Pensjon - helt enkelt

Page 1

-

N O J S N E P t l e k n e t l he


Pensjon kan virke vanskelig EPK

FRIPOLISE

OTP

IPS OFFENTLIG PENSJON YTELSESPENSJON AKSJESPAREKONTO INNSKUDDSPENSJON REALAVKASTNING PENSJONSKAPITALBEVIS

FOLKETRYGDENS GRUNNBELØP LEVEALDERSJUSTERING

AFP


Men det kan gjøres enkelt! PENSJON KAN FORKLARES VED HJELP AV "PENSJONSHUSET" OG BESTÅR AV TRE DELER:

(1) pensjon fra Folketrygden, (2) pensjon fra arbeidsgiver og (3) egen sparing.

DETTE AVGJØR HVA DU HAR Å RUTTE MED SOM PENSJONIST:

På toppen kommer egen sparing Dette er penger som arbeidsgiveren din setter av for at du skal nyte godt av de når du blir pensjonist. Med andre ord, en utsatt lønn.

EGEN SPARING

TJENESTEPENSJON

FOLKETRYGDEN

GRUNNMUREN i pensjonen er folketrygden fra staten. Hvor mye du får kommer an på hvor høy lønn du har hatt og hvor mange år du har jobbet.


Vil du starte pensjonisttilværelsen som millionær? Det er fullt mulig! Starter du tidlig med sparing blir det månedlige sparebeløpet lavere. Venter du til nærmere pensjonsalder må du sette av et betydelig større beløp for å nå det samme målet.

Alder

Sparebeløp i fond per mnd

VI KAN HJELPE DEG Å LEGGE EN PLAN!

Ditt innskudd

Forventet avkastning

400,-

225.000,-

775.000,-

30 år

700,-

310.000,-

690.000,-

40 år

1.300,-

421.000,-

579.000,-

50 år

2.900,-

591.000,-

409.000,-

60 år

9.500,-

798.000,-

202.000,-

1.000.000

20 år

67 år

*Forutsetning: Sparing i fond med forventet avkastning 5,75% per år. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Den vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


1.000.000

1.000.000 1.000.000

1.000.000

1.000.000 JEG MÅ SPARE KUN 800 KR I MÅNEDEN Andreas, 30

1.000.000

1.000.000

1.000.000 JEG M Å SPA RE CI 5.00 0 KR RKA I MÅ NEDE N Kar en, 5 5

1.000.000

JEG M Å SPA R 1.350 KR I M E RUNDT ÅNED EN Vero 1.000.000 ni ka, 4 0

1.000.000 1.000.000 1.000.000


Egen sparing SPARING PÅ BANKKONTO Banksparing er basert på en forutsigbar rente som du får i banken, og passer for deg som sparer kortsiktig – for eksempel en bufferkonto hvis noe skulle skje, eller til neste års sydentur.

FOR SPA ANB RING EFA LER TIL P VI M ENS I FO ÅNE J N D. D DLIG ON FOR ET G SPA VEN IR H RING TET ØYE AVK RE ASTN BAN ING KSP ARIN ENN G.

SPARING I FOND På lang sikt vil fondssparing vanligvis gi bedre avkastning enn tradisjonell sparing på konto. Et fond er et slags spleiselag der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Når du sparer i aksjefond, sparer du i veldig mange aksjer samtidig.


Fond vs bank Hvilken sparemåte man velger kan ha stor betydning. Grafen viser hvordan langsiktig sparing i fond har gitt høyere avkastning enn i bank over tid. Eksemplet viser sparing av 1000 kroner i måneden over ti eller femten år.

FOR DE SOM HAR VÆRT MED, BÅDE I MEDGANG OG MOTGANG SÅ HAR FONDSSPARING VÆRT SVÆRT LØNNSOMT

Enkelte perioder har hatt negativ avkastning, Hadde du tatt ut pengene da ville verdien av dine aksjefond vært lavere enn hva de ville vært med banksparing i samme periode. Derfor er det er viktig å være tro mot sparingen og følge den planen man har lagt.

Grafen viser utviklingen av OSEFX fra 2005 sammenlignet med å ha midlene på bankkonto. Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning, og at sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn sparing på bankkonto. Plasseringer i aksjefond er heller ikke sikret gjennom Bankenes Sikringsfond slik et bankinnskudd vil være med MNOK2.


