Page 1

Institutul  Național  de  Standardizare  şi  Metrologie                                Fondat în 1994   

BULETINUL  DE  STANDARDIZARE     

1 ‐ 2010      PUBLICAȚIE  OFICIALĂ 

                                    Chişinău    2010 


ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR! „Buletinul de Standardizare” – publicaţie oficială periodică a organismului naţional de standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii privind standardizarea, metrologia, evaluarea conformităţii la nivel naţional şi regional. Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Documente Normative, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în localul Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, biroul 12, or. Chişinău. Documentele normative necesare pot fi procurate prin intermediul formularului de comandă din “Buletinul de Standardizare”. Relaţii la tel. 218-403, 218-429. В Н И М А Н И Ю П О Л Ь ЗО В А Т Е Л Е Й ! “Buletinul de Standardizare” - официальное периодическое издание национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником , который содержит информацию по стандартизации, метрологии, оценки соответствия на национальном и региональном уровне. Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд нормативных документов, распoложена на site: www. standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, каб. 12, г.Кишинэу. Необходимую Вам нормативную документацию можно приобрести по бланк-заказу из “Buletinul de Standardizare”. Справки по тел. 218-403, 218-429. © INSM, 2010

2


CUPRINS ОГЛАВЛЕНИЕ STANDARDIZARE СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate ............................ 5 Перечень утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы Indicativele standardelor anulate .................................................................... 35 Обозначения аннулированных стандартов Indicativele documentelor normative pentru care sînt aprobate modificări ... 38 Обозначения нормативных документов, к которым утверждены изменения Modificаri aprobate la standarde interstatale.................................................. 41 Изменения, утвержденные к межгосударственным стандартам Erate la standarde moldovene ......................................................................... 93 Поправки, внесенные в стандарты Молдовы Erate la standarde interstatale ......................................................................... 95 Поправки, внесенные в межгосударственные стандарты METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ Ordinul Ministerului Economiei şi Comerţului Nr. 184 din 24.12.2009 ................................................................................... 99 Lista entităţilor desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale........................................................................................... 100 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0015-M din 03.11.2009 ............................................................................. 102 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0016-M din 10.11.2009 ............................................................................. 103 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0017-M din 26.11.2009 ............................................................................. 104 3


Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0018-M din 09.12.2009 ............................................................................. 110 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0019-M din 22.12.2009 ............................................................................. 111 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0020-M din 29.12.2009 ............................................................................. 114 Hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr. 0021-M din 30.12.2009 ............................................................................. 115 Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie (SNM), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, situaţia pe trimestrul II, anul 2009 .................................................................. 117 Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie (SNM), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi, situaţia pe trimestrul II, anul 2009 .................................................................. 120 Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie (SNM), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, situaţia pe trimestrul III, anul 2009................................................................. 121 Nomenclatorul entităţilor înregistrate în Sistemul Naţional de Metrologie (SNM), deţinătoare de avize tehnice de înregistrare, situaţia pe trimestrul IV, anul 2009 ................................................................ 126 Numerele sigiliilor de tip Twistseal, utilizate la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, considerate nevalabile .......... 131

4


LISTA STANDARDELOR ŞI PRESTANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (noiembrie – decembrie 2009) 01

GENERALITĂŢI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ

01.040.35 SMV EN 1546-1:2009 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 1: Definiţii, concepte şi structuri - Системы идентификационных карт. Межведомственный электронный портфель. Часть 1: Определения, концепты и структуры (EN 1546-1:1999, IDT) 07

MATEMATICĂ. ŞTIINŢE NATURALE МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

07.080 SMV EN 12305:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghidul strategiilor de prelevare a probelor de plante modificate genetic diseminate deliberat - Биотехнология. Генетически модифицированные организмы для применения в окружающей среде. Руководство по стратегии отбора образцов генетически модифицированных растений при преднамеренном высвобождении (EN 12305:1997, IDT) SMV EN 12468:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghidul strategiilor de monitorizare a plantelor modificate genetic diseminate deliberat Биотехнология. Генетически модифицированные организмы для применения в окружающей среде. Руководство по стратегии мониторинга за генетически модифицированными растениями при преднамеренном высвобождении (EN 12468:1997, IDT) 5


SMV EN 12683:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghid pentru caracterizarea organismelor modificate genetic prin analiza stabilităţii moleculare a modificării genomice - Биотехнология. Генетически модифицированные организмы для применения в окружающей среде. Руководство для установления характеристик генетически модифицированных организмов путем анализа молекулярной стабильности геномной модификации (EN 12683:1998, IDT) SMV EN 12685:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghidul strategiilor de monitorizare a microorganismelor modificate genetic diseminate deliberat, inclusiv virusuri - Биотехнология. Генетически модифицированных организмы для применения в окружающей среде. Руководство по стратегии мониторинга при преднамеренном высвобождении генетически модифицированных микроорганизмов, включая вирусы (EN 12685:1998, IDT) SMV EN 12686:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghidul strategiilor de eşantionare pentru microorganisme modificate genetic diseminate deliberat, inclusiv virusuri - Биотехнология. Генетически модифицированные организмы для применения в окружающей среде. Руководство по стратегии отбора образцов генетически модифицированных микроорганизмов при преднамеренном высвобождении, включая вирусы (EN 12686:1998, IDT) SMV EN 13441:2009 Biotehnologie. Laboratoare de cercetare, dezvoltare şi analiză. Ghid pentru contenţia plantelor modificate genetic - Биотехнологии. Лаборатории по научным исследованиям, разработкам и анализу. Руководство по локализации генетически модифицированных растений (EN 13441:2001, IDT)

6


07.100.01 SMV EN 12685:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghidul strategiilor de monitorizare a microorganismelor modificate genetic diseminate deliberat, inclusiv virusuri - Биотехнология. Генетически модифицированных организмы для применения в окружающей среде. Руководство по стратегии мониторинга при преднамеренном высвобождении генетически модифицированных микроорганизмов, включая вирусы (EN 12685:1998, IDT) SMV EN 12686:2009 Biotehnologie. Organisme modificate genetic pentru aplicare în mediu. Ghidul strategiilor de eşantionare pentru microorganisme modificate genetic diseminate deliberat, inclusiv virusuri - Биотехнология. Генетически модифицированные организмы для применения в окружающей среде. Руководство по стратегии отбора образцов генетически модифицированных микроорганизмов при преднамеренном высвобождении, включая вирусы (EN 12686:1998, IDT) 07.100.30 SMV ISO 21572:2009 Produse alimentare. Metode de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină - Продукты пищевые. Методы обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы на основе протеина (ISO 21572:2004, IDT) SMV EN ISO 21871:2009 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Metoda orizontală de determinare a celui mai mic număr de Bacillus cereus prezumtiv. Numărul cel mai probabil şi tehnica determinării - Микробиология пищевых продуктов и кормов. Горизонтальный метод обнаружения предполагаемых малых количеств палочек Bacillus cereus. Метод подсчета и обнаружения наиболее вероятного количества (EN ISO 21871:2006, IDT) SMV EN ISO 22174:2009 Microbiologia produselor alimentare şi furajelor. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR) pentru detectarea microorganismelor patogene din produsele alimentare. Cerinţe generale şi definiţii - Микробиология пищевых продуктов и кормов. Цепная реакция полимеразы (PCR) для выявления патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. Общие требования и определения (EN ISO 22174:2006, IDT) 7


13

MEDIU. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ

13.040.20 SMV ISO 4221:2009 Calitatea aerului. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf în aerul înconjurător. Metoda spectrofotometrică cu thorin - Качество воздуха. Определение концентрации по массе диоксида серы в окружающем воздухе. Спектрофотометрический метод с применением торина (ISO 4221:1980, IDT) SMV ISO 10313:2009 Aer exterior. Determinarea concentraţiei masice de ozon. Metoda prin chemiluminescenţă - Воздух наружный. Определение концентрации по массе озона. Метод хемилюминесценции (ISO 10313:1993, IDT) 13.040.40 SMV EN 50379-1:2009 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare - Спецификация для переносных электрических аппаратов, спроектированных для измерения параметров дымовых горючих газов обогревающих установок. Часть 1. Общие требования и методы испытания (EN 50379-1:2004, IDT) SMV EN 50379-2:2009 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în inspecţii şi evaluări reglementate Спецификация для переносных электрических аппаратов, спроектированных для измерения параметров дымовых горючих газов обогревающих установок. Часть 2. Требования к техническому уровню для приборов, применяемых в регламентированных проверках и оценках (EN 50379-2:2004, IDT)

8


SMV EN 50379-3:2009 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în deservirea nereglementată a aparatelor de încălzire cu gaz - Спецификация для переносных электрических аппаратов, спроектированных для измерения параметров дымовых горючих газов обогревающих установок. Часть 3. Требования к техническому уровню для приборов, применяемых в нерегламентированном техническом обслуживании газовых обогревающих установок (EN 50379-3:2004, IDT) 13.040.50 SMV ISO 8178-2:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea emisiilor de gaze şi de particule pe teren Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц на месте (ISO 8178-2:2008, IDT) SMV ISO 8178-4:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4: Циклы испытаний для различных случаев применения двигателей (ISO 8178-4:2007, IDT) SMV ISO 8178-6:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport despre rezultatele măsurării şi încercării Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6: Отчет о результатах измерения и испытания (ISO 8178-6:2000, IDT)

9


SMV ISO 8178-9:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 9: Cicluri şi proceduri de încercare pentru măsurarea pe standul de încercare a emisiilor de fum din gazele de evacuare la motoarele cu ardere internă cu mişcare alternativă cu aprindere prin comprimare care funcţionează în regim tranzitoriu - Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 9: Циклы и методики испытаний для стендовых измерений дымовыделения отработавших газов двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих в неустановившемся режиме (ISO 8178-9:2000, IDT) 13.060.30 SMV EN 12255-12:2009 Staţii de epurare. Partea 12: Control şi automatizare - Очистные станции. Часть 12: Контроль и автоматизация (EN 12255-12:2003, IDT) SMV EN 12255-13:2009 Staţii de epurare. Partea 13: Epurare chimică. Epurarea apelor uzate prin precipitare/floculare - Очистные станции. Часть 13: Химическая очистка. Очистка сточных вод осаждением/флокуляцией (EN 12255-13:2002, IDT) SMV EN 12255-14:2009 Staţii de epurare. Partea 14: Dezinfecţie - Очистные станции. Часть 14: Дезинфекция (EN 12255-14:2003, IDT) SMV EN 12255-15:2009 Staţii de epurare. Partea 15: Măsurarea transferului de oxigen în apa curată în bazinele de aerare ale staţiilor de epurare cu nămol activat - Очистные станции. Часть 15: Измерение перехода кислорода в чистую воду в аэрационных бассейнах очистных станций с активированным илом (EN 12255-15:2003, IDT) 13.060.50 SMV ISO 6333:2009 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de mangan. Metoda spectrometrică cu formaldoximă - Качество воды. Определение содержания марганца. Спектрометрический метод с применением формальдоксима (ISO 6333:1986, IDT) 10


SMV ISO 7875-2:2009 Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă. Partea 2: Determinarea agenţilor de suprafaţă neionici utilizînd reactiv Dragendorff - Качество воды. Определение поверхностно-активных веществ. Часть 2: Определение неионных поверхностно-активных веществ с использованием реактива Драгендорфа (ISO 7875-2:1984, IDT) SMV ISO 7980:2009 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de calciu şi magneziu. Metoda spectrometrică de absorbţie atomică - Качество воды. Определение содержания кальция и магнезия. Спектрометрический метод атомной абсорбции (ISO 7980:1986, IDT) SMV ISO 9174:2009 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de crom total. Metode spectrometrice de absorbţie atomică - Качество воды. Определение общего содержания хрома. Спектрометрические методы атомной абсорбции (ISO 9174:1998, IDT) SMV ISO 10530:2009 Calitatea apei. Determinarea sulfurilor dizolvate. Metoda fotometrică cu albastru de metilen - Качество воды. Определение растворенных сульфидов. Фотометрический метод с применением метиленового синего (ISO 10530:1992, IDT) SMV ISO 10566:2009 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de aluminiu. Metoda spectrometrică cu violet de pirocatechol - Качество воды. Определение содержания алюминия. Спектрометрический метод с применением пирокатехина фиолетового (ISO 10566:1994, IDT) SMV ISO 11083:2009 Calitatea apei. Determinarea cromului (VI). Metoda spectrometrică utilizînd 1,5-difenilcarbazida - Качество воды. Определение содержания хрома (VI). Спектрометрический метод с применением 1,5-дифенилкарбазида (ISO 11083:1994, IDT) SMV ISO 14403:2009 Calitatea apei. Determinarea cianurilor totale şi cianurilor libere prin analiză în flux continuu - Качество воды. Определение общего содержания цианида и содержания свободного цианида при непрерывном поточном анализе (ISO 14403:2002, IDT) 11


SMV EN 25663:2009 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azot Kjeldahl. Metoda după mineralizarea cu seleniu - Качество воды. Определение содержания азота по Кьельдалю. Метод с применением селена после минерализации (EN 25663:1993, IDT) SMV EN 26595:2009 Calitatea apei. Determinarea arsenului total. Metoda spectrofotometrică cu dietilditiocarbamat de argint - Качество воды. Определение общего мышьяка. Спектрофотометрический метод с применением диэтилдитиокарбамата серебра (EN 26595:1992, IDT) 13.060.60 SMV ISO 7887:2009 Calitatea apei. Examinarea şi determinarea culorii - Качество воды. Исследование и определение цвета (ISO 7887:1994, IDT) 13.060.70 SMV EN 14407:2009 Calitatea apei. Ghid pentru identificarea, numărarea şi interpretarea probelor de diatomee bentice din ape curgătoare - Качество воды. Руководство по идентификации, перечислению и интерпретации бентических диатомовых образцов проточных вод (EN 14407:2004, IDT) 13.080.10 SMV ISO 11261:2009 Calitatea solului. Determinarea azotului total. Metoda Kjeldahl modificată Качество почвы. Определение содержания общего азота. Модифицированный метод Кьельдаля (ISO 11261:1995, IDT) SMV ISO 14235:2009 Calitatea solului. Determinarea carbonului organic prin oxidare sulfocromică Качество почвы. Определение содержания органического углерода путем серохроматического окисления (ISO 14235:1998, IDT)

12


13.080.20 SMV ISO 11265:2009 Calitatea solului. Determinarea conductivităţii electrice specifice - Качество почвы. Определение удельной электропроводности (ISO 11265:1994, IDT) SMV ISO 11465:20 Calitatea solului. Determinarea conţinutului de substanţă uscată şi de apă, raportat la masă . Metoda gravimetrică - Качество почвы. Определение содержания сухих веществ и воды по массе. Гравиметрический метод (ISO 11465:1993, IDT) 13.080.30 SMV ISO 11269-1:2009 Calitatea solului. Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului. Partea 1: Metodă pentru măsurarea inhibiţiei creşterii rădăcinilor - Качество почвы. Определение воздействия загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 1. Метод для измерения замедления роста корней (ISO 11269-1:1993, IDT) SMV ISO 11269-2:2009 Calitatea solului. Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului. Partea 2: Efectele substanţelor chimice asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare Качество почвы. Определение воздействия загрязняющих веществ на флору почвы. Часть 2. Воздействие химикатов на всхожесть и рост высших растений (ISO 11269-2:2005, IDT) 13.080.40 SMV ISO 11274:2009 Calitatea solului. Determinarea caracteristicii de reţinere a apei. Metode de laborator - Качество почвы. Определение водоудерживающей способности. Лабораторные методы (ISO 11274:1998, IDT) SMV ISO 15709:2009 Calitatea solului. Apa din sol şi zona nesaturată. Definiţii, simboluri şi teorie Качество почвы. Почвенная влага и ненасыщенная зона. Определения, символы и теория (ISO 15709:2002, IDT) 13


13.220.40 SM STB CEI 60695-11-10:2009 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Metode de încercări ale arderii orizontale şi verticale utilizînd flacără cu puterea de 50 W - Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Методы испытаний горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт (STB CEI 60695-11-10−2008, IDT) 13.320 SM GOST R 52136:2009 (CEI 61779-1–98) Analizoare de gaze şi semnalizatoare de gaze şi vapori combustibili electrice. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercări - Газоaнализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1: Общие требования и методы испытания (GOST R 52136–2003 (CEI 61779-1-98), IDT) 13.340.70 SMV EN 13138-2:2009 Dispozitive ajutătoare pentru învăţarea înotului. Partea 2: Cerinţe de securitate şi metode de încercare a dispozitivelor ajutatoare ţinute în mîini - Средства вспомогательные для обучения плаванию. Часть 2. Требования безопасности и методы испытаний вспомогательных средств, удерживаемых в руках (EN 13138-2:2007, IDT) 23

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

23.020.30 SM STB EN 286-1:2009 Recipiente simple sub presiune pentru aer sau azot. Partea 1: Recipiente sub presiune de uz general - Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 1: Сосуды общего назначения, работающие под давлением (STB EN 286-1–2004, IDT)

14


SM STB EN 286-2:2009 Recipiente simple sub presiune pentru aer sau azot. Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite pneumatice de frînare şi circuite auxiliare ale vehiculelor rutiere mecanice şi ale remorcilor lor - Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 2: Сосуды для пневматических тормозных систем и вспомогательных систем механических транспортных средств и прицепов, работающие под давлением (STB EN 286-2–2004, IDT) SM STB EN 286-3:2009 Recipiente simple sub presiune pentru aer sau azot. Partea 3: Recipiente sub presiune, executate din oţel, destinate echipamentelor pneumatice de frînare şi echipamentelor auxiliare ale transportului feroviar - Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 3: Сосуды стальные для пневматических тормозных и вспомогательных систем железнодорожного транспорта (STB EN 286-3–2004, IDT) SM STB EN 286-4:2009 Recipiente simple sub presiune pentru aer sau azot. Partea 4: Recipiente sub presiune, executate din aliaj de aluminiu, destinate echipamentelor pneumatice de frînare şi echipamentelor auxiliare ale transportului feroviar - Сосуды для воздуха или азота, работающие под давлением. Часть 4: Сосуды из алюминиевых сплавов для пневматических тормозных и вспомогательных систем железнодорожного транспорта (STB EN 286-4–2004, IDT) 25

TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ

25.100.20 SM GOST 31050:2009 (ISO 2940-1:1974) Freze fixate pe dornuri de centrare cu conul 7:24 Dimensiuni de asamblare. Dornuri de centrare - Фрезы, устанавливаемые на центрирующие оправки с конусом 7:24. Присоединительные размеры. Центрирующие оправки (GOST 31050–2002 (ISO 2940-1:1974), IDT)

15


27

ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

27.020 SMV ISO 8178-2:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 2: Măsurarea emisiilor de gaze şi de particule pe teren Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 2: Измерение выбросов газов и частиц на месте (ISO 8178-2:2008, IDT) SMV ISO 8178-4:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 4: Cicluri de încercare pentru diferite aplicaţii ale motoarelor Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 4: Циклы испытаний для различных случаев применения двигателей (ISO 8178-4:2007, IDT) SMV ISO 8178-6:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 6: Raport despre rezultatele măsurării şi încercării Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 6: Отчет о результатах измерения и испытания (ISO 8178-6:2000, IDT) SMV ISO 8178-9:2009 Motoare cu ardere internă cu mişcare alternativă. Măsurarea emisiilor din gazele de evacuare. Partea 9: Cicluri şi proceduri de încercare pentru măsurarea pe standul de încercare a emisiilor de fum din gazele de evacuare la motoarele cu ardere internă cu mişcare alternativă cu aprindere prin comprimare care funcţionează în regim tranzitoriu - Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Измерение выбросов отработавших газов. Часть 9: Циклы и методики испытаний для стендовых измерений дымовыделения отработавших газов двигателей внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия, работающих в неустановившемся режиме (ISO 8178-9:2000, IDT)

16


27.200 SM STB EN 1252-1:2009 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Cerinţe de rezistenţă la şoc pentru temperaturi mai mici de minus 80 ºC - Сосуды криогенные. Материалы. Часть 1: Требования в отношении ударной вязкости при температурах ниже минус 80 ºC (STB EN 1252-1–2005, IDT) SM STB EN 1252-2:2009 Recipiente criogenice. Materiale. Partea 2: Cerinţe de rezistenţă la şoc pentru temperaturi cuprinse între minus 80 ºC şi minus 20 ºC - Сосуды криогенные. Материалы. Часть 2: Требования в отношении ударной вязкости при температурах от минус 80 ºC до минус 20 ºC (STB EN 1252-2–2005, IDT) 29

ELECTROTEHNICĂ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

29.020 SM STB CEI 60695-10-2:2009 Încercări privind riscurile de foc. Partea 10-2: Încălzire anormală. Încercare prin metoda presării bilei - Испытания на пожароопасность. Часть 10-2. Аномальный нагрев. Испытание методом вдавливания шарика (STB CEI 60695-10-2−2008, IDT) SM STB CEI 60695-11-10:2009 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-10: Metode de încercări ale arderii orizontale şi verticale utilizînd flacără cu puterea de 50 W - Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Методы испытаний горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт (STB CEI 60695-11-10−2008, IDT) 29.260.20 SM GOST R 52136:2009 (CEI 61779-1–98) Analizoare de gaze şi semnalizatoare de gaze şi vapori combustibili electrice. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercări - Газоaнализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров электрические. Часть 1: Общие требования и методы испытания (GOST R 52136–2003 (CEI 61779-1-98), IDT) 17


35

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI. MAŞINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ

35.040 SMV ISO 6709:2009 Reprezentarea standard a amplasării punctelor geografice prin coordonate Стандартное представление географического местоположения по координатам (ISO 6709:2008, IDT) SMV ISO/CEI 18014-1:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 1: Structura - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Услуги по отметке времени. Часть 1. Структура (ISO/CEI 18014-1:2008, IDT) SMV ISO/CEI 18014-2:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci temporale independente Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Услуги по отметке времени. Часть 2. Механизмы создания независимых маркеров (ISO/CEI 18014-2:2002, IDT) SMV ISO/CEI 18014-3:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci temporale înlănţuite - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Услуги по отметке времени. Часть 3. Механизмы создания связанных маркеров (ISO/CEI 18014-3:2004, IDT) SM ISO/CEI 18043:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Alegerea, instalarea şi operarea sistemelor de detecţie a intruziunii - Информационные технологии. Методы защиты. Выбор, применение и операции систем обнаружения вторжения (ISO/CEI 18043:2006, IDT)

18


35.080 SMV ISO/CEI TR 14759:2009 Ingineria software. Machetă şi prototip. Categorisirea modelelor de machetă şi de prototip a software-ului şi utilizarea lor - Разработка программного обеспечения. Макет и прототип. Категоризация моделей макета и прототипа программного обеспечения и их применение (ISO/CEI TR 14759:1999, IDT) 35.200 SMV ISO/CEI 11801:2009 Tehnologia informaţiei. Cablare generică pentru localurile utilizatorilor Информационная технология. Общее каблирование для помещений пользователей (ISO/CEI 11801:2002, IDT) SMV ISO/CEI 14763-1:2009 Tehnologia informaţiei. Implementarea şi funcţionarea cablării în localurile utilizatorilor. Partea 1: Administrare - Информационная технология. Ввод и функционирование каблирования в помещениях пользователей. Часть 1: Управление (ISO/CEI 14763-1:1999, IDT) SMV ISO/CEI TR 14763-2:2009 Tehnologia informaţiei. Implementarea şi funcţionarea cablării în localurile utilizatorilor. Partea 2: Planificare şi instalare - Информационная технология. Ввод и функционирование каблирования в помещениях пользователей. Часть 2: Планирование и установка (ISO/CEI TR 14763-2:2000, IDT) SMV ISO/CEI 14763-3:2009 Tehnologia informaţiei. Implementarea şi funcţionarea cablării în localurile utilizatorilor. Partea 3: Încercarea cablării cu fibre optice - Информационная технология. Ввод и функционирование каблирования в помещениях пользователей. Часть 3: Испытание волоконно-оптического каблирования (ISO/CEI 14763-3:2006, IDT) SMV ISO/CEI 15018:2009 Tehnologia informaţiei. Cablare generică pentru locuinţe - Информационная технология. Общее каблирование для жилищ (ISO/CEI 15018:2004, IDT)

19


SMV ISO/CEI 18010:2009 Tehnologia informaţiei. Căi şi spaţii pentru cablarea localurilor utilizatorilor Информационная технология. Магистрали и пространства для каблирования в помещениях пользователей (ISO/CEI 18010:2002, IDT) SMV ISO/CEI 24702:2009 Tehnologia informaţiei. Cablare generică. Localuri industriale - Информационная технология. Общее каблирование. Производственные помещения (ISO/CEI 24702:2006, IDT) SMV ISO/CEI TR 24750:2009 Tehnologia informaţiei. Evaluarea şi micşorarea canalelor de cablare echilibrate instalate în scopul suportului 10GBASE-T - Информационная технология. Оценка и уменьшение встроенных сбалансированных каналов каблирования с целью поддержки 10GBASE-T (ISO/CEI TR 24750:2007, IDT) 35.240.15 SMV EN 1387:2009 Cartele lizibile cu aparate. Aplicaţii pentru sănătate. Cartele. Caracteristici generale - Машиносчитываемые карты. Применение в здравоохранении. Карты. Общие характеристики (EN 1387:1996, IDT) SMV EN 1546-1:2009 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 1: Definiţii, concepte şi structuri - Системы идентификационных карт. Межведомственный электронный портфель. Часть 1: Определения, концепты и структуры (EN 1546-1:1999, IDT) SMV EN 1546-2:2009 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 2: Arhitectura de securitate - Системы идентификационных карт. Межведомственный электронный портфель. Часть 2: Архитектура безопасности (EN 1546-2:1999, IDT)

