat. Tipuri centrifugate sau bătute, stabilizate cu amoniac. Specificaţii Концентрат натурального каучукового латекса. Центрифигурированные или отстоявшиеся типы, стабилизированные аммиаком. Технические условия (ISO 2004:2010, IDT)

Cauciuc Резина

SM ISO 34-1:2014 (vers. eng.) Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la sfîşiere. Partea 1: Epruvete pantalon, unghiulare şi semilună Резина вулканизованная и термопластичная. Определение сопротивления раздиру. Часть 1: Раздвоенные, угловые и серповидные образцы (ISO 34-1:2010, IDT) SM ISO 247:2014 (vers. eng.) Cauciuc. Determinarea conţinutului de cenuşă Каучук. Определение содержания золы (ISO 247:2006, IDT) SM ISO 1408:2014 (vers. eng.) Cauciuc. Determinarea conținutului de negru de fum. Metode de degradare pirolitice şi chimice Резина. Определение содержания углеродной сажи. Методы пиролизной и химической деструкции (ISO 1408:1995, IDT) SM ISO 1629:2014 (vers. eng.) Cauciuc şi latexuri. Nomenclatură Каучук и латексы. Номенклатура (ISO 1629:2013, IDT)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM ISO 1827:2014 (vers. eng.) Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Determinarea modulului de forfecare şi forţei de aderenţă la plăcile rigide. Metode de încercare la forfecare cu utilizarea a patru plăci Каучук вулканизованный или термопластичный. Определение модуля сдвига и прочности сцепления с жесткими пластинами. Метод испытания на сдвиг с использованием четырех пластин (ISO 1827:2011, IDT)

SM EN ISO 4892-3:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente cu UV Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 3: Люминесцентные лампы ультрафиолетового излучения (EN ISO 4892-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 4892-3:2010)

SM ISO 2393:2014 (vers. eng.) Amestecuri de cauciuc pentru încercări. Pregătire, amestecare şi vulcanizare. Aparatură şi mod de lucru Смеси резиновые для испытаний. Приготовление, смешивание и вулканизация. Оборудование и методы (ISO 2393:2014, IDT)

SM EN ISO 11358-1:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Termogravimetria polimerilor (TG). Partea 1: Principii generale Пластмассы. Термогравиметрия (TG) полимеров. Часть 1: Общие принципы (EN ISO 11358-1:2014, IDT)

SM ISO 4649:2014 (vers. eng.) Cauciuc, vulcanizat sau termoplastic. Determinarea rezistenţei la abraziune cu ajutorul unui dispozitiv cu tambur cilindric rotativ Каучук вулканизированный или термопластичный. Определение сопротивления истиранию с применением вращающегося цилиндрического барабана (ISO 4649:2010, IDT)

SM ISO 974:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Determinarea temperaturii de fragilitate la şoc Пластмассы. Определение температуры хрупкости при ударе (ISO 974:2000, IDT)

SM ISO 4650:2014 (vers. eng.) Cauciuc. Identificare. Metode prin spectrometrie în infraroşu Каучук. Идентификация. Методы инфракрасной спектрометрии (ISO 4650:2012, IDT) SM ISO 7270-2:2014 (vers. eng.) Cauciuc. Analiza prin metode de piroliză-cromatografie în faza gazoasă. Partea 2: Determinarea raportului de stiren/butadienă/izopren Каучук. Анализ методами пиролитической газовой хроматографии. Часть 2: Определение соотношения стирола/бутадиена/изопрена (ISO 7270-2:2012, IDT) SM ISO 7323:2014 (vers. eng.) Cauciuc brut şi amestecuri nevulcanizate. Determinarea indicelui de plasticitate şi a indicelui de revenire. Metoda cu platane paralele Каучук сырой и невулканизированная резиновая смесь. Определение показателей пластичности и восстановления. Метод параллельных плит (ISO 7323:2006, IDT) SM ISO 23529:2014 (vers. eng.) Cauciuc. Proceduri generale de pregătire şi condiţionare a epruvetelor pentru metode fizice de încercări Каучук и резина. Общие процедуры приготовления и кондиционирования образцов для физических методов испытаний (ISO 23529:2010, IDT) 83.080 83.080.01

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

SM EN ISO 3251:2014 (vers. eng.) Lacuri, vopsele şi materiale plastice. Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучих веществ (EN ISO 3251:2008, IDT) SM EN ISO 4892-2:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 2: Surse cu arc de xenon Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 2: Лампы с ксеноновой дугой (EN ISO 4892-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 4892-2:2010)

24

83.080.10

Materiale termorigide Термореактивные материалы

SM EN ISO 2535:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Răşini poliesterice nesaturate. Măsurarea timpului de gelifiere la temperatură ambiantă Пластмассы. Ненасыщенные полиэфирные смолы. Метод определения времени гелеобразования при температуре окружающей среды. (EN ISO 2535:2002, IDT) SM EN ISO 8989:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Răşini fenolice lichide. Determinarea miscibilităţii cu apa Пластмассы. Смолы фенольные жидкие. Определение смешиваемости с водой (EN ISO 8989:1998, IDT) 83.080.20

Materiale termoplastice Термопластические материалы

SM EN ISO 1110:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Poliamide. Condiţionarea accelerată a epruvetelor Пластмассы. Полиамиды. Ускоренное кондиционирование образцов для испытаний (EN ISO 1110:1997, IDT) SM EN ISO 2897-2:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Materiale pe bază de polistiren rezistent la şoc (PS-I) pentru injecţie şi extrudare. Partea 2: Pregătirea epruvetelor şi determinarea proprietăţilor Пластмассы. Ударопрочный полистирол для литья и экструзии. Часть 2: Приготовление испытательных образцов и определение свойств (EN ISO 2897-2:2003, IDT) SM EN ISO 6186:2014 (vers. eng.) Materiale plastice. Determinarea capacităţii de curgere Пластмассы. Определение текучести (EN ISO 6186:1998, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

83.100

Materiale celulare Поропласты

SM EN ISO 5999:2014 (vers. eng.) Materiale polimerice alveolare flexibile. Spumă poliuretanică pentru utilizări sub sarcină, cu excepţia suporturilor de covoare. Specificaţie Материалы полимерные ячеистые эластичные. Пенополиуретан, применяемый в условиях нагрузки, за исключением основы ковров. Технические условия (EN ISO 5999:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 5999:2013) SM EN ISO 7231:2014 (vers. eng.) Materiale polimerice alveolare flexibile. Determinarea indicelui de curgere a aerului la scăderea constantă a presiunii Материалы эластичные полимерные ячеистые. Определение величины воздушного потока при постоянном перепаде давления (EN ISO 7231:2010, IDT) 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

SM EN ISO 7854:2014 (vers. eng.) Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la flexiune Ткани с резиновым или пластиковым покрытием. Определение стойкости к разрушению при многократном изгибе (EN ISO 7854:1997, IDT) 83.140.10

Filme şi folii Пленки и листы

SM EN 1013:2014 (vers. eng.) Plăci profilate monostrat transparente de material plastic pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare Листы светопропускающие однослойные профилированные пластмассовые для внутренних и наружных крыш, стен и потолков. Требования и методы испытаний (EN 1013:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1013-1:2011, SM SR EN 1013-2:2011, SM SR EN 1013-3:2011, SM SR EN 1013-4:2011; SM SR EN 1013-5:2011) SM EN 16153:2014 (vers. eng.) Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane. Cerinţe şi metode de încercare Листы светопропускающие плоские многослойные из поликарбоната (PC) внутреннего и наружного применения для кровель, стен и потолков. Требования и методы испытаний (EN 16153:2013, IDT) 83.140.50

Garnituri de etanşare Уплотнения

SM EN 14241-1:2014 (vers. eng.) Coşuri de fum. Garnituri şi materiale de etanşare din elastomeri. Condiţii pentru materiale şi metode de încercare. Partea 1: Garnituri de etanşare în canalele interioare Дымоходы. Эластомерные уплотнения и эластомерные уплотнители. Требования к материлам и методы испытания. Часть 1: Швы в футеровках дымовых труб (EN 14241-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14241-1:2011)

83.160 83.160.10

Anvelope Шины Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

SM ISO 6054-1:2014 (vers. eng.) Anvelope şi jante de motocicletă (serii notate prin coduri). Codurile diametrelor de la 4 pînă la 12. Partea 1: Anvelope Шины и ободья мотоциклов (серия с кодовым обозначением). Коды диаметров от 4 до 12. Часть 1: Шины (ISO 6054-1:1994, IDT) 83.160.30

Anvelope pentru maşini agricole Шины для сельскохозяйственных машин

SM ISO 4251-1:2014 (vers. eng.) Anvelope (serii marcate cu „PLY RATING") şi jante pentru tractoare şi maşini agricole. Partea 1: Notarea şi dimensiunile anvelopelor şi contururilor jantelor aprobate Шины (серия с маркировкой числа слоев корда) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 1: Обозначение и размеры шин и утвержденные профили обода колеса (ISO 4251-1:2005, IDT) SM ISO 4251-2:2014 (vers. eng.) Anvelope (serii marcate cu „PLY RATING") şi jante pentru tractoare şi maşini agricole. Partea 2: Capacitatea de încărcare a anvelopelor Шины (серия с маркировкой числа слоев корда) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 2: Номинальные нагрузки на шины (ISO 4251-2:2005) SM ISO 4251-4:2014 (vers. eng.) Anvelope (serii marcate cu "PLY RATING") şi jante pentru tractoare şi maşini agricole. Partea 4: Nomenclatura şi clasificarea anvelopelor Шины (серия с маркировкой числа слоев корда) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 4: Классификация и номенклатура шин (ISO 4251-4:2010, IDT) SM ISO 7867-1:2014 (vers. eng.) Anvelope şi jante (serii metrice) pentru tractoare şi maşini agricole. Partea 1: Notare, dimensiuni, marcare şi corelaţie anvelopă/jantă Шины и ободья (метрическая серия) сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 1: Обозначение, размеры, маркировка шин и соответствие шин и ободьев (ISO 7867-1:2005, IDT) SM ISO 7867-2:2014 (vers. eng.) Anvelope şi jante (serii metrice) pentru tractoare şi maşini agricole. Partea 2: Condiţii de exploatare şi capacităţi de încărcare Шины и ободья (метрическая серия) сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 2: Описание условий применения и грузоподъемность (ISO 7867-2:2005, IDT) SM ISO 8664:2014 (vers. eng.) Anvelope pentru tractoare şi maşini agricole. Anvelope radiale pentru roţi motoare marcate prin cod de notare şi caracteristicile lor de utilizare Шины для сельскохозяйственных тракторов и машин. Маркированные радиальные шины ведущих колес с обозначением кода и эксплуатационных характеристик (ISO 8664:2005, IDT)

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

83.160.99

Alte anvelope Шины прочие

SM ISO 4250-1:2014 (vers. eng.) Anvelope şi jante pentru lucrări terasiere. Partea 1: Notarea şi dimensiunile anvelopelor Шины и ободья для землеройных машин. Часть 1: Обозначение и размеры шин (ISO 4250-1:2014, IDT) SM ISO 4250-2:2014 (vers. eng.) Anvelope şi jante pentru lucrări terasiere. Partea 2: Sarcini şi presiuni de umflare Шины и ободья для землеройных машин. Часть 2: Нагрузки и внутренние давления в шине (ISO 4250-2:2014, IDT) SM ISO 13442:2014 (vers. eng.) Anvelope și jante pentru utilaje de construcții Шины и ободья для строительных машин (ISO 13442:2004, IDT) 83.180

Adezivi Клеи

SM EN 12004+A1:2014 (vers. eng.) Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (EN 12004:2007+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12004:2010) SM ISO 10123:2014 (vers. eng.) Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor anaerobi pe asamblări tip bară-inel Клеи. Определение прочности на сдвиг анаэробных клеев с использованием образца в виде фланца со штифтом (ISO 10123:2013, IDT) (Înlocuiește SMV ISO 10123:2010) 83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

SM EN 12409+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini pentru formare la cald. Cerinţe de securitate Машины для пластмасс и резины. Термоформовочные машины. Требования безопасности (EN 12409:2008+A1:2011, IDT) (Înlocuiește SMV EN 12409:2011) SM EN 13418:2014 (vers. eng.) Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de bobinat pentru filme sau foi. Cerinţe de securitate Машины для пластмасс и резины. Намоточные машины для пленки или листов. Требования безопасности (EN 13418:2013, IDT) (Înlocuiește SMV EN 13418+A1:2011)

26

85

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность

85.080

Produse din hîrtie Бумажные изделия

85.080.10

Hîrtie pentru oficiu Офисная бумага

SM EN ISO 216:2014 (vers. eng.) Hîrtie de scris și anumite categorii de imprimate. Formate finite. Seriile A și B, precum și indicarea direcției mașinii Бумага писчая и некоторые виды печатной продукции. Потребительские форматы. Ряды A и B и указание машинного направления (EN ISO 216:2007, IDT) SM SR EN ISO 9706:2014 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности (SR EN ISO 9706:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR ISO 9706:2012) 85.100

Echipament pentru industria hîrtiei Оборудование для производства бумаги

SM EN 1034-3:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 3: Maşini de bobinat şi de tăiat Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 3: Перемотнорезательные и намоточные станки (EN 1034-3:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1034-3+A1:2011) SM EN 1034-8:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 8: Ateliere pentru finisare Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 8: Установки для рафинирования (EN 1034-8:2012, IDT) SM EN 1034-16:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 16: Maşini pentru fabricarea hîrtiei şi a cartonului Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 16: Машины для изготовления бумаги и картона (EN 1034-16:2012, IDT) SM EN 1034-17:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 17: Maşini pentru fabricarea hîrtiei creponate Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 17: Машины для изготовления санитарно-бытовых бумаг (EN 1034-17:2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 1034-21:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 21: Maşini de cretare Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 21: Машины для нанесения покрытий (EN 1034-21:2012, IDT) SM EN 1034-26:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 26: Maşini pentru ambalarea bobinelor Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 26: Машины рулонной упаковки (EN 1034-26:2012, IDT) SM EN 1034-27:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 27: Instalaţii pentru manipularea bobinelor Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию машин по изготовлению и отделке бумаги. Часть 27: Системы, транспортировки рулонной бумаги (EN 1034-27:2012, IDT) 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

SM EN ISO 2811-1:2014 (vers. eng.) Vopsele şi lacuri. Determinarea densităţii. Partea 1: Metoda cu picnometru Краски и лаки. Определение плотности. Часть 1: Пикнометрический метод (EN ISO 2811-1:2011, IDT) SM EN ISO 2811-2:2014 (vers. eng.) Vopsele şi lacuri. Determinarea densităţii. Partea 2: Metoda cu corp imersat Краски и лаки. Определение плотности. Часть 2: Метод погруженного тела (метод отвеса) (EN ISO 2811-2:2011, IDT) SM EN ISO 2811-3:20144 (vers. eng.) Vopsele şi lacuri. Determinarea densităţii. Partea 3: Metoda cu oscilator Краски и лаки. Определение плотности. Часть 3: Осцилляционный метод (EN ISO 2811-3:2011, IDT) SM EN ISO 2811-4:2014 (vers. eng.) Vopsele şi lacuri. Determinarea densităţii. Partea 4: Metoda cu cilindru sub presiune Краски и лаки. Определение плотности. Часть 4: Метод с применением цилиндра под давлением (EN ISO 2811-4:2011, IDT) SM EN ISO 3251:2014 (vers. eng.) Lacuri, vopsele şi materiale plastice. Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучих веществ (EN ISO 3251:2008, IDT)

87.060 87.060.20

Ingrediente pentru vopsele Ингредиенты красок Lianţi Связующие вещества

SM EN ISO 3251:2014 (vers. eng.) Lacuri, vopsele şi materiale plastice. Determinarea conţinutului de substanţe nevolatile Краски, лаки и пластмассы. Определение содержания нелетучих веществ (EN ISO 3251:2008, IDT) 87.100

Echipament pentru acoperiri cu vopsele Оборудование для лакокрасочных покрытий

SM EN 1953:2014 (vers. eng.) Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate Оборудование для распыления и пульверизации материалов для покрытий. Требования безопасности (EN 1953:2013, IDT) (Înlocuieşte SM EN 1953+A1:2011) 91

91.040 91.040.01

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Clădiri Строительство Clădiri în general Строительство в целом

SM ISO 13675:2014 (vers. eng.) Sisteme de încălzire în clădiri. Metodă de proiectare şi de calcul a perfomanţei energetice a sistemelor. Sisteme de combustie (boilere) Системы отопления в зданиях. Метод проектирования и расчета энергетических характеристик систем. Системы сжигания (бойлеры) (ISO 13675:2013, IDT) 91.040.10

Clădiri publice Общественные здания

SM ISO 13675:2014 (vers. eng.) Sisteme de încălzire în clădiri. Metodă de proiectare şi de calcul a perfomanţei energetice a sistemelor. Sisteme de combustie (boilere) Системы отопления в зданиях. Метод проектирования и расчета энергетических характеристик систем. Системы сжигания (бойлеры) (ISO 13675:2013, IDT) 91.060 91.060.01

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Elemente ale construcţiilor în general Строительные элементы в целом

SM EN 1013:2014 (vers. eng.) Plăci profilate monostrat transparente de material plastic pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare Листы светопропускающие однослойные профилированные пластмассовые для внутренних и наружных крыш, стен и потолков. Требования и методы испытаний (EN 1013:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1013-1:2011, SM SR EN 1013-2:2011, SM SR EN 1013-3:2011, SM SR EN 1013-4:2011; SM SR EN 1013-5:2011)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

91.060.10

Ziduri. Pereţi despărţitori. Faţade Стены. Перегородки. Фасады

SM EN 1365-1:2014 (vers. eng.) Încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 1: Pereţi Испытания на огнестойкость несущих элементов конструкций. Часть 1: Стены (EN 1365-1:2012, IDT) SM EN 14783:2014 (vers. eng.) Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (EN 14783:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14783:2010) SM EN 14992+A1:2014 (vers. eng.) Produse prefabricate de beton. Elemente pentru pereţi Изделия железобетонные сборные. Элементы для стен (EN 14992:2007+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14992:2010) 91.060.20

Acoperişuri Крыши

SM EN 14241-1:2014 (vers. eng.) Coşuri de fum. Garnituri şi materiale de etanşare din elastomeri. Condiţii pentru materiale şi metode de încercare. Partea 1: Garnituri de etanşare în canalele interioare Дымоходы. Эластомерные уплотнения и эластомерные уплотнители. Требования к материлам и методы испытания. Часть 1: Швы в футеровках дымовых труб (EN 14241-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14241-1:2011) 91.060.50

Uşi şi ferestre Двери и окна

SM EN 1191:2014 (vers. eng.) Ferestre şi uşi. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată. Metodă de încercare Окна и двери. Сопротивление повторному открыванию и закрыванию. Метод испытания (EN 1191:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1191:2011 SM EN 12427:2014 (vers. eng.) Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Permeabilitate la aer. Metodă de încercare Ворота и двери для промышленных и коммерческих предприятий и гаражей. Воздухопроницаемость. Метод испытания (EN 12427:2000, IDT)

SM EN 14783:2014 (vers. eng.) Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки Технические условия на продукцию и требования (EN 14783:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14783:2010)

SM EN 12445:2014 (vers. eng.) Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Siguranţa în funcţionare a uşilor cu acţionare mecanică. Metode de încercare Ворота и двери для промышленных и коммерческих предприятий и гаражей. Безопасность при использовании дверей с механическим приводом. Методы испытаний (EN 12445:2000, IDT)

SM EN 16153:2014 (vers. eng.) Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC) utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane. Cerinţe şi metode de încercare Листы светопропускающие плоские многослойные из поликарбоната (PC) внутреннего и наружного применения для кровель, стен и потолков. Требования и методы испытаний (EN 16153:2013, IDT)

SM EN 12489:2014 (vers. eng.) Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje.Rezistenţă la penetrarea apei. Metodă de încercare Ворота и двери для промышленных и коммерческих предприятий и гаражей. Стойкость к проникновению воды. Метод испытания (EN 12489:2000, IDT)

91.060.40

Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de aerisire Дымовые трубы, шахты, каналы

SM EN 1859+A1:2014 (vers. eng.) Coşuri de fum. Coşuri metalice. Metode de încercare Трубы дымовые. Металлические дымовые трубы. Методы испытаний (EN 1859:2009+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1859:2011) SM EN 13084-7:2014 (vers. eng.) Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel Трубы дымовые самонесущие. Часть 7: Технические условия стальных цилиндрических заготовок, используемых в одностенных стальных дымоходах и стальных прокладках (EN 13084-7:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13084-7:2010)

28

SM EN 12605:2014 (vers. eng.) Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje.Aspecte mecanice. Metode de încercare Ворота и двери для промышленных и коммерческих предприятий и гаражей. Механические аспекты. Методы испытаний (EN 12605:2000, IDT) SM EN 16005:2014 (vers. eng.) Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Securitate în utilizare. Cerinţe şi metode de încercare Дверные блоки с механическим приводом для пешеходов. Безопасность в использовании. Требования и методы испытаний (EN 16005:2012, IDT) SM EN 16361:2014 (vers. eng.) Uşi acţionate mecanic pentru pietoni. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Uşi pentru pietoni, altele decît de tip batant, concepute iniţial pentru montaj cu sistem de acţionare mecanică, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum Механизированные двери для пешеходов. Стандарт на продукцию, эксплуатационные характеристики. Дверные блоки, кроме поворотных, первоначально проектируемые для установки с механизированным приводом и без характеристик огнестойкости и дымонепроницаемости (EN 16361:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

91.080 91.080.20

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de lemn Деревянные конструкции

SM EN 14250:2014 (vers. eng.) Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată Конструкции деревянные. Требования к продукции для сборных конструкционных элементов, скрепляемых посредством перфорированных металлических листов (EN 14250:2010, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14250:2010) SM EN 14592+A1:2014 (vers. eng.) Structuri de lemn. Elemente de fixare tip tijă. Cerinţe Конструкции деревянные. Крепежные средства шпоночного типа. Требования (EN 14592:2008+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14592:2010) 91.080.30

Structuri de zidărie Каменная и кирпичная кладка

SM EN 845-1:2014 (vers. eng.) Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 1: Анкерные связи для стен, стяжные хомуты, навесные опоры и кронштейны (EN 845-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 845-1+A1:2010) SM EN 845-2:2014 (vers. eng.) Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2: Перемычки (EN 845-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 845-2:2010) SM EN 845-3:2014 (vers. eng.) Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 3: Стальная арматурная сетка для армирования горизонтальных швов кладки (EN 845-3:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 845-3+A1:2010) SM EN 1745:2014 (vers. eng.) Zidărie şi elemente pentru zidărie. Metode pentru determinarea proprietăţilor termice Кладка и элементы для кладки. Методы определения термических свойств (EN 1745:2012, IDT) 91.100 91.100.01

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale de construcţii în general Строительные материалы в целом

SM EN ISO 12571:2014 (vers. eng.) Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor pentru construcţii. Determinarea caracteristicilor de sorbţie higroscopică Гигротермические свойства строительных материалов и изделий. Определение свойств гигроскопической сорбции (EN ISO 12571:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 12571:2011)

91.100.10

Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

SM EN 196-2:2014 (vers. eng.) Metode de încercare a cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimentului Методы испытаний цемента. Часть 2 Химический анализ цемента (EN 196:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 196-2:2011) SM EN 480-1:2014 (vers. eng.) Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 1: Beton şi mortar de referinţă pentru încercări Добавки к бетону, строительному и жидкому цементному раствору. Методы испытаний. Часть 1: Эталонный бетон и эталонный раствор для испытаний (EN 480-1:2014, IDT) SM EN 934-3+A1:2014 (vers. eng.) Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, cerinţei, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона строительного, раствора и жидкого строительного раствора. Часть 3: Добавки для строительного раствора. Определения, требования, оценка соответствия, маркировка и этикетирование (EN 934-3:2009+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 934-3:2010) SM EN 12004+A1:2014 (vers. eng.) Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (EN 12004:2007+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12004:2010) 91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

SM EN 772-11:2014 (vers. eng.) Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 11: Determinare a absorbţiei de apă datorită acţiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, de beton celular autoclavizat, de piatră artificială şi naturală şi a vitezei iniţiale de absorbţie a apei a elementelor pentru zidărie de argilă arsă Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11: Определение капиллярного водопоглощения строительных блоков из бетона, блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, блоков из искусственного и природного камня, и первоначальной скорости водопоглощения глиняных элементов кладки (EN 772-11:2011, IDT) SM EN 932-5:2014 (vers. eng.) Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 5: Echipament comun şi etalonare Испытания для определения общих свойств заполнителей. Часть 5: Общее оборудование и калибрование (EN 932-5:2012, IDT) SM EN 933-3:2014 (vers. eng.) Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formei granulelor. Coeficient de aplatizare Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 3: Определение формы гранул. Коэффициент сплющиваемости (EN 933-3:2012, IDT)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN 933-9+A1:2014 (vers. eng.) Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 9: Оценка мелких фракций. Испытание с применением метиленового синего (EN 933-9:2009+A1:2013, IDT) SM EN 1097-1:2014 (vers. eng.) Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro-Deval) Методы испытаний для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 1: Определение устойчивости к истиранию (микро-Деваль) (EN 1097-1:2011, IDT) SM EN 1097-11:2014 (vers. eng.) Încercări pentru determinarea proprietăţilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 11: Determinarea compresibilităţii şi a rezistenţei la compresiune triaxială a granulelor uşoare Методы испытаний для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 11: Определение сжимаемости и прочности при трехосном сжатии легких заполнителей (EN 1097-11:2013, IDT)

SM EN ISO 10545-9:2014 (vers. eng.) Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic Плитки и плиты керамические. Часть 9: Определение стойкости к тепловому удару (EN ISO 10545-9:2013, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN ISO 10545-9:2010) SM EN ISO 10545-16:2014 (vers. eng.) Plăci şi dale ceramice. Partea 16: Determinarea diferenţelor mici de culoare Плитки и плиты керамические. Часть 16: Определение небольших цветовых различий (EN ISO 10545-16:2012, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN ISO 10545-16:2010) 91.100.25

Produse din ceramică pentru construcţii Керамические изделия для строительства

SM EN 539-2:2014 (vers. eng.) Ţigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ Черепица кровельная керамическая для укладки внахлестку. Определение физических характеристик. Часть 2: Испытание на морозостойкость (EN 539-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 539-2:2011)

SM EN 14617-1:2014 (vers. eng.) Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea densităţii aparente şi absorbţiei de apă Камень спеченный. Методы испытания. Часть 1: Определение объемной плотности и водопоглощения (EN 14617-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14617-1:2011)

SM EN 772-1:2014 (vers. eng.) Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 1: Determinare a rezistenţei la compresiune Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 1: Определение прочности при сжатии (EN 772-1:2011, IDT)

SM EN 14617-13:2014 (vers. eng.) Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 13: Determinarea rezistivităţii electrice Камень спеченный. Методы испытания. Часть 13: Определение электрического удельного сопротивления (EN 14617-13:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14617-13:2011)

SM EN 1304:2014 (vers. eng.) Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse Черепица кровельная керамическая и фитинги. Определения и технические условия на изделия (EN 1304:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1304:2010)

91.100.23

Plăci ceramice Керамическая плитка

SM EN 14411:2014 (vers. eng.) Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare Плитки и плиты керамические. Определения, классификация, характеристики, оценка соответствия и маркировка (EN 14411:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14411:2010) SM EN ISO 10545-4:2014 (vers. eng.) Plăci şi dale ceramice. Partea 4: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere Плитки и плиты керамические. Часть 4: Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки (EN ISO 10545-4:2014, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN ISO 10545-4:2010) SM EN ISO 10545-6:2014 (vers. eng.) Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate Плитки и плиты керамические. Часть 6: Определение стойкости к глубокому абразивному истиранию для неглазурованных плиток (EN ISO 10545-6:2012, IDT) (Înlocuieşte SM STB EN ISO 10545-6:2010)

30

SM EN 14891:2014 (vers. eng.) Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Продукты водонепроницаемые жидкого нанесения для использования под адгезивно связанной керамической плиткой. Требования, методы испытаний, оценка соответствия, классификация и обозначение (EN 14891:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14891:2011) 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

SM EN 450-1:2014 (vers. eng.) Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate Зола летучая для бетона. Часть 1: Определение, технические условия и критерии соответствия (EN 450-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 450-1+A1:2010) SM EN 480-1:2014 (vers. eng.) Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 1: Beton şi mortar de referinţă pentru încercări Добавки к бетону, строительному и жидкому цементному раствору. Методы испытаний. Часть 1: Эталонный бетон и эталонный раствор для испытаний (EN 480-1:2014, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 772-11:2014 (vers. eng.) Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 11: Determinare a absorbţiei de apă datorită acţiunii capilare a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate, de beton celular autoclavizat, de piatră artificială şi naturală şi a vitezei iniţiale de absorbţie a apei a elementelor pentru zidărie de argilă arsă Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 11: Определение капиллярного водопоглощения строительных блоков из бетона, блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения, блоков из искусственного и природного камня, и первоначальной скорости водопоглощения глиняных элементов кладки (EN 772-11:2011, IDT) SM EN 934-2+A1:2014 (vers. eng.) Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (EN 934-2:2009+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 934-2:2010) SM EN 934-3+A1:2014 (vers. eng.) Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, cerinţei, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона строительного, раствора и жидкого строительного раствора. Часть 3: Добавки для строительного раствора. Определения, требования, оценка соответствия, маркировка и этикетирование (EN 934-3:2009+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 934-3:2010) SM EN 12602+A1:2014 (vers. eng.) Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat Железобетонные компоненты заводского изготовления из автоклавного ячеистого бетона (EN 12602:2008+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12602:2011) SM EN 13225:2014 (vers. eng.) Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură Изделия железобетонные сборные. Линейные элементы конструкции (EN 13225:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13225:2010) SM EN 15037-4+A1:2014 (vers. eng.) Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat Изделия железобетонные сборные. Системы перекрытий из балок с заполнением межбалочного пространства блоками. Часть 4: Блоки из пенополистирола (EN 15037-4:2010+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15037-4:2013) 91.100.40

Produse din ciment armate cu fibre Изделия из цемента, армированного волокном

SM EN 492:2014 (vers. eng.) Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare Шифер и фитинги фиброцементные. Технические условия на продукцию и методы испытаний (EN 492:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 492:2010) SM EN 494:2014 (vers. eng.) Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţii de produs şi metode de încercare Листы фасонные и фитинги фиброцементные. Технические условия на продукцию и методы испытаний (EN 494:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 494+A3:2010)

SM EN 12467:2014 (vers. eng.) Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produs şi metode de încercare Листы плоские фиброцементные. Технические условия на продукцию и методы испытаний (EN 12467:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12467:2010) 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM EN 495-5:2014 (vers. eng.) Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilităţii la temperatură scăzută. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş Листы гибкие гидроизоляционные. Определение способности к складыванию при низкой температуре. Часть 5: Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли (EN 495-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 495-5:2011) SM EN 1844:2014 (vers. eng.) Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la ozon. Foi hidroizolante pentru acoperiş de material plastic şi cauciuc Листы гибкие гидроизоляционные. Определение стойкости к озону. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли (EN 1844:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1844:2011) SM EN 12316-2:2014 (vers. eng.) Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş Листы гибкие гидроизоляционные. Определение сопротивления отслаиванию стыковочных швов. Часть 2: Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции кровли (EN 12316-2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12316-2:2011) SM EN 12846-2:2014 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Determinarea timpului de curgere cu ajutorul unui viscozimetru de curgere. Partea 2: Lianţi bituminoşi fluidifiaţi şi fluxaţi Битум и битумные вяжущие. Определение времени истечения с использованием вискозиметра с истечением. Часть 2: Жидкие и разжиженные битумные вяжущие (EN 12846-2:2011, IDT) SM EN 13361:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de rezervoare şi baraje Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин (EN 13361:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13361:2010) SM EN 13362:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в строительстве каналов (EN 13362:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13362:2010) SM EN 13491:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane asociate Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и связанных с ними подземных конструкций (EN 13491:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13491:2010)

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN 13492:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для применения в строительстве отстойников для жидких отходов, перекачивающих станций или для вторичного хранения (EN 13492:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13492:2010) SM EN 13493:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare Барьеры геосинтетические. Характкристики, требуемые для применения в строительстве мест хранения и утилизации твердых отходов (EN 13493:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13493:2010) SM EN 13808:2014 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile bituminoase cationice Битум и битумные вяжущие. Структура технических условий для катионных битумных эмульсий (EN 13808:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13808:2010) SM EN 13956:2014 (vers. eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определения и характеристики (EN 13956:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13956:2010) SM EN 13967:2014 (vers. eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (EN 13967:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13967:2010) SM EN 13984:2014 (vers. eng.) Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики (EN 13984:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13984:2010) SM EN 14891:2014 (vers. eng.) Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Продукты водонепроницаемые жидкого нанесения для использования под адгезивно связанной керамической плиткой. Требования, методы испытаний, оценка соответствия, классификация и обозначение (EN 14891:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14891:2011) SM EN 15322:2014 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi Битум и битумные вяжущие. Структура технических условий для жидких и разжиженных битумных вяжущих (EN 15322:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15322:2010)

32

SM EN 15651-1:2014 (vers. eng.) Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru elemente de faţadă Герметики неконструкционные для применения в швах зданий и пешеходных дорожках. Часть 1: Герметики для элементов фасадов. (EN 15651-1:2012, IDT) SM EN 15651-2:2014 (vers. eng.) Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri de etanşare pentru vitraje Герметики неконструкционные для применения в швах зданий и пешеходных дорожках. Часть 2: Герметики для остекления (EN 15651-2:2012, IDT) SM EN 15651-3:2014 (vers. eng.) Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare Герметики неконструкционные для применения в швах зданий и и пешеходных дорожках. Часть 3: Герметики для санитарных швов (EN 15651-3:2012, IDT) SM EN 15651-4:2014 (vers. eng.) Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale Герметики неконструкционные для применения в швах зданий и пешеходных дорожках. Часть 4: Герметики для пешеходных дорожек (EN 15651-4:2012, IDT) SM EN 15651-5:2014 (vers. eng.) Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale la construcţii imobiliare şi căi pietonale. Partea 5: Evaluarea conformităţii şi marcare Герметики неконструкционные для применения в швах зданий и пешеходных дорожках. Часть 5: Оценка соответствия и маркировка (EN 15651-5:2012, IDT) SM EN 15814+A1:2014 (vers. eng.) Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe Толстые битумные покрытия гидроизоляции из модифицированного полимера. Определения и требования (EN 15814:2011+A1:2012, IDT) 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

SM EN 822:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea lungimii şi lăţimii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение длины и ширины (EN 822:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 822:2010) SM EN 823:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea grosimii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение толщины (EN 823:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 823:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 824:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea perpendicularităţii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение отклонения от прямоугольности (EN 824:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 824:2010)

SM EN 1607:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (EN 1607:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 1607:2010)

SM EN 825:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea planităţii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение отклонения от плоскостности (EN 825:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 825:2010)

SM EN 1608:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям (EN 1608:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 1608:2010)

SM EN 826:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la compresiune Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение поведения при сжатии (EN 826:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 826:2010)

SM EN 1609:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea absorbţiei apei de scurtă durată prin imersie parţială Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение водопоглощения при кратковременном и частичном погружении (EN 1609:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1609+AC:2011)

