Page 1

µ π µ § π ∞

™ ¶ ∞ ¡ √ ™

S P A N O S

R A R E

B O O K S

104Ë ∆ H M O Π PA Σ I A ™¶ANIøN BIB§IøN ∂§§∏¡ø¡ µπµ§π√ºπ§ø¡

29 & ·Ú·Û΢‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ÒÚ· 19:00

4075

¤ÌÙË

AI£OY™A ºI§O§O°IKOY ™Y§§O°OY ¶APNA™™O™ ñ ¶§. KAPYT™H 8 OP°ANø™H ∫ø™∆∞™ ™¶∞¡√™ ñ MAYPOMIXA§H 7 ñ TH§.: 210 36.14.332 ñ FAX: 210 89.53.076

www.spanosrarebooks.gr

BIB§IOºI§IA 133 ✬ N›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜, Ô ¶ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ «AÌÔÚÁÔ‡» ✬ «TÔ AÈÁ·›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ̤ÓÔ» ÙÔ˘ Francesco Piacenza ✬ T· ›‰Ë ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ

™ ¶ ∞ ¡ π ∞

BIB§IOºI§IA

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂ƒ∂À¡∞ π™∆√ƒπ∞™ ∆√À µπµ§π√À, ∂π∫√¡√°ƒ∞ºπ∞™, ∞¡∞¢ƒ√ªπ∫∏™ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞™

133

IOY§IO™ - AY°OY™TO™ - ™E¶TEMBPIO™ 2011

¶Ï¿ÙˆÓ, Õ·ÓÙ·, 1513, ÕωԘ M·ÓÔ‡ÙÈÔ˜, A’ ŒÎ‰ÔÛË (editio princeps)

∂∫¢√∆∏™ ∫ø™∆∞™ Ã. ™¶∞¡√™

5,00


1 0 4 Ë

¢ ∏ ª √ ¶ ƒ ∞ ™ π ∞

MÔ˘˙È¿Ó˘ °., «KÙ›ÛÌ·Ù·», ·Ú. 250

KfiÙÙ˘ °., «°Î¿˙È», ·Ú. 293

ÕÁÓˆÛÙÔ˜, «ÕÓ‰ÚÔ˜», ·Ú. 268

K·ÙÛ¿˜ ¶., «K·Ú·‚¿ÎÈ», ·Ú. 277

1 0 4 Ë

¢ ∏ ª √ ¶ ƒ ∞ ™ π ∞

Friedel A., «MfiÙÛ·Ú˘ N.», ·Ú. 829

Friedel A., «KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ £.», ·Ú. 828

B·ÛÈÏ›Ԣ ™., «EÚ¤ÙÚÈ·», ·Ú. 305

¶ÈοÛÔ ¶., «¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·», ·Ú. 272‚

«T· PÔ˘Ì·ÁÈ¿Ù», ·Ú. 203

K·ÙÛ¿˜ ¶., «K·Ú·‚¿ÎÈ», ·Ú. 278

£Â·ÙÚÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ Z. §¿ÛηÚË, (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·), ·Ú. 183

M·ÓÙ˙·‚›ÓÔ˜ T., «™ÙË ‚ÚÔ¯‹», ·Ú. 317


BIB§IOºI§IA

TPIMHNIAIA EPEYNA I™TOPIA™ TOY BIB§IOY, EIKONO°PAºIA™, ¶A§AIøN XAPAKTIKøN, ANA¢POMIKH™ BIB§IO°PAºIA™

133

IOY§IO™ – AY°OY™TO™ – ™E¶TEMBPIO™ 2011

5,00

¶EPIEXOMENA π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ EΉfiÙ˘-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ KÒÛÙ·˜ ™·Ófi˜ 

™‡ÓÙ·ÍË •·Óı‹ ¶ÚÔÂÛÙ¿ÎË 

¢ÈÔÚıÒÛÂȘ ™‡ÚÔ˜ MÔÛ¯ÔÓ¿˜ 

™‡ÓÙ·ÍË µÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈÎÒÓ ¡¤ˆÓ ∫·Ù›ÁΈ §‡Ú·  ™ÂÏȉÔÔ›ËÛË – ∂ÎÙ‡ˆÛË BÈ‚ÏÈÔÙ¯ӛ· – www.vivliotechnia.gr  ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 4 Ù‡¯Ë 15 ¢ËÌÔÛ›ˆÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ 30 TÚ·Â˙ÒÓ 60  ™˘Ó‰ÚÔ̤˜ E͈ÙÂÚÈÎÔ‡ E˘ÚÒË 60 §ÔÈ¤˜ ¯ÒÚ˜ 118  EÌ‚¿ÛÌ·Ù· EÈÙ·Á¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∫ˆ‰. ∆·¯˘‰Ú. ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹˜ 4075  KÒÛÙ·˜ ™·Ófi˜ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, 106 79 Aı‹Ó· TËÏ.: 210 36.14.332, Fax: 210 89.53.076 e-mail: biblioph@otenet.gr

www.spanosrarebooks.gr  EÈÎfiÓ· Â͈ʇÏÏÔ˘: Õ·ÓÙ· Ù· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜, 1513, ¤Î‰ÔÛË ÕÏ‰Ô˘ M·ÓÔ‡ÙÈÔ˘, ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· (‚Ï. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤·, ·Ú. 688)

EÈÎfiÓ· ÔÈÛıÔʇÏÏÔ˘: Padro - Pujadas M., OÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÚ. 1840, ÃÚˆÌÔÏÈıÔÁÚ·Ê›· (‚Ï. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤·, ·Ú. 515)

TÔ AÈÁ·›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ̤ÓÔ: ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Fr. Piacenza ÁÈ· ÙÔÓ MÔÚÈ¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ AÚ¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜.............. 5 M·Ú›· ¢. X·ÏÎÈÔÔ‡ÏÔ˘, N›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜ - O ¶ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ «AÌÔÚÁÔ‡». EηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ............ 8 B·Û›ÏÂÈÔ˜ B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, T· ›‰Ë ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ................................. 11 B·Û›Ï˘ X·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, H ™ÙÂÚÂÛÎÔÈ΋ K¿ÚÙ·. MÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘..................................... 15 H T˘ÔÁÚ·Ê›· Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1500..... 17 H Aη‰ËÌ›· AıËÓÒÓ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ . Iˆ¿ÓÓË ¢ÈÒÙË ÁÈ· ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ «¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜» ÙÔ˘ Migne.......... 18 K·ÙÂÚ›Ó· AÚ·Ì·Ù˙‹, O ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ¢. HÚ·ÎÏ›‰Ë˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÒÛÈÎË ÁÏÒÛÛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӈڛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ............................................... 21 Iˆ¿ÓÓ· K·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘, MÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ‚Ô˘Ó¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ IÔÚ‰·Ó›·˜.................. 23 XÚ‹ÛÙÔ˜ HÏ. KÔÏÔ‚fi˜, O ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ B.°. K·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ (1936-2011) ........................................... 25 °È¿ÓÓË XÚÈÛÙ¿ÎÔ˘, «AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ EÏ›‰·»............. 27 M·Ú›· ¢. X·ÏÎÈÔÔ‡ÏÔ˘, ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÔÈËÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ 1900-1975 ...... 28 BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο Î·È ¿ÏÏ· Ó¤· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ T‡Ô˘ .... 32 ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 103˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜........................... 35 √È fiÚÔÈ Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ .................................................. 37 µÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο ¡¤·, 104Ë ¢.™.µ.∂.µ.................................... 39 ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ .......................................................... …

∆· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ «µÈ‚ÏÈԉȿÎÔÛÌÔ»


™¶∞¡π∞ µπµ§π∞ ™¶∞¡√™

SPANOS RARE BOOKS

ANAKOINø™H

¢È·Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ ·‰È¿Û·ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ (en bloc) ∞fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ «™·Ófi˜-µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·»

ª∂°∞§∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ µπµ§π√£∏∫∏ ∞¡£ƒø¶π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡  10.000 ∆π∆§√π  ∫§∞™π∫∏™ ºπ§√§√°π∞™, ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ & ƒøª∞´∫∏™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞™, ∂§§∏¡π∫∏™ π™∆√ƒπ∞™, µÀ∑∞¡∆π¡ø¡ & ª∂™∞πø¡π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¡∂ø∆∂ƒ∏™ π™∆√ƒπ∞™ (°∞§§π∫∏ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏) °∞§§π∫∏™ §√°√∆∂áπ∞™ ∫∞π ºπ§√™√ºπ∞™ ñ 10.000 Ù›ÙÏÔÈ Ì ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤ÚÁ·, Û¿ÓÈ· Î·È ‰˘Û‡ÚÂÙ·, Ì ÂÓËÌÂڈ̤Ó˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ. ñ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÚÈÛÙË. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Â›Ó·È ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙË̤ӷ Î·È Û ÂȉÈο ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Î˘Ù›· Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË. ñ ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ‰È‹ÚÎÂÛ 55 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘. ñ ¢È·Ù›ıÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, 400 ÛÂÏ›‰ˆÓ. ∫·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ì ÙËÓ ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜.

™¶ANIA BIB§IA ™¶ANO™ – BIB§IOºI§IA BIB§IO¶ø§EIO TøN BIB§IOºI§øN M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, T.K. 10679 TËÏ. 210.36.14.332 - 210.36.23.917 www.spanosrarebooks.gr – e-mail: biblioph@otenet.gr


°Ú¿ÌÌ· ·fi ÙË ™‡ÓÙ·ÍË ∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ ‚È‚ÏÈfiÊÈÏÔÈ £· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ¢¯ËıÒ ∫·Ïfi ºıÈÓfiˆÚÔ Î·È ∫·Ï‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¯·Ú¿ Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓˆ fiÙÈ Ë «µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·» ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·‰È¿Û·ÛÙÔ ÂÓÈ·›Ô Û‡ÓÔÏÔ (en bloc) ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 10.000 Ù›ÙÏÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÎÏ·ÛÈο ΛÌÂÓ· ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÚˆÌ·˚΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜, ÎÏ·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›·, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù¤¯ÓË, ÓÂÒÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· (ȉȷ›ÙÂÚ· Á·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË), Á·ÏÏÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ‰È‹ÚÎÂÛ 55 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈ·˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘, Ì ÂÓËÌÂڈ̤ÓË ÂÚÈÔ‰È΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ì ÏËÚfiÙËÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÔχÙÔ̘ ÛÂÈÚ¤˜. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û¿ÓȘ Â›Û˘, ÂΉfiÛÂȘ ‰˘Û‡ÚÂÙ˜ Î·È ÂÍ·ÓÙÏË̤Ó˜. ∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈο Ù·ÍÈÓÔÌË̤ӷ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙË̤ӷ Î·È Û ÂȉÈο ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· Î˘Ù›· Ì ‚ÂÏÔ‡‰ÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ 400 ÛÂÏ›‰ˆÓ. ∂ÊÈÛÙԇ̠ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ‚¤ÏÙÈÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ Ë ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Î. µ. ÷ڷϷÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· £ÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›·, ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Î·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ ·fi ÙÔÓ µ. ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¤Ó· Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤ÙË µ·Û›ÏË ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÃÚ. ∫ÔÏÔ‚fi Î·È ¿ÏÏ· ‰È¿ÊÔÚ·. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ fï˜, ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·Í›˙Ô˘Ó ÌÂÚÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ 104˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ ™·Ó›ˆÓ µÈ‚Ï›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ µÈ‚ÏÈÔʛψÓ, fiˆ˜ Ë 1Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· ·fi ÙÔÓ ÕÏ‰Ô ª·ÓÔ‡ÙÈÔ ÙÔ 1513 Î·È ÙÔ Isolario ÙÔ˘ Francesco Piacenza ÙÔ˘ 1688 Ì 63 ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˆÚ·›Ô ΛÌÂÓÔ ÛÙË µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›Ù ٷ Õ·ÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ¤Î‰ÔÛË µ·ÛÈÏ›·˜ 1550, ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ Dilettanti ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯·›· ÁÏ˘ÙÈ΋ (ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ÚˆÌ·˚΋) Ì 133 ¯·Ú·ÎÙÈο, Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 54 Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ∞. ∫ÔÚ·‹, ¡. £ÂÔÙfiÎË, ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ¶¿ÚÈÔ˘, ™. µÏ·ÓÙ‹, ∂. µÔ‡ÏÁ·ÚË, ∫.

3


∫ԇ̷, √. ºÒÛÎÔÏÔ˘, π. ¶·ÙÔ‡Û·, ™Ù. ∫ÔÌÌËÙ¿, ∞. µÚ·˝Ï· Î.¿, ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Û Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 16 Ì ٷ ¤ÚÁ· ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ Ì ¤ÚÁ· ÙˆÓ ¢. °·Ï¿ÓË, ∞. ∆¿ÛÛÔ˘, °. ªÔ˘˙È¿ÓË, ¶. µ·ÏÛ·Ì¿ÎË, µ. º·ÏËÚ¤·, ∞. ∫·Ó¿, °. °·˝ÙË, ∞. ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ë, ™. §‡ÙÚ·, ¡. •¤ÓÔ˘, °. ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡, ¢. ∆ËÓÈ·ÎÔ‡, °. ∆Û·ÚÔ‡¯Ë, ª. ∞ÚÁ˘Ú¿ÎË, ™. µ·ÛÈÏ›Ԣ, °. µ·ÎÈÚÙ˙‹, ¶. ∫·ÙÛ¿, ™. ∫·Ú·‚Ô‡˙Ë, µ. ∫·ÙÚ¿ÎË, £. ™Ù¿ÌÔ˘, °. º·Ú۷Λ‰Ë, °. µ·ÚÏ¿ÌÔ˘, ∞. º·ÛÈ·ÓÔ‡, ¡. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, ™. ™fiÚÔÁη, ƒ. ∫Ô„›‰Ë, °. °Ô˘Ú˙‹, ∆. ª·ÓÙ˙·‚›ÓÔ˘, ª. ª·ÎÚÔ˘Ï¿ÎË Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÎfiÌ· ÔÏÏÒÓ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ÏÔ‡ÛÈ· ‡ÏË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ı· Û·˜ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ı· ·ÓÙ·Ì›„ÂÈ ÙȘ ‚È‚ÏÈÔÊÈÏÈΤ˜ Û·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ªÂ ‚È‚ÏÈÔÊÈÏÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ •·Óı‹ ¶ÚÔÂÛÙ¿ÎË

AÓÙ·fi‰ÔÛË MÂϤÙ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ EϤÓ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-¢ˆÚ‹ H ANTA¶O¢O™H ·ÔÙÂÏ› Ì›· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÈÎÔÛÈÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ¿ÚıÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘. EΉfiıËΠÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ Â›ÎÔ˘Ú˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ EϤÓ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-¢ˆÚ‹, ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘. ™ÙË Ì·ÎÚ¿ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ Ù˘ ÔÚ›· ‰›‰·Í ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ·Ó·Ûηʤ˜ Û ÂÓÂÙÈÎÔ‡˜ Ô¯˘ÚÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘, ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜. √ ÙÈÌËÙÈÎfi˜ ÙfiÌÔ˜ ∞¡∆∞¶√¢√™∏ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÌÈÎÚÔÙ¯ӛ·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ¯ÚfiÓˆÓ. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ·Ï·ÈÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓË-¢ˆÚ‹, Â›Ó·È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙Ô-

ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ηıÒ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ¤Î‰ÔÛË ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÔÌ¿‰·˜ ¤ÍÈ ·Ï·ÈÒÓ ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ∂ϤÓ˘ ¢ˆÚ‹, ÂÓÒ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ÙÈÌÒÌÂÓ˘ ÛÙÔ ∆Ì‹Ì· ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ∏ ÙÈÌËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¤Î‰ÔÛË, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ÌÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¤¯Ó˘. KENTPIKH ¢IA£E™H BIB§IO¶ø§EIO TøN BIB§IOºI§øN – ™¶ANO™ Kø™TA™ M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, Aı‹Ó· 10679, TËÏ.: 2103623917-2103614332, e-mail: biblioph@otenet.gr-www.spanosrarebooks.gr


∆Ô ∞ÈÁ·›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ̤ÓÔ: ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Francesco Piacenza ÁÈ· ÙÔÓ ªÔÚÈ¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ∆Ô ÔÏÔ¤Ó· Î·È ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ¯·ÚÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÂÚÈËÁËÙÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ –ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ¯·ÚÙÔÁڿʈӖ ηٿ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·, ‰›¯ˆ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙȘ ¢ڇÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ µ·ÏηÓÈ΋˜ Î·È ÂȉÈο ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜ Ì ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ηٿ ÙÔÓ ™Ù’ µÂÓÂÙÔÙÔ˘ÚÎÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ (1684-1699), ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Francesco Morosini η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È Â˘Ú›· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÓÈ΋˜ ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔfiÙÂ Ô ÊψÚÂÓÙÈÓfi˜ ÏfiÁÈÔ˜ Î·È ÈÂÚ¤·˜ Christoforo Buondelmonti Ù·Í›‰Â„ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤Ù·Í ÙÔ Liber Insularum Archipelagi (µÈ‚Ï›Ô ÙˆÓ ¡‹ÛˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜). ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, fï˜, Ë ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, ÂΛÓË Ô˘ ·Ó·‚›ˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ¤ÛÙÚ„ Ï‹ıÔ˜ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ȉ›ˆ˜ ηٿ ÙÔÓ 17 Ô ·ÈÒÓ·, ˘‹ÚÍ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô L’ Arcipelago […] (∆Ô ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜) ÙÔ˘ ‚ÂÓÂÙÔ‡ Marco Boschini, ‚È‚Ï›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘ÒıËΠÙÔ 1658, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. √ Boschini, ‚ÂÓÂÙfi˜ ˘‹ÎÔÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÏÔÁ›Ô˘˜ Ù˘ °·ÏËÓÔÙ¿Ù˘, ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ ÔÙ¤ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚȤÁÚ·ÊÂ. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ù¿ÛË Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈËÁËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ πÙ·Ï›· ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ √ÏÏ·Ó‰fi ÁˆÁÚ¿ÊÔ Olfert Dapper, Ô ÔÔ›Ô˜ Âͤ‰ˆÛ ‚È‚Ï›· fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ªÔÚÈ¿ Î·È ÙÔ ∞Ú¯È¤Ï·-

ÁÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙËÓ πÓ‰›·, ÙË ™˘ÚÔ·Ï·ÈÛÙ›ÓË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¿ÏÏ·˙·Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰ÂȘ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ ¿ÊËÓ·Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘˜ Î·È Ù·Í›‰Â˘·Ó Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ Î·È Â͈ÙÈΤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó˜, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ ηٿ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· Ô ÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈ· ÂÌfiÏÂÌË ˙ÒÓË ÌÂٷ͇ µÂÓÂÙ›·˜ Î·È √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ πÙ·Ïfi˜ Francesco Piacenza ‹Ù·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜, ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˘˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÚÈËÁ‹ıËΠÙÔÓ ªÔÚÈ¿ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù·ÍȉȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ÂΉ›‰ÔÓÙ¿˜ ÙȘ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Û ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚÈËÁËÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÙÔ L’ Egeo Redivivo. O Piacenza ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¡¿ÔÏË ÙÔ 1637 Î·È ¤ı·Ó ÛÙË ªÔ‰¤Ó· ÙÔ 1687. ™Ô‡‰·Û ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ªÔ‰¤Ó·˜, ÂÓÒ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Ì ÙË Ó·ڋ ÙfiÙ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ¯ËÌ›·˜ (˘‹ÚÍ ̿ÏÈÛÙ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∞ÌÂٷΛÓËÙˆÓ), ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ÁˆÁÚ·Ê›·. ∂›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi fiÙÈ, ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ L’ Egeo redivivo ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜. √ Piacenza ÂÚÁ¿ÛÙËΠηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ˆ˜ ‰Èψ̿Ù˘, Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÈËÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÛηÎÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È Â›¯Â ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ ÛοÎÈ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÛÎËı› –ÁÈ· ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ·›ÎÙË Î·È ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘– ÙÔ I Campeggiamenti degli Scacchi, o sia nuova 5


particolare si del suo ambito littorale, che della Grecia, Morea o’ Peloponnese, di Candia, e Cipri, con le sue Piante in Rame al piu viuo incise, Fatiche, e diligenze de Francesco Piacenza Napolitano […] (∆Ô ∞ÈÁ·›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ̤ÓÔ ‹ ¯ˆÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜, Î·È ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, & ÙˆÓ ÙˆÚÈÓÒÓ ·fi ÂΛӷ Ù· ÓËÛÈ¿, Ù· ‚·Û›ÏÂÈ·, ÙȘ fiÏÂȘ, ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜, KÚ‹ÙË, 1688, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·, ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô L’ Egeo Redivivo ÙȘ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ & Ù· ÂÌ‚Ï‹Ì·Ù· disciplina d’attacchi, difese e partiti del Giuoco […], Ì ÎfiÔ˘˜, Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ºÚ·ÓÙÛ¤degli Scacchi, sÏ nello stile antico, che nel ÛÎÔ ¶È·ÙÛ¤ÓÙÛ·, ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ˘ […]). ÃÔÚËnuovo Arciscacchiere: stratagemmi, ed Áfi˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ‹Ù·Ó Ô ¢Ô‡Î·˜ Ù˘ ªÔ‰¤invenzioni del Dott. di Legge Francesco Ó·˜, Francesco Ô µ’, Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Piacenza Accademico immobile. In Torino per Este, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È Ô Piacenza ›¯Â ·ÊÈÂAntonio Beltrandi 1683 ıˆÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· ÚÒÛÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô. Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ‰ÔÌ‹ ·Ó¿ÏÔÁË ÙÔ˘ fiÙÈ ÛÒ˙ÂÈ Ï‹ıÔ˜ ηÓfiÓˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ÙÔ˘ Boschini, Ô Piacenza ÍÂÎÈÁÈ· ÙÔ ÛοÎÈ, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ η›ÚÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ó¿ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÛËÌ·Û›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË Û˘Ó‹- ϤÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ıÂÈ· ÙˆÓ ÛηÎÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, Ô Piacanza ÍÂˆÓ ÙÔ˘ µÂÓÂÙÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, ÙÔÓ ÂÈÛ‹Á·Á ÌÈ· ·Ú·ÏÏ·Á‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û ªÔÚÈ¿. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÓËArciscacchiere Î·È ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ·fi ÂÈÊ¿- ÛÈÒÓ ∫Ú‹Ù˘, Scarpanto (∫¿Ú·ıÔ˜), Carchi ÓÂÈ· Ì ÂηÙfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· (·ÓÙ› ÙˆÓ 64) Î·È (ÿÏÎË), Limonia (∞ÏÈÌÓ›·), Simie (™‡ÌË), ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ÈÔÓÈÒÓ, ÙÔ˘ ÂηÙfi- Piscopia (∂ÈÛÎÔ‹), Nisare (¡›Û˘ÚÔ˜), ÓÙ·Ú¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‰ÂÎ¿Ú¯Ô˘. Caloiero (∫·ÏfiÁÂÚÔ˜), Lango (∫ˆ˜), ∆Ô 1688, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Agathonissi (∞Á·ıÔÓ‹ÛÈ), Eleo, Fermaco Francesco Piacenza Î·È ÂÓÒ Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘- (º·ÚÌ·ÎÔÓ‹ÛÈ), Samos (™¿ÌÔ˜), Psara (æ·ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ µÂÓÂÙÒÓ Î·È √ıˆÌ·ÓÒÓ, Ú¿), Crusia, Lipso (§ÂÈ„Ô›), Tragia, Fornoli ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙË ªÔ‰¤Ó· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô L’ Egeo (ºÔ‡ÚÓÔÈ), Nicaria (πηڛ·), Mandria, Redivivo ossia chorographia dell’ Arcipelago, e Pathmus (¶¿ÙÌÔ˜), Leria (§¤ÚÔ˜), Calamo dello stato primiero, & attu-ale di quel’ Isole, (∫¿Ï˘ÌÓÔ˜), Stampalia (∞ÛÙ˘¿Ï·È·), Regni, Citta, Popolationi, Dominj, Costumi, Zinara (∫ÈÓ¿Ú·), Levita (§Â‚›ı·), Amorgo Sito, & Imprese, con la breue descrittione (∞ÌÔÚÁfi˜), Isole Leleadi, Nio (ÿÔ˜).

6


∆Ș ÏÔ‡ÛȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ Piacenza (ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘, Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ‰›ÓÂÈ ÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙfiˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, οÓÂÈ ÌÓ›· ÁÈ· ÁˆÚÁÈο Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈο ÚÔ˚fiÓÙ·) Û˘Óԉ‡ÂÈ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ™ÙÔ ·ÓÙ›Ù˘Ô Ù˘ µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜ (‚Ï. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 648) Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â›Ó·È Ï‹Ú˘, ηıÒ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÂÍ‹ÓÙ· ÙÚÂȘ (63) ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ L’ Egeo Redivivo. ∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÚfiÙ˘· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ Boschini Ó· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÙÔ ϤÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓˆÓ ¯·ÚÙÒÓ. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿ ηÓ›˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÓÙÚ· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘ ÂͯfiÓÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, fiˆ˜ Ô Piacenza, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì·ÎÚÈÓÒÓ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎÒÓ ÙfiˆÓ, ÌÂ

ÏÔ‡ÛÈ· ÈÛÙÔÚ›·. √ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ÛÙfi¯Â˘Â Ó· ·Ó·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Ù· Â˘Úˆ·˚ο ‚·Û›ÏÂÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û fiÏÂÌÔ Ì ÙËÓ √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÏψÛÙ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: ∆Ô ∞ÈÁ·›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ̤ÓÔ, ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘ÂÚÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÙËÓ ›ÛÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÏ¿ÁÔ˘˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘, Ô˘ ı· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ‚¿Ú‚·ÚÔ, ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ Î·Ù·ÎÙËÙ‹. √È ÂÏ›‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ı· ‰È·„¢ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÌˆ˜, Ë ÁÔËÙ›· Ô˘ ·ÛΛ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Piacenza, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ, Ë ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û·Ó ı¤·ÙÚÔ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Û·Ó ¯ÒÚÔ ÂÌÔÚÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È›ۉ˘Û˘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ‹, ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·ÏÒ˜ Î·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi.

™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ 104˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ ™¿ÓÈˆÓ BÈ‚Ï›ˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ BÈ‚ÏÈÔÊ›ÏˆÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ AI£OY™A ºI§O§O°IKOY ™Y§§O°OY ¶APNA™™O™, ¶§. KAPYT™H 8, A£HNA


N›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜ - O ¶ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ «AÌÔÚÁÔ‡» EηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ °ÂÓÓ‹ıËΠ۠¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ AÚ牛·˜ (X¿ÓÈ· ºÚ·ÁÎfi‚Ú˘Û˘) ÙÔ 1911, ›Ûˆ˜ ÙÔ 1915. ¶¤ı·Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔÓ M¿ÈÔ 1992. ™Ô‡‰·Û ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜ Î·È ‹Ù·Ó ÁψÛÛÔÌ·ı‹˜. §˘ÚÈÎfi˜ Ï·˚Îfi˜ ÔÈËÙ‹˜-ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔ˜. T· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û·Ó Ù· ÂÚÈÔ‰Èο N¤· EÛÙ›· (1931) Î·È P˘ıÌfi˜ (1933). H AÌÔÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÔÈËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1943 Î·È ÌÂÏÔÔ›ËÛÂ Ô M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿Î˘, ÙÔÓ Î·ıȤڈÛ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÔÈËÙÒÓ Ì·˜. T· ˆÚ·›· ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÙȘ ›ÎÚ˜ Ù˘ Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· : ‹Ú˜ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ, ¯¿ÚÙÈÓÔ ÙÔ ÊÂÁÁ·Ú¿ÎÈ, Ë ÌÈÎÚ‹ P·ÏÏÔ‡, ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜, ›¯· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÈ· ηډȿ,

E§§A¢A E§§A¢A N›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘

·Ó ı˘ÌËı›˜ Ù’ fiÓÂÈÚfi ÌÔ˘ Î.¿. Ù· ÔÔ›· ÌÂÏÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·˜ Û˘Óı¤Ù˜ M›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, M¿ÓÔ˜ X·Ù˙ȉ¿Î˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜, ¢‹ÌÔ˜ MÔ‡ÙÛ˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ô AÏΛÓÔÔ˜ Iˆ·ÓÓ›‰Ë˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ·Û›ÁÓˆÛÙ˜ Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, Ô˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó ÁÓˆÛÙÔ› Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜. ÕÓıÚˆÔ˜ ¢·›ÛıËÙÔ˜ Ô °Î¿ÙÛÔ˜ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ ÛÙËÓ K˘„¤ÏË, Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. TÔÓ Û˘Ó¤‰Â·Ó ÔÏÏ¿ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û›ÙÈ. OÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Ï›ÁÔÈ, ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ÏËÚÔÊÔÚÂ›Ù·È ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ ÙÚ·Ó˙ÈÛÙÔÚ¿ÎÈ ÙÔ˘. K·ıfiÏÔ˘ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ù›ÔÙ·. TÔ ÙÚ·Ó˙ÈÛÙÔÚ¿ÎÈ ÙÔ˘.ÎÈ ·ÓıÚÒÔÈ ÌÔÓ¿¯ÔÈ ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË ÂÙÔ‡ÙË ı· Á›ÓÔ˘Ó Ï·Ì¿‰· Ò˜ Ù· ‘ηÓ˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ì·‡Ú· ·È‰È¿ ÛÔ˘ EÏÏ¿‰· EÏÏ¿‰·!

¶Ô‡ ‹Á·Ó ÔÈ ÒÚ˜ Ô‡ ‹Á·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ʈÙÈ¿ ÛÙ· X·˘Ù›· ηÓÈ¿ ÛÙËÓ AÈfiÏÔ˘ ‚ÚÔÌÈ¿ ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ô˘ÚÏÈ¿˙Ô˘Ó ÙÚÈÁ‡Úˆ ºÔÏÎÛ‚¿ÁÎÂÓ Î·È º›·Ù PÂÓÒ Î·È TÔÁÈfiÙ· Û ϛÁÔ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿¯·ÚÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı’ ·Ó¿„Ô˘Ó Ù· ÊÒÙ·

¶Ô‡ ‹Á˜ AÊÚԇϷ ÙÔ‡ ÔÓ›ÚÔ˘ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È Ô‡ ‹Á˜ EϤÓË ÎÚ˘Ê¤˜ ·Ì·Úٛ˜ Ù˘ ¿¯ÚˆÌ˘ ̤ڷ˜ ÙÔ Êˆ˜ ‰ÂÓ ÍÂϤÓÂÈ ÌÔÓ¿¯· Ï˂›ÔÈ Ì ̿ÙÈ· ıÏÈÌ̤ӷ ¯Ù˘¿Ó ηÚ٤Ϙ 8


ÛÙÔÓ ¿ıÏÈÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜ ÛÊȯٿ ÎÔÏÏË̤ÓÔÈ Û· ÛÙÚ›‰È· Û· ‚‰¤ÏϘ ÁÈ· ¤Ó· ÙÚÈ¿ÚÈ ÁÈ· Ï›ÁË ‚ÂÓ˙›ÓË ÁÈ· ÌÈ· Ê·ÛÔÏ¿‰· Ò˜ Ù· ‘ηÓ˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ì·‡Ú· ·È‰È¿ ÛÔ˘ EÏÏ¿‰· EÏÏ¿‰·!

Ó· ‘Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÍÂÓËÙÂÈ¿ ÛٛϠْ̠ ¿ÛÚ· ÛÔ˘ Ô˘ÏÈ¿ ÁÏ˘Î¿ ÊÈÏÈ¿ KÈ ·Ó ‰ÂȘ ηڿ‚È ÙÔ‡ ÓÔÙÈ¿ Ó· ‘Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÍÂÓËÙÂÈ¿ ÛٛϠْ̠ ¿ÛÚ· ÛÔ˘ Ô˘ÏÈ¿ ¯›ÏÈ· ÁÏ˘Î¿ ÊÈÏÈ¿

¶Ô‡ ‹Á˜ ·Á¿Ë ·Ú¿‰ÂÈÛ ÚÒÙ Ô‡ ‹Á˜ ÂÏ›‰· ÂÚ¿Û·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ÂÚ¿Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÎÈ ·ÎfiÌ· ‰ÂÓ Â›‰· ·ÙÚfiÌËÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÔÊÔ‡˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ Ó· Û¿˙Ô˘Ó ‡Ï˜ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù›¯Ë Ó’ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÛÙÚ¿Ù˜ ÎÈ Ë Ó‡¯Ù· Ó· Á›ÓÂÈ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÈ Ë ÌfiÚ· Ïȷο‰· Ò˜ Ù· ‘ηÓ˜ ¤ÙÛÈ Ù· Ì·‡Ú· ·È‰È¿ ÛÔ˘ EÏÏ¿‰· EÏÏ¿‰·!

E›¯· Ê˘Ù¤„ÂÈ ÌÈ· ηډȿ ÛÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿ Ì· ÙÒÚ· Ô˘ ‘Úı· Ó· Û ‚Úˆ Ì ‰·¯Ù˘Ï›‰È Î·È ÛÙ·˘Úfi Â›Ó·È ÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ë Í·ÛÙÂÚÈ¿ KÈ ·’ ÙÔ ·ÏÈfi Ì·˜ ÙÔ ÎÚ·Û› ‰ÒÛ’ ÌÔ˘ Ó· Ȉ ΠȘ ÎÈ ÂÛ‡ Ó· Ì›ӈ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÈÎÚ‹ ÛÙÂÚÈ¿ M·Ú›· ¢. X·ÏÎÈÔÔ‡ÏÔ˘

EIXA ºYTEæEI MIA KAP¢IA

BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙȘ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ N›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ ‚Ï. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›· ·ÚÈı. Ù. 102. 2003. E›Û˘ ‚Ï. ÙËÓ A’ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ AÌÔÚÁÔ‡ ÛÙ· BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 218.

M ْ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ Ù˘ ·˘Á‹˜ ÛÙÔ ·Ú·ı‡ÚÈ ÛÔ˘ Ó· ‚ÁÂȘ ÎÈ ·Ó ‰ÂȘ ηڿ‚È ÙÔ‡ ÓÔÙÈ¿

KY∫§√º√ƒ√À¡ √π 3 ¶ƒø∆√π ∆√ª√π ∆√À ¶∂ƒπ√¢π∫√À TEYXH 1-6, 7-12, 13-18

ª∂ ∆∏¡ ¶ƒ√¡√ªπ∞∫∏ ∆πª∏ ∆ø¡ 20 ∂Àƒø ∫∞£∂ ∆√ª√™

ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù‡¯Ë Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙË̤ÓÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ 5 ¢ÚÒ. ∆· ÚÔÌËı‡ÂÛÙ ·fi ÙÔ «µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÙˆÓ µÈ‚ÏÈÔʛψӻ, ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, ∞ı‹Ó·, ÙËÏ. 210.3623917

9


BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 698

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú.1

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 801

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 700

10


T· ›‰Ë ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ AfiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î. B.X. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, «T· ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ (15Ô˜-19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜)», Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÕÁÈÔ˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Ô E’, Ù¯. 3 (2010), ÛÂÏ. 40-62.

Ófi‰ÂÙÔÈ, ʤÚÔ˘Ó ‰Â Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ¯Ú˘Û¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ¿ÏϘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ. ÕÏÏ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ë ¶·Ú·ÎÏËÙÈ΋, ÙÔ TÚÈÒ‰ÈÔÓ, ÙÔ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ¿ÚÈÔÓ, ÙÔ T˘ÈÎfiÓ Î·È ¿ÏÏ·. B) T· ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Â›Ó·È ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜. E›Ó·È Ù· ηı·ÚÒ˜ ıÂÔÏÔÁÈο, Ù· ÚÔÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜, (K·Ù˯ËÙÈο, ¢ÔÁÌ·ÙÈο, AÓÙÈÚÚËÙÈο ηٿ ÙˆÓ ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ EÎÎÏËÛÈÒÓ, IÛÙÔÚ›· Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Î.Ï.). ŒÂÈÙ· Â›Ó·È Ù· ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó· ıÂÔÏÔÁÈο ‚È‚Ï›·, fiˆ˜ §fiÁÔÈ ¶·Ù¤ÚˆÓ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔÈ Û ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ·, B›ÔÈ ·Á›ˆÓ Î·È Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ, ™˘Ó·Í¿ÚÈ·, £ÚËÛ΢ÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·, HıÈÎԉȉ·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· Î.Ï. MÈ· ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È Ù· AÛÎËÙÈο, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ·fi ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Î·È Ï·˚ÎÔ‡˜, fiˆ˜ Ù· °ÂÚÔÓÙÈο, Ë ºÈÏÔηϛ·, Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ‚È‚Ï›·. T· ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›· Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÎÈÓ‹Ûˆ˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙËÓ EÎÎÏËÛ›· Î·È ÙË £ÂÔÏÔÁ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. °È· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο, Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜. Afi Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›· ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο, ÙˆÓ ÂÍ‹˜ ηÙËÁÔÚÈÒÓ: A) EÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó· £ÂÔÏÔÁÈο Î·È K·Ù˯ËÙÈο Î·È B) AÓÒÙÂÚ· £ÂÔÏÔÁÈο (¢ÔÁÌ·ÙÈο Î·È AÓÙÈÚÚËÙÈο). T· ‰ÔÁÌ·ÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰fiÁÌ·Ù· Î·È ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ OÚıfi‰Ô͢ EÎÎÏËÛ›·˜, ÂÓÒ Ù· AÓÙÈÚÚËÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: ·) ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ K·ıÔÏÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ‰ÔÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ‚) ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ ¢È·Ì·ÚÙ˘ÚÔ̤ӈÓ, Î·È Á) ÛÙËÓ ·Ó·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·ıÂ˚ÛÙÈÎÒÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ BÔÏÙ·›ÚÔ˘ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ °¿ÏÏˆÓ ÊÈÏÔÛfiʈÓ.

T· ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›· ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷٿÍÔ˘Ì Û ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜: A) T· §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο, Ô˘ ¯ÚË̢ۛ·Ó ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ Î·È ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈο (OÎÙÒ˯Ԙ Î·È æ·ÏÙ‹ÚÈÔ) ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Û·Ó Î·È ˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÛÙÈο ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ˆ˜ ÙÔ 1800 ÂÚ›Ô˘, ÔfiÙ ÂΉfiıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·ÏÊ·‚ËÙ¿ÚÈ·. E›Û˘ ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ‚È‚Ï›· (fiˆ˜ ÔÈ æ·ÏÌÔ›, Ù· E˘¯ÔÏfiÁÈ· Î.Ï.) ¯ÚË̢ۛ·Ó Î·È ˆ˜ ÔÈÎȷο ‚È‚Ï›· ÚÔÛ¢¯ÒÓ Î·È B) T· £ÂÔÏÔÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›·, Ô˘ ¯ÚË̢ۛ·Ó ÁÈ· ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. £· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٷ ΢ÚÈfiÙÂÚ· ›‰Ë ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·˘ÙÒÓ: A) §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο: æ·ÏÙ‹ÚÈÔÓ, øÚÔÏfiÁÈÔÓ, BÈ‚Ï›· AÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ, ÙÂÏÂÙÒÓ, ÂÔÚÙÒÓ ·Á›ˆÓ Î.Ï., £Â›·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·È M. B·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘, MËÓ·›· ‹ MËÓÔÏfiÁÈ· (¤Ó· ÁÈ· οı ̋ӷ). T· MËÓ·›· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙȘ AÎÔÏÔ˘ı›Â˜ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î¿ı ̋ӷ. E˘·ÁÁ¤ÏÈ· ̠ΛÌÂÓ· ¢·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ K˘ÚÈ·ÎÒÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. T· E˘·ÁÁ¤ÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·, Ì Â¤Ó‰˘ÛË ·fi ʇÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡, ·ÚÁ‡ÚÔ˘ ‹ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ·. º¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÂÈÎfiÓ˜ (AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜ XÚÈÛÙÔ‡ Î·È ™Ù·˘ÚÒÛˆ˜), ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ. ¶ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·Í›·. AfiÛÙÔÏÔ˜, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ AÔÛÙÔÏÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ. OÈ AfiÛÙÔÏÔÈ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÚÌ·Ùfi‰ÂÙÔÈ ‹ ·-

11


A’. T· Ï·˚ο ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›· A˘Ù¿ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈο ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ §fiÁˆÓ ÙˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ EÎÎÏËÛ›·˜ Û ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ·, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·Ù·ÓÔËÙ¿ ·fi ÙÔ Ï·fi. E›Û˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÏfiÁÔÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ IÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È IÂÚÔÎËÚ‡ÎˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÚÙ¤˜. MÂÚÈο ÂΉfiıËÎ·Ó Ì ‰·¿Ó˜ ÎÏËÚÈÎÒÓ ‹ ÂÌfiÚˆÓ ‹ ‰È·ÊfiÚˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ ZˆÛÈÌ¿‰ˆÓ Î·È ¿ÏψÓ, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ «„˘¯È΋ ˆÊ¤ÏÂÈ· Î·È ÛˆÙËÚ›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ». TÔ T˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ °Ï˘Î‡ ÛÙË BÂÓÂÙ›· Âͤ‰È‰Â ÔÏÏ¿ ıÚËÛ΢ÙÈο ‚È‚Ï›·, ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. TÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ·˘Ùfi ›¯Â Û‹Ì· ÙË M¤ÏÈÛÛ·, Ô˘ Ù˘ˆÓfiÙ·Ó ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ οı ‚È‚Ï›Ô˘. ™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «M¤ÏÈÛÛ·», Ô˘ Âͤ‰ˆÛ Ì ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ Ô NÈÎ. °Ï˘Î‡˜ ÙÔ 1680, ̠ΛÌÂÓ· ·fi ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÚfiÏÔÁÔ, fiÙÈ Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È Î·Úfi˜ «ÁÏ˘Î‡ÙÂÚÔ˜ ˘¤Ú ̤ÏÈ Î·È ÎËÚ›ÔÓ... E‰Ò ÙÔ ÌÂÏÈÙÙÔ˘ÚÁ›ÔÓ Ù˘ ¢·ÁÁÂÏÈ΋˜ Î·È ıÂÔÓ‡ÛÙÔ˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜...». T· ıÚËÛ΢ÙÈο Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÌÔÚʈÙÈο ‚È‚Ï›· ¿ÚÂÛ·Ó ÙfiÙ Ôχ ÛÙÔ Ï·fi. K·È fiÛÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ï›Á· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ‰È¿‚·˙·Ó Ù·ÎÙÈο. ¶Ôχ ¿ÚÂÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÔÈ Ê˘ÏÏ¿‰Â˜ Ì ‚›Ô˘˜ ·Á›ˆÓ Î·È Ù· ™˘Ó·Í¿ÚÈ·, Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ‚›Ô˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Á›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· M·ÚÙ˘ÚÔÏfiÁÈ·, Î·È ÔÈ BÈÔÁڷʛ˜ NÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ. T· Ê˘ÏÏ¿‰È· ·˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È Ù· ı·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Î·È ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ¶Ôχ ‰È‰·ÎÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ AÁ·›Ô˘ §¿Ó‰Ô˘, ÌÔÓ·¯Ô‡, Ì ٛÙÏÔ «AÌ·ÚÙˆÏÒÓ ™ˆÙËÚ›·», Ô˘ ÂΉfiıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ôχ ÎfiÛÌÔ. TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÂΉfiıËΠÚÒÙ· ÛÙË BÂÓÂÙ›· ÙÔ 1641 Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÂΉfiÛÂȘ: Ï‹ÚÂȘ ˆ˜ ‚È‚Ï›· Î·È ÛÂ Û˘ÓÙÔÌÂ˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÛÂ Ê˘ÏÏ¿‰È·. O NÈÎ. ¶ÔÏ›Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi fiÙÈ «Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·Ô˜ ÙÔ ÂıÂÒÚÂÈ „˘¯ÔÊÂϤÛÙ·-

ÙÔÓ ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·». ¶ÂÚ›ÊËÌÔ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Âȉ‹, «AÁ·ı¿ÁÁÂÏÔ˜», Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È ÂͤÊÚ·˙ ÙËÓ ÚÔÊËÙ›·, fiÙÈ ÙÔ °¤ÓÔ˜ Ì·˜ ı· ÂÏ¢ıÂÚˆı› ·fi ÙÔ Í·Óıfi Á¤ÓÔ˜, Î·È ÂÓÓÔÔ‡Û ÙÔ˘˜ PÒÛÔ˘˜. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÈ Û ¿ÁÓˆÛÙÔ ÌÔÓ·¯fi AÁ·ı¿ÁÁÂÏÔ, Ô˘ ¤˙ËÛ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ÙÔÓ 13Ô ·ÈÒÓ·. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÛÙÂ˘Ù‹ Ë ÚÔÊËÙ›· ¤Î·Ó ÚÔ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ „¢‰ÒÓ˘ÌÔ, ÂÓÒ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £ÂfiÎÏËÙÔ˜ ¶ÔÏ˘Âȉ‹˜ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ·. Afi Ù· ¿ÏÏ· ÂÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó· ıÂÔÏÔÁÈο ‚È‚Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÒ˜ ÌÂÚÈο: E˘ÁÂÓ›Ô˘ BÔ˘ÏÁ¿Úˆ˜, «ºÈÏfiıÂÔ˜ A‰ÔÏÂÛ¯›·». ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÚÒÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘. - °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘ E’ (OÈÎÔ˘Ì. ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘), ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: «OÈ ÂÚ› ÈÂÚˆÛ‡Ó˘ §fiÁÔÈ... ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘», BÂÓÂÙ›· 1783. - TÔ˘ ȉ›Ô˘, «EÍ‹ÁËÛȘ ÙˆÓ ÂȘ ÙËÓ EÍ·‹ÌÂÚÔÓ ¤Ó‰Âη ÔÌÈÏÈÒÓ... B·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘», KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË 1817. - ¶·¯ˆÌ›Ô˘ §·Ú›Û˘, «M·ÚÁ·Ú›Ù·È, ‹ÙÔÈ §fiÁÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙˆÓ... Iˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Î·È ÂÙ¤ÚˆÓ ·Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ» Ì ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Û ·Ï‹ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, BȤÓÓË 1804. - ¶ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Ù‡ˆÛ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ §fiÁˆÓ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ XÚ˘ÛÔÛÙfiÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ «M·ÚÁ·Ú›Ù·È», Ô˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Û ۋÌÂÚ·. NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ AÁÈÔÚ›ÙÔ˘, «ºÈÏÔηϛ·», BÂÓÂÙ›· 1782. M ٛÙÏÔ ºÈÏÔηϛ· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ «°ÂÚÔÓÙÈÎÒÓ» Î·È ¿ÏÏˆÓ „˘¯ˆÊÂÏÒÓ ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‚È‚Ï›· Ì ·ÚfiÌÔÈÔ Ù›ÙÏÔ. TÔ˘ ȉ›Ô˘, «¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο °˘ÌÓ¿ÛÌ·Ù·», «AfiÚ·ÙÔ˜ fiÏÂÌÔ˜» Î·È ¿ÏÏ·. O ¿ÁÈÔ˜ NÈÎfi‰ËÌÔ˜ Ô AÁÈÔÚ›Ù˘ ¤ÁÚ·„ ÂÚ›Ô˘ 100 ıÚËÛ΢ÙÈο Î·È ·ÛÎËÙÈο ‚È‚Ï›·. ¶ÂÚ›ÊËÌÔ Â›Ó·È ÙÔ «N¤Ô M·ÚÙ˘ÚÔÏfiÁÈÔÓ», ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ‚›Ô˘˜ Î·È Ù· Ì·ÚÙ‡ÚÈ· ÙˆÓ NÂÔÌ·ÚÙ‡ÚˆÓ. NÈÎËÊfiÚÔ˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ (Ú. AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘), «K˘ÚÈ·ÎÔ‰ÚfiÌÈÔÓ», Ì ÂÚÌËÓ›˜ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ E˘·ÁÁÂÏ›ˆÓ, Ô˘ ·Ó·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ K˘ÚȷΤ˜ Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÔÚÙ¤˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, MfiÛ¯· 1796. O ›‰ÈÔ˜ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏÔ ‚È‚Ï›Ô, Ì ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ AÔÛÙÔÏÈÎÒÓ

12


AÓ·ÁÓˆÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ K˘ÚÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, Ù. A’, MfiÛ¯· 1808. HÏ›· MËÓÈ¿ÙË (EÈÛÎ. KÂÚÓ›ÙÛ˘ Î·È K·Ï·‚Ú‡ÙˆÓ», «¢È‰·¯·› ÂȘ ÙËÓ ·Á›·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏËÓ TÂÛÛ·Ú·ÎÔÛÙ‹Ó Î·È ÂȘ ¿ÏÏ·˜ ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ ÙÂÏÂÙ¿˜, ÌÂÙ¿ ÙÈÓˆÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ, BÂÓÂÙ›· 1727». TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ù˘ÒıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ‹Ù·Ó ·Á·ËÙfi Ï·˚Îfi ·Ó¿ÁÓˆÛÌ·. NÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ T¤ÚÔ˘, «BÈ‚Ï›ÔÓ Î·ÏÔ‡ÌÂÓÔÓ ¶›ÛÙȘ...», BÂÓÂÙ›· 1755. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·¤‚ÏÂ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ›ÛÙˆ˜ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙÔ˘ ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ. ¶Ôχ ηÏfi ‚È‚Ï›Ô, ¿ÛÎËÛ ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ï·fi, ÂÚÈfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÂÍÈÛÏ·ÌÈÛÌÔ‡˜.

