Page 1

voortdurend in beweging

Schoolsportwijzer Sportief Almelo uitgave schooljaar 2013 - 2014


Inhoud Voorwoord 1. Gebruik Schoolsportwijzer 1.1

Opzet

1.2

Aanbod

1.3

Hoe te gebruiken Leeswijzer

1.4

Sport in de school (het team)

2. Overzicht schoolsportactiviteiten schooljaar 2013-2014 2.1

Sportaanbod voor scholen

2.2

Sportmodules tijdens schooltijd

2.3

Wat zijn sportmodules tijdens schooltijd?

2.4

Overzicht sportmodules

2.5

Aanmelden voor een sportmodule

2.6

Schoolsporttoernooien (overzicht)

2.7

Sportaanbod voor kinderen (overzicht)

3. Wat doet Sportbedrijf Almelo nog meer? 3.1

Maatwerk

3.2

Advies

3.3

Zwemaanbod

3.4

Sportaccommodaties

3.5

Jeugdsportfonds

4. Gymlokalen 4.1

Beheer gymlokalen

4.2

Toegangscontrolesysteem & communicatie

4.3

Inventaris

4.4

Contact met Sportbedrijf Almelo

2


Voorwoord Beste heer/mevrouw, De jeugd heeft de toekomst. En aan die toekomst draagt u een

Met Sportbedrijf Almelo als uitvoeringsorganisatie in onze ge-

belangrijk steentje bij. Onderwijs heeft een zeer belangrijke taak,

meente zullen we in de komende jaren ook steeds meer inzetten

zowel cognitief als pedagogisch. We zijn er als gemeente dankbaar

op beweegaanbod dat kinderen enthousiasmeert en stimuleert om

voor dat u samen met uw vele collega’s dagelijks duizenden Alme-

voldoende en duurzaam in beweging te zijn. Zoals zo vaak is ook

lose kinderen begeleidt in leren en opgroeien.

uw school daarbij een belangrijke vindplaats. Een plek waar kinderen in bewegingsonderwijs en op het schoolplein kennis kunnen

Op school worden kinderen vele vaardigheden bijgebracht die cru-

maken met het plezier en belang van bewegen.

ciaal zijn in hun verder ontwikkeling. Immers ‘jong geleerd is oud gedaan’. Zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld leefstijlvaardigheden. Een gezonde geest in een gezond lichaam, daarvoor moeten zowel

Met deze digitale informatiewijzer informeert Sportbedrijf Almelo

geest als lichaam worden getraind en verzorgd. Gezond gedrag is

u over verdere beweegmogelijkheden voor uw basisschool. Om u

daarbij dan ook een heel belangrijke factor.

volledig te informeren en om het u makkelijker te maken een sportieve en gezonde school te zijn.

••• kinderen enthousiasmeren en stimuleren om voldoende en duurzaam in beweging te zijn

Ik wens u, uw school en uw leerlingen een gezond en sportief nieuw schooljaar toe. Met vriendelijke groet, Jan van Marle,

•••

Wethouder Sport - Gemeente Almelo

oldoende dagelijkse beweging is dan heel erg belangrijk. Die beweging vinden kinderen op uw schoolplein, in de buitenruimte en in de vele georganiseerde sportverenigingen in Almelo. Drie terreinen die wij als gemeente belangrijk vinden te faciliteren waar het gaat om voldoende beweegruimte voor kinderen.

4

3


Sportbedrijf Almelo, voortdurend in beweging Almelo staat bol van beweging. Letterlijk, in de vele sportverenigingen die er actief zijn. Wekelijks komen duizenden Almeloërs sportief in actie binnen de lijnen van een sportveld. Als Sportbedrijf Almelo faciliteren we in de exploitatie van die sportvelden (zowel binnen als in de nabije toekomst ook buiten). Nog eens duizenden Almeloërs maken als vrijwilliger de sportvereniging mogelijk. Als Sportbedrijf Almelo ondersteunen we sportverenigingen in het zijn van een vitale vereniging.

