Page 1

NYTT&NYTTIGT Om Gris

NÖT

foder

Grisproduktion ur ett helhetsperspektiv • Producerad av Svenska Foder AB

Lokala i hel

a

Sverige !

Fördelar med

FiberBalans

Foder för framtiden

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Ledaren

Vi kan bättre! GainMax Ett verktyg för tillväxtstyrning

Röst från Fältet Anders Andersson, Kvidinge, 1 Åsarps kommun om Sugg Prep 70

AminoBalans För en effektivare grisproduktion


Gris

LEDAREN

Följ oss p å facebook !

facebook .com/sve nskafode r

NYTT&NYTTIGT Om Gris UTGIVNING

Nytt & Nyttigt om Gris ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ca 1 500 ex till kunder, rådgivare, skolor och återförsäljare med flera. Broschyren ges ut 1 gång per år. ANSVARIG UTGIVARE Olof Månsson olof.mansson@svenskafoder.se 010-130 83 12

INNEHÅLL

TEXTPRODUKTION Olof Månsson och Johan Andersson GRAFISK PRODUKTION Malin Hansen OMSLAGSBILD iStock

Vi kan bättre! Det går fortsatt bra för svenskt griskött. Svenska konsumenter och handel betalar äntligen för de svenska mervärdena. Våra gemensamma ansträngningar i näringen börjar ge resultat: Handlingsplan Gris och projektet ”30 för 550” boostar oss alla att bli bättre. Rubrikerna i fackpressen talar sitt tydliga språk om en näring på uppgång: ”Svensk gris bäst i klassen”, ”Uppfödningen lönsammast i EU”, ”Svensk uppfödning i världsklass”, ”Bara Brasilien och USA mer lönsamma” och ”Branschen i medvind – byggboom att vänta i år”. En av de produktionshöjande faktorerna är det nya avelsmaterialet TN70-suggan. Detta har börjat få genomslag i våra besättningar och ger oss potential till ökad produktivitet. För att matcha denna potential har vi tagit fram en serie nya suggfoder. Vi kallar den Suggfoder 70. Dessa foder är direkt anpassade till den högproducerande suggan. Tillsammans med våra erkänt högkvalitativa smågrisfoder, ger Suggfoder 70-serien goda förutsättnignar att öka produktiviteten i smågrisledet för att just närma sig de gemensamma målet på 30 för 550. Du som är slaktgrisproducent och handlar foder av oss har en unik möjlighet att följa grisarnas tillväxt vecka för vecka. Med hjälp av vårt internetbaserade verktyg GainMax kan du öka din tillväxt och fodereffektivitet för att nå en förbättrad lönsamhet i din verksamhet. Vi hoppas att denna upplaga av Nytt & Nyttigt om Gris väcker din nyfikenhet och viljan att fortsätta att utveckla och förbättra dina resultat. Gemensamt kan vi hitta nya möjligheter.

Trevlig läsning!

ÖVRIGA BILDER Svenska Foder AB, DLG, iStock och Colorbox, om inte annat anges TRYCK Strokirk-Landströms tryckeri Lidköping

Anne Persson Säljare anne.persson@ svenskafoder.se

Aron Widén Säljare aron.widen@ svenskafoder.se

Olof Månsson Produktchef Gris olof.mansson@ svenskafoder.se

Johan Stensson Säljledare Gris johan.stensson@ svenskafoder.se

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR www.svenskafoder.se eller ring din närmaste säljare, se baksidan.

Yvonne Wretemark Säljare yvonne.wretemark@ svenskafoder.se


INNEHÅLL

/svenskafoder

2017/2018

2 Ledaren 4 Lönsam framtid 6 AminoBalans

18 30

8 Smågrisen i fokus 14 Foder till smågrisar 16 Fiberbalans 17 Övergångsutfodring av suggor 18 Välkommen till framtiden 20 Suggan i fokus 24 Slaktgrisen i fokus 26 Foder till slaktgrisar 28 Sortimentsöversikt 30 Eko 32 Blötutfodring 34 I stallet

5

36 Vitaminer 37 Min sidor är dina sidor 38 Svenska foder har helheten 40 Hitta din Svenska Foder-kontakt!

3


Gris

LÖNSAM FRAMTID

Helhet i produktionen syns i resultatet En helhetssyn förbättrar dina möjligheter till en god och lönsam produktion. Tillsammans med Svenska Foder, våra produkter och vår erfarenhet, får du det bästa underlaget för en praktisk produktion som gör att du kan koncentrera dig på management som gör verklig skillnad på sista raden.

I en grisproduktion vill man se en stabil och lönsam produktion. Att få riktigt goda resultat då och då skapar inte en hållbar produktion med lönsamhet. Det gäller istället att göra en ordentlig analys av förutsättningarna som finns just på din gård, sätta upp mål, och se vilka insatser som genererar bäst resultat. Oavsett om du har slaktgrisar eller smågrisar är det viktigt med hög tillväxt. Men hög tillväxt får man inte genom ett ensidigt tankesätt.

resulterar i lägre foderkostnader och ger dessutom välbehövliga tomdagar i stallet. Våra helfoder är pelleterade och det ger ett klart högre foderutnyttjande jämfört med mjölfoder. Det minskar spill och separationer och ger en tydlig ekonomisk vinst. Helfoder är därför det absolut enklaste och säkraste du kan ge till dina grisar. Om du har egen spannmål erbjuder vi ett brett komplement av koncentrat och premixer. Tillsammans med våra kompetenta säljare får du hjälp med att ta fram den mest ekonomiska foderstaten till dina djur.

Istället ska man våga tänka stort och brett. Eftersom ny genetik slagit igenom i Sverige, leder det nya djurmaterialet till fler levande födda smågrisar per kull. Då blir det ännu viktigare att fokusera på smågrisarnas överlevnad – och se till att utfodra och sköta suggorna så att de håller sig friska och välmående.

Då vi ingår i Europas största lantbrukskoncern, DLG, har vi en samlad kompetens kring foderutveckling som är unik och är inriktad på att generera resultat. Med vår unika forskningsverksamhet där vi gör praktiska försök som är kopplade till en hållbar ekonomi skapar vi en skillnad för dig.

Med Svenska Foders kompletta sortiment av såväl helfoder, koncentrat och premixer som tillskottsprodukter i form av vitaminer, järnpreparat, syror med mera, kan vi se till att dina grisar växer snabbare och kan lämna stallet på kortare tid. Det

Välkommen till oss!

4


LÖNSAM FRAMTID

n se n te pe om k er öj h te be r a m sa n r ce on k Tä tt Via dotterbolaget Calcialiment bedriver Vilofoss – som samlar DLG-koncernens vitamin- och mineralkompetens – en forskningsverksamhet i Bretagne i Frankrike. Verksamheten har fokus på praktiska försök där man varje år utför 17 försök. Olof Månsson, Produktchef Gris i Svenska Foder, berättar här fördelarna med en sådan verksamhet inom koncernen. Vilofoss Research Center heter koncernens försöksgård som blev en del av DLG när man tog över det franska bolaget Calcialiment 2014. -På Vilofoss försöksgård i Bretagne finns idag 380 suggor. Var grupp av suggor består av 45 suggor med sju veckors rotation. Vid varje avvänjning avvänjs 650 smågrisar. På anläggningen finns 40 specialutrustade försöksboxar. Vart år genomförs 17 försök. Detta utgör ett oerhört kraftfullt verktyg för att göra statistiska och säkra undersökningar. De flesta försöken berör avvänjningsfoder, men i verksamheten hittar man även försök med suggor och slaktsvin. -Fokus för försöksgården är framförallt att hitta lösningar för en bra avvänjning, hög produktivitet och optimal produktionsekonomi, säger Olof Månsson. Det gör man bland annat genom att värdera råvaror och fodertillsatser som kan generera bättre resultat i produktionen. Man tittar även på att hitta alternativ till medicinfoder och inte minst: värdera foderkostnaden.

5

-Dessutom försöker man identifiera olika smågrisfoderprogram för en förbättrad produktion, fortsätter han. Grisarna på anläggningen är av Dansk hög producerande genetik. En annan viktig detalj är att fodren som används inte innehåller antibiotika eller farmaseptiska nivåer av zinkoxid i fodret. På så vis blir forskningsdata användbart över landsgränserna. -Att vi i koncernen har en samlad tillgång till forskning och utveckling ger oss en väldig styrka som koncern, konstaterar Olof. Men det är även kunskap som utvecklar oss som svenskt företag – som i sin tur genererar kunskap som hjälper till och utveckla grisproduktionen i Sverige totalt. Vi har behov av att titta utanför vår egen ”box” – så att säga - och stöta och blöta våra erfarenheter och kunskaper tillsammans med andra länders erfarenheter och kunskap. -Genom att vi som koncern planlägger försöken tillsammans, får vi en samlad tillgång till forskning och utveckling – istället för att göra individuella försök på alla marknaderna. Det ger oss möjlighet att göra reell skillnad för respektive lands producenter.

Gris


Gris

AMINOBALANS

AminoBalans

För en effektivare grisproduktion

AminoBalans • rätt nivå • rätt balans • rätt aminosyror

Det är aminosyrorna som spelar roll!

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

aminosyra kan leda till en lägre tillväxt och sämre foderutnyttjande. För mycket av någon aminosyra eller för mycket protein blir däremot en belastning för grisen, vilket kostar energi och ger en ökad risk för tillväxt av skadliga bakterier.

Grisen har inget behov av protein i sig, utan den behöver aminosyror. Dessa fungerar som byggstenar i grisens proteinbildning. Vissa av aminosyrorna är livsnödvändiga och kan inte produceras av grisen själv. De måste därför tillföras med fodret. För att optimera grisens tillväxt och välbefinnande är det viktigt med rätt nivå av aminosyrorna men även balansen dem emellan. Samtidigt får inte proteinnivån bli för hög.