SM EN 1602:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea densităţii aparente Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение кажущейся плотности (EN 1602:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 1602:2010) SM EN 1603:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii normale şi constante de laborator (23 °C / 50 % umiditate relativă) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение стабильности размеров при постоянных и нормальных лабораторных условиях (23 °С / 50 % относительной влажности) (EN 1603:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1603+AC:2011) SM EN 1604:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение стабильности размеров при заданной температуре и влажности (EN 1604:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1604+AC:2011) SM EN 1605:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea deformaţiei în condiţii specificate de încărcare la compresiune şi de temperatură Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре (EN 1605:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1605+AC:2011) SM EN 1606:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea fluajului din compresiune Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение ползучести при сжатии (EN 1606:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1606+AC:2011)

SM EN 12086:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение характеристик паропроницаемости (EN 12086:2013, IDT) (Înlocuiește SM GOST R EN 12086:2010) SM EN 12087:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin imersie Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение водопоглощения при длительном погружении (EN 12087:2013, IDT) (Înlocuiește SM GOST R EN 12087:2010) SM EN 12089:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri.Determinarea comportării la încovoiere Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение характеристик изгиба (EN 12089:2013, IDT) (Înlocuiește SM GOST R EN 12089:2010) SM EN 12090:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la forfecare Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение характеристик сдвига (EN 12090:2013, IDT) (Înlocuiește SM GOST R EN 12090:2010) SM EN 12091:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение морозостойкости (EN 12091:2013, IDT) SM EN 12430:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării sub încărcare punctuală Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение поведения при сосредоточенной нагрузке (EN 12430:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12430:2011)

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN 12431:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение толщины теплоизоляционных материалов для плавающего пола (EN 12431:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R EN 12431:2010)

SM EN 13169:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из вспученного перлита (EPB). Технические условия (EN 13169:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13169:2010)

SM EN 13162:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie Изделия теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из минеральной ваты (MW). Технические условия (EN 13162:2012) (Înlocuieşte SM SR EN 13162:2010)

SM EN 13170:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из экспандированной пробки (ICB) Технические условия (EN 13170:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13170:2010)

SM EN 13163:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie Изделия теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия (EN 13163:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13163:2010)

SM EN 13171:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из древесного волокна (WF). Технические условия (EN 13171:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13171:2010)

SM EN 13164:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie Изделия теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия (EN 13164:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13164:2010)

SM EN 13496:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea caracteristicilor mecanice ale plaselor de fibră de sticlă utilizate la armarea sistemelor compozite de izolare termică la exterior impregnate (ETICS) Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Определение механических свойств сеток из стекловолокна, применяемых для армирования наружных тепловых изоляционных композитных систем со штукатурным покрытием (ETICS) (EN 13496:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13496:2011)

SM EN 13165:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PU). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из жесткой полиуретановой пены (PU). Технические условия (EN 13165:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13165:2010) SM EN 13166:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из пены фенольной смолы (PF). Технические условия (EN 13166:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13166:2010) SM EN 13167:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из ячеистого стекла (CG). Технические условия (EN 13167:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13167:2010) SM EN 13168:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия промышленные из древесной шерсти (WW). Технические условия (EN 13168:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13168:2010)

34

SM EN 14314+A1:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Промышленные изделия из пенофенопласта (PF) Технические условия (EN 14314:2009+A1:2013, IDT) SM EN 14315-1:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare Изделия теплоизоляционные для зданий. Изделия из жесткого полиуретанa (PUR) и полиизоцианурaтa (PIR), формуемые in-situ методом распыления. Часть 1: Технические условия для системы распыления жесткого пенопласта до установки (EN 14315-1:2013, IDT) SM EN 14318-1:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare Изделия теплоизоляционные для зданий. Изделия из жесткого полиуретанa (PUR) и полиизоцианурaтa (PIR), формуемые in-situ методом заливки. Часть 1: Технические условия для системы заливки жесткого пенопласта до установки (EN 14318-1:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 14319-1:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) injectată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de injectare a spumei rigide înainte de instalare Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Изделия из жесткого полиуретанa (PUR) и полиизоцианурaтa (PIR), формуемые in-situ методом заливки. Часть 1: Технические условия для системы заливки жесткого пенопласта до установки (EN 14319-1:2013, IDT) SM EN 14320-1:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi de poliizocianurat (PIR) pulverizată. Partea 1: Specificaţie pentru sisteme de pulverizare a spumei rigide înainte de instalare Изделия теплоизоляционные для оборудования зданий и промышленных установок. Изделия из жесткого пенополиуретана (PUR) и пенополиизоцианурата (PIR), формуемые in-situ методом распыления. Часть 1: Технические условия для системы распыления жесткого пенопласта до установки (EN 14320-1:2013, IDT) SM EN 14509:2014 (vers. eng.) Panouri sandviş autoportante, izolante, cu ambele fețe de tablă metalică. Produse fabricate industrial. Specificaţii Панели изоляционные самонесущие с двухсторонней металлической обшивкой. Промышленные изделия. Технические условия (EN 14509:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14509:2010) SM EN 15732:2014 (vers. eng.) Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante pentru aplicaţii de inginerie civilă (CEA). Produse pe bază de agregate uşoare (LWA) de argilă expandată Заполнители легкие и теплоизоляционные изделия для применения в гражданском строительстве (CEA). Легкие заполнители из керамзита (LWA) (EN 15732:2012, IDT) SM EN 16069:2014 (vers. eng.) Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie Изделия теплоизоляционные для зданий. Промышленные изделия из пенополиэтилена (PEF). Технические условия (EN 16069:2012, IDT) 91.010 91.010.10

Industria construcţiilor Строительная промышленность Aspecte legale Правовые аспекты

SM ISO 22263:2014 (vers. eng.) Organizarea informaţiei privind lucrările de construcţii. Bazele de management al informaţiilor despre obiecte de construcţii Организация информации о строительных работах. Основы менеджмента информации о строительном объекте (ISO 22263:2008, IDT)

91.120

91.120.10

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

SM EN 1745:2014 (vers. eng.) Zidărie şi elemente pentru zidărie. Metode pentru determinarea proprietăţilor termice Кладка и элементы для кладки. Методы определения термических свойств (EN 1745:2012, IDT) SM EN ISO 12569:2014 (vers. eng.) Performanţa termică a clădirilor şi a materialelor. Determinarea schimbului de aer specific în clădiri. Metoda diluării gazului trasor Тепловая характеристика зданий и материалов. Определение удельного расхода воздуха в зданиях. Метод разбавления индикаторного газа (EN ISO 12569:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 12569:2011) SM EN ISO 12631:2014 (vers. eng.) Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul coeficientului de transfer termic Тепловая характеристика навесных фасадов. Расчет коэффициента теплового пропускания (EN ISO 12631:2012, IDT) 91.120.25

Protecţia împotriva seismelor şi vibraţiilor Сейсмическая защита и защита от вибрации

SM EN 81-77:2014 (vers. eng.) Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 77: Ascensoare supuse condiţiilor seismice Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 77: Лифты с учетом сейсмических условий (EN 81-77:2013, IDT) 91.140 91.140.10

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

SM EN 12098-1:2014 (vers. eng.) Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 1: Echipamente de reglare pentru sisteme de încălzire cu apă caldă Устройства управления системами отопления. Часть 1: Устройства управления для систем водяного отопления (EN 12098-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12098-1:2011; SM SR EN 12098-2:2011) 91.140.30

Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

SM EN 14992+A1:2014 (vers. eng.) Produse prefabricate de beton. Elemente pentru pereţi Изделия железобетонные сборные. Элементы для стен (EN 14992:2007+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14992:2010)

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

91.140.40

Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

SM EN 12327:2014 (vers. eng.) Infrastructuri de gaze. Încercări de presiune, proceduri de dare în exploatare şi scoatere din exploatare a reţelelor. Cerinţe funcţionale Газоснабжение. Испытания под давлением, методики ввода и вывода из эксплуатации. Функциональные требования (EN 12327:2012, IDT) 91.140.50

Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

SM EN 62058-11:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Control pentru recepţie. Partea 11: Metode generale de control pentru recepţie Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 11: Общие методы приемочного контроля (EN 62058-11:2010, IDT) SM EN 62058-31:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Control pentru recepţie. Partea 31: Prescripţii particulare pentru contoare statice de energie activă (clase 0,2 S, 0,5 S, 1 şi 2 şi indici de clasă A, B şi C) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть 31: Частные требования к электростатическим счетчикам активной энергии (классов 0,2S, 0,5S, 1 и 2, и индексы класса A, B и C) (EN 62058-31:2010, IDT) SM EN 62059-32-1:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru măsurarea energiei electrice (c.a.). Siguranţă în funcţionare. Partea 32-1: Durabilitate. Control al stabilităţii caracteristicilor metrologice la aplicarea unei temperaturi ridicate Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Надежность. Часть 32-1: Долговечность. Проверка стабильности метрологических характеристик при повышенной температуре (EN 62059-32-1:2012, IDT) 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

SM EN ISO 15875-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 1: Общие положения (EN ISO 15875-1:2003, IDT) SM EN ISO 15875-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 2: Ţevi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 2: Трубы (EN ISO 15875-2:2003, IDT) SM EN ISO 15875-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 3: Fitinguri Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 3: Фитинги (EN ISO 15875-3:2003, IDT)

36

SM EN ISO 15875-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polietilenă reticulată (PE-X). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Сетчатый полиэтилен (РE-X). Часть 5: Соответствие назначению системы (EN ISO 15875-5:2003, IDT) SM EN ISO 15876-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 1: Общие положения (EN ISO 15876-1:2003, IDT) SM EN ISO 15876-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 2: Ţevi Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 2: Трубы (EN ISO 15876-2:2003, IDT) SM EN ISO 15876-3:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 3: Fitinguri Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 3: Фитинги (EN ISO 15876-3:2003, IDT) SM EN ISO 15876-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru instalaţiile de apă caldă şi rece. Polibutenă (PB). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului Системы пластмассовых трубопроводов для горячего и холодного водоснабжения. Полибутилен (РВ). Часть 5: Соответствие назначению системы (EN ISO 15876-5:2003, IDT) SM EN ISO 21003-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare multistraturi pentru instalaţii de apă caldă şi rece în interiorul clădirilor. Partea 2: Ţevi Системы многослойных трубопроводов для установок горячего и холодного водоснабжения внутри зданий. Часть 2: Трубы (EN ISO 21003-2:2008, IDT) 91.140.65

Aparate de încălzire a apei Водонагревательное оборудование

SM EN 60379:2014 (vers. eng.) Metode de măsurare a aptitudinilor de funcţionare ale încălzitoarelor electrice de apă cu acumulare de căldură, pentru uz casnic Методы измерений рабочих характеристик электрических водонагревателей аккумуляционного типа бытового назначения (EN 60379:2004, IDT) 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

SM EN 31+A1:2014 (vers. eng.) Lavoare. Cote de racordare Раковины. Присоединительные размеры (EN 31:2011+A1:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 31:2005, SM SR EN 32:2005 și SM SR EN 111:2005)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 33:2014 (vers. eng.) Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat. Cote de racordare Унитазы и унитазные системы. Присоединительные размеры (EN 33:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 33:2005, SM SR EN 34:2005, SM SR EN 37:2005; SM SR EN 38:2005) 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

SM EN 81-77:2014 (vers. eng.) Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 77: Ascensoare supuse condiţiilor seismice Правила безопасности к конструкции и установке лифтов. Специальные применения пассажирских и грузопассажирских лифтов. Часть 77: Лифты с учетом сейсмических условий (EN 81-77:2013, IDT) SM EN 12159:2014 (vers. eng.) Ascensoare de şantier pentru persoane şi materiale cu colivii ghidate vertical Подъемники строительные грузопассажирские с вертикально направляемой клетью (EN 12159:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12159+A1:2011) SM EN 15700:2014 (vers. eng.) Cerinţe de securitate pentru benzile rulante pentru sporturi de iarnă sau timp liber Безопасность лент транспортеров, используемых для зимних видов спорта и отдыха (EN 15700:2011, IDT) SM ISO 4190-1:2014 (vers. eng.) Montarea lifturilor (ascensoarelor). Partea 1: Clase de lifturi I, II, III și VI Монтаж лифтов (подъемников). Часть 1: Лифты класса I, II, III и VI (ISO 4190-1:2010, IDT) SM ISO 4190-5:2014 (vers. eng.) Montarea lifturilor (ascensoarelor). Partea 5: Dispozitive de control, semnale și accesorii suplimentare Монтаж лифтов (подъемников). Часть 5: Устройства управления, сигнализация и вспомогательные приспособления (ISO 4190-5:2006, IDT) 91.180

Finisaje interioare Внутренняя отделка

SM EN 234:2014 (vers. eng.) Tapete în rulouri. Specificaţii pentru tapete destinate decorării ulterioare Обои в рулонах для стен. Технические условия на обои для стен для последующего декора (EN 234:1989, IDT) 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

SM EN 12001:2014 (vers. eng.) Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate Машины для транспортирования, разбрызгивания и распределения бетона и раствора. Требования безопасности (EN 12001:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12001+A1:2011)

SM EN 12629-1+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 1: Общие требования (EN 12629-1:2000+A1:2010, IDT) SM EN 12629-3+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 3: Maşini cu masă culisantă şi turnantă Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 3: Машины с подвижным и поворотным столом (EN 12629-3:2002+A1:2010, IDT) SM EN 12629-5-1+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-1: Maşini cu axă verticală pentru fabricat conducte Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-1: Вертикальные машины для производства труб (EN 12629-5-1:2003+A1:2010, IDT) SM EN 12629-5-2+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-2: Maşini cu axă orizontală pentru fabricat conducte Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-2: Горизонтальные машины для производства труб (EN 12629-5-2:2003+A1:2010, IDT) SM EN 12629-5-3+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-3: Maşini pentru pretensionat conducte Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-3: Машины для производства труб с предварительным напряжением (EN 12629-5-3:2003+A1:2010, IDT) SM EN 12629-5-4+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 5-4: Maşini pentru izolat conducte de beton armat Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 5-4: Машины для нанесения покрытия на железобетонные трубы (EN 12629-5-4:2003+A1:2010, IDT) SM EN 12629-6+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 6: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat produse din beton armat Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 6: Стационарное и мобильное оборудование для производства армированных изделий (EN 12629-6:2004+A1:2010, IDT) SM EN 12629-7+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 7: Echipamente fixe şi mobile pentru fabricat pe stand produse din beton precomprimat Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 7: Стационарное и мобильное оборудование для крупносерийного производства изделий из предварительно напряженного бетона (EN 12629-7:2004+A1:2010, IDT)

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM EN 12629-8+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru fabricat produse de construcţii din beton şi silicat de calciu. Securitate. Partea 8: Maşini şi echipamente pentru fabricat produse de construcţii din silicat de calciu (şi beton) Машины для изготовления строительных конструкций из бетона и силиката кальция. Безопасность. Часть 8: Машины и оборудование для производства конструкционных изделий из силиката кальция (и бетона) (EN 12629-8:2002+A1:2010, IDT)

SM EN 295-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii Системы глазурованных керамических труб для канализационных сетей. Часть 5: Требования к перфорированным трубам и фитингам (EN 295-5:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 295-10:2010)

SM EN ISO 19432:2014 (vers. eng.) Maşini şi echipamente de construcţii. Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate Машины и оборудование строительные. Переносные ручные отрезные станки с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Требования безопасности (EN ISO 19432:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 19432:2011)

SM EN 295-7:2014 (vers. eng.) Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere Системы глазурованных керамических труб для канализационных сетей. Часть 7: Требования к трубам и стыкам при прокладке трубопровода методом продавливания (EN 295-7:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 295-10:2010)

SM ISO 13442:2014 (vers. eng.) Anvelope și jante pentru utilaje de construcții Шины и ободья для строительных машин (ISO 13442:2004, IDT) 93 93.020

Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

SM EN 1537:2014 (vers. eng.) Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Ancoraje în teren Выполнение специальных геотехнических работ. Грунтовые анкеры (EN 1537:2013, IDT) Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

SM EN 295-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări Системы глазурованных керамических труб для канализационных сетей. Часть 1: Требования к трубам, фитингам, соединениям (EN 295-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 295-10:2010) SM EN 295-4:2014 (vers. eng.) Sisteme de tuburi şi accesorii de gresie pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile Системы глазурованных керамических труб для канализационных сетей. Часть 4: Требования к переходным устройствам, соединителям и гибким соединениям (EN 295-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 295-10:2010)

38

Ingineria drumurilor Строительство дорог

93.080.10

Construcţia de drumuri Сооружение дорог

Construcţii civile Гражданское строительство

SM EN 1536:2014 (vers. eng.) Execuţia lucrărilor geotehnice speciale. Piloţi foraţi Выполнение специальных геотехнических работ. Буровые сваи (EN 1536:2010, IDT)

93.030

93.080

SM ASTM E2583:2014 (vers. eng.) Metodă de încercări standardizată pentru măsurarea deformaţiilor cu deflectometru uşor (LWD) Стандартный метод испытания для измерения отклонений при помощи легкого дефлектометра (ASTM E2583:07, IDT) SM EN 500-4:2014 (vers. eng.) Maşini mobile pentru construcţia drumurilor. Securitate. Partea 4: Cerinţe specifice pentru maşini de compactat Машины передвижные для дорожного строительства. Безопасность. Часть 4: Специальные требования к машинам для уплотнения (EN 500-4:2011, IDT) 93.080.20

Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

SM ASTM E1082:2014 (vers. eng.) Metodă de încercare standardizată pentru măsurarea planietăţii suprafeţei carosabile în timpul deplasării vehiculelor Стандартный метод испытания для измерения шероховатости поверхности при движении транспортного средства (ASTM E1082:90, IDT) SM ASTM E1364:2014 (vers. eng.) Metodă de încercare standardizată pentru măsurarea planietăţii după metoda statică Стандартный метод испытания для измерения шероховатости поверхности статическим методом (ASTM E1364:95, IDT) SM EN 1341:2014 (vers. eng.) Dale din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare Плиты из натурального камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (EN 1341:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1341:2010) SM EN 1342:2014 (vers. eng.) Pavele din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare Брусчатка из натурального камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (EN 1342:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1342:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 1343:2014 (vers. eng.) Borduri din piatră naturală pentru pavări exterioare. Cerinţe şi metode de încercare Бордюры из природного камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (EN 1343:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1343:2010) SM EN 1344:2014 (vers. eng.) Pavele de argilă arsă. Cerinţe şi metode de încercare Клинкер дорожный для мощения. Требования и методы испытаний (EN 1344:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1344:2010) SM EN 13282-1:2014 (vers. eng.) Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: Lianţi hidraulici rutieri cu întărire rapidă. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate Вяжущие дорожные гидравлические. Часть 1: Быстротвердеющие гидравлические дорожные вяжущие. Состав, технические условия и критерии соответствия (EN 13282-1:2013, IDT) SM EN 13282-3:2014 (vers. eng.) Lianţi hidraulici rutieri. Partea 3: Evaluarea conformităţii Вяжущие дорожные гидравлические. Часть 3: Оценка соответствия (EN 13282-3:2013, IDT) SM EN 13808:2014 (vers. eng.) Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile bituminoase cationice Битум и битумные вяжущие. Структура технических условий для катионных битумных эмульсий (EN 13808:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13808:2010) 93.080.99

Alte standarde referitoare la ingineria drumurilor Строительство дорог, прочие аспекты

SM ASTM E1926:2014 (vers. eng.) Practica de standard pentru calcularea indicelui internaţional al planietăţii (IRI) în baza măsurărilor de-a lungul profilului Стандартный метод испытания для вычисления индекса шероховатости поверхности на основе измерений вдоль профиля (ASTM E1926:08, IDT) 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

SM EN 14033-3+A1:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 3: Cerinţe generale de securitate Железные дороги. Рельсовый путь. Рельсовые ремонтностроительные машины. Часть 3: Общие требования безопасности (EN 14033-3:2009+A1:2011, IDT) (Înlocuiește SMV EN 14033-3:2011) SM EN 15746-2+A1:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de cale ferată-şosea şi echipamente asociate. Partea 2: Prescripţii generale de securitate Железные дороги. Рельсовый путь. Железнодорожные машины и связанное оборудование. Часть 2: Общие требования безопасности (EN 15746-2:2010+A1:2011, IDT)

97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

SM EN 30-1-1+A3:2014 (vers. eng.) Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-1: Безопасность. Общие положения (EN 30-1-1:2008+A3:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 30-1-1+A2:2011) 97.100

97.100.20

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

SM EN 13278:2014 (vers. eng.) Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi Обогреватели газовые автономные с открытым пламенем (EN 13278:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13278:2011) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM EN 12098-1:2014 (vers. eng.) Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 1: Echipamente de reglare pentru sisteme de încălzire cu apă caldă Устройства управления системами отопления. Часть 1: Устройства управления для систем водяного отопления (EN 12098-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12098-1:2011; SM SR EN 12098-2:2011) SM EN 13321-2:2014 (vers. eng.) Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 2: Comunicaţii KNXnet/IP Открытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в cтроительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 2: Связь KNXnet/IP (EN 13321-2:2012, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 13321-2:2011) 97.140

Mobilă Мебель

SM EN 1730:2014 (vers. eng.) Mobilier. Mese. Metode de încercare pentru determinarea stabilităţii, rezistenţei şi durabilităţii Мебель. Столы. Методы испытаний для определения устойчивости, прочности и долговечности (EN 1730:2012, IDT)

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM ISO 7170:2014 (vers. eng.) Mobilier. Corpuri de depozitare. Determinarea rezistenţei şi durabilităţii Мебель. Секции для хранения. Определение прочности и долговечности (ISO 7170:2005, IDT)

SM EN 71-12:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Partea 12: N-Nitrozamine şi substanţe Nnitrozabile Безопасность игрушек. Часть 12: N-нитрозамины и вещества, преобразуемые в N-нитрозамины (EN 71-12:2013, IDT)

SM ISO 7173:2014 (vers. eng.) Mobilier. Scaune şi taburete. Determinarea rezistenţei şi durabilităţii Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности (ISO 7173:1989, IDT)

SM EN 71-13:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Partea 13: Jocuri de masă olfactive, kituri cosmetice şi jocuri gustative Безопасность игрушек. Часть 13: Настольные игры для развития обоняния, косметические наборы и игры для развития вкусовых ощущений (EN 71-13:2014, IDT)

97.150

Acoperitoare de sol netextile Нетекстильные покрытия для полов

SM EN 14342:2014 (vers. eng.) Pardoseli și parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare Настилы и полы деревянные. Характеристика, оценка соответствия и маркировка (EN 14342:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14342+A1:2010) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SM EN 1400+A1:2014 (vers. eng.) Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Предметы ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Требования безопасности и методы испытаний (EN 1400:2013+A1:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1400-1:2012, SM SR EN 1400-2:2012 și SM SR EN 1400-3:2012) 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

SM CEN/TR 15371:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Răspuns la solicitarea interpretării EN 71-1, EN 71-2 și EN 71-8 Безопасность игрушек. Ответы на запросы для интерпретации EN 71-1, EN 71-2 и EN 71-8 (CEN/TR 15371:2014, IDT) SM EN 71-1+A3:2014 (vers. eng.) Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice Безопасность игрушек. Часть 1: Механические и физические свойства (EN 71-1:2011+A3:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-1:2013) SM EN 71-2+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (EN 71-2:2011+A1:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-2:2012) SM EN 71-4:2014 (vers. eng.) Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activităţi conexe Безопасность игрушек. Часть 4: Наборы для химических опытов и смежных видов деятельности (EN 71-4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 71-4:2011)

40

97.220 97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM EN 567:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitiv de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Зажимы для канатов. Требования безопасности и методы испытаний (EN 567:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 567:2010) SM EN 958+A1:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Sisteme absorbitoare de energie utilizate în ascensiune (via ferrata). Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Системы, абсорбирующие энергию, используемые при восхождении (via ferrata). Требования безопасности и методы испытаний (EN 958:2006+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 958:2010) SM EN 12270:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pioleţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Клинья. Требования безопасности и методы испытаний (EN 12270:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12270:2010) SM EN 13089:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Piolet. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Ледорубы. Требования безопасности и методы испытаний (EN 13089:2011, IDT) SM EN 15151-1:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de frînare. Partea 1: Dispozitive de frînare cu blocare asistată manual, cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Тормозные устройства. Часть 1: Тормозные устройства с ручной блокировкой, требования безопасности и методы испытаний (EN 15151-1:2012, IDT) SM EN 15649-1+A2:2014 (vers. eng.) Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafaţa apei sau în apă. Partea 1: Clasificare, materiale, cerinţe generale şi metode de încercare Плавающие предметы отдыха на воде и в воде. Часть 1: Классификация, материалы, общие требования и методы испытаний (EN 15649-1:2009+A2:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română SM 186:2014

67.160.10

420 din 13.11.204

SM SR EN 622-3:2014

79.060.20

409 din 04.11.2014

SM SR EN 969:2014

23.040.10 23.040.40

409 din 04.11.2014

SM SR EN 60601-2-4:2014

11.040.10

414 din 10.11.2014

SM SR EN 60695-1-10:2014 SM SR EN 60695-1-11:2014

SM SR EN 61326-1:2014

SM SR EN 61326-2-1:2014

SM SR EN 61326-2-2:2014

SM SR EN 61326-2-3:2014

SM SR EN 61326-2-4:2014

SM SR EN 61326-2-5:2014

13.220.40 29.020 13.220.40 29.020 17.220 19.080 25.040.40 33.100 17.220 25.040.40 33.100 17.220 25.040.40 33.100 17.220 19.080 25.040.40 33.100 17.220 19.080 25.040.40 33.100 17.220 25.040.40 33.100

414 din 10.11.2014 414 din 10.11.2014

414 din 10.11.2014

414 din 10.11.2014

414 din 10.11.2014

414 din 10.11.2014

414 din 10.11.2014

414 din 10.11.2014

SM SR EN 62135-2:2014

25.160

409 din 04.11.2014

SM SR EN 62310-2:2014

29.200 33.100

409 din 04.11.2014

SM SR EN 62353:2014

11.040

409 din 04.11.2014

SM SR EN 62423:2014 SM SR EN ISO 340:2014

29.120 29.120.50 13.220.40 53.040.20

409 din 04.11.2014 412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 5814:2014

13.060.50

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 6222:2014

13.060.30

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 6887-5:2014

07.100.30

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 7932:2014

07.100.30

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 9706:2014 SM SR EN ISO 9712:2014

01.140.40 85.080.10 03.100.30 19.100

416 din 11.11.2014 416 din 11.11.2014

SM SR EN ISO 10523:2014

13.060.50

409 din 04.11.2014

SM SR EN ISO 13585:2014

25.160.01

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 14064-3:2014

13.020.40

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 14240-1:2014

13.080.30

412 din 07.11.2014

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN ISO 14240-2:2014

13.080.30

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 15189:2014

03.120.10 11.100.01

416 din 11.11.2014

SM SR EN ISO 16201:2014

11.180.01

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 19739:2014

75.060

416 din 11.11.2014

SM SR EN ISO 21536:2014

11.040.40

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 80000-4:2014

01.060

416 din 11.11.2014

SM SR EN ISO 80000-5:2014

01.060

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 1442:2014

67.120.10

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 5609-1:2014

25.100.10

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 6489-3:2014

65.060.10

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 6489-4:2014

65.060.10

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 6489-5:2014

65.060.10

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 7301:2014

67.060

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 9696:2014 SM SR ISO 9697:2014

13.060.60 17.240 13.060.60 13.280

418 din 12.11.2014 418 din 12.11.2014

SM SR ISO 10004:2014

03.120.10

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 10018:2014

03.100.30 03.120.10

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 14470:2014

67.020

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 16649-1:2014

07.100.30

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 18593:2014

07.100.30

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 21527-1:2014

07.100.30

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 21527-2:2014

07.100.30

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 21528-1:2014

07.100.30

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 22320:2014

03.100.01

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 24557:2014

67.060

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 28000:2014

47.020.99

418 din 12.11.2014

SM SR ISO/CEI 7812-1:2014

35.240.15

418 din 12.11.2014

SM SR ISO/CEI 7812-2:2014

35.240.15

418 din 12.11.2014

SM SR ISO/CEI TS 17022:2014

03.120.20

416 din 11.11.2014

SM SR ISO/CEI TS 17023:2014

03.120.20

416 din 11.11.2014

SM SR EN ISO/CEI 17024:2014

03.120.20

416 din 11.11.2014

SM SR EN ISO/CEI 17067:2014

03.120.20

416 din 11.11.2014

SM SR ISO/CEI 27003:2014

35.040

418 din 12.11.2014

SM SR ISO/CEI 27006:2014

35.040

418 din 12.11.2014

Standarde în limba engleză SM ASTM E1082:2014

43.020 93.080.20

432 din 24.11.2014

SM ASTM E1364:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM ASTM E1926:2014

93.080.99

432 din 24.11.2014

SM ASTM E2583:2014

93.080.10

432 din 24.11.2014

SM CEN/TR 14549:2014

75.200

410 din 05.11.2014

SM CEN/TR 15371:2014

97.200.50

431 din 20.11.2014

SM EN 30-1-1+A3:2014

97.040.20

429 din 19.11.2014

SM EN 31+A1:2014

91.140.70

423 din 14.11.2014

SM EN 33:2014

91.140.70

423 din 14.11.2014

SM EN 71-1+A3:2014

97.200.50

431 din 20.11.2014

SM EN 71-2+A1:2014

13.220.40 97.200.50

433 din 24.11.2014

SM EN 71-4:2014

97.200.50

431 din 20.11.2014

SM EN 71-12:2014

97.200.50

431 din 20.11.2014

42


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 71-13:2014

97.200.50

433 din 24.11.2014

SM EN 81-77:2014

91.120.25 91.140.90

430 din 20.11.2014

SM EN 196-2:2014

91.100.10

419 din 12.11.2014

SM EN 234:2014

91.180

427 din 19.11.2014

SM EN 295-1:2014

93.030

432 din 24.11.2014

SM EN 295-4:2014

93.030

432 din 24.11.2014

SM EN 295-5:2014

93.030

432 din 24.11.2014

SM EN 295-7:2014

93.030

432 din 24.11.2014

SM EN 335:2014

71.100.50 79.040

413 din 07.11.2014

SM EN 336:2014

79.040

413 din 07.11.2014

SM EN 450-1:2014

91.100.30

422 din 14.11.2014

SM EN 480-1:2014

91.100.10 91.100.30

422 din 14.11.2014

SM EN 492:2014

91.100.40

422 din 14.11.2014

SM EN 494:2014

91.100.40

422 din 14.11.2014

SM EN 495-5:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 500-4:2014

93.080.10

432 din 24.11.2014

SM EN 539-2:2014

91.100.25

422 din 14.11.2014

SM EN 567:2014

97.220.40

431 din 20.11.2014

SM EN 673:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 674:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 675:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 772-1:2014

91.100.25

419 din 12.11.2014

SM EN 772-11:2014

91.100.15 91.100.30

419 din 12.11.2014

SM EN 822:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 823:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 824:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 825:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 826:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 845-1:2014

91.080.30

419 din 12.11.2014

SM EN 845-2:2014

91.080.30

419 din 12.11.2014

SM EN 845-3:2014

91.080.30

419 din 12.11.2014

SM EN 848-1+A2:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 848-2+A2:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 848-3:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 859+A2:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 932-5:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 933-3:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 933-9+A1:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 934-2+A1:2014 SM EN 934-3+A1:2014

01.040.91 91.100.30 91.100.10 91.100.30

422 din 14.11.2014 419 din 12.11.2014

SM EN 940+A1:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 958+A1:2014

97.220.40

431 din 20.11.2014

SM EN 1012-3:2014 SM EN 1013:2014

23.140 23.160 83.140.10 91.060.01

430 din 20.11.2014 415 din 10.11.2014

SM EN 1034-3:2014

85.100

417 din 11.11.2014

SM EN 1034-8:2014

85.100

417 din 11.11.2014

SM EN 1034-16:2014

85.100

417 din 11.11.2014

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 1034-17:2014

85.100

417 din 11.11.2014

SM EN 1034-21:2014

85.100

417 din 11.11.2014

SM EN 1034-26:2014

85.100

417 din 11.11.2014

SM EN 1034-27:2014

85.100

417 din 11.11.2014

SM EN 1096-2:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 1096-3:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 1097-1:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 1097-11:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 1156:2014

79.060.01

413 din 07.11.2014

SM EN 1191:2014

91.060.50

428 din 19.11.2014

SM EN 1254-4:2014

23.040.40

423 din 14.11.2014

SM EN 1304:2014

01.040.91 91.100.25

422 din 14.11.2014

SM EN 1341:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM EN 1342:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM EN 1343:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM EN 1344:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM EN 1365-1:2014

13.220.50 91.060.10

428 din 19.11.2014

SM EN 1365-3:2014

13.220.50

428 din 19.11.2014

SM EN 1400+A1:2014

97.190

429 din 19.11.2014

SM EN 1536:2014

93.020

432 din 24.11.2014

SM EN 1537:2014

93.020

432 din 24.11.2014

SM EN 1602:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1603:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1604:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1605:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1606:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1607:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1608:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1609:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 1730:2014

97.140

429 din 19.11.2014

SM EN 1745:2014

91.080.30 91.120.10

419 din 12.11.2014

SM EN 1807-1:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1807-2:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1844:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 1859+A1:2014

91.060.40

428 din 19.11.2014

SM EN 1866-3:2014

13.220.10

430 din 20.11.2014

SM EN 1870-7:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1870-8:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1870-9:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1870-10:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 1870-11:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 1870-12:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 1870-15:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1870-16:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1870-17:2014

79.120.10

430 din 20.11.2014

SM EN 1870-18:2014

79.120.10

413 din 07.11.2014

SM EN 1953:2014

87.100

428 din 19.11.2014

SM EN 12001:2014

91.220

427 din 19.11.2014

44


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 12004+A1:2014

83.180 91.100.10

419 din 12.11.2014

SM EN 12086:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 12087:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 12089:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 12090:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 12091:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 12098-1:2014

91.140.10 97.120

424 din 14.11.2014

SM EN 12159:2014

91.140.90

427 din 19.11.2014

SM EN 12270:2014

97.220.40

431 din 20.11.2014

SM EN 12316-2:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 12327:2014

91.140.40

423 din 14.11.2014

SM EN 12409+A1:2014

83.200

417 din 11.11.2014

SM EN 12427:2014

91.060.50

428 din 19.11.2014

SM EN 12430:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 12431:2014

91.100.60

424 din 14.11.2014

SM EN 12445:2014

91.060.50

428 din 19.11.2014

SM EN 12467:2014

91.100.40

422 din 14.11.2014

SM EN 12489:2014

91.060.50

428 din 19.11.2014

SM EN 12602+A1:2014

91.100.30

422 din 14.11.2014

SM EN 12605:2014

91.060.50

428 din 19.11.2014

SM EN 12629-1+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-3+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-5-1+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-5-2+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-5-3+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-5-4+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-6+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-7+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12629-8+A1:2014

91.220

427 din 19.11.2014

SM EN 12750:2014

79.120.10

408 din 03.11.2014

SM EN 12846-2:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 13084-7:2014

91.060.40

422 din 14.11.2014

SM EN 13089:2014

97.220.40

431 din 20.11.2014

SM EN 13162:2014

91.100.60

426 din 18.11.2014

SM EN 13163:2014

91.100.60

426 din 18.11.2014

SM EN 13164:2014

91.100.60

426 din 18.11.2014

SM EN 13165:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13166:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13167:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13168:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13169:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13170:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13171:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13225:2014

91.100.30

422 din 14.11.2014

SM EN 13278:2014

97.100.20

429 din 19.11.2014

SM EN 13282-1:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM EN 13282-3:2014