20


SMV EN 1546-3:2009 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 3: Elemente de date şi interschimburi - Системы идентификационных карт. Межведомственный электронный портфель. Часть 3: Элементы данных и взаимообмен (EN 1546-3:1999, IDT) SMV EN 1546-4:2009 Sisteme de cartele de identificare. Portofel electronic intersectorial. Partea 4: Obiecte de date - Системы идентификационных карт. Межведомственный электронный портфель. Часть 4: Объекты данных (EN 1546-4:1999, IDT) SMV EN 1867:2009 Cartele lizibile cu aparate. Aplicaţii pentru sănătate. Sistem de numerotare şi procedura de înregistrare pentru identificatorii emitentului Машиносчитываемые карты. Применение в здравоохранении. Система нумерации и процедура регистрации для идентификаторов эмитента (EN 1867:1997, IDT) 35.240.70 SMV ISO/TS 19101-2:2009 Informaţie geografică. Model de referinţă. Partea 2: Imagine - Географическая информация. Эталонная модель. Часть 2: Изображение (ISO/TS 19101-2:2008, IDT) SMV ISO/TS 19103:2009 Informaţie geografică. Schema de limbaj conceptual - Географическая информация. Схема концептуального языка (ISO/TS 19103:2005, IDT) SMV ISO 19105:2009 Informaţie geografică. Conformitate şi încercare - Географическая информация. Соответствие и испытание (ISO 19105:2000, IDT)

21


35.240.80 SMV ENV 12537-1:2009 Informatică medicală. Înregistrarea obiectelor informaţionale utilizate pentru schimbul electronic de date (EDI) în medicină. Partea 1: Registru Информатика в здравоохранении. Регистрация информационных объектов для электронного обмена данными (EDI) в здравоохранении. Часть 1: Регистр (ENV 12537-1:1997, IDT) SMV ENV 12537-2:2009 Informatică medicală. Înregistrarea obiectelor informaţionale utilizate pentru schimbul electronic de date (EDI) în medicină. Partea 2: Proceduri de înregistrare a obiectelor informaţionale utilizate pentru schimbul electronic de date (EDI) în medicină - Информатика в здравоохранении. Регистрация информационных объектов для электронного обмена данными (EDI) в здравоохранении. Часть 2: Процедуры регистрации информационных объектов для электронного обмена данными (EDI) в здравоохранении (ENV 12537-2:1997, IDT) 43

VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

43.150 SMV EN 14764:2009 Biciclete pentru oraş şi pentru drumuri dificile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Велосипеды дорожные. Требования безопасности и методы испытания (EN 14764:2005, IDT) SMV EN 14766:2009 Biciclete pentru traseu montan. Cerinţe de securitate şi metode de încercare Велосипеды горные. Требования безопасности и методы испытания (EN 14766:2005, IDT) SMV EN 14781:2009 Biciclete de curse. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Велосипеды гоночные. Требования безопасности и методы испытания (EN 14781:2005, IDT) SMV EN 14872:2009 Biciclete. Accesorii pentru biciclete. Portbagaje - Велосипеды. Дополнительные приспособления для велосипедов. Багажники (EN 14872:2006, IDT) 22


61

INDUSTRIA DE CONFECŢII ШВЕИНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

61.020 SMV EN 14682:2009 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii - Безопасность детской одежды. Пояса и вытяжные шнурки для детской одежды. Технические условия (EN 14682:2007, IDT) 65

AGRICULTURĂ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

65.020.20 SM 56:2009 Material săditor pomicol. Pomi altoiţi de curmal de China. Condiţii tehnice Плодовый посадочный материал. Саженцы привитые унаби. Технические условия SM 237:2009 Material săditor pomicol. Pomi altoiţi de nuc. Condiţii tehnice - Плодовый посадочный материал. Саженцы ореха привитые. Технические условия 67

INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

67.050 SMV EN ISO 21569:2009 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode calitative bazate pe acidul nucleic Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Качественные методы, основанные на нуклеиновой кислоте (EN ISO 21569:2005, IDT)

23


SMV EN ISO 21571:2009 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Extracţia acidului nucleic - Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Экстракция нуклеиновой кислоты (EN ISO 21571:2005, IDT) SMV ISO 24276:2009 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Cerinţe generale şi definiţii - Пищевые продукты. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Общие требования и определения (ISO 24276:2006, IDT) 67.060 SMV ISO 520:2009 Cereale şi leguminoase. Determinarea masei a 1 000 boabe - Зерновые и бобовые. Определение массы 1 000 зёрен (ISO 520:1977, IDT) SMV ISO 6540:2009 Porumb. Determinarea conţinutului de umiditate (pentru boabe măcinate şi pentru boabe întregi) - Кукуруза. Определение содержания влаги (измельчённых и целых зерен) (ISO 6540:1980, IDT) SMV ISO 8981:2009 Grîu. Identificarea soiurilor prin electroforeză - Пшеница. Определение сортов методом електрофореза (ISO 8981:1993, IDT) SMV EN ISO 21415-3:2009 Grîu şi făină de grîu. Conţinutul de gluten . Partea 3: Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă de uscare la etuvă - Пшеница и пшеничная мука. Содержание клейковины. Часть 3. Определение сухой клейковины из сырой клейковины методом печной сушки (EN ISO 21415-3:2007, IDT)

24


SMV EN ISO 21415-4:2009 Grîu şi făină de grîu. Conţinutul de gluten. Partea 4: Determinarea glutenului uscat din gluten umed printr-o metodă rapidă de uscare - Пшеница и пшеничная мука. Содержание клейковины. Часть 4. Определение сухой клейковины из сырой клейковины методом скоростной сушки (EN ISO 21415-4:2007, IDT) SMV ISO 21570:2009 Produse alimentare. Metode de analiză pentru detectarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode cantitative bazate pe acidul nucleic Пищевые продукты. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Количественные методы на базе нуклеиновой кислоты (ISO 21570:2005, IDT) SMV ISO 21572:2009 Produse alimentare. Metode de detecţie a organismelor modificate genetic şi a produselor derivate. Metode bazate pe proteină - Продукты пищевые. Методы обнаружения генетически модифицированных организмов и производных продуктов. Методы на основе протеина (ISO 21572:2004, IDT) 67.080.10 SM 57:2009 Fructe proaspete. Curmal de China. Condiţii tehnice - Фрукты свежие. Унаби. Технические условия SM 58:2009 Fructe proaspete. Zarzăre. Condiţii tehnice - Фрукты свежие. Жердели. Технические условия 67.100.01 SMV EN ISO 14891:2009 Lapte şi produse lactate. Determinarea conţinutului de azot. Metoda practică prin combustie după principiul Dumas - Молоко и молочные продукты. Определение содержания азота. Практический метод с применением сжигания в соответствии с принципом Дюмаса (EN ISO 14891:2002, IDT)

25


SMV EN ISO 18330:2009 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru descrierea standard a testelor imunologice sau a testelor receptor pentru detecţia reziduurilor de substanţe antimicrobiene Молоко и молочные продукты. Руководство по стандартному описанию иммунологических или рецепторных анализов для определения антибактериальных остатков (EN ISO 18330:2003, IDT) 67.100.10 SMV EN ISO 14675:2009 Lapte şi produse lactate. Ghid pentru descrierea standard a testelor imunoenzimatice competitive. Determinarea conţinutului de aflatoxină M1 Молоко и молочные продукты. Руководящие указания по стандартнному описанию конкурентоспособных иммуноферментных анализов. Определение содержания афлатоксина М1 (EN ISO 14675:2003, IDT) 67.100.20 SMV EN ISO 17189:2009 Unt, emulsii din uleiuri comestibile şi grăsimi tartinabile. Determinarea conţinutului de grăsime (Metoda de referinţă) - Масло, пищевые масляные эмульсии и пастообразные жиры. Определение содержания жира (Контрольный метод) (EN ISO 17189:2003, IDT) 67.100.30 SMV EN ISO 11816-2:2009 Lapte şi produse lactate. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Partea 2: Metoda fluorometrică pentru brînzeturi - Молоко и молочные продукты. Определение активности щелочной фосфатазы. Часть 2: Флуорометрический метод для сыра (EN ISO 11816-2:2003, IDT) 67.200.20 SMV EN ISO 665:2009 Seminţe oleaginoase. Determinarea conţinutului de umiditate şi de materii volatile - Семена масличных культур. Определение содержания влаги и летучих веществ (EN ISO 665:2000, IDT) 26


75

INDUSTRIA PETROLIERĂ ŞI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

75.160.20 SM GOST R 52201:2009 Carburant cu etanol pentru motoare de automobile cu aprindere forţată. Benzanol. Cerinţe tehnice generale - Топливо моторное этанольное для автомобильных двигателей с принудительным зажиганием. Бензанолы. Общие технические требования (GOST R 52201–2004, IDT) 91

CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО

91.100.25 SM 275:2009 Plăci ceramice pentru pereţi şi pardoseli . Condiţii tehnice - Плитки керамические для стен и полов. Технические условия 91.140.10 SMV EN 50379-1:2009 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare - Спецификация для переносных электрических аппаратов, спроектированных для измерения параметров дымовых горючих газов обогревающих установок. Часть 1. Общие требования и методы испытания (EN 50379-1:2004, IDT) SMV EN 50379-2:2009 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în inspecţii şi evaluări reglementate Спецификация для переносных электрических аппаратов, спроектированных для измерения параметров дымовых горючих газов обогревающих установок. Часть 2. Требования к техническому уровню для приборов, применяемых в регламентированных проверках и оценках (EN 50379-2:2004, IDT) 27


SMV EN 50379-3:2009 Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere ale aparatelor de încălzire. Partea 3: Cerinţe de performanţă pentru aparate utilizate în deservirea nereglementată a aparatelor de încălzire cu gaz - Спецификация для переносных электрических аппаратов, спроектированных для измерения параметров дымовых горючих газов обогревающих установок. Часть 3. Требования к техническому уровню для приборов, применяемых в нерегламентированном техническом обслуживании газовых обогревающих установок (EN 50379-3:2004, IDT) 97 ECHIPAMENT PENTRU UZ CASNIC ŞI COMERCIAL. DISTRACŢII. SPORT БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ 97.190 SMV EN 13209-1:2009 Articole de puericultură. Genţi port-bebe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare. Partea 1: Genţi cu cadru, pentru spate - Изделия для грудных и маленьких детей. Сумки для ношения детей. Требования безопасности и методы испытаний. Часть 1. Каркасные сумки для ношения сзади (EN 13209-1:2004, IDT) SMV EN 14344:2009 Articole de puericultură. Scaune de copii pentru biciclete. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Изделия для грудных и маленьких детей. Детские сиденья для велосипедов. Требования безопасности и методы испытания (EN 14344:2004, IDT) SMV EN 14350-1:2009 Articole de puericultură. Articole pentru alimentaţia lichidă. Partea 1:Cerinţe generale şi mecanice şi încercări - Изделия для грудных и маленьких детей. Приспособления для жидкого питья. Часть 1: Общие и механические требования и испытания (EN 14350-1:2004, IDT) SMV EN 14682:2009 Securitatea îmbrăcămintei pentru copii. Cordoane şi cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor. Specificaţii - Безопасность детской одежды. Пояса и вытяжные шнурки для детской одежды. Технические условия (EN 14682:2007, IDT) 28


97.195 SMV EN 14059:2009 Lămpi decorative cu ulei. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Лампы масляные декоративные. Требования безопасности и методы испытания (EN 14059:2002, IDT) 97.200.50 SM GOST EN 71-1:2009 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice - Игрушки. Требования безопасности. Часть 1: Механические и физические характеристики (IDT GOST EN 71-1–2008) 97.220.40 SMV EN 13319:2009 Accesorii de scufundare. Aparate pentru măsurarea adîncimii şi aparate combinate de măsurare a adîncimii şi a timpului. Cerinţe funcţionale şi de securitate, metode de încercare - Оборудование вспомогательное для водолазных работ. Глубиномеры и комбинированные приборы для измерения глубины и времени. Функциональные требования и требования безопасности, методы испытаний (EN 13319:2000, IDT) SMV EN 13899:2009 Echipament de sport cu role. Patine cu rotile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Инвентарь спортивный на роликах. Коньки роликовые. Требования безопасности и методы испытания (EN 13899:2003, IDT) SM GOST R 50529:2009 Arme de foc civile şi de serviciu, dispozitive cu destinaţie industrială şi specială. Cerinţe de securitate şi metode de încercări la securitate - Оружие гражданское и служебное огнестрельное, устройства промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность (GOST R 50529–2007, IDT)

29


SM GOST R 50530:2009 Cartuşe pentru arme de foc civile şi de serviciu şi pentru dispozitive cu destinaţie industrială şi specială. Cerinţe de securitate şi metode de încercări la securitate Патроны к гражданскому и служебному огнестрельному оружию, устройствам промышленного и специального назначения. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность (GOST R 50530–2007, IDT)

30


Indicativele standardelor şi prestandardelor moldovene aprobate Обозначения утвержденных стандартов и предстандартов Молдовы (noiembrie - decembrie 2009) Indicativul standardului Обозначение cтандарта SM 56:2009 SM 57:2009 SM 58:2009 SM 237:2009 SM 275:2009 SM ISO/CEI 18043:2009 SM GOST 31050:2009 (ISO 2940-1:1974) SM GOST EN 71-1:2009 SM GOST R 50529:2009 SM GOST R 50530:2009 SM GOST R 52136:2009 (CEI 61779-1-98) SM GOST R 52201:2009 SM STB EN 286-1:2009 SM STB EN 286-2:2009 SM STB EN 286-3:2009 SM STB EN 286-4:2009 SM STB EN 1252-1:2009 SM STB EN 1252-2:2009 SM STB CEI 60695-10-2 :2009 SM STB CEI 60695-11-10 :2009 SMV ISO 520:2009 SMV EN ISO 665:2009 SMV EN 1387:2009 SMV EN 1546-1:2009 SMV EN 1546-2:2009 SMV EN 1546-3:2009 SMV EN 1546-4:2009

Codul Data editării CSM Код CSM Дата издания 65.020.20 30.03.2010 67.080.10 30.03.2010 67.080.10 30.03.2010 65.020.20 30.03.2010 91.100.25 31.01.2010 35.040 24.12.2009 25.100.20 11.12.2009 97.200.50 97.220.40 97.220.40 13.320 29.260.20 75.160.20 23.020.30 23.020.30 23.020.30 23.020.30 27.200 27.200 29.020 13.220.40 29.020 67.060 67.200.20 35.240.15 01.040.353 5.240.15 35.240.15 35.240.15 35.240.15 31

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 268-ST din 25.12.2009 268-ST din 25.12.2009 268-ST din 25.12.2009 268-ST din 25.12.2009 267-ST din 24.12.2009 256-ST din 09.12.2009 242-ST din 05.11.2009

14.01.2010 15.12.2009 15.12.2009 03.12.2009

269-ST din 28.12.2009 241-ST din 04.11.2009 241-ST din 04.11.2009 245-ST din 10.11.2009

02.12.2009 25.12.2009 25.12.2009 25.12.2009 25.12.2009 25.12.2009 25.12.2009 22.12.2009

244-ST din 09.11.2009 253-ST din 02.12.2009 253-ST din 02.12.2009 253-ST din 02.12.2009 253-ST din 02.12.2009 252-ST din 01.12.2009 252-ST din 01.12.2009 250-ST din 25.11.2009

22.12.2009

250-ST din 25.11.2009

11.12.2009 11.12.2009 28.12.2009 28.12.2009

240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 254-ST din 07.12.2009 254-ST din 07.12.2009

28.12.2009 28.12.2009 28.12.2009

254-ST din 07.12.2009 254-ST din 07.12.2009 254-ST din 07.12.2009


Indicativul standardului

Codul Data editării CSM Обозначение cтандарта Код CSM Дата издания SMV EN 1867:2009 35.240.15 28.12.2009 SMV ISO 4221:2009 13.040.20 30.12.2009 SMV ISO 6333:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 6540:2009 67.060 11.12.2009 SMV ISO 6709:2009 35.040 24.12.2009 SMV ISO 7875-2:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 7887:2009 13.060.60 24.12.2009 SMV ISO 7980:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 8178-2:2009 13.040.50 30.12.2009 27.020 SMV ISO 8178-4:2009 13.040.50 30.12.2009 27.020 SMV ISO 8178-6:2009 13.040.50 30.12.2009 27.020 SMV ISO 8178-9:2009 13.040.50 30.12.2009 27.020 SMV ISO 8981:2009 67.060 11.12.2009 SMV ISO 9174:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 10313:2009 13.040.20 30.12.2009 SMV ISO 10530:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 10566:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 11083:2009 13.060.50 24.12.2009 SMV ISO 11261:2009 13.080.10 07.12.2009 SMV ISO 11265:2009 13.080.20 07.12.2009 SMV ISO 11269-1:2009 13.080.30 07.12.2009 SMV ISO 11269-2:2009 13.080.30 07.12.2009 SMV ISO 11274:2009 13.080.40 07.12.2009 SMV ISO 11465:2009 13.080.20 07.12.2009 SMV ISO/CEI 11801:2009 35.200 16.12.2009 SMV EN ISO 11816-2:2009 67.100.30 28.12.2009 SMV EN 12255-12:2009 13.060.30 24.12.2009 SMV EN 12255-13:2009 13.060.30 24.12.2009 SMV EN 12255-14:2009 13.060.30 24.12.2009 SMV EN 12255-15:2009 13.060.30 24.12.2009 SMV EN 12305:2009 07.080 11.12.2009 SMV EN 12468:2009 07.080 11.12.2009 SMV ENV 12537-1:2009 35.240.80 24.12.2009 32

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 254-ST din 07.12.2009 260-ST din 15.12.2009 251-ST din 26.11.2009 240-ST din 03.11.2009 256-ST din 09.12.2009 251-ST din 26.11.2009 251-ST din 26.11.2009 251-ST din 26.11.2009 260-ST din 15.12.2009 260-ST din 15.12.2009 260-ST din 15.12.2009 260-ST din 15.12.2009 240-ST din 03.11.2009 251-ST din 26.11.2009 260-ST din 15.12.2009 251-ST din 26.12.2009 251-ST din 26.12.2009 251-ST din 26.12.2009 246-ST din 11.11.2009 246-ST din 11.11.2009 246-ST din 11.11.2009 246-ST din 11.11.2009 246-ST din 11.11.2009 246-ST din 11.11.2009 248-ST din 13.11.2009 262-ST din 16.12.2009 251-ST din 26.11.2009 251-ST din 26.11.2009 251-ST din 26.11.2009 251-ST din 26.11.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 255-ST din 08.12.2009


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV ENV 12537-2:2009 SMV EN 12683:2009 SMV EN 12685:2009 SMV EN 12686:2009 SMV EN 13138-2:2009 SMV EN 13209-1:2009 SMV EN 13319:2009 SMV EN 13441:2009 SMV EN 13899:2009 SMV EN 14059:2009 SMV ISO 14235:2009 SMV EN 14344:2009 SMV EN 14350-1:2009 SMV ISO 14403:2009 SMV EN 14407:2009 SMV EN ISO 14675:2009 SMV EN 14682:2009

Codul Data editării CSM Код CSM Дата издания 35.240.80 24.12.2009 07.080 11.12.2009 07.080 11.12.2009 07.100.01 07.080 11.12.2009 07.100.01 13.340.70 15.12.2009 97.190 15.12.2009 97.220.40 15.12.2009 07.080 11.12.2009 97.220.40 30.12.2009 97.195 30.12.2009 13.080.10 07.12.2009 97.190 30.12.2009 97.190 30.12.2009 13.060.50 24.12.2009 13.060.70 24.12.2009 67.100.10 28.12.2009 61.020 28.12.2009 97.190 35.080 24.12.2009

SMV ISO/CEI TR 14759: 2009 SMV ISO/CEI 14763-1:2009 35.200 16.12.2009 SMV ISO/CEI TR 14763-2: 35.200 16.12.2009 2009 SMV ISO/CEI 14763-3:2009 35.200 16.12.2009 SMV EN 14764:2009 43.150 28.12.2009 SMV EN 14766:2009 43.150 28.12.2009 SMV EN 14781:2009 43.150 28.12.2009 SMV EN 14872:2009 43.150 28.12.2009 SMV EN ISO 14891:2009 67.100.01 28.12.2009 SMV ISO/CEI 15018:2009 35.200 16.12.2009 SMV ISO 15709:2009 13.080.40 07.12.2009 SMV EN ISO 17189:2009 67.100.20 28.12.2009 SMV ISO/CEI 18010:2009 35.200 16.12.2009 SMV ISO/CEI 18014-1:2009 35.040 21.12.2009 SMV ISO/CEI 18014-2:2009 35.040 21.12.2009 33

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 255-ST din 08.12.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 243-ST din 06.11.2009 243-ST din 06.11.2009 243-ST din 06.11.2009 240-ST din 03.11.2009 264-ST din 18.12.2009 264-ST din 18.12.2009 246-ST din 11.11.2009 264-ST din 18.12.2009 264-ST din 18.12.2009 251-ST din 26.12.2009 251-ST din 26.11.2009 262-ST din 16.12.2009 264-ST din 18.12.2009 256-ST din 09.12.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 264-ST din 18.12.2009 264-ST din 18.12.2009 264-ST din 18.12.2009 264-ST din 18.12.2009 262-ST din 16.12.2009 248-ST din 13.11.2009 246-ST din 11.11.2009 262-ST din 16.12.2009 248-ST din 13.11.2009 249-ST din 24.11.2009 249-ST din 24.11.2009


Indicativul standardului Обозначение cтандарта SMV ISO/CEI 18014-3:2009 SMV EN ISO 18330:2009 SMV ISO/ TS 19101-2:2009 SMV ISO/ TS 19103:2009 SMV ISO 19105:2009 SMV EN ISO 20174:2009 SMV EN ISO 21415-3:2009 SMV EN ISO 21415-4:2009 SMV EN ISO 21569:2009 SMV ISO 21570:2009 SMV EN ISO 21571:2009 SMV ISO 21572:2009 SMV EN ISO 21871:2009 SMV EN ISO 22174:2009 SMV ISO 24276:2009 SMV ISO/CEI 24702:2009 SMV ISO/CEI TR 24750: 2009 SMV EN 25663:2009 SMV EN 26595:2009 SMV EN 50379-1:2009 SMV EN 50379-2:2009 SMV EN 50379-3:2009

Codul Data editării CSM Код CSM Дата издания 35.040 21.12.2009 67.100.01 28.12.2009 35.240.70 24.12.2009 35.240.70 24.12.2009 35.240.70 24.12.2009 07.100.30 25.12.2009 67.060 21.12.2009 67.060 21.12.2009 67.050 11.12.2009 67.060 11.12.2009 67.050 11.12.2009 07.100.30 11.12.2009 67.060 07.100.30 18.12.2009 07.100.30 25.12.2009 67.050 11.12.2009 35.200 16.12.2009 35.200 16.12.2009 13.060.50 13.060.50 13.040.40 91.140.10 13.040.40 91.140.10 13.040.40 91.140.10

34

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 249-ST din 24.11.2009 262-ST din 16.12.2009 256-ST din 09.12.2009 256-ST din 09.12.2009 256-ST din 09.12.2009 263-ST din 17.12.2009 259-ST din 14.12.2009 259-ST din 14.12.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009 257-ST din 10.12.2009 263-ST din 17.12.2009 240-ST din 03.11.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009

24.12.2009 24.12.2009 31.12.2009

251-ST din 26.11.2009 251-ST din 26.11.2009 266-ST din 23.12.2009

31.12.2009

266-ST din 23.12.2009

31.12.2009

266-ST din 23.12.2009


INDICATIVELE STANDARDELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ АННУЛИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ (noiembrie – decembrie 2009)

SM 56 :2004

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 65.020.20 30.06.2010 SM 56:2009

SM 57 :2004

67.080.10 30.06.2010 SM 57:2009

SM 58 :2004

67.080.10 30.06.2010 SM 58:2009

SM 237 :2004

65.020.20 30.06.2010 SM 237:2009

SM SR EN 71-1 + A1+A5:2006 SM GOST R 50529: 2005 SM GOST R 50530: 2005 ГОСТ 8.013-72

97.200.50 01.06.2010 SM GOST EN 711:2009 97.220.40 01.07.2010 SM GOST R 50529: 2009 97.220.40 01.07.2010 SM GOST R 50530: 2009 17.240 01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.154-75

17.140.50 01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.224-76

17.040.30 01.03.2010 ------------

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

ГОСТ 8.308-78

Codul CSM Код CSM

17.240

Data anulării Дата отмены

01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.333-78

17.220.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.341-79

17.040.30 01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.363-79

17.220.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.364-79

17.120

01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.385-80

39.040

01.03.2010 ------------

35

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 268-ST din 25.12.2009 268-ST din 25.12.2009 268-ST din 25.12.2009 268-ST din 25.12.2009 269-ST din 28.12.2009 241-ST din 04.11.2009 241-ST din 04.11.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 241-ST din 04.11.2009 241-ST din 04.11.2009


Indicativul standardului Обозначение cтандарта ГОСТ 8.452-82

Codul CSM Код CSM 17.240

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 01.03.2010 ------------

ГОСТ 8.463-82

17.220.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 10.30-70

59.060.10 01.03.2010 ------------

ГОСТ 12.0.005-84 ГОСТ 12.2.025-76 ГОСТ 5512-50

13.100 17.020 11.040 13.100 67.050

01.03.2010 -----------01.03.2010 -----------01.03.2010 ------------

ГОСТ 6756-57

67.120.30 01.03.2010 ------------

ГОСТ 9668-75

67.200.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 9669-75

67.200.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 9670-89

67.200.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ ЕН 288-82002 ГОСТ 11041-88

67.200.10 01.03.2010 -----------67.100.10 01.03.2010 ------------

ГОСТ 12306-66

67.060

01.03.2010 ------------

ГОСТ 12307-66

67.060

01.03.2010 ------------

ГОСТ 12325-66

67.080.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 12326-66

67.080.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 12810-79

67.140.10 01.03.2010 ------------

ГОСТ 13591-68

17.100

01.03.2010 ------------

36

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 241-ST din 04.11.2009 241-ST din 04.11.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 241-ST din 04.11.2009


Indicativul standardului Обозначение cтандарта ГОСТ 13760-68

Codul CSM Код CSM 17.240

Data anulării Дата отмены

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 01.03.2010 ------------

ГОСТ 14083-68

67.200.10 01.03.2010 ------------

ГОСТ 14895-69 ГОСТ 17558-78

17.100 01.03.2010 -----------36.060.20 37.060.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 18329-73

83.040.30 01.03.2010 ------------

ГОСТ 23215-78

37.060.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 25892-83

67.160.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ 28496-90

03.120.20 01.03.2010 ------------

ГОСТ ЕН 288-12002 ГОСТ ЕН 288-22002 ГОСТ ЕН 288-32002 ГОСТ ЕН 288-42002 ГОСТ ЕН 288-52002 ГОСТ ЕН 288-62002 ГОСТ ЕН 288-72002 ГОСТ 11041-88

25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 -----------25.160.01 01.03.2010 ------------

37

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 241-ST din 04.11.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 241-ST din 04.11.2009 241-ST din 04.11.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009 261-ST din 15.12.2009


INDICATIVELE DOCUMENTELOR NORMATIVE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI / ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ / ПОПРАВКИ Indicativul documentului Обозначение документа SMV ISO 81789:2009/A1:2009 SMV ISO/CEI 11801:2009/A1:2009 SMV ISO/CEI 147631:2009/A1:2009 SMV ISO/CEI 15018:2009/A1:2009 SMV ISO/CEI 18010:2009/A1:2009 SMV ISO/CEI 24702:2009/A1:2009 SMV ISO 11265:2009/C1:2009 SMV ISO 11274:2009/C1:2009 SMV ISO/CEI 11801:2009/A1:2009/ C1:2009 SMV ISO/CEI 11801:2009/C1:2009 SMV ISO/CEI 11801:2009/C2:2009 SMV ISO/CEI 11801:2009/C3:2009 SMV ISO 21570:2009/C1:2009 SMV ISO 21572:2009/C1:2009

Codul CSM Код CSM

Nr. mod.

