__MAIN_TEXT__

Page 1

FORDYPNINGS-

MERKER Beverkoloni og flokk


Fordypningsmerker for beverkoloni og flokk Utgitt av Norges speideforbund Design: Bente Christensen / Speider-sport AS Trykk: 07 Media ISBN: 978-82-7070-214-5 2. opplag 2019


INNHOLD

Innledning............................................................................................................. 5 Speider­programmet............................................................................................ 6 Oversikt merker og mål..................................................................................... 12 Beverkoloni........................................................................................................ 14 Baker................................................................................................................... 15 Bål ...................................................................................................................... 15 Flagg .................................................................................................................. 16 Førstehjelp.......................................................................................................... 16 Godteri................................................................................................................ 17 Kniv..................................................................................................................... 17 Kokk.................................................................................................................... 18 Lek...................................................................................................................... 18 Matauk................................................................................................................ 19 Natur................................................................................................................... 19 Omtanke og rettferdighet................................................................................... 20 Primitiv mat........................................................................................................ 20 Stjernekikker...................................................................................................... 21 Svømming .......................................................................................................... 21 Vær deg selv ....................................................................................................... 22 Flokk................................................................................................................... 23 Bagheera............................................................................................................. 24 Baker................................................................................................................... 24 Bok...................................................................................................................... 25 Brannvern .......................................................................................................... 25 Bål....................................................................................................................... 26 Fiske.................................................................................................................... 26 Flagg................................................................................................................... 27 Flerkulturell........................................................................................................ 27 Fred..................................................................................................................... 28 Førstehjelp.......................................................................................................... 28 Gartner................................................................................................................ 29 God tørn.............................................................................................................. 29 Godteri................................................................................................................ 30 Hinderløype......................................................................................................... 30 Iakttaker.............................................................................................................. 31 Idrett.................................................................................................................... 31 Juleglede............................................................................................................. 32 Kaa...................................................................................................................... 32 Kart og kompass................................................................................................. 33 Kirke og menighet.............................................................................................. 33 Klar deg selv....................................................................................................... 34

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

3


FORDYPNINGSMERKER

Kniv..................................................................................................................... 34 Knuter................................................................................................................. 35 Kokk.................................................................................................................... 35 Kunstner............................................................................................................. 36 Lek...................................................................................................................... 36 Matauk................................................................................................................ 37 Misjon.................................................................................................................. 37 Mowgli................................................................................................................. 38 Natur................................................................................................................... 38 Natur- og miljøvern............................................................................................ 39 Nærmiljø............................................................................................................. 40 Omtanke og rettferdighet................................................................................... 40 PMR-radio .......................................................................................................... 41 Primitiv mat........................................................................................................ 41 Religion............................................................................................................... 42 Samle.................................................................................................................. 42 Stjernekikker .................................................................................................... 42 Sunn mat............................................................................................................. 43 Svømming........................................................................................................... 43 Tur....................................................................................................................... 44 Uteligger............................................................................................................. 44 Verden og vi......................................................................................................... 45 Vær...................................................................................................................... 45 Vær deg selv........................................................................................................ 46

4

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER

INNLEDNING I denne boka finner du oversikten over fordypningsmerkene for bevere og småspeidere. Her finnes det mange spennende ting å ta tak i, så det er bare å brette opp ermene! Fordypningsmerkene handler vanligvis om konkrete kunnskaper og ferdigheter, og består av konkrete oppgaver. Fordypningsmerkene speidere tar i dag, er tilpasset dagens samfunn, samtidig som de tar vare på noen av de opprinnelige speiderferdighetene. De stimulerer speidernes nysgjerrighet, læringslyst og initiativ, og gir øvelse i samarbeid. Derfor er dette programelementet populært hos både speidere og ledere. Siden det stadig vekk kommer noen nye fordypningsmerker, mens andre blir borte, vil denne boka nesten aldri være helt oppdatert. For en fullstendig oversikt over gjeldende fordypningsmerker se speiderbasen.no. Vi håper at denne boka vil gi deg masse ideer til hva du kan krydre speiderhverdagen din med.

God speiding!

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

5


FORDYPNINGSMERKER

SPEIDER­ PROGRAMMET Speiderprogrammet er allsidig og helhetlig, fordi det har som mål å utvikle hele mennesket. Det betyr at alle de forskjellige programelementene, målene og metodene som utgjør speiderprogrammet, er tett knyttet til hverandre. Fordypningsmerker er altså bare ett av flere programelementer i speiderprogrammet. De andre programelementene er forskjellige andre merker og utfordringer som alle speidere skal jobbe med. Se illustrasjonen.

PROGRAMELEMENTER FOR BEVERE OG SMÅSPEIDERE PROGRAMMERKER

UTFORDRINGEN

allsidig utvikling

selvinnsikt og egenutvikling

FORDYPNINGSMERKER

JEG ER BEREDT

basisferdigheter og trygghet

PROSJEKTER (bare for flokk) 1 2 3

interesser og fordypning

6

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

ansvar, samarbeid og planlegging


FORDYPNINGSMERKER

Siden alle programelementene har sin egen, spesielle funksjon i programmet, er det viktig at speiderarbeidet er basert på forskjellige programelementer. Derfor er det en fordel at når speidere arbeider med fordypningsmerker, kan de samtidig arbeide med for eksempel prosjekter eller «Jeg er beredt»-merket. Se mer om dette i lederveiledningen om speiderprogrammet.

Visste du at m ved å ta fo an også oppnår prog rammålene rdypningsm erker, og p g jør seg fo å den måten rtjent til p rogrammer ker?

