Page 1

Maaseik informatief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie juli/augustus 2013 | jaargang 25 - nr. 7

Wereldmuziek in Maaseik 30 augustus 2013 www.maaseikmundial.be

Belgian Beach Volley Championship Van 2 t.e.m. 4 augustus - Markt Maaseik info: www.beachvolleymaaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Communicatie intern en extern, public relations, veiligheid, Europese – en internationale samenwerking, ziekenhuis, burgerlijke stand, overleg en coördinatie samenwerking Stad en OCMW. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Myriam Giebens Eerste schepen, sport, vrije tijd (cultuur, bibliotheek, academie, feestelijkheden...), musea, erfgoed (onroerend en roerend), flankerend beleid (ook project spraak en taal). Tel.: 0499/939.045 - e-mail: myriam.giebens@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

Schepen Yvonne Van Dooren Ruimtelijke planning en stedenbouw, mobiliteit, grondbeleid, geografisch informatiesysteem, wonen, straatnaamgeving. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje LRM: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Maaseik) en 105.1 FM (Neeroeteren, Opoeteren). Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be

Schepen Toine Schaefer Openbare werken, nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, dienst werken en werken in eigen beheer, gebouwen. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

Schepen Mariette Janssen Landbouw, jacht en bosbouw, leefmilieu, natuur, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking, fair-trade, wijkwerking, kinDokters: deropvang, emancipatiebeleid. ▪▪Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be ▪▪Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 Dagelijks na telefonische afspraak. ▪▪Opoeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 www.maaseik.be/wachtdiensten

Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be. Frequentie: maandelijks

2 Oplage: 11.500 exemplaren Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Kevin Drees Economie en citymanagement, toerisme, markten en kermissen, tewerkstelling, gemeentelijke administratieve sancties, alternatieve gerechtelijke maatregelen en gemeenschapswachten, jeugd. Tel.: 0497/060.065 - e-mail: kevin.drees@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Dirk Verlaak Financiën, budget, personeel, ICT, erediensten, Intern controlesysteem, autonome gemeentebedrijven, klantvriendelijk en klantgericht beleid. Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Gerard Ignoul OCMW-voorzitter, sociaal welzijn, lokaal sociaal beleid, woonwagenbeleid, integratie, volksgezondheid, beleid voor mensen met een beperking, seniorenbeleid, gezinsbeleid en armoedebestrijding. Tel.: 0477/654.087 - e-mail: gerard.ignoul@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud

Beste inwoners Wie de actualiteit volgt, weet dat de financiën van alle overheden onder druk staan. Ook onze stad ontsnapt daar niet aan. Vele steden en gemeenten werden verplicht om hun belastingen te verhogen en om hun personeel te ontslaan. De voorbije maanden werd er in ieder geval achter de schermen hard gewerkt om dit in onze stad te voorkomen. Minutieus werden de diensten doorgelicht en werden de kosten onder de loep gehouden. De gemeentebelastingen, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de personenbelasting en de algemene milieubijdrage, hoefden niet te worden verhoogd. De kost voor de dienstverlening (retributies) aan de bevolking stijgt lichtjes, maar nog altijd minder dan dat er de voorbije jaren telkens een indexaanpassing zou zijn doorgevoerd. De komende jaren zullen tal van onze ambtenaren op pensioen gaan, maar ze zullen niet automatisch vervangen worden. Zo krijgen we een natuurlijke afvloeiing in het aantal personeelsleden en zal het de uitdaging zijn om met minder personeel de uitstekende dienstverlening voor onze bevolking te blijven waarborgen. Daarbij zal het kerntakendebat over de dienstverlening, die de stad Maaseik in de toekomst al dan niet nog zal aanbieden, de leidraad vormen. De voorbije jaren hebben we veel, heel veel geïnvesteerd in diverse projecten. In de toekomst zullen we nog meer moeten wikken en wegen waar er investeringen noodzakelijk zijn voor onze stad. De bouw van een nieuw ziekenhuis zal daarbij allicht een van de belangrijkste uitdagingen zijn van deze legislatuur. Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad keurden we de nieuwe statuten van het autonoom gemeentebedrijf goed. Dankzij een taakuitbreiding van dit autonoom gemeentebedrijf kunnen we BTW op een groot aantal uitgaven optimaliseren. Op tal van werken betaalde de stad BTW en de stad mag wettelijk geen BTW recupereren. Dit mag een autonoom gemeentebedrijf wel, zodat we nu kunnen terugvorderen. Alles samen gaat het om meer dan €800.000. Veel geld dat meer dan welkom is en dat we goed kunnen gebruiken. Toch zullen we ons allemaal moeten bezinnen. We groeiden op in een maatschappij die ons voorhield dat succes en/of bezittingen ons gelukkig kunnen maken. Steeds maar meer en meer was de leuze. We rennen rond in een vicieuze cirkel. En bij elke halte die we in deze kringloop aandoen, zal het bordje “eindhalte nog ... kilometer” ons blijven uitlachen. En moeten we verder rennen naar nog meer en nog meer. Waarschijnlijk heeft het tijdperk waarin alles opgelost kan worden door te consumeren het eindpunt bereikt. Wanneer we tevreden willen worden, moeten we misschien niet meer streven naar de vermeerdering van ons bezit, maar juist naar de vermindering ervan. ‘Consuminderen’ wordt de uitdaging waarvoor we staan. Ik wens u allen een zonnige vakantie en geniet er met volle teugen van. Dirk Verlaak schepen

7 Masterplan ziekenhuissite

11

23 Reddingspunten

32 buurtbemiddelaar gezocht

Compost van ‘t vat

verder in dit nummer 500.000ste bezoeker aan Aquadroom Nationale feestdag Aanpassing tarieven Omgevingswerken De Riet ‘Vuur uch’ Nieuwe wapenwetgeving Formulier afwezigheid riolering Dementiejaar 2013 Massaal op de schaal Zitdagen OCMW-diensten

4 5 6 10 12 19 25 28 29 34

3


Aquadroom mocht 500.000ste bezoeker verwelkomen. Op 6 juni 2013 was er feest in zwembad Aquadroom. Omer Moortgat uit Geistingen was de 500.000ste bezoeker aan het zwembad van Maaseik. Het zwembad ging open in november 2010 en nu – nog geen drie jaar later – mocht reeds de 500.000ste bezoeker worden ontvangen. Omer Moortgat

komt al twee jaar lang iedere donderdag op doktersadvies een uur zwemmen. De voorzitter van Aquadroom, André Willen, overhandigde aan Omer Moortgat een mooi boeket bloemen en een twintigbeurtenkaart voor het zwembad.

De raad van bestuur van Aquadroom met als vertegenwoordigers voor Maaseik Karien Vandewal, André Willen (voorzitter), Hilde Vermeulen en directeur Mark Roex. Zij zetten Omer Moortgat in de bloemetjes.

Financiële steun voor verenigingen. Renteloze lening aan Tennisclub Maaseik. De vzw Tennisclub Maaseik vroeg aan de stad Maaseik een renteloze lening van €95.000 voor de aankoop van 2 tennisvelden, die reeds door Tennis Construct LTA langs de Sportlaan in Maaseik werden aangelegd.

4

Na onderzoek van de financiële draagkracht en de toestand van de tennisclub ging de gemeenteraad akkoord met de toekenning van deze renteloze lening. Ze moet worden terugbetaald op 20 jaar via een jaarlijkse afbetaling van €4.750.

Toelage voor Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland. De vzw Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland (VOM) heeft bij de stad Maaseik een aanvraag ingediend om ook voor het jaar 2013 een toelage te krijgen, als tussenkomst in de werkingskosten van de vereniging. De aanvraag gebeurt volgens het reglement, dat de gemeenteraad in 1999 vaststelde en dat de betoelaging regelt voor de verenigingen met een erkende levensbeschouwing. Het reglement bepaalt onder meer dat de toelage moet dienen voor de bekostiging van een onroerend goed ten bate van de vereniging. In dit geval gaat het om het gebouw van de vzw langs de Prinsenhoflaan in Maaseik. Net zoals de andere Maaslandse gemeenten geeft Maaseik aan de VOM een toelage van €0,4018 per inwoner. Voor Maaseik geeft dat de som van €10.175,57.


Nieuwe commandant verdedigings- en steungroep op bezoek in Maaseik. Op vrijdag 21 juni 2013 mocht burgemeester Jan Creemers Dirk Vleugels, de nieuwe commandant van de verdedigingsen steungroep van de Vliegbasis Kleine Brogel, in Maaseik verwelkomen. Zoals de traditie het wil, wordt elke nieuwe commandant van de Steungroep in Maaseik voorgesteld. Dirk Vleugels was in begeleiding van de vorige commandant, luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder (SBH) Benny Van Bocxlaer. Maaseik is sedert 4 mei 1968 peter over de Groep Vliegveld-

beveiliging van de vliegbasis Kleine Brogel. Daaruit groeide bij talrijke initiatieven en manifestaties zowel op de vliegbasis als in de stad Maaseik een nauwe samenwerking tussen stad Maaseik en de 10 W Tac. Burgemeester Creemers heette commandant Dirk Vleugels van harte welkom en liet hem een klein beetje kennis maken met Maaseik en met een aantal specialiteiten die Maaseik te bieden heeft.

Vlnr: Raymond Corstjens (stadssecretaris), Benny van Bocxlaer, burgemeester Jan Creemers en Dirk Vleugels.

Viering Nationale Feestdag op zondag 21 juli 2013. Het stadsbestuur van Maaseik heeft de eer u te laten weten, dat naar aanleiding van de Nationale feestdag op 21 juli aanstaande er een plechtigheid wordt georganiseerd, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd. ▪▪10.30 uur: samenkomst op de Markt te Maaseik. Begeleid door de Koninklijke Harmonie Concordia Maaseik in stoet via de Grote Kerkstraat naar de Catharinakerk. ▪▪10.45 uur: H. Mis. Aansluitend Te Deum, gezongen door het Maaseiker Mannenkoor. ▪▪11.45 uur: In stoet naar de Markt via de Mgr. Koningsstraat en de Bleumerstraat. ▪▪12.00 uur: Belgisch Volkslied en einde van de plechtigheid. Wij vragen u vriendelijk om uw huis op deze dag met het nationaal vaandel te versieren.

5


Maaseik past sommige tarieven aan aan de levensduurte. Inleiding. De stad Maaseik wordt geconfronteerd met een aantal financiële beperkingen. Toch werd bij de opmaak van het stadsbudget 2013 een gezond financieel evenwicht bereikt. Net zoals de overgrote meerderheid van de lokale en bovenlokale overheden kampt Maaseik met budgettaire problemen. Het schepencollege hakte een aantal knopen door om ook in de komende jaren financiële armslag te behouden. De klemtoon valt op de reorganisatie van de dienstverlening in eigen huis zonder daarbij het aspect ‘klantvriendelijkheid’ uit het oog te verliezen. Daarnaast wordt ingegrepen in een aantal tarieven. Het goede nieuws is dat de bestuursmeerderheid in Maaseik besliste om de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen. Als één van de weinige gemeenten waar de voorbije jaren de opcentiemen daalden, wil de stad Maaseik haar engagement in de vermindering van de algemene belastingdruk volhouden. De tarieven. De volledige lijst vindt u op www.maaseik.be (‘Bestuur’ > ‘Belastingen en retributies’). U kan de reglementen ook vragen via het gratis infonummer van de stad Maaseik 0800/20 560.

kosten. In 2012 kostte enkel de inzameling en verwerking van restafval aan Maaseik €306.000. Samen met de kost voor de aanmaak van grijze huisvuilzakken (€40.000 in 2012) geeft dit een som van €346.000. Om de nieuwe kost voor een rol huisvuilzakken te berekenen, paste het stadsbestuur een normale indexering op het voorgaande bedrag toe. Sedert de eeuwwisseling gebeurde dit immers niet meer. Volgens die berekening zou een rol huisvuilzakken €32 moeten bedragen. Na onderzoek en overleg werd echter besloten om de prijs te beperken tot €29. Belangrijk om te weten is, dat inwoners die nog over grijze huisvuilzakken beschikken, deze gewoon verder kunnen gebruiken.