13.040.50 27.020 35.200

A1 A1

35.200

A1

35.200

A1

35.200

A1

35.200

A1

13.080.20

C1

13.080.40

C1

35.200

C1

35.200

C1

35.200

C2

35.200

C3

67.060

C1

07.100.30 67.060

C1

№ изм.

38

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

Pag. Cтр.

260-ST din 15.121.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 246-ST din 11.11.2009 246-ST din 11.11.2009 248-ST din 13.11.2009

Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică

248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 248-ST din 13.11.2009 240-ST din 03.11.2009 240-ST din 03.11.2009

Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică Nu se publică


INDICATIVELE STANDARDELOR INTERSTATALE PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ÎN REPUBLICA MOLDOVA ОБОЗНАЧЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА (noiembrie - decembrie 2009) Indicativul standardului Обозначение стандарта GOST 12.2.0192005 GOST 1573-73 GOST 4686-74 GOST 6810-2002 (EN 233-89) GOST 20352-74 GOST 23380-83 GOST 23381-89 GOST 30649-99 GOST 30834-2002 (EN 235-89)

Codul CSM Код CSM

Nr. mod. № изм.

13.100 65.060.10 67.120.30 45.060.20 85.080 67.120.30 97.140 97.140 39.060 77.120.99 85.080

Nr. şi data hotărîrii

Pag. Стр.

1

№ и дата постановления 258-ST din 11.12.2009

7 4 1

282-ST din 02.02.2010 283-ST din 03.02.2010 274-ST din 22.01.2010

57 55 61

8 2 1 2

282-ST din 02.02.2010 283-ST din 03.02.2010 283-ST din 03.02.2010 265-ST din 21.12.2009

59 71 83 43

1

274-ST din 22.01.2010

67

39

41


40


MODIFICĂRI APROBATE LA STANDARDE INTERSTATALE ИЗМЕНЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ К МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ (noiembrie – decembrie 2009) МКС 13.100, 65.060.10 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ 12.2.019-2005 Система стандартов безопасности труда ТРАКТОРЫ И МАШИНЫ САМОХОДНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ Общие требования безопасности Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 33 от 06.06.2008) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5763 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, TJ, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004] Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации.

Раздел 1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйственные тракторы, в том числе тракторные самоходные шасси, сельскохозяйственные модификации промышленных тракторов тяговых классов от 0,6 и более (далее – тракторы), и самоходные сельскохозяйственные машины, в том числе универсальные энергетические средства (далее – машины)». Пункт 7.7. Последний абзац. Исключить слова: «а для колесных тракторов она не должна быть направлена в правую сторону по ходу движения».

41


39 ÒÎ×ÍÀß ÌÅÕÀÍÈÊÀ. ÞÂÅËÈÐÍÎÅ ÄÅËÎ ÌÊÑ 39.060, 77.120.99 Ãðóïïà Â51 Èçìåíåíèå ¹ 2 ÃÎÑÒ 30649—99 Ñïëàâû íà îñíîâå áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ þâåëèðíûå. Ìàðêè Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 34 îò 11.12.2008) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5817 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ðàçäåë 1. Ïîñëå ñëîâ «óñòàíàâëèâàåò ìàðêè çîëîòà,» äîïîëíèòü ñëîâîì: «ñåðåáðà,». Ðàçäåë 2. Ññûëêè íà ÃÎÑÒ 22864—83, ÃÎÑÒ 27973.0—88 äîïîëíèòü çíàêîì ñíîñêè: *; äîïîëíèòü ññûëêàìè: «ÃÎÑÒ 12550.1—82 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-èðèäèåâûå. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ïàëëàäèÿ ÃÎÑÒ 12550.2—82 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-èðèäèåâûå. Ìåòîäû ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà ÃÎÑÒ 12558.1—78 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-ñåðåáðÿíûå. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ñåðåáðà ÃÎÑÒ 12558.2—78 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-ñåðåáðÿíûå. Ìåòîäû ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà

* Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2010—01—01.

(Continuarea a se vedea p. 44)

43


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) ÃÎÑÒ 12560.1—78 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-ñåðåáðÿíî-êîáàëüòîâûå. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ êîáàëüòà è ñåðåáðà ÃÎÑÒ 12560.2—78 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-ñåðåáðÿíî-êîáàëüòîâûå. Ìåòîä ñïåêòðàëüíîãî àíàëèçà ÃÎÑÒ 12561.1—78 Ñïëàâû ïàëëàäèåâî-ñåðåáðÿíî-ìåäíûå. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ìåäè è ñåðåáðà ÃÎÑÒ 28353.0—89* Ñåðåáðî. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ìåòîäàì àíàëèçà ÃÎÑÒ 28353.1—89 Ñåðåáðî. Ìåòîä àòîìíî-ýìèññèîííîãî àíàëèçà ÃÎÑÒ 28353.2—89 Ñåðåáðî. Ìåòîä àòîìíî-ýìèññèîííîãî àíàëèçà ñ èíäóêöèîííîé ïëàçìîé ÃÎÑÒ 28353.3—89 Ñåðåáðî. Ìåòîä àòîìíî-àáñîðáöèîííîãî àíàëèçà»; äîïîëíèòü ñíîñêîé: «* Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêæå äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52599—2006 «Äðàãîöåííûå ìåòàëëû è èõ ñïëàâû. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ìåòîäàì àíàëèçà». Ïóíêò 3.1 ïåðåä ñëîâàìè «Îñò. — îñòàëüíîå» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «Èí — èíäèé, Èò — èòòðèé, Ê — êîáàëüò, Ðó — ðóòåíèé, Õ — õðîì, Öð — öèðêîíèé». Ïóíêò 4.1. Òàáëèöó 1 ïåðåä ìàðêîé Çë 999,9 äîïîëíèòü ìàðêîé — Çë 999, ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè è ñíîñêîé: Ìàðêà Ïðîáà

Çë 999*5

999

Ìàññîâàÿ äîëÿ êîìïîíåíòà, % Çîëîòî Ñåðåá- Ïëàòè- Ïàëëàðî íà äèé

99,90 (íå ìåíåå)

—

—

—

Íèêåëü

Ìåäü

Öèíê

Êàäìèé

—

—

—

—

*5 Ïðèìåñè íå äîëæíû ïðåâûøàòü, %: ñâèíåö — 0,003; æåëåçî — 0,035; ñóðüìà — 0,002; âèñìóò — 0,002; ìåäü — 0,012; ñåðåáðî — 0,020; âñåãî — 0,10. Òàáëèöà 2. Íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñåðåáðà è ñïëàâîâ íà îñíîâå ñåðåáðà»; ïîñëå ìàðêè ÑðÌ 960 äîïîëíèòü ìàðêîé — Ñð 999, ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè è ñíîñêîé: (Continuarea a se vedea p. 45) 44


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) Ìàññîâàÿ äîëÿ, % Ìàðêà Ïðîáà

Ñð 999*

999

êîìïîíåíòà Ñåðåáðî

Ìåäü

99,90 (íå ìåíåå)

—

ïðèìåñè, íå áîëåå Ñâè- Æåëåçî Ñóðüìà íåö

0,003

0,035

0,002

Âèñìóò Êèñëî- Âñåãî ðîä

0,002

—

0,10

* Äëÿ Ñð 999 ãðàôà «Âñåãî» âêëþ÷àåò ñóììó ïðèìåñåé, óêàçàííûõ â òàáëèöå, à òàêæå ïðèìåñü ìåäè — íå áîëåå 0,015 %. Òàáëèöó 3 ïîñëå ìàðêè Ïë 950 äîïîëíèòü ìàðêîé — Ïë 990 è ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè: Ìàðêà*

Ïðîáà

Ìàññîâàÿ äîëÿ êîìïîíåíòà, % Ïëàòèíà

Ïë 990*** 990 99,0–99,5

Èðè- Ïàë- Ðîäèé ëà- äèé äèé

—

—

Ìåäü

Ðåíèé

—

—

—

Êðåì- Ãàë- Âîëüëèé ôðàì íèé

—

—

—

ñíîñêó* èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «* Ïðèìåñè â êàæäîé ìàðêå ñïëàâà íå äîëæíû ïðåâûøàòü, %: æåëåçî — 0,04; êðåìíèé — 0,030; ñâèíåö — 0,015»; äîïîëíèòü ñíîñêîé — ***: «*** Ñïëàâ ñîäåðæèò îò 0,5 % äî 1,0 % òèòàíà». Òàáëèöó 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

(Continuarea a se vedea p. 46)

45


— — — — 1,0—2,0

— Îñò. Îñò. Îñò. Îñò.

3,5—4,5

—

—

—

85,0—85,5

46

1,5—2,5 0,5—1,2 — — — —

Îñò. Îñò. 8,0—9,0 — — Îñò.

4,0—5,0 3,0—4,0 — — — —

— — — — — — — — Îñò. —

Îñò. — — — — — — — — 2,0—3,0

— Îñò. — — — — — Îñò. — —

90,0—90,5 90,0—90,5 90,0—90,5 90,0—90,5 90,0—90,5 90,0—90,5 90,0—90,5 95,0—95,5 95,0—95,5 95,0—95,5

ÏäÑð 900-100 ÏäÈ 900-100 ÏäÈíÌ 900-5 ÏäÊÌ 900-5 ÏäÍÖÈíÌ 900-4,5-2-1 ÏäÍÖÈíÌ 900-3,5-0,8-0,5 ÏäÌÊð 900-8,5

ÏäÈ 950-50 ÏäÐó 950-50 ÏäÑðÌ 950-25

950

— — — — — — Îñò. Îñò. — — — —

— —

— —

— —

0,5—1,5 Îñò. 3,0—4,0 — 11,5–12,5 —

0,2—0,4

Îñò.

— Îñò. — — —

— — — — —

30,0—31,0 12,5—13,5 — — —

— — — — —

50,0—50,5

—

—

Îñò.

—

44,5—45,5

—

50,0—50,5

85,0—85,5 85,0—85,5 85,0—85,5 85,0—85,5

Öèíê

Ìåäü

Íèêåëü

Ðóòåíèé

Ñåðåáðî

Èðèäèé

Ïàëëàäèé

Ìàññîâàÿ äîëÿ êîìïîíåíòà, %

85,0—85,5 85,0—85,5

900

850

500

ÏäÑðÍ 500-450 ÏäÑðÊðÖÌ 500-305-0,8-0,3

ÏäÑðÍ 850-130 ÏäÌ 850 ÏäÊÌ 850-7,5 ÏäÊÌ 850-10 ÏäÍÖÌ 850-4-1,5 ÏäÍÖÈíÌ 850-3,5-1-0,5 ÏäÌÊð 850-12

Ïðîáà

Ìàðêà*

Ò à á ë è ö à 4 — Õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ñïëàâîâ íà îñíîâå ïàëëàäèÿ

(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99)

(Continuarea a se vedea p. 47)


990

— — — — — — — —

— — — —

— — — —

99,0—99,5 99,0—99,5 99,0—99,5 99,0—99,5

ÏäÐóÈò 990-5 ÏäÖðÕ 990-0,7 ÏäÍÕ 990-0,6 ÏäÂÈò 990-0,5

— 0,3—0,7 — — 0,4—0,8 — — —

0,3—0,7 — Îñò. 2,5–3,5 1,5—2,5 —

— —

— —

— —

95,0—95,5 95,0—95,5

950

Öèíê

— — — — —

Ìåäü

— — Îñò. Îñò. —

Íèêåëü

— — — — —

Ðóòåíèé

— — — — —

Ñåðåáðî

3,0—4,0 — — — —

Èðèäèé

— — — — —

Ïàëëàäèé

Ìàññîâàÿ äîëÿ êîìïîíåíòà, %

95,0—95,5 95,0—95,5 95,0—95,5 95,0—95,5 95,0—95,5

Ïðîáà

ÏäÑðÊÃà 950-35-0,8 ÏäÐå 950 ÏäÈíÌ 950-2,5 ÏäÊÌ 950-3 ÏäÊÈí 950-4 ÏäÍÖÈíÌ 950-2-0,5-0,5 ÏäÌÊð 950-3

Ìàðêà*

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 4

(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99)

47

(Continuarea a se vedea p. 48)


48

— ÏäÑð 900-100 — ÏäÈ 900-100 — ÏäÈíÌ 900-5 4,5—5,5 ÏäÊÌ 900-5 ÏäÍÖÈíÌ — 900-4,5-2-1 ÏäÍÖÈíÌ — 900-3,5-0,8-0,5 — ÏäÌÊð 900-8,5

— — — — — — — — — —

0,2—0,8 — — — 4,5—5,5 — 0,5—1,5 0,2—0,8 —

— — — — — — — — —

— — — — — — — — —

— — — —

— — — —

— — — —

— — — — —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Öèðêîíèé

Èíäèé

Ãàëëèé

Ðåíèé

— —

—

— — — —

— —

—

— — — —

—

—

Âîëüôðàì

Ìàññîâàÿ äîëÿ êîìïîíåíòà, %

Êîáàëüò

— ÏäÑðÍ 850-130 — ÏäÌ 850 ÏäÊÌ 850-7,5 7,0—8,0 9,5—10,5 ÏäÊÌ 850-10 ÏäÍÖÌ — 850-4-1,5 ÏäÍÖÈíÌ — 850-3,5-1-0,5 — ÏäÌÊð 850-12

ÏäÑðÍ 500-450 ÏäÑðÊðÖÌ 500-305-0,8-0,3

Ìàðêà*

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 4

— — — — — — — — —

— Îñò. — — — — — — Îñò.

— — — —

— — — —

—

—

0,4—1,2

—

—

—

Êðåìíèé Èòòðèé

— —

—

— — — —

— —

—

— — — —

—

—

Õðîì

(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99)

(Continuarea a se vedea p. 49)


49

— — — — — — — — — — — 0,6—0,8 — —

— — — — — 2,0—3,0 — Îñò. 0,4—0,6 — — — — —

— — — Îñò. — — — — — — — — — —

— — — — Îñò. — — — — — — — — —

ÏäÈ 950-50 — ÏäÐó 950-50 — ÏäÑðÌ 950-25 — ÏäÑðÊÃà 0,6—1,0 950-35-0,8 ÏäÐå 950 — ÏäÈíÌ 950-2,5 — 2,5—3,5 ÏäÊÌ 950-3 3,5—4,5 ÏäÊÈí 950-4 ÏäÍÖÈíÌ 950-2-0,5-0,5 — ÏäÌÊð 950-3 —

ÏäÐóÈò 990-5 ÏäÖðÕ 990-0,7 ÏäÍÕ 990-0,6 ÏäÂÈò 990-0,5

— — — — — — — — — — — Îñò. Îñò. —

— — — — — — — — — — Îñò. — — Îñò.

— — — — — — Îñò. — — — —

— — — — — — — — — — 0,4—0,6

Õðîì

— — —

Êðåìíèé Èòòðèé

— — —

Âîëüôðàì

* Ïðèìåñè â êàæäîé ìàðêå ñïëàâà íå äîëæíû ïðåâûøàòü, %: æåëåçî — 0,05; ñâèíåö — 0,004; âèñìóò — 0,002.

— — — —

Öèðêîíèé

Èíäèé

Ãàëëèé

Êîáàëüò

Ìàññîâàÿ äîëÿ êîìïîíåíòà, % Ðåíèé

Ìàðêà*

Îêîí÷àíèå òàáëèöû 4

(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99)

(Continuarea a se vedea p. 50)


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) Ïóíêò 4.2 äîïîëíèòü àáçàöåì (ïîñëå òðåòüåãî): «- ñåðåáðà — ïî ÃÎÑÒ 28353.0*, ÃÎÑÒ 28353.1, ÃÎÑÒ 28353.2, ÃÎÑÒ 28353.3»; äîïîëíèòü àáçàöåì (ïîñëå ïÿòîãî): «- ñïëàâîâ íà îñíîâå ïàëëàäèÿ — ïî ÃÎÑÒ 12550.1, ÃÎÑÒ 12550.2, ÃÎÑÒ 12558.1, ÃÎÑÒ 12558.2, ÃÎÑÒ 12560.1, ÃÎÑÒ 12560.2, ÃÎÑÒ 12561.1, ÃÎÑÒ 12561.2, ÃÎÑÒ 22864*»; äîïîëíèòü ñíîñêîé: «* Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52599—2006 «Äðàãîöåííûå ìåòàëëû è èõ ñïëàâû. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ìåòîäàì àíàëèçà». Ïðèëîæåíèå À. Òàáëèöó À.1 ïåðåä ìàðêîé Çë 999,9 äîïîëíèòü ìàðêîé — Çë 999: Ìàðêà

Çë 999

Ðàñ÷åòíàÿ Òåìïåðàòóðà Òâåðäîñòü HV*, êãñ/ìì2 ïëîòíîñòü, ïëàâëåíèÿ Ìÿãêèé ã/ñì3 (èíòåðâàë), °Ñ Òâåðäûé

19,30

1063

50

30

Öâåò

ßðêîæåëòûé

Ïðèëîæåíèå Á. Òàáëèöó Á.1 ïîñëå ìàðêè ÑðÌ 960 äîïîëíèòü ìàðêîé — Ñð 999: Ìàðêà

Ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü, ã/ñì3

Ñð 999

10,50

Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ (èíòåðâàë), °Ñ

960,5

Òâåðäîñòü HV*, êãñ/ìì2 Òâåðäûé

Ìÿãêèé

80

50

Ïðèëîæåíèå Â. Òàáëèöó Â.1 ïîñëå ìàðêè Ïë 950 äîïîëíèòü ìàðêîé — Ïë 990: Ìàðêà

Ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü, ã/ñì3

Ïë 990

20,88

Òåìïåðàòóðà ïëàâëåíèÿ (èíòåðâàë), °Ñ

1740—1760

Òâåðäîñòü HV*, êãñ/ìì2 Òâåðäûé

Ìÿãêèé

177

157

Ïðèëîæåíèå Ã. Òàáëèöó Ã.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: (Continuarea a se vedea p. 51) 50


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) Ò à á ë è ö à Ã.1 Ìàðêà

Ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü, ã/ñì3

Òåìïåðàòóðà Òâåðäîñòü HV*, êãñ/ìì2 ïëàâëåíèÿ Òâåðäûé Ìÿãêèé (èíòåðâàë), °Ñ

ÏäÑðÍ 500-450

11,16

1200—1210

330

160

ÏäÑðÊðÖÌ 500-305-0,8-0,3

10,20

915—1050

220

—

ÏäÑðÍ 850-130 ÏäÌ 850 ÏäÊÌ 850-7,5 ÏäÊÌ 850-10 ÏäÍÖÌ 850-4-1,5 ÏäÍÖÈíÌ 850-3,5-1-0,5 ÏäÌÊð 850-12

11,83 11,54 11,53 11,49 11,43

1420—1500 1360—1415 1360—1390 1360—1390 1290—1350

235 220 160 230 150

125 155 100 130 90

11,45 10,72

1280—1340 820—1125

150 310—350

85 —

ÏäÑð 900-100 ÏäÈ 900-100 ÏäÈíÌ 900-5 ÏäÊÌ 900-5 ÏäÍÖÈíÌ 900-4,5-2-1 ÏäÍÖÈíÌ 900-3,5-0,8-0,5 ÏäÌÊð 900-8,5

11,98 12,74 11,40 11,73

1510—1520 1590—1690 1450—1500 1370—1400

— 150 170 160

55 90 80 90

11,52

1325—1385

160

—

11,57 11,22

1320—1380 820—1250

140 220—240

75 —

ÏäÈ 950-50 ÏäÐó 950-50 ÏäÑðÌ 950-25 ÏäÑðÊÃà 950-35-0,8 ÏäÐå 950 ÏäÈíÌ 950-2,5 ÏäÊÌ 950-3 ÏäÊÈí 950-4 ÏäÍÖÈíÌ 950-2-0,5-0,5 ÏäÌÊð 950-3

12,44 12,16 12,02

1560—1610 1560—1580 1500—1520

— 280 —

65 120 95

12,00 12,42 11,92 11,95 11,93

1310—1330 1555—1565 1290—1340 1450—1480 1290—1310

178 250 — 195 219

— 90 70 80 —

11,95 11,45

1335—1410 820—1200

165 300—320

— —

(Continuarea a se vedea p. 52) 51


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) Ïðîäîëæåíèå Ìàðêà ñïëàâà

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïðèãîäíîñòü, ñâîéñòâà

Íàçíà÷åíèå

ÏäÊÌ 850-7,5 ÏäÊÌ 850-10 ÏäÊÌ 900-5 ÏäÊÌ 950-3 ÏäÑðÊÃà 950-35-0,8 ÏäÖðÕ 990-0,7

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ äëÿ ëè÷íîãî óêðàøåíèÿ: êîëüöà, êîëüå, áðîøè, áðàñëåòû, êóëîíû è ò. ï.

Ïðèãîäíû äëÿ âñåõ âèäîâ õîëîäíîé îáðàáîòêè, âêëþ÷àÿ àëìàçíóþ îãðàíêó. Ñ ïîâûøåíèåì ñîäåðæàíèÿ êîáàëüòà óëó÷øàþòñÿ ëèòåéíûå ñâîéñòâà è âîçðàñòàåò ìåõàíè÷åñêàÿ ïðî÷íîñòü. Ñïëàâû èìåþò èíòåíñèâíûé áåëûé öâåò

ÏäÈ 900-100 ÏäÈ 950-50 ÏäÐó 950-50 ÏäÐå 950 ÏäÐóÈò 990-5 ÏäÂÈò 990-0,5

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ äëÿ ëè÷íîãî óêðàøåíèÿ: êîëüöà, êîëüå, áðîøè, áðàñëåòû, êóëîíû, êîðïóñà ÷àñîâ è ò. ï.

Ïðèãîäíû äëÿ âñåõ âèäîâ õîëîäíîé îáðàáîòêè äàâëåíèåì è ðåçàíüåì. Îáëàäàþò âûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòüþ è êîððîçèîííîé ñòîéêîñòüþ. Ñïëàâû èìåþò ÿðêèé áåëûé öâåò, îñîáåííî ñïëàâû ñ ðóòåíèåì è ðåíèåì

ÏäÍÖÌ 850-4-1,5 ÏäÍÖÈíÌ 850-3,5-1-0,5 ÏäÍÖÈíÌ 900-4,5-2-1 ÏäÍÖÈíÌ 900-3,5-0,8-0,5 ÏäÍÖÈíÌ 950-2-0,5-0,5

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ äëÿ ëè÷íîãî óêðàøåíèÿ: êîëüöà, êîëüå, áðîøè, áðàñëåòû, êóëîíû, öåïî÷êè è ò. ï.

Îñíîâíîé ñïîñîá ôîðìîîáðàçîâàíèÿ èçäåëèé — âûñîêîòî÷íîå ëèòüå ïî âûïëàâëÿåìûì ìîäåëÿì. Ïðèãîäíû äëÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ îáðàáîòêè äàâëåíèåì, öåïåâÿçàíèÿ. Ñïëàâ îáëàäàåò ñòîéêîñòüþ ê ïîòóñêíåíèþ, ÿðêèì áåëûì öâåòîì ñ áëåñêîì, áëèçêèì ê ïëàòèíå

ÏäÈíÌ 900-5 Þâåëèðíûå èçäåÏäÈíÌ 950-2,5 ëèÿ äëÿ ëè÷íîãî ÏäÊÈí 950-4 óêðàøåíèÿ: êîëüöà, êîëüå, áðîøè, áðàñëåòû, êóëîíû è ò. ï.

Ïðèãîäíû äëÿ ëèòüÿ è õîëîäíîé îáðàáîòêè. Ñïëàâû âûñîêîïëàñòè÷íû, ÷òî ïîçâîëÿåò èçãîòîâëÿòü èç íèõ ñëîæíûå èçäåëèÿ ìèíèàòþðíûõ ôîðì è òîíêèõ ñå÷åíèé. Ñïëàâû ïî öâåòîâîìó îòòåíêó áëèæå ê ñïëàâàì áåëîãî çîëîòà

(Continuarea a se vedea p. 53) 52


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) Îêîí÷àíèå òàáëèöû Ã.1 Ðàñ÷åòíàÿ ïëîòíîñòü, ã/ñì3

Ìàðêà

ÏäÐóÈò 990-5 ÏäÖðÕ 990-0,7 ÏäÍÕ 990-0,6 ÏäÂÈò 990-0,5

12,11 12,01 12,08 12,08

Òåìïåðàòóðà Òâåðäîñòü HV*, êãñ/ìì2 ïëàâëåíèÿ Òâåðäûé Ìÿãêèé (èíòåðâàë), °Ñ

1550—1560 1550—1600 1500—1550 1470—1550

199 200 190 200

120 108 130 90

* Òâåðäîñòü îïðåäåëÿëàñü íà îáðàçöàõ ñî ñòåïåíüþ äåôîðìàöèè 75 % — 95 %. Ïðèëîæåíèå Ä. Òàáëèöó Ä.1 äîïîëíèòü îáîçíà÷åíèÿìè ìàðîê — Çë 999; Çë 999,9 è ñîîòâåòñòâóþùèìè íàçíà÷åíèåì è ñâîéñòâàìè (ïîñëå ìàðêè ÇëÑðÌ 958-20): Ìàðêà ñïëàâà

Çë 999 Çë 999,9

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïðèãîäíîñòü, ñâîéñòâà

Íàçíà÷åíèå

Ïàìÿòíûå ìåäàëè, Èìåþò âûñîêóþ õèìè÷åñêóþ çíà÷êè è ò. ï. ñòîéêîñòü, íî íèçêèå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà

ãðàôó «Ìàðêà ñïëàâà» ïîñëå îáîçíà÷åíèÿ ìàðêè ÑðÌ 960 äîïîëíèòü îáîçíà÷åíèåì — Ñð 999; ïîñëå îáîçíà÷åíèÿ ìàðêè Ïë 950 äîïîëíèòü îáîçíà÷åíèåì — Ïë 990; äëÿ ñïëàâîâ íà îñíîâå ïàëëàäèÿ òàáëèöó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: Ìàðêà ñïëàâà

ÏäÑðÍ 500-450 ÏäÑðÍ 850-130 ÏäÌ 850 ÏäÑð 900-100 ÏäÑðÌ 950-25 ÏäÍÕ 990-0,6

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïðèãîäíîñòü, ñâîéñòâà

Íàçíà÷åíèå

Þâåëèðíûå èçäåëèÿ äëÿ ëè÷íîãî óêðàøåíèÿ: êîëüöà, êîëüå, áðîøè, áðàñëåòû, êóëîíû è ò. ï.