£ˆÌ¿ KÂÌËÛ›Ô˘, «¶ÂÚ› ÌÈÌ‹Ûˆ˜ XÚÈÛÙÔ‡...», BÂÓÂÙ›· 1770. NÈÎËÙfiÔ˘ÏÔ˘ NÂfiÊ˘ÙÔ˘ (ÌÔÓ·¯Ô‡ Î·È ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ·fi ÙË ¢ËÌËÙÛ¿Ó·), «¶ÂÚ›Ï˄Ș ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ E˘·ÁÁÂÏ›Ô˘, ‰È· ÙÔ˘˜ ·ÏÏËÏԉȉ·ÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓÒ˜ ‰È· οı ¯ÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ», MÂÏ›ÙË (M¿ÏÙ·) 1830, (Û¯ÔÏÈÎfi). O NÈÎËÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ AÏÏËÏԉȉ·ÎÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢›‰·Í Û ÔÏÏ¿ Û¯ÔÏ›·, ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Î·È ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹ ¶ÚÔ·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ K·Ô‰›ÛÙÚÈ·.MAPA£A-E¶ETHPI¢A 2011. ŒÎ‰. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ A·ÓÙ·¯Ô‡ M·Ú·ı·›ˆÓ «H AÁ›· TÚÈ¿˜», Aı‹Ó· 2011, Û. 319 Afi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1998 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂΉ›‰ÂÙ·È Û ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ¯·ÚÙ› Ë EÂÙËÚ›‰· ÙˆÓ M·Ú·ı·›ˆÓ (BÏ·¯ÔÚÚ·ÊÙÈÙÒÓ AÚ牛·˜), Ì ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ¶·Ó. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘, ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘, Û˘Ó¯›ÛıËΠ‰Â ·fi ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. H EÂÙËÚ›‰· ·˘Ù‹ ÂÚȤ¯ÂÈ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi M¿Ú·ı·, ·ÏÏ¿ Î·È Û’ fiÏË ÙË °ÔÚÙ˘Ó›·,

B·Û›ÏÂÈÔ˜ B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ (™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜)

·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ AÚ牛·. TËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ·˘Ù‹˜ ¤¯ÂÈ Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙËÓ ÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ì Ӥ· ı¤Ì·Ù·, Ó· ÙËÓ ÙÂÏÂÈÔÔÈ›. ¶ÚÔ ÂÙÒÓ ÚfiÛıÂÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ MËÓÔÏfiÁÈÔ, Ì ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Û‡ÓÙÔ̘ Ï·ÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ. T· ·ÚÈ· ¿ÚıÚ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÁÔÚÙ˘Óȷο Î·È ÈÛÙÔÚÈο ı¤Ì·Ù·. TÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ʤÙÔ˜ ‰Â Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ‚ÈÔÁڷʛ˜ 100 ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ °ÔÚÙ˘Ó›·˜, Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ·fi ÙÔ 1850-2000. º¤ÙÔ˜ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂÚȤ¯ÂÈ Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ¿ÚıÚ·. AӷʤÚÔ˘Ì ÌÂÚÈο: ¶. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ, X.º. AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¢ËÌ‹ÙÚË MËÙÚfiÔ˘ÏÔ, B. X·Ú·Ï·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢ËÌËÙÛ·Ó›Ù˜ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. øÚ·›Ô Â›Ó·È ¤Ó· Ì·ÎÚÔÛÎÂϤ˜ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ K. ™Ù·Ì¿ÙË ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔÓ ™ÁÔ˘Úfi Î·È ¿ÏÏ·. H EÂÙËÚ›‰· ·˘Ù‹ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Ï·fi ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ °ÔÚÙ˘Ó›ˆÓ. E›Ó·È ÌÈ· ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Â·ÈÓÂı› ·fi ÔÏÏÔ‡˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÂȉÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ Î. AÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ, ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȯÔÚËÁ› ÙË ÌÔÚʈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÁÔÚÙ˘Óȷ΋˜ EÂÙËÚ›‰·˜.


BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 274

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 259

¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ™Ù¿¯ˆÛË (∆· ∑ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¿) ñ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙË µÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· ∆¤¯Ó˘ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο Â¤Ó‰˘Û˘ ñ ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊÔÈ Ù›ÙÏÔÈ Î·È… ÚfiÙ˘Ë ÌÂÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ñ ¢È·ÎfiÛÌËÛË, ÌÔÓ·‰È΋ ÁÈ· οı ‚È‚Ï›Ô, ·fi ÙÔÓ ‚È‚ÏÈÔ‰¤ÙË

µπµ§π√£∂ƒ∞¶∂π∞ ™˘ÏÏÂÎÙÈο - ηÏÔ‰Â̤ӷ - ·Ï·È¤˜ & Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ ∞fi ÙÔ˘˜ ÂΉÔÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ, ÙȘ ¢ËÌÔڷۛ˜, ÙËÓ ∂χıÂÚË ·ÁÔÚ¿, ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ‰È¿ÊÔÚ· ·ÍÈfiÏÔÁ· Û¿ÓÈ· ‹ ÌË ‚È‚Ï›·, ·Ï·ÈÒÓ Î·È Ó¤ˆÓ ÂΉfiÛˆÓ. ∂χıÂÚ·, Ì ‰È΋ Ì·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÂÈϤÁÔ˘Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌˆÓ ·˘ÙÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ (¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi) ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ Î·È ÁÓ‹ÛÈ· Ù¤¯ÓË ÛÙ¿¯ˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ÂΛÓÔÈ ÙËÓ ‰È‰¿¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜, ÙËÓ ‰Ô‡Ï„·Ó Î·È ‚ÈÔfiÚËÛ·Ó ·’ ·˘Ù‹Ó. ŒÙÛÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, Ù˘ ·Ï·ÈfiÙËÙ·˜ ‹ Û·ÓÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜, Ù· ‚È‚Ï›· ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÏÏÂÎÙÈο Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο ÎÂÈÌ‹ÏÈ·.

¢È·Ú΋˜ ŒÎıÂÛË-¢È¿ıÂÛË – ∂ÚÁ¿ÛÈ̘ ∏̤Ú˜ ·fi 09:00 ¤ˆ˜ 14:00

÷۷¿Î˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ √Úʤˆ˜ 220, ∞ÈÁ¿Ïˆ – ∆ËÏ.: 210-34.61.779 (ÂÛˆÙ. 112) – Fax: 21034.20.870

sales2@thewritingfields.gr


∏ ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ∫¿ÚÙ· ªÈÎÚ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∏ ™ÙÂÚÂÔÛÎÔ›· Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓÈ΋ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ „¢‰·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Û ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ™ÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÚÈۉȿÛÙ·ÙË Ê˘ÛÈ΋ fiÚ·ÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ‰ÈfiÙÈ ÙÔ Î¿ı ̿ÙÈ ‚ϤÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚÈ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ÏÏ·ÍË. √ ÂÁΤʷÏÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÔÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú·ÏÏ¿ÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚËÙ‹. √ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í ÙË ıˆڛ· Ù˘ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋˜ fiÚ·Û˘, ‹Ù·Ó Ô Sir Charles Wheatstone (1802-1875), ÕÁÁÏÔ˜ Ê˘ÛÈÎfi˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1838, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË Royal Scottish Academy of Arts, ÌÈ· «ÚˆÙfiÁÔÓË» Û˘Û΢‹ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ

ÔÔ›· ›Â: «¶ÚÔÙ›ӈ Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ› ÛÙÂÚÂÔÛÎfiÈÔ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘Ì·Á‹ Û¯‹Ì·Ù·». ŸÌˆ˜ Ô Wheatstone ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô «ÓÔÓfi˜» Ù˘ ÛÙÂÚÂÔÁÚ·Ê›·˜. ◊‰Ë ÛÙ· 1613, Ô πËÛÔ˘›Ù˘ Francois d’ Aguillion, Û ÌÈ· «Ú·ÁÌ·Ù›·» ÙÔ˘, Ï¿ıÂÈ ÙË Ï¤ÍË “stereoscopique”. ∏ Û˘Û΢‹ ÙÔ˘ Wheatstone, fiˆ˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ηıfiÛÔÓ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌË «·Ó·Î·Ï˘Êı›», ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û «ÁÎÚ·‚Ô‡Ú˜» ÂÏ·ÊÚ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜. ∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ «ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜» ÚÔÒıËÛÂ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ «ÛÙÂÚÂÔÛÎÔ›·˜». ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔ›·˜ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ôχ ÎÔÓÙÈÓ‹ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ÙÔÔı¤ÙËÛË ‰‡Ô ÂÏ·ÊÚ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ Ô «·Ú·ÙËÚËÙ‹˜» ‚ϤÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯¿ÛÙÚÔ˘, ÙÔ˘ «ÛÙÂÚÂÔÛÎÔ›Ô˘». √È ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ Sir David Brewster ÛÙÔ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È ÙÔ˘ Jiles Duboscq ÛÙÔ ¶·-

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 525 15


Ú›ÛÈ, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ Ï‹„˘ Î·È ÙˆÓ «ÛÙÂÚÂÔÛÎÔ›ˆÓ». √È ÚÒÙ˜ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ̛· ÌfiÓÔ Î¿ÌÂÚ·. °ÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó ‰‡Ô Ï‹„ÂȘ Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÌfiÓÔ ÌÂٷΛÓËÛË, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ÛÙËÓ ›‰È· ‚¿ÛË, Ô˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Ì˯·Ó¤˜ Ì ‰‡Ô Ê·ÎÔ‡˜ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ϿΘ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂͤÏÈÍË ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î¿ı ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ̤ıÔ‰Ô Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. ∆Ô 1851, Ë ™ÙÂÚÂÔÁÚ·Ê›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ «ªÂÁ¿Ï˘ µÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ŒÎıÂÛ˘» ÛÙÔ Crystal Palace ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÂÍÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ (ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Û‹ÌÔ˘ Thomas Williams) Î·È Â·ÈÓ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË µ·Û›ÏÈÛÛ· µÈÎÙˆÚ›·, ·ÏÏ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Ú›ÁÎË· ∞Ï‚¤ÚÙÔ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ŒÎıÂÛË Ë «™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘» (›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÎÈfiÏ·˜ Ó· È‰Ú˘ı›) ·ÚÔ˘Û›·Û ‚ÂÏÙȈ̤Ó˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÁÈ· Ì·˙È΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÂÚÂÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 1854 Î·È ÙÔ˘ 1856 Ë «∂Ù·ÈÚ›·» Ô‡ÏËÛ ¿Óˆ ·fi 500.000 ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ οÚÙ˜. ∏ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÔÁÂÈÒıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1860, fiÙ·Ó Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ È·ÙÚfi˜ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, Oliver Wendell Holms, ÂʇڠÙÔ Â‡¯ÚËÛÙÔ Î·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÊÙËÓfi, ÛÙÂÚÂÔÛÎfiÈÔ «¯ÂÈÚfi˜» Î·È ÚÔÒıËÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· «‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ» ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ. ™Â Ï›ÁÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ۯ‰fiÓ Û›ÙÈ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ «ÛÙÂÚÂÔÛÎfiÈfi» ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Î·È ÌÂÙ¿, Ë «™ÙÂÚÂÔ-

ÁÚ·Ê›·» ¤ÁÈÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·. ºˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Á‡ÚÈ˙·Ó ·ÓÙÔ‡ Î·È ·ÔÙ‡ˆÓ·Ó ÛÙÂÚÂÔÁÚ·ÊÈο ÔÙȉ‹ÔÙÂ. √È ÂΉfiÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ ‚Ô‡ÏËÛË ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ Ù˘. √È «Î¿ÚÙ˜» ›¯·Ó Ù¤ÙÔÈ· ˙‹ÙËÛË, Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÁÓˆÛÙ¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˜, ›‰Ú˘Û·Ó ÙÌ‹Ì·Ù· «ÛÙÂÚÂÔʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ». ∆fiÛÔ Ô ∂ÌʇÏÈÔ˜ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ (1861-1865), fiÛÔ Î·È Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô πÛ·ÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÙÔ˘ 1898 ·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó ÛÙÂÚÂÔÁÚ·ÊÈο. ∏ ÛÙÂÚÂÔÁÚ·ÊÈ΋ οÚÙ· ‰È·‰fiıËΠ۠fiÏÔ ÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Î·È ¤ÁÈÓ Ì ÙË ıÂÌ·ÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ̤ÛÔ Ï·˚΋˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Û˘ÏϤÎÙË Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi William Darrah, ÔÈ «Î¿ÚÙ˜» ·˘Ù¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÁÈ· Ó· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÌÂÚÈηÓfiÔ˘Ï· ÁˆÁÚ·Ê›·, ÈÛÙÔÚ›·, Ê˘ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ÙfiÛÔ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË fiÛÔ Î·È ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋˜ οÚÙ·˜. √È ‰‡Ô ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È ÎÔÏÏË̤Ó˜ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿Óˆ Û ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¯ÔÓÙÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ΢ÚÙfi, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ «ÛÙÂÚÂÔÛÎÔ›Ô˘ ¯ÂÈÚfi˜», Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÂÏÈο. ™ÙËÓ ÂÌÚfiÛıÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÓÈÔ‡ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Ô ÂΉfiÙ˘ –Î·È fi¯È Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜– ηıÒ˜ Î·È ÂÚ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ™ÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, –ȉ›ˆ˜ fiÙ·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· ‹Ù·Ó ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ‹ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜– ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜. µ·Û›Ï˘ ÷Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, πÛÙÔÚÈÎfi˜ ∂Ú¢ÓËÙ‹˜ (™˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ù‡¯Ô˜)

16


∏ ∆˘ÔÁÚ·Ê›· Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1500 ™Â ‰È·ÎfiÛȘ ÔÁ‰fiÓÙ· ‰‡Ô (282) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó Ù˘ÔÁÚ·Ê›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1500. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· Û‡ÓÔÚ·, ÔÈ 282 fiÏÂȘ ·ÏÒÓÔÓÙ·Ó Û ›ÎÔÛÈ (20) Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜/ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û πÙ·Ï›·, °ÂÚÌ·Ó›·, √ÏÏ·Ó‰›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, πÛ·Ó›·, µ¤ÏÁÈÔ, ∞ÁÁÏ›·, ∞˘ÛÙÚ›·, ∆Û¯›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ¶Ôψӛ·, ™Ô˘Ë‰›·, ¢·Ó›·, ∆Ô˘ÚΛ·, ∫ÚÔ·Ù›·, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, µ·Ï·ڛ‰Â˜ ¡‹ÛÔ˘˜, √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ™ÈÎÂÏ›·. ∞ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜, ‰ÂηԯÙÒ (18) ‹Û·Ó ÔÈ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·Ó, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ë Ï·ÙÈÓÈ΋ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋, Ë Â‚Ú·˚΋, Michael Wolgemut, O ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, 1493, ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ fiˆ˜ Ë Í˘ÏÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ XÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ KfiÛÌÔ˘ (XÚÔÓÈÎfi Ù˘ N˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘) ÙÔ˘ Hartman Schedel ·ÁÁÏÈ΋, Ë Á·ÏÏÈ΋, Ë ÈÛ·ÓÈ΋, Ë ÈÙ·ÏÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰È·‰Â‰Ô̤Ó˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÏÒÛÛ˜, fiˆ˜ Ë ∫·Ù·Ï·ÓÈ΋, Ù˘ ÎfiÛÈ· Ì ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (400-500) ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, µÚÂÙ¿Ó˘ Î·È Ù˘ ™·Ú‰ËÓ›·˜. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‚È‚Ï›· Ù˘∞fi Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ Ù˘ÒÓÔÓÙ·Ó, ÂÚ›Ô˘ ÒÓÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ Î·È ¯›ÏÈ· (1.000) ·ÓÙ›Ù˘·. ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ›¯Â ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ›Ù ͢ÏÔ- ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›Áڷʛ˜ ›Ù ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜, ÂÓÒ ÙÔ ÈÔ ÏÔ‡- ˙Ô˘Ó fiÙÈ ÂÚ› Ù· 35.000 ÂΉÔÙÈο ¤ÚÁ· ›¯·Ó ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ˆı› ¤ˆ˜ ÙÔ 1500, ÛÙ· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ı· ‹Ù·Ó Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ÃÚÔÓÈÎfi Ù˘ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ê˘ÏÏ¿‰È·, Ô˘ Ù˘ÒıËΠÂÚ› ÙÔ 1493. ∆Ô ÃÚÔÓÈÎfi Ù˘ ÌÚÔÛÔ‡Ú˜ Î·È Ï›‚ÂÏÏÔÈ, ÂÊ‹ÌÂÚ· ¤ÓÙ˘· ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ ›ӷÈ, Â›Û˘, Î·È ÙÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô Î·È, Ê˘ÛÈο, ‚È‚Ï›·, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙ›Ù˘·, ηıÒ˜ Ù· ‰Âη¤ÓÙ Ì ›ÎÔÛÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ù˘ˆ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÚ› Ù· 1.250 ̤ӷ ·ÓÙ›Ù˘·. ∆ÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, ÁÈ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ·ÓÙ›Ù˘·. ªÔÏÔÓfiÙÈ ·fi ÔÏÏ¿ ·Ú- ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ µ¿Û˘ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∞Ú¯ÂÙ‡¯¤Ù˘· ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÏȘ ¤Ó· ·ÓÙ›Ù˘Ô, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ˆÓ Ù˘ µÚÂÙ·ÓÈ΋˜ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘, ›¯·Ó η·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ûˆ˙fiÌÂÓˆÓ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ù·ÁÚ·Ê› 27.460 ÂΉfiÛÂȘ, ·ÚÈıÌfi˜ Û¯ÂÙÈο ÛÙ· ›ÎÔÛÈ, ÂÓÒ ·fi ÙË µ›‚ÏÔ ÙÔ˘ °Ô˘ÙÂÌ‚¤Ú- ·ÎÚÈ‚‹˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÁÈÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· 48 ‹ 49 ·ÓÙ›Ù˘·. ¯ÂÙ‡ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÂÚ› Ù· 28.000 ¤ÚÁ·. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ ÌÈ·˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ· ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÌfiÏȘ ÛÙ· ÙÂÙÚ·¶ËÁ‹: www.historyofinformation.com

17


H Aη‰ËÌ›· AıËÓÒÓ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ . Iˆ¿ÓÓË ¢ÈÒÙË ÁÈ· ÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË Ù˘ «¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜» ÙÔ˘ Migne H Aη‰ËÌ›· AıËÓÒÓ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ Â› ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÂÊËÌÂÚ‡۷ÓÙ· ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi AÁ›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓÔ˜ A¯·ÚÓÒÓ, ÁÓˆÛÙfi AȉÂÛÈÌÔÏÔÁÈÒÙ·ÙÔ, ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ . Iˆ¿ÓÓË K. ¢ÈÒÙË. O °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù‡˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ AıËÓÒÓ NÈÎfiÏ·Ô˜ M·ÙÛ·ÓÈÒÙ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ˆÓ ÙÔÓ . Iˆ¿ÓÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ·˘Ù‹˜ ÙÈÌËÙÈ΋˜ ‰È·ÎÚ›Ûˆ˜, › ٷ ÂÍ‹˜: «O ‚Ú·‚Â˘Ì¤ÓÔ˜ ıÂÔÏfiÁÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Û˘ÁÁڷʇ˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ EÎÎÏËÛ›·, ÙËÓ KÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· EÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ¿ÚıÚ· Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÌÂÏËı› Ù˘ ÂΉfiÛˆ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÙfiÌˆÓ Ì ·ÙÂÚÈο Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ΛÌÂÓ·. TÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Â·Ó¤Î‰ÔÛ˘, Ì ·ÍÈfiÏÔÁ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù·, ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Jacques Paul Migne "EÏÏËÓÈ΋ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·’’, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 166 ÔÁÎÒ‰ÂȘ ÙfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ËÁ‹ ÙˆÓ ¶·ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. H ÂΉÔÙÈ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰È‹ÚÎÂÛ 20 ¤ÙË ÌÂ Û˘Ó¯‹ Î·È ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÙÈ̤̈ÓÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›‰Ú˘ÛÂ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ "KENTPO ¶ATEPIKøN EK¢O™EøN". °È· ÙËÓ ÂΉÔÙÈ΋ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ¤·ÈÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ Î. Iˆ¿ÓÓËÓ ¢ÈÒÙËÓ». H ¶·ÙÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Migne Â›Ó·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ËÁ‹ ÙˆÓ ¶·ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì ÂÚ›Ô˘ 800 Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Ì ٛÙÏÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 10.000. T· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÈÒÓÈÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ OÚıÔ‰ÔÍ›·˜. E›Ó·È Î·È ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·. H ÎÔÏÔÛÛÈ·›· ·˘Ù‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÎÂÈ̤ӈÓ, Ë ÔÔ›· ηχÙÂÈ ÙÔ˘˜ 15 ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ı· Û˘ÌÏËÚˆı› Ì fiÛ· Λ-

ÌÂÓ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ Î·ÙÒÚıˆÛÂ Ô Migne Ó· ÂΉÒÛÂÈ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ MÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È NÂˆÙ¤ÚˆÓ EÏÏËÓÔÚıÔ‰fiÍˆÓ KÂÈ̤ӈÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Î·È Ù· ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜. H ¤Ó·ÚÍȘ ÂΉfiÛˆ˜ ÙˆÓ MÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹Ú¯ÈÛÂÓ ·fi Ù· ˘„›ÛÙ˘ ·Í›·˜ ÛÔÊ¿ ıÂÔÏÔÁÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÂÓÓ·‰›Ô˘ ™¯ÔÏ·Ú›Ô˘, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛÈÓ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ÂÓÈ·›· ÂΉÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿Ó ÔÈ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ıËÛ·˘ÚÔ› ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ù˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ¯ÈÏÈÂÙÈÒÓ (2.000 ¤ÙË) ÙÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. EÂȉ‹ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Ù˘ ÂÓ Û˘Ó¯›· Ù˘ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Migne Ó¤·˜ ™ÂÈÚ¿˜ («METABYZANTINA KEIMENA») Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓÔÓ, Ô ·Ú¯ÈÎfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 22 ¢ÚÒ ÁÈ· ¤Î·ÛÙÔ ÙfiÌÔ. ¢È¢ÎÚÈÓÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 22 ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë ÈÛ¯‡Ô˘Û· ·ÎfiÌË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Ù˘ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ Migne ‰È· Ù· º˘ÛÈο ¶ÚfiÛˆ·. OÈ Ó¤ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ·›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÌËı¢ı‹ ÙËÓ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·Ó ÙÔ˘ Migne Ë ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜, ‰‡Ó·Ù·È Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÏÏ¿Í ÙfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶·ÙÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ «METABYZANTINøN KEIMENøN», ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓÔ‹Ûˆ˜ Ì ÙÔ «KENTPO ¶ATEPIKøN EK¢O™EøN». KENTPON ¶ATEPIKøN EK¢O™EøN ¶·ÙËÛ›ˆÓ 5 (OÌfiÓÔÈ·), 104 31 Aı‹Ó·È, ÙËÏ.-fax: (+30) 2105243400, (+30) 2105234439, email: patrologiakepe@yahoo.gr http://www.patrologiagraeca.org

18


BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 652

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 702

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 810

19


BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 755

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 666

ªÈ· ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜ ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÙˆÓ πÔÙÒÓ, ÙË ª¿ÏÙ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¯¿ÚÙ˜-ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ µ·Ï¤ÙÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∆ÚÈÒÓ ¶fiψÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯¿ÚÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ‚È‚Ï›· Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·, ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‰Â ·fi ÙÔÓ 16Ô ¤ˆ˜ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈ¢ı¤ÓÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Albert Ganado, Ë ÔÔ›· ‰ˆÚ›ıËΠÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯¿ÚÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ª¿ÏÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ¿ÏϘ, ȉȈÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È ÛÂÏ›‰Â˜ ·fi 19 ‚È‚Ï›·, Â›Û˘ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Albert Ganado, Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯·ÚÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÎÂÈ̤ӈÓ.


O ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ HÚ·ÎÏ›‰Ë˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÚÒÛÈÎË ÁÏÒÛÛ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠӈڛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋

K·È fï˜ ÚÒÛÈÎË… O ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ HÚ·ÎÏ›‰Ë˜ ÛÙ· 89 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈÏ¿ÂÈ ¿„ÔÁ· ÂÙ¿ ÁÏÒÛÛ˜: ÂÏÏËÓÈ΋, ·ÁÁÏÈ΋ Á·ÏÏÈ΋, ÁÂÚÌ·ÓÈ΋, ÈÛ·ÓÈ΋, ÈÙ·ÏÈ΋ Î·È ÚÒÛÈÎË. T· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÌÂϤÙË Ù˘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ, ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ¤Ó· ·Ú¿‰ÔÍÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: fiϘ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙË ÚÒÛÈÎË, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÓÂfiÙÂÚ˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋. «°ÂÓÓ‹ıËη ÙÔ 1921 ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi AΛÌԂη Ù˘ ΈÌfiÔÏ˘ ™ÔÛÓfi‚η ÙÔ˘ ÓfiÙÈÔ˘ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘. OÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ, Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ 1918. H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÌÔ˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙËÓ Ô˘ÎÚ·ÓÈ΋ ÁË Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· Ì·˜ ‚ÔËıÔ‡Û ¤Ó·˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜, MÔϤ·˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÔÏÏÒÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ AΛÌԂη, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ·. TÔ 1934 ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Ì Êfi‚Ô ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù·›ÂÛ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. º¤ÙÔ˜, ÛÙȘ 24 M·ÚÙ›Ô˘, ¤ÎÏÂÈÛ· 76 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÂÁÒ ˆ˜ ¤ÊË‚Ô˜ ¤ÊÙ·Û· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.

ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ «ËÏÈΛ·» ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÁψÛÛÒÓ, ÙËÓ ·Ú¯·›· ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ¿Ô„Ë. ™˘ÌʈÓ›ÙÂ; Ÿ¯È, ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fi¯È! ŸÙ·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ B·ÏηÓÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·ÔÈÎÈÛÙ¤˜, ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜, ‰ËÏ·‰‹, ÔÈ ¢·ÓÔ› Î·È ÔÈ AÁÁÏÔÛ¿ÍÔÓ˜, ‹Ïı·Ó ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ŒÏ‚· Î·È ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· °ÂÚÌ·Ó›·. MÂÚÈÎÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ‰˘ÙÈο Î·È Î·ÙÔ›ÎÈÛ·Ó ÙË XÂÚÛfiÓËÛÔ ÙˆÓ AÂÓÓ›ÓˆÓ. A˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ PˆÌ·›ˆÓ. OÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÌÂÓ Ù·Í›‰Â„·Ó ·Ó·ÙÔÏÈο, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·, ÛÙ· B·ÏοÓÈ· – ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. OÈ Ê˘Ï¤˜ ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ÁÂÚÌ·ÓÔ› ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË Ó¤· ÁË, Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÛÁÔ‡˜ (Ë ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÔÈΛԘ», «Á›ÙÔÓ·˜»), Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÛÔÈ. EÓÒıËηÓ, Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔ‹Ïı·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. E›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ԉ›͈, fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ÚˆÛÈ΋ Î·È ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ˜. À. ° ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∏Ú·ÎÏ›‰Ë ‹ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ ÙÔ˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙË Û˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ·.

¶fiÙ ηٷϋͷÙ Û ·˘Ù‹ ÙË ıˆڛ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ; ¶ÂÚ›Ô˘ ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ.

ŸÙ·Ó ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∏Ú·ÎÏ›‰Ë ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ì¤Ûˆ˜ ·¤ÎÙËÛ ۯfiÏÈ·. ŒÙÛÈ, Ô ∆ÛÔ˘ÓÙ›ÓÔ‚ µ.∞., ¢È‰¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊ›·˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜, ∞η‰ËÌ·˚Îfi˜ Ù˘ ƒÒÛÈ΢ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ, Û˘ÁÁڷʤ·˜ 364 ‰ËÌÔÛȇÛÂˆÓ (10 ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÌÔÓÔÁڷʛ˜), Ô˘ οÔÙ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛ ÙË ÛÏ·‚È΋ Û˘ÏÏ·‚È-

H Â›ÛËÌË ÂÈÛÙ‹ÌË ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜, ÙÔÓ›˙ˆ, Ë Â›ÛËÌË ÂÈÛÙ‹ÌË, ÔÈ ‰È·ÊˆÓ›Â˜, fï˜, Á‡Úˆ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó. ¶ÈÔ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋, ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋, ÙËÓ Ô˘·ÏÈ΋ Î·È ÙË ‚·ÛÎÈ΋ ÁÏÒÛÛ˜. MÈÏÒ21


΋ ÁÚ·Ê‹ – ÚÔ‡ÓÈÙÛ·, ¿ÊËÛ ÙÔ ÂÍ‹˜ Û¯fiÏÈÔ Û ̛· ·fi ÙȘ ‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‡Ï˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıˆڛ· ÙÔ˘ ΢ڛԢ ∏Ú·ÎÏ›‰Ë: ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∂‰Ò Î·È Û¯Â‰fiÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·Ó·Ê¤Úˆ ·˘Ùfi ۯ‰fiÓ Û οı ÌÔ˘ ¿ÚıÚÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÌÔ˘ ÙÔ ıˆÚÔ‡Ó ·ÏÏfiÎÔÙÔ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰›Óˆ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ∫·È ÙÒÚ· ÙÔ ·ÎÔ‡ˆ ·˘Ùfi fi¯È ·fi ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ Í¤ÓÔ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌfiÏȘ ¤Ì·ı·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛˆ, fiÙÈ Ë Â›ÛËÌË ÂÈÛÙ‹ÌË Â›Ó·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ÔÏÈÙÈο, fiˆ˜ ÙÔ ¤‰ÂÈÍ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ÙÔ˘ º¿ÛÌÂÚ. ∂Λ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ¿Ô„Ë, fiÙÈ Ë ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ Â›Ó·È Ù· ‚ڷ˚ο, Ù· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ù· Ï·ÙÈÓÈο, ‰ÈfiÙÈ Ù· ·ÈÁ˘Ùȷο, Ù· ÛÔ˘ÌÂÚÈο, Ù· ·Îη‰Èο Î·È Ù· ÂÚÛÈο ‰ÂÓ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈο ÏÂÍÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ› ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙË ÚÒÛÈÎË Î·È ÔÙ¤ ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÌÔ› ·fi Ù· ÚÒÛÈη Û ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜. √ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›‰Ë˜, ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹˜

ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÁψÛÛÒÓ, ̤ۈ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ›ÛÙËÎÂ, fiÙÈ Ë ÚÒÛÈÎË ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Ë ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜. ∞ÏÏ¿ ÂÊfiÛÔÓ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙ ٷ Â›ÛËÌ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÚfiÙ˘·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÂȉËÙ¿ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ËÁ¤˜ Ì ÙȘ ÚÒÛÈΘ ÂÈÁڷʤ˜, ÂΉ›‰Ô˘Ó ÏÂÍÈο Ì ÙË Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÚÒÛÈÎˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ Â›Ó·È Ë ÂÈÓÔË̤ÓË ÎÔÈÓ‹ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋ (Î·È ·˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÔ ˘ÔıÂÙÈ΋ nostratic), ۷ʤÛٷٷ η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛˆÛÙfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·: fiÙÈ fiϘ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙË ÚÒÛÈÎË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜, Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‚¿Û˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÁψÛÛÔÏÔÁ›·. K·ÙÂÚ›Ó· AÚ·Ì·Ù˙‹ EÊËÌ. «AıËÓ·˚Îfi˜ KÔ‡ÚÈÂÚ», 16-23/4/2010 H ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·fi Ù· ÚÒÛÈη, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂȉÈο ÁÈ· ÙË BÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›· ·fi ÙË BÈÎÙÒÚÈ· NÂÊÂÚ›‰Ë, ÙËÓ ÔÔ›· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ

∫À¶ƒπ∞∫∏ µπµ§π√ºπ§π∞ «Ë Ô›ËÛË ÙÔ˘ µ¿ÛÔ˘ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë» ·fi ÙÔ £ÂÔ‰fiÛË ¶˘Ï·ÚÈÓfi, Ë ÌÂϤÙË «Ù· ·ÊËÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ƒˆÛÛ›‰Ë» ·fi ÙÔ §Â˘Ù¤ÚË ¶··ÏÂÔÓÙ›Ô˘, Ë ÌÂϤÙË «Ë Ù·ÍȉȈÙÈ΋ „˘¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜» ·fi ÙËÓ ÃÚ˘ÛfiıÂÌÈ Ã·Ù˙Ë·Ó·Á‹, ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Î·È ‚È‚ÏÈÔÎÚÈÙÈΤ˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· fiÏÂˆÓ Î·È ¯ˆÚÈÒÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô 2011. ∏ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ (Ù¤ÛÛÂÚ· Ù‡¯Ë) ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 30 ¢ÚÒ Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ›ӷÈ: ∆.£. 20300, 2108 §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ Â›Ó·È Ô ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫Ï. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜.

K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔ Ó¤Ô Ù‡¯Ô˜ (·Ú. 18, ∫·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011), Ù˘ ÙÚÈÌËÓÈ·›·˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ∫˘Úȷ΋ µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·, Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «∫˘Úȷο £¤Ì·Ù·». ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· «∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ Î·È ∫‡ÚÔ˜» Î·È «∆Ô §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ªÈ¯·Ï¿ÎË ª·Ú·ı‡ÙË». °È· ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫Ï. ™ÔÊÔÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ ÷Ù˙ËıˆÌ¿˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ë ÃÚ˘ÛfiıÂÌȘ ÷Ù˙Ë·Ó·Á‹. ™Ù· ÂÚȯfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Û¯fiÏÈ·, Ë ÌÂϤÙË

22


ªÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙ· ¿ÁÚÈ· ‚Ô˘Ó¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜ ∆Ô 2007 ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î. ∞‰·Ì¿ÓÙÈÔ ™¿Ì„ˆÓ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶ÔÏ›ÙË, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ¤Ó·Ó πÔÚ‰·Ófi ‚‰Ԣ›ÓÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÁÚÈ· ‚Ô˘Ó¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Safi, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 400 Ì. οو ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÚÈÏ¿ÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜, ‹Ù·Ó Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ. ªÂÙ¿ ·fi ÒÚ˜ ÂÚ¿ÙËÌ· Î·È ·ÊÔ‡ ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ, Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 7,5 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, ¤ÊÙ·Û·Ó Û ¤Ó· Ͽو̷ ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ˆ˜ Wadi Hamarash IV. ™ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ˘‹Ú¯·Ó ÂÌÊ·Ó‹ Ù· ÔÈÎÈÛÙÈο ηٿÏÔÈ· ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤˙ËÛÂ Î·È ¤‰Ú·Û ÂΛ ÙËÓ 8Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã. (7800-7400 .Ã.). ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ ·Ó·Ûηʤ˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ÁˆÚÁ›· (¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ï›ıÈÓ· ·ÁÁ›· Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ) Î·È ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ (¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÔÏϤ˜ ·È¯Ì¤˜ Î·È ÏÂ›‰Â˜). √ ÔÈÎÈÛÌfi˜ ›¯Â ÌÈÎÚ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜, Î·È ·fi fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ οÔÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘. ∆· ›¯ÓË ÙÔ˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜ Ï·ıÚ·Ó·ÛηÊ›˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤„·¯Ó·Ó ÁÈ· ¯Ú˘Ûfi ‹ ÁÈ· ÌÔ‡ÌȘ. ∆ÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ô ∞. ™¿Ì„ˆÓ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÂÙ¿ ·ÙfiÌˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi 4 ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜, 2 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¤Ó·Ó ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ Î·È 8 πÔÚ‰·ÓÔ‡˜ ÂÚÁ¿Ù˜. ŒÎÙÔÙÂ, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜, ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·Ó·Ûηʤ˜ ÛÙÔ Wadi Hamarash Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 4 ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ÌÈ·˜ Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ûηʋ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÙÔȯ›·: ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÛÎËÓ¤˜, ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ê‡ÛË, Â˘Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ı·Ì̤ӷ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ï¿ Ó· ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, Ì¿ÓÈÔ Û ¤Ó· ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÔÙ¿ÌÈ, ηıËÌÂÚÈÓ‹ ¿ÏË Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ʇÛ˘ Î·È ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·… øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È

ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. §fiÁˆ ÙÔ˘ ‰‡Û‚·ÙÔ˘ Ù˘ ı¤Û˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚÔ ¯ˆÚÈfi, ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·ÛηÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙfiÛÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹, fiÛÔ Î·È ÔÈ πÔÚ‰·ÓÔ› ÂÚÁ¿Ù˜ ηٷÛÎËÓÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ Ͽو̷, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔ˘‚·Ï‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÌÂÏËÙ¤Ô ‚¿ÚÔ˜, ÌÈ·˜ Î·È Ë ‰È·ÌÔÓ‹ Â¿Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 20 ̤Ú˜. ∞ÎfiÌ· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›·, Â›Ó·È Ù· ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÙÔ ÓÂÚfi. ∫¿ı ̤ڷ, ·Ó‚·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‚‰Ԣ›ÓÔ˜ Ì ¤Ó· Á·˚‰Ô‡ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÈ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÁÈ· 20 ¿ÙÔÌ· ÂÚ›Ô˘. ∫·È ¿ÓÙ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Ô ÔÈÎÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘ÌÂ! µ¤‚·È·, Ô‡Ù ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË, ηıÒ˜ Ë ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ηٷÛ΋ӈÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔ˘‚·Ï¿ οÔÈ· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Ì ÓÂÚfi ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Â̤ӷ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙËÓ ·Ó·Ûηʋ ·˘Ù‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿, fiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ‹ÌÔ˘Ó ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘, Ô‡Ù ٷ ·ÚfiÛÌÂÓ· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ÔÌ¿‰· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È, Î·È ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ·Ó Ù· ¿ÙÔÌ· ı· ‰¤ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. ∏ Â·Ê‹ fï˜, Ì ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Î·È ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÛÔ˘Ó ÔÙ¤ fiÙÈ ı· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ, οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·ÎfiÌ· ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘Ì‚ÈÒÓÂȘ Ì ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ Û ԉËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù· Û‡ÓÔÚ· Â›Ó·È ·Ϥ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Î·È ·Ó Â›Û·È Ì οÔÈÔÓ, ÙÂÏÈο ¤¯ÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔÈÓ¿ ·fi fiÛ· Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. ∫·È ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ù ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·, ¿ÓÙ· ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı›ÙÂ. πˆ¿ÓÓ· ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜

23


BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 226

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 215

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 218

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 237

24


O ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ µ·Û›Ï˘ °. ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ (1936 -2011) ∞Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ‰È·Î·Ù¯fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ù˘ ¯·ÚÌÔχ˘ ηٿ ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ∫·È ÙÈ ÂÓÓÔԇ̠ϤÁÔÓÙ·˜ «¯·ÚÌÔχË»; ∆Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ¯·Ú¿˜ Î·È Ï‡˘. ÷ڿ˜ ‰ÈfiÙÈ Î·Ïԇ̷ÛÙ ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÁÈ· ¤Ó·Ó ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ï‡˘ ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ¯·Ú¿ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ «Ê¢ÁÈÔ‡» ÙÔ˘ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÛÙȘ 14 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ª¿Ë, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi Ï¢¯·ÈÌ›·. ∂ÈÙÚ¤„·Ù¤ Ì·˜ fï˜ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ: Ë Ï‡Ë. ∏ χË ÁÈ· ÙÔ «¯·Ìfi» ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ù›ÌÈÔ˘˜ «ÂÚÁ¿Ù˜» Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ì·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô µ·Û›Ï˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘, Ô ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ™¯ÔÏ‹˜, ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ (1908-1984) Î·È Ù˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·˜ Î·È È·Ó›ÛÙÚÈ·˜ ºÏÒÚ·˜ ¶··¯ÚÈÛÙÔÊ›ÏÔ˘. √ ·ÚÈÔ˜ µ·Û›Ï˘ fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ì –·Ú’ fiϘ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÛÂȘ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ì Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·, ‰ËÏ. «µ·Û›ÏË»– ‹ ηٿ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô «ÿÏ˘» Ì·˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙ· 1936. ™ÙËÓ ÓËȷ΋ ÙÔ˘ ËÏÈΛ· ‰¤¯ıËΠٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·Ù· È¿ÓÔ˘ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·ı‹Ù¢Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ◊‚Ë ¶·Ó¿ (1895-1967). ¶ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô fï˜ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ µ‡ÚˆÓ· µÔ˘Ù˘Ú¿. ∫·ÙfiÈÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘

ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ªÔ˘ÛÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ∫·ÚÏÛÚԇ˘ ·Ú¯Èο Ì ÙÔÓ W. Rybing Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ Yvonne Loriot. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ fiÏ˘ ÛÔ‡‰·Û ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ‹ÛÎËÛ ˆ˜ Â¿ÁÁÂÏÌ·. √ µ·Û›Ï˘ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ˆ˜ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÔÈΛÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¤Ù˘¯Â Î·È Ù· ‰‡Ô, Ù· ÔÔ›· Â¿Ó Ù· ·ıÚÔ›ÛÔ˘Ì ¤¯Ô˘Ì ÙÔ «¤ÚÁÔ ˙ˆ‹˜» ÙÔ˘ µ·Û›ÏË ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘. ∫·È ÂÍËÁԇ̷ÛÙÂ: fiˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì Û ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ Ï¿‚·Ì ·fi ÙË Ê›ÏË ªÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ Î·È ÀÔ„‹ÊÈ· ¢È‰¿ÎÙˆÚ· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ µÈ¤ÓÓ˘, Î. ™˘ÚȉԇϷ ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, «Ô µ.∫. ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ·fi ÙÔÓ °.∫. ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ·ÚÎÂÙ¿ Ï‹Ú˜. √ Û˘Óı¤Ù˘ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ٷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ Ô˘ ·›˙ÔÓÙ·Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘, ÎÚÈÙÈΤ˜ Î·È ¿ÚıÚ· ·fi Î·È ÁÈ· ÂΛÓÔÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛΛÙÛ·, Úfi¯ÂÈÚ˜ Î·È Â›ÛË̘ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÛˆÛÂ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· (fiÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ë Â›ÛËÌË Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘) ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Û ÎÈ‚ÒÙÈ· Î·È Ê·Î¤ÏÔ˘˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÏÈÁÔÛÙ¤„ÂÈ ÙȘ ÊıÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ï‹ÚÂȘ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °.∫. ∫·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÎfi¢ ÛÙËÓ Î·Ù·ÏÔÁÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓıÂÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °.∫. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ì ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤ÏÂÈ·Ó (·fi ÙÔ 2007 Î·È ÌÂÙ¿, Û˘-

25


ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î·È Ì·˙› ÌÔ˘), fiˆ˜: A) ŒÚÁ· ÛÎËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ: i) ƒÈ¯¿Ú‰Ô˜ Ô °’ ∞Ú.∫µ∂£: ªs142/1939, ii) Ÿˆ˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ AÚ.∫µ∂£ ªs158/1950, iii) ÃÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ ÙÔ˘ °. ™·›ÍËÚ AÚ.∫µ∂£: 151/1952, iv) ∏ ∫˘Ú¿ Ù˘ ∞˘Á‹˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÛ¿ÓÙÚÔ ∫·ÛfiÓ· AÚ.∫µ∂£: 124/1957 ÎÙÏ). B) ªÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ƒ·‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: i) ª¤ÏÈÛÛ· (¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘) AÚ.∞µ∂ƒ∆:∂ƒ∆ ªÔ˘Û. µÈ‚Ï. 1500, ii) ∫Ô‡ÚÔ˜ (¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘) ∞Ú.∞µ∂ƒ∆: ∂ƒ∆ ªÔ˘Û. µÈ‚Ï. 1503, iii) ∏ ¶ÚÈÁÎË¤Û· π˙·ÌÒ (∞ÁÁ. ∆ÂÚ˙¿Î˘) ∞Ú. ∞µ∂ƒ∆: ∂ƒ∆ ªÔ˘Û. µÈ‚Ï. 7114 Î.¿.» √ µ.∫. ÂÚÁ¿ÛıËΠfiÛÔ Ï›ÁÔÈ «ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜» ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∫·Ù¤ÁÚ·„ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ÙÔ˘ °.∫., Âͤ‰ˆÛ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Jmk-Verlag ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ›‰Ú˘Û ÛÙ· 1995 Ì ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘, ™˘Óı¤ÙË JörgMark Kasassoglou, ηıÒ˜ Î·È ÙÚ›· (3) CDs Ì ¤ÚÁ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘. ∆Ô ÚÒÙÔ (2001) ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ¤ÚÁ· ÁÈ· ÛfiÏÔ È¿ÓÔ, ÙÛ¤ÏÏÔ Î·È È¿ÓÔ, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ Î·È ‰‡Ô (2) ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÙ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ µ·Û›ÏË (È¿ÓÔ) Î·È ª¤ÙÙÈÏÓÙ (ÙÛ¤ÏÏÔ) ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ CD (2005) ÂÚȤ¯ÂÈ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °.∫. ÁÈ· ‚ÈÔÏ› Î·È È¿ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ¢ÂÌÂÚÙ˙‹ (‚ÈÔÏ›) Î·È £·Ó¿ÛË ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ (È¿ÓÔ), ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ (2008) ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ Ì ÙË ÌÂÛfiʈÓÔ ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ı·Ú›Ô˘, ÙÔÓ ‚·Ú‡ÙÔÓÔ ∆¿ÛË ÃÚÈÛÙÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ Í·Ó¿ ÛÙËÓ «ÎÏ·‚È·ÙÔ‡Ú·», fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∆¿Î˘ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂΉfiÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ π.º. ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, A. øÓ¿ÛË, ∞.°. §Â‚¤ÓÙË Î·È ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿. √ µ·Û›Ï˘ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÓÈfiÙ·Ó ÔÙ¤ Ó· ‰ˆÚ›ÛÂÈ «ÓfiÙ˜» ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÂ

fiÔÈÔÓ ÙȘ ˙ËÙÔ‡Û ‹ ·Ï¿ Û fiÔÈÔÓ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ‹ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ fiÔÈÔÓ ‹ıÂÏ ӷ Ì¿ıÂÈ Î¿ÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ¶¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˜, ¢ÁÂÓ‹˜, ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· ʤÚÓÂÈ ÎˆÏ‡Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÌÔ˘ÛÈÎÔÏfiÁÔ˜ Î·È ÌÂÏÂÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫·˙¿ÛÔÁÏÔ˘, Î. ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ı· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ¿ÓÙ· ‚·ıÈ¿ ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Î·È Â˘ÁÓÒ̈Ó. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È΋ Ì·˜ Û¯¤ÛË, ÙÔÓ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÂÚ›Ô˘ 7 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∞̤ۈ˜ Ì·˜ Û˘Ó¤‰ÂÛ ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë Î·È Û‡ÌÓÔÈ· ·fi„ÂˆÓ Î·È ·ÁˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Ì·˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ Ì·˜ ÛÙfi¯ˆÓ [ÂΛÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÂÁÒ Û’ ÂΛÓË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫˘‰ˆÓÈ¿ÙË (19081996)], Ì·˜ ÚÔÌ‹ı¢Û Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °.∫. Ù· ÔÔ›· ÂÌ›˜ ÂÌÊ·Ó›Û·Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, οÔÈ· ÂÍ ·˘ÙÒÓ Û ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∂ÎÙ¤ÏÂÛË, Ì·˜ Ù›ÌËÛ Ì ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏ›· Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÚÈÓ Ì·˜ «·Ê‹ÛÂÈ», ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Ù˘¯‹ Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·fi ÎÔÓÙ¿ ¤Ó· ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ ÚˆÈÓfi ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔÓ ªÔ˘ÛÈÎfi ∂ΉÔÙÈÎfi √›ÎÔ «√Úʇ˜» ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÔ˘ Ì·˜ ª¿ÚÈÔ˘ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë. ∞Ó›ˆÙË ¯·Ú¿ ΢ڛ¢ÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô Ì·˜, Ì· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Í·Ó·Âȉˆı‹Î·ÌÂ... ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÏÔÈfiÓ ·ÊÈÂÚÒÛ·Ì ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÒÛ·Ì ÛÙȘ 21/5/2011 ÛÙÔ ø‰Â›Ô «∞ÙÂÓ·›Ô˘Ì» Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ Ì·˜ ·’ ÙÛ¤ÏÏÔ˘ Ù˘ EıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜, Î. ª·Ú›Ó·˜ ∫ÔÏÔ‚Ô‡. ¢ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ‰Â, ˆ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Â˘ÁÂÓ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ÂÓÒ ÔÈ È‰¤Â˜ ÙÔ˘, Ë ›ÛÙË ÙÔ˘ Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· οı ÙÈ ÙÔ «ˆÚ·›ÔÓ» ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÊˆÙÂÈÓfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ÛÙÔ ‰È¿‚· fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∏Ï. ∫ÔÏÔ‚fi˜ µÈÔÏÔÓ›ÛÙ·˜ – ∂Ú¢ÓËÙ‹˜ – ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜

26


°È¿ÓÓ˘ XÚÈÛÙ¿ÎÔ˜ «AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ EÏ›‰·» M˘ıÈÛÙfiÚËÌ· O ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì˘·Ïfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ôı‹ÎË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·ÏÏ¿ η˙¿ÓÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ Ò˜ Ó· ·Ó¿‚ÂÈ. ŒÙÛÈ Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Â·ÓÈ‰Ú‡Ô˘Ó «fiÏË» (ÁÈ· Ó’ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ï¤ÍË «ÔÏÈÙ›·» ÛÙÔ fiÚ·Ì· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·) Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÎÚ·›Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹, Â·ÓÈ‰Ú‡Ô˘Ó «fiÏË» Î·È Û¯¤ÛÂȘ. O ¶ÚÔÌËı¤·˜ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛΤ„˘ Ù˘ ı¿˜ AıËÓ¿˜ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ηڷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ HÊ·›ÛÙÔ˘ fiˆ˜ Ì·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ. ŸÌˆ˜ Ë AıËÓ¿ Â›Ó·È Î·È ı¿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Î·È fiÏ·. O ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ «AÓ·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰·» Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ. ¶·È‰È¿, Ì· Î·È ‚ÔÛÎÔ› ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·Ô‡‰Â˜, Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ÊÔ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Ì˘ÛÙÈο Î·È ÛȈ¤˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙ· ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙ· «ÁÈ·Ù›» ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÎÊÚ·˙fiÌÂÓ· «°È·Ù›» ÙÔ˘ ÍÂÎÔÌ̤ÓÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. M¿Ó·, ÁÈ·ÁÈ¿, ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ· ÛȈËϤ˜ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ. AÏÏËÏÔ‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘. K·È ÂÌ›˜ ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ·Ú¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÎÔÈÓˆÓÔ› ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘˜. OÈ «‹ÚˆÂ˜» ·Ó·ÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˘fiÛÙ·ÛË ·ÙÔÌÈο Î·È Û˘ÏÏÔÁÈο. AÔÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡. °›ÓÔÓÙ·È Ì¤ÏË

ÌÈ·˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ô˘ fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ EÌÊ˘Ï›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚˆÙËıÔ‡Ó ·ÊÔ‡ ÍÂÎÏËÚ›ÛÙËηÓ, ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ, ˙ˆÓÙ·Ó¿, Î·È Î·ÙÔÈ˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ·, Û·Ó ¿ÛÙÂÁÔÈ TÛÈÁÁ¿ÓÔÈ. O‡Ù ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô‡Ù ȉÈÔÎً٘, Ô‡Ù ·ÓÙ¿ÚÙ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ «Ôϛ٘». ŸÓÂÈÚ·, Û¯¤ÛÂȘ, ÁÓÒÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁË Î·È ÂÚÈÔ˘Û›·. KÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ù· Ï¿ıË Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰· ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. O °È¿ÓÓ˘ XÚÈÛÙ¿ÎÔ˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶ÂÙÚˆÙfi ºıÈÒÙȉԘ. E›Ó·È ÛȉËÚÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˘. Œ˙ËÛ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊËÁ›ٷÈ, fiÙ·Ó ÌÈÎÚfi ·È‰› Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û ηٷ˘ÏÈÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ˜ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. Afi ÌÈÎÚfi ·È‰› ›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ·Á¿Ë ÁÈ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„·Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ. AÛ¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ¿ÓÙ· ·Ó·˙ËÙÔ‡Û ÙȘ ·Èٛ˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ, Ì ηÏÔÚÔ·›ÚÂÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘ Î·È Û·Ó Û ·Ú·Ì‡ıÈ, Ì·˜ ÙÚ·‚¿ ÛÙË ÓfiÛÙÈÌË ÂÓËÏÈΛˆÛË fiˆ˜ Ë ·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ °È¿ÓÓË ÛÙÔ ·ÚfiÓ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·.