Detta är gammal kunskap, men är lika aktuellt idag. I Svenska Foders koncept, AminoBalans, tittar vi på alla grisens livsnödvändiga aminosyror. Med hjälp av råvaruval och flera rena aminosyror i fodret kan vi balansera och tillgodose grisens behov av alla aminosyror, utan att behöva belasta grisen med ett skadligt proteinöverskott. Produktionsresultaten kan höjas utan risk för att grisarna blir lösa i magen eller att fodereffektiviteten minskar.

Den viktiga balansen Överskott av en livsnödvändig aminosyra ersätter inte brist av en annan. Brist på en

Balans

AMINO

Är det brist på en livsviktig aminosyra hjälper det inte att höja nivån av en annan aminosyra.

6


AMINOBALANS

Proteinkvalitet i några vanliga råvaror 10%

SIS-aminosyrornas andel av proteinet

9% 8%

Sojamjöl

7%

Rapsmjöl Potatisprotein

6%

Fiskmjöl

5%

Åkerböna

4%

Ärter

3%

Vete Korn

2%

Havre

1% 0% Lysin

Metionin

Cystein

Treonin

Tryptofan

Var noga med ditt smågrisfoder

Isoleucin

Valin

Leucin

växande grisens. Förutom lysin, treonin och metionin är det aminosyran valin som är begränsande. Valin påverkar mjölkproduktionen som är en avgörande faktor för smågrisarnas tillväxt. Tillgodoses suggans behov av valin blir också hennes viktförlust mindre och hon står bättre rustad inför nästa kull.

Smågrisarna har det allra högsta aminosyrabehovet. Är man inte uppmärksam kan det, med en traditionell svensk foderstat, lätt bli brist på tryptofan, valin och isoleucin i deras foder. Smågrisarna är dessutom känsliga för höga proteinnivåer. Förutom att välja råvaror med bra proteinkvalitet har Svenska Foder också valt att tillsätta tryptofan och valin i flera av smågrisfodren. Då hålls proteinnivån på en vänlig nivå samtidigt som smågrisarnas potential inte begränsas.

Undvik onödiga energiförluster Med hjälp av AminoBalans får slaktgrisarna ett foder som väl uppfyller deras behov. Genom att balansera aminosyrorna hålls proteinhalten på en vänlig nivå. Onödiga energiförluster orsakade av proteinöverskott undviks och grisen får optimal tillväxt och foderomvandlingsförmåga.

Hög mjölkproduktion är viktigt för smågristillväxten För att suggan ska få rätt förutsättningar är det viktigt att hon får ett foder som tillgodoser hennes aminosyrabehov. Den digivande suggans behov av aminosyror skiljer sig från den

7

Gris


Gris

SMÅGRISEN I FOKUS

Smågrisen i fokus Varje extra född gris ger möjligheter till ökad lönsamhet. Men det kan också krävas fler insatser för att få den att överleva. Ju fler smågrisar som föds per kull, desto lättare är varje individ. Ta därför hand om dina smågrisar på bästa sätt och ge dem rätt förutsättningar. Det kommer att visa sig såväl i produktionsresultatet som i ekonomin! Vi på Svenska Foder bidrar med bra produkter som hjälper dig och smågrisen på traven. Bra management är något vi också vill slå ett slag för.

First Feeder Foderautomaten First Feeder ger smågrisarna tillgång till färskt foder dygnet runt. Du

kan använda den både före och efter avvänjningen. Foderintag och tillväxt ökar, samtidigt som foderutnyttjandet förbättras. Automaten är konstruerad så att alla grisar får möjlighet att äta. Därmed ökar foderintaget även för de svagaste grisarna och deras chans att överleva förbättras avsevärt. First Feeder hjälper också till att förbättra hälsoläget i besättningen och medicinanvändning och dödlighet minskar. Vid avvänjningen är det idealiskt att samla ihop de minsta och svagaste grisarna i boxar med First Feeder. De ges då goda

möjligheter att komma ifatt sina kullsyskon. First Feeder blir också ett viktigt hjälpmedel i besättningar som avser att sänka avvänjningsåldern eftersom problemet med underviktiga grisar minskar. Ta hjälp av våra duktiga säljare för att komma fram till hur du bäst använder First Feeder på din gård! De producenter som använder First Feeder lyfter fram många fördelar med automaten. Högre avvänjningsvikt och fler överlevande smågrisar är några av dessa. Att First Feeder sparar arbetet och tid är en anna viktig aspekt.

Fördelar med First Feeder • Foder och vatten blandas först vid utfodringen • Alltid friskt och hygieniskt foder • Kan anpassas för optimal utfodring av grisar från 3 till 12 kg • Kan utfodra både restriktivt och i fri tillgång • Registrerar grisarnas foderintag • Kan användas som ”amsugga”

8


SMÅGRISEN I FOKUS

Prime Feed MilkCaps

Mjölkersättning som toppdressing

Ett komplement till suggmjölken i torr form

Ett foder med högt innehåll av mjölkprodukter stimulerar smågrisens foderintag. Har du en kull med många levande födda och låga födelsevikter följer vanligtvis också en lägre tillväxt per gris. Det är därför viktigt att smågrisarna börjar äta foder redan under digivningsperioden. Tidig foderkonsumtion stimulerar mag- och tarmutvecklingen och ökar smågrisarnas tillväxthastighet både före och efter avvänjningen.

MilkCaps är ett nytt sätt att ge smågrisen mjölk både före och efter avvänjning. Framtagen med den speciella capsteknologin. MilkCaps är en unik möjlighet att ge smågrisen en tidig tilldelning mjölkfoder. Användning av MilkCaps ökar smågrisens avvänjningsvikt och reducerar suggans tapp av kroppsvikt. Caps-teknologi

MilkCaps är producerat med den skonsamma caps-teknologi, vilket gör att de känsliga näringsämnena i mjölken bevaras. Den speciella caps-teknologin ger även flera andra fördelar: • Lätt att hantera. • Icke hygroskopisk. • Bättre hygien.

Ökat foderintag • Mindre viktminskning på suggan • Ökad avvänjningsvikt • Lättare övergång till startfoder

Grisett Grisett är en mycket smaklig mjölkersättning, framtagen för att ges som toppdressing. Ge Grisett torrt ovanpå smågrisfodret (ca 1 dl per kull, 1-2 ggr per dag) till kullar där behovet finns. Det är lätt och hygieniskt att använda, inget spill och minimalt med arbete.

Vid avvänjning kan Grisett ges för att underlätta övergången till enbart torrfoder. Smågrisen får tillgång till mycket lättsmälta råvaror och avvänjningsfodret blir extra smakligt om mjölkersättningen strös ovanpå. Naturligtvis kan du även ge Grisett flytande, som en ren mjölkersättning. Grisett är helt löslig i vatten. Var extra noga med hygienen vid utfodring av flytande foder/mjölk.

9

Gris


Smågrisen i fokus Gris

SMÅGRISEN I FOKUS

Piglet Saver Smågrisdödligheten är som störst tre till fyra dygn efter födseln. Merparten av de grisar som dör gör det av energibrist. Den energireserv som smågrisarna föds med förbrukas normalt inom 12 timmar. Därför är det mycket viktigt att fokusera på energiförsörjningen av den nyfödda grisen. Koncentrera därför insatsen för att rädda smågrisar kring de första levnadsdygnen. Att säkerställa att grisen får i sig den energirika råmjölken är den enskilt viktigaste åtgärden för hög spädgrisöverlevnad. Piglet Saver är en pasta som ges i munnen och hjälper svagfödda grisar. Pastan tillför energi och ökar upptagningsförmågan av näringsämnen. Grisarna blir mer energiska och livskraftiga vilket underlättar diandet då de själva söker juvret för att dia. Piglet Saver ska ges fortast möjligt efter födseln och återigen efter 12 timmar till grisar med låg födelsevikt. Men det är mycket viktigt att du försöker få i grisen råmjölk först!

Grisar som föds med låg födelsevikt kan även vara hormonellt påverkade. Detta begränsar deras förmåga att utnyttja näringsämnena i suggmjölken. Piglet Saver höjer hormonnivån till normal nivå vilket gör att grisen bättre kan utnyttja energin i suggans mjölk.

10

!

En flaska 125 grisar räcker till . En räd betalar fla dad gris skan!


SMÅGRISEN I FOKUS

Järnprodukter Grisen föds med en järndepå som förbrukas inom en vecka. Om grisen hålls utomhus får den i sig järn genom att böka i jorden, men smågrisar som hålls inomhus måste få sitt behov av järn tillgodosett på annat sätt. Forskning har visat att det inte är optimalt att ge grisen allt järn på samma gång. Vid en injektion får alla grisar samma mängd järn oavsett storlek. Överskott av järn kan exempelvis leda till ökad risk att drabbas av ledinflammationer. Smågrisarna bör istället ha järn tillgängligt under en längre period eftersom de då på ett naturligt sätt kan anpassa järnupptaget efter sitt behov.

!

t ge Enkelt atinjektion

– ersätter

helt

Med PorcoFer... • Sparas tid, eftersom man inte behöver hantera alla grisar • Undviks ”järnöverskott”, då järnet tas upp gradvis över en period • Tillgodoses järnbehovet hos både stora och små grisar på ett optimalt sätt

PorcoFer

Gristorw

PorcoFer är ett välsmakande foderjärn av högt biologiskt värde.

Önskar man ha kvar den första järninjektionen så kan man

I tarmen styrs upptaget av järn utifrån grisens individuella behov. PorcoFer är enkelt att ge - strö det direkt på golvet eller i fodertråg vid tre tillfällen. Börja ge PorcoFer då grisarna är ett par dagar gamla och avsluta då de är 10-12 dagar gamla. Man slipper därmed hanteringen och stressmomentet det innebär att ge smågrisen en spruta. Observera dock att den dag som PorcoFer ges så ska inget annat torrfoder erbjudas smågrisarna.

komplettera den med Gristorw. Då behövs inte en andra järninjektion. Gristorw är ett järnberikat fodertillskott baserat på vitmossetorv med tillsats av lättupptagligt järn, koppar, zink och mangan. Varje kull får en rejäl näve Gristorw från första levnadsdygnet och fram till järninjektionen. Därefter ges två till tre nävar per dag upp till tre veckors ålder.