93.080.20

432 din 24.11.2014

SM EN 13321-2:2014

35.240.99 97.120

429 din 19.11.2014

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 13361:2014 SM EN 13362:2014 SM EN 13418:2014 SM EN 13491:2014 SM EN 13492:2014 SM EN 13493:2014

59.080.70 91.100.50 59.080.70 91.100.50 83.200 59.080.70 91.100.50 59.080.70 91.100.50 59.080 70 91.100.50

422 din 14.11.2014 422 din 14.11.2014 417 din 11.11.2014 426 din 18.11.2014 422 din 14.11.2014 419 din 12.11.2014

SM EN 13496:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 13619:2014

03.240

430 din 20.11.2014

SM EN 13808:2014 SM EN 13956:2014 SM EN 13967:2014 SM EN 13984:2014

91.100.50 93.080.20 01.040.91 91.100.50 01.040.91 91.100.50 01.040.91 91.100.50

426 din 18.11.2014 426 din 18.11.2014 426 din 18.11.2014 426 din 18.11.2014

SM EN 14033-3+A1:2014

93.100

429 din 19.11.2014

SM EN 14080:2014

79.060.99

413 din 07.11.2014

SM EN 14141:2014 SM EN 14241-1:2014

23.060.01 75.200 83.140.50 91.060.40

410 din 05.11.2014 415 din 10.11.2014

SM EN 14250:2014

91.080.20

428 din 19.11.2014

SM EN 14314+A1:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 14315-1:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 14318-1:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 14319-1:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 14320-1:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 14342:2014

79.080 97.150

429 din 19.11.2014

SM EN 14411:2014

91.100.23

424 din 14.11.2014

SM EN 14509:2014

91.100.60

425 din 17.11.2014

SM EN 14592+A1:2014

21.060.01 91.080.20

428 din 19.11.2014

SM EN 14617-1:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 14617-13:2014

91.100.15

419 din 12.11.2014

SM EN 14783:2014

SM EN 14891:2014

77.140.50 77.150.01 91.060.10 91.060.20 91.100.25 91.100.50

428 din 19.11.2014

426 din 18.11.2014

SM EN 14915:2014

79.080

413 din 07.11.2014

SM EN 14992+A1:2014

91.060.10 91.140.30

422 din 14.11.2014

SM EN 15037-4+A1:2014

91.100.30

422 din 14.11.2014

SM EN 15151-1:2014

97.220.40

431 din 20.11.2014

SM EN 15322:2014

75.140 91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 15649-1+A2:2014

97.220.40

431 din 20.11.2014

SM EN 15651-1:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 15651-2:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 15651-3:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 15651-4:2014

91.100.50

426 din 18.11.2014

SM EN 15651-5:2014

91.100.50

422 din 14.11.2014

SM EN 15682-1:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 15683-1:2014

81.040.20

408 din 03.11.2014

SM EN 15700:2014

91.140.90

427 din 19.11.2014

46


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM EN 15732:2014

91.100.60

426 din 18.11.2014

SM EN 15746-2+A1:2014

93.100

429 din 19.11.2014

SM EN 15814+A1:2014

91.100.50

425 din 17.11.2014

SM EN 15830:2014

53.060

432 din 24.11.2014

SM EN 16005:2014

91.060.50

428 din 19.11.2014

SM EN 16069:2014

91.100.60

426 din 18.11.2014

SM EN 16153:2014

83.140.10 91.060.20

425 din 17.11.2014

SM EN 16361:2014

91.060.50

430 din 20.11.2014

SM EN 60379:2014

91.140.65

423 din 14.11.2014

SM EN 61104:2014

33.160.40

433 din 24.11.2014

SM EN 61232+A11:2014

29.060.10

427 din 19.11.2014

SM EN 62058-11:2014 SM EN 62058-31:2014 SM EN 62059-32-1:2014

17.220 91.140.50 17.220 91.140.50 17.220 19.020 91.140.50

433 din 24.11.2014 433 din 24.11.2014 433 din 24.11.2014

SM EN ISO 148-1:2014

77.040.10

413 din 07.11.2014

SM EN ISO 196:2014

77.040.30

410 din 05.11.2014

SM EN ISO 216:2014

85.080.10

417 din 11.11.2014

SM EN ISO 2535:2014

83.080.10

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 2740:2014

77.040.10 77.160

413 din 07.11.2014

SM EN ISO 2811-1:2014

87.040

427 din 19.11.2014

SM EN ISO 2811-2:2014

87.040

427 din 19.11.2014

SM EN ISO 2811-3:20144

87.040

427 din 19.11.2014

SM EN ISO 2811-4:2014

87.040

427 din 19.11.2014

SM EN ISO 2897-2:2014

83.080.20

411 din 06.11.2014

SM EN ISO 3251:2014

83.080.01 87.040 87.060.20

428 din 19.11.2014

SM EN ISO 4126-7:2014

13.240

430 din 20.11.2014

SM EN ISO 4491-4:2014

77.160

413 din 07.11.2014

SM EN ISO 4892-2:2014

83.080.01

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 4892-3:2014

83.080.01

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 5755:2014

77.160

413 din 07.11.2014

SM EN ISO 5999:2014

83.100

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 6186:2014

83.080.20

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 6892-2:2014

77.040.10

410 din 05.11.2014

SM EN ISO 7225:2014

23.020.30

410 din 05.11.2014

SM EN ISO 7231:2014

83.100

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 7854:2014

83.140

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 8494:2014

77.040.10

410 din 05.11.2014

SM EN ISO 8989:2014

83.080.10

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 10545-4:2014

91.100.23

422 din 14.11.2014

SM EN ISO 10545-6:2014

91.100.23

422 din 14.11.2014

SM EN ISO 10545-9:2014

91.100.23

422 din 14.11.2014

SM EN ISO 10545-16:2014

91.100.23

422 din 14.11.2014

SM EN ISO 10893-2:2014

SM EN ISO 10893-3:2014 SM EN ISO 10893-4:2014

23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014 410 din 05.11.2014

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 77.140.75 SM EN ISO 10893-5:2014

SM EN ISO 10893-6:2014

SM EN ISO 10893-7:2014

SM EN ISO 10893-8:2014

SM EN ISO 10893-9:2014

SM EN ISO 10893-10:2014

SM EN ISO 10893-11:2014

SM EN ISO 10893-12:2014

23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75 23.040.10 77.040.20 77.140.75

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

410 din 05.11.2014

SM EN ISO 1110:2014

83.080.20

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 11358-1:2014

83.080.01

415 din 10.11.2014

SM EN ISO 11681-1:2014

65.060.80

433 din 24.11.2014

SM EN ISO 11681-2:2014

65.060.80

433 din 24.11.2014

SM EN ISO 12569:2014

91.120.10

424 din 14.11.2014

SM EN ISO 12571:2014

91.100.01

419 din 12.11.2014

SM EN ISO 12631:2014

91.120.10

424 din 14.11.2014

SM EN ISO 13679:2014 SM EN ISO 15875-1:2014 SM EN ISO 15875-2:2014 SM EN ISO 15875-3:2014 SM EN ISO 15875-5:2014 SM EN ISO 15876-1:2014 SM EN ISO 15876-2:2014 SM EN ISO 15876-3:2014 SM EN ISO 15876-5:2014 SM EN ISO 19432:2014 SM EN ISO 20815:2014 SM EN ISO 21003-2:2014

75.180.10 75.200 23.040.01 91.140.60 23.040.20 91.140.60 23.040.45 91.140.60 23.040.01 91.140.60 23.040.01 91.140.60 23.040.20 91.140.60 23.040.45 91.140.60 23.040.01 91.140.60 91.220 75.180.01 75.200 23.040.20 91.140.60

410 din 05.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 423 din 14.11.2014 427 din 19.11.2014 410 din 05.11.2014 423 din 14.11.2014

SM ISO 34-1:2014

83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 35:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 124:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 126:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 127:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 247:2014

83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 248-1:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 500-1:2014

65.060.10

433 din 24.11.2014

SM ISO 506:2014

83.040.10

408 din 03.11.2014

SM ISO 974:2014

83.080.01

415 din 10.11.2014

SM ISO 1126:2014

83.040.20

411 din 06.11.2014

SM ISO 1304:2014

83.040.20

411 din 06.11.2014

48


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM ISO 1408:2014

83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 1437:2014

83.040.20

415 din 10.11.2014

SM ISO 1629:2014

01.040.83 83.040.10 83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 1795:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 1827:2014

83.060

415 din 10.11.2014

SM ISO 2004:2014

83.040.10

411 din 06.11.2014

SM ISO 2005:2014

83.040.10

408 din 03.11.2014

SM ISO 22263:2014

91.010.10

428 din 19.11.2014

SM ISO 2393:2014

83.060

415 din 10.11.2014

SM ISO 2446:2014

67.100.10

433 din 24.11.2014

SM ISO 2477:2014

81.080

408 din 03.11.2014

SM ISO 3433:2014

67.100.30

433 din 24.11.2014

SM ISO 4190-1:2014

91.140.90

423 din 14.11.2014

SM ISO 4190-5:2014

91.140.90

423 din 14.11.2014

SM ISO 4250-1:2014

83.160.99

417 din 11.11.2014

SM ISO 4250-2:2014

83.160.99

417 din 11.11.2014

SM ISO 4251-1:2014

83.160.30

415 din 10.11.2014

SM ISO 4251-2:2014

83.160.30

415 din 10.11.2014

SM ISO 4251-4:2014

83.160.30

417 din 11.11.2014

SM ISO 4409:2014

23.100.10

433 din 24.11.2014

SM ISO 4649:2014

83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 4650:2014

83.060

415 din 10.11.2014

SM ISO 4995:2014

77.140.50

413 din 07.11.2014

SM ISO 5016:2014

81.080

408 din 03.11.2014

SM ISO 5017:2014

81.080

408 din 03.11.2014

SM ISO 5022:2014

81.080

433 din 24.11.2014

SM ISO 6054-1:2014

83.160.10

415 din 10.11.2014

SM ISO 7170:2014

97.140

430 din 20.11.2014

SM ISO 7173:2014

97.140

430 din 20.11.2014

SM ISO 7270-2:2014

83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 7323:2014

83.040.10 83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO 7781:2014

83.040.10

408 din 03.11.2014

SM ISO 7867-1:2014

83.160.30

417 din 11.11.2014

SM ISO 7867-2:2014

83.160.30

417 din 11.11.2014

SM ISO 8563:2014

71.080.10

433 din 24.11.2014

SM ISO 8664:2014

83.160.30

415 din 10.11.2014

SM ISO 10123:2014

83.180

417 din 11.11.2014

SM ISO 13442:2014 SM ISO 13675:2014

83.160.99 91.220 91.040.01 91.140.10

417 din 11.11.2014 424 din 14.11.2014

SM ISO 16124:2014

77.140.65

413 din 07.11.2014

SM ISO 23529:2014

83.060

411 din 06.11.2014

SM ISO/CEI 7501-1:2014

35.240.15

413 din 07.11.2014

SM GOST 32595:2014

75.160.20

Standarde în limba rusă 421 din 13.11.2014

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna noiembrie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в ноябрь 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты. 01

01.040 01.040.91

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

SM SR EN 934-2:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (Înlocuit cu SM EN 934-2+A1:2014) SM SR EN 1304:2010 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse Черепица кровельная глиняная и фитинги. Определения и технические условия на продукцию (Înlocuit cu SM EN 1304:2014) SM SR EN 13956:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13956:2014) SM SR EN 13967:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13967:2014)

50

SM SR EN 13984:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13984:2014) 01.060

Mărimi şi unităţi Величины и единицы измерения

SM SR ISO 80000-4:2012 Mărimi şi unităţi. Partea 4: Mecanică Величины и единицы. Часть 4: Механика (Înlocuit cu SM SR EN ISO 80000-4:2014) SM SR ISO 80000-5:2011 Mărimi şi unităţi. Partea 5: Termodinamică Величины и единицы. Часть 5: Термодинамика (Înlocuit cu SM SR EN ISO 80000-5:2014) 01.140 01.140.40

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Editare Издательское дело

SM SR ISO 9706:2012 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности (Înlocuit cu SM SR EN ISO 9706:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

03

03.100 03.100.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

07 07.100 07.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

SM EN ISO 9712:2013 Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля (Înlocuit cu SM SR EN ISO 9712:2014)

03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM EN ISO 15189:2013 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности (Înlocuit cu SM SR EN ISO 15189:2014) SM SR ISO/TS 10004:2012 Managementul calităţii. Satisfacţia clientului. Linii directoare pentru monitorizare şi măsurare Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по мониторингу и измерению (Înlocuit cu SM SR ISO 10004:2014) 03.120.20

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM EN ISO/CEI 17024:2013 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele care efectuează certificarea persoanelor Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала (Înlocuit cu SM SR EN ISO/CEI 17024:2014)

Microbiologie Микробиология Microbiologie în general Микробиология в целом

SMV ISO 21528-1:2012 (vers. eng.) Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metode orizontale pentru detecţia şi enumerarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detecţia şi enumerarea prin tehnica MPN cu preîmbogăţire Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальные методы обнаружения и подсчета бактерий Enterobacteriaceae. Часть 1. Обнаружение и подсчет методом MPN с предварительным обогащением (Înlocuit cu SM SR ISO 21528-1:2014) 07.100.30

03.120

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM EN ISO 6887-4:2014 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Pregătirea eşantioanelor de analiză, a suspensiei iniţiale şi diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 4: Reguli specifice pentru pregătirea produselor, altele decît lapte şi produse lactate, carne şi produse din carne, peşte şi produse din peşte Микробиология пищевых продуктов и кормов. Подготовка проб для анализа, исходной суспензии и десятичных разбавлений для микробиологического исследования. Часть 4: Частные правила для подготовки продуктов, кроме молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбных продуктов (Înlocuit cu SM SR EN ISO 6887-4:2014) SM EN ISO 6887-5:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Prepararea eşantioanelor, a suspensiei iniţiale şi a diluţiilor decimale pentru examenul microbiologic. Partea 5: Reguli specifice pentru prepararea laptelui şi a produselor lactate Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка образцов для испытания, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований. Часть 5: Специальные правила для подготовки молока и молочных продуктов (Înlocuit cu SM SR EN ISO 6887-5:2014) SM EN ISO 7932:2013 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală pentru numărarea Bacillus cereus prezumtiv. Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов Bacillus cereus. Методика подсчета колоний при температуре 30 °C (Înlocuit cu SM SR EN ISO 7932:2014)

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM ISO 21527-1:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea apei mai mare de 0,95 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 1: Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых больше 0,95 (Înlocuit cu SM SR ISO 21527-1:2014) SM ISO 21527-2:2011 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metodă orizontală pentru enumerarea drojdiilor şi mucegaiurilor. Partea 2: Tehnica de numărare a coloniilor din produse cu activitatea apei mai mică sau egală cu 0,95 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета дрожжевых и плесневых грибов. Часть 2: Методика подсчета колоний в продуктах, активность воды в которых меньше или равна 0,95 (Înlocuit cu SM SR ISO 21527-2:2014) SMV ISO 16649-1:2012 (vers. eng.) Microbiologia alimentelor şi nutreţurilor. Metoda orizontală pentru enumerarea coloniilor de Escherichia coli betaglucuronidază pozitive. Partea 1: Tehnica de numărare a coloniilor la 44 °C folosind membrane şi 5-bromo-4-cloro-3indolil beta-D-glucuronat Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета бетаглюкуронидаза-положительных Escherichia coli (кишечная палочка). Часть 1: Методика подсчета колоний при температуре 44°С с применением мембран и 5-бромо4- хлоро-3-индолил бета-D-глюкуронида (Înlocuit cu SM SR ISO 16649-1:2014) 11 11.040 11.040.10

13

13.020 13.020.40

Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

SMV EN 60601-2-4:2010 (vers. eng.) Aparate electromedicale. Partea 2-4: Cerinţe particulare de securitate pentru defibrilatoare cardiace Изделия медицинские электрические. Часть 2-4: Частные требования безопасности к сердечным дефибрилляторам (Înlocuit cu SM SR EN 60601-2-4:2014)

11.100.01

Medicină de laborator Лабораторные препараты Medicină de laborator în general Лабораторные препараты в целом

SM EN ISO 15189:2013 (vers. eng.) Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă Лаборатории медицинские. Требования к качеству и компетентности (Înlocuit cu SM SR EN ISO 15189:2014)

52

Poluare, controlul poluării şi conservare Загрязнение, борьба с загрязнением и консервация

13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.30

Ape uzate Сточные воды

SM EN ISO 6222:2013 (vers. eng.) Calitatea apei. Numărarea microorganismelor de cultură. Numărarea coloniilor prin însămînţare în mediu de cultură agar Качество воды. Подсчет микроорганизмов, поддающихся культивированию. Подсчет колоний путем посева на агаровую питательную среду для культивирования (Înlocuit cu SM SR EN ISO 6222:2014) 13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

SM SR EN 25814:2011 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de oxigen dizolvat. Metoda electrochimică cu sondă Качество воды. Определение содержания растворенного кислорода. Электрохимический метод с применением зонда (Înlocuit cu SM SR EN ISO 5814:2014) SM SR ISO 10523:2011 Calitatea apei. Determinarea pH-lui Качество воды. Определение рН (Înlocuit cu SM SR EN ISO 10523:2014) (Anulat din 01.01.2015) 13.080

11.100

Protecţia mediului Охрана окружающей среды

SM SR ISO 14064-3:2012 Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificaţii şi ghid pentru validarea şi verificarea declaraţiilor referitoare la gaze cu efect de seră Газы парниковые. Часть 3: Требования и руководство по валидации и верификации деклараций, касающихся парниковых газов (Înlocuit cu SM SR EN ISO 14064-3:2014)

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность

13.080.30

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

SM SR ISO 14240-1:2012 Calitatea solului. Determinarea biomasei microbiene a solului. Partea 1: Metoda prin respiraţie indusă de substrat Качество почвы. Определение микробной биомассы почвы. Часть 1: Метод с использованием дыхания, вызванного субстратом (Înlocuit cu SM SR EN ISO 14240-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR ISO 14240-2:2012 Calitatea solului. Determinarea biomasei microbiene a solului. Partea 2: Metoda prin fumigare-extracţie Качество почвы. Определение микробной биомассы почвы. Часть 2: Метод выделения с помощью фумигации (Înlocuit cu SM SR EN ISO 14240-2:2014) 13.220 13.220.40

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

SM SR EN 71-2:2012 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (Înlocuit cu SM EN 71-2+A1:2014) 17

17.220

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

SM SR EN 61326-2-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-1:2014) (Anulat din 06.11.2015) 19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

SM EN ISO 9712:2013 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля (Înlocuit cu SM SR EN ISO 9712:2014)

23

23.040 23.040.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SMV EN 969:2010 (vers. eng.) Tuburi, racorduri, accesorii de fontă ductilă şi asamblările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare Трубы, муфты, вспомогательное оборудование из ковкого чугуна и их соединения для газопроводов. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 969:2014) GOST 8693-80 (ISO 8494-86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование (în vigoare SM EN ISO 8494:2014) 23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

SMV EN 969:2010 (vers. eng.) Tuburi, racorduri, accesorii de fontă ductilă şi asamblările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare Трубы, муфты, вспомогательное оборудование из ковкого чугуна и их соединения для газопроводов. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 969:2014) (Anulat din 01.01.2015) 23.040.50

Ţevi şi racorduri din alte material Трубы и фитинги из других материалов

SM SR EN 295-10:2010 Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă Трубы глиняные глазурованные и фитинги и соединения трубопроводные для дренажных и канализационных систем. Часть 10: Технические требования (Înlocuit cu SM EN 295-1:2014, SM EN 295-4:2014, SM EN 295-5:2014, SM EN 295-7:2014) 23.100 23.100.10

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Pompe şi motoare Насосы и моторы

GOST 14658-86 Насосы объемные гидроприводов. Правила приемки и методы испытаний (În vigoare SM ISO 4409:2014) GOST 20719-83 Гидромоторы. Правила приемки и методы испытаний (În vigoare SM ISO 4409:2014)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

25 25.040

25.040.40

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

SM SR EN 61326-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 1: Cerinţe generale Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM SR EN 61326-1:2014) (Anulat din 14.08.2015) SM SR EN 61326-2-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-1:2014) (Anulat din 06.11.2015) SM SR EN 61326-2-2:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-2:2014) (Anulat din 06.11.2015)

SMV EN 61326-2-3:2010 (vers. eng.) Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-3: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru traductoare cu sistem de condiţionare a semnalului integrat sau la distanţă Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3. Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-3:2014) (Anulat din 14.08.2015) SM SR EN 61326-2-4:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-4: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei în conformitate cu CEI 61557-8 şi pentru echipamente de localizare a defectelor de izolaţie în conformitate cu CEI 61557-9 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557-9 (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-4:2014) (Anulat din 14.08.2015) SMV EN 61326-2-5:2010 (vers. eng.) Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-5: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitivele de cîmp cu interfeţe în conformitate cu CEI 61784-1, CP 3/2 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-5. Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1, СР 3/2 (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-5:2014) (Anulat din 06.11.2015) 25.060 25.060.01

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Sisteme pentru maşini-unelte în general Станочные системы в целом

GOST 31.111.41-93 Детали и сборочные единицы универсально-сборных приспособлений к металлорежущим станкам. Основные параметры. Конструктивные элементы. Нормы точности GOST 31.121.41-84 Детали и сборочные единицы универсально-сборной переналаживаемой оснастки к металлорежущим станкам. Конструктивные элементы. Основные параметры. Нормы точности

54


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 31.121.42-84 Детали и сборочные единицы универсально-сбороной переналаживаемой оснастки к металлорежущим станкам. Технические требования GOST 31.1001.01-88 Приспособления станочные для станков с ЧПУ, ГПМ, ГПС. Основные параметры 25.060.10

Elemente standard şi alte dispositive Модули и другие устройства

GOST 2324-77 Концы шлифовальных шпинделей с внутренними базирующими поверхностями. Присоединительные размеры GOST 2575-79 Центры упорные с отжимной гайкой. Конструкция GOST 2576-79 Полуцентры упорные. Конструкция GOST 3859-83 Головки револьверные для токарно-револьверных станков. Типы и основные размеры GOST 8742-75 Центры станочные вращающиеся. Типы и основные размеры 25.060.20

Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

GOST 31.1066.01-85 Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые переналаживаемые с гофрированными втулками для точных работ. Основные параметры и размеры GOST 31.1066.02-85 Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки с разрезными цангами для точных работ. Основные параметры и размеры GOST 31.1066.03-97 Приспособления к металлорежущим станкам. Оправки центровые для точных работ. Общие технические условия GOST 2571-71 Патроны токарные поводковые. Конструкция и размеры GOST 2675-80 Патроны самоцентрирующие трехкулачковые. Основные размеры GOST 2682-86 Оправки с конусом Морзе для сверлильных патронов. Конструкция и размеры GOST 2876-80 Цанги зажимные. Основные и присоединительные размеры GOST 2877-80 Цанги подающие. Основные и присоединительные размеры

GOST 3889-80 Фланцы промежуточные к самоцентрирующим патронам. Конструкция и размеры GOST 8255-86 Патроны для метчиков предохранительные. Основные размеры GOST 8522-79 Патроны сверлильные трехкулачковые с ключом. Основные размеры GOST 9057-69 Прихваты двусторонние шарнирные. Конструкция GOST 9059-69 Втулки к Г-образным прихватам. Конструкция 25.060.99

Alte sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы прочие

GOST 31.0101.01-89 Детали управления. Маховички, рукоятки вращающиеся, ручки, кнопки. Общие технические условия GOST 2578-70 Хомутики поводковые для токарных и фрезерных работ. Конструкция GOST 8918-69 Гайки шестигранные с буртиком. Конструкция GOST 8921-69 Гайки с шарнирной рукояткой. Конструкция GOST 8922-69 Винты грузовые (цапфы). Конструкция GOST 8923-69 Рукоятки цилиндрические. Конструкция GOST 8924-69 Рукоятки с шаровой ручкой. Конструкция GOST 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция GOST 8926-68 Щупы цилиндрические для станочных приспособлений. Конструкция GOST 9047-69 Болты Г-образные. Конструкция GOST 9048-69 Болты со сферической головкой. Конструкция GOST 9049-69 Винты запорные. Конструкция GOST 9051-68 Винты нажимные с цилиндрическим концом и шестигранным углублением "под ключ" для станочных приспособлений. Конструкция GOST 9052-69 Винты ступенчатые. Конструкция

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 GOST 9053-68 Опоры под эксцентрики и нажимные винты для станочных приспособлений. Конструкция

25.080.20

Maşini de alezat şi de frezat Расточные и фрезерные станки

GOST 9060-69 Шайбы откидные. Конструкция

GOST 165-81 Станки фрезерные консольные. Основные размеры

GOST 9061-68 Кулачки эксцентриковые круглые для станочных приспособлений. Конструкция

GOST 594-82 Станки отделочно-расточные вертикальные. Нормы точности

25.080 25.080.01

Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

GOST 1574-91 Станки металлорежущие. Пазы Т-образные обработанные. Размеры GOST 9146-79 Станки. Органы управления. Направление действия 25.080.10

Strunguri Токарные станки

GOST 659-89 E Станки зубофрезерные вертикальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности GOST 1797-78 Станки резьбофрезерные. Нормы точности GOST 2110-93 (ISO 3070-1-87) Станки расточные горизонтальные с крестовым столом. Нормы точности GOST 5642-88 Станки шлицефрезерные. Нормы точности GOST 6955-79 E Станки продольно-фрезерные. Основные размеры

GOST 17-70 Станки токарно-револьверные. Нормы точности

GOST 7058-84 E Станки горизонтально-расточные. Основные размеры

GOST 43-85 E Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Нормы точности и жесткости

GOST 9520-73 Станки отделочно-расточные вертикальные. Основные размеры

GOST 3179-72 Станки токарно-револьверные. Основные размеры

GOST 9547-80 E Станки отделочно-расточные горизонтальные с подвижным столом. Основные размеры

GOST 6819-84 E Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Нормы точности и жесткости GOST 6820-75 Станки токарные многошпиндельные вертикальные патронные полуавтоматические. Нормы точности и жесткости GOST 6945-84 E Автоматы токарные многошпиндельные горизонтальные прутковые. Основные параметры и размеры GOST 6946-84 E Полуавтоматы токарные многошпиндельные горизонтальные патронные. Основные параметры и размеры GOST 8427-75 Станки токарно-продольные. Автоматы. Основные размеры GOST 8831-79 E Станки токарно-продольные. Автоматы. Нормы точности GOST 10172-87 Полуавтоматы токарные. Основные параметры и размеры

56

GOST 9726-89 Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом. Терминология. Основные размеры. Нормы точности и жесткости GOST 10460-72 Станки копировально-фрезерные горизонтальные. Основные размеры GOST 11576-83 E Станки отделочно-расточные горизонтальные с подвижным столом. Нормы точности 25.080.25

Maşini de rabotat Строгальные станки

GOST 35-85 E Станки продольно-строгальные. Нормы точности и жесткости GOST 439-73 Станки продольно-строгальные. Основные размеры GOST 1105-74 Станки поперечно-строгальные. Основные размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

25.080.40

Maşini de găurit Сверлильные станки

GOST 98-83 E Станки радиально-сверлильные. Нормы точности и жесткости GOST 370-93 Станки вертикально-сверлильные. Основные размеры. Нормы точности и жесткости GOST 1222-80 E Станки радиально-сверлильные. Основные размеры 25.080.50

Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

GOST 14-88 E Станки плоскошлифовальные с круглым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности GOST 25-90 E Станки внутришлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности GOST 273-90 E Станки плоскошлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем. Основные размеры. Нормы точности и жесткости GOST 2323-76 Концы шлифовальных шпинделей с наружным базирующим конусом. Присоединительные размеры GOST 6728-91 E Станки резьбошлифовальные. Основные параметры и размеры GOST 6818-77 Станки зубошлифовальные для цилиндрических колес. Основные размеры GOST 7640-76 E Станки зубошлифовальные с коническим кругом для цилиндрических колес. Нормы точности GOST 8716-81 Станки резьбошлифовальные. Нормы точности и жесткости GOST 9735-87 Станки профилешлифовальные. Нормы точности GOST 11654-90 Станки круглошлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности 25.080.60

Maşini de retezat Пильные станки

GOST 6566-88 E Полуавтоматы и автоматы отрезные круглопильные. Основные размеры. Нормы точности

25.080.99

Alte maşini-unelte Металлорежущие станки прочие

GOST 26-75 Станки долбежные. Нормы точности и жесткости GOST 599-93 Станки заточные для спиральных сверл. Основные размеры. Нормы точности GOST 601-82 E Станки ножовочные. Основные размеры GOST 627-93 Станки заточные для резцов. Основные размеры. Нормы точности GOST 658-89 E Станки зубодолбежные вертикальные для цилиндрических колес. Основные параметры и размеры. Нормы точности GOST 1141-74 Станки долбежные. Основные размеры GOST 1584-87 Станки универсально-заточные. Нормы точности GOST 8000-78 Станки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. Основные размеры GOST 8001-78 Станки зуборезные для конических колес с прямыми зубьями. Основные размеры GOST 8308-72 Станки универсально-заточные. Основные размеры GOST 9152-83 E Станки зуборезные для конических колес с круговыми зубьями. Нормы точности и жесткости GOST 9153-83 E Станки зуборезные для конических колес с прямыми зубьями. Нормы точности и жесткости GOST 9886-73 Станки полуавтоматы горизонтальные двухсторонние для обработки торцов и центрирования. Основные размеры GOST 9990-71 Станки для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей кромкой. Основные параметры 25.100

Scule aşchietoare Режущие инструменты

GOST 2568-71 Рифления и углы наклона ножей и пазов режущего инструмента. Размеры GOST 9953-82 Конусы инструментов укороченные. Основные размеры

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

25.100.10

Cuţite de strung Токарные резцы

25.100.30

Burghie, scule pentru şanfrenat şi alezoare Сверла, зенковки, развертки

SM SR ISO 5609:2012 Cuţite cu plăcuţe schimbabile pentru strunjire interioară. Dimensiuni Оправки расточные для многогранных режущих пластинок. Размеры (Înlocuit cu SM SR ISO 5609-1:2014)

GOST 883-80 Развертки машинные со вставными ножами из быстрорежущей стали. Типы и основные размеры

SM SR ISO 6261:2012 Cuţite cu plăcuţe schimbabile cu coadă cilindrică (cuţite pentru strunjire interioară). Simbolizare Оправки инструментальные с цилиндрическим хвостовиком (оправки расточные) для сменных твердосплавных пластинок. Обозначение (Înlocuit cu SM SR ISO 5609-1:2014)

GOST 886-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Длинная серия. Основные размеры

GOST 9795-84 Резцы расточные державочные с пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры

GOST 7722-77 Развертки ручные цилиндрические. Конструкция и размеры

GOST 10044-73 Резцы расточные державочные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры GOST 10046-72 Резцы долбежные из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры 25.100.20

Freze Фрезы

GOST 3964-69 Фрезы дисковые пазовые. Основные размеры GOST 6469-69 Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами, оснащенными твердым сплавом. Конструкция и размеры GOST 9304-69 Фрезы торцовые насадные. Типы и основные размеры GOST 9473-80 Фрезы торцовые насадные мелкозубые со вставными ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры 25.100.25

Unelte pentru maşini de rabotat şi de broşat Режущие инструменты для строгальных и протяжных станков

GOST 4043-70 Хвостовики плоские для протяжек. Типы и основные размеры GOST 4044-70 Хвостовики круглые для протяжек. Типы и основные размеры

GOST 885-77 Сверла спиральные. Диаметры

GOST 4010-77 Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком. Короткая серия. Основные размеры

GOST 10079-71 Развертки конические с коническим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры GOST 10080-71 Станки резьбошлифовальные. Нормы точности и жесткости GOST 10081-84 Развертки машинные конические. Конусностью 1:50. Основные размеры GOST 10082-71 Развертки машинные конические конусностью 1:30 с коническим хвостовиком. Основные размеры GOST 10903-77 Сверла спиральные с коническим хвостовиком. Основные размеры GOST 11172-70 Развертки машинные с удлиненной рабочей частью. Конструкция и размеры GOST 11173-76 Развертки с припуском под доводку. Допуски GOST 11176-71 Развертки сборные насадные с привернутыми ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава. Конструкция и размеры GOST 11177-84 Развертки ручные конические конусностью 1:50 с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры GOST 11179-71 Развертки конические. Конусность 1:10. Конструкция и размеры GOST 11180-71 Развертки конические. Конусность 1:7. Конструкция и размеры GOST 11181-71 Развертки конические под укороченные конусы Морзе. Конструкция и размеры

58


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 11182-71 Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под конусы Морзе. Конструкция и размеры

GOST 6282-88 E Ножницы листовые кривошипные с наклонным ножом. Параметры и размеры. Нормы точности

GOST 11183-71 Развертки конические с цилиндрическим хвостовиком под метрические конусы. Конусность 1:20. Конструкция и размеры

GOST 6283-88 Автоматы кузнечно-прессовые. Ряды главных параметров

GOST 11184-84 Развертки ручные конические конусностью 1:30 с цилиндрическим хвостовиком. Основные размеры GOST 11186-75 E Машины трубогибочные. Параметры и размеры 25.100.50

Tarozi şi filiere Метчики, резьбонарезные плашки

GOST 9539-72 Ролики резьбонакатные. Технические условия 25.100.70

Abrazivi Абразивы

GOST 344-85 Шкурка шлифовальная бумажная для контроля истираемости резины. Технические условия GOST 607-80 E Карандаши алмазные для правки шлифовальных кругов. Технические условия GOST 2270-78 Инструмент абразивный. Основные размеры элементов крепления GOST 8820-69 Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры 25.100.99

Alte scule aşchietoare Режущие инструменты прочие

GOST 2379-77 Пластины из быстрорежущей стали к резцам. Форма и размеры 25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

GOST 713-88 E Прессы винтовые. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 5627-87 E Автоматы проволочно-гвоздильные. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 6039-82 E Молоты ковочные и штамповочные. Размеры элементов крепления штампов и бойков в бабе и подушке

GOST 6414-87 E Автоматы холодноштамповочные пятипозиционные гаечные. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 6809-87 E Прессы кривошипные горячештамповочные. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 7023-89 E Машины горизонтально-ковочные с вертикальным разъемом матриц. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 7639-88 E Прессы однокривошипные двойного действия закрытые. Основные параметры и размеры. Нормы точности GOST 7766-88 E Прессы двухкривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 8200-87 E Прессы гидравлические для изготовления изделий из пластмасс. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 8248-88 E Ножницы сортовые кривошипные закрытые. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 8260-88 E Автоматы листоштамповочные многопозиционные. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 9058-69 Прихваты передвижные шарнирные. Конструкция GOST 9222-87 E Прессы двухкривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 9226-92 E Прессы листоштамповочные. Размеры и расположение пазов и отверстий для крепления штампов GOST 9408-89 E Прессы однокривошипные простого действия открытые. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 9753-88 E Прессы гидравлические одностоечные. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 9860-89 Прессы гидравлические пакетировочные для металлических отходов. Параметры и размеры GOST 9861-88 E Автоматы холодноштамповочные четырехпозиционные для крепежных изделий стержневого типа. Параметры и размеры. Нормы точности