Egen pensjonskonto (EPK) NYH ET

Pensjonskontoen er en samlekonto for pensjon fra tidligere og nåværende arbeidsforhold som følger deg gjennom arbeidslivet. Offentlig ansatte og pensjonister omfattes pr. nå ikke av den nye ordningen med egen pensjonskonto.

Fordeler: Samler innskuddspensjonen fra alle dine arbeidsforhold. Bedre oversikt over egen pensjonssparing. Frihet til å velge hvor du vil ha pensjonssparingen. Lavere kostnader gir høyere pensjon.

Nå kan du selv bestemme hvor du vil ha pensjonssparingen fra din arbeidsgiver!


Vi spurte folk på gata om de vet hvor mye de får å leve for som pensjonist. Se de spennende svarene vi fikk.


Sjekk hvor mye du får i pensjon I løpet av arbeidslivet vil mange av oss ha jobbet flere steder, og disse arbeidsgiverne setter av penger underveis som du får når du blir pensjonist. Vi henter pensjonstallene dine fra Norsk Pensjon så du enkelt kan se eksakt hvor mye du har opptjent. Ved hjelp av pensjonskalkulatoren i Smartspar får du også oversikt over hva du eventuelt må spare privat i tillegg for å leve den pensjonsttilværelsen du ønsker.

Spareappen Smartspar gjør det moro å spare i fond. Du trenger ingen forkunnskaper og vi hjelper deg hele veien.


Slik kommer du i gang STEG FOR STEG: Last ned Smartspar og logg inn med BankID Opprett et sparemål Få anbefalt et fond basert på hvor lenge du skal spare og hva som er viktig for deg

Gratulerer - du har full oversikt og er i gang med smart sparing!


Personlig rådgivning FÅ OVERSIKT, LAG EN PLAN OG KOM I GANG Det er mye man kan lure på angående pensjon, for eksempel hva som lønner seg for den enkelte, hvor lenge man bør jobbe, hvordan man skal spare selv og hvilke ordninger man har gjennom jobb.

ED R DEG M E P L E J H VI INGER, N S Ø L E ERSYDD IN SKREDD ORME D F N A K DU . SLIK AT KER DEN S N Ø U D SLIK D FREMTI

Våre dyktige rådgivere bryr seg om de små grepene du kan gjøre i dag, slik at du lykkes med din langsiktige sparing.


EN LØNNSOM KAFFEPRAT Bestill et rådgivermøte i banken det lønner seg.


ORD OG BEGREP AFP - Avtalefestet pensjon Gir mulighet til å gå av med pensjon allerede fra fylte 62 år. Opprinnelig tenkt som tidligpensjon for sliterne. I privat sektor er denne ikke lovpålagt og er en livsvarig tilleggspensjon. I det offentlige er denne foreløpig en erstatning for lønn frem til 67 år.

Aksjehandel i pensjonssparing Sjekk aksjeandelen på sparingen din. Viktig å ta høy nok risiko for å øke forventet avkastning. Dette gjelder både pensjon fra arbeidsgiver og egen sparing. Når du nærmer deg pensjonsalder bør risikoen på sparemidlene reduseres.

Aksjesparekonto/ASK En konto der du kan samle alle dine aksjer og aksjefond, og får tilgang til hele spektret som tilbys i markedet. Du kan kjøpe og selge skattefritt underveis. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

Avkastning Avkastning sier noe om hvor mye en investering har økt i verdi. Ved å spare penger i banken får du avkastning i

form av renter på dine innskudd. Avkastning på sparing i aksjer består av to deler: kursgevinst og aksjeutbytte.

Bankens garantifond Innskudd i Norske Banker er garantert for inntil 2 millioner kroner.

Enkeltaksjer Er eierandel i et aksjeselskap. I nettbanken vår kan du handle enkeltaksjer via Norne Securities.

EPK - Egen pensjonskonto Er en samlekonto for pensjon fra tidligere og nåværende arbeidsforhold., pr. nå kun i privat sektor.

Fripoliser En fripolise er et bevis for en opptjent pensjonsrettighet i ytelsespensjon.