Een vitale sportvereniging heeft ook plaats voor kinderen en kan

In deze Schoolsportwijzer vindt u naast informatie over het Alme-

hen op een kwalitatief goede manier begeleiden in sporten en

lose aanbod aan schoolsporttoernooien ook de sportieve diensten

opgroeien. Want zo is onomstotelijk aangetoond; sport en bewe-

en producten die u bij ons kunt afnemen. Omdat we nog maar

gen dragen een betekenisvol steentje bij aan het opgroeien van

recentelijk deze taak uitvoeren, kan het zijn dat de schoolsport-

het kind. Sport is, zoals we weten, naast leuk ook vooral gezond,

wijzer nog onvolledig is. Daarnaast is het zo dat onze diensten en

leerzaam en vormend. In relatie tot het onderwijs en het leren van

producten in de toekomst verder zullen uitbreiden. In de komende

een kind staat ook vast; de lichamelijke gezondheid bepaalt de

jaren zullen we u proberen steeds beter te informeren en steeds

cognitieve ontwikkeling. Sport en bewegen bevorderen leerpresta-

beter te faciliteren in het zijn van een sportieve school. Want alleen

ties. Om die reden zijn wij voorstander van bewegingsonderwijs als

met sportieve scholen en sportieve verenigingen kunnen wij wer-

vaststaand onderdeel van het curriculum.

ken aan een sportief Almelo.

••• School als middelpunt in een gezonde beweegcultuur! •••

Laat kinderen veel bewegen, spelen en ontdekken! Zowel binnen als buiten. Zorg voor een gevarieerd aanbod van speel- en bewegingsmogelijkheden. In fysieke zin en in activiteiten. Want de kwaliteit van het leven van het jonge kind wordt in grote mate bepaald door de mogelijkheden die het krijgt om te spelen en te bewegen. Thuis, op school en in de wijk. Met de school als middelpunt in een gezonde beweegcultuur!

Naast lichamelijke opvoeding is een brede sportkennismaking, voldoende dagelijkse beweging en uitdagende beweegruimte belang-

Laten we daar samen een bijdrage aan leveren!

rijk in de sportieve opvoeding van kinderen. Als Sportbedrijf Almelo zijn we actief op al die terreinen. We hebben de gemeentelijke taak

Met sportieve groet,

om ‘hét sportloket van Almelo’ te zijn. Graag bieden wij u vanuit die nieuwe rol onze diensten aan. Deze Schoolsportwijzer is daar een voorbeeld van. Een overzichtelijk alles-in-één overzicht van het

Erik Busscher

Almelose sport- en beweegaanbod voor u en uw leerlingen.

Directeur Sportbedrijf Almelo

4


1. Gebruik Schoolsportwijzer 1.1 Opzet Kinderen kennis laten maken met diverse takken van sport en

In deze Schoolsportwijzer vindt u een overzicht van activiteiten die

vormen van bewegen. Dat is het doel van het sportstimulerings-

door u alsmede door uw leerlingen zijn af te nemen, waaronder:

programma van Sportbedrijf Almelo. Uit onderzoek blijkt dat

- sportmodules tijdens schooltijd;

kinderen die op jonge leeftijd veel en vaak hebben gesport en

- schoolsporttoernooien tijdens en na schooltijd en

met bewegen in aanraking zijn gekomen, ook later makkelijker

- overige sport en/of bewegingsactiviteiten.

blijven bewegen, zich beter kunnen concentreren, beter slapen, Specifiek voor scholen in de Brede Buurt Schoolwijken is er (i.s.m.

minder last krijgen van overgewicht; kortom beter in hun vel zitten.

Scoop Welzijn) een aanvullend aanbod, waaronder: Via het aanbieden van een groot aantal sportvormen wil Sport-

- Sportkids;

bedrijf Almelo kinderen stimuleren één of meerdere takken van

- Club Extra;

sport uit te proberen. Dit alles met de intentie het plezier in het

- Schoolsportvereniging;

bewegen aan te wakkeren en deelname aan bewegingsactiviteiten

- Sportkennismakingslessen onder schooltijd (impuls bewegingsonderwijs).

te vergroten. Uitgangspunt hierbij is om het sportaanbod tijdens, maar ook zoveel mogelijk naast de verplichte bewegingslessen te

Daarnaast wordt u kort geïnformeerd over specifieke doelgroep- of

laten plaatsvinden

wijkgerichte projecten van Sportbedrijf Almelo.