27


ª·Ú›· ¢. ÷ÏÎÈÔÔ‡ÏÔ˘ ™˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¶ÔÈËÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ 1900-1975 ™Ù·Ì·Ù›Ô˘, ÕÁÁÂÏÔ˜. (E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘). E›ÎÏËÛË. 1957. ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ XÚ. NÂÚ·˚‰ÔÊÈÏ‹Ì·Ù·. ¶Ô›ËÛË. Aı‹Ó·È, 1949. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 64. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· 37. ™Ù¿ÌÔ˜, Iˆ¿ÓÓ˘. N¤ÚˆÓ. Aı‹Ó·, 1970. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 40. ™Ù·ÌÔÏ‹˜, °. AÓ·Ï·Ì¤˜. 1925. H‰ÔÓÈο ™ÔÓ¤ÙÙ·. Aı‹Ó·, 1928 Î·È 1962. ™˘Ìʈӛ· Ù˘ Zˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. Aı., 1931. ™¯. 4Ô. ™ÂÏ. 80. ™˘Ìʈӛ· Ù˘ Zˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. B’ ¤Î‰ÔÛȘ. Aı., 1943. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 126. ø‰¤˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ›·. ™ÂÈÚ¿ ·’. Aı., 1940. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 62. ¢ÂÈÏÈÓfi ÛÙ· EÏÏËÓÈο AÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·. 1948. O Y„ËÏfi˜ ¢È¿ÏÔÁÔ˜. Aı‹Ó·, 1956. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯. (∫. √ÚıÚÈÓfi˜). ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·, 1949. ∞ÚÌÔÓ›·. 1956. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ ∞. ÷ÌfiÁÂÏ· ÛÙȘ Û̷ÈÚ˜. ∞ı‹Ó·, 1970. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 48. ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ∫·Ù›Ó· ∫. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·È, 1960. ™ÂÏ. 39. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ºÚ›ÍÔ˜. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ ÎÈ ¿ÏÏ· ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. 1953. ™Ù·‡ÚÔ˘, ∏Ï›·˜. √È ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∞ı‹Ó·, 1926. ∆˘ÔÁÚ·Ê›ÔÓ «∞Ó·ÌÔÚÊÒÛˆ˜», ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 34. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 56. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· 34. ™Ù·‡ÚÔ˘, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜. (ªÂÏÈΤÚÙ˘). ¢ÚfiÌÔÈ Î·È ªÔÓÔ¿ÙÈ·. ™Ì‡ÚÓË, 1921. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 76. ™Ù·Ê˘Ï¿˜, ªÈ¯¿Ï˘. ∂˘Ú˘Ù·Ó›· (Ô›ËÌ·), 1962.

ªÔÈÚÔÏfiÈ ÁÈ· ÙÔ ¢¿ÛηÏÔ Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ. ∞ı‹Ó·, 1963. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 24. ªÔÈÚÔÏfiÈ Û 10 ̤ÚË. ∏ ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ Â͈ʇÏÏÔ˘ Â›Ó·È Ù˘ µ¿Ûˆ˜. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ªÈ¯·‹Ï ∫. (º›ÏˆÓ √ÊÂÚ¤Ù˘). ªÈ¯·‹Ï ∫. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ §ÔÁÔÙ¯Ӌ̷ٷ. ∞ÓÙ› ¶ÚÔÏfiÁÔ˘. ªÈ¯·‹Ï ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. ∞ı‹Ó·È, 1932. ∂ΉfiÙ˘ : π. ¡. ™È‰¤Ú˘. ∆˘. «∂ÛÙ›·». ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. ÈÂ’-102. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û IV ̤ÚË ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ÂÈÎfiÓ·˜, ÔÈ‹Ì·Ù·. ™ÙÂÊ·Ó›‰Ô˘ - ¶ÔÙ·ÌÈ¿ÓÔ˘, µ·ÏÂÓÙ›ÓË. °È· ÙËÓ ∫ÔÓÙÔÏ·›Ì· ∫·ÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË. ∞ı‹Ó·È, 1966. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 32 ¯.·. 1 ¶Ô›ËÌ· Û 24 ̤ÚË. ∆‡ÔȘ : πˆÓ. ∂. ∞ÏÂ͛Ԣ, ºÂÚÚÒÓ 14, ∞ı‹Ó·È. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘, §‡ÓÙÈ·. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·, 1958. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 60. ªÂ 1 ¶Ô›ËÌ· Û VI ̤ÚË. 1 ¶Ô›ËÌ· Û πV ̤ÚË. 1 ¶Ô›ËÌ· Û ππ ̤ÚË. 1 ¶Ô›ËÌ· Û VII ̤ÚË. 6 ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È 1 ªÔÓfiÏÔÁÔ (¶Ô›ËÌ·). ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ù˘ÒıËΠÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÁ. ∫ÏÂÈÛÈÔ‡ÓË ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1958 Û 400 ·ÓÙ›Ù˘·. ™ÙÔÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜, °.•. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ ºˆ˜. 1949. ™˘ÁÎÔÌȉ‹ Ù˘ ªÔÓ·ÍÈ¿˜. ∂·ÚÈÓ¿ ∂ÁÎÒÌÈ·. ∆Ô Í‡ÏÈÓÔ Ô˘Ï›. ™ÙÔ‡ÚÓ·˜, ∫ÒÛÙ·˜. ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ Ô˘ ¤Û‚˘Û ÙËÓ ·˘Á‹. ∞ı‹Ó·, 1963. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 32. ∆Ú·ÁÔ‡‰È· 11. ÃÈÌ·ÈÚÈÎÔ› ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ - ªÈÏ¿ÓÔ˜. (§Ô‡ÌÂÓ). ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· §‡Ú·. 1917. ∆˙¤ÏÈη. 1921. ∞ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ¶·Ú·Ì‡ıÈ. 1924. 28


¶Ó‡̷ ÙÔ˘ ¶fiÓÔ˘. ∂È΋ ∆ÚÈÏÔÁ›· 1942. ∞ı‹Ó·, 1945. ª¤ÓÙˆÚ. ƒ·„ˆ‰›Â˜. ™ÙÚÈÁÁ¿ÚË, ŒÏÂÓ·. Àfi ÙÔ ºˆ˜ ÙˆÓ ¶ÚÔ‚ÔϤˆÓ. ∞ı‹Ó·, 1970. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 32. ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, °. ºˆÓ¤˜ Î·È ·ÓٛϷÏÔÈ. 1952. ™Ù˘Ï›Ù˘, ¶¤ÙÚÔ˜ (πˆ¿ÓÓ˘ °È·ÓÓ·ÎÔ˘‰¿Î˘). ∫Ú·˘Á‹ ¯ˆÚ›˜ ‹¯Ô. ∫Ú·˘Á‹ ¯ˆÚ›˜ ‹¯Ô. µ’ ¤Î‰ÔÛȘ (Û˘ÌÏËڈ̤ÓË). ∞ı‹Ó·È, 1962. ™‹Ì·Ù· ÛÙÔ Ã¿Ô˜. ™˘Ó·‰ÈÓÔ‡, ŒÏÏË. ∞˘Ù‹ Ë ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ⁄·Ú͢. ∞ı‹Ó·, 1962. ∏ √‰fi˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡. ™˘ÚÂÁÁ¤Ï·˜, µ·ÁÁ[¤Ï˘]. ∞ÓÙ›ÎÚ˘ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∞ı‹Ó·, 1957. ¢›ÊÚÔ˜. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 36. 1 ¶Ô›ËÌ·. «∞ÓÙ›ÎÚ˘ Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ» ÙÔ˘ µ·ÁÁ. ™˘ÚÂÁÁ¤Ï· Ù˘ÒıËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1957 ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ °Ô˘‰¤ÏË. ∂ΉfiÛÂȘ «¢›ÊÚÔ˜». ∏ ¡‡¯Ù· Î·È ÙÔ ∏ÏÈÔÙÚfiÈÔ. ∞ı‹Ó·, 1959. ™ÂÏ. 37. ™‡ÓÙÚÔÊ ∞‰ÂÚʤ ÌÔ˘. ∞ı‹Ó·, 1961. «∞Ó·Á¤ÓÓËÛË». ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 40. ∆Ô «™‡ÓÙÚÔÊ ∞‰ÂÚʤ ÌÔ˘» ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ™˘ÚÂÁÁ¤Ï· Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1961. ∆Ô ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÂÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô ∞ÚÁ‡Ú˘ µÂÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ ÌÈ·˜ ¶ÔÚ›·˜. ∞ı‹Ó·, 1962. «∞Ó·Á¤ÓÓËÛË». ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 48. ∆Ô «∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ ÌÈ·˜ ¶ÔÚ›·˜» ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ™˘ÚÂÁÁ¤Ï· Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1962. §·ÌÚ¿ÎË °È Ù˘ ∞ÛÙÚ·‹˜. ∞ı‹Ó·, 1963. «∞Ó·Á¤ÓÓËÛË». ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 48. ∆Ô «§·ÌÚ¿ÎË °È¤ Ù˘ ∞ÛÙÚ·‹˜» ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ™˘ÚÂÁÁ¤Ï· Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1963. √ ÂÈÎÔÛÙfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ª¤ÏÏÔÓ. ∞ı‹Ó·, 1964. «∞Ó·Á¤ÓÓËÛË». ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 32. «√ ÂÈÎÔÛÙfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ª¤ÏÏÔÓ» ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ™˘ÚÂÁÁ¤Ï· Ù˘ÒıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 1964.

™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ °. √ ª‡ıÔ˜ ÙˆÓ ™Ù·ÁfiÓˆÓ. 1938. ¡ËÛÈ¿ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó. 1941. §È‚˘Î‹ ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·È, 1946. ™ÂÏ. 27. ∆Ú·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ∞˘Á‹˜. 1948. ™ÊÚ·Á›‰Â˜. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜. 1970. ™ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∆. ∆Ô ∆Ú·ÁÔ‡‰È Ù˘ ∑ˆ‹˜. ∞ı., 1946. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 79. ™ˆÙËÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ÁÓ‹. ªÈ· °˘Ó·›Î· ÌÔÓ¿¯Ë. ∞ı‹Ó·È, 1963. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 48. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Ù˘ÒıËΠÛÙ· Ù˘ÔÁÚ·Ê›· «ª·˘Ú›‰Ë» °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 19. Visage grec. ∆Ô Ã·Ì¤ÓÔ ¶·È¯Ó›‰È. ∞ı‹Ó·È, 1967. ∆˘ÔÁÚ. «ºÈÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜». °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 19. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 64. ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, ∆¿Î˘. √ÎÙ¿‚˜. ∞ı‹Ó·, 1959. ™ÂÏ. 30. ªÂÙÔÈÎÂÛ›·. ÃÚ˘Û‹ µÚÔ¯‹. ∆·ÓÙ·Ï›‰Ë˜, ∏Ï›·˜. ¶·›ÁÓÈ·. 1839. π‰ÈˆÙÈο ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ∏Ï›Ô˘ ∆·ÓÙ·Ï›‰Ô˘. ∂Ó ∆ÂÚÁ¤ÛÙË. ∆‡ÔȘ ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ §Ô˚‰. 1860. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 345. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÙË ÔÏ˘Ù›Ìˆ Î·È ÛÔ˘‰·›· Ê›ÏË ∫. ƒ·ÏÏÔ‡ ™ÙÚÔ‡ÌÔ˘ ˘„ËÏÒÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Â˘ÙÂϤ˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔÓ. ∏. ∆·ÓÙ·Ï›‰Ë˜. ∞ÓÙ›Ù˘ÔÓ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜ Ì ٷ ·Ú¯Èο Ù˘ ÚÈÁÎÈ›ÛÛ˘ Â› Ù˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ø‰·›. £ÚËÛ΢ÙÈη› Î·È ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈη›. ∂Ή›‰ÔÓÙ·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ. ∂È̤ÏÂÈ· πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢. ∆·ÓÙ·Ï›‰Ô˘. ∂Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ, 1906. ∂Î ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ ∆˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 64. ™Â ÙÚ›· ̤ÚË. ª¤ÚÔ˜ ∞’. ªÂ 12 ˆ‰¿˜. ÕÛÌ·Ù·. ∆ÈÌÔ‡Ú. ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜, ∆‡ÔȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ 41 Ô‰fi˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ – ¡›Î˘ 18. 1876. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 51. ∆˘ÚÙ·›Ô˜. ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁÈ΋ Ù˘ ™˘Á¯ÚfiÓÔ˘ ¶ÔÈ‹Ûˆ˜ ˘fi ∆˘ÚÙ·›Ô˘. ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜. ∆‡-

29


ÔȘ ¶¿ÛÛ·ÚË Î·È µÂÚÁÈ·Ó›ÙÔ˘. 1891. ™Â ‰‡Ô ̤ÚË. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. Ë’+252+1+1. √ ∞fiÏψÓ. ∆·‚ÂÚÓ¿ÚË, §Èϛη. ¶ÂÚ·ÛÙÈΤ Û ¯·ÈÚÂÙÒ. 1956. ∆·ÁηϿÎË, ∂ϤÓË. ¶Ô˘ÏÈ¿ ÙÔ˘ √Ó›ÚÔ˘. ∞ı‹Ó·, 1970. ŒÎ‰ÔÛË ∞. ∫·Ú·‚›·. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 64. ∆·ÁÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¿ÓÔ˜. §˘ÚÈο. ¢ÚÔÛÔÛÙ·Ï›‰Â˜. ∆¿ÓÙ˘, ∏Ï›·˜. ∞’ ÙËÓ ∂‰¤Ì ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË. ∞ı‹Ó·, 1959. ™ÂÏ. 30. ∆·ÚÛÔ‡ÏË, ∞ıËÓ¿. ™›ı˜ Î·È ∆¤ÊÚ˜. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı., 1928. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 8. ¶ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¶Ô˘ÏÈÒÓ. ∞ı‹Ó·, 1956. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 136. ¶ÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¶Ô˘ÏÈÒÓ. 1 ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÛÙËÓ ·Ú¯‹. Èڛ˙ÂÙ·È Û ٤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔڛ˜. ∆˘ ·Á¿˘. ªÂ 21 ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È 1 ∆Ú·ÁÔ˘‰¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶fiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ªÔÓ·ÍÈ¿˜. ªÂ 1 ∆Ú·ÁÔ‡‰È Î·È 25 ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ §˘ÙÚˆÌÔ‡. ªÂ 1 ∆ÂÙÚ¿ÛÙÈ¯Ô Ì.Ù. 9 ¶ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È 1 æ·ÏÌfi. ∆Ô›· – ∂ÈÎfiÓ˜. ªÂ 20 ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∆˘ÒıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1956 ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «¶ÚÔÌËı‡˜». ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ ¡›ÎÔ˘ µ·Î·Ï¿ÎË. ™¯¤‰È· ∞ıËÓ¿˜ ∆·ÚÛÔ‡ÏË. ∆¿ÛÔ˜, §. ¢. ¢ÈÔÌ‹‰ÂÈ·. ∞ı‹Ó·, 1959. ™ÂÏ. 34. ∆ÂÚÙ›˘, µ·Û›Ï˘. ∞Û›‰Â˜ Î·È ÕÛÙÚ·. ∞ı‹Ó·, 1958. ™ÂÏ. 54. ¢·ÊÓfiÊ˘ÏÏ·. ∞ı‹Ó·È, 1962. ∂ÏÂÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÙÈ¿. ∆˙·‚¿Ú· - ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË, ∂Ï¢ıÂÚ›·. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·, 1969. ºÈÏÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÂΉÔÙÈη› Î·È Ù˘ÔÁÚ·ÊÈη› ÂÚÁ·Û›·È, °È·ÙÚ¿ÎÔ˘ 19, ∞ı‹Ó·È. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 64. ∞ӷ·ÎψÛȘ. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞’ ‚Ú·‚›ÔÓ §·ÛηÚÈ‰Â›Ô˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ 1971. ∞ı‹Ó·È, 1972. ∏ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ «∞ӷ·ÎψÛȘ» Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË - ∆˙·‚¿Ú· Ù˘ÒıËΠÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1971 ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - µÂÓÙÔ‡Ú· - ™‡ÚÔ˘, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 38, ∞ı‹Ó·È. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 32. ªÂ ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜ : ∫‡ÎÏÔ˜ ∞’ – ∫‡ÎÏÔ˜ µ’.

∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ‹ÏȈÓ. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·, ¡Ô¤Ì‚Ú˘, 1974. ∏ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ «∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ◊ÏȈӻ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿ÎË - ∆˙·‚¿Ú· Ù˘ÒıËΠÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ 1974 ÛÙÔ Ù˘ÔÁÚ·ÊÂ›Ô µÂÓÙÔ‡Ú· - ™‡ÚÔ˘ √.∂. ∞¯ÈÏϤˆ˜ 38, ∞ı‹Ó·È. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 40. ªÂ ‰‡Ô ÂÓfiÙËÙ˜ : ∆˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜ – ÃÚÔÓÈÎfi 17 ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË 1973-1974. ∆˙·‚¤ÏÏ·, ∂yjen, K. ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ∞ı‹Ó·, ª¿ÚÙÈÔ˜ 1969. ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∂ΉfiÛˆÓ. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 48. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· 39. ∆· ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ «πˆÏÎfi˜», ∑‹ÓˆÓÔ˜ 38. ∆˙¿Ï·˜, §Â˘Ù¤Ú˘. ªÔÏ¤˜. πˆ¿ÓÓÈÓ·, 1961. ∂ΉfiÛÂȘ «∂Ó‰Ô¯ÒÚ·˜». ∆˙›Î·, ∂Ú·ÛÌ›·. ∆Ô̤˜. ∞ı‹Ó·, 1970. ŒÎ‰ÔÛË «¶ËÁ‹˜». ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 48. ∆˙fiη˜, §ÂÊÙ¤Ú˘ µ. ™Ù· ™ÙÂÓÔÚ‡ÌÈ· ÙÔ˘ ÈÚÈÔ‡ ÌÔ˘. ∞ı‹Ó·, 1970. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 44. ∆˙Ô‡Ï˘, £·Ó¿Û˘. ™fiÓ‰˘ÏÔÈ. ∞ı‹Ó·, 1961. ¢›ÊÚÔ˜. ∆Ô˘ÚÓ¿˜, ∏Ï›·˜. ™Ù¿¯˘·. ∫·Ï·Ì¿Ù·, 1958. ∂ΉfiÛÂȘ «¡¤ÛÙˆÚ». ™ÂÏ. 46. ∆Ô˘ÙÔ˘ÓÂÏ¿Î˘, ¡›ÎÔ˜. πÎÂÛ›·. ∞ı., 1946. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 44. πˆÓ›·. ∞ı., ¯.¤. ™¯. 4Ô. ™ÂÏ. 54. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹. ª¿Ó·. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ªfi¯ıÔ˘. §˘ÚÈ΋ ∑ˆ‹. 1969. ∆Ú¿Áη˜, £¿ÓÔ˜. ∫Ú·˘Á‹ ÛÙÔ Ã¿Ô˜. 1970. ∏ Ó¤· ª·˘ÚÔÌ¿Ù· Î.¿. ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞ı‹Ó·È, 1912. ™ÂÏ. 16. ∆· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ª˘ÏˆÓ¿‰ˆÓ. ∞ı‹Ó·È, 1906. ™ÂÏ. 15. ∆Ô ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. ∞ÓıÔÏÔÁ›· Ù˘ «¢·Ì·ÛÎÔ‡». Ù. ∞’. ∞ı‹Ó·, 1949. ™ÂÏ 121. ∆Ú·ÓÙ·Ï›‰Ë˜, ª·ÓÒÏ˘ °. ª·ÓÒÏË °. ∆Ú·ÓÙ·Ï›‰Ô˘. ¢È‰·ÛοÏÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙ. ™¯ÔÏ›Ԣ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. ¶·È‰·ÁˆÁÈο ¶ÔÈ‹Ì·Ù·. ªÂ ÚfiÏÔÁÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘. ƒ¤ı˘ÌÓÔÓ 25 ÙÔ˘ ª¿ÚÙË 1959. ∆˘ÔÁÚ·Ê›ÔÓ ª·ÓÔ˘Û¿ÎË. ™¯. 8Ô. ™ÂÏ. 108. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· 104.

30


BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 198

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 841

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 873

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 213

31


µπµ§π√ºπ§π∫∞ ∫∞π ∞§§∞ ¡∂∞ ∞¶√ ∆√¡ ∫√™ª√ ∆√À ∆À¶√À  ∞ÓÙ›Ô, N›ÎÔ £¤ÌÂÏË

ñ °È· ÌÈ· Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜, 2005 ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, ÛÙ· ∫·Ú¿ıÈ·, Ô ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ È‰ÂÒÓ fiÛÔ Î·È Û ÂΛÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ú¿Í˘. ñ ªÈ· ˙ˆ‹, ‰˘Ô ˙ˆ¤˜, 2007 - ŒÓ·˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ ·ÓȯÓ‡ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ñ √È ·Ï‹ıÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, 2008 - ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›·, Ë ÔÚ›· ˙ˆ‹˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÁÂÓÂÒÓ, ·fi ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ˆ˜ ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ – fiÏ· ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ∫¤‰ÚÔ˜. ñ ∏ Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÂΉfiıËΠÙÔ 2010 ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂∆∞πêπ√ - ¶ÔÏÈÙÈ΋-ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Û¿Áη ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÔÙÚÔ›·, ·fi ÙÔÓ ∂ÌʇÏÈÔ ˆ˜ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ '90. ™Â fiÏ· ÙÔ˘ Ù· ‚È‚Ï›· Ô ¡›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘ Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË Ó¤· ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Á΢ڛ·. ∆· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÓÒÚÈÛ·Ó –Ú¿ÁÌ· Û¿ÓÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂΉÔÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·– ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Û ˆÏ‹ÛÂȘ Ù· 700.000 ·ÓÙ›Ù˘· Û˘ÓÔÏÈο. ∆Ô 2001 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ∫Ú·ÙÈÎfi µÚ·‚Â›Ô ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì ÙÔ µÚ·‚Â›Ô ª˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¢È·‚¿˙ˆ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ÙÔ 2009 Ì ÙÔ µÚ·‚Â›Ô ¶ÚˆÙÔÔÚȷ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ - °È¿ÓÓÔ˜ ∫Ú·ÓȉÈÒÙ˘, ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·. ¡ÙfiÚ· ∆Û·ÎÓ¿ÎË À‡ı˘ÓË °Ú·Ê›Ԣ ∆‡Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ MÂÙ·›¯ÌÈÔ

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏfiÁÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó ÙË Ï‡Ë Î·È ÙÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ £¤ÌÂÏË. ¶¤ı·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 20 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi Ôχ¯ÚÔÓË Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ. √ ¡›ÎÔ˜ £¤ÌÂÏ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1947 Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Û ı¤Ì·Ù· ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ∞fi ÙÔ 1981 ˘‹ÚÍ ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, Û fiÏË ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›· - ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· °ÂˆÚÁ›·˜, ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¶·È‰Â›·˜, µÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ηٿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ˆ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ (1996-2004). ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ∆Ú¿Â˙·, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙË ¡ÔÌÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙȘ µÚ˘Í¤ÏϘ. ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 1998 Ì ÙËÓ ∞Ó·˙‹ÙËÛË (ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∆Ô‡ÚÎÔÈ ÛÙË ªÈÎÚ·Û›·, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· ˆ˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡). ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó: ñ ∞Ó·ÙÚÔ‹, 2000 - ™ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ù· ÔÈΛϷ ÔÏÈÙÈο ·‰È¤ÍÔ‰· Î·È ÔÈ ‰È·„‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ù˘ Ì·ÎÚ‡ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ë ›‰È· Ó· ÔÚ›˙ÂÈ Ì ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘, ÙȘ ȉ¤Â˜ Ù˘ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ñ ∞Ó·Ï·Ì‹, 2003 - ªÈ· ·ıËÓ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ ∆ÚÈÎÔ‡Ë Î·È ÙÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ˆ˜ ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿. 32


BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο Î·È ¿ÏÏ· Ó¤· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ T‡Ô˘

 °Ú¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ K·‚¿ÊË Î·È ÙÔ˘ K·˙·ÓÙ˙¿ÎË ¶›Ó·Î˜ Î·È ÛΛÙÛ·, 6.000 ‚È‚Ï›·, 1.000 ÂÚÈÔ‰Èο, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·fi ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ B·ÊÔÔ‡ÏÔ˘

«TÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ B·ÊfiÔ˘ÏÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ ÙÌËÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ 1990, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›· Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ fiÁÎÔ˜ ‹Úı ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ 1996. ™ÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎÂ, Î·È ÙÔ 2001, fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, AÓ·ÛÙ·Û›· Î·È ¿‰ÂÈ·Û ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, Ô ¯ÒÚÔ˜ Á¤ÌÈÛÂ. »O B·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ fiÙ·Ó ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ K¤ÓÙÚÔ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÂΛ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘», ϤÂÈ ÛÙÔ «ŒıÓÔ˜» Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙÔ B·ÊÔÔ‡ÏÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ Î·È ÚÒËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÔÈËÙ‹, EϤÓË TÛÈÙÛÈÌ›ÎÏË.

ŒÓ· ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô, ÌÈ· ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙ· ‚·ıÈ¿ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜, ¿ÓÔÈÍ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ B·ÊÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. TÔ ÔχÙÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ B·ÊfiÔ˘ÏÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi Û·Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ –΢ڛˆ˜– Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ BfiÚÂÈ·˜ EÏÏ¿‰·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ¶›Ó·Î˜ Î·È ÛΛÙÛ·, 6.000 ‚È‚Ï›·, 1.000 ÂÚÈÔ‰Èο, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı¿ÙÚˆÓ –Ô °. B·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ˘‹ÚÍ ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ K.£.B.E.–, ·ÏÏ¿ Î·È Û¿ÓÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ÌfiÓÔ ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘. •Â¯ˆÚ›˙ÂÈ Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ K·‚¿ÊË, ÙÔ 1924, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ AÏÂÍ·Ó‰ÚÈÓÔ‡ ÔÈËÙ‹ Ô˘ Ì «ÔÏÏ‹Ó ˘fiÏË„Ë» ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ °. B·ÊfiÔ˘ÏÔ˘, ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ Ô›ÁÌ· «¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜», ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ K. ¶·Ï·Ì¿, ÙÔÓ A. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi, ÙÔÓ N. K·˙·ÓÙ˙¿ÎË, ÙÔÓ I.M. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È Â›Û˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÈÛÙÔÏϤ˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô B·ÊfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¿Ù·ÎÙÔ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎfi˜ Î·È ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÎÚ·Ù¿ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÚÈÓ Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌ‹ÛÂÈ.

¶ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ™ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜, ÛΛÙÛ· Î·È ›Ó·Î˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ˙ˆÁڿʈÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ¤·ÈÓÔÈ, ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, fiˆ˜ ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÙÔ˘. «√ µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û fi,ÙÈ ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∂ηÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ô‰ÂÏÙ›ˆÛË, ÂÓÒ Ì¿˙¢ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Î·È ÂÚÈ‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘», Ì·˜ ›Â Ë Î. ∆ÛÈÙÛÈÌ›ÎÏË. «∂›¯·Ì Á›ÓÂÈ ÏÔ‡ÛÈÔÈ. ªÔÚÔ‡Û·Ì ÎÈ ÂÌ›˜ Ó· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‚›Ï· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ∆· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ fï˜ Ù· ‹Ú·Ì ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∫·È ÙËÓ fiÏË ÂÎÚÔÛˆ› Ô ‰‹ÌÔ˜», Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ϤÂÈ Ô °. µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 40 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ï˘Û›‰· ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ Ù· ÚˆÈÓ¿, 10.00-14.00, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆÛÙfi-

33


BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο Î·È ¿ÏÏ· Ó¤· ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ T‡Ô˘

ÛÔ Â˘ÂÏÈÛÙ› fiÙÈ ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ µ·ÊfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ Î·È Ó· „ËÊÈÔÔÈËı›, ηıÒ˜ οÔÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ì ¤Ó·, ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·È. «À¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ˘ÏÈÎfi Î·È Ú¤ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi Ó· „ËÊÈÔÔÈËı›, ÁÈ·Ù› ̤۷ ·fi ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ·Ú¯Â›Ô ÂÚÓ¿ fiÏË Ë πÛÙÔÚ›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·», Ì·˜ ›Â Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ µ·ÊÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚ· §ÂÈ„ÈÛÙÈÓÔ‡. M·Ú›· PÈÙ˙·Ï¤Ô˘ EÊËÌ. «ŒıÓÔ˜» 14/5/2011

√ ∫Ï·‡‰ÈÔ˜ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «°ÂˆÁÚ·Ê›·» ›¯Â Û˘ÏϤÍÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Â›¯Â ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ì ÂÚÈÁڷʤ˜ Ó·˘ÙÈÎÒÓ. ∂ÙÛÈ, ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ·ÎÚÈ‚‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜, Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ‰‡Ô ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. √ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ Â›Ó·È Ù˘ ªÔÓ‹˜ µ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 13Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∞Ú¯·›ˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ¡›ÎÔ ª›Óˆ, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ ı¤Ì· ÛÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ™ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÚÔ˘˜ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È 42 ¯¿ÚÙ˜, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÔÈ ‰ȿ‰Â˜, ÔÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÈÊ¿ÓÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÙÔˆÓ˘Ì›ˆÓ. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËΠÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ηډÈÓ¿ÏÈÔ˘ µËÛÛ·Ú›ˆÓ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ª·ÚÎÈ·Ó‹ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ µÂÓÂÙ›·˜. ∆Ô ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ √ÚÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›·. √ˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ‰‡Ô ÁÚ·Ê›˜, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ Ù˘ 10˘ ÂÊÔÚ›·˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓ‹ıËΠ۠«˘„ËÏfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Û ·ÎÏÔ˘˜ ÊÈÏÔÌ·ıÒÓ». ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ¶fiÏ˘, ¤ÊÙ·Û ÛÙË ªÔÓ‹. ∆Ô 1841 Ô ªËÓ¿˜ ªÈÓˆ›‰Ë˜ ·¤Û·Û ÂÙ¿ ·˘ıÂÓÙÈο ʇÏÏ·, Î·È Ù· Ô‡ÏËÛ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡. §›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ (1853) Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™È̈ӛ‰Ë˜ Ô‡ÏËÛ ¿ÏÏ· 21 ʇÏÏ· ÛÙÔ –ÙÈ ÚˆÙfiÙ˘Ô!– µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ Ï›Ô˘Ó ¿ÏÏ· ¤ÍÈ, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÏfiÙÂÏ· ¯·Ì¤Ó·. AÁÁÂÏÈ΋ KˆÙÙ‹ EÊËÌ. «ŒıÓÔ˜» 5/5/2011

 ªÂ 110.000 ¢ÚÒ ¤ÛˆÛ·Ó ÙË °ÂˆÁÚ·Ê›· ∆Ô ÛÔ˘‰·›Ô ‚È‚Ï›Ô, ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, ı· Û˘ÓÙËÚËı› ∆Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ µ·ÙÔ‰›Ô˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ¢ÈfiÙÈ, Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 114.225 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ, ı· Û˘ÓÙËÚËı› ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ‚È‚Ï›Ô: ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ì ÙË «°ÂˆÁÚ·Ê›·» ÙÔ˘ ∫Ï·‡‰ÈÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘. ∂›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÎÒ‰ÈΘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜, Î·È ÛÙ· 296 ÂÚÁ·ÌËÓ¿ ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· ¤ÚÁ·. ∆Ë «°ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ ÀÊ‹ÁËÛË» ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡ ∂ÏÏËÓ· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 127-151 Ì.Ã., ÙË «ÃÚËÛÙÔÌ¿ıÂÈ· ÂÎ ÙˆÓ °ÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜» Î·È Ù· «°ÂˆÁÚ·ÊÈο» ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘.

34


AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 103˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜

35


∆ËϤʈÓÔ: 210 – 36.14.332, 36.23.917 ∆ËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô: 210 – 89.53.076, Email: biblioph@otenet.gr

¢∂§∆π√ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞™ √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ: ............................................................................................................................... ¢È‡ı˘ÓÛË: (Ô‰fi˜).............................................................., (·ÚÈıÌfi˜) ............................................ (ÂÚÈÔ¯‹) ............................................................................, (∆.∫.) .................................................. ∆ËϤʈÓÔ: (ÛÙ·ıÂÚfi)........................................................, (ÎÈÓËÙfi) .............................................. ∆ËÏÂÔÌÔÈfiÙ˘Ô (fax): ........................................................................................................................ Email: ..................................................................................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›·………/……/2011

∞ԉ¯fiÌÂÓÔ˜/ÓË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜, ÚÔÛʤڈ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ οوıÈ Ï·¯ÓÔ‡˜ Ù˘ 104˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ ™·Ó›ˆÓ µÈ‚Ï›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ µÈ‚ÏÈÔÊ›ÏˆÓ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 29 Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011.

§·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ §·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ §·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ §·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ §·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ §·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ §·¯Ófi˜ (·ÚÈıÌfi˜) ..............................̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ............................¢ÚÒ

∂˘¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ, …………………………. (˘ÔÁÚ·Ê‹)

36


Kø™TA™ ™¶ANO™ – ¢HMO¶PA™IE™ ™¶ANIøN BIB§IøN E§§HNøN BIB§IOºI§øN M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, T.K. 10679 TËÏ. 210.36.14.332 - 210.36.23.917 e-mail: biblioph@otenet.gr

OI OPOI TH™ ¢HMO¶PA™IA™ 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10.

11.

12.

13.

14.

OÈ Ù›ÙÏÔÈ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘. OÈ ÙÈ̤˜ ÂÎÎÈÓ‹Ûˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË ÙˆÓ Ù›ÙψÓ. TÈ̤˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. K¿ı ÚÔÛÊÔÚ¿ ÏÂÈÔ‰fiÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·Ù¿ 10% ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. O ÙÚ›ÙÔ˜ ÎÙ‡Ô˜ ÙÔ˘ ÂÎʈÓËÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1, 2, 3, Î·Ù·Î˘ÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎʈÓËı¤ÓÙ˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. AÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˆÏ‹Ûˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË, Ô ¢ËÌÔÚ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Í·Ó·ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. AÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ‹ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙfi˜ ·ÈıÔ‡Û˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜. MÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁÁÂÏıÔ‡Ó, Ó· ·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó Ù›ÙÏÔÈ. °›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÁÚ·Ù¤˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÔ˘Ó ÚÔ Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜. OÈ ÙÈ̤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘. O ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÏÂÈÔ‰fiÙ˘ ı· Â›Ó·È Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Î·È Î¿ı ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÔ‰ÔÛ›· ı· ‰È¢ıÂÙÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙË. O ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÈϤÔÓ ÔÛÔÛÙfi 12% Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ηٷ·ڈÛ˘ Û˘Ó ÙÔÓ ºfiÚÔ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ AÍ›·˜. ™ËÌ›ˆÛË: ŸÏ˜ ÔÈ Î·Ù·Î˘ÚÒÛÂȘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶A. A̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ô˘ÏËı›, Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜: (·) ı· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¢ËÌÔÚ¿ÙË KÒÛÙ· ™·Ófi ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ, ÛÙÔȯ›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. (‚) £· ÂÍÔÊÏ› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfiÓ (ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› ÂȉÈÎÔ› fiÚÔÈ ›ÛÙˆÛ˘ ÚÈÓ ÙËÓ ¢ËÌÔÚ·Û›·). O ¢ËÌÔÚ¿Ù˘ KÒÛÙ·˜ ™·Ófi˜ ÌÔÚ›, ηٿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û fiÚÔ˘˜ ›ÛÙˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÚÈÓ ÙËÓ ¢ËÌÔÚ·Û›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤Ó· Û˘ÌʈÓË̤ÓÔ ÔÛfiÓ, Î·È ı· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·. O ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÊÂÈÏÔ̤ÓÔ˘ ÔÛÔ‡, ÂÎÙfi˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜.

15. (·) O ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜, Ì ‰Èο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰·, ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·ÛÂ, fi¯È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi 5 ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜ (ÂÎÙfi˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÂȉÈ΋ Û˘Ìʈӛ·), ·ÏÏ¿ fi¯È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. (‚) O ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· οı ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÌÂٷΛÓËÛ˘, ·Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· οı ٛÙÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ú·ÏËÊı› Û 5 ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ̤Ú˜ ·’ ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 15‹ÌÂÚÔ ı· Â›Ó·È 1% ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘. (Á) H Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ·’ ÙËÓ ¢ËÌÔÚ·Û›· Â›Ó·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ™ÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ·˘Ù¿ ı· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ K. ™·ÓÔ‡. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˙ËÌÈ¿. (AÓ Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ‹ Û˘Û΢·ÛÙ¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ï¿ıË ÙÔ˘˜). 16. O ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ‹ ÙË ˙ËÌÈ¿ ÙˆÓ ·ÁÔÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Ì ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰ÈÔÚ›·˜ ÙˆÓ 5 ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ¢ËÌÔÚ·Û›·˜. O‡ÙÂ Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡, Ô‡Ù ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› ÙÔ˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ˙ËÌȤ˜ ‹ ·ÒÏÂȘ, ·Ó ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ‹ ¿ÏÏË ·ÈÙ›·, ÂÓÒ Â›Ó·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 17. AÓ Î¿ÔÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› Î·È ·Ú·ÏËÊı› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹, ηٿ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘, Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ·: (·) N· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·‰Èηۛ˜ ηٿ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ ‹ ·ı¤ÙËÛË Û˘Ìʈӛ·˜ (‚) N· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙË ÒÏËÛË ÛÙËÓ ›‰È· ‹ ¿ÏÏË ¢ËÌÔÚ·Û›·. (Á) N· Í·Ó·Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Û ¿ÏÏË ‰ËÌÔÚ·Û›· ‹ Û ȉȷ›ÙÂÚË ÒÏËÛË. O ÔÊÂÈϤÙ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ™·ÓÔ‡ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ıÂÙÈ΋ Ë ·˘ıÂÓÙÈ΋ ˙ËÌ›· ÙÔ˘. (‰) N· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·ÔıË·ÛÂÈ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ (ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡ ‹ ·ÏÏÔ‡). N· ·Ú·ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ˘¤Ú ·˘ÙÔ‡ ÙËÓ ‰Ôı›۷ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. (Â) N· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ‹ ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÏÂÈÔ‰Ôۛ˜

37


·’ ÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰ËÌÔڷۛ˜ ‹ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÌÈ· ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÚÈÓ ‰Â¯Ù› ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÏÂÈÔ‰Ôۛ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. (ÛÙ) N· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˆÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ Î·È Ó· ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÊÂÈϤÙË ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ K. ™·ÓÔ‡. 18. T· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÏÈ¿ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤ӷ. ŸÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì fiÏ· Ù· Ï¿ıË, ÙȘ ·Ù¤ÏÂȘ Î·È Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜. OÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î¿ı ٛÙÏÔ˘ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ™‡Ìʈӷ Ì’ ·˘Ù¿, ηÓ›˜ ·’ ÙÔ˘˜ ˆÏËÙ¤˜, Ô‡ÙÂ Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡, Ô‡Ù ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹ ÔÈ ÌÂÛ›Ù˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· Ï¿ıË ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÁÓËÛÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˘. K·ÌÈ¿ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ·’ ÙÔÓ Ô›ÎÔ ™·ÓÔ‡. 19. (·) O ˆÏËÙ‹˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ™·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ Â›Ó·È Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ Â›Ó·È ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ·’ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ȉÈÔÎÙ‹ÙË ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜. (‚) O ˆÏËÙ‹˜ ÂÁ΢¿Ù·È Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ™·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÌfiÏȘ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜. (Á) O ˆÏËÙ‹˜ ı· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡ Î·È ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÁÈ· οı ·ÒÏÂÈ· ‹ ˙ËÌÈ¿ ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ·ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ŸÚˆÓ (·) Î·È (‚). 20. O ˆÏËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ TÈÌ‹ AÛÊ·Ï›·˜ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ٛÙÏÔ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë Î·ÙÒÙÂÚË TÈÌ‹ EÎΛÓËÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ô˘ÏËı›. MÈ· ÙÈÌ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ Ù¤ıËΠ·’ ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ™·ÓÔ‡. O Ô›ÎÔ˜ ™·ÓÔ‡ ‰È·ÙËÚ›, ·Ó ı¤ÏÂÈ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·’ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘. 21. ŸÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÙÈÌ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÌfiÓÔÓ Ô ¢ËÌÔÚ¿Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı›. 22. O ˆÏËÙ‹˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ηٿ ÙÔ Û˘ÌʈÓËı¤Ó ÔÛÔÛÙfi Â› Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ηٷ·ڈÛ˘. 23. O Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. AÓ ÙÔ˘ ˙ËÙËı› ÂȉÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ˆÏËÙ‹˜ ‹ Ô Î·Ù·ı¤Ù˘ Î·È ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ı· οÓÂÈ Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ Î·È Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ·Í›· ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. ™Â ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ˙ËÌȤ˜ Û ‡ıÚ·˘ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ (ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡) ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˙ËÌ›·˜ Î·È ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‹ Ô Î·Ù·ı¤Ù˘ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ K. ™·ÓÔ‡ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ·ÒÏÂÈ· ‹ ˙ËÌÈ¿ ·Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ·Ì¤ÏÂÈ· ÙÚ›ÙˆÓ ‹ ·fi ¿ÏÏË ·ÈÙ›·. AÓ Ô ˆÏËÙ‹˜ ‰ÂÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ¤Ó· Ù›ÙÏÔ Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ fiÔÈ·˜ Ù˘¯fiÓ ˙ËÌ›·˜ ˘ÔÛÙ› Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ ÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Î·È ·ÔıÂÙÈΤ˜ ˙Ë̛˜ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙ›.

24. O Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ı’ ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋ ·’ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹ fi¯È ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ·ÏÏ¿ ·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ı· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙË ÏËڈ̋ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfiÓ ·’ ÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 25. ŸÙ·Ó Ô ˆÏËÙ‹˜ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÒÏËÛ˘, Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÔÈÓÈ΋ Ú‹ÙÚ· 20% Â› Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ‚¿ÛÂÈ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ Û˘Ó ÙÔ ºfiÚÔ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ AÍ›·˜, Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÍÔ‰· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ Ù›ÙÏÔ. 26. O ˆÏËÙ‹˜ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡ Ó· ʈÙÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ٛÙÏÔ Â›Ó·È ÁÈ· ÒÏËÛË Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÔÔÙ‰‹ÔÙÂ. 27. ŸÙ·Ó οÔÈÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÏËı›, Ô ˆÏËÙ‹˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Í·Ó·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÒÏËÛË ‹ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ™·ÓÔ‡ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ŸÚÔ 25 Û˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰·. AÓ Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Û 7 Ë̤Ú˜ ·’ ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË, Ô ˆÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· οı ÌÂٷΛÓËÛË, ·Ôı‹Î¢ÛË Î·È ¤ÍÔ‰· ·ÛÊ·Ï›·˜. E›Û˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ ÛÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Û˘Ó 12% ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. 28. O O›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ Ô˘Ï¿ ˆ˜ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fi¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ (ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ‹ ÌÂÚÈο ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ K. ™·ÓÔ‡) Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ï¿ıÔ˜ ‹ Ù·›ÛÌ· ÙÔ˘ ˆÏËÙ‹. 29. K¿ı ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ K. ™·ÓÔ‡ Û ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁÓËÛÈfiÙËÙ·, ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ·, ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›·, ·ÈÒÓ·, ÙfiÔ ¤Î‰ÔÛ˘, ηٿÛÙ·ÛË ‹ ÙÈÌ‹ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ Â›Ó·È ÚÔÛˆÈ΋ ÌfiÓÔ ÁÓÒÌË. K¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î·È Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ÁÓÒÌË. O‡ÙÂ Ô Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡, Ô‡Ù ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ·fi„ˆÓ. 30. O Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡, ·Ó Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜, ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÔ‰ÔÙ› ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ‹ ÚÔÊÔÚÈο. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· οÔÈ· ·Ì¤ÏÂÈ· ‹ Ï¿ıÔ˜, ‹ ·Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ Û οÔÈÔ Ù›ÙÏÔ. 31. O Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó’ ·ÚÓËı› ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ‹ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘. O Ô›ÎÔ˜ K. ™·ÓÔ‡ ¤¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›·, Ó’ ·ÚÓËı› οÔÈ· ÏÂÈÔ‰ÔÛ›·, Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Ù›ÙÏÔ, Ó· ÂÓÒÛÂÈ 2 ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ·’ ÙËÓ ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÊˆÓ›·˜ Ó· Ù· Í·Ó·‚Á¿ÏÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·. 32. A˘ÙÔ› ÔÈ fiÚÔÈ ı· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. °È· οı ‰È·ÊÔÚ¿ ı· ηÏÂ›Ù·È ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ. 33. EȉÈÎÔ› fiÚÔÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. ŸÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÔÈ Ì ÂȉÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, ¤Ó· ÁψÛÛ¿ÚÈÔ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ.

38


BIB§IOºI§IKA NEA 104Ë ¢HMO¶PA™IA ™¶ANIøN BIB§IøN E§§HNøN BIB§IOºI§øN

¶EM¶TH 29 & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 30 ™E¶TEMBPIOY 2011, øPA 19:00 AI£OY™A ºI§O§O°IKOY ™Y§§O°OY ¶APNA™™O™ ñ KAPYT™H 8 ∆· ‚È‚Ï›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ÛÙË µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›· (ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7) ηıËÌÂÚÈÓ¿. ¶Úˆ›, ÒÚ˜: 10:00-17:00. ¶¤ÌÙË, ÒÚ˜: 10:00-14:00 Î·È 17:00-20:00. ∆ËÓ ∆Ú›ÙË 27 ™ÂÙÂÌ‚›Ô˘ Î·È ÙËÓ ∆ÂÙ¿ÚÙË 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20:00. ∆¤ÏÔ˜, ÙËÓ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 23:00. (ŒÓ·ÓÙÈ Ù˘ BÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ parking). ¶·Ú·Ï·‚¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Ù˘ µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜ (ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, ∆ËÏ.: 210 36.14.332, 210 36.23.917, ∫ÈÓ.: 6944 25 63 69) *ŸÔ˘ ÂÎΛÓËÛË ·fi 1 ¢ÚÒ (1-…) Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÙfi˜ Î·È ÔÈ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜

A′ HMEPA 1. §∂•π∫∞ – °§ø™™∞ – °ƒ∞ªª∞∆π∫∂™ – ¢IA§EKTOI [1-20] 1

∏™ÀÃπ√À §∂•π∫√¡, CUM Variis Doctorum virorum Notis […], Lugd. Batav. et Roterd. Ex Officina HACKIANA 1668. ¶ÚÒÙË Ó¤· ¤Î‰ÔÛË ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÕÏ‰Ô˘ (1520, Û ÂÈÌ. ª. ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ˘) ÂÈÌÂÏË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ C. Schrevelio (Î·È Ì ۯfiÏÈ· ÙˆÓ Junii, Scalieri, Salmasii, Palmerii, Guieti, Sopingii, Cocceii, Gronovii, Tanaq. Fabri Î.¿.). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÎfiÎ350-450 ÎÈÓÔ, ·ÔÎÔÏÏË̤ÓÔ Î·¿ÎÈ ·fi ÙËÓ Ú¿¯Ë, ¯Ú‹˙ÂÈ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘, Û. 1003.

2

LAMBERTI BOS, ELLIPSES GRAECAE, SIVE, DE VOCIBUS QUAE IN SERMONE GRAECO PER ELLIPSIN SUPPRIMUNTUR, empensis JO. CHRIST. MARTINI, Lipsiae 1728. ªÂ ÚÔÌÂÙˆ›‰· Ì›· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·: §fiÁÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ¤Ó· ÛÙÔ studiolo ÙÔ˘

* OÈ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› Û EYPø. ŸÔ˘ ∂µ∂ (=∂ıÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∂ÏÏ¿‰·˜), fiÔ˘ µµ (=µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ µÔ˘Ï‹˜), fiÔ˘ °∂¡ (=°ÂÓÓ¿‰ÂÈÔ˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË), fiÔ˘ ª.Ã. (=µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ª¿ÓÔ˘ ÷ÚÈÙ¿ÙÔ˘). µƒ∂∆√™ = µÚÂÙfi˜, ∞Ó‰Ú., ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›· (1476-1832), 2 Ù., ∞ı‹Ó· 1854-1857 (∞Ó·Ù‡ˆÛË, ÂΉfiÛÂȘ ∫.Ã. ™·Ófi˜, 2004). °∫π¡∏ = °Î›Ó˘, ¢ËÌ. - ª¤Í˘, µ·Ï¤Ú., ∂ÏÏËÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1800-1863), 3 Ù., ∞ı‹Ó· 1939-1957. ¶∞¶. = ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, £ˆÌ., ∂ÏÏËÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1466 ci-1800), 2 Ù., ∞ı‹Ó· 1984-1986. BLACKMER = Navari, Leon., Sotheby’s, The Library of… Blackmer, London 1989. ∏§π√À = ∏ÏÈÔ‡, º›ÏÈ., ∂ÏÏËÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· (1801-1818), ∞ı‹Ó· 1997. ATABEY = Navari, Leon., Sotheby’s, The Library of… Atabey, London 2002. ¶√§∂ª∏ = ∏ÏÈÔ‡, º›ÏÈ. - ¶ÔϤÌË, ¶fiË, ∂ÏÏËÓÈ΋ µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (1864-1900), 4 Ù., ∞ı‹Ó· 2006.