53

Ïðèãîäíû äëÿ âñåõ âèäîâ õîëîäíîé îáðàáîòêè äàâëåíèåì è ðåçàíüåì. Èìåþò âûñîêèå ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà. Ñïëàâû èìåþò èíòåíñèâíûé áåëûé öâåò, îñîáåííî ñïëàâû ñ ñåðåáðîì è íèêåëåì

(Continuarea a se vedea p. 54)


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 30649—99) Îêîí÷àíèå Ìàðêà ñïëàâà

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïðèãîäíîñòü, ñâîéñòâà

Íàçíà÷åíèå

Ïðèïîè äëÿ ïàéÏäÑðÊðÖÌ 500-305-0,8-0,3 êè þâåëèðíûõ èçÏäÌÊð 850-12 äåëèé ÏäÌÊð 900-8,5 ÏäÌÊð 950-3

Èñïîëüçîâàíèå ñïëàâîâ â êà÷åñòâå ïðèïîåâ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ñîâïàäåíèå ïðîáíîñòè îñíîâû è ïàÿíîãî ñîåäèíåíèÿ ïðè ñîõðàíåíèè èõ öâåòîâîé èäåíòè÷íîñòè. Äîáàâêà êðåìíèÿ ñíèæàåò òåìïåðàòóðó ïëàâëåíèÿ ñïëàâà, óëó÷øàåò åãî æèäêîòåêó÷åñòü, îáåñïå÷èâàåò íåîáõîäèìóþ ïðî÷íîñòü òâåðäîïàÿíîãî ñîåäèíåíèÿ

(ÈÓÑ ¹ 10 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

54


45 ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÌÊÑ 45.060.20 Ãðóïïà Ä56 Èçìåíåíèå ¹ 4 ÃÎÑÒ 4686—74 Òðèàíãåëè òîðìîçíîé ðû÷àæíîé ïåðåäà÷è òåëåæåê ãðóçîâûõ âàãîíîâ ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíûõ äîðîã êîëåè 1520 (1524) ìì. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 35 îò 11.06.2009) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5873 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ïóíêò 2.2. Ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Âñå äåòàëè òðèàíãåëåé, êðîìå ëèòûõ è íåìåòàëëè÷åñêèõ, èçãîòîâëÿþò èç ñòàëåé ïî ÃÎÑÒ 380, ÃÎÑÒ 1050, ÃÎÑÒ 19281»; äîïîëíèòü àáçàöåì: «Ìàòåðèàëû íåìåòàëëè÷åñêèõ äåòàëåé — ïî êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè». Ïóíêò 2.4 äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè äðóãèì ñïîñîáîì ïî êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè, ñîãëàñîâàííîé è óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå». Ïóíêò 2.6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «2.6.  ñëó÷àå êðåïëåíèÿ áàøìàêîâ ïðîðåçíûìè ãàéêàìè äëÿ ñîâìåùåíèÿ îòâåðñòèÿ â öàïôå ñ ïðîðåçüþ â ãàéêå äîïóñêàåòñÿ óñòàíîâêà ïîä ãàéêó øàéáû 32 ïî ÃÎÑÒ 9649». Ïóíêò 3.3. Ïîñëåäíèé àáçàö èñêëþ÷èòü. Ðàçäåë 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì — 3.4: «3.4. Êàæäûé òðèàíãåëü äî ñáîðêè åãî ñ áàøìàêàìè äîëæåí áûòü èñïûòàí íà ïðî÷íîñòü». * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2010—01—01.

(Continuarea a se vedea p. 56)

55


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 4 ê ÃÎÑÒ 4686—74) Ïóíêò 4.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.1. Èñïûòàíèå òðèàíãåëÿ íà ïðî÷íîñòü íåîáõîäèìî ïðîâîäèòü ìåòîäîì åãî äâóêðàòíîãî íàãðóæåíèÿ óñèëèåì 147,15 êÍ (15 òñ) íà ñïåöèàëüíîì ñòåíäå ïî ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì, ñîãëàñîâàííîé è óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Íàëè÷èå ó òðèàíãåëÿ ïîñëå èñïûòàíèÿ ñïëîøíîãî ñêâîçíîãî çàçîðà ìåæäó ñòðóíîé è ðàñïîðêîé íå äîïóñêàåòñÿ». Ðàçäåë 4 äîïîëíèòü ïóíêòàìè — 4.2, 4.3: «4.2. Ïðîâåðêó òðèàíãåëÿ íà îòñóòñòâèå îñòàòî÷íîé äåôîðìàöèè ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïî ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì, ñîãëàñîâàííîé è óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Ïðè èñïûòàíèÿõ íà îòñóòñòâèå îñòàòî÷íîé äåôîðìàöèè íå äîïóñêàåòñÿ îñòàòî÷íàÿ äåôîðìàöèÿ òðèàíãåëåé. 4.3 Äîïóñêàåòñÿ ñîâìåùàòü èñïûòàíèÿ òðèàíãåëÿ íà ïðî÷íîñòü è îòñóòñòâèå îñòàòî÷íîé äåôîðìàöèè». Èíôîðìàöèîííûå äàííûå. Ïóíêò 5. Òàáëèöà. Çàìåíèòü ññûëêó: ÃÎÑÒ 380—94 íà ÃÎÑÒ 380—2005. (ÈÓÑ ¹ 12 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

56


67 ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÈÙÅÂÛÕ ÏÐÎÄÓÊÒΠÌÊÑ 67.120.30 Ãðóïïà Í27 Èçìåíåíèå ¹ 7 ÃÎÑÒ 1573—73 Èêðà ïðîáîéíàÿ ñîëåíàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 35—2009 îò 11.06.2009) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5858 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ïîäïóíêò 1.3.1. Ññûëêó íà ÃÎÑÒ 1129 äîïîëíèòü çíàêîì ñíîñêè:*; äîïîëíèòü ñíîñêîé: «* Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52465—2005». Ïóíêò 1.4 Òàáëèöó 1 äëÿ ïîêàçàòåëÿ «Ìàññîâàÿ äîëÿ êîíñåðâàíòîâ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Õàðàêòåðèñòèêà è íîðìà

Ìàññîâàÿ äîëÿ áåíçîàòà íàòðèÿ (â ïåðåñ÷åòå íà áåíçîéíóþ êèñëîòó), %, íå áîëåå

0,2

Ïóíêò 1.5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «1.5. Ïî ïîêàçàòåëÿì áåçîïàñíîñòè ïðîáîéíàÿ ñîëåíàÿ èêðà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì èëè ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì, íîðìàì è ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè èìïîðòèðóþùåãî ãîñóäàðñòâà». * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2010—01—01.

(Continuarea a se vedea p. 58)

57


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 7 ê ÃÎÑÒ 1573—73) Ïóíêò 1.6 èñêëþ÷èòü. Ïóíêòû 2.1, 3.1. Çàìåíèòü ññûëêó: ÃÎÑÒ 7631 íà ÃÎÑÒ 31339. Ïóíêò 4.1. Çàìåíèòü ññûëêó: ÃÎÑÒ 5717 íà ÃÎÑÒ 5717.1, ÃÎÑÒ 5717.2. Ïóíêò 4.10. Ïîñëåäíèé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Ñðîê ãîäíîñòè ïðîáîéíîé ñîëåíîé èêðû ñ óêàçàíèåì óñëîâèé õðàíåíèÿ óñòàíàâëèâàåò â ïðåäåëàõ ñðîêà õðàíåíèÿ èçãîòîâèòåëü». Èíôîðìàöèîííûå äàííûå. Ïóíêò 4. Òàáëèöà. Çàìåíèòü ññûëêè: ÃÎÑÒ 5717—91 íà ÃÎÑÒ 5717.1—2003 è ÃÎÑÒ 5717.2—2003, ÃÎÑÒ 7631—85 íà ÃÎÑÒ 7631—2008, ÃÎÑÒ 29298—92 íà ÃÎÑÒ 29298—2005; äîïîëíèòü ññûëêîé è íîìåðàìè ïóíêòîâ: ÃÎÑÒ 31339—2006, 2.1, 3.1; äëÿ ÃÎÑÒ 7631—2008 èñêëþ÷èòü íîìåðà ïóíêòîâ: 2.1, 3.1. (ÈÓÑ ¹ 11 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

58


Èçìåíåíèå ¹ 8 ÃÎÑÒ 20352—74 Èêðà ñîëåíàÿ äåëèêàòåñíàÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 35—2009 îò 11.06.2009) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5861 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ïîäïóíêò 1.3.1. Ññûëêó íà ÃÎÑÒ 1129 äîïîëíèòü çíàêîì ñíîñêè:*; ññûëêó íà ÃÎÑÒ 37 äîïîëíèòü çíàêîì ñíîñêè:**; ññûëêó íà ÃÎÑÒ 7587 äîïîëíèòü çíàêîì ñíîñêè:***; ññûëêó íà ÃÎÑÒ 13830 äîïîëíèòü çíàêîì ñíîñêè:*4; äîïîëíèòü ñíîñêàìè: «* Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52465— 2005. ** Ñ 01.01.2010 íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52969—2008 çà èñêëþ÷åíèåì ìàñëà Âîëîãîäñêîãî. *** Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 52622—2006. *4 Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåéñòâóåò ÃÎÑÒ Ð 51574—2000». Ïóíêò 1.6à. Òàáëèöó 2 äëÿ ïîêàçàòåëÿ «Ìàññîâàÿ äîëÿ êîíñåðâàíòîâ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: Íîðìà

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Ìàññîâàÿ äîëÿ áåíçîàòà íàòðèÿ (â ïåðåñ÷åòå íà áåíçîéíóþ êèñëîòó), %, íå áîëåå

Ìåòîä èñïûòàíèÿ

Ïî ÃÎÑÒ 27001 0,2

Ïóíêò 1.7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «1.7. Ïî ïîêàçàòåëÿì áåçîïàñíîñòè ñîëåíàÿ äåëèêàòåñíàÿ èêðà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì èëè ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì, íîðìàì è ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì, äåéñòâóþùèì íà òåððèòîðèè èìïîðòèðóþùåãî ãîñóäàðñòâà». * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2010—01—01.

(Continuarea a se vedea p. 60) 59


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 8 ê ÃÎÑÒ 20352—74) Ïóíêò 1.8 èñêëþ÷èòü. Ïóíêòû 2.1, 3.1. Çàìåíèòü ññûëêó: ÃÎÑÒ 7631 íà ÃÎÑÒ 31339. Ïóíêò 4.1. Çàìåíèòü ññûëêó: ÃÎÑÒ 5717 íà ÃÎÑÒ 5717.1 è ÃÎÑÒ 5717.2. Ïóíêò 4.7. Ïîñëåäíèé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Ñðîê ãîäíîñòè ñîëåíîé äåëèêàòåñíîé èêðû ñ óêàçàíèåì óñëîâèé õðàíåíèÿ óñòàíàâëèâàåò â ïðåäåëàõ ñðîêà õðàíåíèÿ èçãîòîâèòåëü». Èíôîðìàöèîííûå äàííûå. Ïóíêò 3. Òàáëèöà. Çàìåíèòü ññûëêè: ÃÎÑÒ 5717—91 íà ÃÎÑÒ 5717.1—2003 è ÃÎÑÒ 5717.2—2003; ÃÎÑÒ 7631—85 íà ÃÎÑÒ 7631—2008; ÃÎÑÒ 8808—91 íà ÃÎÑÒ 8808—2000; ÃÎÑÒ 13830—91 íà ÃÎÑÒ 13830—97; äîïîëíèòü ññûëêîé è íîìåðàìè ïóíêòîâ: ÃÎÑÒ 31339—2006, 2.1, 3.1; äëÿ ÃÎÑÒ 7631—2008 èñêëþ÷èòü íîìåðà ïóíêòîâ: 2.1, 3.1. (ÈÓÑ ¹ 11 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

60


85 ÖÅËËÞËÎÇÍÎ-ÁÓÌÀÆÍÀß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ ÌÊÑ 85.080 Ãðóïïà Ê61 Èçìåíåíèå ¹ 1 ÃÎÑÒ 6810—2002 (ÅÍ 233—89) Îáîè. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 34 îò 11.12.2008) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5825 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Íà îáëîæêå è ïåðâîé ñòðàíèöå ïîä îáîçíà÷åíèåì ñòàíäàðòà èñêëþ÷èòü îáîçíà÷åíèå: (ÅÍ 233—89). Ïðåäèñëîâèå. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4 Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé åâðîïåéñêîãî ñòàíäàðòà ÅÍ 233:1999 «Ñòåíîâûå ïîêðûòèÿ â ðóëîíàõ. Òðåáîâàíèÿ äëÿ ãîòîâûõ áóìàæíûõ, âèíèëîâûõ è ïîëèìåðíûõ ñòåíîâûõ ïîêðûòèé» (EN 233:1999 «Wallcoverigs in roll form. Specification for finished wallpapers, wall vinyls and plastics wallcoverings»). Ðàçäåë 1. Ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îáîè áóìàæíûå; âèíèëîâûå è òåêñòèëüíûå íà áóìàæíîé îñíîâå, à òàêæå íà îñíîâå èç íåòêàíûõ êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îêëåéêè ñòåí è ïîòîëêîâ æèëûõ è îáùåñòâåííûõ çäàíèé»; âòîðîé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâî: «ìàòåðèàëîíîñèòåëÿ» íà «îñíîâû»; äîïîëíèòü àáçàöåì (ïîñëå ïåðâîãî): «Ñòàíäàðò ïðèìåíèì äëÿ áîðäþðîâ è ôðèçîâ»; äîïîëíèòü àáçàöåì (ïîñëå ïîñëåäíåãî): «Òðåáîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü ïðîäóêöèè äëÿ æèçíè è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ, îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, èçëîæåíû â 5.4, òàáëèöå 1 (ïîêàçàòåëè 1, 2, 3, 6)». Ðàçäåë 2 äîïîëíèòü ññûëêîé: «ÃÎÑÒ 3749—77 Óãîëüíèêè ïîâåðî÷íûå 90°. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ»; çàìåíèòü ññûëêè: * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2009—10—01.

(Continuarea a se vedea p. 62) 61


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 6810—2002) «ÃÎÑÒ 5530—81 Òêàíè óïàêîâî÷íûå è òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ» íà «ÃÎÑÒ 5530—2004 Òêàíè óïàêîâî÷íûå è òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ èç ëóáÿíûõ âîëîêîí. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ»; «ÃÎÑÒ 6749—86 Áóìàãà äëÿ îáîåâ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ» íà «ÃÎÑÒ 6749—2005 Áóìàãà-îñíîâà äëÿ îáîåâ. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ»; «ÃÎÑÒ 8702—88 Áóìàãà è îáîè. Ìåòîä îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè îêðàñîê îðãàíè÷åñêèìè ïèãìåíòàìè è êðàñèòåëÿìè ê âîçäåéñòâèþ ñâåòà» íà «ÃÎÑÒ 8702—2005 Îáîè, öâåòíûå áóìàãà, êàðòîí è èçäåëèÿ èç íèõ. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè îêðàñêè ê ñâåòó â óñëîâèÿõ èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ (êñåíîíîâàÿ ëàìïà)». Ïóíêò 4.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.1 Îáîè èçãîòîâëÿþò êëàññîâ: áóìàæíûå; íà îñíîâå íåòêàíîãî êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ îáîåâ ñ îòäåëêîé âåðõíåé ñòîðîíû; âèíèëîâûå è òåêñòèëüíûå, èçãîòàâëèâàåìûå íà áóìàæíîé îñíîâå èëè íà îñíîâå íåòêàíîãî êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ îáîåâ. Íåòêàíûé êîìïîçèöèîííûé ìàòåðèàë äëÿ îáîå⠗ áóìàãîïîäîáíîå ïîëîòíî, èçãîòîâëåííîå èç ñìåñè íàòóðàëüíûõ (öåëëþëîçíûõ è äð.) è õèìè÷åñêèõ âîëîêîí. Äîïóñêàåòñÿ íàèìåíîâàíèå: «Îáîè íà ôëèçåëèíîâîé îñíîâå». Ïóíêò 4.2. Çàìåíèòü ñëîâî: «ñòðóêòóðå» íà «ôàêòóðå». Ïóíêò 4.3. Ïåðâûé àáçàö. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «Ïî ñïîñîáó îòäåëêè âåðõíåé ñòîðîíû áóìàæíûå è âèíèëîâûå»; òðåòèé àáçàö ïîñëå ñëîâà «õèìè÷åñêè» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè ìåõàíè÷åñêè»; øåñòîé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «- äëÿ ïîñëåäóþùåé îòäåëêè (íåîáðàáîòàííîå ïîëîòíî)»; ïîñëåäíèé àáçàö ïîñëå ñëîâà «âåùåñòâîì» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè òåêñòèëüíûìè íèòÿìè». Ïóíêò 4.4. Ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Îáîè â äåêîðàòèâíîì èñïîëíåíèè èçãîòîâëÿþò ñ ôîíîì áåç ïå÷àòíîãî ðèñóíêà; ñ ôîíîì è ïå÷àòíûì ðèñóíêîì; áåç ôîíà ñ ïå÷àòíûì ðèñóíêîì»; ïîñëåäíèé àáçàö äîïîëíèòü ñëîâàìè: «à òàêæå â äðóãîì äåêîðàòèâíîì èñïîëíåíèè ïðè óñëîâèè ñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà». Ïîäïóíêòû 4.6.2 — 4.6.4, 4.6.7 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.6.2 Äëèíà ïîëîòíà (íîìèíàëüíàÿ) äîëæíà áûòü: â ðóëîíå îáîåâ è ôðèçî⠗ íå ìåíåå 10,05 ì; â ðóëîíå è ïîëîñå áîðäþðà — íå ìåíåå 5,00 ì. Ìàêñèìàëüíàÿ äëèíà ïîëîòíà îáîåâ, ïîñòóïàþùèõ â ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ, ðåêîìåíäóåòñÿ íå áîëåå 42,00 ì. (Continuarea a se vedea p. 63) 62


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 6810—2002) 4.6.3 Ïîëåçíàÿ øèðèíà äîëæíà áûòü: îáîåâ ïðåäïî÷òèòåëüíî 530 ìì, áîðäþðî⠗ íå ìåíåå 12 ìì, ôðèçî⠗ íå ìåíåå 240 ìì. Èçãîòîâëåíèå îáîåâ ñ ïîëåçíîé øèðèíîé 470, 500, 750 ìì è áîëåå äîïóñêàåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîòðåáèòåëåì. 4.6.4 Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ îò íîìèíàëüíûõ ðàçìåðîâ íå äîëæíû ïðåâûøàòü: ìèíóñ 1,5 % îò äëèíû ïîëîòíà â ðóëîíå îáîåâ, áîðäþðîâ è ôðèçîâ; ± 2 ìì — äëÿ ïîëåçíîé øèðèíû îáîåâ, áîðäþðîâ è ôðèçîâ. 4.6.7 Îáîè è ôðèçû èçãîòîâëÿþò â ðóëîíàõ, áîðäþðû — â ðóëîíàõ èëè â âèäå ïîëîñ, ñëîæåííûõ «ãàðìîøêîé». Ïóíêò 5.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «5.3 Äëÿ îáîåâ áåç ôîíà, êðîìå îáîåâ âèäîâ: «äëÿ ïîñëåäóþùåé îòäåëêè (íåîáðàáîòàííîå ïîëîòíî)» è «äåêîðèðîâàííûå ïðèðîäíûì âåùåñòâîì èëè òåêñòèëüíûìè íèòÿìè», ïðèìåíÿþò îñíîâó áåëèçíîé íå ìåíåå 76,0 %». Ïóíêò 5.4. Òàáëèöà 1. Ãðàôà «Íîðìà». Äëÿ ïóíêòà 4 çàìåíèòü çíà÷åíèå: 70 íà 70,0; ñíîñêà*. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «âèíèëîâûõ è áóìàæíûõ îáîåâ»; ïðèìå÷àíèå ïîñëå ñëîâà «îáîåâ» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «äëÿ ïîñëåäóþùåé îòäåëêè (íåîáðàáîòàííîå ïîëîòíî) è äåêîðèðîâàííûõ ïðèðîäíûì âåùåñòâîì èëè òåêñòèëüíûìè íèòÿìè». Ïîäïóíêò 5.14.2. Ïåðâûé àáçàö ïîñëå ñëîâ «òðàíñïîðòíóþ òàðó» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «- óïàêîâî÷íóþ åäèíèöó»; ïîñëå ñëîâà «òàðû» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «- óïàêîâî÷íîé åäèíèöû»; äîïîëíèòü àáçàöåì: «Ïî ñîãëàñîâàíèþ èçãîòîâèòåëÿ ñ ïîòðåáèòåëåì äîïóñêàåòñÿ óêëàäûâàòü óïàêîâàííûå ïî 5.14.1 áîðäþðû è ôðèçû â óïàêîâî÷íóþ åäèíèöó âìåñòå ñ ðóëîíàìè îáîåâ». Ïîäïóíêò 5.15.1. Ïåðâûé àáçàö ïîñëå ñëîâà «îáîåâ» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ôðèçîâ, áîðäþðîâ, à òàêæå ïîëîñ áîðäþðîâ»; òðåòèé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «- íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè, êëàññ, òèï, âèä, ìàðêà, íàèìåíîâàíèå îñíîâû (áóìàãà, íåòêàíûé êîìïîçèöèîííûé ìàòåðèàë äëÿ îáîåâ)»; ïÿòûé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâî: «äîïóñêàåìûå» íà «ïðåäåëüíûå»; øåñòîé àáçàö äîïîëíèòü ñëîâàìè: «äàòó èçãîòîâëåíèÿ (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)»; òðèíàäöàòûé àáçàö ïîñëå ñëîâà «ðèñóíêà» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «íîìåð óïàêîâùèêà, íîìåð ðàñêàòíîãî àãðåãàòà è äð.»; ïîäïóíêò äîïîëíèòü àáçàöàìè (ïîñëå ïîñëåäíåãî): «Ìàðêèðîâêà êàæäîé óïàêîâî÷íîé åäèíèöû äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î ïðîäóêöèè: - íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè, êëàññ, òèï, âèä, ìàðêó; (Continuarea a se vedea p. 64) 63


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 6810—2002) - íàèìåíîâàíèå ñòðàíû-èçãîòîâèòåëÿ; - îáîçíà÷åíèå íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà; - íîìåð àðòèêóëà; - íîìèíàëüíûå ðàçìåðû ðóëîíîâ (äëèíà ïîëîòíà, ïîëåçíàÿ øèðèíà) è ÷èñëî ðóëîíîâ îáîåâ, ôðèçîâ, áîðäþðîâ èëè ïîëîñ áîðäþðîâ â äàííîé óïàêîâî÷íîé åäèíèöå; - äàòó èçãîòîâëåíèÿ èëè äàòó îòãðóçêè (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä). Íà êàæäóþ óïàêîâî÷íóþ åäèíèöó, êðîìå ìåøêîâ è êèï â ïðîçðà÷íîé ïîëèìåðíîé ïëåíêå, äîëæíû áûòü íàêëååíû îáðàçöû óïàêîâàííûõ îáîåâ, à òàêæå áîðäþðîâ èëè ôðèçîâ». Ïîäïóíêò 5.15.3. Ïåðâûé àáçàö ïîñëå ñëîâà «ðóëîíà» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «îáîåâ, áîðäþðîâ è ôðèçîâ èëè ïîëîñû áîðäþðà». Ïóíêò 6.1. Âòîðîé àáçàö äî ñëîâà «ïðåäúÿâëÿåìûå» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Çà ïàðòèþ ïðèíèìàþò ïðîäóêöèþ îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ, êëàññà, òèïà, âèäà, ìàðêè, àðòèêóëà, èçãîòîâëåííóþ íà îñíîâå îäíîãî âèäà è êà÷åñòâà». Ïóíêò 6.2. ×åòâåðòûé, ïÿòûé àáçàöû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «- íàèìåíîâàíèå ïðîäóêöèè, êëàññ, òèï, âèä, ìàðêà, íàèìåíîâàíèå îñíîâû (áóìàãà; íåòêàíûé êîìïîçèöèîííûé ìàòåðèàë äëÿ îáîåâ); - äåêîðàòèâíîå èñïîëíåíèå (ïðè íåîáõîäèìîñòè)»; âîñüìîé àáçàö ïîñëå ñëîâà «ðóëîíîâ» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè ïîëîñ»; äåâÿòûé àáçàö äîïîëíèòü ñëîâàìè: «(÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)». Ïóíêò 6.3. «Çàìåíèòü ñëîâî: «îáîåâ» íà «ïðîäóêöèþ» (2 ðàçà). Ïóíêò 6.4. Ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Îòáîð åäèíèö ïðîäóêöèè îò ïàðòèè — ïî ÃÎÑÒ 8047 ñî ñëåäóþùèì äîïîëíåíèåì: â âûáîðêó ïðîèçâîëüíî îòáèðàþò ïÿòü óïàêîâî÷íûõ åäèíèö ïî 5.14.2». Ïîäïóíêò 7.1.1. Çàìåíèòü ñëîâà: «åäèíèöû ïðîäóêöèè» íà «óïàêîâî÷íîé åäèíèöû»; ïîñëå ñëîâ «ïî îäíîìó ðóëîíó» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «îáîåâ, áîðäþðîâ, ôðèçîâ èëè îäíîé ïîëîñå áîðäþðà»; ïîñëå ñëîâ «ïî ïÿòü ðóëîíîâ» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè ïîëîñ». Ïîäïóíêò 7.1.2 ïîñëå ñëîâ «Äëÿ èñïûòàíèé îáîåâ» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «áîðäþðîâ è ôðèçîâ»; çàìåíèòü ñëîâà: «êàæäîãî îòîáðàííîãî» íà «êàæäûõ îòîáðàííûõ»; ïîñëå ñëîâ «ðóëîíà îáîåâ» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «áîðäþðîâ è ôðèçîâ èëè îò êàæäîé ïîëîñû áîðäþðà»; ïîñëå ñëîâ «êîíöà ïîëîòíà» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîâåðî÷íîãî óãîëüíèêà ïî ÃÎÑÒ 3749». Ïîäïóíêò 7.2.1. Çàìåíèòü ñëîâà: «îáîåâ è áîðäþðà» íà «îáîåâ, áîðäþðà è ôðèçà» (2 ðàçà). (Continuarea a se vedea p. 65) 64


