Page 1

OCTOMBRIE 2014

10

[147]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – este o organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic МЭК – международная электротехническая комиссия (стандарт международной электротехнической комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация ETSI Institutul European de Standardizare în Telecomunicații Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций

NOȚIUNI Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale aprobate _____________________________________________________________ 4 Перечень утверждённых национальных стандартов Indicativele standardelor naționale aprobate ______________________________________________________ 61 Обозначения утверждённых национальных стандартов Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ___________________________________________________ 74 Перечень отменённых и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite _____________________________________________ 102 Обозначения отменённых и заменённых национальных стандартов Modificările și eratele aprobate pentru standardele naționale ________________________________________ 113 Утверждённые изменения и поправки к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare __________________________________ 115 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене Noutăți _____________________________________________________________________________________ 123 Новости

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ___________________________________________________________ 125 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate _____________________________________________________________ 125 Опубликованные европейские стандарты CEN Standarde europene CENELEC publicate ________________________________________________________ 135 Опубликованные европейские стандарты CENELEC Standarde europene ETSI publicate ____________________________________________________________ 148 Опубликованные европейские стандарты ETSI

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ ______________________________________________________ 201 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate _________________________________________________________ 201 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate __________________________________________________________ 209 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 214 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 214 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Acest compartiment cuprinde standarde moldovene originale elaborate de către comitetele tehnice naționale de standardizare sau de către părțile interesate (instituții științifice, asociații profesionale, autorități publice etc.) specializate în domeniile respective de activitate, precum și standarde europene, internaționale, interstatale și ale altor țări, adoptate în calitate de standarde naționale. Standardele sînt grupate conform Clasificatorului Internațional al Standardelor (ICS). În listă sunt incluse, de asemenea, standardele confirmate în urma examinării periodice. Pentru aceste standarde este indicat anul aprobării inițiale. В этом разделе представлены оригинальные стандарты Молдовы, разработанные национальными техническими комитетами по стандартизации или заинтересованными сторонами (научные институты, профессиональные ассоциации, публичные органы власти и т.д.), специализированными в соответствующих областях деятельности, а также европейские, международные, межгосударственные стандарты и стандарты других стран, принятые в качестве национальных стандартов. Стандарты сгруппированы согласно Международному классификатору стандартов (МКС). В списке также включены подтвержденные стандарты в следствие периодической проверки. Для них указан год изначального утверждения. 01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

01.020

Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

SM ISO 15296:2014 (vers. eng.) Echipament pentru sudare cu gaz. Vocabular. Termeni utilizaţi pentru echipamentul pentru sudare cu gaz Оборудование для газовой сварки. Словарь. Термины для газосварочного оборудования (ISO 15296:2004, IDT) 01.040 01.040.13

Vocabulare Словари Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

SM SR EN 13237:2014 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13237:2011)

4

01.040.23

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general (Vocabulare) Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения (Словари)

SM EN 1555-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1: Общие положения (EN 1555-1:2010, IDT) 01.040.25

Tehnici de fabricare (Vocabulare) Машиностроение (Словари)

SM SR ISO 1703:2014 Scule de asamblare pentru șuruburi și piulițe. Notare și terminologie Инструменты сборочные для винтов и гаек. Обозначение и номенклатура (SR ISO 1703:2012, IDT) 01.040.27

Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

SM ISO 11086:2014 (vers. eng.) Turbine cu gaz. Vocabular Турбины газовые. Словарь (ISO 11086:1996, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

01.040.29

Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

SM SR EN 13237:2014 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13237:2011) 01.040.53

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

01.075

SM EN 10266:2014 (vers. eng.) Ţevi de oţel, racorduri şi profile cave de oţel pentru construcţii. Simboluri şi definirea termenilor utilizaţi în standardele de produs Трубы стальные, фитинги и полые конструкционные профили. Символы и определения терминов, используемые в стандартах на продукцию (EN 10266:2003, IDT) SM SR EN 12792:2014 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie și simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (SR EN 12792:2004, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12792:2011) 01.080

SM EN ISO 6165:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Tipuri principale. Identificare şi termeni şi definiţii Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения (EN ISO 6165:2012, IDT) SM ISO 10263-1:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 1: Termeni şi definiţii Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 1: Термины и определения (ISO 10263-1:2009, IDT) 01.040.77

Metalurgie (Vocabulare) Металлургия (Словари)

SM EN 10266:2014 (vers. eng.) Ţevi de oţel, racorduri şi profile cave de oţel pentru construcţii. Simboluri şi definirea termenilor utilizaţi în standardele de produs Трубы стальные, фитинги и полые конструкционные профили. Символы и определения терминов, используемые в стандартах на продукцию (EN 10266:2003, IDT) 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

SM EN 1555-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1: Общие положения (EN 1555-1:2010, IDT) SM SR EN 12792:2014 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie și simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (SR EN 12792:2004, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12792:2011)

Simboluri literale Знаковые обозначения

01.080.20

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate pe echipamente speciale Графические обозначения для специального оборудования

SM ISO 3767-1:2014 (vers. eng.) Tractoare, maşini agricole şi forestiere, maşini cu motor pentru grădini şi peluze. Simboluri pentru comenzile operatorului şi alte indicaţii. Partea 1: Simboluri uzuale Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Символы для органов управления и другие обозначения. Часть 1: Общие символы (ISO 3767-1:1998, IDT) SM ISO 3767-2:2014 (vers. eng.) Tractoare, maşini agricole şi forestiere, maşini cu motor pentru grădini şi peluze. Simboluri pentru comenzile operatorului şi alte indicaţii. Partea 2: Simboluri pentru tractoare şi maşini agricole Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Символы для органов управления и другие обозначения. Часть 2: Символы для сельскохозяйственных тракторов и машин (ISO 3767-2:2008, IDT) SM ISO 9128:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Simboluri grafice de notare a tipurilor lichidelor de frînă Транспорт дорожный. Графические символы обозначения типов тормозных жидкостей (ISO 9128:2006, IDT) 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

SM SR EN 12786:2014 Securitatea mașinilor. Cerințe pentru elaborarea articolelor de vibrații din standardele de securitate Безопасность машин. Требования к редактированию разделов, касающихся вибрации, в стандартах на безопасность (SR EN 12786:2013, IDT)

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

01.140 01.140.10

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело Reguli de scriere şi transliterare Письмо и транслитерация

SM 201:2001 Descrierea bibliografică a documentelor. Documente grafice Библиографическое описание документов. Изоиздания 01.140.20

Ştiinţa informaţiei Информатика

SM 165:1998 Descrierea bibliografică a documentelor. Documente normative şi cataloage industriale Библиографическое описание документов. Нормативные документы и промышленные каталоги 03

03.080 03.080.20

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Servicii Услуги Servicii pentru întreprinderi Услуги для фирм

SM SR EN 16114:2014 Servicii de consultanţă în management Консультационные услуги по менеджменту (SR EN 16114:2011, IDT) 03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.01

Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

SM SR EN 31010:2014 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor Менеджмент рисков. Методы оценки рисков (SR EN 31010:2010, IDT) 03.100.30

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

SM SR EN ISO 14732:2014 Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori și a reglorilor pentru sudarea mecanizată și automată a materialelor metalice Персонал, осуществляющий сварку. Квалификационные испытания операторов сварки и наладчиков сварки для механизированной и автоматической сварки металлических материалов (SR EN ISO 14732:2014, IDT) (Înlocuieşte SM GOST EN 1418:2010)

6

03.120 03.120.10

Calitate Качествo Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

SM CEN ISO/TS 29001:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului, petrochimice şi gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului. Cerințe pentru organizațiile care furnizează produse și servicii Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги (CEN ISO/TS 29001:2011, IDT) 03.120.20

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM SR ISO/CEI TS 17021-3:2014 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества (SR ISO/CEI TS 17021-3:2014, IDT) (Înlocuieşte SM ISO/CEI TS 17021-3:2014) 03.240

Servicii poştale Почтовые услуги

SM SR EN 13850:2014 Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie cap-cap, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar şi de primă clasă Услуги почтовые. Качество услуг. Измерение времени передачи одного почтового сообщения по приоритетной почте и почте первого класса (SR EN 13850:2013, IDT) 07 07.100 07.100.30

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

SM CEN ISO/TR 6579-3:2014 (vers. eng.) Microbiologia lanţului alimentar. Metoda orizontală pentru detectarea, numărarea şi tipizarea serologică a bacteriilor de genul Salmonella. Partea 3: Linii directoare pentru tipizarea serologică a speciei Salmonella spp Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод выявления, подсчета и серологического типирования Salmonella. Часть 3: Руководящие указания, касающиеся серологического типирования Salmonella spp (СEN ISO/TR 6579-3:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 13783:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia produselor ionizate utilizînd tehnica epifluorescenţei după filtrare şi numărarea florei aerobe pe mediul de geloză (DEFT/APC). Metoda prin criblare Продукты пищевые. Определение облученных продуктов используя технику прямого флуоресцентного фильтра/аэробный чашечный подсчет (DEFT/APC). Ситовый метод (EN 13783:2001, IDT) SM EN ISO 6785:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse de lapte. Detectarea bacteriilor din genul Salmonella Молоко и молочные продукты. Обнаружение Salmonella spp (EN ISO 6785:2007, IDT) 11 11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

SM SR EN 13544-2+A1:2014 Echipament pentru terapie respiratorie. Partea 2: Tuburi şi conectoare Аппаратура дыхательной терапии. Часть 2: Трубки и соединительные устройства (SR EN 13544-2+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13544-2+A1:2010) SM SR EN 15333-1:2014 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere Дыхательные аппараты. Прямоточные акваланги для подачи сжатого газа. Часть 1: Требуемые аппараты (SR EN 15333-1:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15333-1:2010) 11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

SM SR EN 60601-2-37:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-37: Частные требования к безопасности и рабочим характеристикам ультразвукового медицинского диагностического оборудования и аппаратуры контроля (SR EN 60601-2-37:2008, IDT)

11.080 11.080.20

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция Dezinfectante şi antiseptice Дезинфицирующие и антисептические средства

SM SR EN 13624:2014 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii fungicide sau levuricide în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки фунгицидной или противогрибковой активности в медицинской области. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 13624:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13624:2010) SM SR EN 13727+A1:2014 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activităţii bactericide în domeniul medical. Metodă de încercare şi cerinţe (fază 2, etapă 1) Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание суспензии для оценки бактерицидной активности в медицинской области. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 1) (SR EN 13727+A1:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13727:2010) SM SR EN 14563:2014 Antiseptice şi dezinfectante chimice. Încercarea cantitativă pe suporturi de germeni pentru evaluarea activităţii micobactericide sau tuberculocide a dezinfectantelor chimice utilizate pentru instrumentarul din domeniul medical. Metodă de încercare şi prescripţii (fază 2, etapă 2) Средства дезинфицирующие химические и антисептики. Количественное испытание с применением бациллоносителя для оценки микобактерицидной или туберкулезоицидную активности химических дезинфицирующих средств для медицинских приборов. Метод испытания и требования (фаза 2, этап 2) (SR EN 14563:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 14563:2010) 11.140

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

SM SR EN 455-2+A2:2014 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2: Требования и испытания физических свойств (SR EN 455-2+A2:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 455-2+A1:2012) SM SR EN 455-3:2014 Mănuși medicale de unică utilizare. Partea 3: Cerințe și încercări pentru evaluarea biologică Перчатки медицинские одноразовые. Часть 3: Требования и испытания для биологической оценки (SR EN 455-3:2007, IDT)

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

11.160

Primul ajutor Первая помощь

SM SR EN 1865-2:2014 Echipamente pentru transportul pacienţilor utilizate la ambulanţe rutiere. Partea 2: Brancarde motorizate Оборудование для транспортировки пациентов, используемое в машинах скорой медицинской помощи. Часть 2: Механизированные носилки (SR EN 1865-2:2011, IDT) 13

13.040 13.040.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de la surse fixe Выбросы стационарных источников

SM EN 45510-4-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 1: Echipamente pentru reducerea emisiei de praf Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 1: Установки для уменьшения эмиссии пыли (EN 45510-4-1:1999, IDT) SM EN 45510-4-6:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 6: Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere (DeSOx) Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 6: Установка для удаления серы из дымовых газов (EN 45510-4-6:1999, IDT) SM EN 45510-4-10:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-10: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţia de reducere a oxizilor de azot din gazul de ardere (DeNOx) Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-10: Дополнительное оборудование для котлов. Установки по денитрификации отходящего газа (De-NOx) (EN 45510-4-10:1999, IDT) 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

SM SR EN 12792:2014 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie și simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (SR EN 12792:2004, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12792:2011)

8

SM SR EN 60204-31:2014 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 31: Cerințe particulare de securitate și CEM pentru mașinile, unitățile și sistemele de cusut Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 31: Частные требования безопасности и электромагнитной совместимости для швейных машин, установок и систем (SR EN 60204-31:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60204-31:2010) SM SR EN ISO 11553-3:2014 Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 3: Metode de măsurare și de reducere a zgomotului mașinilor de prelucrat cu laser, a dispozitivelor de procesare portabile și a echipamentelor auxiliare conexe (clasă de exactitate 2) Безопасность машин. Станки для лазерной обработки. Часть 3: Методы снижения шума и измерения уровня шума станков для лазерной обработки, ручных устройств для лазерной обработки и связанного с ними вспомогательного оборудования (класс точности 2) (SR EN ISO 11553-3:2013, IDT) 13.140

Zgomotul şi efectele sale asupra omului Воздействие шума на человека

SM SR EN ISO 22868:2014 Mașini forestiere și mașini de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru mașinile portabile, ținute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Машины для лесного и садового хозяйства. Правила испытаний на шум, производимый портативными ручными машинами с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (SR EN ISO 22868:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 22868:2011) 13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

SM SR EN ISO 28927-4:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 4: Polizoare cu profil drept Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиcсии. Часть 4: Прямые шлифовальные машины (SR EN ISO 28927-4:2011, IDT) SM SR EN ISO 28927-10:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 10: Mașini de găurit cu percuție, ciocane rotopercutoare și ciocane demolatoare Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 10: Ударно-поворотные машины, молотки и дробилки (SR EN ISO 28927-10:2011, IDT) SM SR EN ISO 28927-11:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 11: Ciocane de spart piatra Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 11: Молотки для каменщиков (SR EN ISO 28927-11:2011, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM SR EN ISO 28927-12:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 12: Mașini de polizat pentru matrițerie Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 12: Машины шлифовальные для штампов (SR EN ISO 28927-12:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 8662-13:2012) 13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

SM CLC/TR 50404:2014 (vers. eng.) Electrostatică. Cod practic pentru evitarea pericolelor datorate electricităţii statice Электростатика. Кодекс практики предохранения опасных случаев, вызванных статическим электричеством (CLC/TR 50404:2003, IDT) SM SR EN 1839:2014 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze și vapori Определение пределов взрыва газов и паров (SR EN 1839:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 1839:2011) SM SR EN 13237:2014 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13237:2011) SM SR EN 13463-1:2014 Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă şi cerinţe de bază Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1: Основной метод и требования (SR EN 13463-1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13463-1:2011) SM SR EN 14491:2014 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil Защитные вентилируемые системы от пылевого взрыва (SR EN 14491:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14491:2011) SM SR EN 15967:2014 Determinarea presiunii maxime de explozie și a vitezei maxime de creștere a presiunii gazelor și vaporilor Определение максимального давления взрыва и максимальной скорости нарастания давления газов и паров (SR EN 15967:2012, IDT)

SM SR EN 16020:2014 Dispozitive de deviere a exploziei Перегородки отвода взрыва (SR EN 16020:2011, IDT) 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

SM CLC/TR 50404:2014 (vers. eng.) Electrostatică. Cod practic pentru evitarea pericolelor datorate electricităţii statice Электростатика. Кодекс практики предохранения опасных случаев, вызванных статическим электричеством (CLC/TR 50404:2003, IDT) SM SR EN 50270:2014 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (SR EN 50270:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50270:2010) 13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

SM SR EN ISO 11611:2014 Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe Одежда защитная, используемая при сварке и родственных процессах (SR EN ISO 11611:2008, IDT) SM SR EN ISO 14116:2014 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale și îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării Одежда защитная. Защита тепло- и огнестойкая Материалы, препятствующие распространению огня, комплекты материалов и одежды (SR EN ISO 14116:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 14116:2010) SM SR EN ISO 20471:2014 Îmbrăcăminte de mare vizibilitate. Metode de încercare și cerințe Одежда повышенной видимости. Методы испытаний и требования (SR EN ISO 20471:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 471+A1:2010)

SM SR EN 16009:2014 Dispozitive de descărcare a exploziei fără flacără Устройства для беспламенного снятия давления взрыва (SR EN 16009:2011, IDT)

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

13.340.20

Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

SM SR EN 352-8:2014 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 8: Căşti audio de divertisment Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8: Аудио наушники для развлекательных целей (SR EN 352-8:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 352-8:2010) SM SR EN 397+A1:2014 Căşti de protecţie pentru uz industrial Каски защитные для промышленного применения (SR EN 397+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 397:2010) SM SR EN 812:2014 Căști de protecție de tip ușor Каски противоударные производственного назначения (SR EN 812:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 812:2010) SM SR EN 966+A1:2014 Căști pentru sporturi aviatice Шлемы для воздушных видов спорта (SR EN 966+A1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 966:2010) SM SR EN 13087-2:2014 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia şocurilor Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 2: Поглощение ударов (SR EN 13087-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13087-2:2010) SM SR EN 13087-4:2014 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 4: Eficienţa sistemului de retenţie Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 4: Эффективность системы удержания (SR EN 13087-4:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13087-4:2010) SM SR EN 13087-5:2014 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 5: Прочность системы удержания (SR EN 13087-5:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13087-5:2010) SM SR EN 13087-6:2014 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 6: Cîmp vizual Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 6: Поле видимости (SR EN 13087-6:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13087-6:2010) SM SR EN 13087-10:2014 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 10: Rezistenţă la căldură radiantă Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 10: Стойкость к излучаемому теплу (SR EN 13087-10:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13087-10:2010)

10

13.340.30

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

SM SR EN 405+A1:2014 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare Средства защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами противогазовые или для защиты от газов и вредных частиц. Требования, испытания, маркировка (SR EN 405+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 405+A1:2010) SM SR EN 13274-7:2014 Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetraţiei filtrelor de particule Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7: Определение проницаемости противоаэрозольного фильтра (SR EN 13274-7:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13274-7:2010) 13.340.50

Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

SM SR EN 15090:2014 Încălţăminte pentru pompieri Обувь для пожарных (SR EN 15090:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15090:2010) 13.340.60

Protecţia contra căderii şi alunecării Защита от падения и скольжения

SM SR EN 795:2014 Echipament de protecție individuală împotriva căderilor de la înălțime. Dispozitive de ancorare Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства (SR EN 795:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 795:2010) SM SR EN 1497:2014 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Centuri pentru salvare Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Ремни спасательные (SR EN 1497:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 1497:2010) 17

17.140 17.140.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SM SR EN ISO 22868:2014 Mașini forestiere și mașini de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru mașinile portabile, ținute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 Машины для лесного и садового хозяйства. Правила испытаний на шум, производимый портативными ручными машинами с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (SR EN ISO 22868:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 22868:2011) 17.140.50

Electroacustică Электроакустика

SM SR EN 60601-2-37:2014 Aparate electromedicale. Partea 2-37: Cerinţe particulare de securitate şi performanţe esenţiale pentru aparate medicale cu ultrasunete de monitorizare şi de diagnostic Изделия медицинские электрические. Часть 2-37: Частные требования к безопасности и рабочим характеристикам ультразвукового медицинского диагностического оборудования и аппаратуры контроля (SR EN 60601-2-37:2008, IDT) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

SM SR EN 12792:2014 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie și simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (SR EN 12792:2004, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12792:2011) SM ISO 13379-1:2014 (vers. eng.) Monitorizarea şi diagnosticarea stării maşinilor. Interpretarea datelor și a metodelor de diagnostic. Partea 1: Linii directoare generale Мониторинг и диагностика состояния машин. Интерпретация данных и методы диагностик. Часть 1: Общие руководящие указания (ISO 13379-1:2012, IDT) 17.220

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения

SM EN 62058-11:2014 (vers. eng.) Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Control pentru recepţie. Partea 11: Metode generale de control pentru recepţie Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть11: Общие методы приемочного контроля (EN 62058-11:2010, IDT) 17.220.01

Electricitate. Magnetism. Aspecte generale Электричество. Магнетизм. Общие аспекты

SM CEI/TR 60865-2:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit. Calculul efectelor. Partea 2: Exemple de calcul Токи короткого замыкания. Расчет эффектов. Часть 2: Примеры расчета (CEI/TR 60865-2:1994, IDT)

SM CEI/TR 60909-1:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 1: Factori pentru calcularea curenţilor de scurtcircuit conform CEI 60909-0 Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Часть 1: Коэффициенты для расчетов токов короткого замыкания в соответствии с IEC 60909-0 (CEI/TR 60909-1:2002, IDT) SM CEI/TR 60909-2:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 2: Date ale echipamentului electric pentru calcularea curenţilor de scurtcircuit Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Часть 2: Данные электрооборудования для расчетов токов короткого замыкания (CEI/TR 60909-2:2008 , IDT) SM CEI/TR 60909-4:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 4: Exemple de calculare a curenţilor de scurtcircuit Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Часть 4: Примеры расчета токов короткого замыкания (CEI/TR 60909-4:2000, IDT) SM EN 60865-1:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit. Calculul efectelor. Partea 1: Definiţii şi metode de calcul Токи короткого замыкания. Расчет эффектов. Часть 1: Определения и методы расчета (EN 60865-1:2012, IDT) SM EN 60909-0:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 0: Calculul curenţilor Токи короткого замыкания в системах трехфазного переменного тока. Часть 0: Расчет токов (EN 60909-0:1999, IDT) 17.220.20

Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

SM CEI 62053-24:2014 (vers. eng.) Echipament de măsurare a electricităţii (c.a.). Prescripţii particulare. Partea 24: Contoare statice pentru energie reactivă de frecvenţă fundamentală (clase 0,5 S, 1 S şi 1) Оборудование для электрических измерений (переменного тока). Частные требования. Часть 24: Статические счетчики реактивной энергии для основной частоты (классы 0,5 S, 1S и 1) (CEI 62053-24:2014, IDT) SM EN 62053-52:2014 (vers. eng.) Echipament de măsurare a electricităţii (c.a.). Prescripţii particulare. Partea 52: Simboluri Оборудование для электрических измерений (переменного тока). Частные требования. Часть 52. Символы (EN 62053-52:2005, IDT)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 61869-4:2014 (vers. eng.) Transformatoare de măsură. Partea 4: Cerinţe suplimentare pentru transformatoare combinate Трансформаторы измерительные. Часть 4: Дополнительные требования к комбинированным трансформаторам (EN 61869-4:2014, IDT) 19 19.080

Încercări Испытания Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SM SR EN 50270:2014 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (SR EN 50270:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50270:2010) SM SR EN 61010-2-091:2014 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-091: Cerințe particulare pentru echipamente cu raze X montate în dulap Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-091: Частные требования к кабинетным рентгеновским системам (SR EN 61010-2-091:2013, IDT) 23

23.020

23.020.10

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi bazine fixe Стационарные контейнеры и баки

SM SR EN 13121-3+A1:2014 Rezervoare și recipiente de PAS pentru aplicații deasupra solului. Partea 3: Proiectare și calitatea execuției Резервуары и баки из термореактивных стеклопластиков (GRP) надземные. Часть 3: Проектирование и качество изготовления (SR EN 13121-3+A1:2010, IDT) 23.020.30

Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

SM EN ISO 10156:2014 (vers. eng.) Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea inflamabilităţii şi a capacităţii de oxidare pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robinetelor Газы и газовые смеси. Определение потенциальной способности к возгоранию и окислению для выбора выпускных отверстий клапана баллона (EN ISO 10156:2010, IDT)

12

23.040 23.040.01

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

SM EN 1555-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1: Общие положения (EN 1555-1:2010, IDT) SM EN 1555-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 5: Пригодность к использованию по назначению системы (EN 1555-5:2010, IDT) SM EN 45510-7-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 7-1: Sisteme de conducte şi armături. Sisteme de conducte de înaltă presiune Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть7-1: Трубопроводы и клапаны. Системы трубопроводов высокого давления (EN 45510-7-1:1999, IDT) SM EN 13942:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte Промышленность нефтяная и газовая. Системы трубопроводов для транспортировки газа. Задвижки для трубопроводов (EN 13942:2009, IDT) 23.040.10

Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SM EN 10288:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Двухслойное наружное покрытие из экструдированного полиэтилена (EN 10288:2002, IDT) SM SR EN 598+A1:2014 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare Трубы, фитинги и принадлежности из ковкого чугуна и их соединения для канализационной сети. Требования и методы испытаний (SR EN 598+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 598+A1:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

23.040.15

Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

SM EN 1971-2:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de examinare prin curenţi turbionari pentru măsurarea defectelor ţevilor rotunde fără sudură din cupru şi aliaje de cupru. Partea 2: Examinarea cu o sondă internă pe peretele interior Медь и медные сплавы. Испытания блуждающим током для измерения дефектов бесшовных круглых труб из меди и медных сплавов. Часть 2: Испытания посредством щупа на внутренней поверхности (EN 1971-2:2011, IDT) 23.040.20

Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

SM EN 1555-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 2: Ţevi Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 2: Трубы (EN 1555-2:2010, IDT) 23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

SM EN 10288:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Двухслойное наружное покрытие из экструдированного полиэтилена (EN 10288:2002, IDT) SM SR EN 598+A1:2014 Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare Трубы, фитинги и принадлежности из ковкого чугуна и их соединения для канализационной сети. Требования и методы испытаний (SR EN 598+A1:2009, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 598+A1:2010) 23.040.45

Racorduri din materiale plastice Пластмассовые фитинги

SM EN 1555-3+A1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 3: Fitinguri Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3: Фитинги (EN 1555-3:2010+A1:2012, IDT)

23.040.99

Alte componente ale conductei Компоненты трубопроводов прочие

SM EN 10289:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare cu lichide epoxidice şi epoxidice modificate Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Наружные эпоксидные и эпоксидные модифицированные покрытия, нанесенные в жидком состоянии (EN 10289:2002, IDT) SM EN 10290:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare cu poliuretan sau poliuretan modificat aplicate în stare lichidă Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Наружные полиуретановые и полиуретановые модифицированные покрытия, нанесенные в жидком состоянии (EN 10290:2002, IDT) SM EN 12954:2014 (vers. eng.) Protecţia catodică a structurilor metalice îngropate sau imersate. Principii generale şi aplicaţie pentru canalizare Защита катодная металлических конструкций, установленных в земле и воде. Основные принципы и применение для трубопроводов (EN 12954:2001, IDT) 23.060 23.060.01

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

SM SR EN 1503-4:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 4: Aliaje de cupru specificate în standardele europene Клапаны. Материалы для корпусов, колпаков и крышек. Часть 4: Медные сплавы, оговоренные Европейскими стандартами (SR EN 1503-4:2004, IDT) SM EN 12266-2:2014 (vers. eng.) Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 2: Încercări, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe suplimentare Клапаны промышленные. Испытания металлических клапанов. Часть 2: Испытания, процедуры испытаний и критерии приемки. Дополнительные требования (EN 12266-2:2012, IDT) SM EN 45510-7-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 7-2: Sisteme de conducte şi armături. Armături pentru conducte de înaltă presiune şi cazane Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть7-2: Трубопроводы и клапаны. Бойлеры и клапаны трубопроводов высокого давления (EN 45510-7-2:1999, IDT)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

23.060.99

Alte tipuri de robinete Клапаны прочие

SM EN 1555-4:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 4: Robinete Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 4: Клапаны (EN 1555-4:2011, IDT) 23.080

Pompe Насосы

SM EN 13951:2014 (vers. eng.) Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agroalimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare Насосы жидкостные. Требования безопасности. Сельскохозяйственное пищевое оборудование. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании (EN 13951:2012, IDT) (Înocuieşte SM SR EN 13951+A1:2011) SM EN 45510-5-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-4: Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-4: Гидротурбины, гидроаккумулирующие насосы и турбины-насосы (EN 45510-5-4:1998, IDT) SM EN 45510-6-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-4: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Pompe Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-4: Вспомогательное оборудование для турбин. Насосы (EN 45510-6-4:1999, IDT) 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

SM EN 45510-4-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 1: Echipamente pentru reducerea emisiei de praf Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 1: Установки для уменьшения эмиссии пыли (EN 45510-4-1:1999, IDT)

SM EN 45510-6-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-5: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire uscată Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-5: Вспомогательное оборудование для турбин. Системы сухого охлаждения (EN 45510-6-5:1999, IDT) 23.140

SM SR EN 12693:2014 Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare frigorifice volumice Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры (SR EN 12693:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12693:2011) 25 25.040

25.040.40

14

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

SM EN 45510-8-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 8-1: Control și aparate de măsură şi control Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 8-1: Контроль и контрольноизмерительная аппаратура (EN 45510-8-1:1998, IDT) 25.120

25.120.10

Maşini de prelucrare fără aşchiere Оборудование для бесстружечной обработки Maşini de forjare. Prese. Foarfece Ковочное оборудование. Прессы. Ножницы

SM SR EN 14673+A1:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru prese de forjare liberă cu comandă hidraulică pentru forjarea la cald a oţelului şi a metalelor neferoase Безопасность машин. Требования безопасности для открытого штампа с гидравлическим приводом прессов горячей штамповки для стали и цветных металлов (SR EN 14673+A1:2010, IDT) 25.120.30

SM EN 45510-4-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 3: Sistem de ventilaţie Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 3: Вентиляторная установка (EN 45510-4-3:1999, IDT)

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

Maşini de turnare Оборудование для литья

SM SR EN 15949:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele de bare, profile din oţel şi sîrmă Безопасность машин. Требования безопасности к заготовочным, рельсобалочным стальным и проволочным прокатным станам (SR EN 15949:2012, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

25.140 25.140.01

Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte de mînă în general Ручные инструменты в целом

SM SR ISO 1703:2014 Scule de asamblare pentru șuruburi și piulițe. Notare și terminologie Инструменты сборочные для винтов и гаек. Обозначение и номенклатура (SR ISO 1703:2012, IDT) 25.140.10

Unelte pneumatice Пневматические инструменты

SM SR EN ISO 28927-4:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 4: Polizoare cu profil drept Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиcсии. Часть 4: Прямые шлифовальные машины (SR EN ISO 28927-4:2011, IDT) SM SR EN ISO 28927-10:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 10: Mașini de găurit cu percuție, ciocane rotopercutoare și ciocane demolatoare Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 10: Ударно-поворотные машины, молотки и дробилки (SR EN ISO 28927-10:2011, IDT) SM SR EN ISO 28927-11:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 11: Ciocane de spart piatra Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 11: Молотки для каменщиков (SR EN ISO 28927-11:2011, IDT) SM SR EN ISO 28927-12:2014 Mașini portabile manuale cu motor. Metode de încercare pentru evaluarea emisiei de vibrații. Partea 12: Mașini de polizat pentru matrițerie Машины ручные переносные с приводом. Методы испытаний для оценки вибрационной эмиссии. Часть 12: Машины шлифовальные для штампов (SR EN ISO 28927-12:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 8662-13:2012) 25.140.20

Unelte electrice Электрические инструменты

SM CEI 62841-1:2014 (vers. eng.) Unelte electrice portabile cu motor, instrumente transportabile şi mașini de gazon și grădină. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Электроинструменты ручные, переносные с приводом от двигателя, передвижные инструменты и машины для газонов и садов. Безопасность. Часть 1. Общие требования (CEI 62841-1:2014, IDT)

25.160 25.160.01

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

SM SR EN ISO 11611:2014 Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe Одежда защитная, используемая при сварке и родственных процессах (SR EN ISO 11611:2008, IDT) SM SR EN ISO 14732:2014 Personal pentru sudare. Calificarea operatorilor sudori și a reglorilor pentru sudarea mecanizată și automată a materialelor metalice Персонал, осуществляющий сварку. Квалификационные испытания операторов сварки и наладчиков сварки для механизированной и автоматической сварки металлических материалов (SR EN ISO 14732:2014, IDT) (Înlocuieşte SM GOST EN 1418:2010) 25.160.20

Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

SM EN ISO 24598:2014 (vers. eng.) Materiale consumabile pentru sudare Sîrme pline, sîrme tubulare şi cupluri sîrmă-flux pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor rezistente la fluaj. Clasificare Материалы сварочные присадочные. Электроды из сплошной проволоки, трубчатые фитильные электроды и комбинации электрод/флюс для дуговой сварки под флюсом жаропрочных сталей. Классификация (EN ISO 24598:2012, IDT) 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

SM ISO 15296:2014 (vers. eng.) Echipament pentru sudare cu gaz. Vocabular. Termeni utilizaţi pentru echipamentul pentru sudare cu gaz Оборудование для газовой сварки. Словарь. Термины для газосварочного оборудования (ISO 15296:2004, IDT) 25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

SM SR EN 14681+A1:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (SR EN 14681+A1:2010, IDT) (Înlocuiește SM EN 14681+A1:2014)

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

25.220 25.220.60

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Acoperiri organice Органические покрытия

SM EN 10288:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare de polietilenă extrudată aplicate în două straturi Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Двухслойное наружное покрытие из экструдированного полиэтилена (EN 10288:2002, IDT) SM EN 10289:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare cu lichide epoxidice şi epoxidice modificate Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Наружные эпоксидные и эпоксидные модифицированные покрытия, нанесенные в жидком состоянии (EN 10289:2002, IDT) SM EN 10290:2014 (vers. eng.) Ţevi şi racorduri de oţel pentru conducte subterane şi imersate. Acoperiri exterioare cu poliuretan sau poliuretan modificat aplicate în stare lichidă Трубы стальные и фитинги для подводных и береговых трубопроводов. Наружные полиуретановые и полиуретановые модифицированные покрытия, нанесенные в жидком состоянии (EN 10290:2002, IDT) 27.040

Turbine cu gaz şi cu abur. Maşini cu abur Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

SM EN 45510-3-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 3-1: Cazane. Cazane acvatubulare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 3-1: Бойлеры. Водотрубные котлы (EN 45510-3-1:1999, IDT) SM EN 45510-3-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 3-2: Cazane. Cazane ignitubulare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 3-2: Бойлеры. Жаротрубные котлы (EN 45510-3-2:1999, IDT) SM EN 45510-3-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 3-3: Cazane cu abur. Cazane cu abur cu combustibil în pat fluidizat Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 3-3: Паровые котлы. Паровые котлы с псевдоcжиженным слоем (EN 45510-3-3:1999, IDT)

16

SM EN 45510-4-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 1: Echipamente pentru reducerea emisiei de praf Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 1: Установки для уменьшения эмиссии пыли (EN 45510-4-1:1999, IDT) SM EN 45510-4-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 2: Preîncălzitoare gaz-aer, abur-aer, gaz-gaz Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 2: Газо/воздушные, паро/воздушные и газо/газовые теплообменники (EN 45510-4-2:1999, IDT) SM EN 45510-4-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 3: Sistem de ventilaţie Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 3: Вентиляторная установка (EN 45510-4-3:1999, IDT) SM EN 45510-4-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţie de preparare a combustibilului Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-4: Дополнительное оборудование для котлов. Оборудование для подготовки топлива (EN 45510-4-4:2002, IDT) SM EN 45510-4-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-5: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţie de manipulare şi depozitare a cărbunelui în vrac Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-5: Дополнительное оборудование для котлов. Установки для обработки и хранения угля (EN 45510-4-5:2002, IDT) SM EN 45510-4-6:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 6: Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere (DeSOx) Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 6: Установка для удаления серы из дымовых газов (EN 45510-4-6:1999, IDT) SM EN 45510-4-7:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 7: Instalaţie de evacuare a cenuşii Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 7: Установка для удаления золы (EN 45510-4-7:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 45510-4-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-8: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţie de transport al prafului de cărbune Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-8: Дополнительное оборудование для котлов. Установка по удалению и переработке пыли (EN 45510-4-8:1999, IDT) SM EN 45510-4-9:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-9: Echipamente auxiliare pentru cazane. Suflanta de funingine Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-9: Дополнительное оборудование для котлов. Обдувочные аппараты (EN 45510-4-9:1999, IDT) SM EN 45510-4-10:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-10: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţia de reducere a oxizilor de azot din gazul de ardere (DeNOx) Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-10: Дополнительное оборудование для котлов. Установки по денитрификации отходящего газа (De-NOx) (EN 45510-4-10:1999, IDT) SM EN 45510-5-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-2: Turbine cu gaze Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-2: Газовые турбины (EN 45510-5-2:1998, IDT) SM EN 45510-6-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-1: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Degazoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-1: Вспомогательное оборудование для турбин. Воздухоотделители (EN 45510-6-1:1998, IDT) SM EN 45510-6-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-2: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Preîncălzitoare de apă pentru alimentare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-2: Вспомогательное оборудование для турбин. Подогреватели питательной воды (EN 45510-6-2:1998, IDT) SM EN 45510-6-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-3: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Instalaţie de condensare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-3: Вспомогательное оборудование для турбин. Установки конденсационные (EN 45510-6-3:1998, IDT)

SM EN 45510-6-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-4: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Pompe Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-4: Вспомогательное оборудование для турбин. Насосы (EN 45510-6-4:1999, IDT) SM EN 45510-6-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-5: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire uscată Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-5: Вспомогательное оборудование для турбин. Системы сухого охлаждения (EN 45510-6-5:1999, IDT) SM EN 45510-6-6:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-6: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Turnuri de răcire umede sau umede/uscate Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-6: Вспомогательное оборудование для турбин. Градирни с влажным и влажным/сухим охлаждением (EN 45510-6-6:1999, IDT) SM EN 45510-6-7:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-7: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Separatoare–supraîncălzitoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-7: Вспомогательное оборудование для турбин. Сепараторыпароперегреватели (EN 45510-6-7:1999, IDT) SM EN 45510-6-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-8: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Instalaţii de ridicat Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-8: Вспомогательное оборудование для турбин. Краны (EN 45510-6-8:1999, IDT) SM EN 45510-6-9:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-9: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire cu apă Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-9: Вспомогательное оборудование для турбин. Системы водяного охлаждения (EN 45510-6-9:1999, IDT) SM ISO 11086:2014 (vers. eng.) Turbine cu gaz. Vocabular Турбины газовые. Словарь (ISO 11086:1996, IDT)

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

27.060 27.060.30

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

SM EN 45510-4-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 2: Preîncălzitoare gaz-aer, abur-aer, gaz-gaz Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 2: Газо/воздушные, паро/воздушные и газо/газовые теплообменники (EN 45510-4-2:1999, IDT) SM EN ISO 13706:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului, petrochimice şi gazelor naturale. Schimbătoare de căldură răcite cu aer Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Теплообменники с воздушным охлаждением (EN ISO 13706:2011, IDT) SM SR EN 12953-1:2014 Cazane cu țevi de fum. Partea 1: Generalități Котлы жаротрубные. Часть 1: Общие положения (SR EN 12953-1:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12953-1:2013) SM SR EN 12953-2:2014 Cazane cu țevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părțile sub presiune ale cazanelor și ale accesoriilor Котлы жаротрубные. Часть 2: Материалы для деталей, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств (SR EN 12953-2:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12953-2:2013) SM SR EN 12953-13:2014 Cazane cu țevi de fum. Partea 13: Instrucțiuni de funcționare Котлы жаротрубные. Часть 13: Инструкции по эксплуатации (SR EN 12953-13:2012, IDT) (Înlocuieşte SM EN 12953-13:2013) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

SM SR EN 12693:2014 Instalaţii frigorifice şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare frigorifice volumice Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры (SR EN 12693:2008, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12693:2011) 27.100

Centrale electrice în general Электростанции в целом

SM EN 45510-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 1: Clauze comune Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 1: Общие положения (EN 45510-1:1997, IDT)

18

SM EN 45510-2-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-2: Echipamente electrice. Surse de alimentare neintreruptibile Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-2: Электрическое оборудование. Источники бесперебойного питания (EN 45510-2-2:1999, IDT) SM EN 45510-2-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-3: Echipamente electrice. Baterii staţionare şi încărcătoare/ redresoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-3: Электрическое оборудование. Стационарные батареи и зарядные устройства (EN 45510-2-3:2000, IDT) SM EN 45510-2-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-4: Echipamente electrice. Convertizoare de putere Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-4: Электрическое оборудование. Статические преобразователи высокой мощности (EN 45510-2-4:2000, IDT) SM EN 45510-2-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-5: Echipamente electrice. Motoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием . Часть 2-5: Электрическое оборудование. Двигатели (EN 45510-2-5:2002, IDT) SM EN 45510-2-7:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-7: Echipamente electrice. Aparataj Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-7: Электрическое оборудование. Распределительные устройства и аппаратура управления (EN 45510-2-7:2002, IDT) SM EN 45510-2-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-8: Echipamente electrice. Cabluri de energie Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-8: Электрическое оборудование. Силовые кабели (EN 45510-2-8:2004, IDT) SM EN 45510-2-9:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-9: Echipamente electrice. Sisteme de cablare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-9: Электрическое оборудование. Кабельные системы (EN 45510-2-9:2008, IDT) SM EN 45510-3-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 3-1: Cazane. Cazane acvatubulare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 3-1: Бойлеры. Водотрубные котлы (EN 45510-3-1:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 45510-3-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 3-2: Cazane. Cazane ignitubulare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 3-2: Бойлеры. Жаротрубные котлы (EN 45510-3-2:1999, IDT) SM EN 45510-3-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 3-3: Cazane cu abur. Cazane cu abur cu combustibil în pat fluidizat Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 3-3: Паровые котлы. Паровые котлы с псевдоcжиженным слоем (EN 45510-3-3:1999, IDT) SM EN 45510-4-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 1: Echipamente pentru reducerea emisiei de praf Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 1: Установки для уменьшения эмиссии пыли (EN 45510-4-1:1999, IDT) SM EN 45510-4-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 2: Preîncălzitoare gaz-aer, abur-aer, gaz-gaz Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 2: Газо/воздушные, паро/воздушные и газо/газовые теплообменники (EN 45510-4-2:1999, IDT) SM EN 45510-4-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 3: Sistem de ventilaţie Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 3: Вентиляторная установка (EN 45510-4-3:1999, IDT) SM EN 45510-4-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţie de preparare a combustibilului Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-4: Дополнительное оборудование для котлов. Оборудование для подготовки топлива (EN 45510-4-4:2002, IDT) SM EN 45510-4-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-5: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţie de manipulare şi depozitare a cărbunelui în vrac Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-5: Дополнительное оборудование для котлов. Установки для обработки и хранения угля (EN 45510-4-5:2002, IDT) SM EN 45510-4-6:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 6: Instalaţie de desulfurare a gazelor de ardere (DeSOx)

Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 6: Установка для удаления серы из дымовых газов (EN 45510-4-6:1999, IDT) SM EN 45510-4-7:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4: Echipamente auxiliare pentru cazane. Secţiunea 7: Instalaţie de evacuare a cenuşii Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4: Дополнительное оборудование для котлов. Раздел 7: Установка для удаления золы (EN 45510-4-7:1999, IDT) SM EN 45510-4-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-8: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţie de transport al prafului de cărbune Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-8: Дополнительное оборудование для котлов. Установка по удалению и переработке пыли (EN 45510-4-8:1999, IDT) SM EN 45510-4-9:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-9: Echipamente auxiliare pentru cazane. Suflanta de funingine Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-9: Дополнительное оборудование для котлов. Обдувочные аппараты (EN 45510-4-9:1999, IDT) SM EN 45510-4-10:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 4-10: Echipamente auxiliare pentru cazane. Instalaţia de reducere a oxizilor de azot din gazul de ardere (DeNOx) Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 4-10: Дополнительное оборудование для котлов. Установки по денитрификации отходящего газа (De-NOx) (EN 45510-4-10:1999, IDT) SM EN 45510-5-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-2: Turbine cu gaze Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-2: Газовые турбины (EN 45510-5-2:1998, IDT) SM EN 45510-5-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-3: Turbine eoliene Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-3: Ветряные турбины (EN 45510-5-3:1998, IDT) SM EN 45510-5-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-4: Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-4: Гидротурбины, гидроаккумулирующие насосы и турбины-насосы (EN 45510-5-4:1998, IDT)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 45510-6-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-1: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Degazoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-1: Вспомогательное оборудование для турбин. Воздухоотделители (EN 45510-6-1:1998, IDT)

SM EN 45510-6-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-8: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Instalaţii de ridicat Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-8: Вспомогательное оборудование для турбин. Краны (EN 45510-6-8:1999, IDT)

SM EN 45510-6-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-2: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Preîncălzitoare de apă pentru alimentare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-2: Вспомогательное оборудование для турбин. Подогреватели питательной воды (EN 45510-6-2:1998, IDT)

SM EN 45510-6-9:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-9: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire cu apă Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-9: Вспомогательное оборудование для турбин. Системы водяного охлаждения (EN 45510-6-9:1999, IDT)

SM EN 45510-6-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-3: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Instalaţie de condensare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-3: Вспомогательное оборудование для турбин. Установки конденсационные (EN 45510-6-3:1998, IDT) SM EN 45510-6-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-4: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Pompe Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-4: Вспомогательное оборудование для турбин. Насосы (EN 45510-6-4:1999, IDT) SM EN 45510-6-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-5: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire uscată Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-5: Вспомогательное оборудование для турбин. Системы сухого охлаждения (EN 45510-6-5:1999, IDT) SM EN 45510-6-6:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-6: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Turnuri de răcire umede sau umede/uscate Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-6: Вспомогательное оборудование для турбин. Градирни с влажным и влажным/сухим охлаждением (EN 45510-6-6:1999, IDT) SM EN 45510-6-7:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-7: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Separatoare-supraîncălzitoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-7: Вспомогательное оборудование для турбин. Сепараторыпароперегреватели (EN 45510-6-7:1999, IDT)

20

SM EN 45510-7-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 7-1: Sisteme de conducte şi armături. Sisteme de conducte de înaltă presiune Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть7-1: Трубопроводы и клапаны. Системы трубопроводов высокого давления (EN 45510-7-1:1999, IDT) SM EN 45510-7-2:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 7-2: Sisteme de conducte şi armături. Armături pentru conducte de înaltă presiune şi cazane Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть7-2: Трубопроводы и клапаны. Бойлеры и клапаны трубопроводов высокого давления (EN 45510-7-2:1999, IDT) SM EN 45510-8-1:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 8-1: Control și aparate de măsură şi control Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 8-1: Контроль и контрольноизмерительная аппаратура (EN 45510-8-1:1998, IDT) 27.140

Hidroenergetică Гидроэнергетика

SM EN 45510-5-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-4: Turbine hidraulice, pompe de acumulare şi turbine-pompe Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-4: Гидротурбины, гидроаккумулирующие насосы и турбины-насосы (EN 45510-5-4:1998, IDT) 27.160

Helioenergetică Гелиоэнергетика

SM CEI/PAS 62111:2014 (vers. eng.) Condiţii tehnice pentru utilizarea energiilor regenerabile în electrificare descentralizată rurală Технические условия по применению возобновляемой энергии в сельской децентрализованной электрификации (CEI/PAS 62111:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM CEI/TS 62257-8-1:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 8-1: Selectarea bateriilor şi a sistemelor de management al bateriilor. Caz specific al bateriilor auto plumb-aicid disponibile în ţări în curs de dezvoltare Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 8-1: Выбор батарей и систем управления батареями для автономных систем электрификации. Специальный случай автомобильных заливаемых свинцово-кислотных батарей, используемых в развивающихся странах (CEI/TS 62257-8-1:2007, IDT) SM CEI/TS 62257-9-1:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-1: Sisteme de mică putere Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 9-1: Микромощные системы (CEI/TS 62257-9-1:2008, IDT) SM CEI/TS 62257-9-5:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-5: Sisteme integrate. Selectarea kiturilor de iluminat autonome pentru electrificarea rurală Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 9-5: Встроенная система. Выбор автономных комплектов освещения для электрификации села (CEI/TS 62257-9-5:2013, IDT) SM CEI/TS 62257-9-6:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-6: Sisteme integrate. Selectarea sistemelor fotovoltaice individuale de electrificare (PV-IES) Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 9-6: Встроенная система. Выбор фотоэлектрических индивидуальных систем электрификации (PV-IES) (CEI/TS 62257-9-6:2008, IDT) SM CEI/TS 62257-12-1:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală Partea 12-1: Selectarea lămpilor cu autobalast (CFL) pentru sisteme de electrificare rurală şi recomandări pentru echipamente de iluminat de uz casnic Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 12-1: Выбор ламп со встроенным балластом (CFL) для систем электрификации села и рекомендации для бытовых систем освещения (CEI/TS 62257-12-1:2007, IDT)

SM SR EN 12975-1+A1:2014 Instalații termice solare și componentele acestora. Captatoare solare. Partea 1: Cerințe generale Системы тепловые солнечные и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1: Общие требования (SR EN 12975-1+A1:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12975-1+A1:2011) SM SR EN 60904-5:2014 Dispozitive fotovoltaice. Partea 5: Determinarea temperaturii echivalente a celulei (ECT) dispozitivelor fotovoltaice (PV) prin metoda tensiunii în circuit deschis Приборы фотоэлектрические. Часть 5: Определение эквивалентной температуры элементов (ECT) фотоэлектрических приборов (PV) методом напряжения холостого хода (SR EN 60904-5:2011, IDT) 27.180

Sisteme turboeoliene de energie Системы ветровых энергетических турбин

SM EN 45510-5-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 5-3: Turbine eoliene Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 5-3: Ветряные турбины (EN 45510-5-3:1998, IDT) SM CEI/TS 62257-8-1:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 8-1: Selectarea bateriilor şi a sistemelor de management al bateriilor. Caz specific al bateriilor auto plumb-aicid disponibile în ţări în curs de dezvoltare Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 8-1: Выбор батарей и систем управления батареями для автономных систем электрификации. Специальный случай автомобильных заливаемых свинцово-кислотных батарей, используемых в развивающихся странах (CEI/TS 62257-8-1:2007, IDT) SM CEI/TS 62257-9-1:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-1: Sisteme de mică putere Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 9-1: Микромощные системы (CEI/TS 62257-9-1:2008, IDT) SM CEI/TS 62257-9-6:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală. Partea 9-6: Sisteme integrate. Selectarea sistemelor fotovoltaice individuale de electrificare (PV-IES) Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 9-6: Встроенная система. Выбор фотоэлектрических индивидуальных систем электрификации (PV-IES) (CEI/TS 62257-9-6:2008, IDT)

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM CEI/TS 62257-12-1:2014 (vers. eng.) Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de mică putere pentru electrificarea rurală Partea 12-1: Selectarea lămpilor cu autobalast (CFL) pentru sisteme de electrificare rurală şi recomandări pentru echipamente de iluminat de uz casnic Рекомендации для систем c возобновляемыми источниками энергии и гибридных систем малой мощности для электрификации села. Часть 12-1: Выбор ламп со встроенным балластом (CFL) для систем электрификации села и рекомендации для бытовых систем освещения (CEI/TS 62257-12-1:2007, IDT) 27.200

Tehnica frigului Холодильная технология

SM EN 45510-6-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-5: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Sisteme de răcire uscată Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-5: Вспомогательное оборудование для турбин. Системы сухого охлаждения (EN 45510-6-5:1999, IDT) SM EN 45510-6-6:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-6: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Turnuri de răcire umede sau umede/uscate Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-6: Вспомогательное оборудование для турбин. Градирни с влажным и влажным/сухим охлаждением (EN 45510-6-6:1999, IDT) 29 29.020

Electrotehnică Электротехника

SM EN 62561-2:2014 (vers. eng.) Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pămînt Компоненты системы молниезащиты (LPSC). Часть 2: Требования к проводникам и заземляющим электродам (EN 62561-2:2012, IDT) 29.035 29.035.01

29.040

SM EN 62305-2:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 2: Managementul riscului Защита от молнии. Часть 2: Управление риском (EN 62305-2:2012, IDT) SM EN 62561-1:2014 (vers. eng.) Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare Компоненты системы молниезащиты (LPSC). Часть 1: Требования к соединительным элементам (EN 62561-1:2012, IDT)

22

Fluide izolante Изоляционные жидкости и газы

SM EN 60567:2014 (vers. eng.) Echipamente electrice imersate în ulei. Eşantioane de gaz şi analiza gazelor libere şi dizolvate. Ghid Электрооборудование маслонаполненное. Отбор проб газов и анализ свободных и растворенных газов. Руководство (EN 60567:2011, IDT) 29.040.10

Uleiuri izolante Изоляционные масла

SM EN 60422:2014 (vers. eng.) Uleiuri minerale electroizolante în echipamente electrice. Ghid pentru întreţinere şi supraveghere Масла минеральные изоляционные в электрооборудовании. Руководство по контролю и обслуживанию (EN 60422:2013, IDT) 29.040.20

SM EN 61936-1:2014 (vers. eng.) Instalaţii electrice cu tensiuni alternative nominale mai mari de 1 kV. Partea 1: Reguli comune Установки энергетические переменного тока напряжением свыше 1 kV. Часть 1: Общие правила (EN 61936-1:2010, IDT)

Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

SM SR EN 60811-605:2014 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 605: Încercări fizice. Măsurarea conținutului de negru de fum și/sau de umpluturi minerale din amestecuri de polietilenă Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605: Физические испытания. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя в композициях на основе полиэтилена (SR EN 60811-605:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010)

Electrotehnică în general Электротехника в целом

SM CLC/TR 50404:2014 (vers. eng.) Electrostatică. Cod practic pentru evitarea pericolelor datorate electricităţii statice Электростатика. Кодекс практики предохранения опасных случаев, вызванных статическим электричеством (CLC/TR 50404:2003, IDT)

Materiale izolante Изоляционные материалы

Gaze izolante Изоляционные газы

SM EN 60376:2014 (vers. eng.) Specificaţie pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de sulf (SF6) pentru utilizare în echipamente electrice Технические условия на элегаз гексафторид серы (SF6) технического сорта для использования в электрическом оборудовании (EN 60376:2005, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

29.060 29.060.01

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare şi cabluri electrice în general Электрические кабели в целом

SM EN 45510-2-9:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-9: Echipamente electrice. Sisteme de cablare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-9: Электрическое оборудование. Кабельные системы (EN 45510-2-9:2008, IDT) 29.060.20

Cabluri Кабели

SM CEI 60183:2014 (vers. eng.) Ghid pentru alegerea cablurilor de înaltă tensiune Руководство по выбору высоковольтных кабелей (CEI 60183:1984, IDT) SM CEI 60840:2014 (vers. eng.) Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale mai mari de 30 kV (Um = 36 kV) pînă la 150 kV (Um = 170 kV). Metode de încercare şi cerinţe Кабели силовые с экструдированной изоляцией и их принадлежности на номинальные напряжения свыше 30 kV (Um = 36 kV) дo 150 kV (Um = 170 kV). Методы испытаний и требования (CEI 60840:2011, IDT) SM EN 45510-2-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-8: Echipamente electrice. Cabluri de energie Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-8: Электрическое оборудование. Силовые кабели (EN 45510-2-8:2004, IDT) SM SR EN 60811-605:2014 Cabluri electrice și cabluri cu fibre optice. Metode de încercări pentru materiale nemetalice. Partea 605: Încercări fizice. Măsurarea conținutului de negru de fum și/sau de umpluturi minerale din amestecuri de polietilenă Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605: Физические испытания. Измерение содержания сажи и/или минерального наполнителя в композициях на основе полиэтилена (SR EN 60811-605:2012, IDT) (Înlocuieşte parţial SM SR EN 60811-4-1:2010) 29.080 29.080.01

Izolaţii Изоляция Izolaţii electrice în general Электрическая изоляция в целом

SM EN 61936-1:2014 (vers. eng.) Instalaţii electrice cu tensiuni alternative nominale mai mari de 1 kV. Partea 1: Reguli comune Установки энергетические переменного тока напряжением свыше 1 kV. Часть 1: Общие правила (EN 61936-1:2010, IDT)

29.120 29.120.50

Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

SM SR EN 50557:2014 Prescripții pentru dispozitivele cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate ID și DD, pentru utilizări casnice și similare Требования к устройствам автоматического повторного включения (ARD) для автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтоков (RCBO) - автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, без встроенной защиты от сверхтоков (RCCB) бытового и аналогичного назначения (SR EN 50557:2012, IDT) 29.120.70

Relee Реле

SM CEI 60255-12:2014 (vers. eng.) Relee electrice. Partea 12: Relee direcţionale şi relee de putere cu două mărimi de alimentare de intrare Реле электрические. Часть 12: Реле направления и реле мощности с двумя входными воздействующими величинами (CEI 60255-12:1980, IDT) SM CEI 60255-13:2014 (vers. eng.) Relee electrice. Partea 13: Relee diferenţiale cu frînare Реле электрические. Часть 13: Процентнодифференциальные реле (CEI 60255-13:1980, IDT) SM EN 60255-121:2014 (vers. eng.) Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 121: Prescripţii funcţionale pentru protecţie de distanţă Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 121: Функциональные требования к дистанционной защите (EN 60255-121:2014, IDT) SM EN 60255-127:2014 (vers. eng.) Relee de măsurare şi echipament de protecţie. Partea 127: Prescripţii funcţionale pentru protecţie la tensiune maximă/minimă Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 127: Функциональные требования к защите от максимального/минимального напряжения (EN 60255-127:2014, IDT) SM EN 60255-149:2014 (vers. eng.) Relee de măsurare şi dispozitive de protecţie. Partea 149: Prescripţii funcţionale pentru relee electrice termice Реле измерительные и защитное оборудование. Часть 149: Функциональные требования к тепловым электрическим реле (EN 60255-149:2013, IDT)

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

29.130

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM EN 60376:2014 (vers. eng.) Specificaţie pentru calitatea tehnică a hexafluorurii de sulf (SF6) pentru utilizare în echipamente electrice Технические условия на элегаз гексафторид серы (SF6) технического сорта для использования в электрическом оборудовании (EN 60376:2005, IDT) 29.130.01

Aparate de conectare şi comandă în general Коммутационная аппаратура и аппаратура управления в целом

SM EN 45510-2-7:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-7: Echipamente electrice. Aparataj Руководство по оснащению электростанций оборудованием . Часть 2-7: Электрическое оборудование. Распределительные устройства и аппаратура управления (EN 45510-2-7:2002, IDT) 29.130.10

Aparate de conectare şi comandă de înaltă tensiune Высоковольтное оборудование, коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM CEI 62271-100:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 100: Întreruptoare de putere (disjunctoare) de curent alternativ Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 100: Автоматические выключатели переменного тока (IEC 62271-100:2008, IDT)

SM CEI 62271-211:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 211: Conexiune directă între transformatoare de putere şi aparataj în carcasă metalică cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni nominale mai mari de 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 211: Прямое соединение между силовыми трансформаторами и бронированным распределительным устройством с элегазовой изоляцией на номинальное напряжение свыше 52 kV (IEC 62271-211:2014, IDT) SM CEI/TR 62271-208:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 208: Metode de cuantificare a stării de echilibru putere-frecvenţă a cîmpurilor electromagnetice generate de ansambluri ale aparatajului de înaltă tensiune şi staţii prefabricate de înaltă/joasă tensiune Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 208: Методы количественной оценки установившегося режима электромагнитных полей промышленной частоты, создаваемых распределительными устройствами и готовыми подстанциями высокого/низкого напряжения (IEC/TR 62271-208:2009, IDT) SM CEI/TR 62271-300:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 300: Calificare seismică pentru întreruptoare de curent alternativ Аппаратура распределения и управления высоковольтная Часть 300: Сейсмическая оценка выключателей переменного тока (CEI/IEC/TR 62271-300:2006, IDT) SM CEI/TR 62271-301:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 301: Standardizarea dimensională a terminalelor de înaltă tensiune Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 301: Размерная стандартизация терминалов (IEC/TR 62271-301:2009, IDT)

SM CEI 62271-101:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 101: Încercări sintetice Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 101: Синтетические испытания (IEC 62271-101:2012)

SM CEI/TR 62271-302:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 302: Întreruptoare de curent alternativ cu funcţionare non simultană la poli Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 302: Выключатели переменного тока с целевой не одновременной работой с полюсами (IEC/TR 62271-302:2010, IDT)

SM CEI 62271-103:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 103: Întreruptoare (mecanice de sarcină) pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV şi mai mici sau egale cu 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 103: Переключатели для номинальных напряжений свыше 1 kV до 52 kV включительно (IEC 62271-103:2011, IDT)

SM CEI/TR 62271-303:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 303: Utilizarea şi manipularea cu hexafluorură de sulf (SF6) Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 303: Применение и обращение с гексафторидом серы (SF6) (IEC/TR 62271-303:2008, IDT)

SM CEI 62271-111:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 111: Dispozitive cu reînchidere automată şi întreruptoare de avarie pentru sisteme de curent alternativ pînă la 38 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 111: Устройства автоматического повторного включения и аварийные прерыватели для систем переменного тока до 38 kV (IEC 62271-111:2012, IDT)