1.2 Aanbod Niet alle schoolsportactiviteiten worden gecoördineerd door

1.3 Hoe te gebruiken - Leeswijzer

Sportbedrijf Almelo. Ook sportverenigingen spelen daarbij een

De Schoolsportwijzer begint met een overzicht van de combinatie-

belangrijke en zelfstandige rol in de organisatie van schoolsport-

functionarissen Sport in de School. Vervolgens wordt er een over-

toernooien. In een nauwe samenwerking met sportverenigingen

zicht gegeven van de sportactiviteiten beginnende met de sportmo-

en andere sportaanbieders wordt bij deze een breed sportaanbod

dules waarvoor u zich als school aan kunt melden. Daarna worden

aangeboden voor uw leerlingen. Alle scholen in de gemeente

de schoolsporttoernooien met data weergegeven voor het nieuwe

Almelo kunnen hier vrijblijvend aan deelnemen. In deze School-

schooljaar. Het sportaanbod voor kinderen in Almelo vindt u op de

sportwijzer staat het (bij ons bekende) sport- en beweegaanbod,

daaropvolgende pagina’s. Achterin dit magazine leest u wat Sport-

welke in het schooljaar 2013-2014 wordt aangeboden, overzich-

bedrijf Almelo allemaal nog meer doet en wordt de nieuwe situatie

telijk weergegeven.

rondom de gymlokalen beschreven. Een inschrijfformulier voor de sportmodules is als bijlage meegezonden.

6

5


2. Overzicht schoolsportactiviteiten schooljaar 2013-2014 2.1 Sportaanbod voor scholen1

2.2 Schoolsport

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het sportaanbod dat

Sportaanbod door Sportbedrijf Almelo

u met uw school gratis kunt afnemen, zowel binnen- als buiten-

Sportbedrijf Almelo biedt uw basisschool verschillende binnen-

schools.

schoolse sportmodules welke het gehele jaar gratis zijn af te

1

nemen en worden georganiseerd door combinatiefunctionarissen van Sportbedrijf Almelo.

Kennismaken met basketbal

Kennismaken met turnen (gymnastiek)

Spetterende en

Flexibel lesaanbod vol

stuiterende gymlessen

verrassende wendingen

van een échte

door een professioneel

basketbalcoach!

trainer!

Kennismaken met volleybal

Kennismaken met circusactiviteiten

Spelenderwijs springen

Een pakket vol materia-

en smashen onder

len voor circuspret op uw

leiding van een

school!

topvolleybalcoach!

1. Bij iedere sportlesmodule staan de thema’s ‘gezondheid’, ‘leefstijl’ en ‘sportief gedrag’ centraal.

7


2.3 Wat zijn sportmodules tijdens schooltijd? Het kind voorbereiden op een zinvolle bewegingsrecreatie is één

reguliere bewegingslessen. U kunt deze lessen zien als een inhou-

van de leerdoelen van de lessen bewegingsonderwijs. Dit kan nog

delijke aanvulling op de reguliere lessen bewegingsonderwijs of

beter gerealiseerd worden wanneer het bewegingsonderwijs (de

beter nog als extra beweegmomenten. Sportbedrijf Almelo brengt

school) en de sport (sportverenigingen en sportbonden) met elkaar

school en sport graag dichter bij elkaar!

samenwerken. Hieronder vindt u een toelichting van de modules en van de manier waarop u hiervan gebruik kunt maken.

Om hierin een eerste stap te zetten heeft Sportbedrijf Almelo vier sportmodules ontwikkeld. Combinatiefunctionarissen in dienst van Sportbedrijf Almelo willen zich graag inzetten tijdens of naast de

2.4 Overzicht sportmodules

Volleybal

‘Kennismaken met Volleybal’ is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze Nevobovolleybalcoach Marc Donker.

i.s.m.