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 6810—2002) Ïîäïóíêò 7.2.1.1 ïîñëå ñëîâà «áîðäþðà» äîïîëíèòü ñëîâîì: «ôðèçà» (2 ðàçà); ïåðâûé àáçàö ïîñëå ñëîâ «íå ìåíåå 1 ì» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ñîáëþäàÿ ïåðïåíäèêóëÿðíîñòü äëèíå ïîëîòíà. Ïåðïåíäèêóëÿðíîñòü êîíòðîëèðóþò ïðè ïîìîùè ïîâåðî÷íîãî óãîëüíèêà ïî ÃÎÑÒ 3749». Ïîäïóíêò 7.2.1.2. Ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Äëèíó ïîëîòíà îáîåâ, áîðäþðà èëè ôðèçà èçìåðÿþò ïî îäíîé ñòîðîíå, ðàñêàòûâàÿ èõ íà ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè ñ ñîáëþäåíèåì ïàðàëëåëüíîñòè êðàÿ èëè êðîìêè ñòîðîíàì ïëîñêîé ïîâåðõíîñòè». Ïîäïóíêò 7.2.2. 3àìåíèòü ññûëêó: 5.6 íà 5.5. Ïîäïóíêò 7.3.1.1. Òðåòèé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâà: «ìàðêè 40-08ñ» íà «êàæóùåéñÿ ïëîòíîñòè 35,0 — 40,0 êã/ì3 ñî ñðåäíèì ðàçìåðîì ÿ÷ååê 0,8 ìì». Ïóíêò 7.3 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì — 7.3.3à (ïåðåä ïîäïóíêòîì 7.3.3): «7.3.3à Äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíÿòü äëÿ èñïûòàíèé îáîåâ, áîðäþðîâ è ôðèçîâ ìàðîê Â-1 è Ì èñïûòàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå òèïà Òèìïåðëè. Èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿò â ñîîòâåòñòâèè ñ Èíñòðóêöèåé ê îáîðóäîâàíèþ». Ïîäïóíêò 7.3.6. Ïîñëåäíèé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâî: «çàëîæåíèå» íà «çàëîùåíèå»; ïîñëå ñëîâ «ýëåìåíòîâ ðåëüåôà» äîïîëíèòü ñëîâîì: «îñûïàíèå»; äîïîëíèòü àáçàöåì: «Äîïóñêàåòñÿ íåçíà÷èòåëüíàÿ ñìèíàåìîñòü ýëåìåíòîâ ðåëüåôà íà îñíîâå âñïåíåííûõ ñîñòàâîâ, íå èñêàæàþùàÿ ðåëüåôà ïîâåðõíîñòè è (èëè) ðèñóíêà ïðè âèçóàëüíîì ñðàâíåíèè èñïûòàííûõ îáðàçöîâ ñ êîíòðîëüíûì». Ïðèëîæåíèå Â. Òàáëèöó äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèåì õàðàêòåðèñòèêè — 6.5; äëÿ õàðàêòåðèñòèêè 7 çàìåíèòü ñëîâî: «îñíîâû» íà «îñíîâàíèÿ»: Õàðàêòåðèñòèêà (ñâîéñòâî) îáîåâ

Ãðàôè÷åñêèé ñèìâîë äëÿ îáîçíà÷åíèÿ õàðàêòåðèñòèêè (ñâîéñòâà) îáîåâ

6.5 Ãîðèçîíòàëüíîå íàêëåèâàíèå

Êðàòêîå îáîçíà÷åíèå õàðàêòåðèñòèêè (ñâîéñòâà) îáîåâ

—

ñíîñêà2). Çàìåíèòü ñëîâî: «îñíîâà» íà «îñíîâàíèå». Ïðèëîæåíèå Ä. Òðèíàäöàòûé àáçàö. Çàìåíèòü çíà÷åíèå: «53 ñì ± 2 ìì» íà «(530 ± 2) ìì». (ÈÓÑ ¹ 10 2009 ã.)

BS nr. 1-2010 65


Èçìåíåíèå ¹ 1 ÃÎÑÒ 30834—2002 (ÅÍ 235—89) Îáîè. Îïðåäåëåíèÿ è ãðàôè÷åñêèå ñèìâîëû Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 34 îò 11.12.2008) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5826 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Íà îáëîæêå è ïåðâîé ñòðàíèöå ïîä îáîçíà÷åíèåì ñòàíäàðòà èñêëþ÷èòü îáîçíà÷åíèå: (ÅÍ 235—89). * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2009—10—01.

(Continuarea a se vedea p. 68)

67


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 30834—2002) Ïðåäèñëîâèå. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4 Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé åâðîïåéñêîãî ñòàíäàðòà ÅÍ 235:2001 «Ñòåíîâûå ïîêðûòèÿ. Ñëîâàðü è ñèìâîëû» (EN 235:2001 «Wallcoverings. Vocabulary and symbols»)». Ââåäåíèå èñêëþ÷èòü. Ðàçäåë 1 äîïîëíèòü àáçàöåì: «Ñòàíäàðò ïðèìåíèì äëÿ áîðäþðîâ è ôðèçîâ». Ïóíêò 3.4. Îïðåäåëåíèå. Çàìåíèòü ñëîâî: «îñíîâó» íà «îñíîâàíèå». Ïóíêò 3.5. Çàìåíèòü òåðìèí: «ìàòåðèàë-íîñèòåëü» íà «îñíîâà». Ïóíêò 3.6. Çàìåíèòü òåðìèí: «îñíîâà» íà «îñíîâàíèå»; ïðèìå÷àíèå èñêëþ÷èòü. Ïîäïóíêò 3.9.1. Îïðåäåëåíèå. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «èçãîòîâëåííîå íà áóìàãå è»; ïðèìå÷àíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

(Continuarea a se vedea p. 69)

68


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 30834—2002) «Ï ð è ì å ÷ à í è å —  êà÷åñòâå îñíîâû èñïîëüçóåòñÿ áóìàãà èëè íåòêàíûé êîìïîçèöèîííûé ìàòåðèàë äëÿ îáîåâ (áóìàãîïîäîáíîå ïîëîòíî)». Ïîäïóíêò 3.9.2.1. Îïðåäåëåíèå. Èñêëþ÷èòü ñëîâî: «öåëèêîì». Ïîäïóíêò 3.9.2.2. Ïðèìå÷àíèå. Çàìåíèòü ñëîâî: «ìàòåðèàëà-íîñèòåëÿ» íà «îñíîâû». Ïîäïóíêò 3.9.2.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3.9.2.3 òåêñòèëüíûå îáîè: Îáîè, ó êîòîðûõ íà áóìàæíîé îñíîâå èëè íà îñíîâå íåòêàíîãî êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ îáîåâ çàêðåïëåíû òåêñòèëüíûå íèòè». Ðàçäåë 3 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì — 3.9.2.4: «3.9.2.4 îáîè íà îñíîâå íåòêàíîãî êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ îáîåâ ñ îòäåëêîé âåðõíåé ñòîðîíû: Îáîè íà áóìàãîïîäîáíîì ïîëîòíå, èçãîòîâëÿåìîì èç ñìåñè íàòóðàëüíûõ (öåëëþëîçíûõ è äð.) è õèìè÷åñêèõ âîëîêîí ñ íàíåñåíèåì íà íåãî ïå÷àòè èëè îòäåëêîé äðóãèìè ñïîñîáàìè». Ïóíêò 3.11.2. Îïðåäåëåíèå ïîñëå ñëîâà «îáðàçîâàííûìè» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ìåõàíè÷åñêè èëè». Ïîäïóíêò 3.11.2.2. Òåðìèí ïîñëå ñëîâà «ïðîôèëüíûå» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ìåõàíè÷åñêè èëè»; îïðåäåëåíèå ïîñëå ñëîâ «â ðåçóëüòàòå» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «ìåõàíè÷åñêîãî èëè». Ïîäïóíêò 3.11.5 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèìå÷àíèå èñêëþ÷èòü): «3.11.5 îáîè äëÿ ïîñëåäóþùåé îòäåëêè (íåîáðàáîòàííîå ïîëîòíî): Îáîè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé ïîëîòíî áóìàãè èëè ïîëîòíî íåòêàíîãî êîìïîçèöèîííîãî ìàòåðèàëà äëÿ îáîåâ, íàêëåèâàåìîå íà ñòåíû (ïîòîëîê)». Ïîäïóíêò 3.11.6. Îïðåäåëåíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Îáîè, ñîäåðæàùèå ÷àñòèöû ïðèðîäíûõ âåùåñòâ, íàïðèìåð, òðàâû, ïðîáêè, äðåâåñíûõ îïèëîê è äð.». Ïîäïóíêò 3.12.2. Îïðåäåëåíèå ïîñëå ñëîâà «òðÿïêîé» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè ãóáêîé». Ïóíêò 3.13 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì — 3.13.6: «3.13.6 ãîðèçîíòàëüíîå íàêëåèâàíèå: Íàêëåèâàíèå îáîåâ ïàðàëëåëüíî ïîëó è ïîòîëêó». Ïîäïóíêò 3.14.8 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3.14.8 áîðäþð: Ãîòîâîå äåêîðàòèâíîå ñòåíîâîå ïîêðûòèå øèðèíîé íå áîëåå 265 ìì â âèäå äëèííûõ ïîëîñ, ñëîæåííûõ «ãàðìîøêîé», èëè â ðóëîíàõ, ïðåäíàçíà÷åííîå ê èñïîëüçîâàíèþ êàê äîïîëíèòåëüíûé äåêîðàòèâíûé ýëåìåíò äëÿ îáðàìëåíèÿ ñòåíû èëè ïîòîëêà». Ïóíêò 3.14 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì — 3.14.8à (ïîñëå ïîäïóíêòà 3.14.8): «3.14.8à ôðèç: Ãîòîâîå äåêîðàòèâíîå ñòåíîâîå ïîêðûòèå øèðèíîé íå áîëåå 530 ìì â ðóëîíàõ, ïðåäíàçíà÷åííîå ê èñïîëüçîâàíèþ êàê äîïîëíèòåëüíûé äåêîðàòèâíûé ýëåìåíò äëÿ îáðàìëåíèÿ ñòåíû èëè ïîòîëêà».

(Continuarea a se vedea p. 70) 69


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 30834—2002) Ðàçäåë 4. Òàáëèöó 1 äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèåì õàðàêòåðèñòèêè — 6.5; äëÿ õàðàêòåðèñòèêè 7 çàìåíèòü ñëîâî: «îñíîâû» íà «îñíîâàíèÿ». Õàðàêòåðèñòèêà (ñâîéñòâî) îáîåâ

Ãðàôè÷åñêèé ñèìâîë äëÿ îáîçíà÷åíèÿ õàðàêòåðèñòèêè (ñâîéñòâà) îáîåâ

Êðàòêîå îáîçíà÷åíèå õàðàêòåðèñòèêè (ñâîéñòâà) îáîåâ

6.5 Ãîðèçîíòàëüíîå íàêëåèâàíèå

—

ñíîñêà2). Çàìåíèòü ñëîâî: «îñíîâà» íà «îñíîâàíèå». (ÈÓÑ ¹ 10 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

70


97 ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ È ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÎÒÄÛÕ. ÑÏÎÐÒ ÌÊÑ 97.140 Ãðóïïà Ê29 Èçìåíåíèå ¹ 2 ÃÎÑÒ 23380—83 Ñòîëû ó÷åíè÷åñêèå è äëÿ ó÷èòåëÿ. Ìåòîäû èñïûòàíèé Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 35—2009 îò 11.06.2009) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5862 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ââîäíóþ ÷àñòü èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷åíè÷åñêèå ñòîëû, â ò. ÷. ñòîëû äëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êàáèíåòîâ õèìèè, ôèçèêè, áèîëîãèè, èíîñòðàííîãî ÿçûêà, äëÿ ÷åð÷åíèÿ è ðèñîâàíèÿ, ñòîëû äåìîíñòðàöèîííûå, ñòîëû êîìïüþòåðíûå, ñòîëû-êàôåäðû äëÿ âûäà÷è êíèã, ñòîëûáàðüåðû áèáëèîòå÷íûå, ñòîëû àóäèòîðíûå, ñòîëû äëÿ ó÷èòåëÿ è óñòàíàâëèâàåò ìåòîäû èñïûòàíèÿ íà: óñòîé÷èâîñòü; ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì âåðòèêàëüíîé ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè; ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì óäàðíîé íàãðóçêè; æåñòêîñòü è äîëãîâå÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè; ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè; ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ çàäíåé ñòåíêè. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé ñòîëîâ ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñîîòâåòñòâóåò ïîðÿäêó ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ìåòîäîâ è ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè 3. Èñïûòàíèþ íà óñòîé÷èâîñòü ïîäâåðãàþò èçäåëèÿ, êîíñòðóêöèÿ êîòîðûõ íå ïðåäóñìàòðèâàåò êðåïëåíèå ê ïîëó èëè ñîåäèíåíèå ñ ñàíòåõíèêîé. Ñòîëû, èìåþùèå ÿùèêè è äâåðè, äîïîëíèòåëüíî èñïûòûâàþò íà óñòîé÷èâîñòü ïî ÃÎÑÒ 19882—91. Âûäâèæíûå ÿùèêè èñïûòûâàþò ïî ÃÎÑÒ 28105—89. Äâåðè ñ âåðòèêàëüíîé è ãîðèçîíòàëüíîé îñüþ âðàùåíèÿ èñïûòûâàþò ïî ÃÎÑÒ 19195—89. Äâåðè ðàçäâèæíûå, ñêëàäíûå, äâåðè-øòîðêè èñïûòûâàþò ïî * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2010—01—01.

(Continuarea a se vedea p. 72) 71


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) ÃÎÑÒ 30209—94. Ïîäêàòíûå òóìáû ñòîëîâ èñïûòûâàþò ïî ÃÎÑÒ 19882—91». Ïóíêò 1.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «1.1. Äëÿ èñïûòàíèÿ íîâûõ è ìîäåðíèçèðîâàííûõ èçäåëèé áåðóò îäèí îáðàçåö êàæäîé êîíñòðóêöèè. Èñïûòàíèÿ ó÷åíè÷åñêèõ ñòîëîâ ïðîâîäÿò íà îáðàçöå ìàêñèìàëüíîãî ðîñòîâîãî íîìåðà èëè â êðàéíåì âåðõíåì ïîëîæåíèè äëÿ òðàíñôîðìèðóåìûõ ñòîëîâ. ×èñëî è ïîðÿäîê îòáîðà ñåðèéíûõ îáðàçöî⠗ ïî ÃÎÑÒ 22046—2002». Ïî âñåìó òåêñòó ñòàíäàðòà çàìåíèòü ññûëêó: ÃÎÑÒ 22046—76 íà ÃÎÑÒ 22046—2002. Ðàçäåë 3. Íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì âåðòèêàëüíîé ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè [1]». Ïóíêò 3.1.1. Ïîñëåäíèé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Äåòàëü-ïðîêëàäêà ðàçìåðîì 100×100 ìì ñ òâåðäîé ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ è çàêðóãëåííûìè êðîìêàìè»; ÷åðòåæ 2 çàìåíèòü íîâûì. Ïóíêòû 3.2, 3.2.1, 3.2.2 è ÷åðòåæ 3 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 3.3.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3.3.1. Ñòîë óñòàíàâëèâàþò íà îñíîâàíèå èñïûòàòåëüíîãî óñòðîéñòâà.  òî÷êå 1 (÷åðò. 2) ïðèêëàäûâàþò âåðòèêàëüíóþ íàãðóçêó ÷åðåç äåòàëü-ïðîêëàäêó, ðàâíóþ íîðìå, óñòàíîâëåííîé ÃÎÑÒ 22046—2002, è âûäåðæèâàþò â òå÷åíèå (60 ± 5) ñ.

×åðò. 2 Ñòîëû ñ èçìåíÿþùèìñÿ óãëîì íàêëîíà êðûøêè èñïûòûâàþò â ãîðèçîíòàëüíîì ïîëîæåíèè êðûøêè. Äîïóñêàåòñÿ ïðèëîæåíèå íàãðóçêè âðó÷íóþ ïðè ïîìîùè òàðèðîâàííûõ ãðóçîâ». Ïóíêò 3.3.3 è ÷åðòåæ 4 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 3.3.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

(Continuarea a se vedea p. 73) 72


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) «3.3.4. Åñëè óêàçàííûå äåôåêòû è ðàçðóøåíèÿ îòñóòñòâóþò, òî èñïûòàíèÿ ïî ï. 3.3.1 ïîâòîðÿþò äëÿ òî÷åê 2, 3, 4 (ñì. ÷åðò. 2)». Ïóíêò 3.3.5. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «, íàïðàâëåíèå èñïûòàíèÿ». Ïóíêò 3.4.1. Ïîñëåäíèé àáçàö èñêëþ÷èòü. Ðàçäåë 4. Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4. Ìåòîäû èñïûòàíèÿ íà æåñòêîñòü è äîëãîâå÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè». Ïóíêò 4.1.1. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «Èñïûòàòåëüíûé ñòåíä êîíñòðóêöèè ÂÏÊÒÈÌ èëè ëþáîå äðóãîå»; ÷åðòåæ 5 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 4.2.1. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «íà îñíîâàíèè ñòåíäà»; çàìåíèòü ñëîâà: «(÷åðò. 6)» íà «(÷åðò. 3)»; çàìåíèòü ïîäðèñóíî÷íóþ ïîäïèñü: «×åðò. 6» íà «×åðò. 3». Ïóíêò 4.2.2. Çàìåíèòü ññûëêó: «÷åðò. 6» íà «÷åðò. 3». Ïóíêò 4.2.3 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 4.2.4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.2.4. Íà ïîâåðõíîñòü êðûøêè ñòîëà ïîìåùàþò áàëëàñòíûé ãðóç îáùåé ìàññîé, ðàâíîé âåëè÷èíå ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè Ð. Çíà÷åíèå ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè Ð ïðèíèìàþò ðàâíîé 15 äàÍ — äëÿ îäíîìåñòíûõ ñòîëîâ è 20 äàÍ — äëÿ äâóõìåñòíûõ». Ïóíêò 4.2.5. Èñêëþ÷èòü çíà÷åíèå «4». Ïóíêò 4.3.1. Ïåðâûé àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Äëÿ èñïûòàíèÿ ñòîëà íà æåñòêîñòü âêëþ÷àþò èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî è ïðèêëàäûâàþò íàãðóçêó Ð äî äåñÿòè öèêëîâ íàãðóæåíèÿ (ñì. ÷åðò. 3)»; âòîðîé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâà: «âîñüìîãî öèêëà íàãðóæåíèÿ ïðèâîäíîé ìåõàíèçì» íà «äåñÿòîãî öèêëà íàãðóæåíèÿ èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî». Ïóíêò 4.4.1. Ïåðâûé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâà: «ïðèâîäíîé ìåõàíèçì» íà «èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî»; âòîðîé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâî: «ñòåíä» íà «èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî». Ïóíêò 4.5.1. Ôîðìóëà. Ýêñïëèêàöèÿ. Äëÿ Å1 çàìåíèòü ñëîâà: «âîñüìîãî öèêëà» íà «äåñÿòîãî öèêëà». Ïóíêò 4.5.3. Âòîðîé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâà: «èñïûòàíèÿì íà ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ çàäíåé ñòåíêè» íà «äàëüíåéøèì èñïûòàíèÿì». Ïóíêò 5.1.1. Èñêëþ÷èòü ñëîâà: «Èñïûòàòåëüíûé ñòåíä èëè». Ïóíêò 5.2.1. Çàìåíèòü ñëîâî è ññûëêó: «ñòåíäà» íà «èñïûòàòåëüíîãî óñòðîéñòâà», «÷åðò. 7» íà «÷åðò. 4»; çàìåíèòü ïîäðèñóíî÷íóþ ïîäïèñü: «×åðò. 7» íà «×åðò. 4». Ïóíêò 5.2.2. Çàìåíèòü ññûëêó: «÷åðò. 7» íà «÷åðò. 4». Ïóíêò 5.2.3 èñêëþ÷èòü. Ïóíêòû 5.2.4, 5.3.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

(Continuarea a se vedea p. 74) 73


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) «5.2.4. Íà ïîâåðõíîñòü êðûøêè ñòîëà ïîìåùàþò áàëëàñòíûé ãðóç Ð = 30 êã. 5.3.1. Âêëþ÷àþò èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî è ïðèêëàäûâàþò ãîðèçîíòàëüíóþ íàãðóçêó Ð = 30 äàÍ äî íîðìàòèâíîãî ÷èñëà öèêëîâ íàãðóæåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ÃÎÑÒ 22046—2002. Ïîñëå äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâíîãî ÷èñëà íàãðóæåíèÿ èëè ðàçðóøåíèÿ ñòîëà èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî âûêëþ÷àþò è ñòîë ðàçãðóæàþò». Ðàçäåë 6 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «6. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ 6.1.Ñòîëû ñ÷èòàþò âûäåðæàâøèìè èñïûòàíèÿ, åñëè ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïî âñåì ìåòîäàì (óñòîé÷èâîñòü, ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì âåðòèêàëüíîé ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè, ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì óäàðíîé íàãðóçêè, æåñòêîñòü, äîëãîâå÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè, ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè, ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ çàäíåé ñòåíêè) áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì, óñòàíîâëåííûì ÃÎÑÒ 22046—2002. 6.2. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé îôîðìëÿþò ïðîòîêîëîì, óêàçàííûì â ïðèëîæåíèè 2». Ñòàíäàðò äîïîëíèòü ðàçäåëàìè — 7, 8: «7. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì óäàðíîé íàãðóçêè [2] 7.1. Ñ ó ù í î ñ ò ü ì å ò î ä à 7.1.1. Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â îäíîêðàòíîì âîçäåéñòâèè óäàðíîé íàãðóçêè íà êðûøêó ñòîëà â òî÷êàõ íàèáîëåå âåðîÿòíîãî ïîâðåæäåíèÿ. 7.2. À ï ï à ð à ò ó ð à 7.2.1. Óñòðîéñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå ñâîáîäíîå ïàäåíèå ãðóçà ñ çàäàííîé âûñîòû. 7.2.2. Óäàðíîå òåëî ñ äèàìåòðîì îïîðíîé ïîâåðõíîñòè (200 ± 1) ìì, ñî ñïèðàëüíûìè ñæàòûìè ïðóæèíàìè, ñâîáîäíî ïåðåìåùàþùååñÿ îòíîñèòåëüíî óäàðíîé ïîâåðõíîñòè â íàïðàâëåíèè, ïåðïåíäèêóëÿðíîì ê ïëîñêîñòè óäàðíîé ïîâåðõíîñòè (ïðèëîæåíèå 4). 7.3. Ï î ä ã î ò î â ê à è ï ð î â å ä å í è å è ñ ï û ò à í è é 7.3.1. Ñòîë óñòàíàâëèâàþò íà ðîâíîì ïîëó. 7.3.2. Íà êðûøêó ñòîëà ñâîáîäíî îïóñêàþò óäàðíîå òåëî ñ âûñîòû f êàê ìîæíî áëèæå ê îäíîé èç òî÷åê îïîðû êðûøêè, à çàòåì â öåíòðå ñòîðîíû ñ íàèáîëüøèì ðàññòîÿíèåì ìåæäó îïîðàìè. Âûñîòà f ðàâíà: 140 ìì — äëÿ ñòîëîâ äëÿ ó÷èòåëÿ; 180 ìì — äëÿ ó÷åíè÷åñêèõ ñòîëîâ (â ò. ÷. ñòîëîâ äëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êàáèíåòîâ: õèìèè, ôèçèêè, áèîëîãèè, êàáèíåòîâ èíîñòðàííîãî ÿçûêà, äëÿ ÷åð÷åíèÿ è ðèñîâàíèÿ, èíôîðìàòèêè; ñòîëîâ äåìîíñòðàöèîí-

(Continuarea a se vedea p. 75) 74


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) íûõ; ñòîëîâ-êàôåäð äëÿ âûäà÷è êíèã; ñòîëîâ-áàðüåðîâ áèáëèîòå÷íûõ; ñòîëîâ àóäèòîðíûõ). 7.3.3. Ïîñëå íàãðóæåíèÿ èçäåëèå îñìàòðèâàþò è ôèêñèðóþò âèäèìûå ðàçðóøåíèÿ: â óçëàõ, ñîåäèíåíèÿõ; ïîëîìêó îòäåëüíûõ äåòàëåé; íåïîëàäêè â ðàáîòå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ. 7.4. Î á ð à á î ò ê à ð å ç ó ë ü ò à ò î â 7.4.1. Ñòîëû ñ÷èòàþò âûäåðæàâøèìè èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì óäàðíîé íàãðóçêè, åñëè â êàæäîì îáðàçöå íå îáíàðóæåíû äåôåêòû, óêàçàííûå â ï. 7.3.3. 8. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè [2] 8.1. Ñ ó ù í î ñ ò ü ì å ò î ä à 8.1.1. Ñóùíîñòü ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â âèçóàëüíîé îöåíêå íàëè÷èÿ äåôåêòîâ ïðè ïàäåíèè èçäåëèÿ ñ çàäàííîé âûñîòû. 8.2. Ï î ä ã î ò î â ê à è ï ð î â å ä å í è å è ñ ï û ò à í è é 8.2.1. Ñòîë ñâîáîäíî óñòàíàâëèâàþò íà ðîâíîì ïîëó. 8.2.2. Ïðèïîäíèìàþò îïîðû (íîæêè) îäíîé èç ñòîðîí ñòîëà íà âûñîòó h = 200 ìì (÷åðò. 5), ïðè ýòîì ïðîòèâîïîëîæíûå îïîðû (íîæêè) îïèðàþòñÿ íà ïîë. Çàòåì ïîäíÿòóþ ñòîðîíó îïóñêàþò òàê, ÷òîáû îíà óïàëà íà ïîë. Èñïûòàíèÿ ïîâòîðÿþò äëÿ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû. Îïåðàöèþ ïîâòîðÿþò ïÿòü ðàç äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.