▪▪Tweede verblijven.

Hier stijgt het bedrag €186 voor chalets en wooncaravans en naar €1.000 voor de andere tweede verblijven.

▪▪Bars en privé-clubs.

Hier stijgt het bedrag €5.000 per bar of privé-club per jaar.

▪▪Parkeren.

▪▪Huurtarieven

culturele centra en ontmoetingshuizen en huurtarieven van de Stedelijke uitleendienst Maaseik (SUM). De stad Maaseik besliste om de drank- en huurtarieven in de culturele centra en in de ontmoetingshuizen aan te passen. Gelijktijdig worden de huurtarieven van de Stedelijke Uitleendienst Maaseik aangepast.

▪▪Inname openbaar domein voor ambulante handel, cir-

cussen, attracties, enz. Hier stijgt het bedrag voor de inname op de wekelijkse markt bijvoorbeeld van €1,25 naar €2 per lopende meter winkelzijde.

-- De eerste 15 minuten blijven gratis voor iedere parkeerder mits het nemen van een ticket.

-- De markt: €2,40 voor een maximum parkeertijd van één uur.

-- Straten in het centrumgebied binnen de wallen: €1 euro per uur met een maximum parkeerduur van 2 uur.

-- Straten aan de rand van het centrumgebied buiten de

▪▪Inname openbaar domein.

Hier stijgt het bedrag voor de inname van €0,50 per dag en per m² (max. 5 dagen) naar €1 en van €2,50 per maand en per m² (meer dan 5 dagen) naar €5. Ook hier kan het tarief niet worden opgenomen.

▪▪Huisvuilzakken: rol van 20 zakken kost €29.

6

Het kan niet alleen maar een goed-nieuws-show zijn. De stad Maaseik verhoogt een aantal tarieven, waaronder het tarief voor de verkoop van een rol met 20 grijze huisvuilzakken. Sedert 1 juli 2013 kost een rol €29. Vanuit het door de Europese overheid aangeraden principe om de vervuiler te laten betalen, besliste het stadsbestuur om onder meer het tarief voor een rol huisvuilzakken te verhogen. Het terrein van de afvalverwerking is voor een gemeentebestuur immers één van de hoogste

wallen: €0,60 per uur met een maximum parkeerduur van 4 uur. -- Parkeerkaarten: €60 per jaar. -- Parkeerkaarten voor handelaren: €250 per jaar of €125 per half jaar. -- Parkeerkaart voor medische beroepen en thuisverzorging: €10 per jaar. -- Parkeerkaart voor uitvoerders van werken: €2,5 per dag of €25 per maand.

▪▪Huwelijken.

Voor huwelijken die voltrokken worden op volgende dagen geldt de volgende retributie : -- huwelijken op maandag tot vrijdag : 25 euro -- huwelijken op feest– of zaterdag : 75 euro

▪▪Dukwerken.

Vanaf 1 september 2013 worden tarieven aangerekend voor het maken van drukwerk via de stedelijke drukkerij. Info: communicatiedienst stad Maaseik, T. 089/560 560, E. info@maaseik.be


Gemeentelijke Administratieve Sancties – GAS. Steden en gemeenten hebben de mogelijkheid om een aantal politiestraffen te vervangen door gemeentelijke administratieve sancties. Dat betekent dat men bij bepaalde overtredingen voortaan doorverwezen wordt naar een “sanctionerende ambtenaar”. In Maaseik is dit de stadssecretaris Raymond Corstjens. Voortaan zal een overtreder van sommige reglementen niet meer naar de politierechtbank worden verwezen, maar zal de gemeentelijk “sanctionerend ambtenaar” oordelen over het opleggen van een eventuele sanctie. Voor welke inbreuken? Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de strijd tegen “de kleine overlasten”, tegen bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te binden: lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep op straat of andere openbare plaatsen, onregelmatig vuurwerkgebruik, illegaal graffiti spuiten, skaten op plaatsen waar niet toegestaan, enzovoort. De geldboete bedraagt maximum €250 en wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar.

Maaseik vraagt Masterplan voor ontwikkeling omgeving ziekenhuis-rusthuis. In januari 2014 start de bouw van het nieuwe ziekenhuis langs de Schuurstraat in Maaseik. In de loop van 2016 wordt het huidige ziekenhuis verlaten en verhuizen de activiteiten van het ziekenhuis naar die nieuwe ziekenhuiscampus. Door de stopzetting van de activiteiten in het huidige ziekenhuis wordt de tijd rijp om een visie te ontwikkelen over de toekomstige invulling van de site. Die toekomstige invulling moet de positie van Maaseik mee helpen versterken en dit kan door onder andere de inplanting van woningen/appartementen, het voorzien van publieke functies of de hertekening van het openbaar domein. Ook de verkeers- en parkeersituatie moet geëvalueerd worden; de relatie met het project Stad aan de Maas moet worden bekeken; de relatie tot reeds bestaande andere plannen in de buurt moet worden onderzocht; enz. Om de nieuwe visie uit te werken besloot Maaseik om samen te werken met de Vlaamse Bouwmeester, meer bepaald met de selectieprocedure Open Oproep voor ontwerpers onder toezicht van de Vlaamse Bouwmeester. Het is mogelijk om binnen de formule van de Open Oproep door de Vlaams bouwmeester, via een wedstrijd, een team te selecteren dat de complexiteit van deze opdracht aankan en dat met een frisse kijk op de ruimtelijke mogelijkheden, een vernieuwende bijdrage kan leveren die zal uitmonden in een nieuwe visie op dit stadsdeel. Het OCMW Maaseik, dat nadat het ziekenhuis het huidige gebouw verlaat opnieuw eigenaar wordt van het gebouw, wil als toekomstige eigenaar van het gebouw en van de gronden ook deelnemen in deze procedure. OCMW en stad voorzien samen €100.000 om deze studieopdracht te laten uitvoeren.

Het volledige reglement kan u lezen op www.maaseik.be. In de volgende uitgave van het infoblad krijgt u meer informatie overde praktische organisatie van dit GASreglement.

7 Raymond Corstjens


Uitbreiding autonoom gemeentebedrijf betekent besparing voor stad Maaseik. Het college van burgemeester en schepenen van Maaseik bereidt een dossier voor, dat de uitbreiding van het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik tot doel heeft. Globaal betekent deze operatie voor de stad Maaseik een geraamde BTWrecuperatie tussen €750.000 en €800.000. Om een deel van het patrimonium te beheren, koos de stad Maaseik voor de exploitatievorm van een Autonoom Gemeentebedrijf. Dit gebeurde hoofdzakelijk met het doel om BTW te kunnen recupereren op de investering voor een aantal (grote) projecten. Zoals wettelijk wordt bepaald, is de stad Maaseik als lokale overheid zelf niet BTW-plichtig. Dat betekent dat de stad Maaseik op haar werking ook geen BTW kan recupereren. Daarom richtte de stad Maaseik enkele jaren geleden twee Autonome Gemeentebedrijven op: ▪▪Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik: voor de exploitatie van twee ondergrondse parkeergarages ▪▪Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik: voor de exploitatie van sportinfrastructuur. Het stadsbestuur wil deze werkingsvorm uitbreiden. Om budgettair meer ruimte te maken, vertrouwt de stad Maaseik verdere exploitaties toe aan het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik. Een studie daarover gaf als resultaat, dat ook gebouwen voor culturele en recreatieve doeleinden in een Autonoom Gemeentebedrijf mogen worden ondergebracht in een autonoom gemeentebedrijf, zodat ook daarvoor aan BTW-recuperatie kan worden gedaan. Concrete toepassingen. Er zijn in de stad Maaseik een aantal mogelijke projecten die inzake beheer kunnen worden overgeheveld naar een auto-

8

noom gemeentebedrijf:

▪▪verbouwing van het ontmoetingshuis De Riet ▪▪gevelrestauratie van en bouw van de aula in het vroegere Minderbroedersklooster

▪▪verbouwing die gebeurde in het cultuurcentrum Achterolmen

▪▪renovatie van het pand Den Oraniënboom (apotheekmuseum).

Naast de BTW-recuperatie van een aantal gedane investeringen is een tweede groot voordeel dat in de toekomst ook de BTW op de rekeningen van deze gebouwen (elektriciteit, water, verwarming, enz.) kan worden gerecupereerd. Die som kan nu niet worden berekend, maar dit komt boven op de som die aan BTW-recuperatie wordt vooropgesteld. Volgende stappen. Om dit plan te kunnen uitvoeren wordt het huidige Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik uitgebreid. Tot nu beperkt zich dit tot de uitbating van twee ondergrondse parkeergarages. Dit doel wordt uitgebreid met de uitbating van gebouwen voor cultuur en recreatie. De stad Maaseik heeft een aantal projectontwikkelingen voor ogen. Om daarvoor financiële ruimte te krijgen, is het nodig dat het stadsbestuur werkt via nieuwe publieke organisatievormen of via organisatiestructuren waarmee lokale overheden kunnen werken. Daarom zette het stadsbestuur het licht op groen voor de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Infrastructuur Maaseik.


Fietspad Rotemerlaan. Start werken is voorzien in 2013. De stad Maaseik werkt sedert enkele jaren aan de voltooiing van het dossier voor de aanleg van een fietspad langs de Rotemerlaan tussen de Maaseiker deelgemeente Neeroeteren en de stad Dilsen-Stokkem (deelgemeente Elen). De Rotemerlaan is een zeer drukke verbindingsweg, die door zwaar vrachtverkeer gebruikt wordt om onder andere vanuit DilsenStokkem richting Kinrooi of Bree te rijden. Het dossier van het fietspad liep vertraging op, omdat de stad Maaseik geconfronteerd werd met moeilijkheden om de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad te kunnen onteigenen. Ongeveer 50 verschillende percelen moesten worden onteigend en dat heeft de nodige tijd en inspanningen gekost. Vandaag kan de stad Maaseik melden, dat het laatste perceel grond in die reeks kon worden verworven. Daardoor beschikt Maaseik nu over alle gronden die nodig zijn voor de aanleg van het fietspad.

Hoe gaat het nu verder? De technische dienst van de stad Maaseik kan nu in samenwerking met de Administratie Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid de plannen voor de aanleg van het fietspad actualiseren en definitief afwerken. Over de afstand vanaf Neeroeteren-centrum tot net achter de gemeentegrens met Dilsen-Stokkem wordt er aan weerszijden van de Rotemerlaan een fietspad aangelegd. Op die plekken waar het praktisch mogelijk is – en dit is het overgrote deel van de werkzone-, zal dit een vrij liggend fietspad zijn. De kosten worden geraamd op €1.1400.000. Deze kosten zijn opgenomen in het stadsbudget 2013, omdat te verwachten valt dat de werken nog in de loop van dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Na beëindiging van de werken zal een volgend ‘zwart punt’ in de verkeersstroom in Maaseik opgelost zijn en wordt de Rotemerlaan voor de zwakke verkeersdeelnemer een heel stuk veiliger.