24

SM CEI/TS 62271-304:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 304: Clase de construcţii pentru aparataj închis în membrană cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV şi pînă la 52 kV inclusiv, destinate utilizării în condiţii climaterice severe Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 304: Классы конструкций для закрытых распределительных и управляющих устройств в оболочке на номинальные напряжения свыше 1kV до 52kV включительно, для эксплуатации в тяжелых климатических условиях (IEC/TS 62271-304:2008, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM CEI/TR 62271-305:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 305: Capabilitatea separatoarelor cu izolaţie de aer pentru tensiuni nominale mai mari de 52 kV de comutaţie a curentului capacitiv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 305: Способность коммутирования емкостного тока разъединителей с воздушной изоляцией на номинальные напряжения свыше 52 kV (IEC/TR 62271-305:2009, IDT) SM CEI/TR 62271-306:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 306: Ghid de utilizare a standardelor CEI 62271-100, CEI 62271-1 şi a altor standarde CEI cu referire la întreruptoare de curent alternativ Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 306: Руководство по стандартам IEC 62271-100, IEC 62271-1 и другим стандартам IEC, связанным с прерывателями цепи переменного тока (IEC/TR 62271-306:2012, IDT) SM CEI/TR 62271-310:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 310 : Încercarea rezistenţei electrice pentru întreruptoare cu tensiune nominală de peste 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 310: Испытания прерывателей цепи на электрическую стойкость при номинальном напряжении выше 52 kV (IEC/TR 62271-310:2008, IDT) SM CEI/TS 62271-210:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 210: Calificare seismică pentru ansambluri de aparataj în carcasă metalică şi izolaţie solidă pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV şi pînă la 52 kV inclusiv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 210: Сейсмическая квалификация для комплектных распределительных и управляющих устройств в металлической оболочке и твердой изоляционной оболочке на номинальные напряжения от 1 kV и до 52 kV включительно (IEC/TS 62271-210:2013, IDT) SM EN 62271-104:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 104: Întreruptoare de curent alternativ pentru tensiuni nominale egale sau mai mari de 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 104: Переключатели переменного тока для номинального напряжения 52 kV и выше (EN 62271-104:2009, IDT) SM EN 62271-105:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 105: Combinaţii întreruptoare-siguranţe fuzibile de curent alternativ cu tensiuni nominale peste 1 kV şi pînă la 52 KV inclusiv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 105: Блоки выключательпредохранитель для переменного тока на номинальные напряжения выше 1 kV и до 52 kV включительно (EN 62271-105:2012, IDT)

SM EN 62271-106:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 106: Contactoare de curent alternativ şi demaroare cu contactoare pentru motoare Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 106: Контакторы переменного тока, контакторные контроллеры и пускатели электродвигателей (EN 62271-106:2011, IDT) SM EN 62271-107:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 107: Întreruptoare de curent alternativ cu siguranţe fuzibile pentru tensiuni nominale mai mari de 1 kV şi pînă la 52 kV inclusiv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 107: Переключатели переменного тока с предохранителями для номинального напряжения от 1 kV до 52 kV включительно (EN 62271-107:2012, IDT) SM EN 62271-108:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 108: Întreruptor-separator de înaltă tensiune şi de curent alternativ cu tensiuni nominale egale sau mai mari de 72,5 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 108: Высоковольтные разъединители переменного тока для номинального напряжения 72,5 kV и выше (EN 62271-108:2006, IDT) SM EN 62271-109:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 109: Întreruptoare pentru comutarea bateriilor de condensatoare serie de curent alternativ Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 109: Обходные выключатели с последовательным конденсатором переменного тока (EN 62271-109:2009, IDT) SM EN 62271-110:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 110: Comutarea sarcinilor inductive Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 110: Переключение индуктивной нагрузки (EN 62271-110:2012, IDT) SM EN 62271-112:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 112: Separatoare de legare la pămînt, de curent alternativ, rapide pentru stingerea arcului electric secundar pe liniile de transport al energiei electrice Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 112: Заземленные высокоскоростные переключатели переменного тока для гашения вторичной дуги на трансмиссионных линиях (EN 62271-112:2013, IDT) SM EN 62271-200:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 200: Aparataj în carcasă metalică, pentru curent alternativ şi tensiuni nominale peste 1 kV şi pînă la 52 kV inclusiv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 200: Распределительные и управляющие устройства переменного тока в металлической оболочке на номинальные напряжения от 1 kV до 52 kV включительно (EN 62271-200:2012, IDT)

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 62271-201:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 201: Aparataj în carcasă izolantă, de curent alternativ şi tensiuni nominale peste 1 kV şi pînă la 52 kV inclusiv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 201: Распределительные и управляющие устройства переменного тока в твердой изоляционной оболочке на номинальные напряжения от 1 kV и до 52 kV включительно (EN 62271-201: 2006, IDT) SM EN 62271-202:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 202: Staţii prefabricate de înaltă/joasă tensiune Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 202: Готовые подстанции высокого/низкого напряжения (EN 62271-202: 2014, IDT) SM EN 62271-203:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 203: Aparataj în carcasă metalică cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni nominale mai mari de 52 Kv Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 203: Распределительные устройства с элегазовой изоляцией в металлической оболочке на номинальные напряжения выше 52 kV (EN 62271-203: 2012, IDT) SM EN 62271-204:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 204: Linii de transport rigide, cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni nominale mai mari de 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 204: Жесткие линии передачи с газовой изоляцией на номинальное напряжение выше 52 kV (EN 62271-204: 2011, IDT) SM EN 62271-205:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 205: Ansambluri compacte de aparataj pentru tensiuni nominale peste 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 205: Компактные комплектные распределительные устройства на номинальные напряжения выше 52 kV (EN 62271-205: 2008, IDT) SM EN 62271-206:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 206: Sisteme indicatoare de prezenţă a tensiunii nominale mai mare de 1 kV şi mai mică sau egală cu 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 206: Системы индикации наличия напряжения на номинальные напряжения выше 1 kV и до 52 kV включительно (EN 62271-206: 2011, IDT) SM EN 62271-207:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 207: Calificare seismică pentru ansambluri de aparataj cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni nominale mai mari de 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 207: Сейсмическая квалификация для узлов комплектных распределительных устройств с газовой изоляцией на номинальные напряжения выше 52 kV (EN 62271-207: 2012, IDT)

26

SM EN 62271-209:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 209: Conexiuni de cabluri pentru aparataj în carcasă metalică cu izolaţie gazoasă, pentru tensiuni nominale mai mari de 52 kV. Cabluri cu ulei fluid şi izolaţie extrudată. Terminale de cablu de tip uscat şi umplute cu fluid Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 209: Кабельные соединения для элегазовой аппаратуры распределения в металлической оболочке на номинальные напряжения выше 52 kV. Заполненные жидкостью и экструдированные изоляционые кабели. Заполненные жидкостью и сухие кабельные концы (EN 62271-209:2007, IDT) 29.130.20

Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

SM EN 60947-7-4:2014 (vers. eng.) Aparataj de joasă tensiune. Partea 7-4: Echipamente accesorii. Blocuri de joncţiune pentru plăci cu circuite imprimate pentru conductoare de cupru Аппаратура низковольтная. Часть 7-4: Вспомогательная аппаратура. Терминальные блоки РСВ для медных проводников (EN 60947-7-4:2013, IDT) 29.130.99

Alte aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления прочая

SM EN 62271-104:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 104: Întreruptoare de curent alternativ pentru tensiuni nominale egale sau mai mari de 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 104: Переключатели переменного тока для номинального напряжения 52 kV и выше (EN 62271-104:2009, IDT) SM EN 62271-112:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 112: Separatoare de legare la pămînt, de curent alternativ, rapide pentru stingerea arcului electric secundar pe liniile de transport al energiei electrice Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 112: Заземленные высокоскоростные переключатели переменного тока для гашения вторичной дуги на трансмиссионных линиях (EN 62271-112:2013, IDT) SM EN 62271-205:2014 (vers. eng.) Aparataj de înaltă tensiune. Partea 205: Ansambluri compacte de aparataj pentru tensiuni nominale peste 52 kV Аппаратура распределения и управления высоковольтная. Часть 205: Компактные комплектные распределительные устройства на номинальные напряжения выше 52 kV (EN 62271-205: 2008, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

29.140 29.140.99

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

SM SR EN 61347-2-7:2014 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripții particulare pentru aparataj electronic alimentat cu baterie, pentru iluminat de siguranță (autonom) Аппаратура для ламп. Часть 2-7: Частные требования к электронным пускорегулирующим аппаратам, работающим от батарей, применяемым для аварийного освещения (автономного) (SR EN 61347-2-7:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 61347-2-7:2010) 29.160

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся

SM EN 60034-4:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 4: Metode pentru determinarea prin încercări a mărimilor maşinilor sincrone Машины электрические вращающиеся. Часть 4: Методы экспериментального определения параметров синхронных машин (EN 60034-4:2008, IDT) SM EN 60034-15:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 15: Niveluri de ţinere la impuls de tensiune ale maşinilor rotative de curent alternativ cu bobine stator preformate Машины электрические вращающиеся. Часть 15: Предельные уровни импульсного напряжения для вращающихся машин переменного тока c шаблонной катушкой статора (EN 60034-15:2009, IDT) SM EN 60034-18-31:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 18-31: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Proceduri de încercare pentru înfăşurări preformate. Evaluarea termică şi clasificarea sistemelor de izolaţie utilizate în maşinile electrice rotative Машины электрические вращающиеся. Часть 18-31: Функциональная оценка систем изоляции. Методики испытаний шаблонных обмоток. Оценка тепловых характеристик и классификация изоляционных систем, используемых во вращающихся машинах (EN 60034-18-31:2012, IDT) SM EN 60034-18-32:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 18-32: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Proceduri de încercare pentru înfăşurări preformate. Evaluarea prin anduranţă electrică Машины электрические вращающиеся. Часть 18-32: Функциональная оценка систем изоляции. Методики испытаний шаблонных обмоток. Оценка электрической стойкости (EN 60034-18-32:2010, IDT) SM EN 60034-18-34:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 18-34: Evaluarea funcţională a sistemelor de izolaţie. Proceduri de încercare pentru înfăşurări preformate. Evaluarea anduranţei termomecanice a sistemelor de izolaţie Машины электрические вращающиеся. Часть 18-34: Функциональная оценка систем изоляции. Методики

испытаний для шаблонной обмотки. Оценка термомеханической стойкости систем изоляции (EN 60034-18-34:2012, IDT) SM EN 60034-18-41:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 18-41: Sisteme de izolație electrică fără descărcare parțială (de tip I), pentru mașini electrice rotative alimentate de la convertoare de tensiune. Încercări de calificare și de control al calității Машины электрические вращающиеся. Часть 18-41: Системы электрической изоляции без частичного разряда (тип I) для вращающихся электрических машин с питанием от преобразователей напряжения. Квалификационные испытания и испытания для контроля качества (EN 60034-18-41:2014, IDT) SM EN 60034-26:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 26: Efectele tensiunii de dezechilibru asupra performanţei motoarelor asincrone trifazate în colivie Машины электрические вращающиеся. Часть 26: Эффекты несбалансированных напряжений на рабочие характеристики трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором (EN 60034-26:2006, IDT) SM EN 60034-30-1:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 30-1: Clase de randament pentru motoare de curent alternativ care funcționează de la rețea (cod IE) Машины электрические вращающиеся. Часть 30-1: Классы эффективности двигателей переменного тока, работающих от сети (код IE) (EN 60034-30-1:2014, IDT) SM CEI 60034-19:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 19: Metode specifice de încercare a mașinilor cu curent continuu cu surse de alimentare standard și cu surse de alimentare de la redresor Машины электрические вращающиеся. Часть 19: Специальные методы испытаний машин постоянного тока со стандартными источниками питания и с источниками питания от выпрямителей (IEC 60034-19:2014, IDT) SM CEI/TS 60034-2-3:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 2-3: Metode specifice de încercare pentru determinarea pierderilor și a randamentului motoarelor asincrone de curent alternativ (AC) alimentate de la convertor Машины электрические вращающиеся. Часть 2-3: Специальные методы испытания для определения потерь и коэффициента полезного действия асинхронных двигателей переменного тока (AC), питающихся от преобразователя (IEC/TS 60034-2-3:2013, IDT) SM CEI/TS 60034-25:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 25: Mașini electrice de curent alternativ în sisteme de acționare electrică. Ghid de aplicare Машины электрические вращающиеся. Часть 25: Электрические машины переменного тока в системах электрического привода. Руководство по применению (IEC/TS 60034-25:2014, IDT)

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM CEI/TS 60034-27-2:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 27-2: Măsurarea online a descărcării parțiale pe izolația bobinei statorului mașinilor electrice rotative Машины электрические вращающиеся. Часть 27-2: Онлайновое измерение частичного разряда на изоляции статорной обмотки вращающихся электрических машин (IEC/TS 60034-27-2:2012, IDT) SM CLC/TS 60034-18-42:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 18-42: Încercări de calificare și de recepție pentru sistemele de izolare electrică rezistente la descărcarea parțială (de tip II), pentru mașini electrice rotative alimentate de la convertoare de tensiune Машины электрические вращающиеся. Часть 18-42: Квалификационные и приемочные испытания стойких к воздействию частичных разрядов систем электрической изоляции (типа II) для вращающихся электрических машин с питанием от преобразователей напряжения (CLC/TS 60034-18-42:2011, IDT) SM CLC/TS 60034-24:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 24: Detectarea și diagnosticarea online a defecțiunilor potențiale la părțile active ale mașinilor electrice rotative și a curenților de lagăr. Ghid de aplicare Машины электрические вращающиеся. Часть 24: Онлайновое обнаружение и диагностика потенциальных неисправностей активных частей вращающихся электрических машин и подшипниковых токов. Руководство по применению (CLC/TS 60034-24:2011, IDT) SM CLC/TS 60034-27:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 27: Măsurarea descărcării parțiale pe izolația bobinei statorului mașinilor electrice rotative deconectate de la rețea Машины электрические вращающиеся. Часть 27: Измерение частичного разряда на изоляции статорной обмотки отключенных от сети вращающихся электрических машин (CLC/TS 60034-27:2011, IDT) SM CLC/TS 60034-31:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 31: Selectarea motoarelor cu eficiență electrică, inclusiv ale acționărilor cu turație variabilă. Ghid de aplicare Машины электрические вращающиеся. Часть 31: Выбор энергоэффективных двигателей, включая приводы с регулируемой скоростью. Руководство по применению (CLC/TS 60034-31:2011, IDT) 29.160.01

Maşini rotative în general Машины вращающиеся в целом

SM CEI/TS 60034-23:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 23: Specificații pentru recondiționarea mașinilor electrice rotative Машины электрические вращающиеся. Часть 23: Технические условия на восстановленные вращающиеся электрические машины (IEC/TS 60034-23:2003, IDT)

28

29.160.30

Motoare Двигатели

SM EN 45510-2-5:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-5: Echipamente electrice. Motoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-5: Электрическое оборудование. Двигатели (EN 45510-2-5:2002, IDT) SM CLC/TS 60034-20-1:2014 (vers. eng.) Maşini electrice rotative. Partea 20-1: Motoare de comandă. Motoare pas cu pas Машины электрические вращающиеся. Часть 20-1: Управляющие электродвигатели. Шаговые двигатели (CLC/TS 60034-20-1:2004, IDT) 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

SM CEI 60076-7:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 7: Ghid de încărcare a transformatoarelor de putere cu ulei Трансформаторы силовые. Часть 7: Руководство по нагрузке масляных силовых трансформаторов (IEC 60076-7:2005, IDT) SM CEI 60076-8:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 8: Ghid de aplicare Трансформаторы силовые. Часть 8: Руководство по применению (IEC 60076-8:1997, IDT) SM CEI 60076-12:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 12: Ghid de încărcare a transformatoarelor de putere de tip uscat Трансформаторы силовые. Часть 12: Руководство по нагрузкe силовых трансформаторов сухого типа (IEC 60076-12:2008, IDT) SM CEI 60076-15:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 15: Transformatoare de putere umplute cu gaz Трансформаторы силовые. Часть 15: Газонаполненные силовые трансформаторы (IEC 60076-15:2008, IDT) SM CEI 60076-21:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 21: Cerinţe standard, terminologie şi metode de încercări pentru regulatoare de tensiune cu pas Трансформаторы силовые. Часть 21: Стандартные требования, терминология и правила испытаний для ступенчатых регуляторов напряжения (IEC 60076-21:2011, IDT) SM CEI/TS 60076-19:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 19: Reguli pentru determinarea incertitudinilor în măsurarea pierderilor în transformatoare de putere și reactoare Трансформаторы силовые. Часть 19: Правила определения неопределенностей при измерении потерь на силовых трансформаторах и реакторах (IEC/TS 60076-19:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 60076-14:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 14: Transformatoare de putere imersate într-un lichid electroizolant care utilizează materiale electroizolante la temperaturi înalte Трансформаторы силовые. Часть 14: Погруженные в жидкость силовые трансформаторы с использованием высокотемпературных изоляционных материалов (EN 60076-14:2013, IDT)

29.240

29.240.20

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети Linii de transport şi distribuţie a energiei electrice Линии электропередачи

SM EN 60076-16:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 16: Transformatoare pentru instalaţii eoliene Трансформаторы силовые. Часть 16: Трансформаторы для ветровых турбин (EN 60076-16:2011, IDT)

SM CEI/TR 60865-2:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit. Calculul efectelor. Partea 2: Exemple de calcul Токи короткого замыкания. Расчет эффектов. Часть 2: Примеры расчета (CEI/TR 60865-2:1994, IDT)

SM EN 60076-18:2014 (vers. eng.) Transformatoare de putere. Partea 18: Măsurarea răspunsului în frecvenţă Трансформаторы силовые. Часть 18: Измерениe частотной характеристики (EN 60076-18:2012, IDT)

SM CEI/TR 60909-1:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 1: Factori pentru calcularea curenţilor de scurtcircuit conform CEI 60909-0 Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Часть 1: Коэффициенты для расчетов токов короткого замыкания в соответствии с IEC 60909-0 (CEI/TR 60909-1:2002, IDT)

29.200

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

SM EN 60700-1:2014 (vers. eng.) Ventile cu tiristoare pentru transportul energiei în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC). Partea 1: Încercări electrice Вентили тиристорные для передачи энергии постоянного тока высокого напряжения (HVDC). Часть 1: Электрические испытания (EN 60700-1:1998, IDT) SM EN 61803:2014 (vers. eng.) Determinarea pierderilor de putere în posturile de conversie în curent continuu la înaltă tensiune (HVDC) Определение потерь мощности на станциях преобразования постоянного тока высокого напряжения (HVDC) (EN 61803:1999, IDT) 29.220

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи

SM EN 45510-2-3:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-3: Echipamente electrice. Baterii staţionare şi încărcătoare/ redresoare Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-3: Электрическое оборудование. Стационарные батареи и зарядные устройства (EN 45510-2-3:2000, IDT) SM EN 45510-2-4:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 2-4: Echipamente electrice. Convertizoare de putere Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 2-4: Электрическое оборудование. Статические преобразователи высокой мощности (EN 45510-2-4:2000, IDT)

SM CEI/TR 60909-2:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 2: Date ale echipamentului electric pentru calcularea curenţilor de scurtcircuit Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Часть 2: Данные электрооборудования для расчетов токов короткого замыкания (CEI/TR 60909-2:2008, IDT) SM CEI/TR 60909-4:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 4: Exemple de calculare a curenţilor de scurtcircuit Токи короткого замыкания в трехфазных системах переменного тока. Часть 4: Примеры расчета токов короткого замыкания (CEI/TR 60909-4:2000, IDT) SM EN 50423-2:2014 (vers. eng.) Linii electrice aeriene mai mari de 1 kV c.a pînă la 45 kV c.a. Partea 2: Lista aspectelor normativelor naţionale Воздушные линии электропередачи переменного тока от 1 kV до 45 Kv. Часть 2: Индекс национальных нормативных аспектов (EN 50423-2:2005, IDT) SM EN 50423-3:2014 (vers. eng.) Linii electrice aeriene mai mari de 1 kV c.a pînă la 45 kV c.a. Partea 3: Set de aspecte normative naţionale Воздушные линии электропередачи переменного тока от 1 kV до 45 kV. Часть 3: Набор национальных нормативных аспектов (EN 50423-3:2005, IDT) SM EN 60865-1:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit. Calculul efectelor. Partea 1: Definiţii şi metode de calcul Токи короткого замыкания. Расчет эффектов. Часть 1: Определения и методы расчета (EN 60865-1:2012, IDT)

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 60909-0:2014 (vers. eng.) Curenţi de scurtcircuit în reţele trifazate de curent alternativ. Partea 0: Calculul curenţilor Токи короткого замыкания в системах трехфазного переменного тока. Часть 0: Расчет токов (EN 60909-0:1999, IDT) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

SM SR EN 13237:2014 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения для оборудования и защитных систем, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасных средах (SR EN 13237:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13237:2011) 31 31.260

Electronică Электроника Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

SM SR EN ISO 11553-3:2014 Securitatea mașinilor. Mașini de prelucrat cu laser. Partea 3: Metode de măsurare și de reducere a zgomotului mașinilor de prelucrat cu laser, a dispozitivelor de procesare portabile și a echipamentelor auxiliare conexe (clasă de exactitate 2) Безопасность машин. Станки для лазерной обработки. Часть 3: Методы снижения шума и измерения уровня шума станков для лазерной обработки, ручных устройств для лазерной обработки и связанного с ними вспомогательного оборудования (класс точности 2) (SR EN ISO 11553-3:2013, IDT) 33

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

SM EN 61000-2-9:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2: Mediu înconjurător. Secţiunea 9: Descrierea mediului IEMN-MA. Perturbaţii radiate. Standard de bază în CEM Электромагнитная совместимость (EMC). Часть 2: Oкружающая среда. Раздел 9: Описание условий ядерного электромагнитного импульса на больших высотах (HEMP). Испускаемые помехи. Основная публикация по EMC (EN 61000-2-9:1996, IDT) SM EN 61000-4-16:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-16: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la perturbaţii conduse, de mod comun, în domeniul de frecvenţe de la 0 Hz pînă la 150 kHz Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-16: Методы испытаний и измерений. Испытание на

30

устойчивость к наведенным помехам общего вида в диапазоне частот от 0 Hz до 150 kHz (EN 61000-4-16:1998, IDT) SM EN 61000-4-24:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 24: Metode de încercare pentru dispozitivele de protecţie contra perturbaţiilor conduse, produse de IEMN-MA. Standard de bază în CEM Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4: Методы испытаний и измерений. Раздел 24: Методы испытаний устройств защиты от помех, вызванных ядерным электромагнитным импульсом на больших высотах. Основная публикация по EMC (EN 61000-4-24:1997, IDT) SM EN 61000-5-5:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 5: Ghiduri de instalare şi de reducere a perturbaţiilor. Secţiunea 5: Specificaţie pentru dispozitivele de protecţie contra perturbaţiilor conduse IEMN-MA. Standard de bază în CEM Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 5: Руководства по монтажу и подавлению помех Раздел 5: Технические условия на устройства защиты от кондуктивных помех в результате ядерного электромагнитного импульса на больших высотах (HEMP). Основная публикация по EMC (EN 61000-5-5:1996, IDT) SM SR EN 50270:2014 Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea și măsurarea gazelor combustibile, a gazelor toxice sau a oxigenului Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (SR EN 50270:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 50270:2010) 33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

SM EN 61000-2-2:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2-2: Mediu înconjurător. Niveluri de compatibilitate pentru perturbaţiile conduse de joasă frecvenţă şi transmisia de semnale în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-2: Oкружающая среда. Уровни совместимости для низкочастотных кондуктивных помех и передача сигналов в низковольтных системах коммунального электроснабжения (EN 61000-2-2:2002, IDT) SM EN 61000-2-10:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 2-10: Mediu înconjurător. Descrierea mediului IEMN-MA. Perturbaţii conduse Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 2-10: Oкружающая среда.Oписание среды HEMP. Кондуктивные помехи (EN 61000-2-10:1999, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

33.100.10

Emisie Излучение

SM EN 61000-4-7:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-7: Tehnici de încercare şi măsurare. Ghid general referitor la măsurarea şi aparatajul pentru măsurarea armonicilor şi interarmonicilor, aplicabil reţelelor de alimentare şi echipamentelor conectate la acestea Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-7: Методы испытаний и измерений. Общее руководство по измерительной аппаратуре и измерениям гармоник и межгармоник в системах электропитания и подключаемом оборудовании (EN 61000-4-7:2002, IDT) SM SR EN 55014-1:2014 Compatibilitate electromagnetică. Cerințe pentru aparate electrocasnice, unelte electrice și aparate similare. Partea 1: Emisie Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым приборам, электрическим инструментам и аналогичным устройствам. Часть 1: Эмиссия (SR EN 55014-1:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 55014-1:2010) 33.100.20

Imunitate Защищенность

SM EN 61000-4-5:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-5: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la supratensiuni Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-5: Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость от перенапряжения (EN 61000-4-5:2014, IDT) SM EN 61000-4-7:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-7: Tehnici de încercare şi măsurare. Ghid general referitor la măsurarea şi aparatajul pentru măsurarea armonicilor şi interarmonicilor, aplicabil reţelelor de alimentare şi echipamentelor conectate la acestea Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-7: Методы испытаний и измерений. Общее руководство по измерительной аппаратуре и измерениям гармоник и межгармоник в системах электропитания и подключаемом оборудовании (EN 61000-4-7:2002, IDT) SM EN 61000-4-12:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-12: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la unde oscilante Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-12: Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к кольцевым волнам (EN 61000-4-12:2006, IDT)

SM EN 61000-4-14:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-14: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la fluctuaţii de tensiune pentru echipamente al căror curent de intrare nu depăşeşte 16 A pe fază Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-14: Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к флуктуациям напряжения для оборудования с входным током не выше 16 А на фазу (EN 61000-4-14:1999, IDT) SM EN 61000-4-15:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-15: Tehnici de încercare şi măsurare. Flickermetru. Specificaţii funcţionale şi de proiectare Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-15: Методы испытаний и измерений. Фликкерметр. Функциональные требования и технические нормы на проектирование (EN 61000-4-15:2011, IDT) SM EN 61000-4-17:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-17: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercare de imunitate la ondulaţia reziduală pe porturile de alimentare cu tensiune continuă Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-17: Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к пульсациям питающего сетевого напряжения (EN 61000-4-17:1999, IDT) SM EN 61000-4-27:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-27: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la dezechilibrul tensiunilor de alimentare pentru echipamentele al căror curent de intrare nu depăşeşte 16 A pe fază Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-27: Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к несимметричному напряжению для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу (EN 61000-4-27:2000, IDT) SM EN 61000-4-28:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-28: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la variaţia frecvenţei tensiunii de alimentare pentru echipamentele al căror curent de intrare nu depăşeşte 16 A pe fază Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-28: Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость в зависимости от изменения частоты питания для оборудования, рассчитанного на входной ток не выше 16 А на фазу (EN 61000-4-28:2000, IDT) SM EN 61000-4-29:2014 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4-29: Tehnici de încercare şi măsurare. Încercări de imunitate la căderi temporare de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi fluctuaţii de tensiune la porturi de alimentare în tensiune continuă Электромагнитная совместимость (ЕМС). Часть 4-29: Методы испытаний и измерений. Испытание на помехоустойчивость к кратковременному понижению напряжения, кратковременному прерыванию и изменению напряжения на входном плече питания постоянного тока (EN 61000-4-29:2000, IDT)

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

SM 122:2014 Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci Дорожные транспортные средства. Знаки регистрационные автотранспортных средств и прицепов (Înlocuiește SM 122:2002) (cu aplicare din 01.03.2015) 43.040 43.040.40

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Sisteme de frînare Тормозные системы

SM ISO 9128:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Simboluri grafice de notare a tipurilor lichidelor de frînă Транспорт дорожный. Графические символы обозначения типов тормозных жидкостей (ISO 9128:2006, IDT) 43.100

Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы

SM EN 16230-1:2014 (vers. eng.) Karturi pentru timpul liber. Partea 1: Cerinţe de securitate şi metode de încercare pentru karturi Карты для отдыха (автомобили для картинга). Требования безопасности и методы испытания (EN 16230-1:2013, IDT) 43.140

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

SM EN 15997:2014 (vers. eng.) Vehicule de teren de toate tipurile (ATV - Quad). Cerinţe de securitate şi metode de încercare Вездеходы (ATV. Квадроциклы). Требования безопасности и методы испытаний (EN 15997:2011, IDT) SM EN 16029:2014 (vers. eng.) Vehicule cu motor conduse călare destinate transportului de persoane şi care nu sînt destinate utilizării pe drumuri publice. Vehicule cu motor cu două roţi şi tracţiune pe o roată. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Моторизованные транспортные средства, предназначенные для перевозки людей не предназначенные для дорог общего пользования. Одноколейные двухколесные транспортные средства. Требования безопасности и методы испытаний (EN 16029:2012, IDT)

32

43.150

Biciclete Велосипеды

SM EN ISO 4210-1:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 1: Termeni și definiții Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 1: Термины и определения (EN ISO 4210-1:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-2:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 2: Cerințe pentru biciclete pentru oraș și călătorie, biciclete pentru adolescenți, pentru traseu montan și biciclete de curse Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 2: Требования к городским и трековым велосипедам, велосипедам для подростков, горным.и гоночным велосипедам (EN ISO 4210-2:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-3:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 3: Metode generale de încercare Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 3: Общие методы испытаний (EN ISO 4210-3:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-4:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 4: Metode de încercare a frînei Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 4: Методы испытаний тормозов (EN ISO 4210-4:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-5:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 5: Metode de încercare a ghidonului Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 5: Методы испытаний рулевого управления (EN ISO 4210-5:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-6:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 6: Metode de încercare a cadrului și furcii Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 6: Методы испытаний рамы и вилки (EN ISO 4210-6:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 4210-7:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 7: Metode de încercare a roților și jantelor Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 7: Методы испытаний колес и шин (EN ISO 4210-7:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-8:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 8: Metode de încercare a pedalelor și sistemei de transmisie Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 8: Методы испытаний педалей и системы привода (EN ISO 4210-8:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014) SM EN ISO 4210-9:2014 (vers. eng.) Biciclete. Cerințe de securitate pentru biciclete pe două roți. Partea 9: Metode de încercare pentru șa și tijă șa Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов. Часть 9: Методы испытаний седла и седлодержателя (EN ISO 4210-9:2014, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 14764:2012, SM SR EN 14766:2012 și SM SR EN 14781:2014)

53 53.020

53.020.30

53.040.20

45 45.120

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Echipament pentru construcţia şi întreţinerea căilor ferate şi a transportoarelor aeriene pe cablu Оборудование для сооружения и технического обслуживания железных/канатных дорог

SM EN 13977:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de securitate pentru maşini portabile şi cărucioare de cale pentru construcţie şi întreţinere Железные дороги. Железнодорожный путь. Требования безопасности для переносных машин и тележек для строительства и техническому обслуживанию (EN 13977:2011, IDT)

Echipamente pentru transport continuu Подъемно-транспортное оборудование непрерывного действия Componente pentru transportoare Компоненты для конвейеров

SM SR EN 1554:2014 Benzi transportoare. Încercări de frecare de tambur Ленты конвейерные. Испытание трения на барабане (SR EN 1554:2012, IDT) 53.100

SM EN 1501-5:2014 (vers. eng.) Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 5: Dispozitive de ridicare a containerelor pentru vehicule de colectare a deşeurilor Мусоровозы. Общие требования и требования безопасности. Часть 5: Подъемные устройства мусоровозов (EN 1501-5:2011, IDT)

Accesorii pentru instalaţii de ridicat Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования

SM SR EN 13411-8:2014 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 8: Accesorii de capăt pentru sertizare şi sertizarea acestora Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 8: Соединения концевые обжимок и обжимка (SR EN 13411-8:2012, IDT)

Vehicule cu destinaţie specială Транспорт специального назначения

SM EN 1501-1:2014 (vers. eng.) Vehicule de colectare a deşeurilor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate Мусоровозы. Общие требования и требование безопасности. Часть 1: Мусоровозы с тыльной загрузкой (EN 1501-1:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 1501-1+A2:2011)

Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование

SM EN 45510-6-8:2014 (vers. eng.) Ghid pentru achiziţionarea de echipamente pentru centrale electrice. Partea 6-8: Instalaţii auxiliare pentru turbine. Instalaţii de ridicat Руководство по оснащению электростанций оборудованием. Часть 6-8: Вспомогательное оборудование для турбин. Краны (EN 45510-6-8:1999, IDT)

53.040 43.160

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование

Maşini de terasament Землеройные машины

SM EN 474-1+A4:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Машины землеройные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (EN 474-1:2006+A4:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 474-1+A1:2011) SM EN ISO 2867:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Mijloace de acces Машины землеройные. Системы доступа (EN ISO 2867:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 2867:2011) SM EN ISO 3164:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare Машины землеройные. Лабораторная оценка устройств защиты. Характеристика объема ограничения деформации (EN ISO 3164:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 3164:2011)

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN ISO 3450:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Maşini cu roţi sau maşini de mare viteză pe şenile de cauciuc. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare a sistemelor de frînare Машины землеройные. Колесные машины или скоростные машины на резиновых гусеницах. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем (ISO 3450:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 3450:2011)

SM ISO 9533:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Dispozitive sonore de semnalizare de alarmă, instalate pe maşini la deplasare şi dispozitive de semnalizare din faţă. Metode de încercare şi criterii de performanţă Машины землеройные. Установленные на машине звуковые устройства тревожной сигнализации при перемещении и передние сигнальные устройства. Методы испытаний и критерии эффективности (ISO 9533:2010, IDT)

SM EN ISO 6165:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Tipuri principale. Identificare şi termeni şi definiţii Машины землеройные. Основные типы. Идентификация, термины и определения (EN ISO 6165:2012, IDT)

SM ISO 10263-1:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 1: Termeni şi definiţii Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 1: Термины и определения (ISO 10263-1:2009, IDT)

SM ISO 5006:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Vizibilitatea de la locul de muncă al operatorului. Metoda de încercare şi criterii de performanţă Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Метод испытания и критерии эффективности (ISO 5006:2006, IDT)

SM ISO 10263-2:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 2: Metoda de încercare a filtrului de aer Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 2: Метод испытания воздушного фильтра (ISO 10263-2:2009, IDT)

SM ISO 6015:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Excavatoare hidraulice şi buldoexcavatoare. Metode de măsurare a forţelor la cupă Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы и булдоэкскаваторы. Методы измерения усилий на рабочих органах (ISO 6015:2006, IDT)

SM ISO 10263-3:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 3: Metoda de încercare a sistemului de presurizare Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 3: Метод испытания системы нагнетания воздуха (ISO 10263-3:2009, IDT)

SM ISO 6750:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Instrucţiuni pentru operator. Conţinut şi format Машины землеройные. Руководство для оператора. Содержание и формат (ISO 6750:2005, IDT)

SM ISO 10263-4:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 4: Performanţă şi metodă de încercare a sistemelor de încălzire, ventilaţie şi de aer condiţionat (HVAC) Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 4: Метод испытания и рабочие характеристики систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) (ISO 10263-4:2009, IDT)

SM ISO 7129:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Tăişuri utilizate la buldozere, gredere, screpere. Forme principale şi dimensiuni de bază Машины землеройные. Ножи бульдозеров, грейдеров и скреперов. Основные формы и базовые размеры (ISO 7129:1997, IDT) SM ISO 7451:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Calcularea capacităţii cupelor de tip „cupă întoarsă” şi „cupă cu clapetă” pentru excavatoare hidraulice şi buldoexcavatoare Машины землеройные. Расчет вместимости ковшей типа „обратная лопата" и грейферных ковшей гидравлических экскаваторов и бульдоэкскаваторов (ISO 7451:2007, IDT) SM ISO 9244:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Semnale de securitate la maşini. Principii generale Машины землеройные. Знаки безопасности машин. Общие принципы (ISO 9244:2008, IDT)

34

SM ISO 10263-5:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 5: Metoda de încercare a sistemului de decongelare al parbrizului cabinei Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 5: Метод испытания системы антиобледенения ветрового стекла кабины (ISO 10263-5:2009, IDT) SM ISO 10263-6:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Condiţii de mediu în cabina operatorului. Partea 6: Determinarea acţiunii încălzirii solare Машины землеройные. Условия окружающей среды в кабине оператора. Часть 6: Определение воздействия солнечного нагрева (ISO 10263-6:2009, IDT) SM ISO 10265:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Maşini cu şenile. Cerințe de performanță și proceduri de încercare pentru sistemele de frînare Машины землеройные. Гусеничные машины. Эксплуатационные требования и методы испытаний тормозных систем (ISO 10265:2008, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM ISO 10570:2014 (vers. eng.) Maşini de terasament. Dispozitiv de blocare a şasiului cu şarnieră. Cerinţe de performanţă Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Требования к эксплуатационным характеристикам (ISO 10570:2004, IDT) 55 55.100

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

SM ISO 9058:2014 (vers. eng.) Recipiente din sticlă. Toleranţe standard pentru butelii Тара стеклянная. Стандартные допуски для бутылок (ISO 9058:2008, IDT) 55.180 55.180.30

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Containere, palete şi plase pentru transportul aerian Контейнеры, поддоны и сетки для воздушных перевозок

SM ISO 4118:2014 (vers. eng.) Transport aerian de mărfuri. Containere necertificate cu punte inferioară pentru aeronave de mare capacitate. Condiţii tehnice şi încercări Перевозки воздушные. Контейнеры несертифицированные нижнепалубные для большегрузного воздушного транспорта. Технические условия и испытания (ISO 4118:2005, IDT) 55.180.40

Ambalaje pentru transport, complete şi pline Укомплектованная заполненная транспортная тара

SM EN ISO 2875:2014 (vers. eng.) Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline şi sarcini unitare. Încercarea la stropiri cu apă Упаковка. Транспортная тара с товарами и удельные нагрузки. Испытание обрызгиванием водой (EN ISO 2875:2002, IDT) SM EN ISO 4180:2014 (vers. eng.) Ambalaje. Ambalaje de transport complete şi pline. Reguli generale pentru stabilirea programelor de încercări de performanţă Упаковка. Тара транспортная с товарами. Общие правила составления программ эксплуатационных испытаний (EN ISO 4180:2010, IDT) 55.200

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

SM EN 415-6:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 6: Maşini de împachetat paleţi Безопасность упаковочных машин. Часть 6: Машины для обертывания поддонов (EN 415-6:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 415-6+A1:2011)

59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

SM EN 14362-1:2014 (vers. eng.) Materiale textile. Metode de determinare a anumitor amine aromatice derivate din coloranţii azoici. Partea 1: Detectarea utilizării anumitor coloranţi azoici accesibili cu sau fără extracţie Текстиль. Методы для определения некоторых ароматических аминов, полученных из азокрасителей. Часть 1: Обнаружение использования некоторых доступных азокрасителей с или без экстрагирования волокна (EN 14362-1:2012, IDT) SM EN ISO 105-B02:2014 (vers. eng.) Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Partea B02: Rezistenţa vopsirilor la lumina artificială: Încercare la decolorare prin utilizarea lămpii cu arc cu xenon Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть В02: Устойчивость окраски к искусственному свету: Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы (EN ISO 105-B02:2014, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 105-B02:2010) SM EN ISO 3758:2014 (vers. eng.) Materiale textile. Cod de etichetare de întreţinere cu ajutorul simbolurilor Текстиль. Маркировка символами по уходу (EN ISO 3758:2012, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 3758:2006) SM EN ISO 6330:2014 (vers. eng.) Materiale textile. Metode casnice de spălare şi uscare pentru încercarea materialelor textile Текстиль. Методы стирки и сушки в домашних условиях для испытания текстиля (EN ISO 6330:2012, IDT) 59.080.30

Ţesături din textile Текстильные изделия

SM ISO 22198:2014 (vers. eng.) Materiale textile. Ţesături. Determinarea lăţimii şi lungimii Текстиль. Ткани. Определение ширины и длины (ISO 22198:2006, IDT) 59.080.40

Ţesături acoperite Ткани с покрытием

SM ISO 1420:2014 (vers. eng.) Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la penetrarea apei Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости (ISO 1420:2001, IDT)

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM ISO 3303-1:2014 (vers. eng.) Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 1: Metoda cu bila de oţel Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на прорыв. Часть 1: Метод с применением стального шарика (ISO 3303-1:2012, IDT) SM ISO 3303-2:2014 (vers. eng.) Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Determinarea rezistenţei la rupere. Partea 2: Metoda hidraulică Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на прорыв. Часть 2: Гидравлический метод (ISO 3303-2:2012, IDT) SM ISO 4675:2014 (vers. eng.) Suporturi textile acoperite cu cauciuc sau materiale plastice. Încercare la îndoire la temperatură scăzută Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод испытания на изгиб при низкой температуре (ISO 4675:1990, IDT) SM EN ISO 6179:2014 (vers. eng.) Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Folii de cauciuc şi suporturi textile acoperite cu cauciuc. Determinarea vitezei de transmisie a lichidelor volatile (metoda gravimetrică) Каучук, вулканизированный или термопластичный. Листовая резина и прорезиненные ткани. Определение скорости проницания летучих жидкостей (гравиметрический метод) (EN ISO 6179:2010, IDT) 59.080.70

Geotextile Геотекстиль

SM EN 15382:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для использования в транспортной инфраструктуре (EN 15382:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15382:2010) 59.100 59.100.01

Materiale pentru armarea compozitelor Материалы для усиления композитов Materiale pentru armarea compozitelor în general Материалы для усиления композитов в целом

SM EN ISO 1890:2014 (vers. eng.) Fire de ranforsare. Determinarea răsucirii Нити армирующие. Определение крутки (EN ISO 1890:2009, IDT) SM ISO 3374:2014 (vers. eng.) Produse de ranforsare. Saltele şi ţesături. Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă Изделия для армирования. Маты и ткани. Определение массы на единицу площади (ISO 3374:2000, IDT)

36

SM ISO 3598:2014 (vers. eng.) Sticlă textilă. Fire. Reguli de bază pentru elaborarea specificaţiilor tehnice Стекловолокно. Пряжа. Основные правила составления технических условий (ISO 3598:2011, IDT) SM ISO 4602:2014 (vers. eng.) Fire de armare. Ţesături. Determinarea numărului de fire la o unitate de lungime de urzeală şi bătătură Волокно армирующее. Ткани. Определение числа нитей на единицу длины основы и утка (ISO 4602:2010, IDT) 59.100.10

Materiale textile din fire de sticlă Текстильные стекловолокнистые материалы

SM ISO 3343:2014 (vers. eng.) Fire de ranforsare. Determinarea indicelui de uniformitate a răsucirii Нити армирующие. Определение показателя уравновешенности крутки (ISO 3343:2010, IDT) SM ISO 3375:2014 (vers. eng.) Sticlă textilă. Determinarea rigidităţii rovingurilor Стекловолокно. Определение жесткости ровингов (ISO 3375:2009, IDT) SM ISO 4603:2014 (vers. eng.) Sticlă textilă. Ţesături. Determinarea grosimii Стекловолокно. Ткани. Определение толщины (ISO 4603:1993, IDT) SM ISO 4604:2014 (vers. eng.) Ţesături armate. Determinarea rigidităţii la flexiune multiplă. Metoda cu flexometru cu unghi fixat Ткани армирующие. Определение жесткости при многократных деформациях. Метод с применением флексометра с постоянным углом (ISO 4604:2011, IDT) SM ISO 5025:2014 (vers. eng.) Produse de ranforsare. Ţesături. Determinarea lăţimii şi lungimii Изделия для армирования. Ткани. Определение ширины и длины (ISO 5025:1997, IDT) 59.120 59.120.10

Maşini textile Текстильные машины Maşini de filat, de răsucit şi de texturat Прядильные, крутильные и текстурирующие машины

SM ISO 96-2:2014 (vers. eng.) Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Inele şi cursoare pentru maşini de filat şi răsucit cu inele. Partea 2: Inele „HZ” şi „J" şi cursoare pentru ele Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Кольца и бегунки для кольцепрядильных и кольцекрутильных машин. Часть 2: HZ- и J-образные кольца и бегунки к ним (ISO 96-2:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

59.120.20

Maşini şi echipamente de bobinat Мотальные машины и оборудование

SM ISO 8116-2:2014 (vers. eng.) Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Suluri pentru înfăşurare. Partea 2: Suluri de urzeală Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Навои. Часть 2: Сновальные валики (ISO 8116-2:2008, IDT) 59.120.30

Războaie. Maşini de ţesut Ткацкие станки и машины

SM ISO 5243:2014 (vers. eng.) Maşini şi accesorii pentru industria textilă. Numerotarea ramelor-iţe cu cocleţi şi barelor lamelei la maşinile de ţesut Машины текстильные и вспомогательное оборудование. Нумерация ремизных рамок и гребенок ламелей в ткацком станке (ISO 5243:2004, IDT) 59.140 59.140.30

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

SM EN ISO 11641:2014 (vers. eng.) Piei finite. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Rezistenţa vopsirilor la transpiraţie Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к поту (EN ISO 11641:2012, IDT) SM EN ISO 11642:2014 (vers. eng.) Piei finite. Încercări de rezistenţă a vopsirilor. Rezistenţa vopsirilor la apă Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к воде (EN ISO 11642:2012, IDT) SM EN ISO 17234-2:2014 (vers. eng.) Piele. Analize chimice pentru determinarea anumitor coloranţi azoici din pieile vopsite. Partea 2: Determinarea 4aminoazobenzenului Кожа. Химические испытания для определения некоторых азокрасителей в окрашенных кожах. Часть 2: Определение 4-аминоазобензола (EN ISO 17234-2:2011, IDT)

SM EN 13113+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru tăbăcării. Maşini de aplicare a acoperirii cu cilindri. Cerinţe de securitate Машины кожевенного производства. Машины для нанесения покрытия валиком. Требования безопасности (EN 13113:2002+A1:2010, IDT) SM EN 13457+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru confecţionarea încălţămintei, a articolelor de piele şi înlocuitori. Maşini de despicat, subţiat, tăiat, aplicat adeziv şi de uscare a adezivului. Cerinţe de securitate Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Двоильные, скребковые, резательные машины и машины для нанесения и сушки клеящих веществ. Требования безопасности (EN 13457:2004+A1:2010, IDT) 61 61.060

Maşini şi echipamente pentru fabricarea pieii şi a blănurilor Машины и оборудование для производства кож и мехо

SM EN 972+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru tăbăcării. Maşini cu cilindri alternativi. Cerinţe de securitate Машины кожевенного производства. Валковые машины. Требования безопасности (EN 972:1998+A1:2010, IDT)

Încălţăminte Обувь

SM EN 13457+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru confecţionarea încălţămintei, a articolelor de piele şi înlocuitori. Maşini de despicat, subţiat, tăiat, aplicat adeziv şi de uscare a adezivului. Cerinţe de securitate Машины для изготовления обуви, изделий из кожи и искусственной кожи. Двоильные, скребковые, резательные машины и машины для нанесения и сушки клеящих веществ. Требования безопасности (EN 13457:2004+A1:2010, IDT) 61.080

Maşini de cusut şi alte echipamente pentru industria de confecţii Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности

SM SR EN 60204-31:2014 Securitatea mașinilor. Echipamentul electric al mașinilor. Partea 31: Cerințe particulare de securitate și CEM pentru mașinile, unitățile și sistemele de cusut Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 31: Частные требования безопасности и электромагнитной совместимости для швейных машин, установок и систем (SR EN 60204-31:2014, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 60204-31:2010) 65

59.140.40

Industria de confecţii Швейная промышленность

65.040

Agricultură Сельское хозяйство Clădiri, structuri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки

SM EN 13732:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe de performanţă, securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Объемные охладители молока для ферм. Требования к рабочим характеристикам, безопасности и гигиене (EN 13732:2013, IDT) (Înocuieşte SM SR EN 13732+A2:2011)

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

65.040.10

Clădiri, instalaţii şi echipamente pentru creşterea animalelor Постройки, установки и оборудование для домашнего скота

SM ISO 5707:2014 (vers. eng.) Aparate de muls. Construcţie şi performanţe Аппараты доильные. Конструкция и рабочие характеристики (ISO 5707:2007, IDT) 65.040.20

Clădiri şi instalaţii pentru prelucrarea şi înmagazinarea produselor agricole Постройки и установки для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

SM EN 1374+A1:2014 (vers. eng.) Maşini agricole. Descărcătoare staţionare pentru silozuri cilindrice. Securitate Машины сельскохозяйственные. Силосоразгрузчики стационарные для круглых силосных хранилищ. Безопасность (EN 1374:2000+A1:2010, IDT) 65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

SM EN 14185-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare negrase. Determinarea reziduurilor de Nmetilcarbamaţi. Partea 2: Metoda HPLC cu purificare pe coloana de pămînt de diatomee Продукты пищевые нежирные. Определение осадков Nметилкарбамата. Часть 2: Метод HPLC (высокоэффективная жидкостная хроматография) с очисткой на диатомовой земляной колонне (EN 14185-2:2006, IDT) SM ISO 3767-1:2014 (vers. eng.) Tractoare, maşini agricole şi forestiere, maşini cu motor pentru grădini şi peluze. Simboluri pentru comenzile operatorului şi alte indicaţii. Partea 1: Simboluri uzuale Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Символы для органов управления и другие обозначения. Часть 1: Общие символы (ISO 3767-1:1998, IDT) 65.060.01

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

SM EN ISO 4254-1:2014 (vers. eng.) Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (EN ISO 4254-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SMV EN ISO 4254-1:2011) SM EN ISO 16231-1:2014 (vers. eng.) Maşini agricole autopropulsate. Evaluarea stabilităţii. Partea 1: Principii Машины сельскохозяйственные самоходные. Оценка устойчивости. Часть 1: Принципы (EN ISO 16231-1:2013, IDT)

38

SM ISO 3767-2:2014 (vers. eng.) Tractoare, maşini agricole şi forestiere, maşini cu motor pentru grădini şi peluze. Simboluri pentru comenzile operatorului şi alte indicaţii. Partea 2: Simboluri pentru tractoare şi maşini agricole Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, механизированное оборудование для работы в садах и на газонах. Символы для органов управления и другие обозначения. Часть 2: Символы для сельскохозяйственных тракторов и машин (ISO 3767-2:2008, IDT) 65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

SM EN 16246:2014 (vers. eng.) Maşini agricole. Escavatoare acţionate inversat. Securitate Машины сельскохозяйственные. Экскаваторы с обратной лопатой. Безопасность (EN 16246:2012, IDT) 65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

SM EN 690:2014 (vers. eng.) Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate Машины сельскохозяйственные. Разбрасыватели органических удобрений. Безопасность (EN 690:2013, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 690+A1:2011) 65.060.40

Maşini pentru întreţinerea culturilor Оборудование для ухода за растениями

SM EN ISO 16119-2:2014 (vers. eng.) Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 2: Maşini de stropit cu rampă orizontală Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 2: Горизонтальные штанговые опрыскиватели (EN ISO 16119-2:2013, IDT) SM EN ISO 16119-3:2014 (vers. eng.) Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 3: Maşini de stropit pentru arbuşti şi culturi pomicole Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Экологические требования к опрыскивателям. Часть 3: Опрыскиватели для кустарников и деревьев (EN ISO 16119-3:2013, IDT) SM EN ISO 19932-1:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 1: Cerinţe de mediu şi de securitate Оборудование для защиты посевов. Ранцевые опрыскиватели. Часть 1: Требования безопасности и экологические требования (EN ISO 19932-1:2013, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 19932-2:2014 (vers. eng.) Echipamente pentru protecţia culturilor. Maşini de stropit purtate pe spate. Partea 2: Metode de încercare Оборудование для защиты посевов. Ранцевые опрыскиватели. Часть 2: Методы испытаний (EN ISO 19932-2:2013, IDT) 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

SM EN ISO 4254-11:2014 (vers. eng.) Maşini agricole. Securitate. Partea 11: Maşini de cules şi balotat Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 11: Пресс-подборщики (EN ISO 4254-11:2010, IDT) SM EN ISO 4254-12:2014 (vers. eng.) Maşini agricole. Securitate. Partea 12: Cositori rotative cu disc, cositori rotative cu tambur şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 12: Ротационные косилки дискового и барабанного типов и косилки-измельчители роторные (EN ISO 4254-12:2012, IDT) (Înlocuiește SMV EN 745+A1:2011) SM SR EN 13448+A1:2014 Maşini agricole şi forestiere. Cositori între rînduri. Securitate Машины сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Междурядные косилки. Безопасность (SR EN 13448+A1:2010, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13448+A1:2011) 65.060.70

Utilaje pentru horticultură Садово-парковый инвентарь

SM CEI 60335-2-94:2014 (vers. eng.) Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-94: Prescripții particulare pentru foarfecele de tuns iarbă Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-94: Частные требования к газонным ножницам (CEI 60335-2-94:2008, IDT) SM EN 13683+A2:2014 (vers. eng.) Maşini pentru grădinărit. Maşini de tocat/mărunţit cu motor integrat. Securitate Оборудование садовое. Измельчители и рубительные машины с приводом. Безопасность (EN 13683:2003+A2:2011, IDT) SM EN 15503+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare şi aspiratoaresuflătoare pentru grădinărit. Securitate Оборудование садовое. Садовые вентиляторы, вакуумные установки и вентилятор/вакуумные установки (EN 15503:2009+A1:2013, IDT) (Înlocuiește SMV EN 15503:2011)

газонокосилкам, управляемым пешим оператором вручную с питанием от сети (EN 60335-2-77:2010, IDT) (Înlocuiește SM SR EN 60335-2-77:2010) SM EN ISO 10517:2014 (vers. eng.) Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate Машины для подрезки живой изгороди переносные с приводом. Безопасность (EN ISO 10517:2009, IDT) (Înlocuiește SMV EN ISO 10517:2011) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM EN 609-2+A1:2014 (vers. eng.) Maşini agricole şi forestiere. Securitatea despicătoarelor de buşteni. Partea 2: Despicătoare cu con filetat Машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Безопасность машин для продольной распиловки бревен. Часть 2: Станки дровокольные винтовые (EN 609-2:1999+A1:2009, IDT) (Înlocuiește SM STB EN 609-2:2009) SM EN ISO 11680-1:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini echipate cu motor cu ardere internă integrat Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 1: Машины со встроенным двигателем внутреннего сгорания (EN ISO 11680-1:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN ISO 11680-1:2011) SM EN ISO 11680-2:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 2: Машины, работающие от ранцевых блоков питания (EN ISO 11680-2:2011, IDT) (Înlocuiește SM SR EN ISO 11680-2:2011) SM ISO 6534:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Ferăstraie portabile cu lanţ cu dispozitiv de protecţie pentru mîini. Rezistenţă mecanică Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы с защитным устройством для рук. Механическая прочность (ISO 6534:2007, IDT) SM ISO 19472:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Trolii. Dimensiuni, performanță și securitate Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Размеры, рабочие характеристики и безопасность (ISO 19472:2006, IDT)

SM EN 60335-2-77:2014 (vers. eng.) Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-77: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-77: Частные требования к

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM SR EN ISO 22868:2014 Mașini forestiere și mașini de grădinărit. Cod de încercare acustică pentru mașinile portabile, ținute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Машины для лесного и садового хозяйства. Правила испытаний на шум, производимый портативными ручными машинами с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (SR EN ISO 22868:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN ISO 22868:2011) SM ISO 6533:2014 (vers. eng.) Maşini forestiere. Dispozitiv de protecţie a mîinii care ţine mînerul faţă al ferăstraielor portabile cu lanţ. Dimensiuni și distanțe Машины для лесного хозяйства. Устройство защиты руки спереди в рукоятке переносных цепных пил. Размеры и зазоры (ISO 6533:2012, IDT) SM ISO 6535:2014 (vers. eng.) Ferăstrăie portabile cu lanţ. Performanţe ale frînei lanţului Пилы цепные переносные. Эксплуатационные характеристики цепного тормоза (ISO 6535:2008, IDT) SM ISO 8082-1:2014 (vers. eng.) Mașini forestiere autopropulsate. Teste de laborator și cerințe de performanță pentru structurile de protecție la răsturnare. Partea 1: Mașini de uz general Машины для лесного хозяйства самоходные Лабораторные испытания и требования к рабочим характеристикам конструкций для защиты при опрокидывании. Часть 1: Машины общего назначения (ISO 8082-1:2009, IDT)

65.100 65.100.01

Îngrăşăminte Удобрения

SM EN 12579:2014 (vers. eng.) Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Eşantionare Почвоулучшители и агросубстраты. Отбор проб (EN 12579:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12579:2012) SM EN 12580:2014 (vers. eng.) Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Determinarea cantităţii Почвоулучшители и агросубстраты. Определение количества (EN 12580:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 12580:2012) SM ISO 3944:2014 (vers. eng.) Îngrăşăminte. Determinarea densităţii în vrac (fără tasare) Удобрения. Определение насыпной плотности (без утрамбовки) (ISO 3944:1992, IDT) SM ISO 5311:2014 (vers. eng.) Îngrăşăminte. Determinarea densităţii în vrac (după tasare) Удобрения. Определение насыпной плотности (в утрамбованном виде) (ISO 5311:1992, IDT)

40

Pesticide şi alte produse agrochimice în general Пестициды и другие агрохимикаты в целом

SM CEN/TR 16468:2014 (vers. eng.) Analiza produselor alimentare. Determinarea reziduurilor de pesticide prin CG-SM (metoda prin cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă). Timpii de retenţie, parametrii spectrometriei de masă şi datele citirii detectorului Анализ пищевых продуктов. Определение остатков пестицидов ГХ-МС (методом газовой хроматографии массовой спектрометрии). Время удержания, параметры масс-спектрометрии и информация о показаниях детектора (CEN/TR 16468:2013, IDT) 65.120

Nutreţuri Корма для животных

SM ISO 6491:2014 (vers. eng.) Nutreţuri. Determinarea conţinutului de fosfor. Metoda spectrometrică Корма для животных. Определение содержания фосфора. Спектрометрический метод (ISO 6491:1998, IDT) SM ISO 6870:2014 (vers. eng.) Nutreţuri. Determinarea calitativă a zearalenonei Корма для животных. Качественное определение зеаралeнона (ISO 6870:2002, IDT) 65.160

65.080

Pesticide şi alte produse agrochimice Пестициды и другие агрохимикаты

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

SM ISO 2965:2014 (vers. eng.) Materiale utilizate pentru hîrtii de ţigarete, hîrtie pentru filtru şi hîrtie de ataşat filtru inclusiv materialele cu o zonă permeabilă discretă sau orientată şi materiale cu benzi de diferită permeabilitate. Determinarea permeabilităţii aerului Материалы, применяемые в качестве сигаретной бумаги, обертки для фильтров и бумаги для присоединения фильтров, включая материалы, имеющие дискретную или ориентированную зону проницаемости, и материалы с полосами различной проницаемости. Определение воздухопроницаемости (ISO 2965:2009, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 51295:2004 (ISO 2965–97)) SM ISO 4389:2014 (vers. eng.) Tutun şi produse de tutun. Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate. Metoda prin cromatografie în fază gazoasă Табак и табачные изделия. Определение остаточного количества хлорорганических пестицидов. Метод газовой хроматографии (ISO 4389:2000, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 51359:2004 (ISO 4389–97))


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM ISO 8243:2014 (vers. eng.) Ţigarete. Eşantionare Сигареты. Отбор проб (ISO 8243:2013, IDT) (Înlocuieşte SM GOST R 52670:2010 (ISO 8243:2006)) SM ISO 10362-2:2014 (vers. eng.) Ţigarete. Determinarea apei din condensatele de fum. Partea 2: Metoda Carl Fişer Сигареты. Определение содержания воды в конденсатах дыма. Часть 2: Метод Карла Фишера (ISO 10362-2:2013, IDT) SM ISO 16055:2014 (vers. eng.) Tutun şi produse de tutun. Tuburi de control pentru încercări. Cerinţe şi aplicare Табак и табачные изделия. Контрольный образец для испытаний. Требования и применение (ISO 16055:2012, IDT) 67 67.020

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Procese în industria alimentară Процессы в пищевой промышленности

SM EN 1786:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea iradierii la alimente care conţin oase. Metoda prin spectroscopie ESR Продукты пищевые. Идентификация облученных продуктов пищевых, содержащих кости. Метод с применением спектроскопии ESR (EN 1786:1996, IDT) 67.040

Produse alimentare în general Пищевые продукты в целом

SM EN 1988-1:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea sulfitului. Partea 1: Metoda optimizată Monier-Williams Продукты пищевые. Определение сульфита. Часть 1: Оптимизированный метод Монье-Уильямса (EN 1988-1:1998, IDT) SM EN 1988-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea sulfitului. Partea 2: Metoda enzimatică Продукты пищевые. Определение сульфита. Часть 2: Энзиматический метод (EN 1988-2:1998, IDT) SM EN 12396-1:2014 (vers. eng.) Produse alimentare negrase. Determinarea reziduurilor de ditiocarbamat şi disulfură de tiuram. Partea 1: Metoda spectrometrică Продукты пищевые нежиренные. Определение остатков дитиокарбамата и дисульфида тиурама. Часть 1: Спектрометрический метод (EN 12396-1:1998, IDT)

67.050

Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

SM CEN/TS 15633-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari prin metode imunologice. Partea 2: Determinarea cantitativă de alune prin metoda imunoenzimatică, folosind anticorpi monoclonali şi detectarea proteinei cu acid bicinconinic Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов иммунологическими методами. Часть 2: Количественное определение фундука с помощью иммуноферментного анализа с использованием моноклональных антител и обнаружение белка методом с бицинхониновой кислоты (CEN/TS 15633-2:2013, IDT) SM CEN/TS 15633-3:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari prin metode imunologice. Partea 3: Determinarea cantitativă de alune prin metoda imunoenzimatică, folosind anticorpi policlonali şi detectarea de proteine Lowry Продукты пищевые. Обнаружение пищевых аллергенов иммунологическими методами. Часть 3: Количественное определение фундука с помощью иммуноферментного анализа с использованием поликлональных антител и обнаружение белка методом Лоури (CEN/TS 15633-3:2012, IDT) SM СEN/TR 15641:2014 (vers. eng.) Analiza produselor alimentare. Determinarea reziduurilor de pesticide prin LC-MS/MS. Parametrii spectrometriei de masă în tandem Анализ пищевых продуктов. Определение остатков пестицидов посредством. LC-MS/MS. Параметры тандемной масс-спектрометрии (CEN/TR 15641:2007, IDT) SM CEN/TR 16468:2014 (vers. eng.) Analiza produselor alimentare. Determinarea reziduurilor de pesticide prin CG-SM (metoda prin cromatografie în fază gazoasă-spectrometrie de masă). Timpii de retenţie, parametrii spectrometriei de masă şi datele citirii detectorului Анализ пищевых продуктов. Определение остатков пестицидов ГХ-МС (методом газовой хроматографии массовой спектрометрии). Время удержания, параметры масс-спектрометрии и информация о показаниях детектора (CEN/TR 16468:2013, IDT) SM CEN ISO/TS 16634-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de azot total prin combustie conform principiului Dumas şi calculul conţinutului de proteine brute. Partea 2: Cereale, leguminoase și produse măcinate din cereale Продукты пищевые. Определение общего содержания азота путем сжигания согласно принципу Дюма и расчет содержания общего белка. Часть 2: Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты (CEN ISO/TS 16634-2:2009)