11

Gris


Gris

SMÅGRISEN I FOKUS

a

Röst från fältet

Lokala i hel

Sverige !

Om PorcoFer

Bröderna Larsson, Gärds Köpinge, Kristianstad. Lisa Johansson, förman Bröderna Måns och Carl Larsson - som bedriver grisproduktion och växtodling i Gärds Köpinge utanför Kristianstad - började använda PorcoFer redan för 7-8 år sedan. PorcoFer är ett järntillskott som ges till smågrisarna oralt. Lisa Johansson som arbetat länge i företaget som förman i stallet berättar: - Vi hade injicerat järn tidigare, men Svenska Foder sålde in PorcoFer. Det luktar gott och är smakligt och vi märkte att de små åt det på en gång. - Man skulle kunna vara orolig för att de inte får i sig tillräckligt med järn, fyller Carl, som driver själva grisproduktionen i företaget, i. Men det har vi inte upplevt alls. Grisen reglerar själv järnupptaget efter sitt behov. Det har man konstaterat i ett flertal studier kring produkten. Lisa har en egen teori som hon använder och som fungerar enligt henne. - Vi använder Gristorw som smågrisarna får redan dag 1. Här över strör jag PorcoFer, eftersom smågrisarnas instinkt är att gärna böka runt. Denna instinkt utnyttjar vi och så får de i sig rätt mängd järn. - Veterinären som är här, säger att det alltid är fin färg på smågrisarna, fortsätter hon. Hemoglobintester har visat positiva resultat. Då får de i sig vad de behöver. Tidsbesparingen och att risken för injektionsskador minskar är också viktiga argument för att använda PorcoFer till smågrisarna, menar Carl Larsson: - Varje gång man slipper spruta grisarna är bra. Risken för injektionsskador vill vi självklart undvika. Dessutom är det en extra belastning arbetsmässigt att injicera. Då är det bättre att lägga den tiden på något viktigare, som t.ex. hygienen i stallet. Det ger resultat i slutänden.

12 12


SMÅGRISEN I FOKUS

Smågrisfoder

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Alla våra smågrisfoder har ett noga utvalt innehåll av råvaror, allt för att få bästa möjliga smaklighet och hög smältbarhet. Dessutom ingår organiska syror och enzymer. Syrorna sänker pH i grisens mag- och tarmkanal, vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier. Enzymerna förbättrar ytterligare smältbarheten för viktiga näringsämnen. Vårt koncept AminoBalans gör att du kan känna dig säker på att grisens får sitt behov av alla aminosyror uppfyllt. För att ytterligare stimulera smågrisens immunförsvar innehåller alla våra foder till smågrisar organiskt selen

Tidig konsumtion av torrfoder är viktigt för mag- och tarmutvecklingen

avlastning och hennes förutsättningar för att vara i god kondition vid avvänjningen ökar.

De första veckorna efter födseln har grisen begränsad förmåga att bryta ned annat foder än mjölk. Men genom att ge spädgrisen små mängder torrt foder stimuleras mag- och tarmutvecklingen och grisens förmåga att smälta fodret ökar. Tidig konsumtion av torrfoder gör att grisen vid avvänjning har bättre förutsättningar att klara övergången till torrfoder. Det ger också tyngre smågrisar. En god näringsförsörjning under diperioden ger dessutom ett bättre skydd mot sjukdomar och förutsättningar för en hög tillväxt efter avvänjning. Suggan får

Lönsam övergång från smågris till slaktgris För de flesta besättningar är det ekonomiskt intressant att ge tillväxtgrisarna över 20 kg ett riktigt bra slaktgrisfoder istället för ett tillväxtfoder. Med Opti Start får du denna möjlighet! Mer om detta på sidan 26.

13

Gris


Gris

FODER TILL SMÅGRISAR

Helfoder till smågrisar Smågris Prestart

Det allra bästa sättet att få smågrisarna att äta kraftfoder tidigt är att ge dem Smågris Prestart. Smågris

Prestart är ett extremt smakligt foder som baseras på mycket lättsmälta råvaror. De är tyngre och i bättre kondition vid avvänjningen. Dessutom är magarna väl utvecklade och redo för kraftfodret. Nyckeln till lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar, vana vid att äta torrfoder. Med Smågris Prestart har du riktigt goda chanser att lyckas, även då du avvänjer vid relativt låg ålder.

Utfodringsrutinerna är lika viktiga som fodret! Ge Smågris Prestart minst två gånger per dag på en ren och torr plats på golvet. Börja utfodra små givor redan i slutet av första levnadsveckan. Öka givan successivt i takt med att konsumtionen ökar så att grisarna nästan har fri tillgång till fodret.

Smågris Prestarts goda egenskaper • Smakligt! Gör att smågrisarna äter i tidig ålder och i stor mängd • Utvalda kvalitetsråvaror! Hög smältbarhet och högt näringsinnehåll. Skonsamt för magen, bra för foder utnyttjande och tillväxt • Rikt på aminosyror! I synnerhet treonin och tryptofan för bättre foderutnyttjande och tillväxt • Organiska syror! Skyddar mot skadliga bakterier • Probiotika! Gynnar de goda bakterierna och hämmar de onda • C-vitamin och organiskt selen! Stimulerar immunförsvaret och ger en friskare smågris.

Utfodringsstrategier Första levnadsveckan

Avvänjning

Smågris Prestart

2 veckor efter avvänjning

Smågris Start

Smågris Start

Smågris Syra Express Smågris Syra Express

Smågris Alert

Smågris Syra Express Smågris Alert

Smågris Start

produktionsresultat. Fodret har höga krav på aminosyror, inklusive tryptofan och valin, vilket säkerhetställer att grisens behov tillgodoses. Smågris Syra Express innehåller också en blandning av organiska syror som minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier i mag- och tarmkanal.

Ett avvänjningsfoder med högt näringsinnehåll och extra hög dosering av syror som håller de skadliga bakterierna i schack. Fodret har

riktigt höga krav på aminosyror och är förstärkt med aminosyrorna tryptofan och valin för att säkerhetsställa grisens behov.

Smågris Syra Express

Smågris Alert Gör att smågrisarna växer snabbt, även när förutsättningarna inte är de allra bästa. Fodret är smakligt och skonsamt för smågrisen. Aminosyrainnehållet är väl balanserat för att tillgodose grisens behov. Ett tryggt och säkert foder.

Smågris Triumf

Näringsrikt tillväxtfoder med hög smältbar-

Fodret har en något enklare sammansättning och är främst avsett att användas från två veckor efter avvänjning men kan användas under hela smågrisperioden.

Ett väl fungerande smågrisfoder.

het. Ger

mesta möjliga näring åt smågrisarna och minsta möjliga näring åt de farliga bakterierna. Detta visar sig i mycket hög tillväxt och välmående tillväxtgrisar för bästa möjliga

14


FODER TILL SMÅGRISAR

Koncentrat till smågrisar

!

Vi har äv en premixe r till smågr isar

För dig som blandar eget foder rekommenderar vi ändå att du köper ett färdigt avvänjningsfoder för att senare blanda ditt eget tillväxtfoder. Det blir oftast både bättre och billigare.

Nutri Smågris

Ett exklusivt koncentrat med balanserad proteinhalt som sam-

Råvarorna är strikt utvalda för att ge bästa möjliga smaklighet och en hög smältbarhet. Nutri Smågris innehåller en hög halt av syror som sänker pH i grisens magoch tarmkanal. Detta minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier. I kombination med egen spannmål kan du blanda ett eget smågrisfoder, nästan i klass med våra helfoder.

tidigt är skonsamt.

Blandningsförhållande - koncentrat och spannmål (exempel)

Nutri Smågris

Tillväxtutfodring

Från start till 25 kg

Från 2 veckor efter avvänjning

% konc

% spm

19

81

Nutri Tillväxt Nutri Smågris LPR (till spannmål med lågt proteininnehåll)

Nutri Tillväxt

Ett mycket konkurrenskraftigt koncentrat för tillväxtgrisar.

Eftersom koncentratet är anpassat för lite äldre grisar, tillåts råvaruvalet vara lite bredare. Nutri Tillväxt innehåller en hög andel högkvalitativa råvaror vilket gör att det är ett mycket smakligt och vänligt foder.

Enhetsutfodring

% konc 18

22

% spm 82

78

Inblandningen av koncentrat i exemplet ger ett enhetsfoder som innehåller ca 1,04g sis Lys/MJ NE och ett tillväxtfoder som innehåller ca 1,0g sis Lys/MJ NE. Spannmålen utgörs av 50 % korn & 50 % vete och har en proteinhalt på 10,5%.

15

Gris


FIBERBALANS

FiberBalans som fermenterbara /icke fermenterbara. Olika djurkategorier behöver olika FiberBalans för att prestera optimalt. Till exempel bör FiberBalansen vara lägre än 2,5 för digivande suggor medan för dräktiga suggor och suggor i övergångsfasen bör den vara runt 4.

När det gäller fibrer har vi tidigare talat om växttråd där alla typer av fibrer varit ihopklumpade. Vi vet däremot att fiber från olika källor har olika egenskaper. Inom DLG-koncernen har vi arbetat intensivt med detta. Vi delar nu in fibrer i: 1) fermenterbara fiber dvs fiber som omsätts (jäses) i tjocktarmen och därmed bidrar till energiförsörjningen 2) icke fermenterbara fibrer som enbart bidrar med struktur.

FiberBalans till suggor ger: • Bättre råmjölk och högre mjölkproduktion • Energi till grisningen • Mindre förstoppning • Mättnadskänsla (sinsuggor)

Dessa fiber har helt olika egenskaper och förhållandet mellan dem är viktigt. Vi kallar detta för FiberBalans som beräknas

Fiberbalans och grisning Danskt försök med olika nivåer av växttråd Fiber

Kontroll

(3,8% växttråd)

(7,0% växttråd)

Ingen förstoppning Mild (< 2 dagar) Svår (3-4 dagar) Extremt svår (> 5dagar)

Danskt försök med olika fiberkällor

Antal dödfödda 2,5 Antal dödfödda, styck

Gris

Fem dagars utfodring med mer fibrer före grisning reducerar förekomsten av förstoppning markant. De extra fibrerna bestod främst av fermenterbara fiber.