×åðò. 5 8.2.3. Ïîñëå èñïûòàíèÿ èçäåëèå îñìàòðèâàþò è ôèêñèðóþò âèäèìûå äåôåêòû: ïîëîìêè, îñëàáëåíèå ñîåäèíåíèé, íåïîëàäêè â ðàáîòå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ. 8.3. Î á ð à á î ò ê à ð å ç ó ë ü ò à ò î â 8.3.1. Ñòîëû ñ÷èòàþò âûäåðæàâøèìè èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè, åñëè â êàæäîì îáðàçöå íå îáíàðóæåíû äåôåêòû, óêàçàííûå â ï. 8.2.3».

(Continuarea a se vedea p. 76) 75


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) Ïðèëîæåíèÿ 1, 2 èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè: «ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 Ðåêîìåíäóåìîå

ÆÓÐÍÀË çàïèñè ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèÿ ñòîëîâ ó÷åíè÷åñêèõ è äëÿ ó÷èòåëÿ íà óñòîé÷èâîñòü, ïðî÷íîñòü, æåñòêîñòü è äîëãîâå÷íîñòü Ïðåäïðèÿòèå-èçãîòîâèòåëü ______________________________________________________________ Ïåðå÷åíü, îáîçíà÷åíèå ñòîëîâ _________________________________________________________________ Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ___________________________________________________________________ Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà óñòîé÷èâîñòü Íîìåð îáðàçöà, îáîçíà÷åíèå

Çíà÷åíèå âåðòèêàëüíîé íàãðóçêè, äàÍ

Ïðèìå÷àíèå

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì âåðòèêàëüíîé ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè Íîìåð îáðàçöà, îáîçíà÷åíèå

êè

Çíà÷åíèå ðàçðóøàþùåé íàãðóçêè, äàÍ

Òî÷êà ïðèëîæåíèÿ íàãðóçêè

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì óäàðíîé íàãðóç-

Íîìåð îáðàçöà, îáîçíà÷åíèå

Òî÷êà ïðèëîæåíèÿ íàãðóçêè

Âûñîòà ïàäåíèÿ ãðóçà f, ìì

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ

(Continuarea a se vedea p. 77) 76


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà æåñòêîñòü Ïîêàçàíèÿ èçìåðèòåëÿ Çíà÷åíèå Æåñòêîñòü Íîìåð Çíà÷åíèå äåôîðìàöèè Õ1, äåôîðìàöèè, ìì îáðàçöà, ãîðèçîíòàëüíîé Å 1 , ìì äàÍ/ìì îáîçíà÷åíèå íàãðóçêè, äàÍ à1 à0

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà äîëãîâå÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè Íîìåð Çíà÷åíèå îáðàçöà, ãîðèçîíòàëüíîé îáîçíà÷åíèå íàãðóçêè, äàÍ

×èñëî öèêëîâ íàãðóæåíèÿ

Çíà÷åíèå Äîëãîâå÷Ïîêàçàíèÿ íîñòü èçìåðèòåëÿ äåôîðìàöèè Å2 , ìì Õ 2, äåôîðìàöèè, äàÍ/ìì ìì à0

à2

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè Íîìåð îáðàçöà, îáîçíà÷åíèå

×èñëî ïàäåíèé

Âûñîòà ïàäåíèÿ h, ìì

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ çàäíåé ñòåíêè Íîìåð îáðàçöà, îáîçíà÷åíèå

Çíà÷åíèå ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè, äàÍ

×èñëî öèêëîâ íàãðóæåíèÿ

Äàòà _________________

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèÿ

Ïîäïèñü

_____________________

(Continuarea a se vedea p. 78) 77


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2 Ðåêîìåíäóåìîå Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè (öåíòðà), äàííûå îá àêêðåäèòàöèè ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ ____________________________ äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ÈÖ

____________________________ ëè÷íàÿ ïîäïèñü è åå ðàñøèôðîâêà

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ ________________________ èñïûòàíèé__________________________ (âèä èñïûòàíèé)

1. Íàèìåíîâàíèå è îáîçíà÷åíèå èçäåëèé 2. Çàÿâèòåëü, þðèäè÷åñêèé àäðåñ 3. Èçãîòîâèòåëü, þðèäè÷åñêèé àäðåñ 4. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé (ïèñüìî) èëè àêò îòáîðà îáðàçöîâ (ïðè íåîáõîäèìîñòè) 5. Îáîçíà÷åíèå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà ïðîäóêöèþ 6. Îáîçíà÷åíèå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà ìåòîäû èñïûòàíèé 7. Îïðåäåëÿåìûå ïîêàçàòåëè 8. Ïåðå÷åíü èñïûòàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñâåäåíèÿ î åãî àòòåñòàöèè (ïîâåðêå) 9. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà èñïûòàíèé 10. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé 11. Çàêëþ÷åíèå (ïðè íåîáõîäèìîñòè) Ëè÷íûå ïîäïèñè

Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñåé».

Ñòàíäàðò äîïîëíèòü ïðèëîæåíèÿìè – 3, 4:

(Continuarea a se vedea p. 79)

78


79

±

±

±

Ñòîëû ó÷åíè÷åñêèå è äëÿ ó÷èòåëÿ

Ñòîëû ó÷åíè÷åñêèå äëÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êàáèíåòîâ

Ñòîëû àóäèòîðíûå

Âèä ñòîëîâ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó óñòîé÷èâîñòü íàçíà÷åíèþ

Òàáëèöà

+

+

+

+

+

+

ïðî÷íîñòü ïðî÷íîñòü ïîä ïîä äåéñòâèåì äåéñòâèåì âåðòèêàëüíîé óäàðíîé ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè íàãðóçêè

±

±

+

+

±

±

+

±

±

ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè íà ïîë

äîëãîâå÷íîñòü ïîä äåéñòâèåì ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè

æåñòêîñòü

Ìåòîäû èñïûòàíèé íà

Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé ñòîëîâ

—

±

±

èñïûòàíèÿ äâåðåé, ÿùèêîâ, îïîð êà÷åíèÿ

(Continuarea a se vedea p. 80)

±

±

±

ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ çàäíåé ñòåíêè

«ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 3 Îáÿçàòåëüíîå

(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83)


80

±

±

+

+

+

+

ïðî÷íîñòü ïðî÷íîñòü ïîä ïîä äåéñòâèåì äåéñòâèåì âåðòèêàëüíîé óäàðíîé ñòàòè÷åñêîé íàãðóçêè íàãðóçêè

+

±

æåñòêîñòü

+

±

+

—

ïðî÷íîñòü äîëãîâå÷íîñòü ïîä ïðè ïàäåíèè äåéñòâèåì íà ïîë ãîðèçîíòàëüíîé íàãðóçêè

Ìåòîäû èñïûòàíèé íà

±

±

ïðî÷íîñòü êðåïëåíèÿ çàäíåé ñòåíêè

—

±

èñïûòàíèÿ äâåðåé, ÿùèêîâ, îïîð êà÷åíèÿ

(Continuarea a se vedea p. 81)

Ï ð è ì å ÷ à í è å. Çíàê «+» óêàçûâàåò, ÷òî äàííûé ïîêàçàòåëü ïðèìåíÿåòñÿ, çíàê «—» óêàçûâàåò, ÷òî äàííûé ïîêàçàòåëü íå ïðèìåíÿåòñÿ, çíàê «±» óêàçûâàåò, ÷òî ïîêàçàòåëü èìååò îãðàíè÷åííóþ ïðèìåíÿåìîñòü â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ ýëåìåíòîâ â èçäåëèè.

Ñòîëû-êàôåäðû äëÿ âûäà÷è êíèã, ñòîëû-áàðüåðû áèáëèîòå÷íûå

Ñòîëû äåìîíñòðàöèîííûå äëÿ êàáèíåòîâ õèìèè, ôèçèêè, áèîëîãèè

Âèä ñòîëîâ ïî ôóíêöèîíàëüíîìó óñòîé÷èâîñòü íàçíà÷åíèþ

Ïðîäîëæåíèå

(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83)


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 4 Îáÿçàòåëüíîå Óäàðíîå òåëî Óäàðíîå òåëî äîëæíî èìåòü ìàññó (17 ± 1) êã. Ïîëíàÿ ìàññà óñòðîéñòâà, âêëþ÷àÿ ïðóæèíû è óäàðíóþ ïîâåðõíîñòü, äîëæíà áûòü (25 ± 1) êã. Ïðóæèíû äîëæíû áûòü òàêèìè, ÷òîáû êîìáèíèðîâàííàÿ ïðóæèííàÿ ñèñòåìà èìåëà íîìèíàëüíóþ æåñòêîñòü (0,69 ± 0,1) äàÍ/ìì è ïîëíîå ñîïðîòèâëåíèå òðåíèþ äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé â ïðåäåëàõ îò 0,025 äî 0,045 êã. Ïðóæèííàÿ ñèñòåìà äîëæíà áûòü ñæàòà äî íà÷àëüíîé íàãðóçêè, ðàâíîé (104 ± 0,5) êã, à âåëè÷èíà õîäà ñæàòîé ïðóæèíû îò òî÷êè ïåðâîíà÷àëüíîãî ñæàòèÿ ê òî÷êå, ãäå ñîïðèêàñàþòñÿ ïîâåðõíîñòè ðàáî÷èõ âèòêîâ, äîëæíà áûòü íå ìåíåå ÷åì 60 ìì. Óäàðíàÿ ïîâåðõíîñòü äîëæíà áûòü ïî÷òè ïëîñêîé. Îñíîâíûå äåòàëè óäàðíîãî òåëà ïîêàçàíû íà ÷åðò. 6.

×åðò. 6 Ñòàíäàðò äîïîëíèòü ýëåìåíòîì — «Áèáëèîãðàôèÿ»:

(Continuarea a se vedea p. 82)

81


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 2 ê ÃÎÑÒ 23380—83) «Áèáëèîãðàôèÿ* [1] EÍ 527—3:2002 Ìåáåëü äëÿ îôèñà. Ñòîëû ðàáî÷èå. Ìåòîäû èñïûòàíèÿ íà óñòîé÷èâîñòü è áåçîïàñíîñòü [2] EÍ 1730:2000 Ìåáåëü áûòîâàÿ. Ñòîëû. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè, ïðî÷íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè». * Îðèãèíàëû ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ íàõîäÿòñÿ âî ÔÃÓÏ «ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÍÔÎÐÌ» Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè». Èíôîðìàöèîííûå äàííûå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «1. ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ Ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ, Ìèíèñòåðñòâîì ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ Ðàçðàáîò÷èêè Â. Ï. Ñàõíîâñêàÿ, Ê. Í. Ìàðêîâ

Ë. Â. Ïèíòóñ,

Ë. Â. Æèðíîâà, ß. Â. Âëàäèìèðîâ,

2. ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ È ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 17 äåêàáðÿ 1983 ã. ¹ 6078 3. ÑÑÛËÎ×ÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ Îáîçíà÷åíèå ÍÄ, íà êîòîðûé äàíà ññûëêà

Íîìåð ïóíêòà, ïîäïóíêòà

Ââîäíàÿ ÷àñòü Ââîäíàÿ ÷àñòü 1.1; 2.3.1; 2.4.1; 3.3.1; 3.4.1; 4.4.1; 4.5.3; 5.3.1; 6.1 Ââîäíàÿ ÷àñòü

ÃÎÑÒ 19195—89 ÃÎÑÒ 19882—91 ÃÎÑÒ 22046—2002 ÃÎÑÒ 28105—89

(ÈÓÑ ¹ 11 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

82


Èçìåíåíèå ¹ 1 ÃÎÑÒ 23381—89 Ñòóëüÿ ó÷åíè÷åñêèå è äåòñêèå. Ìåòîäû èñïûòàíèé Ïðèíÿòî Ìåæãîñóäàðñòâåííûì ñîâåòîì ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôèêàöèè (ïðîòîêîë ¹ 35—2009 îò 11.06.2009) Çàðåãèñòðèðîâàíî Áþðî ïî ñòàíäàðòàì ÌÃÑ ¹ 5863 Çà ïðèíÿòèå èçìåíåíèÿ ïðîãîëîñîâàëè íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâ: AZ, BY, KZ, KG, RU, MD, TJ, UZ, UA [êîäû àëüôà-2 ïî ÌÊ (ÈÑÎ 3166) 004] Äàòó ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íàñòîÿùåãî èçìåíåíèÿ óñòàíàâëèâàþò óêàçàííûå íàöèîíàëüíûå îðãàíû ïî ñòàíäàðòèçàöèè* Ââîäíóþ ÷àñòü èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ó÷åíè÷åñêèå è äåòñêèå ñòóëüÿ è óñòàíàâëèâàåò ìåòîäû èñïûòàíèÿ íà: óñòîé÷èâîñòü è ïðî÷íîñòü äåòñêèõ òðàíñôîðìèðóåìûõ ñòóëüåâ; óñòîé÷èâîñòü è ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè äåòñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 00, 0; óñòîé÷èâîñòü, ïðî÷íîñòü è äîëãîâå÷íîñòü äåòñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3 è ó÷åíè÷åñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6». Ðàçäåë 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «1. Îòáîð è ïîäãîòîâêà îáðàçöîâ 1.1. Äëÿ èñïûòàíèÿ íîâûõ è ìîäåðíèçèðîâàííûõ èçäåëèé áåðóò îäèí îáðàçåö êàæäîãî ðîñòîâîãî íîìåðà. Äëÿ ñòóëüåâ, òðàíñôîðìèðóåìûõ ïî âûñîòå, îòáèðàþò îäèí îáðàçåö. ×èñëî è ïîðÿäîê îòáîðà ñåðèéíûõ îáðàçöî⠗ ïî ÃÎÑÒ 19917 è ÃÎÑÒ 22046. 1.2. Ïåðåä èñïûòàíèÿìè ñòóëüÿ èç äðåâåñèíû è äðåâåñíûõ ìàòåðèàëîâ âûäåðæèâàþò íå ìåíåå 3 ñóò â ïîìåùåíèè ñ îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòüþ âîçäóõà îò 45 % äî 70 % è òåìïåðàòóðîé îò 15 °Ñ äî 30 °Ñ. Ñòóëüÿ ñ êëååâûìè ñîåäèíåíèÿìè âûäåðæèâàþò â îáû÷íûõ êîìíàòíûõ óñëîâèÿõ íå ìåíåå 4 íåäåëü ñî äíÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ. 1.3. Êðåïåæíûå óçëû ðàçúåìíûõ ñîåäèíåíèé äîëæíû áûòü ïëîòíî çàòÿíóòû. Ñâàðíûå øâû èçäåëèé íà ìåòàëëè÷åñêîì êàðêàñå íå äîëæíû èìåòü òðåùèí, âèäèìûõ íåâîîðóæåííûì âçãëÿäîì». Ïóíêòû 2.2.2.1, 3.2.2.1, 3.3.2.1, 4.3.2. Çàìåíèòü ñëîâà: «Èñïûòàòåëüíûé ñòåíä êîíñòðóêöèè ÂÏÊÒÈÌ èëè ëþáîå óñòðîéñòâî» íà «Èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî». * Äàòà ââåäåíèÿ â äåéñòâèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè — 2010—01—01.

(Continuarea a se vedea p. 84) 83


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89) Ïóíêò 2.2.2.2. ×åðòåæ 3 çàìåíèòü íîâûì:

×åðò. 3 òàáëèöó 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: Òàáëèöà1 Ïàðàìåòð ãðóçà

Ìàññà ãðóçà, êã Âûñîòà öåíòðà ìàññû ãðóçà íàä ñèäåíüåì h, ìì Ðàçìåðû ïëîùàäêè ãðóçà, ìì l b1 b

Çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ äëÿ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 00,0

1, 2, 3

4, 5, 6

10 ± 0,5

40 ± 0,5

60 ± 0,5

100 ± 5

160 ± 5

200 ± 5

390 ± 5 65 ± 5 135 ± 5

390 ± 5 135 ± 5 220 ± 5

460 ± 5 175 ± 5 250 ± 5

Ïóíêòû 3.1.3.2, 3.2.4.1. Âòîðîé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâà: «Åñëè ó îäíîãî èç èñïûòàííûõ îáðàçöîâ» íà «Åñëè ó èñïûòàííîãî îáðàçöà». Ïóíêò 3.2.3.3 äîïîëíèòü àáçàöåì: «Ñèäåíüå ñòóëà, òðàíñôîðìèðóåìîãî íà íåñêîëüêî ðîñòîâûõ íîìåðîâ, óñòàíàâëèâàþò íà âûñîòó ìàêñèìàëüíîãî ðîñòîâîãî íîìåðà».

(Continuarea a se vedea p. 85) 84


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89) Ïóíêò 3.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3.3. Èñïûòàíèå íà ñòàòè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü ó÷åíè÷åñêèõ è äåòñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6». Ïóíêò 3.3.1 ïîñëå ñëîâà «ñïèíêó» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «è ñèäåíüå». Ïóíêò 3.3.2.1. Âòîðîé àáçàö. Çàìåíèòü çíà÷åíèå: 100 äàÍ (100 êãñ) íà 200 äàÍ (200 êãñ). Ïóíêò 3.3.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3.3.3. Ïîäãîòîâêà ê èñïûòàíèþ 3.3.3.1. Ïðè èñïûòàíèè ñïèíêè ñòóë óñòàíàâëèâàþò íà ïëîùàäêó èñïûòàòåëüíîãî óñòðîéñòâà òàê, ÷òîáû ëèíèÿ äåéñòâèÿ âåðòèêàëüíîé íàãðóçêè Ð1 ïðîõîäèëà ÷åðåç ñåðåäèíó ñïèíêè ñòóëà. Ïðè èñïûòàíèè ñèäåíüÿ ñòóë óñòàíàâëèâàþò íà ïëîùàäêó èñïûòàòåëüíîãî óñòðîéñòâà òàê, ÷òîáû ëèíèÿ äåéñòâèÿ íàãðóçêè Ð2 ïðîõîäèëà íà ðàññòîÿíèè 150 ìì îò êðàÿ ñèäåíüÿ. Ñõåìû íàãðóæåíèÿ ñïèíêè èëè ñèäåíüÿ ñòóëà ïðèâåäåíû íà ÷åðò. 7.

×åðò. 7 3.3.3.2. Ïðè íàãðóæåíèè ñïèíêè ãðóç ìàññîé (40 ± 0,5) êã óñòàíàâëèâàþò â ãåîìåòðè÷åñêîì öåíòðå ïîâåðõíîñòè ñèäåíüÿ. 3.3.3.3. Íà ðåáðî ñïèíêè ñòóëà ïî öåíòðó (÷åðò. 7, à) íàêëàäûâàþò íàæèìíîå ïðèñïîñîáëåíèå (÷åðò. 6). 3.3.3.4. Íà ñèäåíüå ñòóëà, íà ðàññòîÿíèè (150 ± 5) ìì îò êðàÿ ñèäåíüÿ (÷åðò. 7, á), íàêëàäûâàþò æåñòêèé äèñê äèàìåòðîì (200 ±5 ) ìì». Ïóíêò 3.3.4.1 ïîñëå ñëîâà «Ñïèíêó» äîïîëíèòü ñëîâàìè: «èëè ñèäåíüå».

(Continuarea a se vedea p. 86) 85


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89) Ïóíêòû 3.3.5.1, 4.2.1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «3.3.5.1. Ñòóëüÿ ñ÷èòàþò âûäåðæàâøèìè èñïûòàíèå íà ñòàòè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü ñïèíêè è ñèäåíüÿ, åñëè ïîñëå ñíÿòèÿ íàãðóçêè â êàæäîì èñïûòûâàåìîì îáðàçöå íå áóäóò îáíàðóæåíû âèäèìûå äåôåêòû (íàðóøåíèÿ ñâàðíûõ øâîâ, èçãèá òðóáû, âûðûâ ôóðíèòóðû, ñêîëû è ñìÿòèå äðåâåñèíû). 4.2.1. Èñïûòàòåëüíîå óñòðîéñòâî, ðàáîòàþùåå ñ ÷àñòîòîé öèêëîâ [(19 ÷ 24) ± 1] ìèí—1 (öèêë/ìèí) âêëþ÷.». Ïóíêò 4.2.2. Âòîðîé àáçàö èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 4.2.3 è ÷åðòåæ 8 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 4.3.1. Ïåðâûé àáçàö. Çàìåíèòü ñëîâî: «ñòåíäà» íà «óñòðîéñòâà». Ïóíêò 4.3.4 èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 4.4.2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.4.2. Âêëþ÷àþò ñòåíä. Ïîñëå 1000 öèêëîâ êà÷àíèÿ, à çàòåì ÷åðåç êàæäûå 1000 öèêëîâ äî íîðìû, ïðåäóñìîòðåííîé ÃÎÑÒ 22046 è ÃÎÑÒ 19917, ñòåíä âûêëþ÷àþò, îñìàòðèâàþò ñòóë è îïðåäåëÿþò íàëè÷èå äåôåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ï. 4.5.1». Ïóíêò 4.5.1. ×åòâåðòûé àáçàö èñêëþ÷èòü. Ïóíêò 4.5.3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.5.3. ×èñëî öèêëîâ íàãðóæåíèÿ è õàðàêòåð ðàçðóøåíèé çàíîñÿò â æóðíàë (ïðèëîæåíèå 1)». Ñòàíäàðò äîïîëíèòü ðàçäåëîì — 6: «6. Ìåòîä èñïûòàíèÿ íà ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè [1] 6.1. Ñ ó ù í î ñ ò ü ì å ò î ä à 6.1.1. Ìåòîä çàêëþ÷àåòñÿ â ìíîãîêðàòíîì ïàäåíèè ñòóëà ñ îïðåäåëåííîé âûñîòû ïîä îïðåäåëåííûì óãëîì. 6.2. Ï î ä ã î ò î â ê à ê è ñ ï û ò à í è þ 6.2.1. Ñòóë ðàñïîëàãàþò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðè ïàäåíèè íà îäíó íîæêó ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ ýòó íîæêó ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ïî äèàãîíàëè íîæêîé, áûëà îòêëîíåíà íà 10° îò ãîðèçîíòàëè, â òî âðåìÿ êàê ëèíèÿ, ñîåäèíÿþùàÿ äâå äðóãèå íîæêè, áûëà ãîðèçîíòàëüíîé (÷åðò. 10). 6.2.2. Ñòóë ïîäíèìàþò íà âûñîòó, óêàçàííóþ â òàáë. 2, äëÿ îïðåäåëåííîãî âèäà ñòóëà, è ðîíÿþò åãî íà ïîë ñ ðåçèíîâûì ïîêðûòèåì òîëùèíîé íå ìåíåå 2 ìì ïîî÷åðåäíî íà ïåðåäíþþ è çàòåì çàäíþþ íîæêè.

(Continuarea a se vedea p. 87)

86


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89)

×åðò. 10 Òàáëèöà 2 Âèä ñòóëüåâ

Âûñîòà ïàäåíèÿ, ìì

Ó÷åíè÷åñêèå øòàáåëèðóåìûå Äåòñêèå øòàáåëèðóåìûå Ó÷åíè÷åñêèå íåøòàáåëèðóåìûå Äåòñêèå íåøòàáåëèðóåìûå

600 300 300 150

6.3. Î á ð à á î ò ê à ð å ç ó ë ü ò à ò î â 6.3.1. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ èñïûòàíèÿ ñòóë òùàòåëüíî îñìàòðèâàþò è îòìå÷àþò ëþáûå ÿâíûå èçìåíåíèÿ è ïîâðåæäåíèÿ (òðåùèíû èëè ðàçðóøåíèÿ â ëþáîé äåòàëè, ýëåìåíòå, ñîåäèíåíèè; íàðóøåíèå ñâàðíûõ øâîâ è èçãèá ìåòàëëè÷åñêîãî êàðêàñà; îñëàáëåíèÿ, âûÿâëÿåìûå â ðåçóëüòàòå íàæàòèÿ ðóêîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå äåòàëè è ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå äîëæíû áûòü íåïîäâèæíûìè). 6.3.2. Ñòóë ñ÷èòàþò âûäåðæàâøèì èñïûòàíèå íà ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè, åñëè êàæäûé èñïûòàííûé îáðàçåö âûäåðæèò áåç ïîÿâëåíèÿ äåôåêòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ï. 6.3.1, ÷èñëî ïàäåíèé, ïðåäóñìîòðåííîå â ÃÎÑÒ 22046—2002 è ÃÎÑÒ 19917—93. 6.3.3. ×èñëî ïàäåíèé è õàðàêòåð ðàçðóøåíèé çàíîñÿò â æóðíàë (ïðèëîæåíèå 1)». Ïðèëîæåíèÿ 1, 2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

(Continuarea a se vedea p. 88) 87


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89) «ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 Ðåêîìåíäóåìîå ÆÓÐÍÀË çàïèñè ðåçóëüòàòîâ èñïûòàíèé ó÷åíè÷åñêèõ è äåòñêèõ ñòóëüåâ Èçãîòîâèòåëü_________________________________________________ Îáîçíà÷åíèå èçäåëèÿ___________________________________________ Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èçäåëèÿ ______________________________________________________ Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà óñòîé÷èâîñòü òðàíñôîðìèðóåìûõ ñòóëüåâ Íîìåð îáðàçöà

Íàïðàâëåíèå îïðîêèäûâàíèÿ

Çíà÷åíèå íàãðóçêè Ð, äàÍ (óñèëèå îïðîêèäûâàíèÿ)

Îöåíêà óñòîé÷èâîñòè

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà óñòîé÷èâîñòü ó÷åíè÷åñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6; äåòñêèõ ñòóëüå⠗ 00, 0 Íîìåð îáðàçöà

Óãîë íàêëîíà, ãðàä

Îöåíêà óñòîé÷èâîñòè

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà ïðî÷íîñòü êàðêàñà òðàíñôîðìèðóåìûõ ñòóëüåâ Íîìåð îáðàçöà

Íàïðàâëåíèå èñïûòàíèÿ

×èñëî ïàäåíèé

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèé

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà ïðî÷íîñòü ïîäíîæêè è ñòîëà òðàíñôîðìèðóåìûõ ñòóëüåâ, êðåïëåíèÿ ñèäåíüÿ ê êàðêàñó ó÷åíè÷åñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Íîìåð îáðàçöà

Ìàññà ãðóçà, êã

×èñëî öèêëîâ

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèé

(Continuarea a se vedea p. 89) 88


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89) Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà ñòàòè÷åñêóþ ïðî÷íîñòü ó÷åíè÷åñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6 è äåòñêèõ ñòóëüå⠗ 1, 2, 3 Íîìåð îáðàçöà

Çíà÷åíèå íàãðóçêè Ð, äàÍ

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèé

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà äîëãîâå÷íîñòü äåðåâÿííîé êîíñòðóêöèè ó÷åíè÷åñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6 è äåòñêèõ ñòóëüå⠗ 1, 2, 3 Íîìåð îáðàçöà

×èñëî öèêëîâ íàãðóæåíèÿ, òûñ.