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 12396-3:2014 (vers. eng.) Produse alimentare fără grăsimi. Determinarea reziduurilor de ditiocarbamat şi disulfură de tiuram. Partea 3: Metoda spectrometrică în UV utilizînd xantogenat Продукты пищевые нежирные. Определение остатков дитиокарбаматов и дисульфидов тиурама. Часть 3: Метод ультрафиолетовой спектрометрии с применением ксантогенатов (EN 12396-3:2000, IDT)

SM EN 13804:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea elementelor şi a speciei lor chimice. Consideraţii generale şi cerinţe specifice Продукты питания. Определение элементов и их химические виды. Общие вопросы и специфические требования (EN 13804:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13804:2006)

SM EN 12856:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea acetsulfamatului de potasiu, aspartamului şi zaharinei. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определение ацесульфама калия, аспартама и сахарина. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 12856:1999, IDT)

SM EN 15086:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea isomalţului, lactitolului, maltitolului, manitolului, sorbitolului şi xylitolului în produsele alimentare Продукты пищевые. Определение содержания изомалта, лактита, малтита, маннитола, сорбита и ксилита в пищевых продуктах (EN 15086:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 15086:2009)

SM EN 12857:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea ciclamatului. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определение цикламата. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 12857:1999, IDT)

SM EN 16155:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de sucraloză. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определение сукралозы. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 16155:2012, IDT)

SM EN 13191-1:2014 (vers. eng.) Produse alimentare fără grăsimi. Determinarea reziduurilor de bromuri. Partea 1: Determinarea bromurilor totale ca bromuri anorganice Продукты пищевые нежирные. Определение остатков бромидов. Часть 1: Определение общего содержания бромида в виде неорганического бромида (EN 13191-1:2000, IDT)

SM EN ISO 24276:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Cerinţe generale şi definiţii Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Общие требования и определения (EN ISO 24276:2006, IDT) (Înlocuieşte SMV ISO 24276:2009)

SM EN 13191-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare fără grăsimi. Determinarea reziduurilor de bromuri. Partea 2: Determinarea bromurii anorganice Продукты пищевые нежирные. Определение остатков бромидов. Часть 2: Определение содержания неорганического бромида (EN 13191-2:2000, IDT) SM EN 13708:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia prin spectroscopie ESR a produselor alimentare ionizate care conţin zahăr cristalizat Продукты пищевые. Обнаружение облученных продуктов, содержащих кристаллический сахар, спектроскопическим методом ЭПР (EN 13708:2001, IDT) SM EN 13783:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Detecţia produselor ionizate utilizînd tehnica epifluorescenţei după filtrare şi numărarea florei aerobe pe mediul de geloză (DEFT/APC). Metoda prin criblare Продукты пищевые. Определение облученных продуктов используя технику прямого флуоресцентного фильтра/аэробный чашечный подсчет (DEFT/APC). Ситовый метод (EN 13783:2001, IDT)

42

67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

SM CEN ISO/TS 16634-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de azot total prin combustie conform principiului Dumas şi calculul conţinutului de proteine brute. Partea 2: Cereale, leguminoase și produse măcinate din cereale Продукты пищевые. Определение общего содержания азота путем сжигания согласно принципу Дюма и расчет содержания общего белка. Часть 2: Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты (CEN ISO/TS 16634-2:2009) SM EN 13585:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea fumonisinelor B1 şi B2 din porumb. Metoda HPLC cu purificare prin extracţie în fază solidă Продукты пищевые. Определение содержания фумонизинов B1 и B2 в кукурузe. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с выделенной очищенной твердой фазой (EN 13585:2001, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 14352:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea fumonisinei B1 şi B2 din alimente pe bază de porumb. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate Продукты пищевые. Определение содержания фумонизина В1 и В2 в продуктах питания на основе кукурузы. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой на иммуноаффинной колонне (EN 14352:2004, IDT) SM EN 15891:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de deoxynivalenol din cereale, produse din cereale şi produse pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie UV Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в зерновых, продуктах из зерновых и продуктах на основе переработанных зерновых для грудных детей и детей младшего возраста. Метод HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) с очисткой на иммуноаффинной колонне и детектирования в ультрафиолетовой области спектра (EN 15891:2010, IDT) SM EN 15948:2014 (vers. eng.) Cereale. Determinarea conţinutului de apă şi de proteine. Metoda prin spectroscopie în infraroşu apropiat pe boabe întregi Злаковые. Определение содержания влаги и протеина. Метод с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области в цельных зернах (EN 15948:2012, IDT) SM EN ISO 6647-1:2014 (vers. eng.) Orez. Determinarea conţinutului de amiloză. Partea 1: Metodă de referinţă Рис. Определение содержания амилозы. Часть 1: Контрольный метод (EN ISO 6647-1:2007, IDT) SM EN ISO 6647-2:2014 (vers. eng.) Orez. Determinarea conţinutului de amiloză. Partea 2: Metode de rutină Рис. Определение содержания амилозы. Часть 2: Обычные методы (EN ISO 6647-2:2007, IDT) SM EN ISO 11052:2014 (vers. eng.) Făină şi griş de grîu durum. Determinarea conţinutului de pigmenţi galbeni Мука из твердой пшеницы и крупка. Определение содержания желтого пигмента (EN ISO 11052:2006, IDT) SM EN ISO 11085:2014 (vers. eng.) Cereale, produse din cereale şi nutreţuri. Determinarea conţinutului de materie grasă brută şi de materie grasă totală prin metoda de extracţie Randall Зерно, зернопродукты и корма для животных. Определение содержания сырого жира и общего жира методом экстракции по Рэндаллу (EN ISO 11085:2010, IDT) SM EN ISO 11746:2014 (vers. eng.) Orez. Determinarea caracteristicilor biometrice ale boabelor Рис. Определение биометрических характеристик зерен (EN ISO 11746:2012, IDT)

SM EN ISO 11747:2014 (vers. eng.) Orez. Determinarea rezistenţei la extrudare a boabelor de orez după coacere Рис. Определение сопротивления зерна риса экструзии после пропаривания (EN ISO 11747:2012, IDT) 67.080 67.080.01

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe, legume şi produse derivate în general Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом

SM EN 14333-1:2014 (vers. eng.) Produse alimentare negrase. Determinarea fungicidelor benzimidazolice carbendazim, tiabendazol şi benomil (exprimat în carbendazim). Partea 1: Metoda HPLC cu purificare prin extracţie în fază solidă Продукты пищевые нежирные. Определение содержания карбендазима, бензимидазольных фунгицидов, тиабендазола и беномила (в виде карбендазима). Часть 1: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC ) с очисткой путем экстракции в твердой фазе (EN 14333-1:2004, IDT) SM EN 14333-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare negrase. Determinarea fungicidelor benzimidazolice carbendazim, tiabendazol şi benomil (exprimat în carbendazim). Partea 2: Metoda HPLC cu purificare pe coloană de permeaţie în gel Продукты пищевые нежирные. Определение содержания карбендазима, бензимидазольных фунгицидов, тиабендазола и беномила (в виде карбендазима). Часть 2: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC ) с очисткой на гелепроницаемой колонне (EN 14333-2:2004, IDT) SM EN 14333-3:2014 (vers. eng.) Produse alimentare negrase. Determinarea fungicidelor benzimidazolice carbendazim, tiabendazol şi benomil (exprimat în carbendazim). Partea 3: Metoda HPLC cu purificare prin partiţie lichid/lichid Продукты пищевые нежирные. Определение содержания карбендазима, бензимидазольных фунгицидов, тиабендазола и беномила (в виде карбендазима). Часть 3: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC ) с очисткой путем разделения жидкость/жидкость (EN 14333-3:2004, IDT) 67.080.10

Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

SM EN 14177:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea patulinei în suc de mere limpede şi tulbure şi piure de mere. Metoda HPLC cu purificare prin partiţie lichid/lichid Продукты пищевые. Определение патулина в осветленном и неосветленном яблочном соке и пюре. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии HPLC с очищением путем разделения жидкость/жидкость (EN 14177:2003, IDT)

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 15890:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea patulinei din sucul de fructe şi piureuri, pe bază de fructe pentru sugari şi copii mici. Metoda prin cromatografie în stare lichidă de înaltă performanţă cu purificare prin partiţie lichid/lichid şi extracţie în fază solidă şi detecţie UV Продукты пищевые. Определение патулина в фруктовом соке и пюре на основе фруктов для грудных детей и детей младшего возраста. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой путем разделения жидкость/жидкость, экстракции в твердой фазы и детектированием в ультрафиолетовой области (EN 15890:2010, IDT) SM ISO 1212:2014 Mere. Depozitare frigorifică Яблоки. Хранениe на холоде (ISO 1212:1995, IDT) SM ISO 2168:2014 Struguri de masă. Ghid pentru depozitare frigorifică Виноград столовый. Руководство по хранению на холоде (ISO 2168:1974, IDT) 67.080.20

Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

SM EN 12014-2:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 2: Determinarea conţinutului de nitraţi din legume şi produse pe bază de legume prin metoda HPLC/IC Продукты пищевые. Определение содержания нитратов и/или нитритов. Часть 2: Определениe содержания нитратов в овощах и овощных продуктах с применением жидкостной хроматографии высокого разрешения/ионообменной хроматографии (HPLC/IC) (EN 12014-2:1997, IDT) SM EN 12014-5:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 5: Determinarea enzimatică a conţinutului de nitraţi din produse pe bază de legume pentru sugari şi copii de vîrstă mică Продукты пищевые. Определение содержания нитратов и/или нитритов. Часть 5: Энзиматическое определение содержания нитратов в пищевых продуктах, содержащих овощи, для детей и младенцев (EN 12014-5:1997, IDT) SM EN 12014-7:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 7: Metoda de determinare în flux continuu, după reducere cu cadmiu, a conţinutului de nitraţi din legume şi produse pe bază de legume Продукты пищевые. Определение содержания нитратов и/или нитритов. Часть 7: Непрерывное определение содержания нитратов в овощах и пищевых продуктах, содержащих овощи, после уменьшения кадмия (EN 12014-7:1998, IDT) SM ISO 2167:2014 (vers. eng.) Varză. Ghid pentru depozitare şi transport frigorific Капуста кочанная. Руководство по хранению и транспортированию в условиях охлаждения (ISO 2167:1991, IDT)

44

67.100 67.100.01

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse lactate în general Молоко и молочные продукты в целом

SM EN ISO 20541:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de nitraţi. Metoda prin reducere enzimatică şi spectrometrie de absorbţie moleculară după reacţia Griess Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов. Метод с применением востановления энзимов и молекулярно-абсорбционной спектрометрии после реакции Грисса (EN ISO 20541:2008, IDT) 67.100.10

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

SM EN ISO 2450:2014 (vers. eng.) Smîntînă dulce. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă) Сливки. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (Контрольный метод) (EN ISO 2450:2008, IDT) SM EN ISO 5536:2014 (vers. eng.) Produse pe bază de grăsimi din lapte. Determinarea conţinutului de apă. Metoda Karl Fisher Продукты на основе молочного жира. Определение содержания воды. Метод Карла Фишера (EN ISO 5536:2013, IDT) SM EN ISO 5537:2014 (vers. eng.) Lapte praf. Determinarea conţinutului de umiditate (Metoda de referinţă) Молоко сухое. Определение содержания влаги (Контрольный метод) (EN ISO 5537:2004, IDT) SM EN ISO 7208:2014 (vers. eng.) Lapte degresat, zer şi zară. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă) Молоко обезжиренное, сыворотка и пахта. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (Контрольный метод) (EN ISO 7208:2008, IDT) SM EN ISO 8069:2014 (vers. eng.) Lapte praf. Determinarea conţinutului în acid lactic şi lactaţi Молоко сухое. Определение содержания молочной кислоты и лактатов (EN ISO 8069:2007, IDT) SM EN ISO 8968-1:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1: Metoda Kjeldahl şi calculul conţinutului de proteină brută Молоко и молочные продукты. Определение содержания азота. Часть 1. Метод Кьельдаля и расчет общего белка (EN ISO 8968-1:2014, IDT) (Înlocuiește SM STB ISO 8968-1:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 8968-3:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conţinutului de azot. Partea 3: Metoda prin mineralizare în bloc (Metoda de rutină semi-micro rapidă) Молоко. Определение содержания азота. Часть 3: Метод дигерирования в блоке (полу-микро практический экспресс-метод) (EN ISO 8968-3:2007, IDT)

SM ISO 6731:2014 (vers. eng.) Lapte, smîntînă şi lapte concentrat. Determinarea conţinutului de substanţă uscată totală (Metoda de referinţă) Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара. Определение общего содержания сухих веществ (Контрольный метод) (ISO 6731:2010 (IDF 21:2010), IDT)

SM EN ISO 8968-4:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conţinutului de azot. Partea 4: Determinarea conţinutului de azot nonproteic Молоко. Определение содержания азота. Часть 4: Определение содержания безпротеинового азота (EN ISO 8968-4:2001, IDT)

SM ISO 12081:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conținutului de calciu. Metoda titrimetrică Молоко. Определение содержания кальция. Титриметрический метод (ISO 12081:2010 (IDF 36:2010), IDT)

SM EN ISO 8968-5:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conţinutului de azot. Partea 5: Determinarea conţinutului de azot proteic Молоко. Определение содержания азота. Часть 5: Определение содержания протеинового азота (EN ISO 8968-5:2001, IDT) SM EN ISO 11816-1:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Partea 1: Metoda fluorimetrică pentru lapte şi băuturi pe bază de lapte Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Часть 1: Флуориметрический метод для молока и молочных напитков (EN ISO 11816-1:2013, IDT) SM EN ISO 13366-1:2014 (vers. eng.) Lapte. Enumerarea celulelor somatice. Partea 1: Metoda microscopică (Metoda de referință) Молоко. Подсчет соматических клеток. Часть 1: Метод с применением микроскопа (Контрольный метод) (EN ISO 13366-1:2008, IDT) SM EN ISO 14673-2:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de nitraţi şi nitriţi. Partea 2: Metoda prin analiza de curgere segmentată (Metoda de rutină) Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и нитритов. Часть 2: Метод с применением разделения потока (Практический метод) (EN ISO 14673-2:2004, IDT) SM EN ISO 14673-3:2014 (vers. eng.) Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de nitraţi şi nitriţi. Partea 3: Metoda prin reducere cu cadmiu şi analiza prin flux de injecţie cu dializă în linie (Metoda de rutină) Молоко и молочные продукты. Определение содержания нитратов и нитритов. Часть 3. Метод с применением восстановления кадмием и анализа впрыска потока с последовательным диализом. (Практический метод) (EN ISO 14673-3:2004, IDT) SM ISO 6091:2014 (vers. eng.) Lapte praf. Determinarea acidităţii titrabile (Metoda de referinţă) Молоко сухое. Определение титруемой кислотности (Контрольный метод) (ISO 6091:2010 (IDF 86:2010), IDT)

SM ISO 17997-1:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conținutului de azot cazeinic. Partea 1: Metoda indirectă (Metoda de referință) Молоко. Определение содержания казеинового азота. Часть 1: Косвенный метод (Контрольный метод) (ISO 17997-1:2004 (IDF 29-1:2004), IDT) SM ISO 17997-2:2014 (vers. eng.) Lapte. Determinarea conținutului de azot cazeinic. Partea 2: Metoda directă Молоко. Определение содержания казеинового азота. Часть 2: Прямой метод (ISO 17997-2:2004 (IDF 29-2:2004), IDT) 67.100.30

Brînză Сыр

SM EN ISO 1735:2014 (vers. eng.) Brînză şi produse de brînză procesate. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă) Сыры и продукты переработки сыра. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (Контрольный метод) (EN ISO 1735:2004, IDT) SM EN ISO 1854:2014 (vers. eng.) Urdă. Determinarea conţinutului de grăsime. Metoda gravimetrică (Metoda de referinţă) Сыр сывороточный. Определение содержания жира. Гравиметрический метод (Контрольный метод) (EN ISO 1854:2008, IDT) SM EN ISO 9233-1:2014 (vers. eng.) Brînză, crustă de brînză şi brînză topită. Determinarea conţinutului de natamicină. Partea 1: Metoda prin spectrometrie de absorbţie moleculară pentru crustă de brînză Сыры, сырные корки и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. Часть 1: Спектрометрический метод молекулярной абсорбции для сырных корок (EN ISO 9233-1:2013, IDT) SM EN ISO 9233-2:2014 (vers. eng.) Brînză, crustă de brînză şi brînză topită. Determinarea conţinutului de natamicină. Partea 2: Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă pentru brînză, crustă de brînză şi brînză topită Сыры, сырные корки и плавленые сыры. Определение содержания натамицина. Часть 2: Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для сыров, сырных корок и плавленых сыров (EN ISO 9233-2:2013, IDT)

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

67.100.99

Alte produsele lactate Молочные продукты прочие

67.160 67.160.10

SM EN ISO 12779:2014 (vers. eng.) Lactoză. Determinarea conţinutului de apă. Metoda Karl Fisher Лактоза. Определение содержания воды. Метод Карла Фишера (EN ISO 12779:2013, IDT) SM ISO 6731:2014 (vers. eng.) Lapte, smîntînă şi lapte concentrat. Determinarea conţinutului de substanţă uscată totală (Metoda de referinţă) Молоко, сливки и сгущенное молоко без сахара Определение общего содержания сухих веществ (Контрольный метод) (ISO 6731:2010 (IDF 21:2010), IDT) 67.120

67.120.10

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

SM EN 12014-4:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de nitraţi şi/sau nitriţi. Partea 4: Metoda cromatografică (IC) pe schimbători de ioni pentru determinarea conţinutului de nitraţi şi nitriţi din produsele din carne Продукты пищевые. Определение содержания нитратов и/или нитритов. Часть 4: Метод ионообменной хроматографии (IC) для определения содержания нитратов и нитритов в мясных продуктах (EN 12014-4:2005, IDT) SM ISO 4134:2014 (vers. eng.) Carne și produse din carne. Determinarea L - (+) - conținutului de acid glutamic. Metoda de referință Мясо и мясные продукты. Определение cодержания L-(+) глютаминовой кислоты. Контрольный метод (ISO 4134:1999, IDT) 67.120.30

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

SM EN 16204:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de toxine algale lipofile (toxine din grupul acidului ocadaic, iezotoxine, azaspiracizi, pectenotoxine) din moluşte şi produse pe bază de moluşte prin LC-MS/MS Продукты пищевые. Определение липофильных токсинов водорослей (токсинов окадаиковой кислоты, есотоксинов, азаспирацидов, пектенотоксинов) в моллюсках и продукции из них методом жидкостной хроматографиитандемной масс-спектрометрии (LC-MS/MS) (EN 16204:2012, IDT)

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

SM 312:2014 Distilat de vin. Condiţii tehnice Дистиллят винный. Tехнические условия 67.160.20

Băuturi nealcoolice Безалкогольные напитки

SM EN 14177:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea patulinei în suc de mere limpede şi tulbure şi piure de mere. Metoda HPLC cu purificare prin partiţie lichid/lichid Продукты пищевые. Определение патулина в осветленном и неосветленном яблочном соке и пюре. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии HPLC с очищением путем разделения жидкость/жидкость (EN 14177:2003, IDT) SM EN 15890:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea patulinei din sucul de fructe şi piureuri, pe bază de fructe pentru sugari şi copii mici. Metoda prin cromatografie în stare lichidă de înaltă performanţă cu purificare prin partiţie lichid/lichid şi extracţie în fază solidă şi detecţie UV Продукты пищевые. Определение патулина в фруктовом соке и пюре на основе фруктов для грудных детей и детей младшего возраста. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой путем разделения жидкость/жидкость, экстракции в твердой фазы и детектированием в ультрафиолетовой области (EN 15890:2010, IDT) 67.180 67.180.10

Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал Zahăr şi produse din zahăr Сахар и продукты из сахара

SM EN 1376:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea zaharinei din îndulcitorii de masă. Metoda spectrometrică Продукты пищевые. Определение содержания сахарина в столовых препаратах сахаристых веществ. Спектрометрический метод (EN 1376:1996, IDT) SM EN 1377:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea acetsulfamatului de potasiu din îndulcitorii de masă. Metoda spectrometrică Продукты пищевые. Определение содержания ацесульфама К в столовых препаратах сахаристых веществ. Спектрометрический метод (EN 1377:1996, IDT) SM EN 1378:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea aspartamului în îndulcitorii de masă. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определение содержания аспартама в столовых препаратах сахаристых веществ. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 1378:1996, IDT)

46


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 1379:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea ciclamatului şi zaharinei din îndulcitorii de masă lichizi. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă Продукты пищевые. Определение содержания цикламата и сахарина в жидких столовых препаратах сахаристых веществ. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (EN 1379:1996, IDT) SM EN 15911:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinare simultană a nouă îndulcitori prin cromatografie în fază lichidă de înaltă performanţă şi detecţie a difuziei de lumină Продукты пищевые. Одновременное определение девяти подсластителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и испарительного детектирования светорассеяния (EN 15911:2010, IDT) 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

SM EN ISO 3657:2014 (vers. eng.) Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea indicelui de saponificare Жиры и масла животные и растительные. Определение числа омыления (EN ISO 3657:2013, IDT) (Înocuieşte SM SR EN ISO 3657:2012)

младшего возраста, содержащих обработанный маис. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой на иммуносорбционной колонке и флуоресцентного обнаружения после захвата предколонкой (CEN/TS 16187:2011, IDT) SM EN 15890:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea patulinei din sucul de fructe şi piureuri, pe bază de fructe pentru sugari şi copii mici. Metoda prin cromatografie în stare lichidă de înaltă performanţă cu purificare prin partiţie lichid/lichid şi extracţie în fază solidă şi detecţie UV Продукты пищевые. Определение патулина в фруктовом соке и пюре на основе фруктов для грудных детей и детей младшего возраста. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой путем разделения жидкость/жидкость, экстракции в твердой фазы и детектированием в ультрафиолетовой области (EN 15890:2010, IDT) SM EN 15891:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea conţinutului de deoxynivalenol din cereale, produse din cereale şi produse pe bază de cereale pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detecţie UV Продукты пищевые. Определение дезоксиниваленола в зерновых, продуктах из зерновых и продуктах на основе переработанных зерновых для грудных детей и детей младшего возраста. Метод HPLC (высокоэффективной жидкостной хроматографии) с очисткой на иммуноаффинной колонне и детектирования в ультрафиолетовой области спектра (EN 15891:2010, IDT) 67.240

SM EN ISO 6320:2014 (vers. eng.) Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea indicelui de refracţie Жиры и масла животные и растительные. Определение коэффициента преломления (EN ISO 6320:2000, IDT) 67.220 67.220.10

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Stimulenţi şi condimente Пряности и приправы

SM ISO 928:2014 (vers. eng.) Condimente. Determinarea cenuşii totale Пряности и приправы. Определение общего содержания золы (ISO 928:1997, IDT) 67.230

Produse alimentare preparate şi preambalate Расфасованные пищевые продукты и пищевые продукты, подвергнутые кулинарной обработке

SM CEN/TS 16187:2014 (vers. eng.) Produse alimentare. Determinarea fumonisinei B1 şi fumonisinei B2 din alimente pe bază de porumb prelucrat pentru sugari şi copii mici. Metoda HPLC cu purificare pe coloană de imunoafinitate şi detectarea fluorescenţei după precoloana derivatizată Пищевые продукты. Определение фумонизина B1 и фумонизина B2 в пище для грудных детей и детей

Analiză senzorială Органолептический анализ

SM ISO 3972:2014 (vers. eng.) Analiză senzorială. Metodologie. Metoda de investigare a sensibilităţii gustului Сенсорный анализ. Методология. Метод исследования вкусовой чуствительности (ISO 3972:2011, IDT) (Înocuieşte SM SR ISO 3972:2011) 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

SM EN 13208+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Maşini de curăţat legume. Cerinţe de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Машины для очистки овощей. Требования безопасности и гигиены (EN 13208:2003+A1:2010, IDT) SM EN 13621+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Uscătoare de salată. Prescripţii de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Сушильные машины для салата. Требования безопасности и гигиены (EN 13621:2004+A1:2010, IDT)

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN 13732:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe de performanţă, securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Объемные охладители молока для ферм. Требования к рабочим характеристикам, безопасности и гигиене (EN 13732:2013, IDT) (Înocuieşte SM SR EN 13732+A2:2011) SM EN 13870+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cotlete. Cerinţe de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Машины для рубки и резки блоков. Требования безопасности и гигиены (EN 13870:2005+A1:2010, IDT) SM EN 13871+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Maşini de tăiat cuburi. Cerinţe de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Машины для нарезания в форме кубиков. Требования безопасности и гигиены (EN 13871:2005+A1:2010, IDT) SM EN 13885+A1:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Maşini de legat. Cerinţe de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Машины для обвязки. Требования безопасности и гигиены (EN 13885:2005+A1:2010, IDT) SM EN 13951:2014 (vers. eng.) Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agroalimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare Насосы жидкостные. Требования безопасности. Сельскохозяйственное пищевое оборудование. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании (EN 13951:2012, IDT) (Înocuieşte SM SR EN 13951+A1:2011) SM EN 15774:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Maşini pentru paste alimentare (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette şi gnocchi). Cerinţe de securitate şi de igienă Машины для пищевой промышленности. Машины для обработки свежей пасты и пасты с наполнителями (тальятелле, каннеллони, равиоли, тортеллини, орекьетте и ньокки). Требования безопасности и гигиены (EN 15774:2010, IDT) SM EN 15861:2014 (vers. eng.) Maşini pentru industria alimentară. Afumătoare. Cerinţe de securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Коптильни. Требования безопасности и гигиены (EN 15861:2012, IDT)

48

71 71.040 71.040.10

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Laboratoare chimice. Echipament de laborator Химические лаборатории. Лабораторное оборудование

SM SR EN 61010-2-091:2014 Reguli de securitate pentru echipamente electrice de măsurare, de control și de laborator. Partea 2-091: Cerințe particulare pentru echipamente cu raze X montate în dulap Требования безопасности к электрическому оборудованию для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 2-091: Частные требования к кабинетным рентгеновским системам (SR EN 61010-2-091:2013, IDT) 71.080 71.080.60

Produse chimice organice Органические химические вещества Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

SM CEN/TR 15993:2014 (vers. eng.) Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru automobile etanol (E85). Informaţii referitoare la parametrii necesari şi limitele respective şi detrminarea lor Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Информация о необходимых параметров и их соответствующие предельные значения и определение (CEN/TR 15993:2013, IDT) (Înocuieşte SMV CEN/TR 15993:2011) 71.100

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

71.100.10

Materiale pentru fabricarea aluminiului Материалы для производства алюминия

SM ISO 806:2014 (vers. eng.) Oxid de aluminiu utilizat, în principal, pentru fabricarea aluminiului. Determinarea pierderii de masă la 300 grade C şi la 1 000 grade C Глинозем, преимущественно используемый для производства алюминия. Определение потери массы при температуре 300 °С и 1 000 °С (ISO 806:2004, IDT) 71.100.20

Gaze pentru aplicare industrială Газы промышленного применения

SM EN ISO 10156:2014 (vers. eng.) Gaze şi amestecuri de gaze. Determinarea inflamabilităţii şi a capacităţii de oxidare pentru alegerea racordurilor de ieşire ale robinetelor Газы и газовые смеси. Определение потенциальной способности к возгоранию и окислению для выбора выпускных отверстий клапана баллона (EN ISO 10156:2010, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

71.100.45

Agenţi frigorifici şi antigeluri Холодильные агенты и антифризы

SM ISO 817:2014 (vers. eng.) Agenţi frigorifici. Simbolizare şi clasificare privind securitatea Хладагенты. Обозначение и классификация по безопасности (ISO 817:2014, IDT) 71.100.80

Produse chimice pentru purificarea apei Химикаты для очистки воды

SM EN 901:2014 (vers. eng.) Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hipoclorit de sodiu Химикаты, применяемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гипохлорит натрия (EN 901:2013, IDT) SM EN 12174:2014 (vers. eng.) Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodiu Продукты химические, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гексафторосиликат натрия (EN 12174:2013, IDT) (Înocuieşte SMV EN 12174:2011) 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

SM ISO 334:2014 (vers. eng.) Combustibili minerali solizi. Determinarea conţinutului de sulf total. Metoda Eschke Топливо минеральное твердое. Определение содержания общей серы. Метод Эшка (ISO 334:2013, IDT) SM ISO 501:2014 (vers. eng.) Cărbuni. Determinarea indicelui de umflare în creuzet Уголь каменный. Определение индекса вспучивания в тигле (ISO 501:2012, IDT) SM ISO 540:2014 (vers. eng.) Antracit şi cocs. Determinarea fuzibilităţii cenuşii Антрацит и кокс. Определение плавкости золы (ISO 540:2008, IDT) SM ISO 562:2014 (vers. eng.) Cărbune și cocs. Determinarea substanțelor volatile Уголь каменный и кокс. Определение выхода летучих веществ (ISO 562:2010, IDT) SM ISO 589:2014 (vers. eng.) Cărbuni. Determinarea umidităţii totale Уголь каменный. Определение общего содержания влаги (ISO 589:2008, IDT)

SM ISO 975:2014 (vers. eng.) Cărbuni bruni şi ligniţi. Determinarea conţinutului de extract solubil în benzen. Metoda semiautomatică Уголь бурый и лигниты. Определение выхода экстракта, растворимого в бензоле. Полуавтоматический метод (ISO 975:2013, IDT) SM ISO 1017:2014 (vers. eng.) Cărbuni bruni şi ligniţi. Determinarea materiilor solubile în acetonă („substanţe răşinoase”) ale extractului solubil în benzen Уголь бурый и лигниты. Определение содержания веществ, растворимых в ацетоне, („смолистых веществ”) в бензолорастворимом экстракте (ISO 1017:2006, IDT) SM ISO 1170:2014 (vers. eng.) Cărbune şi cocs. Calcule pentru analize în raport cu diferite stări Уголь и кокс. Расчет данных анализов при различных состояниях образцов (ISO 1170:2013) SM ISO 1952:2014 (vers. eng.) Combustibili minerali solizi. Determinarea conţinutului de metale extractibile în acid clorhidric diluat Топливо твердое минеральное. Определение содержания металлов, экстрагируемых разбавленной соляной кислотой (ISO 1952:2008, IDT) SM ISO 5068-1:2014 (vers. eng.) Cărbuni bruni şi ligniţi. Determinarea conţinutului de umiditate. Partea 1: Metoda gravimetrică indirectă de determinare a umidităţii totale Уголь бурый и лигниты. Определение содержания влаги. Часть 1: Косвенный весовой метод определения общего содержания влаги (ISO 5068-1:2007, IDT) SM ISO 5068-2:2014 (vers. eng.) Cărbuni bruni şi ligniţi. Determinarea conţinutului de umiditate. Partea 2: Metoda gravimetrică indirectă de determinare a umidităţii totale în eşantioanele pentru analiză Угли бурые и лигниты. Определение содержания влаги. Часть 2: Косвенный весовой метод определения содержания влаги в пробе для анализа (ISO 5068-2:2007, IDT) SM ISO 5071-1:2014 (vers. eng.) Cărbuni bruni şi ligniţi. Determinarea materiei volatile din eșantionul de analiză. Partea 1: Metoda utilizării celor două cuptoare Угли бурые и лигниты. Определение содержания летучих веществ в пробе для анализа. Часть 1: Метод с применением двух печей (ISO 5071-1:2013, IDT) SM ISO 5073:2014 (vers. eng.) Cărbuni bruni şi ligniţi. Determinarea acizilor humici Уголь бурый и лигниты. Определение содержания гуминовых кислот (ISO 5073:2013, IDT)

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM ISO 5074:2014 (vers. eng.) Cărbuni. Determinarea indicelui de măcinare Hardgrov Уголь каменный. Определение показателя размалываемости Хардгрова (ISO 5074:1994, IDT) SM ISO 7404-2:2014 (vers. eng.) Metode de analiză petrografică a cărbunilor. Partea 2: Pregătirea eşantioanelor de cărbune Методы петрографического анализа углей. Часть 2: Методы подготовки образцов угля (ISO 7404-2:2009, IDT) SM ISO 7404-3:2014 (vers. eng.) Metode de analiză petrografică a cărbunilor. Partea 3: Metode de determinare a compoziţiei după grupe macerale Методы петрографического анализа углей. Часть 3: Метод определения состава мацеральных групп (ISO 7404-3:2009, IDT) SM ISO 7404-5:2014 (vers. eng.) Metode de analiză petrografică a cărbunilor. Partea 5: Metode de determinare la microscop a capacităţii de reflexie a vitrinitului Методы петрографического анализа углей. Часть 5: Метод микроскопического определения отражательной способности витринита (ISO 7404-5:2009, IDT) 73.060 73.060.10

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Minereuri de fier Железные руды

SM ISO 4695:2014 (vers. eng.) Minereuri de fier pentru alimentarea furnalelor. Determinarea reductibilității prin metoda utilizării indicelui de recuperare Руды железные для подачи в домны. Определение восстановимости методом с применением показателя восстановления (ISO 4695:2007, IDT) SM EN ISO 6975:2014 (vers. eng.) Gaz natural. Analiză extinsă. Metoda gaz-cromatografică Газ природный. Расширенный анализ. Метод газовой хроматографии (EN ISO 6975:2005, IDT) SM ISO 7215:2014 (vers. eng.) Minereuri de fier pentru alimentarea furnalelor. Determinarea reductibilității relative prin metoda utilizării gradului finit al indicelui de recuperare Руды железные для подачи в домны. Определение относительной восстановимости методом с применением конечной степени показателя восстановления (ISO 7215:2007, IDT)

73.100 73.100.40

Maşini şi utilaje pentru exploatare minieră Горное оборудование Maşini şi utilaje pentru încărcat şi transportat Оборудование для откатки и подъема

SM SR EN 1889-1:2014 Utilaj minier pentru exploatări subterane. Mașini mobile subterane. Securitate. Partea 1: Vehicule pe roți cu anvelope de cauciuc Машины для подземных разработок. Самоходные машины, работающие под землей. Безопасность. Часть 1: Транспортные средства с резиновыми шинами (SR EN 1889-1:2011, IDT) 75

75.020

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Extragerea şi prelucrarea petrolului şi a gazului natural Добыча и обработка нефти и природного газа

SM EN ISO 10426-1:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cimenturi şi materiale de cimentare pentru foraj. Partea 1: Specificaţii Нефтяная и газовая промышленность. Цементы и материалы для цементирования скважины. Часть 1: Технические условия (EN ISO 10426-1:2009, IDT) SM CEN ISO/TS 29001:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului, petrochimice şi gazelor naturale. Sisteme de management al calității specifice sectorului. Cerințe pentru organizațiile care furnizează produse și servicii Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги (CEN ISO/TS 29001:2011, IDT) 75.060

Gaz natural Природный газ

SM EN ISO 6974-1:2014 (vers. eng.) Gaz natural. Determinarea compoziţiei şi a incertitudinii asociate prin cromatografie în faza gazoasă. Partea 1: Linii directoare generale şi calculul compoziţiei Газ природный. Определение состава и соответствующей неопределенности методом газовой хроматографии. Часть 1: Общие руководящие указания и расчет состава (EN ISO 6974-1:2012, IDT) (Înlocuiește SM GOST 31371.1:2009 (ISO 6974-1:2000)) SM EN ISO 6974-2:2014 (vers. eng.) Gaz natural. Determinarea compoziţiei şi a incertitudinii asociate prin cromatografie în faza gazoasă. Partea 2: Calculele incertitudinii Газ природный. Определение состава и соответствующей неопределенности методом газовой хроматографии. Часть 2: Расчеты неопределенности (EN ISO 6974-2:2012, IDT) (Înlocuiește SM GOST 31371.2:2009 (ISO 6974-2:2001))

50


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 6975:2014 (vers. eng.) Gaz natural. Analiză extinsă. Metoda gaz-cromatografică Газ природный. Расширенный анализ. Метод газовой хроматографии (EN ISO 6975:2005, IDT) SM EN ISO 13686:2014 (vers. eng.) Gaz natural. Definirea calităţii Газ природный. Обозначение качества (EN ISO 13686:2013, IDT) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

SM EN ISO 1523:2014 (vers. eng.) Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda la echilibru cu creuzet închis Определение температуры вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии (EN ISO 1523:2002, IDT) SM EN ISO 2592:2014 (vers. eng.) Determinarea punctului de inflamare şi de aprindere. Metoda Cleveland cu vas deschis Определение температур вспышки и воспламенения. Метод с применением прибора Клевеланда с открытым тиглем (EN ISO 2592:2001, IDT) SM EN ISO 3680:2014 (vers. eng.) Determinarea punctului de aprindere trece/nu trece. Metodă rapidă la echilibru în vas închis Определение вспышки/отсутствия вспышки. Ускоренный метод с применением закрытого тигля в равновесных условиях (EN ISO 3680:2004, IDT) SM EN ISO 13736:2014 (vers. eng.) Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda Abel cu vas închis Определение температуры вспышки. Метод Абеля с применением закрытой чашки (EN ISO 13736:2013, IDT) SM ISO 6618:2014 (vers. eng.) Produse petroliere și lubrifianți. Determinarea indicelui de acid sau bază. Metoda titrării cu indicator de culoare Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение кислотного или базового числа. Метод титрования с цветным индикатором (ISO 6618:1997, IDT) 75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

SM EN ISO 10416:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fluide de foraj. Încercări de laborator Нефтяная и газовая промышленность. Буровые растворы. Лабораторное испытание (EN ISO 10416:2009, IDT)

SM EN ISO 13503-1:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fluide de completare şi materiale. Partea 1: Măsurarea proprietăţilor de viscozitate a fluidelor de pregătire a sondei Нефтяная и газовая промышленность. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 1: Измерение вязких свойств растворов для вскрытия продуктивного пласта (EN ISO 13503-1:2011, IDT) SM EN ISO 13503-2:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fluide de completare şi materiale. Partea 2: Măsurarea proprietăţilor materialelor de susţinere utilizate în operaţiile de fisurare hidraulică şi de umplere cu pietriş Нефтяная и газовая промышленность. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 2: Измерение свойств пропантов, используемых при операциях гидроразрыва пласта и установки гравийного фильтра (EN ISO 13503-2:2006, IDT) SM EN ISO 13503-3:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fluide şi materiale de completare. Partea 3: Încercări ale saramurilor cu densitate mare Нефтяная и газовая промышленность. Растворы и материалы для вскрытия продуктивного пласта. Часть 3: Испытания тяжелых соляных растворов (EN ISO 13503-3:2005, IDT) SM ISO 6743-1:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 1: Familia A (Sisteme cu pierderi totale) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 1: Семейство А (Cистемы общих потерь) (ISO 6743-1:2002, IDT) SM ISO 6743-3:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 3: Familia D (Compresoare) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 3: Семейство D (Компрессоры) (ISO 6743-3:2003, IDT) SM ISO 6743-5:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 5: Familia T (Turbine) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 5: Семейство Т (Турбины) (ISO 6743-5:2006, IDT) SM ISO 6743-9:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 9: Familia X (Unsori) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 9: Семейство Х (Cмазки) (ISO 6743-9:2003, IDT)

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM ISO 6743-13:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 13: Familia G (Glisiere) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 13: Семейство G (Направляющие) (ISO 6743-13:2002, IDT) SM ISO 6743-99:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 99: Generalități Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 99: Общие положения (ISO 6743-99:2002, IDT) SM ISO 8068:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Familia T (Turbine). Specificații pentru uleiuri lubrifiante pentru turbine Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Семейство Т (Турбины). Спецификации на смазочные масла для турбин (ISO 8068:2006, IDT) 75.120

Fluide hidraulice Гидравлические жидкости

SM EN ISO 20763:2014 (vers. eng.) Petrol şi produse înrudite. Determinarea proprietăţilor antiuzură ale uleiurilor hidraulice. Metoda pompei cu palete Нефть и нефтепродукты. Определение свойств износостойкости гидравлических жидкостей. Метод с использованием лопастного насоса (EN ISO 20763:2004, IDT) SM ISO 6743-4:2014 (vers. eng.) Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Clasificare. Partea 4: Familia H (Sisteme hidraulice) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 4: Семейство H (Гидравлические системы) (ISO 6743-4:1999, IDT) SM ISO 9128:2014 (vers. eng.) Vehicule rutiere. Simboluri grafice de notare a tipurilor lichidelor de frînă Транспорт дорожный. Графические символы обозначения типов тормозных жидкостей (ISO 9128:2006, IDT) 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

SM EN 16127:2014 (vers. eng.) Biocombustibili solizi. Determinarea lungimii şi a diametrului peleţilor Биотопливо твердое. Определение длины и диаметра топливных гранул (EN 16127:2012, IDT)

52

SM ISO 334:2014 (vers. eng.) Combustibili minerali solizi. Determinarea conţinutului de sulf total. Metoda Eschke Топливо минеральное твердое. Определение содержания общей серы. Метод Эшка (ISO 334:2013, IDT) SM ISO 540:2014 (vers. eng.) Antracit şi cocs. Determinarea fuzibilităţii cenuşii Антрацит и кокс. Определение плавкости золы (ISO 540:2008, IDT) SM ISO 562:2014 (vers. eng.) Cărbune și cocs. Determinarea substanțelor volatile Уголь каменный и кокс. Определение выхода летучих веществ (ISO 562:2010, IDT) SM ISO 567:2014 (vers. eng.) Cocs. Determinarea densităţii aparente în containere mici Кокс. Определение насыпной плотности в небольших контейнерах (ISO 567:1995, IDT) SM ISO 579:2014 (vers. eng.) Cocs. Determinarea umidităţii totale Кокс. Определение общего содержания влаги (ISO 579:2013, IDT) SM ISO 616:2014 (vers. eng.) Cocs. Determinarea indicatorilor de concasare Кокс. Определение показателей прочности при дроблении (ISO 616:1995, IDT) SM ISO 687:2014 (vers. eng.) Combustibili minerali solizi. Cocs. Determinarea conţinutului de umiditate în eşantionul pentru analiza generală Твердое минеральное топливо. Кокс. Определение содержания влаги в образце для общего анализа (ISO 687:2010, IDT) SM ISO 728:2014 (vers. eng.) Cocs (dimensiunea nominală a granulelor pe sită mai mare de 20 mm). Analiza granulometrică prin cernere Кокс (номинальный размер остатка на сите более 20 mm). Гранулометрический анализ просеиванием (ISO 728:1995, IDT) SM ISO 1170:2014 (vers. eng.) Cărbune şi cocs. Calcule pentru analize în raport cu diferite stări Уголь и кокс. Расчет данных анализов при различных состояниях образцов (ISO 1170:2013) SM ISO 1171:2014 (vers. eng.) Combustibili minerali solizi. Determinarea cenuşii Топливо минеральное твердое. Определение зольности (ISO 1171:2010, IDT) SM ISO 1928:2014 (vers. eng.) Combustibili minerali solizi. Determinarea puterii calorifice superioare prin metoda bombei calorimetrice şi calculul puterii calorifice inferioare Топливо минеральное твердое. Определение высшей теплоты сгорания методом калориметрической бомбы и вычисление низшей теплоты сгорания (ISO 1928:2009, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

SM CEN/TR 15993:2014 (vers. eng.) Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru automobile etanol (E85). Informaţii referitoare la parametrii necesari şi limitele respective şi detrminarea lor Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Информация о необходимых параметров и их соответствующие предельные значения и определение (CEN/TR 15993:2013, IDT) (Înocuieşte SMV CEN/TR 15993:2011) SM EN 590:2014 (vers. eng.) Carburanţi pentru automobile. Carburanţi pentru motoare diesel (motorină). Cerinţe şi metode de încercare Топливо для автомобилей. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытаний (EN 590:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 590+A1:2011) SM EN 15779+A1:2014 (vers. eng.) Produse petroliere şi produse derivate ale grăsimilor şi uleiurilor. Esteri metilici ai acizilor graşi (FAME) pentru motoare diesel. Determinarea esterilor metilici ai acizilor graşi polinesaturaţi (≥ 4 legături duble) (PUFA) prin gaz cromatografie Нефтепродукты и производные жиров и растительных масел. Метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных двигателей. Определение полиненасыщенных (≥4 двойных связей) метиловых эфиров жирных кислот (PUFA) методом газовой хроматографии (EN 15779+A1:2013, IDT) SM EN 15837:2014 (vers. eng.) Etanol - component de amestec pentru benzină. Determinarea conţinutului de fosfor, cupru şi sulf. Metodă directă prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP OES) Этанол в качестве смешивающего компонента к бензину. Определение содержания фосфора, меди и серы. Прямой метод спектрометрии оптической эмиссии индуктивно связанной плазмы (ICP OES) (EN 15837:2009, IDT) SM ISO 3013:2014 (vers. eng.) Produse petroliere. Determinarea punctului de congelare a carburanţilor de aviaţie Нефтепродукты. Определение точки замерзания авиационных топлив (ISO 3013:1997, IDT) SM ISO 3014:2014 (vers. eng.) Produse petroliere. Determinarea înălţimii maximale a flăcării fără fum a petrolului lampant Нефтепродукты. Определение максимальной высоты некоптящего пламени керосина (ISO 3014:1993, IDT) SM ISO 8216-1:2014 (vers. eng.) Produse petroliere. Clasificarea combustibililor (clasa F). Partea 1: Categorii de combustibili navali Нефтепродукты. Классификация топлив (класс F). Часть 1: Категории топлива, применяемого на судах (ISO 8216-1:2010,IDT)

SM SR EN ISO 13759:2014 Produse petroliere. Determinarea nitratului de alchil în combustibili diesel. Metoda spectrometrică Нефтепродукты. Определение алкилнитрата в дизельном топливе. Спектрометрический метод (SR EN ISO 13759:2003, IDT) 75.180

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

SM EN ISO 10405:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Întreţinerea şi utilizarea burlanelor şi ţevilor de extracţie Нефтяная и газовая промышленность. Техническое обслуживание и использование обсадных труб скважин и трубопроводов (EN ISO 10405:2006, IDT) SM EN ISO 10414-1:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Încercări in situ ale fluidelor de foraj. Partea 1: Fluide pe bază de apă Нефтяная и газовая промышленность. Контроль буровых растворов в промысловых условиях. Часть 1: Растворы на водной основе (EN ISO 10414-1:2008, IDT) SM EN ISO 10414-2:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Încercări in situ ale fluidelor de foraj. Partea 2: Fluide pe bază de ulei Нефтяная и газовая промышленность. Контроль буровых растворов в промысловых условиях. Часть 2: Растворы на углеводородной основе (EN ISO 10414-2:2011, IDT) SM EN ISO 10416:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Fluide de foraj. Încercări de laborator Нефтяная и газовая промышленность. Буровые растворы. Лабораторное испытание (EN ISO 10416:2009, IDT) SM EN ISO 10423:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Echipament de foraj şi de extracţie. Echipament pentru capete de sondă şi capete de erupţie Нефтяная и газовая промышленность. Буровое и эксплуатационное оборудование. Устьевое и фонтанное оборудование (EN ISO 10423:2009, IDT) SM EN ISO 11960:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel utilizate ca burlane sau ţevi de extracţie pentru sonde petroliere Нефтяная и газовая промышленность. Трубы стальные для применения в скважинах в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб (EN ISO 11960:2014, IDT)

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN ISO 11961:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Prăjini de foraj de oţel Нефтяная и газовая промышленность. Трубы бурильные стальные (EN ISO 11961:2008, IDT) 75.180.20

Maşini şi utilaje pentru prelucrare Технологическое оборудование

SM EN ISO 13706:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului, petrochimice şi gazelor naturale. Schimbătoare de căldură răcite cu aer Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Теплообменники с воздушным охлаждением (EN ISO 13706:2011, IDT) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

SM EN 13942:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte Промышленность нефтяная и газовая. Системы трубопроводов для транспортировки газа. Задвижки для трубопроводов (EN 13942:2009, IDT) SM EN 14678-1:2014 (vers. eng.) Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare Оборудование и арматура для сжиженного нефтяного газа. Конструкция и характеристики оборудования для сжиженного нефтяного газа автозаправочных станций. Часть 1: Заправочные колонки (EN 14678-1:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 14678-1+A1:2011) SM EN ISO 16708:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Metode de stare limită bazate pe fiabilitate Нефтяная и газовая промышленность. Системы транспортирования по трубопроводам. Методы расчёта надёжности по предельному состоянию (EN ISO 16708:2006, IDT) SM ISO 13623:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte Нефтяная и газовая промышленность. Системы транспортирования по трубопроводам (ISO 13623:2009, IDT)

77 77.040 77.040.20

Metalurgie Металлургия Încercări ale metalelor Испытания металлов Încercări nedistructive ale metalelor Неразрушающие испытания металлов

SM EN 10228-1:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 1: Examinări cu pulberi magnetice Контроль неразрушающий стальных поковок. Часть 1: Контроль магнитными частицами (EN 10228-1:1999, IDT) SM EN 10308:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Examinare ultrasonică a barelor de oţel Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль стальных прутков (EN 10308:2001, IDT) 77.040.99

Alte metode de încercări ale metalelor Методы испытания металлов прочие

SM EN ISO 3887:2014 (vers. eng.) Oţeluri. Determinarea adîncimii de decarburare Стали. Определение глубины декарбюрации (EN ISO 3887:2003, IDT) SM ISO 4967:2014 (vers. eng.) Oţeluri. Determinarea conţinutului de incluziuni nemetalice. Metoda micrografică cu utilizarea diagramelor standard Сталь. Определение содержания неметаллических включений. Микрографический метод с применением стандартных диаграмм (ISO 4967:2013, IDT) 77.060

Coroziunea metalelor Коррозия металлов

SM EN 12954:2014 (vers. eng.) Protecţia catodică a structurilor metalice îngropate sau imersate. Principii generale şi aplicaţie pentru canalizare Защита катодная металлических конструкций, установленных в земле и воде. Основные принципы и применение для трубопроводов (EN 12954:2001, IDT) SM EN 14505:2014 (vers. eng.) Protecţia catodică a structurilor complexe Защита катодная составных конструкций (EN 14505:2005, IDT) SM EN ISO 7539-1:2014 (vers. eng.) Coroziunea metalelor şi aliajelor. Încercări la coroziune sub tensiune. Partea 1: Ghid general al metodelor de încercare Коррозия металлов и сплавов. Испытание на коррозию под напряжением. Часть 1: Общее руководство по методикам испытаний (EN ISO 7539-1:2012, IDT)

54


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM ISO 9591:2014 (vers. eng.) Coroziunea aliajelor de aluminiu. Determinarea rezistenţei la coroziune a fisurării sub tensiune Коррозия алюминиевых сплавов. Определение стойкости к коррозионному растрескиванию под напряжением (ISO 9591:2004, IDT) 77.080 77.080.01

Metale feroase Черные металлы Metale feroase în general Черные металлы в целом

SM ISO 4829-1:2014 (vers. eng.) Oţel şi fontă. Determinarea conţinutului total de siliciu. Metoda spectrofotometrică cu complex de molibdosilicat redus. Partea 1: Conţinutul de siliciu de la 0,5% pînă la 1,0% Сталь и чугун. Определение общего содержания кремния Спектрофотометрический метод с применением восстановленного молибдосиликата. Часть 1: Содержание кремния от 0,05 до 1,0 % (ISO 4829-1/1986, IDT) 77.080.10

Fonte Чугуны

SM EN ISO 945-1:2014 (vers. eng.) Microstructura fontelor. Partea 1: Clasificarea grafitului prin analiză vizuală Микроструктура чугуна. Часть 1: Классификация графита посредством визуального анализа (EN ISO 945-1:2008, IDT) 77.120 77.120.30

Metale neferoase Цветные металлы Cupru şi aliaje de cupru Медь и медные сплавы

SM EN 16090:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Determinarea mărimii medii a grăuntelui prin ultrasunete Медь и медные сплавы. Оценка среднего размера зерна посредством ультразвука (EN 16090:2011, IDT) SM SR EN 1503-4:2014 Robinete. Materiale pentru corpuri, părţi superioare şi capace. Partea 4: Aliaje de cupru specificate în standardele europene Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Ремни спасательные (SR EN 1503-4:2004, IDT) 77.120.40

Nichel, crom şi aliajele lor Никель, хром и их сплавы

SM EN 10269:2014 (vers. eng.) Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (EN 10269:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 10269:2011)

77.140 77.140.20

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri inoxidabile Высококачественные стал

SM EN 10269:2014 (vers. eng.) Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (EN 10269:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 10269:2011) 77.140.30

Oţeluri pentru lucrări sub presiune Стали для работы под давлением

SM EN 10314:2014 (vers. eng.) Metode de deducere a valorilor minime ale limitei de curgere convenţionale a oţelurilor la temperaturi ridicate Метод вывода значений допустимого сопротивления стали при повышенных температурах (EN 10314:2002, IDT) 77.140.60

Bare din oţel şi oţel rotund Стальные прутки и катанка

SM EN 10308:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive. Examinare ultrasonică a barelor de oţel Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль стальных прутков (EN 10308:2001, IDT) 77.140.75

Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

SM EN 10266:2014 (vers. eng.) Ţevi de oţel, racorduri şi profile cave de oţel pentru construcţii. Simboluri şi definirea termenilor utilizaţi în standardele de produs Трубы стальные, фитинги и полые конструкционные профили. Символы и определения терминов, используемые в стандартах на продукцию (EN 10266:2003, IDT) SM EN ISO 11960:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel utilizate ca burlane sau ţevi de extracţie pentru sonde petroliere Нефтяная и газовая промышленность. Трубы стальные для применения в скважинах в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб (EN ISO 11960:2014, IDT) SM EN ISO 11961:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Prăjini de foraj de oţel Нефтяная и газовая промышленность. Трубы бурильные стальные (EN ISO 11961:2008, IDT)

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

77.140.85

Fonte şi oţeluri forjate Чугунные и стальные поковки

SM EN 10228-1:2014 (vers. eng.) Examinări nedistructive ale pieselor forjate din oţel. Partea 1: Examinări cu pulberi magnetice Контроль неразрушающий стальных поковок. Часть 1: Контроль магнитными частицами (EN 10228-1:1999, IDT) 77.140.99

Alte produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали прочая

SM SR EN 13411-4:2014 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 4: Муфтовое соединение с помощью металла или смол (SR EN 13411-4:2011, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 13411-4+A1:2011) SM SR EN 13411-8:2014 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 8: Accesorii de capăt pentru sertizare şi sertizarea acestora Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 8: Соединения концевые обжимок и обжимка (SR EN 13411-8:2012, IDT) 77.150 77.150.30

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

77.180

SM SR EN 14681+A1:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru elaborarea oţelului în cuptor cu arc electric Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (SR EN 14681+A1:2010, IDT) (Înlocuiește SM EN 14681+A1:2014) SM SR EN 15949:2014 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate pentru laminoarele de bare, profile din oţel şi sîrmă Безопасность машин. Требования безопасности к заготовочным, рельсобалочным стальным и проволочным прокатным станам (SR EN 15949:2012, IDT) 79 79.040

SM EN 1971-2:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de examinare prin curenţi turbionari pentru măsurarea defectelor ţevilor rotunde fără sudură din cupru şi aliaje de cupru. Partea 2: Examinarea cu o sondă internă pe peretele interior Медь и медные сплавы. Испытания блуждающим током для измерения дефектов бесшовных круглых труб из меди и медных сплавов. Часть 2: Испытания посредством щупа на внутренней поверхности (EN 1971-2:2011, IDT)

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

SM SR EN 13145+A1:2014 Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi de lemn Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры (SR EN 13145+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13145+A1:2012) 79.060

SM EN 1971-1:2014 (vers. eng.) Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de examinare prin curenţi turbionari pentru măsurarea defectelor ţevilor rotunde fără sudură din cupru şi aliaje de cupru. Partea 1: Examinarea cu o bobină inelară pe peretele exterior Медь и медные сплавы. Испытания блуждающим током для измерения дефектов бесшовных круглых труб из меди и медных сплавов. Часть 1: Испытания посредством испытательного витка на наружной поверхности (EN 1971-1:2011, IDT)

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

79.060.01

Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din lemn în general Древесные плиты в целом

SM SR EN 325:2014 Plăci pe bază de lemn. Determinarea dimensiunilor epruvetelor Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний (SR EN 325:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 325:2012) 79.100

Plută şi produse din plută Пробка и изделия из пробки

SM EN 12105:2014 (vers. eng.) Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea conţinutului de apă din plută aglomerată Покрытия напольные эластичные. Определение содержания влаги в агломерированной композиционной пробке (EN 12105:1998, IDT) SM EN 12781:2014 (vers. eng.) Tapete. Specificaţii pentru panouri de plută Обои. Технические условия для пробковых панелей (EN 12781:2001, IDT)

56


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 13085:2014 (vers. eng.) Tapete. Specificaţii pentru rulouri de plută Обои. Технические условия для пробковых рулонов (EN 13085:2001, IDT) SM ISO 7322:2014 (vers. eng.) Plută compozită. Metode de încercări Пробка композиционная. Методы испытаний (ISO 7322:2000, IDT) SM ISO 8724:2014 (vers. eng.) Panouri decorative din plută. Specificaţie Панели декоративные пробковые. Технические условия (ISO 8724:2009, IDT)

85.060

SM ISO 187:2014 (vers. eng.) Hîrtie, carton şi celuloză. Atmosferă standard pentru condiţionare şi încercare şi procedura pentru monitorizarea atmosferei şi condiţionarea eşantioanelor Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и методика контроля атмосферы и условий кондиционирования образцов (ISO 187:1990, IDT) 87

83

83.100

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale celulare Поропласты

SM EN ISO 2439:2014 (vers. eng.) Materiale polimerice alveolare flexibile. Determinarea durităţii (tehnica indentării) Материалы полимерные ячеистые эластичные. Определение твердости (метод вдавливания) (EN ISO 2439:2008, IDT) 83.140 83.140.10

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Filme şi folii Пленки и листы

87.040

85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Celuloze Целлюлоза

SM ISO 187:2014 (vers. eng.) Hîrtie, carton şi celuloză. Atmosferă standard pentru condiţionare şi încercare şi procedura pentru monitorizarea atmosferei şi condiţionarea eşantioanelor Бумага, картон и целлюлоза. Стандартная атмосфера для кондиционирования и испытания и методика контроля атмосферы и условий кондиционирования образцов (ISO 187:1990, IDT)

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

SM EN ISO 1523:2014 (vers. eng.) Determinarea punctului de inflamabilitate. Metoda la echilibru cu creuzet închis Определение температуры вспышки. Метод с применением закрытого тигля в равновесном состоянии (EN ISO 1523:2002, IDT) SM EN ISO 3680:2014 (vers. eng.) Determinarea punctului de aprindere trece/nu trece. Metodă rapidă la echilibru în vas închis Определение вспышки/отсутствия вспышки. Ускоренный метод с применением закрытого тигля в равновесных условиях (EN ISO 3680:2004, IDT) 87.100

SM EN ISO 6179:2014 (vers. eng.) Cauciuc vulcanizat sau termoplastic. Folii de cauciuc şi suporturi textile acoperite cu cauciuc. Determinarea vitezei de transmisie a lichidelor volatile (metoda gravimetrică) Каучук, вулканизированный или термопластичный. Листовая резина и прорезиненные ткани. Определение скорости проницания летучих жидкостей (гравиметрический метод) (EN ISO 6179:2010, IDT)

Hîrtie şi carton Бумага и картон

Echipament pentru acoperiri cu vopsele Оборудование для лакокрасочных покрытий

SM EN 50050-3:2014 (vers. eng.) Echipament manual de pulverizare electrostatică. Cerinţe de securitate. Partea 3: Echipament manual de pulverizare a scamelor inflamabile de acoperire Оборудование ручное электростатическое распылительное. Требования безопасности. Часть 3: Ручное распылительное оборудование для горючих рыхлых материалов покрытия (EN 50050-3:2013, IDT) 91

91.080 91.080.40

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

SM EN 1504-5:2014 (vers. eng.) Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 5: Нагнетание бетонной смеси (EN 1504-5:2013, IDT) (Înocuieşte SM SR EN 1504-5:2010)

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

91.100 91.100.10

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

SM EN ISO 10426-1:2014 (vers. eng.) Industriile petrolului şi gazelor naturale. Cimenturi şi materiale de cimentare pentru foraj. Partea 1: Specificaţii Нефтяная и газовая промышленность. Цементы и материалы для цементирования скважины. Часть 1: Технические условия (EN ISO 10426-1:2009, IDT) 91.120 91.120.40

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Protecţia împotriva trăsnetelor Защита от молний

SM EN 62305-2:2014 (vers. eng.) Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 2: Managementul riscului Защита от молнии. Часть 2: Управление риском (EN 62305-2:2012, IDT) SM EN 62561-1:2014 (vers. eng.) Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare Компоненты системы молниезащиты (LPSC). Часть 1: Требования к соединительным элементам (EN 62561-1:2012, IDT) SM EN 62561-2:2014 (vers. eng.) Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pămînt Компоненты системы молниезащиты (LPSC). Часть 2: Требования к проводникам и заземляющим электродам (EN 62561-2:2012, IDT) 91.140 91.140.30

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

SM SR EN 12792:2014 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie și simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (SR EN 12792:2004, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12792:2011) 91.140.40

Sisteme de alimentare cu gaz Системы газоснабжения

SM EN 1555-1:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 1: Generalităţi Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1: Общие положения (EN 1555-1:2010, IDT)

58

SM EN 1555-2:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 2: Ţevi Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 2: Трубы (EN 1555-2:2010, IDT) SM EN 1555-4:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 4: Robinete Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 4: Клапаны (EN 1555-4:2011, IDT) SM EN 1555-5:2014 (vers. eng.) Sisteme de canalizare de materiale plastice pentru distribuirea combustibililor gazoşi. Polietilenă (PE). Partea 5: Aptitudinea de utilizare a sistemului Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 5: Пригодность к использованию по назначению системы (EN 1555-5:2010, IDT) 91.140.50

Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

SM CEI 62053-24:2014 (vers. eng.) Echipament de măsurare a electricităţii (c.a.). Prescripţii particulare. Partea 24: Contoare statice pentru energie reactivă de frecvenţă fundamentală (clase 0,5 S, 1 S şi 1) Оборудование для электрических измерений (переменного тока). Частные требования. Часть 24: Статические счетчики реактивной энергии для основной частоты (классы 0,5 S, 1S и 1) (CEI 62053-24:2014, IDT) SM EN 62053-52:2014 (vers. eng.) Echipament de măsurare a electricităţii (c.a.). Prescripţii particulare. Partea 52: Simboluri Оборудование для электрических измерений (переменного тока). Частные требования. Часть 52. Символы (EN 62053-52:2005, IDT) SM EN 62058-11:2014 (vers. eng.) Echipament pentru măsurarea energiei electrice (c.a). Control pentru recepţie. Partea 11: Metode generale de control pentru recepţie Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Приемочный контроль. Часть11: Общие методы приемочного контроля (EN 62058-11:2010, IDT) 91.180

Finisaje interioare Внутренняя отделка

SM EN 259-1:2014 (vers. eng.) Tapete în rulouri. Tapete de utilizare intensă. Partea 1: Specificaţii Обои в рулонах. Сверхпрочные обои. Часть 1: Технические условия (EN 259-1:2001, IDT)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 259-2:2014 (vers. eng.) Tapete în rulouri. Tapete de utilizare intensă. Partea 2: Determinarea rezistenţei de impact Обои в рулонах. Сверхпрочные обои. Часть 2: Определение стойкости к удару (EN 259-2:2001, IDT) SM EN 672:2014 (vers. eng.) Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea densităţii plutei aglomerate Покрытия эластичные для полов. Определение кажущейся плотности прессованной пробковой крошки (EN 672:1996, IDT) SM EN 12149:2014 (vers. eng.) Tapete în rulouri. Determinarea migrării metalelor grele şi a altor elemente extractibile a conţinutului de monomer al clorurii de vinil şi a emisiei de formaldehidă Покрытия настенные в рулонах. Определение миграции тяжелых металлов и некоторых других экстрагируемых элементов, содержания мономера винилхлорида, а также выделение формальдегида (EN 12149:1997, IDT) SM EN 12781:2014 (vers. eng.) Tapete. Specificaţii pentru panouri de plută Обои. Технические условия для пробковых панелей (EN 12781:2001, IDT) SM EN 13085:2014 (vers. eng.) Tapete. Specificaţii pentru rulouri de plută Обои. Технические условия для пробковых рулонов (EN 13085:2001, IDT) 93

93.100

SM EN 13977:2014 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de securitate pentru maşini portabile şi cărucioare de cale pentru construcţie şi întreţinere Железные дороги. Железнодорожный путь. Требования безопасности для переносных машин и тележек для строительства и техническому обслуживанию (EN 13977:2011, IDT) SM SR EN 13145+A1:2014 Aplicații feroviare. Cale. Traverse și suporturi de lemn Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры (SR EN 13145+A1:2012, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 13145+A1:2012) 93.120

97

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

SM SR EN 476:2014 Cerințe generale pentru componentele utilizate în racorduri și colectoare Общие требования к компонентам для дренажных и канализационных систем (SR EN 476:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 476:2011) 93.080 93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

SM EN 15382:2014 (vers. eng.) Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для использования в транспортной инфраструктуре (EN 15382:2013, IDT) (Înlocuieşte SM SR EN 15382:2010)

Construcţia de aeroporturi Сооружение аэропортов

SM SR EN 50512:2014 Instalații electrice pentru iluminatul și balizajul aeroporturilor. Sisteme avansate de ghidare vizuală pentru andocare (SAGV-A) Установки электрические для освещения и сигнальных маяков аэродромов. Усовершенствованная система визуального управления докированием (A-VDGS) (SR EN 50512:2009, IDT)

97.120 93.030

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

SM SR EN 50491-5-3:2014 Cerințe generale pentru sisteme electronice pentru locuințe și clădiri (HBES) și sisteme de automatizare și control al clădirilor (BACS). Partea 5-3: Cerințe CEM pentru HBES/BACS utilizate în medii industriale Общие требования к электронным системам в жилых помещениях и зданиях (HBES) и к системам автоматизации и контроля в зданиях (BACS). Часть 5-3: Требования к электромагнитной совместимости (EMC) для HBES/BACS, используемые в промышленной среде (SR EN 50491-5-3:2011, IDT) 97.150

Acoperitoare de sol netextile Нетекстильные покрытия для полов

SM EN 12105:2014 (vers. eng.) Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea conţinutului de apă din plută aglomerată Покрытия напольные эластичные. Определение содержания влаги в агломерированной композиционной пробке (EN 12105:1998, IDT)

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SM EN ISO 24342:2014 (vers. eng.) Îmbrăcăminţi textile şi îmbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseală. Determinarea lungimii muchiilor, rectilinităţii şi perpendicularităţii dalelor Покрытия для полов упругие и текстильные. Определение длины сторон, прямолинейности и перпендикулярности плиток (EN ISO 24342:2012, IDT) 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SM SR EN 12586+A1:2014 Articole de puericultură. Element de susţinere al suzetei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Предметы ухода за детьми раннего возраста. Держатели для пустышек. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 12586+A1:2011, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 12586+A1:2012) 97.220 97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SM SR EN 564:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism și escaladă. Cordelină. Cerințe de securitate și metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Шнур. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 564:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 564:2010) SM SR EN 565:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism și escaladă. Chingă. Cerințe de securitate și metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Лента. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 565:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 565:2010) SM SR EN 566:2014 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism și escaladă. Bucle de prindere. Cerințe de securitate și metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Стропы. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 566:2007, IDT) (Înlocuieşte SMV EN 566:2010)

60


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele moldovene aprobate. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Totodată, este indicată și limba textului standardului. În listă sunt incluse, de asemenea, standardele confirmate în urma examinării periodice. Pentru aceste standarde este indicat anul aprobării inițiale. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об утвержденных стандартах Молдовы. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Также, указан язык стандарта. В списке также включены подтвержденные стандарты в следствие периодической проверки. Для них указан год изначального утверждения. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

Standarde în limba română SM 122:2014

43.020

372 din 06.10.2014 cu aplicare din 01.03.2015

SM 165:1998

01.140.20

381 din 08.10.2014

SM 201:2001

01.140.10

381 din 08.10.2014

SM SR EN 325:2014

79.060.01

379 din 08.10.2014

SM SR EN 352-8:2014

13.340.20

379 din 08.10.2014

SM SR EN 397+A1:2014

13.340.20

379 din 08.10.2014

SM SR EN 405+A1:2014

13.340.30

379 din 08.10.2014

SM SR EN 455-2+A2:2014

11.140

379 din 08.10.2014

SM SR EN 455-3:2014

11.140

379 din 08.10.2014

SM SR EN 476:2014

93.030

379 din 08.10.2014

SM SR EN 564:2014

97.220.40

386 din 10.10.2014

SM SR EN 565:2014

97.220.40

386 din 10.10.2014

SM SR EN 566:2014

97.220.40

386 din 10.10.2014

SM SR EN 598+A1:2014

23.040.10 23.040.40

386 din 10.10.2014

SM SR EN 795:2014

13.340.60

407 din 31.10.2014

SM SR EN 812:2014

13.340.20

407 din 31.10.2014

SM SR EN 966+A1:2014

13.340.20

407 din 31.10.2014

SM SR EN 1497:2014

13.340.60

373 din 06.10.2014

SM SR EN 1503-4:2014

23.060.01 77.120.30

373 din 06.10.2014

SM SR EN 1554:2014

53.040.20

379 din 08.10.2014

SM SR EN 1839:2014

13.230

379 din 08.10.2014

SM SR EN 1865-2:2014

11.160

379 din 08.10.2014

SM SR EN 1889-1:2014

73.100.40

379 din 08.10.2014

SM SR EN 12586+A1:2014

97.190

370 din 03.10.2014

SM SR EN 12693:2014 SM SR EN 12786:2014

SM SR EN 12792:2014

23.140 27.080 01.120 13.110 17.160 01.040.91 01.075 91.140.30

370 din 03.10.2014 370 din 03.10.2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 12953-1:2014

27.060.30

370 din 03.10.2014

SM SR EN 12953-2:2014

27.060.30

370 din 03.10.2014

SM SR EN 12953-13:2014

27.060.30

370 din 03.10.2014

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM SR EN 12975-1+A1:2014

27.160

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-2:2014

13.340.20

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-4:2014

13.340.20

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-5:2014

13.340.20

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-6:2014

13.340.20

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-10:2014

13.340.20

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13121-3+A1:2014

23.020.10

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13145+A1:2014

SM SR EN 13237:2014

79.040 93.100 01.040.13 01.040.29 13.230 29.260.20

370 din 03.10.2014

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13274-7:2014

13.340.30

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13411-4:2014

77.140.99

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13411-8:2014

53.020.30 77.140.99

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13448+A1:2014

65.060.50

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13463-1:2014

13.230

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13544-2+A1:2014

11.040.10

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13727+A1:2014

11.080.20

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13850:2014

03.240

373 din 06.10.2014

SM SR EN 14491:2014

13.230

373 din 06.10.2014

SM SR EN 14563:2014

11.080.20

373 din 06.10.2014

SM SR EN 14673+A1:2014

25.120.10

373 din 06.10.2014

SM SR EN 14681+A1:2014

25.180.10 77.180

373 din 06.10.2014

SM SR EN 15090:2014

13.340.50

373 din 06.10.2014

SM SR EN 15333-1:2014

11.040.10

379 din 08.10.2014

SM SR EN 15949:2014

25.120.30 77.180

379 din 08.10.2014

SM SR EN 15967:2014

13.230

379 din 08.10.2014

SM SR EN 16009:2014

13.230

379 din 08.10.2014

SM SR EN 16020:2014

13.230

379 din 08.10.2014

SM SR EN 16114:2014

03.080.20

379 din 08.10.2014

SM SR EN 31010:2014

03.100.01

379 din 08.10.2014

SM SR EN 50270:2014

13.320 19.080 33.100

386 din 10.10.2014

SM SR EN 50491-5-3:2014

97.120

386 din 10.10.2014

SM SR EN 50512:2014

93.120

386 din 10.10.2014

SM SR EN 50557:2014

29.120.50

386 din 10.10.2014

SM SR EN 55014-1:2014

33.100.10

386 din 10.10.2014

SM SR EN 60204-31:2014 SM SR EN 60601-2-37:2014 SM SR EN 60811-605:2014

13.110 61.080 11.040.55 17.140.50 29.035.01 29.060.20

386 din 10.10.2014 370 din 03.10.2014 407 din 31.10.2014

SM SR EN 60904-5:2014

27.160

407 din 31.10.2014

SM SR EN 61010-2-091:2014

19.080 71.040.10

407 din 31.10.2014

SM SR EN 61347-2-7:2014

29.140.99

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 11553-3:2014 SM SR EN ISO 11611:2014

31.260 13.110 25.160.01 13.340.10

407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 13759:2014

75.160.20

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 14116:2014

13.340.10

407 din 31.10.2014

62


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM SR EN ISO 14732:2014

03.100.30 25.160.01

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 20471:2014

13.340.10

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 22868:2014 SM SR EN ISO 28927-4:2014 SM SR EN ISO 28927-10:2014 SM SR EN ISO 28927-11:2014 SM SR EN ISO 28927-12:2014 SM SR ISO 1703:2014 SM SR ISO/CEI TS 17021-3:2014

13.140 17.140.20 65.060.80 13.160 25.140.10 13.160 25.140.10 13.160 25.140.10 13.160 25.140.10 01.040.25 25.140.01 03.120.20

407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014 407 din 31.10.2014

Standarde în limba engleză SM CEI 60034-19:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM CEI 60076-7:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM CEI 60076-8:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM CEI 60076-12:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM CEI 60076-15:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM CEI 60076-21:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM CEI 60183:2014

29.060.20

403 din 28.10.2014

SM CEI 60255-12:2014

29.120.70

403 din 28.10.2014

SM CEI 60255-13:2014

29.120.70

403 din 28.10.2014

SM CEI 60335-2-94:2014

65.060.70

377 din 07.10.2014

SM CEI 60840:2014

29.060.20

403 din 28.10.2014

SM CEI 62053-24:2014

17.220.20 91.140.50

403 din 28.10.2014

SM CEI 62271-100:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM CEI 62271-101:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI 62271-103:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM CEI 62271-111:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM CEI 62271-211:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI 62841-1:2014

25.140.20

402 din 27.10.2014

SM CEI/PAS 62111:2014

27.160

402 din 27.10.2014

SM CEI/TR 60865-2:2014 SM CEI/TR 60909-1:2014 SM CEI/TR 60909-2:2014 SM CEI/TR 60909-4:2014

17.220.01 29.240.20 17.220.01 29.240.20 17.220.01 29.240.20 17.220.01 29.240.20

403 din 28.10.2014 403 din 28.10.2014 403 din 28.10.2014 403 din 28.10.2014

SM CEI/TR 62271-208:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-300:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-301:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-302:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-303:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-305:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-306:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TR 62271-310:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TS 60034-2-3:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM CEI/TS 60034-23:2014

29.160.01

401 din 24.10.2014

SM CEI/TS 60034-25:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM CEI/TS 60034-27-2:2014

29.160

401 din 24.10.2014

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM CEI/TS 60076-19:2014 SM CEI/TS 62257-8-1:2014 SM CEI/TS 62257-9-1:2014 SM CEI/TS 62257-9-5:2014 SM CEI/TS 62257-9-6:2014 SM CEI/TS 62257-12-1:2014

29.180 27.160 27.180 27.160 27.180 27.160 27.160 27.180 27.160 27.180

398 din 23.10.2014 404 din 28.10.2014 404 din 28.10.2014 404 din 28.10.2014 404 din 28.10.2014 404 din 28.10.2014

SM CEI/TS 62271-210:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEI/TS 62271-304:2014

29.130.10

391 din 16.10.2014

SM CEN ISO/TS 16634-2:2014 SM CEN ISO/TS 29001:2014

67.050 67.060 03.120.10 75.020

383 din 09.10.2014 394 din 20.10.2014

SM CEN ISO/TR 6579-3:2014

07.100.30

406 din 30.10.2014

SM CEN/TS 15633-2:2014

67.050

393 din 20.10.2014

SM CEN/TS 15633-3:2014

67.050

393 din 20.10.2014

SM CEN/TS 16187:2014

67.230

385 din 09.10.2014

SM СEN/TR 15641:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM CEN/TR 15993:2014 SM CEN/TR 16468:2014 SM CLC/TR 50404:2014

75.160.20 71.080.60 65.100.01 67.050 13.230 13.260 29.020

388 din 15.10.2014 393 din 20.10.2014 403 din 28.10.2014

SM CLC/TS 60034-18-42:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM CLC/TS 60034-20-1:2014

29.160.30

401 din 24.10.2014

SM CLC/TS 60034-24:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM CLC/TS 60034-27:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM CLC/TS 60034-31:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 259-1:2014

91.180

382 din 09.10.2014

SM EN 259-2:2014

91.180

382 din 09.10.2014

SM EN 415-6:2014

55.200

371 din. 03.10.2014

SM EN 474-1+A4:2014

53.100

406 din 30.10.2014

SM EN 609-2+A1:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM EN 672:2014

91.180

382 din 09.10.2014

SM EN 690:2014

65.060.25

377 din 07.10.2014

SM EN 901:2014

71.100.80

388 din 15.10.2014

SM EN 972+A1:2014

59.140.40

375 din 07.10.2014

SM EN 1374+A1:2014

65.040.20

375 din 07.10.2014

SM EN 1376:2014

67.180.10

385 din 09.10.2014

SM EN 1377:2014

67.180.10

385 din 09.10.2014

SM EN 1378:2014

67.180.10

385 din 09.10.2014

SM EN 1379:2014

67.180.10

385 din 09.10.2014

SM EN 1501-1:2014

43.160

374 din 06.10.2014

SM EN 1501-5:2014

43.160

374 din 06.10.2014

SM EN 1504-5:2014

91.080.40

388 din 15.10.2014

SM EN 1555-1:2014

SM EN 1555-2:2014

01.040.23 01.040.91 23.040.01 91.140.40 23.040.20 91.140.40

404 din 28.10.2014

404 din 28.10.2014

SM EN 1555-3+A1:2014

23.040.45

404 din 28.10.2014

SM EN 1555-4:2014

23.060.99 91.140.40

404 din 28.10.2014

64


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 1555-5:2014

23.040.01 91.140.40

404 din 28.10.2014

SM EN 1786:2014

67.020

393 din 20.10.2014

SM EN 1971-1:2014

77. 150. 30

405 din 29.10.2014

SM EN 1971-2:2014

23.040.15 77.150.30

405 din 29.10.2014

SM EN 1988-1:2014

67.040

393 din 20.10.2014

SM EN 1988-2:2014

67.040

393 din 20.10.2014

SM EN 10228-1:2014 SM EN 10266:2014 SM EN 10269:2014 SM EN 10288:2014 SM EN 10289:2014 SM EN 10290:2014 SM EN 10308:2014

77.040.20 77.140.85 01.040.77 01.075 77.140.75 77.120.40 77.140.20 23.040.10 23.040.40 25.220.60 23.040.99 25.220.60 23.040.99 25.220.60 77.040.20 77.140.60

405 din 29.10.2014 405 din 29.10.2014 405 din 29.10.2014 404 din 28.10.2014 404 din 28.10.2014 404 din 28.10.2014 405 din 29.10.2014

SM EN 10314:2014

77.140.30

405 din 29.10.2014

SM EN 12014-2:2014

67.080.20

383 din 09.10.2014

SM EN 12014-4:2014

67.120.10

383 din 09.10.2014

SM EN 12014-5:2014

67.080.20

383 din 09.10.2014

SM EN 12014-7:2014

67.080.20

383 din 09.10.2014

SM EN 12105:2014

79.100 97.150

382 din 09.10.2014

SM EN 12149:2014

91.180

382 din 09.10.2014

SM EN 12174:2014

71.100.80

388 din 15.10.2014

SM EN 12266-2:2014

23.060.01

404 din 28.10.2014

SM EN 12396-1:2014

67.040

393 din 20.10.2014

SM EN 12396-3:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 12579:2014

65.080

393 din 20.10.2014

SM EN 12580:2014

65.080

393 din 20.10.2014

SM EN 12781:2014

79.100 91.180

382 din 09.10.2014

SM EN 12856:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 12857:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 12954:2014 SM EN 13085:2014

23.040.99 77.060 79.100 91.180

405 din 29.10.2014 382 din 09.10.2014

SM EN 13113+A1:2014

59.140.40

375 din 07.10.2014

SM EN 13191-1:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 13191-2:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 13208+A1:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 13457+A1:2014

59.140.40 61.060

375 din 07.10.2014

SM EN 13585:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN 13621+A1:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 13683+A2:2014

65.060.70

377 din 07.10.2014

SM EN 13708:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 13732:2014 SM EN 13783:2014 SM EN 13804:2014

65.040 67.260 07.100.30 67.050 67.050

385 din 09.10.2014 378 din 08.10.2014 393 din 20.10.2014

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 13870+A1:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 13871+A1:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 13885+A1:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 13942:2014 SM EN 13951:2014 SM EN 13977:2014 SM EN 14177:2014

23.040.01 75.200 23.080 67.260 45.120 93.100 67.080.10 67.160.20

406 din 30.10.2014 385 din 09.10.2014 374 din 06.10.2014 383 din 09.10.2014

SM EN 14185-2:2014

65.060

375 din 07.10.2014

SM EN 14333-1:2014

67.080.01

383 din 09.10.2014

SM EN 14333-2:2014

67.080.01

383 din 09.10.2014

SM EN 14333-3:2014

67.080.01

383 din 09.10.2014

SM EN 14352:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN 14362-1:2014

59.080.01

371 din. 03.10.2014

SM EN 14505:2014

77.060

405 din 29.10.2014

SM EN 14678-1:2014

75.200

406 din 30.10.2014

SM EN 15086:2014

67.050

393 din 20.10.2014

SM EN 15382:2014

59.080.70 93.080.20

371 din. 03.10.2014

SM EN 15503+A1:2014

65.060.70

377 din 07.10.2014

SM EN 15774:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 15779+A1:2014

75.160.20

406 din 30.10.2014

SM EN 15837:2014

75.160.20

406 din 30.10.2014

SM EN 15861:2014

67.260

385 din 09.10.2014

SM EN 15890:2014 SM EN 15891:2014

67.080.10 67.160.20 67.230 67.060 67.230

383 din 09.10.2014 378 din 08.10.2014

SM EN 15911:2014

67.180.10

385 din 09.10.2014

SM EN 15948:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN 15997:2014

43.140

374 din 06.10.2014

SM EN 16029:2014

43.140

374 din 06.10.2014

SM EN 16090:2014

77.120.30

405 din 29.10.2014

SM EN 16127:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM EN 16155:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN 16204:2014

67.120.30

387 din 10.10.2014

SM EN 16230-1:2014

43.100

374 din 06.10.2014

SM EN 16246:2014

65.060.10

375 din 07.10.2014

SM EN 45510-1:2014

27.100

395 din 20.10.2014

SM EN 45510-2-2:2014

27.100

395 din 20.10.2014

SM EN 45510-2-3:2014 SM EN 45510-2-4:2014 SM EN 45510-2-5:2014 SM EN 45510-2-7:2014 SM EN 45510-2-8:2014 SM EN 45510-2-9:2014 SM EN 45510-3-1:2014 SM EN 45510-3-2:2014

66

27.100 29.220 27.100 29.220 27.100 29.160.30 27.100 29.130.01 27.100 29.060.20 27.100 29.060.01 27.040 27.100 27.040 27.100

395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 45510-3-3:2014

SM EN 45510-4-1:2014

SM EN 45510-4-2:2014

SM EN 45510-4-3:2014 SM EN 45510-4-4:2014 SM EN 45510-4-5:2014 SM EN 45510-4-6:2014 SM EN 45510-4-7:2014 SM EN 45510-4-8:2014 SM EN 45510-4-9:2014 SM EN 45510-4-10:2014 SM EN 45510-5-2:2014 SM EN 45510-5-3:2014 SM EN 45510-5-4:2014 SM EN 45510-6-1:2014 SM EN 45510-6-2:2014 SM EN 45510-6-3:2014 SM EN 45510-6-4:2014

SM EN 45510-6-5:2014

SM EN 45510-6-6:2014 SM EN 45510-6-7:2014 SM EN 45510-6-8:2014 SM EN 45510-6-9:2014 SM EN 45510-7-1:2014 SM EN 45510-7-2:2014 SM EN 45510-8-1:2014

27.040 27.100 13.040.40 23.120 27.040 27.100 27.040 27.060.30 27.100 23.120 27.040 27.100 27.040 27.100 27.040 27.100 13.040.40 27.040 27.100 27.040 27.100 27.040 27.100 27.040 27.100 13.040.40 27.040 27.100 27.040 27.100 27.100 27.180 23.080 27.100 27.140 27.040 27.100 27.040 27.100 27.040 27.100 23.080 27.040 27.100 23.120 27.040 27.100 27.200 27.040 27.100 27.200 27.040 27.100 27.040 27.100 53.020 27.040 27.100 23.040.01 27.100 23.060.01 27.100 25.040.40 27.100

395 din 20.10.2014

395 din 20.10.2014

395 din 20.10.2014

395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 395 din 20.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014

399 din 23.10.2014

399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014 399 din 23.10.2014

SM EN 50050-3:2014

87.100

403 din 28.10.2014

SM EN 50423-2:2014

29.240.20

401 din 24.10.2014

SM EN 50423-3:2014

29.240.20

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-4:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-15:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-18-31:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-18-32:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-18-34:2014

29.160

401 din 24.10.2014

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 60034-18-41:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-26:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60034-30-1:2014

29.160

401 din 24.10.2014

SM EN 60076-14:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM EN 60076-16:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM EN 60076-18:2014

29.180

398 din 23.10.2014

SM EN 60255-121:2014

29.120.70

403 din 28.10.2014

SM EN 60255-127:2014

29.120.70

403 din 28.10.2014

SM EN 60255-149:2014

29.120.70

403 din 28.10.2014

SM EN 60335-2-77:2014

65.060.70

377 din 07.10.2014

SM EN 60376:2014

29.040.20 29.130

398 din 23.10.2014

SM EN 60422:2014

29.040.10

398 din 23.10.2014

SM EN 60567:2014

29.040

398 din 23.10.2014

SM EN 60700-1:2014

29.200

403 din 28.10.2014

SM EN 60865-1:2014 SM EN 60909-0:2014

17.220.01 29.240.20 17.220.01 29.240.20

403 din 28.10.2014 403 din 28.10.2014

SM EN 60947-7-4:2014

29.130.20

403 din 28.10.2014

SM EN 61000-2-2:2014

33.100.01

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-2-9:2014

33.100

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-2-10:2014

33.100.01

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-5:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-7:2014

33.100.10 33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-12:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-14:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-15:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-16:2014

33.100

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-17:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-24:2014

33.100

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-27:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-28:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-29:2014

33.100.20

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-5-5:2014

33.100

402 din 27.10.2014

SM EN 61803:2014

29.200

403 din 28.10.2014

SM EN 61869-4:2014

17.220.20

403 din 28.10.2014

SM EN 61936-1:2014 SM EN 62053-52:2014 SM EN 62058-11:2014 SM EN 62271-104:2014

29.020 29.080.01 17.220.20 91.140.50 17.220 91.140.50 29.130.10 29.130.99

398 din 23.10.2014 403 din 28.10.2014 401 din 24.10.2014 400 din 23.10.2014

SM EN 62271-105:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-106:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-107:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-108:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-109:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-110:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-112:2014

29.130.10 29.130.99

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-200:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

68


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN 62271-201:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-202:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-203:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-204:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-205:2014

29.130.10 29.130.99

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-206:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-207:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62271-209:2014

29.130.10

400 din 23.10.2014

SM EN 62305-2:2014 SM EN 62561-1:2014 SM EN 62561-2:2014

29.020 91.120.40 29.020 91.120.40 29.020 91.120.40

402 din 27.10.2014 402 din 27.10.2014 402 din 27.10.2014

SM EN ISO 105-B02:2014

59.080.01

371 din. 03.10.2014

SM EN ISO 945-1:2014

77. 080. 10

405 din 29.10.2014

SM EN ISO 1523:2014

75.080 87.040

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 1735:2014

67.100.30

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 1854:2014

67.100.30

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 1890:2014

59.100.01

371 din. 03.10.2014

SM EN ISO 2439:2014

83.100

382 din 09.10.2014

SM EN ISO 2450:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 2592:2014

75.080

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 2867:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM EN ISO 2875:2014

55.180.40

371 din. 03.10.2014

SM EN ISO 3164:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM EN ISO 3450:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM EN ISO 3657:2014

67.200.10

385 din 09.10.2014

SM EN ISO 3680:2014

75.080 87.040

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 3758:2014

59.080.01

371 din. 03.10.2014

SM EN ISO 3887:2014

77.040.99

405 din 29.10.2014

SM EN ISO 4254-11:2014

65.060.50

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 4254-12:2014

65.060.50

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 4180:2014

55.180.40

371 din. 03.10.2014

SM EN ISO 4210-1:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-2:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-3:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-4:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-5:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-6:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-7:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-8:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4210-9:2014

43.150

374 din 06.10.2014

SM EN ISO 4254-1:2014

65.060.01

375 din 07.10.2014

SM EN ISO 5536:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 5537:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 6165:2014 SM EN ISO 6179:2014

01.040.53 53.100 59.080.40 83.140.10

376 din 07.10.2014 371 din. 03.10.2014

SM EN ISO 6320:2014

67.200.10

385 din 09.10.2014

SM EN ISO 6330:2014

59.080.01

371 din. 03.10.2014

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 6647-1:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 6647-2:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 6785:2014

07.100.30

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 6974-1:2014

75.060

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 6974-2:2014

75.060

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 6975:2014

75.060

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 7208:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 7539-1:2014

77.060

405 din 29.10.2014

SM EN ISO 8069:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM EN ISO 8968-1:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 8968-3:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 8968-4:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 8968-5:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 9233-1:2014

67.100.30

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 9233-2:2014

67.100.30

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 10156:2014

23.020.30 71.100.20

388 din 15.10.2014

SM EN ISO 10405:2014

75.180.10

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10414-1:2014

75.180.10

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10414-2:2014

75.180.10

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10416:2014

75.100 75.180.10

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10423:2014

75.180.10

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10426-1:2014

91.100.10 75.020

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10517:2014

65.060.70

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 11052:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 11085:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 11641:2014

59.140.30

375 din 07.10.2014

SM EN ISO 11642:2014

59.140.30

375 din 07.10.2014

SM EN ISO 11680-1:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 11680-2:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 11746:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 11747:2014

67.060

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 11816-1:2014

67.100.10

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 11960:2014 SM EN ISO 11961:2014

75.180.10 77.140.75 75.180.10 77.140.75

394 din 20.10.2014 394 din 20.10.2014

SM EN ISO 12779:2014

67.100.99

387 din 10.10.2014

SM EN ISO 13366-1:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM EN ISO 13503-1:2014

75.100

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 13503-2:2014

75.100

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 13503-3:2014

75.100

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 13686:2014

75.060

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 13706:2014

27.060.30 75.180.20

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 13736:2014

75.080

390 din 16.10.2014

SM EN ISO 14673-2:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM EN ISO 14673-3:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM EN ISO 16119-2:2014

65.060.40

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 16119-3:2014

65.060.40

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 16231-1:2014

65.060.01

375 din 07.10.2014

70


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 16708:2014

75.200

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 17234-2:2014

59.140.30

375 din 07.10.2014

SM EN ISO 19932-1:2014

65.060.40

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 19932-2:2014

65.060.40

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 20541:2014

67.100.01

383 din 09.10.2014

SM EN ISO 20763:2014

75.120

406 din 30.10.2014

SM EN ISO 24276:2014

67.050

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 24342:2014

97.150

382 din 09.10.2014

SM EN ISO 24598:2014

25.160.20

405 din 29.10.2014

SM ISO 96-2:2014

59.120.10

375 din 07.10.2014

SM ISO 187:2014 SM ISO 334:2014 SM ISO 501:2014 SM ISO 540:2014 SM ISO 562:2014

85.040 85.060 73.040 75.160.10 73.040 73.040 75.160.10 73.040 75.160.10

382 din 09.10.2014 406 din 30.10.2014 388 din 15.10.2014 388 din 15.10.2014 390 din 16.10.2014

SM ISO 567:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 579:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 589:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM EN 590:2014

75.160.20

406 din 30.10.2014

SM ISO 616:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 687:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 728:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 806:2014

71.100.10

388 din 15.10.2014

SM ISO 817:2014

71.100.45

388 din 15.10.2014

SM ISO 928:2014

67.220.10

385 din 09.10.2014

SM ISO 975:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 1017:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 1170:2014

73.040 75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 1171:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 1212:2014

67.080.10

380 din 08.10.2014

SM ISO 1420:2014

59.080.40

371 din. 03.10.2014

SM ISO 1928:2014

75.160.10

406 din 30.10.2014

SM ISO 1952:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 2167:2014

67.080.20

383 din 09.10.2014

SM ISO 2168:2014

67.080.10

380 din 08.10.2014

SM ISO 2965:2014

65.160

393 din 20.10.2014

SM ISO 3013:2014

75.160.20

406 din 30.10.2014

SM ISO 3014:2014

75.160.20

406 din 30.10.2014

SM ISO 3303-1:2014

59.080.40

371 din. 03.10.2014

SM ISO 3303-2:2014

59.080.40

371 din. 03.10.2014

SM ISO 3343:2014

59.100.10

371 din. 03.10.2014

SM ISO 3374:2014

59.100.10

375 din 07.10.2014

SM ISO 3375:2014

59.100.10

371 din. 03.10.2014

SM ISO 3598:2014

59.100.10

375 din 07.10.2014

SM ISO 3767-1:2014 SM ISO 3767-2:2014 SM ISO 3944:2014

01.080.20 65.060 01.080.20 65.060.01 65.080

375 din 07.10.2014 375 din 07.10.2014 393 din 20.10.2014

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM ISO 3972:2014

67.240

385 din 09.10.2014

SM ISO 4118:2014

55.180.30

376 din 07.10.2014

SM ISO 4134:2014

67.120.10

387 din 10.10.2014

SM ISO 4389:2014

65.160

393 din 20.10.2014

SM ISO 4602:2014

59.100.01

371 din. 03.10.2014

SM ISO 4603:2014

59.100.10

375 din 07.10.2014

SM ISO 4604:2014

59.100.10

371 din. 03.10.2014

SM ISO 4675:2014

59.080.40

371 din. 03.10.2014

SM ISO 4695:2014

73.060.10

390 din 16.10.2014

SM ISO 4829-1:2014

77.080.01

405 din 29.10.2014

SM ISO 4967:2014

77.040.99

405 din 29.10.2014

SM ISO 5006:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 5025:2014

59.100.10

375 din 07.10.2014

SM ISO 5068-1:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 5068-2:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 5071-1:2014

73.040

390 din 16.10.2014

SM ISO 5073:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 5074:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 5243:2014

59.120.30

375 din 07.10.2014

SM ISO 5707:2014

65.040.10

375 din 07.10.2014

SM ISO 5311:2014

65.080

393 din 20.10.2014

SM ISO 6015:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 6091:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM ISO 6491:2014

65.120

393 din 20.10.2014

SM ISO 6533:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM ISO 6534:2014

65.060.80

393 din 20.10.2014

SM ISO 6535:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM ISO 6618:2014

75.080

390 din 16.10.2014

SM ISO 6731:2014

67.100.10 67.100.99

383 din 09.10.2014

SM ISO 6743-1:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-3:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-4:2014

75.120

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-5:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-9:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-13:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-99:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 6750:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 6870:2014

65.120

393 din 20.10.2014

SM ISO 7129:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 7215:2014

73.060.10

390 din 16.10.2014

SM ISO 7322:2014

79.100

382 din 09.10.2014

SM ISO 7404-2:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 7404-3:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 7404-5:2014

73.040

388 din 15.10.2014

SM ISO 7451:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 8068:2014

75.100

390 din 16.10.2014

SM ISO 8082-1:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM ISO 8116-2:2014

59.120.20

375 din 07.10.2014

SM ISO 8216-1:2014

75.160.20

406 din 30.10.2014

72


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM ISO 8243:2014

65.160

393 din 20.10.2014

SM ISO 8724:2014

79.100

382 din 09.10.2014

SM ISO 9058:2014

55.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 9128:2014

01.080.20 43.040.40 75.120

406 din 30.10.2014

SM ISO 9244:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 9533:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 9591:2014

77.060

405 din 29.10.2014

SM ISO 10263-1:2014

01.040.53 53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10263-2:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10263-3:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10263-4:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10263-5:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10263-6:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10265:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 10362-2:2014

65.160

393 din 20.10.2014

SM ISO 10570:2014

53.100

376 din 07.10.2014

SM ISO 11086:2014

01.040.27 27.040

394 din 20.10.2014

SM ISO 12081:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM ISO 13379-1:2014

17.160

394 din 20.10.2014

SM ISO 13623:2014

75.200

394 din 20.10.2014

SM ISO 15296:2014

01.020 25.160.30

394 din 20.10.2014

SM ISO 16055:2014

65.160

393 din 20.10.2014

SM ISO 17997-1:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM ISO 17997-2:2014

67.100.10

383 din 09.10.2014

SM ISO 19472:2014

65.060.80

377 din 07.10.2014

SM ISO 22198:2014

59.080.30

371 din. 03.10.2014

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna ianuarie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в январе 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты. 01

01.040 01.040.13

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (Înlocuit cu SM SR EN 13237:2014) 01.040.25

Tehnici de fabricare (Vocabulare) Машиностроение (Словари)

GOST 29308-92 (ISO 1703-83) Инструмент монтажный для винтов и гаек. Номенклатура (În vigoare SM SR ISO 1703:2014) 01.040.29

Electrotehnică (Vocabulare) Электротехника (Словари)

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (Înlocuit cu SM SR EN 13237:2014) 01.040.31

Electronică (Vocabulare) Электроника (Словари)

GOST 20724-83 Приборы газоразрядные. Термины и определения

74

01.040.53

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

GOST ISO 6165-2002 Машины землеройные. Классификация. Термины и определения (În vigoare SM EN ISO 6165:2014) GOST ISO 10263-1-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 1. Основные термины и определения (În vigoare SM ISO 10263-1:2014) 01.040.65

Agricultură (Vocabulare) Сельское хозяйство (Словари)

GOST 29009-91 (ISO 6816-84) Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Классификация и номенклатура (În vigoare SM ISO 19472:2014) 01.040.75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate (Vocabulare) Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии (Словари)

GOST 28549.0-90 (ISO 6743-0-81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп (În vigoare SM ISO 6743-99:2014) GOST 28549.1-90 (ISO 6743-1-81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа А (открытые системы смазки) (În vigoare SM ISO 6743-1:2014) GOST 28549.3-90 (ISO 6743-3A-87) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (компрессоры) (În vigoare SM ISO 6743-3:2014) GOST 28549.4-90 (ISO 6743-3B-88) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (газовые компрессоры и компрессоры для холодильных машин) (În vigoare SM ISO 6743-3:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 28549.5-90 (ISO 6743-4-82) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа H (гидравлические системы) (În vigoare SM ISO 6743-4:2014) GOST 28549.6-90 (ISO 6743-5-88) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа T (Турбины) (În vigoare SM ISO 6743-5:2014) GOST 28549.9-90 (ISO 6743-9-87) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группы X (пластичные смазки) (În vigoare SM ISO 6743-9:2014) GOST 28549.13-91 (ISO 6743-13-89) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения (În vigoare SM ISO 6743-13:2014) 01.040.91

Construcţii şi materiale de construcţii (Vocabulare) Строительные материалы и строительство (Словари)

SMV EN 12792:2011 (vers. eng.) Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (Înlocuit cu SM SR EN 12792:2014) 01.075

01.080.20

03.120 03.120.20

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate pe echipamente speciale Графические обозначения для специального оборудования

GOST 29200-91 (ISO 9128-87) Транспорт дорожный. Графические символы, обозначающие типы тормозных жидкостей (În vigoare SM ISO 9128:2014) GOST ISO 9244-2001 Машины землеройные. Знаки безопасности и символические изображения опасности. Основные принципы (În vigoare SM ISO 9244:2014)

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт Calitate Качествo Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

SM ISO/CEI TS 17021-3:2014 (vers. eng.) Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 3: Cerinţe de competenţă pentru auditarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 3: Требования к компетентности для проведения аудита и сертификации систем менеджмента качества (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI TS 17021-3:2014) 11 11.040 11.040.10

Simboluri literale Знаковые обозначения

SMV EN 12792:2011 (vers. eng.) Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (Înlocuit cu SM SR EN 12792:2014) 01.080

03

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

SMV EN 15333-1:2010 (vers. eng.) Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafaţă, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparate la cerere Дыхательные аппараты. Прямоточные акваланги для подачи сжатого газа. Часть 1. Требуемые аппараты (Înlocuit cu SM SR EN 15333-1:2014) 11.040.30

Instrumente şi materiale chirurgicale Хирургические инструменты и материалы

GOST 3-88 Перчатки хирургические резиновые. Технические условия 11.120 11.120.10

Farmacie Фармацевтика Medicamente Медикаменты

GOST 3166-76 Листья первоцвета весеннего. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт GOST 21564-76 Трутовик лекарственный. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 GOST 21565-76 Слоевища лентеца крупинчатого. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт GOST 21566-76 Трава грыжника. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт GOST 21568-76 Цветки мать-и-мачехи. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт 11.140

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

SM SR EN 455-2+A1:2012 Mănuşi medicale de unică utilizare. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare a proprietăţilor fizice Перчатки медицинские одноразовые. Часть 2: Требования и испытания физических свойств (Înlocuit cu SM SR EN 455-2+A2:2014) 13

13.110

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

SM SR EN 60204-31:2010 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31: Cerinţe particulare de securitate şi de CEM pentru maşinile, unităţile şi sistemele de cusut Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 31. Частные требования безопасности и электромагнитной совместимости для швейных машин, установок и систем (Înlocuit cu SM SR EN 60204-31:2014) (anulat din 28.05.2016) GOST ISO 8082-2002 Машины лесозаготовительные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Устройство защиты при опрокидывании. Требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SM ISO 8082-1:2014) 13.140

Zgomotul şi efectele sale asupra omului Воздействие шума на человека

SM SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Машины для лесного хозяйства. Методы испытания на шум портативных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (Înlocuit cu SM SR EN ISO 22868:2014)

76

13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

SM SR EN ISO 8662-13:2012 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matriţerie Машины ручные переносные с приводом. Измерение вибрации на рукоятке. Часть 13: Машины шлифовальные для штампов (Înlocuit cu SM SR EN ISO 28927-12:2014) 13.230

Protecţia contra exploziilor Взрывозащита

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (Înlocuit cu SM SR EN 13237:2014) SM SR EN 14491:2011 Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil Защитные вентилируемые системы от пылевого взрыва (Înlocuit cu SM SR EN 14491:2014) SM SR EN 1839:2011 Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori Определение пределов взрыва газов и паров (Înlocuit cu SM SR EN 1839:2014) SMV EN 13463-1:2011 (vers. eng.) Echipamente neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 1: Metodă de bază şi cerinţe Неэлектрическое оборудование, предназначенное для использования в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1: Основной метод и требования (Înlocuit cu SM SR EN 13463-1:2014) 13.320

Sisteme de alarmă şi de avertizare Системы аварийной сигнализации и оповещения

SMV EN 50270:2010 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, toxice sau a oxigenului Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (Înlocuit cu SM SR EN 50270:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

Îmbrăcăminte de protecție Защитная одежда

SM SR EN 13087-6:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 6: Cîmp vizual Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 6: Поле видимости (Înlocuit cu SM SR EN 13087-6:2014)

SM SR EN 471+A1:2010 Îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională. Metode de încercare şi cerinţe Одежда специальная сигнальная с высокой степенью видимости. Методы испытаний и требования (Înlocuit cu SM SR EN ISO 20471:2014)

SM SR EN 13087-10:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 10: Rezistenţa la căldură radiantă Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 10: Стойкость к излучаемому теплу (Înlocuit cu SM SR EN 13087-10:2014)

13.340 13.340.10

Echipament de protecție Защитные средства

SM SR EN 812:2010 Căşti de protecţie de tip uşor pentru industrie Каски противоударные производственного назначения (Înlocuit cu SM SR EN 812:2014) SM SR EN 966:2010 Căşti pentru sporturi aviatice Шлемы для воздушных видов спорта (Înlocuit cu SM SR EN 966+A1:2014) SMV EN ISO 14116:2010 (vers. eng.) Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva căldurii şi flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale şi îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării Одежда защитная. Защита тепло- и огнестойкая. Материалы, препятствующие распространению огня, комплекты материалов и одежды (Înlocuit cu SM SR EN ISO 14116:2014) 13.340.20

Echipament de protecţie a capului Защитные средства для головы

13.340.30

SMV EN 405+A1:2010 (vers. eng.) Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor şi particulelor. Cerinţe, încercări, marcare Средства защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами противогазовые или для защиты от газов и вредных частиц. Требования, испытания, маркировка (Înlocuit cu SM SR EN 405+A1:2014) SMV EN 13274-7:2010 (vers. eng.) Aparate de protecţie respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetraţiei filtrelor de particule Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Методы испытаний. Часть 7. Определение степени проникновения частиц через фильтр (Înlocuit cu SM SR EN 13274-7:2014) 13.340.50

SMV EN 352-8:2010 (vers. eng.) Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe de securitate şi de încercare. Partea 8: Căşti audio şi de divertisment Средства индивидуальной защиты органов слуха. Требования безопасности и испытания. Часть 8: Аудио наушники для развлекательных целей (Înlocuit cu SM SR EN 352-8:2014) SM SR EN 397:2010 Căşti de protecţie pentru uz industrial Каски защитные для промышленного применения (Înlocuit cu SM SR EN 397+A1:2014) SM SR EN 13087-2:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 2: Absorbţia şocurilor Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 2: Поглощение ударов (Înlocuit cu SM SR EN 13087-2:2014) SM SR EN 13087-4:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 4: Eficienţa sistemului de retenţie Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 4: Эффективность системы удержания (Înlocuit cu SM SR EN 13087-4:2014) SM SR EN 13087-5:2010 Căşti de protecţie. Metode de încercare. Partea 5: Rezistenţa sistemului de retenţie Шлемы защитные. Методы испытания. Часть 5: Прочность системы удержания (Înlocuit cu SM SR EN 13087-5:2014)

Dispozitive de protecţie respiratorie Устройства для защиты органов дыхания

Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

SM SR EN 15090:2010 Încălţăminte pentru pompieri Обувь для пожарных (Înlocuit cu SM SR EN 15090:2014) 13.340.60

Protecţia contra căderii şi alunecării Защита от падения и скольжения

SMV EN 1497:2010 (vers. eng.) Echipament individual pentru salvare de la cădere. Centuri pentru salvare Средства индивидуальной защиты от падения. Ремни спасательные (Înlocuit cu SM SR EN 1497:2014) 13.340.99

Alte echipamente de protecție Защитные средства прочие

SM SR EN 795:2010 Protecţie împotriva căderilor de la înălțime. Dispozitive de ancorare. Cerinţe şi încercări Защита от падения с высоты. Устройства анкерного крепления. Требования и испытания (Înlocuit cu SM SR EN 795:2014)

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

17

17.140 17.140.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

SM SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Машины для лесного хозяйства. Методы испытания на шум портативных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (Înlocuit cu SM SR EN ISO 22868:2014) 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

GOST 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования 17.180 17.180.30

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения

21.040.30

GOST 13536-68 Резьба круглая для санитарно-технической арматуры. Профиль, основные размеры, допуски 21.060 21.060.01

21.060.70

19.080

Încercări Испытания Încercări electrice şi electronice Электрические и электронные испытания

SMV EN 50270:2010 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, toxice sau a oxigenului Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (Înlocuit cu SM SR EN 50270:2014) 21

21.040

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Filete Винтовые резьбы

GOST 8762-75 Резьба круглая диаметром 40 мм для противогазов и калибры к ней. Основные размеры

Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

Cleme şi agrafe Зажимы и скобы

SM SR EN 13411-4+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 4: Муфтовое соединение с помощью металла или смол (Înlocuit cu SM SR EN 13411-4:2014) 21.100

Lagăre şi rulmenţi Подшипники

GOST 7999-70 Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры 21.100.10

19

Elemente de asamblare Крепежные изделия

GOST 22742–77 Комплекты крепления прямоугольных соединителей радиоэлектронных изделий. Технические условия

Aparate de măsurat optice Оптические измерительные приборы

GOST 5359-77 Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры

Filete speciale Специальные резьбы

Cuzineţi Подшипники скольжения

GOST 11521-82 Корпусы подшипников скольжения на лапах с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 11522-82 Корпусы подшипников скольжения фланцевые с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 11523-82 Корпусы подшипников скольжения фланцевые с тремя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 11524-82 Корпусы подшипников скольжения фланцевые с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 11525-82 Втулки металлические для неразъемных корпусов на лапах и фланцевых корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры GOST 11607-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры GOST 11608-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

78


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 11609-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные наклонные с двумя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 13218.8-80 Корпусы типа УБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 11610-82 Корпусы подшипников скольжения разъемные наклонные с четырьмя крепежными отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 13218.9-80 Корпусы типа РШ подшипников качения. Конструкция и размеры

GOST 11611-82 Вкладыши металлические для разъемных корпусов подшипников скольжения. Конструкция и размеры GOST 25105-82 Втулки и вкладыши металлические для неразъемных и разъемных корпусов подшипников скольжения. Технические требования GOST 25106-82 Корпусы подшипников скольжения неразъемные и разъемные. Технические требования GOST 28773-90 Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе фторопласта-KU. Размеры и допуски GOST 28774-90 Подшипники скольжения. Втулки свертные с антифрикционным слоем на основе полиацетала-KX. Типы, размеры и допуски 21.100.20

Rulmenţi Подшипники качения

GOST 3722-81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия GOST 13014-80 Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры GOST 13218.1-80 Корпусы типа ШМ подшипников качения диаметром от 47 до 150 мм. Конструкция и размеры GOST 13218.2-80 Корпусы типа ШМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 13218.3-80 Корпусы типа УМ подшипников качения диаметром от 80 до 150 мм. Конструкция и размеры GOST 13218.4-80 Корпусы типа УМ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры GOST 13218.5-80 Корпусы типа ШБ подшипников качения диаметром от 90 до 150 мм. Конструкция и размеры GOST 13218.6-80 Корпусы типа ШБ подшипников качения диаметром от 160 до 400 мм. Конструкция и размеры

GOST 13218.10-80 Корпусы типа РУ подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13218.11-80 Корпусы подшипников качения. Технические требования GOST 13219.1-81 Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.2-81 Крышки торцовые глухие низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.3-81 Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.4-81 Крышки торцовые глухие высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.5-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.6-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.7-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.8-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.9-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.10-81 Крышки торцовые с манжетным уплотнением высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.11-81 Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры

GOST 13218.7-80 Корпусы типа УБ подшипников качения диаметром от 85 до 150 мм. Конструкция и размер

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 GOST 13219.12-81 Крышки торцовые с канавками низкие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.13-81 Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.14-81 Крышки торцовые с канавками средние диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.15-81 Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 47 до 100 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры GOST 13219.16-81 Крышки торцовые с канавками высокие диаметром от 110 до 400 мм корпусов подшипников качения. Конструкция и размеры

GOST 593-75 Звездочки для тяговых разборных цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Допуски 21.260

GOST 13824-80 Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы GOST 14066-68 Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров 23

23.020

23.020.10 GOST 13219.17-81 Крышки торцовые корпусов подшипников качения. Технические требования GOST 18514-73 Крышки торцовые узлов подшипников качения. Технические требования GOST 24208-80 Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры GOST 25455-82 Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия

21.180

Locaşuri, cutii şi alte părţi ale maşinilor Кожухи, корпусы и другие детали машин

GOST 26421-90 Днища эллипсоидные отбортованные алюминиевые. Размеры 21.220 21.220.30

Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin lanţuri şi componentele lor Цепные приводы и их компоненты

GOST 591-69 Звездочки к приводным роликовым и втулочным цепям. Методы расчета и построения профиля зуба и инструмента. Допуски GOST 592-81 Звездочки для пластинчатых цепей. Методы расчета и построения профиля зубьев. Предельные отклонения

80

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi bazine fixe Стационарные контейнеры и баки

GOST 4609-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный с ручным насосом GOST 4610-49 Оборудование сливо-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливо-наливной одиночный механизированный 23.040 23.040.01

GOST 26576-85 Подшипники качения. Кольца стопорные эксцентрические и концентрические и винты установочные для крепления шариковых подшипников. Технические условия

Sisteme de lubrifiere Смазочные системы

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

GOST 800-78 Трубы подшипниковые. Технические условия 23.040.10

Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

SMV EN 598+A1:2010 (vers. eng.) Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare Трубы, фитинги и принадлежности из ковкого чугуна и их соединения для канализационной сети. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 598+A1:2014) GOST 1060-83 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные для судостроения. Технические условия GOST 5654-76 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для судостроения. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 12132-66 Трубы стальные электросварные и бесшовные для мотовелопромышленности. Технические условия

23.100

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы

GOST 21945-76 Трубы бесшовные горячекатаные из сплавов на основе титана. Технические условия

GOST 13824-80 Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы

GOST 22786-77 Трубы биметаллические бесшовные для судостроения. Технические условия

GOST 14064-68 Гидроаккумуляторы. Ряды основных параметров 23.100.10

23.040.15

Ţevi din metale neferoase Трубы из цветных металлов

GOST 167-69 Трубы свинцовые. Технические условия GOST 1208-90 Трубы бронзовые прессованные. Технические условия GOST 13548-77 Трубки тонкостенные из никеля и никелевых сплавов. Технические условия

GOST 14060-68 Гидромоторы шестеренные. Ряды основных параметров GOST 14061-68 Гидромоторы шиберные. Ряды основных параметров GOST 14062-68 Гидромоторы поршневые. Ряды основных параметров 23.100.60

GOST 22897-86 Трубы бесшовные холоднодеформированные из сплавов на основе титана. Технические условия GOST 24890-81 Трубы стальные из титана и титановых сплавов. Технические условия

Filtre, dispozitive de etanşare şi contaminarea fluidelor Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов

GOST 14066-68 Фильтры объемных гидроприводов и смазочных систем. Ряды основных параметров 23.120

23.040.40

Pompe şi motoare Насосы и моторы

Racorduri metalice Металлические фитинги

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

SMV EN 598+A1:2010 (vers. eng.) Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Cerinţe şi metode de încercare Трубы, фитинги и принадлежности из ковкого чугуна и их соединения для канализационной сети. Требования и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 598+A1:2014)

GOST 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия

Flanşe, cuplaje şi alte îmbinări Фланцы, муфты и соединения

SMV EN 12693:2011 (vers. eng.) Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры (Înlocuit cu SM SR EN 12693:2014)

23.040.60

GOST 26304-84 Арматура промышленная трубопроводная для экспорта. Общие технические условия 23.080

Pompe Насосы

SM SR EN 13951+A1:2011 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agroalimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare Насосы жидкостные. Требования безопасности. Сельскохозяйственное пищевое оборудование. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании (Înlocuit cu SM EN 13951:2014)

23.140

Compresoare şi maşini pneumatice Компрессоры и пневматические машины

GOST 28547-90 Компрессоры холодильные объемного действия. Методы испытаний (În vigoare SM SR EN 12693:2014) GOST 23467-79 Компрессоры воздушные для доменных печей и воздухоразделительных установок. Общие технические требования

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

25 25.140 25.140.01

Tehnici de fabricare Машиностроение Unelte de mînă Ручные инструменты Unelte de mînă în general Ручные инструменты в целом

SM SR EN ISO 8662-13:2012 Unelte manuale portabile cu motor. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 13: Unelte de polizat pentru matriţerie Машины ручные переносные с приводом. Измерение вибрации на рукоятке. Часть 13: Машины шлифовальные для штампов (Înlocuit cu SM SR EN ISO 28927-12:2014) 25.140.30

Unelte portative de mînă Инструменты, управляемые вручную

GOST 29308-92 (ISO 1703-83) Инструмент монтажный для винтов и гаек. Номенклатура (În vigoare SM SR ISO 1703:2014) 25.160 25.160.10

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Procedee de sudare Процессы сварки

SM GOST EN 1418:2010 Calificarea operatorilor pentru instalaţiile de sudare prin topire şi a reglorilor instalaţiilor de sudare prin contact Квалификация операторов установок сварки плавлением и наладчиков установок контактной сварки (Înlocuit cu SM SR EN ISO 14732:2014) 25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

SM EN 14681+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru producerea oţelului în cuptor cu arc electric Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (Înlocuit cu SM SR EN 14681+A1:2014) 27 27.040

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Turbine cu gaz şi cu abur. Maşini cu abur Газовые и паровые турбины. Паровые двигатели

GOST 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов. Технические требования

82

27.060 27.060.30

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Boilere şi schimbătoare de căldură Котлы и теплообменники

SM EN 12953-1:2013 (vers. eng.) Cazane cu țevi de fum. Partea 1: Generalități Котлы жаротрубные. Часть 1: Общие положения (Înlocuit cu SM SR EN 12953-1:2014) SM EN 12953-2:2013 (vers. eng.) Cazane cu ţevi de fum. Partea 2: Materiale utilizate pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii Котлы жаротрубные. Часть 2: Материалы для деталей, работающих под давлением, и для вспомогательных устройств (Înlocuit cu SM SR EN 12953-2:2014) SM EN 12953-13:2013 (vers. eng.) Cazane cu țevi de fum. Partea 13: Instrucțiuni de funcționare Котлы жаротрубные. Часть 13: Инструкции по эксплуатации (Înlocuit cu SM SR EN 12953-13:2014) 27.080

Pompe de căldură Тепловые насосы

SMV EN 12693:2011 (vers. eng.) Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Cerinţe de securitate şi de mediu. Compresoare volumetrice pentru fluide frigorifice Системы охлаждения и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Объемные холодильные компрессоры (Înlocuit cu SM SR EN 12693:2014) 27.160

Helioenergetică Гелиоэнергетика

SMV EN 12975-1+A1:2011 (vers. eng.) Instalaţii termice solare şi componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 1: Cerinţe generale Системы тепловые солнечные и их компоненты. Солнечные коллекторы. Часть 1. Общие требования (Înlocuit cu SM SR EN 12975-1+A1:2014) 29 29.140 29.140.30

Electrotehnică Электротехника Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

GOST 28427-90 Лампы электрические и стартеры. Общие требования для экспорта


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

29.140.99

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

SM SR EN 61347-2-7:2010 Aparataj pentru lămpi. Partea 2-7: Prescripţii particulare pentru balasturi electronice alimentate în curent continuu pentru iluminatul de siguranţă Аппаратура для ламп. Часть 2-7: Частные требования к электронным балластам, питаемым постоянным током, для аварийного освещения (Înlocuit cu SM SR EN 61347-2-7:2014) 29.160 29.160.01

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся Maşini rotative în general Машины вращающиеся в целом

GOST 21099-75 Машины электрические вращающиеся. Щеткодержатели и кронштейны. Зубчатая нарезка на крепежной поверхности. Профили и размеры 29.260

29.260.20

31.040 31.040.20

GOST 21395.6-75 Резисторы переменные. Методы проверки износоустойчивости резистора и выключателя резистора GOST 21395.7-75 Резисторы переменные. Метод проверки прочности упоров 31.100

Tuburi electronice Электронные лампы

GOST 3839-70 Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на долговечность GOST 8090-73 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях

GOST 8106-70 Лампы электронные маломощные. Методы испытаний на внутриламповые замыкания и обрывы

Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

GOST 10413-84 Кинескопы черно-белого изображения. Общие технические условия

SM SR EN 13237:2011 Atmosfere potenţial explozive. Termeni şi definiţii pentru echipamentele şi sistemele de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive Потенциально взрывоопасные среды. Термины и определения по оборудованию и защитным системам, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах (Înlocuit cu SM SR EN 13237:2014) 31

GOST 21395.5-75 Резисторы переменные. Метод проверки прочности стопорения подвижной системы

Electronică Электроника

GOST 16755-71 Приборы электроннолучевые приемные. Метод измерения неравномерности яркости свечения экрана GOST 17450-78 Тиратроны импульсные. Основные параметры GOST 17451-78 Газотроны импульсные. Основные параметры GOST 17452-78 Игнитроны. Основные параметры

Rezistoare Резисторы

GOST 17457-72 Тиратроны тлеющего разряда. Основные параметры

Potenţiometre, rezistoare variabile Потенциометры, переменные резисторы

GOST 17470-77 Фотоумножители. Основные параметры

GOST 21342.6-75 Резисторы переменные. Методы контроля шумов перемещения подвижной системы

GOST 17487-72 Трубки осциллографические с магнитным отклонением луча. Основные параметры и размеры

GOST 21395.3-75 Резисторы переменные. Методы проверки плавности хода, момента вращения (усилия перемещения) момента (усилия) трогания подвижной системы резистора, момента (усилия) срабатывания выключателя резистора

GOST 17639-72 Кинескопы для телевизионных приемников черно-белого изображения. Метод испытания на гарантийную наработку

GOST 21395.4-75 Резисторы переменные. Метод проверки угла поворота или перемещения подвижной системы, угла срабатывания выключателя резистора или перемещения при срабатывании выключателя резистора

GOST 17793-77 Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные параметры GOST 18485-73 Лампы модуляторные для работы в импульсном режиме. Методы измерения импульсных напряжений на электродах

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 GOST 18571-73 Кинескопы для цветного телевидения. Метод измерения контраста GOST 18588-73 Кинескопы для цветного и черно-белого телевидения. Метод измерения коэффициента качества катода GOST 18862-73 Кинескопы для черно-белого телевидения. Метод измерения контраста

GOST 19438.12-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения анода и токов сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода GOST 19438.13-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны преобразования и токов электродов в преобразовательном режиме

GOST 18933-73 Трубки электронно-лучевые приемные (кинескопы). Методы испытания на взрывобезопасность

GOST 19438.14-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения выходной мощности и создаваемых лампой нелинейных искажений при испытании ламп в режимах низкочастотного усиления

GOST 19139-73 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения разрешающей способности

GOST 19438.15-77 Лампы электронные маломощные. Методы измерения эквивалентного сопротивления шумов

GOST 19438.0-80 Лампы электронные маломощные. Методы измерения параметров. Общие положения

GOST 19438.16-77 Лампы электронные маломощные. Методы измерения входных сопротивлений

GOST 19438.1-74 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения динамического коэффициента усиления и асимметрии усиления на низкой частоте

GOST 19438.17-77 Лампы электронные маломощные. Методы измерения времени разогрева и времени готовности

GOST 19438.2-74 Лампы электронные маломощные. Методы измерения статических международных емкостей GOST 19438.3-74 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Метод измерения сопротивления изоляции между электродами, а также между электродами и другими деталями ламп GOST 19438.4-74 Лампы приемно-усилительные и генераторные мощностью, продолжительно рассеиваемой анодом, до 25 Вт. Методы измерения тока управляющих сеток GOST 19438.6-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения коэффициента усиления GOST 19438.7-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны характеристики GOST 19438.8-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения тока электронной эмиссии катода GOST 19438.9-75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения внутреннего сопротивления GOST 19438.10-75 Лампы электронные маломощные. Методы испытания и измерения параметров в выпрямительном режиме GOST 19438.11-75 Лампы электронные маломощные. Метод измерения напряжения гудения