2 1,5 1 0,5 0

Kontroll

Lucern

Fiberkälla 16

Betfiber

= fermenterbara fiber


ÖVERGÅNGSUTFODRING

Övergångsutfodring av suggor Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder. Perioden mellan dräktighet och digivning kallas övergångsperioden och är 14 dagar före grisning till ca 5 dagar efter. Syftet med utfodringen i denna period är att få en så skonsam övergång som möjligt och att ge suggorna bästa möjliga förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Ett led i detta är att fodret har rätt FiberBalans. Forskning visar att rätt FiberBalans i fodret under grisningen räddar upp till en gris per kull framför allt på grund av mindre förstoppning på suggorna.

Sugans behov av aminosyror och protein är inte så högt i övergångsperioden. Detta beror på att mjölkproduktionen ännu inte kommit igång. Det höga protein och aminosyra innehållet i digivningsfoder är då en belastning för henne. Högt protein innehåll i suggfodret kring grisning riskerar därför att ge spädgrisdiarré. Övergångsfodret bör därför ha lägre protein och aminosyra nivå än digivningsfodret.

Övergångsutfodring av suggor ger: • Skonsam övergång från dräktighet till digivningen • Snabb och smidig grisning • Färre dödfödda smågrisar • Vitalare smågrisar

17

Gris


Gris

FODER FÖR FRAMTIDEN

Foder för framtiden

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Välkommen till framtiden Svenska Foder lägger stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Därför har vi vidareutvecklat vårt sortiment för att möta de möjligheter som smågrisproducenterna nu erbjuds med det nya avelsmaterial som introducerats i Sverige. Detta har resulterat i ett helt nytt foderkoncept – Foder för framtiden!

Smågris Prestart

Det allra bästa sättet att få smågrisarna att äta kraftfoder tidigt är att ge dem Smågris Prestart. Smågris

Prestart är ett extremt smakligt foder som baseras på mycket lättsmälta råvaror. De är tyngre och i bättre kondition vid avvänjningen. Dessutom är magarna väl utvecklade och redo för foder (inte bara suggmjölk). Nyckeln till lyckad avvänjning ligger i att ha friska och tunga smågrisar, vana vid att äta foder. Med Smågris Prestart har du riktigt goda chanser att lyckas, även då du avvänjer vid relativt låg ålder.

Suggfoder Vital 70 Dräktighetsfoder anpassat till TN 70 suggan. Innehåller fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens fortsatta livskraft. Ett strikt råvaruval ger ett smakligt helfoder med FiberBalans och aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!

Suggfoder Intens 70 Digivningsfodret nummer ett anpassat till TN70 suggan. Sugg-

foder Intens 70 är ett energirikt och mycket smakligt helfoder. De råvaror som tillåts ingå har valts med omsorg. Fiskolja och fiskmjöl är två av dem, dels för att sin smaklighet men fram-

18

förallt för att de specifika fiskfettsyrorna är av betydelse för fruktsamheten. Hög aminosyra nivå, rätt förhållande mellan aminosyrorna samt FiberBalans ger detta foder möjlighet till hög mjölkproduktion utan att förlora alltför mycket i vikt. Intens 70 ger goda förutsättningar för ökat produktionsresultat!

Sugg Omega 70

Koncentrat för den högproducerande, dräktiga och digivande suggan. Naturligtvis

innehåller även Sugg Omega fiskfettsyror för livskraftiga smågrisar, hög aminosyranivå samt FiberBalans. Smakligheten är i topp!

Sugg Prep 70

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans och rätt protein och aminosyra nivå för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Att

ersätt en del av digivningsfodret med Sugg Prep 70 runt grisningen ger henne en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 ger mindre förstoppning, mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk. Sugg Prep 70 används i perioden 14 dagar före grisning till 5 dagar efter. I torrfoderanläggningar ersätts ett kg av digivningsfodret med ett kg Sugg Prep 70 per dag.


SUGGAN I FOKUS

Röst från fältet Sugg Prep 70

a Lokala i hel

Sverige !

Anders Andersson, Kvidinge, Åsarps kommun Grisningsfeber drabbar suggan under eller direkt efter förlossningen. Suggan slutar äta och kan få feber. Om infektionen hamnar i juvret ser man en eller flera inflammerade juverdelar som är svullna, röda och ömmande. Suggan ger då inte di och spädgrisarna blir då snabbt nedsatta. Ibland kan även infektionen vara placerad i livmodern, och kan då uppträda i t.ex. variga flytningar. -Vi har haft problem med grisningsfeber under en lång tid, säger Anders. Det vanliga är att man får en behandlingsfrekvens på cirka 10 procent av grisningarna. Hos oss behandlar vi 40-50 % av djuren. Det är på tok för mycket. -Därför var det självklart att jag ville testa Sugg Prep 70 när Anne Persson (säljare på Svenska Foder) tipsade om produkten. Allt som gör att man förbättrar resultatet och minskar antibiotikaanvändningen vill man givetvis använda. Sugg Prep 70 är ett grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgrisar. Genom att ersätta 1 kg av digivningsfodret med 1 kg Sugg Prep 70 14 dagar före grisning till 5 dagar efter ger det suggan en skonsam övergång och de bästa förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Sugg Prep 70 motverkar förstoppning och ger mer energi till grisningen, kortare grisningsförlopp och bättre råmjölk. -Jag försöker undvika att använda antibiotika ”för säkerhets skull”. Men ibland måste man göra det för att man inte har ”råd” att få en dålig kull. Idag är Anders Andersson kört tre omgångar med Sugg Prep 70 och med mycket goda resultat. -Det var intressant för när de åt av Sugg Prep 70 såg man direkt på avföringen att den blev bättre. Den blev fuktigare i ytan, smidigare och dessutom halverades antalet sjuka. Istället för 25-30 sjuka blev det kanske bara 12-13. -Även om det inte direkt blir synbart på själva resultatet, slipper man extraarbetet med behandlingar som kommer med grisningsfebern och man slipper använda dyra antibiotikakurer, avslutar Anders.

19 19

Gris


Gris

SUGGAN I FOKUS

!

Trefassyst em f ökad lönsa ör mhet

Helfoder till suggor

Våra foder är energirika, välbalanserade och smakliga. Koncepten FiberBalans och AminoBalans säkerhetsställer att suggan får hela sitt behov av aminosyror och fibrer uppfyllt och därmed undviks brister som kan sänka produktiviteten.

Grisning

Utfodringsstrategier Suggfoder Vital 70

Suggprepp

Foder för framtiden

Suggfoder Classic Suggfoder Total

Suggfoder Intens 70

70

Avvänjning Suggfoder Intens 70

Foder för framtiden

Suggprepp 70

Suggfoder Laktal

Suggprepp

Suggfoder Total

70

Suggfoder Total

Digivningsfodret nummer ett anpassat till TN70 suggan. Sugg-

foder Intens 70 är ett energirikt och mycket smakligt helfoder. De råvaror som tillåts ingå har valts med omsorg. Fiskolja och fiskmjöl är två av dem, dels för att sin smaklighet men framförallt för att de specifika fiskfettsyrorna är av betydelse för fruktsamheten. Hög aminosyra nivå, rätt förhållande mellan aminosyrorna samt FiberBalans ger detta foder möjlighet till hög mjölkproduktion utan att förlora alltför mycket i vikt. Intens 70 ger goda förutsättningar för ökat produktionsresultat!

Suggfoder Total är ett smakligt och näringsrikt foder som täcker behoven både för den digivande och för den dräktiga suggan. Extra

fokus på aminosyran valin som är viktig för mjölkproduktionen.

Suggfoder Vital 70

Som Suggfoder Intens 70 men med något lägre aminosyra nivå och utan FiberBalans.

Dräktighetsfoder anpassat till TN 70 suggan. Innehåller fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens fortsatta livskraft. Ett strikt råvaruval ger ett smakligt helfoder med FiberBalans och aminosyror i balans. Egenskaper som är viktiga för att grisningen och inledningen av digivningsperioden ska bli så bekymmersfria som möjligt. Både för sugga och smågrisar!

Suggfoder Laktal

Suggfoder Classic

Suggfoder Intens

Suggfoder Laktal är tillsammans med Suggfoder Intens ett

Energi- och aminosyrainnehållet är anpassat för den dräktiga suggans behov.

Suggfoder Classic är ett utmärkt dräktighetsfoder.

Fodret har högt näringsinnehåll och passar i besättningar med stora krav på suggornas fruktsamhet och smågrisarnas tillväxt. Fodret har höga krav på aminosyror med ett extra fokus på valin som är viktigt för mjölkproduktionen. Smakliga råvaror tryggar ett högt foderintag! av marknadens vassaste digivningsfoder.

20


SUGGAN I FOKUS

Vårt suggfoder har en hög energihalt • Ger mer energi med samma mängd foder • Ger bättre möjligheter att bibehålla hullet under digivningsperioden • Bättre hull ger bättre brunst • Möjliggör hög mjölkproduktion • Ger tyngre och jämnare smågrisar vid avvänjning • Ger större möjligheter att näringsförsörja förstagångsgrisare

Ladda smågrisen med vitamin E och organiskt selen Efter avvänjningen kan smågrisen drabbas av brist på vitamin E. Under denna period är foderintaget lågt, stressnivån hög och grisens behov av vitamin E och selen högt. Samtidigt fungerar inte grisens tarm normalt och den har svårt att ta upp det vitamin som finns i fodret. Detta gör att smågrisen kan få brist på dessa. Därmed ökar risken att drabbas av plötslig hjärtdöd och ett försämrat immunförsvar. För att förebygga detta kan suggan ges extra vitamin E och organiskt selen i fodret. Då överförs vitamin E och selen från suggan till smågrisen via mjölken. Smågrisen kan bygga upp en reserv och risken för störningar efter avvänjning minskar. Därför innehåller våra foder och koncentrat för suggor förhöjda halter av vitamin E samt organiskt selen.