Friluftsliv

Samfunnsengasjement

Vennskap

Kreativitet

Livskvalitet

over hvert t e lt e f li t ilke Se Bidrar finne ut hv å r o f e k r sme fordypning l de hjelper programmå oppnå . å speiderne

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

7


FORDYPNINGSMERKER

HVA speidere jobber med 5 programområder med tilhørende programmål og merker

Småspeidere

Stifinnere Vandrere

Rovere

Programmålene gjelder for alle aldersgruppene, men med økende kvalitative og kvantitative krav. Se del 2 i denne veiledningen.

Utfordringen

4

4

6

6

6

«Jeg er beredt»

1

1

1

1

1

Fritt

Fritt

Fritt

Fritt

Fritt

Fordypningsmerker

8

Bevere

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER

Kort beskrivelse

Hvorfor akkurat dette

5 programområder med programmål som gir en mer eller mindre komplett oversikt over kompetansen vi ønsker å gi våre speidere. Danner en overordnet ramme for speiderprogrammet og alle aktivitetene. Når et bestemt antall mål innen et programområde er oppnådd, får speideren et såkalt programmerke, men maks én gang for hver aldersperiode.

Beskriver hele bredden i programmet, og sørger for allsidig utvikling og variasjon i aktiviteter. De er fleksible og enkle å tilpasse lokalt. Man oppnår målene ved å gjennomføre relevante aktiviteter, prosjekter og merker, for eks. fordypningsmerker. Det beste resultatet oppnår man gjennom kontinuerlig og overordnet arbeid med programmålene.

En selvvalgt oppgave som gjennomføres en gang per semester – maks 4 ganger i løpet av tiden som bever/småspeider og 6 ganger som stifinner/vandrer/rover. Hver speider setter seg et eget, personlig mål og jobber for å nå det.

Dette merket hjelper speiderne å se og vurdere seg selv objektivt, og søke etter muligheter til å forbedre seg selv. Det utvikler utholdenhet og målbevissthet i møte med mer langvarige utfordringer, og gir speiderne viktig mestringsfølelse og større selvtillit.

Et merke som som går igjen i alle aldergruppene, men med økende vanskelighetsgrad. Gir konkrete, grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen turplanlegging, sikkerhet og førstehjelp. Tas én gang i hver aldersperiode.

Merket bidrar til å gi speiderne mer selvtillit og gjøre dem til gode problemløsere som ikke er redde for å trå til og ta ansvar i en vanskelig/ utfordrende situasjon. «Jeg er beredt»-merket kan brukes som en sjekkliste for hvilke ferdigheter innen friluftsliv og sikkerhet speidere har bruk for, avhengig av alder.

Et sett med merker per aldersgruppe, hvorav noen er aldersspesifikke, mens andre går igjen i flere aldersgrupper, men med økende vanskelighetsgrad. Gir dybdekunnskap om enkelte emner, gjerne knyttet til populære speideraktiviteter. Hvert merke kan tas én gang i løpet av hver aldersperiode, og man kan ta så mange forskjellige merker som man ønsker.

De stimulerer speidernes nysgjerrighet, læringslyst og initiativ, og gir øvelse i samarbeid. Er nyttige å bruke for å oppnå programmålene og enkle å kombinere med andre programelementer, som prosjekter eller Jeg er beredt.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

9


FORDYPNINGSMERKER

HVA speidere jobber med

Bevere

Småspeidere

Stifinnere Vandrere

Rovere

Prosjekter

-

Fritt

Fritt

Fritt

Fritt

Burgunder roverklaffer

-

-

-

-

1

Speidersjefens topputmerkelse

-

-

1

1

1

PROGRESJON Mange av merkene finnes for alle aldersgruppene, men selvfølgelig med forskjellig vanskelighetsgrad. Dette kalles progresjon, og er et viktig prinsipp i speiderarbeidet. På den måten kan speidere stadig vende tilbake til de samme temaene og ferdighetene, men på et høyere nivå. Fordypningsmerkene for de forskjellige aldersgruppene skiller seg fra hverandre med fargen på kanten. Bevere har brun kant, småspeidere – gul, rovere – burgunder, mens troppsmerkene har enten grønn eller blå kant avhengig av om merket gjennomføres sammen med patruljen (grønn kant) eller av individuelt (blå kant).

10

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER

Kort beskrivelse

Hvorfor akkurat dette

Et prosjekt skal gjennomføres av speiderne selv, og består av faste prosjektfaser (planlegging, gjennomføring og evaluering). Et prosjekt kan gjennomføres et ubegrenset antall ganger. Prosjekter er i større grad en arbeidsmetode enn en aktivitet, og erstatter i stor grad lederstyrte aktiviteter hos de eldste aldersgruppene.

Prosjekter lærer speidere å planlegge, gjennomføre og evaluere, å ta ansvar og å samarbeide. De stimulerer initiativ, egeninnsats og nysgjerrighet i samspill med andre.

Et sett med krav som vektlegges forskjellig avhengig av vanskelighetsgrad. Kan tas bare én gang og bare av rovere.

Roverne opplever mestringsfølelse, selvtillit og vekst. Motiverer rovere til å gjøre en innsats i roverlaget, speidergruppa og samfunnet.

Speidersjefens topputmerkelse motiverer speidere til å gjøre en ekstra innsats og arbeide aktivt med alle de faste programaktivitetene. Kan tas én gang per aldersgruppe. Finnes ikke for bever- og småspeidere.

Speiderne opplever mestringsfølelse, selvtillit og vekst. Det er en god måte å motivere speiderne til å gjennomføre speiderprogrammet på.

Det er en passende arbeidsmetode for alle større eller felles oppgaver, for eksempel arbeid med fordypningsmerker, forberedelser til leir, organise-ring av patruljeutstyr, gjennomføring av Speiderak-sjonen eller en speideraktivitetsdag i lokalmiljøet.

6-MERKERSMERKE Småspeidere som har tatt 6 fordypningsmerker får et så kalt 6 merkers merke. Dette merket finnes ikke for bevere.