84

GOST 19438.18-78 Лампы электронные маломощные. Метод испытания на многократные включения и выключения напряжения накала GOST 19438.19-78 Лампы электронные маломощные. Методы измерения виброшумов и микрофонного эффекта GOST 19438.20-79 Лампы электронные маломощные. Методы измерения температуры баллона GOST 19438.21-79 Лампы электронные маломощные для выходных каскадов блоков строчной развертки телевизионных приемников. Методы измерения электрических параметров и испытаний на долговечность GOST 19748.2-74 Трубки электронно-лучевые функциональные. Методы измерения основных параметров GOST 19785-88 Трубки электронно-лучевые приемные. Методы измерения и контроля параметров GOST 20724-83 Приборы газоразрядные. Термины и определения GOST 21059.0-75 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Общие положения проведения измерений электрических и светотехнических параметров GOST 21059.1-75 Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы измерения яркости и неравномерности яркости свечения экрана


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 21059.2-75 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы определения коэффициента газности GOST 21059.3-75 Кинескопы для черно-белого телевидения. Методы определения величины v GOST 21059.4-76 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения сопротивления внешнего проводящего покрытия GOST 21059.5-76 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения цветности и неравномерности цветного свечения экрана GOST 21059.6-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов накала, анода и катода GOST 21059.7-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения токов утечки GOST 21059.8-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения запирающего напряжения GOST 21059.9-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Методы измерения напряжения модуляции

GOST 21106.6-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений токов анода и сеток, имеющих положительный потенциал относительно катода и нулевых токов анода и сеток GOST 21106.7-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения тока катода GOST 21106.8-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока эмиссии катода GOST 21106.9-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов анода и сеток в импульсе GOST 21106.10-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений обратных токов первой сетки и анода GOST 21106.11-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерений термоэлектронного тока первой сетки

GOST 21059.10-79 Кинескопы для черно-белого и цветного телевидения. Метод измерения фокусирующего напряжения

GOST 21106.12-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения токов утечки между электродами и между катодами и подогревателем

GOST 21106.0-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения электрических параметров. Общие положения

GOST 21106.13-78 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения статических междуэлектродных емкостей

GOST 21106.1-75 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы испытания на многократные включения и выключения напряжения накала

GOST 21106.14-78 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения напряжений запирания, смещения, крутизны характеристики, коэффициента усиления

GOST 21106.2-75 Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод измерения относительного уровня комбинационных составляющих

GOST 21106.15-79 Лампы модуляторные, импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод контроля времени готовности

GOST 21106.3-76 Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность

GOST 21106.16-79 Лампы генераторные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения мощности, входного напряжения и определения частотных характеристик

GOST 21106.4-76 Лампы модуляторные импульсные мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Метод испытания на электрическую прочность GOST 21106.5-77 Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт. Методы измерения тока и напряжения накала

GOST 21107.0-75 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров. Общие положения GOST 21107.1-75 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров стабилитронов

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 GOST 21107.2-75 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов и газотронов с накаленным катодом GOST 21107.3-75 Приборы газоразрядные. Дикатроны. Полиатроны. Методы измерения электрических параметров GOST 21107.4-75 Приборы газоразрядные. Игнитроны. Методы измерения параметров GOST 21107.5-75 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров тиратронов и газотронов тлеющего разряда GOST 21107.6-75 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров знакосинтезирующих индикаторов GOST 21107.7-75 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров искровых разрядников GOST 21107.8-76 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных диодов

31.120

Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

GOST 24354-80 Индикаторы знакосинтезирующие полупроводниковые. Основные размеры GOST 24891-81 Индикаторы знакосинтезирующие газоразрядные. Основные параметры GOST 25024.0-83 Индикаторы знакосинтезирующие. Общие требования при измерении параметров GOST 25024.1-81 Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения времени готовности GOST 25024.2-83 Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения времени реакции и времени релаксации GOST 25024.3-83 Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения тока и напряжения

GOST 21107.9-76 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров импульсных тиратронов

GOST 25024.4-85 Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения яркости, силы света, неравномерности яркости и неравномерности силы света

GOST 21107.10-78 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений тиратронов и газотронов тлеющего разряда

GOST 25024.5-87 Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения собственного яркостного контраста и неравномерности собственного яркостного контраста

GOST 21107.11-78 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов индикаторов тлеющего разряда

GOST 25024.6-88 Индикаторы знакосинтезирующие газоразрядные матричные. Методы измерения электрических параметров

GOST 21107.12-78 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений искровых разрядников

GOST 25024.7-90 Индикаторы знакосинтезирующие. Методы измерения спектральных характеристик и координат цветности 31.220

GOST 21107.13-78 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров режимов эксплуатации и режимов измерений импульсных тиратронов и газотронов GOST 21107.14-80 Приборы газоразрядные. Методы измерения электрических параметров таситронов GOST 22603-77 Кинескопы для черно-белого телевидения. Основные размеры GOST 23010-78 Индикаторы тлеющего разряда. Основные параметры GOST 27016-86 Дисплеи на электронно-лучевых трубках. Общие технические условия

86

31.220.99

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Alte componente electromecanice Другие электромеханические компоненты

GOST 16840-78 Лепестки штырьковые. Конструкция и размеры GOST 17426-72 Трубы волноводные металлические. Общие технические условия GOST 19197-73 Сердечники броневые из ферритов. Конструкция и размеры GOST 22375-77 Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 22376-77 Лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры GOST 23920-79 Лепестки трехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками, или опрессовкой. Конструкция и размеры GOST 23921-79 Лепестки четырехсторонние, закрепляемые винтами или лепестками, или опрессовкой. Конструкция и размеры 31.240

Structuri mecanice pentru echipament electronic Механические конструкции электронного оборудования

GOST 22623-77 Элементы крепления изделий электронной техники, управляемых с помощью вала. Основные размеры 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

GOST 2388-70 Фотоэлементы селеновые для фотометрирования и колориметрирования пиротехнических средств. Общие технические требования 33 33.040 33.040.99

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Sisteme de telecomunicaţii Телекоммуникационные системы Alte echipamente pentru sisteme de telecomunicaţii Оборудование для телекоммуникационных систем прочее

GOST 8591-76 Люки для кабельных колодцев телефонной канализации. Технические условия 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

SMV EN 50270:2010 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică. Aparatură electrică pentru detectarea şi măsurarea gazelor combustibile, toxice sau a oxigenului Электромагнитная совместимость. Электрические приборы для обнаружения и измерения горючих газов, токсичных газов или кислорода (Înlocuit cu SM SR EN 50270:2014)

33.100.10

Emisie Излучение

SMV EN 55014-1:2010 (vers. eng.) Compatibilitate electromagnetică. Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate similare. Partea 1: Emisie Электромагнитная совместимость. Требования к бытовым приборам, электрическим инструментам и аналогичным устройствам. Часть 1. Эмиссия (Înlocuit cu SM SR EN 55014-1:2014) 33.140

Echipament specific de măsurare în telecomunicaţii Специальное измерительное оборудование для систем телекоммуникаций

GOST 19666-74 Приборы электроннолучевые. Калибры для проверки условной линии. Типы и основные размеры 33.160

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

GOST 21194-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Приемка GOST 26320-84 Оборудование телевизионное студийное и внестудийное. Методы субъективной оценки качества цветных телевизионных изображений 33.160.30

Sisteme audio Системы звукозаписи

GOST 8303-93 (ISO 491-88) Ленты магнитные. Размеры и методы контроля GOST 13275-87 Катушки для намотки магнитной ленты шириной 6,30 мм. Технические условия GOST 26178-84 Ленты магнитные. Методы испытания физико-механических свойств GOST 26587-95 Ленты магнитные для видеозаписи. Методы испытаний 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM GOST R ISO/CEI 19794-6:2007 Identificarea automată. Identificarea biometrică. Formate de schimb de date biometrice. Partea 6. Datele imaginii irisului ocular Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 6. Данные изображения радужной оболочки глаза (Înlocuit cu SM ISO/CEI 19794-6:2014)

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

37 37.020

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Echipament optic Оптическое оборудование

GOST 5359-77 Резьба окулярная для оптических приборов. Профиль и размеры 43 43.020

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Vehicule rutiere în general Дорожно-транспортные средства в целом

SM 122:2002 Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci Дорожные транспортные средства. Знаки регистрационные автотранспортных средств и прицепов (Înlocuit SM 122:2014) (Anulat din 01.03.2015) 43.040 43.040.40

Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Sisteme de frînare Тормозные системы

SM SR EN 14766:2012 Biciclete pentru traseu montan. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Велосипеды горные. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM EN ISO 4210-1:2014, SM EN ISO 4210-2:2014, SM EN ISO 4210-3:2014, SM EN ISO 4210-4:2014, SM EN ISO 4210-5:2014, SM EN ISO 4210-6:2014, SM EN ISO 4210-7:2014, SM EN ISO 4210-8:2014, SM EN ISO 4210-9:2014) SM SR EN 14781:2014 Biciclete de curse. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Велосипеды гоночные. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM EN ISO 4210-1:2014, SM EN ISO 4210-2:2014, SM EN ISO 4210-3:2014, SM EN ISO 4210-4:2014, SM EN ISO 4210-5:2014, SM EN ISO 4210-6:2014, SM EN ISO 4210-7:2014, SM EN ISO 4210-8:2014, SM EN ISO 4210-9:2014) GOST 29096-91 (ISO 4210-89) Велосипеды. Требования к безопасности двухколесных велосипедов (În vigoare SM EN ISO 4210-1:2014, SM EN ISO 4210-2:2014, SM EN ISO 4210-3:2014, SM EN ISO 4210-4:2014, SM EN ISO 4210-5:2014, SM EN ISO 4210-6:2014, SM EN ISO 4210-7:2014, SM EN ISO 4210-8:2014, SM EN ISO 4210-9:2014) 47

GOST 29200-91 (ISO 9128-87) Транспорт дорожный. Графические символы, обозначающие типы тормозных жидкостей (În vigoare SM ISO 9128:2014) 43.060

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств

SM SR EN 1501-1+A2:2011 Vehicule de colectare a deşeurilor şi dispozitive asociate de ridicare a containerelor. Cerinţe generale şi cerinţe de securitate. Partea 1: Vehicule de colectare a deşeurilor cu încărcare prin partea din spate Мусоровозы и их подъемные устройства. Общие требования и требования безопасности. Часть 1: Мусоровозы с тыльной загрузкой (Înlocuit cu SM EN 1501-1:2014) 43.150

Biciclete Велосипеды

SM SR EN 14764:2012 Biciclete pentru oraş şi pentru drumuri dificile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Велосипеды дорожные. Требования безопасности и методы испытания (Înlocuit cu SM EN ISO 4210-1:2014, SM EN ISO 4210-2:2014, SM EN ISO 4210-3:2014, SM EN ISO 4210-4:2014, SM EN ISO 4210-5:2014, SM EN ISO 4210-6:2014, SM EN ISO 4210-7:2014, SM EN ISO 4210-8:2014, SM EN ISO 4210-9:2014)

88

47.080

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Nave de agrement Малые суда

GOST 23200-78 Суда прогулочные гребные и моторные. Общие требования при поставке на экспорт 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

GOST 22827-86 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия. Экспортное дополнение 53.020.30

Accesorii pentru instalaţii de ridicat Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования

SM SR EN 13411-4+A1:2011 Accesorii de capăt pentru cabluri din sîrmă de oţel. Securitate. Partea 4: Manşonare cu adaos de metal sau de răşină Соединения концевые для стальных проволочных канатов. Безопасность. Часть 4: Муфтовое соединение с помощью металла или смол (Înlocuit cu SM SR EN 13411-4:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

SM SR EN 474-1+A1:2011 Maşini de terasament. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Машины землеройные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM EN 474-1+A4:2014) SM SR EN ISO 2867:2011 Maşini de terasament. Mijloace de acces Машины землеройные. Средства доступа (Înlocuit cu SM EN ISO 2867:2014) SM SR EN ISO 3164:2011 Maşini de terasament. Evaluarea în laborator a structurilor de protecţie. Specificaţii pentru volumul limită de deformare Машины землеройные. Лабораторная оценка устройств защиты. Характеристика объема ограничения деформации (Înlocuit cu SM EN ISO 3164:2014) SM SR EN ISO 3450:2011 Maşini de terasament. Sisteme de frînare ale maşinilor pe pneuri. Cerinţe de performanţă şi proceduri de încercare Машины землеройные. Тормозные системы колесных машин. Требования к рабочим характеристикам и методы испытаний (Înlocuit cu SM EN ISO 3450:2014) GOST ISO 5006-1-2000 Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 1. Метод испытаний (În vigoare SM ISO 5006:2014) GOST ISO 5006-2-2000 Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 2. Метод оценки (În vigoare SM ISO 5006:2014) GOST ISO 5006-3-2000 Машины землеройные. Обзорность с рабочего места оператора. Часть 3. Критерии (În vigoare SM ISO 5006:2014) GOST ISO 6165-2002 Машины землеройные. Классификация. Термины и определения (În vigoare SM EN ISO 6165:2014) GOST ISO 6750-2001 Машины землеройные. Эксплуатация и обслуживание. Оформление и содержание эксплуатационных документов (În vigoare SM ISO 6750:2014) GOST ISO 9244-2001 Машины землеройные. Знаки безопасности и символические изображения опасности. Основные принципы (În vigoare SM ISO 9244:2014)

GOST ISO 10263-2-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 2. Испытания воздушного фильтра (În vigoare SM ISO 10263-2:2014) GOST ISO 10263-3-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 3. Метод определения герметичности кабины (În vigoare SM ISO 10263-3:2014) GOST ISO 10263-4-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 4. Метод испытаний систем вентиляции, отопления и (или) кондиционирования (În vigoare SM ISO 10263-4:2014) GOST ISO 10263-5-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 5. Метод испытаний системы оттаивания ветрового стекла (În vigoare SM ISO 10263-5:2014) GOST ISO 10263-6-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 6. Определение воздействия солнечного излучения на кабину оператора (În vigoare SM ISO 10263-6:2014) GOST ISO 10265-2000 Машины землеройные. Гусеничные машины. Требования к эффективности и методы испытаний тормозных систем (În vigoare SM ISO 10265:2014) GOST ISO 10570-97 Машины землеройные. Устройство блокирующее шарнирно-сочлененной рамы. Технические требования (În vigoare SM ISO 10570:2014) GOST ISO 28771-90 (ISO 7129-89) Машины землеройные. Тракторы с бульдозерным оборудованием, автогрейдеры, самоходные скреперы. Ножи. Основные формы и размеры (În vigoare SM ISO 7129:2014) GOST ISO 28921-91 (ISO 6015-89) Машины землеройные. Экскаваторы. Методы измерения усилий на рабочих органах (În vigoare SM ISO 6015:2014) GOST ISO 29291-92 (ISO 7451-83) Машины землеройные. Гидравлические экскаваторы. Ковши типа "обратная лопата". Расчет вместимости (În vigoare SM ISO 7451:2014) GOST ISO 29292-92 (ISO 9533-89) Машины землеройные. Бортовые звуковые сигнализаторы переднего и заднего хода. Методы акустических испытаний (În vigoare SM ISO 9533:2014)

GOST ISO 10263-1-2000 Машины землеройные. Окружающая среда рабочего места оператора. Часть 1. Основные термины и определения (În vigoare SM ISO 10263-1:2014)

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

55 55.020

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Ambalaje şi distribuirea mărfurilor în general Упаковка и размещение грузов в целом

GOST 28528.1-90 (ISO 4180-1-80) Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Основные положения (În vigoare SM ISO 4180:2014) GOST 28528.2-90 (ISO 4180-2-80) Упаковка. Порядок составления режимов эксплуатационных испытаний. Количественные данные (În vigoare SM ISO 4180:2014) 55.100

Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

GOST ISO 9058-2002 Тара стеклянная. Допуски (În vigoare SM ISO 9058:2014) 55.180 55.180.30

Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок Containere, palete şi plase pentru transportul aerian Контейнеры, поддоны и сетки для воздушных перевозок

59

59.080 59.080.01

55.180.40

Ambalaje pentru transport, complete şi pline Укомплектованная заполненная транспортная тара

GOST 18119-72 (ISO 2875-85) Тара транспортная наполненная. Метод испытания в водяных брызгах (În vigoare SM EN ISO 2875:2014) 55.200

Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

SMV EN 415-6+A1:2011 (vers. eng.) Securitatea maşinilor de ambalat. Partea 6: Maşini de împachetat paleţi Безопасность упаковочных машин. Часть 6: Машины для обертывания поддонов (Înlocuit cu SM EN 415-6:2014)

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

SM SR EN ISO 3758:2006 Materiale textile. Cod de etichetare de întreţinere cu ajutorul simbolurilor Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу (Înlocuit cu SM EN ISO 3758:2014) SMV ISO 105-B02:2010 (vers. eng.) Materiale textile. Încercări de rezistenţă a vopsirilor: Partea B02: Rezistenţa vopsirilor la lumina artificială. Încercare la decolorare prin utilizarea lămpii cu arc cu xenon Текстиль. Испытания на устойчивость окраски. Часть B02: Устойчивость окраски к искусственному свету. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы (Înlocuit cu SM EN ISO 105-B02:2014) GOST ISO 6330-2002 Текстиль. Методы домашней стирки и сушки для испытаний текстильных материалов (În vigoare SM EN ISO 6330:2014) 59.080.30

GOST ISO 4118-96 Контейнеры авиационные несертифицированные для нижней палубы самолетов. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SM ISO 4118:2014)

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

Ţesături din textile Текстильные изделия

GOST 3811-72 (ISO 3801-77, ISO 3932-76) Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей (În vigoare SM ISO 22198:2014) GOST 5665-77 Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия 59.080.40

Ţesături acoperite Ткани с покрытием

GOST 413-91 (ISO 1420-87) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение водонепроницаемости (În vigoare SM ISO 1420:2014) GOST 28787-90 (ISO 3303-90) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на прорыв (În vigoare SM ISO 3303-1:2014, SM ISO 3303-2:2014) GOST 28789-90 (ISO 4675-79) Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на изгиб при низкой температуре (În vigoare SM ISO 4675:2014) GOST 29060-91 (ISO 6179:1989) Ткани с резиновым покрытием. Определение паропроницаемости летучих жидкостей (гравиметрический метод) (În vigoare SM EN ISO 6179:2014)

90


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

59.080.70

Geotextile Геотекстиль

59.120 59.120.10

SM SR EN 15382:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для использования в транспортной инфраструктуре (Înlocuit cu SM EN 15382:2014) 59.100 59.100.10

Materiale pentru armarea compozitelor Материалы для усиления композитов Materiale textile din fire de sticlă Текстильные стекловолокнистые материалы

GOST 6943.4-94 (ISO 1890-86) Стекловолокно. Нити. Метод определения крутки (În vigoare SM EN ISO 1890:2014) GOST 6943.11-93 (ISO 4604-78) Стекловолокно. Ткани. Метод определения жесткости при изгибе флексометром с постоянным углом (În vigoare SM ISO 4604:2014) GOST 6943.13-94 (ISO 3375-75) Стекловолокно. Метод определения жесткости ровинга (În vigoare SM ISO 3375:2014)

GOST 6943.15-94 (ISO 4602-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения количества нитей на единицу длины основы и утка (În vigoare SM ISO 4602:2014)

59.120.20

GOST 6943.18-94 (ISO 4603-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения толщины (În vigoare SM ISO 4603:2014)

Maşini şi echipamente de bobinat Мотальные машины и оборудование

GOST 28479-90 (ISO 8116-2-85) Валы сновальные. Основные параметры (În vigoare SM ISO 8116-2:2014) 59.120.30

Războaie. Maşini de ţesut Ткацкие станки и машины

GOST 5951-78 Станки ткацкие. Рабочая ширина GOST 28475-90 (ISO 5243-77) Машины ткацкие. Нумерация ремизных рам (În vigoare SM ISO 5243:2014)

59.140.20

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei brute şi piei finite Невыделанные шкуры, полуфабрикаты, голье

GOST 3573-76 Панты пятнистого оленя консервированные. Технические условия 59.140.30

GOST 6943.17-94 (ISO 5025-78) Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Метод определения ширины и длины (În vigoare SM ISO 5025:2014)

Maşini de filat, de răsucit şi de texturat Прядильные, крутильные и текстурирующие машины

GOST 28294-89 (ISO 2802-74) Бегунки пластмассовые для колец прядильных и крутильных машин. Типы и основные размеры (În vigoare SM ISO 96-2:2014)

59.140 GOST 6943.14-94 (ISO 3343-84) Стекловолокно. Нити. Метод определения равновесности крутки (În vigoare SM ISO 3343:2014)

Maşini textile Текстильные машины

Piei şi blănuri Кожи и меха

GOST 30835-2003 (ISO 11641:1993) Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту (În vigoare SM EN ISO 11641:2014) GOST ISO 11642-2002 Кожа. Метод испытания на устойчивость окраски к воде (În vigoare SM EN ISO 11642:2014)

GOST 8325-93 (ISO 3598-86) Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия (În vigoare SM ISO 3598:2014) GOST 30053-93 (ISO 3374-90) Стекловолокно. Маты. Метод определения массы на единицу площади (În vigoare SM ISO 3374:2014)

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

61 61.080

Industria de confecţii Швейная промышленность Maşini de cusut şi alte echipamente pentru industria de confecţii Швейные машины и другое оборудование для швейной промышленности

SM SR EN 60204-31:2010 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. Partea 31: Cerinţe particulare de securitate şi de CEM pentru maşinile, unităţile şi sistemele de cusut Безопасность машин. Электрооборудование машин. Часть 31. Частные требования безопасности и электромагнитной совместимости для швейных машин, установок и систем (Înlocuit cu SM SR EN 60204-31:2014) (Anulat din 28.05.2016) 65 65.040

Agricultură Сельское хозяйство Clădiri, structuri şi instalaţii agricole Сельскохозяйственные постройки, сооружения и установки

SM SR EN 13732+A2:2011 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe constructive, performanţe, aptitudine de utilizare, securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Объемные охладители молока для ферм. Требования к конструкции, рабочим характеристикам, пригодности к использованию, безопасности и гигиене (Înlocuit cu SM EN 13732:2014) 65.040.10

Clădiri, instalaţii şi echipamente pentru creşterea animalelor Постройки, установки и оборудование для домашнего скота

GOST 28545-90 (ISO 5707-83) Установки доильные. Конструкция и техническая характеристика (În vigoare SM ISO 5707:2014) 65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

GOST 30723-2001 (ISO 6533-93, ISO 6534-92) Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Защитные устройства передней и задней рукояток. Размеры и прочность (În vigoare SM ISO 6533:2014) 65.060.01

Maşini şi echipamente agricole în general Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом

SMV EN ISO 4254-1:2011 (vers. eng.) Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 1: Общие требования (Înlocuit cu SM EN ISO 4254-1:2014)

92

65.060.25

Maşini pentru depozitarea, pregătirea şi împrăştierea îngrăşămintelor Оборудование для хранения, приготовления и внесения удобрений

SM SR EN 690+A1:2011 Maşini agricole. Maşini de împrăştiat îngrăşăminte naturale. Securitate Машины сельскохозяйственные. Разбрасыватели органических удобрений. Безопасность (Înlocuit cu SM EN 690:2014) 65.060.50

Maşini pentru recoltare Оборудование для уборки урожая

SMV EN 745+A1:2011 (vers. eng.) Maşini agricole. Cositori rotative şi cositori echipate cu dispozitiv de tocat resturi vegetale. Securitate Машины сельскохозяйственные. Косилки ротационные и косилки-измельчители роторные. Безопасность (Înlocuit cu SM EN ISO 4254-12:2014) SMV EN 13448+A1:2011 (vers. eng.) Maşini agricole şi forestiere. Cositori între rînduri. Securitate Машины сельскохозяйственные и машины для лесного хозяйства. Междурядные косилки. Безопасность (Înlocuit cu SM SR EN 13448+A1:2014) GOST EN 745-2004 Машины сельскохозяйственные. Ротационные косилки и роторные косилки-измельчители. Требования безопасности (În vigoare SM EN ISO 4254-12:2014) 65.060.70

Utilaje pentru horticultură Садово-парковый инвентарь

SMV EN 15503:2011 (vers. eng.) Maşini pentru grădinărit. Suflătoare, aspiratoare şi aspiratoaresuflătoare pentru grădinărit. Securitate Садовое оборудование. Садовые вентиляторы, вакуумные установки и вентилятор/вакуумные установки. Безопасность (Înlocuit cu SM EN 15503+A1:2014) SMV EN ISO 10517:2011 (vers. eng.) Maşini portabile de tăiat garduri vii, echipate cu motor. Securitate Машины для подрезки живой изгороди переносные с приводом. Безопасность (Înlocuit cu SM EN ISO 10517:2014) SM SR EN 60335-2-77:2010 Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-77: Prescripţii particulare pentru cositoare de gazon alimentate de la reţeaua electrică şi conduse din mers Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-77: Частные требования к газонокосилкам, управляемым пешим оператором вручную с питанием от сети (Înlocuit cu SM EN 60335-2-77:2014) GOST CEI 60335-2-94-2004 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-94. Дополнительные требования к машинкам для стрижки травы ножничного типа (În vigoare SM CEI 60335-2-94:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

SM SR EN ISO 11680-1:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 1: Maşini echipate cu motor cu ardere internă integrat Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 1: Инструменты, оснащенные двигателем внутреннего сгорания (Înlocuit cu SM EN ISO 11680-1:2014) SM SR EN ISO 11680-2:2011 Maşini forestiere. Cerinţe de securitate şi încercări pentru maşinile de elagat echipate cu motor. Partea 2: Maşini echipate cu motor purtat în spate Машины для лесного хозяйства. Требования безопасности и испытания механизированных секаторов на штанге. Часть 2: Инструменты, работающие от ранцевых блоков питания (Înlocuit cu SM EN ISO 11680-2:2014) SM SR EN ISO 22868:2011 Maşini forestiere. Cod de încercare acustică pentru maşinile portabile, ţinute cu mîna, echipate cu motor cu ardere internă. Metodă de expertiză (clasa de exactitate 2) Машины для лесного хозяйства. Методы испытания на шум портативных ручных машин с двигателем внутреннего сгорания. Технический метод (класс точности 2) (Înlocuit cu SM SR EN ISO 22868:2014) GOST 29009-91 (ISO 6816-84) Машины для лесного хозяйства. Лебедки. Классификация и номенклатура (În vigoare SM ISO 19472:2014) GOST 30411-2001 (ISO 6535-91) Машины для лесного хозяйства. Пилы бензиномоторные цепные. Тормоз пильной цепи. Методы испытаний (În vigoare SM ISO 6535:2014) 65.080

Îngrăşăminte Удобрения

SM SR EN 12579:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Eşantionare Почвоулучшители и агросубстраты. Отбор проб (Înlocuit cu SM EN 12579:2014) SM SR EN 12580:2012 Amelioratori de sol şi substraturi de cultură. Determinarea cantităţii Почвоулучшители и агросубстраты. Определение количества (Înlocuit cu SM EN 12580:2014) SM STB EN 609-2:2009 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea maşinilor. Partea 2: Maşini de despicat lemne cu con filetat (Înlocuit cu SM EN 609-2+A1:2014) GOST 28512.1-90 (ISO 5311-83) Удобрения минеральные. Методы определения насыпной плотности уплотнением (În vigoare SM ISO 5311:2014)

GOST 28512.2-90 (ISO 3944-80) Удобрения минеральные. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы (În vigoare SM ISO 3944:2014) 65.120

Nutreţuri Корма для животных

GOST 28902-91 (ISO 6491-80) Корма для животных. Спектрофотометрический метод определения общего содержания фосфора (În vigoare SM ISO 6491:2014) GOST 31098-2002 (ISO 6870-1985) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли зеараленона (În vigoare SM ISO 6870:2014) 65.160

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

SM GOST R 51359:2004 (ISO 4389-97) Tutun. Determinarea conţinutului rezidual de pesticide organoclorurate. Metoda gaz-cromatografică Табак. Определение остаточных количеств хлорорганических пестицидов. Газохроматографический метод (Înlocuit cu SM ISO 4389:2014) SM GOST R 52670:2010 (ISO 8243:2006) Ţigarete. Eşantionare Сигареты. Отбор проб (Înlocuit cu SM ISO 8243:2014) GOST 23650-79 Табак-сырье ферментированое, поставляемое для экспорта. Технические услови GOST 30622.2-98 (ISO 10362-2-95) Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод Карла Фишера (În vigoare SM ISO 10362-2:2014) GOST 31629-2012 (ISO 16055-2003) Табак и табачные изделия. Контрольный образец. Требования и применение (În vigoare SM ISO 16055:2014) 67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

SM SR EN 13804:2006 Produse alimentare. Determinarea microelementelor. Criterii de performanţă, consideraţii generale şi pregătirea probei Продукты пищевые. Определение микроэлементов. Критерии качества, общие положения и подготовка проб (Înlocuit cu SM EN 13804:2014)

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SMV ISO 24276:2009 (vers. eng.) Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Cerinţe generale şi definiţii Пищевые продукты. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Общие требования и определения (Înlocuit cu SM EN ISO 24276:2014) 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

67.120

67.120.10

67.080 67.080.20

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

GOST 28373-94 (ISO 2167-81) Капуста кочанная свежая. Руководство по хранению (În vigoare SM ISO 2167:2014) 67.100 67.100.10

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

SM STB ISO 8968-1:2010 Lapte. Determinarea conţinutului de azot. Partea 1. Metoda Kjeldahl Молоко. Определение содержания азота. Часть 1. Метод Кьельдаля (Înlocuit cu SM EN ISO 8968-1:2014) GOST 23621-79 Молоко коровье обезжиренное сухое, поставляемое для экспорта. Технические условия GOST 31079-2002 (ISO 8069:1998) Молоко сухое. Метод определения молочной кислоты и лактатов (În vigoare SM EN ISO 8069:2014) 67.100.30

Brînză Сыр

GOST 27568-87 Сыры сычужные твердые для экспорта. Технические условия

94

Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

GOST 31081-2002 (ISO 4134-78) Мясо и мясные продукты. Метод определения L-(+)глутаминовой кислоты (În vigoare SM ISO 4134:2014) 67.160

GOST 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка (În vigoare SM CEN ISO/TS 16634-2:2014)

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты

67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

GOST 27906-88 Изделия ликеро-водочные для экспорта. Общие технические условия GOST 27907-88 Водка для экспорта. Общие технические условия 67.160.20

Băuturi nealcoolice Безалкогольные напитки

GOST 13085-79 Воды минеральные для экспорта. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение GOST 31100.1-2002 Сок яблочный, cок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (În vigoare SM EN 14177:2014) 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

SM SR EN ISO 3657:2012 Grăsimi şi uleiuri de origine animală şi vegetală. Determinarea indicelui de saponificare Масла и жиры животные и растительные. Определение числа омыления (Înlocuit cu SM EN ISO 3657:2014) GOST 31103-2002 (ISO 6320:1995) Жиры и масла животные. Метод определения показателя преломления (În vigoare SM EN ISO 6320:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

67.220 67.220.10

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Stimulenţi şi condimente Пряности и приправы

GOST 28878-90 (ISO 928-80) Пряности и приправы. Определение общего содержания золы (În vigoare SM ISO 928:2014) 67.240

Analiză senzorială Органолептический анализ

SM SR ISO 3972:2011 Analiză sensorială. Metodologie. Metoda de investigare a sensibilităţii gustului Сенсорный анализ. Методология. Метод исследования вкусовой чувствительности (Înlocuit cu SM ISO 3972:2014) 67.260

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

SM SR EN 13732+A2:2011 Maşini pentru industria alimentară. Răcitoare pentru lapte în vrac pentru ferme. Cerinţe constructive, performanţe, aptitudine de utilizare, securitate şi igienă Машины для пищевой промышленности. Объемные охладители молока для ферм. Требования к конструкции, рабочим характеристикам, пригодности к использованию, безопасности и гигиене (Înlocuit cu SM EN 13732:2014) SM SR EN 13951+A1:2011 Pompe pentru lichide. Cerinţe de securitate. Echipamente agroalimentare. Reguli de proiectare pentru asigurarea igienei la utilizare Насосы жидкостные. Требования безопасности. Сельскохозяйственное пищевое оборудование. Правила проектирования для обеспечения гигиены при использовании (Înlocuit cu SM EN 13951:2014) 71 71.040 71.040.20

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

GOST 7851-74 Посуда стеклянная химико-лабораторная. Горловины. Внутренние диаметры 71.040.30

Reactivi chimici Химические реактивы

GOST 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда

71.040.40

Analize chimice Химический анализ

GOST 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда GOST 25615-83 Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования 71.060

Produse chimice anorganice Неорганические химические вещества

GOST 25615-83 Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования 71.080 71.080.60

Produse chimice organice Органические химические вещества Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

SMV CEN/TR 15993:2011 (vers. eng.) Carburanţi pentru automobile. Carburanţi pentru automobile etanol (E85). Informaţii referitoare la parametrii necesari şi limitele respective şi determinarea lor Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Информация о необходимых параметров и их соответствующие предельные значения и определение (Înlocuit cu SM CEN/TR 15993:2014) 71.100

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

71.100.10

Materiale pentru fabricarea aluminiului Материалы для производства алюминия

GOST 27800-93 (ISO 806-76) Глинозем. Методы определения потери массы при прокаливании (În vigoare SM ISO 806:2014) 71.100.40

Agenţi activi de suprafaţă Поверхностно-активные вещества

GOST 29265-91 (ISO 817-74) Хладагенты органические (хладоны). Цифровые обозначения (În vigoare SM ISO 817:2014) 71.100.80

Produse chimice pentru purificarea apei Химикаты для очистки воды

SMV EN 12174:2011 (vers. eng.) Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Hexaflorurosilicat de sodium Продукты химические, используемые для обработки воды, предназначенной для потребления человеком. Гексафторoсиликат натрия (Înlocuit cu SM EN 12174:2014)

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

71.120

Echipamente pentru industria chimică Оборудование для химической промышленности

GOST 28756-90 Установки для получения электролитической меди. Показатели энергопотребления 71.120.01

Echipamente pentru industria chimică în general Оборудование для химической промышленности в целом

GOST 27691-88 Сосуды и аппараты. Требования к форме представления расчетов на прочность, выполняемых на ЭВМ 71.120.20

Recipiente Аппараты колонного типа

GOST 12011-76 Колонны ректификационные с колпачковыми тарелками из меди. Типы, основные параметры и размеры GOST 21944-76 Аппараты колонные стальные. Ряд диаметров. Расстояния между тарелками 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

GOST 2057-94 (ISO 540-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения плавкости золы (În vigoare SM ISO 540:2014) GOST 9414.2-93 (ISO 7404-2-85) Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 2. Метод подготовки образцов угля (În vigoare SM ISO 7404-2:2014) GOST 9414.3-93 (ISO 7404-3-84) Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 3. Метод определения групп мацералов (În vigoare SM ISO 7404-3:2014) GOST 9517-94 (ISO 5073-85) Топливо твердое. Методы определения выхода гуминовых кислот (În vigoare SM ISO 5073:2014) GOST 10969-91 (ISO 975-85, ISO 1017-85) Угли бурые и лигниты. Методы определения выхода толуольного экстракта и содержания в нем растворимых в ацетоне веществ (смолистые вещества) (În vigoare SM ISO 1017:2014; SM ISO 1017:2014) GOST 12113-94 (ISO 7404-5-85) Угли бурые, каменные, антрациты, твердые рассеянные органические вещества и углеродистые материалы. Метод определения показателя отражения (În vigoare SM ISO 7404-5:2014)

96

GOST 15489.2-93 (ISO 5074-80) Угли каменные. Метод определения коэффициента размолоспособности по Хардгрову (În vigoare SM ISO 5074:2014) GOST 20330-91 (ISO 501-81) Уголь. Метод определения показания вспучивания в тигле (În vigoare SM ISO 501:2014) GOST 27314-91 (ISO 589-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги (În vigoare SM ISO 589:2014) GOST 28935-91 (ISO 1952-76) Твердое топливо. Метод определения натрия и калия, растворимых в разбавленной соляной кислоте (În vigoare SM ISO 1952:2014) GOST 29085-91 (ISO 5068-83) Угли бурые и лигниты. Методы косвенного гравиметрического определения влаги (În vigoare SM ISO 5068-1:2014; SM ISO 5068-2:2014) 75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

SM GOST 31371.1:2009 (ISO 6974-1:2000) Gaz natural. Determinarea compoziţiei prin metoda cromatografiei în faza gazoasă cu evaluarea incertitudinii. Partea 1: Ghid pentru efectuarea analizei Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Руководство по проведению анализа (Înlocuit cu SM EN ISO 6974-1:2014) SM GOST 31371.2:2009 (ISO 6974-2:2001) Gaz natural. Determinarea compoziţiei prin metoda cromatografiei în faza gazoasă cu evaluarea incertitudinii. Partea 2: Caracteristicile sistemului de măsurare şi estimările statice ale datelor Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статические оценки данных (Înlocuit cu SM EN ISO 6974-2:2014) 75.080

Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

GOST 29255-91 (ISO 6618-87) Нефтепродукты и смазочные масла. Определение числа нейтрализации методом цветного индикаторного титрования (În vigoare SM ISO 6618:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

75.100

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse auxiliare Смазки, индустриальные масла и связанные с ними продукты

GOST 28549.0-90 (ISO 6743-0-81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация групп (În vigoare SM ISO 6743-99:2014) GOST 28549.1-90 (ISO 6743-1-81) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа А (открытые системы смазки) (În vigoare SM ISO 6743-1:2014) GOST 28549.3-90 (ISO 6743-3A-87) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (компрессоры) (În vigoare SM ISO 6743-3:2014) GOST 28549.4-90 (ISO 6743-3B-88) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа D (газовые компрессоры и компрессоры для холодильных машин) (În vigoare SM ISO 6743-3:2014) GOST 28549.5-90 (ISO 6743-4-82) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа H (гидравлические системы) (În vigoare SM ISO 6743-4:2014) GOST 28549.6-90 (ISO 6743-5-88) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа T (Турбины) (În vigoare SM ISO 6743-5:2014) GOST 28549.9-90 (ISO 6743-9-87) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группы X (пластичные смазки) (În vigoare SM ISO 6743-9:2014) GOST 28549.13-91 (ISO 6743-13-89) Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты. (Класс L). Классификация. Группа G. Направляющие скольжения (În vigoare SM ISO 6743-13:2014) GOST 29174-91 (ISO 8068-87) Нефтепродукты и смазочные материалы. Масла минеральные смазочные для турбин (Категория ISO-L-TSA и ISO-L-TGA). Технические требования (În vigoare SM ISO 8068:2014) 75.120

Fluide hidraulice Гидравлические жидкости

GOST 29200-91 (ISO 9128-87) Транспорт дорожный. Графические символы, обозначающие типы тормозных жидкостей (În vigoare SM ISO 9128:2014)

75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

GOST 147-95 (ISO 1928-76) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания (În vigoare SM ISO 1928:2014) GOST 2057-94 (ISO 540-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения плавкости золы (În vigoare SM ISO 540:2014) GOST 5954.1-91 (ISO 728-81) Кокс. Ситовый анализ класса крупности 20 мм и более (În vigoare SM ISO 728:2014) GOST 6382-2001 (ISO 562-98, ISO 5071-1-97) Топливо твердое минеральное. Метод определения выхода летучих веществ (În vigoare SM ISO 562:2014 și SM ISO 5071-1:2014) GOST 8606-93 (ISO 334-92) Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка (În vigoare SM ISO 334:2014) GOST 11022-95 (ISO 1171-97) Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности (În vigoare SM ISO 1171:2014) GOST 25927-95 (ISO 567-74) Кокс. Метод определения насыпной плотности в малом контейнере (În vigoare SM ISO 567:2014) GOST 27313-95 (ISO 1170-77) Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива (În vigoare SM ISO 1170:2014) GOST 27588-91 (ISO 579-81) Кокс каменноугольный. Метод определения общей влаги (În vigoare SM ISO 579:2014) GOST 27589-91 (ISO 687-74) Кокс. Метод определения влаги в аналитической пробе (În vigoare SM ISO 687:2014) GOST 28946-91 (ISO 616-77) Кокс каменноугольный. Метод определения прочности на сбрасывание (În vigoare SM ISO 616:2014) 75.160.20

Combustibili lichizi Жидкое топливо

SM SR EN 590+A1:2011 Carburanţi pentru automobile. Carburant pentru motoare diesel (motorină). Cerinţe şi metode de încercare Топливо для автомобилей. Топливо дизельное. Технические требования и методы испытания (Înlocuit cu SM EN 590:2014)

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 SMV CEN/TR 15993:2011 (vers. eng.) Carburanţi pentru automobile. Carburanţi pentru automobile etanol (E85). Informaţii referitoare la parametrii necesari şi limitele respective şi determinarea lor Топливо для автомобилей. Топливо для автомобилей этанол (E85). Информация о необходимых параметров и их соответствующие предельные значения и определение (Înlocuit cu SM CEN/TR 15993:2014) GOST 4338-91 (ISO 3014-81) Топливо для авиационных газотурбинных двигателей. Определение максимальной высоты некоптящего пламени (În vigoare SM ISO 3014:2014) GOST 5066-91 (ISO 3013-74) Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации (În vigoare SM ISO 3013:2014) GOST 14298-79 Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия GOST 28577.1-90 (ISO 8216-1-86) Нефтепродукты. Топлива (класс F). Классификация. Часть 1. Категории топлив для морских двигателей (În vigoare SM ISO 8216-1:2014) 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

SM SR EN 14678-1+A1:2011 Echipamente şi accesorii pentru GPL. Construcţie şi caracteristici ale echipamentelor pentru GPL din staţiile de distribuţie la autovehicule. Partea 1: Distribuitoare Оборудование и арматура для сжиженного нефтяного газа. Конструкция и характеристики оборудования для сжиженного нефтяного газа автозаправочных станций. Часть 1: Заправочные колонки (Înlocuit cu SM EN 14678-1:2014) 77 77.060

Metalurgie Металлургия Coroziunea metalelor Коррозия металлов

GOST 9.019-74 (ISO 9591-89) Единая система защиты от коррозии и старения. Сплавы алюминиевые и магниевые. Методы ускоренных испытаний на коррозионное растрескивание (În vigoare SM ISO 9591:2014) GOST 9.901.1-89 (ISO 7539-1-87) Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Общие требования к методам испытаний на коррозионное растрескивание (În vigoare SM EN ISO 7539-1:2014)

98

77.080 77.080.20

Metale feroase Черные металлы Oţeluri Стали

GOST 801-78 Сталь подшипниковая. Технические условия GOST 21022-75 Сталь хромистая для прецизионных подшипников. Технические условия 77.120 77.120.40

Metale neferoase Цветные металлы Nichel, crom şi aliajele lor Никель, хром и их сплавы

SM SR EN 10269:2011 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (Înlocuit cu SM EN 10269:2014) 77.120.50

Titan şi aliaje de titan Титан и титановые сплавы

GOST 24956-81 Титан и сплавы титановые. Метод определения водорода 77.140 77.140.20

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri inoxidabile Высококачественные стал

SM SR EN 10269:2011 Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută Стали и никелевые сплавы для крепежных элементов, с заданными свойствами при высоких и/или низких температурах (Înlocuit cu SM EN 10269:2014) 77.140.50

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

GOST 808-70 Лента стальная плющеная для витых роликов подшипников. Технические условия 77.140.65

Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

GOST 4727-83 Проволока подшипниковая. Технические условия


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 26336-97 (ISO 3767-1-91, ISO 3767-2-91) Тракторы, машины для сельского и лесного хозяйства, самоходные механизмы для газонов и садов. Условные обозначения (символы) элементов систем управления, обслуживания и отображения информации (În vigoare SM ISO 3767-1:2014, SM ISO 3767-2:2014) 77.140.70

Profile din oţel Стальные профили

GOST 5267.0-90 Профили горячекатаные для вагоностроения. Общие технические условия GOST 5267.6-90 Профиль вагонной стойки. Сортамент GOST 5267.7-90 Профиль верхнего листа поперечной балки рамы полувагона. Сортамент GOST 5267.8-90 Профиль упорных плит автосцепки. Сортамент GOST 5267.9-90 Профиль для клина автосцепки. Сортамент GOST 5267.10-90 Профиль для бандажных колец. Сортамент GOST 5267.11-90 Профиль порога вагона. Сортамент GOST 5267.12-90 Профиль для притвора двери. Сортамент GOST 5267.13-90 Профиль для обвязки двери. Сортамент GOST 5422-73 Профили стальные горячекатаные специальные для тракторов. Технические условия GOST 8319.0-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки. Технические условия GOST 8319.2-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ЗИЛ-130. Сортамент GOST 8319.4-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автобусов ПАЗ-672 и ПАЗ-3205. Сортамент

GOST 8319.8-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси автоприцепов 1-АП-1,5; У2АПЗ; ИАПЗ-739. Сортамент GOST 8319.11-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси разбрасывателя удобрений. Сортамент GOST 8319.12-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для оси сельскохозяйственного прицепа. Сортамент GOST 8319.13-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобиля ГАЗ-53-12. Сортамент GOST 8320.0-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки. Общие технические условия GOST 8320.1-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки трехступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент GOST 8320.2-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки четырехступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент GOST 8320.3-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки пятиступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент GOST 8320.4-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки семиступенчатые для валов электродвигателей. Сортамент GOST 8320.5-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для полувалов турбокомпрессоров. Сортамент GOST 14635-93 Профили стальные гнутые специальные для вагоностроения. Сортамент GOST ISO 17152-89 (ISO 7129-82) Профили стальные горячекатаные для ножей землеройных машин. Общие технические условия (În vigoare SM ISO 7129:2014) 77.150 77.150.30

GOST 8319.5-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для передней оси автомобилей МАЗ и КрАЗ. Сортамент GOST 8319.6-75 Профили стальные горячекатаные периодические продольной прокатки для коленчатого вала автомобиля ГАЗ-69. Сортамент

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

GOST 4134-75 Профили из медных сплавов для коллекторов электрических машин. Технические условия

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

77.180

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

SM EN 14681+A1:2014 (vers. eng.) Securitatea maşinilor. Cerinţele de securitate pentru maşinile şi echipamentele pentru producerea oţelului în cuptor cu arc electric Безопасность машин. Требования безопасности к машинам и оборудованию для производства стали в дуговых электропечах (Înlocuit cu SM SR EN 14681+A1:2014) GOST 7999-70 Подшипники жидкостного трения для прокатных станов. Типы, основные параметры и размеры 79 79.040

Industria lemnului Технология древесины Lemn, gatere şi lemn rotund Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы

SMV EN 13145+A1:2012 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de lemn Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры (Înlocuit cu SM SR EN 13145+A1:2014) 79.060 79.060.01

Plăci din lemn Древесные плиты Plăci din lemn în general Древесные плиты в целом

SMV EN 325:2012 (vers. eng.) Plăci pe bază de lemn. Determinare a dimensiunii epruvetelor Плиты древесные. Определение размеров образцов для испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 325:2014) 79.120 79.120.10

Maşini şi scule pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающее оборудование Maşini pentru prelucrarea lemnului Деревообрабатывающие станки

SM STB EN 609-2:2009 Maşini agricole şi forestiere. Securitatea maşinilor. Partea 2: Maşini de despicat lemne cu con filetat (Înlocuit cu SM EN 609-2+A1:2014)

83

83.140

81.040 81.040.30

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Sticlă Стекло Produse din sticlă Изделия из стекла

GOST 27989-88 Сосуды из стекла к бытовым термосам. Типы, параметры и размеры

100

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

GOST 3-88 Перчатки хирургические резиновые. Технические условия 83.160

Anvelope Шины

GOST 5170-73 Аптечки для ремонта пневматических шин. Технические условия 85 85.080

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность Produse din hîrtie Бумажные изделия

SM GOST R 51295:2004 (ISO 2965-97) Hîrtie de ţigarete, hîrtie de ataşare a filtrelor, hîrtie de manşete, inclusiv hîrtie perforată. Determinarea permeabilităţii la aer Бумага сигаретная, бумага для обертки фильтров, бумага ободковая, включая бумагу с перфорацией. Определение воздухопроницаемости (Înlocuit cu SM ISO 2695:2014) 91

91.080 91.080.40

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

SM SR EN 1504-5:2010 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Определения, требования, контроль качества и оценка соответствия. Часть 5: Нагнетание бетонной смеси (Înlocuit cu SM EN 1504-5:2014) 91.140

81

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность

91.140.30

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

SMV EN 12792:2011 (vers. eng.) Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice Вентиляция зданий. Термины и графические изображения (Înlocuit cu SM SR EN 12792:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

93 93.030

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

SMV EN 476:2011 (vers. eng.) Cerinţe generale pentru componentele reţelelor de drenaj şi de canalizare Общие требования к компонентам для дренажных и канализационных систем (Înlocuit cu SM SR EN 476:2014)

97.200 97.200.10

93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

SM SR EN 15382:2010 Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi Барьеры геосинтетические. Характеристики, требуемые для использования в транспортной инфраструктуре (Înlocuit cu SM EN 15382:2014) 93.100

Construcţii de căi ferate Сооружение железных дорог

SMV EN 13145+A1:2012 (vers. eng.) Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de lemn Железные дороги. Рельсовый путь. Деревянные шпалы и опоры (Înlocuit cu SM SR EN 13145+A1:2014) 97

97.040 97.040.60

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipament de bucătărie Кухонное оборудование Articole de gătit, cuţite şi tacîmuri Посуда для приготовления пищи, ножевые изделия и столовые приборы

Echipament pentru teatru, scenă şi studio Театральное, сценическое, студийное оборудование и рабочие станции

GOST 26320-84 Оборудование телевизионное студийное и внестудийное. Методы субъективной оценки качества цветных телевизионных изображений 97.220

93.080

Echipamente pentru distracţii Оборудование для отдыха

97.220.40

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

SMV EN 564:2010 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Cordelină. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Шнур. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 564:2014) SMV EN 565:2010 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Chingă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинизма. Лента. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 565:2014) SMV EN 566:2010 (vers. eng.) Echipament pentru alpinism şi escaladare. Bucle de ancorare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Снаряжение для альпинистов. Стропы. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 566:2014) SM SR EN 966:2010 Căşti pentru sporturi aviatice Шлемы для воздушных видов спорта (Înlocuit cu SM SR EN 966+A1:2014)

GOST 27989-88 Сосуды из стекла к бытовым термосам. Типы, параметры и размеры 97.190

Echipamente pentru copii Техника для детей

SMV EN 12586+A1:2012 (vers. eng.) Articole de puericultură. Element de susţinere al suzetei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Предметы ухода за детьми раннего возраста. Держатели для пустышек. Требования безопасности и методы испытаний (Înlocuit cu SM SR EN 12586+A1:2014)

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта

1

2

3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4

SM 122:2002

43.020

SM 122:2014

372 din 06.10.2014 anulat din 01.03.2015

SM EN 12953-1:2013

27.060.30

SM SR EN 12953-1:2014

370 din 03.10.2014

SM EN 12953-2:2013

27.060.30

SM SR EN 12953-2:2014

370 din 03.10.2014

SM EN 12953-13:2013

27.060.30

SM SR EN 12953-13:2014

370 din 03.10.2014

SM EN 14681+A1:2014

25.180.10 77.180

SM SR EN 14681+A1:2014

373 din 06.10.2014

SM ISO/CEI TS 17021-3:2014

03.120.20

SM SR ISO/CEI TS 17021-3:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN 397:2010

13.340.20

SM SR EN 397+A1:2014

379 din 08.10.2014

SM SR EN 455-2+A1:2012

11.140

SM SR EN 455-2+A2:2014

379 din 08.10.2014

SM SR EN 471+A1:2010

13.340.10

SM SR EN ISO 20471:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN 474-1+A1:2011

53.100

SM EN 474-1+A4:2014

376 din 07.10.2014

SM SR EN 590+A1:2011

75.160.20

SM EN 590:2014

406 din 30.10.2014

SM SR EN 690+A1:2011

65.060.25

SM EN 690:2014

377 din 07.10.2014

SM SR EN 795:2010

13.340.99

SM SR EN 795:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN 812:2010

13.340.10

SM SR EN 812:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN 966:2010

13.340.10 97.220.40

SM SR EN 966+A1:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN 1501-1+A2:2011

43.060

SM EN 1501-1:2014

374 din 06.10.2014

SM SR EN 1504-5:2010

91.080.40

SM EN 1504-5:2014

388 din 15.10.2014

SM SR EN 1839:2011

13.230

SM SR EN 1839:2014

379 din 08.10.2014

SM SR EN 10269:2011

77.120.40 77.140.20

SM EN 10269:2014

405 din 29.10.2014

SM SR EN 12579:2012

65.080

SM EN 12579:2014

393 din 20.10.2014

SM SR EN 12580:2012

65.080

SM EN 12580:2014

393 din 20.10.2014

SM SR EN 13087-2:2010

13.340.20

SM SR EN 13087-2:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-4:2010

13.340.20

SM SR EN 13087-4:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-5:2010

13.340.20

SM SR EN 13087-5:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-6:2010

13.340.20

SM SR EN 13087-6:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13087-10:2010

13.340.20

SM SR EN 13087-10:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13237:2014

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13411-4:2014

373 din 06.10.2014

SM EN 13732:2014

385 din 09.10.2014

SM SR EN 13237:2011

SM SR EN 13411-4+A1:2011 SM SR EN 13732+A2:2011

01.040.13 01.040.29 13.230 29.260.20 21.060.70 53.020.30 65.040 67.260

SM SR EN 13804:2006

67.050

SM EN 13804:2014

393 din 20.10.2014

SM SR EN 13951+A1:2011

23.080 67.260

SM EN 13951:2014

385 din 09.10.2014

SM SR EN 14491:2011

13.230

SM SR EN 14491:2014

373 din 06.10.2014

SM SR EN 14678-1+A1:2011

75.200

SM EN 14678-1:2014

406 din 30.10.2014

102


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM SR EN 14764:2012

43.150

SM SR EN 14766:2012

43.150

SM SR EN 14781:2014

43.150

SM SR EN 15090:2010

13.340.50

SM SR EN 15382:2010 SM SR EN 60204-31:2010

59.080.70 93.080.20 13.110 61.080

SM EN ISO 4210-1:2014 SM EN ISO 4210-2:2014 SM EN ISO 4210-3:2014 SM EN ISO 4210-4:2014 SM EN ISO 4210-5:2014 SM EN ISO 4210-6:2014 SM EN ISO 4210-7:2014, SM EN ISO 4210-8:2014 SM EN ISO 4210-9:2014 SM EN ISO 4210-1:2014 SM EN ISO 4210-2:2014 SM EN ISO 4210-3:2014 SM EN ISO 4210-4:2014 SM EN ISO 4210-5:2014 SM EN ISO 4210-6:2014 SM EN ISO 4210-7:2014 SM EN ISO 4210-8:2014 SM EN ISO 4210-9:2014 SM EN ISO 4210-1:2014 SM EN ISO 4210-2:2014 SM EN ISO 4210-3:2014 SM EN ISO 4210-4:2014 SM EN ISO 4210-5:2014 SM EN ISO 4210-6:2014 SM EN ISO 4210-7:2014, SM EN ISO 4210-8:2014 SM EN ISO 4210-9:2014

374 din 06.10.2014

374 din 06.10.2014

374 din 06.10.2014

SM SR EN 15090:2014

373 din 06.10.2014

SM EN 15382:2014

371 din 03.10.2014

SM SR EN 60204-31:2014

386 din 10.10.2014 anulat din 28.05.2016

SM SR EN 60335-2-77:2010

65.060.70

SM EN 60335-2-77:2014

377 din 07.10.2014

SM SR EN 61347-2-7:2010

29.140.99

SM SR EN 61347-2-7:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 2867:2011

53.100

SM EN ISO 2867:2014

376 din 07.10.2014

SM SR EN ISO 3164:2011

53.100

SM EN ISO 3164:2014

376 din 07.10.2014

SM SR EN ISO 3450:2011

53.100

SM EN ISO 3450:2014

376 din 07.10.2014

SM SR EN ISO 3657:2012

67.200.10

SM EN ISO 3657:2014

385 din 09.10.2014

SM SR EN ISO 3758:2006

59.080.01

SM EN ISO 3758:2014

371 din 03.10.2014

SM SR EN ISO 8662-13:2012

13.160 25.140.01

SM SR EN ISO 28927-12:2014

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 11680-1:2011

65.060.80

SM EN ISO 11680-1:2014

377 din 07.10.2014

SM SR EN ISO 11680-2:2011

65.060.80

SM EN ISO 11680-2:2014

377 din 07.10.2014

SM SR EN ISO 22868:2011

13.140 17.140.20 65.060.80

SM SR EN ISO 22868:2014

407 din 31.10.2014

SM SR ISO 3972:2011

67.240

SM ISO 3972:2014

385 din 09.10.2014

SM STB EN 609-2:2009

65.060.80 79.120.10

SM EN 609-2+A1:2014

377 din 07.10.2014

SM STB ISO 8968-1:2010

67.100.10

SM EN ISO 8968-1:2014

387 din 10.10.2014

SMV CEN/TR 15993:2011

75.160.20 71.080.60

SM CEN/TR 15993:2014

388 din 15.10.2014

SMV EN 325:2012

79.060.01

SM SR EN 325:2014

379 din 08.10.2014

SMV EN 352-8:2010

13.340.20

SM SR EN 352-8:2014

379 din 08.10.2014

SMV EN 405+A1:2010

13.340.30

SM SR EN 405+A1:2014

379 din 08.10.2014

SMV EN 415-6+A1:2011

55.200

SM EN 415-6:2014

371 din 03.10.2014

SMV EN 476:2011

93.030

SM SR EN 476:2014

379 din 08.10.2014

SMV EN 564:2010

97.220.40

SM SR EN 564:2014

386 din 10.10.2014

SMV EN 565:2010

97.220.40

SM SR EN 565:2014

386 din 10.10.2014

SMV EN 566:2010

97.220.40

SM SR EN 566:2014

386 din 10.10.2014

SMV EN 598+A1:2010

23.040.10 23.040.40

SM SR EN 598+A1:2014

386 din 10.10.2014

SMV EN 745+A1:2011

65.060.50

SM EN ISO 4254-12:2014

377 din 07.10.2014

SMV EN 1497:2010

13.340.60

SM SR EN 1497:2014

373 din 06.10.2014

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SMV EN 12174:2011

71.100.80

SM EN 12174:2014

388 din 15.10.2014

SMV EN 12586+A1:2012

97.190

SM SR EN 12586+A1:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 12693:2014

370 din 03.10.2014

SM SR EN 12792:2014

370 din 03.10.2014

SMV EN 12693:2011 SMV EN 12792:2011

23.140 27.080 01.040.91 01.075 91.140.30

SMV EN 12975-1+A1:2011

27.160

SM SR EN 12975-1+A1:2014

370 din 03.10.2014

SMV EN 13145+A1:2012

79.040 93.100

SM SR EN 13145+A1:2014

370 din 03.10.2014

SMV EN 13274-7:2010

13.340.30

SM SR EN 13274-7:2014

373 din 06.10.2014

SMV EN 13448+A1:2011

65.060.50

SM SR EN 13448+A1:2014

373 din 06.10.2014

SMV EN 13463-1:2011

13.230

SM SR EN 13463-1:2014

373 din 06.10.2014

SMV EN 15333-1:2010

11.040.10

SM SR EN 15333-1:2014

379 din 08.10.2014

SMV EN 15503:2011

65.060.70

SM EN 15503+A1:2014

377 din 07.10.2014

SMV EN 50270:2010

13.320 19.080 33.100

SM SR EN 50270:2014

386 din 10.10.2014

SMV EN 55014-1:2010

33.100.10

SM SR EN 55014-1:2014

386 din 10.10.2014

SMV EN ISO 4254-1:2011

65.060.01

SM EN ISO 4254-1:2014

375 din 07.10.2014

SMV EN ISO 10517:2011

65.060.70

SM EN ISO 10517:2014

377 din 07.10.2014

SMV EN ISO 14116:2010

13.340.10

SM SR EN ISO 14116:2014

407 din 31.10.2014

SMV ISO 105-B02:2010

59.080.01

SM EN ISO 105-B02:2014

371 din 03.10.2014

SMV ISO 24276:2009

67.050

SM EN ISO 24276:2014

378 din 08.10.2014

SM GOST EN 1418:2010

25.160.10

SM SR EN ISO 14732:2014

407 din 31.10.2014

75.060

SM EN ISO 6974-1:2014

390 din 16.10.2014

75.060

SM EN ISO 6974-2:2014

390 din 16.10.2014

85.080

SM ISO 2695:2014

393 din 20.10.2014

65.160

SM ISO 4389:2014

393 din 20.10.2014

65.160

SM ISO 8243:2014

393 din 20.10.2014

SM GOST R ISO/CEI 19794-6:2007

35.040

SM ISO/CEI 19794-6:2014

393 din 20.10.2014

GOST 3-88

11.040.30 83.140

SM SR EN 455-2+A2:2014

379 din 08.10.2014

GOST 9.019-74 (ISO 9591-89)

77. 060

SM ISO 9591:2014

405 din 29.10.2014

GOST 9.901.1-89 (ISO 7539-1-87)

77. 060

SM EN ISO 7539-1:2014

405 din 29.10.2014

GOST 147-95 (ISO 1928-76)

75.160.10

SM ISO 1928:2014

406 din 30.10.2014

GOST 167-69

23.040.15

GOST 413-91 (ISO 1420-87)

59.080.40

GOST 591-69

21.220.30

384 din 09.10.2014

GOST 592-81

21.220.30

384 din 09.10.2014

GOST 593-75

21.220.30

384 din 09.10.2014

GOST 800-78

23.040.10

384 din 09.10.2014

GOST 801-78

77.080.20

384 din 09.10.2014

GOST 808-70

77.140.50

384 din 09.10.2014

GOST 1060-83

23.040.10

384 din 09.10.2014

GOST 1208-90

23.040.15

384 din 09.10.2014

GOST 2057-94 (ISO 540-81)