21

Gris


Gris

SUGGAN I FOKUS

!

Vi har äv en premixer till suggor

Koncentrat till suggor

Proteinhalten i spannmål kan variera mycket beroende på t ex skördenivå, sort och jordmån. För att utnyttja spannmålen på bästa sätt och samtidigt få rätt balans i utfodringen, krävs koncentrat med olika sammansättningar. Det har vi på Svenska Foder. Våra koncentrat tillgodoser alla behov och är anpassade efter spannmålens proteinhalt. Du kan använda dem både i fas- och enhetsutfodring.

Sugg Omega 70

Sugg Lacto har ett högt näringsinnehåll och mycket bra smaklighet. Passar hemmablandare med höga krav på smågristillväxt och fruktsamhet.

Koncentrat för den högproducerande, dräktiga och digivande TN 70 suggan. Naturligtvis innehåller även Sugg Omega

fiskfettsyror för livskraftiga smågrisar, hög aminosyranivå samt FiberBalans. Smakligheten är i topp!

Sugg Omega LPR

Sugg Lacto

Koncentrat för den högproducerande, dräktiga och digivande suggan. Koncentratet är anpassat till spannmål med låg protein-

Ett mycket bra koncentrat som tillsammans med gårdens egen spannmål ger ett utmärkt foder till digivande och dräktiga suggor. Lika

halt. Naturligtvis innehåller även Sugg Omega LPR fiskfettsyror för livskraftiga smågrisar och anpassad aminosyranivå.

bra foder som med Suggfoder Laktal!

Blandningsförhållande - koncentrat och spannmål (exempel) Digivande Sugg Omega 70

Dräktighet

% konc

% spm

% konc

% spm

25,0

75,0

18,5*

81,5

Sugg Lacto

19,0

81,0

13,0

87,0

Sugg Omega LPR

24,5

75,5

18,0

82,0

Foder för framtiden

*Lägsta rek. inblandning av Sugg Omega 70 är 18,5 %, annars riskerar halten av fiskfettsyror att bli för låg. Inblandningen Sugg Omega 70 i exemplet ger ett digivningsfoder som innehåller ca 0,86g sis Lys/ MJ NE, och ett dräktighetsfoder som innehåller ca 0,68 g sis Lys/MJ NE. Inblandningen av övriga koncentrat i exemplet ger ett digivningsfoder som innehåller ca 0,74 g sis Lys/MJ NE, och ett dräktighetsfoder som innehåller ca 0,6 g sis Lys/MJ NE. Spannmålen utgörs av 50 % korn och 50 % vete och har en proteinhalt på 10,5 %.

22


SUGGAN I FOKUS

Ha koll på hullet! Låt suggans hull styra fodergivan. En sugga med normalt hull har bättre förutsättningar att föda pigga och välmående grisar. Under dräktighetens sista veckor är fostertillväxten som störst. Var därför noga med att behovet av protein är tillgodosett. Om inte tär hon av sina egna kroppsreserver. Ekolodning av suggans ryggspäck ger en säkrare hullbedömning än vad ögat klarar av!

23

Gris


SLAKTGRISEN I FOKUS

Slaktgrisen i fokus

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har under de senaste åren varit i princip oförändrad. Men spridningen mellan besättningar är stor och det visar att det med rätt foder och bra management går att komma långt. Se det som en outnyttjad möjlighet.

Produktionsuppföljning 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tillväxt, g/dag

889

903

913

912

905

923

MJ NE/kg tillväxt

26,6

26,4

26,2

26,1

26,7

26,6

Köttprocent

57,9

58,2

58,2

58,3

58,3

58,5

Dödlighet, %

2,0

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

Fodereffektivitet Det är viktigt med resultatuppföljning. Den statistik som årligen redovisas av Svenska Pig är intressant att studera. Där framgår det tydligt att tillväxt och fodereffektivitet i genomsnitt bara visat små förbättringar under de senaste åren. Men riktigt intressant blir det om man jämför årsmedeltalen med resultaten för den fjärdedel av besättningarna som har den allra högsta tillväxten. I diagrammet här bredvid kan du se vilka möjligheter som finns men som ännu inte uppnås av fler än en fjärdedel av besättningarna. Med rätt foder och bra management kan man komma långt!

1020

27

1000

26

980

25

960

24

940

23

920

22

900

21

880

20 medel 2015 Tillväxt, gram/dag

Bästa 25% 2015 MJ NEv per kg tillväxt

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt.

24

MJ NEv /kg tillväxt

Resultaten är årsmedeltal från PigWin Slakt och WinPig Slakt. Energiinnehållet i foder är här redovisat i MJ nettoenergi.

Tillväxt, gram/dag

Gris


SLAKTGRISEN I FOKUS

GainMax Ett verktyg för tillväxtstyrning

Den genomsnittliga produktiviteten i slaktgrisproduktionen har inte förbättrats nämnvärt på många år. Men potentialen för att sänka foderkostnaden och öka tillväxten finns där. Det vet vi. GainMax är verktyget som ger dig som slaktgrisproducent möjlighet att med stor noggrannhet följa tillväxt och foderförbrukning i din besättning, vecka för vecka.

Verktyget bidrar till att öka fokus, underlätta beslutsfattandet och förbättra resultatet på sista raden. Med hjälp av GainMax kan du arbeta systematiskt och du ser snabbt och enkelt konsekvenserna av förändringar i fodersammansättning, sjukdomar eller andra störningar i besättningen. GainMax kan

också användas som ett verktyg för dokumentation av resultat efter gjorda förändringar. Perfekt för dina medarbetare. Det gör det lättare för dem att se vinsterna i sitt arbete. GainMax gör det tydligt hur stort samband det finns mellan en stabil, hög daglig tillväxt och ett gott foderutnyttjande. Denna kunskap kan du använda för att optimera din foderstrategi med det slutliga målet att öka vinsten i din slaktgrisproduktion. GainMax är en internetportal där du loggar in och registrerar dina data från produktionen veckovis på ett väldigt snabbt och enkelt sätt. Innan du kan använda programmet måste du läggas upp som användare.

!

Svenska F oder erbju der dig som är foderkund tillgång til l GainMa x

Fördelar med GainMax: • Information i realtid om tillväxt, vecka för vecka • Snabba svar på ändringar i foderstrategi eller management • Dokumentation på om du når uppsatta mål • Engagemang och motivation hos dina medarbetare • En snabb översikt

25

Gris


Gris

FODER TILL SLAKTGRISAR

Helfoder till slaktgrisar

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Svenska Foders helfoder till slaktgrisar har familjenamnet Opti och finns i ett flertal olika varianter avsedda att användas från 25 kg fram till slakt. Basen för bra foderutnyttjande är välbalanserade foder. Detta når vi bland annat genom AminoBalans konceptet!

Opti Start

Opti Basic

Ett energi- och aminosyrarikt foder med extra hög smaklighet.

Använder du dig av fasutfodring är Opti Basic ett utmärkt

Vitamin- och spårämnesinnehållet är förstärkt och fiberspjälkande enzymer är tillsatta för att höja smältbarheten. Opti Start är fodret med många möjligheter. Förutom att användas som ett insättningsfoder är det även tillräckligt bra för att vara ett intressant alternativ för tillväxtgrisar som väger mer än 20 kg. Tack vare sitt höga näringsinnehåll kan Opti Start även användas som enhetsfoder tillsammans med vassle.

slutfasfoder. Men

Opti Basic passar också som ett enhetsfoder i besättningar med lägre intensitet då det innehåller en något lägre nivå av aminosyror.

Fasutfodring Den unga slaktgrisen har högre krav på fodret än en äldre gris. Insättningsfodret behöver ha högt näringsinnehåll och smaklighet då det oftast är foderintaget som begränsar tillväxten. I takt med att grisen sedan växer och blir äldre sjunker näringsbehovet. Genom att använda foder som är anpassat till grisens behov utnyttjas fodret bättre och lösningen blir oftast mer ekonomisk.

Opti Bonus För dig med höga krav på produktionsresultaten. Fodret har en hög nivå av aminosyror och innehåller också fiberspjälkande enzymer för att höja smältbarheten. Opti Bonus passar också dig som har höga krav på produktionsresultaten, men som väljer att ha ett och samma foder under hela uppfödningsperioden.

Utfodringsstrategier Insättning

ca 60 kg

ca 40-45 kg Opti Start

Opti Bonus

Opti Basic

Opti Bonus

Opti Basic Opti Bonus

Vi tillverkar även foder anpassade till olika blöta foderråvaror. Kontakta våra duktiga säljare så berättar de mer. Drank:

Nya Opti Drank & Opti Maxi Drank

Permeatvassle/Drank:

Opti PD Start

26


FODER TILL SLAKTGRISAR

Koncentrat till slaktgrisar

Balans

AMINO

FÖR EN EFFEKTIVARE GRISPRODUKTION

Slakt är familjenamnet på koncentrat till slaktgrisar. I Slakt-sortimentet hittar du flexibla produkter anpassade efter din spannmål eller alternativa råvaror. Våra duktiga säljare optimerar fram den bästa foderlösningen för din besättning, naturligtvis baserat på gårdens egna analysresultat.

Välj koncentrat utifrån de fodermedel som finns på gården

!

Det är viktigt att välja rätt koncentrat. Spannmålens proteinhalt är avgörande, dels för valet av koncentrat, men även för rätt inblandningsnivå. Vi har produkter vars näringsinnehåll är anpassat för användning tillsammans med fodermedel som ärtor, åkerbönor, drank och permeatvassle. Alla våra koncentrat kan användas i såväl blöt- som torrutfodring. I sortimentsöversikten framgår de vanligaste koncentraten.