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 GOST 10026-87 E Прессы однокривошипные простого действия закрытые. Параметры и размеры GOST 10480-88 E Автоматы механические для прессования изделий из металлических порошков. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 10663-88 E Автоматы правильно-отрезные для металла круглого, фасонного сечения и арматуры. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 10739-84 E Автоматы листоштамповочные с нижним приводом. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 11384-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольно-поперечные плоские. Конструкция и размеры GOST 11385-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи с плоскими губками. Конструкция и размеры GOST 11386-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с круглыми губками. Конструкция и размеры GOST 11387-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с полукруглыми губками. Конструкция и размеры GOST 11388-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи поперечные с квадратными губками. Конструкция и размеры GOST 11389-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вогнутые. Конструкция и размеры GOST 11390-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с круглыми губками. Конструкция и размеры GOST 11391-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с квадратными губками. Конструкция и размеры GOST 11392-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи продольные с прямоугольными губками. Конструкция и размеры GOST 11393-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок цилиндрических. Конструкция и размеры

GOST 11394-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные для заготовок прямоугольных. Конструкция и размеры GOST 11395-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Клещи вспомогательные. Конструкция и размеры GOST 11396-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни безрогие. Конструкция и размеры GOST 11397-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни однорогие. Конструкция и размеры GOST 11398-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальни двурогие. Конструкция и размеры GOST 11399-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Наковальня однорогая консольная. Конструкция и размеры GOST 11400-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Шперак. Конструкция и размеры GOST 11401-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры GOST 11402-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры GOST 11403-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки-верхники круглые. Конструкция и размеры GOST 11404-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки-нижники круглые. Конструкция и размеры GOST 11405-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Нижники угловые. Конструкция и размеры GOST 11406-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-верхники квадратные. Конструкция и размеры GOST 11407-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-нижники прямоугольные. Конструкция и размеры GOST 11408-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-верхники полукруглые. Конструкция и размеры GOST 11409-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подбойки-нижники полукруглые. Конструкция и размеры GOST 11410-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Набойки. Конструкция и размеры

60


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 11411-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Нижники для гибки. Конструкция и размеры

GOST 11428-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подкладки клиновые (откосы). Конструкция и размеры

GOST 11412-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Гладилки плоские. Конструкция и размеры

GOST 11429-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры двусторонние. Конструкция и размеры

GOST 11413-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Гладилки полукруглые. Конструкция и размеры

GOST 11430-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры односторонние. Конструкция и размеры

GOST 11414-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники круглые. Конструкция и размеры

GOST 11431-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры трапецеидальные. Конструкция и размеры

GOST 11415-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники овальные. Конструкция и размеры

GOST 11432-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Топоры полукруглые. Конструкция и размеры

GOST 11416-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники квадратные. Конструкция и размеры

GOST 11433-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обсечки. Конструкция и размеры

GOST 11417-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пробойники прямоугольные. Конструкция и размеры

GOST 11434-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Ручки металлические. Конструкция и размеры

GOST 11418-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Зубила. Конструкция и размеры

GOST 11435-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Технические условия

GOST 11419-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Зубила фасонные. Конструкция и размеры

GOST 11647-75 Пресс-ножницы комбинированные и ножницы комбинированные. Нормы точности

GOST 11420-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Подсечки прямые. Конструкция и размеры

GOST 11777-74 Трамбовки прямоугольные формовочные. Конструкция

GOST 11421-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Раскатки полукруглые. Конструкция и размеры GOST 11422-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Раскатки клиновые. Конструкция и размеры GOST 11423-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки круглые. Конструкция и размеры GOST 11424-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки треугольные. Конструкция и размеры GOST 11425-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Пережимки треугольные равносторонние. Конструкция и размеры GOST 11426-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки круглые пружинные. Конструкция и размеры GOST 11427-75 Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Обжимки круглые разъемные. Конструкция и размеры

GOST 11778-74 Трамбовки круглые формовочные. Конструкция 25.120.20

Laminatoare, maşini de extrudat şi de tragere Оборудование для прокатки, экструдирования и протягивания

GOST 11784-74 Гладилки прямоугольные отделочные. Конструкция GOST 11785-74 Гладилки отделочные для крупных литейных форм и стержней. Конструкция GOST 11786-74 Гладилки узконосые отделочные. Конструкция GOST 11787-74 Гладилки заостренные отделочные. Конструкция GOST 11788-74 Полозки прямые отделочные. Конструкция GOST 11789-74 Полозки фигурные отделочные. Конструкция

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

25.120.30

Maşini de turnare Оборудование для литья

25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

GOST 2138-91 Пески формовочные. Общие технические условия

GOST 4045-75 E Тиски слесарные с ручным приводом. Технические условия

GOST 3212-92 Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки, допуски размеров

GOST 10210-83 Гайковерты ручные пневматические. Основные параметры

GOST 7020-75 Машины литейные формовочные встряхивающие. Типы, основные параметры GOST 8262-90 Решетки литейные выбивные. Основные параметры и размеры GOST 8749-79 Аэраторы литейные. Типы, основные параметры и размеры GOST 9062-89 Жеребейки для чугунных и стальных отливок. Общие технические условия GOST 10548-74 Барабаны очистные галтовочные. Типы, основные параметры и размеры GOST 10767-87 Термопласт- и реактопластавтоматы. Параметры и размеры. Нормы точности GOST 10955-80 Барабаны очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры GOST 11046-87 Камеры очистные дробеметные непрерывного действия. Основные параметры и размеры GOST 11776-74 Набойки формовочные. Конструкция 25.120.99

Alte maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки прочее

GOST 9224-98 Автоматы для холодной навивки пружин. Основные параметры. Нормы точности 25.140 25.140.20

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

SM GOST R CEI 1029-1:2005 Maşini electrice portabile. Cerinţe generale de securitate şi metode de încercări Машины переносные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SM EN 61029-1:2014)

GOST 10754-80 Отвертки слесарно-монтажные. Рабочая часть слесарномонтажных отверток для винтов и шурупов с крестообразным шлицем. Размеры GOST 11775-74 Киянки формовочные. Конструкция GOST 11779-74 Набойка и трамбовка резиновые совмещенные формовочные. Конструкция GOST 11781-74 Башмак клинообразный формовочный. Конструкция GOST 11782-74 Башмак круглый формовочный. Конструкция GOST 11783-74 Башмак с резиновым наконечником формовочный. Конструкция 25.160 25.160.01

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

SM EN ISO 13585:2013 (vers. eng.) Lipire tare. Calificarea operatorilor pentru lipire tare Пайка твердым припоем. Квалификационное испытание по пайке для операторов (Înlocuit cu SM SR EN ISO 13585:2014) 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

GOST 31.211.41-93 Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений для сборочно-сварочных работ. Основные конструктивные элементы и параметры. Нормы точности GOST 31.2031.01-91 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Типы, параметры и размеры GOST 31.2031.02-91 Приспособления сборно-разборные переналаживаемые для сборки деталей под сварку. Технические условия GOST 297-80 E Машины контактные. Общие технические условия GOST 10594-80 Оборудование для дуговой, контактной, ультразвуковой сварки и для плазменной обработки. Ряды параметров

62


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

29 29.120

Electrotehnică Электротехника Accesorii electrice Электрическая арматура

SM SR EN 62423:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare (ID şi DD de tip B) Выключатели автоматические типа В, управляемые дифференциальным остаточным током, со встроенной защитой от сверхтоков или без нее, для бытового и аналогичного применения (тип B RCCB и тип B RCBO) (Înlocuit cu SM SR EN 62423:2014) (Anulat din 19.06.2017) 29.120.50

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM SR EN 62423:2012 Întreruptoare automate de curent diferenţial rezidual de tip B cu sau fără protecţie la supracurenţi încorporată pentru utilizări casnice şi similare (ID şi DD de tip B) Выключатели автоматические типа В, управляемые дифференциальным остаточным током, со встроенной защитой от сверхтоков или без нее, для бытового и аналогичного применения (тип B RCCB и тип B RCBO) (Înlocuit cu SM SR EN 62423:2014) (Anulat din 19.06.2017) 29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

SMV EN 62310-2:2010 (vers. eng.) Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerinţe pentru compatibilitatea electromagnetică Системы статической транспортировки (ССТ). Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) (Înlocuit cu SM SR EN 62310-2:2014) (Anulat din 01.01.2015) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SM SR EN 1127-1:2011 Atmosfere explozive. Prevenirea şi protecţia la explozie. Partea 1: Concepte fundamentale şi metodologie Взрывоопасные среды. Предотвращение взрыва и взрывозащита. Часть 1: Основополагающие концепции и методология (Înlocuit cu SM SR EN 1127-1:2012)

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

GOST 22505-97 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 55013:2010) GOST 29280-92 (CEI 1000-4-91) Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения (În vigoare SM SR EN 61000-4-1:2013) GOST 30888-2002 (CEI 60255-22-2-96) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость измерительных реле и устройств защиты к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60255-26:2013) GOST 30890-2002 (CEI 60478-3-89) Совместимость технических средств электромагнитная. Стабилизированные источники питания постоянного тока. Кондуктивные электромагнитные помехи. Нормы и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 61204-3:2010) 33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

SM SR EN 61326-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 1: Cerinţe generale Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM SR EN 61326-1:2014) (Anulat din 14.08.2015) SM SR EN 61326-2-1:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-1: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru încercarea de sensibilitate a echipamentelor de măsurare utilizate în aplicaţii neprotejate EMC Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-1: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия, критерии для рабочих характеристик и оборудование для измерения для незащищенных применений относительно ЭМС (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-1:2014) (Anulat din 06.11.2015)

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM SR EN 61326-2-2:2010 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-2: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru echipamente portabile de încercare, de măsurare şi de supraveghere utilizate în sisteme de distribuţie de joasă tensiune Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-2: Частные требования. Конфигурации испытания, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик переносного оборудования для испытания, измерения и мониторинга, используемого в низковольтных распределительных системах (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-2:2014) (Anulat din 06.11.2015) SM SR EN 61326-2-4:2013 Echipamente electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe EMC. Partea 2-4: Cerinţe speciale. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitive de supraveghere a izolaţiei în conformitate cu CEI 61557-8 şi pentru echipamente de localizare a defectelor de izolaţie în conformitate cu CEI 61557-9 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-4: Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик оборудования для мониторинга изоляции согласно МЭК 61557-8 и оборудования для обнаружения дефектов изоляции согласно МЭК 61557-9 (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-4:2014) (Anulat din 14.08.2015) SMV EN 62310-2:2010 (vers. eng.) Sisteme de transfer static (STS). Partea 2: Cerinţe pentru compatibilitatea electromagnetică Системы статической транспортировки (ССТ). Часть 2: Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) (Înlocuit cu SM SR EN 62310-2:2014) SMV EN 61326-2-3:2010 (vers. eng.) Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-3: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru traductoare cu sistem de condiţionare a semnalului integrat sau la distanţă Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3. Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик преобразователей с встроенным или дистанционным нормированием сигнала (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-3:2014) (Anulat din 14.08.2015) SMV EN 61326-2-5:2010 (vers. eng.) Mijloace electrice de măsurare, de comandă şi de laborator. Cerinţe CEM. Partea 2-5: Cerinţe particulare. Configuraţii de încercare, condiţii funcţionale şi criterii de performanţă pentru dispozitivele de cîmp cu interfeţe în conformitate cu CEI 61784-1, CP 3/2 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к

64

электромагнитной совместимости. Часть 2-5. Частные требования. Конфигурации испытаний, рабочие условия и критерии для рабочих характеристик полевого оборудования с интерфейсами согласно МЭК 61784-1, СР 3/2 (Înlocuit cu SM SR EN 61326-2-5:2014) (Anulat din 06.11.2015) 33.160 33.160.30

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника Sisteme audio Системы звукозаписи

GOST 28376-89 (CEI 908-87) Компакт-диск. Параметры и размеры (În vigoare SM EN 61104:2014) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM SR ISO/CEI 27006:2011 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Cerinţe pentru organismele care furnizează servicii de auditare şi certificare a sistemelor de management al securităţii informaţiei Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Требования для органов, осуществляющих аудит и сертификацию систем менеджмента информационной безопасности (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI 27006:2014) SMV ISO/CEI 27003:2011 (vers. eng.) Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Ghid pentru implementarea sistemului de management al securităţii informaţiei Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по внедрению системы менеджмента информационной безопасности (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI 27003:2014) 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

SMV ISO/CEI 7812-1:2012 (vers. eng.) Cartele de identificare. Identificarea emitenţilor. Partea 1: Sistem de numerotare Карты идентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 1: Система нумерации (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI 7812-1:2014) SMV ISO/CEI 7812-2:2012 (vers. eng.) Cartele de identificare. Identificarea emitenţilor. Partea 2: Proceduri de cerere şi de înregistrare Карты идентификационные. Идентификация эмитентов. Часть 2: Процедуры заявки и регистрации (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI 7812-2:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

SM SR EN 13321-2:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 2: Comunicaţii KNXnet/IP Открытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в строительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 2. Связь KNXnet/IP (Înlocuit cu SM EN 13321-2:2014) 43 43.040 43.040.50

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Sisteme de transmisie şi de suspensie Трансмиссии, подвески

GOST 3480-76 Вал отбора мощности сельскохозяйственных тракторов и вал приема мощности сельскохозяйственных машин. Типы и основные параметры (În vigoare SM ISO 500-1:2014) 59

59.080 59.080.40

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături acoperite Ткани с покрытием

GOST 28791-90 (ISO 7854-84) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления разрушению при изгибе (динамический метод) (În vigoare SM EN ISO 7854:2014) 59.080.70

Geotextile Геотекстиль

SM SR EN 13361:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин (Înlocuit cu SM EN 13361:2014)

SM SR EN 13491:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных конструкций (Înlocuit cu SM EN 13491:2014) SM SR EN 13492:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для строительства отстойников для жидких отходов, перекачивающих станций или для вторичного хранения (Înlocuit cu SM EN 13492:2014) SM SR EN 13493:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для строительства мест хранения и утилизации твердых отходов (Înlocuit cu SM EN 13493:2014) 65 65.060

65.060.80

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SMV EN ISO 11681-1:2011 (vers. eng.) Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ. Partea 1: Ferăstraie cu lanţ pentru lucrări forestiere Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 1: Цепные пилы для лесных работ (Înlocuit cu SM EN ISO 11681-1:2014) SMV EN ISO 11681-2:2011 (vers. eng.) Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări ale ferăstraielor portabile cu lanţ . Partea 2: Ferăstraie cu lanţ pentru întreţinerea arborilor Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания переносных цепных пил. Часть 2: Цепные пилы для обрезки деревьев (Înlocuit cu SM EN ISO 11681-2:2014)

SM SR EN 13362:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для использования при строительстве каналов (Înlocuit cu SM EN 13362:2014)

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

67 67.060

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

SMV ISO 24557:2011 (vers. eng.) Leguminoase. Determinarea umidităţii. Metoda prin uscare la etuvă Бобовые. Определение содержания влаги. Воздушнотепловой метод (Înlocuit cu SM SR ISO 24557:2014) 67.120

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

SM GOST R 51479:2010 (ISO 1442-97) Carne şi produse din carne. Metoda de determinare a fracţiei masice de umiditate Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги (Înlocuit cu SM SR ISO 1442:2014) 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

SM SR EN 335-2:2011 Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Definiţia claselor de exploatare. Partea 2: Aplicaţie la lemnul masiv Прочность древесины и деревянных изделий. Определение классов. Часть 2: Применение к твердой древесине (Înlocuit cu SM EN 335:2014) SM SR EN 335-3:2012 Durabilitate a lemnului şi a materialelor derivate ale lemnului. Definire a claselor de risc de atac biologic. Partea 3: Aplicaţii la plăci pe bază de lemn Прочность древесины и изделий из древесины. Определение классов опасности биологического поражения. Часть 3: Применение к древесным плитам (Înlocuit cu SM EN 335:2014) 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

SM SR EN 15322:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi Битум и битумные вяжущие. Технические требования к жидким и разжиженным битумным вяжущим (Înlocuit cu SM EN 15322:2014) 77

SM 186:2009 Brandy. Condiţii tehnice Бренди. Технические условия (Înlocuit cu SM 186:2014)

77.040 77.040.10

71 71.080 71.080.10

Industria chimică Химическая технология Produse chimice organice Органические химические вещества Hidrocarburi alifatice Алифатические углеводороды

GOST 24975.0-89 Этилен и пропилен. Методы отбора проб (În vigoare SM ISO 8563:2014)

71.100.50

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse chimice pentru protecţia lemnului Химикаты для защиты древесины

SM SR EN 335-1:2011 Durabilitatea lemnului şi a materialelor pe bază de lemn. Definiţia claselor de exploatare. Partea 1: Generalităţi Прочность древесины и деревянных изделий. Определение классов. Часть 1: Общие положения (Înlocuit cu SM EN 335:2014)

66

Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

GOST 8693-80 (ISO 8494-86) Трубы металлические. Метод испытания на бортование (în vigoare SM EN ISO 8494:2014) GOST 9651-84 (ISO 783-89) Металлы. Метод испытания на растяжение при повышенных температурах (în vigoare SM EN ISO 6892-2:2014) 77.140

71.100

Metalurgie Металлургия

77.140.50

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

GOST 14637-89 (ISO 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (În vigoare SM ISO 4995:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

77.140.60

Bare din oţel şi oţel rotund Стальные прутки и катанка

79.060 79.060.99

GOST 30136-95 (ISO 8457-1-89) Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (În vigoare SM ISO 16124:2014) 77.160

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

SM GOST 27417:2011 (ISO 4491-4-89) Pulberi metalice. Determinarea conţinutului total de oxigen prin metoda de reducere-extracţie Порошки металлические. Определение общего содержания кислорода методом восстановительной экстракции (Înlocuit cu SM EN ISO 4491-4:2014) GOST 18227-85 (ISO 2740-86) Материалы порошковые. Метод испытания на растяжение (În vigoare SM EN ISO 2740:2014) GOST 28378-89 (ISO 5755-2-87, ISO 5755-3-87) Материалы конструкционные порошковые на основе железа. Марки (În vigoare SM EN ISO 5755:2014) 79 79.040

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

SM SR EN 336:2011 Lemn pentru construcţii. Dimensiuni, abateri admisibile Лесоматериалы строительные. Размеры, допустимые отклонения (Înlocuit cu SM EN 336:2014) SM SR EN 385:2012 Îmbinări cu dinţi multipli în lemn de construcţie Caracteristici de performanţă şi condiţii minime de fabricaţie Соединения клиновые в строительных лесоматериалах. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) SM SR EN 386:2012 Lemn lamelat încleiat. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime pentru fabricaţie Древесина клеенная слоистая. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству (Înlocuit cu SM EN 14080:2014)

Plăci din lemn Древесные плиты Alte plăci din lemn Древесные плиты прочие

SM SR EN 387:2012 Lemn lamelat încleiat. Îmbinări cu dinţi multipli de dimensiuni mari. Condiţii de performanţă şi cerinţe minime la fabricaţie Древесина клеенная слоистая. Большие зубчатые соединения. Требования к эксплуатационным характеристикам и минимальные требования к производству (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) SM SR EN 390:2012 Lemn lamelat încleiat. Dimensiuni. Abateri admisibile Древесина клеенная слоистая. Размеры. Допустимые отклонения (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) SM SR EN 391:2012 Lemn lamelat încleiat. Încercarea la desprindere în zonele de încleiere Древесина клеенная слоистая. Испытание клеевых швов на отслоение (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) SM SR EN 392:2012 Lemn lamelat încleiat. Încercare la forfecare a zonelor încleiate Древесина клеенная слоистая. Испытание клеевых швов на сдвиг (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) SM SR EN 1194:2012 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor caracteristice Конструкции деревянные. Слоистая клеенная древесина. Классы прочности и определение нормативных значений (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) SM SR EN 14080:2010 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe Конструкции деревянные. Склеенный лесоматериал из пакетов досок. Требования (Înlocuit cu SM EN 14080:2014) 79.080

Semifabricate din lemn Полуфабрикаты из древесины

SM SR EN 14342+A1:2010 Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare Настилы и полы деревянные. Характеристика, оценка соответствия и маркировка (Înlocuit cu SM EN 14342:2014) SM SR EN 14915:2010 Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare Обшивка и облицовка материалами из массивной древесины хвойных пород. Характеристики, оценка соответствия и маркировка (Înlocuit cu SM EN 14915:2014)

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

SM SR EN 848-1+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 1: Одношпиндельные вертикальные фрезерные станки (Înlocuit cu SM EN 848-1+A2:2014) SM SR EN 848-2+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic Безопасность деревообрабатывающих станков. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 2: Одношпиндельные фрезерные станки с верхним расположением шпинделя и ручной/механической подачей (Înlocuit cu SM EN 848-2+A2:2014) SM SR EN 1870-1+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 1: Ferăstraie circulare de tîmplărie cu masă (cu sau fără masă mobilă), ferăstraie pentru formatizare şi ferăstraie pentru şantier Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 1: Станки настольные круглопильные (с или без подвижного стола), кромкообрезные станки и станки, используемые на строительных площадках (Înlocuit cu SM EN 1870-18:2014) SM SR EN 1870-7+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 7: Ferăstraie circulare cu o pînză, cu avans mecanizat al mesei şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 7: Станки круглопильные однополотные с механической подачей стола и с ручной загрузкой и/или выгрузкой (Înlocuit cu SM EN 1870-7:2014) SM SR EN 1870-15+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 15: Ferăstraie multiple, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 15: Станки многопильные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (Înlocuit cu SM EN 1870-15:2014) SM SR EN 1870-16+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 16: Circulare duble de secţionat cu tăiere în V Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 16: Станки двухсторонние отрезные для V-образного распила (Înlocuit cu SM EN 1870-16:2014)

68

SM SR EN 12750+A1:2011 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de rindeluit pe patru feţe Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фрезерные для четырехсторонней обработки (Înlocuit cu SM EN 12750:2014) SMV EN 848-3+A2:2010 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 3: Maşini de frezat şi maşini de găurit cu comandă numerică Безопасность деревообрабатывающих машин. Фрезерные станки с вращающимся резцом для односторонней обработки. Часть 3. Сверлильные и фрезерные станки с числовым управлением (Înlocuit cu SM EN 848-3:2014) SMV EN 859+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de îndreptat cu avans manual Безопасность деревообрабатывающих станков. Горизонтально-строгальные станки с ручной подачей (Înlocuit cu SM EN 859+A2:2014) SMV EN 940:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini combinate pentru prelucrarea lemnului Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки деревообрабатывающие комбинированные (Înlocuit cu SM EN 940+A1:2014) SMV EN 1807+A1:2011(vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie panglică Безопасность деревообрабатывающих станков. Ленточнопильные станки (Înlocuit cu SM EN 1807-1: 2014 și SM EN 1807-2:2014) SMV EN 1870-8+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 8: Ferăstraie circulare de tivit, cu o pînză cu deplasare mecanizată a grupului de tăiere şi cu încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 8: Станки круглопильные однополотные для окантовки с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (Înlocuit cu SM EN 1870-8:2014) SMV EN 1870-9+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pînze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 9: Станки круглопильные двухполотные поперечно-отрезные с механической подачей и ручной загрузкой и/или выгрузкой (Înlocuit cu SM EN 1870-9:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SMV EN 1870-10+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 10: Ferăstraie automate şi semiautomate cu o lamă pentru tăiere ascendentă Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 10: Станки автоматические и полуавтоматические отрезные однополотные с подачей пилы вверх (Înlocuit cu SM EN 1870-10:2014) SMV EN 1870-11+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 11: Ferăstraie circulare pentru secţionat, semiautomate şi automate cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 11: Станки автоматические и полуавтоматические горизонтальные поперечноотрезные однополотные (станки радиально-отрезные) (Înlocuit cu SM EN 1870-11:2014) SMV EN 1870-12+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 12: Ferăstraie pendulare de retezat Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 12: Станки поперечно-отрезные маятниковые (Înlocuit cu SM EN 1870-12:2014) SMV EN 1870-17+A2:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 17: Ferăstraie circulare pentru secţionat manuale cu tăiere orizontală, cu o unitate de tăiere (ferăstraie circulare radiale manuale) Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки круглопильные. Часть 17: Горизонтальные станки поперечно-отрезные однополотные с ручным управлением (станки радиально-отрезные с ручным управлением) (Înlocuit cu SM EN 1870-17:2014) 79.120.20

Scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие инструменты

SM GOST R CEI 1029-2-1:2005 Maşini electrice portabile. Cerinţe particulare de securitate şi metode de încercări pentru ferăstraie circulare Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний дисковых пил (În vigoare SM SR EN 61029-2-1:2011) 81

81.080

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Produse refractare Огнеупоры

GOST 2409-95 (ISO 5017-88) Огнеупоры. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения (În vigoare SM ISO 5017:2014)

GOST 24468-80 (ISO 5016:1986) Изделия огнеупорные. Метод определения кажущейся плотности и общей пористости теплоизоляционных изделий (În vigoare SM ISO 5016:2014) 83

83.040

83.040.10

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

GOST 19816.1-91 (ISO 7781-86) Каучук бутадиен-стирольный. Определение содержания органических кислот и их мыл (În vigoare SM ISO 7781:2014) GOST 28857-90 (ISO 2005-85) Концентрат натурального латекса. Определение содержания шлама (În vigoare SM ISO 2005:2014) GOST 28859-90 (ISO 506-85) Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Метод определения показателя летучих жирных кислот (În vigoare SM ISO 506:2014) GOST ISO 248-96 Каучук. Определение содержания летучих веществ (În vigoare SM ISO 248-1:2014) GOST ISO 1795-96 Каучук натуральный и синтетический. Отбор проб и дальнейшие подготовительные процедуры (În vigoare SM ISO 1795:2014) GOST ISO 7323-96 Каучук и невулканизованная резиновая смесь. Определение показателей пластичности и эластического восстановления. Метод параллельных плит (În vigoare SM ISO 7323:2014) GOST 19816.4-91 (ISO 247-90) Каучук и резина. Определение золы. (În vigoare SM ISO 247:2014) GOST 28860-90 (ISO 1629-87) Каучуки и латексы. Номенклатура (În vigoare SM ISO 1629:2014) GOST 28862-90 (ISO 124-85 ) Латексы каучуковые. Определение общего содержания сухого вещества (În vigoare SM ISO 124:2014) GOST 28864-90 (ISO 127-84) Латекс каучуковый натуральный. Метод определения числа КОН (În vigoare SM ISO 127:2014)

GOST 8179-98 (ISO 5022-79) Изделия огнеупорные. Отбор образцов и приемочные испытания (În vigoare SM ISO 5022:2014)

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 GOST 29079-91 (ISO 35-89) Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Определение механической стабильности (În vigoare SM ISO 35:2014)

GOST 28665-90 (ISO 4650-84) Резина. Идентификация. Метод инфракрасной спектрометрии (În vigoare SM ISO 4650:2014)

GOST 29080-91 (ISO 126-89) Латекс каучуковый натуральный, концентрат. Метод определения содержания сухого каучука (În vigoare SM ISO 126:2014)

GOST 28810-90 (ISO 1827-76) Резина. Определение модуля сдвига. Метод сдвига четырехэлементного образца (În vigoare SM ISO 1827:2014)

GOST 29081-91 (ISO 2004-88) Латекс каучуковый натуральный, концентрат, стабилизированный аммиаком, центрифугированный или отстоенный. Спецификация (În vigoare SM ISO 2004:2014)

GOST 30263-96 (ISO 2393-94) Смеси резиновые для испытания. Приготовление, смешение и вулканизация. Оборудование и методы (În vigoare SM ISO 2393:2014) 83.080

83.040.20

Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

GOST 25699.3-90 (ISO 1304-85) Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Определение йодного числа (În vigoare SM ISO 1304:2014) GOST 25699.7-90 (ISO 1126-85) Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Метод определения потерь при нагревании (În vigoare SM ISO 1126:2014) GOST 25699.10-93 (ISO 1437-85) Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Метод определения остатка после просева через сито (În vigoare SM ISO 1437:2014) 83.060

Cauciuc Резина

SMV ISO 7270-2:2010 (vers. eng.) Cauciuc. Analiza prin metode de piroliză şi cromatografie în faza gazoasă. Partea 2: Determinarea raportului de stiren/butadienă/izopren Каучук. Анализ методами пиролитической газовой хроматографии. Часть 2: Определение соотношения стирола/бутадиена/изопрена (Înlocuit cu SM ISO 7270-2:2014) GOST 262-93 (ISO 34-79) Резина. Определение сопротивления раздиру (раздвоенные, угловые и серповидные образцы) (În vigoare SM ISO 34-1:2014) GOST ISO 7323-96 Каучук и невулканизованная резиновая смесь. Определение показателей пластичности и эластического восстановления. Метод параллельных плит (În vigoare SM ISO 7323:2014) GOST 19816.4-91 (ISO 247-90) Каучук и резина. Определение золы. (În vigoare SM ISO 247:2014) GOST 23509-79 (ISO 4649-85) Резина. Метод определения сопротивления истиранию при скольжении по возобновляемой поверхности (În vigoare SM ISO 4649:2014)

70

Materiale plastice Пластмассы

GOST 16782-92 (ISO 974-80) Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при ударе (În vigoare SM ISO 974:2014) GOST 25139-93 (ISO 6186-80) Пластмассы. Метод определения сыпучести (În vigoare SM EN ISO 6186:2014) GOST 29127-91 (ISO 7111-87) Пластмассы. Термогравиметрический анализ полимеров. Метод сканирования по температуре (În vigoare SM EN ISO 11358-1:2014) 83.080.01

Materiale plastice în general Пластмассы в целом

SMV ISO 4892-2:2010 (vers. eng.) Materiale plastice. Metode de expunere la surse luminoase de laborator. Partea 2: Lămpi cu arc de xenon Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 2: Ксеноновые дуговые лампы (Înlocuit cu SM EN ISO 4892-2:2014) SMV ISO 4892-3:2010 (vers. eng.) Materiale plastice. Metode de expunere la sursele luminoase de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente cu UV Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 3: Люминесцентные лампы ультрафиолетового излучения (Înlocuit cu SM EN ISO 4892-3:2014) 83.080.10

Materiale termorigide Термореактивные материалы

GOST 29327-92 (ISO 8989-88) Пластмассы. Смолы фенольные жидкие. Определение смешиваемости с водой (În vigoare SM EN ISO 8989:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

83.080.20

Materiale termoplastice Термопластические материалы

GOST 19599-90 (ISO 1110-87) Пластмассы. Полиамиды. Ускоренное кондиционирование образцов для испытания (În vigoare SM EN ISO 1110:2014) GOST 22181-91 (ISO 2535-74) Смолы полиэфирные ненасыщенные. Методы определения времени желатинизации (În vigoare SM EN ISO 2535:2014) GOST 28250-89 (ISO 2897-2-81) Полистирол ударопрочный. Технические условия (În vigoare SM EN ISO 2897-2:2014) 83.100

Materiale celulare Поропласты

SM SR EN ISO 5999:2013 Materiale polimerice alveolare flexibile. Spumă poliuretanică pentru utilizări sub sarcină, cu excepţia suporturilor de covoare. Specificaţii Материалы полимерные ячеистые эластичные. Пенополиуретан, применяемый в условиях нагрузки, за исключением основы ковров. Технические условия (Înlocuit cu SM EN ISO 5999:2014) GOST 29171-91 (ISO 7231-84) Материалы полимерные ячеистые эластичные. Метод оценки величины воздушного потока при постоянном перепаде давления (În vigoare SM EN ISO 7231:2014) 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

SM SR EN 1013-3:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 3: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policlorură de vinil (PVC) Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 3: Частные требования и методы испытаний для листов из поливинилхлорида (PVC) (Înlocuit cu SM EN 1013:2014) 83.140.10

Filme şi folii Пленки и листы

SM SR EN 1013-1:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 1: Condiţii generale şi metode de încercare Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 1: Общие требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1013:2014)

SM SR EN 1013-2:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 2: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă (PAS) Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 2: Частные требования и методы испытаний для листов из полиэфирной смолы, упрочненной стекловолокном (Înlocuit cu SM EN 1013:2014) SM SR EN 1013-4:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 4: Cerinţe specifice, metode de încercare şi performanţe pentru plăci de policarbonat (PC) Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 4: Частные требования и методы испытаний для листов из поликарбоната (Înlocuit cu SM EN 1013:2014) SM SR EN 1013-5:2011 Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 5: Cerinţe specifice, metode de încercare şi performanţe pentru plăci de polimetilmetacrilat (PMMA) Листы светопропускающие профилированные пластмассовые для однослойного покрытия крыш. Часть 5: Частные требования и методы испытаний для листов из полиметилметакрилата (Înlocuit cu SM EN 1013:2014) 83.160 83.160.10

Anvelope Шины Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

GOST 29218-91 (ISO 6054-1-90) Шины и ободья для мотоциклов (кодированные серии). Коды диаметров от 4 до 12. Часть 1. Пневматические шины (În vigoare SM ISO 6054-1:2014) 83.160.30

Anvelope pentru maşini agricole Шины для сельскохозяйственных машин

GOST ISO 4251-4-94 Шины (серии с маркировкой нормы слойности) для сельскохозяйственных тракторов и машин. Классификация и номенклатура шин (În vigoare SM ISO 4251-4:2014) GOST ISO 7867-1-2005 Шины и ободья (метрические серии) для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 1. Обозначение, размеры и маркировка шин, координирование шин и ободьев (În vigoare SM ISO 7867-1:2014) GOST 25641.1-94 (ISO 4251-1-92) Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Обозначения и размеры шин (În vigoare SM ISO 4251-1:2014)

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 GOST 25641.2-94 (ISO 4251-2-92) Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Номинальные нагрузки на шины (În vigoare SM ISO 4251-2:2014) GOST 30191-96 (ISO 8664-92) Шины ведущих колес сельскохозяйственных тракторов. Шины с маркировкой эксплуатационных характеристик (индекс нагрузки, символ скорости). Основные параметры и размеры (În vigoare SM ISO 8664:2014) GOST 30238.2-98 (ISO 7867-2-1996) Шины и ободья (метрические серии) для сельскохозяйственных тракторов и машин. Эксплуатационные характеристики и номинальные нагрузки (În vigoare SM ISO 7867-2:2014) 83.160.99

Alte anvelope Шины прочие

GOST ISO 4250-1-2004 Шины и ободья для землеройных машин. Часть 1. Обозначение и размеры шин (În vigoare SM ISO 4250-1:2014) GOST ISO 4250-2-2004 Шины и ободья для землеройных машин. Часть 2. Нагрузки и внутренние давления (În vigoare SM ISO 4250-2:2014)

85 85.060

85.100

SMV ISO 10123:2010 (vers. eng.) Adezivi. Determinarea rezistenţei la forfecare a adezivilor anaerobi pe asamblări tip bară-inel Клеи. Определение прочности на сдвиг анаэробных клеев с использованием образца в виде фланца со штифтом (Înlocuit cu SM ISO 10123:2014) 83.200

Echipament pentru industria cauciucului şi a materialelor plastice Оборудование для производства резины и пластмасс

SMV EN 12409:2011 (vers. eng.) Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini pentru formare la cald. Cerinţe de securitate Машины для пластмасс и резины. Термоформовочные машины. Требования безопасности (Înlocuit cu SM EN 12409+A1:2014) SMV EN 13418+A1:2011 (vers. eng.) Maşini pentru materiale plastice şi cauciuc. Maşini de bobinat pentru filme sau foi. Cerinţe de securitate Машины для пластмасс и резины. Намоточные машины для пленки или листов. Требования безопасности (Înlocuit cu SM EN 13418:2014)