Onthaalouders gezocht in Maaseikcentrum, Opoeteren en Dorne. Landelijke Kinderopvang is al jaren actief in de stad Maaseik. Onthaalouders staan in voor kwaliteitsvolle opvang van baby’s, peuters en/of schoolgaande kinderen terwijl hun ouders gaan werken of een opleiding volgen. Onthaalouders werken thuis alleen of samen met een collega. Landelijke Kinderopvang zorgt voor de administratie en de ondersteuning van onthaalouders op vlak van inrichting en veiligheid, pedagogische kennis, vorming en opleiding. Wie meer info wil over onthaalouder worden, kan vrijblijvend contact opnemen met het regiokantoor van Landelijke Kinderopvang op het nummer 070/24 60 41 of per mail op limburg@landelijkekinderopvang.be

9


Oude sporthal Neeroeteren maakt plaats voor een nieuw woonproject. In september 2013 wordt de nieuwe sporthal langs de Rotemerlaan in Neeroeteren-Maaseik in gebruik genomen. Vanaf die datum staat de huidige sporthal langs de Spilstraat leeg. Die hal is verouderd en voldoet niet aan de moderne eisen om er iets nieuws in onder te brengen. Daarom besliste het stadsbestuur een tijd geleden, dat die hal niet meer zal worden gebruikt maar dat ze wordt afgebroken om plaats te maken voor een nieuw woonproject, midden in Neeroeren-centrum. In dat gebied werden twee zones aangeduid voor de versterking en herwaardering van de kern van Neeroeteren: ▪▪het gebied van de oude stedelijke sporthal en van de vroegere discotheek Bambi ▪▪en het gebied rond ontmoetingscentrum De Koepel. In dit zogenaamde project ‘Wonen in Neeroeteren’ werkt de stad Maaseik samen samen met een projectontwikkelaar. Via een externe jury werd hiervoor de nv Cordeel uit Hoeselt aangeduid als voorkeursbieder waarmee verdere onderhandelingen zullen worden gevoerd om hun ontwikkelingsvoorstel te optimaliseren en om via een PPS-overeenkomst (PPS = Privaat Publieke Samenwerking) tot resultaat te komen. Hoe het geheel eruit ziet, is op dit moment niet bekend. De samenwerking tussen stad en ontwikkelaar zal tot concrete plannen leiden, in samenspraak met de betrokken inwoners. Daarover kan later dit jaar nieuws verspreid worden. Slopen oude sporthal. De stad Maaseik beschikt in het projectgebied reeds over een

aantal gronden. Over enkele maanden zal dus duidelijk kunnen worden, hoe dit terrein kan worden geherwaardeerd en beter benut kan worden. In afwachting daarvan nam de stad Maaseik recent de beslissing om de oude sporthal te laten slopen. De slopingsvergunning werd gekregen en de komende maanden zal de stad Maaseik een firma kunnen aanduiden die de sloping uitvoert. Verwacht wordt dat in november/december het gebouw kan worden gesloopt. De juiste datum wordt bepaald in samenspraak met verenigingen, die in deze oude sporthal nog activiteiten hadden gepland.

De nieuwe sporthal in Neeroeteren gaat open begin september. U krijgt dan graag de mogelijkheid om met dit nieuwe gebouw kennis te maken tijdens een opendeurweekend. Meer nieuws vindt u binnenkort in uw brievenbus.

Omgevingswerken ontmoetingscentrum De Riet Opoeteren-Maaseik. De uitbreidingswerken aan het ontmoetingscentrum Opoeteren-Maaseik naderen hun einde. Verwacht wordt dat begin november 2013 de officiële opening van het gebouw kan worden georganiseerd. Het centrum biedt dan een ontmoetingsplaats voor alle inwoners en een onderkomen voor tal van organisaties: de Stedelijke Academie voor Kunsten Maaseik – afdeling Opoeteren, de sociale dienst van het OCMW – deel Opoeteren, de Kon. Fanfare St.-Dionysius Opoeteren, de buitenschoolse kinderopvang Robbedoes – afdeling Opoeteren. Tot slot wordt de nieuwe sportschuur, die in het centrum werd verwerkt, de plaats waar de lagere school van Opoeteren schoolse turnactiviteiten zal organiseren. Omgevingswerken. Nu het einde van de verbouwwingswerken aan het centrum hun einde naderen, wordt de tijd rijp om te starten met de aanleg van de omgeving errond. Het schepencollege heeft zopas de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het uitvoeren van die omgevingswerken rond De Riet. De kosten geraamd op €302.463,65 (incl. BTW).

10

De komende weken worden stappen genomen zodat de omgevingswerken zo vlug mogelijk kunnen worden gegund aan een aannemer en aansluitend worden uitgevoerd.

Het plan van de omgevingswerken. De Riet opent begin november. U krijgt dan de gelegenheid om met dit nieuwe gebouw kennis te maken tijdens een opendeurweekend. Meer nieuws in het infoblad van september.


Betere veiligheid in de Limburgse natuurgebieden. Limburg is de groene provincie van Vlaanderen. Ook in Maaseik kan u naar hartelust genieten van de natuur en de afwisselende landschappen. Wandelen, fietsen of paardrijden zijn ideale manieren om tot rust te komen. Maar wat als u iets aan de hand krijgt? Hoe weet u dan waar u bent? De paaltjes van de fiets- en menroutes* (*enkel in de Kempen met uitzondering van het Park Hoge Kempen) zijn uitgerust met Lambertcoördinaten. Noodsituatie? Dan kan u de cijfers op het plaatje doorbellen naar het numer 112. Naast deze paaltjes werden er sinds kort op strategische plaatsen ook reddingspunten geplaatst. In Maaseik staan er 12, onder andere in het gebied Jagersborg, in de Oude Kuil en in Gremelslo. De volledige lijst met de coördinaten vindt u op www.maaseik.be. Naast een ongeval - zo’n punt is altijd bereikbaar voor een ambulance - kan u als bezoeker en natuurliefhebber via deze weg ook een (beginnende) natuurbrand melden aan de interventiediensten. Komt u een reddingspunt tegen dat beschadigd is of waarvan de cijfercode onduidelijk geworden is? Neem als u kan een foto en stuur deze naar reddingspunt@limburg.be.

60-jarigen van Maaseik op culinaire fietstocht. Na 10 jaar werd het hoog tijd voor de ‘Club 53’ om samen nog eens iets te organiseren. Het werd een heuse culinaire legenden-fietstocht door Maaseik. Om 12.30u. verzamelden 40 sportievelingen bij Graad. Van daaruit ging het fietsend naar het Wijndomein Aldeneyck, waar de groep werd ontvangen door Harlindis en Relindis. Daarna ging het verder naar het kasteel van Wurfeld, waar de groep werd verwend met lekkere Maaseiker vlaai en koffie. In Heppeneert in het Park kond de ‘Club 53’ genieten van het toneelstuk ‘De Kaartridder van Heppeneert’, opgevoerd door enkele bestuursleden en werd er een heerlijke warme kom soep aangeboden. Daaarna terug naar Maaseikvoor een rondleiding door de Lotto Dôme en voor de hoofdmaaltijd. De laatste halte was de markt. In de Beurs werd een pallet van Maaseiker desserten voorgesteld en werd afgesloten met de wens om geen 10 jaar meer te wachten voor de volgende afspraak!

11


Maaseik stelt u voor: ‘Vuur uch’. Iedereen die sedert dinsdag 4 juni door de Lekkerstraat in Maaseik loopt kan zien, dat er aan de ingang naar het Stedelijk Administratief Centrum een nieuw monument werd geplaatst. Onder de naam ‘Vuur uch’ herinnert dit beeld voortaan aan Prins Johan I (Johan Derenette) die in het seizoen 2012 Prins Carnaval van het Vorstendom Maaseik was. Johan Derenette, Prins van het Vorstendom Maaseik 2012, wilde voor alle inwoners en bezoekers een blijvende herinnering aanbieden aan de periode waarin hij Prins van het Vorstendom Maaseik mocht zijn. Hij besloot om dit te doen onder de vorm van een monumentje en dit in de trend van het grote monument ‘Vlooienkuning’ dat reeds aan de Hepperpoort in Maaseik staat. Tijdens zijn afscheid op 19 januari 2013 stelde Johan I zijn monument aan het publiek voor. Op die manier nam hij op een originele manier afscheid van zijn carnavalvierders. Burgemeester Jan Creemers mocht tijdens het afscheid van Johan I op 19 januari het monument onthullen. Op een mar-

meren sokkel troont een model in brons van de pronkwagen waarin Johan I tijdens de Halfvastenstoet op zondag 10 maart 2013 door de straten van Maaseik reed. Rond de sokkel verwijst de ex-Prins naar zijn scepter, het logo van de wijk Wurfeld-Maaseik – waar Johan Derenette woont -, naar het logo van de carnavalsvereniging Het Heilig Wammes en naar het wapenschild van de stad Maaseik. Het monument is 1,15 meter hoog, 30 cm breed en 31 cm diep. Het weegt 180kg. Om het monument een prominente plaats in het stadsbeeld van Maaseik te geven, werd in afspraak met het stadsbestuur besloten om het monument te plaatsen aan de ingang naar het administratief centrum in de Lekkerstraat in Maaseik. Hiertoe besliste de gemeenteraad van Maaseik officieel om het beeld toe te voegen aan de monumentenlijst van de stad Maaseik. De plaatsing van ‘Vuur uch’ gebeurde op dinsdag 4 juni 2013.

Vlnr: Pierre Jeunen, Johan Derenette, Jos Vermeulen en Yvo Vandyck.

12

Stadsdiensten gesloten. De stadsdiensten zijn gesloten op donderdag 15 augustus: O.-L.-V.-Hemelvaart. Wij vragen u vriendelijk om bij uw eventuele planning met deze sluitingsdag rekening te houden.


Toeristisch treintje Een witgouden treintje voert bezoekers doorheen Maaseik. Twee van de drie aanhangers kunnen worden verwarmd. De derde aanhanger biedt via een pneumatisch platform ook plaats aan 2 rolstoelgebruikers. Dankzij luidsprekers is de gids overal verstaanbaar. Tijdens de maanden mei, juni en september rijdt het toeristische treintje iedere zondag om 14, 15 en 16 uur. In juli en augustus dagelijks om 14, 15 en 16 uur. Pendeltrein: Volwassenen vanaf 12 jaar: € 2,50 per persoon. Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1 euro per persoon. Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis!

Werkgroep documentatie Maaseik vraagt uw hulp... De foto uit de editie van mei lokte heel wat reacties uit. Toch zijn er nog enkele hiaten en onduidelijkheden. Mogelijk kunnen die nog aangevuld worden. Hieronder geven we de info die we tot nu hebben. 15-8-1948 - Statiekermis (veteranen kermiskoers) met een wielerwedstrijd. Statiekermis verloor haar glorie toen Wurfeld met het openluchtbal en kermis begon. Op de foto staan de bestuursleden van de statiekoers. 1. Jannes Coenen OF Conen, 2. Leon OF Theo Van de Bosch, 3. broer van 2? 4. Johannes (Jeangke) Hinoul (cafébaas in Overbeek), 5. Henri Peeters (postbode en fietswinkel; ook Henri van Claeske genoemd), 6. Door (Doorke; 1895-1953) Timmermans (cafébaas), 7. Jan Michiels (Janneke van de ‘Limburgia’-winkel), 8. Henri Verstappen (zoon van 12),

9. Bèr Raetschelders (Bèr van Jeangke Maantje), 10. Michel Vanhelden, 11. Va Trines (mulder, graanhandelaar?), 12. André Verstappen, 13. Herbert Maas, 15. Jeang Prikken, 16. Leo Hellings, 17. Jules Gutschoven (cafébaas), 18. Bèr Vanthoor (cafébaas) OF Toine Vanthoor (Toine van den oude barier), 20. Maas-Kammel (moeder van 13), 21. Maria Maas (dochter van 13). In deze uitgave plaatst de Werkgroep een foto van de carnavalsgroep “De lustige zigeuners” van het Bat. Graag alle inlichtingen hierover. Info en meldingen Werkgroep Documentatie Maaseik, Kleine Kerkstraat 30. e-mail: werkgroep@maaseik.be http://sites.google.com/site/dcmaaseik

13


bibliotheek

Plaat Préféré .