39


ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ‚È‚Ï›·. ¶ÚˆÙfiÙ˘Ô ¯ÚËÛÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ï¤ÍÂˆÓ (ÊÚ¿ÛˆÓ, ÚÔı¤ÛÂˆÓ Î.¿.) Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ï›Ô˘Ó ÔÈ ∞Ú¯·›ÔÈ Î·È ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ˆ˜ ¢Îfiψ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓ˜ (ηٿ ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘). ¶ÏÔ‡ÛÈÔ Û ·Ú·ı¤Ì·Ù· Î·È Û¯fiÏÈ· ΛÌÂÓÔ ÂÏ150-250 ÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ™¯. 12Ô, ‚È‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 432+index. 3

°∞∑∏™ ∞¡£πª√™, §∂•π∫√¡ ∂§§∏¡π∫√¡ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÈÓ ∆ø¡ ¶∂ƒπ ∆√À™ ¶∞§∞π√À™ ™À°°ƒ∞º∂π™ ∂¡∞™Ã√§√Àª∂¡ø¡, ∞’ ¤Î‰ÔÛË, ∂ÈÛÙ·Û›· Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ µÏ·ÓÙ‹, Ù. 3, ÙfiÌÔ˜ 1Ô˜ ∞-£, ÙfiÌÔ˜ 2Ô˜ π-¶, ÙfiÌÔ˜ 3Ô˜ ƒ-ø, Ù˘. ªÈ¯·‹Ï °Ï˘Î‡ ÙÔ˘ ÂÍ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 1809-1812-1816. ∆fiÌÔ˜ 1Ô˜ Û. Î’+ÛÙ’ 1944+1Û.Ï.+1 ›Ó·Î·˜ (¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·, ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹), [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1809.2]. ∆fiÌÔ˜ 2Ô˜ Û. 2Ê.+ÛÙ’ 1774+1Û.Ï., [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1812.5]. ∆fiÌÔ˜ 3Ô˜ Û. 4¯.·.+ÛÙ’ 1-1312+ÛÙ’.1-76+1-41+1Û.Ï., [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1816.11]. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., 900-1600 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, οÔȘ ÛÂÏ. Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÂȉÈÔÚıÒÛÂȘ, ¿ÎÔ· ·ÓÙ›Ù˘·. (3)

4

Ã∏™∆π¢∏ ª., ∂¶π™∆√§∞ƒπ√¡ ∫√π¡øº∂§∂™, ¶ÂÚȤ¯ÔÓ Àԉ›ÁÌ·Ù· ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î·ı’ fiÏ· Ù· ›‰Ë Î·È ÚÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ÚfiÛˆ·. ™‡ÓÙÔÌÔÓ ÙÈÙÏÔÁÚ·Ê›·Ó ÙˆÓ Ù ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̿وÓ. ŒÎıÂÛÈÓ ÙˆÓ £ÚfiÓˆÓ ÙˆÓ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ ÙÂ Î·È ÙˆÓ ∂ÈÛÎfiˆÓ. ∂Ó µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›ˆ. ∂Î ÙÔ˘ ∆˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ∏ÏÈ¿‰Ô˘ Î·È ÃÚËÛÙ›‰ˆÓ, 1837. ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÏÈıÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ “∏ÁÂÌfiÓ· ∞ϤͷӉÚÔ ¢ËÌ. °Î›Î· µÔ‚fi‰·”. §Â›ÂÈ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ ¶ÔϤÌË 1837]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜, ›¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜, Û. 496. 90-140

5

RENAN ERNEST, ECLAIRCISSEMENTS TIRES DES LANGUES SEMITIQUES sur QUELQUES POINTS DE LA PRONONCIATION GRECQUE, Paris, chez Franck, 1849. 40-80 ™. 36.

6

™∫∞ƒ§∞∆√™ µÀ∑∞¡∆π√™, §∂•π∫√¡ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∏™, Û˘ÓÙÂı¤Ó ÌÂÓ ˘fi ™Î·ÚÏ¿ÙÔ˘ ¢. ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ¿¯ÚÈ ÙÔ‡‰Â ÂΉ‰ÔÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ §ÂÍÈÎÒÓ È‰›ˆ˜ ‰Â ÙÔ˘ ÂÓ ¶·ÚÈÛ›ÔȘ ÂΉȉÔ̤ÓÔ˘ £∏™∞Àƒ√À ÙÔ˘ ∂ƒƒπ∫√À ™∆∂º∞¡√À, ÂΉÔı¤Ó ÛÙÂÚÂÔÙ‡ˆ˜ ˘fi ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1852. ªÂ ÙËÓ ·ÊȤڈÛË ÛÙÔÓ ŸıˆÓ· Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ï›ÂÈ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 1592 + §∂•π∫√¡ ∆ø¡ ∂¡ ∆√π™ ∂§§∏™π 180-250 ™À°°ƒ∞º∂À™π¡ ∞¶∞¡∆øª∂¡ø¡ ∫Àƒπø¡ √¡√ª∞∆ø¡ Û. 197.

7

[BRUNET], DICTIONNAIRE DE GEOGRAPHIE ANCIENNE ET MODERNE a l’usage DU LIBRAIRE ET DE L’AMATEUR DE LIVRES […] par UN BIBLIOPHILE, libr. Firmin 60-70 Didot, Paris 1870. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Ì ÊıÔÚ¤˜ ÛÙË Ú¿¯Ë, Û. 1591.

8

∫ƒ√À™π√™ - ¶∞¡∆∞∑π¢∏™ π., §∂•π∫√¡ √ª∏ƒπ∫√¡ ÂÚȤ¯ÔÓ ¿Û·˜ Ù·˜ ¢ÚÈÛÎÔ̤ӷ˜ ϤÍÂȘ ¶∞ƒ’ √ª∏ƒø ∫∞π ∆√π™ √ª∏ƒπ¢∞π™ ÌÂÙ¿ ‰È·ÊˆÙ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈ·ÎÔ‡, ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ ÙˆÓ ∏ÚˆÈÎÒÓ ÃÚfiÓˆÓ… Û˘ÓÙ·¯ı¤Ó ˘fi ∫ÚÔ˘Û›Ô˘… ÂÎ ‰Â Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂΉfiÛˆ˜ ‰È·Û΢·Ûı¤Ó ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ˘fi π. ¶·ÓÙ·˙›‰Ô˘, ÂΉ. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, ∂Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1874. º·ÁˆÌ¤ÓÔ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙË Ú¿¯Ë, ‰ÂÓ Â90-100 ËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 720.

9

™∫∞ƒ§∞∆√™ ¢. ∆√À µÀ∑∞¡∆π√À, §∂•π∫√¡ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∏™ & §∂•π∫√¡ ∂¶π∆√ª√¡ ∆ø¡ ∂¡ ∆√π™ ∂§§∏¡π∫√π™ ™À°°ƒ∞ªª∞™π¡ ∞¶∞¡∆ø¡∆ø¡ ∫Àƒπø¡ √¡√ª∞∆ø¡, Ù˘. ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1884. ºıÔÚ¤˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ʇÏÏ·. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚ50-80 Ì¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 1592+§ÂÍÈÎfiÓ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ √ÓÔÌ¿ÙˆÓ Û. 197.

40


10

LEGRAND EMILE, NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANCAIS GREC MODERNE, contenant les termes da la langue parlee et de la langue ecrite, Paris [1885]. ™¯. 12Ô, Û. 60-80 870.

11

∫√À™√À§∞™ πø∞¡., ª∂§∂∆∏ ¶∂ƒπ ∆√À °§ø™™π∫√À ∑∏∆∏ª∞∆√™, Ë Ï·ÏÔ‡ÌÂÓË ÁÏÒÛÛ· Î·È Î·ı’ ‡ÏËÓ Î·È Î·Ù’ ›‰Ô˜ ›Ó ٤ÎÓÔÓ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜, Ë ÁÚ·ÊÔ̤ÓË Â›Ó ·˘Ù‹ Ë Ï·ÏÔ‡ÌÂÓË Û˘ÌÂÏËڈ̤ÓË, ∂§§∂πæ∂π™ ∆∏™ √ªπ§√Àª∂¡∏™, Ù˘. ¶·Ú·Î¢¿ §ÂÒÓË, 50-60 1904. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. Û. 92.

12

£øª√¶√À§√™ π∞∫øµ√™, ¶∂§∞™°π∫∞ ‹ÙÔÈ ¶∂ƒπ ∆∏™ °§ø™™∏™ ∆ø¡ ¶∂§∞™°ø¡, ·Ú¯·›·È ¶ÂÏ·ÛÁÈη› ∂ÈÁÚ·Ê·› §‹ÌÓÔ˘, ∫Ú‹Ù˘, ∂ÙÚÔ˘ÛÎÈη›, ÃÂÙÈÙÈη›, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏ80-120 Ï·Ú›Ô˘, 1912. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 871

13

ºπ§π¶¶π¢∏™ §∂ø¡., ∏ ∂•∂§π•π™ ∫∞π ™∏ª∂ƒπ¡∏ º∞™π™ ∆√À ∑∏∆∏ª∞∆√™ ∆∏™ ¶ƒ√∂§∂À™∂ø™ ∆√À ™∏ªπ∆π∫√À ∞§º∞µ∏∆√À, ÂÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›·, ÂÎ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯È40-50 ÎÔ‡ ∆˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ, 1929. ™ÎÈṲ̂ÓÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ. Û. 110+5.

14

“√ ∂§§∏¡ ∂™¶∂ƒ∞¡∆π™∆∏™” ¢›ÌËÓÔÓ ŸÚÁ·ÓÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂ÛÂÚ·ÓÙÈÛÙÒÓ, ·ÚÈı. 140 40-50 & 141, ¤ÙÔ˜ 38ÔÓ, 1946 (‰‡Ô Ù‡¯Ë), π‰ÈÔÎÙËÛ›· ∞.∞. ™Ù·Ì·ÙÈ¿‰Ô˘. (2)

15

¢∏ª∏∆ƒ∞∫√™ ¢., ª∂°∞ §∂•π∫√¡ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∏™, Û 9 ÙfiÌÔ˘˜ (= Ï‹1-… Ú˜), ÂΉ. “¶ÚfiÔ‰Ô˜” [1953]. ¢ÂÌ., Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ ÂÚÈÎ¿Ï˘ÌÌ·, Û. 52+960.

16

[DVORETSKY J. (¡∆µ√ƒ∂∆™∫π π.)], §∂•π∫√ ∞ƒÃ∞π∞™ ∂§§∏¡π∫∏™ - ƒø™π∫∏™, Ù. 2, ªfiÛ¯· 1958, ∞’ ¤Î‰ÔÛË (‰ÂÓ Â·ÓÂΉfiıËÎÂ). £ÂˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ. Èڛ˜ Ú¿¯Â˜, Û·50-100 Ṳ̂ӷ η¿ÎÈ·, ¯Ú‹˙ÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÛÂÏ. 7-12. Û. 1902. (2)

17

POKORNY JULIUS, INDOGERMANISCHES ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH, (ÙfiÌÔÈ 1Ô˜ & 2Ô˜), Munchen [1959]. Û. 1183+495. (2) 65-100

18

¶∂∆ƒ√¶√À§√™ ∏§π∞™, °§ø™™∞ƒπ√ ∆ø¡ ƒ∂ª¶∂∆∏¢ø¡, ·Ó¿Ù˘Ô ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ƒÂ30-50 Ì¤ÙÈη ∆Ú·ÁÔ‡‰È·” ∞ı‹Ó· 1968. Û. 99-111.

19

“∂§§∏¡π∫∏ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞”, ∂È̤ÏÂÈ· µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ù. 4, Ù· 160-260 ¤ÙË 1972, 1973, 1976, 1977 (Ï›Ô˘Ó 1974 & 1975). ¢ÂÌ. (4)

20

MEYER GUSTAV, ETYMOLOGISCHES WORTERBUCH DER ALBANESISCHEN SPRACHE, ¶·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô Ù˘ ∞’ ¤Î‰. (Strassburg 1881), Leipzig 1982. ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈÎfi ÏÂÍÈÎfi 60-80 Ù˘ ∞Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ¢ÂÌ., Û. 526.

µÏ¤ ηÈ: 79, 638

3. TY¶O°PAºIA – BIB§IO§O°IA – BIB§IO°PAºIA – KATA™TATIKA [21-31] 21

∑∞µπƒ∞™ °∂øƒ°. πø∞¡., ∞¡∂∫¢√∆∞ ™À°°ƒ∞ªª∞∆∞, ¡∂∞ ∂§§∞™ ‹ ∂§§∏¡π∫√¡ £∂∞∆ƒ√¡, ÂΉÔı¤Ó ˘fi °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶. ∫Ú¤ÌÔ˘, Ù˘. ∂ÊËÌÂÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ ™˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, 1872. πÛÙÔÚÈ΋, ‚ÈÔÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ (ÓÂÔ)ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ¿ 150-200 ÙËÓ ÕψÛË. ¢ÂÌ., Û. 562.

41


22

MASPERO G., HISTOIRE ANCIENNE DES PEUPLES DE L’ORIENT, lib. Hachette, Paris 1878. µÏ¤ ÛÙȘ ÛÂÏ. 570-608 “Ecritures Du Monde Oriental”, Áڷʤ˜ Î·È ›Ó·Î˜ ∞ÏÊ·‚‹ÙˆÓ (ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο, ÂÏÏËÓÈο Î.¿.). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 658. 50-60

23

HORNE HERBERT, THE BINDING OF BOOKS, An essay in the history of Gold-Tooled Bindings, London 1894. √ÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Êı·Ṳ́ÓË Ú¿90-180 ¯Ë, Û. 224.

23‚ [E§§HNIKA XEIPO°PAºA ™TH POYMANIA] CATALOGUL MANUSCRISELOR GRECESTI, Bucuresti 1940 [Ì·˙›] MANUSCRISELE GRECESCI DIN BIBLIOTECA 1-… ACADEMIEI ROMANE, Bucuresci 1900. 24

[∂ÊËÌÂÚ›˜ “¶∞∆ƒπ™” ∞ıËÓÒÓ] ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfiÓ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜, ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÃÚ. ™. ÃÔ˘ÚÌÔ‡˙ÈÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹˜ Ù˘ “¶·ÙÚ›‰Ô˜” ∞ı‹Ó·, 27 ¢ÂÎ. 1919. ¶·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı¤Ó ÂȘ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·Ó ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰È· ÙËÓ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛÈÓ Ù˘ ÎÂÈ̤Ó˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Î. ¢. §·ÌÚ¿ÎË, ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜, 30 ¢ÂÎ. 1919. £ÂÒÚËÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ Î. π. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∆‡Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. µÚÂÙ·ÓÓÈÎfiÓ ¶ÚÔÍÂÓ›ÔÓ Ù˘ ∞˘ÙÔ‡ ªÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜, ¶ÂÈڷȇ˜, 31 ¢ÂÎ. 70-80 1919, ˘ÔÁÚ·Ê‹ “√ ∂ÓÂÚÁÒÓ ¶ÚfiÍÂÓÔ˜”. Û. 2. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [18x13,5]

25

“∆∞ ∂π∫√™∞Ã√¡∞ ∆√À ¡√Àª∞ 1903-1922”, ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Ù‡¯Ô˜, ÔÌÈÏËÙ¤˜: ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜, ∏Ï›·˜ µÔ˘ÙÈÂÚ›‰Ë˜, ƒ‹Á·˜ °ÎfiÏÊ˘, ¶¤ÙÚÔ˜ ÿÚ˘, ¢. °ÏËÓfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ ¶·ÚÔÚ›Ù˘, 40-80 Î.¿. ∂Ή. ∂Ù·ÈÚ›· “∆‡Ô˜”, [1922]. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 64.

26

ª∞ƒ°∞ƒ∏™ ¢∏ª., ∞§º∞µ∏∆π∫√™ ∫∞∆∞§√°√™ ∆ø¡ µπµ§π√£∏∫ø¡, ÚfiÏÔÁÔ˜ °. ÷ÚÈÙ¿ÎË, 1934. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆√ ∂ƒ°√¡ ∫∞π ∏ ª√ƒºø™π™ ∆√À µπµ§π√£∏∫∞ƒπ√À, Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·40-60 Û›·˜ Ù˘ ∫.∆.∂., 1935. (2)

27

[∫∞∆∞§√°√™ π™∆√ƒπ∫√À ¶∂πƒ∞´∫√À ∞ƒÃ∂π√À] ¢ˆÚËı¤ÓÙÔ˜ ÂȘ ÙÔÓ ¢‹ÌÔÓ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 30-40 ˘fi πø∞¡¡√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ª∂§∂∆√¶√À§√À, ¶ÂÈڷȇ˜ 1959. Û. 34.

28

ROBERTS R.J., THE GREEK PRESS AT CONSTANTINOPLE IN 1627 AND ITS 60-65 ANTECEDENTS, London 1967, The Bibliographical Society, 1967. Û. 43.

29

¢∏ª∞ƒ∞™ ∫.£., °π∞ ∂¡∞¡ ™À§§√°π∫√ ∫∞∆∞§√°√ ∆ø¡ ªπ∫ƒø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ µπµ§π√£∏∫ø¡, ·Ó¿Ù˘Ô ·fi ÙË “ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ 1967”, ¤Î‰. 1967. ™. 9. 25-35

30

DANIEL ODILE, ALBANIE: UNE BIBLIOGRAPHIE HISTORIQUE, Editions du Centre 35-50 Nationale de la Recherche Scientifique, Paris [1978 ÂÚ.]. Û. 616.

31

∫∞Ãπª∞¡∏™ ¡π∫∏º√ƒ√™, µπµ§π√£∏∫∏ ∆∏™ ƒπ∑∞ƒ∂π√À ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫∏™ 20-30 ™Ã√§∏™, ÂΉfiÛÂȘ π™∆’, π∑’, π∏’ ·È. (1523-1800), 1994. Û. 371. M ʈÙÔÁڷʛ˜.

µÏ¤ ηÈ: 330, 738, 530, 800, 326

6. ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ∞∫∞ – ¶∞π¢π∫∞ – ∫√ªπ∫™ – ¶∞ƒ∞§√°√∆∂áπ∞ [32-44] 32

ª∂§∞™ §∂ø¡, √ °∂ƒ√™∆∞£∏™ ◊ ∞¡∞ª¡∏™∂π™ ∆∏™ ¶∞π¢π∫∏™ ª√À ∏§π∫π∞™, 70-140 ‚È‚ÏÈÔ. °. ™Â˚Ù·Ó›‰Ô˘, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1872. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 399. 42


33

çøƒ√™ ∞ƒπ™∆√ª., ¶∞π¢π∫∏ ∑ø√§√°π∞ ‹ÙÔÈ ™À¡∆√ª√™ ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆ø¡ ∫Àƒπø∆∂ƒø¡ ∑øø¡, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1875. ªÂ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ60-120 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 180.

34

[¶√§À∆∂á∂π√ - ™Ã√§∂π√ ∆ø¡ ∆∂áø¡] ¢›ψ̷ ÙÔ˘ 1877 (·Ú. 69). ∞ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔÓ µ. ™Ù·Ì·ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ ÂÎ °ÔÚÙ˘Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (1873-1877) ÙÔ˘ ÈÚÔÌÂÙÚÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜. √ÈÛı›ˆ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· (∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, °ÂÊ˘ÚÔ‰ÔÔÈ›·, ÈÚÔÛÙ¿ıÌËÛȘ, À‰Ú·˘ÏÈ΋, º˘ÛÈ΋ Î.¿.) Ì ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙÔ˘ 100. ªÂ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎfi ÏÈıfiÁÚ·ÊÔ ÎfiÛÌËÌ·, ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Â›ÛË̘ Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ 100-200 ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [41,5x30 ÂÎ.]

35

[∞π™ø¶√™] √π 150 ¶∞π¢∞°ø°π∫√π ªÀ£√π, ∞π™ø¶√À, •∂¡√π, ¶ƒø∆√∆À¶√π, °È¿ÓÓË ¶ÂÚÁÈ·Ï›ÙË, ÂΉ. ÕÁ΢ڷ˜, 1916. [Ì·˙›] ∞π™ø¶π∫√π ªÀ£√π, η̤̈ÓÔÈ Û ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ 45-60 ¡›ÎÔ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, “∆· ªÔ˘ÛÈο ÃÚÔÓÈο”, 1931. (2)

36

[µÀƒø¡] √ ∂√ƒ∆∞™ª√™ ∆∏™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏ƒπ¢√™ ∆√À £∞¡∞∆√À ∆√À µÀƒø¡√™, ˘fi ÙÔ˘ ∞ı‹ÓËÛÈ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, 1824-1924. ∂ÏÏËÓÔ-·ÁÁÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË. ™¯. 4Ô ÌÂ50-80 Á¿ÏÔ, Û. 75.

37

[Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À πø∞¡¡.] “¶∞¡∂§§∏¡π√¡ §∂À∫øª∞”, ∂£¡π∫∏™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏ƒπ¢√™ 1821-1921, ∏ ÃÀ™∏ µπµ§√™ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À, ÙfiÌÔ˜ °’, “∂¶π™∆∏ª∞π”, Ù˘. Î·È ¤Î‰. πˆ¿Ó. ÃÚ. ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘, 1925. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ΢250-300 Ú›ˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, ÎfiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 246.

38

∞π™ø¶√À ªÀ£√π, ¢È·Û΢‹ Î·È ÂÎÏÔÁ‹ ˘fi µ∂ƒ∆∞™ ™. §∂∫∞, ÂΉ. “∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘”, 50-60 [1931]. Û. 223.

39

∆∑√¡∂™ ∆∑√∂, ∆√ª ªπ• √ ∞™À§§∏¶∆√™, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Ì ٷ ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÛÌ·Á¿ËÙÔ˘ ‹ÚˆÔ˜ ∆ÔÌ ªÈÍ Î·È Ì Ï‹ıÔ˜ ÔÏÔÛ¤ÏȉˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂΉ. “∞ÛÙ‹Ú”, [¯.¯., ¤Î‰. 1931-1932 ÂÚ.]. (ª˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÂΉȉfiÌÂÓÔ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ, 45 ʇÏÏ· ‰Â̤ӷ Ì·˙› Î·È 70-120 ÚfiÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹). Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. Û. 368.

40

“∫§∞™™π∫∞ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡∞”, ∞fi Ù· ∞ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ™˘ÁÁڷʤˆÓ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ∞’ ¤Î‰ÔÛË ª. ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë, 43 Ù‡¯Ë, [1950 ÂÚ.] ¤Á¯ÚˆÌ· ÏÈıfiÁÚ·Ê· 130-150 ÂÍÒÊ˘ÏÏ· Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ. (43)

41

“√ ªπ∫ƒ√™ ∂•∂ƒ∂À¡∏∆∏™” µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ, ¤Î‰. ∞‰ÂÏÊÒÓ °. ƒfi‰Ë. ™ÂÈÚ¿ 2 ÙfïÓ, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ Ù‡¯Ë, ·Ú. 1-41, Ì ٷ Ôχ¯ÚˆÌ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ¿ ÙÔ˘˜, 120-180 [1953-1954 ÂÚ.]. (2)

42

[¢EKA ¶AI¢IKA BIB§IA ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ¡. ∞§π∫πø∆∏], ∞¢∂§ºø¡ °∫ƒπª, “¶∞ƒ∞ªÀ£π∞”, ¤Î‰. 1955. [Ì·˙›] VALDOR, “∆√ ªÀ™∆π∫√ ∆√À ¶Àƒ°√À”, ¤Î‰. 1955. [Ì·˙›] MAPK TOYAIN, “µ∞™π§√¶√À§√ ∫∞π ∑∏∆π∞¡√¶√À§√”, ¤Î‰. 1953. [Ì·˙›] CH. TRITTEN, “ƒπÃ∞ƒ¢√™ √ §∂√¡∆√∫∞ƒ¢√™”, ¤Î‰. 1954. [Ì·˙›] ∞¡∆∂ƒ™∂¡, “¶∞ƒ∞ªÀ£π∞ - √ ∆ÀÃ∂ƒ√™ ¶∂∆ƒ∞∫∏™ ∫∞π ∞§§∞ 17 ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞”, ¤Î‰. 1953. [Ì·˙›] 5 ·ÎfiÌË. (10) 70-85

43

[¶∂¡∆∂ ¶∞π¢π∫∞ µπµ§π∞] ∏ ª∞°∂ª∂¡∏ µ∞™π§√¶√À§∞, ÂΉ. “∞ÛÙ¤ÚÔ˜”, 1953. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ∂. ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. [Ì·˙›] ∏ ∞§∂¶√À ¢∞™∫∞§∞, ÂΉ. “∞ÛÙ¤ÚÔ˜”, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·43


ÊË̤ÓÔ. [Ì·˙›] ™∆∏¡ ∫∞∆∞™∫∏¡ø™∏, ÂΉ. “∞ÛÙ¤ÚÔ˜”, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. [Ì·˙›] ªπ∞ ª∞´ª√À ¶√À ∆∞•π¢∂À∂π, ÂΉ. “∞ÛÙ¤ÚÔ˜”, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. [Ì·˙›] √ ∆√∆√™ ∫π √ 50-60 ∞ƒ∞¶∞∫√™, ÂΉ. “∞ÛÙ¤ÚÔ˜”, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. (5) 44

“ª∞™∫∞”, ¢ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¶ÔÈΛÏ˘ ⁄Ï˘, ÂΉfiÙ˘ - ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ™. ¢·ÚÂÌ¿˜, µ’ ÂÚ›Ô‰Ô˜, 85 Ù‡¯Ë [1960 ÂÚ.]. ŒÁ¯ÚˆÌ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. (85) 170-180

µÏ¤ ηÈ: 818, 168, 641, 401, 413, 416, 578, 74, 193

7. ∂∫¶∞π¢∂À™∏ – ¶∞π¢∞°ø°π∫∞ [45-51] 45

“THE ATHENIAN BOY” SECOND WORLD CONFERENCE OF Y.M.C.A. WORKERS AMONG BOYS, Austria 1923. (ªÂϤÙË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ 1923 ·fi ÙÔÓ 40-50 ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Y.M.C.A.). Û. 32.

46

[∂ª¶√ƒπ∫∏ ∫∞π §√°π™∆π∫∏ ™Ã√§∏ ¶∂πƒ∞πø™, ¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√À] ∂π∫√™π¶∂¡∆∞∂∆∏ƒπ™ ™Ã√§∏™ ¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√À 1904-1929, ¤Î‰. 1929. ªÂ ʈÙ. ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, (ÈÛÙÔÚ›· ›‰Ú˘Û˘, ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Î.¿.). ∞ÔÎÔÏÏË̤ÓÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ, Û. 125. 60-80

47

§∞∑∞ƒ√À πø™∏º, ∆√ µπµ§π√¡ ∆√À ¢∏ª√¢π¢∞™∫∞§√À, Ù˘. ¡. ∆ÈÏ¤ÚÔÁÏÔ˘, 1929. 30-40 ªÂ ›Ó·Î˜ ªËÓÈ·›ˆÓ ªÈÛıÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 294.

48

∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª., √π ¡∂√π ∫∞π ∆√ °§ø™™π∫√ ∑∏∆∏ª∞, ¤Î‰. 1934. Û. 44. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∏ √ƒ£√°ƒ∞ºπ∞ ª∞™, ÁÈ· Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÂΉfiÙ˜ Î·È ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙË 20-30 ‰ËÌÔÙÈ΋, ¤Î‰. 1948. Û. 52. (2)

49

π∞∆ƒπ¢∏™ °∂øƒ°., ¶∂ƒπ§∏æπ™ ∆∏™ π™∆√ƒπ∞™ ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™, (Ô Û. ˘‹ÚÍ Master of Arts, C.R.C.F. Doctor of Philosophy, New York University). £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1935. 20-30 Û. 96

50

[¢ø¢∂∫∞¡∏™π∞∫√ ™Ã√§∂π√] §ÈıfiÁÚ·ÊÔ˜, ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ›Ó·Î·˜, 1938, “°ÂÓÈÎfiÓ ¢È¿ÁÚ·Ì30-40 Ì· ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡”. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [56,5x66 ÂÎ.].

51

“∏ ∑ø∏ ∆√À ¶∞π¢π√À”, ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ·ÊÈÛ¤Ù·, Û ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, ¤Á¯ÚˆÌË, ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∏ ∑ˆ‹ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡”, [¯.¯., 1970 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [31x19,7 30-35 ÂÎ.].

µÏ¤ ηÈ: 627, 630, 592, 262, 33

8. ºπ§√™√ºπ∞ – æÀÃ√§√°π∞ – ∫√π¡ø¡π√§√°π∞ [52-62] 52

[¶§∞∆ø¡] √§Àª¶π√À πø∞¡., ∏ ºπ§√™√ºπ∞ ∆√À ¶§∞∆ø¡√™ ∂π™ ™À™∆∏ª∞, ÙfiÌÔ˜ ∞’, ∏ ¢π∞§∂∫∆π∫∏ ∆ø¡ π¢∂ø¡, ∫∞£∞ƒ∞ π¢∂√§√°π∞, ∂Ó ª˘ÙÈÏ‹ÓË, Ù˘. “√ 100-150 ∞ÛÙ‹Ú”, ª. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, 1910. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 626.

53

[∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™] DARWIN CH., ¶∂ƒπ ∆∏™ °∂¡∂™∂ø™ ∆ø¡ ∂π¢ø¡, ÌÙÊÚ. ¡. 50-70 ∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏, ÂΉ. °.¢. º¤ÍË, 1915. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 583. 44


54

™∫§∏ƒ√™ °., ∆√ ∫√π¡ø¡π∫√ ª∞™ ∑∏∆∏ª∞, ÂΉ. ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, 1922. Û. 70. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆∞ ™À°Ãƒ√¡∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 1919. Û. 156. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ∞ƒÃ∂π√¡ ∫√π¡ø¡π√§√°π∞™ ∫∞π ∏£π∫∏™, ÙÚÈÌËÓÈ·›ÔÓ ÂÚÈÔ70-90 ‰ÈÎfiÓ, ‰È¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ˘fi ∞. ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Î·È ¢ËÌ. ∆ۿΈӷ, Ù‡¯Ë 1-4. Û. 208.

55

[∂§§∏¡π∫∏ ∞¡£ƒø¶√§√°π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞] “¢›ψ̷ ∂Ù·›ÚÔ˘”, π. ª›ÛÙ˘, ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ÙË 14 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1926. ÀÔÁÚ·Ê‹ π.°. ∫ԇ̷Ú˘ (√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù‡˜) Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÎfiÎÎÈÓË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÚˆÙfiÙ˘· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ì ÎÔÏÒÓ˜ Î·È ¿ÏÏ· ۇ̂ÔÏ· ·fi ÙÔÓ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 50-80 [34x48 ÂÎ]

56

∫∞¡∂§§√¶√À§√™ ¶∞¡∞°., ∏ ∫√π¡ø¡π∞ ∆∏™ ∂¶√Ã∏™ ª∞™, ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÂΉ. ∫.™. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË, 1932. ºı·Ṳ́ÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., Ï›ÂÈ ÙÔ ÔÈÛıfi35-40 Ê˘ÏÏÔ. Û. 207.

57

ªøƒ∞´∆∏™ ¢∏ª., “∞∆√ªπ∫∏ æÀÃ√§√°π∞” ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ ˘fi ¢ËÌ. °. ªˆ40-70 Ú·˝ÙÔ˘, Ù˘. °.∏. ∫·Ï¤ÚÁË, 6 Ù‡¯Ë (Û˘ÚÚ·Ì̤ӷ Ì·˙›), ÙfiÌÔ˜ ∞’, 1932. Û. 244.

58

À¶∂ƒ∂∞§π™ª√™ ∞’, ∞fi‰ÔÛË: BRETON-∂ª¶∂πƒπ∫√À, √. ∫∞¡∂§§∏-CREVEL, DALI D.-∫∞ƒ∞¶∞¡√À, ∂§À∆∏-ELLUARD, JUGNET-ƒ∏∆√ƒπ¢∏, ∫∞§∞ª∞ƒ∏-PERET, PRASSINOS-∫∞§∞ª∞ƒ∏, ƒ∏∆√ƒπ¢∏-ROSEY, ∆∑∞ƒ∞-∂°°√¡√¶√À§√À, ÂΉ. °ÎÔ‚fi50-100 ÛÙË, [¯.¯.], (‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÀÂÚÚ·ÏÈÛÌfi˜ µ’). √ÍÂȉÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. Û. 66.

59

µ√¡∞¶∞ƒ∆∏ ª∞ƒπ∞, ∏ §∞¡£∞¡√À™∞ ¡∂∫ƒ√ºπ§π∞ ™∆√ ∂ƒ°√ ∆√À ∂¢°∞ƒ ¶√∂, ÌÂϤÙË „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋, ÌÙÊÚ. ÕÏÏ˘ ¢Ú·ÎÔ˘Ï›‰Ë, ÚfiÏÔÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ˘, ÂΉ. “∫ÔÚ˘30-40 ‰·ÏÔ‡”, 1943. Û. 61.

60

∫√Àƒ∂∆∞™ ¢., ∞¡øª∞§√π Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒ∂™ ∂π™ ∆√ ∞ƒÃ∞π√¡ ¢ƒ∞ª∞ „˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Î·È „˘¯Ô·ıÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË, ÚfiÏÔÁÔ˜ ˘fi George Meautis, ¤Î‰. Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ 50-60 √Ì¿‰Ô˜, 1951. Û. 327.

61

DEONNA WALDEMAR, LE SYMBOLISME DE L’OEIL, (Ecole Francaise D’Athenes), edit. 40-50 E. De Boccard, Paris 1965. Û. 321.

62

ª¶∞°π√¡∞™ ∞À°√À™∆√™, ∏ £∂øƒπ∞ ∆∏™ π™∆√ƒπ∞™ ∞¶√ ∆√¡ £√À∫À¢π¢∏ ™∆√¡ SARTRE, ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ¶·Ú·‰fiÛÂȘ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1976. ¶ÔÏ˘ÁÚ·ÊË̤ÓÔ. Û. 40-70 270.

µÏ¤ ηÈ: 94, 867, 821, 750, 929, 688, 63, 68

9. £ƒ∏™∫∂À∆π∫∞ – ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫∞ [63-78] 63

[DUPUIS Charles-Francois] ORIGINE DE TOUS LES CULTES, OU RELIGION UNIVERSELLE, par DUPUIS, chez H. Agasse, Paris, L’an III de la Republique [¤ÙÔ˜ 1795], Ù. 3. √ Û., ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ÂÍËÁ› ˆ˜ ÔÚıÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ıÚËÛΛ˜ ̤۷ ·fi ¤Ó· ıÂÙÈÎÈÛÙÈÎfi, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Ú›ÛÌ·. (∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ: ∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· - £ÚËÛΛ·, ª˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜). √ 3Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈο Î·È ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· (La Sphere). ∞Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ 22 ·Ó·‰È45


ÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ÕÎÔÔ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ Ú¿¯Â˜, ÂΉÔÚ¤˜ ÛÙ· η¿ÎÈ· Î·È 450-650 ÊıÔÚ¤˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÓ›Â˜. (3) 64

[ºø∆π√™ - ™.∫. ∂• √π∫√¡√ªø¡] ∆√À ∂¡ ∞°π√π™ ¶∞∆ƒ√™ ∏ªø¡ ºø∆π√À ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∂ø™ ∆∞ ∞ªºπ§√Ãπ∞, ◊ §√°ø¡ π∂ƒø¡ ™À§§√°H, ∂¡ ∏ ∑∏∆∏ª∞∆∞ ∆∏™ £∂π∞™ °ƒ∞º∏™ ¢π∞§À∂∆∞π, ∂Î ∫Ò‰ËÎÔ˜ Ù˘ ηٿ ÙÔÓ ÕıˆÓ· ªÂÁ¿Ï˘ §·‡Ú·˜, ÂΉȉfiÓÙÔ˜ ™√º√∫§∂√À™ ∫. ∆√À ∂• √π∫√¡√ªø¡, Ù˘. º. ∫·Ú·Ì›ÓÔ˘ Î·È ∫. µ¿Ê·, 1858. ¶›Ó·Í Ϥ͈Ó, ηٿÏÔÁÔ˜ ÊÈÏfiÎ·ÏˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ (∞Á. ŸÚÔ˜, π¿ÛÈÔ, ∫¿ÈÚÔ, ™‡ÚÔ˜ Î.¿.). √ Û. ‹Ù·Ó È·ÙÚfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜. ™¯. 4Ô, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, 400-600 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 416.

65

“∂À∞°°∂§π∫√™ ∫∏ƒÀ•”, ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫√¡ ¶∂ƒπ√¢π∫√¡ ™À°°ƒ∞ªª∞, ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ Î·Ù¿ Ì‹Ó· ˘fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘, ¤ÙÔ˜ ∑’ 1863, Ù˘. πˆ. ∫·ÛÛ·Ó‰Ú¤ˆ˜ Î·È 60-70 ™·˜. Û. 575.

66

ª∞Àƒ√∫√ƒ¢∞∆√™ ¢∏ª. ™∆., £ƒ∏™∫∂À∆π∫∞π ª∂§∂∆∞π ÚÔ˜ ÌfiÚʈÛÈÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ∞ÚÂÙÒÓ ‹ÙÔÈ √ÌÈÏ›·È, Ù˘. ™.∫. µÏ·ÛÙÔ‡, 1865-1870, Ù. 5 (∞’ - ∂’). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚ120-150 Ì¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜. (5)

67

¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ., π™∆√ƒπ∞ ∆√À ™Ãπ™ª∞∆√™ ∆∏™ §∞∆π¡π∫∏™ ∂∫∫§∏™π∞™ ·fi Ù˘ √ƒ£√¢√•√À ∂§§∏¡π∫∏™, Ù˘. ŸıˆÓÔ˜ µÈÁ¿Ó‰Ô˘, ÂÓ §ÂÈ„›· 1867. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 174. [‰ÂÌ. Ì·˙›] √π ∫§∂¶∆∞π, ÌÂÏfi‰Ú·Ì· ÂȘ ‰‡Ô Ú¿ÍÂȘ ‰ÈËÚË̤60-70 ÓÔÓ, Ù˘. ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ §fi˘‰, ÂÓ ∆ÂÚÁ¤ÛÙË 1866. Û. 38. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜.

68

ª∞∫ƒ∞∫∏™ §., ∆√ •À§√¡ ∆∏™ ∑ø∏™ ∫∞π ∆√ •À§√¡ ∆√À °π°¡ø™∫∂π¡ ∫∞§√¡ ∫∞π ¶√¡∏ƒ√¡ ◊ ∏ Ãπ™∆π∞¡π∫∏ ∫∞π ¡∂ø∆∂ƒ∞ ºπ§√™√ºπ∞, ÌÙÊÚ. ˘fi ∞. §ÂηÙÛ¿, ÙfiÌÔ˜ 1Ô˜ & 2Ô˜ (‰Â̤ÓÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·), Ù˘. ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1867-1869. (§Â›ÂÈ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÙfiÌÔ˘, ÂΉ. 1867). ªÂ ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈ60-80 ÓË Ú¿¯Ë, Û. 230+168.

69

º§∞ªª∞ƒπø¡ ∫∞ª., √ £∂√™ ∂¡ ∆∏ ºÀ™∂π, ÌÙÊÚ. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ π. ∑¿ÚÎÔ˘, 1878. µÈ60-90 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 606.

70

∏ ∫∞π¡∏ ¢π∞£∏∫∏, ∫∞TA ∆∞ ∞ƒÃ∞π√∆∞∆∞ ∞¡∆π°ƒ∞º∞ ∂∫¢√£∂π™∞, ÂÓ µ·ÛÈÏ›·, ‰·¿ÓË ÙÔ˘ ºÈÏÔ‚È‚ÏÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, 1880. ™ÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙËÓ 8Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Tischendorf. ªÂ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Dr. Marulis (·fi ÙȘ ™¤ÚÚ˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜). ªÂ ex libris. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È70-90 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Ì ÁˆÓ›Â˜, Û. 685+1.

71

™øºƒ√¡π√À ª√¡∞Ã√À ∞°π√ƒ∂π∆√À, π™∆√ƒπ∞ ™À°°ƒ∞º∂π™∞ ¶∞ƒ∞ ∆√À ∂¡ ∞°π√π™ πø∞¡¡√À ∆√À ¢∞ª∞™∫∏¡√À ‰È·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Û· ÙÔÓ ‚›ÔÓ ÙˆÓ √Û›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ ∏ÌÒÓ µ∞ƒ§∞∞ª ∫∞π πø∞™∞º, ·Ó¤Î‰ÔÙÔ˜ Ô‡Û· ÂΉ›‰ÔÙ·È ‹‰Ë ∂ÏÏËÓÈÛÙ›, Ù˘. ™˘Ú. ∫Ô˘ÛÔ˘Ï›ÓÔ˘, 1884. ªÂ ηٿÏÔÁÔ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜. ∂Ï·ÊÚÒ˜ ÍÂÎÔÏ60-90 ÏË̤ÓË Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ. Ú¿¯Ë, Û. 252.

72

ª∞∫ƒ∞∫∏™ ∞¶√™∆., ∂ƒª∏¡∂π∞ ∆ø¡ æ∞§ªø¡ ∆√À ¢∞À´¢, Ù˘. ∞.¡. ∫·ÛÙÚÈÒÙÔ˘, 1887-88, Ù. 2 ‰ÂÌ. Ì·˙›. µÈ‚ÏÈÔ‰. Ù¤¯Ó˘, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 400+367. 70-80

73

π√∫√™ ºπ§∞ƒ∂∆√™, ™Ã∂™∂π™ ∂∫∫§∏™π∞™ ∫∞π ¶√§π∆∂π∞™ ∂¡ ƒøª√À¡π∞, Ù˘. 35-40 “ºÔ›ÓÈÎÔ˜”, 1924, (‰È·ÙÚÈ‚‹). Û. 48. 46


74

ºπ§π¶¶π¢∏™ §∂ø¡π¢∞™ πø∞¡., ∏ π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ø™ ∂¶π™∆∏ª∏, (Ì¿ıËÌ· ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1935), Ù˘. 15-20 “¶˘ÚÛÔ‡”, 1935. ªÂ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÂÚ› “∆·ÌÔ‡”. Û. 48.

75

∫√¡π¢∞ƒ∏™ °∂ƒ∞™πª., ∂¶π∆√ª√™ ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™ (49/50-1938), ÌÂÙ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜, ¤Î‰. 1938. §Â›ÂÈ ÙÔ ÂÌÚÔÛıfiÊ˘ÏÏÔ. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. 40-60 10+158-415.

76

[µπµ§√™] ¶∞§∞π∞ ∫∞π ∫∞π¡∏ ¢π∞£∏∫∏. 6 µπµ§√π Û 6 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜: ∂ÏÏËÓÈ70-140 ο, πÙ·ÏÈο, πÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, ÂÚÈfi‰Ô˘ 1954-1960. ¢ÂÌ. (6)

77

°∫π√§π∞™ ª∞ƒ∫√™, √ ∫√™ª∞™ ∞π∆ø§√™ ∫∞π ∏ ∂¶√Ã∏ ∆√À, ÂΉ. “∆˘ÌÊÚËÛÙfi˜”, 50-70 1972. ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘. ¢ÂÌ., Û. 512.

78

¢∂¡∆∞∫∏™ µ∞™π§., ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™ °. ª¶√¡∏™, √ ÕÓıÚˆÔ˜, √ ∂ÈÛً̈Ó, √ ¶·ÓÂ1-… ÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜, √ ™˘ÁÁڷʇ˜ Î·È ·È ™˘ÁÁÚ·Ê·› ∞˘ÙÔ‡, ¤Î‰. 1980. Û. 87.

µÏ¤ ηÈ: 588, 705, 772, 550, 821, 888, 791, 818, 817, 643, 31, 696, 195, 191, 640, 614

11. ∞¶√∫ƒÀºπ™ª√™ – ∆∂∫∆√¡π™ª√™ [79-85] 79

∫∞ƒ∞£∂√¢øƒ∏™ ™∆∂º., ¶∂ƒπ ∆√À ∂¡ ¢∂§º√π™ EI, ∂Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏ,ÂÈ, Ù˘. π. §·˙·Ú›‰Ô˘, 1847. Û. 99. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ¶∞π°¡π∞ ◊ ¶√π∏ª∞∆∞ ¢π∞º√ƒ∞ ÂΉÔı¤ÓÙ· ˘fi πˆÛ‹Ê ª¿ÁÓËÙÔ˜, ™Ì‡ÚÓË, ÂÎ Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ∏ ∏Ò˜, 1839. Û. 232. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ120-170 ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ Êı·Ṳ́ÓË.

80

ª¶∂ƒø∆∞™ §∞ª¶ƒ√™, ¶¡∂Àª∞∆π™∆π∫∞π ∞¡∞∫√π¡ø™∂π™ ¶∞∆ƒ√™ ¶ƒ√™ Àπ√¡, ÌÂÙ¿ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‚È‚Ï›ÔÓ ÚÒÙÔÓ, ÙfiÌÔ˜ ∞’, Ù˘. °.∏. ∫·ÏϤÚÁË, 1921. ¢ÂÌ., 60-70 Û. 132.

81

Ã∞§∞™ ∞¡∆ø¡π√™, ∞Ú¯Â›Ô ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ‰·ÎÙ˘ÏÔÁڿʈÓ, 1925-1927 ÂÚ. ¶ÂÚ›: “∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿”, “ª¤ıÔ‰ÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙËÓ ∞Ï‹ıÂÈ·”, “¶ÂÚ› º·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ”, “¶¿ÓÙˆÓ ∞ÈÙ›·˜”, ¢ËÌÔÛȇÛÂȘ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ “∂ÌÚfi˜” Î.Ï. 1927, “√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚ› ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜”, “∞ÓˆÙ¿ÙË ∞ÔÎ¿Ï˘„Ë”, “ÕÚıÚ· ÚÔ˜ ŒÎıÂÛË”, “¶ÂÚ› ¶Ï¿Ó˘ Î·È ƒÔ˘Ù›Ó·˜”, “ª·Ù·ÈfiÙ˘ ÙÔ˘ ŒÚˆÙÔ˜”, “¶ËÁ‹ °ÓÒÛˆ˜ π. ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡” Î.Ï. √ ›‰ÈÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÙ‡ÏÈÁÌ·: ∞’ ∫›ÌÂÓ· - µ’ ¢È¿ÊÔÚ·. ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÁÁÚ·Ê·. 200-300 (50)

82

“¶À£∞°√ƒ∞™”, ªËÓÈ·›ÔÓ ŸÚÁ·ÓÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ï¢ı. ∆ÂÎÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞.∞.™.¢., È‰Ú˘Ù‹˜ ∂ÌÌ. °·Ï¿Ó˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞.¶. ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ∆· Ù‡¯Ë: 1& 3 ¤Î‰. 1927, 5-7 & 940-50 12 ¤Î‰. 1931. (9)

83

“¶À£∞°√ƒ∞™ - °¡øªø¡”, ∂›ÛËÌÔÓ ŸÚÁ·ÓÔÓ ÙÔ˘ À¿ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 33Ô Î·È Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ Ù˘ Û˘Óٿ͈˜ ™Ù¿ÌÔ˜ ªÚ·ÓÈ¿˜. ∆· Ù‡¯Ë:1-3, 6-7, 8, 9-10 ¤Î‰. 1932 & 2-3, 9-10 ¤Î‰. 1933 & 1-7 ¤Î‰. 1934 & 3-4 & 7-8 ¤Î‰. 1935. 65-95 (18)

84

STANLEY DE BRATH, ∆∞ ∞π™£∏™π∞∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞ ∆√À ¶¡∂Àª∞∆π™ª√À, ÂÁ47


¯ÂÈÚ›‰ÈÔÓ ÂÁÎÚÈı¤Ó ˘fi Ù˘ §ÔÓ‰ÈÓ›Ԣ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜, ÌÙÊÚ. °.¢. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË, 25-30 Ù˘. ™. ºˆÙÈ¿‰Ô˘, 1939. Û. 65+11 ÂÈÎ. ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 85

Ã∞∆∑∏∞¶√™∆√§√™ ∞¡∆., ∞π ª∞¡∆π∫∞π ∆∂á∞π ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ƒÒÌËÓ, 1948. 60-70 ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ ∆·Ó¿ÁÚ·. Û. 270.

µÏ¤ ηÈ: 751, 344

12. ∫§∞™π∫∞ ∫∂πª∂¡∞ – ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°π∞ [86-97] 86

[¶π¡¢∞ƒ√™] THE ODES OF PINDAR, in English prose, with explanatory notes to which is added West’s dissertation on the Olympic Games, Ù. 2, printed for Munday and Slatter, Oxford 1824. (ÿ¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜). ∆·Ï·ÈˆÚË̤ÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 16+4+376+303. 85-90

87

[£∂√∫ƒπ∆√™] £∂√∫ƒπ∆√À ∆√À ™Àƒ∞∫√À™π√À, ∂π¢À§§π∞, ∂¶π°ƒ∞ªª∞∆∞ ∫∞π §∂πæ∞¡∞, traduites en vers Francais par FIRMIN DIDOT, Paris, typ. De Firmin Didot Freres, 1833. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Á·ÏÏÈÎfi. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 100-130 502.

88

°∫∞ƒ¶√§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™, ™Ã√§π∞ ∂π™ ∆∏¡ √ª∏ƒ√À √¢À™™∂π∞¡, ÙfiÌÔ˜ ∞’ (∞-£), ÙfiÌÔ˜ µ’ (π-√), ÙfiÌÔ˜ °’ (ππ-ø), ¤Î‰. 1841 [3 ÙfiÌÔÈ ‰Â̤ÓÔÈ Ì·˙›]. ™¯. 12Ô, ‚È‚ÏÈÔ‰. Â90-120 Ô¯‹˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, Û. 352+288+229.

89

MULLER K.O., A HISTORY OF THE LITERATURE OF ANCIENT GREECE, (continued after the author’s death by John William Donaldson), London, Longmans, Green and Co, [1858], Ù. 3. (∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜, ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜, ¶ÏˆÙ›ÓÔ˜ Î.¿.). µÈ‚ÏÈÔ‰. 80-120 ÂÔ¯‹˜. (3)

90

ªπ™∆ƒπø∆∏™ °∂øƒ°., π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ √ª∏ƒπ∫ø¡ ∂¶ø¡, Ù˘. ŸıˆÓÔ˜ µÈÁ¿Ó‰Ô˘, ÂÓ 150-180 §ÂÈ„›· 1867. Û. 375.

91

[∞¡∞∫ƒ∂ø¡] ANACREON: with THOMAS STANLEY’S translation, edited by A.H. Bullen, illustrated by J.R. Wefuelin, London, Lawrence & Bullen, 1893. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, 90-100 ·Ú. 50/1000. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ·ÁÁÏÈÎfi. Û. 224.

92

[∞ƒπ™∆√º∞¡∏™] ∆¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·: ¡∂º∂§∞π, ¤ÌÌÂÙÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛȘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ™Ô˘Ú‹, 1910. [Ì·˙›] §À™π™∆ƒ∞∆∏, ¤ÌÌÂÙÚÔ˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛȘ ¶ÔÏ. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, 1910. [Ì·˙›] ∂∫∫§∏™π∞∑√À™∞π, ÌÙÊÚ. º. °ÈÔʇÏÏË, ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ· ¶. ¡ÈÚ‚¿Ó·, 1935. [Ì·˙›] £∂™ª√º√ƒπ∞∑√À™∞π, ÌÙÊÚ. ¶ÔÏ. ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·Ófi‰ÂÙ·. (4) 65-85

93

∫∞∫ƒπ¢∏™ πø∞¡¡∏™, √ ¶√π∏∆∏™ ∫∞π ∏ ªÀ£π∫∏ ¶∞ƒ∞¢√™∏, ∆√ ¶ƒ√µ§∏ª∞, √ª∏ƒ√™, ¶I¡¢∞ƒ√™, ∂Àƒπ¶π¢∏™, Ù˘. ∫.™. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË, 1932. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. 30-35 ÛÙÔÓ µ·Û. ƒÒÙ·. Û. 76.