Fordypningsmerkene sys på det høyre ermet under programmerkene.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

11


FORDYPNINGSMERKER

MERKE

Beverkoloni

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL

Friluftsliv

SamfunnsVennskap engasjement

5 ∙11

6

Baker Bål

11

4

1

Førstehjelp

11 ∙ 12

Godteri

4

7

Kniv

11 ∙ 13

8

Kokk

1 ∙ 7 ∙ 8

Lek

1 ∙ 5

Matauk Natur

8

1 ∙ 3

6

3 5 ∙7

Primitiv mat

4 ∙ 11

Stjernekikker

6 ∙ 8

Svømming

13

2 ∙ 5

1 5

3 ∙11

SamfunnsVennskap engasjement

Bagheera

4

Baker

Kreativit

Livskvalitet

15 7 ∙ 8

Bok

4

Brannvern

5 ∙ 11

Bål

4 ∙ 5 ∙ 11

Fiske

2

1 ∙ 7 ∙ 8

Flagg

11 ∙ 12

Flerkulturell

12 ∙ 13

12

Fred

13 ∙ 14

12

Førstehjelp

10

6

Vær deg selv

Friluftsliv

1

1

6 ∙ 10

Omtanke og rettferdighet

FLOKK

Livskvalitet

7 ∙ 8

Flagg

12

Kreativit

2

1

11 ∙ 12

Gartner

4 ∙ 6

God tørn

11

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

3 ∙ 8 12

5


FORDYPNINGSMERKER

FLOKK

Friluftsliv

SamfunnsVennskap engasjement

Kreativit

Godteri

1

7 ∙ 8

Hinderløype

1 ∙ 3

1

Iakttaker Idrett

1 ∙ 2 ∙ 3 9

3

Juleglede

2 ∙ 5 1 ∙ 15

2 ∙ 7

Kirke og menighet

11

Klar deg selv Kniv

1

8 ∙12

Kaa Kart og kompass

4 11 ∙ 13

8 7 ∙ 9 ∙ 10

Kokk

11

7 ∙ 8

Kunstner

4

9 ∙ 15

Lek

1 ∙ 5

Matauk

6 ∙ 10

1 1 ∙ 3

Misjon

7

Mowgli

4 7 ∙ 8

6

2 ∙ 9 3

Natur- og miljøvern

4 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8

Nærmiljø

11 ∙ 12 ∙ 13 

Omtanke og rettferdighet

5 ∙ 12

15

PMR-radio

2 ∙ 4

5

Primitiv mat

4 ∙ 11

10

2 ∙ 4 ∙ 7

Samle

3 ∙ 4 6 ∙ 8

Sunn mat 11

Tur

1 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10

Uteligger

1 ∙ 3

Verden og vi Vær deg selv

6 2

Svømming

Vær

2

7

Religion Stjernekikker

7

4 ∙ 8

Knuter

Natur

Livskvalitet

7

12 ∙ 13 ∙ 143 11

10

1

12

6

3 5

3 ∙11

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

13


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

FORDYPNINGS-

MERKER Beverkoloni

14 For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

BAKER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy. K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Lag muffins. 2. Lag pinnebrøddeig og stek pinnebrød. 3. Vær med på å lage en kake, gjerne hjemme. 4. Lag scones eller annen bakst med bakepulver.

BÅL BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-5 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild. F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. 1. Vis at du vet hvordan man oppfører seg rundt et bål. 2. Øv på å bygge opp og tenne på et lite bål, og kjenn til hva som skal til for å få fyr på et bål: Tørr ved, noe å tenne opp med og luft. 3. Vær med på å samle egnet ved til et bål. 4. Vær med på å samle opptenningsmaterialer, som for eksempel bjørkenever eller tyri, uten å gjøre skade på levende trær.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

15


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

FLAGG BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg. V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner. L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon. 1. Kunne fortelle hvordan det norske flagget ser ut. 2. Vite hva man ikke skal gjøre med flagget. 3. Vite hva det betyr at det flagges på halv stang. 4. Være med på flaggheising eller flaggutrulling, og øve på å stå rett og hilse flagget.

FØRSTEHJELP BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader. 1. Vis at du kan nødnumrene og vet hvordan du kan skaffe hjelp ved en ulykke. 2. Vis at du kan behandle små sår og sette på plaster, og forklar hvorfor vi gjør det. 3. Prøv ut to måter å finne ut om en person puster på. 4. Øv på å legge en person på siden og forklare hvorfor det er viktig å legge en bevisstløs person i sideleie.

16

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

GODTERI BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon. 1. Lag eggedosis. 2. Lag en enkel godteri/snacks på bål, for eksempel popcorn. 3. Del ditt favorittgodteri med andre, og finn ut om alle kan spise det. 4. Lag en god, energirik turgodtepose.

KNIV BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. F-13 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen bruk og vedlikehold av turutstyr. K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Øv på å bruke kniven sikkert ved at du alltid • sitter når du skal spikke • spikker bort fra deg selv og andre • putter kniven tilbake i slira etter bruk og når du går 2. Vis riktig overlevering av kniven. 3. Bruk kniven på tur, for eksempel spikk en grillpinne og grill noe på bålet. 4. Pass på å holde kniven ren.

Obs! Ha me d flere lede re/ når dere læ rer bevere å voksne bruke kniv. For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

17


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

KOKK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy. K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. L-10 Utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse, og la dette få konsekvenser for valgene i hverdagen din. 1. Lag grønnsakssuppe. 2. Lag en middag der du steker kjøttdeig, eksempelvis pasta og kjøttsaus. 3. Lag en enkel fiskemiddag, eksempelvis fiskepinner og poteter. 4. Lag en matpakke som inneholder alle deler av kostsirkelen.