In drie lessen wordt een leuk en uitdagend spel aangeboden dat is afgeleid van het échte volleybal. Smashbal is een door de bond ontwikkeld product om basisschoolleerlingen op een leuke en uitdagende manier kennis te laten maken met de beginselen van volleybal. Smashbal onderscheidt zich in drie niveaus voor onder-,

midden- en bovenbouw. Tijdens het spelen van het spel is er voldoende beweging voor alle kinderen. Mis deze kans als school niet om stiekem te oefenen voor het scholieren-volleybaltoernooi in maart 2014 én om drie fantasti-

sche lessen op uw school te ontvangen!

Marc Donker m.donker@sportbedrijfalmelo.nl

‘Kennismaken met Basketbal’ is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze BAT basketbalcoach Mart Kieftenbeld.

Basketbal i.s.m.

In drie lessen maken uw leerlingen kennis met Basketball. Als je basketball opdeelt in FUNdamentals (de basisbewegingen van de sport) staat in deze lessenreeks vooral FUN centraal. Door leuke en muitdagende oefeningen, zowel klassikaal als in groepjes (3 vakkenlessen). Op elk mogelijk niveau kan je aan de slag en een ieder zal worden uitgedaagd. Dit gaat, zoals basketball voorstaat, in samenwerking en met respect voor elkaar.

Al met al een stukje sport en bewegen dat geen enkel kind mag, kan en wil missen!

Mart Kieftenbeld m.kieftenbeld@sportbedrijfalmelo.nl

8


Turnen

‘Kennismaken met Turnen’ is een product dat u op school wordt aangeboden (binnen het reguliere bewegingsonderwijs) door onze Bosan/TON turncoach Kelly Koets.

i.s.m.

Soepel, vlot, technisch perfect en met veel plezier… zo voer je als turn(st)er op de verschillende toestellen je oefeningen uit. Wij kunnen de leerlingen natuurlijk niet in drie lessen in topturn(st)ers veranderen. Wat we wel willen bereiken is dat uw leerlingen in drie lessen kennismaken met de verschillende basistechnieken van turnen. Deze worden geïntroduceerd op een speelse en uitdagende wijze zodat de kinderen geprikkeld worden en het plezier langzaam overgaat in succesbeleving. De introductielessen voor de groepen 3,4,5 en 6 vinden

Kelly Koets

plaats in de reguliere gymzaal/sporthal. De groepen 7 en

k.koets@sportbedrijfalmelo.nl

8 kunnen zich aanmelden voor twee introductielessen die gegeven worden in de topturnhal van de IISPA. Voor deze groepen wordt in de tweede les aandacht geschonken aan de trendsport Freerunning.

Sportbedrijf Almelo heeft een Circuspakket samengesteld dat in combinatie gebruikt kan worden met meegeleverde leskaarten.

Circus

De leskaarten zijn een hulpmiddel om kinderen de kans te geven zelfstandig bezig te zijn met het circus en hun eigen weg te zoeken in het leerproces. Op de leskaarten staan aanwijzingen voor de begeleiders. Deze kunnen gaan over de techniek, bepaalde veiligheidsaspecten en/of over het belang van samenwerken. Tevens zijn er tips beschreven voor het maken van een act. Deze richten zich op organisatie, presentatie, opbouw, afsluiting of afronding van de betreffende act. Hét pakket voor een sportief en vrolijk circus op uw school of in uw klas. Het circuspakket bestaat uit oefenstof voor

Huib Snoeijer

1 maand. Het circuspakket dient zelf opgehaald en terug-

h.snoeijer@sportbedrijfalmelo.nl

gebracht te worden.

2.5 Aanmelden voor een sportmodule Wilt u als school gebruik maken van de enthousiaste inzet van één

Wilt u liever eerst meer informatie?

van onze combinatiefucntionarissen? Meld u zich dan nu aan via

Klik dan hier of bel 06 – 22 90 72 40.

bijgaand aanmeldformulier. Wij verzorgen dan in overleg met u de lesmodules voor de door uw geselecteerde groepen. Voor het nieuwe schooljaar hanteren wij een aantal voorwaarden als het gaat om het aanmelden voor en afnemen van een sportmodule. Deze voorwaarden zijn te lezen op het aanmeldformulier.