94

∞ƒπ™∆√∆∂§√À™ ∆∞ ¶√§π∆π∫∞, ∫·Ù’ ÂÏ¢ı¤Ú·Ó ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÈÓ ¶∞¡. π. £∂√¢øƒ√¶√À§√À, ÚfiÏÔÁÔ˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛȘ - ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, Ù˘. “∂ÚÌÔ‡”, 1933. 70-90 ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 1027.

95

[√ª∏ƒ√™] ∫∞ƒ∞¶∞¡∞°πø∆∏™ ∞.•., √ª∏ƒ√À π§π∞™ ÌÂÙ¿ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηٿ ÙÔÓ J. La 48


Roche, ˘fi ∞.•. ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙÔ˘. ∞Ó·Ù‡ˆÛË ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ë ÙÔ˘ 1893 ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ™·Ï›50-80 ‚ÂÚÔ˜ [1935 ÂÚ.]. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È √ÌËÚÈ΋ °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Û¯fiÏÈ·. ¢ÂÌ. (2) 96

∫√ƒ¢∞∆√™ °π∞¡¡∏™, ∆∞ ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞ ∫∞π ∏ ∞•π∞ ∆√À™, ‰¤Î· Ì·ı‹Ì·Ù· ··ÁÁÂÏı¤ÓÙ· ·fi ÙÔÓ ƒ·‰ÈÔʈÓÈÎfiÓ ™Ù·ıÌfiÓ ∞ıËÓÒÓ (π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1940), Ï›20-25 ÂÈ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘, ÂΉ. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, [¯.¯.]. Û. 96.

97

[∞¶√§§ø¡π√™ ƒ√¢π√™] ∞ƒ°√¡∞À∆π∫∞, ÚfiÏÔÁÔ˜ Moses Hadas, ÌÙÊÚ. ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Edward P. Coleridge, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ∆¿ÛÛÔ˜, Ù˘. ∞ÛÈÒÙË ŒÏη, 1957. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 134/1500 ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ ∞. ∆¿ÛÛÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ·ÁÁÏÈÎfi. ¢›¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Û ÛÎÏËÚfi ÎÔ˘Ù›, Û¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. 150-200 308.

µÏ¤ ηÈ: 719, 62, 60, 704, 709, 713, 695, 708, 1, 484, 701, 702, 692, 690, 689, 805, 703, 809, 804, 688

13. ¶∂∑√°ƒ∞ºπ∞ – ¶√π∏™∏ – ¢√∫πªπ√ – µπ√°ƒ∞ºπ∞ [98-155] 98

BYRON, THE CORSAIR, a tale, printed for J. Murray, London 1815. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] LARA, a tale, printed for J. Murray, London 1814. ™. 74. [‰ÂÌ. Ì·˙›] THE SIEGE OF CORINTH, a poem, PARISINA, a poem, printed for J. Murray, London 1816. Û. 90. µÈ‚ÏÈÔ‰. 300-500 ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· Ì ¯Ú˘Û‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Î·È ·Î̤˜.

99

SCHOELL M., HISTOIRE DE LA LITTERATURE GRECQUE PROFANE, DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’A LA PRISE DE CONSTANTINOPLE PAR LES TURCS, Paris 18231824, Ù. 8. ªÂ ÂÏÏËÓÈο ·Ú·ı¤Ì·Ù·. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙË “ÌÂٷʇÙ¢ÛË” Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔ240-340 Ù¯ӛ·˜ ÛÙË ¢‡ÛË. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ú¿¯Â˜. (8)

100 [ºø™∫√§√™] LAVORI STORICO-FILOSOFICI DI UGO FOSCOLO, Napoli 1853. [Ì·˙›] I CONTEMPORANEI ITALIANI, UGO FOSCOLO PER GIOVANNI DE CASTRO, Torino 1863. [Ì·˙›] UGO FOSCOLO ULTIME LETTERE DI JACOPO ORTIS, Milano. [Ì·˙›] ºø™∫√§√À, “√π ∆∞º√π”, ÌÙÊÚ. °. ∫·ÏÔÛÁÔ‡ÚÔ˘, 1927. [Ì·˙›] ∏ æÀÃ√¶∞£√§√°π∞ 70-130 ∆√À √À°√À ºø™∫√§√À, ™. ¡. §ÈÌÂÚ¿ÙÔ˘, ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “ŒÚ¢ӷ”, 1935. (5) 101 TERRAIL PONSON, √π °∞¡¢π¡√π ‹ ∫√π¡ø¡π∞™ ∞¶√∫ƒÀº∞, ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi πˆ¿ÓÓÔ˘ Ã. ∫Ô˘ÚÙ¤ÏË, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1865-66. T. 2. [‰ÂÌ. Ì·˙›]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ Ì ÊıÔ90-180 Ú¤˜, Û. 359+358. 102 ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√™ ¢., ¶√π∏™∂π™, ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ¡È΋ٷ ¶¿ÛÛ·ÚË, 1867. µÈ60-90 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û.100. 103 §∞∑∂™¡π∫øº π.π., ∏ ∂∫ ¶∞°√À √π∫π∞, ÈÛÙÔÚÈÎfiÓ ÂÂÈÛfi‰ÈÔÓ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÕÓÓ˘ Ù˘ ƒˆÛÛ›·˜, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ, Ù˘. “∞ÚÌÔÓ›·˜”, 1868. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 80-120 328. 104 [µ∞§∞µ∞ƒ∞∆∞], ªÂÙ¿ÊÚ·ÛË °∞§∏¡√À (πÓ‰È΋ ™ÔÊ›·), Ï›Ô˘Ó ÔÈ 4 ÚÒÙ˜ ÛÂÏ. [¯.¯.]. °ÂÓÈ65-75 ÎfiÙÂÚ· ÊıÔÚ¤˜ ·fi ¤ÓÙÔÌÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ¡ÂfiÙÂÚË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 867.

49


105 ™∆ƒ√°øº ªπÃ∞∏§, ∞¶√ ª√™Ã∞™ ∂π™ ™πµ∏ƒπ∞¡, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi ∫Ï¿ÓıÔ˘˜ ¡. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, ÂΉ. Ã. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ, Ù˘. ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ ªÈÛ·ËÏ›‰Ô˘, 1880. ∆fiÌÔ˜ 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ [‰ÂÌ. Ì·˙›]. §ÂÈ„fi ·ÓÙ›Ù˘Ô Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÛÂÏ. ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 147+154. 30-40 106 HUGO VICTOR, √π ∞£§π√π, ÌÂÙ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÌÙÊÚ. ÂȉÈÔÚıˆÌ¤ÓË ˘fi π. πÛȉˆÚ›‰Ô˘ ™Î˘Ï›ÛË, ÂΉ. ∞Ó¤ÛÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, 1883. T. 4 (·fi ÙÔÓ 1Ô ÙfiÌÔ Ï›ÂÈ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜. (4) 80-120 107 GACNEUR L.M., ∞π ƒø™™π¢∂™ ¶∞ƒ£∂¡√π ‹ √ ª∏¢∂¡π™ª√™ ∂¡ ƒø™™π∞, Ù˘. “∆˘ ª˘ıÈÛÙÔÚÈ΋˜ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ¢. º¤ÍË”, 1885. T. 2 [‰ÂÌ. Ì·˙›]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 331+304. 80-120 108 §Àƒπ∫∞ [∞™ª∞∆∞] ‹ §Àƒπ∫∏ [¶√π∏™∏], ∫∞∆’ ∂∫§√°∏¡ ∫∞𠶃ø∆√∆À¶√π ¶√π∏™∂π™, Ù˘. ƒ. ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë, ÂÓ ∂ÚÌÔ˘fiÏÂÈ ™‡ÚÔ˘ 1887 (Û¯ÈṲ̂ÓË Î·È Ï˘Ù‹ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘). ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ µ. ∫ԇʷ˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfonse de Lamartine Î.¿. (ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜, Û. 144. 60-80 109 ∂µ∂ƒ™ °∂øƒ°π√™, √ ™∞ƒ∞¶π™, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÌÂÙ·ÊÚ·Ûı¤Ó ÂÏ¢ı¤Úˆ˜ ˘fi °. ª·˙·Ú¿ÎË, ÂΉÔı¤Ó ‰Â ˘fi §·˘Ú. ºfiÛÎÔÏÔ˘, ÂÓ ∫·˝Úˆ, ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ∆˘ÔÁÚ·Ê›ÔÓ ¶. ƒÂÓ¤ÛË, 1890. ¢ÂÌ., Û. 376. 70-100 110 “§∞Àƒ∂¡∆π∞” §·˚Îfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, [1890]. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 1432. 150-200 111 √À°∫ø µπ∫∆øƒ, ∏ ¶∞¡∞°π∞ ∆ø¡ ¶∞ƒπ™πø¡, ÌÙÊÚ. π. ∫·ÚÛÔ‡ÙÛ·, ÌÂÙ¿ 55 ÂÈÎfiÓˆÓ, Ù˘. “∂ÛÙ›·˜”, 1892. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙÈÎfi Û‹Ì· “µÈ‚ÏÈÔ‰ÂÙ›ÔÓ Î·È °Ú·ÌÌÔÁÚ·Ê›ÔÓ ª·ÚÈÁÒ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘”, Û. 227. 65-100 112 [ºπ§√§√°π∫√™ ™À§§√°√™ ¶∞ƒ¡∞™™√™], ∂¶∂∆∏ƒπ™, ¤ÙÔ˜ ∞’ 1897, ¤ÙÔ˜ µ’ 1898, ¤ÙÔ˜ °’ 1899, Ù. 3 (¯Ú‹˙Ô˘Ó ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜). (3) 50-80 113 HUGO VICTOR, √π ∞£§π√π, ÌÂÙ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ (ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘), ÌÙÊÚ. ˘fi π. ™Î˘Ï›ÙÛË, (Ï‹Ú˘ Î·È ¿Ó¢ Ô˘‰ÂÌ›·˜ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘). ∂Ή. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, [1900 ÂÚ.]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 1536. 80-120 114 [∞™∆À¡√ªπ∫∞ ªÀ£π™∆√ƒ∏ª∞∆∞] ¶¤ÓÙ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù· (∆∞ ∆ƒπ∞ ∂°∫§∏ª∞∆∞ ∆√À ∞ƒ™∂¡ §√À¶∂¡, °π∞ ∆∏¡ ∞°∞¶∏ ∆∏™ ÌÂÚÈΤ˜ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘ ∞ÚÛ¤Ó §Ô˘¤Ó, ∆√ ªÀ™∆∏ƒπ√¡ ∆√À ∫π∆ƒπ¡√À ¢øª∞∆π√À, ∆∞ ∆∂™™∂ƒ∞ ª∞Ã∞πƒπ∞, √ º∞¡∆√ª∞™ ª∂ ∆∞™ Ã∂πƒ√¶∂¢∞™) ¯ˆÚ›˜ Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ‰Â̤ӷ Ì·˙›, [1900 ÂÚ.]. 80-90 115 ∫Àƒπ∞∫√À ∞ƒπ™∆., ∏ ∫∞™™π∞¡∏, ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ô ‚›Ô˜ Ù˘ ÂÌÓ¢Ṳ̂Ó˘ ÌÔÓ·¯‹˜, ÌÂÙ¿ ÛÂÈÚ¿˜ ı·˘Ì·Û›ˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂΉ. ∞ÓÙ. ¡. ™·Ú·‚¿ÓÔ˜, [1900 ÂÚ.]. ªÂ ʈÙ. ÙÔ˘ Û. ¶·Ófi‰ÂÙÔ Ì Ôχ ¯ÔÓÙÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, Û. 1261. 150-300 116 ∫Àƒπ∞∫√À ∞ƒπ™∆∂π¢∏™, ∏ °∫√§ºø, ÂΉ. “√ ∏Ú·ÎÏ‹˜”, [1900 ÂÚ.]. ™‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, Û. 230. 70-80

50


117 µ§∞Ã√™ ∞°°., ∞¡∞§∂∫∆∞, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ÎÔÈÓˆÓÈη› ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÌÂϤٷÈ. µÈ40-80 ‚ÏÈÔı‹ÎË ª·Ú·ÛÏ‹, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 1901. ¢ÂÌ., ÊıÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, Û. 424. 118 ¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ ¶√§., ∆√ ªÀ™∆π∫√¡ ∆√À µ√™¶√ƒ√À, ∞¡∞∆√§π∫∏ 90-120 ªÀ£π™∆√ƒπ∞, Ù˘. ¢ÈÔÓ. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ô˘, 1905. ™‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 415. 119 ¶∞§∞ª∞™ ∫ø™∆∏™, √ ∆∞º√™, ‚’ ¤Î‰ÔÛȘ, √ ¶ƒø∆√™ §√°√™ ∆ø¡ ¶∞ƒ∞¢∂π™ø¡, ÂΉ. π.¢. ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˜, 1911. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 77. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] π∞ªµ√π 40-60 Î·È ∞¡∞¶∞π™∆√π, ‚’ ¤Î‰ÔÛȘ 1920. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 61. (2) 120 ∞¡¡π¡√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶., ∞∆∆π∫∞π ∏ª∂ƒ∞π, ‚È‚ÏÈÔ. π.¡. ™È‰¤ÚË, 1920. (¢ÈËÁ‹Ì·Ù· Î·È Â˘ı˘ÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·: “√ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌfi˜”, “∏ £Ô‰ÒÚ·”, “∆· ™‡Ì‚ÔÏ·”, “√È Î‡Ó˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜”, “∏ ÂÔÚÙ‹ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜” Î.¿.). ∫fiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 236. 45-55 121 ¶∞§∞ª∞™ ∫ø™∆∏™, √ Àª¡√™ ∆∏™ ∞£∏¡∞™ ∫∞π ª∞∆π∞ ∆∏™ æÀÃ∏™ ª√À, §ÔÁÔÙ¯ÓÈη› ÂΉfiÛÂȘ ª. ∑ËοÎË, 1920. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √π ¡ÀÃ∆∂™ ∆√À º∏ªπ√À (19311932), ÂΉ. π. ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˜, 1935. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∏ ¶√§π∆∂π∞ ∫∞π ∏ ª√¡∞•π∞, ÂΉ. π.¡. ™È60-90 ‰¤Ú˘, [¯.¯.]. (3) 122 FLAUBERT GUSTAVE, ∆Ú›· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘: MADAME BOVARY, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1921. [Ì·˙›] SALAMBO, Paris, Louis Conard, Libraire-Editeur, 1921. [Ì·˙›] L’EDUCATION SENTIMENTALE, HISTOIRE D’UN JEUNE HOMME, Paris, Louis Conard, 60-100 Libraire-Editeur, 1923. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‚È‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ú¿¯Â˜ Î·È ÁˆÓ›Â˜. (3) 123 ™∫π¶∏™ ™ø∆∏ƒ∏™, ∞π√§π∫∏ ∞ƒ¶∞ 1918, ÚfiÏÔÁÔ˜ ∞Ó·ÙfiÏ ºÚ·Ó˜, ÂΉ. ¡. ™È‰¤Ú˘, 1922. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∞¡£∂™∆∏ƒπ∞, ÂΉ. “∞ÁÒÓ”, 1928. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∞¶√§§ø¡π√¡ ∞™ª∞ 1909-1916, ÂΉ. ¡. ™È‰¤Ú˘, [¯.¯. 1926 ÂÚ.]. ™Î›ÛÈÌÔ ÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ 55-60 ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ·ÊȤڈÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ˘ Û. (3) 124 GARTOUX PAUL, ∆∞ ¢À√ Ã∞ªπ¡π∞, ‰Ú·Ì·ÙÈÎfiÓ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi ∞ÓÙ. ÷Ͽ, ÂΉ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, 1922. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 413. 35-60 125 ¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√™ ™¶., ª∞´™∆ƒ∞§π∞, (Ô›ËÛË), ÂΉ. °.π. µ·ÛÈÏ›Ԣ, 1923. Û. 79.

25-30

126 µ√À∆Àƒ∞™ ¢∏ª√™£., √¡∂πƒ√ ¶√À ¢∂¡ ∆∂§∂πø¡∂π Î·È ¿ÏÏ· ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, ÂΉ. ∂Ï¢35-45 ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, 1923. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 203. 127 ƒø∆∞™ µ∞™π§., ∞¡√π•π∞∆π∫√ ∞°∂ƒπ, Verlags-Nastalt Gorlitzer Nachrichten und 30-50 Anzeiger, Gorlitz 1923. §ÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰, Û. 81. 128 FABIANI PIETRO, ™√¢√ª∞ & °√ª√ƒƒ∞, ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ·ÎÔÏ·Û›·˜ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·È30-50 ÒÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡, Ù˘. ∂˘ı. ¶·Ï·Ì‹‰Ë, 1924. ™. 177. 129 ¢ƒ∞°√Àª∏™ πø¡, ∂ƒ°∞, ÛÂÈÚ¿ ∞’, §ÔÁÔÙ¯ÓÈο, “∆√ ª√¡√¶∞∆π”, (ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙ· 1902 Î·È Ù˘ÒıËΠÛÙ· 1925 Ì’ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ™. ¢Ú·ÁÔ‡ÌË Î·È Ì’ ¤ÍÔ‰· π.¢. ∫ÔÎÎÒÓË ˆ˜ 40-60 ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ΉÔÙÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “¡¤· ∑ˆ‹” ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜). Û. 222. 131 µ∞ƒ¡∞§∏™ ∫ø™∆∞™, √ ™√§øª√™ Ãøƒπ™ ª∂∆∞ºÀ™π∫∏, ÂΉ. “™ÙÔ¯·ÛÙ‹”, 1925. ¢ÂÌ., Û. 206. 30-40 132 ¢ƒ∞°√Àª∏™ πø¡, ™∞ª√£ƒ∞∫∏, ‚’ ¤Î‰. 1926. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 40-60 126. 51


133 Ã∞∆∑√¶√À§√™ ∫ø¡™∆., µƒ∞¢π¡√𠣃À§√π, (Ô›ËÛË), ¤Î‰. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, 1927. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Û. 126. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∞¶§√π ∆ƒ√¶√π, (Ô›ËÛË), 60-70 ¤Î‰. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, [1925 ÂÚ.]. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Û. 93. (2) 134 [™∫π¶∏™ ™ø∆.] PATTERNS FROM A GRECIAN LOOM, selections from Works of the Neo-Greek Poet SOTIRIS SKIPIS, translated from the French by John Harwood Bacon, 1928. [Ì·˙›] SOTIRIS SKIPIS par CHRISTINA GALITZI, traduit de l’Anglais par Phileas 50-60 Lebesgue, Marseille 1928. (2) 136 [Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À πø∞¡¡.] “¶∞¡∂§§∏¡π√¡ §∂À∫øª∞”, ∂£¡π∫∏™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏ƒπ¢√™ 1821-1930, ∏ ÃÀ™∏ µπµ§√™ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À, ÙfiÌÔ˜ ∂’, “¶∞π¢∂π∞, ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ ºπ§√§√°π∞”, Ù˘. “¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∏Ò˜”, 1930. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔ190-250 ÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ΢ڛˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, ÌÏ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 240. 137 ∆∂ƒ∂¡∆™π√ ∞ª¶∂§∞ ∆∑., ∏ ¶√π∏™∏ ª∞™ ™∆∞ ∂∫∞∆√ Ã√¡π∞ ∆∏™, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜, ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ¿ÚıÚ·: ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿, ƒ‹Á· °ÎfiÏÊË, ∆¤ÏÏÔ˘ ÕÁÚ·, °Ú. •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘, ™. ªÂÓ¿Ú‰Ô˘, ∞Ú. ∫·Ì¿ÓË, µÈÔÁÚ·ÊÈο Î·È µÈ‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈο ™ËÌÂÈÒÌ·Ù·, ÂΉ. π.¢. ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˜ [1931 30-50 ÂÚ.]. ºıÔÚ¤˜ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 286. 138 ª¶√Àª∏ ƒπ∆∞, √π ™ºÀ°ª√π ∆∏™ ™π°∏™ ª√À 1931-1935. ∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÔÈ‹45-60 ÙÚÈ·˜, µÚ·‚Â›Ô ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 1936. Û. 65. 139 ¶∂ƒ∞¡£∏™ √ª§√™, √ ∆™∂§π°∫∞™, Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, ͢ÏÔÁڷʛ˜ ™‡ÚÔ˘ 50-80 µ·ÛÈÏ›Ԣ, ÂΉ. π. ™·Ï›‚ÂÚÔ˘, [¯.¯.]. Û. 219. 140 µƒ∂∆∆∞∫√™ ¡π∫∏º., √π °∫ƒπª∞∆™∂™ ∆√À ∞¡£ƒø¶√À, ¤Î‰. 1935. ™Î›ÙÛ· ∂˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] 33 ∏ª∂ƒ∂™, ÂΉ. ∞. ª·Ù·Ú¿Áη, 1945. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √ ¶ƒ√ª∏£∂∞™ ‹ ∆Ô ¶·È¯Ó›‰È ÌÈ·˜ ̤ڷ˜, ÂΉ. ¢ÈÔÁ¤Ó˘, 1978. ªÂ ·ÊȤ75-100 ÚˆÛË ÙÔ˘ Û. (3) 141 ªÀƒπµ∏§∏™ ™∆ƒ∞∆∏™, √ ∞ƒ°√¡∞À∆∏™, ÂÈÎfiÓ˜ ∂˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ÂΉ. “∫·ÛÙ·Ï35-40 Ï›·”, 1936. Û. 194. 142 ª∂§π™™∞¡£∏, ¶ƒ√º∏∆∂π∂™ (1932), ÂΉ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 1940. ™. 48. [Ì·˙› Ù˘ ȉ›·˜] 30-50 §Àƒπ∫∏ ∂•√ª√§√°∏™∏, ÂΉ. ª·Ù·Ú¿Áη, 1945. Û. 47. (2) 143 ™π™π§π∞¡√™ ¢∏ª. - ∫∞ƒªπƒ∏™ ¡π∫., √ ¶√π∏∆∏™ ¢∂§∏™, Û‡ÓÙÔÌË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, 1947. ™. 94. [Ì·˙›] ∂ÈÛÎÂÙ‹ÚÈ· οÚÙ· ÙÔ˘ 30-40 “DEMETRIOS SICILIANOS - AMBASSADOR OF GREECE”. 144 [∂ª¶∂πƒπ∫√™ ∞§∂•.] LES ETAPES DE JEAN MOREAS, Lausanne editions La 50-70 Concord, 1948. ™. 197. 145 ∫∞ƒ∞°∞∆™∏™ ª., ∆√ Ã∞ª∂¡√ ¡∏™π, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÓÔ˘‚¤Ï·, ÂΉ. ÿηÚÔ˜, 1954. ∂ÈÎÔÓÔ25-35 ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú¿ÎÙË °ÈÒÚÁÔ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˘. ™. 119. 146 ¶∂∆ƒ√¶√À§√™ ∏§π∞™, ¡π∫√™ °∞µƒπ∏§ ¶∂¡∆∑π∫∏™, ÚfiÏÔÁÔ˜ ¡Ù›ÓÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·Ófi40-60 Ô˘ÏÔ˘, [¯.¯. 1955 ÂÚ.]. ™. 15. 147 ∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™ ¡., √ ∆∂§∂À∆∞π√™ ¶∂πƒ∞™ª√™, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÂΉ. “¢›ÊÚÔ˜’, 1955.

52


∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ °ÈÒÚÁÔ˘ µ·ÚÏ¿ÌÔ˘. ÷ÚÙfi‰ÂÙÔ, Ì ÙÔ ÂÚÈÎ¿Ï˘ÌÌ¿ ÙÔ˘ (·ÚÎÂÙ¿ Êı·Ṳ́ÓÔ), Û. 40-60 497. 148 §∞™∫√™ √ƒ∂™∆∏™, AFRICA, ÔÈ‹Ì·Ù·, ¤Î‰. 1956. ¢›¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. Û. 46. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ºƒ∂°∞∆∞, ÔÈ‹Ì·Ù· ÂÈÏÔÁ‹ (1926-1946), ¤Î‰. “∞ÚÌÔÓ›·”, [¯.¯.]. 40-60 ªÂ ‚ÈÓȤÙ˜ ™. µ¿ÚÏ·. ¢›¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. Û. 110. (2) 149 ƒπ∆™√™ °π∞¡¡∏™, ªπ∞ °À¡∞π∫∞ ¶§∞´ ™∆∏ £∞§∞™™∞, ‰Ú¿Ì· Û ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ, ¶Ô40-50 ÏÈÙÈΤ˜ Î·È §ÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ, 1959. Û. 127. 150 ∫Àƒ√À ∫§∂π∆√™, ∆Ú›· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘: ∫ƒ∞À°∂™ ∆∏™ ¡ÀÃ∆∞™, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1960, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 191/200, (¶ÚÔÔÌfi˜ Ù˘ “∫Ú·˘Á‹˜” ÙÔ˘ °Î›ÓÛÌÂÚÁÎ). ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ª. ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. Û. [¯.·.Û.]. [Ì·˙›] ∑ø¡∏ ÙÔ˘ Guil. Apollinair, ÌÙÊÚ. ∫. ∫‡ÚÔ˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1962. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ÛÙÔÓ ∫·„¿ÛÎË. Û. 14. ¶√π∏ª∞∆∞ ÙÔ˘ Guil. Apollinair, ÌÙÊÚ. ∫. ∫‡ÚÔ˘, º. ∫ÈÛ΋ڷ, ∆. ∫·˙·ÓÙ˙‹, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1967. ªÂ ·ÊȤڈ90-120 ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ ∫. ∫‡ÚÔ˘ ÛÙÔÓ £. ºˆÙÈ¿‰Ë. Û. 22. (3) 151 ¢∏ª∞ƒ∞™ ∫.£., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏™ §√°√∆∂áπ∞™ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ú›˙˜ 25-50 ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜, ÿηÚÔ˜, ‰’ ¤Î‰ÔÛË, 1948. ÕÎÔÔ. Û. 704. 152 °ø°√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞, ∆ƒπ∞ ∫§π∫ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, [¯.¯.]. Û. 39.

40-60

153 ∂§À∆∏™ √¢À™™∂∞™, ∆√ ºø∆√¢∂¡∆ƒ√ ∫∞π ∏ ¢∂∫∞∆∏ ∆∂∆∞ƒ∆∏ √ª√ƒºπ∞, ÚÔÌÂÙˆ›‰· ¡›ÎÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂΉ. ÿηÚÔ˜ 1971. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √ ∏§π√™ √ ∏§π∞∆√ƒ∞™, ÂΉ. ÿηÚÔ˜ 1971. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆√ ª√¡√°ƒ∞ªª∞, ÂΉ. ÿηÚÔ˜ 1972. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ª∞ƒπ∞ ¡∂º∂§∏, ÂΉ. ÿηÚÔ˜ 1980. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √ ªπ∫ƒ√™ ¡∞À∆π§√™, ÚÔÌÂÙˆ›‰· °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˘ ™Ù¤ÚË, ÂΉ. ÿηÚÔ˜ 1985. [Ì·˙›] ∆∞™√À §π°¡∞¢∏ “∆√ ∞•π√¡ ∂™∆π ∆√À ∂§À∆∏”, ÂÈ35-50 Û·ÁˆÁ‹, Û¯ÔÏÈ·ÛÌfi˜, ·Ó¿Ï˘ÛË, µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ªˆÚ·˝ÙË, æ˘¯ÈÎfiÓ 1971. (6) 154 ∫√Àª∞¡∆∞ƒ∂∞™ ª∂¡∏™, ∆∞ ∫∞∏ª∂¡∞, ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜ 1972. ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË 45-50 ÙÔ˘ Û. ∂Ï·ÊÚÒ˜ Êı·Ṳ́ӷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Û. 153. 155 ƒπ∆™√™ °π∞¡¡∏™, ÃÀ™√£∂ªπ™, ÂΉ. “∫¤‰ÚÔ˜”, 1972. ªÂ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘, ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ‹ÏÈÓÔ ·ÁÁÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ¶∂∆ƒ∂™ ∂¶∞¡∞§∏æ∂π™ ∫π°∫§π¢øª∞∆∞, ÂΉ. “∫¤‰ÚÔ˜”, 1973. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] 30-40 ∆√ ∆ƒ∞°√À¢π ∆∏™ ∞¢∂§º∏™ ª√À, ÂΉ. “∫¤‰ÚÔ˜”, 1975. (3) µÏ¤ ηÈ: 48, 229, 483, 53, 395, 850, 940, 59, 18, 371, 203, 493, 782, 25, 574, 201, 682, 194, 210, 21, 606, 171, 843, 813, 819, 217, 399, 568, 834, 192, 189, 633, 712, 353, 614, 357

14. £∂∞∆ƒ√ – ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√™ [156-183] 156 [ª∞πƒπ§À¡ ª√¡ƒ√∂] ¶¤ÓÙ ÌÈÎÚ¤˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ê›Û˜, Ù˘ˆÌ¤Ó˜ Û ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, Ù˘. ∫. ™·ÓÔ‡‰Ë, [¯.¯.] ·fi Ù· ¤ÚÁ·: “¡È·Á¿Ú·˜”, “™Ù¿ÛȘ §ÂˆÊÔÚ›Ԕ, “∂ÊÙ¿ ÃÚfiÓÈ· 40-60 º·ÁÔ‡Ú·”, “√ ¯ÔÚfi˜ ›Ӓ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘”, “¶ÔÙ¿ÌÈ ¯ˆÚ›˜ ∂ÈÛÙÚÔÊ‹”. (5) 157 TERZETTI GIORGIO, LA MORTE DI SOCRATE, DRAMMA, con proemio de Niccolo 40-60 Tommaseo, Firenze (ºÏˆÚÂÓÙ›·), 1866. ™. 51.

53


158 Ã∞§Àµ√¶√À§√™ Ã.°., √ ™∂ª¡√∆Àº√™, ‰Ú¿Ì· ΈÌÈÎfiÓ ÂȘ Ú¿ÍÂȘ ¤ÓÙÂ, Ù˘. Ù˘ “£¤ÌȉԘ”, 1872. ™. 110. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ™√À∆™√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™, “√ ∞™ø∆√™”, Έ̈‰›· ÂȘ 70-100 ¤ÓÙ Ú¿ÍÂȘ, Ù˘. §.¢. µÈÏÏ¿Ú·, 1865. ™. 93. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜. 159 Ã∞∆∑∞∫√™ ª∞∆£∞π√™, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, ∞À∆√∫ƒ∞∆øƒ ∆√À µÀ∑∞¡∆π√À, 50-70 ‰Ú¿Ì· ÙÚ›Ú·ÎÙÔÓ ¤ÌÌÂÙÚÔÓ, Ù˘. ∂ÚÌÔ‡, 1880. ™. 91. 160 “∂µ¢√ª∞¢π∞π√¡ £∂∞∆ƒπ∫√¡ ºÀ§§√¡” ªÂÙ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞. ∞ÚÛ¤30-60 Ó˘, ¤ÙÔ˜ ∞’, ʇÏÏÔÓ 11, ∞ı‹Ó·È 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1881. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. 4. 161 §∞™∫∞ƒ∏™ ¡π∫., ª∞§§π∞ ∫√Àµ∞ƒπ∞, Έ̈‰›· ÂȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÚÂȘ, Ù˘. Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, 1899. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ¶∞¶∞∑√°§√À £∂√¢., “∆√ ¢ƒ∞ª∞ ∆√À ƒøª∏√À ¶√À ∂°π¡∂ ∫øªø¢π∞”, Έ̈‰›· ÂȘ ÙÚÂȘ Ú¿ÍÂȘ, ¤Î‰. 1952. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ª∞ƒ∫∞∫∏™ ¶∂∆ƒ√™, “∆√ Ã∆π∫π√” ËıÔÁÚ·Ê›·, ¤Î‰. ™. ºˆÙÈ¿‰Ô˘, 1935. [‰ÂÌ. Ì·˙›] LYTTON VULWER, “∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∆∏™ §Àø¡ ◊ ∂ƒø™ ∫∞π ∂¶∞ƒ™π™”, ‰Ú¿Ì· ÂȘ Ú¿ÍÂȘ 5, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1882. [‰ÂÌ. Ì·˙›] GOETHE J.W., “√ ∫§∞µπ°π√™”, ÙÚ·Áˆ‰›· ÂȘ Ú¿ÍÂȘ 5, ÌÙÊÚ. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘ µÏ¿¯Ô˘, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1882. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ª√¡∆π∫π¡∏™ °∞∂∆∞¡√™, “°∞§π§∞π√™” ‰Ú¿Ì· ÈÛÙÔÚÈÎfiÓ ÂȘ ̤ÚË Ù¤ÛÛ·Ú·, ÌÙÊÚ. ¢ÈÔÓ. ¶. §¿ÌÚÔ˘, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1882. [‰ÂÌ. Ì·˙›] DELPIT ALBERT, “√ Àπ√™ ∆∏™ ∫√ƒ∞§π∞™, ‰Ú¿Ì· ÂȘ Ú¿ÍÂȘ 90-150 Ù¤ÛÛ·Ú·˜, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1883. 162 ƒ∞°∫∞µ∏™ ∫§∂ø¡, ∏ƒ∞∫§∂π√™, ‰Ú¿Ì· ÂȘ ̤ÚË ¤ÓÙÂ, ÌÂÙ¿ ÛËÌÂÈÒÛˆÓ, ÂÓ §ÂÈ„›·, ÂÎ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∆˘ÔÁÚ·Ê›·˜ °. ¢ÚÔ˘ÁÔ˘Ï›ÓÔ˘, 1885. ¢›¯ÚˆÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆√ ¶Àƒ À¶√ ∆∏¡ ∞π£∞§∏¡, Έ̈‰›· ÂȘ ̤ÚË ‰‡Ô, ÂÓ §ÂÈ„›·, ÂÎ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∆˘ÔÁÚ·Ê›·˜ °. ¢ÚÔ˘ÁÔ˘Ï›ÓÔ˘, 1885. ¢›¯ÚˆÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë ΢ڛˆ˜, ¯Ú˘Û¤˜ 90-120 ·Î̤˜. ™. 176 163 “¡À∫∆∂ƒπ™” ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· £Â·ÙÚÔÛ·Ù˘ÚÈ΋ ∂ÊËÌÂÚ›˜, ¤ÙÔ˜ ∞’, ·ÚÈı. 1-36 (1901-1902) & ¤ÙÔ˜ µ’, ·ÚÈı. 37-41 (1902), ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ - ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ∫.°. ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ¢ÂÌ. Û ¤Ó· ÙfiÌÔ. ™¯. 100-150 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ. 164 [ª∂§§√¢ƒ∞ª∞∆π∫∏ µπµ§π√£∏∫∏ º∂•∏] ∂È̤ÏÂÈ· ¢. §·‡Ú·Î·, 3 Ù‡¯Ë: ª¶√∂ª, ÌÂÏfi‰Ú·Ì· ÂȘ Ú¿ÍÂȘ 4, ÌÔ˘ÛÈ΋ °. ¶Ô˘ÙÛ›ÓÈ, 1909. [Ì·˙›] ª∂ºπ™∆√º∂§∏™, ÌÂÏfi‰Ú·Ì· ÂȘ ̤ÚË 2 Î·È Ú¿ÍÂȘ 5, ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞ÚÚ›ÁÔ˘ ªÔ˚Ùfi, 1909. [Ì·˙›] √ ∫√Àƒ∂À™ ∆∏™ 60-80 ™∂µπ§§∏™, ΈÌÈÎfiÓ ÌÂÏfi‰Ú·Ì· ÂȘ Ú¿ÍÂȘ 3, ˘fi π. ƒÔÛ›ÓË, 1909. (3) 165 “∫∞§§π∆∂áπ∫√¡ §∂À∫øª∞ ∂§§∏¡π∫√À §Àƒπ∫√À £∂∞∆ƒ√À”, ∂ΉÔÙÈ΋ ŒÓˆÛȘ ∞ıËÓÒÓ, ̤ÚÔ˜ ÚÒÙÔÓ £π∞™√™ ∂§™∞™ ∂¡∫∂§, 1919, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¢ËÌ. π. ¶›Ë. ∂ÏÏËÓÔ 100-200 °·ÏÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. 87. 166 [§∞™∫∞ƒ∏™ ¡.] ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÔÈËÙÈÎÒÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘. ∂ÈÛÙÔÏfi¯·ÚÙÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ £Â·ÙÚÈÎÒÓ ™˘ÁÁڷʤˆÓ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [28x20 ÂÎ.] 90-100 167 [£π∞™√™ ∫√∆√¶√À§∏, Ã∂§ª∏, MYPAT - POZAN - ºYP™T, NEA ™KHNH (£EATPO §OYNA ¶APK) 1928-1930] πÛÙÔÚÈÎfi AÚ¯Â›Ô Ì 230 ÂÚ. ÌÔÓfiÊ˘ÏÏ· ı·ÙÚÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ıÈ¿ÛˆÓ (‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ). Afi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔ˘ÚÓ¤ (Û EÏÏ¿‰·, 54


K‡ÚÔ, K¿ÈÚÔ, AÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·). M ÂÈÎfiÓ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ (Zˆ˙Ò NÙ·ÏÌ¿˜, °. B·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘, B. §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë, Î.¿.). E›Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÚ. 64 ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ۯÂÙÈο ·ÔÎfiÌÌ·Ù· Ù‡Ô˘ (ÎÚÈÙÈΤ˜) ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ˘fi ›‰Ú˘ÛË EıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ (ÛÎÔfi˜, ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û¯¤‰ÈÔ NfiÌÔ˘, Î.¿.). EÈÌÂÏËÙ‹˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô °. °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. §Â‡ÎˆÌ· Ì ÂÈÎÔÏÏ‹ÛÂȘ Â› 700-1000 Ï˘ÙÒÓ Ê‡ÏψÓ, ¯·ÚÙfi‰ÂÙÔ. ™¯‹Ì· ʇÏÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ. 168 [ºπ°√Àƒ∂™ ∫∞ƒ∞°∫π√∑∏] ∂Ù¿ ÌÈÎÚ¤˜ οÚÙ˜ (Èı·ÓÒ˜ ÁÈ· ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ ·È¯Ó›‰È), ¤Á¯ÚˆÌ˜ “√ÛÌ¿Ó ∞Á¿˜”, “ªÔÚÊÔÓÈfi˜”, “∂‚Ú·›Ô˜”, “÷Ù˙È·‚¿Ù˘”, Î.¿., [1940 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿40-50 ÛÂȘ [5x5 ÂÎ.]. (7) 169 [OI¢I¶OY™ TYPANNO™ – ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ £∂∞∆ƒ√À] ∂£¡π∫√¡ £∂∞∆ƒ√¡, ø¢∂π√¡ ∏ƒø¢√À ∆√À ∞∆∆π∫√À, “™√º√∫§∂√À™ - √π¢π¶√À™ ∆Àƒ∞¡¡√™”, 1941. [Ì·˙›] [µ∞™π§π∫√¡ £∂∞∆ƒ√¡ £∂™™∞§√¡π∫∏™, “∂Àƒπ¶π¢√À ∂∫∞µ∏ ™√º√∫§∂√À™ √π¢π¶√À™ ∆Àƒ∞¡¡√™”, 1955. [Ì·˙›] ø¢∂π√¡ ∏ƒø¢√À ∞∆∆π∫√À, “√π¢π¶√À™ ∆Àƒ∞¡¡√™”, 1951. [Ì·˙›] ∫ƒ∞∆π∫√¡ £∂∞∆ƒ√¡ µ√ƒ∂π√À ∂§§∞¢√™, “√π¢π¶√À™ ∆Àƒ∞¡¡√™”, 1969. [Ì·˙›] ¢‡Ô ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Ì ¿ÚıÚ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ 50-70 √ȉ›Ô‰·. (6) 170 ∫∞∆™∂§∏™ ¶∂§√™, ∫ÚÈÙÈο ¢ÔΛÌÈ· Î·È ªÂϤÙ˜ °Àƒø ∞¶’ ∆√ £∂∞∆ƒ√, ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ, √ ™·›ÍËÚ ∫ˆÌˆ‰ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¢ˆ‰ÂοÙË ¡‡¯Ù·, Ÿˆ˜ ∞Á·¿ÙÂ, ÂΉ. ∞ÚÈÛÙ. ª·˘25-45 Ú›‰Ë˜, 1943. •˘ÏÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ∆¿ÛÛÔ˘. ™. 158. 171 ª∂§∞™ ™¶Àƒ√™, ∫ø™∆∏™ ¶∞§∞ª∞™, ·fi ÙȘ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “∫˘‚¤Ï˘”, ÂΉ. 15-25 “¶·ÚıÂÓÒÓ”, 1943. ™. 32. 172 [°∞´∆∞¡√™ °π∞¡.], LE THEATRE NEOGREC, HISTOIRE ABREGEE DU THEATRE NEOGREC, traduite du Grec par Jean Gaitanos, edit. Dirfos, 1957. ™. 83+28 ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ 35-45 ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 173 ¡∂∑∂ƒ Ãπ™∆√º., ¶∂¡∏¡∆∞ Ã√¡π∞ £∂∞∆ƒ√, ÂΉ. “¢›ÊÚÔ˜” 1959. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ∏ ̷Τٷ ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë, ÙÔ ÔÚÙÚ·›ÙÔ Ù˘ ÛÂÏ. 6 Â›Ó·È ÙÔ˘ ¡. 35-50 §‡ÙÚ·. ∞ÚÈıÌË̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. ∞ÔÎÔÏÏË̤ÓË Ú¿¯Ë, Û. 180. 174 “∆√ ∂§§∏¡π∫√ Ã√ƒ√¢ƒ∞ª∞”, ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÃÔÚÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜, 1961. ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔÈ: ¢. ÷ÚÈÛÈ¿‰Ë˜, ¢. ¶·ÙÚ›‰Ë˜, ª. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¶. ª˘ÏˆÓ¿˜. √È ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔÈ: ¢. º·ÙÔ‡ÚÔ˜. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË Î·È ¤Á¯ÚˆÌË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. 40-60 ™¯. 4Ô, Û. 209. 175 [∂°∫§∏ª∞ ™∆√ ∫√§ø¡∞∫π] ¢È·ÊËÌÈÛÙÈο Î·È ·Ê›Û˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ 25-30 “ŒÁÎÏËÌ· ÛÙÔ ∫ÔψӿÎÈ” (ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ °. ª·Ú‹). (3) 176 “√ ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√™”, ¶·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô˜ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “LE CINEMA” ÙÔ˘ √›ÎÔ˘ Larousse, ÙfiÌÔ˜ 1Ô˜ & 2Ô˜, ÂÈ̤ÏÂÈ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂΉfiÛˆ˜ ƒ√∑π∆∞ ™ø∫√À, ÂΉ. ¶¿˘ÚÔ˜, 1968. ªÂ ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ: ƒ·ÈËÌfiÓ ª·ÚοÓ, ªˆÚ›˜ ªÂÛÛ‡, ¶È¤Ú ªÔ˘·ÁȤ, ¶È¤Ú ∂Ì·ÚÓÙÈÓΤ, ∑·Ó §Â ¡Ù˘Î, ∞ÓÙÚ¤ ª·ÚÙ¤Ó, ∑·Ó §Ô˘ ¶·ÛÛ¤Î, ¶È¤Ú ∆‚ÂÓ¿Ú. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ™¯. º‡ÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. 260+352. (2) 35-60 177 [ª∞ƒπ¡√™ π√ƒ¢∞¡∏™] ∂Ù¿ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ı·ÙÚÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË ª·Ú›ÓÔ˘, [¯.¯.]. ∞fi Ù· ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·: “∆Ô˘ ∫Ô˘ÙÚÔ‡ÏË Ô °¿ÌÔ˜” ÙÔ˘ ∞ÏÂ55


Í¿Ó‰ÚÔ˘ ƒ›˙Ô˘ ƒ·Áη‚‹, “√ȉ›Ô˘˜ ∆‡Ú·ÓÓÔ˜” (2), “√ °˘ÚÔÏfiÁÔ˜” ÙÔ˘ ¡. ∑·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, “∆Ô •¤ÓÔ „ˆÌ›” ÙÔ˘ π‚¿Ó ∆Ô˘ÚÁΤÓÈÂÊ (3). √È 5 Û ۯ‹Ì· ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi Î·È ÔÈ 2 Û ۯ‹Ì· 35-60 fiÁ‰ÔÔ ÂÚ. (7) 178 [§√°√£∂∆π¢∏™ µ.], ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê›Û·, ¤Á¯ÚˆÌË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ “ŒÓ·˜ ◊Úˆ·˜ Ì ·70-90 ÓÙÔ‡ÊϘ” Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ µ. §ÔÁÔıÂÙ›‰Ë, [¯.¯.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [79x60 ÂÎ.]. 179 ∫∞∫√Àƒ∏ ∫∞∆∂ƒπ¡∞, ¶ƒ√´™∆√ƒπ∞ ∆√À £∂∞∆ƒ√À, ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜, ÂΉ. ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∂ÈÛÙËÌÒÓ, 1974. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ¤Á¯ÚˆÌË ÂÈÎÔ50-100 ÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ™¯. º‡ÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. 480. 180 [µ∞∫πƒ∆∑∏™ °.], ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·Ê›Û· Ù˘ “∆˙¿ÈÏ ºÈÏÌ”, ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “∏ £˘Û›· Ù˘ ª¿Ó·˜” Ì ÙÔ˘˜: ™Ì·ÚԇϷ °ÈÔ‡ÏË, ∂Ï. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î.¿., ÂÎÙ. ¶Â¯ÏÈ‚·Ó›‰Ë, [¯.¯.], ˘ÔÁÂÁÚ·Ì70-90 ̤ÓË ·fi ÙÔÓ °. µ·ÎÈÚÙ˙‹ ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [75x56 ÂÎ.]. 181 [ª∂ƒ∫√Àƒ∏ ª∂§π¡∞] ª∂§π¡∞ºπ§ª ∂.¶.∂., π‰ÈˆÙÈÎfi ™˘ÌʈÓËÙÈÎfi ÌÂٷ͇ ª. ªÂÚÎÔ‡ÚË Î·È ª¤Ù˘ µ·Ï¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “§ÒÚ· Î·È ªÚ¤ÓÙ·” Û ÛÂÓ¿ÚÈÔ - ÛÎËÓÔıÂÛ›· Jules Dassin, 1977. ™‡ÓÔÏÔ 10 ¿ÚıÚˆÓ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ª. ªÂÚ100-200 ÎÔ‡ÚË. ™. 5. 182 [£∂∞∆ƒ√ ™∫πø¡ π¡¢√¡H™π∞™] “√ ¶ƒπ°∫π¶∞™ µ∞∆ƒ∞Ã∞¡£ƒø¶√™”, ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ πÓ‰ÔÓËÛÈ·ÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ ÂÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô fi„ÂȘ. ºÙÈ·Á̤ÓË ·fi ‰¤ÚÌ· Î·È Í‡ÏÔ. ªÂ ‰‡Ô Ï·‚¤˜ Î·È ÎÈÓËÙfi ¤Ó· ̤ÏÔ˜. ∞Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È (¤ÙÔ˜ ;) 1882. ∆Ô Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Wayang Î·È ·ÓÙÏ› ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi Ù· πÓ‰Èο ŒË. 130-180 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [53x30 ÂÎ.] 183 [∑ø∏ §∞™∫∞ƒ∏ - ª∞πƒπ§À¡ ª√¡ƒ√∂] £Â·ÙÚÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ (ÔÏfiÛˆÌÔ “Ì·ÁÈfi”) Ù˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜ ∑. §¿ÛηÚË ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ª. ªÔÓÚfi (§ÔÚ·Ï¿˚) ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “√È ÕÓ‰Ú˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ •·Óı¤˜” ÙÔ 1983, ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ª›Óˆ·, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù. º·ÛÔ˘Ï‹. ™¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÛÎËÓÔÁÚ¿ÊÔ - ÂÓ‰˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ ¡. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ Î·È ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔÓ Á¿ÏÏÔ Ìfi‰ÈÛÙÚÔ °Î˘. ∆Ô ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Â›Ó·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ˙ Î·È Â›Ó·È ÎÂÓÙË̤ÓÔ Ì ÂÙÚ¿‰È·. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô2500-4000 χ ηϋ. µÏ¤ ηÈ: 60, 637, 200, 231, 708, 92, 524, 187, 348, 356

15. µπµ§π√ºπ§π∫∂™ – ∞ƒπ£ª∏ª∂¡∂™ – ¶ƒø∆∂™ – ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡∂™ ∂∫¢√™∂π™ – µπµ§π√¢∂™π∂™ [184-239] 184 [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor], THE ILIAD & ODYSSEY OF HOMER, engraved from the compositions of John Flaxman, published by Longman, London 1805. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: 39 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎ. ÁÈ· ÙËÓ πÏÈ¿‰·, (OÈ ÈÓ. 1, 2, 5, ¯·Ú·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ William Blake), 34 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎ. ÁÈ· ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Î·È “THE THEOGONY, WORKS & DAYS & THE DAYS of HESIOD” 37 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎ. “COMPOSITIONS FROM THE TRAGEDIES OF AESCHYLUS” designed by Flaxman, edit. London 1831, 36 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎ. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ Î·È ¯Ú˘650-800 Û¤˜ ·Î̤˜, 156 ʇÏÏ· ÂÚ.