Çíà÷åíèå äåôîðìàöèè, ìì

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèé

Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé íà ïðî÷íîñòü ïðè ïàäåíèè ó÷åíè÷åñêèõ ñòóëüåâ ðîñòîâûõ íîìåðîâ 1, 2, 3, 4, 5, 6 è äåòñêèõ ñòóëüå⠗ 00, 0, 1, 2, 3 Íîìåð îáðàçöà

×èñëî ïàäåíèé

Õàðàêòåð ðàçðóøåíèé

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2 Ðåêîìåíäóåìîå Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè (öåíòðà), äàííûå îá àêêðåäèòàöèè ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ ____________________________ äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ÈÖ

____________________________ ëè÷íàÿ ïîäïèñü è åå ðàñøèôðîâêà

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ ________________________ èñïûòàíèé__________________________ 1. Íàèìåíîâàíèå è îáîçíà÷åíèå èçäåëèé

(Continuarea a se vedea p. 90) 89


(Ïðîäîëæåíèå Èçìåíåíèÿ ¹ 1 ê ÃÎÑÒ 23381—89) 2. Çàÿâèòåëü, þðèäè÷åñêèé àäðåñ 3. Èçãîòîâèòåëü, þðèäè÷åñêèé àäðåñ 4. Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé (ïèñüìî) èëè àêò îòáîðà îáðàçöîâ (ïðè íåîáõîäèìîñòè) 5. Îáîçíà÷åíèå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà ïðîäóêöèþ 6. Îáîçíà÷åíèå íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ íà ìåòîäû èñïûòàíèé 7. Îïðåäåëÿåìûå ïîêàçàòåëè 8. Ïåðå÷åíü èñïûòàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñâåäåíèÿ îá åãî àòòåñòàöèè (ïîâåðêå) 9. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà èñïûòàíèé 10. Ðåçóëüòàòû èñïûòàíèé 11. Çàêëþ÷åíèå (ïðè íåîáõîäèìîñòè) Ëè÷íûå ïîäïèñè

Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñåé».

Ñòàíäàðò äîïîëíèòü ýëåìåíòîì — «Áèáëèîãðàôèÿ»: «Áèáëèîãðàôèÿ* [1] ÈÑÎ 7173 Ìåáåëü. Ñòóëüÿ è òàáóðåòû. Îïðåäåëåíèå ïðî÷íîñòè è äîëãîâå÷íîñòè. * Îðèãèíàëû ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ íàõîäÿòñÿ âî ÔÃÓÏ «ÑÒÀÍÄÀÐÒÈÍÔÎÐÌ» Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãóëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè». Èíôîðìàöèîííûå äàííûå. Ïóíêò 6. Òàáëèöó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: Îáîçíà÷åíèå ÍÄ, íà êîòîðûé äàíà ññûëêà

Íîìåð ïóíêòà, ïîäïóíêòà

ÃÎÑÒ 19917—93

1.1, 2.2.5.1, 2.2.5.2, 3.2.5.1, 3.3.4.1, 4.4.2, 4.5.2, 5.1, 5.2, 6.3.2

ÃÎÑÒ 22046—2002

1.1, 2.2.5.2, 3.2.5.1, 3.3.4.1, 4.4.2, 4.5.2, 5.3, 6.3.2 (ÈÓÑ ¹ 11 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

90


Ïîäïóíêò Ã.3.2.14. Ôîðìóëà (Ã.20)

ïîäïóíêò Ã.3.1.6. Ïåðâûé àáçàö ïîäïóíêò Ã.3.1.10

Ïóíêò 13.2 Ïðèëîæåíèå Ã. Ïîäïóíêò Ã.3.1.4. Ôîðìóëà (Ã.5)

Ïóíêò 9.13

 êàêîì ìåñòå

k k +1

ρ1 P1 + 0,1

2 GA

4 (22 − 2âûõ.òð ) ρâûõ ,âûõ

(ÈÓÑ ¹ 12 2009 ã.)

Σς = 1,565

çíà÷åíèå äèàìåòðà âûõîäíîãî ïàòðóáêà Dâûõ è

Vêð, ìì2

⎛ ⎞ k −1 B1 = 0,503 ⎜ 2 ⎟ 1 k + ⎝ ⎠

k

ãàðàíòèéíóþ íàðàáîòêó êðàíîâ

[óñèëèå íà ðû÷àãå íå áîëåå 2 Í (20 êãñ)]

Íàïå÷àòàíî

23

ERATE LA STANDARDE MOLDOVENE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В СТAНДАРTЫ МОЛДОВЫ

k k +1

ρ1 P1 + 0,1

2 GA

4 (22 − 2âûõ. òð ) ρâûõ ,âûõ.òð

BS nr. 1-2010

Σς = 1,565

çíà÷åíèå äèàìåòðà âûõîäíîãî ïàòðóáêà DNâûõ è

Vêð, ì/ñ

1

⎛ ⎞ k −1 B1 = 0,503 ⎜ 2 ⎟ 1 k + ⎝ ⎠

[óñèëèå íà ðû÷àãå íå áîëåå 196 Í (20 êãñ)] ãàðàíòèéíóþ íàðàáîòêó êëàïàíîâ

Äîëæíî áûòü

SISTEME PENTRU FLUIDE ŞI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ CSM 23.060 Erată la SM GOST 31294:2008 „Supape de siguranţă cu actiune directă. Condiţii tehnice generale”, care preia erata la standardul interstatal GOST 31294-2005 Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 31294—2005 Êëàïàíû ïðåäîõðàíèòåëüíûå ïðÿìîãî äåéñòâèÿ. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ

91


ERATE LA STANDARDE INTERSTATALE ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 25 ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÌÊÑ 25.100.20 Ãðóïïà Ã23 Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 26596—91 Ôðåçû òîðöîâûå íåðåãóëèðóåìûå ñ êëèíîâûì êðåïëåíèåì ìíîãîãðàííûõ òâåðäîñïëàâíûõ ïëàñòèí. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ  êàêîì ìåñòå

Äîëæíî áûòü

Ïóíêò 3.10. Òàáëèöà 2. Ìàðêà òâåðäîãî ñïëàâà Ãðàôû «Ìàðêà òâåðäîãî ñïëàâà», «sz*, ìì/çóá», ÌÑ321 «v, ì/ìèí», «t, ìì» äëÿ ÌÑ3215 ÷óãóíà Ñ×25 ÂÏ3115 ÂÊ6** ÂÊ8** ñíîñêà **

s z *, ìì/çóá

v, ì/ìèí

t, ìì

0,20 0,18 0,18 0,18 0,20

140 250 250 90 80

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

** Äëÿ ôðåç, îñíàùåííûõ ïëàñòèíàìè ñ ïîêðûòèåì, ïîïðàâî÷íûé êîýôôèöèåíò íà âåëè÷èíó ñêîðîñòè ðåçàíèÿ Ê = 1,15. (ÈÓÑ ¹ 11 2009 ã.)

BS nr. 1-2010 ÌÊÑ 25.140.30 Ãðóïïà Ã24

Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 16983—80 Êëþ÷è ãàå÷íûå êîìáèíèðîâàííûå. Êîíñòðóêöèÿ è ðàçìåðû (â ñá. «Êëþ÷è ãàå÷íûå») [cì. Ïåðåèçäàíèÿ (ñåíòÿáðü 1986 ã.) è (àïðåëü 1985 ã.) ñ Èçìåíåíèåì ¹ 1, ÈÓÑ ¹ 1—86]  êàêîì ìåñòå

Íàïå÷àòàíî

Äîëæíî áûòü

Ïóíêò 2. Òàáëèöà. Ãðàôà «Èñïîëíåíèå 2. Îáîçíà÷åíèå êëþ÷åé». Äëÿ ðàçìåðà çåâà 5,5×7 (2-é ðÿä)

7811—0232

7811—0532

(ÈÓÑ ¹ 11 2009 ã.)

BS nr. 1-2010 93


59 ÒÅÊÑÒÈËÜÍÎÅ È ÊÎÆÅÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÌÊÑ 59.060.20 59.080.20 Ãðóïïà Ì91 Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 15897—97 Íèòü ïîëèàìèäíàÿ äëÿ òåõíè÷åñêèõ òêàíåé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ  êàêîì ìåñòå

Íàïå÷àòàíî

Äîëæíî áûòü

è òåðìîôèêñèðîâàííîé èëè òåðìîôèêñèðîâàííîé

Ïóíêò 3.1

(ÈÓÑ ¹ 12 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

ÌÊÑ 59.080.01 Ãðóïïà Ó21 Ïîïðàâêà ê ÃÎÑÒ 28000—2004 Òêàíè îäåæíûå ÷èñòîøåðñòÿíûå, øåðñòÿíûå è ïîëóøåðñòÿíûå. Îáùèå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ  êàêîì ìåñòå

Íàïå÷àòàíî

Äîëæíî áûòü

Ïóíêò 7.5. Wí x + ΣWi x i W x + ΣW i x i Ôîðìóëà (1) , (1) Wí′ = , (1) W í′ = i 100 100 ýêñïëèêàöèÿ

ãäå Wí — íîðìèðîâàííàÿ âëàæíîñòü ÷èñòîøåðñòÿíîé òêàíè, %;

ãäå

(ÈÓÑ ¹ 12 2009 ã.)

BS nr. 1-2010

95


ÌÊÑ 91.100.20 Ãðóïïà Æ16 ê ÃÎÑÒ 9479—98 Áëîêè èç ãîðíûõ ïîðîä äëÿ ïðîèçâîäñòâà îáëèöîâî÷íûõ, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíûõ, ìåìîðèàëüíûõ è äðóãèõ èçäåëèé. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ  êàêîì ìåñòå

Ïóíêò 4.4

Íàïå÷àòàíî

Äîëæíî áûòü

Íà áëîêàõ 1-ãî ñîðòà íå äîïóñêàþòñÿ òðåùèíû ñ íàðóøåíèåì ñïëîøíîñòè, à òàêæå çàìåòíûå íà ãðàíÿõ êîíòðàñòíûå ïðîæèëêè øèðèíîé áîëåå 5 ìì, ïîëîñû øèðèíîé áîëåå 5 ìì è äëèíîé áîëåå 100 ìì, êàâåðíû è ïÿòíà äèàìåòðîì áîëåå 100 ìì.

Íà áëîêàõ 1-ãî ñîðòà íå äîïóñêàþòñÿ òðåùèíû ñ íàðóøåíèåì ñïëîøíîñòè, êàâåðíû è ïÿòíà äèàìåòðîì áîëåå 100 ìì.

120 (1200) 60 (600) Ïóíêò 5.5.1 íå áîëåå 0,1 % Ïóíêò 6.5. Ïåð- ïðè ãåîëîãè÷åñêîé ðàçâûé àáçàö âåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ.

100 (1000) 50 (500) íå áîëåå 1,0 % ïðè ãåîëîãè÷åñêîé ðàçâåäêå ìåñòîðîæäåíèÿ, à òàêæå íà ïðåäïðèÿòèèèçãîòîâèòåëå ïðè ïðîèçâîäñòâå èçäåëèé èç âïåðâûå ðàçðàáàòûâàåìûõ (ïðèìåíÿåìûõ) ãîðíûõ ïîðîä ïî ïîêàçàòåëþ óäåëüíîãî âûõîäà ïëèò.

Ïóíêò 5.3. Ãðàôà «Ïðåäåë ïðî÷íîñòè ïðè ñæàòèè ïîðîäû â ñóõîì ñîñòîÿíèè, ÌÏà (êãñ/ñì ), íå ìåíåå»

(Continuarea a se vedea p. 98)

97


(Ïðîäîëæåíèå ïîïðàâêè ê ÃÎÑÒ 9479—98)  êàêîì ìåñòå

ïðåäïîñëåäíèé àáçàö

Íàïå÷àòàíî

èñòèðàåìîñòü, ñîïðîòèâëåíèå óäàðíûì âîçäåéñòâèÿì, âîäîïîãëîùåíèå, ñðåäíþþ ïëîòíîñòü, à òàêæå ñîëåñòîéêîñòü èçâåðæåííûõ ïîðîä, êèñëîòîñòîéêîñòü êàðáîíàòíûõ ïîðîä, òåõíîëîãè÷íîñòü ïî ïîêàçàòåëþ óäåëüíîãî âûõîäà ïëèò.

Äîëæíî áûòü

èñòèðàåìîñòü, âîäîïîãëîùåíèå, ñðåäíþþ ïëîòíîñòü, à òàêæå ñîëåñòîéêîñòü èçâåðæåííûõ ïîðîä, êèñëîòîñòîéêîñòü êàðáîíàòíûõ ïîðîä.

(ÈÓÑ ¹ 6 2003 ã.)

BS nr. 1-2010

98


METROLOGIE МЕТРОЛОГИЯ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI AL REPUBLICII MOLDOVA

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ORDIN ПРИКАЗ Nr. __________ din _______________ 2009 mun.Chişinău Referitor la abrogarea subpunctului 2 din punctul 1 Ordinul nr. 21 din 10.02.2009 In scopul asigurării armonizării bazei normative naţionale în domeniul produselor preambalate cu Directiva nr. 2007/45/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate. ORDON 1. Organismul Naţional de Metrologie - Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, pînă la sfîrşitul trimestrului IV 2010 va revizui Reglementarea de metrologie legală RGML 03 : 2008 „Sistemul Naţional de Metrologie. Preambalarea unor produse în funcţie de masă şi volum” în scopul armonizării cu Directiva Europeană nr. 2007/45/CE cu prezentarea către autoritatea centrală de metrologie pentru aprobarea reglementării în cauză. 2. De la dala semnării prezentului Ordin se abrogă subpunctul 2 al punctului 1 din Ordinul 21 din 10.02.2009 referitor la aprobarea Reglementării de metrologie legală RGML 03 : 2008 „Sistemul Naţional de Metrologie. Preambalarea unor produse în funcţie de masă şi volum” şi la aplicarea lui din 01.01.2010. 3. Direcţia metrologie din cadrul Direcţiei Generale Infrastructura Calităţii va prezenta Organismului Naţional de Standardizare Ordinul în cauză în scopul publicării în ediţia specială „Buletinul de Standardizare”. 4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcină Direcţiei metrologie din cadrul Direcţiei Generale Infrastructura Calităţii. Viceprim - Ministru, Ministru

Valeriu LAZĂR

Contrasemnat: Vizat:

99


Lista entităţilor desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare legale Nr. crt.

Denumirea entităţii

1

Centrul de Standardizare şi Metrologie din mun. Bălţi Întreprindere de Stat.

Nr. din Registrul de Stat, termenul de valabilitate SNM MD 001/001:2008 din 10.10.2008 – 10.10.2013

Domeniul de desemnare

- Încercarea metrologică a mijloacelor de măsurare fabricate şi/sau importate în Republica Moldova, în exemplare unice sau loturi mici (Ordinul ME nr. 102 - efectuarea măsurărilor din 08.10.2008) oficiale în domeniile de interes public - verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, a complexelor, sistemelor informaţionale de măsurare şi dirijare utilizate în măsurări din următoarele domenii: mărimi geometrice, mase, mărimi mecanice (viteză şi vibraţii), mărimi de debit al lichidelor şi gazelor, mărimi fizico-chimice, presiune, volum, mărimi termice, mărimi optice, mărimi acustice, mărimi electro-magnetice, mărimi cinematice (frecvenţă şi timp), mărimi radioelectronice, mărimi biomedicale

100


Nr. crt.

Denumirea entităţii

2

Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr – Lunga. Întreprindere de Stat.

3

Nr. din Registrul de Stat, termenul de valabilitate SNM MD 002/002:2009 din 20.03.2009 – 20.03.2014 (Ordinul ME nr. 40 din 17.03.2009)

SNM MD Institutul de Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi 004/004:2009 din 30.12.2009 – Cadastru 28.12.2014 „INGEOCAD”. Întreprindere de Stat. (Ordinul ME nr. 186 din 30.12.2009) (Laborator metrologic)

101

Domeniul de desemnare Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în măsurări din următoarele domenii: mărimi volum, presiune, mărimi geometrice, mase, mărimi de debit al lichidelor şi gazelor, mărimi mecanice (viteză). Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale utilizate în măsurări din domeniul mărimi geodezice.


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0015-M din 03.11.2009 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, cromatograful cu lichid tip LC-20 Prominence, cu numărul de fabricaţie L20104674919, producător firma „SHIMADZU”, Japonia, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0134:2009. A elibera Î.M. „GBG-MLD”, mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0120U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, gazcromatograful tip GCMS-QP2010S, cu numărul de fabricaţie O20384670148 US, producător firma „SHIMADZU”, Japonia, solicitant Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0135:2009. A elibera Î.M. „GBG-MLD” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0121U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Director general

Igor CALDARE

102


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0016-M din 10.11.2009 Referitor la expertiza metrologică a setului de documente

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul tip LOADMAN I, producător Al-Engineering, Finlanda, solicitant Î.C.S. „Lemminkainen Infra Oy” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A recunoaşte certificatul de etalonare din 16.12.2008 pentru aparatul tip LOADMAN I cu nr. de fabricaţie 030602. b) Î.C.S. „Lemminkainen Infra Oy” S.R.L., mun. Chişinău, să asigure efectuarea etalonării aparatului tip LOADMAN I în laboratoarele metrologice ale ţărilor care pot să-şi demonstreze trasabilitatea la etaloanele internaţionale.

Director general

Igor CALDARE

103


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0017-M din 26.11.2009 Referitor la încercările metrologice de aprobarea de model a mijloacelor de măsurare

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip MASTERMED A2, producător Kirchner & Wilhelm GmbH+Co. KG, Germania, solicitant Întreprinderea Mixtă „GBG-MLD”, S.R.L., cu nr. I–0693:2009. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 674 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către Întreprinderea Mixtă „GBG-MLD”, S.R.L., pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip MASTERMED A2 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMG300, producător Firma Landis+Gyr Ltd., Elveţia, solicitant I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. I–0694:2009. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 675 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMG300 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 3. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMG400, producător Firma Landis+Gyr Ltd., Elveţia, solicitant I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, cu nr. I–0695:2009. 104


A elibera certificatul de aprobare de model nr. 676 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru contorul static trifazat de energie electrică activă şi reactivă tip ZMG400 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 4. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” gaz-cromatograful tip Agilent 7890A, producător Agilent Technologies, S.U.A., solicitant Î.M. MoldoFranceză „Laco-Alfatec” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0696:2009. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 677 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către Î.M. Moldo-Franceză „Laco-Alfatec” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru gaz-cromatograful tip Agilent 7890A verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 5. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cromatograful cu lichid tip Agilent 1200, producător Agilent Technologies, S.U.A., solicitant Î.M. MoldoFranceză „Laco-Alfatec” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0697:2009. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 678 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către Î.M. Moldo-Franceză „Laco-Alfatec” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru cromatograful cu lichid tip Agilent 1200 verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 6. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip LS2 (modificările LS2x15xxxx, LS2x615xxxx, LS2x1530xxxx), producător Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd, R.P.China, solicitant „ALEX SISTEM” S.R.L., mun.Chişinău, cu nr. I–0698:2009. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 679 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către „ALEX SISTEM” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip LS2 (modificările LS2x15xxxx, LS2x615xxxx, LS2x1530xxxx) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

105


7. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip SM-500 (modificările SM500EB, SM-500EP, SM-500EV, SM-500BS, SM-500H) producător P.T. Tropical Electronic, Indonezia solicitant I.C.S. „Integration Distribution Projects” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. I–0699:2009. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 680 şi a autoriza importul mijloacelor de măsurare menţionate de către I.C.S. „Integration Distribution Projects” S.R.L., mun. Chişinău, pe un termen de 3 ani, pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă electronică) tip SM-500 (modificările SM-500EB, SM500EP, SM-500EV, SM-500BS, SM-500H) verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 8. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 681 pentru termometrul electronic tip THERM-FLEX, producător Van Oostveen Medical B.V. „ROMED”, Olanda, solicitant Î.M. „BECOR” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0492:2006, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 9. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 682 pentru termometrul medical maximal din sticlă tip THERM-1440, producător Van Oostveen Medical B.V. „ROMED”, Olanda, solicitant Î.M. „BECOR” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0317:2003, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială. 10. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 683, pentru termometrul medical maximal din sticlă tip THERM-720, producător Van Oostveen Medical B.V. „ROMED”, Olanda, solicitant Î.M. „BECOR” S.R.L., mun. Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0491:2006, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială. 11. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 684 pentru aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată tip DSP 1000 (modificarea Alexia), producător „Dataprocess Europe” S.p.a., Italia, solicitant CIC „Fidesco” S.R.L., mun.Chişinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0401:2005, pe un termen de pînă la 26.11.2014. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 106


12. A elibera certificatul de aprobare de model nr. 685 pentru contorul de apă rece tip TU1M15 (denumirea comercială FLODIS), producător Itron France, Franţa, solicitant S.C. „Business Centru” S.R.L., or. Floreşti, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu nr. I–0672:2009, pe un termen de pînă la 13.03.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare: - 24 luni; - pentru contoarele instalate la blocurile locative – 60 luni. 13. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static trifazat de energie electrică tip МЕРКУРИЙ 230, producător ООО «Фирма «ИНКОТЕКС»», Federaţia Rusă, solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static trifazat de energie electrică tip МЕРКУРИЙ 230, cu nr. I-0700:2009. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 219R pentru contorul static trifazat de energie electrică tip МЕРКУРИЙ 230, pe un termen de pînă la 01.07.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 48 luni. 14. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 203, producător ООО «Фирма «ИНКОТЕКС»», Federaţia Rusă, solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 203, cu nr. I-0701:2009. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 220R pentru contorul static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 203, pe un termen de pînă la 01.04.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni.

107


15. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 201, producător ООО «Фирма «ИНКОТЕКС»», Federaţia Rusă, solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 201, cu nr. I-0702:2009. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 221R pentru contorul static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 201, pe un termen de pînă la 01.10.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 16. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 200, producător ООО «Фирма «ИНКОТЕКС»», Federaţia Rusă, solicitant F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pe Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 200, cu nr. I-0703:2009. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L., mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 222R pentru contorul static monofazat de energie electrică activă tip МЕРКУРИЙ 200, pe un termen de pînă la 01.10.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 17. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a contorului static monofazat de energie electrică activă tip СО-ЭА09, producător ГНПП «Обьединение Коммунар», завод «Коммунарсчетмаш»», Ucraina, solicitant S.A. „RED Nord-Vest”, or. Donduşeni, efectuate de Comitetul de Stat al Ucrainei pentru Reglementări Tehnice şi Politici de Consum. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” contorul static monofazat de energie electrică activă tip СО-ЭА09, cu nr. I-0692:2009. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.A. „RED Nord-Vest”, or. Donduşeni, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 223R pentru contorul static monofazat de energie electrică activă tip СО-ЭА09, pe un termen de pînă la 26.11.2012. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 96 luni. 108


18. A recunoaşte rezultatele încercărilor metrologice de aprobare de model a manometrului tip TM, producător ЗАО «РОСМА», or. Vîriţa, Federaţia Rusă, solicitant S.A. „TERMOCOM”, mun. Chişinău, efectuate de Agenţia Federală pentru Reglementări Tehnice şi Metrologie a Federaţiei Ruse. A include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” manometrul tip TM, cu nr. I-0704:2009. A autoriza importul mijlocului de măsurare menţionat de către S.A. „TERMOCOM”, mun. Chişinău, prin eliberarea certificatului de recunoaştere a aprobării de model nr. 224R pentru manometrul tip TM, pe un termen de pînă la 01.12.2013. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni.