LEK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-1 Utvikle dine samarbeidsevner. V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. 1. Delta aktivt i lek. 2. Vis at du kan ta vare på de andre når dere leker og kunne følge lekens regler. 3. Led en lek for dine medspeidere. 4. Delta i en stafettlek.

18

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

MATAUK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-6 Tilegne deg naturkunnskap. S-10 Få erfaring med bærekraftig bruk av naturens ressurser gjennom dyrking, høsting og sanking. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. 1. Vær med på bærplukking eller sopptur med kolonien. 2. Vis at du kjenner igjen 3 spiselige ville bær. 3. Lag rørt syltetøy eller en dessert av selvplukkede bær sammen med de andre beverne. 4. Smak på noen spiselige blomster som finnes der dere bor, samtidig som dere finner ut hvilke blomster som er giftige.

natur

NATUR

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-8 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. 1. Vær med på minst 4 leker/aktiviteter i naturen sammen med de andre beverne. 2. Følg med på noen av forandringene i naturen som følger av de skiftende årstidene. 3. Studer plante- og dyrelivet i området rundt speiderhuset/hytta eller rundt den faste møteplassen deres. 4. Vis at dere kjenner til hvordan man skal oppføre seg i naturen, og hvorfor.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

19


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

OMTANKE OG RETTFERDIGHET BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre. V-7 Utvikle evne til empati og solidaritet. L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for. L-5 Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre. 1. Snakk om hva "den gylne regel" handler om og illustrer gjennom tegninger (tegn eksempler på den). 2. Tenk over hvordan det føles når ikke alle får snacks eller godteri på et møte/en tur. Bli enig med andre bevere om en mer rettferdig fordeling. 3. Lag et kort eller en liten gave til noen som trenger eller fortjener din omtanke.

PRIMITIV MAT BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder. F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. 1. Vis hvordan man griller mat på bål på riktig måte, og vit hvorfor man ikke skal svi maten. 2. Skrell/kutt opp ingredienser til en middagsrett på tur, for eksempel til grønnsakssuppe. 3. Vær med på å rydde opp etter matlagingen, og vit hva man kan gjøre med matrestene og avfallet. 4. Vær med på å lage og spise dessert laget rett på glør, for eksempel muffins i appelsinskall eller banan med sjokolade.

20

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

STJERNEKIKKER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-6 utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet F-8 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre S-6 Tilegne deg naturkunnskap 1. Kjenn navnet på to stjernebilder og tegn dem eller finn dem på himmelen. 2. Kjenn til at sola vår er en stjerne, at jorda går rundt sola og at månen går rundt jorda. 3. Snakk om hvordan noen av stjernebildene fikk sine navn. 4. Kjenn til hva som ligger bak noen naturfenomener i verdensrommet, som stjerneskudd og solformørkelse.

SVØMMING BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-13 Utvikle kunnskap og erfaring innen forebygging og håndtering av ulykker. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. 1. Vis at du kan flyte og trå vannet i minst 15 sekunder. 2. Hent opp en gjenstand fra bunnen på ca 1 meters dyp. 3. Hopp fra kanten og kom deg opp av vannet uten hjelp. 4. Vær med på en lek i vannet, for eksempel ballek.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

21


FORDYPNINGSMERKER > BEVER

VÆR DEG SELV BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre. L-3 Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling. L-11 Reflekter over hva som påvirker din og andres selvfølelse og forhold til egen kropp, og hvorfor det er viktig å være glad i seg selv. 1. Finn ut hvordan du bruker kroppen din til å mestre mange forskjellige oppgaver, og finn noen ting du ikke visste at du klarer. 2. Snakk om forskjeller og likheter mellom beverne i beverkolonien, og si én hyggelig ting om hver av de andre beverne. 3. Les en fortelling eller se en film som viser at det er det som er på innsiden, som teller mest. 4. Sett ord på hva som er greit og ikke greit at noen gjør med en annen sin kropp, og lær hvordan du kan si ifra.

22

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGS-

MERKER Flokk

23


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

BAGHEERA

Du finner beskrivelse av Bagheras jaktdans på speiderbasen.no

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner. K-15 Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende. 1. Kjenn innholdet i siste del av kapitlet 2. «Den røde blomst» i Jungelboka (Mowgli jager Shere Khan fra rådsklippen og går til menneskene). 3. Lær bort Bagheeras jaktdans til noen i flokken. 4. Lær deg navnet på ti jungeldyr og finn ut hvilke egenskaper de har.

BAKER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Lag en kake til en markering i enheten. 2. Lag deigen og stek pannebrød 3. Lag brød eller rundstykker. 4. Lag og pynt en enkel bløtkake med krem.

24

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

BOK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner. K-2 Utvikle hukommelsen din. 1. Lag en liste over minst 6 bøker/lydbøker du har lest/ hørt i løpet av de 6 siste månedene. 2. Kjenn navnet på forfatterne. 3. Fortell resten av flokken om innholdet i minst én bok. 4. Lag et bokmerke med speidermotiv. 5. Finn ut om bibliotekordningen i kommunen der du bor.

BRANNVERN BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-5 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild. F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. 1. Øve på å slukke bål med vann eller sand. 2. Være med på å lage en sikker bålplass. 3. Vite hvordan man skal varsle hvis man oppdager en brann og kunne nødnummeret til brannvesenet. 4. Være med på et eksperiment for å finne ut hvor fort forskjellige materialer tar fyr. 5. Være med på en brannøvelse på speiderlokalet.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

25


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

BÅL BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder. F-5 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild. F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. 1. Kjenn til viktige prinsipper for oppbygging, tenning og plassering av bål, og vær med på å lage et forsvarlig ildsted og et levedyktig bål. 2. Vis at du kjenner til og følger regler for bruk av bål og oppførsel ved bålet. 3. Tilbered turmat på bål sammen med andre småspeidere. 4. Kjenn til minst tre av bålets bruksområder, og prøv ut minst to forskjellige båltyper.

bruk av aktsomhet ved om et v ra k g Føl te med ark . Ha en bøt tm u i d il en p å . ig for slokking vann tilg jengel

FISKE BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Kjenn fiskereglene. 2. Fortell om noen sportsfiskeredskaper. 3. Lag et fiskeredskap. 4. Lær deg en fiskeknute. 5. Bruk det selvlagede fiskeredskapet.