56


185 [FLAXMAN JOHN (1755-1826) sculptor], THE DIVINE POEM OF DANTE ALIGHIERI, containing HELL, PURGATORY and PARADISE, with quotations from the Italian and translations from the version of the reverend H. Boyd to each plate, published by Longman, London 1807. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: 38 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎ. ÁÈ· ÙËÓ KfiÏ·ÛË, 38 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÁÈ· ÙÔ K·ı·ÚÙ‹ÚÈÔ Î·È 33 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ500-700 ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ·Î̤˜, 110 ʇÏÏ· ÂÚ. 186 [£∂√¢O™π√À ∫∞¡√¡∂™], IMMANUELIS BEKKERI, ANECDOTA GRAECA, vol. tertium, THEODOSII CANONES, EDITORIS ANNOTATIO CRITICA, INDICES, typis et impensis G. Reimeri, Berolini 1821. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. µÈ‚ÏÈÔ‰. Û‡Á¯ÚÔÓË, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 70-90 1466. 187 µ√§∆∞πƒ√™, ™∂ªπƒ∞ªπ™, ÙÚ·Áˆ‰›· ÂȘ ¤ÓÙ ÙÌ‹Ì·Ù·, ÌÂÙÂÓ¯ı›۷ ÂȘ ÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓËÓ ËÌÒÓ ˘fi ∑.ª., ÂÓ µÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›ˆ 1844. [‚Ï. °Î›ÓË - ª¤ÍË 4073]. µÈ‚ÏÈÔ‰. Ù¤¯Ó˘, 150-200 Û. 126. 188 CHATEAUBRIAND, ATALA, avec le dessins de GUSTAVE DORE, librairie Hachette, Paris 1863. ªÂ 30 ÂÚ. ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. ʇÏÏÔ˘, Û. 200-300 11+77+30. 189 ¢√¡ ∫πÃø∆∏™, √ ª∞°∫∏™π√™, ªÂÙ·ÊÚ·Ûı›˜ ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Î·È ÂΉÔı›˜ ˘fi π. πÛȉˆÚ›‰Ô˘ ™Î˘Ï›ÛÛË, ÎÔÛÌËı›˜ ‰Â ‰È· 13 ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ (ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘) ˘fi Gustave Dore, ÂÓ ∆ÂÚÁ¤ÛÙË, Ù˘. ÙÔ˘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡ §fi˘‰, 1864. ™. 407. A’ ¤Î‰ÔÛË EÏÏËÓÈ΋. 200-400 190 MILTON JOHN, LE PARADIS PERDU, traduction de CHATEAUBRIAND, precede de reflectons sur la vie et les ecrits de MILTON par LAMARINE, edit. Amable Rigaud, Paris 1868. ªÂ 27 ÔÏÔÛ¤Ïȉ· ¯·Ú·ÎÙÈο. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û·Ṳ̂ӷ η¿ÎÈ· Î·È Ú¿¯Ë, Û¯. ʇÏ180-250 ÏÔ˘, Û. 157. 191 LE LIVRE DE RUTH, TRADUIT DE LA SAINTE BIBLE par LEMAISTRE DE SACY, librairie hachette, Paris 1876. ∂ÓÓ¤· ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. √ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Delacroix. ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ¢. ¡ÂÁÚÔfiÓÙË (1881). ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰., ÂȉÈÔÚıˆÌ¤ÓË Ú¿¯Ë, ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ‰È·140-190 ÎÔÛÌËÙÈÎfi˜ “ı˘ÚÂfi˜” Ì ¯Ú˘ÛÔÙ˘›·. Û. [¯.·.Û.] 13+9 ʇÏÏ· ÂÚ. 192 ªπ§∆ø¡, ∞¶√§∂™£∂π™ ¶∞ƒ∞¢∂π™√™, Ó˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔÓ ÂÍÂÏÏËÓÈÛı›˜ Î·È ÂÓ Ùˆ ηٿ ÙfiÓÔÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈÎÒ Âͷ̤ÙÚˆ ÔÈËı›˜, ˘fi ∞§∂•∞¡¢ƒ√À ™. ∫∞™¢∞°§∏ ∆√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∂ø™, ÌÂÙ¿ ÂÓÙ‹ÎÔÓÙ· ÂÈÎfiÓˆÓ (͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘) ˘fi °√À™∆∞À√À ¢√ƒ∂, ÂÓ §ÔÓ‰›ÓÔ 1887, Ù˘. °. ¢ÚÔ˘ÁÔ˘Ï›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÓ §ÂÈ„›·. ™¯. 4Ô, ‚È‚ÏÈÔ‰. 200-400 ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, Û. 171 193 BERTHET ELIE, L’EXPERIENCE DU GRAND-PAPA, Paris 1888. ¢Ú·Ì·ÙÔÔÈË̤ÓË º˘ÛÈ΋ πÛÙÔÚ›·, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË Ì ¯·Ú·ÎÙÈο (͢ÏÔÁڷʛ˜) ·fi ÙÔÓ C.E. MATTHIS. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ Ì ¯Ú˘ÛÔÙ˘›·, ÎfiÎÎÈÓÔ. ∞ÔÎÔÏÏË̤ÓË Ú¿¯Ë, Û. 144. 40-60 194 [¢∞¡∆∏™] DANTE’S INFERNO, PURGATORIO and PARADISO, translated into Greek verse by Musurus Pasha, London 1890. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 600. 100-200

57


195 [DORE GUSTAVE - CRUCHET], HISTOIRE DE LA SAINTE BIBLE. ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT, par L’Abbe Cruchet, edit. Alfred Mame et Fils, Tours 1893. ªÂ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ¯·Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ °Ô˘ÛÙ·‡Ô˘ ¡ÙÔÚ¤ (ÂÚ. 40 ÔÏÔÛ¤Ïȉ·). ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰, ÕÁÁÂÏÔ˜ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ¯Ú˘Ûfi - ¤ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ÂÌÚÔÛıfiÊ˘ÏÏÔ, ¯Ú˘Û¤˜ ·Î̤˜, ÛΛÛÈÌÔ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, Û. 520. 150-200 196 ªπ§∆ø¡, √ ∞¶√§∂™£∂π™ ¶∞ƒ∞¢∂π™√™, ηٿ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛÈÓ ÂÎ ÙÔ˘ ∞ÁÁÏÈÎÔ‡ ˘fi ¶·‡ÏÔ˘ ¶Ú·ÙÛÈ¿ÙÔ˘, ¤Î‰ÔÛȘ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂÙ¿ 50 ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÙÔ˘ Dore, ÂΉ. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¢. º¤Í˘, 1896. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 314. 80-120 197 HOGARTH WILLIAM,THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM HOGARTH, in a series of 150 steel engravings, from the original pictures, with an introductory essay by JAMES HANNAY, London [¯.¯.]. §Â‡ÎˆÌ· 28 ÔÏÔÛ¤ÏȉˆÓ ¯·ÏÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÔÈΛϷ ı¤Ì·Ù· (“¢ÔÓ ∫ȯÒÙ˘”, “∞Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘”, Î.¿.). µÈÔÌ˯. ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. 4Ô. ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ÙÔÌ. 70-140 198 ∞£∏¡∞π√™ ∞πª., √ §∏™∆∞ƒÃ√™ ¡∆∞µ∂§∏™ ∫∞π ∏ ∞πê∞§ø™π∞ ∆ø¡ °∞§§ø¡ ∞•πøª∞∆π∫ø¡, ÂΉ. °. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ∞. ™·Ú·‚¿ÓÔ˜, [¯.¯., 1900 ÂÚ.]. √ÏÔÛ¤Ïȉ˜ Ì·˘Úfi·ÛÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë, ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÂÌ., Û. 783. 90-180 199 [¡∞¶√§∂ø¡] DAYOT ARMAND, NAPOLEON RACONTE PAR L’IMAGE D’APRES LES SCULPTEURS, LES GRAVEURS ET LES PEINTRES, Libr. Hachette, Paris 1902. ∂ȉÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· (ÛÂÏ. 309-328) “L’Ecriture de Napoleon”. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶Ú¿ÛÈÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 384+5. 170-250 200 Ã√ƒ¡ ¶∞¡∆∂§∏™, ∆√ ∞¡∂Ã∆πª∏∆√ ‰Ú¿Ì· Ì ÙÚ›· ̤ÚË, √ •∂¡√™ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, ¤Î‰. 1906. Û. 113. 30-40 201 ∏¶∂πƒø∆∏™ ∆πª√™, √ §∏™∆∞ƒÃ√™ ∆∑∞∆∑∞™, ÔÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎÔ› ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ÈÔ ·ÈÌÔ‚fiÚÔ˘ Î·È ÈÔ ·ÓÔ‡ÚÁÔ˘ Ï‹ÛÙ·Ú¯Ô˘, Ì ÂÈÎfiÓ·˜ Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, (ʈÙ. Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÃÚËÛÙ›‰Ë Î·È ¿ÏψÓ), ÂΉ. ¢. ¢ÂÏ‹˜ & π. ∆Û›˘, [1910 ÂÚ.]. ¢ÂÌ., Û. 288. 80-120 202 ¢√Àª∞™ ∞§., √π ∆ƒ∂π™ ™øª∞∆√ºÀ§∞∫∂™, (∞’ ¤Î‰ÔÛË, Ï‹Ú˘, Ì ÂÈÎfiÓ·˜ ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘), ÂΉ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, 1910, Ù. 3. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ú¿¯Â˜. (3) 90-160 203 [∫∞°π∞ª √ª∞ƒ - ∫∞∆™πª¶∞§∏™], ∆∞ ƒ√Àª¶∞°π∞∆ ∆√À √ª∞ƒ ∫∞°π∞ª, 1919. ŒÎ‰ÔÛË 850 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ. ∆‡ˆÌ· Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ¶ÂÚ›Ù¯ÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. °·ÓÈ¿240-400 ÚË [1959], ‰¤ÚÌ· Ì ¯Ú˘Û¤ÎÙ˘Ë Û‡ÓıÂÛË ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ, Û. 124. 204 ¶∞§∞ª∞™ ∫ø™∆∏™, ∆∞ ¶∞ƒ∞∫∞πƒ∞, Ì’ ¤Ó·Ó ÚfiÏÔÁÔ, ÂΉ. π.¡. ™È‰¤Ú˘ [1919]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 161. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √π ¶∂¡∆∞™À§§∞µ√π, ∆∞ ¶∞£∏∆π∫∞ ∫ƒÀº√ªπ§∏ª∞∆∞, √π §À∫√π, ¢À√ §√À§√À¢π∞ ∞¶√ ∆∞ •∂¡∞, ÂΉ. π.¢. ∫ÔÏÏ¿80-120 ÚÔ˜, 1925. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë ÂÏ·ÊÚÒ˜ Êı·Ṳ́ÓË, Û. 139.(2) 205 ARNOUX ALEXANDRE, LA LEGENDE DU ROI ARTHUR, d’apres les textes anciens, L’Edition d’Art, Paris 1920, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 1103/1500 Û ¯·ÚÙ› Japon. ªÂ 22 ¤Á¯Úˆ170-270 ̘ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞. Rackham. ™¯. 4Ô, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 113. 58


206 RABELAIS FRANCOIS, GARGANTUA & PANTAGRUEL, texte transcrit et annote par HENRI CLOUZOT, et illustre de 525 vignettes par JOSEPH HEMARD, edit. G. CRES, Paris 1922. ™¯. 4Ô, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, Û. 813. 120-150 206‚ FRANCE ANATOLE, OEUVRES COMPLETES ILLUSTREE DE ANATOLE FRACE, edit. Calmann-Levy, Paris 1925-1934, Ù. 23 (Ë Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ 25 ÙfiÌÔÈ, Ï›Ô˘Ó: Ô 4Ô˜ Î·È Ô 25Ô˜ ÙfiÌÔ˜). ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì Ï‹ıÔ˜ ·˘ıÂÓÙÈÎÒÓ Í˘ÏÔÁÚ·ÊÈÒÓ. [÷ڿÎÙ˜ ∑ˆÁÚ¿ÊÔÈ: Baudier A., Prinet X., Dufour E., Vital-Prost, Malcouvonne, Hermann P., Legrand E., Carlegle, Roubille, Latour A., Caillaud L., Î.¿. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ, ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ Anatol France ·fi ÙÔ˘˜ Edgar Chahaine (Û¯¤‰ÈÔ) Î·È J.A.Hoffmann (¯¿Ú·ÍË)]. ™ÙÔÓ 5Ô ÙfiÌÔ (ÛÂÏ. 462-468) ÌÂϿӈ̷. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜ (ÌfiÓÔ Ô 24Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ‰Â̤ÓÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, Â›Û˘ Ï¿ıÔ˜ Û‹Ì·ÓÛË ÛÙËÓ Ú¿¯Ë ÙÔ˘ 17Ô˘ ÙfiÌÔ˘, ·Ó·700-1200 ÁÚ¿ÊÂÈ 18Ô˜). (23) 207 °ƒÀ¶∞ƒ∏™ π.¡., ™∫∞ƒ∞µ∞π√π ∫∞π ∆∂ƒƒ∞∫√∆∆∂™, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 650/800. ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ˆÌ¤ÓË Û ¯·ÚÙ› ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ì ۯ¤‰È· Ù˘ ¶ÔÏ˘Í¤Ó˘ π. ¢ËÌ·Ú¿ (·˘ıÂÓÙÈΤ˜ ͢ÏÔÁڷʛ˜). ¢›¯ÚˆÌË, Ì·‡ÚÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Ï›ÁÔÈ ÏÂΤ‰Â˜ ˘ÁÚ·Û›·˜, Û. 151. 100-150 208 ¢∞º¡∏ ∞πªπ§π∞, ∆√ ∆∞§∞¡∆√ ∆∏™ ™ª∞ƒø™, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÂΉ. π.¡. ™È‰¤Ú˘, [¯.¯. 30-40 1930 ÂÚ.]. ªÂ ÛΛÙÛÔ Ù˘ Û. ·fi ÙÔÓ ™. µÈοÙÔ. Û. 175. 209 Ãπ™∆√¢√À§√™ ∞¡∆., Àª¡√™ ¶ƒ√™ ∆∏¡ √∫¡∏ƒπ∞¡, ÔÎÓËÚ›· Ì‹ÙËÚ ¿Û˘ ÚÔfi20-30 ‰Ô˘, [∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 1932]. •ÂÎÔÏÏË̤ÓÔ ÂÌÚÔÛıfiÊ˘ÏÏÔ. Û. 54. 210 ™π∫∂§π∞¡√™ ∞°°∂§√™, ∏ ¢∂§ºπ∫∏ ∂¡ø™∏ (∂¡∞ ¶ƒ√∞¡∞∫ƒ√À™ª∞) ¤Î‰. 1932. 50-100 ¢Â̤ÓÔ Ì ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ¯·ÚÙfiÓÈ, Û. 47. 211 [∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞™ π.], °∞∆√¶√À§√™ ¢., πø∞¡¡∏™ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞™, √ ¶ƒø∆√™ ∫Àµ∂ƒ¡∏∆∏™ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, ÂΉ. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘, 1933. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 288/550, ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ ∫·ÛÙ·Ó¿ÎË Î·È ™·¯‹. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û¯. 4Ô ÌÂ100-150 Á¿ÏÔ, Û. 168. 212 ¶∞¶∞¡∆ø¡π√À ∑∞Ã., √£ø¡ ∫∞π ∏ ƒøª∞¡∆π∫∏ ¢À¡∞™∆∂π∞ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ∞’ - ŸıˆÓ - §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ µ’, ÂΉ. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘, [1934]. ªÂ ‰‡Ô ͢ÏÔÁڷʛ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¶¤ÙÂÚ ÊÔÓ ∂˜ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË ÕÁÁ. £ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÏÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰. ·fi ÙËÓ “µÈ90-130 ‚ÏÈÔÊÈÏÈ΋ °ˆÓÈ¿”, Û. 256. 213 ¶∞¶∞¡∆ø¡π√À ∑∞Ã., ∞°π√¡ √ƒ√™, ÚˆÙfiÙ˘˜ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Î·È ¯·Ú·Á̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ∂˘ı. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÏÈÓfi‰ÂÙË ÂÈ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË, 80-120 1934, Û. 222. 214 [∫√°∂µπ¡∞™ §.], ∆Ú›· ÌÏÔÎ Ì ¤Á¯ÚˆÌ· ÂÈÛÙÔÏÈο ‰ÂÏÙ¿ÚÈ·: “Athenes”, “Mycenae Epidauros - Nauplia”, “Delphes”, [¯.¯.]. (3) 50-70 215 £∂√∆√∫∞™ °πøƒ°√™, ∞ƒ°ø, Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ÔÚÈÛÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Û’ ¤Ó·Ó ÙfiÌÔ, ∞’ ¤Î‰. “¶˘Ú100-200 Ûfi˜”, 1936. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 483. 216 [GALANIS D. - SHAKESPEARE W.] THE COMEDIES HISTORIES & TRAGEDIES of William Shakespeare, The Limited Editions Club, New York 1939. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú.

59


1341/1950. ªÂ ¤ÓÙ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ. °·Ï¿ÓË (Ì·‡ÚÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Û ÊfiÓÙÔ ÙÂÚ·ÎfiÙ·˜). ™¯. 450-550 ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, ¯·ÚÙfi‰ÂÙÔ Ì ÏÈÓ‹ Ú¿¯Ë, Û. 120+1. 217 ™π∫∂§π∞¡√™ ∞°°∂§√™, ∫ø™∆∏™ ¶∞§∞ª∞™, ÂΉ. “ÕÏÊ·”, 1943. (√ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ 60-80 ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∫˘‚¤Ï˘ ÛÙȘ 25 ª·˝Ô˘ 1943). ªÂ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û. ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™. 63. 218 °∫∞∆™√™ ¡π∫√™, ∞ª√ƒ°√™, ∞’ ¤Î‰., ÿηÚÔ˜, 1943. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË 300 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, ·Ú. 2/300. ¢›¯ÚˆÌË Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. 250-350 Û. [¯.·.Û.]. 219 “ºπ§√§√°π∫∏ ¶ƒø∆√Ã√¡π∞ 1944”, ÃÚfiÓÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ÂΉfiÙ˘ ∞ÚÈÛÙ. ¡. ª·˘Ú›‰Ë˜. ŒÁ¯ÚˆÌÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È 6 ͢ÏfiÁڷʘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ∆¿ÛÛÔ˘ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú¿ÎÙË (ÛÂÏ. 88-89), ·ÎfiÌË ÂÈÎfiÓ˜ ™. µ·ÛÈÏ›Ԣ, °Î›Î· Î.¿. ¢ËÌÔÛȇ̷ٷ: ∞. ™ÈÎÂÏÈ·ÓÔ‡, ¡. §··ıÈÒÙË, °. ™Î·Ú›Ì·, ∫Ï. ¶·Ú¿Û¯Ô˘ (ÁÈ· ÙÔÓ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË), ™. ª˘ÚÈ‚‹ÏË Î.¿. ∆ÈÌ‹ 50-70 (ÛÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ) 50.000 ‰Ú¯. Û. 146. 220 [∆∞™™√™] ¶∂∆ƒ√ÀÃ∞∆∏™, µƒ∞¢À¡√™ æ∞§ª√™, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ì ͢ÏÔÁڷʛ˜ ∞. 200-250 ∆¿ÛÛÔ˘, 1944. ∫fiÎÎÈÓ· ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¢›Ê˘ÏÏÔ, Û ¯·ÚÙfiÓÈ, Û¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi. 221 ™π∫∂§π∞¡√™ ∞°°∂§√™, ª∏∆∏ƒ £∂√À, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Robert Levesque, ÂΉ. “ÕÏÊ·” π. ™Î·˙›ÎË, 1944. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi-Á·ÏÏÈÎfi. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 70/100. ∂È̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ. ÕÎÔÔ. ¢ÂÚÌ. ‚È120-180 ‚ÏÈÔ‰. Ì ÁˆÓ›Â˜, Û¯. 4Ô, Û. 63. 222 ƒ∞§§∏ ª∞ƒπ∞, °π∞ ªπ∞ ∑√À°ƒ∞ºπ∞ ∫∞π °π∞ ∂¡∞ ™∫À§√, ÂΉ. ÿηÚÔ˜, 1945, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 540/1000. ªÂ ÂÈÎÔÏÏË̤ÓË ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ Ì›· ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ °. °Ô˘Ó·30-35 ÚfiÔ˘ÏÔ˘. ÕÎÔÔ. Û. 110. 223 [¢∏ª∏∆ƒπ∞¢∏™ ºø∫.] SHADOW OVER ATHENS, PHOKION DEMETRIADES, New York 1946. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ï‡Έ̷ Ì ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ηٿ ÙÔÓ µ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂ90-180 ÌÔ. Û. 155. 224 [¶∞™Ã∞§∏ §∂§∞] RICTUS JEHAN, LE COEUR POPULAIRE, POEMES DOLEANCES BALLADES PLAINTES, COMPLAINTES RECITS CHANTS DE MISERE ET D’AMOUR EN LANGUE POPULAIRE (1900-1913) ACCOMPAGNES DE GRAVURES ORIGINALES DE LELA PASCALI, Edit. G. et J. Vialetay, Paris 1950. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·ÚÈı. ·ÓÙÈÙ‡Ô˘ II/30. ªÂ ·˘ıÂÓÙÈο ¯·Ú·ÎÙÈο Ù˘ §¤Ï·˜ ¶·Û¯¿ÏË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤350-500 ÓÔ˘. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰., Ï˘Ù¿ ʇÏÏ·, ̤۷ Û ÏÈÓfi ÎÔ˘Ù›, Û. 215. 225 ∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™ ¡π∫., µπ√™ ∫∞π ¶√§π∆∂π∞ ∆√À ∞§∂•∏ ∑√ƒª¶∞, ÂΉ. ¢ËÌ. ¢ËÌË40-50 ÙÚ¿ÎÔ˜, 1954. ªÂ ¤Á¯ÚˆÌ· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ÿÚÙÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 395. 226 ¶∞∆ƒπ∫π√™ ∆π∆√™, Ãøª∞∆√¢ƒ√ª√™, ∞’ ¤Î‰. 1954, (ÙÔ ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹). ªÂ 45-65 ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. Ì ÌÏ ÌÂÏ¿ÓÈ. Û. 71. 227 µ∂§ª√™ ¡π∫√™, ¢À√ ∞°∞¶∂™, 3Ë ¤Î‰ÔÛË, ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÚˆÙfiÙ˘˜ ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ Î·È ÛηÏÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∞°°∂§√ £∂√¢øƒ√¶√À§√, ¤Î‰. 750 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, 1956. ŒÓ·ÓÙÈ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ µ¤ÏÌÔ˘ η̤̈ÓË ·fi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∂˘¿Á. πˆ80-90 ·ÓÓ›‰Ë. ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ∞ÚÈ¿‰Ó˘. Û. 107.

60


228 ™∂ƒµ∞∫∏ ª∞ƒπ∞, ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞, ∞’ ¤Î‰. 1956, 300 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, Ù˘. ¡. ∆·ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘. ªÂ 30-40 ·ÊȤڈÛË. ™. 63. 229 ™∞∫∫∞™ °πøƒ°√™, µπ√°ƒ∞ºπ∂™ ∂§§∏¡ø¡ ™À°°ƒ∞º∂ø¡ ∆ø¡ ∞¡∞°¡ø™∆π∫ø¡ µπµ§πø¡, ¤Î‰. [1958 ÂÚ.]. ªÂ Ù· ÔÚÙÚ¤Ù· ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ôχ¯ÚˆÌÔ ÂÍÒ30-45 Ê˘ÏÏÔ. Û. 79. 230 ∂§À∆∏™ √¢., ∞™ª∞ ∏ƒøπ∫√ ∫∞π ¶∂¡£πª√ °π∞ ∆√¡ Ã∞ª∂¡√ ∞¡£À¶√§√Ã∞°√ ∆∏™ ∞§µ∞¡π∞™, ÏÈıÔÁÚ·Ê›· °È¿ÓÓË ªfiÚ·ÏË, ∞’ ¤Î‰. ‘ÿηÚÔ˜, 1962. ™. 36. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆∞ ∂§∂°∂π∞ ∆∏™ √•ø¶∂∆ƒ∞™, ÚÔÌÂÙˆ›‰· ∫ÒÛÙ· ¶·ÓÈ¿Ú·, ∞’ ¤Î‰. ÿηÚÔ˜, 1991. Û. 41. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] SIX PLUS UN REMORDS POUR LE CIEL, edit. 50-100 Fata Morgana, 1977. (3) 231 [∞ƒπ™∆√º∞¡∏™ - ¶π∫∞™√], LYSISTRATA by Aristophanes, a new version by Gilbert Seldes with a special introduction by Mr. Seldes and illustrations by Pablo Picasso, New York 60-70 [1962]. ¢›¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË (Û¤È· - Ì·‡ÚÔ ÌÂÏ¿ÓÈ). ™¯. 4Ô, Û. 117 232 SHAKESPEARE W., JULIUS CAESAR, published by Burgess & Bowes, London [¯.¯.]. §ÈÏÈ30-40 Ô‡ÙÂÈÔ [5,7x8 ÂÎ.], ¯Ú˘Û¤˜ ·Î̤˜, Û. 252. 233 ∫∞Ã∆π∆™∏™ ¡π∫√™, ∏ ¶∂ƒπ¶∂∆∂π∞ ∂¡√™ µπµ§π√À, ªÔÓÙÚ¿ÏÏË 1965, Ù˘. º. ™ÔÚ70-90 ‚·Ù˙ÒÙË, ¶‡ÚÁÔ˜ ∏Ï›·˜, ∞’ ¤Î‰ÔÛË, 400 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ. ™. 113. 234 ∑∞∫À£∏¡√™ ∞.¢., ∏ £∂∞ ∆ø¡ ™À¡∞¡£ƒø¶ø¡, ¤Î‰ÔÛË 400 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, [1975 ÂÚ.], Â25-35 È̤ÏÂÈ· ∂.Ã. ∫¿Û‰·ÁÏË. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ÕÎÔÔ. ™. 44. 235 ∂°°√¡√¶√À§√™ ¡π∫√™, ™∆∏¡ ∫√π§∞¢∞ ª∂ ∆√À™ ƒ√¢ø¡∂™, Ì ›ÎÔÛÈ ¤Á¯ÚˆÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ, ∞’ ¤Î‰ÔÛË ÿηÚÔ˜, 1978. ∞ԯڈ̷ÙÈṲ̂ÓÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ - ÔÈÛıfiÊ˘Ï50-70 ÏÔ. Û. 231. 236 ƒπ∆™√™ °π∞¡¡∏™, ∂¶π∆∞ºπ√™, ͢ÏÔÁڷʛ˜ ∞. ∆∞™™√™, 30‹ ¤Î‰ÔÛË, “∫¤‰ÚÔ˜”, 1979. ∆ÈÌËÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ∞. ∆¿ÛÛÔ Ô˘ ¯¿Ú·Í ¤ÍÈ Í˘ÏÔÁڷʛ˜ ÂȉÈο ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË, ÂÈ̤ÏÂÈ· ™‡ÚÔ˘ ∫·Ú·¯Ú‹ÛÙÔ˘, Ù˘. ∞ÛÈÒÙË ŒÏη, ¯·ÚÙ› Fabriano 160 gr. ∞ÚÈıÌË̤ӷ ·fi ÙÔ 1-2000, Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÙÔÓ ÔÈËÙ‹ Î·È ÙÔÓ ¯·Ú¿ÎÙË. ∞ÚÈı. 180-250 ∞ÓÙÈÙ‡Ô˘ 1480/2000. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. 88. 237 ∂ª¶∂πƒπ∫√™ ∞¡¢ƒ∂∞™, √∫∆∞¡∞, ∞’ ¤Î‰ÔÛË “ÿηÚÔ˜” 1980. ∏ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÊˆÙ. ÙÔ˘ ÔÈ80-120 ËÙ‹ ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Â›Ó·È ÙÔ˘ ÕÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë. ™. 105. 238 ∫∞∫¡∞µ∞∆√™ ∂∫∆øƒ, ∆∞ ª∞Ã∞πƒπ∞ ∆∏™ ∫πƒ∫∏™, ÂΉ. “∫›ÌÂÓ·” (º. µÏ¿¯Ô˜), 1981. ÕÎÔÔ. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] IN PERPETUUM, ÂΉ. “∫›ÌÂÓ·” (º. µÏ¿¯Ô˜), 1983. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 86/521, Ù‡ˆÌ· Ì 3 ÌÂÏ¿ÓÈ·. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∫πµø∆π√ 40-60 ∆∞ÃÀ∆∏∆ø¡, ÂΉ. “∫›ÌÂÓ·” (º. µÏ¿¯Ô˜), 1987. ÕÎÔÔ. (3) 239 [¶∂∆ƒ√¶√À§√™ ∏§π∞™], A MACABRE SONG, TESTIMONY OF THE GOY Elias Petropoulos, Concerning Anti-Jewish Sentiments in Greece, with a Postscriptum by Piere Vidal-Naquet, Texts Translated from the Greek and from the French by John Taylor, Paris 1985. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 90/333, ·ÓÙ›Ù˘Ô ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Û. µÈ‚ÏÈÔ‰. Ù¤¯Ó˘, 120-160 Ï˘Ù¿ ʇÏÏ· Û ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ Ê¿ÎÂÏÔ, Û. 31. µÏ¤ ηÈ: 532, 285, 553, 904, 387, 756, 815, 677, 362, 616, 91, 7, 888, 675, 165, 568 61


16. Ã∞ƒ∞∫∆π∫∏ – ∑ø°ƒ∞ºπ∫∏ – °§À¶∆π∫∏ [240-319] 240 [™∫∞¢√¶√À§√™ ¶∂ƒ. - ™∆√Àƒ∑∞™ ∞§∂•.] “∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ™∆√Àƒ∑∞™” ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÚ. ™ÎÈ·‰fiÔ˘ÏÔ (¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÓÂÔ¤ÏÏËÓ˜ ¯·Ú¿ÎÙ˜), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË (¶.™.). •˘ÏÔÁÚ·Ê›·, [1856 ÂÚ.]. ¶Èı·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “¶·Ó‰ÒÚ·”. ¢È·ÛÙ¿25-35 ÛÂȘ [16x12,5 ÂÎ.] 241 GERMAJO, “∞°∞™ & ∫√∆∑∞ª¶∞™∏™”, Û¯¤‰ÈÔ Ì ÌÔχ‚È Û ¯·ÚÙ›, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi 250-400 ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [1862 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [19x30 ÂÎ.]. 242 [£∂ƒµ∞¡∆∂™ - ¢√¡ ∫πÃø∆∏™] CERVANTES SAAVEDRA M., L’INGENIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE, traduction de Louis Viardot, les dessins de Gustave Dore, grave par H. Pisan (62+58 ÂÈÎfiÓ˜), librairie de L. Hachette, Paris 1863 (∞’ ¤Î‰ÔÛË), Ù. 2. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, (ÙfiÌÔ˜ ∞’ Û·Ṳ̂ÓÔ Î·¿ÎÈ ÙÔ ›Ûˆ η¿ÎÈ), Û. 900-1300 23+459+2+2+515+2. 243 MOREAS JEAN (=„¢‰ÒÓ˘ÌÔ, ¶··‰È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ π., 1856-1910), “PALLADIO” (¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜), ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, 400-600 ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [21x26 ÂÎ.]. 244 °∞§∞¡∏™ ¢., ªÔ˘ÛÈ΋ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·, “∏ •∞¡£√À§∞”, Ô›ËÛË ÌÔ˘ÛÈ΋ ¡. ∫fiÎÎÈÓÔ˘, ÂΉ. °ÂˆÚÁ›Ô˘ º¤ÍË 1900. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÏÈıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °·Ï¿ÓË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30x18,5 ÂÎ.]. 70-100 245 °∞§∞¡∏™ ¢., “∞¶√∫∂º∞§π™£∂π™”, ͢ÏÔÁÚ·Ê›· Û ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ¯·ÚÙ›, ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 1/5 Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË (D. Galanis), [¯.¯.]. ∂ÓÙfi˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ ÌÔÓfiÁÚ·ÌÌ· 100-200 AD (=Albrecht Durer[;]). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [14x14 ÂÎ.] 246 °∞§∞¡∏™ ¢∏ª., ∞fi ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “LE RIRE” Ù˘ 11˘ ™ÂÙ. 1909, ‰‡Ô ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ. [Ì·˙›] Afi ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ 11˘ ¢ÂÎÂÌ. 1909, ¤Á¯ÚˆÌÔ 50-70 ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ. (2) 247 §π∆™∞™ ¢∏ª., “TEMPLE A CORINTHE” (¡·fi˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ), ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ›, [¯.¯., 1920-1930 ÂÚ.]. (√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §›ÙÛ·˜, ™¤ÙÛ˜, 1881 – ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, 1952, ‹Ù·Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·ÁÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤˙ËÛÂ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ‰›‰·Í ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ. ™Ô‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ (ÙËÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô §‡ÙÚ·, ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ 400-600 ƒÔ˚Ïfi Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ µÔÏ·Ó¿ÎË). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [16x41 ÂÎ.]. 248 [∞¶∂ƒ°∏™ ∞°°∂§√™], ª›· ¯ÚˆÌÔÏÈıÔÁÚ·Ê›· “√ µ·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜”, ¤ÓÛÙÔÏÔ˜ Ì 30-40 Ù· ·Ú¿ÛËÌ¿ ÙÔ˘, 1920 ÂÚ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [22x32 ÂÎ.]. 249 ∫∞¡∂§§√™, “MYLLI - Near Argos” (̇ÏÔÈ ÕÚÁÔ˘˜), ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ› Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ Charlotte M. Kanellos, [1927 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [10x20 ÂÎ.]. 300-500 250 ª¶√À∑π∞¡∏™ °πøƒ°. (1885-1959) “∫∆π™ª∞∆∞ - ∫∞ªπ¡∞¢∂™”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ›, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯., 1927 ÂÚ.]. (√ °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘˙È¿Ó˘, ∞ı‹Ó·, 1885 – ∞ı‹Ó·, 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1959, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÙ¤˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜. ∞fi ÙÔ 1917 ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi Î·È Û ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÎÊÚ·62


ÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜. ™Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜ — ΢ڛˆ˜ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÊÈÁÔ‡Ú·˜. ∞fi ÙÔ 1924 ÂͤıÂÙ ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙËÓ ÁηÏÂÚ› ª¿Ú¯ÊÂÏÓÙ. ∆Ô 1927 ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫¤ÌÓÈÙ˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ∂Ó Û˘Ó¯›·, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1929-1932 ¤˙ËÛÂ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 8500-10000 [27x38 ÂÎ.]. 251 ∫∞¡∂§§√™ (1897-1980 ÂÚ.), “ATTICA - First Rain” (∆Ô›Ô ∞ÙÙÈ΋˜), ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·Ú400-600 Ù›, [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [20x32 ÂÎ.]. M ˘ÔÁÚ·Ê‹ Charlotte M.Kanellos. 252 ∫∞¡∂§§√™ µ∞™√™ (1897-1980 ÂÚ.), “KANELLOS, ACADEMY OF GREEK CLASSIC AND MODERN CHORODRAMA - Certificate of appreciation for contribution of advancemet and promotion of the Classic Hellenic Arts, to the lover of culture”, ‰›ψ̷, 250-300 [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [42x32 ÂÎ.]. 253 ¶ƒø∆√¶∞∆™∏™, “∫·ıÈÛÙ‹ Á˘Ó·›Î· ÌÂȉȿ˙Ô˘Û·”, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· [1930 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, 90-130 ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [29,5x19,5] 254 µ∞§™∞ª∞∫∏™ ¶., “ª¿Ó· Ì ‰‡Ô ·È‰È¿”, Û¯¤‰ÈÔ Ì ÂÓ¿ÎÈ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ÌÔÓÔÁÚ·80-120 Ê‹, 1932. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [13,2x16,5]. 255 ª∏§π∞¢∏™ ™∆., “™√∫∞∫π”, (Èı·Ófiٷٷ ÛÙËÓ §Â˘Î¿‰·), Ï¿‰È Û ¯·ÚÙfiÓÈ, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ¯·Ú·Á̤ÓË ¿Óˆ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, [¯.¯.]. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ·ÁÚfiÙÈÛÛ· Â› fiÓÔ˘ Î·È Â›ÛÔ‰Ô˜ ÎÔ˘Ú›Ԣ. (√ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ªËÏÈ¿‰Ë˜, ÛԘ, 1881 – ¶ÂÈÚ·È¿˜, 1965, ‹Ù·Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆ900-1500 ÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘»). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [24x17 ÂÎ.]. 256 º∞§∏ƒ∂∞™ µ∞™√™, ∆¤ÛÛÂÚȘ ÏÈıÔÁڷʛ˜ - ‰ÔΛÌÈ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù·. “∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¶ÚfiÓÔÈ·, ¢›ψ̷ ∆ÈÌ‹˜ ÌÂÙ¿ ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘” 1942. ∂› ∫·ÙÔ¯È΋˜ ∫˘250-450 ‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜, ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [26,5x48 ÂÎ.]. (4) 257 ∫∞¡∞™ ∞¡∆. (1915-1995), “∞¶∞°Ã√¡π™ª∂¡√π”, ÌÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ Û ¯·ÚÙ›, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1944. (√ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫·Ó¿˜ 1915 – 1995, ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ™Ô‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·’ fiÔ˘ ·ÔÊÔ›ÙËÛ ÙÔ 1948, Ì ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔÓ √˘Ì‚¤ÚÙÔ ∞ÚÁ˘Úfi Î·È ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· £ˆÌfiÔ˘ÏÔ, ÂÓÒ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ì·ı‹Ì·Ù· ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ °È¿Ó450-650 ÓË ∫ÂÊ·ÏÏËÓfi). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [25x17,5 ÂÎ.]. 258 ∫∞¡∞™ ∞¡∆., 12 ™Ã∂¢π∞ ∞¶√ ∆∏¡ ∫∞∆√Ã∏, ¤Î‰. 1946. ¢Ò‰Âη ͢ÏÔÁڷʛ˜ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì ÌÔχ‚È Î·È ÂÈÎÔÏÏË̤Ó˜ Û ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ʇÏÏÔ˘. ∆›ÙÏÔÈ: “√ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ „¤ÏÓÂÈ”, “√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·”, “∞Ôı·Ó¤Ùˆ”, “°È· Û¤Ó· ∂ÏÏ¿‰·”, “∆Ô Ífi‰È”, “∆Ô ˘fiÁÂÈÔ”, “Èڛ˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹”, “∫·Ù¿Ú· £ÂÔ‡”, “∂ÏÏ¿‰·”, “¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ”, “∆Ô ÙÚ·400-800 ÁÔ‡‰È Ù˘ ›ӷ˜”, “∆Ô ˘fiÁÂÈÔ”, “∏ ÌÂÁ¿ÏË Ó‡¯Ù·”. µÈ‚ÏÈÔ‰. Ï˘Ù¿ ʇÏÏ·. (12) 259 °∞´∆∏™ °π∞¡¡∏™ (1923-1984), “ª∏∆ƒ√∆∏∆∞”, ÌÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ (¤ÚÁÔ ÚÒÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË (I. Gaitis), 1947. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 2200-3000 [40x30 ÂÎ.]. 260 µ∞™π§∂π∞¢∏™, ÕÓ‰Ú·˜ ηıÈÛÙfi˜ (Èı·ÓfiÓ ·fi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘), ÂÓ¿ÎÈ. ªÂ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È 500-600 ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· 1948. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [22x32 ÂÎ.].

63


261 [∞¡∆ø¡π∞¢∏™ ™√º√∫§∏™] “™√º√”, “∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·, Û ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, [1948-1950 ÂÚ.], ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 80-120 [38,3x28,5 ÂÎ.]. 262 µ∞™π§∂π√À ™¶Àƒ√™, ™¯ÔÏÈ΋ ÏÈıÔÁÚ·Ê›·, Ì ٛÙÏÔ “∫∞§√∫∞πƒπ”, [1950 ÂÚ.], ÂΉ. “∞ıËÓ¿”, ÂÈ̤ÏÂÈ· ∞ÁÏ·˝·˜ ªÂÙ·ÏÏÈÓÔ‡. ∂ÈÎÔÏÏË̤ÓË Û ·Ó›. ¶‹¯ÂȘ ͇ÏÈÓÔÈ (¿Óˆ Î·È 60-90 οو ÏÂ˘Ú¿). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [54x79 ÂÎ.] 263 ∞™∆∂ƒπ∞¢∏™ ∞°., “∫∂ƒ∫Àƒ∞ - ª¶∂¡π∆™∂™”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ 1800-2500 ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1950. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [35x50 ÂÎ.]. 264 §À∆ƒ∞™ ™¶Àƒ√™, “¶ƒ√™ø¶√ - π¶¶√™”, ͢ÏÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤500-700 ¯ÓË Î·È ·ÚÈıÌË̤ÓË ·Ú. 2/7, [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [25x34 ÂÎ.]. 265 •∂¡√™ ¡π∫. (1908-1983). “∆√ ™¶π∆π ∆√À ™∆ƒ∞∆∏°√À ™∆∏¡ ∞π°π¡∞”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ›, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯. ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 350-500 [14x23 ÂÎ.]. 266 ∑∏ª∂ƒ∏™ ∫ø™∆∞™, “¶∞°∞™∏∆π∫√™ - ∆∞ ∫∂§π∞ ∆∏™ ¶∞¡∞°π∞™ ™∆√ ¡∏™π ∆ƒπ∫∂ƒπ”, ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯., 1950 ÂÚ.]. (√ ∫ÒÛÙ·˜ ∑Ë̤Ú˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1886 ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘. ™Ô‡‰·Û ÛÙÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ∆¯ÓÒÓ ÙÔ˘ Saint Louis. ∆Ô 1912, ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ µ·ÏηÓÈÎÒÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÛÙÚ·Ù‡ÂÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ªԇη Î·È Nelly’s. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ µfiÏÔ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ϤÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Ì ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘‹ÚÍ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. √ ∫. ∑Ë̤Ú˘ Ì·˜ ¤‰ˆÛÂ Î·È ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ 250-400 £ÂfiÊÈÏÔ˘). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30x40]. 267 ∫∞§ª√ÀÃ√™, ∫¿Ú‚Ô˘ÓÔ, Á˘ÌÓfi ·Ó‰ÚÈÎfi ÛÒÌ·, [1950 ÂÚ.], ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, 900-950 ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [29,5x21,5 ÂÎ.]. 268 [∞°¡ø™∆√À] ∞¡¢ƒ√™, À‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ›, ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ÈηÓfi Ù¯ӛÙË ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÁÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ÃÒÚ·˜ Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ „·Ú¿‰Â˜ Û ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿. ¢˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙË ˘ÔÁÚ·Ê‹, 1955 ÂÚ. (post quem) ΢ڛˆ˜ Ì ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ·fi Ù· ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÌÂÓ· “Ó¤·” ÎÙ›ÛÌ·Ù·. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 750-1200 [38x48 ÂÎ.] 269 ∫∂º∞§§∏¡√™ °π∞¡¡∏™, ∆ÚÈÛ¤ÏÈ‰Ë ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ °. ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¡›ÎÔ ∫ÂÊ·ÏÏËÓfi, [¯.¯.]. [Ì·˙›] ÀÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ °. ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡, ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË Î·È Ù˘ˆÌ¤ÓË ¿Óˆ Û ÎfiÎÎÈÓË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ, 28/8/1956, Û ¯·ÚÙ› fiÔ˘ “µÂ‚·ÈÔ‡Ù·È ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔÓ ¤Ó·ÓÙÈ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜…”, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜. [Ì·˙›] ∞ÏÏË100-150 ÏÔÁÚ·Ê›· °È¿ÓÓË - ¡›ÎÔ˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓÔ‡, 2 ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÂÈÛÙÔϤ˜. (4) 270 ∆∏¡π∞∫√™ ¢∏ª. (1920-1997), “¶∂πƒ∞π∞™ - °∂ƒ∞¡√π”, ÌÈÎÙ‹ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯., 1957 ÂÚ.]. (√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∆ËÓÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ŒÏÏËÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÔÈËÙ‹˜. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ÙÔ 1920. À‹ÚÍ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ. ™ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶·Úı¤ÓË ÛÔ‡‰·Û ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ 64


°È¿ÓÓË ∫ÂÊ·ÏÏËÓfi ‰È‰¿¯ÙËΠÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋. ∂›¯Â ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 20 ·ÙÔÌÈΤ˜ 1200-2000 ÂÎı¤ÛÂȘ). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [50x70 ÂÎ.]. 271 ∆™∞ƒ√ÀÃ∏™ °π∞¡¡. (1910-1989) - π√§∞™ ∞§∂•., ∞ºπ™∞, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ó·‡Ù˘ ηıÈÛÙfi˜, (·fi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 1959). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [70x50 ÂÎ.]. Afi ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ IfiÏ· AÏÂÍ. - T. ZÔ˘400-600 ÌÔ˘Ï¿ÎË. 272 ™π¡√¶√À§√™, ∂Ï·ÈÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ› “Conqueror”, ·ÊËÚË̤ÓË Û‡ÓıÂÛË Ì ¯ÚÒÌ·. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, 1960. (∞fi ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30x23,5 100-150 ÂÎ.] 272‚ [¶IKA™O] PICASSO PABLO, ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·, §ÈıÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË 15/4/1962. 1500-2500 Afi ¤ÎıÂÛË ÛÙË Gallerie Alex Maguis ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. 273 µ∞™π§∂π√À ™¶., “™Ù˘Áfi˜ ŸÚÎÔ˜”, •˘ÏÔÁÚ·Ê›· Ì ·ÊȤڈÛË (Ì ÌÔχ‚È) ÛÙÔÓ ¶. ÿÚË (¿Óˆ 100-150 ̤ÚÔ˜). ∫¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ: “ÛÙ˘Áfi˜”. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [25,8x21,5] 274 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ ªπ¡ø™, “∏ ∞°∞¶∏ + ∏ ∂πƒ∏¡∏”, ÛÈÓÈ΋ ÌÂÏ¿ÓË Û ¯·ÚÙ›, Û¯¤‰ÈÔ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯., 1965 ÂÚ.]. ∂ÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ Ì ·‰·ÌÈ·›· ÂÚÈ3500-4500 ‚ÔÏ‹ Î·È ÊÙÂÚ¿ ·ÁÁ¤ÏˆÓ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [68x49 ÂÎ.]. 275 µ∞∫πƒ∆∑∏™ °∂øƒ°., “∏ ¶∞ƒ∞™∆∞™∏”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· (η̂¿˜ ÂÈÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ Û ÎfiÓÙÚ· ϷΤ), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, [¯.¯., 1965 ÂÚ.]. ∂ÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ™Â Ï·›ÛÈÔ, 3300-3800 ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [40x60 ÂÎ.]. 277 ∫∞∆™∞™ ¶∂∆ƒ√™, “∞°. ™ø∑ø¡”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Û ÎfiÓÙÚ·-ϷΤ, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ Ì ·ÓÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· (∞ÈÁÈÓ›ÙÈÎÔ), Ï¢ÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, [1965 ÂÚ.]. 850-1300 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [32x43 ÂÎ.] 278 ∫∞∆™∞™ ¶∂∆ƒ√™, “∫·˝ÎÈ”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Û ÎfiÓÙÚ·-ϷΤ, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi η˝ÎÈ Ì ·ÓÈ¿ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· (∞ÈÁÈÓ›ÙÈÎÔ), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [1965 900-1400 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30,3x40 ÂÎ.] 279 ª¶√™∆, ™∫π∆™∞ ∆√À ª¶√™∆, ÂΉ. “∫›ÌÂÓ·”, Á’ ¤Î‰ÔÛË, [¯.¯.]. ªÈÎÚfi ÛΛÛÈÌÔ ÛÙÔ ÔÈ60-90 ÛıfiÊ˘ÏÏÔ, Û¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. [¯.·.Û.] 280 [ª∞∫∂∆∂™ ¢π∞º∏ªπ™∆π∫∂™ °∞§∞∆√™] ∂Ù¿ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ̷ΤÙ˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜: “ŸÏ˘60-100 ÌÔ˜”, “ŒÏ·”, “ŸÓÂÈÚÔ”, “ÕÙÏ·˜”, “ÕÛÙÚÈ·”, “∞ÁÂÏ¿˜”, “∂ÁÒ”. ™¯‹Ì· Ï¿ÁÈÔ. (7) 281 πø∞¡¡π¢∏™ ƒ∂¡√™, ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ÌÈÎÚ‹ ·Ê›Û·, Û ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, “À¶√∫∞ªπ™∞ ™∆∂ƒ∂√∆∂•”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ƒ¤ÓÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë, ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Î·È [¯.¯.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 25-30 [24,5x33 ÂÎ.]. 282 [∫∞ƒ∞µ√ÀZ∏™ ™∞ƒ∞¡∆∏™ (1938-2011), “¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· Ù˘ °ÈÔ‡ÏÈη˜ §·ÎÂÚ›‰Ô˘” (˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·‚Ô‡ÛË). •˘ÏÔÁÚ·Ê›· Û Ï¿ÁÈÔ Í‡ÏÔ, ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 7/50, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì ÌÔÓÔÁÚ·Ê‹ (™.∫.) Î·È ÊÈÏÔÙ¯ÓË̤ÓË ÛÙË Fondation 60-90 Hellenique, 1970. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [16,8x10,8 ÂÎ.] 283 ∫∞ƒ∞µ√À∑∏™ ™, •˘ÏÔÁÚ·Ê›· “11 ÌÔÚʤ˜”, ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 2/50 Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË (™.∫.) 80-100 1970. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [14x21 ÂÎ.]

