Page 1

Informatief Ieper

1/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Dienst communicatie | Grote Markt 34 | BE-8900 Ieper | tel. 057 239 200 | Fax 057 239 295 | communicatie@ieper.be | www.ieper.be

Stadsinfo

Heraanleg kruispunt N369 in Boezinge

Tel. 057 239 500

Vanaf maandag 19 september start, in opdracht van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, de herinrichting van het gevaarlijke kruispunt N369 RandwegBurgstraat-Langemarkseweg in Boezinge. De werken zullen een maand duren en hinder veroorzaken.

WACHTDIENST VMW MEDISCHE WACHTDIENSTEN TIJDENS HET WEEKEINDE

Huisartsen Tandartsen Oogartsen Apothekers

Tel. 057 217 474 Tel. 09 03 39 969 Tel. 057 334 300 Tel. 057 229 999

AFVALOPHALING → RESTAFVAL Zone 4: Zone 1: Zone 3: Zone 5:

do 15 september 2011 ma 19 september 2011 wo 21 september 2011 vr 23 september 2011

→ GFT → Vanaf 19 september wordt het GFT opnieuw tweewekelijks opgehaald. Zone 4: do 15 september 2011 Zone 5: vr 16 september 2011 Zone 3: di 20 september 2011 Zone 5: do 22 september 2011

→ PMD Zone A: vr 16 september 2011 Zone C: do 15 september 2011

Beperkte dienstverlening dienst burgerzaken Op donderdag 22 september 2011 zijn de loketten van de dienst burgerzaken, bevolking en sociale zaken in het Stadhuis om dienstredenen gesloten. Op vrijdag 23 september staan onze medewerkers tijdens de gewone openingsuren weer voor je klaar. We hopen op je begrip te kunnen rekenen.

Momenteel is dit kruispunt onoverzichtelijk en daardoor erg gevaarlijk. Met een aantal ingrepen wil het

Agentschap Wegen en Verkeer de situatie veiliger maken voor weggebruikers. Het kruispunt wordt uitgerust met verkeerslichten. De Randweg krijgt een smaller wegprofiel: de rechtsafslagstrook verdwijnt en wordt vervangen door een grasberm. Om de wegwerkzaamheden op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, zullen de aanpalende zijstraten afgesloten worden en moet het

verkeer op de N369 Randweg beurtelings over 1 rijstrook, met behulp van werflichten. Het verkeer uit de zijstraten moet een plaatselijke omleiding volgen. Op voorwaarde dat de weersomstandigheden het toelaten, zullen de werken een maand in beslag nemen. ‣ Meer info: Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen, tel. 050 441 152

Inventaris leegstaande en/of 50 jaar verwaarloosde bedrijfsgebouwen kunstonderwijs In toepassing van artikel van het Dit uittreksel ligt ter inzage op de te Ieper besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, brengt het College van Burgemeester Schepenen van de Stad Ieper de bevolking in kennis dat door het Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Agentschap Ruimte en Erfgoed, een uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen gelegen op het grondgebied van de Stad Ieper is betekend.

afdeling ruimtelijke ordening en leefmilieu (stadhuis, 1ste verd., op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, op dinsdag ook van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur).

Bezwaarschriften binnen de 30 kalenderdagen na deze bekendmaking via een aangetekend schrijven richten aan de Vlaamse regering, Ruimtelijke Ordening - Vernieuwingsfonds, Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 3 te 1210 Brussel, indien je van oordeel bent dat een bedrijfsruimte in de stad ten onrechte niet werd geregistreerd.

Bouwgrond te koop In de stadsverkaveling aan de Breydelhofstraat te IeperBrielen zijn er nog 3 loten bouwgrond te koop. De prijs werd vastgesteld op 115 euro/m². Wie geïnteresseerd is, kan zijn/ haar gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) doorgeven via huisvesting@ ieper.be of per post richten aan Stedelijke Regie voor Grond- en Bouwbeleid, Grote Markt 34, 8900 Ieper. Alle informatie is

terug te vinden op www.ieper.be onder de rubriek huisvesting/ stadsverkavelingen. ‣ Meer info: Stedelijke Grondregie, dienst huisvesting, Isabel Devos, tel. 057 239 271

Nr. 1122 15 september 2011

Agenda Allerlei

15, 17 en 18.09.2011 Kermis in Zuidschote

Tot 16.09.2011 Noveen ter ere van O.L. Vrouw, kerk Hollebeke.

16.09.2011 20 u. De Eerste Wereldoorlog in de Westhoek, vragen bij een eeuw herdenking, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 220 20 u. Reisreportage Bretagne, Conferentiezaal stadhuis Ieper, Grote Markt 34, Ieper. ▸ tel. 057 360 861

17.09.2011

De afdeling beeldende kunst van dé Academie (voorheen SABK) is 50 jaar en dat wil men vieren.

Oldtimertreffen, Café 't Pleintje, Vlamertinge.

Niet met grootse, wilde feesten, nee, eerder stil en poëtisch, op het ritme van de natuur, meer bepaald de vliegende natuur want vogels worden het centrale thema van dit feestjaar.