73.040 75.160.10

GOST 2388-70

31.260

384 din 09.10.2014

GOST 3166-76

11.120.10

384 din 09.10.2014

GOST 3573-76

59.140.20

384 din 09.10.2014

GOST 3722-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 3811-72

59.080.30

SM GOST 31371.1:2009 (ISO 6974-1:2000) SM GOST 31371.2:2009 (ISO 6974-2:2001) SM GOST R 51295:2004 (ISO 2965-97) SM GOST R 51359:2004 (ISO 4389-97) SM GOST R 52670:2010 (ISO 8243:2006)

104

384 din 09.10.2014 SM ISO 1420:2014

SM ISO 540:2014

SM ISO 22198:2014

371 din 03.10.2014

388 din 15.10.2014

371 din 03.10.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

(ISO 3801-77, ISO 3932-76) GOST 3839-70

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 4134-75

77.150.30

GOST 4338-91 (ISO 3014-81)

75.160.20

GOST 4609-49

23.020.10

384 din 09.10.2014

GOST 4610-49

23.020.10

384 din 09.10.2014

GOST 4727-83

77.140.65

384 din 09.10.2014

GOST 5066-91 (ISO 3013-74)

75.160.20

GOST 5170-73

83.160

384 din 09.10.2014

GOST 5267.0-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.6-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.7-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.8-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.9-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.10-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.11-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.12-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5267.13-90

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5359-77

17.180.30 37.020

384 din 09.10.2014

GOST 5422-73

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 5654-76

23.040.10

384 din 09.10.2014

GOST 5665-77

59.080.30

384 din 09.10.2014

GOST 5951-78

59.120.30

384 din 09.10.2014

GOST 5954.1-91 (ISO 728-81)

384 din 09.10.2014 SM ISO 3014:2014

SM ISO 3013:2014

406 din 30.10.2014

406 din 30.10.2014

75.160.10

SM ISO 728:2014

406 din 30.10.2014

GOST 6382-2001 (ISO 562-98, ISO 5071-1-97)

75 160.10

SM ISO 562:2014 SM ISO 5071-1:2014

390 din 16.10.2014

GOST 6943.4-94 (ISO 1890-86)

59.100.10

SM EN ISO 1890:2014

371 din 03.10.2014

GOST 6943.11-93 (ISO 4604-78)

59.100.10

SM ISO 4604:2014

371 din 03.10.2014

GOST 6943.13-94 (ISO 3375-75)

59.100.10

SM ISO 3375:2014

371 din 03.10.2014

GOST 6943.14-94 (ISO 3343-84)

59.100.10

SM ISO 3343:2014

371 din 03.10.2014

GOST 6943.15-94 (ISO 4602-78)

59.100.10

SM ISO 4602:2014

371 din 03.10.2014

GOST 6943.17-94 (ISO 5025-78)

59.100.10

SM ISO 5025:2014

375 din 07.10.2014

GOST 6943.18-94 (ISO 4603-78)

59.100.10

SM ISO 4603:2014

375 din 07.10.2014

GOST 7851-74

71.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 7999-70

77.180 21.100

384 din 09.10.2014

GOST 8090-73

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 8106-70

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 8303-93 (ISO 491-88)

33.160.30

384 din 09.10.2014

GOST 8319.0-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.2-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.4-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.5-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.6-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.8-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.11-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.12-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8319.13-75

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8320.0-83

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8320.1-83

77.140.70

384 din 09.10.2014

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 8320.2-83

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8320.3-83

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8320.4-83

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8320.5-83

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 8325-93 (ISO 3598-86)

59.100.10

GOST 8591-76

33.040.99

GOST 8606-93 (ISO 334-92)

75.160.10

GOST 876-75

21.040

GOST 9414.2-93 (ISO 7404-2-85)

73.040

SM ISO 7404-2:2014

388 din 15.10.2014

GOST 9414.3-93 (ISO 7404-3-84)

73.040

SM ISO 7404-3:2014

388 din 15.10.2014

GOST 9517-94 (ISO 5073-85)

73.040

SM ISO 5073:2014

388 din 15.10.2014

GOST 10413-84

31.100

GOST 10846-91

67.060

SM CEN ISO/TS 16634-2:2014

383 din 09.10.2014

GOST 10969-91 (ISO 975-85, ISO 1017-85)

73. 040

SM ISO 1017:2014 SM ISO 1017:2014

388 din 15.10.2014

GOST 11022-95 (ISO 1171-97)

75.160.10

SM ISO 1171:2014

406 din 30.10.2014

GOST 11521-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11522-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11523-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11524-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11525-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11607-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11608-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11609-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11610-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 11611-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 12011-76

71.120.20

384 din 09.10.2014

GOST 12113-94 (ISO 7404-5-85)

73.040

GOST 12132-66

23.040.10

384 din 09.10.2014

GOST 13014-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13085-79

67.160.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.1-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.2-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.3-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.4-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.5-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.6-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.7-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.8-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.9-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.10-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13218.11-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.1-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.2-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.3-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.4-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.5-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.6-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.7-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.8-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

106

SM ISO 3598:2014

375 din 07.10.2014 376 din 07.10.2014

SM ISO 334:2014

406 din 30.10.2014 384 din 09.10.2014

384 din 09.10.2014

SM ISO 7404-5:2014

388 din 15.10.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 13219.9-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.10-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.11-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.12-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.13-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.14-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.15-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.16-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13219.17-81

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 13275-87

33.160.30

384 din 09.10.2014

GOST 13536-68

21.040.30

384 din 09.10.2014

GOST 13548-77

23.040.15

384 din 09.10.2014

GOST 13824-80

21.260 23.100

384 din 09.10.2014

GOST 14060-68

23.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 14061-68

23.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 14062-68

23.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 14064-68

23.100

384 din 09.10.2014

GOST 14066-68

21.260 23.100.60

384 din 09.10.2014

GOST 14298-79

75.160.20

384 din 09.10.2014

GOST 14635-93

77.140.70

384 din 09.10.2014

GOST 15489.2-93 (ISO 5074-80)

73.040

GOST 16755-71

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 16840-78

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 17426-72

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 17450-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17451-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17452-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17457-72

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17470-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17487-72

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17639-72

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 17792-72

71.040.30 71.040.40

384 din 09.10.2014

GOST 17793-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 18119-72 (ISO 2875-85)

55.180.40

GOST 18485-73

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 18514-73

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 18571-73

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 18588-73

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 18862-73

31.100

384 di 09.10.2014

GOST 18933-73

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19139-73

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19197-73

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 19438.0-80

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.1-74

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.2-74

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.3-74

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.4-74

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.6-75

31.100

384 din 09.10.2014

SM ISO 5074:2014

SM EN ISO 2875:2014

388 din 15.10.2014

371 din 03.10.2014

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 19438.7-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.8-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.9-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.10-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.11-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.12-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.13-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.14-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.15-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.16-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.17-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.18-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.19-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.20-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19438.21-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19666-74

33.140

384 din 09.10.2014

GOST 19748.2-74

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 19785-88

31.100

GOST 20330-91 (ISO 501-81)

73.040

GOST 20724-83

01.040.31 31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21022-75

77.080.20

384 din 09.10.2014

GOST 21059.0-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.1-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.2-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.3-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.4-76

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.5-76

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.6-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.7-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.8-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.9-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21059.10-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21099-75

29.160.01

384 din 09.10.2014

GOST 21106.0-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.1-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.2-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.3-76

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.4-76

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.5-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.6-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.7-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.8-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.9-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.10-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.11-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.12-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.13-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.14-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21106.15-79

31.100

384 din 09.10.2014

108

384 din 09.10.2014 SM ISO 501:2014

388 din 15.10.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 21106.16-79

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.0-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.1-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.2-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.3-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.4-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.5-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.6-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.7-75

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.8-76

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.9-76

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.10-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.11-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.12-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.13-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21107.14-80

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 21194-87

33.160

384 din 09.10.2014

GOST 21342.6-75

31.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 21395.3-75

31.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 21395.4-75

31.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 21395.5-75

31.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 21395.6-75

31.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 21395.7-75

31.040.20

384 din 09.10.2014

GOST 21564-76

11.120.10

384 din 09.10.2014

GOST 21565-76

11.120.10

384 din 09.10.2014

GOST 21566-76

11.120.10

384 din 09.10.2014

GOST 21568-76

11.120.10

384 din 09.10.2014

GOST 21944-76

71.120.20

384 din 09.10.2014

GOST 21945-76

23.040.10

384 din 09.10.2014

GOST 22375-77

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 22376-77

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 22603-77

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 22623-77

31.240

384 din 09.10.2014

GOST 22742–77

21.060.01

384 din 09.10.2014

GOST 22786-77

23.040.10

384 din 09.10.2014

GOST 22827-86

53.020.20

384 din 09.10.2014

GOST 22897-86

23.040.15

384 din 09.10.2014

GOST 23010-78

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 23200-78

47.080

384 din 09.10.2014

GOST 23467-79

23.140

384 din 09.10.2014

GOST 23621-79

67.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 23650-79

65.160

384 din 09.10.2014

GOST 23920-79

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 23921-79

31.220.99

384 din 09.10.2014

GOST 24208-80

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 24354-80

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 24890-81

23.040.15

384 din 09.10.2014

GOST 24891-81

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 24956-81

77.120.50

384 din 09.10.2014

109


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 25024.0-83

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.1-81

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.2-83

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.3-83

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.4-85

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.5-87

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.6-88

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25024.7-90

31.120

384 din 09.10.2014

GOST 25105-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 25106-82

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 25455-82

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 25615-83

71.040.40 71.060

384 din 09.10.2014

GOST 25927-95 (ISO 567-74)

75.160.10

GOST 26178-84

33.160.30

384 din 09.10.2014

GOST 26304-84

23.040.60

384 din 09.10.2014

GOST 26320-84

33.160 97.200.10

384 din 09.10.2014

GOST 26336-97 (ISO 3767-1-91, ISO 3767-2-91)

77.140.65

GOST 26421-90

21.180

384 din 09.10.2014

GOST 26576-85

21.100.20

384 din 09.10.2014

GOST 26587-95

33.160.30

384 din 09.10.2014

GOST 26963-86

23.120

384 din 09.10.2014

GOST 27016-86

31.100

384 din 09.10.2014

GOST 27164-86

17.160 27.040

384 din 09.10.2014

GOST 27313-95 (ISO 1170-77)

75.160.10

SM ISO 1170:2014

406 din 30.10.2014

GOST 27314-91 (ISO 589-81)

73.040

SM ISO 589:2014

388 din 15.10.2014

GOST 27568-87

67.100.30

GOST 27588-91 (ISO 579-81)

75.160.10

SM ISO 579:2014

406 din 30.10.2014

GOST 27589-91 (ISO 687-74)

75.160.10

SM ISO 687:2014

406 din 30.10.2014

GOST 27691-88

71.120.01

GOST 27800-93 (ISO 806-76)

71.100.10

GOST 27906-88

67.160.10

384 din 09.10.2014

GOST 27907-88

67.160.10

384 din 09.10.2014

GOST 27989-88

81.040.30 97.040.60

384 din 09.10.2014

GOST 28294-89 (ISO 2802-74)

59.120.10

SM ISO 96-2:2014

375 din 07.10.2014

GOST 28373-94 (ISO 2167-81)

67.080.20

SM ISO 2167:2014

383 din 09.10.2014

GOST 28427-90

29.140.30

GOST 28475-90 (ISO 5243-77)

59.120.30

SM ISO 5243:2014

375 din 07.10.2014

GOST 28479-90 (ISO 8116-2-85)

59.120.30

SM ISO 8116-2:2014

375 din 07.10.2014

GOST 28512.1-90 (ISO 5311-83)

65.080

SM ISO 5311:2014

393 din 20.10.2014

GOST 28512.2-90 (ISO 3944-80)

65.080

SM ISO 3944:2014

393 din 20.10.2014

GOST 28528.1-90 (ISO 4180-1-80)

55.020

SM ISO 4180:2014

371 din. 03.10.2014

GOST 28528.2-90 (ISO 4180-2-80)

55.020

SM ISO 4180:2014

371 din. 03.10.2014

GOST 28545-90 (ISO 5707-83)

65.040.10

SM ISO 5707:2014

375 din 07.10.2014

GOST 28547-90

23.140

SM SR EN 12693:2014

370 din 03.10.2014

SM ISO 6743-99:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-1:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-3:2014

390 din 16.10.2014

GOST 28549.0-90 (ISO 6743-0-81) GOST 28549.1-90 (ISO 6743-1-81) GOST 28549.3-90 (ISO 6743-3A-87)

110

01.040.75 75.100 01.040.75 75.100 01.040.75 75.100

SM ISO 567:2014

SM ISO 3767-1:2014 SM ISO 3767-2:2014

406 din 30.10.2014

375 din 07.10.2014

384 din 09.10.2014

384 din 09.10.2014 SM ISO 806:2014

388 din 15.10.2014

384 din 09.10.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 28549.4-90 (ISO 6743-3B-88) GOST 28549.5-90 (ISO 6743-4-82) GOST 28549.6-90 (ISO 6743-5-88) GOST 28549.9-90 (ISO 6743-9-87) GOST 28549.13-91 (ISO 6743-13-89)

01.040.75 75.100 01.040.75 75.100 01.040.75 75.100 01.040.75 75.100 01.040.75 75.100

SM ISO 6743-3:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-4:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-5:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-9:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 6743-13:2014

390 din 16.10.2014

SM ISO 8216-1:2014

406 din 30.10.2014

GOST 28577.1-90 (ISO 8216-1-86)

75.160.20

GOST 28756-90

71.120

384 din 09.10.2014

GOST 28773-90

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 28774-90

21.100.10

384 din 09.10.2014

GOST 28878-90 (ISO 928-80)

67.220.10

SM ISO 928:2014

385 din 09.10.2014

GOST 28902-91 (ISO 6491-80)

65.120

SM ISO 6491:2014

393 din 20.10.2014

GOST 28946-91 (ISO 616-77)

75.160.10

75.160.10

406 din 30.10.2014

GOST 28787-90 (ISO 3303-90)

59.080.4

SM ISO 3303-1:2014 SM ISO 3303-2:2014

371 din 03.10.2014

GOST 28789-90 (ISO 4675-79)

59.080.4

SM ISO 4675:2014

371 din 03.10.2014

GOST 28935-91 (ISO 1952-76)

73.040

SM ISO 1952:2014

388 din 15.10.2014

GOST 29009-91 (ISO 6816-84)

01.040.65 65.060.80

SM ISO 19472:2014

377 din 07.10.2014

GOST 29060-91 (ISO 6179:1989)

59.080.40

SM EN ISO 6179:2014

371 din 03.10.2014

SM ISO 5068-1:2014 SM ISO 5068-2:2014 SM EN ISO 4210-1:2014 SM EN ISO 4210-2:2014 SM EN ISO 4210-3:2014 SM EN ISO 4210-4:2014 SM EN ISO 4210-5:2014 SM EN ISO 4210-6:2014 SM EN ISO 4210-7:2014 SM EN ISO 4210-8:2014 SM EN ISO 4210-9:2014

GOST 29085-91 (ISO 5068-83)

73.040

388 din 15.10.2014

GOST 29096-91 (ISO 4210-89)

43.150

GOST 29174-91 (ISO 8068-87)

75.100

SM ISO 8068:2014

390 din 16.10.2014

GOST 29200-91 (ISO 9128-87)

01.080.20 43.040.40 75.120

SM ISO 9128:2014

406 din 30.10.2014

GOST 29255-91 (ISO 6618-87)

75.080

SM ISO 6618:2014

390 din 16.10.2014

GOST 29265-91 (ISO 817-74)

71.100.45

SM ISO 817:2014

388 din 15.10.2014

GOST 29308-92 (ISO 1703-83)

01.040.25 25.140.30

SM SR ISO 1703:2014

407 din 31.10.2014

GOST 30053-93 (ISO 3374-90)

59.100.10

SM ISO 3374:2014

375 din 07.10.2014

GOST 30411-2001 (ISO 6535-91)

65.060.80

SM ISO 6535:2014

377 din 07.10.2014

GOST 30622.2-98 (ISO 10362-2-95)

65.160

SM ISO 10362-2:2014

393 din 20.10.2014

GOST 30723-2001 (ISO 6533-93, ISO 6534-92)

65.060

SM ISO 6533:2014

377 din 07.10.2014

GOST 30835-2003 (ISO 11641:1993)

59.140.30

SM EN ISO 11641:2014

375 din 07.10.2014

GOST 31079-2002 (ISO 8069:1998)

67.100.10

SM EN ISO 8069:2014

383 din 09.10.2014

GOST 31081-2002 (ISO 4134-78)

67.120.10

SM ISO 4134:2014

387 din 10.10.2014

GOST 31098-2002 (ISO 6870-1985)

65.120

SM ISO 6870:2014

393 din 20.10.2014

GOST 31100.1-2002

67.160.20

SM EN 14177:2014

383 din 09.10.2014

GOST 31103-2002 (ISO 6320:1995)

67.200.10

SM EN ISO 6320:2014

385 din 09.10.2014

GOST 31629-2012 (ISO 16055-2003)

65.160

SM ISO 16055:2014

393 din 20.10.2014

GOST EN 745-2004

65.060.50

SM EN ISO 4254-12:2014

377 din 07.10.2014

GOST CEI 60335-2-94-2004

65.060.70

SM CEI 60335-2-94:2014

377 din 07.10.2014

GOST ISO 4118-96

55.180.30

SM ISO 4118:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 5006-1-2000

53.100

SM ISO 5006:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 5006-2-2000

53.100

SM ISO 5006:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 5006-3-2000

53.100

SM ISO 5006:2014

376 din 07.10.2014

374 din 06.10.2014

111


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST ISO 6165-2002

01.040.53 53.100

SM EN ISO 6165:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 6330-2002

59.080.01

SM EN ISO 6330:2014

371 din 03.10.2014

GOST ISO 6750-2001

53.100

SM ISO 6750:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 8082-2002

13.110

SM ISO 8082-1:2014

377 din 07.10.2014

GOST ISO 9058-2002

55.100

SM ISO 9058:2014

376 din 07.10.2014

SM ISO 9244:2014

376 din 07.10.2014

SM ISO 10263-1:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 9244-2001 GOST ISO 10263-1-2000

01.080.20 53.100 01.040.53 53.100

GOST ISO 10263-2-2000

53.100

SM ISO 10263-2:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 10263-3-2000

53.100

SM ISO 10263-3:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 10263-4-2000

53.100

SM ISO 10263-4:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 10263-5-2000

53.100

SM ISO 10263-5:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 10263-6-2000

53.100

SM ISO 10263-6:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 10265-2000

53.100

SM ISO 10265:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 10570-97

53.100

SM ISO 10570:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 11642-2002

59.140.30

SM EN ISO 11642:2014

375 din 07.10.2014

GOST ISO 17152-89 (ISO 7129-82)

77.140.70

SM ISO 7129:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 28771-90 (ISO 7129-89)

53.100

SM ISO 7129:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 28921-91 (ISO 6015-89)

53.100

SM ISO 6015:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 29291-92 (ISO 7451-83)

53.100

SM ISO 7451:2014

376 din 07.10.2014

GOST ISO 29292-92 (ISO 9533-89)

53.100

SM ISO 9533:2014

376 din 07.10.2014

112


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM CEI 60183:2014

29.060.20

A1

403 din 28.10.2014

SM CEI 62271-100:2012

29.130.10

A1

400 din 23.10.2014

SM CEI 62841-1:2014

25.140.20

C1

402 din 27.10.2014

SM EN 474-1+A4:2014

53.100

AC

376 din 07.10.2014

SM EN 590:2014

75.160.20

AC

406 din 30.10.2014

SM EN 972+A1:2014

59.140.40

AC

375 din 07.10.2014

SM EN 13683+A2:2014

65.060.70

AC

377 din 07.10.2014

SM EN 13942:2014

23.040.01 75.200

AC

406 din 30.10.2014

SM EN 15997:2014

43.140

AC

374 din 06.10.2014

SM EN 61000-4-7:2014

33.100.10 33.100.20

A1

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-14:2014

33.100.20

A1

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-14:2014

33.100.20

A2

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-16:2014

33.100.20

A1

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-16:2014

33.100.20

A2

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-17:2014

33.100.20

A1

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-17:2014

33.100.20

A2

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-27:2014

33.100.20

A1

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-28:2014

33.100.20

A1

402 din 27.10.2014

SM EN 61000-4-28:2014

33.100.20

A2

402 din 27.10.2014

SM EN 61803:2014

29.200

A1

403 din 28.10.2014

SM EN 62271-109:2013

29.130.10

A1

400 din 23.10.2014

SM EN 62271:202:2014

29.130.10

AC

400 din 23.10.2014

A1

398 din 23.10.2014

AC

398 din 23.10.2014

SM EN 61936-1:2014 SM EN 61936-1:2014

29.020 29.080.01 29.020 29.080.01

SM EN ISO 945-1:2014

77.080.10

AC

405 din 29.10.2014

SM EN ISO 6320:2014

67.200.10

AC

385 din 09.10.2014

SM EN ISO 6974-1:2014

75.060

AC

390 din 16.10.2014

AC

388 din 15.10.2014

AC

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 10156:2014 SM EN ISO 10426-1:2014

23.020.30 71.100.20 75.020 91.100.10

SM EN ISO 10517:2014

65.060.70

A1

377 din 07.10.2014

SM EN ISO 11961:2014

75.180.10 77.140.75

AC

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 13366-1:2014

67.100.10

AC

383 din 09.10.2014

SM EN ISO 13503-2:2014

75.100

A1

394 din 20.10.2014

SM EN ISO 13503-3:2014

75.100

AC

394 din 20.10.2014

113


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

SM EN ISO 24276:2014

67.050

A1

378 din 08.10.2014

SM EN ISO 24342:2012

97.150

A1

382 din 09.10.2014

A1

375 din 07.10.2014

A2

375 din 07.10.2014

SM ISO 3767-1:2014 SM ISO 3767-1:2014

01.080.20 65.060.01 01.080.20 65.060.01

SM ISO 3972:2014

67.240

C1

385 din 09.10.2014

SM ISO 4603:2014

59.100.10

A1

375 din 07.10.2014

SM ISO 5006:2014

53.100

C1

376 din 07.10.2014

SM ISO 6534:2014

65.060.80

A1

393 din 20.10.2014

SM ISO 19472:2014

65.060.80

C1

377 din 07.10.2014

SM SR EN 1423:2014

93.080.20

AC

373 din 06.10.2014

SM SR EN 12942:2010

13.340.30

A2

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13229:2010

97.100.30

A1

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13229:2010

97.100.30

A2

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13229:2010

97.100.30

AC

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13229:2010

97.100.30

A2/AC

370 din 03.10.2014

SM SR EN 13445-2:2011

23.020.30

A1

373 din 06.10.2014

SM SR EN 13445-2:2011

23.020.30

A2

373 din 06.10.2014

SM SR EN 15333-1:2014

11.040.10

AC

379 din 08.10.2014

SM SR EN 55014-1:2014

33.100.10

A1

386 din 10.10.2014

SM SR EN 55014-1:2014

33.100.10

A2

386 din 10.10.2014

SM SR EN 60335-1:2014

13.120 97.030

AC

386 din 10.10.2014

SM SR EN 60601-2-2:2012

11.040.30

A11

386 din 10.10.2014

SM SR EN 60601-2-33:2014

11.040.55

A11

386 din 10.10.2014

SM SR EN 60601-2-37:2014

11.040.55 17.140.50

A11

370 din 03.10.2014

SM SR EN ISO 13982-1:2010

13.340.10

A1

407 din 31.10.2014

SM SR EN ISO 14122-4:2014

13.110

A1

407 din 31.10.2014

114


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 15.12.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 15.12.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, начальник Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320.

Indicativul standardului Обозначение стандарта 1

Titlul standardului Наименование стандарта 2

GOST 18788-80

Удлинители к ступенчатым винтам. Конструкция и размеры

GOST 18789-80

Втулки ограничительные. Конструкция и размеры

GOST 18790-80

Скобы ограничительные. Конструкция и размеры

GOST 18791-80

Ограничители хода выталкивателей. Конструкция и размеры

GOST 18792-80

Шайбы запорные для ограничителей хода выталкивателей. Конструкция и размеры

GOST 18793-80

Пружины сжатия. Конструкция и размеры

GOST 18794-80

Пружины растяжения. Конструкция и размеры

GOST 18795-80

Втулки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры

GOST 18796-80

Гайки для пружинных пакетов. Конструкция и размеры

GOST 18797-80

Гайки для пружинных пакетов с направлением. Конструкция и размеры

GOST 18798-80

Штыри для пружин. Конструкция и размеры

GOST 18799-80

Пакеты тарельчатых пружин. Конструкция и размеры

GOST 18800-80

Стержни с резьбой для пакетов тарельчатых пружин. Конструкция и размеры

GOST 18801-80

Гайки для пакетов тарельчатых пружин. Конструкция и размеры

GOST 18802-80

Ограничители втулочные. Конструкция и размеры

GOST 18803-80

Ограничители цилиндрические. Конструкция и размеры

GOST 18805-80

Ограничители прямоугольные. Конструкция и размеры

115


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 18807-80

Ограничители ступенчатые. Конструкция и размеры

GOST 18808-80

Плитки направляющие. Конструкция и размеры

GOST 18809-80

Плитки направляющие с заходной фаской. Конструкция и размеры

GOST 18810-80

Плитки направляющие с заходной фаской и резьбовыми отверстиями. Конструкция и размеры

GOST 18811-80

Призмы направляющие. Конструкция и размеры

GOST 18812-81

Штампы для листовой штамповки. Державки для направляющих ступенчатых колонок и направляющих втулок. Конструкция и размеры

GOST 18813-81

Штампы для листовой штамповки. Крышки защитные. Конструкция и размеры

GOST 18815-80

Держатели воздухопровода. Конструкция и размеры

GOST 18816-80

Штыри транспортные резьбовые. Конструкция и размеры

GOST 18817-80

Штыри транспортные накладные. Конструкция и размеры

GOST 18818-80

Брусья подкладные с одним окном. Конструкция и размеры

GOST 18819-80

Брусья подкладные с двумя окнами. Конструкция и размеры

GOST 18820-80

Брусья подкладные с тремя окнами. Конструкция и размеры

GOST 18821-80

Брусья подкладные с четырьмя окнами. Конструкция и размеры

GOST 18822-80

Брусья подкладные с пятью окнами. Конструкция и размеры

GOST 18823-80

Брусья подкладные низкие. Конструкция и размеры

GOST 18824-80 GOST 19140-94

Детали и сборочные единицы штампов листовой штамповки. Технические условия Вращатели сварочные горизонтальные двухстоечные. Типы, основные параметры и размеры

GOST 19141-94

Вращатели сварочные вертикальные. Типы, основные параметры и размеры

GOST 19143-94

Вращатели сварочные универсальные. Типы, основные параметры и размеры

GOST 19166-73 E

Станки зубозакругляющие. Нормы точности

GOST 19167-73

Станки зубозакругляющие. Основные размеры

GOST 19171-73 GOST 19172-73 GOST 19267-73 GOST 19268-73 GOST 19269-73 GOST 19272-73 GOST 19305-73 GOST 19307-73

Державки для косого крепления резца регулируемые к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Кольца промежуточные регулируемые к оправкам для горизонтальнофрезерных станков. Конструкция и размеры Развертки машинные цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры Развертки машинные цилиндрические с коническим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры Развертки машинные цилиндрические твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком для обработки деталей из легких сплавов. Конструкция и размеры Развертки машинные цилиндрические для обработки деталей из легких сплавов. Допуски на диаметры Изложницы центробежные с резьбовым хвостовиком и замками-щеколдами. Конструкция и размеры Изложницы центробежные с фланцем и замками-щеколдами. Конструкция и размеры

GOST 19312-73

Замок-щеколда для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19313-73

Замки центробежные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19314-73

Хомуты двойные для центробежных изложниц. Конструкция и размеры

GOST 19367-74

Борта алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19368-74

Борта с планками-перекрывателями алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19369-74

Борта с уплотнениями алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19370-74

Толщина стенок и ребра жесткости алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19371-74

Ручки литые алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19372-74

Приливы алюминиевых стержневых ящиков для ручек и скоб. Размеры

GOST 19373-74

Приливы алюминиевых стержневых ящиков для цапф. Размеры

GOST 19374-74

Ушки и приливы алюминиевых стержневых ящиков и промежуточных плит. Размеры

GOST 19375-74

Вкладыши для алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19376-74

Стенки торцовые (заглушки) для алюминиевых стержневых ящиков. Размеры

GOST 19377-74

Вставки стержневых ящиков, закрепляемые винтом. Размеры

116


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 19378-74

Вставки стержневых ящиков, закрепляемые щеколдой. Размеры

GOST 19379-74

Рамки наполнительные для стержневых ящиков. Размеры

GOST 19380-74

Каналы вентиляционные и отверстия для установки вент в стержневых ящиках и вентиляционных плитах. Размеры

GOST 19381-74

Штыри для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19382-74

Штыри фиксирующие для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19383-74

Штыри установочные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19384-74

Штыри крепежные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19385-74

Втулки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19386-74

Скобы для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19387-74

Ручки для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19388-74

Скобы крепежные для разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19389-74

Рамки для крепления разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19390-74

Кольца для крепления разъемных стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19391-74

Клинья крепежные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19392-74

Швеллеры для крепления сушильных плит к стержневым ящикам. Конструкция и размеры

GOST 19393-74

Щеколды для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19394-74

Стойки круглые и прямоугольные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19395-74

Венты литые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19396-74

Венты для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19397-74

Венты сетчатые для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19398-74

Втулки пескодувные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19399-74 GOST 19400-74

Втулки пескодувные с уплотнением для стержневых ящиков. Конструкция и размеры Вставки бронирующие установочные для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19401-74

Вставки бронирующие для стержневых ящиков. Конструкция и размеры

GOST 19402-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями

GOST 19403-74 GOST 19404-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения штырями облегченные Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения регулируемые штырями

GOST 19405-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Соединения шарнирные

GOST 19406-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными болтами

GOST 19407-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления откидными ручками

GOST 19408-74

Ящики стержневые алюминиевые. Крепления штырями

GOST 19409-74

Ящики стержневые алюминиевые разъемные. Крепления швеллерами

GOST 19410-74

Ящики стержневые металлические. Технические требования

GOST 19458-74

Станки ультразвуковые копировально-прошивочные. Основные размеры

GOST 19468-81

Станки агрегатные. Основные размеры

GOST 19507-74

Отверстия вдувные облицованных кокилей. Размеры

GOST 19508-74

Коллекторы вентиляционные и элементы смыкания облицованных кокилей. Размеры

GOST 19509-74

Штыри центрирующие для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19510-74

Штыри направляющие для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19511-74

Втулка центрирующая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19512-74

Втулка направляющая для облицованных кокилей. Конструкция и размеры

GOST 19579-80 GOST 19580-80 GOST 19581-80 GOST 19582-80

Блоки универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры Блоки нижние универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры Кольца прижимные универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры Матрицы-заготовки универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры

117


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 19583-80 GOST 19584-80 GOST 19585-93

Пуансоны универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры Блоки и сменные детали универсально-переналаживаемых штампов для точной объемной штамповки на кривошипных прессах. Конструкция и размеры Вставки-заготовки призматические для универсальных блоков молотовых штампов. Конструкция

GOST 19586-93

Прокладки для универсальных блоков молотовых штампов. Конструкция

GOST 19590-85 E

Головки отделочно-расточные. Основные размеры

GOST 19645-74

Киянка формовочная с резиновыми бойками. Конструкция.

GOST 19646-74

Башмак полый виброгасящий формовочный. Конструкция.

GOST 19660-74

Станки токарные затыловочные. Основные размеры

GOST 19661-74

Станки ленточные анодно-механические отрезные. Основные размеры

GOST 19857-74 GOST 19858-74 GOST 19859-74 GOST 19905-74 GOST 19913-74 GOST 19914-74 GOST 19915-74 GOST 19933-74 GOST 19934-74 GOST 19935-74

Плиты прямоугольные вытяжных штампов для листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры Плиты круглые вытяжных штампов для листовой штамповки (заготовки). Конструкция и размеры Плиты для вытяжных штампов листовой штамповки (заготовки). Технические условия Упрочнение металлических изделий поверхностной химико-термической обработкой. Состав общих требований Державки с цилиндрическим хвостовиком для прямого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Державки с цилиндрическим хвостовиком для косого крепления резца к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Державки с цилиндрическим хвостовиком для отрезных пластинчатых резцов к токарно-револьверным станкам. Конструкция и размеры Блоки универсальные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Блок универсальный для быстросменных пакетов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Пакет быстросменный пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19936-74

Постаменты пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19937-74

Втулки литниковые пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19938-74 GOST 19939-74 GOST 19940-74 GOST 19941-74 GOST 19942-74 GOST 19943-74 GOST 19944-74

Выталкиватели прямоугольные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Выталкиватели цилиндрические пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Замки для запирания ползунов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Клинья для ползунов пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Колонки возврата пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Матрицы квадратные пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры Матрицы цилиндрические пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19945-74

Упоры для плит пресс-форм литья под давлением. Конструкция и размеры

GOST 19946-74

Пресс-формы для литья под давлением деталей из цветных сплавов. Технические условия

GOST 19947-74

Пресс-формы для выплавляемых моделей. Основные размеры

GOST 19948-74

Пресс-формы для выплавляемых моделей. Шероховатость поверхностей

GOST 19949-74

Штыри пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19950-74

Втулки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19951-74 GOST 19952-74 GOST 19953-74 GOST 19954-74 GOST 19955-74 GOST 19956-74 GOST 19957-74

118

Колонки направляющие пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Втулка направляющая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Упоры пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Компенсаторы пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Контртолкатели пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Втулка центрирующая пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Стойки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 19958-74 GOST 19959-74 GOST 19960-74 GOST 19961-74

Выталкиватели цилиндрические пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Выталкиватели прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Матрицы-заготовки цилиндрические пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Матрицы-заготовки прямоугольные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19962-74

Фиксатор пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19963-74

Замки пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

GOST 19964-74 GOST 19965-74 GOST 19966-74 GOST 19967-74 GOST 19968-74 GOST 19969-74 GOST 19970-74 GOST 19971-74 GOST 19972-74 GOST 19973-74 GOST 19974-74 GOST 19975-74 GOST 19976-74 GOST 19977-74 GOST 19978-74 GOST 19979-74 GOST 19980-74 GOST 19981-74 GOST 19982-74 GOST 19983-74 GOST 19984-74 GOST 19985-74 GOST 19986-74 GOST 19987-74 GOST 19988-74 GOST 19989-74 GOST 19990-74 GOST 19991-74 GOST 19992-74 GOST 19993-74

Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Плита опорная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами. Конструкция и размеры Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Обоймы подвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Обоймы неподвижные пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Плита-заготовка промежуточная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Плита-заготовка выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Плита-заготовка прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром до 190 мм. Конструкция и размеры Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами диаметром свыше 190 мм. Конструкция и размеры Основание-заготовка пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Пластина прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с цилиндрическими матрицами. Конструкция и размеры Пластина прижимная пресс-форм для выплавляемых моделей с прямоугольными матрицами. Конструкция и размеры Втулки литниковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Стержни центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Втулки центральные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Штанги возврата выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Ползун возврата выталкивателей пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Штыри наклонные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Приспособления удаления стержней дисковые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры

119


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 19994-74 GOST 19995-74 GOST 19996-74 GOST 19997-74 GOST 19998-74 GOST 19999-74 GOST 20084-74

GOST 20085-74

GOST 20086-74

GOST 20087-74

GOST 20089-74

GOST 20091-74

GOST 20093-74

GOST 20094-74

GOST 20095-74

GOST 20096-74

GOST 20097-74

GOST 20098-74

GOST 20099-74

GOST 20100-74

GOST 20101-74

GOST 20102-74

GOST 20103-74

GOST 20104-74

GOST 20106-74

GOST 20108-74

GOST 20110-74

120

Приспособления удаления стержней реечные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Копиры пальцевые пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Ниппель вкладной пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Ниппели ввертные пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Штуцер пресс-форм для выплавляемых моделей. Конструкция и размеры Детали и приспособления пресс-форм для выплавляемых моделей. Технические условия Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные чугунные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм и 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 20111-74

GOST 20112-74

GOST 20113-74

GOST 20114-74

GOST 20115-74

GOST 20116-74

GOST 20117-74

GOST 20118-74

GOST 20119-74

GOST 20120-74

GOST 20121-74

Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм, 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные со сменными металлическими вкладышами для опок размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные стальные для опок размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры

GOST 20122-74

Штыри центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20123-74

Штыри направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20124-74 GOST 20125-74

Штыри центрирующие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры Штыри направляющие крепежные для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20126-74

Втулки центрирующие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20127-74

Втулки направляющие для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20128-74

Штыри откидные для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20129-74

Планки прижима для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20130-74

Винты для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20131-80

Плиты модельные. Типы. Основные размеры. Технические условия

GOST 20146-74

GOST 20147-74

GOST 20148-74

GOST 20149-74

GOST 20150-74 GOST 20151-74 GOST 20152-74 GOST 20153-74 GOST 20154-74

Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными мелкими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 600х500 мм, 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плита модельная со сменным мелким деревянным вкладышем для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Вкладыши деревянные сменные мелкие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 806 мм, шириной 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 798 мм, шириной 698 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыш деревянный сменный мелкий длиной 606 мм, шириной 506 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

121


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

GOST 20155-74

GOST 20156-74

GOST 20157-74

GOST 20158-74

GOST 20159-74

GOST 20160-74

GOST 20161-74

GOST 20162-74

GOST 20163-74

GOST 20164-74

GOST 20165-74

GOST 20166-74 GOST 20167-74 GOST 20168-74 GOST 20169-74 GOST 20170-74 GOST 20171-74

Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опок размерами в свету 400х300 мм, 450х350 мм, 500х400 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х600 мм на формовочные литейные машины без поворота полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 600х500 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы с допрессовкой. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными глубокими деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 800х700 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1000х800 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1200х1000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 1600х1200 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2000х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2600х1600 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Плиты модельные со сменными деревянными вкладышами для опоки размерами в свету 2500х2000 мм на формовочные литейные машины с поворотом полуформы без допрессовки. Конструкция и размеры Вкладыши деревянные сменные глубокие длиной от 406 до 806 мм, шириной от 306 до 706 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 2006 мм, шириной от 806 до 1606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыши деревянные сменные длиной от 1006 до 1206 мм, шириной от 806 до 1006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыши деревянные сменные длиной от 2506 до 2606 мм, шириной от 1606 до 2006 мм для модельных плит. Конструкция и размеры Вкладыши деревянные сменные длиной 1006 мм, шириной 606 мм для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20172-74

Штыри контрольные для модельных плит. Конструкция и размеры

GOST 20173-74

Пластины фиксирующие для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

GOST 20174-74

Пластины подъема для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

GOST 20175-74

Пластины опорные для деревянных вкладышей. Конструкция и размеры

GOST 20340-74 GOST 20341-74 GOST 20342-74 GOST 20343-74 GOST 20344-74

GOST 20345-74 GOST 20346-74 GOST 20347-74 GOST 20348-74 GOST 20349-74 GOST 20350-74

122

Модели литейные металлические. Фиксирование моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные металлические. Крепление моделей винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные металлические. Крепление моделей болтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей ступенчатыми винтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные металлические. Фиксирование и крепление моделей литниковой системы штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные деревянные. Фиксирование моделей штифтами и штырями на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Модели литейные деревянные. Крепление моделей на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры Штыри для моделей литниковой системы. Конструкция и размеры Пластины фиксирующие и крепежные для деревянных литейных моделей. Конструкция и размеры Пробки металлические и деревянные для литейных моделей. Конструкция и размеры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

NOUTĂȚI НОВОСТИ

HOTĂRÎRE Nr.396 din 22.10.2014

Cu privire la desfiinţarea comitetului tehnic CT 34

În temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare cu toate modificările şi completările ulterioare, în contextul prevederilor pct. 4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice”, ţinînd cont de realizarea sarcinii pentru care a fost constituit comitetul tehnic CT 34 „Comitet de proiect - Plăci de înmatriculare pentru autovehicule”, şi anume standardul moldovean SM 122 „Vehicule rutiere. Plăci de înmatriculare pentru autovehicule şi remorci. Condiţii tehnice generale”, fiind revizuit şi aprobat, Institutul Naţional de Standardizare HOTĂRĂȘTE: A desfiinţa, din data aprobării prezentei hotărîri, comitetul tehnic CT 34 „Comitet de proiect - Plăci de înmatriculare pentru autovehicule”, constituit prin hotărîrea INS nr. 369 din 30.09.2014.

123


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

HOTĂRÎRE Nr.397 din 22.10.2014

Cu privire la constituirea unui comitet tehnic

În vederea realizării sarcinilor stabilite prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 130 din 21.07.2014, în temeiul art. 7 alin. (3) al Legii nr. 590-XIII din 22.09.1995 cu privire la standardizare cu toate modificările şi completările ulterioare, în contextul prevederilor pct. 4.1.4 al codului de bună practică CBP 1-2:2014 „Principiile şi metodologia standardizării. Structura şi modul de organizare a comitetelor tehnice de standardizare”, Institutul Naţional de Standardizare HOTĂRĂȘTE: 1. Se constituie Comitetului tehnic de standardizare CT 35 „Comitet de proiect - Automate şi echipamente utilizate în cadrul jocurilor de noroc” (în continuare CT 35), în componenţă, conform anexei. 2.Comitetul tehnic va efectua examinarea standardelor SM 253:2005 „Automate de joc utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii”, SM 254:2005 „Rulete utilizate în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii”, SM 255:2005 „Jocuri Bingo în cadrul jocurilor de noroc. Condiţii tehnice pentru evaluarea conformităţii” şi SM GOST R 50897:2012 „Automate de joc. Cerinţe de securitate şi metode de încercări” şi va propune revizuirea sau modificarea acestora în scopul armonizării cu cerinţele de securitate stabilite în standardele conexe la reglementarea tehnică aplicabilă echipamentelor de joasă tensiune, în special cu standardul european SM SR EN 60335-2-82:2010 „Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-82: Prescripţii particulare pentru maşini de divertisment şi maşini pentru utilităţi personale”. 3. Comitetul tehnic va desfăşura procedurile şi va respecta termenii stabiliţi în CBP 1-3:2007 „Principiile şi metodologia standardizării. Modul de elaborare a standardelor moldovene”.

Nr/o

Denumirea entităţii

Persoana care reprezintă entitatea

Funcţia în cadrul CT 35

1.

LÎ „TEHLAB SERVICE” S.R.L

Ion Molceanovschi

Preşedinte

2.

Institutul Naţional de Standardizare

Eugenia Roman

Secretar, Reprezentant al INS

3.

Ministerul Economiei

Roman Gapeev

Membru

4.

Camera de Licenţiere

Larisa Roşca

Membru

5.

OC „Trans Standard”

Serghei Gratii

Membru

6.

ÎCS „Veritrans Plus” SRL

Valentin Roşca

Membru

7.

Asociaţia Patronală a Businessului Distractiv („Reneco” S.R.L)

Eugen Hadjicov

Membru

8.

OC „Certmatcon” S.R.L

Olesea Bogdan

Membru

9.

„Luft - Prim” S.R.L

Valentin Nicov

Membru

10.

„Magister - Lux” S.R.L

Denis Voiciuc

Membru

11.

Asociaţia Patronală „Liga Antreprenorilor în Domeniul Jocurilor de Noroc”; „Magic Land”

Andrei Tincu

Membru

124


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna octombrie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в октябре 2014 года. 01

01.040 01.040.21

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация

03

Vocabulare Словари Sisteme şi componente mecanice de uz general (Vocabulare) Механические системы и компоненты общего назначения (Словари)

EN ISO 1891-2:2014 Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO 1891-2:2014)

03.100

Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими

03.100.50

Producţie. Managementul producţiei Производство. Управление производством

CEN/TR 15367-1:2014 Petroleum products - Guidelines for good housekeeping Part 1: Automotive diesel fuels 03.160

01.040.87

Industria de vopsele şi coloranţi (Vocabulare) Лакокрасочная промышленность (Словари)

EN ISO 4618:2014 Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014)

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

EN 419211-6:2014 Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature creation application 07 07.100 07.100.99

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. Естественные науки Microbiologie Микробиология Alte standarde referitoare la microbiologie Микробиология, прочие аспекты

EN ISO 17516:2014 Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO 17516:2014)

125


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

11 11.040 11.040.10

Medicină Здравоохранение Echipament medical Медицинское оборудование Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

EN ISO 5359:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2014) EN ISO 5367:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Breathing sets and connectors (ISO 5367:2014) EN ISO 8836:2014 Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2014) EN ISO 11990-1:2014 Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011) EN ISO 11990-2:2014 Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010) 11.040.25

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

11.060 11.060.20

11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

EN ISO 11978:2014 Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO 11978:2014) EN ISO 11979-6:2014 Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing (ISO 11979-6:2014) EN ISO 12870:2014 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2012) EN ISO 14730:2014 Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO 14730:2014)

126

Echipament stomatologic Стоматологическое оборудование

EN ISO 9680:2014 Dentistry - Operating lights (ISO 9680:2014) 11.100 11.100.20

Medicină de laborator Лабораторные препараты Evaluarea biologică a dispozitivelor medicale Биологическая оценка медицинских средств

EN ISO 10993-3:2014 Biological evaluation of medical devices - Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity (ISO 10993-3:2014) 13

13.030 13.030.01

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Deşeuri Отходы Deşeuri în general Отходы в целом

EN 16424:2014 Characterization of waste - Screening methods for the element composition by portable X-ray fluorescence instruments 13.080

EN ISO 8836:2014 Suction catheters for use in the respiratory tract (ISO 8836:2014)

Stomatologie Стоматология

13.080.30

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

CEN ISO/TS 29843-1:2014 Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 1: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) and phospholipid ether lipids (PLEL) analysis (ISO/TS 29843-1:2010) 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrială Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

EN ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

13.220 13.220.40

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials 13.300

Protecţia contra produselor periculoase Защита от опасных грузов

EN 14432:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases Product discharge and air inlet valves EN 14433:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves 17

17.140 17.140.30

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de transport Шум от транспорта

EN 16272-6:2014 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions 21

21.060 21.060.01

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Elemente de asamblare Крепежные изделия Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

23

23.020

23.020.20

21.060.10

Şuruburi, prezoane, ştifturi filetate Болты, винты, шпильки

EN ISO 10664:2014 Hexalobular internal driving feature for bolts and screws (ISO 10664:2014)

Mijloace pentru stocarea fluidelor Резервуары для хранения жидкостей и газов Rezervoare şi recipiente montate pe vehicule Сосуды и контейнеры, устанавливаемые на транспортных средствах

EN 14432:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases Product discharge and air inlet valves EN 14433:2014 Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves 23.020.30

Aparate sub presiune cu gaz, butelii de gaz Сосуды под давлением, газовые баллоны

EN 16509:2014 Transportable gas cylinders - Non-refillable, small transportable, steel cylinders of capacities up to and including 120 ml containing compressed or liquefied gases (compact cylinders) - Design, construction, filling and testing EN ISO 10297:2014 Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing (ISO 10297:2014, Corrected version 2014-11-01) 23.040 23.040.10

Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din fontă şi oţel Чугунные и стальные трубы

EN 10217-7:2014 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes EN 14901:2014 Ductile iron pipes, fittings and accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories Requirements and test methods 23.040.20

EN ISO 1891-2:2014 Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO 1891-2:2014)

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения

Ţevi din materiale plastice Пластмассовые трубы

EN 16506:2014 Systems for renovation of drains and sewers - Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (RAPL) 23.040.40

Racorduri metalice Металлические фитинги

EN 14901:2014 Ductile iron pipes, fittings and accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories Requirements and test methods

127


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

23.040.45

Racorduri din materiale plastice Пластмассовые фитинги

25.160 25.160.10

EN 16506:2014 Systems for renovation of drains and sewers - Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (RAPL) 23.040.99

Alte componente ale conductei Компоненты трубопроводов прочие

EN 16506:2014 Systems for renovation of drains and sewers - Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (RAPL)

23.060.01

25.220

Robinetărie Клапаны Robinetărie în general Клапаны в целом

EN 12516-1:2014 Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells EN 12516-2:2014 Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells EN 12516-4:2014 Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel 23.060.40

Regulatoare de presiune Регуляторы давления

EN 12186:2014 Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements EN ISO 10297:2014 Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing (ISO 10297:2014, Corrected version 2014-11-01) 25 25.100 25.100.70

Tehnici de fabricare Машиностроение Scule aşchietoare Режущие инструменты Abrazivi Абразивы

EN ISO 6103:2014 Bonded abrasive products - Permissible unbalances of grinding wheels as delivered - Static testing (ISO 6103:2014)

128

Procedee de sudare Процессы сварки

EN ISO 25980:2014 Health and safety in welding and allied processes - Transparent welding curtains, strips and screens for arc welding processes (ISO 25980:2014)

25.220.60 23.060

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности Acoperiri organice Органические покрытия

EN 14901:2014 Ductile iron pipes, fittings and accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories Requirements and test methods 27 27.060 27.060.20

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы Arzătoare cu gaz Газовые горелки

EN 12186:2014 Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements 31 31.260

Electronică Электроника Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

EN ISO 11990-1:2014 Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 1: Tracheal tube shaft (ISO 11990-1:2011) EN ISO 11990-2:2014 Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tubes - Part 2: Tracheal tube cuffs (ISO 11990-2:2010) 33 33.200

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

EN 13757-1:2014 Communication systems for meters - Part 1: Data exchange


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские

49 49.025

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации 49.025.01

EN 419211-6:2014 Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature creation application 35.100 35.100.70

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем Strat aplicare Прикладной уровень

EN 13757-1:2014 Communication systems for meters - Part 1: Data exchange 35.240 35.240.15

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Cartele de identificare şi dispozitive similare Идентификационные карточки и связанные с ними устройства

EN 419211-1:2014 Protection profiles for secure signature creation device - Part 1: Overview EN 419211-6:2014 Protection profiles for secure signature creation device - Part 6: Extension for device with key import and trusted channel to signature creation application 35.240.60

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

CEN/TR 16742:2014 Intelligent transport systems - Privacy aspects in ITS standards and systems in Europe 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

EN ISO 22600-1:2014 Health informatics - Privilege management and access control Part 1: Overview and policy management (ISO 22600-1:2014) EN ISO 22600-2:2014 Health informatics - Privilege management and access control Part 2: Formal models (ISO 22600-2:2014) EN ISO 22600-3:2014 Health informatics - Privilege management and access control Part 3: Implementations (ISO 22600-3:2014)

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций Materiale pentru construcţia aeronautică în general Материалы для авиационно-космических конструкций в целом

EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials EN 16602-70-22:2014 Space product assurance - Control of limited shelf-life materials EN 16602-70-36:2014 Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking EN 16602-70-37:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking EN 16602-70-45:2014 Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials 49.025.10

Oţeluri Стали

EN 4630:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa EN 4720:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted and electroslag remelted (ESR) - Hardened and tempered Bar - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa EN 4721:2014 Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted and electroslag remelted (ESR) - Hardened and tempered Bar - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa EN 2278:2014 Aerospace series - Steel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 150 mm 49.030

49.030.01

Elemente de asamblare pentru construcţia aeronautică Крепежные изделия для авиационнокосмических конструкций Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

EN 16602-70-46:2014 Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners

129


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

49.060

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 3773-001:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 001: Technical specification EN 3773-004:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 1 A to 25 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard EN 16602-70-26:2014 Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections 49.090

Echipamente şi instrumente de bord Бортовое оборудование и приборы

EN 16602-70-18:2014 Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables EN 16602-70-20:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion 49.140

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16602-70-01:2014 Space product assurance - Cleanliness and contamination control EN 16602-70-02:2014 Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials EN 16602-70-03:2014 Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes EN 16602-70-04:2014 Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies EN 16602-70-05:2014 Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy EN 16602-70-06:2014 Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials EN 16602-70-07:2014 Space product assurance - Verification and approval of automatic machine wave soldering EN 16602-70-18:2014 Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables

130

EN 16602-70-20:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials EN 16602-70-22:2014 Space product assurance - Control of limited shelf-life materials EN 16602-70-26:2014 Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections EN 16602-70-28:2014 Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use EN 16602-70-29:2014 Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment EN 16602-70-30:2014 Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections EN 16602-70-31:2014 Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware EN 16602-70-36:2014 Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking EN 16602-70-37:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking EN 16602-70-45:2014 Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials EN 16602-70-46:2014 Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Macarale Краны

EN 13001-3-3:2014 Cranes - General design - Part 3-3: Limit states and proof of competence of wheel/rail contacts


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

55 55.100

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

CEN/TS 16707:2014 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Polymerase chain reaction (PCR) based screening strategies 67.060

EN 16592:2014 Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 29/25 (12,6) EN 16593:2014 Packaging - Rigid plastic containers - PET finish BVS 30H60 EN 16594:2014 Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26/22 (12,0) 55.120

Cutii. Tuburi Консервные банки, тубы

EN 12377:2014 Packaging - Flexible tubes - Test method for the air tightness of closures 59

59.080 59.080.70

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности

CEN/TS 14418:2014 Geosynthetic Barriers - Test method for the determination of the influence of freezing-thawing cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers 67 67.040

CEN/TS 16731:2014 Foodstuffs - Determination of hydride-reactive arsenic compounds in rice by atomic absorption spectrometry (Hydride - AAS) following acid extraction 67.200

67.200.10

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Produse alimentare în general Пищевые продукты в целом

CWA 16814:2014 Nutritionally correct low-cost food for people at risk of poverty General, specific requirements and labelling of CHANCE food CWA 16814:2014 Nutritionally correct low-cost food for people at risk of poverty General, specific requirements and labelling of CHANCE food

67.260

Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

Maşini şi utilaje pentru industria alimentară Установки и оборудование для пищевой промышленности

EN 453:2014 Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene requirements EN 15165:2014 Food processing machinery - Forming machines - Safety and hygiene requirements 71 71.040 71.040.20

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Sticlărie de laborator şi aparate aferente Лабораторная посуда и сопутствующая аппаратура

EN 12547:2014 Centrifuges - Common safety requirements 71.080 71.080.60

67.050

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур

EN ISO 12228-2:2014 Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 2: Olive and olive pomace oils (ISO 12228:2014)

Geotextile Геотекстиль

CEN/TS 14417:2014 Geosynthetic barriers - Test method for the determination of the influence of wetting-drying cycles on the permeability of clay geosynthetic barriers

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

Produse chimice organice Органические химические вещества Alcooli. Eteri Спирты. Эфиры

EN 15376:2014 Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol Requirements and test methods

EN 13805:2014 Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion

131


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

71.100 71.100.30

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Explozivi. Substanţe pirotehnice şi focuri de artificii Взрывчатые вещества. Пиротехника

EN 16264:2014 Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Cartridges for powder actuated tools 71.100.50

Produse chimice pentru protecţia lemnului Химикаты для защиты древесины

EN 73:2014 Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure 71.100.99

Alte produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности прочие

EN ISO 17516:2014 Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO 17516:2014) 75

75.060

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Gaz natural Природный газ

EN ISO 16960:2014 Natural gas - Determination of sulfur compounds Determination of total sulfur by oxidative microcoulometry method (ISO 16960:2014) 75.160 75.160.20

Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN 15376:2014 Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol Requirements and test methods CEN/TR 15367-1:2014 Petroleum products - Guidelines for good housekeeping Part 1: Automotive diesel fuels 75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

EN 12186:2014 Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements CEN/TR 15367-1:2014 Petroleum products - Guidelines for good housekeeping Part 1: Automotive diesel fuels

132

77 77.120 77.120.10

Metalurgie Металлургия Metale neferoase Цветные металлы Aluminiu şi aliaje de aluminiu Алюминий и алюминиевые сплавы

CEN/TR 16749:2014 Aluminium and aluminium alloys - Classification of Defects and Imperfections in High Pressure, Low Pressure and Gravity Die Cast Products 77.140 77.140.10

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Oţeluri tratate termic Термообрабатываемые стали

EN ISO 683-17:2014 Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels Part 17: Ball and roller bearing steels (ISO 683-17:2014) 77.140.20

Oţeluri inoxidabile Высококачественные стали

EN ISO 683-17:2014 Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels Part 17: Ball and roller bearing steels (ISO 683-17:2014) EN 10088-1:2014 Stainless steels - Part 1: List of stainless steels EN 10088-2:2014 Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes EN 10088-3:2014 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes 77.140.50

Produse şi semiproduse plate din oţel Стальной листовой прокат и полуфабрикаты

EN 10088-2:2014 Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes EN 10088-3:2014 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

77.140.65

Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

EN 10088-3:2014 Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes

EN ISO 13803:2014 Paints and varnishes - Determination of haze on paint films at 20 degrees (ISO 13803:2014) 91

91.060 77.140.75

Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

EN 10217-7:2014 Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes 83

83.080 83.080.20

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность

Materiale termoplastice Термопластические материалы

EN ISO 19066-1:2014 Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 19066-1:2014)

83.140.40

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Furtunuri Рукава

EN ISO 5359:2014 Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO 5359:2014) 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN ISO 2813:2014 Paints and varnishes - Determination of gloss value at 20 degrees, 60 degrees and 85 degrees (ISO 2813:2014) EN ISO 4618:2014 Paints and varnishes - Terms and definitions (ISO 4618:2014)

Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Uşi şi ferestre Двери и окна

CEN/TR 16676:2014 Energy losses by industrial door 91.100 91.100.10

Materiale plastice Пластмассы

EN ISO 17855-1:2014 Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO 17855-1:2014)

83.140

91.060.50

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

EN 480-1:2014 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing 91.100.23

Plăci ceramice Керамическая плитка

EN ISO 10545-1:2014 Ceramic tiles - Part 1: Sampling and basis for acceptance (ISO 10545-1:2014) 91.100.30

Beton şi produse din beton Бетон и изделия из бетона

EN 480-1:2014 Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing 91.140 91.140.90

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

CEN/TR 81-12:2014 Safety rules for the construction and installation of lifts – Basics and interpretations - Part 12: Use of EN 81-20 and EN 81-50 in specific markets 93 93.030

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

EN 16506:2014 Systems for renovation of drains and sewers - Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (RAPL)

133


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

93.080 93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

CEN/TS 15901-15:2014 Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAG CEN/TS 13286-54:2014 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility – Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures 93.080.30

Echipament şi instalaţii pentru drumuri Дорожное оборудование и установки

EN 16272-6:2014 Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct sound field conditions 93.120

Construcţia de aeroporturi Сооружение аэропортов

CEN/TS 15901-15:2014 Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAG 97

97.220 97.220.10

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Instalaţii sportive Спортивные сооружения

EN 13451-4:2014 Swimming pool equipment - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for starting platforms 97.220.30

Echipamente de sport pentru sală Инвентарь для спортивных залов

EN 1271:2014 Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety requirements, test methods

134

97.220.40

Echipamente pentru sporturi în aer liber şi sporturi acvatice Инвентарь для спорта на открытом воздухе и для водных видов спорта

EN 1271:2014 Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety requirements, test methods


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE CENELEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CENELEC

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CENELEC în luna octombrie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către CENELEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по электротехнической стандартизации (CENELEC). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CENELEC, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные CENELEC в октябре 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в январе 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы CENELEC на тот момент. Для них указан год разработки. 11 11.040

Medicină Здравоохранение

13

Echipament medical Медицинское оборудование 13.220

EN 62353:2014 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment (IEC 62353:2014) 11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

EN 61331-1:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation Part 1: Determination of attenuation properties of materials (IEC 61331-1:2014) EN 61331-2:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation Part 2: Translucent protective plates (IEC 61331-2:2014) EN 61331-3:2014 Protective devices against diagnostic medical X-radiation Part 3: Protective clothing, eyewear and protective patient shields (IEC 61331-3:2014)

13.220.40

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды. Защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials 17

17.140 17.140.50

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. Физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Electroacustică Электроакустика

EN 62489-2:2014 Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure (IEC 62489-2:2014)

135


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

EN 60068-2-75:2014 Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests (IEC 60068-2-75:2014) 25 25.040

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrială Промышленные автоматизированные системы

EN 61158-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 61158-2:2014) 25.040.40

Măsurarea şi controlul proceselor industriale Измерение и контроль производственного процесса

EN 61158-3-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements (IEC 61158-3-1:2014) EN 61158-3-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-3-2:2014) EN 61158-3-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-3-3:2014) EN 61158-3-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-3-4:2014) EN 61158-3-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements (IEC 61158-3-12:2014) EN 61158-3-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements (IEC 61158-3-13:2014) EN 61158-3-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-14: Data-link layer service definition - Type 14 elements (IEC 61158-3-14:2014) EN 61158-3-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements (IEC 61158-3-19:2014)

136

EN 61158-3-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements (IEC 61158-3-20:2014) EN 61158-3-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements (IEC 61158-3-22:2014) EN 61158-3-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements (IEC 61158-3-24:2014) EN 61158-4-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements (IEC 61158-4-1:2014) EN 61158-4-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-4-2:2014) EN 61158-4-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-4-3:2014) EN 61158-4-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-4-4:2014) EN 61158-4-11:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2014) EN 61158-4-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements (IEC 61158-4-12:2014) EN 61158-4-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements (IEC 61158-4-13:2014) EN 61158-4-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements (IEC 61158-4-14:2014) EN 61158-4-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements (IEC 61158-4-19:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

EN 61158-4-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements (IEC 61158-4-20:2014)

EN 61158-5-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements (IEC 61158-5-19:2014)

EN 61158-4-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements (IEC 61158-4-22:2014)

EN 61158-5-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2014)

EN 61158-4-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements (IEC 61158-4-24:2014)

EN 61158-5-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements (IEC 61158-5-22:2014)

EN 61158-5-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-5-2:2014)