26

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

FLAGG BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg. S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet. K-2 Utvikle hukommelsen din. L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon. 1. Fortell om eller tegn tre offentlige flaggdager (17. mai o.l.). 2. Finn ut når flagget heises og fires i sommer- og i vinterhalvåret der du bor. 3. Lær det første verset i flaggsangen. 4. Vær med på flaggheising på et speiderarrangement. 5. Vis riktig behandling av flagget (hvordan det skal holdes, festes og brettes).

FLERKULTURELL BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet. S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse. V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker. 1. Delta på et møte hvor en person med annen kulturell bakgrunn enn norsk forteller om sitt hjemland. 2. Lag en gjenstand som er spesiell for denne kulturen. 3. Finn ut hva som er likt og hva som er forskjellig mellom denne kulturen og den norske kulturen.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

27


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

FRED BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse. S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker. 1. Lær hvordan barn har det i andre land. Lær også hvordan speidere engasjerer seg i fredsarbeidet verden rundt. 2. Finn ut og fortell hva fred betyr for deg og andre mennesker. 3. Send kort med fredsbudskap til venner, familien, politikere, andre speidere. 4. Bli kjent med en person som arbeider i en internasjonal hjelpeorganisasjon. 5. Lag en samling bilder som forteller om organisasjonens arbeid i et annet land. Finn ut om det er speiderarbeid i landet.

FØRSTEHJELP BIDR AR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader. 1. Delta i en førstehjelpsøvelse hvor dere må sørge for frie luftveier, legge en pasient i sideleie og ringe 113. 2. Vis hvordan man kan stanse en blødning, og forbinde den. 3. Vit hvordan du kan unngå, kjenne igjen og behandle brannskader og gnagsår. 4. Vit hvordan du kan forebygge frostskader og nedkjøling. 5. Sammen med dine foresatte undersøk hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme.

28

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

GARTNER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-4 Ta ansvar i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Ha ansvaret for en hageflekk på minst 2 kvadratmeter, en blomsterkasse eller 23 potteplanter i minst 3 måneder. Kjenn bruken av de vanligste hageredskaper. Fortell om hva som skjer. 2. Kjenn navnet på minst 4 av de vanligste dyrkede busker, blomster eller grønnsaker. 3. Plukk og si navnet på minst 4 ugressplanter. 4. Få 2 av følgende til å spire og følg utviklingen • En løk i sand, myrull, vann, torv eller jord. • En kastanje eller et kornfrø i vann, sand torv eller jord. • Sennep, erter, karse eller bønner på flanell / bomull.

GOD TØRN BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg. V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker. L-5 Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre. 1. Vær til hjelp og glede for et menneske som trenger deg i 1 måned. F. eks.: • besøke et aldershjem • være en hemmelig venn • være med på vedaksjon • rydde, male, bære ved, vaske og lignende hos noen som trenger det 2. Fortell flokken om dine opplevelser. 3. Lag middag.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

29


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

GODTERI BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-1 Utvikle dine samarbeidsevner. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Lag marsipan. 2. Lag karameller. 3. Lag saftis. 4. Lag et godteri som ikke krever varme, for eksempel kokkoskonfekt.

HINDERLØYPE BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-1 Utvikle dine samarbeidsevner. V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. 1. Kunne slenge seg over en hindring på minst 4 meter med et tau. 2. Kunne passere et hengende bildekk på en effektiv måte. 3. Kunne passere en løs balansestokk eller dumphuske på en effektiv måte. 4. Kunne passere en liggende stige på en effektiv måte.

30

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

IAKTTAKER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. K-2 Utvikle hukommelsen din. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. 1. Vær med på tre forskjellige varianter av Kims lek, hvor minst én skal være med i en sporløype. 2. Vis hvordan du kan fortelle hvordan en person ser ut, og at du kan kjenne igjen en person etter oppgitte kjennetegn. 3. Studer en foringsplass for fugler om vinteren og fortell hva du ser. 4. Finn to trær og følg forandringene fra september til og med mai. Lag en enkel logg.

IDRETT BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-9 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med bruk av ikke-motoriserte fremkomstmidler. V-3 Utfordre deg selv fysisk og psykisk i aktivitet med andre. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. 1. Løp 60 meter. 2. Hopp høyde eller lengde. 3. Kaste liten eller stor ball. 4. Vær med på en hinderløype ute. 5. Vær aktivt med i et lagspill og vis at du kan reglene. 6. Vise at du kan enkelt vedlikehold av sykkel, skateboard, rollerblades, ski, skøyter eller lignende, og vær med på en tur hvor du benytter ett av disse fremkomstmidlene.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

31


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

JULEGLEDE BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-8 Utvikle forståelse for fellesskapets verdi, og vis vilje til å bidra i fellesskapet. V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker. L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for. L-5 Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre. 1. Finn ut hva du gleder deg til i forbindelse med jul, og lag familiens liste med ting dere ønsker å gjøre sammen i desember. 2. Delta i en samtale om hva fattigdom er, hvorfor noen er fattige, og tenk over hvordan fattigdom kan påvirke juletiden. 3. Delta i forberedelser til julegave- eller julematutdeling, juleservering eller liknende hos en frivillig organisasjon, for eksempel Frelsesarmeen, Kirkens bymisjon, frivillighetssentral eller liknende. 4. Snakk med en frivillig fra en organisasjon som arbeider med å spre juleglede, og lag en tegneserie som forteller om organisasjonens arbeid eller om juleglede generelt. 5. Bruk minst én time i desember på å lage julestemning hjemme, for eksempel skriv julekort, lag julepynt, pynt til jul, bak kaker e.l.