Schatten van Vlieg. Voor het vierde jaar op rij gaan kinderen tijdens de zomer op zoek naar de Schatten van Vlieg.

14

Ook in de bib van Maaseik en Neeroeteren zit een schatkist verstopt! In de schatkistjes vinden kinderen een kippenring met een unieke code. Die code verwijst naar één van de 40.000 kippeneieren uit een kunstwerk van Koen Vanmechelen, waarvan er slechts 1 bevrucht is. Heb je de ‘bevruchte’ code, dan word je in de Ketnet-studio tot peter of meter van het nieuwe kuikentje gekroond! Kinderen mogen zoveel schatten zoeken als ze willen, want er zijn nog een heleboel andere prijzen te winnen, en hey, misschien ontdekken jullie zo wel een nieuwe, leuke plek! Want er wacht jullie nog een creatieve afsluiting in het museum op de Markt! Deze zomeractie van Vlieg loopt tot en met 1 september 2013 en richt zich naar jonge kiekens... euhm jonge kinderen tot 12 jaar.

Openingsuren. Museum Maaseik: iedere dag tussen 10.00 en 16.00u. Bibliotheek Maaseik: maandag 13.00 tot 18.30u, dinsdag tot vrijdag 10.00 tot 18.30u, zaterdag 10.00 tot 15.30u. Bibliotheek Neeroeteren : dinsdag en donderdag 16.00 tot 18.30u, zaterdag en zondag 10.00 tot 12.00u, woensdag 13.00 tot 16.00u.


Nieuwe collecties voor de basisscholen van Dorne, Opoeteren en Voorshoven. Op woensdag 5 juni ontvingen de basisscholen van Dorne, Opoeteren en Voorshoven een aantal spiksplinternieuwe boeken voor hun schoolbibliotheek. Toen de uitleenposten van Dorne, Voorshoven en Opoeteren enkele jaren geleden gesloten werden, besliste het stadsbestuur dat de plaatselijke basisscholen hiervan geen hinder mochten ondervinden. Bij de sluiting ontvingen zij daarom een groot deel van de jeugdcollecties van de gesloten bibliotheken. Jeugdboeken verouderen echter snel. Om de collecties upto-date te houden, voorziet de bib van Maaseik om de twee

jaar een speciaal budget om nieuwe collecties aan te kopen voor deze scholen. Eind 2012 werd voor elke school een 120-tal nieuwe boeken aangeschaft en uitleenklaar gemaakt door het bibpersoneel. Schepen Myriam Giebens mocht deze mooie boeken overhandigen, samen met Sabine en Christiane, twee medewerkers die instaan voor de goede werking van onze jeugdafdelingen. De directies, leerkrachten en vooral de kinderen reageerden zeer enthousiast op de nieuwe collecties. Op de bijgevoegde foto’s ziet u een aantal leerlingen van elke school.

op de speelplaats van Dorne met de kinderen de kinderen van het tweede leerjaar snuisteren op de speelplaats van Voorshoven met de kinvan het eerste leerjaar in de nieuwe boeken voor hun schoolbiblio- deren van het vierde leerjaar theek (Opoeteren)

Sprookjesrondleidingen in de bib. De bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren ontvangen regelmatig klassen uit het basisonderwijs voor een rondleiding. Vooral de sprookjesrondleidingen vallen in de smaak. Op donderdagnamiddag 23 mei was de derde kleuterklas van De Sprong aan de beurt. De kleintjes werden verwelkomd door de goede fee en nestelden zich in de gezellige vertelhoek. Daar verscheen niemand minder dan Assepoester, ze had leuke boekjes in de jeugdafdeling gevonden, waaruit ze graag enkele stukjes liet zien. De goede fee loodste de klas verder door de jeugdafdeling. Aan de zelfbedieningsbalies kwam Roodkapje hen tegemoet. Ze had haar mandje gevuld met boeken en dvd’s voor grootmoeder. De kinderen wierpen een snelle blik op de volwassenenafdeling. Ze hielden even halt bij de stripverhalen en trokken naar de eerste verdieping. Welke sprookjesfiguur zou hen opwachten in de muziekafdeling? Bij het naderen hoorden ze een liedje van K3 door de boxen schallen. Ze herkenden ‘Alice in Wonderland’. Het raadsel was opgelost.

Samen met Alice en de goede fee verplaatsten ze zich naar de leeszaal, waar ze met succes de sprookjesquiz tot een goed einde brachten. Deze kleintjes hadden er niet alleen een betoverend uurtje opzitten, tegelijk leerden ze op een speelse manier flink wat bij over het uitgebreide aanbod van de bib.

15


Ed Franck, Alice in Wonderland en ... Maaseik! Op woensdag 15 mei maakte Ed Franck (1941) zijn opwachting in de bibliotheek van Maaseik. Sinds 1985 schreef deze auteur meer dan 70 boeken voor jonge lezers: verhalen voor kleuters, over het gewone leven van kinderen, poëzie voor jongeren, historische romans,…. Het is allemaal terug te vinden in zijn uitgebreide oeuvre, waar verschillende titels tussen zitten die ooit bekroond werden met belangrijke literaire prijzen. De jongere generatie kent Ed Franck vooral dankzij zijn knappe hertalingen van klassiekers zoals Romeo en Julia, Robinson Crusoë en Oliver Twist. Ook Alice in Wonderland van de Britse auteur Lewis Carroll (1832-1898) hoort thuis in dit rijtje eigenzinnige bewerkingen. Onze leesclub heeft het boek net besproken, daarom besloten we de schrijver uit te nodigen om zelf te vertellen waarom deze en andere mijlpalen uit de (jeugd)literatuur volgens hem nood hadden aan een facelift en hoe hij daarbij tewerk gegaan is. Ed Franck wilde het tijdens zijn uiteenzetting graag eerst over iets anders hebben. Als kind heeft hij namelijk een vijftal jaren in Maaseik gewoond en daarover had hij een aantal pittige anekdotes meegebracht, waarin o.a. hemelse orgelklanken, kwajongensstreken onder de korte rokjes van jonge meisjes en de ‘boekerij’ van een toenmalige jeugdbeweging een prominente rol speelden. En wie herinnert zich een kruisheer met een houten hand? We spreken hier over het einde van de jaren veertig… Uiteindelijk wilde de auteur met dit alles meegeven dat zijn passie voor boeken in Maaseik ontsproten is. Tussendoor las hij stukjes voor uit Zomer Zeventien (1990). In deze roman voor adolescenten wordt Maaseik nergens expliciet vernoemd, het gaat om een fictief verhaal over een jongetje dat Peter heet en naar San-

tiago de Compostella trekt, maar de schrijver heeft er heel wat ervaringen uit zijn eigen kindertijd in gestopt. Verrassend om dit allemaal te weten te komen! Zomer Zeventien is jammer genoeg niet meer aanwezig in onze bibliotheekcollectie. We moeten op zoek naar een tweedehandsexemplaar, al was het maar omdat dit boek niet mag ontbreken in onze afdeling ‘Maaseiker documentatie’. De avond stond in het teken van Alice in Wonderland, daarom gaf de auteur in het vervolg van zijn relaas aan waarom hij zich is gaan toeleggen op het bewerken van klassiekers. Alice in Wonderland was in dit kader één van de moeilijkste opdrachten, vermits er al een Franstalige uitgave bestond met dezelfde illustraties (van Rebecca Dautremer) en er aan de lay-out niet te tornen viel. Ed Franck heeft natuurlijk niet die Franse bewerking als uitgangspunt gebruikt, maar de oorspronkelijke Engelse tekst. de bib bedankt Ed Franck voor zijn onderhoudende lezing. Het publiek heeft vastgesteld dat hij niet alleen uitstekend schrijft, maar ook een rasverteller is!

Suggesties voor een spannende zomer. Thrillers en detectives van allerlei maten en soorten blijven het uitstekend doen in de bib, zeker tijdens vakantieperiodes. Of u nu een boon hebt voor psychologische thrillers, historische misdaadromans, avontuurlijke detectives of meeslepende politieromans, u vindt vast wel uw gading in de uitgebreide selectie. U treft deze boeken (wanneer ze niet uitgeleend zijn) de hele zomer lang aan via een speciale boekenstand in de buurt van de klantenservicebalie.

24 16

De bibliotheek is gesloten op zondag 21 juli (Nationale Feestdag) en donderdag 15 augustus (O.-L.-V.-Hemelvaart).

Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. www.maaseik.be


Cultuurcentrum Achterolmen – Vormingsaanbod. Cultuurcentrum Achterolmen verheugt zich nu al op uw reacties op het nieuwe en spannende vormingsaanbod voor het seizoen 2013-2014. In de loop van augustus zult u in uw brievenbus een nieuwe editie van “Cultuurmaaseik. be” aantreffen, die helemaal gewijd is aan het nieuwe vormingsprogramma. Bewaart u deze brochure, want zij verschijnt maar eens per jaar. Nog meer informatie vindt u vanaf dan ook op onze website. Overigens: voor het eerst presenteert het cultuurcentrum een aantal cursussen met een bijzonder tarief voor mensen die genieten van het OMNIO-statuut. U moet wel een bewijsdocument, b.v. van het ziekenfonds, kunnen voorleggen. Informeert u zich bij de inschrijving. Zit u nu al met vragen? Wendt u zich dan aan Jacques Dalemans (089 565 99 51 of jacques. dalemans@maaseik.be.

Nieuw Bestuur voor de Stedelijke Cultuurraad Maaseik. Tijdens de algemene vergadering van de Stedelijke Cultuurraad Maaseik op 16 mei 2013 werd het nieuwe bestuur voor de beleidsperiode 2013-2019 voorgesteld: ▪▪voorzitter: Christianne Wouters ▪▪ondervoorzitter: Willy Simons ▪▪penningmeester: Jacob Segers. Daarnaast maken ook de volgende personen deel uit van het Bestuur van de Cultuurraad: Stemgerechtigd: Ria Flamant, Catho Gerits, Gerda Boonen Johnny Hamal, Peter Hendrikx, Mathieu Dirkx, Henk Op het Veld, Arno Segers, Marcel Leduc, Gène Savelkoul en Pierre Stals. Statutair en niet-stemgerechtigd: Myriam Giebens, schepen voor Cultuur, Martin Goossens, departementshoofd Externe Zaken en Eric Langie, cultuurfunctionaris als secretaris van de SCM. Meer informatie over de cultuurraad vindt u op www.maaseik.be.