18.09.2011 10 u. Op de siertoer, Ieperplant,

Men plant in 2011-2012 drie evenementen, waarop iedereen van harte welkom is. Omwille van het mysterie wordt momenteel enkel datum, uur en titel van het gebeuren meegegeven. Meer info volgt later. - oktober 2011, 10-12 uur: vogelmars - 20 januari 2012, 19.30 uur: opening tentoonstelling 50x50(x50) - 5 mei 2012, 11.30 uur: opening academiebos ‣ Meer info: dé Academie, afdeling beeldende kunst, Weverijstraat 33, 8900 Ieper, tel. 057 239 470, kunst.academie@ieper.be

17 en 18.09.2011 Jaarlijks opendeurweekend in Astrolab Iris, Zillebeke.

Maaldestedestraat 161, Ieper. ▸ www.opdesiertoer.be 13.30 u. Feestelijke opendeur in de Palingbeek, BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke. ▸ tel. 057 230 840 14.30 u. Themawandeling op zondag: 'Merghelynckmuseum', Merghelynckstraat, Ieper. ▸ tel. 057 239 200

Sport en recreatie

Tot 18.09.2011

Week van de Sportclub. ▸ tel. 057 239 400

16.09.2011 16 u. Met Ieperse Sportanimatie naar de 35ste Memorial Van Damme. ▸ tel. 057 239 400 19 u. Shaolin kung fu - opendeur met demo's, Zaal Atlanta, St.-Vincentius College, Harpestraat, Ieper. ▸ www.shaolinkungfu.be

17.09.2011 7 u. Wandeltocht KVG - gewest Ieper, zaal Familiekring, Crescendostraat, Ieper. 19 u. Volleybal: Vlamvo A Wetteren, sporthal Vlamertinge.

→→→


Informatief Ieper

←←←

Last Post Plechtigheid op Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed

2/2

→ STEDELIJKE INFORMATIE

P / B / 09

PRIJS BOUWHEER

Provinciaal akkoord voor parkeren op gehandicaptenplaats Binnen de negentien politiezones en de vier parketten van West-Vlaanderen werd er een uniforme aanpak opgesteld inzake parkeren voor mensen met een handicap. Bij bepaalde overtredingen zal de politie (in overleg met de bestuurlijke overheid) beslissen om in te grijpen met een administratieve takeling wanneer de bestuurder afwezig is. Deze takeling zal automatisch worden toegepast wanneer een voertuig zonder (geldige) kaart op een gehandicaptenplaats geparkeerd staat. Bij het gebruik van een vervallen of nagemaakte/ gekopieerde kaart kan er dus ook worden overgegaan tot een takeling. Het draaiboek voor de regelgeving werd opgesteld onder coördinatie van de Federale dienst Politionele

Veiligheid van de gouverneur in samenwerking met de politiezones VLAS, Westkust en Middelkerke. Het politiecollege van arrondissement Ieper heeft beslist om deze regeling in heel het arrondissement toe te passen. Vanaf oktober gaat deze nieuwe aanpak van kracht. Concreet zal er overgegaan worden tot een administratieve takeling bij volgende feiten: - zonder kaart op gehandicaptenplaats - kaarthouder vergeet kaart te plaatsen op gehandicaptenplaats - met vervallen kaart op gehandicaptenplaats - met nagemaakte of gekopieerde kaart op gehandicaptenplaats Let wel dat de takeling enkel kan gebeuren bij afwezigheid van de bestuurder.

Subisidiereglement zonnepanelen vervalt op 4 december In de gemeenteraad van 5 september werd beslist om de subsidiëring van zonnepanelen stop te zetten. De prijs van panelen en de groene stroomcertificaten zijn enorm gedaald waardoor de ondersteuning niet meer relevant is. Na meer dan 900 aanvragen vond de stad het tijd om de premie af te bouwen. Indien je nog zonnepanelen plaatst, heb je nog tijd tot en met 4 december om het dossier op de milieudienst binnen te brengen. De panelen moeten dus geplaatst zijn en je moet beschikken over een factuur. Het dossier wordt gecontroleerd en nagezien door de dienst en voor goedkeuring

De vzw Last Post Association en de Stad Ieper hebben bij de Vlaamse overheid op 1 september een aanvraag ingediend voor de opname van de Last Post Plechtigheid in het register van voorbeeldpraktijken van de UNESCO-conventie van 2003 betreffende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed. Dit internationale instrument is een mijlpaal voor de toekomstige omgang met en het behoud en beheer van het immaterieel cultureel erfgoed in de wereld. Het belangrijkste doel ervan is respect voor het immaterieel cultureel erfgoed verzekeren. Sinds 1972 bestaat er al een UNESCO-conventie Werelderfgoed die monumenten en landschappen beschermt. België heeft de Conventie Immaterieel Cultureel Erfgoed in 2006 aangenomen. De Last Post Plechtigheid startte kort na de officiële inhuldiging van de Menenpoort in Ieper. De Last Post is een muziekstuk voor bugels dat in het Britse leger werd geblazen om de dag af te sluiten en dat vooral ook symbolisch de groet aan de gesneuvelden is. Op 1 juli 1928 startte de dagelijkse ceremonie