KAA BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. K-15 Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende. 1. Kjenn innholdet i kapitlet «Kaas jakt» i Jungelboka. 2. Lær Kaas hungerdans. 3. Vær med på et spesialmøte som handler om dette kapitlet sammen med flokken. 4. Se Kaas hungerdans

32

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

KART OG KOMPASS BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-2 Utvikle ferdigheter innen orientering. F-7 Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø og utforsking av kjente eller nye områder. 1. Følg et enkelt kart over et avgrenset, kjent område. 2. Delta på en skattejakt hvor du følger et skattekart. 3. Kjenn de 4 himmelretningene og pek dem ut ved hjelp av kompass eller tegn i naturen.

KIRKE OG MENIGHET BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-11 Bli kjent med, og kunne bruke, forskjellige tegn og symboler. L-7 Bli kjent med forskjellige trossamfunn, og få erfaring med deres tradisjoner og seremonier. 1. Ta kontakt med en lokal prest og få en omvisning i kirken. Be ham/henne forklare litt om kirkebygget og innredningen, og om aktivitetene i menigheten. 2. Finn ut hva symbol er, og finn noen i kirken. 3. Delta i en gudstjeneste. 4. Fortell om og lag tegninger til kirkens tre store høytider (påske, pinse og jul).

Speider e med an n kan tilp asse kra en tro v trossam ene sitt funn.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

33


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

KLAR DEG SELV BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-4 Ta ansvar i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking. K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Vis at du kan sende en postpakke. 2. Vis at du kan skifte en lyspære. 3. Vis at du kan skifte pære og batteri i en lommelykt. 4. Vis at du kan kle deg fornuftig i forskjellige typer vær. 5. Finn ut hva du må passe på eller se etter før du går ut av huset og lag en sjekkliste. 6. Vask og stryk speiderskjerfet. 7. Vis at du kan handle i butikken. 8. Vis at du kan holde orden på eget rom i minst én måned. 9. Sy merker på speiderskjorta selv.

KNIV

Ha førstehje lpsutstyr lettilg jengeli g når dere ø ver på bruk av k niv med flok ken.

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. F-13 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen bruk og vedlikehold av turutstyr. K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Vis at du kan behandle og oppbevare kniven riktig, og vær med på å slipe den. 2. Vis at du kan knivreglene og sikker bruk av kniven, og kjenner til hvilke regler som gjelder for bruk av kniv i samfunnet. 3. Lag en gjenstand med kniven, for eksempel en visp, en smørekniv eller en figur. 4. Prøv ut forskjellige måter å bruke kniven på som et arbeidsverktøy (til noe annet enn spikking).

34

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

KNUTER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer. K-10 Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av tau. 1. Lær fire speiderknuter og vit hva de kan brukes til. 2. Lag knutetavle med minst fire knuter. 3. Vis at du kan kveile opp tau. 4. Bruk én eller flere av knutene på en tur eller i en lek med flokken.

KOKK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-11 Bli kjent med speidingen og speiderbevegelsen i andre land, og vær i kontakt med speidere fra andre land. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper. 1. Lag omelett. 2. Lag tacomiddag. 3. Lag en fiskemiddag, eksempelvis med laksefilet. 4. Lag en gryterett, eksempelvis lapskaus.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

35


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

KUNSTNER

Hvilke mål som blir opp f ylt er avhengig av hvilke pu nkter i merket som brukes.

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner. K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer. K-15 Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende. Gjør minst 3 av 5 punkter 1. Lag et høytids- eller gratulasjonskort. 2. Lag et bilde om en opplevelse eller en historie fra en tur. 3. Lag en pynte- eller bruksgjenstand. 4. Vær med på et skuespill eller dramatisering. 5. Lag bondegård av kongler o.l. og fortell historien om de som bor der.

LEK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-1 Utvikle dine samarbeidsevner. V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. 1. Delta i en terrenglek. 2. Delta aktivt i en lek du selv leder. 3. Led en lek for en enhet. 4. Delta i minst 5 ulike leker på en tur.

36

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

MATAUK BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-6 Tilegne deg naturkunnskap. S-10 Få erfaring med bærekraftig bruk av naturens ressurser gjennom dyrking, høsting og sanking. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. 1. Vis at du vet hvilke forsiktighetsregler som gjelder ved plukking av sopp og andre nyttevekster. 2. Bruk sopp i matlaging sammen med flokken. 3. Prøv ut safting, sylting eller tørking av sopp, bær eller frukt. 4. Vær med på å samle og smake på bjørkesaft eller fersk honning. 5. Vær med på fisketur.