Storpremix

Storpremix kallar vi de premixer där det också ingår en del proteinråvaror. En del av sojan på gård kan därmed ersättas av andra proteinfodermedel. Kombinationen av flera proteinråvaror är fördelaktigt för aminosyrabalansen och är ofta ett lönsamt alternativ, speciellt då sojapriset är högt. Våra storpremixer är pelleterade och tack vare en högre inblandning ökar doseringenssäkerheten.

Premixer för smågrisar, suggor och slaktgrisar

Konceptet Premixer täcker Svenska Foders samtliga högkoncentrerade produkter till grisar. Dessa produkter innehåller olika nivåer av protein, aminosyror, vitaminer och mineraler. De kan kompletteras med ett flertal olika fodermedel som soja, spannmål, vassle eller andra alternativa fodermedel. Det är Fodermix som tillverkar våra premixer och vi har ett stort antal att välja mellan.

Blandningsförhållande - koncentrat och spannmål (exempel) Koncentrat

Enhetsutfodring % konc

% spm

Slakt Pro

19

81

Slakt Maxi

17

83

Slakt LPR (till spannmål med låg proteinhalt)

25

75

Inblandningen av koncentrat i exemplet ger ett enhetsfoder som innehåller ca 0,84g sis Lys/MJ NE. Spannmålen utgörs av 50 % korn & 50 % vete och har en proteinhalt på 10,5%.

27

Vi har äv en premixe r till slaktg risar

Gris


Gris

SORTIMENTSÖVERSIKT

Guide till rätt produkt För att underlätta ditt val har vi samlat de viktigaste produkterna på det här uppslaget. En kortfattad beskrivning för varje produkt hjälper dig på vägen. Naturligtvis stöttar våra erfarna och intresserade säljare dig gärna. Allt för att valet ska bli det rätta. Rätt val efter just dina förutsättningar.

Helfoder Smågrisar

Smågris Prestart

Smågris Start

Smågris Syra Express

Smågris Alert

• för den yngsta grisen

• avvänjningsfoder

• tillväxtfoder

• tryggt och säkert

• fram till avvänjning

• hög halt organiska syror

• för känsliga magar

• smakligt

• stimulerar tidig konsumtion

• höga krav på aminosyror

• höga krav på aminosyror

• skonsamt

• höga krav på aminosyror

• även tryptofan & valin

• även tryptofan & valin

• “problemlösare”

• organiska syror

• vitamin C

• organiska syror

• vitamin C

• probiotika • vitamin C Foder för framtiden

Helfoder

Nyhet!

Nyhet!

Suggfoder

Suggfoder Intens 70

Suggfoder Intens

Suggfoder Laktal

Sugg Prep 70

• digivningsfoder

• digivningsfoder

• digivningsfoder

• grisningsfoder

anpassat till framtiden

• fiskfettsyror

• högt näringsinnehåll

• skonsam övergång

suggor

• fokus på valin

• fokus på valin

• lättare grisning

• fokus på fiberbalans

• hög nivå vitamin E

• hög nivå vitamin E

• fokus på fiberbalans

• mycket hög aminosyra

• mycket hög

• hög smaklighet

• toxinbindare

nivå

smaklighet

• fiskfettsyror

• toxinbindare

• hög smaklighet

• fiskfettsyror

• ersätt 1 kg digivningsfoder med 1 kg Sugg Prep 70

• hög nivå vitamin E • mycket hög smaklighet Foder för framtiden

Foder för framtiden

Foder för framtiden

Helfoder Slaktgrisar

Opti Start

Opti Bonus

Opti Gastro

Opti Basic

• fodret med många möjligheter

• för besättningar med höga

• för bättre magtarmhälsa

• slutfasfoder eller

• fokus på struktur och fiberbalans

• enhetsfoder vid

• insättningsfoder eller

krav på produktionsresultat

• tillväxtrisar över 20 kg

• fas ett eller enhetsfoder

• skonsam

• hög smältbarhet

• hög smältbarhet

• fas ett eller enhetsfoder

• högt näringsinnehåll

• hög nivå aminosyror

28

lägre intensitet


SORTIMENTSÖVERSIKT

Gris

Koncentrat Smågris Gastro

Smågris Triumf

Nutri Smågris

Nutri LPR Smågris

Nutri Tillväxt

• för bättre magtarmhälsa

• kan användasunder hela

• kan användas

• anpassad till spannmål

• för tillväxtgrisar

under hela

med låg proteinhalt

• från 2 veckor

smågrisperioden

• kan användas

• fokus på struktur och

smågrisperioden • enklare sammansättning

fiberbalans • skonsam

• exklusivt råvaruval

• smaklig

• balanserade

efter avvänjning

under hela smågrisperioden • exklusivt råvaruval • balanserade

aminosyror • organiska syror

aminosyror • organiska syror

• vitamin C

• vitamin C

Nyhet!

Koncentrat Nyhet!

Suggfoder Total

Suggfoder Vital 70

Suggfoder Classic

Sugg Omega 70

Sugg LPR Omega

Sugg Lakto

• enhetsfoder

• dräktighetsfoder

• dräktighetsfoder

• digivningskoncentrat

• digivningskoncentrat

• hög nivå vitamin E

• höga krav på

anpassat till

aminosyror

• smakligt

framtiden suggor

anpassat till framtidens

för hög producerande

suggor

suggor

• fokus på valin

• fokus på fiberbalans

• fokus på fiberbalans

• smakligt

• toxinbindare

• mycket hög

• fiskfettsyror • hög smaklighet

Foder för framtiden

• anpassat till spannmål med låg proteinhalt

aminosyra nivå

• för mycket högpro-

• toxinbindare

ducerande suggor

• fiskfettsyror

• fiskfettsyror

• hög nivå vitamin E

• hög nivå vitamin E

• mycket hög

• mycket hög

smaklighet

• hög smaklighet

Foder för framtiden

smaklighet

Foder för framtiden

Koncentrat Slakt Pro • utmärkt enhetskoncentrat till spannmål med normal proteinhalt

Slakt Maxi

Slakt LPR

Slakt Ärt

Slakt Drank

• blandas med spannmål till ett

• enhetskoncentrat anpassad

• kompletterar

• kompletterar dranken på

konkurrenskraftigt foder • något lägre proteinhalt än

till spannmål med låg

gårdens baljväxter

proteinhalt

och spannmål

ett utmärkt sätt • högt innehåll av aminosyror • lägre innehåll av protein

med Slakt Pro

29


Gris

EKO

Foder för ekologisk produktion Utgångspunkten i den ekologiska produktionen är att odla så mycket av fodret som möjligt på den egna gården. Men förutsättningarna för detta skiljer sig åt mellan olika gårdar. Det finns också andra faktorer som påverkar valet av fodermedel. Fodret måste täcka grisens näringsbehov och ge goda resultat både i smågrisproduktionen och i slaktgrisstallarna. Svenska Foders ekologiska fodersortiment är framtaget för att ge grisen de rätta förutsättningarna för en god produktivitet och hälsa. Råvaruinnehållet är noga utvalt för att på bästa sätt tillgodose grisens aminosyrabehov. Vi kan erbjuda dig både helfoder och koncentrat, godkända både för dig som har KRAV och EU-ekologisk produktion.

Sortimentsöversikt Smågris Grön

Enhetsfoder till smågrisar. Smågris Grön är ett smakligt helfoder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

SmåMix Grön

Koncentrat till smågrisar upp till 25 kg. SmåMix Grön ger tillsammans med spannmål ett smakligt foder som är snällt mot spädgrisens känsliga mage. Citronsyran sänker pH i mag- och tarmkanal vilket minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier.

Suggfoder Grön

Enhetsfoder till suggor. Suggfoder Grön är ett näringsrikt helfoder för den digivande och dräktiga suggan. Fodret har ett näringsinnehåll som väl matchar ett konventionellt foder.

Opti Grön

Enhetsfoder till slaktgrisar. Opti Grön är ett välbalanserat helfoder till slaktgrisar. Används från 25 kg fram till slakt. Ger potential för en effektiv produktion.

Suggmix Grön

Koncentrat till suggor. Suggmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som uppfyller både den digivande och den dräktiga suggans behov.

Slaktmix Grön

Koncentrat till slaktgrisar. Slaktmix Grön ger tillsammans med spannmål och baljväxter ett foder som kan utfodras från 25 kg till slakt.

30


EKO

Läs mer... Vi vill vara den bästa affärspartnern i lantbruket. Det gäller givetvis även dig som är ekologisk odlare. Därför har vi under åren utvecklat vår portfölj med fler och fler ekologiska sorter som du kan läsa mer om i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Växt & Spannmål. Du hittar den på www.svenskafoder.se!

31

Gris


Gris

BLÖTUTFODRING

Det kan lätt uppstå mögeltillväxt i anläggningen, speciellt i nedloppen till blandartanken och i blandartankens översta del. Inne i rörslingorna bildas det lätt avlagringar, vilket på sikt kan leda till problem.

Blötutfodring Med en välskött blötfoderanläggning finns utmärkta möjligheter att uppnå en effektiv produktion. Men vid otillräcklig rengöring av anläggningen uppstår problem. Mikrofloran blir obalanserad och fel bakterier och jästsvampar kommer att dominera. pH-värdet blir svårt att kontrollera. Detta kan resultera i förlust av aminosyror och dåligt foderintag. För suggorna kan det leda till en försämrad mjölkproduktion och i slaktsvinsstallen kan det uppstå problem med tarmblödningar, försämrad tillväxt och högre foderförbrukning. Rengör du din blötfoderanläggning regelbundet slipper du dessa problem. Det tar lite extra tid men du vinner en bra produktion.