65


284 ∫∞∆ƒ∞∫∏ µ∞™ø, “√ Ã√ƒ√™”, ÏÈıÔÁÚ·Ê›·, ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 6/16, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ·, 1971. (∏ µ¿Ûˆ ∫·ÙÚ¿ÎË, ∞ÈÙˆÏÈÎfi, 1914 – ∞ı‹Ó· (;), 1988, ÊÔ›ÙËÛ ÛÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ì ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔÓ ∫. ¶·Úı¤ÓË Î·È ÙÔÓ °. ∫ÂÊ·ÏÏËÓfi. •ÂΛÓËÛ Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ê¿ÓËÎÂ Ë ÎÏ›ÛË Ù˘ ÛÙË ¯·Ú·ÎÙÈ΋.). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 1800-2500 [110x80 ÂÎ.]. 285 [∆∞™™√™] “∂§∂À£∂ƒπ∞ ◊ £∞¡∞∆√™ 1821-1971”, χΈ̷ Ì ‰¤Î· ÂÙ¿ ͢ÏÔÁڷʛ˜ 150-200 ÙÔ˘ ∆¿ÛÛÔ˘, Ù˘. ∞ÛÈÒÙË ŒÏη, ÂΉ. ÿηÚÔ˜, 1971. ™¯. 4Ô, [¯.·.Û.]. 286 ¶ƒ∞™π¡√™ ª∞ƒπ√™, MARIO PRASSINOS, EMPREINDRE. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (Ì 12 tapisseries), 1971. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Î·È ÌÈÎÚfi ‚ÈÔ35-50 ÁÚ·ÊÈÎfi. Û. 40 286‚ [∞∫ƒπ£∞∫∏™ - π√§∞™] Galerie Alexandre Iolas, 16 ÂÈÎfiÓ˜ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘, Ì ÙËÓ ˘100-150 ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î·È 1 ÛÂÏ. Note Biografiche. ™¯. Ï¿ÁÈÔ, Û. [¯.·.Û.]. 287 [∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ ªπ¡ø™] “∞¡£ƒø¶√¢∂¡∆ƒ√”, Û¯¤‰ÈÔ Ì ̷Úη‰fiÚÔ Û ¯·ÚÙ›. ÀÔÁÂ190-250 ÁÚ·Ì̤ÓÔ (Minos Argyrakis), Paris 1972. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30,7x22 ÂÎ.] 288 °∞´∆∏™ °π∞¡¡∏™ (1923-1984), “PROGRESSION OF HEADS” (ÎÂÊ¿ÏÈ· Û ÛÙÔ›¯ÈÛË), ÏÈıÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ› “Arches”, ·ÚÈıÌË̤ÓË ·Ú. 53/125, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË (Gaitis), √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 1973. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ¤ÓÙ˘Ô ÙÔ˘ ÂΉfiÙË “Circle Gallery Ltd.” Chicago. 1000-1500 ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [80x60 ÂÎ.]. 289 ™∆∞ª√™ £∂√¢øƒ√™ (1922-1997), “∞∆∂ƒª√¡∞ ¶∂¢π∞”, ÏÈıÔÁÚ·Ê›·, ·ÚÈıÌË̤ÓË ·Ú. 27/55, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1974. (√ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1922 ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË. ™Â ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 21 ¯ÚfiÓˆÓ, «Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ ÒÚÈÌÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢». ∆Ô ¤ÚÁÔ, Ì ÙËÓ ·ÊËÚË̤ÓË ÁÚ·ÌÌ‹, Ô˘ ˘ÔÓÔ› ÙÔ ‰ÂÏÊÈÎfi ÙÔ›Ô, ÛÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ ‚·ı‡ ÌÏ ÙÔ˘ ÊfiÓÙÔ «ÁÂÓÓ‹ıËλ ÛÙÔÓ Î·Ì‚¿ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1951 Û˘Ó˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Ì·ÓÈʤÛÙÔ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ηıÈÂÚˆÓfiÙ·Ó ˆ˜ ·ÊËÚË̤ÓÔ˜ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi˜. √ £fi‰ˆÚÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜ ›¯Â ‰ˆÚ›ÛÂÈ 1000-1500 45 ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [60x80 ÂÎ.]. 290 ∆∞™™√™ ∞. - PABLO NERUDA, “¢√¡ Ã√∞∫π¡ ª√Àƒπ∂∆∞”, ¯·Ú·ÎÙÈÎfi 1000 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ Û Ï¿ÁÈÔ Í‡ÏÔ, ·ÚÈıÌË̤ÓÔ ·Ú. 479/1000, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1974, ÂÎÙ‡ˆÛË ∞ÛÈÒÙË-ŒÏη. ∆˘ÒıËΠÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¡›ÙÛÔ˘. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 300-500 [76x48 ÂÎ.]. 291 º∞™π∞¡√™ ∞§∂∫√™, “¶√¢∏§∞∆∏™ ¡π∫∏∆∏™”, ·Ê›Û· ÂÈÎÔÏÏË̤ÓË Û ÔÈÔÙÈÎfi ÓÔ‚Ô¿Ó, 1974. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ó·Úfi˜, ‡ۈÌÔ˜, Ï·Ù‡ÊÚ˘‰Ô˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ Î·È Ó·ڿ ÎfiÚË. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ì ·‰·ÌÈ·›· ÂÚÈ‚ÔÏ‹. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [80x65 ÂÎ.]. 380-500 292 º∞ƒ™∞∫π¢∏™ °., ∞ʛ۷ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙ˘”, 1918-1975, 57 ¯ÚfiÓÈ· ·ÁÒÓ·, ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜. ŒÁ¯ÚˆÌË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [75x56 ÂÎ.]. 25-40 293 ∫√∆∆∏™ °IA¡., “°∫∞∑π”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1976. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [50x62 ÂÎ.]. 1800-2500

66


294 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ ªπ¡ø™, “∞¡£ƒø¶√™ ∫√∫∫√ƒ∞™” ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ¤Á¯ÚˆÌË ·Ê›ÛÛ· offset, 1977, Ì ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË “™ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Ì ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ª›Óˆ˜ 1978”. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [88x64 ÂÎ.]. 80-100 295 Ãπ™∆√¢√À§√À µ∞™., °ÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ µ·Û. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “∆Ô ˘ÁȤÛÙÂÚÔ ÓfiÌÈÛÌ·”, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1978. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [28,7x21,7 ÂÎ.]. 40-50 296 ∑∏™πª√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ (°ÂÓ. 1948), ªÂÙ·ÍÔÙ˘›·, ‰ÔΛÌÈÔ, ·ÚÈıÌË̤ÓÔ 2/10 Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ·. ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ Ù˘ ª·Ú›·˜ ∫¿ÏÏ·˜. [¯.¯., 1980 ÂÚ.]. ∏ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Ì ‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ ªfiÚ·ÏË. ªÂ ˘ÔÙÚÔÊ›· ¿ÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ fiÔ˘ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∆Û·ÚÔ‡¯Ë Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ™Â 150-200 Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [39,5x23,5] 297 ∫∞∆∞§√°√™ ∞¶√ ªπ∞ ∂∫£E™∏ ¶√À ¢∂¡ ∂°π¡∂ ¶√∆∂, ™∫π∆™∞ ∫∞π ¶√π∏ª∞∆∞, ∞ı‹Ó· 1980. ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÛÌfiÔ˘ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÛ‡Ú˘, π¿Îˆ‚Ô˜ ƒ‹ÁÔ˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˜. 50-60 ™¯. 4Ô, [¯.·.Û.]. 297‚ KAZANTZH BA™ø, “¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ AϤͷӉÚÔ˜”, ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·. X·Ú·ÎÙÈÎfi Ì ¯¿Ú·ÍË Û ̤ٷÏÏÔ Ì ̷‡ÚÔ ÊfiÓÙÔ. M ÙË ÌÔÓÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË “K.B.”. 1980. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 200-300 [40x28,5 ÂÎ.] 298 ∫∞ƒ∞µ√À∑∏™ ™., ÷ÏÎÔÁÚ·Ê›· “∞Ú¯·›Â˜ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ªÔÚʤ˜ ÛÙÔ ºÂÁÁ·ÚfiʈÙÔ”, ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 1/25 Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË (Karavousis) [¯.¯., 1980 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 80-100 [20,3x19 ÂÎ.]. 299 µ∞ƒ§∞ª√™ °., •˘ÏÔÁÚ·Ê›· ¤Á¯ÚˆÌË, “¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜”, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 120-140 [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [18x35 ÂÎ.]. 300 ∫√À∆™√À∫√À °π∞¡¡∞∫√À ∆∂∆∏, “∞¡∞ºπø∆π∫∞ O¶ø™ H∆∞¡ ∆√ 1930”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙ› Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, (·fi ·ÏÈ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›·), ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ· (∆¤ÙË °È·ÓÓ¿ÎÔ˘-∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘, [¯.¯., 1980 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [19x26,5 ÂÎ.]. 250-350 301 º∞ƒ™∞∫π¢∏™ °., §ÈÓfiÏÂÔ˘Ì “¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ - ∑¢Á¿ÚÈ” ·ÚÈıÌË̤ÓÔ, ·Ú. 2/20, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, 60-90 [¯.¯. 1980 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [10x13 ÂÎ.]. 302 º∞™π∞¡√™ ∞§., ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· Ó¤Ô˘ ¿Ó‰Ú·, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È 80-100 ¿Ó‰Ú·˜, [¯.¯., 1980 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [11x15 ÂÎ.]. 303 ∆™∞ƒ√ÀÃ∏™ °π∞¡¡. (1910-1989), “°Àª¡√”, ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›·, ·ÚÈıÌË̤ÓË ·Ú. 20/150, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯., 1980 ÂÚ.]. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ó¤Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿300-500 ÛÂȘ [39x26]. 304 HASTIR, “LE PORT DE NAFPACTOS (LEPANTE) GREECE” (∆Ô ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ¡·˘¿ÎÙÔ˘), ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›· (Ù›ÓÙ·) Î·È ·ÛÙ¤Ï, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯., 1980 ÂÚ.]. 400-600 ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [33x50 ÂÎ.]. 305 µ∞™π§∂π√À ™¶., “∂ƒ∂∆ƒπ∞” (∂‡‚ÔÈ·), ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1981. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÌÔ˘Û›Ԣ “™‡ÚÔ˘ µ·ÛÈÏ›Ԣ” 2008. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [35x55 ÂÎ.]. 10000-12000

67


306 ∫∞ƒ∞µ∞™π§∏™ ∞., ÷ڷÎÙÈÎfi, (ÏÈÓfiÏÂÔ˘Ì), ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ·ÁÚÔÈΛ·, ·ÚÈıÌË̤ÓÔ, ·Ú. 4/15 Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [21x30,3 ÂÎ.]. 50-70 307 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ ªπ¡ø™, “√π º√¡π∞¢∂™ - °È¿ÓÓË ∫·Ú·ÓÈÎfiÏ·”, Û¯¤‰ÈÔ Ì ̷‡ÚÔ Ì·Úη‰fiÚÔ Û ¯·ÚÙ›. ∂ÈÎÔÛȤӷ ÚÔÛˆÔÁڷʛ˜ ·Ó‰ÚÒÓ. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, 1984. (√ÈÛı›ˆ˜ ËÌÈÙÂϤ˜ ÛηڛÊËÌ·). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [38x29,5 ÂÎ.] 360-450 308 ™∆∂º∞¡√À ¡π∫√™, ™¯¤‰ÈÔ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ ¿Óˆ Û ¯·ÚÙ› ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ‰ÔΛÌÈÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, [¯.¯., 1985 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [24,5x38 ÂÎ.] 100-200 309 ™√ƒ√°∫∞™ ™ø∆., “ª∏Ã∞¡∂™”, Ï¿‰È Û ͇ÏÔ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30x40 ÂÎ.]. 2000-2500 310 ¢ƒ√À°∫∞™ ∞Ã., “¡∂∫ƒ∏ ºÀ™∏”, ÌÂÙ·ÍÔÙ˘›· ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 165/199, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË 380-500 ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË (A. Droungas), [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [60x80 ÂÎ.]. 311 ∞°°∂§√¶√À§√™ ª∞ƒπ√™, ∂¶π∫√π¡ø¡π∂™, 12 ∞¡∞¶∞ƒ∞°ø°∂™ ∑ø°ƒ∞ºπ∫ø¡ ∂ƒ°ø¡, [1990], (ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο Î·È °·ÏÏÈο). ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË. ™¯. º‡ÏÏÔ˘, ‚È‚ÏÈÔ‰. Ï˘Ù¿ ʇÏÏ· Û ʿÎÂÏÔ, Û.8+12 65-90 312 ∫√æπ¢∏™ ƒ∞§§∏™, ŒÁ¯ÚˆÌË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 91/150 Î·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË Ì ÌÔχ‚È, 1992. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [35,5x49,5 ÂÎ.]. 40-50 313 °√Àƒ∑∏™ °., NÂÎÚ‹ º‡ÛË (‚¿˙Ô), ÏÈıÔÁÚ·Ê›·, ¤Á¯ÚˆÌË, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË 1995. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [15,5x25 ÂÎ.]. 80-100 314 ∑∂µ∂ƒ√ÀÃπ¡ ∂À°., “™∆∞£ª√™ ™∆√ ª√¡∞™∆∏ƒ∞∫π”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË (∂˘Á¤ÓÈÔ˜), [¯.¯., 2000 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [40x80 ÂÎ.]. 300-400 315 ∂°°√¡√¶√À§√™ ¡π∫. (1910-1985), “ªÀ£√§√°π∫∂™ ºπ°√Àƒ∂™”, ·Ê›Û· ·ÚÈıÌË̤ÓË, ·Ú. 40/280, ·fi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 1948 (2003). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [60x43 ÂÎ.]. 180-280 316 ª∞∫ƒ√À§∞∫∏™ ªπÃ∞§∏™, “∞∆∂¡π∑√¡∆∞™ ∆∏ ™∞ª√∞ II” (ª‡ÎÔÓÔ˜ - ¶·Ú·ÔÚÙÈ·Ó‹), Ù¤ÌÂÚ·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 1/4/2005. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [35x25 ÂÎ.]. 4200-5200 317 ª∞N∆∑∞µπ¡√™ ∆∞™., “™∆∏ µƒ√Ã∏”, ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, 2010. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÔÌڤϷ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [60x40 ÂÎ.]. 1800-2500 318 ™√À∆√°§√À ∂., “À¢ƒ∞” (∂›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡), ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, 2010. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [23x30 ÂÎ.]. 180-230 319 °ƒ∏°√ƒ∞ ∞., “∞¡¢ƒ√™ - Ãøƒ∞”, ˘‰·ÙÔÁÚ·Ê›·, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, 2011. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [20x35 ÂÎ.]. 180-230 µÏ¤ ηÈ: 384, 685, 863, 197, 600, 828, 829, 830, 515, 542, 534, 645, 567, 195, 190, 188, 931

17. Ã∂πƒ√°ƒ∞º∞ – ∞ƒÃ∂π∞ – π™∆√ƒπ∫∞ – ∆∂∫ª∏ƒπ∞ – ºπ§√∆∂§π∫∞ – ºø∆√°ƒ∞ºπ∂™ [320-359] 320 ª√¡√ºÀ§§√ Ã∂πƒ√°ƒ∞º√ ∂°°ƒ∞º√ ¡∞•√À (Ãøƒπ√ ¢ƒÀ¡∞™) 1828, ªÂ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ¢Ú‡Ó·˜. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ªÈ¯. ª·ÚÎÔÔÏ›Ù˘ Î·È ª·ÓÔ˘‹Ï ¡·˘ÏÈÒÙ˘. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [16x22 ÂÎ.]. 60-120 68


321 [∏ ∂¶π ∆ø¡ ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫ø¡ ∫∞π ∆∏™ ¢∏ª√™π√À ∂∫¶∞π¢∂À™∂ø™ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ∆∏™ ∂¶π∫ƒ∞∆∂π∞™], ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎÔÓ ∞Ó·ÁÓÒÛÙËÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¶ÔÏ›‰ËÓ ∆·ÁÌ·Ù¿Ú¯ËÓ Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ º¿Ï·ÁÁÔ˜ […], ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °Ú·ÌÌ·Ù‡˜ °. °ÂÏ·Ú¿Î˘, ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ 1839. ªÂ ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ŒÓ· ʇÏÏÔ ÌÂ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ “µ∞™π§∂π√¡ ∆∏™ ∂§§∞¢√™”, ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ 70-130 Ì ηÏÏÈÁÚ·ÊÈÎfi ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰·. 322 [¶∞∆ƒ∞ - µ∞™π§∂π√¡ ∆∏™ ∂§§∞¢√™ 1884], ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ¢ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ÀÔÁÚ·Ê‹ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÊÚ·Á›‰·. 40-70 ŒÓ· ʇÏÏÔ, Ì›· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ›‰·. 323 ¶√™∆√§∞∫∞™ ∞Ãπ§§∂À™, ¡√ªπ™ª∞∆∞ ∂¡ ∆ø ∂£¡π∫ø ¡√ªπ™ª∞∆π∫ø ª√À™∂πø, Ù˘. ™.∫. µÏ·ÛÙÔ‡, 1885. ÃÚ‹˙ÂÈ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, Û. 324+4 ›Ó·Î˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÓÔ90-180 ÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. 324 §∞ª¶ƒ√À ¶∞À§√™, ª∂™∞πø¡π∫∞ ¡√ªπ™ª∞∆∞ ∆ø¡ ¢À¡∞™∆ø¡ ∆∏™ Ãπ√À, Ù˘. ∞‰ÂÏÊÒÓ ¶ÂÚÚ‹, 1886. ªÂ 11 ›Ó·Î˜ Ì ÂÈÎfiÓ˜ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. ºı·Ṳ́ÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 90-100 82+11. 325 [NADAR PERE] “Grand oncle Pericles Grunanelli”. ¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ·Ó‰Úfi˜ ÁÂÓÂÈÔÊfiÚÔ˘. ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ÚˆÙfiÙ˘Ë Û ¯·ÚÙfiÓÈ, [¯.¯. 1980 ÂÚ.] ·fi ÙÔ “Photographie Nadar (pere) de Paris”, 70-100 Marseille, 21 Rue de Noailles. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [16,5x10,7] 326 [µπµ§π√¶ø§∂™ - ∂∫¢√∆∂™ 1891-1938] ªÈÎÚfi ·Ú¯Â›Ô ʷΤψÓ, ÂÈÛÙÔÏÈÎÒÓ ‰ÂÏÙ·Ú›ˆÓ (∂ÏÏ‹ÓˆÓ) µÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ Î·È ∂ΉÔÙÒÓ. ∞fi ∞ı‹Ó· (µ·ÊÂÈ¿‰Ë˜ 1920, º¤Í˘ 1893, µÂÏÔ‡‰ÈÔ˜ 1901, Libr. Francais - °·ÏÏÈÎfi µÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô 1895, ªÈ˙¿ÓÔ˜ 1938). ∫¤Ú΢ڷ (°Ô‡Ï˘ 1891), 80-120 ∑¿Î˘ÓıÔ˜ (√›ÎÔ˜ µÔ˘‚·ÚÔ‡Ù· 1896). 327 [°ƒ∞º√ª∏Ã∞¡∏ “ADLER” Model No 7] ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, °ÂÚÌ·Ó›·, [1900 ÂÚ.]. ∆·Ì¤Ï· ¡. ∞Ó·ÛÙ·Û¿Î˘, ∞ı‹Ó·È. ¶ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi-ÔÏ˘ÙÔÓÈÎfi. ÃÚ‹˙ÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. 100-130 328 [¢∏ª√™π√™ ∫∞∆∏°√ƒ√™ ∞ƒÃ∞¡ø¡] ¢ÈÛ¤ÏȉÔ: ∂¡ √¡√ª∞∆π ∆√À ∏°∂ª√¡√™, ∫§∏∆∏ƒπ√¡ £∂™¶π™ª∞, ∂Âȉ‹ Ô ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °ÂÓÂÙ˙¿Î˘ Î·È π.ª. ª·ÚÎÔÌȯ·Ï¿Î˘ οÙÔÈÎÔÈ ∂¿Óˆ ∞Ú¯·ÓÒÓ […] ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜ 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1901, √ ¢ËÌfiÛÈÔ˜ ∫·Ù‹ÁÔÚÔ˜. ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ˘ÔÁÚ·Ê‹, ·ÚÈıÌfi˜ ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ Î·È ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÊÚ·Á›‰·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÂÏ›‰·, ·Ó·40-50 ʤÚÔÓÙ·È ÔÈ ÎÏËı¤ÓÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. 329 [™¶∞ƒ∆∏] “In Sparta Villagers and countrymen on market day”, ÂΉ. Underwood (30-9325), Washington [1903 ÂÚ.], (ÈÚÈÎÔ› Û ̤ڷ ∞ÁÔÚ¿˜ ÛÙË ™¿ÚÙË ). ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ʈÙÔÁÚ·75-120 Ê›· Û ¯·ÚÙfiÓÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] 330 º∞∫∂§√™ ∆∏™ ª∂∆√Ãπ∫∏™ ∂º∏ª. “∆√ ∫ƒ∞∆√™”, ªÂ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ, 1905. ∂ÈÛÙÔÏÈÎfi ‰ÂÏÙ¿ÚÈÔ Ì ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ “™Ù‡ÏÔÈ √Ï˘Ì›Ô˘ ¢Èfi˜”. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÚÔ˜: µ.P. PERVANA, 20-25 ¢Ú¤Û‰Ë °ÂÚÌ·Ó›·˜. (2) 331 [Ã∞§∫π¢∞] “Chalkis, Euboea’s old seaport, Greece”, ÂΉ. Keystone (99-9357), U.S.A. [19081909 ÂÚ.]. (÷ÏΛ‰·, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ∂˘Ú›Ô˘ Î·È ‚ÔÛÎÔ› Ì ο˜). ™ÙÂÚÂÔÛÎÔ40-60 È΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙfiÓÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] 332 [∫√ƒπ¡£√™] “Digging among the ruins of old Corinth, Greece”, ÂΉ. Keystone (477-7134)

69


[Ì·˙›] “Excavations by the American SchoÔl, Old Corinth, Greece”, ÂΉ. Stereo-Travel (56). ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ¯·ÚÙfiÓÈ. U.S.A. [1908 ÂÚ.]. (∞Ó·Ûηʤ˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·›· ∫fi60-90 ÚÈÓıÔ, ∞Ó·Ûηʤ˜) (ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ∞ÎÚÔÎfiÚÈÓıÔ˜). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] (2) 333 [£∂™™∞§√¡π∫∏ - ¶∞∆ƒ∞] ∆Ú›· ʇÏÏ· ÔÚ›·˜: “º‡ÏÏÔÓ ·‰Â›·˜ ·Ô˘Û›·˜ […] ∂ıˆڋıË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 1913, Ì›· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ. Û 2 ʇÏÏ·. [Ì·˙›] º‡ÏÏÔ ÔÚ›·˜ ÂÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙË 26 ª·˝Ô˘ 1913, 1 ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ. Û ¤Ó· ʇÏÏÔ. ∫·È Ù· ‰‡Ô Ï‹Úˆ˜ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ì ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È ˘ÔÁڷʤ˜. [Ì·˙›] º‡ÏÏÔÓ ∞‰Â›·˜ ∞Ô˘Û›·˜ ∫·ÓÔÓÈ΋˜ 30 ËÌÂÚÒÓ […] ÂıˆڋıË ÂÓ ¶¿ÙڷȘ ÙË 5Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1916, ∆Ô ºÚÔ˘Ú·Ú¯Â›ÔÓ… Ì ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È ˘ÔÁڷʤ˜. ∂Ó Ì¤ÚÂÈ Ù˘ˆ60-90 ̤ÓÔ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, Ì›· ÛÂÏ›‰· Û ¤Ó· ʇÏÏÔ. (3) 334 §À∫√À¢∏™ ∂ªª., ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÚfiÛÎÏËÛË, ÌÔÓÔÛ¤ÏȉË, ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ (∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘) ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘, (1915-1920 ÂÚ.]. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿40-60 ÛÂȘ [21,5x14 ÂÎ.] 335 [∞¡ø∆∂ƒ∞ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªø¡, ∂¶π∆∂§π∫∏ À¶∏ƒ∂™π∞ ∆√À ™∆ƒ∞∆√À] ŒÓ· ʇÏÏÔ, ‰‡Ô ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¤Ú·ÓÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡ 30-50 ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÏfiÁˆ ˘ÚηÁÈ¿˜, 30/9/1917. ™. 2. 336 [¶∞¶∞Ã∏™∆√À] ªÈÎÚfi ·Ú¯Â›Ô: 1) ∆ÂÙÚ¿‰ÈÔ π¯ÓÔÁÚ·Ê›·˜ µÂ·Ùڛ΢ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ 19321933, 2) ¢›ψ̷ ∂ÛÙ›·˜ µÈÒÛˆ˜ À·ÏϋψÓ, 18 ¡ÔÂÌ. 1963, ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔ¤‰ÚÔ˘: ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘. 3) ™¯¤‰ÈÔÓ È‰Ú˘ÙÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜ Ù˘ ∂.µ.À. 28/2/1947, 3 ‰·ÎÙ˘ÏfiÁڷʘ Î·È 5 ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛÂÏ›‰Â˜. 4) °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ¿‰ÂÈ·: ÷ÓÈ¿ 10/10/1941 ÁÈ· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË (ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· Î·È ÃÈÙÏÂÚÈ΋ ÛÊÚ·Á›‰·). 5) µÂ‚·›ˆÛË ÂÚ› ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÂȘ ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÚÚ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ÃÚ. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, ªÂÛÔÏfiÁÁÈ 1923, Î.¿. ¤ÁÁÚ·50-100 Ê·. (10 ÂÚ.) 337 ¶√§À¢√Àƒ∏ ª∞ƒπ∞, ∂ÈÛÙÔÏÈÎfi ‰ÂÏÙ¿ÚÈÔ Ì ÙȘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈΘ ¢¯¤˜ Ù˘ ª. ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶·Û·ÁÈ¿ÓÓË. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, 1/1/1925. ™Â οÚÙ· Ì ٛÙÏÔ “Love150-200 Poems”. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [9x13,8 ÂÎ.] 338 [£∂™™∞§√¡π∫∏] æÀ°∂π∞ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ∂¶∞ª. Ã∞ƒπ§∞√™ ∞¡ø¡Àª√™ ∂∆∞πƒπ∞. ∆›ÙÏÔ˜ ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, 1925. ŒÓ· ʇÏÏÔ, ÌÈÎÚfi ÛΛÛÈÌÔ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ. 35-50 339 [∞™¶ƒ√ª∞Àƒ∏ ºø∆√°ƒ∞ºπ∞ ∂À∑ø¡∞] ¶ÂÚÈfi‰Ô˘ A’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ∂ÈÎÔÓ›˙Â80-100 Ù·È Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi, fiÏÔ Î·È ÍÈÊÔÏfiÁ¯Ë. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [28x22 ÂÎ.]. 340 [•∂¡√¶√À§√™ ¶ƒ√™ ∫∞ª¶√Àƒ√°§√À] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‰›Ê˘ÏÏË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ Ù˘ 22·˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 1927 ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·180-220 ÛÙ¿ÛÂȘ [22,8x18]. 341 [°ƒ∞º√ª∏Ã∞¡∏ “ARCHO”= Modelle] Carl Winterling, ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, °ÂÚÌ·Ó›·, [1928 ÂÚ.]. ªÂ ÂÏÏËÓÈÎfi-ÔÏ˘ÙÔÓÈÎfi ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ÃÚ‹˙ÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. 70-100 342 [∂§§∏¡. √ƒ∂πµ∞∆π∫√™ ™À§§√°√™ - ∑∏ƒ∂π∞] √Ì·‰È΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù˘ ∑‹ÚÂÈ·˜ (¡ÔÌfi˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜) Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 45-65 1700 Ì. ¢ÂηÂÙ›·˜ 1930. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [10,5x16 ÂÎ.] 343 [∞¡ø¡Àª√™ ∞§∂Àƒ√¶√π∏∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞, ∂¢ƒ∂À√À™∞ ∂¡ ¶∂πƒ∞π∂π] ∆›ÙÏÔ˜ Ì›·˜

70


ÌÂÙÔ¯‹˜, ÂÓ ¶ÂÈÚ·È› ÙË 24Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1934. §ÈıÔÁÚ·Ê›·. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ÚfiÛÔ„Ë ÙÔ˘ ÎÙÈ65-90 Ú›Ô˘ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∂Ù·ÈÚ›·. 344 Ã∞§∞™ ∞¡∆ø¡π√™, ∏ ª∞°∂π∞ ¢π∞ ª∂™√À ∆ø¡ ∞πø¡ø¡. ∞ӤΉÔÙÔ ‰·ÎÙ˘ÏfiÁÚ·ÊÔ Ì ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ∞4 (ÎfiÏϘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡) [¯.¯., 1936 ÂÚ.], Ì ˘ÔʷΤÏÔ˘˜: 1. µÂ‚‹ÏˆÛȘ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ 2. [¶ÚÔÙÚÂÙÈο] 3. ∂ÎÙfi˜ ∫ÂÈ̤ÓÔ˘ 4. [∏ ª·Á›·… ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˜… 1935] ÚÔ˜ ¡¤· ¢È·ÏÔÁ‹ 5. ∫¿ı·ÚÛȘ 6. ™˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È· ª·Á›·Ó 7. ∞ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ §Â˘Î‹˜ & ª·‡Ú˘ ª·Á›·˜ 8. ∆È Â›Ó·È ª·Á›· 9. ™ÎÔÔ› ‚È‚Ï›Ô˘ 10. ™ÎÔÔ› ÂΉfiÛˆ˜ 11. ¶ÚÔÙÚÂÙÈο ‰È· ¤Î‰ÔÛÈÓ ‚È‚Ï›Ô˘. ™Â 150 ÂÚ. ʇÏÏ· ÌÔÓ‹˜ fi„˘. 750-1500 345 [A£HNA - ∫√π¡√∆∏™ ∞°π√À ¢∏ª∏∆ƒπ√À] ªÔÓfiÊ˘ÏÏÔ. A›ÙËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙÔ˜ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, fiÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Ù˘. ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘. ¢·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ 60-80 ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ Î·È ÚˆÙÔÎÔÏÏË̤ÓÔ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [17,5x25]. 346 [∫∞∆√Ãπ∫∞ Ã∞ƒ∆√¡√ªπ™ª∞∆∞] ™·Ú¿ÓÙ· ¤Ó· ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ 19431944 ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ 1941-1942. ¢‡Ô ÙÔ˘ 1939. ∆Ô Ù˘ 20‹˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1944 Â›Ó·È ÙˆÓ 10 ‰È35-50 ÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰Ú·¯ÌÒÓ. 347 [∂§§∏¡√´∆∞§π∫√™ ¶√§∂ª√™ 1941] ∂›ÎÔÛÈ ÂÈÛÙÔÏÈο ‰ÂÏÙ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ∞Ì¿Ú·ÓÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ·ÂÛÙ·Ï̤ӷ ÚÔ˜ Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ∞ȯ̷ÏÒÙˆÓ ª·Ï¤ÌË Ã·Ó›ˆÓ ∫Ú‹Ù˘. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [12x9 70-100 ÂÎ.]. (20) 348 [•∂¡√¶√À§√™ °.] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÊÈÏÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ ÙËÓ ‰›‰· ∂˘Ú˘‰›ÎË ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 1941. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ∫·ÙÔ¯È΋ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ ›ӷ Ô˘ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‚ÈÒÓÂÈ. ∞ӷʤÚÂÙ·È (Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™.) Î·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ “√È °ÂÚÌ·ÓÔ›, Ó· Ô‡140-170 Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ôχ”. […] ªÂ ÙÔÓ ÛÊÚ·ÁÈṲ̂ÓÔ Ê¿ÎÂÏfi ÙÔ˘. 349 [¶√§π∆∏™ °.¡. - ∞∫∞¢∏ªπ∞ ∞£∏¡ø¡] º∞∫∂§√™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∞¡∞∫ƒπ™∂ø™. √ °.¡. ¶ÔÏ›Ù˘, Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘, ηÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· “·Ì¤ÏÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ”, ÂÚ› ÌË Â˘‰ÔΛÌÔ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î.¿. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ‰·ÎÙ˘ÏfiÁÚ·Ê· Î·È ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ (ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ √ÚÏ¿Ó‰Ô˘) Î·È ÙÔ˘ §·ÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ Ù˘. ∂Îı¤ÛÂȘ, ™ËÌÂÈÒÌ·Ù·, ∞ÈÙ‹ÛÂȘ, µÂ‚·ÈÒÛÂȘ, ÀÔÌÓ‹Ì·Ù· (A. √ÚÏ¿Ó‰Ô˘, ¢,. ª·Ï¿ÓÔ˘, π. ∫·ÏÈÙÛÔ˘ÓÓ¿ÎË, ∫ÂÚ·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, ª¤Á·, ∫. ∞Ì¿ÓÙÔ˘, °. ¶ÔÏ›ÙË Î.¿.) ∂ӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë “ÔÏÂÌÈ΋” ÂÚ› ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ‹ıÔ˘˜ Î·È Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1943-1945. 180-300 88 ʇÏÏ·. 350 [∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™ ¡.] ∆· 2 ÂÚ›ÊËÌ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÂÙÚ¿‰È· ÌÂÙ·ÁÏÒÙÙÈÛ˘ Ù˘ π§π∞¢∞™ (∞’ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÂÏ. 33, µ’ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÂÏ. 26, °’ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÂÏ 24, ¢’ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ÛÂÏ. 28) 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1948. E› ÙˆÓ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ì ÌÔχ‚È, (Ë ‰ÂÍÈ¿ ÛÂÏ›‰· ¡. ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÂÏ›‰· Èı·Ófiٷٷ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ∫·ÎÚȉ‹). IÛÙÔÚÈÎfi ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Â›ÌÔ¯ıÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ï‡ÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ÔÈË25.000-30.000 ÙÈÎfi˜ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ N. K·˙·ÓÙ˙¿ÎË. 351 [¶∞¶∞°√™ ∞. - SEYDOUX F.] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Francois Seydoux de Clausonne (1905-1981), ‰Èψ̿ÙË Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· Â¤Ù˘¯Â ÙËÓ ™˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ∏Ï˘Û›ˆÓ. √ F. Seydoux ÙÔ 1970 ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ µÚ·‚Â›Ô ∫·ÚÏÔ71


Ì¿ÁÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™Â ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶·¿ÁÔ˘ “LA GRECE EN GUERRE 1940-41”, ∞ı‹Ó·, ª¿ÈÔ˜ 1953. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 50-80 [24x17 ÂÎ.] 352 [∆√ •∂¡√¢√Ã∂π√ ∆√À Ãøƒπ√À] ŒÓÙÂη (11) ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÔχÙ˘¯· ¯ÚˆÌÔÏÈıfiÁÚ·Ê· Ê˘ÏÏ¿‰È· ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ∂ıÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, 1956-1960. √ÚÈṲ̂ӷ Ì ÂÒÓ˘ÌË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: §¤Û‚Ô˜ (¶. µÏ¿¯Ô˜), µ›ÏÏÈ· & ∞ÏÂÔ¯ÒÚÈ (Carabott), √Ï˘Ì›· (°. µ·Î·Ïfi). ∞ÎfiÌË ∑·ÁfiÚÈ, °ÎÔ‡Ú·, ™ÎfiÂÏÔ˜, ∂Ï·ÙÔ‡ & ∆ÂÚ„Èı¤·, ∞ÏfiÓËÛÔ˜, ∞›ÁÈÓ· (›Ûˆ˜ 60-90 ∂ÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜), ¶Ôχ‰ÂÓ‰ÚÔ, ∞ÏÂÔ¯ÒÚÈ. ™‡ÓÔÏÔ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ 11+8. (19) 353 [¶∞§∞ª∞™ ∫. - LAVAGNINI (..)] ∞Ó·ÌÓËÛÙÈ΋ οÚÙ· (2: Ô›ÛıÈ· + ÌÚÔÛÙÈÓ‹ fi„Ë), ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÏÏËÏÔÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿ Î·È ÙÔ˘ ¤ÁÎÚÈÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÛÙ‹. ∂’ ¢ηÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰·˜ ·fi ÙËÓ Á¤ÓÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ï·Ì¿ (18591943) ÛÙÔ πÙ·ÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ (1959). ÀÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Lavagnini Î·È ÊˆÙ. ÙÔ˘ ∫. ¶·60-80 Ï·Ì¿ (·fi ÙÔÓ Evans). ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [15x10,8 ÂÎ.] 354 [°∞§∞ ∞°¡√], ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋, ¤Á¯ÚˆÌË Ì·Î¤Ù· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, “∞°¡√, À°∂π∞ - ¢ƒ√™π∞”, 25-30 Û ÛÎÏËÚfi ¯·ÚÙfiÓÈ, [¯.¯.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [48,5x19 ÂÎ.]. 355 “∑∞°√ƒπ∞ - ª√¡√¢∂¡¢ƒπ”, ∞ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ªÔÛÎÒÊ, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË [¯.¯., 1960 ÂÚ.]. ∂ÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÏÈıfiÛÙÚˆÙÔ ÛÙÔ ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30x39,8 ÂÎ.] 40-50 356 °∫√Àº∞™ µ∞°°∂§∏™, £Â·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ÌÔÓfiÚ·ÎÙ·, ‰·ÎÙ˘ÏfiÁÚ·Ê·: ·) “√ÚÁÈṲ̂ÓÔ ∞ÚfiÔÙÔ” (ÛÂÏ. 7) & ‚) “√ÚÁÈṲ̂ӷ ªÂÛ¿Ó˘¯Ù·” (ÛÂÏ. 6). ™Â Ê¿ÎÂÏÔ Ì ·ÊȤڈÛË, 45-65 23/2/1962. 357 [∞§∂•π√À ∂§§∏ (1894-1988)], ∂ÈÛÙÔÏÈÎfi ¢ÂÏÙ¿ÚÈÔ, ÙÔ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ Ë Œ. ∞ÏÂ͛Ԣ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ª·Ú·ÁÎfi (N. Maragon). ∞ӷʤÚÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜. ™Ù·Ï̤ÓÔ ·fi ÙËÓ “ÂÍÔÚ›·” ÛÙÔ µÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, 1965 ÂÚ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 45-60 [13x9 ÂÎ.] 357‚ [°∂ƒ√™ °.] “√π ∞§∫À√¡∂™” ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ô›ËÌ·, 1 ʇÏÏÔ, 1 ÛÂÏ›‰·, [1970 ÂÚ.]. ª·˙› 60-80 ʈÙÔÁÚ·Ê›· ·ÚÈıÌË̤ÓË (Ì ÊıÔÚ¤˜) ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ °. °¤ÚÔ ÊÔ˘ÛÙ·ÓÂÏÔÊfiÚÔ. (2) 358 [√ª∏ƒ√™ - ∞π∞¡∆∞™] JACKSON WAGON,“WHEN AJAX DIFIED THE LIGHTNING” (ŸÙ·Ó Ô ∞›·˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÛÙÚ·‹ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ¿Óˆ Û ̛· ¿Ì·Í· ∆˙¿ÎÛÔÓ). ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÁÈ· ÙÚÔ¯‹Ï·Ù· ·Ì·Í›‰È·. ™¯. ∂ÈÛÙÔÏÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ·Ú›Ô˘. 40-50 359 [™∆ƒ∞∆∏°√¶√À§√À ¢∞¡∞∏ (1913-2009)], ∂ÈÛÙÔÏ‹ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∆ÛÔ‡Ú·. ∆ÔÓ ·Ú·ÎÈÓ› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ “ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, fi¯È ÎÚÈÙÈ΋ ·Á¿˘ ÁÈ· ÙËÓ 60-80 ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·…”. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, 21/11/1994, Ì ʿÎÂÏÔ. µÏ¤ ηÈ: 181, 624, 895, 744, 177, 81, 592, 269, 918, 734, 612, 527, 642, 525, 531, 166, 571, 586, 824, 879, 526, 802, 826, 825

21. ∫∞§∂™ ∆∂á∂™ – ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ [360-387] 360 MOSES HENRY, A COLLECTION OF ANTIQUE, VASES, ALTARS, PATERAE, TRIPODS, CANDELABRA, SARCOPHAGI, from various museums and collections, 72


engraved of 170 plates by Henry Moses, with Historical Essays, 1814 (1st edit.). ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ۯ‰fiÓ ÍÂÎÔÏÏË̤ÓÔ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi η¿ÎÈ, Û. 250-500 12+14+150. 361 LACROIX PAUL, MANNERS, CUSTOMS AND DRESS during THE MIDDLE AGES and during THE RENAISSANCE PERIOD, §ÔÓ‰›ÓÔ 1876. ªÂ 400 ͢ÏÔÁڷʛ˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Ex Libris. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÎfiÎÎÈÓË ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 554. 60-80 362 DOLMETSCCH H., DER ORNAMENTENSCHATZ EIN MUSTERBUCH STILVOLLER ORNAMENTE AUS ALLEN KUNSTEPOCHEN, 85 tafeln mit 1200 meist farbigen abbildungen und Erlauterndem text, Stuttgart 1889. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ¤Á¯ÚˆÌË ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ªÂ ex libris 1892. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓ˜ ·Î̤˜, [¯.·.Û.]. 120-240 363 FULLEYLOVE J. - NEVINSON H., PICTURES OF CLASSIC GREEK LANDSCAPE AND ARCHITECTURE, by JOHN FULLEYLOVE, with a text in explanation by HENRY W. NEVINSON, London, J.M. Dent & Co, 1897. ªÂ 21 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. 100-150 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. 78+21. 364 ANDERSON - SPIERS, THE ARCHITECTURE OF GREECE & ROME, A SKETCH OF ITS HISTORIC DEVELOPMENT, London, B.T. Batsford, 1902. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Â60-65 ÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 300+23. 365 [Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À πø∞¡¡.] “¶∞¡∂§§∏¡π√¡ §∂À∫øª∞”, ∂£¡π∫∏™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏ƒπ¢√™ 1821-1921, ∏ ÃÀ™∏ µπµ§√™ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À, ÙfiÌÔ˜ ¢’, “∫∞§∞π ∆∂á∞π”, Ù˘. “¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∏Ò˜”, 1927. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ΢ڛˆ˜ ÂÓÙfi˜ 200-300 ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, ÎfiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 234. 366 [∫Àµπ™ª√™ - GLEIZES A.], TRADITION ET CUBISME vers une conscience plastique, chez J. Povolozky, Paris [1927]. √ Û. ˘‹ÚÍ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ıˆÚËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡. ¢ÂÌ., 35-60 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 225. 367 [Ã∞§∂¶∞™], “ºÀ§§∞ ∆∂á∏™ ∆√À ºƒ∞°∫∂§π√À” ·Ú. Ù‡¯Ô˘˜ 8, 1928. ∆‡¯Ô˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ °È·ÓÓÔ‡ÏË Ã·ÏÂ¿. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ: ͢ÏÔÁÚ·25-30 Ê›· ÙÔ˘ ¢. °·Ï¿ÓË. ™¯. 4Ô, Û. 41. 368 ª∞§∂∞™ ∫., ∂π∫√¡∂™ §∞´∫∏™ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫◊™, ÂΉ. ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔ˜ ¢È¿‰ÔÛÈÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ µÈ‚Ï›ˆÓ, “πÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË”, 1929. ªÂ 50 ÂÚ. ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈ65-90 ÎfiÓ˜. •ÂÎÔÏÏË̤ӷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. ™¯. º‡ÏÏÔ˘, Û. 56. 369 §À∆ƒ∞™ ¡π∫∏º√ƒ√™, ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ŒÎıÂÛȘ ŒÚÁˆÓ ¡π∫∏º√ƒ√À §À∆ƒ∞, ÔÚÁ·Óˆı›۷ ˘fi Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ∫·ÏÒÓ ∆¯ÓÒÓ Î·È Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙˆÓ ºÈÏÔÙ¤¯ÓˆÓ, [1933]. ªÂ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ / ÎÙËÙfiÚˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. ™. 11. 45-65 370 [π∞¶ø¡π∫∏ ∆∂á∏] “CHERRY BLOSSOM FESTIVAL”, Japanese Screens in the Tikotin Collection. ∞Ó··Ú·ÁˆÁ‹ (Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·/Ì ÊˆÙÔÁÎÚ·‚Ô‡Ú·˜) 11 ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ π·ˆÓÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ (17Ô˘ ΢ڛˆ˜ ·ÈÒÓ·), Matabe, Kano Î.¿.). ∂Ή. Otsuka Kogeisha, Tokyo, Japan, [1935 ÂÚ.]. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ (Û. 3-5) ÛÙ· ·ÁÁÏÈο, 8 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È 2 ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ˜

73


[52x97 ÂÎ.], ¯.·. Î·È Ì ÎÔÈÓfi ı¤Ì·: “Â›ÛÎÂ„Ë ¡·Ô‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫ÈfiÙÔ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ 150-200 ÙˆÓ ∫ÂÚ·ÛÈÒÓ”. ™¯. folio, ·Ófi‰ÂÙÔ Ì ȉÂÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. 371 [∫∞µ∞º∏™ ∫. - §πø∫∏™ ∂¶.], ¢∂∫∞ ™Ã∂¢π∞ ∆√À ∂¶. §πø∫∏ ∞¶√ ¶√π∏ª∞∆∞ 40-50 ∆√À ∫.¶. ∫∞µ∞º∏, ¤Î‰. 1943. ™. [¯.·.Û.] 372 §À°π∑√™ πø∞¡., ∂§§∏¡π∫∏ ¡∏™πø∆π∫∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰. 1944, ·Ú. 5/800. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÊˆÙ. ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, ¯·ÚÙfi‰ÂÙÔ 90-100 (ÙÔ ÂÈϤÔÓ ¯¿ÚÙÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·ÚÎÂÙ¿ Êı·Ṳ́ÓÔ), Û. 146. 373 µ∞™π§∂π√À π., ∏ §∞´∫∏ ∫∞∆√π∫π∞, ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·fi„ÂȘ – Ë Ï·˚΋ ηÙÔÈΛ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 1944. ªÂ ·ÚÈıÌË̤Ó˜ ʈÙÔÁÚ·30-50 ʛ˜ Î·È Î·Ùfi„ÂȘ. ºıÔÚ¤˜ ÛÙË Ú¿¯Ë, Û. 160. 375 §À°π∑√™ πø∞¡., ∫√ª¶√™ ∂¡∞ ∫∞π¡√Àƒ°π√ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√ ™∆√πÃ∂π√, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰. “∞ÂÙfi˜”, 1944, ·Ú. 156/650. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ∂ÈÎfiÓ˜ Î·È ÊˆÙ. ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤75-90 ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, ¯·ÚÙfi‰ÂÙÔ Î·È ÂÈϤÔÓ ¯¿ÚÙÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·, Û. 43. 376 ¶ƒ√∫√¶π√À ∞°°., ∞π™£∏∆π∫∏ ∫∞π ∆∂á∏ ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∏, ·fi ÙÔÓ µÔÏÙ·›ÚÔ ÛÙÔÓ °ÎfiÁÈ·, Ù. 2, ¤Î‰. 1954-55. ªÂ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜. Û. 335+359. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √§§∞¡¢π∞, ·fi ÙÔÓ ŒÚ·ÛÌÔ ÛÙÔ ªÔÓÙÚÈ¿Ó, 1958. √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 175. (3) 80-90 377 ¶∂∆ƒ∂∞™ °πøƒ°√™, √ °∞§∞¡∏™, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘, Ô ·ÙÚÈÒÙ˘, ÂΉ. “¢›ÊÚÔ˜”, 1955. (µÈÔÁÚ·Ê›·). ªÂ Ì›· ÛÂÏ›‰· ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢. °·Ï¿ÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ °. ¶ÂÙÚ¤·. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ °. µ·ÚÏ¿ÌÔ˘, ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ªÈÎÚ‹ ÊıÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë. 40-50 ™. 109. 378 “∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏”, π‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫. ∫ÈÙÛ›Î˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÈÎ. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˜, ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔÓ. ∆fiÌÔÈ: 1Ô˜ (1957), 2Ô˜ (1958), 3Ô˜ (1959), 5Ô˜ (1961), 6Ô˜ (1962), 14Ô˜ (1970), Û‡ÓÔÏÔ 6 ÙfiÌÔÈ, ÂÚÈfi‰Ô˘ 1957-1970. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ÂÔ¯‹˜. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, ÏÈÓ‹ ‚È500-700 ‚ÏÈÔ‰. Ì ٷ ÚˆÙfiÙ˘· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. (6) 379 ª∞Àƒπ∫π√™ ∞¡∆ø¡∏™ ¢., ∏ °§À¶∆π∫∏ ™∆∏¡ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏, ∏ °§À¶∆π∫∏ ™∆√¡ ¶∞ƒ£∂¡ø¡∞, Ù˘. º. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Î·È ∫. ªÈ¯¿Ï·˜, 1960. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ 70-100 ÎÂÈ̤ÓÔ˘. §ÈÓfi‰ÂÙÔ Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 128. 380 ª¶πƒ∏™ ∫À¶ƒπ∞¡√™, ™∏ª∂πø™∂π™ √π∫√¢√ªπ∫∏™, ÙÔȯÔÔÈ›· Î·È Û˘Ó·Ê›˜ ηٷÛ΢·›, Ù˘ÔÔÏ˘ÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ∫.£. ¢·ÓÈÁÁ¤ÏË, 1961. Û. 435. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ™∏ª∂πø™∂π™ √π∫√¢√ªπ∫∏™, ÙfiÌÔ˜ πππ, ·ÙÒÌ·Ù· Î·È Û¯ÂÙÈη› ηٷÛ΢·›, Ù˘ÔÔÏ˘ÁÚ·Ê‹ÛÂȘ ∫.£. 75-80 ¢·ÓÈÁÁ¤ÏË, 1966. Û. 457. (2) 381 ª√À∆™√¶√À§√™ ¡.∫., ∏ §∞´∫∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ∆∏™ µ∂ƒ√π∞™, ÂΉ. ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1967. ¢›ÁψÛÛË ¤Î‰ÔÛË ∂ÏÏËÓÈο-∞ÁÁÏÈο. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·Ó·‰ÈÏ. ªÂ ηٿÏÔÁÔ 218 ÂÈÎfiÓˆÓ. ™¯. 4Ô, Û. 123+213+5. 80-90 382 µ∞™π§∂π∞¢∏™ ¢., £∂øƒ∏™∏ ∆∏™ ∞π°∞π√¶∂§∞°π∆π∫∏™ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏™ À¶√ ∞¡∏™ÀÃ∏ √¶∆π∫∏ °ø¡π∞™, ¤Î‰. 1971. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤-

74


ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, Û. 227. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] √¢√π¶√ƒπ∞ ™∆π™ ª√ƒº∂™ ∫∞π ∆√ Àº√™ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À Ãøƒ√À, µπµ§π√ ¶ƒø∆√, ¤Î‰. 1973. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÂÓÙfi˜ Î·È Â90-120 ÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, Û. 271. (2) 384 ª¶√™∆, 18 ∞¡∆π ∫∂πª∂¡∞ ‹ ˘¤Ú ‰ÈÎÙ·ÎÙÔÚ›·˜ ÏfiÁÔ˜, ¤Î‰. ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∞¡∆π, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ∆· ¢ı˘ÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· “À¤Ú ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›·˜”, 3 ·Ó¤Î‰ÔÙ· ¢ı˘ÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ªÔÛÙ, ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ (“¶ÚfiÏÔÁÔ˜”, “∂›ÏÔÁÔ˜”, “°‰Ô˘”), fiÏ· Ù· ¢ı˘ÌÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ Ô ªÔÛÙ ÛÙ· Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ∞¡∆π ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎÔ‡ η40-50 ıÂÛÙÒÙÔ˜, [¯.¯.]. Û. 57. 385 ∆™∞ƒ√ÀÃ∏™ °π∞¡., ∞ʛ۷ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∆Û·ÚÔ‡¯Ë ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛ35-40 Û·ÏÔӛ΢, √ÎÙÒ‚Ú˘ 1981. ŒÁ¯ÚˆÌË, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ó·‡Ù˘. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [84x56 ÂÎ.]. 386 [¢E§ºIKE™ EOPTE™ - ª∞Àƒ√ªª∞∆∏™ ∂ªª.], ª¶∂§§∞ ƒ∞º∆√¶√À§√À, ÂχıÂÚ· Û¯¤‰È· ·fi ∂ÏÏËÓÈο ·ÁÁ›· ÁÈ· ÙȘ ¢ÂÏÊÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ 1925-1927, ÚfiÏÔÁÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˘ ™È35-50 ÎÂÏÈ·ÓÔ‡, 1983. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 171. 387 ™∆∞´¡Ã∞√À∂ƒ °∂øƒ°π√™, ∆√ ∞ƒÃ∞π√§√°π∫√ ª√À™∂π√ ¶∂πƒ∞πø™, ¤Î‰. 2001. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·: πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ¢È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ù· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ∏ ∞Ú¯·›· ¶fiÏË ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, √È ∫ÚËÙÔÌ˘ÎËÓ·˚Τ˜ ∞·Ú¯¤˜, ∞ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ∏ ªÔÚÊ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ŒÓ· ∫Ï·ÛÛÈÎfi πÂÚfi, ∆Ô ∆·ÊÈÎfi ™‹Ì· Î.¿. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ¤Á¯ÚˆÌË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, Û¯. 100-150 ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. 406. µÏ¤ ηÈ: 409, 408, 285, 58, 793, 752, 751, 622, 495, 557, 749

22. ª√À™π∫∏ – µÀ∑∞¡∆π¡∏ ª√À™π∫∏ [388-394] 388 ∆∞ª∂π√¡ ∞¡£√§√°π∞™, ¶∂ƒπ∂Ã√¡ Õ·Û·Ó ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹Ó ∂ÓÈ·‡ÛÈÔÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·Ó […] ÂÁÎÚ›ÛÂÈ Î·È ·‰Â›· Ù˘ ∆Ô˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ªÂÁ¿Ï˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·Ú¿ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ºˆÎ·¤ˆ˜ […] ÌÂÙ¿ ÙÈÓÒÓ ÚÔÛıËÎÒÓ ˘fi ªËÓ¿ ¢Ô̤ÓÈÎÔ˘, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ, ‚È‚ÏÈÔ. °. ™Â˚Ù·Ó›‰Ô˘, 1869. ¶ÚÔÌÂÙˆ›‰·, ÔÚÙÚ¤ÙÔ (͢ÏÔÁÚ·Ê›·) “£Âfi‰ˆÚÔ˜ ºˆÎ·Â‡˜”. ªfiÓÔÓ Ô ∞’ ÙfiÌÔ˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 366. 80-120 389 “√ ∂¶π∆∞ºπ√™ £ƒ∏¡√™”, ◊ÙÔÈ ∏ ∞∫√§√À£π∞ ∆√À √ƒ£ƒ√À ∆√À ∞°π√À ∫∞π ª∂°∞§√À ™∞µµ∞∆√À, ÂΉ. ™. ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜, Ù˘. π.∞. µÚÂÙÙfi˜, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 60-70 1870. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 96. 390 [Ã∞∆∑∏¢∞∫π™ ¡.°.,] ∞Ú¯Â›Ô ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ™ÙÈ¯Ô˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈıˆÚËÛȷ΋˜ ˘Ê‹˜ Ì ÈοÓÙÈÎË ÈÏ·Ú‹ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·. “¢Èˆ‰›· ÂÚ·ÛÙÔ‡ & Âڈ̤Ó˘” 1 ʇÏÏÔ. “µ·Î¯ÈÎfiÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÔÚÙ‹˜” (ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞ÓÙ. µÈʤÚÓÔ˘), “∆Ô ¿ÓıÔ˜” 1 ʇÏÏÔ. “∞È ÙÚÂȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÂȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÎÔÓÛ¤ÚÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·” 2 ʇÏÏ·. “¶ÚfiÔÛȘ ÂÎ ÙÔ˘ Ô ∑˘ıÔÒÏ˘ Ù˘ ¶ÚÂÛÙfiÓ˘”, 1 ʇÏÏÔ. “º›ÏËÌ· ·Úı¤ÓÔ˘” (ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞ÓÙ. µÈʤÚÓÔ˘) 1 ʇÏÏÔ. “¢Èˆ‰›· ÊÈÏËÌ¿ÙˆÓ” (ÌÔ˘ÛÈ΋ ∞ÓÙ. µÈʤÚÓÔ˘) 1 ʇÏÏÔ. “ºÈÏ‹Ì·Ù·” 1 ʇÏÏÔ ÈÙ·ÏÈÎfi, ÔÈ‹Ì·Ù· πˆÛ‹Ê ¶ÂÚ›ÓË “ÃÔÚÈÎfiÓ” ÌÔ˘ÛÈ΋ 100-150 ∞ÓÙ. µÈʤÚÓÔ˘. ™‡ÓÔÏÔ 12 ʇÏÏ·. (12) 391 ¶∞¶∞¡∆ø¡π√À ∑∞Ã. - §∞ª¶∂§∂∆ °∂øƒ°., ¶∞π¢π∫∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞, ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ÌÔ˘30-40 ÛÈ΋, ÂΉ. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜, 1931. ªÂ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜. Û. 105.