in Ieper ter herinnering aan alle in WO I gesneuvelde soldaten van de Commonwealth en geallieerden, gevallen bij de verdediging van de stad voor de onafhankelijkheid van ons land. In juni 2011 werd de Last Post Plechtigheid op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst, een voorwaarde om een aanvraag in te dienen bij UNESCO. Deze aanvraag omvat de uitwerking van een ‘safeguardingprogramma’, dat de continuïteit verzekert en de rol van de Last Post Plechtigheid als herdenkingsritueel in Ieper als Vredesstad onderzoekt. We willen deze ervaring wereldwijd delen. Er wordt een overlegplatform opgericht dat initiatieven in het kader van het safeguardingprogramma bespreekt, begeleidt en evalueert. In oktober 2011 komt de Vlaamse adviescommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed samen om het dossier te bespreken. Uiterlijk 1 december beslist Vlaams minister van Cultuur, Joke Schauvliege, of ze het dossier wenst voor te dragen voor opname in het register. 31 maart 2012 is de indiendatum bij UNESCO voor een mogelijke opname in 2013.

- Racing Brugge B, Iebac zaal, Crescendostraat, Ieper.

18.09.2011 Ieper in de ban van triathlon. ▸ www.triathlonieper.be

18.09.2011 15 u. Voetbal: K Sassport Boezinge - FC Gullegem, terrein Boezinge. 15 u. Voetbal: KSK Vlamertinge OI Ledegem, terrein Vlamertinge. 15 u. Voetbal: K. Brielen Sport SC Zonnebeke, terrein Brielen. 15 u. Voetbal: SK Zillebeke - FC Houtem, terrein Zillebeke.

Concerten | theater optredens | film...

15.09.2011 | 21 u.

Najaarsconcerten 2011, De Laatste Showband, 't Leetvermaak, Korte Meersstraat 2, Ieper. ▸ tel. 057 216 385

18 tot 20.09.2011 | 20 u. Speciale Last Post, Menenpoort, Ieper. ▸ tel. 057 486 610

18.09.2011 10 u. Croissant Classic, SintJacobskerk, G. Gezelleplein, Ieper. ▸ tel. 057 219 090 12.30 u. Theater in het zadel, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 480

18 tot 20.09.2011 | 20 u. Speciale Last Post, Menenpoort, Ieper. ▸ tel. 057 486 610

Tentoonstellingen

Tot 25.09.2011

Fototentoonstelling Bekroonde West-Vlaamse Fotoreeksen, Delta Lloyd Bank, Grote Markt, Ieper. ▸ tel. 057 360 861

Tot 30.09.2011

voorgelegd aan het college voor uitbetaling. Een dossier dat na 4 december wordt binnengebracht komt niet meer in aanmerking voor de premie. De poststempel geldt als bewijs of de afgifte van het aanvraagformulier op de milieudienst zelf.

Reconstruction, 500 dagen na de tsunami, PZ Heilig Hart Ieper, Poperingseweg 16, Ieper. ▸ tel. 057 239 111

‣ Meer info:

Tot 10.10.2011

dienst leefmilieu, tel. 057 239 273

Ieper in Stukken: 'Op 't Perron', trein en tram in Ieper, CC Het Perron, Fochlaan 1, Ieper. ▸ tel. 057 239 444

Tot 09.10.2011 Ieper in(ge)prent: Ieper doorheen de grafische kunsten van de 16de eeuw tot heden. ▸ tel. 057 239 220

Tot 30.11.2011 Het duistere dierenrijk, Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7, Zillebeke.

Vorming en opleiding

17.09.2011 | 9 u.

Computer Workshop, Fenix, Leopold III-Laan 16, Ieper. ▸ tel. 057 204 569

20.09.2011 | 9.30 u.

CultuurCentrum Ieper presenteert... THEATER IN HET ZADEL 18 september 2011 vanaf 12.30 uur

20.15 u. Basket: VK Iebac Ieper A

KORTFILM OP STAP

BUURMAN

een wandeling van film naar film

Mount Everest

24 september 2011 vanaf 19.30 uur

1 oktober 2011 | 20.15 uur CC Het Perron

▸ Meer info: CultuurCentrum Ieper | Het Perron | Fochlaan 1 | 8900 Ieper | tel. 057 239 480 | cultuurcentrum@ieper.be | www.acci.be

Vorming voor vrijwillige chauffeurs in de Diensten voor Aanvullend en Aangepast Vervoer, Zaal Fenix, Leopold III-laan 16, Ieper. ▸ tel. 057 204 569

22.09.2011 | 13.30 u. Workshop: kerstboom met hopperanken, Poperingseweg 8, Ieper. ▸ info@teenentanderieper.be

1122_0915_InformatiefIeper  

In de stadsverkaveling aan de Breydelhofstraat te Ieper- Brielen zijn er nog 3 loten bouwgrond te koop. De prijs werd vastgesteld op 115 eur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you