72

Echipament pentru industria hîrtiei Оборудование для производства бумаги

SM SR EN 1034-3+A1:2011 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru proiectarea şi construcţia maşinilor pentru fabricarea şi finisarea hîrtiei. Partea 3: Maşini de bobinat, de tăiat şi de confecţionat hîrtie multistrat Безопасность машин. Требования безопасности к проектированию и конструированию бумагоделательных и бумагоотделочных машин. Часть 3: Перемоточные машины, машины для разрезки рулонов и машины для изготовления многослойной бумаги (Înlocuit cu SM EN 1034-3:2014) 87

Adezivi Клеи

SM SR EN 12004:2010 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (Înlocuit cu SM EN 12004+A1:2014)

Hîrtie şi carton Бумага и картон

SM SR ISO 9706:2012 Informare şi documentare. Hîrtie pentru documente. Condiţii pentru permanenţă Информация и документация. Бумага для документов. Требования к долговечности (Înlocuit cu SM SR EN ISO 9706:2014)

87.100 83.180

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Echipament pentru acoperiri cu vopsele Оборудование для лакокрасочных покрытий

SM SR EN 1953+A1:2011 Echipamente de atomizare şi de pulverizare pentru produse de acoperire. Cerinţe de securitate Оборудование для распыления и пульверизации материалов для покрытий. Требования безопасности (Înlocuit cu SM EN 1953:2014) 91

91.060 91.060.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Ziduri. Pereţi despărţitori. Faţade Стены. Перегородки. Фасады

SM SR EN 845-1+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 1: Анкерные связи кладки, натяжные скобы, кронштейны и держатели (Înlocuit cu SM EN 845-1:2014) SM SR EN 845-2:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2: Перемычки (Înlocuit cu SM EN 845-2:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 845-3+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 3: Армирование горизонтального шва кладки металлической сеткой (Înlocuit cu SM EN 845-3:2014) SM SR EN 14992:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi Изделия железобетонные сборные. Элементы для стен (Înlocuit cu SM EN 14992+A1:2014) 91.060.40

Coşuri, goluri pentru ascensoare, goluri de aerisire Дымовые трубы, шахты, каналы

SM SR EN 13084-7:2010 Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel Трубы дымовые самонесущие. Часть 7: Технические условия стальных цилиндрических заготовок, используемых в одностенных стальных дымоходах и стальных прокладках (Înlocuit cu SM EN 13084-7:2014) SM SR EN 14241-1:2011 Coşuri de fum. Garnituri şi materiale de etanşare din elastomeri. Condiţii pentru materiale şi metode de încercare. Partea 1: Garnituri de etanşare în canalele interioare Трубы дымовые. Уплотнения из эластомера и эластомерные герметики. Требования к материалам и методы испытаний. Часть 1: Швы в футеровках дымовых труб (Înlocuit cu SM EN 14241-1:2014) SMV EN 1859:2011 (vers. eng.) Coşuri de fum. Coşuri metalice. Metode de încercare Трубы дымовые. Металлические дымовые трубы. Методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1859+A1:2014) 91.060.50

Uşi şi ferestre Двери и окна

SM SR EN 1191:2011 Ferestre şi uşi. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată. Metodă de încercare Окна и двери. Сопротивление повторному открыванию и закрыванию. Метод испытания (Înlocuit cu SM EN 1191:2014) 91.080 91.080.20

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de lemn Деревянные конструкции

SM SR EN 1194:2012 Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Clase de rezistenţă şi determinarea valorilor caracteristice Конструкции деревянные. Слоистая клеенная древесина. Классы прочности и определение нормативных значений (Înlocuit cu SM EN 14080:2014)

SM SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată Конструкции деревянные. Требования к продукции для сборных конструкционных элементов, скрепляемых посредством перфорированных металлических листов (Înlocuit cu SM EN 14250:2014) SM SR EN 14592:2010 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe Деревянные конструкции. Крепежные средства шпоночного типа. Требования (Înlocuit cu SM EN 14592+A1:2014) SM SR EN 14783:2010 Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe Металлические листы и полосы, полностью подпертые, для кровли, наружной кладки и внутренней прокладки. Технические условия на продукцию и требования (Înlocuit cu SM EN 14783:2014) 91.080.30

Structuri de zidărie Каменная и кирпичная кладка

SM SR EN 845-1+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 1: Анкерные связи кладки, натяжные скобы, кронштейны и держатели (Înlocuit cu SM EN 845-1:2014) SM SR EN 845-2:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 2: Перемычки (Înlocuit cu SM EN 845-2:2014) SM SR EN 845-3+A1:2010 Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale Требования к вспомогательным строительным элементам каменной кладки. Часть 3: Армирование горизонтального шва кладки металлической сеткой (Înlocuit cu SM EN 845-3:2014) 91.100 91.100.01

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale de construcţii în general Строительные материалы в целом

SM SR EN ISO 12571:2011 Performanţa higrotermică a materialelor şi produselor pentru construcţii. Determinarea caracteristicilor de sorbţie higroscopică Гигротермические свойства строительных материалов и изделий. Определение свойств гигроскопической сорбции (Înlocuit cu SM EN ISO 12571:2014)

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

91.100.10

Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

SM SR EN 196-2:2011 Metode de încercări ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimică a cimenturilor Методы испытаний цемента. Часть 2: Химический анализ цемента (Înlocuit cu SM EN 196-2:2014) SM SR EN 12004:2010 Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Клеи для керамических плиток. Требования, оценка соответствия, классификация и обозначение (Înlocuit cu SM EN 12004+A1:2014) 91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

SM SR EN 14617-1:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea densităţii aparente şi absorbţiei de apă Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 1: Определение объемной плотности и водопоглощения (Înlocuit cu SM EN 14617-1:2014) SM SR EN 14617-13:2011 Piatră aglomerată. Metode de încercare. Partea 13: Determinarea rezistenţei electrice Камень спеченный. Методы испытаний. Часть 13: Определение электрического сопротивления (Înlocuit cu SM EN 14617-13:2014) 91.100.23

Plăci ceramice Керамическая плитка

SM STB EN ISO 10545-16:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 16: Determinarea diferenţelor mici de culoare Плитки и плиты керамические. Часть 16. Определение незначительных цветовых отклонений (Înlocuit cu SM EN ISO 10545-16:2014) 91.100.25

Produse din ceramică pentru construcţii Керамические изделия для строительства

SM SR EN 539-2:2011 Ţigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ Черепица керамическая кровельная для укладки внахлестку. Определение физических характеристик. Часть 2: Испытание на морозостойкость (Înlocuit cu SM EN 539-2:2014) SM SR EN 14411:2010 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare Плитки керамические. Определения, классификация, характеристики и маркировка (Înlocuit cu SM EN 14411:2014) SM SR EN 14891:2011 Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare Изделия водонепроницаемые жидкие для использования под адгезивно связанной керамической плиткой. Требования, методы испытаний, оценка соответствия, классификация и обозначение (Înlocuit cu SM EN 14891:2014) 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

SM STB EN ISO 10545-4:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 4: Determinarea rezistenţei la încovoiere şi a forţei de rupere Керамические плитки и плиты. Часть 4. Определение предела прочности при изгибе и разрушающей нагрузки (Înlocuit cu SM EN ISO 10545-4:2014)

SM SR EN 450-1+A1:2010 Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate Зола летучая для бетона. Часть 1: Определения, технические условия и критерии соответствия (Înlocuit cu SM EN 450-1:2014)

SM STB EN ISO 10545-6:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 6: Determinarea rezistenţei la abraziune profundă pentru plăci neglazurate Плитки и плиты керамические. Часть 6. Определение износостойкости. Неглазурованные плитки и плиты (Înlocuit cu SM EN ISO 10545-6:2014)

SM SR EN 934-2:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 2: Добавки для бетона. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (Înlocuit cu SM EN 934-2+A1:2014)

SM STB EN ISO 10545-9:2010 Plăci şi dale ceramice. Partea 9: Determinarea rezistenţei la şoc termic Плитки и плиты керамические. Часть 9. Определение термической стойкости (Înlocuit cu SM EN ISO 10545-9:2014)

74

SM SR EN 934-3:2010 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare Добавки для бетона, строительного раствора и жидкого строительного раствора. Часть 3: Добавки для строительного раствора. Определения, требования, соответствие, маркировка и этикетирование (Înlocuit cu SM EN 934-3+A1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 1304:2010 Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produse Черепица кровельная глиняная и фитинги. Определения и технические условия на продукцию (Înlocuit cu SM EN 1304:2014) SM SR EN 12602:2011 Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat Железобетонные компоненты заводского изготовления из автоклавного ячеистого бетона (Înlocuit cu SM EN+A1:2014) SM SR EN 13225:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură Изделия железобетонные сборные. Линейные элементы конструкции (Înlocuit cu SM EN 13225:2014) SM SR EN 15037-4:2013 Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat Изделия железобетонные сборные. Системы перекрытий из балок с заполнением межбалочного пространства блоками. Часть 4: Блоки из пенополистирола (Înlocuit cu SM EN 15037-4+A1:2014) 91.100.40

Produse din ciment armate cu fibre Изделия из цемента, армированного волокном

SM SR EN 492:2010 Plăci de fibrociment de tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare Шифер и фитинги из фиброцемента. Технические условия на продукцию и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 492:2014) SM SR EN 494+A3:2010 Plăci profilate de fibrociment şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercare Листы фасонные и фитинги из фиброцемента. Технические условия на продукцию и методы испытаний (Înlocuit cu SM 494:2014) SM SR EN 12467:2010 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare Листы плоские из фиброцемента. Технические условия на продукцию и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 12467:2014) 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

SM SR EN 495-5:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilităţii la temperatură scăzută. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş Листы гибкие гидроизоляционные. Испытание на изгиб при низких температурах. Часть 5: Листы гидроизоляционные из синтетических материалов и эластомеров для крыши (Înlocuit cu SM EN 495-5:2014)

SM SR EN 1844:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la ozon. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение устойчивости к образованию озонных трещин. Материалы кровельные гидроизоляционные из пластмассы и эластомеров (Înlocuit cu SM EN 1844:2014) SM SR EN 12316-2:2011 Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenţei la jupuire a îmbinărilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş Листы гибкие гидроизоляционные. Определение сопротивления отслаиванию стыковочных швов. Часть 2: Кровельные гидроизоляционные пластмассовые и резиновые листы (Înlocuit cu SM EN 12316-2:2014) SM SR EN 13491:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и подземных конструкций (Înlocuit cu SM EN 13491:2014) SM SR EN 13493:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для строительства мест хранения и утилизации твердых отходов (Înlocuit cu SM EN 13493:2014) SM SR EN 13808:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum Битум и битумные вяжущие. Технические требования к катионным битумным эмульсиям (Înlocuit cu SM EN 13808:2014) SM SR EN 13956:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы для гидроизоляции крыш. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13956:2014) SM SR EN 13967:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые влагостойкие листы, включая листы для гидроизоляции оснований резервуаров. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13967:2014)

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 SM SR EN 13984:2010 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici Листы гибкие для гидроизоляции. Пластмассовые и резиновые листы, препятствующие проникновению водяного пара. Определения и характеристики (Înlocuit cu SM EN 13984:2014) SM SR EN 14241-1:2011 Coşuri de fum. Garnituri şi materiale de etanşare din elastomeri. Condiţii pentru materiale şi metode de încercare. Partea 1: Garnituri de etanşare în canalele interioare Трубы дымовые. Уплотнения из эластомера и эластомерные герметики. Требования к материалам и методы испытаний. Часть 1: Швы в футеровках дымовых труб (Înlocuit cu SM EN 14241-1:2014) SM SR EN 15322:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi Битум и битумные вяжущие. Технические требования к жидким и разжиженным битумным вяжущим (Înlocuit cu SM EN 15322:2014) 91.100.60

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

SM SR EN 13162:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из минеральной ваты (MW). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13162:2014) SM SR EN 13163:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13163:2014) SM SR EN 13164:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13164:2014) SM SR EN 13165:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из жесткого пенополиуретана (PUR). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13165:2014) SM SR EN 13166:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из пенофенопласта (PF). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13166:2014)

76

SM SR EN 13167:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из пеностекла (СG). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13167:2014) SM SR EN 13168:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из древесной шерсти (WW). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13168:2014) SM SR EN 13169:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из вспученного перлита (EPB). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13169:2014) SM SR EN 13170:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из экспандированной пробки (ICB). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13170:2014) SM SR EN 13171:2010 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie Материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из древесного волокна (WF). Технические условия (Înlocuit cu SM EN 13171:2014) SM SR EN 13361:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин (Înlocuit cu SM EN 13361:2014) SM SR EN 13362:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для использования при строительстве каналов (Înlocuit cu SM EN 13362:2014) SM SR EN 13492:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для строительства отстойников для жидких отходов, перекачивающих станций или для вторичного хранения (Înlocuit cu SM EN 13492:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 13496:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea caracteristicilor mecanice ale plaselor de fibre de sticlă Изделия термоизоляционные для строительства. Определение механических свойств стекловолокнистых сеток (Înlocuit cu SM EN 13496:2014) SM SR EN 14509:2010 Panouri sandviş autoportante, izolante, cu ambele fețe de tablă metalică. Produse fabricate industrial. Specificaţii Панели металлические изоляционные фасадные свободностоящие двойные. Промышленные изделия. Технические условия (Înlocuit cu SM EN 14509:2014) SM GOST R EN 822:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea lungimii şi lăţimii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения длины и ширины (Înlocuit cu SM EN 822:2014) SM GOST R EN 823:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea grosimii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения толщины (Înlocuit cu SM EN 823:2014) SM GOST R EN 824:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea perpendicularităţii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения отклонения от прямоугольности (Înlocuit cu SM EN 824:2014) SM GOST R EN 825:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea planităţii Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения отклонения от плоскостности (Înlocuit cu SM EN 825:2014) SM GOST R EN 826:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la compresiune Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения характеристик сжатия (Înlocuit cu SM EN 826:2014) SM GOST R EN 1602:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea densităţii aparente Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения кажущейся плотности (Înlocuit cu SM EN 1602:2014)

SM GOST R EN 1607:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la tracţiune perpendicular pe feţe Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод поредения прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям (Înlocuit cu SM EN 1607:2014) SM GOST R EN 1608:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea rezistenţei la tracţiune paralel cu feţele Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод поредения прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям (Înlocuit cu SM EN 1608:2014) SM GOST R EN 12086:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea proprietăţilor de transmisie a vaporilor de apă Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик паропроницаемости (Înlocuit cu SM EN 12086:2014) SM GOST R EN 12087:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea absorbţiei apei de lungă durată prin imersie Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном погружении (Înlocuit cu SM EN 12087:2014) SM GOST R EN 12089:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la încovoiere Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик изгиба (Înlocuit cu SM EN 12089:2014) SM GOST R EN 12090:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării la forfecare Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения характеристик сдвига (Înlocuit cu SM EN 12090:2014) SM GOST R EN 12431:2010 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea grosimii produselor termoizolante pentru pardoseli flotante Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. Метод измерения толщины (Înlocuit cu SM EN 12431:2014)

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

91.120 91.120.10

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Izolaţia termică a clădirilor Теплоизоляция зданий

SM SR EN 1603+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii normale şi constante de laborator (23 grade C / 50 % umiditate relativă) Материалы теплоизоляционные строительные. Определение стабильности размеров в стандартных климатических условиях (23 °С / 50 % относительной влажности) (Înlocuit cu SM EN 1603:2014) SM SR EN 1604+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea stabilităţii dimensionale în condiţii specificate de temperatură şi umiditate Материалы теплоизоляционные строительные. Определение стабильности размеров при определенных условиях температуры и влажности (Înlocuit cu SM EN 1604:2014)

91.140 91.140.10

SM SR EN 1606+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea fluajului din compresiune Материалы теплоизоляционные строительные. Определение ползучести при сжимающей нагрузке (Înlocuit cu SM EN 1606:2014) SM SR EN 1609+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea absorbţiei apei de scurtă durată prin imersie parţială Материалы теплоизоляционные строительные. Определение водопоглощения при кратковременном частичном погружении (Înlocuit cu SM EN 1609:2014) SM SR EN 12430:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea comportării sub încărcare punctuală Материалы строительные теплоизоляционные. Определение показателей при сосредоточенной нагрузке (Înlocuit cu SM EN 12430:2014) SM SR EN ISO 12569:2011 Performanţa termică a clădirilor. Determinarea schimbului de aer în clădiri. Metoda diluării gazului trasor Характеристика тепловая зданий. Определение обмена воздуха. Метод изотопных индикаторов разжижения газа (Înlocuit cu SM EN ISO 12569:2014)

78

Sisteme de încălzire centrale Системы центрального отопления

SM SR EN 12098-2:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 2: Optimizoare de întreruperi pentru sistemele de încălzire cu apă caldă Устройства управления системами отопления. Часть 2: Устройства для оптимального контроля запуска и остановки систем водяного отопления (Înlocuit cu SM EN 12098-1:2014) 91.140.30

Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

SM SR EN 14992:2010 Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi Изделия железобетонные сборные. Элементы для стен (Înlocuit cu SM EN 14992+A1:2014) 91.140.65

SM SR EN 1605+AC:2011 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Determinarea deformaţiei în condiţii specificate de încărcare la compresiune şi de temperatură Материалы теплоизоляционные строительные. Определение деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре (Înlocuit cu SM EN 1605:2014)

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях

Aparate de încălzire a apei Водонагревательное оборудование

GOST 28361-89 (CEI 379-87) Водонагреватели аккумуляционные электрические бытовые. Методы функциональных испытаний (În vigoare SM EN 60379:2014) 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

SM SR EN 31:2005 Lavoare cu picior. Cote de racordare Умывальники с подставкой. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 31+A1:2014) SM SR EN 32:2005 Lavoare suspendate. Cote de racordare Умывальники подвесные. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 31+A1:2014) SM SR EN 33:2005 Vas WC cu picior, cu rezervor de spălare pe vas. Cote de racordare Унитаз с подставкой, с установленным смывным бачком. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 33:2014) SM SR EN 34:2005 Vas WC cu spălare directă şi rezervor montat pe vas. Cote de racordare Унитаз с непосредственным смыванием и установленным на нем бачком. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 33:2014) SM SR EN 37:2005 Vas WC cu picior cu spălare directă şi alimentare independentă. Cote de racordare Унитаз с подставкой с непосредственным смыванием и независимой подачей воды. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 33:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 38:2005 Vas WC suspendat cu spălare directă şi alimentare independentă. Cote de racordare Унитаз подвесной с непосредственным смыванием и независимой подачей воды. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 33:2014)

SM SR EN 1342:2010 Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare Брусчатка из натурального камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1342:2014)

SM SR EN 111:2005 Lavoare suspendate. Cote de racordare Умывальники подвесные. Сопрягаемые размеры (Înlocuit cu SM EN 31+A1:2014)

SM SR EN 1343:2010 Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare Бордюры из природного камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1343:2014)

91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

SMV EN 12159+A1:2011 (vers. eng.) Ascensoare de şantier cu colivii ghidate vertical pentru persoane şi materiale Подъемники строительные грузопассажирские с вертикальным перемещением кабины (Înlocuit cu SM EN 12159:2014) GOST 5746-2003 (ISO 4190-1-99) Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры (În vigoare SM ISO 4190-1:2014) GOST 28911-98 (ISO 4190-5-87) Лифты и грузовые малые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления (În vigoare SM ISO 4190-5:2014) 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

SM SR EN 12001+A1:2011 Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate Машины для транспортирования, разбрызгивания и распределения бетона и раствора. Требования безопасности (Înlocuit cu SM EN 12001:2014) SMV EN ISO 19432:2011 (vers. eng.) Maşini şi echipamente de construcţii. Maşini portabile de tăiat cu disc, acţionate de un motor cu ardere internă. Cerinţe de securitate şi încercare Машины и оборудование строительные. Переносные ручные отрезные станки с двигателем внутреннего сгорания. Требования безопасности и испытания (Înlocuit cu SM EN 19432:2014) 93 93.080 93.080.20

Construcţii civile Гражданское строительство Ingineria drumurilor Строительство дорог

SM SR EN 1344:2010 Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare Глиноукладчики. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1344:2014) SM SR EN 13808:2010 Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum Битум и битумные вяжущие. Технические требования к катионным битумным эмульсиям (Înlocuit cu SM EN 13808:2014) 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

SMV EN 14033-3:2011 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Utilaje de construcţie şi întreţinere pentru cale. Partea 3: Cerinţe generale de securitate Железные дороги. Рельсовый путь. Рельсовые ремонтностроительные машины. Часть 3. Общие требования безопасности (Înlocuit cu SM EN 14033-3+A1:2014) 97

97.040 97.040.20

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aragaze, aparate de încălzire, cuptoare şi aparate similare Места для приготовления пищи, рабочие столы, печи и аналогичные аппараты

SM SR EN 30-1-1+A2:2011 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate. Generalităţi Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Часть 1-1: Безопасность. Общие положения (Înlocuit cu SM EN 30-1-1+A3:2014)

Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

SM SR EN 1341:2010 Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare Плиты из натурального камня для наружного мощения. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 1341:2014)

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

97.100

97.100.20

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

SM SR EN 13278:2011 Aparate independente de încălzire a spaţiilor, cu focar deschis frontal, care utilizează combustibili gazoşi Обогреватели газовые автономные с открытым пламенем (Înlocuit cu SM EN 13278:2014) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM SR EN 12098-1:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 1: Echipamente de reglare în funcţie de temperatura exterioară pentru sistemele de încălzire cu apă caldă Устройства управления системами отопления. Часть 1: Устройства для систем водяного отопления, регулирующие воздействие внешних температур (Înlocuit cu SM EN 12098-1:2014) SM SR EN 12098-2:2011 Regulatoare pentru sisteme de încălzire. Partea 2: Optimizoare de întreruperi pentru sistemele de încălzire cu apă caldă Устройства управления системами отопления. Часть 2: Устройства для оптимального контроля запуска и остановки систем водяного отопления (Înlocuit cu SM EN 12098-1:2014) SM SR EN 13321-2:2011 Reţea deschisă de comunicaţii de date pentru automatizarea, controlul şi managementul clădirilor. Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri. Partea 2: Comunicaţii KNXnet/IP Открытая сеть передачи данных в системах автоматизации, контроля и управления в строительстве. Домашняя и общественная электронная система. Часть 2. Связь KNXnet/IP (Înlocuit cu SM EN 13321-2:2014) 97.140

Mobilă Мебель

GOST 12029-93 (ISO 7173-89) Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности (În vigoare SM ISO 7173:2014)

97.180

Echipamente de uz casnic şi comercial diverse Различная бытовая техника и торговое оборудование

GOST CEI 60335-2-77-2002 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к управляемым вручную газонокосилкам и методы испытаний (În vigoare SM EN 60335-2-77:2014) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SM SR EN 1400-1:2012 Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Partea 1: Cerinţe generale şi informaţii referitoare la produs Изделия для ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 1: Общие требования и информация об изделии (Înlocuit cu SM EN 1400+A1:2014) SM SR EN 1400-2:2012 Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Partea 2: Cerinţe mecanice şi încercări Изделия для ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 2: Механические требования и испытания (Înlocuit cu SM EN 1400+A1:2014) SM SR EN 1400-3:2012 Articole de puericultură. Suzete pentru sugari şi copii mici. Partea 3: Cerinţe chimice şi încercări Изделия для ухода за детьми. Соски для младенцев и маленьких детей. Часть 3: Химические требования и испытания (Înlocuit cu SM EN 1400+A1:2014) 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

SM SR EN 71-1:2013 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice Безопасность игрушек. Часть 1: Механические и физические свойства (Înlocuit cu SM EN 71-1+A3:2014) SM SR EN 71-2:2012 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate Безопасность игрушек. Часть 2: Воспламеняемость (Înlocuit cu SM EN 71-2+A1:2014) SM SR EN 71-4:2011 Securitatea jucăriilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activităţi conexe Безопасность игрушек. Часть 4: Наборы для химических опытов и смежных видов деятельности (Înlocuit cu SM EN 71-4:2014)

80


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

97.220 97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM SR EN 567:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Dispozitive de blocare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Зажимы для канатов. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 567:2014) SM SR EN 12270:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Pioleţi. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинистов. Клинья. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM EN 12270:2014) SMV EN 958:2010 (vers. eng. ) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Sisteme absorbitoare de energie utilizate în ascensiune (via ferrata). Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинистов. Системы, абсорбирующие энергию, используемые при восхождении (via ferrata). Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN 958+A1:2014)

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM 186:2009

67.160.10

SM 186:2014

420 din 13.11.2014

SM EN ISO 9712:2013

03.100.30 19.100

SM SR EN ISO 9712:2014

416 din 11.11.2014

SM EN ISO 6222:2013

13.060.30

SM SR EN ISO 6222:2014

412 din 07.11.2014

SM EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

SM SR EN ISO 6887-4:2014

412 din 07.11.2014

SM EN ISO 6887-5:2013

07.100.30

SM SR EN ISO 6887-5:2014

412 din 07.11.2014

SM EN ISO 7932:2013

07.100.30

SM SR EN ISO 7932:2014

412 din 07.11.2014

SM EN ISO 13585:2013

25.160.01

SM SR EN ISO 13585:2014

412 din 07.11.2014

SM EN ISO 15189:2013

03.120.10 11.100.01

SM SR EN ISO 15189:2014

416 din 11.11.2014

SM EN ISO/CEI 17024:2013

03.120.20

SM SR EN ISO/CEI 17024:2014

416 din 11.11.2014

SM ISO 21527-1:2011

07.100.30

SM SR ISO 21527-1:2014

416 din 11.11.2014

SM ISO 21527-2:2011

07.100.30

SM SR ISO 21527-2:2014

416 din 11.11.2014

SM SR EN 30-1-1+A2:2011

97.040.20

SM EN 30-1-1+A3:2014

429 din 19.11.2014

SM SR EN 31:2005

91.140.70

SM EN 31+A1:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 32:2005

91.140.70

SM EN 31+A1:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 33:2005

91.140.70

SM EN 33:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 34:2005

91.140.70

SM EN 33:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 37:2005

91.140.70

SM EN 33:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 38:2005

91.140.70

SM EN 33:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 71-2:2012

13.220.40 97.200.50

SM EN 71-2+A1:2014

433 din 24.11.2014

SM SR EN 111:2005

91.140.70

SM EN 31+A1:2014

423 din 14.11.2014

SM SR EN 196-2:2011

91.100.10

SM EN 196-2:2014

419 din 12.11.2014

SM SR EN 295-1:2010

23.040.50

SM EN 295-1:2014 SM EN 295-4:2014 SM EN 295-5:2014 SM EN 295-7:2014

432 din 24.11.2014

SM SR EN 335-1:2011

71.100.50

SM EN 335:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 335-2:2011

71.100.50

SM EN 335:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 335-3:2012

71.100.50

SM EN 335:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 336:2011

79.040

SM EN 336:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 385:2012

79.040

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 386:2012

79.040

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 387:2012

79.060.99

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 390:2012

79.060.99

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 391:2012

79.060.99

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 392:2012

79.060.99

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 450-1+A1:2010

91.100.30

SM EN 450-1:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 492:2010

91.100.40

SM EN 492:2014

422 din 14.11.2014

82


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 494+A3:2010

91.100.40

SM 494:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 495-5:2011

91.100.50

SM EN 495-5:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 539-2:2011

91.100.25

SM EN 539-2:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 848-1+A1:2011

79.120.10

SM EN 848-1+A2:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 848-2+A1:2011

79.120.10

SM EN 848-2+A2:2014

413 din 07.11.2014

SM EN 845-1:2014

419 din 12.11.2014

SM EN 845-2:2014

419 din 12.11.2014

SM EN 845-3:2014

419 din 12.11.2014

SM EN 934-2+A1:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 845-1+A1:2010 SM SR EN 845-2:2010 SM SR EN 845-3+A1:2010 SM SR EN 934-2:2010

91.060.10 91.080.30 91.060.10 91.080.30 91.060.10 91.080.30 01.040.91 91.100.30

SM SR EN 934-3:2010

91.100.30

SM EN 934-3+A1:2014

419 din 12.11.2014

SM SR EN 1013-1:2011

83.140.10

SM EN 1013:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN 1013-2:2011

83.140.10

SM EN 1013:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN 1013-3:2011

83.140

SM EN 1013:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN 1013-4:2011

83.140.10

SM EN 1013:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN 1013-5:2011

83.140.10

SM EN 1013:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN 1034-3+A1:2011

85.100

SM EN 1034-3:2014

417 din 11.11.2014

SM SR EN 1127-1:2011

29.260.20

SM SR EN 1127-1:2012

436 din 26.11.2014

SM SR EN 1191:2011

91.060.50

SM EN 1191:2014

428 din 19.11.2014

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM EN 1304:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 1194:2012 SM SR EN 1304:2010

79.060.99 91.080.20 01.040.91 91.100.30

SM SR EN 1341:2010

93.080.20

SM EN 1341:2014

432 din 24.11.2014

SM SR EN 1342:2010

93.080.20

SM EN 1342:2014

432 din 24.11.2014

SM SR EN 1343:2010

93.080.20

SM EN 1343:2014

432 din 24.11.2014

SM SR EN 1344:2010

93.080.20

SM EN 1344:2014

432 din 24.11.2014

SM SR EN 1400-1:2012

97.190

SM EN 1400+A1:2014

429 din 19.11.2014

SM SR EN 1400-2:2012

97.190

SM EN 1400+A1:2014

429 din 19.11.2014

SM SR EN 1400-3:2012

97.190

SM EN 1400+A1:2014

429 din 19.11.2014

SM SR EN 1603+AC:2011

91.120.10

SM EN 1603:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 1604+AC:2011

91.120.10

SM EN 1604:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 1605+AC:2011

91.120.10

SM EN 1605:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 1606+AC:2011

91.120.10

SM EN 1606:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 1609+AC:2011

91.120.10

SM EN 1609:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 1844:2011

91.100.50

SM EN 1844:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 1870-1+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-18:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 1870-7+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-7:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 1870-15+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-15:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 1870-16+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-16:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 1953+A1:2011

87.100

SM EN 1953:2014

428 din 19.11.2014

SM SR EN 12001+A1:2011

91.220

SM EN 12001:2014

427 din 19.11.2014

SM SR EN 12004:2010

83.180 91.100.10

SM EN 12004+A1:2014

419 din 12.11.2014

SM SR EN 12098-1:2011

97.120

SM EN 12098-1:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 12098-2:2011

91.140.10 97.120

SM EN 12098-1:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 12316-2:2011

91.100.50

SM EN 12316-2:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 12430:2011

91.120.10

SM EN 12430:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 12467:2010

91.100.40

SM EN 12467:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 12602:2011

91.100.30

SM EN+A1:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 12750+A1:2011

79.120.10

SM EN 12750:2014

408 din 03.11.2014

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 13084-7:2010

91.060.40

SM EN 13084-7:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 13162:2010

91.100.60

SM EN 13162:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 13163:2010

91.100.60

SM EN 13163:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 13164:2010

91.100.60

SM EN 13164:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 13165:2010

91.100.60

SM EN 13165:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13166:2010

91.100.60

SM EN 13166:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13167:2010

91.100.60

SM EN 13167:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13168:2010

91.100.60

SM EN 13168:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13169:2010

91.100.60

SM EN 13169:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13170:2010

91.100.60

SM EN 13170:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13171:2010

91.100.60

SM EN 13171:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 13225:2010

91.100.30

SM EN 13225:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 13278:2011

97.100.20

SM EN 13278:2014

429 din 19.11.2014

SM EN 13321-2:2014

429 din 19.11.2014

SM EN 13361:2014

422 din 14.11.2014

SM EN 13362:2014

422 din 14.11.2014

SM EN 13491:2014

426 din 18.11.2014

SM EN 13492:2014

422 din 14.11.2014

SM EN 13493:2014

419 din 12.11.2014

SM EN 13496:2014

425 din 17.11.2014

SM EN 13808:2014

426 din 18.11.2014

SM EN 13956:2014

426 din 18.11.2014

SM EN 13967:2014

426 din 18.11.2014

SM EN 13984:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 13321-2:2011 SM SR EN 13361:2010 SM SR EN 13362:2010 SM SR EN 13491:2010 SM SR EN 13492:2010 SM SR EN 13493:2010 SM SR EN 13496:2011 SM SR EN 13808:2010 SM SR EN 13956:2010 SM SR EN 13967:2010 SM SR EN 13984:2010

35.240.99 97.120 59.080.70 91.100.50 59.080.70 91.100.50 59.080.70 91.100.50 59.080.70 91.100.50 59.080.70 91.100.50 91.100.60 91.100.50 93.080.20 01.040.91 91.100.50 01.040.91 91.100.50 01.040.91 91.100.50

SM SR EN 14080:2010

79.060.99

SM EN 14080:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 14241-1:2011

91.060.40 91.100.50

SM EN 14241-1:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN 14250:2010

91.080.20

SM EN 14250:2014

428 din 19.11.2014

SM SR EN 14342+A1:2010

79.080

SM EN 14342:2014

429 din 19.11.2014

SM SR EN 14411:2010

91.100.25

SM EN 14411:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN 14509:2010

91.100.60

SM EN 14509:2014

425 din 17.11.2014

SM SR EN 14592:2010

91.080.20

SM EN 14592+A1:2014

428 din 19.11.2014

SM SR EN 14617-1:2011

91.100.15

SM EN 14617-1:2014

419 din 12.11.2014

SM SR EN 14617-13:2011

91.100.15

SM EN 14617-13:2014

419 din 12.11.2014

SM SR EN 14783:2010

91.080.20

SM EN 14783:2014

428 din 19.11.2014

SM SR EN 14891:2011

91.100.25

SM EN 14891:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 14915:2010

79.080

SM EN 14915:2014

413 din 07.11.2014

SM SR EN 14992:2010

91.060.10 91.140.30

SM EN 14992+A1:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 15037-4:2013

91.100.30

SM EN 15037-4+A1:2014

422 din 14.11.2014

SM SR EN 15322:2010

75.140 91.100.50

SM EN 15322:2014

426 din 18.11.2014

SM SR EN 25814:2011

13.060.50

SM SR EN ISO 5814:2014

412 din 07.11.2014

SM SR EN 61326-1:2014

414 din 10.11.2014 Anulat din 14.08.2015

SM SR EN 61326-2-1:2014

414 din 10.11.2014 Anulat din 06.11.2015

SM SR EN 61326-1:2010 SM SR EN 61326-2-1:2010 SM SR EN 61326-2-2:2010 SM SR EN 61326-2-4:2013

84

25.040.40 33.100.01 17.220 25.040.40 33.100.01 25.040.40 33.100.01 25.040.40 33.100.01

SM SR EN 61326-2-2:2014 SM SR EN 61326-2-4:2014

414 din 10.11.2014 Anulat din 06.11.2015 414 din 10.11.2014 Anulat din 14.08.2015