Folketrygdens grunnbeløp (G) Benyttes som grunnlag for å beregne trygde-og pensjonsytelser. Oppdateres hvert år. Pr 1. mai 2020 kr 101.351. .

Fond En kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Det finnes ulike typer fond på markedet, med ulik grad av risiko. Det er viktig å velge fond som gir deg best mulig avkastning til riktig tidshorisont.

Aksjefond For deg som ønsker god avkastning og kan spare i minimum 5 år. Fondsverdien kan svinge en del underveis.

Kombinasjonsfond Investerer i både rente- og aksjepapir, ofte fordelt 50/50. Forventer noe høyere avkastning enn rentefond og litt lengre tidshorisont kreves.

Rentefond Fond som plasserer penger i verdipapirer som gir renteavkastning. Forventer litt høyere avkastning enn tradisjonell banksparing. Sparehorisont kort til mellomlang.


Grunnpensjon

død går denne ordningen ikke i arv.

renteeffekten. Utrolig, men sant.

Er ikke avhengig av tidligere inntekt, men for å få full grunnpensjon er det et krav om 40 års trygdetid.

OTP - Obligatorisk Tjenestepensjon

Risikoprofil

Innskuddspensjon Arbeidsgiver avsetter en prosentandel av din lønn til pensjon inntil 7% av lønn opptil 7,1 G, og 25,1% av lønn mellom 7,1 og 12 G. Ved død går midlene i arv.

IPS Dette er en konto for fondsparing hvor pengene er låst til pensjon. Du kan spare inntil 40.000 årlig pr. 1. januar 2021 og få skattefordel på spart beløp.

Levealderjustering Statistisk Sentralbyrå gjør en beregning av forventet levealder for hvert årskull. Yngre arbeidstakere må derfor beregne å stå lengre i jobb eller få lavere pensjon når nådd pensjonsalder.

Norges Bank rentebane Norges Bank sin spådom om renteutvikling de neste årene.

Offentlig pensjon Pensjon fra arbeidsgiver for dem som jobber i kommune, fylke og stat. Ved

Er minstekravet til avsetning 2% på innskuddspensjon. Ved død går denne ordningen i arv.

Pensjonskapitalbevis Når du avslutter et arbeidsforhold i privat sektor utsteder din arbeidsgiver et pensjonskapitalbevis (innskuddspensjon) som er sperret for uttak frem til pensjonsalder.

Realavkastning Realavkastning er avkastning målt i kjøpekraft. Hvis innskuddsrenten er lavere enn prisstigningen (cirka 2,5% per år) mister sparemidlene verdi.

Rebalansering Endring underveis i sparingen for å opprettholde opprinnelig spareplan. Like viktig som å ha høy nok risiko i lav alder, er det også viktig å trygge sparemidlene de siste årene før uttak.

Rentes renteeffekt Du får renter på allerede opptjente renter. Sparesaldoen vokser uten egen innsats. Jo tidligere du starter sparingen, jo mer effekt får du av rentes

Risiko og avkastning henger sammen. Hvor høy aksjeandel bør du ha i sparemodellen din? Meravkastningen ved høy aksjeandel i pensjonssparing kan bli eventyrlig når sparingen skal gå i 20 til 40 år.

Ytelsespensjon Gir garanti om en viss prosent av sluttlønn og varierer fra 50 til 70%. Ved død kan ikke midlene arves.


Sammen skaper vi gode opplevelser Sparebanken Narvik har hovedkontor i Narvik og avdelingskontor plassert på Finnsnes. Som lokalbank brenner vi for lokalsamfunnene som vi er den del av. Vi er tett på både lokalmiljøet og innbyggerne i våre markedsområder, og hvert år sponser vi lokalsamfunnet med flere millioner. Våre rådgivere har kompetanse og erfaring på alle områder som omhandler personlig økonomi, sparing, lån og forsikring. Det kan derfor være både hyggelig og lønnsomt å stikke en tur innom banken, eller ta et digitalt møte. Du når oss på telefon, e-post, og sosiale medier, eller så kan du booke et møte rett i kalenderen til en av våre rådgivere.

79 91 11 11

post@sn.no

Klikk for møtebooking

@sparebankennarvik


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.