9


2.7 Sportaanbod voor kinderen Onderstaand overzicht biedt activiteiten die speciaal voor uw basisschoolleerlingen worden georganiseerd. Stel uzelf op de hoogte van dit aanbod en daarmee ook uw leerlingen. Van heel specifiek beweegaanbod (Sportmix) tot een heel algemeen sportfeest (Sportspektakel).

Aanbod

Aanbieder

Aanvullende info

SPORTMIX

Data: iedere woensdag om 14.00 uur Locatie: Sporthal Schelfhorst Contact: e.perik@sportbedrijfalmelo.nl Brede sportverkenning voor kinderen van het speciaal onderwijs (SO en VSO) of kinderen met een rugzakje. Wekelijks in sporthal Schelfhorst.

SPORTSPEKTAKEL

Data: iedere dinsdag vanaf 29 oktober 2013 t/m 25 maart 2014 (onder voorbehoud) Locatie: IISPA Contact: t.daidone@sportbedrijfalmelo.nl

Een gratis sportieve kinderinstuif in de mooiste sportaccommodatie van Twente; de IISPA. Kinderen maken kennis met vele sporten.

Sportbuurtwerk op de playgrounds 2013 - 2014 (t/m week 43)

Playgrounds

Contact: t.daidone@sportbedrijfalmelo.nl Maandag 14.30 – 15.30 16.00 – 17.00 Dinsdag 14.30 – 15.30 16.00 – 17.00 Woensdag (om de week) 14.30 – 15.30 16.00 – 17.00

Steffensweg Goossenmaat Wierdensehoek Steffensweg Wierdensehoek Goossenmaat

Klik hier voor meer informatie.

SPORTZOMERWEKEN

Data: Zomervakantie 2013 Contact: e.draaijer@sportbedrijfalmelo.n l Een spetterend sportzomerprogramma voor de Almelose jeugd.

DIKKE BANDEN RACE

Klik hier voor meer informatie over de Sportzomerweken Almelo 2013.

Datum: 23 augustus 2013 Tijd: 16.00 – 18.00 uur Contact: info@profrondealmelo.nl Klik hier om je in te schrijven.

11


het Sportbedrijf ook beroep gaan doen op bepaalde onderwijsmethode binnen de gymlessen zoals Bewegen Samen Regelen (BSR) om zo de leskwaliteit te verhogen.

4.4 Contact met Sportbedrijf Almelo Sinds april is Sportbedrijf Almelo bezig met de uitrol van een nieuwe telefooncentrale. Deze is momenteel operationeel. Dit systeem is ingericht met de gedachten dat een vraag op de juiste plek terecht komt. Sportbedrijf Almelo blijft de eerstkomende periode kritisch kijken naar waar verbeteringsslagen kunnen worden gemaakt. We kennen op dit moment één hoofdnummer, namelijk 0546 – 863636. Wanneer u dit nummer belt komt u terecht in een keuzemenu welke een aantal hoofdcategorieën kent. Keuze 1 is voor informatie over het zwembad, keuze 2 is afdeling verhuur en bij keuze 3 kunt u storingen en/ of defecten melden. Bij het melden van defecten of storingen krijgt u tijdens kantoortijden een medewerker van het Sportbedrijf Almelo te spreken. In zeer urgente gevallen ook.

4. Gymlokalen

Een storing of defect melden kan altijd via services@sportbedrijfalmelo.nl en heeft onze voorkeur.

4.1 Beheer gymlokalen

Afdeling verhuur is direct te bereiken via 0546 – 71 19 11.

Op dit moment is Sportbedrijf Almelo samen met de gemeente Almelo bezig met de formaliteiten rondom de overheveling van beheer voor wat betreft de wijk gymlokalen. Vanaf het nieuwe seizoen zal Sportbedrijf Almelo in de dagelijkse zin verantwoordelijk en het loket zijn voor beheer, schoonmaak en klein dagelijks onderhoud.