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SM SR EN 62423:2012

29.120 29.120.50

SM SR EN 62423:2014

409 din 04.11.2014 Anulat din 19.06.2017

SM SR EN ISO 5999:2013

83.100

SM EN ISO 5999:2014

415 din 10.11.2014

SM SR EN ISO 12569:2011

91.120.10

SM EN ISO 12569:2014

424 din 14.11.2014

SM SR EN ISO 12571:2011

91.100.01

SM EN ISO 12571:2014

419 din 12.11.2014

SM SR ISO 5609:2012

25.100.10

SM SR ISO 5609-1:2014

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 6261:2012

25.100.10

SM SR ISO 5609-1:2014

418 din 12.11.2014

SM SR ISO 9706:2012

01.140.40 85.060

SM SR EN ISO 9706:2014

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 10523:2011

13.060.50

SM SR EN ISO 10523:2014

409 din 04.11.2014 Anulat din 01.01.2015

SM SR ISO 14064-3:2012

13.020.40

SM SR EN ISO 14064-3:2014

412 din 07.11.2014

SM SR ISO 14240-1:2012

13.080.30

SM SR EN ISO 14240-1:2014

412 din 07.11.2014

SM SR ISO 14240-2:2012

13.080.30

SM SR EN ISO 14240-2:2014

412 din 07.11.2014

SM SR ISO 80000-4:2012

01.060

SM SR EN ISO 80000-4:2014

416 din 11.11.2014

SM SR ISO 80000-5:2011

01.060

SM SR EN ISO 80000-5:2014

416 din 11.11.2014

SM SR ISO/CEI 27006:2011

35.040

SM SR ISO/CEI 27006:2014

418 din 12.11.2014

SM SR ISO/TS 10004:2012

03.120.10

SM SR ISO 10004:2014

416 din 11.11.2014

SM STB EN ISO 10545-4:2010

91.100.23

SM EN ISO 10545-4:2014

422 din 14.11.2014

SM STB EN ISO 10545-6:2010

91.100.23

SM EN ISO 10545-6:2014

422 din 14.11.2014

SM STB EN ISO 10545-9:2010

91.100.23

SM EN ISO 10545-9:2014

422 din 14.11.2014

SM STB EN ISO 10545-16:2010

91.100.23

SM EN ISO 10545-16:2014

422 din 14.11.2014

77.160

SM EN ISO 4491-4:2014

413 din 07.11.2014

67.120.10

SM SR ISO 1442:2014

416 din 11.11.2014

SM GOST R CEI 1029-1:2005

25.140.20

SM EN 61029-1:2014

436 din 26.11.2014

SM GOST R CEI 1029-2-1:2005

79.120.20

SM SR EN 61029-2-1:2011

436 din 26.11.2014

SM GOST R EN 822:2010

91.100.60

SM EN 822:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 823:2010

91.100.60

SM EN 823:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 824:2010

91.100.60

SM EN 824:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 825:2010

91.100.60

SM EN 825:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 826:2010

91.100.60

SM EN 826:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 1602:2010

91.100.60

SM EN 1602:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 1607:2010

91.100.60

SM EN 1607:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 1608:2010

91.100.60

SM EN 1608:2014

424 din 14.11.2014

SM GOST R EN 12086:2010

91.100.60

SM EN 12086:2014

425 din 17.11.2014

SM GOST R EN 12087:2010

91.100.60

SM EN 12087:2014

425 din 17.11.2014

SM GOST R EN 12089:2010

91.100.60

SM EN 12089:2014

425 din 17.11.2014

SM GOST R EN 12090:2010

91.100.60

SM EN 12090:2014

425 din 17.11.2014

SM GOST R EN 12431:2010

91.100.60

SM EN 12431:2014

424 din 14.11.2014

SMV EN 848-3+A2:2010

79.120.10

SM EN 848-3:2014

408 din 03.11.2014

SMV EN 859+A1:2011

79.120.10

SM EN 859+A2:2014

408 din 03.11.2014

SMV EN 940:2011

79.120.10

SM EN 940+A1:2014

408 din 03.11.2014

SMV EN 969:2010

23.040.10 23.040.40

SM SR EN 969:2014

409 din 04.11.2014 Anulat din 01.01.2015

SMV EN 1807+A1:2011

79.120.10

SM EN 1807-1: 2014 SM EN 1807-2:2014

413 din 07.11.2014

SMV EN 1859:2011

91.060.40

SM EN 1859+A1:2014

428 din 19.11.2014

SMV EN 1870-8+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-8:2014

413 din 07.11.2014

SMV EN 1870-9+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-9:2014

413 din 07.11.2014

SMV EN 1870-10+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-10:2014

408 din 03.11.2014

SMV EN 1870-11+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-11:2014

408 din 03.11.2014

SMV EN 1870-12+A1:2011

79.120.10

SM EN 1870-12:2014

408 din 03.11.2014

SM GOST 27417:2011 (ISO 4491-4-89) SM GOST R 51479:2010 (ISO 1442-97)

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

SMV EN 1870-17+A2:2011

79.120.10

SM EN 1870-17:2014

430 din 20.11.2014

SMV EN 12159+A1:2011

91.140.90

SM EN 12159:2014

427 din 19.11.2014

SMV EN 12409:2011

83.200

SM EN 12409+A1:2014

417 din 11.11.2014

SMV EN 13418+A1:2011

83.200

SM EN 13418:2014

417 din 11.11.2014

SMV EN 14033-3:2011

93.100

SM EN 14033-3+A1:2014

429 din 19.11.2014

SMV EN 60601-2-4:2010

11.040.10

SM SR EN 60601-2-4:2014

414 din 10.11.2014

SMV EN 61326-2-3:2010 SMV EN 61326-2-5:2010 SMV EN 62310-2:2010

25.040.40 33.100.01 25.040.40 33.100.01 29.200 33.100.01

SM SR EN 61326-2-3:2014 SM SR EN 61326-2-5:2014 SM SR EN 62310-2:2014

414 din 10.11.2014 Anulat din 14.08.2015 414 din 10.11.2014 Anulat din 06.11.2015 409 din 04.11.2014 Anulat din 01.01.2015

SMV EN ISO 11681-1:2011

65.060.80

SM EN ISO 11681-1:2014

433 din 24.11.2014

SMV EN ISO 11681-2:2011

65.060.80

SM EN ISO 11681-2:2014

433 din 24.11.2014

SMV EN ISO 19432:2011

91.220

SM EN 19432:2014

427 din 19.11.2014

SMV ISO 4892-2:2010

83.080.01

SM EN ISO 4892-2:2014

415 din 10.11.2014

SMV ISO 4892-3:2010

83.080.01

SM EN ISO 4892-3:2014

415 din 10.11.2014

SMV ISO 7270-2:2010

83.060

SM ISO 7270-2:2014

411 din 06.11.2014

SMV ISO 10123:2010

83.180

SM ISO 10123:2014

417 din 11.11.2014

SMV ISO 16649-1:2012

07.100.30

SM SR ISO 16649-1:2014

416 din 11.11.2014

SMV ISO 21528-1:2012

07.100.01

SM SR ISO 21528-1:2014

416 din 11.11.2014

SMV ISO 24557:2011

67.060

SM SR ISO 24557:2014

416 din 11.11.2014

SMV ISO/CEI 7812-1:2012

35.240.15

SM SR ISO/CEI 7812-1:2014

418 din 12.11.2014

SMV ISO/CEI 7812-2:2012

35.240.15

SM SR ISO/CEI 7812-2:2014

418 din 12.11.2014

SMV ISO/CEI 27003:2011

35.040

SM SR ISO/CEI 27003:2014

418 din 12.11.2014

GOST 14-88 E

25.080.50

434 din 25.11.2014

GOST 17-70

25.080.10

434 din 25.11.2014

GOST 25-90 E

25.080.50

434 din 25.11.2014

GOST 26-75

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 31.0101.01-89

25.060.99

434 din 25.11.2014

GOST 31.111.41-93

25.060.01

434 din 25.11.2014

GOST 31.121.41-84

25.060.01

434 din 25.11.2014

GOST 31.121.42-84

25.060.01

434 din 25.11.2014

GOST 31.211.41-93

25.160.30

434 din 25.11.2014

GOST 31.1001.01-88

25.060.01

434 din 25.11.2014

GOST 31.1066.01-85

25.060.20

434 din 25.11.2014

GOST 31.1066.02-85

25.060.20

434 din 25.11.2014

GOST 31.1066.03-97

25.060.20

434 din 25.11.2014

GOST 31.2031.01-91

25.160.30

434 din 25.11.2014

GOST 31.2031.02-91

25.160.30

434 din 25.11.2014

GOST 35-85 E

25.080.25

434 din 25.11.2014

GOST 43-85 E

25.080.10

434 din 25.11.2014

GOST 98-83 E

25.080.40

434 din 25.11.2014

GOST 165-81

25.080.20

434 din 25.11.2014

GOST 262-93 (ISO 34-79)

83.060

GOST 273-90 E

25.080.50

434 din 25.11.2014

GOST 297-80 E

25.160.30

434 din 25.11.2014

GOST 344-85

25.100.70

434 din 25.11.2014

GOST 370-93

25.080.40

434 din 25.11.2014

GOST 439-73

25.080.25

434 din 25.11.2014

GOST 594-82

25.080.20

434 din 25.11.2014

86

SM ISO 34-1:2014

411 din 06.11.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 599-93

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 601-82 E

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 607-80 E

25.100.70

434 din 25.11.2014

GOST 627-93

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 658-89 E

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 659-89 E

25.080.20

434 din 25.11.2014

GOST 713-88 E

25.120.10

434 din 25.11.2014

GOST 883-80

25.100.30

434 din 25.11.2014

GOST 885-77

25.100.30

435 din 25.11.2014

GOST 886-77

25.100.30

434 din 25.11.2014

GOST 1105-74

25.080.25

434 din 25.11.2014

GOST 1141-74

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 1222-80 E

25.080.40

434 din 25.11.2014

GOST 1574-91

25.080.01

434 din 25.11.2014

GOST 1584-87

25.080.99

434 din 25.11.2014

GOST 1797-78

25.080.20

434 din 25.11.2014

GOST 2110-93 (ISO 3070-1-87)

25.080.20

434 din 25.11.2014

GOST 2138-91

25.12.30

434 din 25.11.2014

GOST 2270-78

25.100.70

434 din 25.11.2014

GOST 2323-76

25.080.50

434 din 25.11.2014

GOST 2324-77

25.060.10

434 din 25.11.2014

GOST 2379-77

25.100.99

434 din 25.11.2014

GOST 2409-95 (ISO 5017-88)

81.080

GOST 2568-71

25.100

434 din 25.11.2014

GOST 2571-71

25.060.20

434 din 25.11.2014

GOST 2575-79

25.060.10

434 din 25.11.2014

GOST 2576-79

25.060.10

434 din 25.11.2014

GOST 2578-70

25.60.99

435 din 25.11.2014

GOST 2675-80

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 2682-86

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 2876-80

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 2877-80

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 3179-72

25.080.10

435 din 25.11.2014

GOST 3212-92

25.120.30

GOST 3480-76

43.040.50

GOST 3859-83

25.060.10

435 din 25.11.2014

GOST 3889-80

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 3964-69

25.100.20

435 din 25.11.2014

GOST 4010-77

25.100.30

435 din 25.11.2014

GOST 4043-70

25.100.25

435 din 25.11.2014

GOST 4044-70

25.100.25

435 din 25.11.2014

GOST 4045-75 E

25.140.30

435 din 25.11.2014

GOST 5627-87 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 5642-88

25.080.20

435 din 25.11.2014

GOST 5746-2003 (ISO 4190-1-99)

91.140.90

GOST 6039-82 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 6282-88 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 6283-88

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 6414-87 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

SM ISO 5017:2014

408 din 03.11.2014

435 din 25.11.2014 SM ISO 500-1:2014

SM ISO 4190-1:2014

433 din 24.11.2014

423 din 14.11.2014

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 6469-69

25.100.20

435 din 25.11.2014

GOST 6566-88 E

25.080.60

435 din 25.11.2014

GOST 6728-91 E

25.080.50

435 din 25.11.2014

GOST 6809-87 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 6818-77

25.080.50

435 din 25.11.2014

GOST 6819-84 E

25.080.10

435 din 25.11.2014

GOST 6820-75

25.080.10

435 din 25.11.2014

GOST 6945-84 E

25.080.10

435 din 25.11.2014

GOST 6946-84 E

25.080.10

435 din 25.11.2014

GOST 6955-79 E

25.080.20

435 din 25.11.2014

GOST 7020-75

25.120.30

435 din 25.11.2014

GOST 7023-89 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 7058-84 E

25.080.20

435 din 25.11.2014

GOST 7639-88 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 7640-76 E

25.080.50

435 din 25.11.2014

GOST 7722-77

25.100.30

435 din 25.11.2014

GOST 7766-88 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 8000-78

25.080.99

435 din 25.11.2014

GOST 8001-78

25.080.99

435 din 25.11.2014

GOST 8179-98 (ISO 5022-79)

81.080

GOST 8200-87 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 8248-88 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 8255-86

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 8260-88 E

25.120.10

435 din 25.11.2014

GOST 8262-90

25.120.30

435 din 25.11.2014

GOST 8308-72

25.080.99

435 din 25.11.2014

GOST 8427-75

25.080.10

435 din 25.11.2014

GOST 8522-79

25.060.20

435 din 25.11.2014

GOST 8693-80 (ISO 8494-86)

23.040.10 77.040.10

GOST 8716-81

25.080.50

435 din 25.11.2014

GOST 8742-75

25.060.10

435 din 25.11.2014

GOST 8749-79

25.120.30

438 din 26.11.2014

GOST 8820-69

25.100.70

438 din 26.11.2014

GOST 8831-79 E

25.080.10

438 din 26.11.2014

GOST 8918-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 8921-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 8922-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 8923-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 8924-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 8925-68

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 8926-68

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9047-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9048-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9049-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9051-68

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9052-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9053-68

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9057-69

25.060.20

438 din 26.11.2014

GOST 9058-69

25.120.10

438 din 26.11.2014

88

SM ISO 5022:2014

SM EN ISO 8494:2014

433 din 24.11.2014

410 din 05.11.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 9059-69

25.060.20

438 din 26.11.2014

GOST 9060-69

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9061-68

25.060.99

438 din 26.11.2014

GOST 9062-89

25.120.30

438 din 26.11.2014

GOST 9146-79

25.080.01

438 din 26.11.2014

GOST 9152-83 E

25.080.99

438 din 26.11.2014

GOST 9153-83 E

25.080.99

438 din 26.11.2014

GOST 9222-87 E

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 9224-98

25.120.99

438 din 26.11.2014

GOST 9226-92 E

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 9304-69

25.100.20

438 din 26.11.2014

GOST 9408-89 E

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 9473-80

25.100.20

438 din 26.11.2014

GOST 9520-73

25.080.20

438 din 26.11.2014

GOST 9539-72

25.100.50

438 din 26.11.2014

GOST 9547-80 E

25.080.20

438 din 26.11.2014

GOST 9651-84 (ISO 783-89)

77.040.10

GOST 9726-89

25.080.20

438 din 26.11.2014

GOST 9735-87

25.080.50

438 din 26.11.2014

GOST 9753-88 E

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 9795-84

25.100.10

438 din 26.11.2014

GOST 9860-89

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 9861-88 E

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 9886-73

25.080.99

438 din 26.11.2014

GOST 9953-82

25.100

438 din 26.11.2014

GOST 9990-71

25.080.99

438 din 26.11.2014

GOST 10026-87 E

25.120.10

438 din 26.11.2014

GOST 10044-73

25.100.10

438 din 26.11.2014

GOST 10046-72

25.100.10

438 din 26.11.2014

GOST 10079-71

25.100.30

438 din 26.11.2014

GOST 10080-71

25.100.30

438 din 26.11.2014

GOST 10081-84

25.100.30

438 din 26.11.2014

GOST 10082-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 10172-87

25.080.10

439 din 26.11.2014

GOST 10210-83

25.140.30

439 din 26.11.2014

GOST 10460-72

25.080.20

439 din 26.11.2014

GOST 10480-88 E

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 10548-74

25.120.30

439 din 26.11.2014

GOST 10594-80

25.160.30

439 din 26.11.2014

GOST 10663-88 E

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 10739-84 E

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 10754-80

25.140.30

439 din 26.11.2014

GOST 10767-87

25.120.30

439 din 26.11.2014

GOST 10903-77

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 10955-80

25.120.30

439 din 26.11.2014

GOST 11046-87

25.120.30

439 din 26.11.2014

GOST 11172-70

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11173-76

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11176-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

SM EN ISO 6892-2:2014

410 din 05.11.2014

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 11177-84

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11179-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11180-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11181-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11182-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11183-71

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11184-84

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11186-75 E

25.100.30

439 din 26.11.2014

GOST 11384-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11385-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11386-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11387-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11388-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11389-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11390-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11391-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11392-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11393-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11394-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11395-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11396-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11397-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11398-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11399-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11400-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11401-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11402-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11403-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11404-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11405-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11406-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11407-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11408-75

25.120.10

439 din 26.11.2014

GOST 11409-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11410-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11411-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11412-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11413-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11414-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11415-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11416-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11417-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11418-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11419-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11420-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11421-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11422-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11423-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11424-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

90


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 11425-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11426-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11427-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11428-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11429-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11430-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11431-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11432-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11433-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11434-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11435-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11576-83 E

25.080.20

437 din 26.11.2014

GOST 11647-75

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11654-90

25.080.50

437 din 26.11.2014

GOST 11775-74

25.140.30

437 din 26.11.2014

GOST 11776-74

25.120.30

437 din 26.11.2014

GOST 11777-74

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11778-74

25.120.10

437 din 26.11.2014

GOST 11779-74

25.120.30

437 din 26.11.2014

GOST 11781-74

25.120.30

437 din 26.11.2014

GOST 11782-74

25.120.30

437 din 26.11.2014

GOST 11783-74

25.120.30

437 din 26.11.2014

GOST 11784-74

25.120.20

437 din 26.11.2014

GOST 11785-74

25.120.20

437 din 26.11.2014

GOST 11786-74

25.120.20

437 din 26.11.2014

GOST 11787-74

25.120.20

437 din 26.11.2014

GOST 11788-74

25.120.20

437 din 26.11.2014

GOST 11789-74

25.120.20

437 din 26.11.2014

GOST 12029-93 (ISO 7173-89)

97.140

SM ISO 7173:2014

430 din 20.11.2014

GOST 14637-89 (ISO 4995-78)

77.140.50

SM ISO 4995:2014

413 din 07.11.2014

GOST 14658-86

23.100.10

SM ISO 4409:2014

433 din 24.11.2014

GOST 16782-92 (ISO 974-80)

83.080

SM ISO 974:2014

415 din 10.11.2014

GOST 18227-85 (ISO 2740-86)

77.160

SM EN ISO 2740:2014

413 din 07.11.2014

GOST 19599-90 (ISO 1110-87)

83.080.20

SM EN ISO 1110:2014

415 din 10.11.2014

GOST 19816.1-91 (ISO 7781-86)

83.040.10

SM ISO 7781:2014

408 din 03.11.2014

GOST 19816.4-91 (ISO 247-90)

83.040.10 83.060

SM ISO 247:2014

411 din 06.11.2014

GOST 20719-83

23.100.10

SM ISO 4409:2014

433 din 24.11.2014

GOST 22181-91 (ISO 2535-74)

83.080.20

SM EN ISO 2535:2014

415 din 10.11.2014

GOST 22505-97

33.100

SM SR EN 55013:2010

433 din 24.11.2014

GOST 23509-79 (ISO 4649-85)

83.060

SM ISO 4649:2014

411 din 06.11.2014

GOST 24468-80 (ISO 5016:1986)

81.080

SM ISO 5016:2014

408 din 03.11.2014

GOST 24975.0-89

71.080.10

SM ISO 8563:2014

433 din 24.11.2014

GOST 25139-93 (ISO 6186-80)

83.080

SM EN ISO 6186:2014

415 din 10.11.2014

GOST 25641.1-94 (ISO 4251-1-92)

ICS 83.160.30

SM ISO 4251-1:2014

415 din 10.11.2014

GOST 25641.2-94 (ISO 4251-2-92)

ICS 83.160.30

SM ISO 4251-2:2014

415 din 10.11.2014

GOST 25699.3-90 (ISO 1304-85)

83.040.20

SM ISO 1304:2014

411 din 06.11.2014

GOST 25699.7-90 (ISO 1126-85)

83.040.20

SM ISO 1126:2014

411 din 06.11.2014

GOST 25699.10-93 (ISO 1437-85)

83.040.20

SM ISO 1437:2014

415 din 10.11.2014

GOST 28250-89 (ISO 2897-2-81)

83.080.20

SM EN ISO 2897-2:2014

411 din 06.11.2014

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

GOST 28361-89 (CEI 379-87)

91.140.65

SM EN 60379:2014

423 din 14.11.2014

GOST 28376-89 (CEI 908-87)

33.160.30

SM EN 61104:2014

433 din 24.11.2014

GOST 28378-89 (ISO 5755-2-87, ISO 5755-3-87)

77.160

SM EN ISO 5755:2014

413 din 07.11.2014

GOST 28665-90 (ISO 4650-84)

83.060

SM ISO 4650:2014

415 din 10.11.2014

GOST 28791-90 (ISO 7854-84)

59.080.40

SM EN ISO 7854:2014

415 din 10.11.2014

GOST 28810-90 (ISO 1827-76)

83.060

SM ISO 1827:2014

415 din 10.11.2014

GOST 28857-90 (ISO 2005-85)

83.040.10

SM ISO 2005:2014

408 din 03.11.2014

GOST 28859-90 (ISO 506-85)

83.040.10

SM ISO 506:2014

408 din 03.11.2014

GOST 28860-90 (ISO 1629-87)

83.040.10

SM ISO 1629:2014

411 din 06.11.2014

GOST 28862-90 (ISO 124-85 )

83.040.10

SM ISO 124:2014

411 din 06.11.2014

GOST 28864-90 (ISO 127-84)

83.040.10

SM ISO 127:2014

411 din 06.11.2014

GOST 28911-98 (ISO 4190-5-87)

91.140.90

SM ISO 4190-5:2014

423 din 14.11.2014

GOST 29079-91 (ISO 35-89)

83.040.10

SM ISO 35:2014

411 din 06.11.2014

GOST 29080-91 (ISO 126-89)

83.040.10

SM ISO 126:2014

411 din 06.11.2014

GOST 29127-91 (ISO 7111-87)

83.080

SM EN ISO 11358-1:2014

415 din 10.11.2014

GOST 29171-91 (ISO 7231-84)

83.100

SM EN ISO 7231:2014

415 din 10.11.2014

GOST 29280-92 (CEI 1000-4-91)

33.100

SM SR EN 61000-4-1:2013

433 din 24.11.2014

GOST 29081-91 (ISO 2004-88)

83.040.10

SM ISO 2004:2014

411 din 06.11.2014

GOST 29218-91 (ISO 6054-1-90)

83.160.10

SM ISO 6054-1:2014

415 din 10.11.2014

GOST 29327-92 (ISO 8989-88)

83.080.10

SM EN ISO 8989:2014

415 din 10.11.2014

GOST 30136-95 (ISO 8457-1-89)

77.140.60

SM ISO 16124:2014

413 din 07.11.2014

GOST 30191-96 (ISO 8664-92)

83.160.30

SM ISO 8664:2014

415 din 10.11.2014

GOST 30238.2-98 (ISO 7867-2-1996)

83.160.30

SM ISO 7867-2:2014

417 din 11.11.2014

GOST 30263-96 (ISO 2393-94)

83.060

SM ISO 2393:2014

415 din 10.11.2014

33.100

SM SR EN 60255-26:2013

433 din 24.11.2014

33.100

SM SR EN 61204-3:2010

433 din 24.11.2014

GOST CEI 60335-2-77-2002

97.180

SM EN 60335-2-77:2014

436 din 26.11.2014

GOST ISO 248-96

83.040.10

SM ISO 248-1:2014

411 din 06.11.2014

GOST ISO 1795-96

83.040.10

SM ISO 1795:2014

411 din 06.11.2014

GOST ISO 4250-1-2004

83.160.99

SM ISO 4250-1:2014

417 din 11.11.2014

GOST ISO 4250-2-2004

83.160.99

SM ISO 4250-2:2014

417 din 11.11.2014

GOST ISO 4251-4-94

83.160.30

SM ISO 4251-4:2014

417 din 11.11.2014

GOST ISO 7323-96

83.040.10 83.060

SM ISO 7323:2014

411 din 06.11.2014

GOST ISO 7867-1-2005

83.160.30

SM ISO 7867-1:2014

417 din 11.11.2014

GOST 30888-2002 (CEI 60255-22-2-96) GOST 30890-2002 (CEI 60478-3-89)

92


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM EN 33:2014

91.140.70

AC

423 din 14.11.2014

SM EN 234:2014

91.180

A1

427 din 19.11.2014

SM EN 932-5:2014

91.100.15

AC

419 din 12.11.2014

SM EN 1365-1:2014

91.060.10

AC

428 din 19.11.2014

SM EN 14891:2014

91.100.25 91.100.50

AC

426 din 18.11.2014

SM EN ISO 7225:2014

23.020.30

A1

410 din 05.11.2014

A1

423 din 14.11.2014

A1

423 din 14.11.2014

A1

423 din 14.11.2014

A1

423 din 14.11.2014

A1

423 din 14.11.2014

SM EN ISO 15875-1:2014 SM EN ISO 15875-2:2014 SM EN ISO 15876-1:2014 SM EN ISO 15876-2:2014 SM EN ISO 21003-2:2014

23.040.01 91.140.60 23.040.20 91.140.60 23.040.01 91.140.60 23.040.20 91.140.60 23.040.20 91.140.60

SM ISO 35:2014

83.040.10

A1

411 din 06.11 .2014

SM ISO 2005:2014

83.040.10

A1

408 din 03.11.2014

SM ISO 4251-1:2014

83.160.30

A1

415 din 10.11.2014

SM ISO 7867-2:2014

83.160.30

A1

417 din 11.11.2014

SM ISO 8664:2014

83.160.30

A1

415 din 10.11.2014

A1

414 din 10.11.2014

A1

414 din 10.11.2014

A2

414 din 10.11.2014

A2

414 din 10.11.2014

A12

414 din 10.11.2014

A1

409 din 04.11.2014

A1

409 din 04.11.2014

SM SR EN 60947-3:2011 SM SR EN 60947-5-2:2010 SM SR EN 60947-8:2010 SM SR EN 61543:2010 SM SR EN 61543:2010 SM SR EN 61676:2010 SM SR EN 61800-3:2010

29.120.40 29.130.20 29.120.40 29.130.20 29.130.20 29.020 29.120.50 29.020 29.120.50 11.040.50 11.040.55 29.200 33.100.01

SM SR EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

A1

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 6887-4:2014

07.100.30

AC

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 11290-1:2013

07.100.30

A1

409 din 04.11.2014

SM SR EN ISO 11290-2:2013

07.100.30

A1

409 din 04.11.2014

SM SR EN ISO 15614-1:2011

25.160.10

A2

412 din 07.11.2014

SM SR EN ISO 19739:2014

75.060

AC

416 din 11.11.2014

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna noiembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în noiembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către CEN. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в ноябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в ноябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы CEN на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.040 01.040.59

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Industria textilă şi a pielăriei (Vocabulare) Технология текстильного и кожевенного производства (Словари)

EN ISO 22313:2014 Societal security - Business continuity management systems Guidance (ISO 22313:2012) 11 11.040 11.040.10

EN ISO 6938:2014 Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions (ISO 6938:2012) 03

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

EN ISO 22311:2014 Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012)

94

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

EN ISO 5367:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO 5367:2014) 11.040.25

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

EN ISO 11070:2014 Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires (ISO 11070:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

11.060 11.060.10

Stomatologie Стоматология Materiale dentare Стоматологические материалы

EN ISO 13116:2014 Dentistry - Test Method for Determining Radio-Opacity of Materials (ISO 13116:2014)

13.180

EN ISO 15007-1:2014 Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters (ISO 15007-1:2014) 13.220

11.080 11.080.01

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция

13

13.030 13.030.20

13.220.50

Sterilizare şi dezinfectare în general Стерилизация и дезинфекция в целом

EN ISO 11140-1:2014 Sterilization of health care products - Chemical indicators Part 1: General requirements (ISO 11140-1:2014) Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Deşeuri lichide. Nămoluri Жидкие отходы. Осадки

CEN/TR 16788:2014 Characterization of sludges - Guideline of good practice for thermal processes

EN 13823:2010+A1:2014 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

EN 15348:2014 Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates

13.040.40

Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de la surse fixe Выбросы стационарных источников

EN 14181:2014 Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

EN ISO 22311:2014 Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012) 17

17.120 13.040

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

EN ISO 2919:2014 Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification (ISO 2919:2012)

Reciclare Рециклинг

EN 15346:2014 Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly (vinyl chloride) (PVC) recyclates

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

EN 13381-5:2014 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member

13.310 13.030.50

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

EN 1365-2:2014 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs

13.280 CEN/TR 16394:2014 Characterization of sludges - Protocol for preparing synthetic suspensions

Ergonomie Эргономика

17.120.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости Debit în conducte deschise Поток в открытых каналах

EN ISO 4375:2014 Hydrometry - Cableway systems for stream gauging (ISO 4375:2014)

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

23

23.020

23.020.30

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN ISO 3807:2013 Gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements and type testing (ISO 3807:2013, Corrected version 2014-11-01) 23.040 23.040.01

Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

EN 16397-1:2014 Flexible couplings - Part 1: Performance requirements EN 16397-2:2014 Flexible couplings - Part 2: Characteristics and testing for metal banded flexible couplings, adaptors and bushes 23.060 23.060.01

35.020

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

EN 13175:2014 LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings

35.240 35.240.60

25.080 25.080.50

35.240.70

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

EN ISO 22311:2014 Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012) 43 43.040

Maşini-unelte Металлорежущие станки

EN 15571:2014 Machines and plants for mining and tooling of natural stone Safety - Requirements for surface finishing machines

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий

EN ISO 19101-1:2014 Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals (ISO 19101-1:2014)

Tehnici de fabricare Машиностроение

Maşini de rectificat şi polizat Шлифовальные и полировальные станки

Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

CEN/TS 16702-1:2014 Electronic fee collection - Secure monitoring for autonomous toll systems - Part 1: Compliance checking

43.040.15 25

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

CEN-CENELEC Guide 29: 2014 CEN/CENELEC Workshop Agreements - The way to rapid consensus

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты

CEN/TR 16787:2014 Industrial Gas Installation - Guideline 23.040.60

35

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

EN ISO 15007-1:2014 Road vehicles - Measurement of driver visual behaviour with respect to transport information and control systems - Part 1: Definitions and parameters (ISO 15007-1:2014) 43.080 43.080.10

Vehicule utilitare Грузовые транспортные средства Camioane şi remorci Грузовики и прицепы

EN 14334:2014 LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers

96


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

49 49.025

49.025.20

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций Aluminiu Алюминий

EN 4725:2014 Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024- Al Cu4Mg1 T351 - Plate - 6 mm < a ≤ 150 mm 49.060

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 4551:2014 Aerospace series - Pipe coupling, 37°, in heat resisting steel Swivel nuts - Inch series 55 55.180 55.180.20

EN 3155-071:2014 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 071: Contacts, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard EN 3155-078:2014 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 078: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard EN 3155-079:2014 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 079: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard EN 3155-080:2014 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 080: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard EN 3155-081:2014 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 081: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard EN 3475-411:2014 Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids EN 4199-004:2014 Aerospace series - Bonding straps for aircraft - Part 004: Round bonding straps, copper, tin plated -65 °C up to 150 °C and nickel plated -65 °C up to 260 °C - Product Standard 49.080

Sisteme aeronautice pentru fluide şi componentele lor Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

EN 3268:2014 Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy Pressure plugs

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Palete pentru uz general Поддоны общего назначения

EN ISO 18613:2014 Pallets for materials handling - Repair of flat wooden pallets (ISO 18613:2014) 59

EN 3155-070:2014 Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 070: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

59.060

Fibre textile Текстильные волокна

59.060.10

Fibre naturale Натуральные волокна

EN ISO 6938:2014 Textiles - Natural fibres - Generic names and definitions (ISO 6938:2012) 67 67.260

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

EN 454:2014 Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements EN 12041:2014 Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene requirements EN 12043:2014 Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements EN 12268:2014 Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements EN 12463:2014 Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements EN 13871:2014 Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements EN 15180:2014 Food processing machinery - Food depositors - Safety and hygiene requirements

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

71

Industria chimică Химическая технология

71.040

Chimie analitică Аналитическая химия

71.040.30

Reactivi chimici Химические реактивы

CEN/TR 10317:2014 European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products prepared under the auspices of the European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS) 71.100 71.100.50

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse chimice pentru protecţia lemnului Химикаты для защиты древесины

EN 252:2014 Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact EN 330:2014 Wood preservatives - Determination of the relative protective effectiveness of a wood preservative for use under a coating and exposed out-of-ground contact - Field test: L-joint method EN 839:2014 Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes Application by surface treatment

75.140

EN 12592:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples EN 12595:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity EN 12596:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary EN 12607-1:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method EN 12607-2:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 2: TFOT method EN 12607-3:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 3: RFT method 75.160

71.100.80

Produse chimice pentru purificarea apei Химикаты для очистки воды

EN 15074:2014 Chemicals used for treatment of swimming pool water - Ozone 73 73.120

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Echipamente pentru prelucrarea minereurilor Оборудование для обработки минералов

EN 15571:2014 Machines and plants for mining and tooling of natural stone Safety - Requirements for surface finishing machines 75

75.080

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

CEN/TR 15149-3:2014 Solid biofuels - Determination of particle size distribution Part 3: Rotary screen method 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN 15195:2014 Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber EN 16576:2014 Automotive fuels - Determination of manganese and iron content in diesel - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method 75.200

EN ISO 10370:2014 Petroleum products - Determination of carbon residue - Micro method (ISO 10370:2014)

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

EN ISO 21809-2:2014 Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings (ISO 21809-2:2014)

98


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

77 77.040 77.040.30

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Analize chimice ale metalelor Химический анализ металлов

83.180

EN 16556:2014 Determination of the maximum open time for thermoplastic wood adhesives for non-structural applications 91

CEN/TR 10362:2014 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of selenium in steels - Electrothermal atomic absorption spectrometric method 77.080 77.080.20

Metale feroase Черные металлы Oţeluri Стали

CEN/TR 10362:2014 Chemical analysis of ferrous materials - Determination of selenium in steels - Electrothermal atomic absorption spectrometric method 77.150 77.150.10

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din aluminiu Продукция из алюминия

91.060 91.060.01

79 79.120 79.120.10

Industria lemnului Технология древесины Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

91.060.20

83

83.080 83.080.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы Materiale termoplastice Термопластические материалы

EN 15346:2014 Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Elemente ale construcţiilor în general Строительные элементы в целом

Acoperişuri Крыши

EN 1365-2:2014 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs Plafoane. Planşee. Scări Потолки. Полы. Лестницы

EN 1365-2:2014 Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs EN 16487:2014 Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption 91.080 91.080.01

EN 1870-3:2014 Safety of woodworking machines - Circular sawing machines Part 3: Down cutting cross-cut saws and dual purpose down cutting cross-cut saws/circular saw benches

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

EN 13823:2010+A1:2014 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

91.060.30 CEN/TR 10317:2014 European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products prepared under the auspices of the European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS)

Adezivi Клеи

Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de construcţii în general Конструкции зданий в целом

EN 13381-5:2014 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member 91.100 91.100.01

Materiale de construcţii Строительные материалы Materiale de construcţii în general Строительные материалы в целом

EN 13823:2010+A1:2014 Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item

EN 15348:2014 Plastics - Recycled plastics - Characterization of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

EN 12592:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples EN 12595:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity EN 12596:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary EN 12607-1:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method EN 12607-2:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 2: TFOT method EN 12607-3:2014 Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 3: RFT method 91.120 91.120.20

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

EN 16487:2014 Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption 91.140 91.140.40

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

CEN/TR 16787:2014 Industrial Gas Installation - Guideline 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

EN 14154-4:2014 Water meters - Part 4: Additional functionalities 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

EN 16146:2012+A1:2014 Sanitary tapware - Extractable shower hoses for sanitary tapware for supply systems type 1 and type 2 - General technical specification