Director general

Igor CALDARE

109


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0018-M din 09.12.2009 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice şi materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, aparatul de cîntărit cu funcţionare neautomată (balanţă de laborator) tip AS, modificarea AS 220/C/2, cu numărul de fabricaţie 265459/09, 227713/08, 227714/08, 227715/08 şi modificarea AS 60/220/C/2, cu numărul de fabricaţie 227829/08 producător RADWAG WAGI ELECTRONICZNE, Polonia, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu nr. III-0136:2009. A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0122U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 12 luni. 2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare distribuitoarele de combustibil tip BMP 5XX; BMP 2XXX; modificarile BMP 5XX+MOD 5XX/LPG; BMP 2XXX+MOD 2XXX/LPG, producător „TatsunoBenc Europe A.S.”, Cehia, solicitant „Denit-O.C.” S.R.L., mun. Chişinău, s-a hotărît: a) A aproba completările la descrierea de model pentru distribuitoarele de combustibil tip BMP 5XX; BMP 2XXX în scopul includerii modificării MOD XXX/LPG. Director general

Igor CALDARE

110


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0019-M din 22.12.2009 Referitor la efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la: - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip HW U-SYS, producător Huawei Technologies Co Ltd, China, importator S.A. „Moldtelecom”, mun.Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea III) cu numărul 0030:2007; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice tip A 5020 MGC (SOFTSWITCH), producător S.C. ALCATEL ROMANIA S.A., România, importator S.A. „Moldtelecom”, mun.Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea III) cu numărul III – 0081:2008; - sistemul de informaţie şi măsurare automatizat tip COMPLEX NT-01 ADDTARIF, producător şi solicitant CŞP „ADD” SRL, mun. Chişinău inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) sub numărul 010998; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip EWSD, producător SIEMENS AG, Germania, importator S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0366:2004; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip ALCATEL, producători: ALCATEL CJT, Franţa, ALCATEL NETWORK SYSTEMS ROMÂNIA, România, importator S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0367:2004; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip SI2000, producător Iskratel, Slovenia, importator S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0368:2004; 111


- echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip ELTA, producător CD ELTA-R, Bulgaria, importator S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0369:2004; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip AXE-10, producător ERICSSON, Elveţia, importator S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0376:2004; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip TOPEX-1000D, producător S.C. TOPEX PUBLIC SWITCHING S.A., România, importator S.A. „Moldtelecom”, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0377:2004; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip TOPEX RURAL, S.C. TOPEX PUBLIC SWITCHING S.A., România, importator S.A. „Moldtelecom”, mun.Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0378:2004; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip CDMA20001X, producător Huawei Technologies Co, Ltd, China, importator S.A. „Moldtelecom”, mun.Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0460:2006, s-a hotărît: a) În scopul includerii în componenţa acestor mijloace de măsurare sistemului informaţional de billing tip MindBILL se aprobă completările la descrierea de model pentru: - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip HW U-SYS, producător Huawei Technologies Co Ltd, China; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice tip A 5020 MGC (SOFTSWITCH), producătorul S.C. ALCATEL ROMANIA S.A., România; - sistemul de informaţie şi măsurare automatizat tip COMPLEX NT-01 ADDTARIF, producător CSP ADD SRL, mun. Chişinău; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip EWSD, producător SIEMENS AG, Germania; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip ALCATEL, producători: ALCATEL CIT, Franţa, ALCATEL NETWORK SYSTEMS ROMÂNIA, România; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip SI2000, producător Iskratel, Slovenia; 112


- echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor tip ELTA, producător CD ELTA-R, Bulgaria; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip AXE-10, producător ERICSSON, Elveţia; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip TOPEX-1000D, producător S.C. TOPEX PUBLIC SWITCHING S.A., România; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip TOPEX RURAL, S.C. TOPEX PUBLIC SWITCHING S.A., România; - echipamentul de evidenţă a duratei legăturilor telefonice, inclusiv a convorbirilor telefonice în centralele telefonice tip CDMA20001X, producător Huawei Technologies Co, Ltd, China. Director general

Igor CALDARE

113


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0020-M din 29.12.2009 Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. A aproba modelul şi a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, sistemul de măsurare a cantităţilor de produse petroliere tip ZCE.5 80 cu contor tip ZC 17 80/80, cu numărul de fabricaţie nr. 8052DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr.8310CD; nr. 8051DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr. 8306CD; nr. 8050DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr. 8309CD; nr. 8049DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr.8308CD; nr. 8044DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr. 8305CD; nr. 8048DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr. 8307CD, nr. 8047DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr.8311CD; nr. 8046DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr. 8312CD; nr. 8045DA cu contor tip ZC 17 80/80, nr. 8304CD, producător „Tokheim Sofitam Applications”, Franţa, solicitant Societatea cu Răspundere Limitată „COMBUSERVICE”, mun. Chişinău, cu nr. III-0137:2009. A elibera Societăţii cu Răspundere Limitată „COMBUSERVICE”, mun.Chişinău, certificatul de aprobare de model nr. 0123U şi a autoriza utilizarea mijlocului de măsurare menţionat, pe teritoriul ţării. Se stabileşte, în mod obligatoriu, verificarea metrologică iniţială şi periodică cu perioada de verificare 6 luni.

Director general

Igor CALDARE

114


HOTĂRÎREA INSTITUTULUI NAŢIONAL DE STANDARDIZARE ŞI METROLOGIE nr. 0021-M din 30.12.2009 Referitor la efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, în calitate de organism naţional de metrologie, examinînd materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea HOTĂRÎRE: 1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la: - balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS, producător „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0222:2000; - balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BX, producător „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău, inclus în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova (partea I) cu numărul 0221:2000, s-a hotărît de a aproba completările la descrierea de model în scopul includerii modificărilor: a) pentru balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BS, producător „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău: - BS-15D1.3-1; BS-20D1.3-1; BS-30D1.3-1; BS-50D1.3-1; BS-60D1.3-1; - BS-15/30D1.3T-1; BS-6D1.3T-1; - BS-30D1.3-2; BS-50D1.3-2; BS-60D1.3-2; - BS-30D1.3-3; BS-50D1.3-3; BS-60D1.3-3; - BS-6/15D1.3T1-1; BS-15D1.3T1-1; - BS-1.5D1.3-4; BS-2D1.3-4; BS-3D1.3-4; BS-5D1.3-4; BS-6D1.3-4; BS-10D1.3-4; BS-15D1.3-4; BS-20D1.3-4; BS-30D1.3-4; - BS 60D1.3-6. b) pentru balanţele electrono-tenzometrice de cîntărire statică tip BX, producător „Alex S&E” SRL, mun. Chişinău: - BX-100D1.3-1; BX-150D1.3-1; BX-200D1.3-1; BX-300D1.3-1; BX-500D1.3-1; BX-600D1.3-1; - BX-100D1.3-2; BX-150D1.3-2; BX-200D1.3-2; BX-300D1.3-2; BX-500D1.3-2; BX-600D1.3-2; BX-2D1.3-2; BX-3D1.3-2; BX-1000D1.3-2; - BX-1000D1.4-1; BX-2D1.4-1; BX-3D1.4-1;

115


- BX-100D1.3-4; BX-150D1.3-4; BX-200D1.3-4; BX-300D1.3-4; BX-500D1.3-4; BX-600D1.3-4; BX 1000D1.3-4; BX 2D1.3-4; BX 3D1.3-4; BX-100D1.3-5; BX-150D1.3-5; BX-200D1.3-5;BX-300D1.3-5; BX-500D1.3-5; BX-600D1.3-5; BX-1000D1.3-5; BX-2D1.3-5; BX-3D1.3-5; - BX-2D1.4-2; BX-3D1.4-2; BX-1000D1.4-2.

Director general

Igor CALDARE

116


117

13.04.2009

3.

2 13.04.2009

13.04.2009

1

Data înregistrării avizului

2.

1.

Nr. crt.

13.04.2012

13.04.2012

3 13.04.2012

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

R/C nr.000041

R/C nr.000040

Seria, numărul de înregistrare al avizului şi indicativul de identificare al instituţiei care l-a eliberat 4 R/C nr.000039

Reparare

Reparare

5 Reparare

Genul de activitate

80 – ONM din 13.04.2009

80 – ONM din 13.04.2009

6 80 – ONM din 13.04.2009

Numărul ordinului privind înregistrarea

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

Contoare de apă incluse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”

Contoare de gaz

7 Măsuri de volum, cisterne auto, rezervoare staţionare

Situaţia pe trimestrul II anul 2009

8 F.P.C. „MIUID” S.R.L., MD-2003, str. Vladimirescu Tudor, 62/1, or. Durleşti mun. Chişinău, Republica Moldova S.R.L. „Orhei-Gaz” MD-3501, str. Mahu Vasile, 121, or. Orhei, Republica Moldova Patenta de Întreprinzător „BABIN CONSTANTIN ANATOLII” str. Teilor, c.5, ap.30, Republica Moldova

Note

ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

NOMENCLATORUL


118

12.05.2009

12.05.2009

12.05.2009

7.

8.

9.

04.05.2009

6.

2 13.04.2009

04.05.2009

1

5.

4.

12.05.2012

12.05.2012

12.05.2012

04.05.2012

04.05.2012

3 13.04.2012

V/C nr.000047

V/C nr.000046

RM/C nr.000045

V/C nr.000044

V/C nr.000043

4 V/C nr.000042

Vînzare

Vînzare

Reparare, montare şi punere în funcţiune

Vînzare

Vînzare

5 Vînzare

7 8 Aparate pentru Î.M.„DELTA MEDICA”S.R.L., măsurarea presiunii MD-2064, str.Livescu Ioan, 31, arteriale, termometre, mun. Chişinău, aparate de cîntărit Republica Moldova S.R.L. „ECOCHIMIE”, 87 – ONM Aparate de cîntărit, din 04.05.2009 microbiuretă, pipetă MD-2060, str. Valea Crucii, gradată, termometre, ap. (of.) 85, areometru, cilindri de mun. Chişinău, măsură, higrometre Republica Moldova psihrometrice 87 – ONM Contoare de gaz, S.R.L. „COMPLEX GAZ”, din 04.05.2009 contoare de apă MD-2071, str. Alba Iulia, 192/2, ap.28, mun. Chişinău, Republica Moldova S.A. „TERMOCOM”, 90 – ONM Traductoare de din 12.05.2009 presiune, manometre, MD-2024, str. Vladimirescu Tudor, 6 indicatoare de tiraj, mun. Chişinău, logometre, milivoltRepublica Moldova metre pirometrice, potenţiometre, contoare de apă, contoare de energie termică Î.M. „Medicor-Farm” S.A., 90 – ONM Aparate pentru MD-2012, bd. Ştefan cel din 12.05.2009 măsurarea presiunii Mare şi Sfînt, 148, arteriale, termometre, mun. Chişinău, aparate de cîntărit Republica Moldova 90 – ONM Contoare de apă S.R.L. „UNIPLAST”, din 12.05.2009 MD-2002, str. Pădurii, 6/2 mun. Chişinău, Republica Moldova

6 80 – ONM din 13.04.2009


119

12.06.2009

12.06.2009

12.

2 12.05.2009

11.

1 10.

12.06.2012

12.06.2012

3 12.05.2012

RV/C nr.000049

RVM/C nr.000049

4 E/C nr.000048

Repararea, vînzare

Reparare, vînzare, montare şi punere în funcţiune

5 Etalonare

7 8 S.A. „TRANSENERGOVoltmetre, REPARAŢIE”, ampermetre, wattmetre, rezistenţe MD-2036, str. Transnistria, 4 mun. Chişinău, electrice, Republica Moldova ampervolohmetre, convertoare de curent, convertoare de putere, convertoare de tensiune, convertoare sumatoare, umidmetre, aparate combinate, voltamperfazemetre, punţi de curent, frecvenţmetre, calculatoare electronice, aparate pentru recepţionarea traseului, generatoare de frecvenţe 99a – ONM Aparate de cîntărit S.C. „MELITAX-GRUP”, din 12.06.2009 S.R.L. MD-2015, bd. Decebal, 23/2, ap. (of.) 131, mun. Chişinău, Republica Moldova 99a – ONM Aparate pentru Î.I. „MEDIPROFdin 12.06.2009 măsurarea presiunii RĂILEANU”, arteriale str. Sf. Maria, 4, or. Cimişlia, Republica Moldova

6 90 – ONM din 12.05.2009


120

3

2 29.04.2009

29.04.2009

1 1

2

29.05.2009

Data înregistrării avizului

Nr. crt.

30.05.2012

30.04.2012

3 30.04.2012

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

R/B nr.003

RV/B nr.002

Seria, numărul de înregistrare a avizului şi indicativul de identificare a instituţiei care la eliberat 4 R/B nr.001

Vînzare Reparare

Reparare

5 Reparare

Genul de activitate

Sortimentul mijloacelor de măsurare (produselor preambalate)

003 din 29.05.2009

Balanţe, taximetre Bascule cl. 3 Balanţe cl. 3 Dozatoare Mese de lucru Măsurătoare de volum

7 Bascule cl. 3 Balanţe cl. 3 Mese de lucru 002 Balanţe electronice, din 29.04.2009 balanţe mecanice, sonometre, taximetre

6 001 din 29.04.2009

Numărul ordinului privind înregistrarea

eliberate de Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi Situaţia pe trimestrul II anul 2009

S.R.L. „Tehmeramax” mun. Bălţi, Republica Moldova

8 Î.I. „Daraban” mun. Bălţi, Republica Moldova I.P.C. „Lavix” mun. Bălţi, Republica Moldova

Note

ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

NOMENCLATORUL


121

08.07.2009

08.07.2009

3

2 08.07.2009

1 1

2

Data înregistrării avizului

Nr. crt.

08.07.2012

08.07.2012

3 08.07.2012

Data expirării termenului de valabilitate a avizului

Seria, numărul de Sortimentul Numărul înregistrare a mijloacelor de avizului şi indicativul Genul de ordinului Note măsurare privind de identificare a activitate (produselor înregistrarea instituţiei care l-a preambalate) eliberat 4 5 6 7 8 S.R.L. „GHELAS”, Contoare de gaz, RVM/C Reparare, 116 – ONM corectoare de volum, MD-2025, str. Acad. Sergiu din nr.000051 vînzare, Rădăuţanu, 92, corectoare de 08.07.2009 montare mun. Chişinău, temperatură şi punere Republica Moldova în (c/f. – 1003600076740) funcţiune Aparate pentru Î.I. „MAGNOLIAV/C Vînzare 116 – ONM măsurarea presiunii CROITOR”, nr.000052 din 08.07.2009 arteriale, termometre, MD-6501, str. Concilierii aparate de cîntărit Naţionale, 20, ap. (of.) 17 or. Anenii Noi, Republica Moldova (c/f. – 1003600135591) V/C Vînzare 116 – ONM Aparate pentru Î.M. „BECOR” S.R.L., nr.000053 din măsurarea presiunii MD-2020, str. Calea 08.07.2009 arteriale, termometre Orheiului, 111/5 mun. Chişinău,Republica Moldova (c/f. – 1003600060828)

Situaţia pe trimestrul III anul 2009

ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

NOMENCLATORUL


122

15.07.2009

15.07.2009

15.07.2009

7

8

15.07.2009

5

6

2 14.07.2009

1 4

15.07.2012

15.07.2012

15.07.2012

15.07.2012

3 14.07.2012

V/C nr.000058

V/C nr.000057

V/C nr.000056

V/C nr.000055

4 V/C nr.000054

Vînzare

Vînzare

Vînzare

Vînzare

5 Vînzare

121a – ONM din 15.07.2009

121a – ONM din 15.07.2009

121a – ONM din 15.07.2009

121a – ONM din 15.07.2009

6 121 – ONM din 14.07.2009

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

7 Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

8 Firma „AMOFARMDIVERSE” S.R.L., MD-2065, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd.,62 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600051126) Firma de Producţie şi Comerţ „AMOFARM” S.R.L., MD-2012, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 128, (of.) 8 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600040737) „BIRIVOFARM” S.R.L., MD-2012, str. Puşkin A., 28, ap.16 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600040933) S.C.„MIDOFARM” S.R.L., MD-2008, str. Belinskii Visarion, 59, ap.(of.) 141 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1006600030790) S.C.„GRIN-FARM” S.R.L., MD-2015, bd. Decebal.,19, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1005600013529)


123

04.08.2009

11

04.08.2009

15.07.2009

10

12

2 15.07.2009

1 9

04.08.2012

04.08.2012

15.07.2012

3 15.07.2012

R/C nr.000062

V/C nr.000061

V/C nr.000060

4 V/C nr.000059

6 121a – ONM din 15.07.2009

7 8 Aparate pentru S.R.L.„ECONORD - IND”, măsurarea presiunii MD-2012, str. Puşkin arteriale, termometre, Alexandr, 28, ap. (of.) 16 aparate de cîntărit mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600044757) Vînzare 121a – ONM Aparate pentru S.R.L.„FARMSTYL”, din măsurarea presiunii MD-6301, str. Varlaam 15.07.2009 arteriale, termometre Mitropolit, 15 or. Leova, Republica Moldova (c/f. – 1003605008605) S.R.L.„BIOFLORES”, Aparate pentru Vînzare 131 – ONM MD-4401, str. Mihai din măsurarea presiunii arteriale, termometre Eminescu, 23, 04.08.2009 or.Călăraşi Republica Moldova (c/f. – 1003609002151) Reparare 131 – ONM Voltmetre, oscilografe, Laboratorul Unificat de Metrologie şi Testări generatoare, din Muniţii al Ministerului ampermetre, 04.08.2009 Apărării al Republicii ohmmetre, Moldova, frecvenţmetre, MD-2004, şos. Hînceşti, 84 manometre, mun. Chişinău, vacuumetre, Republica Moldova balanţe, (c/f. – 1006601001296) distribuitoare de combustibil

5 Vînzare


124

10.08.2009

18.08.2009

15

2 10.08.2009

14

1 13

18.08.2012

10.08.2012

3 10.08.2012

V/C nr.000065

RV/C nr.000064

4 PRV/C nr.000063

5 6 7 8 S.A. „INTROSCOP”, Producere, 132a – ONM Defectoscoape, MD-2044, str. Meşterul reparare, din aparate ultrasonice, Manole, 20 vînzare 10.08.2009 grosimetre ultrasonice, mun. Chişinău, aparate acustice, set Republica Moldova mostre de control, (c/f. – 1003600008563) traductoare ultrasonice, lere, şublere, comparatoare, pasametre, micrometre, calibre netede, echere de verificat, rapoarte de măsurat, calibre cilindrice, generatoare oscilografe, generatoare, ampermetre, manometre, balanţe, potenţiometre, logometre, regulator de temperatură, aparate combinate. Contoare de gaz, S.R.L. „ORION - GS”, Reparare, 132a – ONM vînzare din corectoare de volum, MD-2068, bd Moscova, 14/1 10.08.2009 contoare trifazate de mun. Chişinău, energie electrică Republica Moldova (c/f. – 1003600108511) S.R.L. „VIRIM-IMPEX”, Vînzare 135 – ONM Aparate pentru MD-2028, str. Dokuceaev, din măsurarea presiunii Vasilii, 2 ap. (of.) 65 18.08.2009 arteriale, termometre, mun. Chişinău, aparate de cîntărit Republica Moldova (c/f. – 1003600057468)


125

2 01.09.2009

08.09.2009

1 16

17

08.09.2012

3 01.09.2012

Î/C nr.000067

4 Î/C nr.000066

Închiriere

5 Închiriere

138 – ONM din 01.09.2009

6 138 – ONM din 01.09.2009

Balanţe tip PH10цВУ ВТНЕ – 15Т2

7 Balanţe tip PH10цВУ ВТНЕ – 15Т2

8 Întreprinderea Municipală CAHUL „PIAŢA CENTRALĂ”, MD-3901, str. 31 August, 15 mun. Cahul, Republica Moldova (c/f. – 1002603000457) Întreprinderea Municipală „PIAŢA CENTRALĂ”, MD-2001, str. Mitropolitul Varlaam, 63 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1003600056726)


126

02.11.2009

2 02.11.2009

1 13.

14.

Data înregistrării avizului

Nr. crt.

02.11.2012

E/C nr.000069

Seria, numărul de înregistrare a Data expirării avizului şi termenului de indicativul de valabilitate a identificare a avizului instituţiei care la eliberat 3 4 02.11.2012 E/C nr.000068

Etalonare

5 Etalonare

Genul de activitate

186 – ONM din 02.11.2009

6 186 – ONM din 02.11.2009

Note

Ampermetre, voltmetre, oscilografe, generatoare, ohmetre, frecvenţmetre, manometre, balanţe cu cadran, distribuitoare cu combustibil

Laboratorul Unificat de Metrologie şi Testări Muniţii al Ministerului Apărării, MD-2004, str.Hînceşti, 84 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1006601001296)

7 8 S.A. „CENTRALA Manometre, ELECTRICĂ CU manovacuumetre, vacuumetre, traductoare de TEMOFICARE NR.1 CHIŞINĂU”, presiune, aparate de măsurat str. Vadul lui Vodă, 5 tirajul, logometre, punţi mun. Chişinău, echilibrate, milivoltmetre, Republica Moldova potenţiometre, ampermetre, (c/f. – 100260004864) voltmetre, watmetre

Numărul Sortimentul mijloacelor de ordinului măsurare (produselor privind preambalate) înregistrarea

Situaţia pe trimestrul IV anul 2009

ENTITĂŢILOR ÎNREGISTRATE ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE METROLOGIE (SNM), DEŢINĂTOARE DE AVIZE TEHNICE DE ÎNREGISTRARE

NOMENCLATORUL


127

06.11.2009

06.11.2009

16.

17.

2 02.11.2009

1 15.

06.11.2012

06.11.2012

3 02.11.2012

PRMV/C nr.000072

V/C nr.000071

4 E/C nr.000070

Vînzare

Vînzare

5 Etalonare

Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

7 Ampermetre, voltmetre, ohmetre, manometre, megaohmetre

Firma de Producţie şi Comerţ „NADINA” S.R.L., MD-3701, str. Ştefan cel Mare, 22/1 or. Străşeni, Republica Moldova (c/f. – 1003601004610)

8 Secţia de Semnalizare şi Telecomunicaţii Chişinău Filiala a Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, MD-2023, str. Cărbunarilor, 15 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600001257)

Întreprinderii cu 190a – ONM Balanţe electrono – Capital Străin din tenzometrice pentru cîntărire „ALEX S&E” S.R.L., 06.11.2009 statică MD-2065, tip BS, BX, BB str. Pruncul I., 4/1, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1003600028406)

190a – ONM din 06.11.2009

6 186 – ONM din 02.11.2009


128

19.11.2009

20.11.2009

21.

19.11.2009

19.

20.

2 16.11.2009

1 18.

20.11.2012

19.11.2012

19.11.2012

3 16.11.2012

RM/C nr.000076

V/C nr.000075

RMÎV/C nr.000074

4 V/C nr.000073

Reparare, montare

Vînzare

Reparare, vînzare, montare, punere în funcţiune, închiriere

5 Vînzare

Greutăţi, aparate de cîntărit, balanţe electronice, cîntare electronice

197 – ONM din 19.11.2009

198 – ONM din 20.11.2009

Balanţe de laborator, balanţe speciale, comparatoare, balanţe electronice, greutăţi, convertoare, colorimetre, spectrofotometre, refractometre, polarigrafe, fotometre, dozatoare, termostate, cromatografe

197 – ONM Contoare de apă, contoare de gaz, contoare de energie din 19.11.2009 termică, corectoare de volum de gaz

7 Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

6 195 – ONM din 16.11.2009

8 Întreprinderea Mixtă „VINAMEX” S.R.L., MD-2032, str.Titulescu Nicolae, 43/1, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1003600049911) Societatea cu Răspundere Limitată „CREDOPAC”, MD-2032, str. Titulescu Nicolae, 12 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600023910) Societatea cu Răspundere Limitată „ANTOVAL GAZ SERVICE”, MD-2002, str. Cetatea Albă, 17 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1009600025970) Societatea cu Răspundere Limitată „REM-STANDARD”, MD-2025, str. Malina Mică, 32 mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1009600030366)


129

11.12.2009

11.12.2009

25.

25.11.2009

23.

24.

2 25.11.2009

1 22.

11.12.2012

11.12.2012

25.11.2012

3 25.11.2012

V/C nr.000080

V/C nr.000079

V/C nr.000078

4 E/C nr.000077

Vînzare

Vînzare

Vînzare

5 Etalonare

7 Generatoare de frecvenţă, generatoare de impulsuri, frecvenţmetre, oscilografe, voltmetre, milivotmetre, manometre, ampermetre, aparate combinate, contoare de combustibil, mijloace de măsurare nestandardizate Aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, termometre, aparate de cîntărit

8 Întreprinderea de Stat Compania Aeriană „AIR MOLDOVA”, MD-2026, str. Aeroport, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 100260001718) Societatea cu 201 – ONM Răspundere Limitată din „DONFARM”, 25.11.2009 MD-6812, str. Independenţei,72, s.Băcioi, mun.Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1002600049648) 217 – ONM Contoare de apă, contoare de Societatea Comercială „VALIL GRUP” S.R.L., gaz, contoare de energie din MD - 2071, 11.12.2009 termică str. Vladimiresu Tudor, 5, ap.89A, or. Durleşti, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 100660001808) 217 – ONM Contoare de apă, contoare de Societatea Comercială din gaz, contoare de energie „POSTERUS11.12.2009 termică AV”SRL, MD - 2002, str.Cetatea Albă, 17, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 1004600016855)

6 201 – ONM din 25.11.2009


130

1 26.

2 21.12.2009

3 21.12.2012

4 V/C nr.000081

5 Vînzare

6 219 – ONM din 21.12.2009

7 Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată

8 Societatea cu Răspundere Limitată „ALEX SISTEM”, MD - 2005, str. Pruncul I., str-la, 4/1, mun. Chişinău, Republica Moldova (c/f. – 100960002600)


Numerele sigiliilor de tip Twistseal, utilizate la verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare legale, considerate nevalabile Numărul de Numărul de Numărul de Numărul de Numărul de Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. fabricare al fabricare al fabricare al fabricare al fabricare al crt. crt. crt. crt. crt. sigiliului sigiliului sigiliului sigiliului sigiliului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

78293 78484 078609 078671 078668 078806 078809 078960 81252 79634 079711 80023 80063 084028

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

80102 80712 80723 081419 81078 081426 081435 081157 081455 081490 081498 082397 081820 85190

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

85267 86416 86158 85181 86363 88272 88241 87501 88211 90461 90465 90518 088511 088642

131

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

97305 98589 96743 97071 95691 100083 95088 98378 99391 101478 088589 90861 90882 91147

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

91305 91371 92779 93409 93830 94255 89224 89455 89485 89528 89588 89758 89778 89796


C O L E G I U L D E R E D A C Ţ I E: Preşedinte

Vitalie Dragancea

Secretar

Olga Negru

Membrii colegiului:

Gheorghe Gangura Ion Maftei Ludmila Creciun Vasile Nedelea Andrian Draguţan Victoria Prisac

                                       

132

Buletin de Standardizare ianuarie 2010  
Buletin de Standardizare ianuarie 2010  
Advertisement