17


18


Wat moet ik doen wanneer ik een wapen bezit? De lijst met vrij verkrijgbare vuurwapens, de zogenaamde HFD-lijst (historische, folkloristische en decoratieve wapens), wordt afgeschaft. Dit betekent dat voortaan geen enkel vuurwapen nog vrij kan verkocht worden (een vergunning moet worden aangevraagd). Bent u in het bezit van een dergelijk wapen, dan heeft u een jaar de tijd om een vergunning aan te vragen. Deze vergunning kan bij Politie Maasland aangevraagd worden. Een folder met uitleg over de veranderingen vindt u terug op: http:// justitie.belgium.be/nl/binaries/1619-Wappens-NL_tcm265-224343. pdf Meer informatie over de nieuwe wetgeving vindt u op de website van de provincie terug (http://www.limburg.be/Limburg/wapenwet/Actuele-informatie/Afschaffing-HFD-lijst.html). Info Politie Maasland Maastrichtersteenweg 21 tel: (089)56.92.11 fax: (089)56.92.93

30e editie Maaslandtornooi. 30 jaar geleden kwamen enkele leden van Tennisclub Maaseik op het idee om een “dubbel gemengd gezelligheidstornooi” leven in te blazen. We zijn nu 30 jaar later en het tornooi is uitgegroeid tot “het dubbel gemengd tornooi bij uitstek”. Jaarlijks nemen er zo’n 125 koppels deel aan dit tornooi. Iedere deelnemer speelt minimum 4 wedstrijden. Het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen” staat hoog in het vaandel. U bent niet noodzakelijk lid van een tennisclub, maar moet

wel minstens 21 jaar zijn om deel te nemen aan dit tornooi. Inschrijven kan nog tot en met 18 juli! Alle info en het inschrijvingsformulier vindt u op www.maaslandtornooi.be. Om de viering wat kracht bij te zetten worden er tal van nevenactiviteiten georganiseerd. Hier volgt een klein aanbod: culinaire thema-avonden; BBQ; optredens; DJ’s, ... en op zondag “bonte zondag”, hoe bonter hoe beter met daarnaast kinderanimatie. Kom gerust een kijkje nemen of schrijf in!!!

191


20


Dag van de Klant 2013 komt “Lekker Dichtbij!”

Op zaterdag 28 september is het weer zover, dan vindt de jaarlijkse Dag van de Klant plaats. Dit jaar al voor de 26ste keer bedanken handelaars hun klanten voor het vertrouwen. Ze doen dit naar gebruikelijke gewoonte met leuke dagattenties. Tijdens deze editie focussen we nóg meer op de lokale meerwaarde van de detailhandel, met de Dag-slogan “Lekker dichtbij!”. Je hoeft immers niet ver te gaan om gezellig te winkelen, het kan vlakbij je woonplaats.

Kom langs op zaterdag 28 september bij de handelaars in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren en laat u verwennen met rozen, roostasjes, cuberdons of andere verrassingen! Gezellig winkelen kan immers lekker dichtbij! Meer info: www.dagvandeklant.be

Natuurbeheer levert zeldzame orchidee op in natuurgebied Bergerven. Eind mei van dit jaar werd in natuurgebied Bergerven een bijzondere ontdekking gedaan door de beheerplanners van Limburgs Landschap vzw. Maar liefst twee exemplaren van de grote keverorchis werden er waargenomen. De grote keverorchis is een vrij zeldzame soort in Vlaanderen en wordt voornamelijk aangetroffen in Haspengouw. In Bergerven zou de invloed van de Zuid-Willemsvaart (die gevoed wordt door het kalkrijk water van de Maas) een verklaring kunnen zijn voor deze vondst. De naam keverorchis. De keverorchis maakt een muskusachtige stof aan die lijkt op de sexlokstoffen van vrouwtjeskevers. Mannetjeskevers willen daarom met de bloem paren. Bij die pogingen krijgen ze dan een beetje stuifmeel op hun lijf. Als ze dan naar een andere bloem gaan en het opnieuw proberen, dan komt dat stuifmeel op de andere bloem terecht. Als een kever op bezoek geweest is vouwt de plant een van de kroonbladen over de stempel, zodat de bloem niet zichzelf bestuiven kan. Na een paar uur komt de stempel weer vrij. Op deze manier zorgt een keverorchis ervoor dat hij bevrucht wordt. Wat is Limburgs Landschap vzw? Natuurvereniging Limburgs Landschap vzw is in Vlaams Limburg actief en streeft sinds 1971 naar meer natuur in Limburg. In de eerste plaats gebeurt dat door natuurgebieden aan te kopen, te beheren en in te richten. Daarnaast laat Limburgs Landschap vzw iedereen kennis maken met haar natuur door de beheerde gebieden zoveel mogelijk open te stellen. Intussen heeft Limburgs Landschap vzw zo’n 2250 ha natuur onder haar hoede! Meer info over onze natuurgebieden en werking vind je op: www.limburgs-landschap.be Word lid. Vindt u het beschermen van de Limburgse natuur belangrijk? Steun Limburgs Landschap dan met het verwerven van meer natuur en maak met 15 euro per jaar zo het verschil! Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer IBAN - BE 28 4564 0220 0120, BIC - KREDBEBB met vermelding ‘lidgeld’. Als dank voor uw steun ontvangt u het welkomstpakket en 4 maal per jaar het Limburgs Landschap Magazine.

2118


“Wanneer ge kersen wilt eten, moet ge de bijen niet vergeten.”

Meer dan 80% van de Europese plantensoorten en zo’n 84% van de land- en tuinbouwgewassen zijn afhankelijk van insecten voor de bestuiving. Bestuivende insecten zijn dus cruciaal voor onze voedselproductie. Door maaien, zware bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen is er een sterke achteruitgang van veel wilde nectar- en stuifmeelgevende planten van tuinen, bermen, graslanden en akkers. In akkers en weiden staan tegenwoordig vaak weinig tot geen bloemen. Door deze achteruitgang van de wilde planten, en dus het voedselaanbod van stuifmeel en nectar, gaat ook de bestuivende fauna sterk achteruit. De grootste groep van bestuivers zijn de bijen. In Vlaanderen zijn er naast de honingbijen bijna 350 soorten de wilde bijen (zandbijen, behangersbijen, zijdebijen, bloedbijen, wespbijen, hommels, ...). Door de combinatie van het verarmde landschap, klimaatverandering en niet in het minst het pesticidengebruik verzwakken de bijenpopulaties en zijn ze gevoeliger voor bijenziektes en parasieten. Jaarlijks sterft dan ook een belangrijk percentage van het bijenvolk af. Dit gaat ook voor ons gevolgen hebben. De bijen zijn meer dan ooit in nood en hebben onze hulp nodig! Wat kunnen we doen? Gebruik geen pesticiden in je tuin. Plaats bijvoorbeeld een bijenkastje voor solitaire bijen, bouw een insectenhotel of gebruik een hoekje als insectenreser-

22

vaat. Zorg voor insectenvriendelijke en nectarrijke aanplantingen en bloemenweides. Er zijn bijvriendelijke planten voor alle doeleinden: bloemen(borders), moestuin, kruidentuin, bloembollenweide, gazon, struiken, hagen/heggen, houtkanten. Via de zoekterm ‘bijen’ of ‘bijvriendelijke planten’ vindt u op internet heel wat info en plantensoorten. U kan ook een plantenlijst opvragen via de dienst leefmilieu (milieu@maaseik.be, 089/560.560). Als landbouwer: Gebruik zeker geen neonicotinoïden. Deze zijn verantwoordelijk voor massale bijensterfte de voorbije jaren, evenals sterfte van dieren in bijvoorbeeld oppervlaktewateren. Behoud hagen en houtkanten en ploeg niet tot tegen beek of perceelsrand. Beheer perceelsranden op een natuurvriendelijke manier. Hiervoor bestaan toelages van de VLM. Voorzie stroken met wilde bloemen of bloemenmengsels specifiek voor bijen en andere insecten (vb. Tübinger mengsel voor zware gronden, of Brandenburger mengsel voor zandgrond). Overweeg biologische producten op te nemen in je gewassen en zoek lokale afzetmarkten. Tegen extra bloemenpracht kan niemand bezwaar hebben en geen enkel dier werkt zo hard voor ons als de bij. Laten we dus een inspanning doen voor deze levensnoodzakelijke werkers. Heb je een eigen bijenproject (vb. kast, hotel voor wilde bijen, bloemenweide, bijvriendelijke tuin,…)? Geef gerust een seintje. Wij zetten inspirerende voorbeelden graag in de kijker.


Compost van ‘t vat Met een compostvat houdt u ondanks het beperkte formaat van uw tuin ter plaatse de natuurlijke kringloop in stand: van afval maakt u grondstof en met dat eindproduct kan u wonderen doen voor de bodem van uw tuin en wat erin groeit. Houdt u rekening met de regeltjes hieronder, dan lukt dat alles zoals het spreekwoordelijke fluitje van een cent. Wat is zo’n vat? Een compostvat heeft een inhoud van 200 tot 500 liter en is gemaakt van gerecycleerde kunststof. Waarom is zo’n vat ideaal voor het composteren van kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval? Omdat het materiaal in het vat kan opwarmen zonder uit te drogen: de plastic behuizing houdt immers de verdamping tegen. De kleur van het vat is van belang: ze moet voldoende donker zijn, zodat het vat de warmte van de zonnestralen maximaal opneemt. Het deksel moet zwaar genoeg zijn zodat het niet wegwaait bij een hevige windstoot, maar moet tegelijk voldoende lucht doorlaten en gemakkelijk hanteerbaar blijven. Let bij de aankoop op het verluchtingssysteem: voor het composteren zijn immers niet alleen warmte en vochtigheid van belang, maar ook de toevoer van zuurstof. Het compostvat moet onderaan gaten hebben (niet opzij!). Daardoor kan de lucht van onder naar boven circuleren. Het overtollige vocht kan langs die gaten wegsijpelen en de bodemorganismen (insecten en wormen) die nodig zijn voor het composteringsproces kruipen langs daar naar binnen. De meeste compostvaten hebben onderaan een schuif. Door die te openen kan u gemakkelijk nakijken hoe het met de kwaliteit van uw compost gesteld is. Waar zet u dat ding? Een compostvat komt best op een zonnige plek in de tuin zodat het gemakkelijk zonnewarmte kan opnemen. Opwarming van het materiaal in het vat versnelt immers de vertering tot het begeerde eindproduct. Laat de buitenrand rusten op tegels of balken, zodat het vat niet wegzakt in de bodem. Aan het werk. Verbeter de luchtcirculatie door onderaan te beginnen met een laag takjes, houtsnippers, verwelkte snijbloemen of kamerplanten. U kan ook starten met een laagje aarde of goed verteerde compost (te koop in tuincentra of bij sommige intercommunales - of vraag er wat bij een buur of kennis). Vervolgens kan u het compostvat dagelijks bijvullen met uw keuken- en tuinafval, maar let vooral op drie dingen: ▪▪voeg niet te veel van één soort materiaal (bv. gazonmaaisel) in één keer toe ▪▪meng droger materiaal met natter afval ▪▪maak het afval fijn genoeg (geen hele koolstronken bv.). Met een beluchtingsstok (een soort haak aan een steel, zelf te maken of te koop in tuincentra of eventueel in het gemeentehuis van je woonplaats), kan u de verschillende soorten afval vermengen. Eén tot twee keer per week, steekt u de beluchtingsstok in het vat, u draait hem een kwartslag en trekt de stok er weer uit. Na ongeveer zes maanden heeft u gebruiksklare compost van hoogstaande kwaliteit.