100

91.190

Accesorii pentru clădire Арматура для зданий

EN 13126-5:2011+A1:2014 Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 5: Devices that restrict the opening of windows and door height windows 93 93.100

Construcţii civile Гражданское строительство Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

EN 13146-1:2012+A1:2014 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 1: Determination of longitudinal rail restraint EN 13146-4:2012+A1:2014 Railway applications - Track - Test methods for fastening systems - Part 4: Effect of repeated loading 97

97.170

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente pentru îngrijirea corpului Бытовые приборы для ухода за телом

EN ISO 17730:2014 Dentistry - Fluoride varnishes (ISO 17730:2014) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

EN 1466:2014 Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods 97.200 97.200.50

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Jucării Игрушки

EN 71-1:2014 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna noiembrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в ноябре 2014 года. 11 11.040 11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

EN 61910-1:2014 Medical electrical equipment - Radiation dose documentation Part 1: Radiation dose structured reports for radiography and radioscopy (IEC 61910-1:2014) 13

13.030 13.030.30

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Deşeuri speciale Специальные отходы

13.220 13.220.20

13.030.40

Instalaţii şi echipament pentru evacuarea şi tratarea deşeurilor Установки и оборудование для удаления и обработки отходов

Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

CENELEC Guide 12:2014 Procedure for the withdrawal of conflicting national standards at the implementation of European Standards prepared under a Part 1/Part 2X system 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

EN 61243-3:2014 Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type (IEC 61243-3:2014) 19 19.080

CLC/TS 50574-2 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров

Încercări Испытания Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

EN 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials (IEC 61010-2-010:2014)

CLC/TS 50574-2 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

29 29.040

Electrotehnică Электротехника Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы

EN 62701:2014 Fluids for electrotechnical applications - Recycled mineral insulating oils for transformers and switchgears (IEC 62701:2014) 29.040.10

Uleiuri izolante Изоляционные масла

EN 62021-3:2014 Insulating liquids - Determination of acidity - Part 3: Test methods for non mineral insulating oils (IEC 62021-3:2014) 29.120 29.120.30

Accesorii electrice Электрическая арматура Prize, prelungitoare, conectoare Вилки, розетки, соединения

EN 62196-1:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements (IEC 62196-1:2014 , modified) EN 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (IEC 62196-3:2014) 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

EN 60034-19:2014 Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies (IEC 60034-19:2014) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

EN 50299-1:2014 Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 1: Fluid-filled cable terminations EN 50299-2:2014 Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations

102

29.220 29.220.99

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Alte elemente şi acumulatoare galvanice Элементы и батареи прочие

EN 62675:2014 Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride prismatic rechargeable single cells (IEC 62675:2014) 29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

EN 61243-3:2014 Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type (IEC 61243-3:2014) 29.260

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях

29.260.99

Alte echipamente electrice pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях прочее

EN 61243-3:2014 Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type (IEC 61243-3:2014) 33 33.060 33.060.40

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Radiocomunicaţii Радиосвязь Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

CLC/TS 50083-3-3:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-3: Active wideband equipment for cable networks - Methods of measurement of the maximum operating output level in the return path


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

33.120

33.120.10

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

EN 61196-10-1:2014 Coaxial communication cables - Part 10-1: Blank detail specification for semi-rigid cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric (IEC 61196-10-1:2014) 33.120.30

Conectoare pentru frecvenţe radio Радиочастотные соединители

EN 61169-49:2014 Radio-frequency connectors - Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors (IEC 61169-49:2014) 33.180 33.180.10

71 71.040 71.040.20

Fibre şi cabluri Волокна и кабели

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

EN 61010-2-010:2014 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-010: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of Materials (IEC 61010-2-010:2014) 97

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт

97.030

Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь

EN 60793-1-20:2014 Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre geometry (IEC 60793-1-20:2014) 33.180.20

EN 62196-3:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets Conductive charging of electric vehicles - Part 3: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for d.c. and a.c./d.c. pin and contact-tube vehicle couplers (IEC 62196-3:2014)

CLC/TS 50574-2 Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

EN 61300-3-14:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 3-14: Examinations and measurements - Error and repeatability of the attenuation settings of a variable optical attenuator (IEC 61300-3-14:2014) EN 61300-3-51:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Basic test and measurement procedures - Part 3-51: Examinations and measurements - Pin gauge withdrawal force for rectangular ferrule multi-fibre connectors (IEC 61300-3-51:2014) 43 43.120

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere electrice Электрические дорожно-транспортные средства

EN 62196-1:2014 Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements (IEC 62196-1:2014 , modified)

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna noiembrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в ноябре 2014 года. 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI EN 303 203-1 V1.1.1 (2014-11) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz range; Part 1: Technical characteristics and test methods ETSI EN 303 203-2 V1.1.1 (2014-11) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI ES 203 385 V1.1.1 (2014-11) CABLE; DOCSIS® Layer 2 Virtual Private Networking ETSI TR 103 277 V1.1.1 (2014-11) Core Network and Interoperability Testing (INT); Coding Guidelines for TTCN-3 Libraries Based on the Example of the SIP and IMS TTCN-3 Libraries ETSI TS 101 548 V1.2.1 (2014-11) Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM); European Requirements for Reverse Powering of Remote Access Equipment ETSI TS 101 563 V1.3.1 (2014-11) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); IMS/PES/VoLTE exchange performance requirements ETSI TS 119 312 V1.1.1 (2014-11) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Cryptographic Suites

104

ETSI TS 119 403 V2.1.1 (2014-11) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Trust Service Provider Conformity Assessment - Requirements for conformity assessment bodies assessing Trust Service Providers ETSI TS 126 445 V12.0.0 (2014-11) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Detailed Algorithmic Description (3GPP TS 26.445 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 134 123-3 V11.4.0 (2014-11) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS 34.123-3 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 136 508 V12.3.1 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); Common test environments for User Equipment (UE) conformance testing (3GPP TS 36.508 version 12.3.1 Release 12) ETSI TS 136 521-1 V12.3.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 1: Conformance testing (3GPP TS 36.521-1 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 136 523-3 V11.5.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Test suites (3GPP TS 36.523-3 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 151 010-1 V12.2.0 (2014-11) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 1: Conformance specification (3GPP TS 51.010-1 version 12.2.0 Release 12) ETSI EN 302 307-1 V1.4.1 (2014-11) Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 1: DVB-S2


BULETINUL DE STANDARDIZARE â&#x20AC;&#x201D; NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

ETSI SR 000 314 V2.16.1 (2014-11) Intellectual Property Rights (IPRs); Essential, or potentially Essential, IPRs notified to ETSI in respect of ETSI standards ETSI TS 102 668 V1.1.2 (2014-11) Digital Radio Mondiale (DRM); DRM-TMC (Traffic Message Channel) ETSI EN 302 969 V1.2.1 (2014-11) Reconfigurable Radio Systems (RRS); Radio Reconfiguration related Requirements for Mobile Devices ETSI EN 303 098-2 V1.2.1 (2014-11) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI TR 103 138 V1.2.1 (2014-11) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Speech samples and their use for QoS testing ETSI TR 103 245 V1.1.1 (2014-11) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); System Reference document (SRdoc); Technical characteristics and spectrum requirements of wideband SRDs with advanced spectrum sharing capability for operation in the UHF 870 - 876 MHz and 915 - 921 MHz frequency bands

ETSI TS 136 101 V10.16.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 136 101 V11.10.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 136 101 V12.5.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 136 133 V10.16.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 136 133 V11.10.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 136 133 V12.5.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 12.5.0 Release 12)

ETSI TS 103 158 V1.1.1 (2014-11) Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); New Generation DECT; Light Data Services; Software Update Over The Air (SUOTA); Profile Test Specification (PTS) and Test Case Library (TCL) ETSI TS 136 523-1 V12.3.0 (2014-11) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 36.523-1 version 12.3.0 Release 12) ETSI EN 302 637-2 V1.3.2 (2014-11) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service ETSI EN 302 637-3 V1.2.2 (2014-11) Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specifications of Decentralized Environmental Notification Basic Service ETSI TS 102 694-1 V10.0.0 (2014-11) Smart Cards; Test specification for the Single Wire Protocol (SWP) interface; Part 1: Terminal features (Release 10) ETSI TS 102 695-1 V9.4.0 (2014-11) Smart Cards; Test specification for the Host Controller Interface (HCI); Part 1: Terminal features (Release 9) ETSI TS 134 123-1 V11.4.0 (2014-11) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Part 1: Protocol conformance specification (3GPP TS 34.123-1 version 11.4.0 Release 11)

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna noiembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în noiembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către ISO. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организацией по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в ноябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в ноябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы ИСО на тот момент. Для них указан год разработки. 01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.020

Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

ISO 13611:2014 Interpreting - Guidelines for community interpreting 01.040 01.040.27

Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

ISO 7967-12:2014 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 12: Exhaust emission control systems

Tehnologia imaginii (Vocabulare) Технология получения изображений (Словари)

ISO 14132-3:2014 Optics and photonics - Vocabulary for telescopic systems Part 3: Terms for telescopic sights 01.040.83

Vocabulare Словари

ISO 7967-10:2014 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 10: Ignition systems

106

01.040.37

Industria cauciucului şi a materialelor plastice (Vocabulare) Резиновая и пластмассовая промышленность (Словари)

ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

ISO 13105-1:2014 Building construction machinery and equipment - Machinery for concrete surface floating and finishing - Part 1: Terms and commercial specifications


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

01.100 01.100.30

Desene tehnice Технические чертежи Desene pentru construcţii Строительные чертежи

ISO/TR 16310:2014 Symbol libraries for construction and facilities management 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

ISO/IEC GUIDE 71:2014 Guide for addressing accessibility in standards 03

03.060

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Finanţe. Bănci. Sisteme monetare. Asigurări Финансы. Банковское дело. Денежные системы. Страхование

07 07.060

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

ISO/IEC TS 17021-6:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

07.100 07.100.99

11 11.040

03.120 03.120.20

Calitate Качествo Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ISO/IEC TS 17021-6:2014 Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 6: Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems

Alte standarde referitoare la microbiologie Микробиология, прочие аспекты

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

ISO/TR 80001-2-6:2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical device - Part 2-6: Application guidance - Guidance for responsibility agreements 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортопедики

ISO 8828:2014 Implants for surgery - Guidance on care and handling of orthopaedic implants

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO/IEC 19788-4:2014 Information technology - Learning, education and training Metadata for learning resources - Part 4: Technical elements

Microbiologie Микробиология

ISO 8784-1:2014 Pulp, paper and board - Microbiological examination - Part 1: Enumeration of bacteria and bacterial spores based on disintegration

11.180 03.100.30

Geologie. Meteorologie. Hidrologie Геология. Метеорология. Гидрология

ISO/TR 13973:2014 Artificial recharge to groundwater

11.040.01 ISO 9362:2014 Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки

11.180.01

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Sterilizare şi dezinfectare în general Стерилизация и дезинфекция в целом

ISO/IEC GUIDE 71:2014 Guide for addressing accessibility in standards 11.180.10

Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

ISO 7176-8:2014 Wheelchairs - Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

ISO 8009:2014 Mechanical contraceptives - Reusable natural and silicone rubber contraceptive diaphragms - Requirements and tests 13

13.020 13.020.20

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Economia mediului Экономика окружающей среды

ISO 13:2014 Multiple resource evaluation guideline 13.040 13.040.20

Calitatea aerului Качество воздуха

13.110

ISO 13105-2:2014 Building construction machinery and equipment - Machinery for concrete surface floating and finishing - Part 2: Safety requirements and verification 13.180

13.280

Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

ISO 6460-2:2014 Motorcycles - Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption - Part 2: Test cycles and specific test conditions 13.080 13.080.10

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

17

17.120.20

13.080.20

Proprietăţi fizice ale solurilor Физические свойства грунтов

ISO 17892-1:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content ISO 17892-2:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density

108

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Măsurarea debitului fluidelor Измерения параметров потока жидкости Debit în conducte deschise Поток в открытых каналах

ISO 4375:2014 Hydrometry - Cableway systems for stream gauging 19 19.120

Încercări Испытания Analiza dimensională a particulelor. Cernere Ситовый анализ. Просеивание

ISO 13317-4:2014 Determination of particle size distribution by gravitational liquid sedimentation methods - Part 4: Balance method 21

ISO/TS 17182:2014 Soil quality - Determination of some selected phenols and chlorophenols - Gas chromatographic method with mass spectrometric detection

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

ISO 17099:2014 Radiological protection - Performance criteria for laboratories using the cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay in peripheral blood lymphocytes for biological dosimetry

17.120

13.040.50

Ergonomie Эргономика

ISO/IEC GUIDE 71:2014 Guide for addressing accessibility in standards

Aer ambiant Окружающая атмосфера

ISO 16000-20:2014 Indoor air - Part 20: Detection and enumeration of moulds Determination of total spore count

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

21.220 21.220.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin curele şi componentele lor Ременные приводы и их компоненты

ISO 13050:2014 Synchronous belt drives - Metric pitch, curvilinear profile systems G, H, R and S, belts and pulleys


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

23

23.100 23.100.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

Cilindri Цилиндры

ISO 8133:2014 Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for accessories for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) compact series Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

ISO/TR 16386:2014 Impact of changes in ISO fluid power particle counting Contamination control and filter test standards 23.120

25.120.40

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы

ISO 8132:2014 Hydraulic fluid power - Mounting dimensions for accessories for single rod cylinders, 16 MPa (160 bar) medium and 25 MPa (250 bar) series

23.100.60

25.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

25 25.040

25.040.10

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Centre de prelucrare Обрабатывающие центры

ISO 10791-7:2014 Test conditions for machining centres - Part 7: Accuracy of finished test pieces 25.080 25.080.01

Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini-unelte în general Металлорежущие станки в целом

ISO/TR 17243-1:2014 Machine tool spindles - Evaluation of machine tool spindle vibrations by measurements on spindle housing - Part 1: Spindles with rolling element bearings and integral drives operating at speeds between 600 min-1 and 30 000 min-1

Maşini de prelucrat prin electroeroziune Машины для электрохимической обработки

ISO 11090-1:2014 Test conditions for die sinking electrodischarge machines (die sinking EDM) - Testing of the accuracy - Part 1: Singlecolumn machines (cross-slide table type and fixed-table type) ISO 11090-2:2014 Test conditions for die sinking electrodischarge machines (die sinking EDM) - Testing of the accuracy - Part 2: Doublecolumn machines (slide-head type) 27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ISO 7967-10:2014 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 10: Ignition systems ISO 7967-12:2014 Reciprocating internal combustion engines - Vocabulary of components and systems - Part 12: Exhaust emission control systems 27.080

ISO 16494:2014 Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators Method of test for performance

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки

Pompe de căldură Тепловые насосы

ISO 16494:2014 Heat recovery ventilators and energy recovery ventilators Method of test for performance 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 15459-1:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 1: Individual transport units ISO/IEC 15459-3:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 3: Common rules ISO/IEC 15459-4:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 4: Individual products and product packages ISO/IEC 15459-5:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 5: Individual returnable transport items (RTIs)

109


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 ISO/IEC 15459-6:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 6: Groupings ISO/TS 28560-4:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory 35.060

Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei Языки, используемые в информационных технологиях

ISO/IEC TR 14369:2014 Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Guidelines for the preparation of Language-Independent Service Specifications (LISS) 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC 24744:2014 Software engineering - Metamodel for development methodologies 35.100 35.100.60

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat prezentare Уровень представления

ISO/IEC 8825-7:2014 Information technology - ASN.1 encoding rules - Part 7: Specification of Octet Encoding Rules (OER) 35.110

Reţele Организация сети

ISO/IEC 30101:2014 Information technology - Sensor networks: Sensor network and its interfaces for smart grid system ISO/IEC 30128:2014 Information technology - Sensor networks - Generic Sensor Network Application Interface 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

ISO/IEC 7811-8:2014 Identification cards - Recording technique - Part 8: Magnetic stripe - Coercivity of 51,7 kA/m (650 Oe)

35.240.30

Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

ISO 10161-1:2014 Information and documentation - Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 1: Protocol specification ISO/IEC TS 30135-1:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 1: EPUB3 Overview ISO/IEC TS 30135-2:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 2: Publications ISO/IEC TS 30135-3:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - art 3: Content Documents ISO/IEC TS 30135-4:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 4: Open Container Format ISO/IEC TS 30135-5:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 5: Media Overlay ISO/IEC TS 30135-6:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 6: EPUB Canonical Fragment Identifier ISO/IEC TS 30135-7:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 7: EPUB3 Fixed-Layout Documents ISO/TS 28560-4:2014 Information and documentation - RFID in libraries - Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

ISO 14533-1:2014 Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration - Long term signature profiles Part 1: Long term signature profiles for CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

ISO 19101-1:2014 Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals ISO 19154:2014 Geographic information - Ubiquitous public access - Reference model

110


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO/TR 12300:2014 Health informatics - Principles of mapping between terminological systems ISO/TR 19231:2014 Health informatics - Survey of mHealth projects in low and middle income countries (LMIC) ISO/TS 17439:2014 Health informatics - Development of terms and definitions for health informatics glossaries

ISO 11494:2014 Jewellery - Determination of platinum in platinum jewellery alloys - ICP-OES method using yttrium as internal standard element ISO 11495:2014 Jewellery - Determination of palladium in palladium jewellery alloys - ICP-OES method using yttrium as internal standard element 43 43.040 43.040.10

ISO/TR 80001-2-6:2014 Application of risk management for IT-networks incorporating medical device - Part 2-6: Application guidance - Guidance for responsibility agreements 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO/IEC 19788-4:2014 Information technology - Learning, education and training Metadata for learning resources - Part 4: Technical elements 37 37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

ISO 14132-3:2014 Optics and photonics - Vocabulary for telescopic systems Part 3: Terms for telescopic sights 37.040 37.040.99

Fotografie Фотография Alte standarde referitoare la fotografie Фотография, прочие аспекты

ISO 18943:2014 Imaging materials - Magnetic hard drives used for image storage - Care and handling 39 39.060

Mecanică de precizie. Giuvaergerie Точная механика. Ювелирное дело Giuvaergerie Ювелирное дело

ISO 9202:2014 Jewellery - Fineness of precious metal alloys ISO 11210:2014 Jewellery - Determination of platinum in platinum jewellery alloys - Gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate ISO 11426:2014 Jewellery - Determination of gold in gold jewellery alloys Cupellation method (fire assay)

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

ISO 8820-1:2014 Road vehicles - Fuse-links - Part 1: Definitions and general test requirements 43.040.15

Informatica pentru autovehicule. Sisteme informatice de bord Информационное оборудование. Встроенные компьютерные системы

ISO 16845-2:2014 Road vehicles - Controller area network (CAN) conformance test plan - Part 2: High-speed medium access unit with selective wake-up functionality 43.060

43.060.20

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Compresoare şi circuite de admisie evacuare Система наддува и системы труб для воздуха и выхлопных газов

ISO/TS 17536-3:2014 Road vehicles - Aerosol separator performance test for internal combustion engines - Part 3: Method to perform engine gravimetric test 43.060.40

Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

ISO 18418-1:2014 Gasoline engines - Medium pressure liquid fuel supply connections - Part 1: 60° female cone connectors ISO 18418-2:2014 Gasoline engines - Medium pressure liquid fuel supply connections - Part 2: Pipe assemblies 43.140

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

ISO 6460-2:2014 Motorcycles - Measurement method for gaseous exhaust emissions and fuel consumption - Part 2: Test cycles and specific test conditions

111


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

47 47.040

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Nave maritime Морские суда

ISO 14886:2014 Ships and marine technology - Large yachts - Structural fire protection for FRP yachts

ISO/PAS 18167:2014 Textile floor coverings - Installation practices - General 65 65.060

65.060.10 47.060

Nave de navigaţie interioară Суда внутренней навигации

ISO 7236:2014 Ships and marine technology - Inland navigation vessels Mounting attachments for demountable signal masts for pushtows 47.080

Nave de agrement Малые суда

ISO 10239:2014 Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems 49 49.080

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Sisteme aeronautice pentru fluide şi componentele lor Авиационно-космические гидравлические и пневматические системы и их компоненты

ISO 7169:2014 Aerospace - Separable tube fittings for fluid systems, for 24° cones, for pressures up to 3 000 psi or 21 000 kPa Procurement specification, inch/metric 59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

ISO 17617:2014 Textiles - Determination of moisture drying rate 59.080.30

Ţesături din textile Текстильные изделия

ISO 675:2014 Textiles - Woven fabrics - Determination of dimensional change on commercial laundering near the boiling point Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

ISO 16581:2014 Resilient and laminate floor coverings - Determination of the effect of simulated movement of a furniture leg

112

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ISO 4254-13:2012 Agricultural machinery - Safety - Part 13: Large rotary mowers ISO 23205:2014 Agricultural tractors - Instructional seat 65.060.35

Maşini pentru irigare şi drenare Ирригационное и дренажное оборудование

ISO 9635-1:2014 Agricultural irrigation equipment - Irrigation valves - Part 1: General requirements ISO 9635-2:2014 Agricultural irrigation equipment - Irrigation valves - Part 2: Isolating valves ISO 9635-3:2014 Agricultural irrigation equipment - Irrigation valves - Part 3: Check valves ISO 9635-4:2014 Agricultural irrigation equipment - Irrigation valves - Part 4: Air valves 67 67.200

67.200.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ISO 12966-1:2014 Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 1: Guidelines on modern gas chromatography of fatty acid methyl esters 71 71.080

59.080.60

Agricultură Сельское хозяйство

71.080.60

Industria chimică Химическая технология Produse chimice organice Органические химические вещества Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

ISO 17196:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of impurities Gas chromatographic method


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

ISO 17197:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of water content - Karl Fischer titration method

77 77.140

ISO 17197:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of water content - Karl Fischer titration method ISO 17198:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of total sulfur, ultraviolet fluorescence method 73 73.060 73.060.99

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Alte minereuri metalifere Рудные минералы прочие

ISO 13547-2:2014 Copper, lead, zinc and nickel sulfide concentrates Determination of arsenic - Part 2: Acid digestion and inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method 75

75.160 75.160.20

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

Combustibili lichizi Жидкое топливо

ISO 17197:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of water content - Karl Fischer titration method ISO 17197:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of water content - Karl Fischer titration method ISO 17198:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of total sulfur, ultraviolet fluorescence method

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri tratate termic Термообрабатываемые стали

ISO 683-3:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 3: Case-hardening steels ISO 683-5:2014 Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 5: Nitriding steels 77.140.20

Oţeluri inoxidabile Высококачественные стал

ISO 683-3:2014 Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 3: Case-hardening steels ISO 683-5:2014 Heat treatable steels, alloy steels and free-cutting steels Part 5: Nitriding steels 81

Combustibili Топливо

ISO 17196:2014 Dimethyl ether (DME) for fuels - Determination of impurities Gas chromatographic method

75.180

77.140.10

Metalurgie Металлургия

81.060 81.060.30

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Ceramică Керамика Ceramica de tehnică avansată Высококачественная керамика

ISO 17138:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of flexural strength ISO 18560-1:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials by test chamber method under indoor lighting environment - Part 1: Removal of formaldehyde ISO 20507:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Vocabulary

Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

ISO 19901-8:2014 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 8: Marine soil investigations

113


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

83

83.040

83.040.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

ISO 5794-2:2014 Rubber compounding ingredients - Silica, precipitated, hydrated - Part 2: Evaluation procedures in styrenebutadiene rubber 83.060

Cauciuc Резина

ISO 815-2:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of compression set - Part 2: At low temperatures ISO 11346:2014 Rubber, vulcanized or thermoplastic - Estimation of life-time and maximum temperature of use

85.060

ISO 8784-1:2014 Pulp, paper and board - Microbiological examination - Part 1: Enumeration of bacteria and bacterial spores based on disintegration 91

91.220

83.080.20

93

Materiale termoplastice Термопластические материалы

ISO 19065-1:2014 Plastics - Acrylonitrile-styreneacrylate (ASA), acrylonitrile(ethylenepropylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications 85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

ISO 8784-1:2014 Pulp, paper and board - Microbiological examination - Part 1: Enumeration of bacteria and bacterial spores based on disintegration

114

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ISO 13105-2:2014 Building construction machinery and equipment - Machinery for concrete surface floating and finishing - Part 2: Safety requirements and verification

Materiale plastice Пластмассы

ISO 18064:2014 Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

ISO 13105-1:2014 Building construction machinery and equipment - Machinery for concrete surface floating and finishing - Part 1: Terms and commercial specifications

93.020 83.080

Hîrtie şi carton Бумага и картон

Construcţii civile Гражданское строительство Lucrări de terasament. Excavaţii. Construcţii de fundaţii. Lucrări subterane Земляные работы. Выемка грунта. Сооружение фундаментов. Подземные работы

ISO 17892-1:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content ISO 17892-2:2014 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density 97

97.150

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Acoperitoare de sol netextile Нетекстильные покрытия для полов

ISO 24334:2014 Laminate floor coverings - Determination of locking strength for mechanically assembled panels


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna ianuarie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в ноябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в ноябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.040 01.040.31

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

03

Vocabulare Словари Electronică (Vocabulare) Электроника (Словари)

03.100 03.100.30

IEC 60050-561:2014 International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection 01.080 01.080.20

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate pe echipamente speciale Графические обозначения для специального оборудования

IEC 62744:2014 Representation of states of objects by graphical symbols

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO/IEC 19788-4:2014 Information technology - Learning, education and training Metadata for learning resources - Part 4: Technical elements 13

13.020 13.020.01

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia mediului Охрана окружающей среды Mediu şi protecţia mediului în general Окружающая среда и охрана окружающей среды в целом

IEC TR 62839-1:2014 Environmental declaration - Part 1: Wires, cables and accessory products - Specific rules

115


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

17

17.220

17.220.99

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Alte standarde referitoare la electricitate şi magnetism Другие стандарты, связанные с электричеством и магнетизмом

IEC 61340-4-4:2012 Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) IEC 61340-4-8:2014 Electrostatics - Part 4-8: Standard test methods for specific applications - Electrostatic discharge shielding - Bags

29 29.020

19.080

Încercări Испытания Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

IEC 61207-6:2014 Expression of performance of gas analyzers - Part 6: Photometric analyzers

IEC 61340-4-4:2012 Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) IEC 61340-4-8:2014 Electrostatics - Part 4-8: Standard test methods for specific applications - Electrostatic discharge shielding - Bags

29.060.20

Tehnici de fabricare Машиностроение

25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

27.160

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Helioenergetică Гелиоэнергетика

Cabluri Кабели

Accesorii electrice Электрическая арматура

IEC TR 61916:2014 Electrical accessories - Harmonization of general rules 29.120.50

IEC 62798:2014 Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters 27

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели

IEC 60287-1-1:2006 Electric cables - Calculation of the current rating - Part 1-1: Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses - General 29.120

25

Electrotehnică în general Электротехника в целом

IEC 60050-561:2014 International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

29.060 19

Electrotehnică Электротехника

Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

IEC 60364-4-42:2010 Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects 29.140

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

IEC 62790:2014 Junction boxes for photovoltaic modules - Safety requirements and tests

IEC 62386-101:2014 Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components

IEC 62852:2014 Connectors for DC-application in photovoltaic systems - Safety requirements and tests

IEC 62386-102:2014 Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear IEC 62386-103:2014 Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices

116


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

29.140.40

Corpuri de iluminat Светильники

IEC 60598-2-20:2014 Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains IEC 60598-2-21:2014 Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Rope lights IEC 62722-2-1:2014 Luminaire performance - Part 2-1: Particular requirements for LED luminaires 29.140.50

Instalaţii pentru iluminat Системы осветительных электроустановок

IEC 62386-101:2014 Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System components IEC 62386-102:2014 Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear IEC 62386-103:2014 Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices 29.220 29.220.30

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи

31.120

IEC 61747-2-2:2014 Liquid crystal display devices - Part 2-2: Matrix colour LCD modules - Blank detail specification 31.140

33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.100.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

IEC TS 60871-2:2014 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 2: Endurance testing 31 31.060 31.060.70

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare de putere Силовые конденсаторы

Imunitate Защищенность

IEC 61000-4-36:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-36: Testing and measurement techniques - IEMI immunity test methods for equipment and systems 33.120

33.120.10

29.240

Dispozitive piezoelectrice Пьезоэлектрические и приборы

IEC 60050-561:2014 International electrotechnical vocabulary - Part 561: Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

Acumulatoare şi baterii alcaline Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

IEC 62620:2014 Secondary cells and batteries containing alkaline or other nonacid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

IEC 61196-1-200:2014 Coaxial communication cables - Part 1-200: Environmental test methods - General requirements IEC 62148-18:2014 Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 18: 40-Gbit/s serial transmitter and receiver components for use with the LC connector interface IEC TR 62839-1:2014 Environmental declaration - Part 1: Wires, cables and accessory products - Specific rules 33.120.20

Fire şi cabluri simetrice Провода и симметричные кабели

IEC TR 62839-1:2014 Environmental declaration - Part 1: Wires, cables and accessory products - Specific rules

IEC TS 60871-2:2014 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V - Part 2: Endurance testing

117


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

33.180 33.180.01

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Sisteme cu fibră optică în general Волоконно-оптические системы в целом

IEC 62343-5-1:2014 Dynamic modules - Part 5-1 Test methods - Dynamic gain tilt equalizer - Gain tilt settling time measurement 33.180.99

Alt echipament cu fibre optice Другое oборудование для оптоволокна

IEC 62343-5-1:2014 Dynamic modules - Part 5-1 Test methods - Dynamic gain tilt equalizer - Gain tilt settling time measurement 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

IEC 62325-451-4:2014 Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market IEC TR 62939-1:2014 Smart grid user interface - Part 1: Interface overview and country perspectives 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 15459-1:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 1: Individual transport units ISO/IEC 15459-3:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 3: Common rules ISO/IEC 15459-4:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 4: Individual products and product packages ISO/IEC 15459-5:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 5: Individual returnable transport items (RTIs) ISO/IEC 15459-6:2014 Information technology - Automatic identification and data capture techniques - Unique identification - Part 6: Groupings 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC 24744:2014 Software engineering - Metamodel for development methodologies

118

35.110

Reţele Организация сети

ISO/IEC 30101:2014 Information technology - Sensor networks: Sensor network and its interfaces for smart grid system ISO/IEC 30128:2014 Information technology - Sensor networks - Generic Sensor Network Application Interface 35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

ISO/IEC 24775-6:2014 Information technology - Storage management - Part 6: Fabric ISO/IEC 24775-7:2014 Information technology - Storage management - Part 7: Host elements ISO/IEC 24775-8:2014 Information technology - Storage management - Part 8: Media libraries 35.240 35.240.30

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în informaţie, documentare şi editare Применение информационных технологий в области информации, документации и в издательском деле

ISO/IEC TS 30135-1:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 1: EPUB3 Overview ISO/IEC TS 30135-2:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 2: Publications ISO/IEC TS 30135-3:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 3: Content Documents ISO/IEC TS 30135-4:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 4: Open Container Format ISO/IEC TS 30135-5:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 5: Media Overlay ISO/IEC TS 30135-6:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 6: EPUB Canonical Fragment Identifier ISO/IEC TS 30135-7:2014 Information technology - Digital publishing - EPUB3 - Part 7: EPUB3 Fixed-Layout Documents


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO/IEC 19788-4:2014 Information technology - Learning, education and training Metadata for learning resources - Part 4: Technical elements 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

IEC 60850:2014 Railway applications - Supply voltages of traction systems 47 47.020

47.020.60

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Echipament electric pentru nave şi construcţii maritime Электрооборудование судов и морских сооружений

55 55.080

IEC 61892-1:2010 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 1: General requirements and conditions

Saci. Genţi Мешки. Cумки

IEC 61340-4-4:2012 Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC) 71 71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

IEC 61207-6:2014 Expression of performance of gas analyzers - Part 6: Photometric analyzers 91

91.140 91.140.50

IEC 60092-507:2014 Electrical installations in ships - Part 507: Small vessels

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

IEC 60364-4-42:2010 Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects

IEC 61892-2:2012 Mobile and fixed offshore units – Electrical installations - Part 2: System design IEC 61892-3:2012 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 3: Equipment IEC 61892-4:2007 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 4: Cables IEC 61892-5:2014 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 5: Mobile units IEC 61892-7:2014 Mobile and fixed offshore units - Electrical installations - Part 7: Hazardous areas

119


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna noiembrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în noiembrie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в ноябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в ноябре 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки. 01

01.040 01.040.13

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

ГОСТ 20562-2013 Карантин растений. Термины и определения 01.060

Mărimi şi unităţi Величины и единицы измерения

ГОСТ IEC 60027-4-2013 Обозначения буквеннные, применяемые в электротехнике. Часть 4. Машины электрические вращающиеся (IEC 60027-4:2006, IDT)

120

01.080.30

Vocabulare Словари

ГОСТ 32602-2014 Правила расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов на основе удельных показателей 01.040.65

01.080

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, scheme, planuri, planşe pentru construcţii mecanice şi clădiri şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для машиностроительных и строительных чертежей, диаграмм, планов, карт и соответствующей технической документации на продукцию

ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах 01.100

Desene tehnice Технические чертежи

ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

01.100.30

Desene pentru construcţii Строительные чертежи

ГОСТ 21.701-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

ГОСТ 30630.1.10-2013 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Удары по оболочке изделия (IEC 60068-2-75:1997, MOD) ГОСТ 30630.1.5-2013 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие акустического шума (вибрация, акустическая составляющая) (IEC 60068-2-65:1993, MOD) ГОСТ 30630.1.7-2013 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие ударов при свободном падении, при падении вследствие опрокидывания; на воздействие качки и длительных наклонов (IEC 60068-2-31, 2008; NEQ) (IEC 60950-1, 2005; NEQ)

07 07.100 07.100.30

ГОСТ 30630.2.5-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного тумана (IEC 60068-2-11:1981, NEQ) (IEC 60068-2-52:1996, NEQ) (ISO 9227:2012, NEQ) ГОСТ 30630.2.6-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие воды (IEC 60068-2-18:2000; NEQ) (IEC 60529:1989; NEQ) ГОСТ 30630.2.7-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытаний на воздействие пыли (песка) (IEC 60068-2-68:1994; NEQ) (IEC 60529:2001; NEQ)

Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ 10444.8-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30 °C ГОСТ ISO 22119-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени для определения патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. Общие требования и определения (ISO 22119:2011, IDT) 07.100.99

Alte standarde referitoare la microbiologie Микробиология, прочие аспекты

ГОСТ ISO 29621-2013 Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском (ISO 29621:2010, IDT) 11 11.040

ГОСТ 30630.2.1-2013 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на устойчивость к воздействию температуры (IEC 60068-2-1:2007, NEQ) (IEC 60068-2-2: 2007, NEQ) (IEC 60068-2-14: 2009, NEQ) (IEC 60068-3-1:1974, NEQ)

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки

11.040.50

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament radiologic Радиографическое оборудование

ГОСТ 30324.0.3-2002 Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности 3. Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах (IEC 60601-1-3:1994, MOD) 11.220

Medicină veterinară Ветеринария

ГОСТ 23050-2012 Вирусвакцина против болезни Ауески культуральная сухая. Технические условия 13

13.040

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха

ГОСТ 32596-2013 Бензидин. Измерение концентрации бензидина в воде методом газовой хроматографии - масс-спектрометрии