MISJON BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL L-7 Bli kjent med forskjellige trossamfunn, og få erfaring med deres tradisjoner og seremonier. 1. Bli kjent med en person som arbeider i en misjonsorganisasjon eller gå inn på organisasjonens nettsider og finn ut litt om arbeidet som drives. 2. Lag en samling bilder som forteller om misjonsorganisasjonens arbeid i et annet land. Finn ut om det er speiderarbeid i landet. 3. Lær en lek eller sang fra dette landet.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

37


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

MOWGLI BIDR R TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner. K-2 Utvikle hukommelsen din. K-9 Få erfaring i å bruke forskjellige naturmaterialer og andre typer materialer. 1. Fortell om innholdet i kapitlet «Tiger, tiger» i Jungelboka til noen andre i flokken. 2. Lag en modell av landsbyen. Det kan du gjøre sammen med kullet ditt, eller sammen med hele flokken. 3. Kjenn navnet på 15 jungeldyr og vit hvilke egenskaper de har.

natur

NATUR

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-7 Få erfaring med ferdsel i ulike naturmiljø og utforsking av kjente eller nye områder. F-8 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. 1. Vær med på 8 utemøter i flokken, hvorav minst 2 skal være om vinteren. 2. Finn ut hvorfor vi ikke skal kaste fra oss ting i naturen. 3. Finn et dyresamfunn, for eksempel rumpetroll, en maurtue, andefamilie eller lignende. Tegn og fortell om dette. 4. Finn tre forskjellige ting i naturen som er dyremerket (avspiste kongler, bark eller lignende). 5. Samle fire forskjellige vekster fra naturen og finn ut hva de heter. 6. Lag noe av materiale fra naturen, for eksempel et bilde, en skulptur eller lignende.

38

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

NATUR- OG MILJØVERN BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-4 Ta ansvar i samfunnet, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. S-7 Bli kjent med hvordan mennesket påvirker naturen, og gjør noe for å begrense skadelig påvirkning. S-8 Bli bevisst behovet for å redusere forbruket, og bidra til dette gjennom blant annet gjenbruk og kildesortering. Småspeideren får merket når fire av oppgavene er gjennomført 1. Finn ut hva resirkulering er. Hjelp til hjemme med å f.eks. skylle melkekartonger til innsamling, bære glass- og metallemballasje til returpunkt, eller hjelp til med resirkulering på andre måter. (Skal gjøres i løpet av en måned, må ha bekreftelse fra foreldre/foresatte). 2. Delta i en natursti med poster som handler om miljøvern. 3. Delta i en Rusken-aksjon. 4. Finn ut hvilke norske ville dyr og fugler som står i fare for å bli utryddet. Finn ut hvorfor disse dyrene er i fare for å bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å bevare dem? 5. Finn ut hvilke norske ville planter som holder på å bli utryddet. Hva kan vi gjøre for å bevare dem? 6. Finn fem eksempler på hvordan menneskene ødelegger naturen. Finn ut hvordan vi kan stoppe ødeleggelsene. 7. Bli med i Miljøagentene.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

39


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

NÆRMILJØ BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-11 Bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg. S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet. S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse. 1. Kjenn hjemstedet ditt så godt at du kan hjelpe en fremmed som spør etter veien. 2. Vis hvor du finner kjente hus og steder. 3. Besøk en person eller få besøk av en person på flokkmøtet som kan fortelle deg litt om stedets historie. 4. Fortell de andre i flokken en historie om hjemstedet. 5. Delta på Rusken-aksjon eller hjelpe til med å rydde/ ordne en tur-/bålplass i skogen for nærmiljøet.

Tips til g jenn omføring: Punkt 1: Rolle spill: Engasje r alle med stør re eller mindr e oppgaver. Krea tivitet er vik tig.

6. Besøk et kommunalt hus, for eksempel bibliotek, brannstasjonen, rådhuset, aldershjem e.l.

OMTANKE OG RETTFERDIGHET

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅ V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre. V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker. K-15 Få erfaring med å spille teater, mime, dramatisere eller lignende. L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for. 1. Lag et rollespill av fortellingen om den barmhjertige samaritan. 2. Lek en lek som oppleves urettferdig (gjør om en kjent lek). 3. Snakk sammen i flokken om hvordan man som speider kan være god mot andre, og hvorfor ikke alle barn i verden har det like godt. 40

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

PMR-RADIO BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-2 Få øvelse i å stole på hverandre og vise hverandre tillit. V-4 Utvikle dine kommunikasjonsevner. K-5 Få øvelse i bruk og vedlikehold av teknologisk utstyr. 1. Vis at du kan sende og motta med PMR-radioen. 2. Vis at du kan bruke ordene DETTE-ER, OVER og SLUTT.

adio: i en PMR-r r e k k a n s u en Når d foran munn n e io d a r ld Ho e rett opp. d n e k e p n e n med anten for å høre. n e p p a n k p Slipp op

3. Delta i en radioskattejakt med bind for øynene.

PRIMITIV MAT

BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder. F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. S-10 Få erfaring med bærekraftig bruk av naturens ressurser gjennom dyrking, høsting og sanking. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy. 1. Vær med på å tilberede en rett på bål eller brenner, og vit hvilke sikkerhetsregler som gjelder ved bruk av denne varmekilden. 2. Lag og stek pinnebrød med egen vri, for eksempel med krydder eller sprøstekt løk. 3. Få erfaring med bruk av reflektorovn eller kjele til baking. 4. Finn og smak på noe spiselig i naturen,og prøv å bruke det i turmaten. 5. Lag en dessert på tur sammen med andre småspeidere, uten å bruke varmekilder.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

41


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

RELIGION BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL L-2 Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for. L-4 Utfordre og forme ditt livssyn. L-7 Bli kjent med forskjellige trossamfunn, og få erfaring med deres tradisjoner og seremonier. 1. Besøk (eller bygg en modell hvis besøk ikke er praktisk mulig) en synagoge. 2. Hør eller les en religiøs tekst fra islam. 3. Lag en rett fra en buddhistisk land i tråd med buddhistisk tro. 4. Delta på en rundløype med verdensreligionene som ramme.

SAMLE BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. K-4 Utvikle evner til logisk og taktisk tenking. 1. Lag og systematiser en samling. 2. Vis samlingen til resten av flokken. (Eksempel kan være en samling av frimerker, oppsatt etter tema eller land, eller en postkortsamling). 3. Vis at samlingen blir større.