4.2 Toegangscontrolesysteem & communicatie In het kader van contact, beveiliging en veiligheidsgevoel timmert Sportbedrijf Almelo stevig aan de weg. De verwachting is dat in het komende seizoen de volgende zaken gereed zijn. • In grotere accommodaties kan er middels intercom (spreek/ luisterverbinding) contact worden gelegd met de

Schoolsportvereniging

dienstdoende beheerder; • bij kleine en grote calamiteiten kan er middels de intercom een noodoproep gedaan worden

De Schoolsportvereniging, een initiatief vanuit Sportbedrijf

• we zullen geen traditionele sleutels meer gebruiken

Almelo, heeft als doel kinderen structureel sport aan te bieden in

(hiermee geen kans op kwijtraken en/ of wildgroei);

de eigen wijk of in de buurt van school. Bij de schoolsportvereni-

• gebruikers krijgen speciieke gehuurde tijden voor een locatie

ging kunnen meerdere scholen in de wijk zich aansluiten. Voor het

toegewezen op een chipkaart. (deze is persoonsgebonden);

verzorgen van de diverse sporttrainingen/sportkennismakingsles-

• buiten gehuurde tijden is de kaarthouder niet geautoriseerd;

sen in de wijk, doet Sportbedrijf Almelo een beroep op sportvereni-

• de gebruiker hoeft niet langer zorg te dragen voor het afsluiten

gingen. Deelnemende sportverenigingen krijgen dus eigenlijk een

van de voordeur;

satellietlocatie in de wijk. Dat levert niet alleen nieuwe leden op.

• een autorisatie kan op afstand gewijzigd worden;

De sportverenigingen dragen op deze manier ook een steentje bij

• deuren kunnen vanaf afstand geopend worden;

aan een gezonde en sportieve toekomst voor de Almelose jeugd.

• oneigenlijk gebruik wordt tegengegaan;

Daarnaast krijgt de wijk een positieve impuls. De uitvoering van

• tijdens lessen kan niemand (buiten hulpdiensten) zomaar

de Schoolsportvereniging gaat plaatsvinden tijdens de verlengde

toegang hebben.

schooldag. De verlengde schooldag vind gemiddeld één uur na schooltijd plaats. De Schoolsportvereniging wordt alleen aangebo-

4.3 Inventaris

den in de vier BBS-wijken (Riet/Nieuwland, Sluitersveld, Wierdense-

Sportbedrijf Almelo is bezig om de inventaris in alle sporthallen en

hoek en Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier).

gymlokalen op orde te brengen. Als de inventaris in orde is kan

15


Sportief vergaderen?

Sportbedrijf Almelo beschikt bij haar grote sportaccommodaties over goede vergaderlocaties. De ruimtes zijn perfect voor vergaderingen, presentaties en andersoortige bijeenkomsten. Wilt u voor of na uw vergadering een uurtje sporten? Wilt u een lunch gebruiken of gezellig de bijeenkomst afsluiten in het sportcafé? Er is veel mogelijk bij Sportbedrijf Almelo, informeer naar de mogelijkheden.

www.sportbedrijfalmelo.nl

Eén loket voor de sport, één website voor de sport

www.sportbedrijfalmelo.nl is de site voor de sport in Almelo. Alles op het gebied van sport kunt u vinden op onze site.

De organisatie, de adresgegevens, de accommodaties, de activiteiten in de hallen maar ook het aanbod van onze combinatiefunctionarissen. Naast geschreven tekst treft u veel beeldmateriaal, foto’s maar ook 360 graden presentaties die een schitterend beeld geven van de accommodatie. Nieuw op onze website: een zoekmodule met al het sportaanbod in Almelo. Met deze zoekmodule zijn sporten, verenigingen en activiteiten op een snelle en eenvoudige manier te vinden.

www.sportbedrijfalmelo.nl

16

Schoolsportwijzer 2013-2014  

Met deze digitale informatiewijzer informeert Sportbedrijf Almelo u over verdere beweegmogelijkheden voor uw basisschool. Om u volledig te i...

Advertisement