121


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ГОСТ 12.2.102-2013 Система стандартов безопасности труда. Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда ГОСТ 32296-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при внутрижелудочном поступлении методом фиксированной дозы (OECD, Test No420:2001, IDT) ГОСТ 32373-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при накожном поступлении (OECD, Test №402:1987, IDT) ГОСТ 32375-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации (OECD, Test №406:1992, IDT) ГОСТ 32376-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Метод оценки обратных мутаций на бактериях (OECD, Test №471:1997, IDT) ГОСТ 32379-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной/эмбриональной токсичности (скрининговый метод) (OECD, Test №421:2010, IDT) ГОСТ 32383-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Изучение хронической токсичности при ингаляционном поступлении (OECD, Test №452:2008, IDT) ГОСТ 32436-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке острого раздражающего/разъедающего (коррозионного) действия на кожу (OECD, Test №404:2002, IDT) ГОСТ ISO 3864-1-2013 Графические символы. Сигнальные цвета и знаки безопасности. Часть 1. Принципы проектирования знаков и сигнальной разметки (ISO 3864-1:2011, IDT)

122

13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-56. Частные требования к проекторам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-56:2008, IDT) 13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность «с», контроль источника воспламенения «b», погружение в жидкость «k» (ISO/DIS 80079-37, IDT) 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения (IEC 60364-1:2005, MOD) 13.310

Protecţia împotriva crimei Защита от преступлений

ГОСТ 32320-2013 Технические средства и системы защиты от краж отдельных предметов. Общие технические требования и методы испытаний 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

ГОСТ EN 50270-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (EN 50270:2006, IDT) 13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

ГОСТ 12.4.250-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления

ГОСТ 8.638-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения ГОСТ 8.641-2014 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных и волноводных трактах в диапазоне частот то 0,03 до 37,5 ГГц

17.140.20

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ГОСТ IEC 60704-2-4-2013 Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Свод правил по определению издаваемого и распространяющегося в воздухе шума. Часть 2-4. Частные требования к стиральным машинам и отжимным центрифугам (IEC 60704-2-4:2011, IDT) 17.220

17.220.20

19.020

Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

ГОСТ 8.625-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Хромато-масс-спектрометрические универсальные анализаторы для измерений содержания стойких органических соединений в продуктах питания, комбикормах и сельскохозяйственной продукции. Методика поверки

17.140

19

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

ГОСТ IEC 60618-2013 Делители напряжения индуктивные (IEC 60618:1978, IDT) ГОСТ IEC 61869-3-2012 Трансформаторы измерительные. Часть 3. Дополнительные требования к индуктивным трансформаторам напряжения (IEC 61869–3:2011, IDT)

Încercări Испытания Condiţii şi proceduri de încercări în general Условия и методики испытаний в целом

ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям (IEC 61010-2-030:2010, IDT) ГОСТ IEC 61010-2-081-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-081. Частные требования к автоматическому и полуавтоматическому лабораторному оборудованию для проведения анализов и других целей (IEC 61010-2-081:2009, IDT) 19.040

Încercări de mediu Климатические испытания

ГОСТ 30630.5.4-2013 Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Землетрясения (IEC 60721-2-6:1990, MOD) 19.080

Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

ГОСТ 30630.3.2-2013 Методы определения стойкости полимерных электроизоляционных материалов и систем путем ускоренных испытаний в агрессивных газообразных средах. Общие требования. Испытания материалов и систем изоляции для низковольтных электротехнических изделий ГОСТ EN 50270-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (EN 50270:2006, IDT) ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов (IEC 61010-2-010:2003, IDT) ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам (IEC 61010-2-020:2006, IDT)

123


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

21

21.060 21.060.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

ГОСТ 32484.1-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Общие требования (EN 14399-1:2005, MOD) ГОСТ 32484.2-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Испытание на предварительное натяжение (EN 14399-2:2005, MOD) ГОСТ 32484.3-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных болтов и гаек (EN 14399-3:2005, MOD) ГОСТ 32484.4-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Система HV - комплекты шестигранных болтов и гаек (EN 14399-4:2005, MOD)

23

23.040 23.040.10

ГОСТ 32484.6-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской (EN 14399-6:2005, MOD) 21.060.30

Şaibe, elemente de fixare Шайбы, контрящие элементы

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

ГОСТ ISO 9329-4-2013 Трубы стальные бесшовные для работы под давлением. Технические условия. Часть 4. Аустенитные коррозионностойкие стали (ISO 9329-4:1997, IDT) 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

ГОСТ ISO 4671-2013 Рукава резиновые или пластиковые и рукава в сборе. Методы измерения размеров рукавов и длин рукавов в сборе (ISO 4671:2007, IDT) ГОСТ ISO 6803-2013 Рукава резиновые или пластиковые и рукава в сборе. Импульсные гидравлические испытания под давлением без изгиба (ISO 6803:2008, IDT) 23.100

ГОСТ 32484.5-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы (EN 14399-5:2005, MOD)

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

23.100.40

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Conducte şi cuplaje Трубы и муфты

ГОСТ ISO 1436-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава гидравлические с металлическими оплетками для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические требования (ISO 1436:2009, IDT) 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

ГОСТ 32484.5-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы (EN 14399-5:2005, MOD)

ГОСТ 32512-2013 Воздушные завесы. Общие технические условия

ГОСТ 32484.6-2013 Болтокомплекты высокопрочные для предварительного натяжения конструкционные. Плоские шайбы с фаской (EN 14399-6:2005, MOD)

ГОСТ ISO 5802-2012 Вентиляторы промышленные. Испытания в условиях эксплуатации (ISO 5802:2001,IDT)

124


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

25 25.040

25.040.10

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Centre de prelucrare Обрабатывающие центры

ГОСТ ISO 10791-2-2013 Центры обрабатывающие. Часть 2. Контроль геометрической точности станков с вертикальным шпинделем и дополнительными шпиндельными головками (вертикальная ось Z) (ISО 10791-2:2001, IDT) 25.080 25.080.60

Maşini-unelte Металлорежущие станки Maşini de retezat Пильные станки

ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний отрезных шлифовальных машин (IEC 61029-2-10:1998, IDT) 25.080.99

Alte maşini-unelte Металлорежущие станки прочие

ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 Машины переносные электрические. Часть 2-12. Частные требования безопасности и методы испытаний к машинам для нарезки внешней резьбы (IEC 61029-2-12:2010, IDT) 25.140 25.140.20

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

ГОСТ IEC 61029-2-10-2013 Машины переносные электрические. Частные требования безопасности и методы испытаний отрезных шлифовальных машин (IEC 61029-2-10:1998, IDT) 25.100 25.100.50

Scule aşchietoare Режущие инструменты Tarozi şi filiere Метчики, резьбонарезные плашки

ГОСТ IEC 61029-2-12-2014 Машины переносные электрические. Часть 2-12. Частные требования безопасности и методы испытаний к машинам для нарезки внешней резьбы (IEC 61029-2-12:2010, IDT)

25.140.10

Unelte pneumatice Пневматические инструменты

ГОСТ EN 792-9-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 9. Машины зачистные (EN 792-9:2001+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-11-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы (EN 792-11:2000+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-12-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 12. Пилы малогабаритные дисковые колебательного и возвратно-поступательного действия (EN 792-12:2000+A1:2008, IDT) 25.140.20

Unelte electrice Электрические инструменты

ГОСТ IEC 60745-2-12-2013 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-12. Дополнительные требования к вибраторам для уплотнения бетонной смеси (IEC 60745-2-12:2008, IDT) ГОСТ IEC 60745-2-18-2014 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-18. Частные требования к обвязочным машинам (IEC 60745-2-18:2008, IDT) ГОСТ IEC 60745-2-19-2014 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-19. Частные требования к ламельным машинам (IEC 60745-2-19:2010, IDT) ГОСТ IEC 60745-2-21-2014 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-21. Частные требования к машинам для прочистки труб (IEC 60745-2-21:2008, IDT) ГОСТ IEC 60745-2-22-2014 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-22. Частные требования к отрезным машинам (IEC 60745-2-22:2011, IDT) 25.140.99

Alte unelte de mînă Ручные инструменты прочие

ГОСТ EN 792-9-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 9. Машины зачистные (EN 792-9:2001+A1:2008, IDT) ГОСТ EN 792-11-2012 Машины ручные неэлектрические. Требования безопасности. Часть 11. Ножницы и вырубные ножницы (EN 792-11:2000+A1:2008, IDT)

125


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ ISO 8178-4-2013 Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выброса продуктов сгорания. Часть 4. Испытательные циклы для двигателей различного применения на установившихся режимах (ISO 8178-4:2007, IDT) 29 29.035 29.035.01

Electrotehnică Электротехника Materiale izolante Изоляционные материалы Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

ГОСТ IEC 60664-5-2013 Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах. Часть 5. Комплексный метод определения зазоров и путей утечки, равных или менее 2 мм (IEС 60664-5:2007, IDT) 29.060 29.060.20

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

ГОСТ IEC 60331-1-2013 Испытания электрических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 1. Метод испытания кабелей на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно и наружным диаметром более 20 мм при воздействии пламени температурой не менее 830 °C одновременно с механическим ударом (IEC 60331-1:2009, IDT) 29.120 29.120.50

Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения (IEC 60364-1:2005, MOD) ГОСТ IEC 61008-1-2012 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний (IEC 61008-1:2010,IDT)

126

29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ IEC 60255-16-2013 Реле электрические. Часть 16. Реле измерения полного сопротивления (IEС 60255-16:1982, IDT) ГОСТ IEC 60998-2-1-2013 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-1. Дополнительные требования к соединительным устройствам с резьбовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов (IEС 60998-2-1:2002, IDT) ГОСТ IEC 60998-2-2-2013 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-2. Дополнительные требования к соединительным устройствам с безвинтовыми зажимами, используемыми в качестве отдельных узлов (IEС 60998-2-2:2002, IDT) ГОСТ IEC 60998-2-4-2013 Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 2-4. Дополнительные требования к устройствам соединения скруткой (IEС 60998-2-4:2004, IDT) ГОСТ IEC 62423-2013 Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, типа F и типа В со встроенной и без встроенной защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения (IEС 62423:2009 + Cor.1 2011, IDT) 29.140

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

29.140.10

Socluri şi dulii pentru lămpi Цоколи и патроны для ламп

ГОСТ IEC 60838-2-2-2013 Патроны ламповые различных типов. Часть 2-2. Дополнительные требования. Соединители для модулей со светоизлучающими диодами (IEC 60838-2-2:2006, IDT) 29.140.99

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

ГОСТ IEC 62384-2013 Аппараты пускорегулирующие электронные с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами. Требования к рабочим характеристикам (IEC 62384:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

ГОСТ IEC 60027-4-2013 Обозначения буквеннные, применяемые в электротехнике. Часть 4. Машины электрические вращающиеся (IEC 60027-4:2006, IDT) ГОСТ IEC 60034-29-2013 Машины электрические вращающиеся. Часть 29. Эквивалентные методы нагрузки и наложения. Косвенное определение превышения температуры (IEC 60034-29:2008, IDT) ГОСТ IEC/TS 60034-20-1-2013 Машины электрические вращающиеся. Часть 20-1. Управляющие двигатели. Шаговые двигатели (IEC/TS 60034-20-1:2002, IDT) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

ГОСТ IEC 60127-2-2013 Предохранители миниатюрные плавкие. Часть 2. Трубчатые плавкие вставки (IEC 60127-2:2010, IDT) ГОСТ IEC 61558-2-6-2012 Безопасность трансформаторов, источников питания электрических реакторов и аналогичных изделий. Часть 2-6. Дополнительные требования и методы испытаний безопасных разделительных трансформаторов и источников питания с безопасными разделительными трансформаторами (IEC 61558-2-6:2009, IDT) 29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

ГОСТ IEC 61439-5-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 5. Частные требования к распределению мощности в сетях общественного пользования (IEС 61439-5:2010, IDT) ГОСТ IEC 61557-5-2013 Сети электрические распределительные низковольтные напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытаний, измерений или контроля средств защиты. Часть 5. Сопротивление заземлителя относительно земли (IEС 61439-5:2010, IDT) 29.240.30

Aparataj de comandă pentru linii electrice Аппаратура управления для электрических силовых систем

ГОСТ 32397-2013 Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия

29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

ГОСТ IEC 60079-31-2013 Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t» (IEC 60079-31, IDT) ГОСТ ISO/DIS 80079-37-2013 Взрывоопасные среды. Часть 37. Неэлектрическое оборудование для взрывоопасных сред. Неэлектрическое оборудование с видами взрывозащиты «конструкционная безопасность «с», контроль источника воспламенения «b», погружение в жидкость «k» (ISO/DIS 80079-37, IDT) 31 31.040

Electronică Электроника Rezistoare Резисторы

ГОСТ IEC 61051-2-2-2013 Варисторы для электронного оборудования. Часть 2-2. Типовая форма технических условий на оксидно-цинковые варисторы для подавления импульсного перенапряжения. Уровень оценки качества Е (IEC 61051-2-2:1991, IDT) 31.060 31.060.30

Condensatoare Конденсаторы Condensatoare cu hîrtie şi din materiale plastice Бумажные и пластмассовые конденсаторы

ГОСТ IEC 61270-1-2013 Конденсаторы для микроволновых печей. Часть 1. Общие положения (IEC 61270-1:1996, IDT) 33 33.060

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Radiocomunicaţii Радиосвязь

ГОСТ 32450-2013 Глобальная навигационная спутниковая система. Навигационная аппаратура потребителей для автомобильного транспорта. Технические требования 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

ГОСТ EN 50270-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы электрические для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (EN 50270:2006, IDT)

127


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

ГОСТ EN 12895-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины напольного транспорта (EN 12895:2000, IDT) 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ГОСТ ISO/IEC 15423-2014 Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных. Эксплуатационные испытания сканеров и декодеров штрихового кода (ISO/IEC 15423:2009,IDT) 35.100 35.100.60

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat prezentare Уровень представления

ГОСТ ISO/IEC 24824-3-2013 Информационные технологии. Общие правила применения ASN.1. Безопасность быстрых сетевых услуг. Часть 3 (ISO/IEC 24824-3:2008, IDT) 35.240 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ГОСТ ISO 13606-5-2013 Информатизация здоровья. Передача электронных медицинских карт. Часть 5. Спецификация интерфейсов (ISO 13606-5:2010, IDT) ГОСТ ISO 21549-8-2013 Информатизация здоровья. Структура данных на пластиковой карте пациента. Часть 8. Ссылки (ISO 21549-8:2010, IDT)

128

37.040

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Fotografie Фотография

ГОСТ ISO 13909-7-2013 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 7. Методы определения прецизионности отбора, подготовки и испытания проб (ISO13909-7:2001, IDT) 37.040.10

Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

ГОСТ IEC/TS 62367-2013 Аспекты безопасности ДЛЯ xDSL сигналов по цепям, подключаемым к телекоммуникационным сетям (DSL: Цифровые абонентские линии) (IEC/TS 62367:2004, IDT) 35.040

37

Echipament fotografic. Proiectoare Фотографическое оборудование. Проекторы

ГОСТ ISO 10330-2011 Фотография. Синхронизаторы, цепи поджига и электрические соединения фотоаппаратов и импульсных фотоосветителей. Электрические характеристики и методы испытаний (ISO 10330:2002, IDT) 37.060 37.060.10

Cinematografie Кинематография Echipament cinematografic Кинематографическое оборудование

ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-56. Частные требования к проекторам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-56:2008, IDT) 43 43.040 43.040.60

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Caroserii şi componentele lor Кузова и их компоненты

ГОСТ 31969-2013 Автомобильные транспортные средства. Техническая документация по утилизации. Общие требования 43.060

43.060.40

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Sisteme de alimentare cu carburant Топливные системы

ГОСТ ISO 8789-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе для механических транспортных средств, работающих на сжиженных углеводородных газах. Технические требования (ISO 8789:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

ГОСТ 15.902-2014 Система разработки и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство ГОСТ 32207-2013 Колеса железнодорожного подвижного состава. Методы определения остаточных напряжений 45.080

Şine şi componente pentru căi ferate Рельсы и компоненты железных дорог

ГОСТ 32409-2013 Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам. Технические условия 49 49.100

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

ГОСТ ISO 12117-2-2013 Машины землеройные. Требования к рабочим характеристикам и лабораторные испытания защитных конструкций экскаваторов. Часть 2. Конструкции для защиты от опрокидывания (ROPS) экскаваторов грузоподъемностью свыше 6 т (ISO 12117-2:2008/Cor.1:2010, IDT) ГОСТ ISO 15998-2013 Машины землеройные. Системы управления с использованием электронных компонентов. Критерии эффективности и испытания на функциональную безопасность (ISO 15998:2008, IDT) ГОСТ ISO 16001-2013 Машины землеройные. Системы обнаружения опасности и визуальной помощи. Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (ISO 16001:2008, IDT) ГОСТ ISO 16754-2013 Машины землеройные. Определение среднего значения давления на грунт машин на гусеничном ходу (ISO 16754:2008, IDT) 55 55.020

ГОСТ 22639-2013 Средства наземного обслуживания самолетов и вертолетов. Термины и определения 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

ГОСТ 32576.5-2013 Краны грузоподъемные. Средства доступа, ограждения и защиты. Часть 5. Краны мостовые и козловые (ISO 11660-5:2001, NEQ) 53.060

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

ГОСТ EN 12895-2012 Совместимость технических средств электромагнитная. Машины напольного транспорта (EN 12895:2000, IDT) 53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

ГОСТ ISO/IEC Guide 41-2013 Упаковка. Рекомендации по удовлетворению требований потребителя (ISO/IEC GUIDE 41:2003 , IDT) 55.200

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

ГОСТ 30389-2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования 59

59.140 59.140.30

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

ГОСТ 32079-2013 Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению

ГОСТ ISO 10968-2013 Машины землеройные. Органы управления для оператора (ISO 10968:2004, IDT)

129


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

65 65.020 65.020.20

Agricultură Сельское хозяйство Agricultură şi silvicultură Земледелие и лесоводство

Creşterea şi reproducerea animalelor Животноводство и селекция животных

ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-71. Частные требования к электронагревательным приборам для разведения и выращивания животных (IEC 60335-2-71:2012, IDT) 65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

ГОСТ ISO 4254-8-2013 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 8. Машины для внесения твердых удобрений (ISO 4254-8:2009, IDT) 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

ГОСТ EN 12525-2012 Машины сельскохозяйственные. Оборудование погрузочное фронтальное. Требования безопасности (EN 12525:2000+А2:2010, IDT) ГОСТ EN 13140-2012 Машины сельскохозяйственные. Машины для уборки сахарной и кормовой свеклы. Требования безопасности (EN 13140:2000+A1:2009, IDT) ГОСТ ISO 4254-10-2013 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли (ISO 4254-10:2009, IDT) ГОСТ ISO 4254-11-2013 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 11. Пресс-подборщики (ISO 4254-11:2010, IDT) ГОСТ ISO 4254-13-2013 Машины сельскохозяйственные. Требования безопасности. Часть 13. Крупные ротационные косилки (ISO 4254-13:2012, IDT)

130

65.060.10

Cultura plantelor Растениеводство

ГОСТ 20562-2013 Карантин растений. Термины и определения 65.020.30

65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ 32485-2013 Тракторы сельскохозяйственные. Гидросистема отбора мощности. Давления на выводах (ISO 10448:1994, MOD) ГОСТ ISO 3776-3-2013 Тракторы и машины сельскохозяйственные. Поясные ремни безопасности. Часть 3. Требования к сборочным узлам (ISO 3776-3:2009, IDT) 65.120

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ 32042-2012 Премиксы. Методы определения витаминов группы В ГОСТ 32201-2013 Корма, комбикорма. Метод определения содержания триптофана (ISO 13904:2005, MOD) ГОСТ ISO 16472-2014 Корма для животных. Определение содержания нейтрально-детергентной клетчатки с применением амилазы (аНДК) (ISO 16472:2006, IDT) ГОСТ ISO 22119-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени для определения патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. Общие требования и определения (ISO 22119:2011, IDT) ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 2. Обнаружение видов бактерий, отличных от Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae (ISO/TS 21872-2:2007, IDT) 65.160

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

ГОСТ 32181-2013 Табак и табачные изделия. Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод (ISO 4389:2000, MOD)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ EN 13585-2013 Продукты пищевые. Определение фумонизинов В1 и В2 в кукурузе. Метод ВЭЖХ с применением очистки экстракта методом твердофазной экстракции (EN 13585:2001, IDT) ГОСТ EN 14122-2013 Продукты пищевые. Определение витамина В1 с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ЕN 14122:2003, IDT) ГОСТ EN 14152-2013 Продукты пищевые. Определение витамина В2 с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 14152:2003, IDT) ГОСТ ISO 22119-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени для определения патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. Общие требования и определения (ISO 22119:2011, IDT) ГОСТ ISO/TS 21872-2-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения потенциально энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 2. Обнаружение видов бактерий, отличных от Vibrio parahaemoliticus и Vibrio cholerae (ISO/TS 21872-2:2007, IDT) 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ EN 13585-2013 Продукты пищевые. Определение фумонизинов В1 и В2 в кукурузе. Метод ВЭЖХ с применением очистки экстракта методом твердофазной экстракции (EN 13585:2001, IDT) ГОСТ EN 15891-2013 Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в продовольственном зерне, продуктах его переработки и продуктах на зерновой основе для питания грудных детей и детей раннего возраста. Метод ВЭЖХ с применением иммуноаффинной колоночной очистки экстракта и спектрофотометрического детектирования в ультрафиолетовой области спектра (EN18891:2010,IDT) ГОСТ ISO 5530-2-2014 Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Часть 2. Определение реологических свойств с применением экстенсографа (ISO 5530-2:2012, IDT)

67.080 67.080.01

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

ГОСТ ISO 762-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания минеральных примесей (ISO 762:2003, IDT) 67.080.20

Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

ГОСТ 17471-2013 Консервы. Соусы овощные. Общие технические условия ГОСТ 18316-2013 Консервы. Первые обеденные блюда. Технические условия ГОСТ 18611-2013 Консервы. Овощи резаные в томатном соусе. Общие технические условия ГОСТ 32217-2013 Консервы на овощной основе для питания детей раннего возраста. Общие технические условия 67.100 67.100.30

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Brînză Сыр

ГОСТ 32260-2013 Сыры полутвердые. Технические условия ГОСТ 32263-2013 Сыры мягкие. Технические условия 67.120

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

ГОСТ 32308-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии 67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

ГОСТ 32910-2014 Сельдь мороженая. Технические условия ГОСТ 7368-2013 Икра паюсная осетровых рыб. Технические условия

ГОСТ ISO 11746-2014 Рис. Определение биометрических характеристик зерен (ISO 11746:2011, IDT)

131


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

67.140 67.140.20

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Cafea şi înlocuitori de cafea Кофе и заменители кофе

ГОСТ ISO 20481-2013 Кофе и кофейные продукты. Определение содержания кофеина с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC). Стандартный метод (ISO 20481:2008, IDT) ГОСТ ISO 24114-2013 Кофе растворимый. Критерии подлинности (ISO 24114:2011, IDT) ГОСТ 32572-2013 Чай. Органолептический анализ ГОСТ ISO 10727-2013 Чай. Метод определения содержания кофеина (ISO 10727:2002, IDT) 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 32710-2014 Продукция алкогольная и сырье для ее производства. Идентификация. Метод определения отношения изотопов 13С/12С спиртов и сахаров в винах и суслах 67.220 67.220.20

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Aditivi alimentari Пищевые добавки

ГОСТ 31227-2013 Добавки пищевые. Натрия цитраты Е331. Общие технические условия ГОСТ 32365-2013 Ароматизаторы пищевые. Методы определения содержания этилового спирта 67.240

Analiză senzorială Органолептический анализ

ГОСТ ISO 11037-2013 Органолептический анализ. Руководство по оценке цвета пищевых продуктов (ISO 11037:2011, IDT) 67.250

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

ГОСТ ISO 8442-5-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 5. Приборы столовые. Испытания на прочность и остроту лезвий (ISO 8442-5:2004, IDT)

132

ГОСТ ISO 8442-6-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 6. Посуда столовая с тонким серебряным покрытием, лакированная. Технические условия (ISO 8442-6:1997, IDT) 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

ГОСТ EN 1974-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины для порционной нарезки. Требования по безопасности и гигиене (EN 1974:1998+А1:2009, IDT) ГОСТ EN 454-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители планетарные. Требования по безопасности и гигиене (EN 454:2000+А1:2010, IDT) ГОСТ EN 12042-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Машины тестоделительные автоматические. Требования по безопасности и гигиене (EN 12042:2005+А1:2010, IDT) ГОСТ EN 12851-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Приспособления к машинам с дополнительной приводной ступицей. Требования по безопасности и гигиене (EN 12851:2005+А1:2010, IDT) ГОСТ EN 12984-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Переносные и/или ручные машины и приборы с режущим инструментом с механическим приводом. Требования по безопасности и гигиене (EN 12984:2005+А1:2010, IDT) ГОСТ EN 13288-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Подъемно-опрокидывающие машины. Требования по безопасности и гигиене (EN 13288:2005+А1:2009, IDT) ГОСТ EN 13389-2013 Машины и оборудование для пищевой промышленности. Смесители с горизонтальными валами. Требования по безопасности и гигиене (EN 13389:2005+А1:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

71 71.040 71.040.10

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Laboratoare chimice. Echipament de laborator Химические лаборатории. Лабораторное оборудование

ГОСТ IEC 61010-2-020-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-020. Частные требования к лабораторным центрифугам (IEC 61010-2-020:2006, IDT) 71.040.20

Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

ГОСТ IEC 61010-2-010-2013 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-010. Частные требования к лабораторному оборудованию для нагревания материалов (IEC 61010-2-010:2003, IDT) 71.040.40

Analize chimice Химический анализ

ГОСТ 8.625-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Хромато-масс-спектрометрические универсальные анализаторы для измерений содержания стойких органических соединений в продуктах питания, комбикормах и сельскохозяйственной продукции. Методика поверки 71.060 71.060.30

Produse chimice anorganice Неорганические химические вещества Acizi Кислоты

ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия

ГОСТ 32369-2013 Методы испытаний химической продукции, представляющей опасность для окружающей среды.Оценка биоразлагаемости в аэробных условиях методом моделирования поверхностных вод (OECD, Test No 309:2004, IDT) ГОСТ 32375-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке кожной сенсибилизации (OECD, Test №406:1992, IDT) ГОСТ 32376-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Метод оценки обратных мутаций на бактериях (OECD, Test №471:1997, IDT) ГОСТ 32379-2013 Методы испытания по воздействию химической продукции на организм человека. Испытания по оценке репродуктивной/эмбриональной токсичности (скрининговый метод) (OECD, Test №421:2010, IDT) ГОСТ 32383-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Изучение хронической токсичности при ингаляционном поступлении (OECD, Test №452:2008, IDT) 71.100.70

ГОСТ ISO 24444-2013 Продукция косметическая. Методы испытаний защиты от солнца. Определение солнцезащитного фактора (SPF) на живых организмах (in vivo) (ISO 24444:2010, IDT) ГОСТ ISO 29621-2013 Продукция косметическая. Микробиология. Руководящие указания по оценке риска и идентификации продукции с микробиологически низким риском (ISO 29621:2010, IDT) 75

71.100 71.100.01

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse ale industriei chimice în general Продукты химической промышленности в целом

ГОСТ 32296-2013 Методы испытаний по воздействию химической продукции на организм человека. Основные требования к проведению испытаний по оценке острой токсичности при внутрижелудочном поступлении методом фиксированной дозы (OECD, Test No420:2001, IDT)

Cosmetică. Produse de toaletă Косметика, туалетные принадлежности

75.080

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ ISO 6614-2013 Нефтепродукты. Определение способности нефтяных масел и синтетических жидкостей отделяться от воды (ISO 6614:1994, IDT) ГОСТ ISO 13357-2-2013 Нефтепродукты. Определение фильтруемости смазочных масел. Часть 2. Метод для обезвоженных масел (ISO 13357-2:2005, IDT)

133


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

ГОСТ ISO 20623-2013 Нефть и нефтепродукты. Определение противозадирных и противоизносных свойств с использованием четырехшариковой машины (европейские условия) (ISO 20623:2003, IDT) 75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

ГОСТ 32154-2013 Материалы битуминозные. Метод определения пенетрации 77 77.040 77.040.10

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări mecanice ale metalelor Механические испытания металлов

ГОСТ ISO 7800-2013 Материалы металлические. Проволока. Испытание на простое скручивание (ISO 7800:2003, IDT) 77.150 77.150.30

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

ГОСТ 8036-2013 Ленты из латуни марки Л90. Технические условия ГОСТ 12920-2013 Проволока латунная для холодной высадки. Технические условия 83

83.040

83.040.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

ГОСТ ISO 1306-2013 Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический гранулированный. Определение насыпной плотности (ISO 1306:1995, IDT)

134

83.060

Cauciuc Резина

ГОСТ ISO 37-2013 Резина или термопластик. Определение упругопрочностных свойств при растяжении (ISO 37:2011, IDT) ГОСТ ISO 814-2013 Резина или термопластик. Определение прочности связи с металлом методом двух пластин (ISO 814:2011, IDT) ГОСТ ISO 1407-2013 Каучук и резина. Определение веществ, экстрагируемых растворителем (ISO 1407:2011, IDT) ГОСТ ISO 2302-2013 Бутилкаучук (IIR). Методы оценки (ISO 2302:2005, IDT) 83.080 83.080.20

Materiale plastice Пластмассы Materiale termoplastice Термопластические материалы

ГОСТ 15088-2014 Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика (ISO 306:2004, MOD) 83.140 83.140.40

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

ГОСТ ISO 1436-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе. Рукава гидравлические с металлическими оплетками для жидкостей на нефтяной или водной основе. Технические требования (ISO 1436:2009, IDT) ГОСТ ISO 4671-2013 Рукава резиновые или пластиковые и рукава в сборе. Методы измерения размеров рукавов и длин рукавов в сборе (ISO 4671:2007, IDT) ГОСТ ISO 8789-2013 Рукава резиновые и рукава в сборе для механических транспортных средств, работающих на сжиженных углеводородных газах. Технические требования (ISO 8789:2009, IDT) 83.140.50

Garnituri de etanşare Уплотнения

ГОСТ ISO 4635-2013 Уплотнения формовые резиновые, используемые между бетонными плитами автомобильных дорог. Технические требования (ISO 4635:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014 ГОСТ ISO 16010-2013 Уплотнения эластомерные. Требования к материалам уплотнений, применяемых в трубопроводах и арматуре для газообразного топлива и углеводородных жидкостей (ISO 16010:2005, IDT) 85 85.060

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Hîrtie şi carton Бумага и картон

ГОСТ 32546-2013 Бумага и картон. Отбор проб для определения среднего качества (ISO 186:2002,MOD) 91

91.100 91.100.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия (EN 197-1:2011, NEQ) (EN 197-2:2000, NEQ) 91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

ГОСТ 32614-2012 Плиты гипсовые строительные. Технические условия (EN 520:2009, MOD) 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

ГОСТ ISO 4635-2013 Уплотнения формовые резиновые, используемые между бетонными плитами автомобильных дорог. Технические требования (ISO 4635:2011, IDT) 91.100.99

Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ 32316.1-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения прочности на сдвиг клеевого соединения (ЕN 12317-1:1999, MOD) ГОСТ 32317-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение под воздействием искусственных климатических факторов: УФизлучения, повышенной температуры и воды (ЕN 1297:2004, MOD)

ГОСТ 32318-2012 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения паропроницаемости (EN 1931:2000,MOD) 91.140 91.140.01

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Instalaţii în clădiri în general Установки в зданиях в целом

ГОСТ EN 1196-2013 Воздухонагреватели газовые бытового и небытового назначения. Дополнительные требования к конденсационным воздухонагревателям (EN 1196:2011, IDT) 91.140.30

Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

ГОСТ 32548-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия ГОСТ 32549-2013 Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Аэродинамические испытания и оценка применения для вытесняющей вентиляции (EN 12239:2001, MOD) 91.140.70

Instalaţii sanitare Санитарно-техническое оборудование

ГОСТ IEC 60745-2-21-2014 Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-21. Частные требования к машинам для прочистки труб (IEC 60745-2-21:2008, IDT) 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ГОСТ ISO 21573-1-2013 Машины и оборудование строительные. Бетононасосы. Часть 1. Терминология и технические условия на поставку (ISO 21573-1:2008, IDT) ГОСТ ISO 21573-2-2013 Машины и оборудование строительные. Бетононасосы. Часть 2. Методы испытаний (ISO 21573-2:2008, IDT) ГОСТ ISO 21873-2-2013 Машины и оборудование строительные. Передвижные дробилки. Часть 2. Требования безопасности (ISO 21873-2:2009, IDT)

135


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 11 [148], NOIEMBRIE 2014

97

97.040 97.040.50

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Aparate mici de bucătărie Небольшие кухонные аппараты

ГОСТ IEC 60335-2-89-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-89. Частные требования к торговому холодильному оборудованию со встроенным или дистанционным узлом конденсации хладагента или компрессором для предприятий общественного питания (IEC 60335-2-89:2010+А1:2012, IDT) 97.040.60

Articole de gătit, cuţite şi tacîmuri Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы

ГОСТ ISO 8442-5-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 5. Приборы столовые. Испытания на прочность и остроту лезвий (ISO 8442-5:2004, IDT) ГОСТ ISO 8442-6-2013 Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами. Посуда и приборы столовые. Часть 6. Посуда столовая с тонким серебряным покрытием, лакированная. Технические условия (ISO 8442-6:1997, IDT) 97.060

Echipamente de spălat Прачечное оборудование

ГОСТ IEC 60704-2-4-2013 Приборы электрические бытового и аналогичного назначения. Свод правил по определению издаваемого и распространяющегося в воздухе шума. Часть 2-4. Частные требования к стиральным машинам и отжимным центрифугам (IEC 60704-2-4:2011, IDT) 97.100

97.100.10

Aparate de încălzit de uz casnic, comercial şi industrial Бытовые, торговые и промышленные нагревательные приборы Încălzitoare electrice Электрические нагреватели

ГОСТ 30248-2013 Изделия электроугольные. Электрообогреватели на основе углеродных волокнистых материалов. Общие технические условия

136

ГОСТ IEC 60335-2-71-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-71. Частные требования к электронагревательным приборам для разведения и выращивания животных (IEC 60335-2-71:2012, IDT) ГОСТ IEC 60335-2-81-2013 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-81. Дополнительные требования к грелкам для ног и коврика с подгревом (IEC 60335-2-81:2012, IDT) 97.100.20

Încălzitoare cu gaz Газовые нагреватели

ГОСТ 32441-2013 Аппараты отопительные бездымоходные небытового назначения для сжиженных углеводородных газов тепловой мощностью не более 10 кВт (EN 461:1999, MOD) 97.140

Mobilă Мебель

ГОСТ ISO 4211-2012 Мебель. Оценка устойчивости поверхности к воздействию холодных жидкостей (ISO 4211:1979, IDT) 97.180

Echipamente de uz casnic şi comercial diverse Различная бытовая техника и торговое оборудование

ГОСТ IEC 60335-2-56-2013 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-56. Частные требования к проекторам и аналогичным приборам (IEC 60335-2-56:2008, IDT) 97.200 97.200.30

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха Echipament de camping şi terenuri de camping Туристическое снаряжение и площадки для кемпинга

ГОСТ ISO 4211-2012 Мебель. Оценка устойчивости поверхности к воздействию холодных жидкостей (ISO 4211:1979, IDT)

Profile for standard.md

Bs 11 noiembrie 214  

Bs 11 noiembrie 214  

Advertisement