EN 61158-5-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements (IEC 61158-5-23:2014)

EN 61158-5-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-5-3:2014) EN 61158-5-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-5-4:2014) EN 61158-5-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements (IEC 61158-5-5:2014) EN 61158-5-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements (IEC 61158-5-9:2014) EN 61158-5-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements (IEC 61158-5-10:2014) EN 61158-5-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements (IEC 61158-5-12:2014) EN 61158-5-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements (IEC 61158-5-13:2014) EN 61158-5-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements (IEC 61158-5-14:2014)

EN 61158-5-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements (IEC 61158-5-24:2014) EN 62714-1:2014 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Part 1: Architecture and General Requirements (IEC 62714-1:2014) EN 61158-6-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-6-2:2014) EN 61158-6-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2014) EN 61158-6-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-6-4:2014) EN 61158-6-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements (IEC 61158-6-5:2014) EN 61158-6-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements (IEC 61158-6-9:2014)

137


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 EN 61158-6-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements (IEC 61158-6-10:2014) EN 61158-6-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements (IEC 61158-6-12:2014) EN 61158-6-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements (IEC 61158-6-13:2014) EN 61158-6-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements (IEC 61158-6-14:2014)

27 27.180

EN 61158-6-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements (IEC 61158-6-20:2014) EN 61158-6-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements (IEC 61158-6-22:2014) EN 61158-6-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements (IEC 61158-6-23:2014) EN 61158-6-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements (IEC 61158-6-24:2014) 25.180

Cuptoare industriale Промышленные печи

25.180.10

Cuptoare electrice Электрические печи

27.070

138

Pile cu combustibil Топливные элементы

EN 62282-4-101:2014 Fuel cell technologies - Part 4-101: Fuel cell power systems for propulsion other than road vehicles and auxiliary power units (APU) - Safety of electrically powered industrial trucks (IEC 62282-4-101:2014) 29

29.120.50

Electrotehnică Электротехника Accesorii electrice Электрическая арматура Siguranţe fuzibile şi alte aparate de protecţie de scurtcircuit Плавкие предохранители и другие защитные устройства при перегрузках

EN 60127-2:2014 Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links (IEC 60127-2:2014) EN 60127-6:2014 Miniature fuses - Part 6: Fuse-holders for miniature fuse-links (IEC 60127-6:2014) 29.140 29.140.40

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия Corpuri de iluminat Светильники

EN 60598-2-22:2014 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting (IEC 60598-2-22:2014) 29.140.99

Alte standarde referitoare la lămpi Лампы, прочие аспекты

EN 61347-2-13:2014 Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules (IEC 61347-2-13:2014) 29.200

EN 62798:2014 Industrial electroheating equipment - Test methods for infrared emitters (IEC 62798:2014)

Sisteme turboeoliene de energie Системы ветровых энергетических турбин

EN 61400-2:2014 Wind turbines - Part 2: Small wind turbines (IEC 61400-2:2013)

29.120 EN 61158-6-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements (IEC 61158-6-19:2014)

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

Redresoare. Convertizoare. Surse stabilizate Выпрямители. Преобразователи. Стабилизированные источники питания

EN 62751-1:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements (IEC 62751-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

EN 62751-2:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters (IEC 62751-2:2014) 29.220 29.220.20

Elemente şi acumulatoare galvanice Гальванические элементы и батареи Acumulatoare şi baterii acide Кислотные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

EN 62485-3:2014 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 3: Traction batteries (IEC 62485-3:2014) 29.220.30

Acumulatoare şi baterii alcaline Щелочные аккумуляторы и аккумуляторные батареи

EN 62485-3:2014 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 3: Traction batteries (IEC 62485-3:2014) 29.240

Reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice Сети электропередач и распределительные сети

EN 62751-1:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 1: General requirements (IEC 62751-1:2014) EN 62751-2:2014 Power losses in voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct current (HVDC) systems - Part 2: Modular multilevel converters (IEC 62751-2:2014) 29.260

29.260.20

Echipament electric pentru condiţii speciale Электрическое оборудование для работы в особых условиях Aparate electrice pentru medii explozive Электрическое оборудование для взрывоопасной атмосферы

EN 60079-1:2014 Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d" (IEC 60079-1:2014)

31 31.060 31.060.50

Electronică Электроника Condensatoare Конденсаторы Condensatoare electrolitice cu aluminiu Алюминиевые электролитические конденсаторы

EN 137000:1995 Generic Specification: Fixed aluminium electrolytic a.c. capacitors with non-solid electrolyte for use with motors 31.080 31.080.01

Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы Dispozitive cu semiconductoare în general Полупроводниковые приборы в целом

EN 60749-42:2014 Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 42: Temperature and humidity storage (IEC 60749-42:2014) 31.220

31.220.10

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования Fişe. Conectoare Штепсельные разъемы. Соединители

EN 61076-2-104:2014 Connectors for electronic equipment - Product requirements Part 2-104: Circular connectors - Detail specification for circular connectors with M8 screw-locking or snap-locking (IEC 61076-2-104:2014) 33 33.060 33.060.40

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника Radiocomunicaţii Радиосвязь Sisteme de distribuţie prin cablu Кабельные распределительные системы

CLC/TR 50083-2-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-2: Interference issues for DVB-T reception in the presence of LTE base station signals 33.100

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMC)

33.100.01

Compatibilitate electromagnetică în general Электромагнитная совместимость в целом

CLC/TR 50083-2-2:2014 Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-2: Interference issues for DVB-T reception in the presence of LTE base station signals

139


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

33.160

Tehnici audio, video şi audiovizuale Аудио-, видео- и аудиовизуальная техника

EN 62379-5-1:2014 Common control interface for networked digital audio and video products - Part 5-1: Transmission over networks - General (IEC 62379-5-1:2014) 33.160.01

Tehnici audio, video şi audiovizuale în general Аудио, видео- и аудиовизуальное в целом

EN 61883-6:2014 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data transmission protocol (IEC 61883-6:2014) 33.180 33.180.10

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Fibre şi cabluri Волокна и кабели

EN 61753-031-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 031-2: Non-connectorized singlemode 1×N and 2×N non-wavelength-selective branching devices for Category C - Controlled environment (IEC 61753-031-2:2014) EN 61753-031-6:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 031-6: Non-connectorized singlemode 1xN and 2xN non-wavelengthselective branching devices for Category O - Uncontrolled environment (IEC 61753-031-6:2014) 33.180.20

Dispozitive de interconectare prin fibre optice Волоконно-оптические межсоединительные устройства

EN 60876-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Fibre optic spatial switches - Part 1: Generic specification (IEC 60876-1:2014) EN 61753-042-2:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Performance standard - Part 042-2: Plug-pigtail-style and plugreceptacle-style OTDR reflecting devices for category C Controlled environments (IEC 61753-042-2:2014) EN 61754-7-1:2014 Fibre optic interconnecting devices and passive components Fibre optic connector interfaces - Part 7-1: Type MPO connector family - One fibre row (IEC 61754-7-1:2014)

140

33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

EN 60870-6-503:2014 Telecontrol equipment and systems - Part 6-503: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Services and protocol (IEC 60870-6-503:2014) EN 60870-6-702:2014 Telecontrol equipment and systems - Part 6-702: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - Functional profile for providing the TASE.2 application service in end systems (IEC 60870-6-702:2014) EN 60870-6-802:2014 Telecontrol equipment and systems - Part 6-802: Telecontrol protocols compatible with ISO standards and ITU-T recommendations - TASE.2 Object models (IEC 60870-6-802:2014) EN 62325-451-3:2014 Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market (IEC 62325-451-3:2014) 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

EN 50600-2-3:2014 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control 35.060

Limbaje utilizate în tehnologia informaţiei Языки, используемые в информационных технологиях

EN 62714-1:2014 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Part 1: Architecture and General Requirements (IEC 62714-1:2014) 35.100

Interconexiunea sistemelor deschise (OSI) Взаимосвязь открытых систем

EN 61158-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 61158-2:2014) EN 62379-5-1:2014 Common control interface for networked digital audio and video products - Part 5-1: Transmission over networks - General (IEC 62379-5-1:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

35.100.20

Strat legătură de date Уровень звена данных

EN 61158-3-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements (IEC 61158-3-1:2014) EN 61158-3-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-3-2:2014) EN 61158-3-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-3-3:2014) EN 61158-3-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-3-4:2014) EN 61158-3-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements (IEC 61158-3-12:2014) EN 61158-3-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements (IEC 61158-3-13:2014) EN 61158-3-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-14: Data-link layer service definition - Type 14 elements (IEC 61158-3-14:2014) EN 61158-3-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements (IEC 61158-3-19:2014) EN 61158-3-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements (IEC 61158-3-20:2014) EN 61158-3-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements (IEC 61158-3-22:2014) EN 61158-3-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements (IEC 61158-3-24:2014) EN 61158-4-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-4-2:2014)

EN 61158-4-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-4-3:2014) EN 61158-4-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-4-4:2014) EN 61158-4-11:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2014) EN 61158-4-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements (IEC 61158-4-12:2014) EN 61158-4-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements (IEC 61158-4-13:2014) EN 61158-4-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements (IEC 61158-4-14:2014) EN 61158-4-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements (IEC 61158-4-19:2014) EN 61158-4-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements (IEC 61158-4-20:2014) EN 61158-4-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements (IEC 61158-4-22:2014) EN 61158-4-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements (IEC 61158-4-24:2014) EN 61784-1:2014 Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2014)

141


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 EN 61784-2:2014 Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2014) 35.100.70

Strat aplicare Прикладной уровень

EN 61158-4-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements (IEC 61158-4-1:2014) EN 61158-5-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-5-2:2014) EN 61158-5-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-5-3:2014) EN 61158-5-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-5-4:2014) EN 61158-5-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements (IEC 61158-5-5:2014) EN 61158-5-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements (IEC 61158-5-9:2014) EN 61158-5-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements (IEC 61158-5-10:2014) EN 61158-5-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements (IEC 61158-5-12:2014) EN 61158-5-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements (IEC 61158-5-13:2014) EN 61158-5-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements (IEC 61158-5-14:2014)

142

EN 61158-5-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements (IEC 61158-5-19:2014) EN 61158-5-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2014) EN 61158-5-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements (IEC 61158-5-22:2014) EN 61158-5-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements (IEC 61158-5-23:2014) EN 61158-5-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements (IEC 61158-5-24:2014) EN 61158-6-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-6-2:2014) EN 61158-6-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2014) EN 61158-6-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-6-4:2014) EN 61158-6-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements (IEC 61158-6-5:2014) EN 61158-6-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements (IEC 61158-6-9:2014) EN 61158-6-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements (IEC 61158-6-10:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

EN 61158-6-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements (IEC 61158-6-12:2014) EN 61158-6-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements (IEC 61158-6-13:2014) EN 61158-6-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements (IEC 61158-6-14:2014) EN 61158-6-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements (IEC 61158-6-19:2014) EN 61158-6-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements (IEC 61158-6-20:2014) EN 61158-6-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements (IEC 61158-6-22:2014) EN 61158-6-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements (IEC 61158-6-23:2014) EN 61158-6-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements (IEC 61158-6-24:2014) 35.110

Reţele Организация сети

EN 50600-2-3:2014 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control EN 61158-3-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-1: Data-link layer service definition - Type 1 elements (IEC 61158-3-1:2014) EN 61158-3-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-2: Data-link layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-3-2:2014)

EN 61158-3-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-3: Data-link layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-3-3:2014) EN 61158-3-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-4: Data-link layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-3-4:2014) EN 61158-3-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-12: Data-link layer service definition - Type 12 elements (IEC 61158-3-12:2014) EN 61158-3-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements (IEC 61158-3-13:2014) EN 61158-3-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-14: Data-link layer service definition - Type 14 elements (IEC 61158-3-14:2014) EN 61158-3-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-19: Data-link layer service definition - Type 19 elements (IEC 61158-3-19:2014) EN 61158-3-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-20: Data-link layer service definition - Type 20 elements (IEC 61158-3-20:2014) EN 61158-3-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-22: Data-link layer service definition - Type 22 elements (IEC 61158-3-22:2014) EN 61158-3-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 3-24: Data-link layer service definition - Type-24 elements (IEC 61158-3-24:2014) EN 61158-4-1:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-1: Data-link layer protocol specification - Type 1 elements (IEC 61158-4-1:2014) EN 61158-4-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-2: Data-link layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-4-2:2014) EN 61158-4-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-3: Data-link layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-4-3:2014) EN 61158-4-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-4: Data-link layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-4-4:2014)

143


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 EN 61158-4-11:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-11: Data-link layer protocol specification - Type 11 elements (IEC 61158-4-11:2014) EN 61158-4-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-12: Data-link layer protocol specification - Type 12 elements (IEC 61158-4-12:2014) EN 61158-4-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-13: Data-link layer protocol specification - Type 13 elements (IEC 61158-4-13:2014) EN 61158-4-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-14: Data-link layer protocol specification - Type 14 elements (IEC 61158-4-14:2014) EN 61158-4-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-19: Data-link layer protocol specification - Type 19 elements (IEC 61158-4-19:2014) EN 61158-4-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-20: Data-link layer protocol specification - Type 20 elements (IEC 61158-4-20:2014) EN 61158-4-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-22: Data-link layer protocol specification - Type 22 elements (IEC 61158-4-22:2014) EN 61158-4-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 4-24: Data-link layer protocol specification - Type 24 elements (IEC 61158-4-24:2014) EN 61158-5-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-2: Application layer service definition - Type 2 elements (IEC 61158-5-2:2014) EN 61158-5-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-3: Application layer service definition - Type 3 elements (IEC 61158-5-3:2014) EN 61158-5-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-4: Application layer service definition - Type 4 elements (IEC 61158-5-4:2014) EN 61158-5-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-5: Application layer service definition - Type 5 elements (IEC 61158-5-5:2014)

144

EN 61158-5-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-9: Application layer service definition - Type 9 elements (IEC 61158-5-9:2014) EN 61158-5-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-10: Application layer service definition - Type 10 elements (IEC 61158-5-10:2014) EN 61158-5-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-12: Application layer service definition - Type 12 elements (IEC 61158-5-12:2014) EN 61158-5-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-13: Application layer service definition - Type 13 elements (IEC 61158-5-13:2014) EN 61158-5-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-14: Application layer service definition - Type 14 elements (IEC 61158-5-14:2014) EN 61158-5-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-19: Application layer service definition - Type 19 elements (IEC 61158-5-19:2014) EN 61158-5-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-20: Application layer service definition - Type 20 elements (IEC 61158-5-20:2014) EN 61158-5-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-22: Application layer service definition - Type 22 elements (IEC 61158-5-22:2014) EN 61158-5-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-23: Application layer service definition - Type 23 elements (IEC 61158-5-23:2014) EN 61158-5-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 5-24: Application layer service definition - Type-24 elements (IEC 61158-5-24:2014) EN 61158-6-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-2: Application layer protocol specification - Type 2 elements (IEC 61158-6-2:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

EN 61158-6-3:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-3: Application layer protocol specification - Type 3 elements (IEC 61158-6-3:2014)

EN 61158-6-23:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-23: Application layer protocol specification - Type 23 elements (IEC 61158-6-23:2014)

EN 61158-6-4:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-4: Application layer protocol specification - Type 4 elements (IEC 61158-6-4:2014)

EN 61158-6-24:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-24: Application layer protocol specification - Type-24 Elements (IEC 61158-6-24:2014)

EN 61158-6-5:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-5: Application layer protocol specification - Type 5 elements (IEC 61158-6-5:2014) EN 61158-6-9:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-9: Application layer protocol specification - Type 9 elements (IEC 61158-6-9:2014) EN 61158-6-10:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-10: Application layer protocol specification - Type 10 elements (IEC 61158-6-10:2014) EN 61158-6-12:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-12: Application layer protocol specification - Type 12 elements (IEC 61158-6-12:2014) EN 61158-6-13:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-13: Application layer protocol specification - Type 13 elements (IEC 61158-6-13:2014) EN 61158-6-14:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-14: Application layer protocol specification - Type 14 elements (IEC 61158-6-14:2014) EN 61158-6-19:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-19: Application layer protocol specification - Type 19 elements (IEC 61158-6-19:2014) EN 61158-6-20:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-20: Application layer protocol specification - Type 20 elements (IEC 61158-6-20:2014)

35.160

EN 50600-2-3:2014 Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control 35.200

Echipament de interfaţă şi interconectare Интерфейсы и межсоединительные устройства

EN 61883-6:2014 Consumer audio/video equipment - Digital interface - Part 6: Audio and music data transmission protocol (IEC 61883-6:2014) 35.240 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

EN 61158-2:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 2: Physical layer specification and service definition (IEC 61158-2:2014) EN 61784-2:2014 Industrial communication networks - Profiles - Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (IEC 61784-2:2014) EN 61784-1:2014 Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles (IEC 61784-1:2014) EN 62714-1:2014 Engineering data exchange format for use in industrial automation systems engineering - Part 1: Architecture and General Requirements (IEC 62714-1:2014) 35.240.60

EN 61158-6-22:2014 Industrial communication networks - Fieldbus specifications Part 6-22: Application layer protocol specification - Type 22 elements (IEC 61158-6-22:2014)

Sisteme de microprocesoare Микропроцессорные системы

Aplicarea tehnologiei informaţiei în transport şi comerţ Применение информационных технологий на транспорте и в торговле

CLC/TR 50542-1:2014 Railway applications - Driver's cab train display controller (TDC) - Part 1: General architecture

145


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

49.030

49.030.01 CLC/TS 50560:2014 Interoperability framework requirement specification 43 43.040 43.040.10

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic Электрическое и электронное оборудование

EN 62485-3:2014 Safety requirements for secondary batteries and battery installations - Part 3: Traction batteries (IEC 62485-3:2014) 45 45.020

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Ingineria căilor ferate în general Железнодорожная техника в целом

CLC/TR 50542-1:2014 Railway applications - Driver's cab train display controller (TDC) - Part 1: General architecture

49.025

49.025.01

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Materiale pentru construcţia aeronautică Материалы для авиационно-космических конструкций Materiale pentru construcţia aeronautică în general Материалы для авиационно-космических конструкций в целом

EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials EN 16602-70-22:2014 Space product assurance - Control of limited shelf-life materials EN 16602-70-36:2014 Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking EN 16602-70-37:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking EN 16602-70-45:2014 Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials

Elemente de asamblare în general Крепежные изделия в целом

EN 16602-70-46:2014 Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners 49.060

Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 16602-70-26:2014 Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections 49.090

Echipamente şi instrumente de bord Бортовое оборудование и приборы

EN 16602-70-18:2014 Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables EN 16602-70-20:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion 49.140

49

Elemente de asamblare pentru construcţia aeronautică Крепежные изделия для авиационнокосмических конструкций

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

EN 16602-70-01:2014 Space product assurance - Cleanliness and contamination control EN 16602-70-02:2014 Space product assurance - Thermal vacuum outgassing test for the screening of space materials EN 16602-70-03:2014 Space product assurance - Black-anodizing of metals with inorganic dyes EN 16602-70-04:2014 Space product assurance - Thermal testing for the evaluation of space materials, processes, mechanical parts and assemblies EN 16602-70-05:2014 Space product assurance - Detection of organic contamination surfaces by infrared spectroscopy EN 16602-70-06:2014 Space product assurance - Particle and UV radiation testing for space materials EN 16602-70-07:2014 Space product assurance - Verification and approval of automatic machine wave soldering EN 16602-70-18:2014 Space product assurance - Preparation, assembly and mounting of RF coaxial cables

146


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

EN 16602-70-20:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of silver-plated copper wire and cable to "red-plague" corrosion EN 16602-70-21:2014 Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials EN 16602-70-22:2014 Space product assurance - Control of limited shelf-life materials EN 16602-70-26:2014 Space product assurance - Crimping of high-reliability electrical connections EN 16602-70-28:2014 Space product assurance - Repair and modification of printed circuit board assemblies for space use EN 16602-70-29:2014 Space product assurance - Determination of offgassing products from materials and assembled articles to be used in a manned space vehicle crew compartment

97

97.080

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Dispozitive de curăţat Машины для ухода за полам

EN 62826:2014 Surface cleaning appliances - Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods of measuring the performance (IEC 62826:2014) 97.120

Dispozitive de comandă automată de uz casnic Автоматические регуляторы бытового назначения

CLC/TS 50560:2014 Interoperability framework requirement specification

EN 16602-70-30:2014 Space product assurance - Wire wrapping of high-reliability electrical connections EN 16602-70-31:2014 Space product assurance - Application of paints and coatings on space hardware EN 16602-70-36:2014 Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking EN 16602-70-37:2014 Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking EN 16602-70-45:2014 Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials EN 16602-70-46:2014 Space product assurance - Requirements for manufacturing and procurement of threaded fasteners

147


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

STANDARDE EUROPENE ETSI PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ ETSI

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru observator al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CENELEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ETSI în luna octombrie 2014 Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом наблюдателем Европейского института по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные ETSI, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. На основе аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных. Ниже представлены стандарты, опубликованные ETSI в октябре 2014 года. 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. Машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ETSI EN 300 019-2-1 V2.2.1 (2014-10) Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage ETSI GS NFV-INF 007 V1.1.1 (2014-10) Network Functions Virtualisation (NFV); Infrastructure; Methodology to describe Interfaces and Abstractions ETSI GS NFV-SEC 001 V1.1.1 (2014-10) Network Functions Virtualisation (NFV); NFV Security; Problem Statement ETSI TR 103 111 V1.1.1 (2014-10) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); System Reference document (SRdoc); Spectrum requirements for Urban Rail Systems in the 5,9 GHz range ETSI TR 132 901 V11.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Study on User Data Convergence (UDC) information model handling and provisioning: Example use cases (3GPP TR 32.901 version 11.0.0 Release 11) ETSI TR 141 031 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Fraud Information Gathering System (FIGS); Service requirements; Stage 0 (3GPP TR 41.031 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 145 902 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Flexible Layer One (FLO) (3GPP TR 45.902 version 12.0.0 Release 12)

148

ETSI TR 145 903 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Feasibility study on Single Antenna Interference. Cancellation (SAIC) for GSM networks (3GPP TR 45.903 version 12.0.0 Release 12) GLOBAL SYSTEM ETSI TR 145 912 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Feasibility study for evolved GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) (3GPP TR 45.912 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 145 913 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Optimized transmit pulse shape for downlink Enhanced General Packet Radio Service (EGPRS2-B) (3GPP TR 45.913 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 145 914 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Circuit switched voice capacity evolution for GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) (3GPP TR 45.914 version 12.0.0 Release 12) GLOBAL SYSTEM ETSI TR 146 055 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Performance characterization of the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (3GPP TR 46.055 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 146 076 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Study phase report (3GPP TR 46.076 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 146 085 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Subjective tests on the interoperability of the Half Rate / Full Rate / Enhanced Full Rate (HR/FR/EFR) speech codecs, single, tandem and tandem free operation (3GPP TR 46.085 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TR 149 995 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Interworking between modified Public Land Mobile Network (PLMN) supporting GPRS and legacy GPRS mobiles (3GPP TR 49.995 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 011 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Supplementary Services (3GPP TS 23.011 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 103 154 V1.1.1 (2014-10) Reconfigurable Radio Systems (RRS); System requirements for operation of Mobile Broadband Systems in the 2 300 MHz - 2 400 MHz band under Licensed Shared Access (LSA)

ETSI TS 123 012 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Location management procedures (3GPP TS 23.012 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 001 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Principles of circuit telecommunication services supported by a Public Land Mobile Network (PLMN)

ETSI TS 123 015 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Operator Determined Barring (ODB) (3GPP TS 23.015 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 031 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Fraud Information Gathering System (FIGS); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.031 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 016 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Subscriber data management; Stage 2 (3GPP TS 23.016 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 032 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Immediate Service Termination (IST); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.032 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 031 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G Security; Fraud Information Gathering System (FIGS); Technical realization; Stage 2 (3GPP TS 23.031 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 003 V8.21.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 8.21.0 Release 8)

ETSI TS 123 035 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Immediate Service Termination (IST); Stage 2 (3GPP TS 23.035 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 003 V9.15.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 9.15.0 Release 9)

ETSI TS 123 066 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Support of Mobile Number Portability (MNP); Technical realization; Stage 2 (3GPP TS 23.066 version 12.0.0 Release 12) GLOBAL SYSTEM

ETSI TS 123 003 V10.10.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 10.10.0 Release 10) ETSI TS 123 003 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 123 008 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Organization of subscriber data (3GPP TS 23.008 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 123 009 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Handover procedures (3GPP TS 23.009 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 072 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Deflection (CD) supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.072 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 079 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Support of Optimal Routeing (SOR); Technical realization (3GPP TS 23.079 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 081 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Identification supplementary services; Stage 2 (3GPP TS 23.081 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 083 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services; Stage 2 (3GPP TS 23.083 version 12.0.0 Release 12)

149


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 123 084 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multi Party (MPTY) supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.084 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 116 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); SuperCharger technical realization; Stage 2 (3GPP TS 23.116 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 085 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Closed User Group (CUG) supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.085 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 119 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Gateway Location Register (GLR); Stage 2 (3GPP TS 23.119 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 086 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Advice of Charge (AoC) supplementary services; Stage 2 (3GPP TS 23.086 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 087 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Userto-User Signalling (UUS) supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.087 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 088 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Barring (CB) Supplementary Services; Stage 2 (3GPP TS 23.088 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 090 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Unstructured Supplementary Service Data (USSD); Stage 2 (3GPP TS 23.090 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 091 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.091 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 093 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS); Stage 2 (3GPP TS 23.093 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 094 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FollowMe (FM); Stage 2 (3GPP TS 23.094 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 096 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Name identification supplementary services; Stage 2 (3GPP TS 23.096 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 097 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multiple Subscriber Profile (MSP) (Phase X); Stage 2 (3GPP TS 23.097 version 12.0.0 Release 12)

150

ETSI TS 123 135 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multicall supplementary service; Stage 2 (3GPP TS 23.135 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 142 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Value-added Services for SMS (VAS4SMS); Interface and signalling flow (3GPP TS 23.142 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 278 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL) Phase 4; Stage 2; IM CN Interworking (3GPP TS 23.278 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 333 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Resource Function Controller (MRFC) - Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface: Procedures descriptions (3GPP TS 23.333 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 123 334 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Level Gateway (IMSALG) - IMS Access Gateway (IMS-AGW) interface: Procedures descriptions (3GPP TS 23.334 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 123 335 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; User Data Convergence (UDC); Technical realization and information flows; Stage 2 (3GPP TS 23.335 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 380 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IMS Restoration Procedures (3GPP TS 23.380 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 010 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface layer 3; Supplementary services specification; General aspects (3GPP TS 24.010 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 124 030 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Location Services (LCS); Supplementary service operations; Stage 3 (3GPP TS 24.030 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 067 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP); Stage 3 (3GPP TS 24.067 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 072 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Deflection (CD) supplementary service; Stage 3 (3GPP TS 24.072 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 080 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile radio interface layer 3 supplementary services specification; Formats and coding (3GPP TS 24.080 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 081 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Identification supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.081 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 082 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Forwarding (CF) supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.082 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 171 V12.0.0 (2014-10) LTE; Control Plane Location Services (LCS) procedures in the Evolved Packet System (EPS) (3GPP TS 24.171 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 292 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS); Stage 3 (3GPP TS 24.292 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 124 294 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Centralized Services (ICS) protocol via I1 interface (3GPP TS 24.294 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 301 V10.15.0 (2014-10) ETSI TS 124 301 V10.15.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301 version 10.15.0 Release 10) ETSI TS 124 301 V11.12.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301 version 11.12.0 Release 11)

ETSI TS 124 301 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3 (3GPP TS 24.301 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 124 302 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Access to the 3GPP Evolved Packet Core (EPC) via non-3GPP access networks; Stage 3 (3GPP TS 24.302 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 124 323 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS) service level tracing Management Object (MO) (3GPP TS 24.323 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 333 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-services Management Object (MO) (3GPP TS 24.333 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 334 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-services (ProSe) User Equipment (UE) to ProSe function protocol aspects; Stage 3 (3GPP TS 24.334 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 337 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) inter-UE transfer; Stage 3 (3GPP TS 24.337 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 341 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Support of SMS over IP networks; Stage 3 (3GPP TS 24.341 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 124 390 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IMS; Stage 3 (3GPP TS 24.390 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 124 523 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Core and enterprise Next Generation Network (NGN) interaction scenarios; Architecture and functional description (3GPP TS 24.523 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 124 525 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Business trunking; Architecture and functional description (3GPP TS 24.525 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 604 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Communication Diversion (CDIV) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.604 version 12.4.0 Release 12)

151


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 124 605 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conference (CONF) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.605 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 124 608 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Terminating Identification Presentation (TIP) and Terminating Identification Restriction (TIR) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.608 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 610 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Communication HOLD (HOLD) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.610 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 126 268 V11.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C reference code (3GPP TS 26.268 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 126 268 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; ANSI-C reference code (3GPP TS 26.268 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 127 005 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Use of Data Terminal Equipment - Data Circuit terminating Equipment (DTE - DCE) interface for Short Message Service (SMS) and Cell Broadcast Service (CBS) (3GPP TS 27.005 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 127 007 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; AT command set for User Equipment (UE) (3GPP TS 27.007 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 128 611 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) and non-3GPP access interworking system Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.611 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 128 612 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) and non-3GPP access interworking system Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.612 version 12.1.0 Release 12)

152

ETSI TS 128 616 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) and non-3GPP access interworking system Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.616 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 128 623 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.623 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 626 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; State management data definition Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.626 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 629 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-Organizing Networks (SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.629 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 633 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Inventory Management (IM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.633 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 653 V11.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.653 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 128 653 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.653 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 655 V11.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.655 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 128 656 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.656 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 658 V11.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.658 version 11.5.0 Release 11)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 128 659 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.659 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 736 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Signalling Transport Network (STN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.736 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 663 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.663 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 753 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.753 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 673 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.673 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 129 010 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Information element mapping between Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) and Base Station System - Mobileservices Switching Centre (BSS - MSC); Signalling Procedures and the Mobile Application Part (MAP) (3GPP TS 29.010 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 676 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.676 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 702 V11.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.702 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 128 703 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.703 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 706 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; IP Multimedia Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.706 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 709 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.709 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 733 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Transport Network (TN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 28.733 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 129 011 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Signalling Interworking for supplementary services (3GPP TS 29.011 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 013 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Signalling interworking between ISDN supplementary services; Application Service Element (ASE) and Mobile Application Part (MAP) protocols (3GPP TS 29.013 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 016 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRS Support Node (SGSN) - Visitors Location Register (VLR); Gs interface network service specification (3GPP TS 29.016 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 060 V9.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPP TS 29.060 version 9.13.0 Release 9) ETSI TS 129 060 V10.11.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPP TS 29.060 version 10.11.0 Release 10) ETSI TS 129 060 V11.10.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPP TS 29.060 version 11.10.0 Release 11)

153


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 129 060 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); GPRS Tunnelling Protocol (GTP) across the Gn and Gp interface (3GPP TS 29.060 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 061 V9.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061 version 9.13.0 Release 9) ETSI TS 129 061 V10.11.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061 version 10.11.0 Release 10) ETSI TS 129 061 V11.8.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 129 078 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL) Phase X; CAMEL Application Part (CAP) specification (3GPP TS 29.078 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 079 V10.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 10.6.0 Release 10) ETSI TS 129 079 V11.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 129 079 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Optimal media routeing within the IP Multimedia Subsystem (IMS); Stage 3 (3GPP TS 29.079 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 129 118 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobility Management Entity (MME) - Visitor Location Register (VLR) SGs interface specification (3GPP TS 29.118 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 119 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; GPRS Tunnelling Protocol (GTP) specification for Gateway Location Register (GLR) (3GPP TS 29.119 version 12.0.0 Release 12)

154

ETSI TS 129 139 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP system - fixed broadband access network interworking; Home (e)Node B - security gateway interface (3GPP TS 29.139 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 162 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IM CN subsystem and IP networks (3GPP TS 29.162 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 163 V9.19.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 9.19.0 Release 9) ETSI TS 129 163 V10.15.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 10.15.0 Release 10) ETSI TS 129 163 V11.12.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 129 165 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Inter-IMS Network to Network Interface (NNI) (3GPP TS 29.165 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 173 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Location Services (LCS); Diameter-based SLh interface for Control Plane LCS (3GPP TS 29.173 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 129 202 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Signalling System No. 7 (SS7) signalling transport in core network; Stage 3 (3GPP TS 29.202 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 204 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Signalling System No. 7 (SS7) security gateway; Architecture, functional description and protocol details (3GPP TS 29.204 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 205 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Application of Q.1900 series to bearer independent Circuit Switched (CS) core network architecture; Stage 3 (3GPP TS 29.205 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 129 213 V11.12.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS 29.213 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 129 213 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and charging control signalling flows and Quality of Service (QoS) parameter mapping (3GPP TS 29.213 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 214 V11.14.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS 29.214 version 11.14.0 Release 11) ETSI TS 129 214 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and charging control over Rx reference point (3GPP TS 29.214 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 215 V11.14.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 11.14.0 Release 11) ETSI TS 129 215 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and Charging Control (PCC) over S9 reference point; Stage 3 (3GPP TS 29.215 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 292 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS) and MSC Server for IMS Centralized Services (ICS) (3GPP TS 29.292 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 129 343 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-services (Prose) Function to Proximity-services (ProSe). Application Server aspects (PC2); Stage 3 (3GPP TS 29.343 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 368 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Tsp interface protocol between the MTC Interworking Function (MTC-IWF) and Service Capability Server (SCS) (3GPP TS 29.368 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 131 102 V11.7.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module (USIM) application (3GPP TS 31.102 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 131 102 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Characteristics of the Universal Subscriber Identity Module (USIM) application (3GPP TS 31.102 version 12.5.0 Release 12)

ETSI TS 131 111 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 131 121 V11.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity Module (USIM) application test specification (3GPP TS 31.121 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 131 124 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile Equipment (ME) conformance test specification; Universal Subscriber Identity Module Application Toolkit (USAT) conformance test specification (3GPP TS 31.124 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 132 101 V11.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Principles and high level requirements (3GPP TS 32.101 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 132 101 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Principles and high level requirements (3GPP TS 32.101 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 102 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Architecture (3GPP TS 32.102 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 111-6 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fault Management; Part 6: Alarm Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.111-6 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 126 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm Management (AAM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.126 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 153 V11.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) technology specific templates, rules and guidelines (3GPP TS 32.153 version 11.1.0 Release 11) ETSI TS 132 240 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging architecture and principles (3GPP TS 32.240 version 12.5.0 Release 12)

155


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 132 250 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Circuit Switched (CS) domain charging (3GPP TS 32.250 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 132 272 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Push-to-talk over Cellular (PoC) charging (3GPP TS 32.272 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 251 V12.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Packet Switched (PS) domain charging (3GPP TS 32.251 version 12.7.0 Release 12)

ETSI TS 132 273 V9.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273 version 9.4.0 Release 9)

ETSI TS 132 260 V8.18.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 version 8.18.0 Release 8)

ETSI TS 132 273 V10.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273 version 10.2.0 Release 10)

ETSI TS 132 260 V9.16.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 version 9.16.0 Release 9)

ETSI TS 132 273 V11.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Multimedia Broadcast and Multicast Service (MBMS) charging (3GPP TS 32.273 version 11.2.0 Release 11)

ETSI TS 132 260 V10.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 version 10.13.0 Release 10)

ETSI TS 132 274 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Short Message Service (SMS) charging (3GPP TS 32.274 version 12.4.0 Release 12)

ETSI TS 132 260 V11.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 version 11.13.0 Release 11)

ETSI TS 132 275 V8.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging (3GPP TS 32.275 version 8.6.0 Release 8)

ETSI TS 132 260 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; IP Multimedia Subsystem (IMS) charging (3GPP TS 32.260 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 132 270 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Multimedia Messaging Service (MMS) charging (3GPP TS 32.270 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 271 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Location Services (LCS) charging (3GPP TS 32.271 version 12.0.0 Release 12)

156

ETSI TS 132 275 V9.7.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging (3GPP TS 32.275 version 9.7.0 Release 9) ETSI TS 132 275 V10.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging (3GPP TS 32.275 version 10.2.0 Release 10) ETSI TS 132 275 V11.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging (3GPP TS 32.275 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 132 275 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; MultiMedia Telephony (MMTel) charging (3GPP TS 32.275 version 12.1.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 132 280 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Advice of Charge (AoC) service (3GPP TS 32.280 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 295 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) transfer (3GPP TS 32.295 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 132 296 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Online Charging System (OCS): Applications and interfaces (3GPP TS 32.296 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 132 297 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) file format and transfer (3GPP TS 32.297 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 132 298 V9.19.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 9.19.0 Release 9 ETSI TS 132 298 V10.16.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 132 298 V11.11.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 132 298 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 132 299 V8.23.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version 8.23.0 Release 8)

ETSI TS 132 299 V10.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version 10.13.0 Release 10) ETSI TS 132 299 V11.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version 11.13.0 Release 11) ETSI TS 132 299 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 132 306 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Notification Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.306 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 316 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Integration Reference Point (IRP) management; Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.316 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 326 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Test management Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.326 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 336 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Notification Log (NL) Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.336 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 346 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT) Integration Reference Point (IRP): Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.346 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 356 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Communication Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.356 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 299 V9.18.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Diameter charging applications (3GPP TS 32.299 version 9.18.0 Release 9)

157


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 132 376 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Security services for Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.376 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 506 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-configuration of network elements Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.506 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 386 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.386 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 536 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Software management Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.536 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 396 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Delta synchronization Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.396 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 606 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.606 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 406 V11.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 132 616 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Bulk CM Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.616 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 416 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.416 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 422 V11.11.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace control and configuration management (3GPP TS 32.422 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 132 422 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace control and configuration management (3GPP TS 32.422 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 132 423 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace data definition and management (3GPP TS 32.423 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 446 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Trace Management Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.446 version 12.0.0 Release 12)

158

ETSI TS 132 666 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Kernel CM Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.666 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 133 106 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Lawful interception requirements (3GPP TS 33.106 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 133 107 V11.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Lawful interception architecture and functions (3GPP TS 33.107 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 133 107 V12.8.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Lawful interception architecture and functions (3GPP TS 33.107 version 12.8.0 Release 12) ETSI TS 133 108 V11.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Handover interface for Lawful Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 133 108 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Handover interface for Lawful Interception (LI) (3GPP TS 33.108 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 133 203 V12.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Access security for IP-based services (3GPP TS 33.203 version 12.7.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 133 234 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Wireless Local Area Network (WLAN) interworking security (3GPP TS 33.234 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 133 246 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Security of Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) (3GPP TS 33.246 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 133 303 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-based Services (ProSe); Security aspects (3GPP TS 33.303 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 133 310 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network Domain Security (NDS); Authentication Framework (AF) (3GPP TS 33.310 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 133 328 V12.8.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) media plane security (3GPP TS 33.328 version 12.8.0 Release 12) ETSI TS 133 401 V12.12.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security architecture (3GPP TS 33.401 version 12.12.0 Release 12) ETSI TS 133 402 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security aspects of non-3GPP accesses (3GPP TS 33.402 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 143 010 V8.0.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connection types (3GPP TS 43.010 version 8.0.1 Release 8) ETSI TS 143 010 V9.0.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connection types (3GPP TS 43.010 version 9.0.1 Release 9) ETSI TS 143 010 V10.0.2 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connection types (3GPP TS 43.010 version 10.0.2 Release 10) ETSI TS 143 010 V11.0.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connection types (3GPP TS 43.010 version 11.0.1 Release 11) ETSI TS 143 068 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Voice Group Call Service (VGCS); Stage 2 (3GPP TS 43.068 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 069 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Voice Broadcast Service (VBS); Stage 2 (3GPP TS 43.069 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 144 001 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station - Base Station System (MS - BSS) interface; General aspects and principles (3GPP TS 44.001 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 013 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Performance requirements on the mobile radio interface (3GPP TS 44.013 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 056 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; CTS radio interface layer 3 specification (3GPP TS 44.056 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 057 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; CTS supervising system layer 3 specification (3GPP TS 44.057 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 064 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station - Serving GPRS Support Node (MS-SGSN); Logical Link Control (LLC) Layer Specification (3GPP TS 44.064 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 065 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) - Serving GPRS Support Node (SGSN); Subnetwork Dependent Convergence Protocol (SNDCP) (3GPP TS 44.065 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 068 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Group Call Control (GCC) protocol (3GPP TS 44.068 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 069 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Broadcast Call Control (BCC) protocol (3GPP TS 44.069 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 010 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem synchronization (3GPP TS 45.010 version 12.0.0 Release 12) GLOBAL SYSTEM ETSI TS 145 015 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Release independent Downlink Advanced Receiver Performance (DARP); Implementation guidelines (3GPP TS 45.015 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 022 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio link management in hierarchical networks (3GPP TS 45.022 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 056 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; CTS-FP Radio subsystem (3GPP TS 45.056 version 12.0.0 Release 12)

159


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 146 001 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Full rate speech; Processing functions (3GPP TS 46.001 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 041 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Discontinuous Transmission (DTX) for half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.041 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 002 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Half rate speech processing functions (3GPP TS 46.002 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 042 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Voice Activity Detector (VAD) for half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.042 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 006 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; ANSI-C code for the GSM half rate speech codec (3GPP TS 46.006 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 051 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Enhanced Full Rate (EFR) speech processing functions; General description (3GPP TS 46.051 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 007 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Test sequences for the GSM half rate speech codec (3GPP TS 46.007 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 053 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); ANSI-C code for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (3GPP TS 46.053 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 008 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half Rate Speech; Performance Characterization of the GSM Half Rate speech codec (3GPP TS 46.008 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 054 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Test sequences for the GSM Enhanced Full Rate (EFR) speech codec (3GPP TS 46.054 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 010 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Full rate speech; Transcoding (3GPP TS 46.010 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 060 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Enhanced Full Rate (EFR) speech transcoding (3GPP TS 46.060 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 011 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Full rate speech; Substitution and muting of lost frames for full rate speech channels (3GPP TS 46.011 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 061 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Substitution and muting of lost frames for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.061 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 146 012 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Full rate speech; Comfort noise aspect for full rate speech traffic channels (3GPP TS 46.012 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 020 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Half rate speech transcoding (3GPP TS 46.020 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 021 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Substitution and muting of lost frames for half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.021 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 022 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Half rate speech; Comfort noise aspects for the half rate speech traffic channels (3GPP TS 46.022 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 031 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Full rate speech; Discontinuous Transmission (DTX) for full rate speech traffic channels (3GPP TS 46.031 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 032 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Full rate speech; Voice Activity Detector (VAD) for full rate speech traffic channels (3GPP TS 46.032 version 12.0.0 Release 12)

160

ETSI TS 146 062 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Comfort noise aspects for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.062 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 081 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Discontinuous Transmission (DTX) for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.081 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 146 082 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Voice Activity Detector (VAD) for Enhanced Full Rate (EFR) speech traffic channels (3GPP TS 46.082 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 060 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); In-band control of remote transcoders and rate adaptors for full rate traffic channels (3GPP TS 48.060 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 061 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); In-band control of remote transcoders and rate adaptors for half rate traffic channels (3GPP TS 48.061 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 149 008 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Application of the Base Station System Application Part (BSSAP) on the E interface (3GPP TS 49.008 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 151 010-4 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 4: Subscriber Identity Module (SIM) application toolkit conformance test specification (3GPP TS 51.010-4 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 151 021 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System (BSS) equipment specification; Radio aspects (3GPP TS 51.021 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 151 026 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System (BSS) equipment specification; Part 4: Repeaters (3GPP TS 51.026 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 152 021 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Network Management (NM) procedures and messages on the A-bis interface (3GPP TS 52.021 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 212 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and Charging Control (PCC); Reference points (3GPP TS 29.212 version 12.6.0 Release 12) ETSI GS ORI 001 V4.1.1 (2014-10) Open Radio equipment Interface (ORI); Requirements for Open Radio equipment Interface (ORI) (Release 4) ETSI GS ORI 002-1 V4.1.1 (2014-10) Open Radio equipment Interface (ORI); ORI interface Specification; Part 1: Low Layers (Release 4) ETSI GS ORI 002-2 V4.1.1 (2014-10) Open Radio equipment Interface (ORI); ORI Interface Specification; Part 2: Control and Management (Release 4) ETSI TR 102 775 V1.6.3 (2014-10) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Guidance on objectives for Quality related Parameters at VoIP SegmentConnection Points; A support to NGN transmission planners ETSI TR 121 905 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Vocabulary for 3GPP Specifications (3GPP TR 21.905 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 988 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on alternatives to E.164 for Machine-Type Communications (MTC) (3GPP TR 22.988 version 12.2.0 Release 12) ETSI TR 124 930 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Signalling flows for the session setup in the IP Multimedia core network Subsystem (IMS) based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TR 24.930 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 912 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study for evolved Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TR 25.912 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 125 914 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Measurements of radio performances for UMTS terminals in speech mode (3GPP TR 25.914 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 992 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); UTRAN/GERAN requirements (3GPP TR 25.992 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 129 935 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on User Data Convergence (UDC) data model (3GPP TR 29.935 version 12.0.0 Release 12 ETSI TR 133 871 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Security for WebRTC IMS Client access to IMS (3GPP TR 33.871 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 133 905 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Recommendations for Trusted Open Platforms (3GPP TR 33.905 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 133 919 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Generic Authentication Architecture (GAA); System description (3GPP TR 33.919 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 133 924 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Identity management and 3GPP security interworking; Identity management and Generic Authentication Architecture (GAA) interworking (3GPP TR 33.924 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 133 937 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study of mechanisms for Protection against Unsolicited Communication for IMS (PUCI) (3GPP TR 33.937 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 133 980 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Liberty Alliance and 3GPP security interworking; Interworking of Liberty Alliance Identity Federation Framework (ID-FF), Identity Web Services Framework (ID-WSF) and Generic Authentication Architecture (GAA) (3GPP TR 33.980 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 135 909 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: an example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 5: Summary and results of design and evaluation (3GPP TR 35.909 version 12.0.0 Release 12)

161


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TR 135 919 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 5: Design and evaluation report (3GPP TR 35.919 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 135 924 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms EEA3 & EIA3; Document 4: Design and Evaluation Report (3GPP TR 35.924 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 136 913 V12.0.0 (2014-10) LTE; Requirements for further advancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (LTE-Advanced) (3GPP TR 36.913 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 141 033 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful Interception requirements for GSM (3GPP TR 41.033 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 143 902 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Enhanced Generic Access Networks (EGAN) study (3GPP TR 43.902 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 155 919 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 4: Design and evaluation report (3GPP TR 55.919 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 102 622 V11.3.0 (2014-10) Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF) Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 11) ETSI TS 102 622 V12.1.0 (2014-10) Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF) Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 12) ETSI TS 103 256 V1.1.1 (2014-10) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Reference webpage for subjective testing ETSI TS 122 268 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Public Warning System (PWS) requirements (3GPP TS 22.268 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 122 368 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service requirements for Machine-Type Communications (MTC); Stage 1 (3GPP TS 22.368 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 123 002 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network architecture (3GPP TS 23.002 version 12.5.0 Release 12)

162

ETSI TS 123 003 V11.9.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 123 007 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Restoration procedures (3GPP TS 23.007 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 123 018 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Basic call handling; Technical realization (3GPP TS 23.018 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 123 040 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of the Short Message Service (SMS) (3GPP TS 23.040 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 123 041 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS) (3GPP TS 23.041 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 123 067 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption Service (eMLPP); Stage 2 (3GPP TS 23.067 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 078 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL) Phase 4; Stage 2 (3GPP TS 23.078 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 082 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Forwarding (CF) supplementary services; Stage 2 (3GPP TS 23.082 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 122 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Non-Access-Stratum (NAS) functions related to Mobile Station (MS) in idle mode (3GPP TS 23.122 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 123 153 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Out of band transcoder control; Stage 2 (3GPP TS 23.153 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 204 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Support of Short Message Service (SMS) over generic 3GPP Internet Protocol (IP) access; Stage 2 (3GPP TS 23.204 version 12.4.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 123 205 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Bearer-independent circuit-switched core network; Stage 2 (3GPP TS 23.205 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 216 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC); Stage 2 (3GPP TS 23.216 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 123 218 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) session handling; IM call model; Stage 2 (3GPP TS 23.218 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 123 221 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Architectural requirements (3GPP TS 23.221 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 231 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); SIP-I based circuit-switched core network; Stage 2 (3GPP TS 23.231 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 682 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Architecture enhancements to facilitate communications with packet data networks and applications (3GPP TS 23.682 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 124 007 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface signalling layer 3; General Aspects (3GPP TS 24.007 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 022 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Link Protocol (RLP) for circuit switched bearer and teleservices (3GPP TS 24.022 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 083 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Waiting (CW) and Call Hold (HOLD) supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.083 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 084 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multi Party (MPTY) supplementary service; Stage 3 (3GPP TS 24.084 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 236 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Intra-domain connection of Radio Access Network (RAN) nodes to multiple Core Network (CN) nodes (3GPP TS 23.236 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 085 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Closed User Group (CUG) supplementary service; Stage 3 (3GPP TS 24.085 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 237 V12.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Service Continuity; Stage 2 (3GPP TS 23.237 version 12.7.0 Release 12)

ETSI TS 124 086 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Advice of Charge (AoC) supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.086 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 251 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network sharing; Architecture and functional description (3GPP TS 23.251 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 124 087 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Userto-User Signalling (UUS) Supplementary Service; Stage 3 (3GPP TS 24.087 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 271 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Functional stage 2 description of Location Services (LCS) (3GPP TS 23.271 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 123 284 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Local Call Local Switch (LCLS); Stage 2 (3GPP TS 23.284 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 292 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) centralized services; Stage 2 (3GPP TS 23.292 version 12.4.0 Release 12)

ETSI TS 124 088 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Barring (CB) supplementary service; Stage 3 (3GPP TS 24.088 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 090 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Unstructured Supplementary Service Data (USSD); Stage 3 (3GPP TS 24.090 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 091 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service; Stage 3 (3GPP TS 24.091 version 12.0.0 Release 12)

163


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 124 093 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS); Stage 3 (3GPP TS 24.093 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 322 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Tunnelling of IP Multimedia Subsystem (IMS) services over restrictive access networks; Stage 3 (3GPP TS 24.322 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 124 096 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Name Identification supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.096 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 606 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Message Waiting Indication (MWI) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.606 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 109 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Bootstrapping interface (Ub) and network application function interface (Ua); Protocol details (3GPP TS 24.109 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 124 135 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multicall supplementary service; Stage 3 (3GPP TS 24.135 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 141 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Presence service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.141 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 124 611 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Anonymous Communication Rejection (ACR) and Communication Barring (CB) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.611 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 124 615 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Communication Waiting (CW) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol Specification (3GPP TS 24.615 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 124 167 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP IMS Management Object (MO); Stage 3 (3GPP TS 24.167 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 124 616 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Malicious Communication Identification (MCID) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.616 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 124 182 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized Alerting Tones (CAT); Protocol specification (3GPP TS 24.182 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 628 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Common Basic Communication procedures using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.628 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 124 238 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Session Initiation Protocol (SIP) based user configuration; Stage 3 (3GPP TS 24.238 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 629 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Explicit Communication Transfer (ECT) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.629 version 12.4.0 Release 12)

ETSI TS 124 239 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Flexible Alerting (FA) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.239 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 247 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Messaging service using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.247 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 315 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Operator Determined Barring (ODB); Stage 3: protocol specification (3GPP TS 24.315 version 12.0.0 Release 12)

164

ETSI TS 124 642 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Completion of Communications to Busy Subscriber (CCBS) and Completion of Communications by No Reply (CCNR) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.642 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 647 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Advice Of Charge (AOC) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (3GPP TS 24.647 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 123 V12.1.2 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (TDD) (3GPP TS 25.123 version 12.1.2 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 125 172 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of Assisted Galileo and Additional Navigation Satellite Systems (A-GANSS) Frequency Division Duplex (FDD) (3GPP TS 25.172 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 622 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.622 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 173 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of Assisted Galileo and Additional Navigation Satellite Systems (A-GANSS) Time Division Duplex (TDD) (3GPP TS 25.173 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 624 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; State management data definition Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.624 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 305 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Stage 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning in UTRAN (3GPP TS 25.305 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 625 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; State management data definition Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.625 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 327 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Packet Access (HSPA); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a release-independent frequency band and multi-carrier configuration (3GPP TS 25.327 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 346 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Introduction of the Multimedia Broadcast/ Multicast Service (MBMS) in the Radio Access Network (RAN); Stage 2 (3GPP TS 25.346 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 367 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobility procedures for Home Node B (HNB); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.367 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 401 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN overall description (3GPP TS 25.401 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 410 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface: General aspects and principles (3GPP TS 25.410 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 413 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu interface Radio Access Network Application Part (RANAP) signalling (3GPP TS 25.413 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 128 390 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence (FMC); Interface Integration Reference Point (IRP) Solution Profiles (SPs) (3GPP TS 28.390 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 620 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence (FMC) Federated Network Information Model (FNIM) Umbrella Information Model (UIM) (3GPP TS 28.620 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 621 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.621 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 627 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-Organizing Networks (SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.627 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 628 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-Organizing Networks (SON) Policy Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.628 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 631 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Inventory Management (IM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.631 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 651 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.651 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 652 V11.3.1 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.652 version 11.3.1 Release 11) ETSI TS 128 652 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.652 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 654 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.654 version 12.0.0 Release 12)

165


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 128 655 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; GSM/EDGE Radio Access Network (GERAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.655 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 702 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.702 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 657 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.657 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 704 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; IP Multimedia Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.704 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 658 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.658 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 705 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; IP Multimedia Subsystem (IMS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.705 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 661 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.661 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 707 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.707 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 662 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.662 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 708 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Evolved Packet Core (EPC) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.708 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 671 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.671 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 731 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Transport Network (TN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.731 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 672 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.672 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 732 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Transport Network (TN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.732 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 674 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.674 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 734 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Signalling Transport Network (STN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.734 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 675 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.675 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 735 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Signalling Transport Network (STN) interface Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.735 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 128 701 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Core Network (CN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.701 version 12.0.0 Release 12)

166


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 128 751 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 28.751 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 129 228 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Cx and Dx Interfaces; Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.228 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 128 752 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.752 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 129 229 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Cx and Dx interfaces based on the Diameter protocol; Protocol details (3GPP TS 29.229 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 129 002 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile Application Part (MAP) specification (3GPP TS 29.002 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 018 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Serving GPRS Support Node (SGSN) - Visitors Location Register (VLR); Gs interface layer 3 specification (3GPP TS 29.018 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 109 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Zh and Zn Interfaces based on the Diameter protocol; Stage 3 (3GPP TS 29.109 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 120 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile Application Part (MAP) specification for Gateway Location Register (GLR) (3GPP TS 29.120 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 168 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Cell Broadcast Centre interfaces with the Evolved Packet Core; Stage 3 (3GPP TS 29.168 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 171 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Location Services (LCS); LCS Application Protocol (LCS-AP) between the Mobile Management Entity (MME) and Evolved Serving Mobile Location Centre (E-SMLC); SLs interface (3GPP TS 29.171 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 129 172 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Location Services (LCS); Evolved Packet Core (EPC) LCS Protocol (ELP) between the Gateway Mobile Location Centre (GMLC) and the Mobile Management Entity (MME); SLg interface (3GPP TS 29.172 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 129 219 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Policy and charging control: Spending limit reporting over Sy reference point (3GPP TS 29.219 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 129 230 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Diameter applications; 3GPP specific codes and identifiers (3GPP TS 29.230 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 231 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Application of SIP-I Protocols to Circuit Switched (CS) core network architecture; Stage 3 (3GPP TS 29.231 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 232 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Media Gateway Controller (MGC) - Media Gateway (MGW) interface; Stage 3 (3GPP TS 29.232 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 235 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between SIP-I based circuit-switched core network and other networks (3GPP TS 29.235 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 238 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interconnection Border Control Functions (IBCF) - Transition Gateway (TrGW) interface, Ix interface; Stage 3 (3GPP TS 29.238 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 129 240 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Generic User Profile (GUP); Stage 3; Network (3GPP TS 29.240 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 272 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Packet System (EPS); Mobility Management Entity (MME) and Serving GPRS Support Node (SGSN) related interfaces based on Diameter protocol (3GPP TS 29.272 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 273 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAA interfaces (3GPP TS 29.273 version 12.5.0 Release 12)

167


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 129 274 V9.12.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3 (3GPP TS 29.274 version 9.12.0 Release 9) ETSI TS 129 274 V10.13.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3 (3GPP TS 29.274 version 10.13.0 Release 10) ETSI TS 129 274 V11.12.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3 (3GPP TS 29.274 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 129 274 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Evolved General Packet Radio Service (GPRS) Tunnelling Protocol for Control plane (GTPv2-C); Stage 3 (3GPP TS 29.274 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 275 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) based Mobility and Tunnelling protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.275 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 129 276 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP Evolved Packet System (EPS); Optimized handover procedures and protocols between E-UTRAN access and cdma2000 HRPD Access; Stage 3 (3GPP TS 29.276 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 129 277 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Optimised handover procedures and protocol between EUTRAN access and non-3GPP accesses (S102); Stage 3 (3GPP TS 29.277 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 278 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL) Phase 4; CAMEL Application Part (CAP) specification for IP Multimedia Subsystems (IMS) (3GPP TS 29.278 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 279 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile IPv4 (MIPv4) based mobility protocols; Stage 3 (3GPP TS 29.279 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 280 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Packet System (EPS); 3GPP Sv interface (MME to MSC, and SGSN to MSC) for SRVCC (3GPP TS 29.280 version 12.2.0 Release 12)

168

ETSI TS 129 281 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General Packet Radio System (GPRS) Tunnelling Protocol User Plane (GTPv1-U) (3GPP TS 29.281 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 282 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile IPv6 vendor specific option format and usage within 3GPP (3GPP TS 29.282 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 129 303 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Domain Name System Procedures; Stage 3 (3GPP TS 29.303 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 129 305 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; InterWorking Function (IWF) between MAP based and Diameter based interfaces (3GPP TS 29.305 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 129 328 V11.12.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface; Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.328 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 129 328 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Subsystem Sh interface; Signalling flows and message contents (3GPP TS 29.328 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 129 329 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Sh interface based on the Diameter protocol; Protocol details (3GPP TS 29.329 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 129 332 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Media Gateway Control Function (MGCF) - IM Media Gateway; Mn interface (3GPP TS 29.332 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 333 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multimedia Resource Function Controller (MRFC) - Multimedia Resource Function Processor (MRFP) Mp interface; Stage 3 (3GPP TS 29.333 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 129 334 V12.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IMS Application Level Gateway (IMS-ALG) - IMS Access Gateway (IMS-AGW); Iq Interface; Stage 3 (3GPP TS 29.334 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 129 335 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; User Data Convergence (UDC); User data repository access protocol over the Ud interface; Stage 3 (3GPP TS 29.335 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 129 336 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Home Subscriber Server (HSS) diameter interfaces for interworking with packet data networks and applications (3GPP TS 29.336 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 129 337 V11.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Diameter-based T4 Interface for communications with packet data networks and applications (3GPP TS 29.337 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 129 337 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Diameter-based T4 Interface for communications with packet data networks and applications (3GPP TS 29.337 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 129 338 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Diameter based protocols to support Short Message Service (SMS) capable Mobile Management Entities (MMEs) (3GPP TS 29.338 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 129 344 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Proximity-services (Prose) Function to Home Subscriber Server (HSS) aspects (PC4); Stage 3 (3GPP TS 29.344 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 345 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Inter-Proximity-services (Prose) Function signalling aspects (PC6/PC7); Stage 3 (3GPP TS 29.345 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 364 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Application Server (AS) service data descriptions for AS interoperability (3GPP TS 29.364 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 129 658 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; SIP Transfer of IP Multimedia Service Tariff Information; Protocol specification (3GPP TS 29.658 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 103 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) overview and usage guide (3GPP TS 32.103 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 107 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence (FMC) Federated Network Information Model (FNIM) (3GPP TS 32.107 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 121 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm Management (AAM) Integration Reference Point (IRP): Requirements (3GPP TS 32.121 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 122 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Advanced Alarm Management (AAM) Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.122 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 140 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscription Management (SuM) requirements (3GPP TS 32.140 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 141 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscription Management (SuM) architecture (3GPP TS 32.141 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 150 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) Concept and definitions (3GPP TS 32.150 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 131 103 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Characteristics of the IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) application (3GPP TS 31.103 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 132 151 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) Information Service (IS) template (3GPP TS 32.151 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 131 115 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Secured packet structure for (Universal) Subscriber Identity Module (U)SIM Toolkit applications (3GPP TS 31.115 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 152 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) Information Service (IS) Unified Modelling Language (UML) repertoire (3GPP TS 32.152 version 12.0.0 Release 12)

169


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 132 153 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) technology specific templates, rules and guidelines (3GPP TS 32.153 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 154 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Backward and Forward Compatibility (BFC); Concept and definitions (3GPP TS 32.154 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 155 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Requirements template (3GPP TS 32.155 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 156 V11.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence (FMC) model repertoire (3GPP TS 32.156 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 132 156 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence (FMC) model repertoire (3GPP TS 32.156 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 157 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Integration Reference Point (IRP) Information Service (IS) template (3GPP TS 32.157 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 176 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscription Management (SuM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.176 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 293 V12.0.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Proxy function (3GPP TS 32.293 version 12.0.1 Release 12) ETSI TS 132 366 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.366 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 405 V7.9.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 7.9.0 Release 7)

170

ETSI TS 132 405 V8.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 8.6.0 Release 8) ETSI TS 132 405 V9.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 9.3.0 Release 9) ETSI TS 132 405 V10.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 10.1.0 Release 10) ETSI TS 132 405 V11.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 132 406 V7.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 7.2.0 Release 7) ETSI TS 132 406 V8.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 8.1.0 Release 8) ETSI TS 132 406 V9.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 9.1.0 Release 9) ETSI TS 132 406 V10.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 10.1.0 Release 10)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 132 442 V10.7.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Trace Management Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.442 version 10.7.1 Release 10)