Velt Maasoeter. Blauwbessen plukken. Het jaarlijkse “blauwbessen plukken” van VELT-Maasoeter gaat dit jaar door op zondag 4 augustus 2013. De fietsers vertrekken om 13.30 uur aan de kerk van Neeroeteren. Afspraak te Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121, om 14.30 uur. Fruit en bessen plukken is een “must” om heerlijk en gezond te smullen, of om later uw eigen jam te maken . Een ideale uitstap voor de kinderen en de hele familie. Voor VELT-leden is de uitstap gratis. Niet-leden betalen €1,00. Graag even aanmelden op 089/86 70 11 of e-mail: ludo.zanders@euphonynet.be

Tomaten proeven. Bij tomatenrassen denk je al vlug aan moneymaker, meerhokkige vleestomaat, of de beroemde Coeur de Boeuf. Maar ons VELT-lid Eddy heeft tomatenrassen in diverse kleuren en vormen: witte, zwarte, rode, roze en gele tomaten. Hij heeft er meer dan 200 soorten! Wie wil mee genieten van dat moois, kan dat bij Eddy op zondag 11 augustus om 10.00 uur. Drievekkenweg 1 te Neeroeteren. Voor VELT-leden is de activiteit gratis. Niet-leden betalen €1. Graag even aanmelden op 089/86 70 11 of e-mail: ludo.zanders@euphonynet.be

23 25


Verstandig omspringen met water. Verstandig omspringen met water valt uiteen in twee onderdelen: enerzijds zo weinig mogelijk drinkwater gebruiken voor toepassingen die dat niet vragen en anderzijds de hoeveelheid verbruikt water beperken. Daarom moeten we eerst nagaan voor welke doeleinden we water gebruiken dat niet van een drinkwaterkwaliteit hoeft te zijn en waar er mogelijkheden zijn om het met minder water te doen. Drinkwater gevraagd ? Voor slechts een verbluffend klein percentage van ons verbruik is een drinkwaterkwaliteit vereist: ▪▪drinken uiteraard (koffie, thee, gewoon water) ▪▪eten bereiden (groenten spoelen, kookwater) ▪▪vaat ▪▪tanden poetsen ▪▪bad of douche Voor alle andere toepassingen (toiletspoeling, textielwas, schoonmaken, ...) volstaat een niet-drinkwaterkwaliteit, bv. gefilterd regenwater: Waar kan het minder? De praktijk heeft bewezen dat het huishoudelijk waterverbruik gemakkelijk met 25% kan dalen zonder enig verlies van comfort. Je moet dan uiteraard een aantal degelijke watersparende maatregelen doorvoeren. Dat levert je naast een goed gevoel een dubbel financieel voordeel op: niet alleen

Halteplaats De Lijn verhuist. 24

Uw bus verhuist. Nu de werken aan de Burgemeester Philipslaan af zijn, verhuist de halteplaats van De Lijn van de Maastrichtersteenweg naar de Burgemeester Philipslaan. Dit gaat in vanaf 1 september 2013.

de factuur van de drinkwatermaatschappij daalt maar ook de heffing op het afvalwater - die wordt immers berekend op grond van je waterverbruik. Verlies tegengaan: evident. Herstel lekkende leidingen, kranen en stortbakken van wc’s zo snel mogelijk. Niet verspillen

▪▪laat kranen niet lopen terwijl je je inzeept onder de douche, je handen wast, je tanden poets of de vaat doet.

▪▪gebruik bij het wassen van je auto liever een paar emmers

en/of een gieter dan een tuinslang: zo’n ding verslindt namelijk water, terwijl je bij het gebruik van emmers meer controle hebt over de gebruikte waterhoeveelheid ▪▪hou de afstand tussen de productiebron en het aftappunt van warm water zo klein mogelijk: zo heb je snel water van de gewenste temperaturen en hoef je geen grote hoeveelheid te laten weglopen ▪▪ook ééngreepsmengkranen en thermostaatkranen hebben het voordeel dat je minder lang moet wachten (lees: minder water moet laten lopen) tot het water de juiste temperatuur heeft ▪▪start de wasmachine pas als ze helemaal gevuld is ▪▪kies tuinplanten die aan ons klimaat aangepast zijn, zodat je de siertuin niet moet besproeien. Even functioneel met minder ▪▪beperk voorwasprogramma’s. Ossengalzeep en weken in een teiltje hebben hetzelfde resultaat ▪▪neem geen bad maar een douche: even schoon, maar wel met minstens de helft minder water ▪▪monteer een spaardouchekop: zo’n kop verbruikt tot 50 % minder water dan een gewone douchekop en is niet duurder ▪▪spaarperlatoren of bruismondstukken (eventueel gecombineerd met een doorstroombegrenzer) kunnen het debiet van wastafel- en spoelbakkranen aanzienlijk beperken ▪▪zorg voor een zuinige wc-spoeling - met een spaarknop (grote/kleine boodschap), een spaargewicht (laat de waterstop sneller afsluiten), of een paar gevulde flessen in de stortbak ▪▪vraag bij de aankoop van nieuwe apparaten (bv. wasmachines) naar het waterverbruik:er bestaan zeer grote verschillen tussen merken en types ▪▪begiet je moestuin ‘s avonds: overdag verdampt aanzienlijk meer van het toegediende water


Aanvraagformulier voor de toelage aan particulieren als compensatie voor de afwezigheid van riolering. De compensatie is gelijk aan het bedrag van de heffing voor de afvoer van drinkwater inclusief BTW (vermeld op de factuur) met een maximum van 40 euro. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling dient voldaan te zijn aan volgende voorwaarden: 1. De waterfactuur werd afgeleverd op naam van een natuurlijk persoon. (= geen vennootschap) 2. Het perceel waar de betrokken woning is gelegen grenst aan het openbaar domein waar ter plaatse geen riolering aanwezig is. Dit formulier dient ingevuld terugbezorgd te worden bij het stadsbestuur van Maaseik, dienst werken, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik, ten laatste op 1 december 2013 . Aanvragen na deze datum geven geen recht op het toekennen van een toelage. Voor bijkomende informatie kan u terecht bij de stedelijke dienst werken op het telefoonnummer 089/560.588 of bij de milieudienst 089/560 589. Verder zijn bij deze aanvraag te voegen: ▪▪Een kopie van de waterfactuur van de VMW die het volledige jaarverbruik van 2012 weergeeft + de bijhorende detailnota ▪▪Een bewijs van betaling (of kopie ervan) Aanvragen na 30 november 2013 geven geen recht meer op toekenning van een toelage. Gegevens aanvrager: Naam .................................................................................... Voornaam.................................................................................................. Adres (straat + nr)...................................................................................................................................................................................... Plaats (postcode + woonplaats).......................................................................................................................................................... Bankrekeningnummer ........................................................................................................................................................................... Telefoonnummer ..................................................................................................................................................................................... Huurder of eigenaar (schrappen wat niet past) Gegevens woning: Adres (straat + nr) .................................................................................................................................................................................... Kadastrale gegevens ............................................................................................................................................................................... (indien gekend) Aantal bewoners........................... Te ....................................................... op (datum) .........................................

Handtekening

25


Savebord aan ovonde bij Pater Sangersbrug. Schepen voor verkeer, Yvonne Van Dooren, was aanwezig toen op zondag 23 juni de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een Savebord plaatste aan de ovonde bij de Pater Sangersbrug. De plaatsing gebeurde in het licht van het project Save-Charter Steden en Gemeenten, waaraan Maaseik meewerkt. Save staat voor ‘Samen Aktief voor Veilig Verkeer’. Doel is om een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren met zeer veel aandacht voor plaatsen waar kinderen en jongeren vaak aan het verkeer deelnemen. Aan de Pater Sangersbrug komen ieder dag vele honderden jongeren per fiets langs om naar school te gaan. Daarom werd deze plek door de vereniging uitgekozen om er een bord te plaatsen. Het bord is gelijktijdig een herinnering aan de 22-jarige Timmy Maessen, die op de brug op 23 januari verongelukte.

Yvonne Van Dooren, schepen van verkeer, onthulde het SAVE-bord aan de ovonde.

Parkeren langs de ringlaan in Maaseik verboden. De stad Maaseik keurde het politiereglement goed over het invoeren van een blauwe zone op de parkeerplaatsen in de zone Maasbrug – Koningin Fabiolalaan – Bleumerhoven en de zone Koning Boudewijnlaan – Schillingsstraat. Gelijktijdig wordt een parkeerverbod ingevoerd op het plein ter hoogte van de Pater Sangersbrug tussen de Koningin Fabiolalaan en Bleumerhoven.

26

Concreet. Op volgende locaties wordt een zone met beperkte parkeertijd ingevoerd: ▪▪Koning Boudewijnlaan – Schillingsstraat ▪▪het plein ter hoogte van de Koningin Fabiolalaan en Bleumerhoven. ▪▪tussen de Koningin Fabiolalaan en Bleumerhoven is er verboden te parkeren.


Seniorencinema seizoen 2012-2013. Datum

Film

18.09.2012 16.10.2012

Aantal

Datum

Film

The best exotic Marigold Hotel 121

17/09/2013

JAGTEN

La source des femmes

183

8/10/2013

QUARTET

27.11.2012

The help

197

12/11/2013

THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN

29.01.2013

Intouchables

401

3/12/2013

VERGISS MEIN NICHT

26.02.2013

Monsieur Lazhar

213

26.03.2013

A royal affair

184

Totaal

1299

Gemiddelde per voorstelling

217

Vergelijking seniorencinema 2007-2013. Seizoen

Totaal aantal

Gemiddeld

2007-2008

300

50

2008-2009

652

108

2009-2010

881

147

2010-2011

899

150

2011-2012

1233

205

2012-2013 1299 217 De cijfers spreken voor zich: seniorencinema is een vaste waarde geworden voor vele inwoners van Maaseik en omstreken. Wij zijn uiteraard erg blij met het toenemende succes van onze gezellige filmmatinees. Hou vanaf september alvast volgende data vrij:

Na vijf jaar seniorencinema zien wij ons genoodzaakt de prijs van seniorencinema te verhogen. Vanaf september betaalt u voor de film en een tasje koffie €5. Het stempelkaartje blijft bestaan; dus vier keer kijken is één keer gratis! Zoals je ziet is er in december een extra film. Deze vertonen we in het kader van het actiejaar dementie van de senioren raad. We starten op 17 september met Jagten. De pas gescheiden vader Lucas is kleuterleider in een klein dorp in Denemarken. Op een dag wordt hij beschuldigd van het seksueel misbruik van Klara, het dochtertje van Lucas’ beste vriend Thee. Hoewel het duidelijk is dat Lucas onschuldig is, wordt hij toch slachtoffer van massahysterie en in het dorp wil niemand meer iets met hem te maken hebben. Het Maaseiker publiek koos Jagten als beste Zebrafilm van 2012. Na vijf jaar seniorencinema zien wij ons genoodzaakt de prijs van seniorencinema te verhogen. Vanaf september betaalt u voor de film en een tasje koffie € 5,00. Het stempelkaartje blijft bestaan; dus vier keer kijken is één keer gratis!