Så här rengör du på bästa sätt

Syrning av blötfodret

Tankar för blötfoderkomponenter är att betrakta som en del av blötfoderanläggningen och skall även de kontrolleras och rengöras regelbundet. För att resten av anläggningen inte skall återkontamineras av bakterier, jäst och/eller mögel efter rengöring och desinficering är det viktigt att dessa töms, rengörs och desinficeras först. Töm därefter blötfoderanläggningen på foder. Tillsätt DM Clean i en vattenlösning som spolas runt i anläggningen under ca 4 timmar så att fett- och proteinbeläggningar löses upp. Efter avslutad rengöring pumpas resterna ut. Desinficera därefter anläggningen genom att till rent vatten tillsätta CID 2000. Spola runt lösningen i ca 3 timmar. Pumpa därefter ut vätskan och spola igenom anläggningen med rent vatten. Nu är din anläggning väl rengjord! För en optimal uppstart är det en bra idé att tillsätta mjölksyrabakterier. Det underlättar etableringen av de naturligt förekommande mjölksyrabakterierna. Efter uppstarten är det också viktigt att regelbundet mäta pH-värdet.

Upptäcker du ett högt pH-värde i fodret, runt pH 5 eller högre, finns stor risk att fel mikroorganismer tar överhand i blötfodret. Genom att tillsätta 0,2-0,3 procent myrsyra per kg blötfoder kan man stimulera tillväxt av rätt bakteriekultur. Men kontrollera att pH värdet inte sjunker under 4 för då kan fodrets smaklighet försämras. Har du istället problem med att fodret jäser i rören beror det oftast på att jästsvampar växt till. Då är HelmGräs, som effektivt hämmar dessa svampar, ett bättre alternativ.

Glöm inte bort dricksvattnet Det är viktigt att dricksvattnet har en god kvalitet. Dålig vattenhygien är bland annat en stor riskfaktor för difeber hos suggor. För att desinficera ditt vattensystem är CID 2000 ett utmärkt val. Ha koll på vilket pH-värde vattnet har. Ett högt pH-värde kan leda till svårigheter att hålla en bra hygien i besättningen och grisarna kan få problem med diarréer. För att säkra vattnets pH-värde använder du Multi Cid. • Grisarna uppvisar ett försämrat foderintag • Det är beläggningar i foderrören • Höga värden av mögel- och jästsvampar har konstaterats • pH-värdet inte kan kontrolleras • Gården ska saneras

Det kan vara dags att rengöra din anläggning när: 32


BLÖTUFODRING

Produkter för rengöring och desinfektion DM Clean: Flytande alkaliskt diskmedel för slutna blötutfodringssystem. Löser effektivt upp fett- och proteinbeläggningar i blandartank och rörledningar utan att angripa materialet. Det höga innehållet av kaliumhydroxid gör DM Clean effektivt även vid låga temperaturer på diskvattnet. Innehåller tensider som ”packar in” och leder bort de upplösta smutspartiklarna. Dosera 5 % av totala vattenmängden.

Före...

CID 2000: För desinfektion av dricksvatten och andra rörsystem. CID 2000 tar bort organiskt material och kalk samt sänker pH-värdet. Produkten är välbeprövad och har ett mycket brett avdödningsspektrum t ex kolibakterier och salmonella.

ing ... Och efter rengör med DM Clean

Produkter för pH-sänkning Multi Cid: Innehåller organiska syror, framförallt mjölksyra. Den används i dricksvattnet som ett skydd mot diarré och salmonella. MultiCid skyddar också mot biofilm och beläggningar i vattensystemet. Myrsyra: En mycket prisvärd och effektiv pH-sänkare. Produkten är mycket frätande.

HelmGräs: Sänker pH-värdet och hämmar tillväxt av svampar och jäst. Innehåller en blandning av propionsyra, myrsyra och salter av organiska syror. Är mindre frätande och korrosiv än myrsyra.

33

Gris


Gris

I STALLET

Stallhygien

!

Friska djur är en förutsättning för lönsam animalieproduktion och en god stallhygien är en förutsättning för friska djur. En bristfällig miljö kan bland annat visa sig som olika klövlidanden, vilka kan bli kostsamma. Det är viktigt att djuren står och ligger på ett rent underlag för att i möjligaste mån undvika detta. En god hygien förhindrar också att eventuella smittor sprids mellan djuren.

d hygien Grunden till go gs- och är bra rengörin ner. desinfektionsruti en Rengör först för on! lyckad desinfekti

Rengöring Allround Såpa

Såpa för rengöring av alla typer av stallar,

Förklaringen är att Stalosan F har ett pH under 4 och de flesta sjukdomsframkallande bakterier dör vid detta låga pH. Juvret blir dessutom mjukt och eventuella sår läker fortare.

inredningar och maskiner. Allround Såpa löser

upp hinnor av fett och proteiner och gör rent med svagt desinficerande verkan. Medlet innehåller korrosionsskydd för att inte skada materialet. Allround Såpa kan appliceras såväl manuellt som med högtryckstvätt. Dosering 1,5 %. Låt verka i 10-20 minuter, men det är viktigt att medlet inte torkar in innan det tvättas av. Rengöring med Allround Såpa gör att en efterföljande desinfektion får bättre effekt.

Förekomsten av spädgrisdiarré kan också minskas genom att Stalosan F strös på golvet i gångarna i grisningsstallet. Då desinficeras stövlar och skor och en eventuell smitta hindras från att överföras mellan grisboxarna. Börja strö Stalosan F när grisningen börjar. Uppkommer det ”våta” fläckar på stallgången - strö lite extra där.

Desinfektion

Virocid

Stalosan F

Ett koncentrerat och mycket effektivt desinfektionsmedel för bl a stallar, inredning och stövelbad.

Stalosan F är ett unikt medel för torrdesinfektion av stallar och kan användas i kontrollen av bakterier, virus, svamp, parasiter och fluglarver.

Virocid tar död på alla mikroorganismer som bakterier, svampar, sporer och virus. Till och med de virus som orsakar PMWS! Virocid är internationellt testat och godkänt. Använd Virocid som spray (5 % upplösning).

Kan användas medan djuren befinner sig i stallet, exempelvis i boxen eller djupströbädden. Stalosan F absorberar fukt och minskar luftens innehåll av ammoniak. Den har också visat sig effektiv i kontrollen av flera allvarliga sjukdomar såsom diarréer orsakade av lawsonia- och kolibakterier samt mastit. Produkten kan användas i behandlingen av befintliga problem, men de stora fördelarna fås med en regelbunden användning i förebyggande syfte.

Virkon S – till stallar med djur

Effektiv, biologiskt nedbrytbar produkt mot virus, svampar, bakterier och sporer. För

Möjligheterna är många! Genom att smörja in suggans juver med Stalosan F innan grisning, samt lägga ett lager av Stalosan F på golvet under juvret, kan problem med smågrisdiarré förebyggas.

34

desinficering av byggnader och inredning. Produkten fungerar också mycket väl för desinfektion av vatten och luft till levande djur.


I STALLET

Strömedel Något som ibland glöms bort är kvaliteten på strömedel. För en bra djurhälsa och en god produktivitet krävs att de strömedel som används är av god hygienisk kvalitet.

easy-strö Klumpfri ströprodukt av hackad och pressad kvalitetshalm, helt utan tillsatsämnen. Kan användas i alla typer av grisbesättningar. easy-strö är värmebehandlad vilket gör den helt fri från bakterier och svampsporer. Värmebehandlingen ger också produkten sin suveräna uppsugningsförmåga, ca 5 gånger sin egen vikt. I en djupströbädd med easy-strö dras fukten ned mot golvet så att ytan hålls torr. easy-strö förbättrar också stallklimatet genom att binda ammoniaklukten. I stallet hos smågrisar blir golvet inte fett och därmed mindre halt, dessutom fungerar easy-strö som en stabilisator av mag- och tarmkanalen. Produkten är också mycket miljövänlig. Den består av ren halm och kan med fördel återföras till jorden.

Dryg ströprodukt med hög uppsugningsförmåga.

Kutterspån Kutterspån ger en ljus och trevlig stallmiljö. Vårt spån är

dammseparerat och kommer från råvaror av svenskt virke.

Torvströ

Torvströ är ammoniakbindande och har en bra uppsugningsförmåga. Dess låga pH skapar en ogynnsam miljö för bakterier. Torv utgör ett bra underlag för grisarnas klövar. Eftersom det är ett naturligt material är gödseln mer användbar.

Torvmix

Torvmix är en blandning av torvströ och kutter-

Blandningen kombinerar torvens fördelar som ammoniakbindande och god uppsugningsförmåga med spånets färg för en ljus och trevlig miljö. Torvmixen fryser inte lika lätt som den rena torven och binder dessutom damm på ett bra sätt.

spån.

35

Gris


Gris

!

VITAMINER

Ge extra v itam är en billig iner, det försäkring

Vitaminer

Det finns många tillfällen då dina djur svarar positivt på extra tillskott av vitaminer. Det kan vara vid produktionstoppar, tillfälliga påfrestningar och stress eller i samband med betäckning och inseminering. Använder du en stor andel hemmaproducerat foder är behovet av extra vitaminer särskilt stort, i synnerhet om förutsättningarna vid skörd och lagring inte varit idealiska.

Brist på E-vitamin kan ge:

Varför behöver grisen E-vitamin?

• dödfödda grisar • plötslig hjärtdöd hos avvanda smågrisar • muskeldegeneration • svag brunst

E-vitamin fungerar som en antioxidant och är viktig för både immunförsvar och fruktsamhet. När grisen utsätts för stress eller sjukdom ökar behovet. Samma sak gäller vid utfodring av färsk, syrad eller gastätt lagrad spannmål. Även en hög andel omättat fett i foderstaten ökar grisens behov av E-vitamin.

Misstänker du att grisen inte får i sig en tillräcklig mängd av vitaminet? Svenska Foder erbjuder E-vitamin produkter med olika profil och användningsområde.