STJERNEKIKKER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-6 Utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet. F-8 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. 42

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

1. Vis at du kjenner navn på minst tre stjernebilder, finn dem på himmelen og kjenn til hvorfor de ser ut og heter som de gjør. 2. Vis at du kan finne Nordstjernen og vet hvilken betydning den hadde for navigasjon i gamle dager. 3. Vær med på en leirbålsprat om hvorfor det er så mange historier om stjernene i de aller fleste kulturer i verden. 4. Tegn eller lag en enkel modell av solsystemet. 5. Forklar hvordan jorda beveger seg, og hvordan dette påvirker lengden på dag og natt og skiftende årstider.

SUNN MAT BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-2 Utvikle evnen til å tenke kritisk, gjøre deg opp egne meninger og ytre dem i ulike fora. K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy. L-10 Utvikle forståelse for sammenhengen mellom kosthold, mosjon og helse, og la dette få konsekvenser for valgene i hverdagen din. 1. Finn ut litt om hva som er sunn mat ved å sjekke kjøleskapet. 2. Lag din egen sunne matpakke for en dagstur, og finn ut hva du bør drikke på turen. 3. Lag en oversikt over hva du og vennene dine spiser som skolemat, og finn ut om kroppen får det den trenger, eller om dere bør forandre på noe. 4. Lag sunt «godteri» og del med de andre i flokken. 5. Lær om matallergier.

SVØMMING BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. K-1 Utvikle dine sanser, motorikk og koordinasjonsevne.

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

43


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

1. Vis at du kan bryst- og ryggsvømming. 2. Hopp/stup ut i vannet og svøm noen tak under vann. 3. Trå vannet i minst 30 sekunder. 4. Vis at du kan flyte på magen og på ryggen, og kan holde deg flytende i minst 2 minutter.

TUR BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider. F-8 Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre. F-9 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med bruk av ikke-motoriserte fremkomstmidler. F-10 Utvikle gode rutiner for turplanlegging. 1. Gå tre turer til fots i løpet av 6 måneder. Hver tur skal være minst 3 km. 2. Delta på minst tre turer hvor du benytter enten ski, skøyter, rulleskøyter, spark, sykkel eller et annet umotorisert framkomstmiddel. 3. Tegn og fortell om turene. 4. Vis riktig påkledning, fottøy, personlig utstyr og niste for en dagstur eller overnattingstur. 5. Pakk utstyr til en tur selv.

UTELIGGER BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-1 Få øvelse i å klare deg selv på tur gjennom varierte turerfaringer fra alle årstider. F-3 Tilegne deg kunnskap om og erfaring med ulike overnattingsformer. 1. Delta på fire overnattingsdøgn ute sammen med andre speidere (ikke i hytte/hus).

44

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

2. Vær med å sette opp og pakke sammen et telt. 3. Vær med å sette opp og ta ned en enkel gapahuk (for eksempel av presenning).

VERDEN OG VI BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL S-12 Utvikle forståelse for hvordan likheter og forskjeller påvirker samfunnet. S-13 Bli kjent med ulike kulturer og samfunnsgrupper, og mennesker som tilhører disse. S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. V-12 Arbeid for likeverd og forståelse mellom mennesker. 1. Se på et verdenskart og pek ut 1-2 land fra hver verdensdel. 2. Velg et land, for eksempel et av landene Norges speiderforbund har samarbeidet med. Bli bedre kjent med dette landet, for eksempel gjennom sanger, leker, eventyr, språk eller flagget. 3. Finn ut forskjellen mellom hverdagen hos folk i et fattig og et rikt land. 4. Delta i Speideraksjonen eller en annen innsamlingsaksjon sammen med resten av flokken. Lær om hva dere samler inn penger til og hvorfor.

VÆR BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker. S-6 Tilegne deg naturkunnskap. K-3 Utvikle din evne til observasjon og iakttagelse. 1. Finn ut hvordan du bør oppføre deg i tordenvær. 2. Lær å se forskjell på haugskyer og lagskyer. 3. Se på værmeldingen og finn ut hvilke tegn og symboler som markerer regn, sol og vind. 4. Registrer været i 4 dager (nedbør, skytyper, temperatur osv). For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no

45


FORDYPNINGSMERKER > FLOKK

VÆR DEG SELV BIDRAR TIL FØLGENDE PROGRAMMÅL V-5 Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre. L-3 Bli bevisst på dine styrker og utviklingsmuligheter, og arbeid med egenutvikling. L-11 Reflekter over hva som påvirker din og andres selvfølelse og forhold til egen kropp, og hvorfor det er viktig å være glad i seg selv. 1. Lag en spå med personlige egenskaper og trekk som du liker ved deg selv, og som gjør deg til den du er, og spå hverandre med de selvlagde spåene. 2. Lag en plakat/collage som forklarer hva du må gjøre for å ta vare på kroppen din. 3. Snakk med andre småspeidere om hvorvidt det er viktig at det er forskjell på gutter og jenter, for eksempel forskjeller i klær, interesser, ønsker og evner. 4. Tegn eller finn bilder av noen typiske eksempler på prinsesser og helter, og snakk om hvordan dette bildet henger sammen med virkeligheten. 5. Test ut egne og andres personlige grenser gjennom lek/rollespill, og lær hvordan du kan si ifra når noen tråkker over dine grenser.

46

For nyttige linker og fagstoff: speiderbasen.no


NORGES SPEIDERFORBUND Telefon: 22 99 22 30 E-post: nsf@speiding.no www.speiding.no www.speiderbasen.no

ISBN 978-82-7070-214-5

9

788270 702145

Profile for Speider-sport

Merkebok for bever og flokk  

Norges speiderforbunds Fordypningsmerkebok for beverkoloni og flokk utgave 2.

Merkebok for bever og flokk  

Norges speiderforbunds Fordypningsmerkebok for beverkoloni og flokk utgave 2.