27


Tien signalen van dementie. Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Onderstaande verschijnselen doen zich in samenhang voor. We spreken pas van dementie als deze verschijnselen zo ernstig zijn dat ze het dagelijks leven verstoren. 1. Vergeetachtigheid. Mensen met dementie vergeten nieuwe informatie, belangrijke data of gebeurtenissen. Ze stellen steeds dezelfde vragen en zijn afhankelijk van spiekbriefjes of familie. 2. Problemen met dagelijkse dingen. Gewone dingen, zoals hobby’s of de financiën regelen gaan steeds moeilijker. Ook plannen, of activiteiten in een bepaalde volgorde, leveren problemen op. Bijvoorbeeld koffie zetten of koken. 3. Vergissingen met tijd en plaats. Het besef van tijd en plaats wordt minder, waardoor iemand met dementie moeilijker kan bepalen hoe laat, welke dag, welk seizoen of welk jaar het is. De weg vinden wordt moeilijker. Mensen met dementie vergeten soms waar ze zijn en hoe ze er zijn gekomen. 4. Taalproblemen. Het gebruiken en begrijpen van taal kan moeilijker worden. Hierdoor kunnen mensen met dementie gesprekken lastig volgen, eenvoudige woorden vergeten, niet meer goed schrijven en steeds moeilijker op namen komen. 5. Spullen kwijtraken. Iemand met dementie raakt spullen kwijt en kan niet achterhalen waar hij ze gelaten heeft. Vaak blijken spullen op vreemde plekken te liggen, bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast. 6. Slecht beoordelingsvermogen. Situaties inschatten en keuzes maken wordt lastiger. Mensen met dementie kunnen aanbiedingen slecht inschatten, dingen kopen die niet nodig zijn of grote sommen geld uitgeven. 7. Terugtrekken uit sociale omgeving door faalangst. Doordat mensen met dementie problemen ondervinden bij de hobby’s en praten, kunnen zij een soort faalangst krijgen. Uit angst het fout te doen onderneemt iemand met dementie minder en zit bijvoorbeeld urenlang voor de televisie en slaapt veel langer. 8. Veranderingen in gedrag en karakter. Gedrag en karakter kunnen veranderen en stemmingen opeens wisselen. Door de dementie wordt iemand vaak verward, achterdochtig, depressief of angstig en zonder aanleiding kwaad of verdrietig. 9. Onrust. Het lijkt of iemand met dementie steeds iets zoekt, moet opruimen of iets anders moet doen. Dit constante gevoel van onrust leidt vaak tot slaapproblemen. 10. Visuele problemen. Problemen bij lezen, afstand inschatten of onderscheiden van kleur of contrast, terwijl de ogen op zich goed werken. Ook herkennen mensen met dementie zichzelf soms niet in de spiegel. Blijf niet met vragen zitten, maar maak bij twijfel een afspraak met je huisarts.

28

Maaidienst. Bent u 65+, heeft u een bescheiden inkomen en heeft u het moeilijk met het onderhoud van uw tuin? De maaidienst helpt een handje bij het maaien en het wieden. De dienst vraagt slechts €5/uur. Wil u meer weten? Dienst welzijn, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be

Dementiejaar 2013: komende acties van de seniorenraad. Een deel van de opbrengst van het seniorenfeest in mei (€1/p.p.) gaat naar de Stichting Alzheimer. In het najaar zal €300 aan deze organisatie overgemaakt worden. Een delegatie van de seniorenraad is gaan kijken naar verteltheater ‘Mist... mijn moeder en ik’ door Leen Persijn. Leen’s moeder werd dement en de dochter vertelt hier op een aangrijpende manier over. Je kan zelf komen kijken op 2 oktober 2013, 13.30 uur, in het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maaseik aan de Prinsenhoflaan. Inkom €4 inclusief een koffie/drankje in de pauze. Inschrijven kan bij: dienst welzijn, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be of bij uw gepensioneerdenbond.

Lezing. Noteer ook alvast een zeer interessante lezing over (omgaan met) dementie: op 30 oktober 2013 verwelkomen wij Katrien Moors van het expertisecentrum dementie ‘Contact’ (Hasselt) in het ontmoetingshuis van Voorshoven. Katrien Moors geeft meer uitleg over wat dementie is, wat dementie niet is, de medische aspecten, de beleving van de persoon met dementie. Ze geeft adviezen over de omgang en communicatie met personen met dementie. U bent welkom om 13.30 uur. De lezing is gratis. U kan zich inschrijven bij de dienst welzijn, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be of bij uw gepensioneerdenbond.


Nieuws uit de Seniorenraad. De seniorenraad werkt aan de volgende doelen: 1. Organisatie van het lokaal overleg rond het beleid voor senioren in samenspraak met de verschillende verenigingen van, door en voor senioren. 2. Sensibilisering van het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke diensten, specifieke doelgroepen met bijzondere aandacht voor (kans)armere senioren, en de algemene bevolking. 3. Bespreking van knelpunten die inclusie van senioren in de maatschappij bemoeilijken en initiatieven die het welzijn van deze personen verhogen en inclusie mogelijk maken. 4. Opmaak van adviezen voor het lokale beleid op eigen voorstel of op vraag van lokale overheden. 5. Organisatie van bepaalde seniorenactiviteiten die informerend en/of groepsopbouwend zijn. De raad is samengesteld uit afgevaardigden van de gepensioneerdenbonden, de ziekenzorgkernen en twee niet-georganiseerde senioren. Om de raad te vervolledigen wordt een onafhankelijke 60-plusser gezocht, die graag meedenkt en -werkt aan een seniorvriendelijke gemeente. De seniorenraad komt eenmaal per twee maanden samen. Bent u geĂŻnteresseerd of wil u meer informatie? Neem dan even contact op met het secretariaat van de seniorenraad: dienst welzijn, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be

Massaal op de schaal in Maaseik. De cursus massaal op de schaal in Maaseik startte op dinsdag 30 april en wilde zoveel mogelijk inwoners van Maaseik kennis laten maken met gezonde eet- en leefgewoonten. De deelnemers waren niet zo talrijk, maar wel heel erg gemotiveerd! We startten dinsdagavond op de weegbrug van het containerpark te Neeroeteren en zetten daar met de groep een totaal gewicht van 680 kg neer. Gedurende 8 weken kwamen de deelnemers 2 keer per week samen om te bewegen en onder begeleiding van een diĂŤtiste van het Wit-gele kruis, gezonde voedingsgewoonten onder de loep te nemen. Donderdag 20 juni sloten we de sessies af met een tevreden groep, een gewichtsverlies van 20 kg ( op 8 deelnemers) en een gezonde receptie. De deelnemers kijken al uit naar de volgende sessies! De dienst welzijn, de sportdienst, het wit-gele kruis en logo Limburg werkten mee.

29


Reisapotheek. De onmisbare ingrediënten. Een pijnstiller, een middel tegen diarree of een koortswerend middel: in België zijn het gangbare middelen, maar in het buitenland zijn ze niet altijd beschikbaar of hebben ze een andere naam. Op reis is het daarom verstandig om een beperkte basisapotheek mee te nemen. Als u een chronische aandoening heeft, dan moet uw reisapotheek vanzelfsprekend uw gebruikelijke geneesmiddelen bevatten. Neem voldoende van deze middelen mee en voorzie ook een reservevoorschrift: op die manier bent u ook op het onvoorziene voorbereid. Als u een bril draagt, is het ook nuttig om een kopie bij u te hebben van het voorschrift van de oogarts. Idealiter omvat uw reisapotheek ook: ▪▪middelen tegen diarree (nuttig bij ‘tourista’) ▪▪een middel dat snijwonden en andere wonden kan ontsmetten ▪▪kompressen, verbanden en zwachtels ▪▪een middel tegen reisziekte ▪▪een zonnecrème met een hoge beschermingsfactor ▪▪een koortsthermometer ▪▪paracetamol tegen pijn en koorts Vergeet ook uw voorbehoedsmiddel niet. In sommige landen zijn condomen niet zo makkelijk te krijgen als in België. Bovendien is de kwaliteit vaak twijfelachtig!

Fit in je hoofd, goed in je vel! 10 tips voor een goed gevoel. Je gelukkig voelen, beter met moeilijke situaties omgaan, je veerkracht verhogen, meer grip op je leven krijgen ... De workshop “Fit in je hoofd, goed in je vel” helpt je daarbij! Twee uur lang gaan we aan de slag met tien eenvoudige tips. Deze cursus is bedoeld voor iedereen, maar richt zich in eerste instantie tot jonge ouders.

30

Tipje van de sluier Hoe gaan we tewerk? De eerste tip is “Vind jezelf oké”. Een kortfilm geeft eerst een inleiding op deze tip. Je krijgt dan de gelegenheid om vanuit je eigen levenservaring te praten en anderen hun verhaal te horen. De begeleider van Vormingplus sluit af met praktische adviezen die je later in je dagelijks leven kan blijven toepassen. De rode draad doorheen deze workshop zijn de tien tips van

www.fitinjehoofd.be. Benieuwd naar de negen andere? Schrijf je in! Praktische informatie We organiseren deze workshop 2 keer: Woensdag 2 oktober 2013 Uur: 19u30 – 21u30 Plaats: Cultureel Centrum Neeroeteren, Scholtisplein 2 te Neeroeteren. Prijs: 9 euro (informeer naar kortingen) Donderdag 24 oktober 2013 Uur: 19u30 – 21u30 Plaats: Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 te Maaseik. Prijs: 9 euro (informeer naar kortingen) Inschrijven kan voor beide momenten bij Jacques Dalemans, Cultuurcentrum Achterolmen Van Eycklaan 72 te Maaseik tel: 089/56.99.56. of per mail: jacques.dale-

mans@maaseik. Vermeld dan je adres, telefoon- en/of gsm-nummer, je geboortedatum en je beroep. Om iedereen maximaal van de workshop te laten profiteren kunnen we 16 deelnemers toelaten. In samenwerking met Vormingplus Limburg en De Limburgse logo’s.


Nieuws van de Wereldwinkel.

Tijdens de zomermaanden is er niets lekkerder dan een slaa tje of een koud hapje. Het wereldwinkelassortiment werd sinds kort aangevuld met enkele dressings: een fruitige, olievrije dressing op basis van balsamico-azijn, verrijkt met peren- en druivensap alsook een wijnazijn met youngberries (een braamsoort), aardbeien en frambozen. Om lekkere hapjes te kunnen maken, is er de tapenade met zongedroogde tomaat en olijven; deze smaakt heerlijk op vers stokbrood, toostjes of kaas. Tapenade Zongedroogde Tomaat Wijnazijn Kaapse VruchtenOlie & Azijn Balsamico Splash Peer DruifOlie & Azijn Al deze producten worden geprodudeerd door Nantekara African Foods, een klein familiebedrijf dat culinaire producten produceert met een Afrikaanse signatuur. De producten van Nantekara vinden hun weg naar Fair Trade Original via de marketing- en exportorganisatie Turqle Trading in ZuidAfrika. Naast de eigen productie assembleert Nantekara geschenkverpakkingen met producten afkomstig van verschillende leveranciers die aan Turqle Trading leveren. De laatste jaren werkt Nantekara African Foods aan vergroting van de lokale afzet. Met ondersteuning van Fair Trade Original is er voortdurende aandacht voor HACCP (voedselveiligheid) met daarbij behorende trainingen.

Daarnaast zijn groepstrainingen uitgevoerd en gefinancierd, zoals Voluit Vrou (gericht op zelfbewustzijn), Business Skills (hoe functioneert een bedrijf), Arbeid en Wetgeving, EHBO en veiligheid op de werkvloer en het Know Your Status programma rondom HIV en AIDS. Alle trainingen versterken de kennis en vaardigheden van de medewerkers die daardoor ook beter inzetbaar zijn elders in de arbeidsmarkt. Bovendien is het schoolgeld voor de kinderen van de medewerkers betaald door de Fair Trade Trust. In de maand JULI zijn er solden in de wereldwinkel: leuke en originele spulletjes aan VOORDEELPRIJZEN. Wereldwinkel Maaseik, Pelserstraat 41, Tel: 089/57.25.99 Open op woe-vrij-zat. van 10.00 tot 18.00u

Werknemers. Nantekara African Foods telt 10 medewerkers en heeft haar sociaal beleid in haar missie verwoord. Via de Fair Trade Trust - een fonds waarin zowel Turqle Trading als Fair Trade Original financieel bijdragen - is er de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de ontwikkeling van de medewerkers, voornamelijk vrouwen. Een aantal van hen heeft individuele trainingen gevolgd: computertrainingen en rijvaardigheid.