ETSI TS 135 203 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and integrity algorithms; Document 3: Implementors' test data (3GPP TS 35.203 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 105 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Cryptographic algorithm requirements (3GPP TS 33.105 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 135 204 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and integrity algorithms; Document 4: Design conformance test data (3GPP TS 35.204 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 204 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Network Domain Security (NDS); Transaction Capabilities Application Part (TCAP) user security (3GPP TS 33.204 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 135 205 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: General (3GPP TS 35.205 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 221 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Support for subscriber certificates (3GPP TS 33.221 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 135 206 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 2: Algorithm specification (3GPP TS 35.206 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 224 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic Bootstrapping Architecture (GBA) push layer (3GPP TS 33.224 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 133 259 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Key establishment between a UICC hosting device and a remote device (3GPP TS 33.259 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 133 320 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Security of Home Node B (HNB) / Home evolved Node B (HeNB) (3GPP TS 33.320 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 134 108 V11.11.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Common test environments for User Equipment (UE); Conformance testing (3GPP TS 34.108 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 134 121-1 V11.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception (FDD); Part 1: Conformance specification (3GPP TS 34.121-1 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 135 201 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and integrity algorithms; Document 1: f8 and f9 specification (3GPP TS 35.201 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 202 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the 3GPP confidentiality and integrity algorithms; Document 2: Kasumi specification (3GPP TS 35.202 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 135 207 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 3: Implementors' test data (3GPP TS 35.207 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 208 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G Security; Specification of the MILENAGE algorithm set: An example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 4: Design conformance test data (3GPP TS 35.208 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 215 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 1: UEA2 and UIA2 specifications (3GPP TS 35.215 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 216 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 2: SNOW 3G specification (3GPP TS 35.216 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 221 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms EEA3 & EIA3; Document 1: EEA3 and EIA3 specifications (3GPP TS 35.221 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 222 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms EEA3 & EIA3; Document 2: ZUC specification (3GPP TS 35.222 version 12.0.0 Release 12)

171


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 135 223 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms EEA3 & EIA3; Document 3: Implementors' test data (3GPP TS 35.223 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 137 571-1 V11.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 1: Conformance test specification (3GPP TS 37.571-1 version 11.2.0 Release 11) ETSI TS 137 571-1 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 1: Conformance test specification (3GPP TS 37.571-1 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 142 033 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Lawful Interception; Stage 1 (3GPP TS 42.033 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 005 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical performance objectives (3GPP TS 43.005 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 033 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 3G security; Lawful Interception; Stage 2 (3GPP TS 43.033 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 073 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Localised Service Area (SoLSA); Stage 2 (3GPP TS 43.073 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 020 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Rate adaption on the Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS - MSC) interface (3GPP TS 48.020 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 155 205 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of the GSM-MILENAGE algorithms: An example algorithm set for the GSM Authentication and Key Generation Functions A3 and A8 (3GPP TS 55.205 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 155 216 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 1: A5/3 and GEA3 specifications (3GPP TS 55.216 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 155 217 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 2: Implementors' test data (3GPP TS 55.217 version 12.0.0 Release 12)

172

ETSI TS 155 218 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 3G Security; Specification of the A5/3 encryption algorithms for GSM and ECSD, and the GEA3 encryption algorithm for GPRS; Document 3: Design conformance test data (3GPP TS 55.218 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 155 226 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 3G Security; Specification of the A5/4 Encryption Algorithms for GSM and ECSD, and the GEA4 Encryption Algorithm for GPRS (3GPP TS 55.226 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 155 236 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Specification of A8_V MILENAGE Algorithm: An example algorithm for the key generation function A8_V (3GPP TS 55.236 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 186 002-3 V1.3.2 (2014-10) Core Network and Interoperability Testing (INT); Interworking between Session Initiation Protocol (SIP) and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC) or ISDN User Part (ISUP); Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) for Profile C ETSI TS 102 622 V11.2.0 (2014-10) Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF) Interface; Host Controller Interface (HCI) (Release 11) ETSI EN 305 550-1 V1.2.1 (2014-10) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods ETSI EN 305 550-2 V1.2.1 (2014-10) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI ES 202 718 V1.2.1 (2014-10) Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); Transmission Requirements for IP-based Narrowband and Wideband Home Gateways and Other Media Gateways from a QoS Perspective as Perceived by the User ETSI GS SMT 001 V1.1.1 (2014-10) Surface Mount Technology (SMT) Requirements for Embedded Communication Modules For Machine To Machine Communications ETSI TR 122 903 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Videotelephony teleservice (3GPP TR 22.903 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 906 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on IMS based peer-to-peer content distribution services (3GPP TR 22.906 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TR 122 908 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Paging Permission with Access Control (PPAC) (3GPP TR 22.908 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 912 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study into network selection requirements for non-3GPP access (3GPP TR 22.912 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 934 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study on 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.934 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 935 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study on Location Services (LCS) for Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TR 22.935 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 936 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multi-system terminals (3GPP TR 22.936 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 937 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Requirements for service continuity between mobile and Wireless Local Area Network (WLAN) networks (3GPP TR 22.937 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 940 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) messaging (3GPP TR 22.940 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 942 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Value Added Services (VAS) for Short Message Service (SMS) (3GPP TR 22.942 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 944 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Report on service requirements for UE functionality split (3GPP TR 22.944 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 947 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Study on Personal Broadcast Service (PBS) (3GPP TR 22.947 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 948 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study of requirements of IP-Multimedia Subsystem (IMS) convergent multimedia conferencing (3GPP TR 22.948 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 122 949 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on a generalized privacy capability (3GPP TR 22.949 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 950 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Priority service feasibility study (3GPP TR 22.950 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 951 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service aspects and requirements for network sharing (3GPP TR 22.951 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 952 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Priority service guide (3GPP TR 22.952 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 953 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia priority service feasibility study (3GPP TR 22.953 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 967 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transferring of emergency call data (3GPP TR 22.967 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 968 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study for requirements for a Public Warning System (PWS) service (3GPP TR 22.968 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 973 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IMS Multimedia Telephony service; and supplementary services (3GPP TR 22.973 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 977 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study for speech-enabled services (3GPP TR 22.977 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 978 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; All-IP network (AIPN) feasibility study (3GPP TR 22.978 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 979 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Feasibility study on combined Circuit Switched (CS) calls and IP Multimedia Subsystem (IMS) sessions (3GPP TR 22.979 version 12.0.0 Release 12)

173


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TR 122 980 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network composition feasibility study (3GPP TR 22.980 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 982 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study of Customised Alerting Tone (CAT) requirements (3GPP TR 22.982 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 983 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Services alignment and migration (3GPP TR 22.983 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 122 985 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for the User Data Convergence (UDC) (3GPP TR 22.985 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 125 967 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Home Node B (HNB) Radio Frequency (RF) requirements (FDD) (3GPP TR 25.967 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 968 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 1.28 Mcps TDD Home NodeB Radio Frequency (RF) (3GPP TR 25.968 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 129 909 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Diameter-based protocols usage and recommendations in 3GPP (3GPP TR 29.909 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 131 900 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; SIM/USIM internal and external interworking aspects (3GPP TR 31.900 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 122 986 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Study on Service Specific Access Control (3GPP TR 22.986 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 132 901 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Study on User Data Convergence (UDC) information model handling and provisioning: Example use cases (3GPP TR 32.901 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 122 987 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study of haptic services requirements (3GPP TR 22.987 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 134 926 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Electromagnetic compatibility (EMC); Table of international requirements for mobile terminals and ancillary equipment (3GPP TR 34.926 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 125 906 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Dynamically reconfiguring a Frequency Division Duplex (FDD) User Equipment (UE) receiver to reduce power consumption when desired Quality of Service (QoS) is met (3GPP TR 25.906 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 136 932 V12.1.0 (2014-10) LTE; Scenarios and requirements for small cell enhancements for E-UTRA and E-UTRAN (3GPP TR 36.932 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TR 125 942 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Frequency (RF) system scenarios (3GPP TR 25.942 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 137 977 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Verification of radiated multi-antenna reception performance of User Equipment (UE) (3GPP TR 37.977 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TR 125 943 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Deployment aspects (3GPP TR 25.943 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 145 050 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Background for Radio Frequency (RF) requirements (3GPP TR 45.050 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 125 951 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); FDD Base Station (BS) classification (3GPP TR 25.951 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 101 556-3 V1.1.1 (2014-10) Intelligent Transport Systems (ITS); Infrastructure to Vehicle Communications; Part 3: Communications system for the planning and reservation of EV energy supply using wireless networks

ETSI TR 125 956 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) repeater planning guidelines and system analysis (3GPP TR 25.956 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 963 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Feasibility study on interference cancellation for UTRA FDD User Equipment (UE) (3GPP TR 25.963 version 12.0.0 Release 12)

174

ETSI TS 102 657 V1.16.1 (2014-10) Lawful Interception (LI); Retained data handling; Handover interface for the request and delivery of retained data ETSI TS 102 709-1 V3.2.1 (2014-10) Core Network and Interoperability Testing (INT); Interworking between the 3GPP Cs domain with BICC or ISUP as signalling protocol and external SIP-I networks; (3GPP Release 8); Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 102 709-2 V3.3.1 (2014-10) Core Network and Interoperability Testing (INT); Interworking between the 3GPP Cs domain with BICC or ISUP as signalling protocol and external SIP-I networks; (3GPP Release 8); Part 2: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP)

ETSI TS 122 041 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Operator Determined Barring (ODB) (3GPP TS 22.041 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 103 289-1 V1.1.1 (2014-10) Core Network and Interoperability Testing (INT); Diameter Conformance testing for Cx and Dx interfaces; (3GPP Release 10); Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)

ETSI TS 122 042 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Network Identity and TimeZone (NITZ); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.042 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 121 111 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; USIM and IC card requirements (3GPP TS 21.111 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 057 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile Execution Environment (MExE); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.057 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 002 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Circuit Bearer Services (BS) supported by a Public Land Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.002 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 003 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Circuit Teleservices supported by a Public Land Mobile Network (PLMN) (3GPP TS 22.003 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 004 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General on supplementary services (3GPP TS 22.004 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 016 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; International Mobile station Equipment Identities (IMEI) (3GPP TS 22.016 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 022 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Personalisation of Mobile Equipment (ME); Mobile functionality specification (3GPP TS 22.022 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 024 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Description of Charge Advice Information (CAI) (3GPP TS 22.024 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 034 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Circuit Switched Data (HSCSD); Stage 1 (3GPP TS 22.034 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 038 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (U)SIM Application Toolkit (USAT); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.038 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 060 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General Packet Radio Service (GPRS); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.060 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 066 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Support of Mobile Number Portability (MNP); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.066 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 067 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); enhanced Multi Level Precedence and Pre-emption service (eMLPP); Stage 1 (3GPP TS 22.067 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 071 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Location Services (LCS); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.071 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 072 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Deflection (CD) service description; Stage 1 (3GPP TS 22.072 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 078 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.078 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 079 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Support of Optimal Routeing (SOR); Service definition; Stage 1 (3GPP TS 22.079 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 081 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Line Identification supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.081 version 12.0.0 Release 12)

175


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 122 082 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Forwarding (CF) Supplementary Services; Stage 1 (3GPP TS 22.082 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 096 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Name identification supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.096 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 083 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Waiting (CW) and Call Holding (HOLD); Supplementary Services; Stage 1 (3GPP TS 22.083 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 097 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multiple Subscriber Profile (MSP) Phase 2; Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.097 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 084 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); MultiParty (MPTY) supplementary service; Stage 1 (3GPP TS 22.084 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 105 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Services and service capabilities (3GPP TS 22.105 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 085 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Closed User Group (CUG) supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.085 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 129 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service aspects; Handover requirements between UTRAN and GERAN or other radio systems (3GPP TS 22.129 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 086 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Advice of Charge (AoC) supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.086 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 135 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multicall; Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.135 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 087 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Userto-User Signalling (UUS); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.087 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 140 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Messaging Service (MMS); Stage 1 (3GPP TS 22.140 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 088 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Call Barring (CB) supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.088 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 141 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Presence service; Stage 1 (3GPP TS 22.141 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 090 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Unstructured Supplementary Service Data (USSD); Stage 1 (3GPP TS 22.090 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 142 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Value Added Services (VAS) for Short Message Service (SMS) requirements (3GPP TS 22.142 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 091 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Explicit Call Transfer (ECT) supplementary service; Stage 1 (3GPP TS 22.091 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 146 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Stage 1 (3GPP TS 22.146 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 093 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Completion of Calls to Busy Subscriber (CCBS); Service description, Stage 1 (3GPP TS 22.093 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 153 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia priority service (3GPP TS 22.153 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 094 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Follow Me service description; Stage 1 (3GPP TS 22.094 version 12.0.0 Release 12)

176

ETSI TS 122 174 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Push Service; Service aspects; Stage 1 (3GPP TS 22.174 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 122 182 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Customized Alerting Tones (CAT) requirements; Stage 1 (3GPP TS 22.182 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 340 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) messaging; Stage 1 (3GPP TS 22.340 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 220 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Service requirements for Home Node B (HNB) and Home eNode B (HeNB) (3GPP TS 22.220 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 519 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Business Communication Requirements (3GPP TS 22.519 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 226 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Global Text Telephony (GTT); Stage 1 (3GPP TS 22.226 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 146 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of facsimile Group 3 non-transparent (3GPP TS 23.146 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 233 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end packet-switched streaming service; Stage 1 (3GPP TS 22.233 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 240 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service requirements for 3GPP Generic User Profile (GUP); Stage 1 (3GPP TS 22.240 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 242 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Digital Rights Management (DRM); Stage 1 (3GPP TS 22.242 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 243 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech recognition framework for automated voice services; Stage 1 (3GPP TS 22.243 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 246 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user services; Stage 1 (3GPP TS 22.246 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 250 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Group Management; Stage 1 (3GPP TS 22.250 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 259 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service requirements for Personal Network Management (PNM); Stage 1 (3GPP TS 22.259 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 279 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Combined Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) sessions; Stage 1 (3GPP TS 22.279 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 123 172 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Technical realization of Circuit Switched (CS) multimedia service UDI/RDI fallback and service modification; Stage 2 (3GPP TS 23.172 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 202 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Circuit switched data bearer services (3GPP TS 23.202 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 312 V12.6.1 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Access Network Discovery and Selection Function (ANDSF) Management Object (MO) (3GPP TS 24.312 version 12.6.1 Release 12) ETSI TS 125 101 V11.10.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 125 101 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.101 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 125 102 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 25.102 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 104 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (FDD) (3GPP TS 25.104 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 125 105 V11.7.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 25.105 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 125 105 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 25.105 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 106 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater radio transmission and reception (3GPP TS 25.106 version 12.0.0 Release 12)

177


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 125 111 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Location Measurement Unit (LMU) performance specification; User Equipment (UE) positioning in UTRAN (3GPP TS 25.111 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 113 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base station (BS) and repeater electromagnetic compatibility (EMC) (3GPP TS 25.113 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 116 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater radio transmission and reception (LCR TDD) (3GPP TS 25.116 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 133 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of radio resource management (FDD) (3GPP TS 25.133 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 125 141 V10.11.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 10.11.0 Release 10) ETSI TS 125 141 V11.9.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 141 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 125 142 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station (BS) conformance testing (TDD) (3GPP TS 25.142 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 143 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater conformance testing (3GPP TS 25.143 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 153 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRA repeater conformance testing (LCR TDD) (3GPP TS 25.153 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 171 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Requirements for support of Assisted Global Positioning System (A-GPS); Frequency Division Duplex (FDD) (3GPP TS 25.171 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 127 001 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General on Terminal Adaptation Functions (TAF) for Mobile Stations (MS) (3GPP TS 27.001 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 127 002 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal Adaptation Functions (TAF) for services using asynchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.002 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 127 003 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal Adaptation Functions (TAF) for services using synchronous bearer capabilities (3GPP TS 27.003 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 127 010 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Terminal Equipment to User Equipment (TE-UE) multiplexer protocol (3GPP TS 27.010 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 127 060 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Packet domain; Mobile Station (MS) supporting Packet Switched services (3GPP TS 27.060 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 007 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); General requirements on interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) and the Integrated Services Digital Network (ISDN) or Public Switched Telephone Network (PSTN) (3GPP TS 29.007 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 161 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services with Wireless Local Area Network (WLAN) access and Packet data Networks (PDN) (3GPP TS 29.161 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 164 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Interworking between the 3GPP CS domain with BIC or ISUP as signalling protocol and external SIP-I networks (3GPP TS 29.164 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 311 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service Level Interworking (SLI) for messaging services (3GPP TS 29.311 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 414 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Core network Nb data transport and transport signalling (3GPP TS 29.414 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 415 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Core network Nb interface user plane protocols (3GPP TS 29.415 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 101 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; UICC-terminal interface; Physical and logical characteristics (3GPP TS 31.101 version 12.0.0 Release 12)

178


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 131 104 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Characteristics of the Hosting Party Subscription Identity Module (HPSIM) application (3GPP TS 31.104 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 182 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; User Data Convergence (UDC); Common baseline information model (CBIM) (3GPP TS 32.182 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 131 116 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Remote APDU Structure for (U)SIM Toolkit applications (3GPP TS 31.116 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 300 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Name convention for Managed Objects (3GPP TS 32.300 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 131 120 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; UICC-terminal interface; Physical, electrical and logical test specification (3GPP TS 31.120 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 121 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; UICC-terminal interface; Universal Subscriber Identity Module (USIM) application test specification (3GPP TS 31.121 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 122 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM) conformance test specification (3GPP TS 31.122 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 130 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; (U)SIM Application Programming Interface (API); (U)SIM API for Java™ Card (3GPP TS 31.130 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 131 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Clanguage binding to (U)SIM API (3GPP TS 31.131 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 133 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Services Identity Module (ISIM) Application Programming Interface (API); ISIM API for Java Card™ (3GPP TS 31.133 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 213 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Test specification for (U)SIM; Application Programming Interface (API) for Java Card™ (3GPP TS 31.213 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 220 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Characteristics of the Contact Manager for 3GPP UICC applications (3GPP TS 31.220 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 131 221 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Contact Manager Application Programming Interface (API); Contact Manager API for Java Card (3GPP TS 31.221 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 301 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Notification Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.301 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 302 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Notification Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.302 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 311 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Integration Reference Point (IRP) management; Requirements (3GPP TS 32.311 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 312 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Integration Reference Point (IRP) management; Information Service (IS) (3GPP TS 32.312 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 321 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Test management Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.321 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 322 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Test management Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.322 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 331 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Notification Log (NL) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.331 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 181 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; User Data Convergence (UDC); Framework for Model Handling and Management (3GPP TS 32.181 version 12.0.0 Release 12)

179


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 132 332 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Notification Log (NL) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.332 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 381 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.381 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 341 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.341 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 382 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Partial Suspension of Itf-N Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.382 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 342 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; File Transfer (FT) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.342 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 391 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Delta synchronization Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.391 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 351 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Communication Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.351 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 392 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Delta synchronization Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.392 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 352 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Communication Surveillance (CS) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.352 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 401 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Concept and requirements (3GPP TS 32.401 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 361 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP) Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.361 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 404 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Definitions and template (3GPP TS 32.404 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 362 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Entry Point (EP) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.362 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 405 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Universal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) (3GPP TS 32.405 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 371 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Security Management concept and requirements (3GPP TS 32.371 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 372 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Security services for Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.372 version 12.0.0 Release 12)

180

ETSI TS 132 406 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Packet Switched (PS) domain (3GPP TS 32.406 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 407 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Core Network (CN) Circuit Switched (CS) domain; UMTS and combined UMTS/GSM (3GPP TS 32.407 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 132 426 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements Evolved Packet Core (EPC) network (3GPP TS 32.426 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 432 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance measurement: File format definition (3GPP TS 32.432 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 435 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance measurement; eXtensible Markup Language (XML) file format definition (3GPP TS 32.435 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 436 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance measurement: Abstract Syntax Notation 1 (ASN.1) file format definition (3GPP TS 32.436 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 441 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Trace Management Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.441 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 442 V11.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Trace Management Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.442 version 11.7.0 Release 11) ETSI TS 132 442 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Trace Management Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.442 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 450 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Key Performance Indicators (KPI) for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN): Definitions (3GPP TS 32.450 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 451 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Key Performance Indicators (KPI) for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Requirements (3GPP TS 32.451 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 452 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements Home Node B (HNB) Subsystem (HNS) (3GPP TS 32.452 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 453 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements Home enhanced Node B (HeNB) Subsystem (HeNS) (3GPP TS 32.453 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 454 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Key Performance Indicators (KPI) for the IP Multimedia Subsystem (IMS); Definitions (3GPP TS 32.454 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 455 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Key Performance Indicators (KPI) for the Evolved Packet Core (EPC); Definitions (3GPP TS 32.455 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 500 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-Organizing Networks (SON); Concepts and requirements (3GPP TS 32.500 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 501 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-configuration of network elements; Concepts and requirements (3GPP TS 32.501 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 132 502 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-configuration of network elements Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.502 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 508 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Procedure flows for multivendor plug-and-play eNode B connection to the network (3GPP TS 32.508 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 509 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Data formats for multi-vendor plug and play eNode B connection to the network (3GPP TS 32.509 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 511 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Automatic Neighbour Relation (ANR) management; Concepts and requirements (3GPP TS 32.511 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 531 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Software management (SwM); Concepts and Integration Reference Point (IRP) Requirements (3GPP TS 32.531 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 532 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Software management (SwM); Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.532 version 12.0.0 Release 12)

181


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 132 541 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Self-Organizing Networks (SON); Self-healing concepts and requirements (3GPP TS 32.541 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 592 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); Information model for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS 32.592 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 551 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Energy Saving Management (ESM); Concepts and requirements (3GPP TS 32.551 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 593 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); Procedure flows for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS 32.593 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 132 571 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) and Home eNode B (HeNB) management; Type 2 interface concepts and requirements (3GPP TS 32.571 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 572 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) and Home eNode B (HeNB) management; Type 2 interface models and mapping functions (3GPP TS 32.572 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 581 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); Concepts and requirements for Type 1 interface HNB to HNB Management System (HMS) (3GPP TS 32.581 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 582 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); Information model for Type 1 interface HNB to HNB Management System (HMS) (3GPP TS 32.582 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 583 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Home Node B (HNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); Procedure flows for Type 1 interface HNB to HNB Management System (HMS) (3GPP TS 32.583 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 584 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Home Node B (HNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1 interface HNB to HNB Management System (HMS) (3GPP TS 32.584 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 591 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); Concepts and requirements for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS 32.591 version 12.0.0 Release 12)

182

ETSI TS 132 594 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Home enhanced Node B (HeNB) Operations, Administration, Maintenance and Provisioning (OAM&P); XML definitions for Type 1 interface HeNB to HeNB Management System (HeMS) (3GPP TS 32.594 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 600 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Concept and high-level requirements (3GPP TS 32.600 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 601 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP); Requirements (3GPP TS 32.601 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 602 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Basic CM Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 32.602 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 611 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Bulk CM Integration Reference Point (IRP): Requirements (3GPP TS 32.611 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 612 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Bulk CM Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.612 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 646 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); UTRAN network resources Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.646 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 132 652 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Telecommunication management; Configuration Management (CM); GERAN network resources Integration Reference Point (IRP); Network Resource Model (NRM) (3GPP TS 32.652 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 187 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Security aspects of Machine-Type Communications (MTC) and other mobile data applications communications enhancements (3GPP TS 33.187 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 132 656 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); GERAN network resources Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.656 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 210 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3G security; Network Domain Security (NDS); IP network layer security (3GPP TS 33.210 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 132 661 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Kernel CM Requirements (3GPP TS 32.661 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 662 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); Kernel CM Information Service (IS) (3GPP TS 32.662 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 676 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Configuration Management (CM); State Management Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.676 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 690 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Inventory Management (IM); Requirements (3GPP TS 32.690 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 796 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Generic Radio Access Network (RAN) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Solution Set (SS) definitions (3GPP TS 32.796 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 133 102 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G security; Security architecture (3GPP TS 33.102 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 133 110 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Key establishment between a Universal Integrated Circuit Card (UICC) and a terminal (3GPP TS 33.110 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 133 141 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Presence service; Security (3GPP TS 33.141 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 133 220 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic Bootstrapping Architecture (GBA) (3GPP TS 33.220 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 133 222 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Access to network application functions using Hypertext Transfer Protocol over Transport Layer Security (HTTPS) (3GPP TS 33.222 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 133 223 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Generic Authentication Architecture (GAA); Generic Bootstrapping Architecture (GBA) Push function (3GPP TS 33.223 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 134 124 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for mobile terminals and ancillary equipment (3GPP TS 34.124 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 134 131 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Test Specification for C-language binding to (Universal) Subscriber Interface Module ((U)SIM) Application Programming Interface (API) (3GPP TS 34.131 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 217 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 3: Implementors' test data (3GPP TS 35.217 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 218 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the 3GPP Confidentiality and Integrity Algorithms UEA2 & UIA2; Document 4: Design conformance test data (3GPP TS 35.218 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 135 231 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the TUAK algorithm set: A second example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 1: Algorithm specification (3GPP TS 35.231 version 12.1.0 Release 12)

183


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 135 232 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the TUAK algorithm set: A second example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 2: Implementers’ test data (3GPP TS 35.232 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 135 233 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Specification of the TUAK algorithm set: A second example algorithm set for the 3GPP authentication and key generation functions f1, f1*, f2, f3, f4, f5 and f5*; Document 3: Design conformance test data (3GPP TS 35.233 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 136 101 V8.25.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 8.25.0 Release 8) ETSI TS 136 101 V9.20.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) radio transmission and reception (3GPP TS 36.101 version 9.20.0 Release 9) ETSI TS 136 104 V11.10.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 136 104 V12.5.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 36.104 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 136 106 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD repeater radio transmission and reception (3GPP TS 36.106 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 111 V11.4.0 (2014-10) LTE; Location Measurement Unit (LMU) performance specification; Network based positioning systems in Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (3GPP TS 36.111 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 136 111 V12.0.0 (2014-10) LTE; Location Measurement Unit (LMU) performance specification; Network based positioning systems in Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (3GPP TS 36.111 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 112 V12.0.0 (2014-10) LTE; Location Measurement Unit (LMU) conformance specification; Network based positioning systems in Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (3GPP TS 36.112 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 113 V12.2.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) and repeater ElectroMagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 36.113 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 136 116 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Relay radio transmission and reception (3GPP TS 36.116 version 12.0.0 Release 12)

184

ETSI TS 136 117 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Relay conformance testing (3GPP TS 36.117 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 124 V12.1.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for mobile terminals and ancillary equipment (3GPP TS 36.124 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 136 133 V9.21.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for support of radio resource management (3GPP TS 36.133 version 9.21.0 Release 9) ETSI TS 136 141 V11.10.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 136 141 V12.5.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 36.141 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 136 143 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD repeater conformance testing (3GPP TS 36.143 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 171 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements for Support of Assisted Global Navigation Satellite System (A-GNSS) (3GPP TS 36.171 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 305 V12.1.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); Stage 2 functional specification of User Equipment (UE) positioning in E-UTRAN (3GPP TS 36.305 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 136 307 V8.12.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 8.12.0 Release 8) ETSI TS 136 307 V9.13.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 9.13.0 Release 9) ETSI TS 136 307 V10.12.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 10.12.0 Release 10) ETSI TS 136 307 V11.9.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 11.9.0 Release 11)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 136 307 V12.5.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Requirements on User Equipments (UEs) supporting a releaseindependent frequency band (3GPP TS 36.307 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 136 355 V12.2.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE Positioning Protocol (LPP) (3GPP TS 36.355 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 143 020 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Security related network functions (3GPP TS 43.020 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 143 059 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Functional stage 2 description of Location Services (LCS) in GERAN (3GPP TS 43.059 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 064 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Overall description of the GPRS radio interface; Stage 2 (3GPP TS 43.064 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 144 004 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Layer 1; General Requirements (3GPP TS 44.004 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 001 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Physical layer on the radio path; General description (3GPP TS 45.001 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 003 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Channel coding (3GPP TS 45.003 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 145 008 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio subsystem link control (3GPP TS 45.008 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 145 009 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Link adaptation (3GPP TS 45.009 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 151 010-7 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Station (MS) conformance specification; Part 7: Location Services (LCS) test scenarios and assistance data (3GPP TS 51.010-7 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 152 008 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Telecommunication management; GSM subscriber and equipment trace (3GPP TS 52.008 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 152 402 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements – GSM (3GPP TS 52.402 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 186 002-1 V1.1.5 (2014-10) Core Network and Interoperability Testing (INT); Interworking between Session Initiation Protocol (SIP) and Bearer Independent Call Control Protocol (BICC) or ISDN User Part (ISUP); Part 1: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) ETSI TS 122 183 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Customized Ringing Signal (CRS) requirements; Stage 1 (3GPP TS 22.183 version 12.0.0 Release 12) ETSI EN 303 204-1 V1.1.1 (2014-10) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1:Technical characteristics and test methods ETSI EN 303 204-2 V1.1.1 (2014-10) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI TR 125 927 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Solutions for energy saving within UTRA Node B (3GPP TR 25.927 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 938 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Packet-switched Streaming Service (PSS); Improved support for dynamic adaptive streaming over HTTP in 3GPP (3GPP TR 26.938 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 128 820 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fixed Mobile Convergence (FMC) Federated Network Operation Model (FNOM) Umbrella Operation Model (UOM) (3GPP TR 28.820 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 136 921 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); FDD Home eNode B (HeNB) Radio Frequency (RF) requirements analysis (3GPP TR 36.921 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 136 922 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); TDD Home eNode B (HeNB) Radio Frequency (RF) requirements analysis (3GPP TR 36.922 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 136 931 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Frequency (RF) requirements for LTE Pico Node B (3GPP TR 36.931 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 136 942 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Frequency (RF) system scenarios (3GPP TR 36.942 version 12.0.0 Release 12)

185


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TR 137 900 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Radio Frequency (RF) requirements for Multicarrier and Multiple Radio Access Technology (Multi-RAT) Base Station (BS) (3GPP TR 37.900 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 008 V11.12.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 11.12.0 Release 11)

ETSI TR 137 902 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Measurements of User Equipment (UE) radio performances for LTE/UMTS terminals; Total Radiated Power (TRP) and Total Radiated Sensitivity (TRS) test methodology (3GPP TR 37.902 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 008 V12.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 12.7.0 Release 12)

ETSI TR 137 976 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Measurement of radiated performance for Multiple Input Multiple Output (MIMO) and multi-antenna reception for Hgth Speed Packet Access (HSPA) and LTE terminals (3GPP TR 37.976 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 229 V6.30.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 6.30.0 Release 6)

ETSI TS 102 225 V12.1.0 (2014-10) Smart Cards; Secured packet structure for UICC based applications (Release 12)

ETSI TS 124 229 V7.34.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 7.34.0 Release 7)

ETSI TS 102 232-1 V3.8.1 (2014-10) Lawful Interception (LI); Handover Interface and ServiceSpecific Details (SSD) for IP delivery; Part 1: Handover specification for IP delivery ETSI TS 102 232-2 V3.8.1 (2014-10) Lawful Interception (LI); Handover Interface and ServiceSpecific Details (SSD) for IP delivery; Part 2: Service-specific details for messaging services ETSI TS 102 232-5 V3.4.1 (2014-10) Lawful Interception (LI); Handover Interface and ServiceSpecific Details (SSD) for IP delivery; Part 5: Service-specific details for IP Multimedia Services ETSI TS 122 030 V12.1.2 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); ManMachine Interface (MMI) of the User Equipment (UE) (3GPP TS 22.030 version 12.1.2 Release 12) ETSI TS 123 003 V12.3.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 12.3.1 Release 12) ETSI TS 123 003 V12.4.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Numbering, addressing and identification (3GPP TS 23.003 version 12.4.1 Release 12) ETSI TS 124 008 V10.15.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile radio interface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.008 version 10.15.0 Release 10)

186

ETSI TS 124 229 V8.29.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 8.29.0 Release 8) ETSI TS 124 229 V9.21.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 9.21.0 Release 9) ETSI TS 124 229 V10.17.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 10.17.0 Release 10) ETSI TS 124 229 V11.13.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 11.13.0 Release 11) ETSI TS 124 229 V12.6.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); Stage 3 (3GPP TS 24.229 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 125 331 V9.19.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 9.19.0 Release 9)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 125 331 V10.17.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 10.17.0 Release 10) ETSI TS 125 331 V11.11.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 125 331 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 25.331 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 128 402 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements for Evolved Packet Core (EPC) and non-3GPP access interworking system (3GPP TS 28.402 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 128 632 V12.0.1 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Inventory Management (IM) Network Resource Model (NRM) Integration Reference Point (IRP); Information Service (IS) (3GPP TS 28.632 version 12.0.1 Release 12) ETSI TS 129 061 V12.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) supporting packet based services and Packet Data Networks (PDN) (3GPP TS 29.061 version 12.7.0 Release 12) ETSI TS 129 163 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Interworking between the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem and Circuit Switched (CS) networks (3GPP TS 29.163 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 129 201 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Representational State Transfer (REST) reference point between Application Function (AF) and Protocol Converter (PC) (3GPP TS 29.201 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 129 468 V12.0.1 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Group Communication System Enablers for LTE (GCSE_LTE); MB2 Reference Point; Stage 3 (3GPP TS 29.468 version 12.0.1 Release 12) ETSI TS 131 111 V10.14.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 10.14.0 Release 10)

ETSI TS 132 111-1 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fault Management; Part 1: 3G fault management requirements (3GPP TS 32.111-1 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 111-2 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Fault Management; Part 2: Alarm Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.111-2 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 276 V12.0.1 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Telecommunication management; Charging management; Voice Call Service (VCS) charging (3GPP TS 32.276 version 12.0.1 Release 12) ETSI TS 132 298 V8.21.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description (3GPP TS 32.298 version 8.21.0 Release 8) ETSI TS 132 408 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; Teleservice (3GPP TS 32.408 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 409 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements; IP Multimedia Subsystem (IMS) (3GPP TS 32.409 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 410 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Key Performance Indicators (KPI) for UMTS and GSM (3GPP TS 32.410 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 411 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM) Integration Reference Point (IRP): Requirements (3GPP TS 32.411 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 132 412 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM) Integration Reference Point (IRP): Information Service (IS) (3GPP TS 32.412 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 131 111 V11.10.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT) (3GPP TS 31.111 version 11.10.0 Release 11)

187


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 132 421 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace concepts and requirements (3GPP TS 32.421 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 137 141 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EUTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 37.141 version 12.5.0 Release 12)

ETSI TS 132 425 V12.0.0 (2014-10) LTE; Telecommunication management; Performance Management (PM); Performance measurements Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) (3GPP TS 32.425 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 142 043 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Localised Service Area (SoLSA); Service description; Stage 1 (3GPP TS 42.043 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 134 122 V11.9.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal conformance specification; Radio transmission and reception (TDD) (3GPP TS 34.122 version 11.9.0 Release 11)

ETSI TS 142 056 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; Service description; Stage 1 (3GPP TS 42.056 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 321 V12.2.1 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (3GPP TS 36.321 version 12.2.1 Release 12)

ETSI TS 142 068 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Voice Group Call Service (VGCS); Stage 1 (3GPP TS 42.068 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 321 V12.3.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Medium Access Control (MAC) protocol specification (3GPP TS 36.321 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 142 069 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Voice Broadcast Service (VBS); Stage 1 (3GPP TS 42.069 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 521-3 V12.3.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) conformance specification; Radio transmission and reception; Part 3: Radio Resource Management (RRM) conformance testing (3GPP TS 36.521-3 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 143 010 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Public Land Mobile Network (PLMN) connection types (3GPP TS 43.010 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 137 104 V11.10.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EUTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 37.104 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 137 104 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EUTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 37.104 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 137 113 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EUTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) Electromagnetic Compatibility (EMC) (3GPP TS 37.113 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 137 141 V11.10.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EUTRA, UTRA and GSM/EDGE; Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) conformance testing (3GPP TS 37.141 version 11.10.0 Release 11)

188

ETSI TS 143 045 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Technical realization of facsimile group 3 transparent (3GPP TS 43.045 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 021 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Rate adaption on the Mobile Station - Base Station System (MS BSS) interface (3GPP TS 44.021 version 12.0.0 Release 12) ETSI EN 302 561 V1.3.2 (2014-10) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive ETSI ES 203 199 V1.2.1 (2014-10) Environmental Engineering (EE); Methodology for environmental Life Cycle Assessment (LCA) of Information and Communication Technology (ICT) goods, networks and services ETSI GS OEU 001 V1.2.4 (2014-10) Operational energy Efficiency for Users (OEU); Global KPIs for Data Centres ETSI TR 121 900 V11.1.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Technical Specification Group working methods (3GPP TR 21.900 version 11.1.0 Release 11)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TR 121 900 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Technical Specification Group working methods (3GPP TR 21.900 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 903 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Continuous connectivity for packet data users (3GPP TR 25.903 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 929 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Continuous connectivity for packet data users; 1.28 Mcps TDD (3GPP TR 25.929 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 125 996 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spatial channel model for Multiple Input Multiple Output (MIMO) simulations (3GPP TR 25.996 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 902 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Video codec performance (3GPP TR 26.902 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 914 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia telephony over IP Multimedia Subsystem (IMS); Optimization opportunities (3GPP TR 26.914 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 935 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Packet Switched (PS) conversational multimedia applications; Performance characterisation of default codecs (3GPP TR 26.935 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 936 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Performance characterization of 3GPP audio codecs (3GPP TR 26.936 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 937 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); Real-time Transport Protocol (RTP) usage model (3GPP TR 26.937 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 903 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Improved video support for Packet Switched Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) Services (3GPP TR 26.903 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 943 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Recognition performance evaluations of codecs for Speech Enabled Services (SES) (3GPP TR 26.943 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 904 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Improved video coding support (3GPP TR 26.904 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 944 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; End-to-end multimedia services performance metrics (3GPP TR 26.944 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 905 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobile stereoscopic 3D video (3GPP TR 26.905 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 946 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) user service guidelines (3GPP TR 26.946 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 906 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evaluation of High Efficiency Video Coding (HEVC) for 3GPP services (3GPP TR 26.906 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 947 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Selection and characterisation of application layer Forward Error Correction (FEC) (3GPP TR 26.947 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 907 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study of HTML5 and 3GPP User Services (3GPP TR 26.907 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 950 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Study on Surround Sound codec extension for Packet Switched Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) (3GPP TR 26.950 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 911 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Codec(s) for Circuit-Switched (CS) multimedia telephony service; Terminal implementor’s guide (3GPP TR 26.911 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 126 967 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution (3GPP TR 26.967 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 969 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; Characterization report (3GPP TR 26.969 version 12.0.0 Release 12)

189


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TR 126 975 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Performance characterization of the Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec (3GPP TR 26.975 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 126 976 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Performance characterization of the Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB) speech codec (3GPP TR 26.976 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TR 143 903 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Ainterface over IP study (AINTIP) (3GPP TR 43.903 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 102 694-2 V10.2.0 (2014-09) Smart Cards; Test specification for the Single Wire Protocol (SWP) interface; Part 2: UICC features (Release 10) ETSI TS 102 695-2 V10.0.0 (2014-09) Smart Cards; Test specification for the Host Controller Interface (HCI); Part 2: UICC features (Release 10)

ETSI TR 126 978 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Results of the Adaptive Multi-Rate (AMR) noise suppression selection phase (3GPP TR 26.978 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 103 194 V1.1.1 (2014-10) Network Technologies (NTECH); Autonomic network engineering for the self-managing Future Internet (AFI); Scenarios, Use Cases and Requirements for Autonomic/SelfManaging Future Internet

ETSI TR 129 994 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Recommended infrastructure measures to overcome specific Mobile Station (MS) and User Equipment (UE) faults (3GPP TR 29.994 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 011 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service accessibility (3GPP TS 22.011 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TR 136 903 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); Derivation of test tolerances for Radio Resource Management (RRM) conformance tests (3GPP TR 36.903 version 12.3.0 Release 12) ETSI TR 136 904 V11.1.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); Derivation of test tolerances for User Equipment (UE) radio reception conformance tests (3GPP TR 36.904 version 11.1.0 Release 11) ETSI TR 136 912 V12.0.0 (2014-09) LTE; Feasibility study for Further Advancements for E-UTRA (LTE-Advanced) (3GPP TR 36.912 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 143 026 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiband operation of GSM / DCS 1800 by a single operator (3GPP TR 43.026 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 143 030 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio network planning aspects (3GPP TR 43.030 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 143 058 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Characterisation, test methods and quality assessment for handsfree Mobile Stations (MSs) (3GPP TR 43.058 version 12.0.0 Release 12) ETSI TR 143 901 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Feasibility Study on generic access to A/Gb interface (3GPP TR 43.901 version 12.0.0 Release 12)

190

ETSI TS 122 053 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Tandem Free Operation (TFO); Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.053 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 076 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Noise suppression for the AMR codec; Service description; Stage 1 (3GPP TS 22.076 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 122 101 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service aspects; Service principles (3GPP TS 22.101 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 122 115 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service aspects; Charging and billing (3GPP TS 22.115 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 122 173 V12.7.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Core Network Subsystem (IMS) Multimedia Telephony Service and supplementary services; Stage 1 (3GPP TS 22.173 version 12.7.0 Release 12) ETSI TS 122 228 V12.8.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service requirements for the Internet Protocol (IP) multimedia core network subsystem (IMS); Stage 1 (3GPP TS 22.228 version 12.8.0 Release 12) ETSI TS 122 234 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Requirements on 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (3GPP TS 22.234 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 122 278 V12.5.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Service requirements for the Evolved Packet System (EPS) (3GPP TS 22.278 version 12.5.0 Release 12)

ETSI TS 124 139 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP system - fixed broadband access network interworking; Stage 3 (3GPP TS 24.139 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 122 468 V12.1.0 (2014-10) LTE; Group Communication System Enablers for LTE (GCSE_LTE) (3GPP TS 22.468 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 124 147 V7.11.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 7.11.0 Release 7)

ETSI TS 123 014 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Support of Dual Tone Multi-Frequency (DTMF) signalling (3GPP TS 23.014 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 034 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Circuit Switched Data (HSCSD); Stage 2 (3GPP TS 23.034 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 038 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Alphabets and language-specific information (3GPP TS 23.038 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 042 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Compression algorithm for text messaging services (3GPP TS 23.042 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 123 053 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Tandem Free Operation (TFO); Service description; Stage 2 (3GPP TS 23.053 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 147 V8.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 8.5.0 Release 8) ETSI TS 124 147 V9.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 9.4.0 Release 9) ETSI TS 124 147 V10.4.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 10.4.0 Release 10) ETSI TS 124 147 V11.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 11.3.0 Release 11)

ETSI TS 123 108 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Mobile radio interface layer 3 specification, core network protocols; Stage 2 (3GPP TS 23.108 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 147 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Conferencing using the IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Stage 3 (3GPP TS 24.147 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 123 259 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Personal Network Management (PNM); Procedures and information flows; Stage 2 (3GPP TS 23.259 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 166 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP IP Multimedia Subsystem (IMS) conferencing Management Object (MO) (3GPP TS 24.166 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 002 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; GSM - UMTS Public Land Mobile Network (PLMN) Access Reference Configuration (3GPP TS 24.002 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 173 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IMS Multimedia telephony communication service and supplementary services; Stage 3 (3GPP TS 24.173 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 124 011 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Point-to-Point (PP) Short Message Service (SMS) support on mobile radio interface (3GPP TS 24.011 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 124 183 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) Customized Ringing Signal (CRS); Protocol specification (3GPP TS 24.183 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 216 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Communication Continuity Management Object (MO) (3GPP TS 24.216 version 12.0.0 Release 12)

191


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 124 234 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP system to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking; WLAN User Equipment (WLAN UE) to network protocols; Stage 3 (3GPP TS 24.234 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 235 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; 3GPP System to Wireless Local Area Network (WLAN) interworking Management Object (MO) (3GPP TS 24.235 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 237 V10.16.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity; Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 10.16.0 Release 10) ETSI TS 124 237 V11.12.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity; Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 11.12.0 Release 11) ETSI TS 124 237 V12.6.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem IP Multimedia Subsystem (IMS) service continuity; Stage 3 (3GPP TS 24.237 version 12.6.0 Release 12) ETSI TS 124 244 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Wireless LAN control plane protocol for trusted WLAN access to EPC (3GPP TS 24.244 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 259 V9.11.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3 (3GPP TS 24.259 version 9.11.0 Release 9) ETSI TS 124 259 V10.8.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3 (3GPP TS 24.259 version 10.8.0 Release 10) ETSI TS 124 259 V11.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3 (3GPP TS 24.259 version 11.5.0 Release 11) ETSI TS 124 259 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Personal Network Management (PNM); Stage 3 (3GPP TS 24.259 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 279 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Combining Circuit Switched (CS) and IP Multimedia Subsystem (IMS) services; Stage 3 (3GPP TS 24.279 version 12.0.0 Release 12)

192

ETSI TS 124 285 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Allowed Closed Subscriber Group (CSG) list; Management Object (MO) (3GPP TS 24.285 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 286 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem Centralized Services (ICS); Management Object (MO) (3GPP TS 24.286 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 303 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobility management based on Dual-Stack Mobile IPv6; Stage 3 (3GPP TS 24.303 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 304 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobility management based on Mobile IPv4; User Equipment (UE) - foreign agent interface; Stage 3 (3GPP TS 24.304 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 305 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Selective Disabling of 3GPP User Equipment Capabilities (SDoUE) Management Object (MO) (3GPP TS 24.305 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 327 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mobility between 3GPP Wireless Local Area Network (WLAN) interworking (I-WLAN) and 3GPP systems; General Packet Radio System (GPRS) and 3GPP I-WLAN aspects; Stage 3 (3GPP TS 24.327 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 124 368 V11.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Non-Access Stratum (NAS) configuration Management Object (MO) (3GPP TS 24.368 version 11.3.0 Release 11) ETSI TS 124 368 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Non-Access Stratum (NAS) configuration Management Object (MO) (3GPP TS 24.368 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 124 391 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Unstructured Supplementary Service Data (USSD) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem (IMS) Management Object (MO) (3GPP TS 24.391 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 124 524 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Hosted enterprise services; Architecture, functional description and signalling (3GPP TS 24.524 version 12.1.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 124 607 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Originating Identification Presentation (OIP) and Originating Identification Restriction (OIR) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem; Protocol specification (3GPP TS 24.607 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 124 623 V12.5.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP) over the Ut interface for Manipulating Supplementary Services (3GPP TS 24.623 version 12.5.0 Release 12) ETSI TS 124 654 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Closed User Group (CUG) using IP Multimedia (IM) Core Network (CN) subsystem, Protocol Specification (3GPP TS 24.654 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 201 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer - general description (3GPP TS 25.201 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 202 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 7.68 Mcps Time Division Duplex (TDD) option; Overall description: Stage 2 (3GPP TS 25.202 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 211 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (FDD) (3GPP TS 25.211 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 212 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multiplexing and channel coding (FDD) (3GPP TS 25.212 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 213 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spreading and modulation (FDD) (3GPP TS 25.213 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 214 V11.10.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 125 214 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (FDD) (3GPP TS 25.214 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 215 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer; Measurements (FDD) (3GPP TS 25.215 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 125 221 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels (TDD) (3GPP TS 25.221 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 222 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Multiplexing and channel coding (TDD) (3GPP TS 25.222 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 223 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Spreading and modulation (TDD) (3GPP TS 25.223 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 224 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer procedures (TDD) (3GPP TS 25.224 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 225 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Physical layer; Measurements (TDD) (3GPP TS 25.225 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 300 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Umiversal Terrestrial Radio Access Network (UTRAN); General description; Stage 2 (3GPP TS 25.300 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 125 301 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio interface protocol architecture (3GPP TS 25.301 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 302 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Services provided by the physical layer (3GPP TS 25.302 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 303 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Interlayer procedures in Connected Mode (3GPP TS 25.303 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 304 V12.3.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); User Equipment (UE) procedures in idle mode and procedures for cell reselection in connected mode (3GPP TS 25.304 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 125 306 V11.9.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version 11.9.0 Release 11) ETSI TS 125 306 V12.3.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UE Radio Access capabilities (3GPP TS 25.306 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 125 308 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); High Speed Downlink Packet Access (HSDPA); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.308 version 12.1.0 Release 12)

193


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 125 319 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Enhanced uplink; Overall description; Stage 2 (3GPP TS 25.319 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 321 V12.1.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Medium Access Control (MAC) protocol specification (3GPP TS 25.321 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 125 322 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS 25.322 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 323 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 25.323 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 125 324 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Broadcast/Multicast Control (BMC) (3GPP TS 25.324 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 071 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech CODEC speech processing functions; AMR speech Codec; General description (3GPP TS 26.071 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 073 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; ANSI-C code for the Adaptive Multi Rate (AMR) speech codec (3GPP TS 26.073 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 074 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec test sequences (3GPP TS 26.074 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 077 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Minimum performance requirements for noise suppresser; Application to the Adaptive Multi-Rate (AMR) speech encoder (3GPP TS 26.077 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 090 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory Speech Codec speech processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Transcoding functions (3GPP TS 26.090 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 091 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory Speech Codec speech processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Error concealment of lost frames (3GPP TS 26.091 version 12.0.0 Release 12)

194

ETSI TS 126 092 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Comfort noise aspects (3GPP TS 26.092 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 093 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech codec speech processing functions Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Source controlled rate operation (3GPP TS 26.093 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 094 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Voice Activity Detector (VAD) (3GPP TS 26.094 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 101 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech codec speech processing functions; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec frame structure (3GPP TS 26.101 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 102 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Mandatory speech codec; Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb (3GPP TS 26.102 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 103 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Speech codec list for GSM and UMTS (3GPP TS 26.103 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 104 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; ANSI-C code for the floating-point Adaptive Multi-Rate (AMR) speech codec (3GPP TS 26.104 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 110 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Codec for circuit switched multimedia telephony service; General description (3GPP TS 26.110 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 111 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Codec for circuit switched multimedia telephony service; Modifications to H.324 (3GPP TS 26.111 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 114 V10.9.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS 26.114 version 10.9.0 Release 10)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 126 114 V11.10.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS 26.114 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 126 114 V12.7.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS); Multimedia telephony; Media handling and interaction (3GPP TS 26.114 version 12.7.0 Release 12) ETSI TS 126 115 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Echo control for speech and multimedia services (3GPP TS 26.115 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 131 V12.2.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Terminal acoustic characteristics for telephony; Requirements (3GPP TS 26.131 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 126 132 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech and video telephony terminal acoustic test specification (3GPP TS 26.132 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 126 140 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Messaging Service (MMS); Media formats and codecs (3GPP TS 26.140 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 141 V12.1.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia System (IMS) Messaging and Presence; Media formats and codecs (3GPP TS 26.141 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 126 142 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Dynamic and Interactive Multimedia Scenes (DIMS) (3GPP TS 26.142 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 150 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Syndicated Feed Reception (SFR) within 3GPP environments; Protocols and codecs (3GPP TS 26.150 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 171 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; General description (3GPP TS 26.171 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 173 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; ANSI-C code for the Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMRWB) speech codec (3GPP TS 26.173 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 174 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec test sequences (3GPP TS 26.174 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 177 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech Enabled Services (SES); Distributed Speech Recognition (DSR) extended advanced front-end test sequences (3GPP TS 26.177 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 190 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Transcoding functions (3GPP TS 26.190 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 191 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Error concealment of erroneous or lost frames (3GPP TS 26.191 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 192 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Comfort noise aspects (3GPP TS 26.192 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 193 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Source controlled rate operation (3GPP TS 26.193 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 194 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Voice Activity Detector (VAD) (3GPP TS 26.194 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 201 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Frame structure (3GPP TS 26.201 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 202 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; Interface to Iu, Uu and Nb (3GPP TS 26.202 version 12.0.0 Release 12)

195


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 126 204 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Speech codec speech processing functions; Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB) speech codec; ANSI-C code (3GPP TS 26.204 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 244 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end packet switched streaming service (PSS); 3GPP file format (3GP) (3GPP TS 26.244 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 126 226 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Cellular text telephone modem; General description (3GPP TS 26.226 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 245 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet switched Streaming Service (PSS); Timed text format (3GPP TS 26.245 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 230 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Cellular text telephone modem; Transmitter bit exact C-code (3GPP TS 26.230 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 246 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); 3GPP SMIL language profile (3GPP TS 26.246 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 231 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Cellular text telephone modem; Minimum performance requirements (3GPP TS 26.231 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 247 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); Progressive Download and Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (3GP-DASH) (3GPP TS 26.247 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 126 233 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming service (PSS); General description (3GPP TS 26.233 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 234 V12.4.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); Protocols and codecs (3GPP TS 26.234 version 12.4.0 Release 12) ETSI TS 126 235 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Packet switched conversational multimedia applications; Default codecs (3GPP TS 26.235 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 236 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Packet switched conversational multimedia applications; Transport protocols (3GPP TS 26.236 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 237 V12.1.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet Switch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols (3GPP TS 26.237 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 126 243 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; ANSI-C code for the fixed-point distributed speech recognition extended advanced front-end (3GPP TS 26.243 version 12.0.0 Release 12)

196

ETSI TS 126 267 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; General description (3GPP TS 26.267 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 269 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); eCall data transfer; In-band modem solution; Conformance testing (3GPP TS 26.269 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 273 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; ANSI-C code for the fixed-point Extended Adaptive Multi-Rate Wideband (AMR-WB+) speech codec (3GPP TS 26.273 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 274 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Audio codec processing functions; Extended Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB+) speech codec; Conformance testing (3GPP TS 26.274 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 290 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Audio codec processing functions; Extended Adaptive MultiRate - Wideband (AMR-WB+) codec; Transcoding functions (3GPP TS 26.290 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 304 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Extended Adaptive Multi-Rate - Wideband (AMR-WB+) codec; Floating-point ANSI-C code (3GPP TS 26.304 version 12.0.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 126 346 V11.10.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 11.10.0 Release 11) ETSI TS 126 346 V12.3.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS); Protocols and codecs (3GPP TS 26.346 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 126 401 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; General description (3GPP TS 26.401 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 402 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Additional decoder tools (3GPP TS 26.402 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 403 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder specification; Advanced Audio Coding (AAC) part (3GPP TS 26.403 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 404 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Enhanced aacPlus encoder Spectral Band Replication (SBR) part (3GPP TS 26.404 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 405 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Encoder specification parametric stereo part (3GPP TS 26.405 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 406 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Conformance testing (3GPP TS 26.406 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 410 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Floating-point ANSI-C code (3GPP TS 26.410 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 411 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; General audio codec audio processing functions; Enhanced aacPlus general audio codec; Fixed-point ANSI-C code (3GPP TS 26.411 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 126 412 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Source code for 3GP file format (3GPP TS 26.412 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 430 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Timed graphics (3GPP TS 26.430 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 441 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec General Overview (3GPP TS 26.441 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 442 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec ANSI C code (fixed-point) (3GPP TS 26.442 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 444 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Test Sequences (3GPP TS 26.444 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 446 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec AMR-WB Backward Compatible Functions (3GPP TS 26.446 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 447 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Error Concealment of Lost Packets (3GPP TS 26.447 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 448 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Jitter Buffer Management (3GPP TS 26.448 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 449 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Comfort Noise Generation (CNG) Aspects (3GPP TS 26.449 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 450 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Discontinuous Transmission (DTX) (3GPP TS 26.450 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 126 451 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; EVS Codec Voice Activity Detection (VAD) (3GPP TS 26.451 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 134 109 V12.0.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Terminal logical test interface; Special conformance testing functions (3GPP TS 34.109 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 134 229-3 V10.4.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Internet Protocol (IP) multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP); User Equipment (UE) conformance specification; Part 3: Abstract test suite (ATS) (3GPP TS 34.229-3 version 10.4.0 Release 10)

197


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 136 211 V11.6.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version 11.6.0 Release 11)

ETSI TS 136 322 V12.1.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Link Control (RLC) protocol specification (3GPP TS 36.322 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 136 211 V12.3.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation (3GPP TS 36.211 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 136 323 V11.4.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 36.323 version 11.4.0 Release 11)

ETSI TS 136 212 V11.5.1 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212 version 11.5.1 Release 11)

ETSI TS 136 323 V12.1.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Packet Data Convergence Protocol (PDCP) specification (3GPP TS 36.323 version 12.1.0 Release 12)

ETSI TS 136 212 V12.2.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Multiplexing and channel coding (3GPP TS 36.212 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 136 331 V10.14.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 10.14.0 Release 10)

ETSI TS 136 213 V11.8.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (3GPP TS 36.213 version 11.8.0 Release 11)

ETSI TS 136 331 V11.9.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 11.9.0 Release 11)

ETSI TS 136 213 V12.3.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (3GPP TS 36.213 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 136 331 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (3GPP TS 36.331 version 12.3.0 Release 12)

ETSI TS 136 214 V12.0.0 (2014-10) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer; Measurements (3GPP TS 36.214 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 136 523-2 V12.2.1 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification (3GPP TS 36.523-2 version 12.2.1 Release 12)

ETSI TS 136 216 V12.0.0 (2014-10) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer for relaying operation (3GPP TS 36.216 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 136 300 V11.11.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300 version 11.11.0 Release 11) ETSI TS 136 300 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 36.300 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 136 302 V12.1.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Services provided by the physical layer (3GPP TS 36.302 version 12.1.0 Release 12) ETSI TS 136 304 V12.2.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) procedures in idle mode (3GPP TS 36.304 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 136 314 V12.0.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Layer 2 – Measurements (3GPP TS 36.314 version 12.0.0 Release 12)

198

ETSI TS 136 523-2 V12.2.2 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification (3GPP TS 36.523-2 version 12.2.2 Release 12) ETSI TS 136 523-2 V12.3.0 (2014-09) LTE; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification; Part 2: Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification (3GPP TS 36.523-2 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 137 320 V11.4.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio measurement collection for Minimization of Drive Tests (MDT); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 37.320 version 11.4.0 Release 11) ETSI TS 137 320 V12.2.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Radio measurement collection for Minimization of Drive Tests (MDT); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 37.320 version 12.2.0 Release 12)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014

ETSI TS 137 571-4 V10.7.0 (2014-09) Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved UTRA (E-UTRA) and Evolved Packet Core (EPC); User Equipment (UE) conformance specification for UE positioning; Part 4: Test suites (3GPP TS 37.571-4 version 10.7.0 Release 10) ETSI TS 143 013 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Discontinuous Reception (DRX) in the GSM system (3GPP TS 43.013 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 022 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Functions related to Mobile Station (MS) in idle mode and group receive mode (3GPP TS 43.022 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 050 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Transmission planning aspects of the speech service in the GSM Public Land Mobile Network (PLMN) system (3GPP TS 43.050 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 051 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Overall description; Stage 2 (3GPP TS 43.051 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 052 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); GSM Cordless Telephony System (CTS), Phase 1; Lower Layers of the CTS Radio Interface, Stage 2 (3GPP TS 43.052 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 055 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Dual Transfer Mode (DTM); Stage 2 (3GPP TS 43.055 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 129 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Packetswitched handover for GERAN A/Gb mode; Stage 2 (3GPP TS 43.129 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 130 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Iur-g interface; Stage 2 (3GPP TS 43.130 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 246 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) in the GERAN; Stage 2 (3GPP TS 43.246 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 143 318 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic Access Network (GAN); Stage 2 (3GPP TS 43.318 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 060 V12.2.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol (3GPP TS 44.060 version 12.2.0 Release 12)

ETSI TS 144 118 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol; Iu mode (3GPP TS 44.118 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 160 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) - Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control / Medium Access Control (RLC/MAC) protocol Iu mode (3GPP TS 44.160 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 144 318 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Generic Access Network (GAN); Mobile GAN interface layer 3 specification (3GPP TS 44.318 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 002 V12.2.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Multiplexing and multiple access on the radio path (3GPP TS 45.002 version 12.2.0 Release 12) ETSI TS 145 004 V12.0.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Modulation (3GPP TS 45.004 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 145 005 V12.3.0 (2014-10) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Radio transmission and reception (3GPP TS 45.005 version 12.3.0 Release 12) ETSI TS 148 002 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS MSC) interface; Interface principles (3GPP TS 48.002 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 004 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station System - Mobile-services Switching Centre (BSS MSC) interface; Layer 1 specification (3GPP TS 48.004 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 006 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Signalling transport mechanism Specification for the Base Station System - Mobile Services Switching Centre (BSS MSC) interface (3GPP TS 48.006 version 12.0.0 Release 12) ETSI TS 148 008 V10.9.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.008 version 10.9.0 Release 10) ETSI TS 148 008 V11.8.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.008 version 11.8.0 Release 11) ETSI TS 148 008 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Mobile Switching Centre - Base Station system (MSC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.008 version 12.0.0 Release 12)

199


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 10 [147], OCTOMBRIE 2014 ETSI TS 148 014 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System (BSS) Serving GPRS Support Node (SGSN) interface; Gb interface Layer 1 (3GPP TS 48.014 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 148 058 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Base Station Controller - Base Transceiver Station (BSC - BTS) Interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.058 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 148 016 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System (BSS) Serving GPRS Support Node (SGSN) interface; Network service (3GPP TS 48.016 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 148 071 V12.0.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Location Services (LCS); Serving Mobile Location Centre - Base Station System (SMLC-BSS) interface; Layer 3 specification (3GPP TS 48.071 version 12.0.0 Release 12)

ETSI TS 148 018 V10.11.0 (2014-09) Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General Packet Radio Service (GPRS); Base Station System (BSS) Serving GPRS Support Node (SGSN); BSS GPRS protocol (BSSGP) (3GPP TS 48.018 version 10.11.0 Release 10)

ETS