Sortimentsöversikt

Dosering

Torr

Innehåller vitamin A, D och E. Kan användas för att säkerställa vitamintillförseln, återupprätta vitaminbalansen och stärka immunförsvaret.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

30-60 75-750 ***

Deltavit E-5000

Torr

Används då det finns behov av både E-vitamin och selen. Utmärkt för komplettering och stötdosering till såväl smågrisar, slaktgrisar som suggor. Utfodras regelbundet till snabbväxande djur och alltid inför stressande situationer.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

20-40 40-80 10-20*

Deltavit E-30 000**

Torr

Högkoncentrerad E-vitamin som även innehåller selen. I första hand rekommenderad för användning i foderblandningar eller då behovet av E-vitamin är extra stort.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

4-7 7-14 2-4

Deltavit Multi

Flytande

Multivitamin med selen. Återupprättar vitaminbalansen vid och efter sjukdom, stärker immunförsvaret och säkerställer en allsidig vitaminförsörjning.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

15-30 35-70 ***

Deltavit E-Se

Flytande

Högkoncentrerad vitaminblandning. Gynnar immunförsvaret, upprätthåller muskelutvecklingen och hjälper unga, snabbt växande djur att behålla normala kroppsfunktioner.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

Deltavit B

Flytande

Ett tillskott av B-vitaminer ger ofta positiva effekter på aptit och allmäntillstånd.

Suggor g/dag Smågrisar 10 st. g/dag Slaktsvin g/dag

Deltavit ADE

36

2-3 15-20 2-3 5 10 5-2


MINA SIDOR

Mina Sidor är Dina Sidor!

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Som kund kan du via Mina sidor beställa foder, få koll på dina avräkningar och fakturor, se ordrar du lagt i systemet och få information om leveransintyg.

tt... Vet du adu säljer spannmål

Du kan också ha full koll på dina spannmålsleveranser – bl. a. kontraktsnummer, artikelnummer och kvantiteter på de kontrakt du har tecknat, samt se hur mycket du har levererat på varje kontrakt och hur mycket som återstår att leverera.

Oavsett om du nu som kund eller inte så kan n pdatera tjänste aktivera och up och/eller orderbekräftelse via mail. leveransbesked

Du har möjlighet att följa dina inleveranser med spannmål till avräkning, samt se dina analysresultat när de har kommit från labbet. Detta och mycket annat finns på Mina Sidor – som är tillgängligt 24 timmar om dygnet.

Här hittar du Mina Sidor

Gå in på: https://minasidor.svenskafoder.se/ och registrera dig eller ladda ner appen Svenska Foder Order via Play Butik eller App Store.

37

Gris


HELHETEN

Svenska Foder har helheten! Vårt mål är att vara en helhetsleverantör till dig. En affärspartner med fokus på att leverera resultat i din produktion. Vi ingår i Europas största lantbrukskoncern, DLG. Här har vi en samlad kompetens kring foderutveckling som kopplas till praktiska försök för att skapa en hållbar ekonomi – en forskningsverksamhet som skapar en skillnad för dig. Detta arbete resulterar i ett komplett sortiment av helfoder, koncentrat, premixer, tillskottsprodukter, vitaminer, järnpreparat, syror. I kombination med en analys av de förutsättningar som finns på din gård, skapar du och din säljare ett arbetssätt som genererar bäst resultat på sista raden. Det är så vi skapar värde!

38


HELHETEN

... Och lite till! För proffs och fritid

I butikskonceptet Djur&Natur erbjuder vi produkter till får, häst, hund, katt, kanin och marsvin, trädgård med mera! Du hittar våra butiker/franchise från Östersund i norr till Ystad i söder. Läs mer på www.djuronatur.se

Fjäderfägödsel för all typ av odling

EkoNatur förmedlar fjäderfägödsel för all typ av odling. Dotterbolaget är en helhetsleverantör som optimerar transporter och bistår med alla typer av information och handlingar som myndigheterna kräver. EkoNatur har även KRAV-godkänd fjäderfägödsel från frigående höns och livkycklingar. Läs mer på www.ekonatur.se

Skadedjursbekämpning & Brandskydd

Nomus Skyddar & Åtgärdar

Nomus Skadedjursbekämpning och Brandskydd arbetar inom lantbruks-, industri-, livsmedelssektorn och med fastighets- och försäkringsbolag. Verksamheten bygger på kompetens, noggrannhet och god service. För att minimera skador och problem inom miljö och hälsa arbetar Nomus med förebyggande och uppföljande verksamhet. Nomus personal har många års erfarenhet inom branschen. Läs mer på www.nomus.se

Din analyspartner

Optilab erbjuder attraktiva analyspaket till den nordiska marknaden, där lång erfarenhet, ny teknik och professionell hantering skapar säkra analyser. Verksamheten har över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska. Läs mer på www.svenskafoder.se/optilab

Svenska Foder Energi

T YxtTT&IG NYTT&OmNVä Spa nn må l Producerad av

Svenska Foder

Svenska Foder Energi har ett brett sortiment av bränsle och smörjmedel anpassat till bl.a. lantbruk, skogsbruk och industri. Våra kvalitetsprodukter kommer främst från OKQ8 samt Jax Oils. Även träpellets tillverkat av såg- och kutterspån från den svenska sågverksindustrin säljs i säck och bulk. Läs mer på www.svenskafoder.se

AB

tsäde

Höstu

2017

Glöm inte vår broschyr om Växtodling & Spannmål Se helheten i våra kontrakt!

Insekt er & sva mpn

-en utmaning i

höstrapsodlinge

Orientera dig i vårt utsädessortiment och i våra spannmålsavtal med hjälp av vår broschyr Nytt&Nyttigt och Växt & Spannmål. Du hittar den på vår hemsida: www.svenskafoder.se

Va rsåg od !

behöver All information du d. ör sk ns inför höste 1

39


foder NÖT POSTTIDNING B-PRIORITAIRE

RETURADRESS: SVENSKA FODER AB BOX 673, 531 16 LIDKÖPING

Hitta din närmaste Svenska Foder-kontakt! Djur&Natur

Elisabeth Nordberg

010-130 83 17

Syd Johan Hagstedt

010-130 29 30

Väst Susanne Edlund

010-130 29 31

Öst/Mälardalen Ulf Löwenhielm

010-130 29 18

(försäljningschef återförsäljare)

Energi

Peter Johansson (säljchef)

042-301 78 14

Per Thuvér

010-130 29 28

Växt

Carsten Klausen (VD/marknadschef) 010-130 29 69 Jonny Torevik (verksamhetsutvecklare) 010-130 29 75 Mats Kilany Växtskydd 010-130 29 90 Niklas Ingvarsson Utsäde & Frö 010-130 29 79 Per Odell Gödning & Kalk 010-130 29 87 Syd Ingemar Gullberg (säljchef) Erik Abrahamsson Göran Karlsson Johanna Öwall Johan Nilsson Lars Persson Per-Albin Persson Theo den Braver Torbjörn Ericsson Ulf Berggren Viktor Mårtensson

Fjäderfä

Syd Joachim Brahce (försäljningschef)

010-130 29 02

Väst/Öst Camilla Nyman Thomas Hullberg

010-130 29 19 010-130 29 06

Gris

Stig Bäckström (marknadschef) Johan Stensson (försäljningschef) Olof Månsson (produktchef)

010-130 29 65 0510-828 47 010-130 83 12

Syd/Öst/Väst Anne Persson Yvonne Wretemark

010-130 29 26 010-130 83 18

Fole Kvarn Aron Widén

010-130 83 16

Nöt

Stig Bäckström (marknadschef)

010-130 29 65

Syd Helena Hägg (säljchef Skåne) Camilla Gustavsson Eric Adseke Lars Carlsson Theo den Braver

010-130 29 32 010-130 29 05 010-130 83 15 010-130 29 04 010-130 29 45

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Jens Jonsson Peter Olsson Roland Wicksell

010-130 29 21 010-130 29 23 010-130 29 22

Öst Karolina Béve Sofie Winding Tomas Rydholm Torbjörn Larsson

010-130 29 34 010-130 29 12 010-130 29 60 010-130 29 35

Mälardalen Eva-Lotta Andersson Sofie Winding

010-130 29 03 010-130 29 12

Nord Camilla Haglund Frida Löf (föräldraledig) Anna Bergfors (vikarie)

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 29 43

Trollenäs Lantmannaaffär Vallåkra Lantmannaaffär Örkelljunga Lantmannaaffär

010-130 29 85 010-130 29 62 010-130 29 39 010-130 83 14 010-130 29 15 010-130 29 40 010-130 83 19 010-130 29 45 010-130 29 46 010-130 29 41 010-130 29 42 0413-54 51 28 042-99 275 0435-803 20

Väst Anders Mogren 010-130 29 25 Jens Jonsson 010-130 29 21 Johan Axelsson 010-130 29 48 Johanna Rosengren Pettersson 010-130 29 50 Lennart Svantesson 010-130 29 52 Peter Olsson 010-130 29 23 Öst Thomas Wahlström (t.f. säljchef) Jonas Gustafsson Martina Jenderborn Mattias Laitamaa Stefan Olsson Tomas Rydholm

Fole Kvarn Andreas Nypelius Växt Aron Widén Nöt/Växt/Gris Johanna Ahlin Butik/Adm Pernilla Borgström Butik

010-130 29 77 010-130 29 56 010-130 29 54 010-130 29 78 010-130 29 55 010-130 29 60 072-586 73 92 010-130 83 16 0498-47 34 10 0498-47 34 10

Mälardalen Thomas Wahlström (t.f. säljchef) Anders Johansson Emma Vendel Eva-Lotta Andersson Nina Sixtensson Per Jansson

010-130 29 77 010-130 29 17 010-130 83 04 010-130 29 03 010-130 29 10 010-130 29 20

Nord Camilla Haglund Frida Löf (föräldraledig) Anna Bergfors (vikarie)

010-130 29 38 010-130 29 37 010-130 83 14

Garta Fredrik Nilsson Mats Johansson Per Juhlin

046-32 58 97 010-130 29 57 010-130 29 58

E-post: fornamn.efternamn@svenskafoder.se Växel 0510-828 00 Kundservice 020-83 00 00

Svenska Foder AB • Box 673 • 531 16 Lidköping • Vxl 0510-828 00 • info@svenskafoder.se • www.svenskafoder.se

Nytt och nyttigt om gris  
Nytt och nyttigt om gris  
Advertisement