31


Gemeenteraad keurt nieuw subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking goed. De Gemeenteraad heeft op 24 juni het nieuwe subsidiereglement voor ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. Het nieuwe reglement is er gekomen door een toename van het aantal ‘particuliere’ initiatieven in de ontwikkelingssamenwerking. Dat kunnen lokale verenigingen zijn die een project in het Zuiden hebben opgezet, maar evengoed jongeren die een stage of vrijwilligerswerk verrichten in ontwikkelingslanden. In het nieuwe reglement is nog altijd sprake van vier soorten subsidie: projectensteun, noodhulp, rugzakverhalen en sensibilisatie. De voorwaarden zijn echter waar nodig verfijnd en de aanvraagprocedure vereenvoudigd. Zo kunnen aanvragen voor rugzakverhalen en sensibilisatie-activiteiten voortaan vlotter afgehandeld worden. Het nieuwe reglement hecht nog meer dan vroeger belang aan sensibilisatie door de organisaties en personen die een toelage van de stad hebben ontvangen. Ook duurzaamheid is een begrip dat aan belang heeft gewonnen. Tot slot wordt er voortaan meer aandacht geschonken aan de evaluatie en opvolging van de gesteunde projecten. Dat gebeurt via een zogenaamd ‘4de Pijler Forum’, dat eens per jaar uitwisseling organiseert tussen de verschillende initiatieven. Het volledige reglement en de bijhorende aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de dienst Welzijn (welzijn@maaseik.be), alsook op de website (www.maaseik.be). Aanvragen voor projectensteun moeten ingediend worden voor 1 september 2013. Aanvragen voor rugzakverhalen en sensibilisatie-activiteiten kunnen het hele jaar door.

Stad Maaseik zoekt enthousiaste vrijwilliger voor het project “buurtbemiddeling”. Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar wat als buren niet meer met elkaar overeenkomen? Als een conflict blijft aanslepen en betrokkenen er zelf niet meer in slagen tot een oplossing te komen, dan kan buurtbemiddeling een uitkomst bieden. Een bemiddelaar brengt buren samen voor een gesprek en ziet erop toe dat elke partij de kans krijgt om zijn frustraties en emoties te verwoorden, maar ook zijn verwachtingen aan de ander duidelijk te maken. De bemiddelaar leidt het gesprek in goede banen en neemt zelf een onpartijdige positie in. Zo kunnen buren het probleem zelf oplossen. Bemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren en verbetert de communicatie en het leefklimaat in de hele buurt. Bovendien kan een tussenkomst van politie en justitie vermeden worden. Stad Maaseik zoekt voor haar project “buurtbemiddeling” nog een bijkomende bemiddelaar die op vrijwillige basis met een kostenvergoeding zal werken. Van de betrokkene wordt wel verwacht dat hij of zij een opleiding volgt. Geïnteresseerden reageren schriftelijk (brief of email) en voegen een korte

motivatie bij hun kandidatuur. Het is ook steeds mogelijk om het lokale draaiboek “buurtbemiddeling” op te vragen. Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Wie die na dit gesprek geschikt worden bevonden, kan de basisopleiding “buurtbemiddeling” volgen. Deze basisopleiding maakt kandidaat-bemiddelaars vertrouwd met de principes en methodiek van buurtbemiddeling. Kandidaten die na het volgen van de opleiding geschikt worden bevonden, kunnen als bemiddelaar starten na de definitieve goedkeuring door het college. Heeft u interesse en wenst u graag wat meer informatie, neem dan contact op met projectcoördinator Liesbeth Bleux, dienst maatschappelijke integratie Stad Maaseik Lekkerstraat 10 3680 Maaseik 089/560 569 liesbeth.bleux@maaseik.be Gelieve te reageren voor 1 september 2013.

Opvoedingswinkel Maasland. 32

De opvoedingswinkel Maasland is deze zomervakantie enkel bereikbaar op afspraak. Dus geen vrij spreekuur op woensdagvoormiddag. U kan ons contacteren voor een afspraak via 0474/300.300 of via een contactformulier op www.opvoedingswinkelmaasland.be


Wijkwerking. Buurtfeest “Achter de Melkerij” op zaterdag 6 juli 2013. Buurtcomité ‘Achter de Melkerij’ in Neeroeteren houdt dit jaar haar vijfde buurtfeest op het speelpleintje. Dit jaar is teruggegrepen naar recepten van het verleden. Zo is het springkasteel vervangen door Vlaamse spelen zoals de sjoelbak, krulbol, hoefijzerwerpen, hamertjesspel, knikkerhuisje, zaklopen en stangenbiljart. De barbecue is vervangen door een Breugeliaans buffet. Ten slotte wordt het glanzende buffet omgetoverd tot een oerdegelijke houten toog waar diverse streekbieren te verkrijgen zijn. Wat wel hetzelfde zal blijven is de leuke sfeer, de spelende kinderen, de buren die bijpraten en de DJ die de dansvloer bespeelt met oude en nieuwe hits. Het buurtcomité hoopt alle buren te mogen begroeten, ook zij die zich niet hebben ingeschreven voor het Breugeliaans buffet.

Waar: wijk Harlindes in Maaseik, gelegen naast het cultuurcentrum Achterolmen en het sportcomplex Lotto Dôme. Om 17 uur organiseert het wijkbestuur een zomerdrink op het binnenplein (hoek Rode Kruisstraat en Rembrandtstraat).

Jaarlijkse garageverkoop wijk Dorperveld op 7 september. Wanneer: op zaterdag 7 september van 9 tot 16 uur. Waar: wijk Dorperveld in Neeroeteren, gelegen tussen de Spar en het kanaal In de Mousesstraat (centraal in de wijk) staat een tent waar iedereen terecht kan voor een hapje en een drankje. Muziek en gezelligheid verzekerd! Jaarlijkse garageverkoop wijk Harlindes op 14 september Wanneer: op zaterdag 14 september van 10 tot 16 uur

De Smiley. Deze zomervakantie komt de smiley weer in jullie buurt op bezoek met een uitgebreid en gevarieerd activiteitenprogramma. Heb je zin om leuke spelletjes te doen of je te amuseren met allerlei spelmateriaal, kijk in onderstaand schema wanneer en waar je naar de smiley kan komen. De activiteiten gaan door van 14 uur tot 16 uur. Wat voor spelmateriaal hebben we in onze auto zitten? Vier op een rij, bouncebal, ballen, hoelahoep, tennisrackets, badminton, ... Ben je tussen de 6 en 12 jaar, dan kom je maar eens een kijkje nemen. Het is niet alleen leuk, het is ook GRATIS! Alle kindjes zijn in alle wijken welkom, ook al woon je er niet! Belangrijk bericht voor de ouders: ons aanbod is vrijblijvend, kinderen komen en gaan zoals ze zelf willen. De smileymedewerkers oefenen geen toezicht uit! De kinderen blijven dus onder verantwoordelijkheid van de ouders. Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind, want bij regenweer gaat de activiteit niet door. Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

15 juli De Leu

16 juli Egelsberg

17 juli Geisterveld

18 juli Gasthuisveld

19 juli Achter de melkerij

22 juli

23 juli

24 juli

25 juli

26 juli Achter de melkerij

29 juli De Leu

30 juli Egelsberg

31 juli Geisterveld

1 augustus Gasthuisveld

2 augustus Achter de melkerij

5 augustus De Leu

6 augustus Egelsberg

7 augustus Geisterveld

8 augustus Gasthuisveld

9 augustus Achter de melkerij

12 augustus De Leu

13 augustus Egelsberg

14 augustus Gasthuisveld

15 augustus

16 augustus

Voor meer informatie kan je terecht bij Liesbeth Bleux: Liesbeth.bleux@maaseik.be 089/560 569

33


Zitdagen van de diensten van het OCMW-Maaseik in juli en augustus 2013. Centraal telefoonnummer: 089 56 99 10. Sociale dienst. De sociale dienst in de deelgemeenten Neeroeteren en Opoeteren heeft geen zitdagen in juli en augustus 2013. (ook geen aanvragen verwarmingstoelage). Tijdens deze maanden kan iedere inwoner zich enkel wenden tot de sociale dienst in de kantoren van de deelgemeente Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8 te Maaseik. Zitdagen: Maandagnamiddag van 13.30u tot 16u Dinsdagnamiddag van 15u tot 17.30u Donderdagvoormiddag van 9u tot 11.30u Opgelet: De kantoren in Maaseik zijn wegens feestdag gesloten op donderdag 15 augustus 2013. Opladen van budgetmeterkaarten elektriciteit en gas: Er zijn geen sluitingsdagen voor het opladen van uw budgetmeterkaarten via cashbetalingen als voor de opladingen met uw bankkaart in juli en augustus 2013. Opgelet: geen opladingen op donderdag 15 augustus 2013 wegens feestdag. Pensioendienst. De pensioendienst is gesloten tot en met 28.07.2013 en van 01.08.2013 tot en met 16.08.2013.

Poetsdienst. De poetsdienst van het O.C.M.W. biedt huishoudelijke hulp aan bij gezinnen en alleenstaanden in het dagelijks onderhoud van de woning. Ter versterking van het team zoekt het OCMW naar:

1 halftijdse poetshulp dienstencheques met aanleg van een werfreserve

Functieomschrijving: ▪▪Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud van de woningen van gezinnen en alleenstaanden. ▪▪Je past de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften toe ▪▪Je hebt kennis van onderhoudsmaterialen en –producten ▪▪Je bent stipt, flexibel en discreet ▪▪Je hebt een representatief voorkomen en een goede fysieke conditie ▪▪Je bent uitkeringsgerechtigd werkloos, leefloongerechtigd of reeds tewerkgesteld bij het OCMW op datum van 01/09/2013 Ons aanbod: Een uitdagende job in een groeiende organisatie, een marktconform loon met tal van voordelen, een excellente verlofregeling en veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

34

Interesse in deze functies? Stuur dan uiterlijk op 15/08/2013 je kandidatuur naar de voorzitter, G. Ignoul, Mgr. Koningsstraat 8, 3680 Maaseik of via e-mail naar sollicitaties@maaseik.be Een geldige kandidatuur bestaat uit een sollicitatiebrief, een cv, het bewijs dat je uitkeringsgerechtigd werkloos bent of een leefloon ontvangt, en een uittreksel uit het strafregister.


MaaSEIk

muNdiaL

30/08/201 3

gratis iNkom

Maaseik centrum vanaf 20u30

De Sjruur De Beurs Marathon Majestic Atelier 84

15u

Trappenhuys graad de vagant hotel van eyck tapas&zo

after work party

Jeugddienst@Parking_ACM

Live wereldmuziek en fair trade iN Maaseiker cafĂŠs www.maaseikmundial.be


oude ambachten- en streekproductenmarkt toegang gratis

Zondag 4 augustus 2013 van 10-18 uur

en dsters lop Ganzenhoe e nzen over d met hun ga de ens kunnen markt. Tev en k n ritje ma kinderen ee op 2 ezels

Opoeteren-centrum tijdens de Oeterfeesten (2, 3 en 4 augustus/2013)

info

In 2013 zal er weer bosbessenvlaai gebakken worden in de houtgestookte bakoven

Toerisme Maaseik T. (0032)(0)89 819 290 www.maaseik.be

Met deelname van o.a. Barbier van Egteren Aart, Museum de Sigarenmaker Bergeijk, Danies Soapshop, Chocolaterie Bonaparte, Pipo appelsappen, De Zeemeeuw met makreel roken , enz.

Toegang gratis

12de editie!

Schildersmarkt an 70 Meer d uit rs schilde - en binnen nd! buitenla

Neeroeteren

Zondag 21 juli 2013

van 12 uur tot 18 uur Centrum Neeroeteren

Info: Toerisme Maaseik, tel: 089/819.290, www.schildersmarktneeroeteren.be

Info juli 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you