75


392 [¶∞ƒ∆π∆√Àƒ∂™] ¶¤ÓÙ ·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ·fi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ (ªÈ· Ó‡¯Ù· ÛÙÔ ƒ›Ô, ∏ ∫·ÓÙ›Ó· ÙÔ˘ ÃfiÏÏ˘ÁÔ˘ÓÙ, ÃÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· [∆˙·‚¤ÏÏ·], ™ÂÚÂÓ¿Ù· ™Ô‡ÌÂÚÙ) Ì ¤Á¯ÚˆÌ· Â50-70 ÍÒÊ˘ÏÏ·. ∂Ή. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, °·˚Ù¿ÓÔ˘, ∞ÙÙ›Î, [1934 -1946 ÂÚ.] (5) 393 ∫∞§√ª√πƒ∏™ ª∞¡ø§∏™, ∞¶√ ∆∏ ∑ø∏ ∫∞π ∆√À™ ∫∞∏ª√À™ ∆√À ∫∞¶∂∆∞¡ §Àƒ∞, ÌÔ˘ÛÈο ·ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÁÈ· ··ÁÁÂÏ›·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· (¶ÚÂÏÔ‡‰ÈÔ, ™Ì‡ÚÓË, ¶fiÏË, µÈ¤ÓÓË, ƒˆÛ›·, ∞ı‹Ó· Î.¿.) ¤Î‰. 1958. ªÂ ʈÙ. ÙÔ˘ ∫·ÏÔÌÔ›ÚË ÙÔ˘ 1957 Î·È ÛΛÙÛÔ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∂˘¿Á. πˆ·ÓÓ›‰Ë ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. ¶·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1941-42 Ì ÙËÓ ˘Ô50-70 ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ™¯. 4Ô, Û. 12+163 394 ™π™π§π∞¡√™ °.°., √∫∆ø ¶∞π¢π∫∂™ ªπ¡π∞∆√Àƒ∂™ ÁÈ· È¿ÓÔ, ¤ÚÁÔ 23 (·ÚÙÈÙÔ‡Ú˜) 30-40 ¤Î‰. 1965. ™¯. 4Ô, Û. 14. µÏ¤ ηÈ: 518, 430, 244

23. ∂º∏ª∂ƒπ¢∂™ – ¶∂ƒπ√¢π∫∞ [395-425] 395 “¡∂∞ ¶∞¡¢øƒ∞”, ∆fiÌÔ˜ ¢’, Ù‡¯Ë 73-94, 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1853 - 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1854. ªÂ ͢ÏÔÁڷʛ˜ Î·È ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ∆Ì‹Ì· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜ “√ 70-140 πfiÙ˘ ∞ÚÌ·ÓÙ¿Ï”. ∆·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ·ÓÙ›Ù˘Ô, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 600+43-200. 396 “∏ ª∂§π™™∞ ∆ø¡ ∞£∏¡ø¡”, ™‡ÁÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ, ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ ¿·Í ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ˘fi ∞.¡. °Ô‡‰·, ÂÎ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ, 1864, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔÓ ∞’ Î·È µ’ ηٿ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔÓ Î·È 80-120 ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔÓ. (ªÂ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 580. 397 “∂£¡π∫∏ ∂¶π£∂øƒ∏™∏”, ∞fi Ù‡¯Ô˜ 1 (1/10/1869) ¤ˆ˜ Î·È Ù‡¯Ô˜ 15 (1/11/1871). ∫›ÌÂÓ·: ∫·Ù·ÎÔ˘˙ËÓfi˜ ∞ϤÍ., √ÚÊ·Ó›‰Ë˜ £. (ÛÂÏ. 202), ¡ÂÚÔ‡ÙÛÔ˜ ∆., ¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ¢., ™¿ı·˜ ∫. (ÛÂÏ. 223), ƒ·Áη‚‹˜ ∞. ¶ÂÚ‚·ÓfiÁÏÔ˘˜ (µÈ‚ÏÈÔÊ‡Ï·Í ∂ıÓÈ΋˜ µÈ‚ÏÈÔı‹Î˘), Î.¿. ªfiÓÈ̘ ÛًϘ: ¢ËÌfiÛÈ· ŒÚÁ· ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È (˘fi ∞ÏÂÍ. ª¤˘Ì·Ú). √È £ËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ӛ·˜, ∆· £·‡Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î.¿. £¤Ì·Ù·: ª¿ÓË & ª·ÓÈ¿Ù·È, µÏ¿¯ÔÈ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈο, ∆· ·ÂÚÔfiÚ· ™Ê·ÈÚÒÌ·Ù· (=·ÂÚfiÛٷٷ), ∏ ƒfi‰Ô˜, Î.¿. ∂Ή›‰ÂÙ·È ˘fi ÏÔÁ›ˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÔÈÔÙÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 350-500 375+96. 398 “∂º∏ª∂ƒπ™ ∆ø¡ ºπ§√ª∞£ø¡” ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÛ›·˜ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜, Ù˘. ¶. ¶ÂÚÚ‹, 1878-1879, ÂÚ›Ô‰Ô˜ ‰Â˘Ù¤Ú·, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜ & ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, ·ÚÈı. Ù¢90-120 ¯ÒÓ 1-23 & 1-24. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 396+384. 399 “∂∫§∂∫∆∞ ªÀ£π™∆√ƒ∏ª∞∆∞”, ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡∞, ÙfiÌÔ˜ ∑’, ·ÚÈıÌÔ› ʇÏÏˆÓ 526-590, ÂÚ›Ô‰Ô˜ 11/11/1890 - 27/10/1891(Ï›Ô˘Ó Ù· Ù‡¯Ë 523-525). ªÂ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÓÙfi˜ 70-80 ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, Û. 25-293. 400 [¶∞∆ƒπø∆π∫∏ µπµ§π√£∏∫∏] ŒÓÙÂη Ï·˚ο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÁÒÓ· ÙÔ˘ 1821, ÂΉ. °. º¤ÍË [1904-1095]. £¤Ì·Ù·: ™Ô˘ÏÈÒÙ˜ Î·È §È¿ˉ˜ ÙÔ˘ ÃÚ. ÃÚËÛÙÔ‚·Û›ÏË, ∏ ÕψÛȘ Ù˘ ∆ÚÈÔÏÈÙÛ¿˜, ∏ ¶ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∞ÎÚÔfiψ˜, ∏ ÕψÛȘ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÂÎ Ù˘ ÂÓ ª·Î‰ÔÓ›· ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ 1878, √È µÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔÈ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ˘fi ∂˘ÛÙÚ. ∂˘ÛÙÚ·ÙÈ¿‰Ô˘, Î.¿. 50-80 ºı·Ṳ́Ó˜ Ú¿¯Â˜. (11) 76


401 “∏ ¢π∞¶§∞™π™ ∆ø¡ ¶∞π¢ø¡”, ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√¡ ¶∂ƒπ√¢π∫√¡ ¢π∞ ¶∞π¢π∞, ∂º∏µ√À™ ∫∞π ¡∂∞¡π¢∞™, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÂΉfiÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ù. 3, 1900, 1910 & 1926. √ÚÈṲ̂ӷ ʇÏÏ· ÂȉÈÔÚıˆÌ¤Ó· Ì ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ. ŒÓ·˜ 90-140 ÙfiÌÔ˜ (1910) Ì ÂΉÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‰¤ÛÈÌfi ÙÔ˘ Î·È ÁÚ·ÌÌÒÛÂȘ. ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë. (3) 402 “∆√ ∂£¡π∫√¡ ∂°∂ƒ∆∏ƒπ√¡” “LE REVEIL NATIONAL”, ÂÊËÌÂÚ›˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË, ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈ΋, ¶ÔÏÈÙÈ΋, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋, ¤‰Ú· ¶·Ú›ÛÈ, È‰Ú˘Ù‹˜ ¢.™. µÔ˘ÙÂÙ¿Î˘, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 1913. ™¯. º‡ÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. [¯.·.Û.]. 50-60 403 “∞∆§∞¡∆π™”, ªËÓÈ·›· ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË, ¤ÙÔ˜ 12Ô, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1921, ·ÚÈı. 112. ªÂ ¤Á¯ÚˆÌ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Ï‹ıÔ˜ ʈÙ. Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜. ¢ÂÌ. Û ¤Ó· ÙfiÌÔ. µÈ‚ÏÈÔ‰. 200-300 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, Êı·Ṳ́ÓË, Û¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÈıÌ‹ÛÂȘ. 404 “∏ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡∏ ∆∏™ ∂§§∞¢√™”, ŒÎ‰ÔÛȘ “∂ÁÁ‡˜ & Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜”, ÌÂÁ¿ÏË ÌËÓÈ·›· ºÈÏÔÏÔÁÈ΋ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ∂ÈıÂÒÚËÛȘ, È‰Ú˘Ù‹˜ - ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¶. §¤ÎÔ˜, ÂÈÙÚÔ‹ Û˘Óٿ͈˜: °. ¢ÚÔÛ›Ó˘, ™. ªÂÏ¿˜, ¶. ¡ÈÚ‚¿Ó·˜, ∫. ¶·Ï·Ì¿˜, ∑. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘. ∆˘. ¶.°. ª·ÎÚ‹˜, 1924. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. (∫¿ÔȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ Ì ÌÔχ‚È). Û. 47 50-60 + ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÏÈıfiÁڷʘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜. 405 “√ £∂∞∆∏™”, ¢‡Ô ‰Â̤ÓÔÈ ÙfiÌÔÈ, ¤ÙÔ˜ ∞’, ·Ú. 1 (24/1/1925) - 49 (25/12/1925), ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ - ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ °ÂÚ. ¶ÂÙÚÔ‚›Î˘. ªÂ Ù· ¯ÚˆÌÔÏÈıfiÁÚ·Ê· ÂÍÒÊ˘ÏÏ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊË120-240 ÛË ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. ʇÏÏÔ˘. (2) 407 “∂§§∏¡π∫∞ °ƒ∞ªª∞∆∞”, ¢ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ‰È¢ı˘ÓÙ·›: ∫ˆÛÙ‹˜ ª·ÛÙÈ¿˜ µ·ÛÈÏ. ª·Ï·Ù¿Î˘, Ù‡¯Ë 1-45 (ÛÂÈÚ¿) 1927-1929. §ÔÁÔÙ¯ӛ· - ºÈÏÔÛÔÊ›· - ∂ÈÛÙ‹ÌË - ∆¤¯ÓË - £¤·ÙÚÔ - ∫ÚÈÙÈ΋, (Ì ¿ÚıÚ· ÙˆÓ º. ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘, ∞. ¶ÚˆÙÔ¿ÙÛË, ∆¤ÏÏÔ˘ ÕÁÚ·, ∏Ï. 150-250 ∏ÏÈÔ‡, µ. ƒÒÙ·, ∫.£. ¢ËÌ·Ú¿ Î.¿.). ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. (45) 408 “∆√ ºƒ∞°°∂§π√ ¶√À ∆√ µ°∞∑∂π √ µ∂§ª√™”, ∞ÚÈı. ʇÏÏˆÓ 1-6, (¢ÂÎ. 1926 - ¢ÂÎ. 1928), ¤Ó·˜ ÙfiÌÔ˜. ªÂ ¯·Ú·ÎÙÈο ™ÙÚ·Ù‹ ¢Ô‡Î·, ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ °·Ï¿ÓË, Î.¿. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ Î·È ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ʈÙ. ÂÔ¯‹˜. (¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ¢ÔÌ›ÓÈÎÔ £ÂÔÙÔÎfi150-250 Ô˘ÏÔ). Û. [ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÈıÌ‹ÛÂȘ). 409 “PLANS” REVUE MENSUELLE, derectrice J. Walter, Paris, Decembre 1931. (ªËÓÈ·›Ô Á·ÏÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi). ∞ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∆·Ï·ÈˆÚË̤ÓË Ú¿¯Ë, 30-40 Û. 156. 410 “∆√ 3Ô ª∞∆π”, ŒÎ‰ÔÛË ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ∆¤¯Ó˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™. ¢Ô‡Î·˜, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¢ËÌ. ¶ÈÎÈÒÓ˘ - ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ °Î›Î·˜ - ™‡ÚÔ˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜ - ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫·Ú·ÓÙÈ180-250 Ófi˜. ¶Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ 1-12 Ù‡¯Ë, 1935-1936-1937, (‰ÂÌ. Û 4 Ù‡¯Ë). ™¯. 4Ô. (4) 411 “∂º∏ª∂ƒπ™ ∆∏™ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∂ø™ ∆√À µ∞™π§∂π√À ∆∏™ ∂§§∞¢√™” ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜ ÙË 4Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1936, Ù‡¯Ô˜ ÚÒÙÔÓ, ∞ÚÈıÌfi˜ ʇÏÏÔ˘ 324. ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ π. ªÂÙ·Í¿ “¶ÂÚ› ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·Ï‡Ûˆ˜ Ù˘ µÔ˘Ï‹˜”, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì25-30 ‚Ô˘Ï›Ô˘. ™. 2. 412 “√ ∏§π√™”, ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ∂Á΢ÎÏÔ·È‰È΋ ∂ÈıÂÒÚËÛȘ, Ù. 4, 1939-1942, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ π.¢. ¶·ÛÛ¿˜, ‰È¢ı. Û˘Óٿ͈˜ ™Ù·ı. ∫·Ú·‚›·˜. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, ÎfiÎÎÈÓË 50-100 ‚È‚ÏÈÔ‰. (4) 77


413 “∏ ¢π∞¶§∞™π™ ∆ø¡ ¶∞π¢ø¡”, ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√¡ ¶∂ƒπ√¢π∫√¡ ¢π∞ ¶∞π¢π∞ ∂º∏µ√À™ ∫∞π ¡∂∞¡π¢∞™, È‰Ú˘ı¤Ó ˘fi ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ù. 2, ÂÚ›Ô‰Ô˜ µ’, ÙfiÌÔ˜ 49Ô˜ & 50Ô˜, 1942-1943, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ •ÂÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶Ú¿ÛÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. Â70-100 Ô¯‹˜. (2) 414 “∞°°§√-∂§§∏¡π∫∏ ∂¶π£∂øƒ∏™∏”, ∆¤ÛÛÂÚ· Ù‡¯Ë: ·ÚÈıÌfi˜ 1 & 10 (1945), ·ÚÈıÌfi˜ 1 (1946) Î·È ·ÚÈıÌfi˜ 3 (1947). ∆¤¯ÓË, §ÔÁÔÙ¯ӛ·, ∂ÈÛÙ‹ÌË, ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ∑ˆ‹, ÂΉ›‰ÂÙ·È Î¿ı ̋ӷ ·fi ÙËÓ A.G.I.S. (™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜: ∞. ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜, ∞. ∫·Ú·ÓÙÒÓ˘, √. ∂χÙ˘, ∫Ï. ¶·Ú¿50-70 Û¯Ô˜, S. Potter, Rex Warner, J. Steegman Î.¿.). (4) 415 “∏¶∂πƒø∆π∫∏ ∑ø∏”, ªËÓÈ·›Ô ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ªÂϤÙ˘ ÙˆÓ ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∏›ÚÔ˘”, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¡ÈÎ. ¶·ÓÙ›Û˘, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ∫. ª·Ï¿ÌÔ˘, ÂΉ›‰ÂÙ·È Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ÔÌ¿‰· ∏ÂÈÚˆÙÒÓ. ªÂ Ì›· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Í˘ÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ªfiÚ·ÏË “∞ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ” (⁄‰Ú·). ∆‡¯Ô˜ 20-25 2, ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1946. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÕÎÔÔ. ™¯. 4Ô, Û. 32. 416 “™π¡∂∞∫”, ∂‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡›ÎÔ˜ ∆ÛÂÎÔ‡Ú·˜. ™·Ú¿ÓÙ· ·Û˘Ó¯‹ Ù‡¯Ë ‰Â̤ӷ Û ¤Ó·Ó ÙfiÌÔ, ¤ÙÔ˜ 1947. ∆· Ù‡¯Ë: 6-8, 90-150 10, 12-14, 17-46, 48-50. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi. 417 “∞π•ø¡∏”, ªËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜, 3 ÙfiÌÔÈ, 1950-51, 1952, 1953. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘, §·‰¿˜, Î.¿. ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ¢ËÌ. ¶ÈÎÈÒÓ˘. ∂ÈÎfiÓ˜ Â200-300 ÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô. (3) 418 “∆∂áπ∫∏ ∂•√ƒª∏™π™”, ªËÓÈ·›ÔÓ ∆¯ÓÈÎfiÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ, È‰Ú˘Ù‹˜ - ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‡Ï˘ µ·40-50 ÛÈÏ. ¢. ºÂÓÂÚÏ‹˜, Ù‡¯Ë 1-3 & 6-8, 1950-1951. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. (5) 419 “∫À¡∏°∂∆π∫∞ ¡∂∞”, ª∏¡π∞π√¡ ¶∂ƒπ√¢π∫√¡, ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ∂ıÓÈÎÔ‡, ºÈÏÔıËÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡, ºÈÏÔ‰·ÛÈÎÔ‡, £ËÚ¢ÙÈÎÔ‡, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡, ªÔÚʈÙÈÎÔ‡, ∫˘ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ÂΉfiÙ˘ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞ϤÎÔ˜ ¢. ¶ÂÈÚÔ˘Ó¿Î˘, 11 Ù‡¯Ë, ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1953- 1955. 60-100 ŒÁ¯ÚˆÌ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜. ™¯. 4Ô. (11) 420 “™∏ª∂ƒ∞”, ¢ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ∂ÎÏ·˚ÎÂ˘Ì¤Ó˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘, ∆¤¯Ó˘ Î·È °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÃÚ. ∂Ì. ∞ÁÁÂÏÔÌ¿Ù˘, ¤ÙÔ˜ ∞’ 1960-61 Ù‡¯Ë 24, ¤ÙÔ˜ µ’ 1961 Ù‡¯Ë 17, ¤ÙÔ˜ 60-70 °’ 1962 Ù‡¯Ë 10. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜. (51) 421 Ãπ™∆π∞¡√¶√À§√™ ¡∆. - “∫√™∫π¡√”, ∆· Ù‡¯Ë ·Ú. 1, 2, 3 & 4, ∞Ú›ÏÈÔ˜ 1968 - ª¿ÚÙÈÔ˜ 1969. ªÈÎÚ‹ ·ÓıÔÏÔÁ›· ·fi ÚˆÙfiÙ˘· Â˙ÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ “¢È·ÁˆÓ›Ô˘” 30-40 (1958-1962). (∆Ô 4Ô Ù‡¯Ô˜ ÛÙ· Á·ÏÏÈο). À‡ı˘ÓÔ˜ ¡Ù. ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. (4) 422 “∏ ª∞ª∏”, ∂Ή›‰ÂÙ·È ·fi ÙȘ “∂·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈΤ˜ √Ì¿‰Â˜”, ·ÚÈı. ʇÏÏÔ˘ 11, 1 30-35 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1971 (¤Î‰. °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·ÓÙÈ¯Ô˘ÓÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·). ™. 6. 423 “§∞´∫∏ ∂¡√∆∏∆∞”, ™∆∏¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ∆√À ∞¡∆πº∞™π™∆π∫√À ∞¡∆ππª¶∂ƒπ∞§π™∆π∫√À ∞°ø¡∞, ÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË, 26 ʇÏÏ·, ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1972-1974. ŒÎ‰ÔÛË ÛÙËÓ πÙ·100-200 Ï›· (‚Ï. Editorial). (26) 424 “§∞´∫√π ∞°ø¡∂™”, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∂.∫.∫.∂.). ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ˘‡ı˘ÓÙÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. º‡ÏÏ·: 34 140-200 (1979), 16 (1978), 1 (1977) & 1 (1980). ™‡ÓÔÏÔ 52 ʇÏÏ·. (52)

78


425 “µ∞§∫∞¡π∫∞ ™Àªª∂π∫∆∞”, ∂È̤ÏÂÈ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶·Ô˘Ï›‰Ë˜, ÂÚÈÔ‰È΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂÏÂÙÒÓ ÃÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ∞›ÌÔ˘, Ù. 2, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1981 & 1983. (2) 15-20 µÏ¤ ηÈ: 65, 536, 923, 623, 925, 292, 25, 932, 608, 219, 558, 560, 14, 641, 930, 378, 933, 57, 596, 610, 578, 786, 871, 163, 160, 827

24. ∏ª∂ƒ√§√°π∞ [426-438] 426 ∞™ø¶π√™ ∂πƒ∏¡∞π√™, ∞∆∆π∫√¡ ∏ª∂ƒ√§√°π√¡ ∆√À ∂∆√À™ 1875, Ù˘. ∂ÏÏËÓÈ΋˜ 65-85 ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, 1874. ªÂ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 345. 427 √À∆π¡√™, “∆ø¡ ∂∆ø¡ ¶∞¡∆ø¡ ∏ª∂ƒ√§√°π√¡”, ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ∫·ÏÏÈÚÚfi˘, 1880. ™. 148. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ∆√ µ¢∂§À°ª∞ ∆∏™ ∂ƒ∏ªø™∂ø™ ‹ÙÔÈ √ ∂∫¢πøã∂π™ ∂¶π™∫√¶√™ ∫ƒ∏¡∏™ £∂√∫§∏∆√™ Î·È √ ∫Àƒπ√™ ∞À∆√À ª∂∆∞ ∆∏™ §√π¶∏™ ™¶∂πƒ∞™, ÂΉ›‰ÔÙ·È ˘fi ÔÏÏÒÓ ∫ÚËÓ·›ˆÓ, ÂÓ ∫Ú‹ÓË ÙË 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1890. ™. 72. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ∏ À¶∂ƒ ¶∞∆ƒπ¢√™ ¶ƒ√™∂ÀÃ∏, ·Ó·Ù‡ˆÛȘ ÂÎ ÙˆÓ “¶·ÙÚ›ˆÓ”, Û. 127+4 ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ 90-180 ÙˆÓ ™˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ∆Ú·Â˙Ô‡˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜. 428 “¶√π∫π§∏ ™∆√∞”, ∂Ù‹ÛÈÔÓ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔÓ, ¤ÙÔ˜ ∞’, 1881, ˘fi πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞. ∞ÚÛ¤ÓË ÙË Â˘ÓÔ˚΋ Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ ÔÏÏÒÓ ÏÔÁ›ˆÓ, Ù˘. “∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜”, 1880. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Í˘ÏÔÁڷʛ˜ ÚÔÛˆÈÎÔًوÓ. ªÂ Ù· ·Ú¯Èο ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. ¡¤· ‚È70-80 ‚ÏÈÔ‰., Û. 264+4 ·ÚÙÈÙÔ‡Ú·. 429 “∏ª∂ƒ√§√°π√¡ ∆∏™ ∂º∏ª∂ƒ. ∞ª∞§£∂π∞™” ¢‡Ô ¤ÙË ‰Â̤ӷ Ì·˙›, ¤ÙÔ˜ ¢’ 1893 & ¤ÙÔ˜ ∂’ 1894, Ù˘. ∞Ì¿ÏıÂÈ·˜ ∂Ó ™Ì‡ÚÓË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∞È ÚÒÙ·È ∂ÏÏËÓÈη› ÂÓ ™Ì‡ÚÓË ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ô ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ∆‡Ô˜ (™. ™ÔÏÔ̈ӛ‰Ô˘). ∆Ô ∂ÌfiÚÈÔÓ ÂÓ ™Ì‡ÚÓË 1600-1820 & 1820-1893. ∞È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÀËÚ¤ÙÚÈ·È (ÂÓ ™Ì‡ÚÓË). ∏ ∂ȉËÌ›· ÙÔ˘ 1893. “∆· ‰‡Ô ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·” (Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ™Ù˘Ï. ™ÂÊÂÚÈ¿‰Ô˘). ∆Ô Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓÔ˘, Î.¿.. √ÚÈṲ̂ӷ ʇÏÏ· Ï˘65-90 Ù¿ - ·ÔÎfiÏÏËÛË Ú¿¯Ë˜. ¢ÂÌ., Û. 258+291+1 ·Ó·‰ÈÏ. “∏ °¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ª¤ÏËÙÔ˜”. 430 [∞ƒ™∂¡∏™ πø∞¡¡∏™] “¶√π∫π§∏ ™∆√∞”, ∂£¡π∫√¡ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√¡ ∏ª∂ƒ√§√°π√¡, ¤ÙÔ˜ 13Ô, Ù˘. Ù˘ “∂ÛÙ›·˜”, 1898. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞. ∞ÚÛ¤Ó˘. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. µÈÔÌ˯. ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. 4Ô, Û. 472 + 4 ·ÚÙÈÙÔ‡Ú· (ªÔ˘ÛÈ΋ ∞ӤΉÔÙÔ˜ 80-100 ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ •˘ÓÙ¿, “§ÂÌ‚ˆ‰›·”). 431 [¢À√ ∏ª∂ƒ√§√°π∞ ∆√À 1904], ∆Ô ¤Ó· “∫. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿ÎË”, Ì ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜, Ù˘. 30-34 ∂ÛÙ›·. ™¯. 16Ô. ∫·È ÙÔ ¿ÏÏÔ “¶¿ÏÏ˘ & ∫ÔÙ˙È¿˜”. ™¯. 16Ô. (2) 432 “∞∫∆π¡∂™” ∏ª∂ƒ√§√°π√¡ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√¡, ‡Ï˘ ·ÓÙÔ›·˜ Î·È ‰È·ÊÂÚÔ‡Û˘, 1908, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1907. ªÂ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ Û ªÈÎÚ·Û›·, ∆Ú·70-100 Â˙Ô‡ÓÙ· Î.¿. (¯ˆÚ›˜ ¯¿ÚÙË - ·Ú¿ÚÙËÌ·). ¢ÂÌ., Û. 288. 433 ™µ√ƒø¡√À ∂§∂¡∏, ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫√¡ ∏ª∂ƒ√§√°π√¡ 1919, ÌÂÙ’ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÓ ™¿Ìˆ 1919. Û. 192. 60-70 433‚ HMEPO§O°ION TH™ ME°A§H™ E§§A¢O™. I‰Ú˘Ù‹˜-¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÚÔÛ›Ó˘, ¤ÙË 1922-1936, 15 ÙfiÌÔÈ (=Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿). OÈ 13 ÙfiÌÔÈ ‰Â̤ÓÔÈ Ì ÏÈÓfi Î·È ÔÈ 2 Ì ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÏÈ400-600 Ó‹ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·. (15)

79


434 “∂°∫À∫§√¶∞π¢π∫√¡ ∏ª∂ƒ√§√°π√¡”, ∆Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÏÔÁ›ˆÓ, ÚÔ˜ ÚÔ·ÁˆÁ‹Ó ÙËÓ ÛΤ„ˆ˜ Î·È Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘, ¤ÙÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ 1929, ¡¤· 60-70 ÀfiÚÎË. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÂÌ., Û. 448. 435 “∏ª∂ƒ√§√°π√¡ ∆∏™ ª∂°∞§∏™ ∂§§∞¢√™”, ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√¡, π‰Ú˘Ù‹˜ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ÚÔÛ›Ó˘, ÂΉ. π.¡. ™È‰¤Ú˘, Ù˘. ∂ÛÙ›·, 1934. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ35-45 ̤ÓÔ˘, ¿ÎÔÔ. Û. 544. 436 ª∞∫∂¢√¡π∫√¡ ∏ª∂ƒ√§√°π√¡, 1958. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔÓ, È‰Ú˘Ù‹˜ - ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 40-60 ∞. ™ÊÂÓ‰fiÓ˘, ¤ÙÔ˜ ÂÈÎÔÛÙfiÓ fiÁ‰ÔÔÓ, ÂΉ. ª. ∆ÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. Û. 320+‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. 437 [Ãπ√™ - ∏ª∂ƒ√§√°π√ 1971], ∂ΉfiÙ˜ ˘ÈÔ› ¡. ÷‚È¿Ú·, ÛԘ 1971. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ã›Ô˘ ¢ËÌ. ∆Û·ÌÏ¿ÎÔ˘. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô ÌÈÎÚfi, Û. 30-40 [¯.·.Û.]. 438 [∆∂∆™∏™ ¶∞¡∞°.] ∆™πª∂¡∆∞ ∞°∂∆ ∏ƒ∞∫§∏™, ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ “∏ƒ∞∫§∏™ 1983, ∞¡ø¡Àª√™ °∂¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ∆™πª∂¡∆ø¡”. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ¶·30-45 Ó·ÁÈÒÙË ∆¤ÙÛË Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ “∏ §·˚΋ ∞ÁÔÚ¿”. ™¯. Ï¿ÁÈÔ [¯.·.Û.]. µÏ¤ ηÈ: 428

25. π∞∆ƒπ∫∞ – À°π∂π¡∏ [439-454] 439 ∫∞µ√Àƒ Ã.µ., √ ∂¡∞°∏™ π∞∆ƒ√™ ‹ ∏ ¶√§À∫ƒ√∆√™ ¢π∫∏ ÙÔ˘ √Àπ§§π∞ª ¶∞§ª∂ƒ, ÂÎ Ù˘ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, ÂÓ §ÔÓ‰›Óˆ, Ù˘. Wertheimer, 1860. ∂ÈÎfiÓ˜ (͢ÏÔÁڷʛ˜) ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∫¿ÔȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ÛÎÈ̷ۛٷ ‹ Úfi¯ÂÈÚ· 100-180 ÂȉÈÔÚıˆÌ¤Ó˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Ì ÊıÔÚ¤˜, Û. 199. 440 µ√À™∞∫∏ ∫.π., ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡ ºÀ™π√§√°π∞™ ∆√À ∞¡£ƒø¶√À, Ù˘. ∞Ó¤ÛÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ60-90 Ó›‰Ô˘, 1889. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 802. 441 FOSTER M., A TEXT BOOK OF PHYSIOLOGY, with illustrations, Macmillan and Co, New York 1891-1893, Ù. 4, (Comprising Book I & II, The Central Nervous System, The Senses and Somme Special Muscular Mechanisms - The Tissues and Mechanisms of Reproduction). ¶Ú¿45-65 ÛÈÓË ‚ÈÔÌ˯. ‚È‚ÏÈÔ‰. (4) 442 [§∞´∫∏ π∞∆ƒπ∫∏ µπµ§π√£∏∫∏ °. º∂•∏], ∏ º£π™π™, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi ∞¡∆. ∫∞§§πµø∫∞, ÂΉ. °.¢. º¤ÍË, 1905. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÌÙÊÚ. ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ¢À™∫√π§π√∆∏™ [Ì·˙›] ¡∂Àƒπ∫∞ ¡√™∏ª∞∆∞ [Ì·˙›] ¡√™∏ª∞∆∞ ∆√À ∞πª∞∆√™ [Ì·˙›] µ§∂¡¡√ƒƒ√π∞ [Ì·˙›] ™Àºπ§π™ [Ì·˙›] ∞À¡∞¡π™ª√™ [Ì·˙›] ∞¡π∫∞¡√∆∏™ [Ì·˙›] ¡∂Àƒ∞™£∂¡∂π∞ [Ì·˙›] ¢πº£∂ƒπ∆π™ [Ì·˙›] ¡√™∏ª∞∆∞ ∆ø¡ °À¡∞π∫ø¡. Û. ÔÏÏ·45-80 Ϥ˜ ·ÚÈıÌ‹ÛÂȘ. 443 ™∞µµ∞™ ∫ø¡™∆., ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡ ªπ∫ƒ√µπ√§√°π∞™, 1906, ÌÂÙ¿ 394 ÂÈÎfiÓˆÓ, Ù˘. ∂ÛÙ›·, 1906. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë ΢ڛˆ˜, Û. 65-85 783. 444 ™∞µµ∞™ ∫ø¡™∆., ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡ À°π∂π¡∏™, 1907, ÌÂÙ¿ 158 ÂÈÎfiÓˆÓ, Ù˘. ∂ÛÙ›·, 1907. µÈ70-80 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, ÌÈÎÚ¿ Á‰·Ú̷ۛٷ ÛÙȘ ·Î̤˜, Û. 590. 80


445 ª¶π™∆∏™ πø∞¡., ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡ √º£∞§ª√§√°π∞™, ÌÂÙ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ ÂÓ Ùˆ ÎÂÈ̤ӈ, Ù˘. ∂ÛÙ›·, 1908. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ÛÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· °ÂÒÚÁÈÔ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, 80-120 Û. 583. 446 [¢À√ ¢π∞º∏ªπ™∆π∫∞ º∞ƒª∞∫∂À∆π∫∞ ∂¶π™∆√§π∫∞ ¢∂§∆∞ƒπ∞] ™˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜: ·) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªÂÚÎÔ‡ÚÈÔ, ∫ÂÚ·Ù¤· 1912 Î·È ‚) ™Ù¤Ê·ÓÔ ºfiÓÙ·, ¶Ú¤‚Â˙· 1916. ŸÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙ·Ï› ‰Â›ÁÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ˘ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ “COMPRIMES DE BULGARINE”, (Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÁÈ· ‰È¿Ú60-70 ÚÔÈ·, ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ·, ·ÚÙËÚÈÔÛÎÏ‹ÚˆÛË …). (2) 447 ∆™π¡√À∫∞™ µ.°., ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡ ∏§π√£∂ƒ∞¶∂π∞™, ÌÂÙ¿ ÚÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙÔ‡ µÏ. 60-70 ª¤ÓÛË, Ù˘. “∂ÛÙ›·”, 1916. ªÂ ʈÙ. ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. 73. 448 ∏°√Àª∂¡∞∫∏™ °.∫., ∏ ∫§∏ƒ√¡√ªπ∫∏ ™Àºπ§π™ ¢∂À∆∂ƒ∞™ °∂¡∂∞™ ∫∞π ∏ £∂ƒ∞¶∂π∞ ∞À∆∏™, ÌÂÙ¿ ÚÔÏfiÁÔ˘ ˘fi G. Milian, Ù˘. ∂ÛÙ›·, 1925. ¢ÂÌ., Û. 119. 40-160 449 ∂ªª∞√À∏§ ∂ªª. πø., ∞¡∞§À∆π∫∏ Ã∏ª∂π∞, ÔÈÔÙÈ΋, ÔÛÔÙÈ΋, ÂÊËÚÌÔṲ̂ÓË, Ô˘50-60 ÚÔ¯ËÌ›·, ÙÔÍÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¯ËÌ›·, Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ¯ËÌ›·, Ù˘. ™.∫. µÏ·ÛÙÔ‡. ™. 540. 450 °∂ƒ√À§∞¡√™ ª∞ƒπ¡√™, ∏ π∞∆ƒπ∫∏ ∞¶√ ¶¡∂Àª∞∆π∫∏™ ∂¶π™∫√¶∏™∂ø™, ÂΉ. 50-60 “¢·Ì·ÛÎfi˜”, 1956. Û. 156. 451 “π∞∆ƒπ∫∏” ªËÓÈ·›· ŒÎ‰ÔÛȘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ π·ÙÚÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, Ù. 1-30 (Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÙfiÌÔÈ ·Ú.: 51-… 8, 11 & 13), ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1962-1976. ∫fiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ú¿¯Â˜. (23) 452 ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∂ªª., π∞∆ƒ√º∞ƒª∞∫∂À∆π∫∏ ∫∞π ¡√™√∫√ª∂π∞∫∏ ¶∂ƒπ£∞§æπ™, ·Ú¯Ô̤ÓË ˘fi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡ÔÌ. ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, 25-30 ¤Î‰. 1965. ™. 237. 453 [¶√Àƒ¡∞ƒ√¶√À§√™ °.∫. - I™TOPIKA IATPIKH™], 28 ÌÂϤÙ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ (·Ú¯·›·˜, ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î.¿.), ‰Â̤Ó˜ Û ¤Ó·Ó ÔÁÎÒ‰Ë ÙfiÌÔ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: IÛÙÔÚ›· Ù˘ I·ÙÚÈ΋˜ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ (1925), EÚ·Û›ÛÙÚ·ÙÔ˜ (1953), £ÂÔÊ¿Ó˘ Ô NÔÓÓfi˜ (1964), Disabled in Ancient Greece (1964), K. ™¿‚‚·˜-¶ÚÔÏËÙÈ΋ I·ÙÚÈ΋ (1963), I. K·ÌÈÓfiÂÙÚÔ˜ (1964), Medieval Medicine (1960), Ô IÔÎÚ¿Ù˘ (1960), Ancient Surgery (1960), I·ÙÚÈ΋ ÚÔ ÙÔ˘ IÔ130-200 ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (1961), I·ÙÚÈ΋/TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· Î.¿. ™. ÂÚ. 900. ¢ÂÚÌ. ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·. 454 [¶∞∆ƒ∞] ¢π∞ª∞¡∆√¶√À§√™ £∞¡. - ™∆ƒ∞∆∞∫√™ °ƒ., ∏ π™∆√ƒπ∞ ∂¡√™ ª√À™∂π√À π™∆√ƒπ∞™ ∆∏™ π∞∆ƒπ∫∏™, ∞¯·˚Τ˜ ÂΉfiÛÂȘ, [¯.¯., 1970 ÂÚ.]. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈ25-40 ÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 79+1+3. µÏ¤ ηÈ: 488

26. £∂∆π∫∂™ ∂¶π™∆∏ª∂™ – ºÀ™π∫∏ π™∆√ƒπ∞ – µπ√ª∏Ã∞¡π∞ – ∂ª¶√ƒπ√ – ∫À¡∏°∂∆π∫∞ – √π¡√§√°π∞ [455-486] 455 BONNYCASTLE JOHN, AN INTRODUCTION TO ASTRONOMY IN A SERIES OF LETTERS FROM A PRECEPTOR TO HIS PUPIL, illustrated with copper-plates, printed J. Johnson, London 1786. ªÂ 20 ÂÚ. ·Ó·‰ÈÏ. ›Ó·Î˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ex libris. µÈ‚ÏÈÔ‰. Â300-400 Ô¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 432. 81


456 [§√°∞ƒπ£ª√π - FIRMIN DIDOT], ª¤ÚÔ˜ ·) PRECIS ELEMENTAIRE SUR L’EXPLICATION DES LOGARITHMES ET SUR LEUR APPLICATION, EXPLICATION ET USAGE DES LOGARITHMES, ÂΉ. [1810 ÂÚ.] [Ì·˙›] ª¤ÚÔ˜ ‚) TABLE DE L√GARITHMES DE SINUS, COSINUS ET TANGENTES, ÂΉ. 1821 [Ì·˙›] ª¤ÚÔ˜ Á) TABLE DE L√GARITHMES DE SINUS ET TANGENTES ¤Î‰. 1821. [Ì·˙›] ª¤ÚÔ˜ ‰) RECUEIL DE QUELQUES TABLES PROPRES A FACILITER LA METHODE DE BORDA, POUR DETERMINER LES LONGITUDES EN MER, ¤Î‰. 1825. (√È ÏÔÁ¿ÚÈıÌÔÈ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Û °ÂˆÌÂÙÚ›·, ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·, ¡·˘ÙÈÏ›· Î.·. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÈıÌ‹ÛÂȘ. 80-130 457 [KOXY§IA - SOWERBY JAMES], THE MINERAL CONCHOLOGY OF GREAT BRITAIN OF COLOURED FIGURES AND DESCRIPTIONS OF THOSE REMAINS OF TESTACEOUS ANIMALS OR SHELLS, London 1812. ŒÁ¯ÚˆÌ˜, ˆÚ·›Â˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜ Â100-150 ÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, Û. 234+index 458 BART WILLIAM JARD., THE NATURALIST’S LIBRARY, MAMALIA, vol. I., MONKEYS, Edinburgh 1833. ŒÁ¯ÚˆÌ˜ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÏÈıfiÁڷʘ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 85-100 220+25+10. 459 ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∞¡∞™∆∞™π√™, ºÀ™π∫∏ ¶ƒ√¶∞π¢∂π∞ ‹ÙÔÈ ™∆√πÃ∂πø¢∂π™ ∫∞π µπøº∂§∂π™ °¡ø™∂π™ ∂∫ ∆∏™ ºÀ™π∫∏™, Ã∏ª∂π∞™ ∫∞π °∂ø§√°π∞™, ÂȘ ¯Ú‹ÛÈÓ ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎÔ̤ӈÓ, ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜, 1861. ªÂ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 70-90 µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 260. 460 [µ√∆∞¡π∫∏] ADRIEN DE JUSSIEU, COURS ELEMENTAIRE D’HISTOIRE NATURELLE, - BOTANIQUE, Paris 1865. ªÂ 812 ͢ÏfiÁÚ·Ê· Û¯¤‰È·. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚ60-80 Ì¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 561. 461 ∞§∂•∞¡¢ƒπ¢∏™ πø∞¡¡∏™, π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ Ã∏ª∂π∞™, ÂÓ µÈ¤ÓÓË, Ù˘. ªÂ¯Èı·ÚÈÛÙÒÓ, 1869. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Êı·Ṳ́ÓË, Û. 256+4. 90-120 462 ™∆∂º∞¡∞∫∏™ ™π§µ∂™∆ƒ√™, ∞∆ª√ª∏Ã∞¡π∫∏, £∂øƒ∏∆π∫∏ ∫∞𠶃∞∫∆π∫∏ ÌÂÙ¿ 50 Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÈÓ ·ÓÙfi˜ ÂÚ› ÙËÓ Ì˯·ÓÈÎ‹Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘, Ù˘. µÏ·ÛÙÔ‡ µ·Ú‚·Ú70-90 Ú‹ÁÔ˘, 1887. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÓÂfiÙÂÚË ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 534. 463 FLAMMARION CAMILLE, L’ATMOSPHERE METEOROLOGIE POPULAIRE, libr. Hachette, Paris 1888. ªÂ 307 ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È 15 ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û·Ṳ̂ÓÔ Î·¿ÎÈ, ÊıÔÚ¿ ÛÙË Ú¿¯Ë, ¯Ù˘Ë̤ÓÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È ‰È¿ÙÚËÛË ÛÙȘ 75-120 ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, Û. 808. 464 [∂¡∆√ª√§√°π∞] LES RAVAGEURS DES FORETS, par H. DE LA BLANCHERE, Paris 1889. ªÂ 110 ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. [‰ÂÌ. Ì·˙›] LES RAVAGEURS DES PLANTATION D’ALIGNEMENT, par Le D’EUGENE ROBERT, Paris 1889. ªÂ 52 ¯·Ú·ÎÙÈο ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂›Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Ì ٷ Ï·ÙÈÓÈο Î·È Ù· Á·ÏÏÈο ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 398. 100-150 465 ª∏∆™√¶√À§√À ∫., √ƒÀ∫∆√§√°π∞ - ª∂∆∞§§∂À∆π∫∏, (Ï›ÂÈ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘), ¤Î‰. 1896. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÂËÚ·Ṳ̂ÓË ·fi ˘ÁÚ·Û›·, Û. 304. 35-50 82


466 [™∂§∏¡∏] “Full Moon”, ÂΉ. Underwood, Washington 1899 ÂÚ. ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ʈÙÔÁÚ·70-100 Ê›· Û ¯·ÚÙfiÓÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] 467 ƒ√À™√¶√À§√™ √.∞., ™∏ƒ√∆ƒ√ºπ∫∞, Ú·ÁÌ·Ù›·È ÂÚ› ηÏÏÈÂÚÁ›·˜ Ù˘ ªÔÚ¤·˜, ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔÛÎÒÏËÎÔ˜ Î·È Î·ÙÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ªÂÙ¿Í˘, Ù˘. ¶·Ú·Û΢¿ §ÂÒÓË, 1900. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 336. [‰ÂÌ. Ì·˙›] PRODUCTION ET FIXATION DES VARIETES 50-70 DANS LE VEGETAUX, Paris 1865, Î.¿. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë. 468 ∫√¡∆√™ ¶∂∆ƒ√™, ¢∞™∏ ∫∞π ¶√§π∆π™ª√™ ∂¡ ∂§§∞¢π, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ Î·È È‰Â҉˘ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰·ÛÒÓ, µ¿ÛÂȘ ¢·ÛÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù˘. ¶·Ú·Û΢¿ §ÂÒÓË, 1906. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 366. 70-120 469 [™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªπ∫∞] CATALOGUE DE LOCOMOTIVES, Hudswell, Clarke & Co, Railway Foundry, Leeds, Angleterre (ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Î·È Á·ÏÏÈο). ªÂ ÔÏϤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌË50-70 ¯·ÓÒÓ Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ŒÎ‰. 1908. ™¯. ¶Ï¿ÁÈÔ, Û. 53. 470 MAGNY A.V., LA CONSTRUCTION EN BETON ARME, Paris 1923. ™. 605. [Ì·˙›] BETONKALENDER TASCHENBUCH FUR DEN BETON U EISENBETONBAU, Berlin 1939. ™. 360+60. [Ì·˙›] BETON-KALENDER TASCHENBUCH FUR DEN BETON U 40-60 STAHLBETONBAU, Berlin 1957. ™. 457+36. 471 [Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À πø∞¡¡.] “¶∞¡∂§§∏¡π√¡ §∂À∫øª∞”, ∂£¡π∫∏™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏ƒπ¢√™ 1821-1921, ∏ ÃÀ™∏ µπµ§√™ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À, ÙfiÌÔ˜ µ’, “µπ√ª∏Ã∞¡π∞ - ∂ª¶√ƒπ√¡” ∞’ ̤ÚÔ˜ ¤Î‰. 1923 & µ’ ̤ÚÔ˜ ¤Î‰. 1925, Ù. 2, Ù˘. Î·È ¤Î‰. πˆ¿Ó. ÃÚ. ÷Ù˙ËȈ¿ÓÓÔ˘. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ΢ڛˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, 350-380 Ú¿ÛÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Êı·Ṳ́ÓË Ú¿¯Ë ÛÙÔ µ’ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ µ’ ÙfiÌÔ˘. (2) 472 Ã∂§¢ƒ∞´Ã £., ∆∞ ¢∏ªø¢∏ √¡√ª∞∆∞ ∆ø¡ ºÀ∆ø¡, ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙Ô̤ӷ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒ˜, ÂΉȉfiÌÂÓ· ˘fi ™. ªËÏÈ·Ú¿ÎË Î·ıËÁËÙÔ‡ Ù˘ µÔÙ·ÓÈ΋˜, ÂΉ. π.¢. ∫ÔÏÏ¿ÚÔ˜, 1925. §ÈÓ‹ ‚È50-60 ‚ÏÈÔ‰., Û. 299. 473 [∞¢∞ª∞¡∆√§√°π∞] LES ETABLISSEMENTS DIAMANTAIRES ASSCHER, Amsterdam - Paris - Versailles, 1927. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ‰È·Ì¿ÓÙÈ· Î.¿. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. [¯.·.Û.] 40-50 474 [∞∂ƒ√¶§√´∞] KERR MARK LAND, SEA AND AIR, REMINISCENCES OF MARK KERR, with illustrations, London 1927. √ Û. ˘‹ÚÍÂ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (‚Ï. ÛÂÏ. 178-198: ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ 1913-1915). ªÂ ʈÙ. ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ¤Ó· ·Ó·‰ÈÏ. Û¯¤‰ÈÔ. Èڛ˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Û. 406. 50-100 475 [√π √π¡√¶ø§∞π ∞£∏¡ø¡], ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ∂ÈÛÎfiËÛȘ, ÂÈ̤ÏÂÈ· ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ¯ËÌÈÎÔ‡, ¤Î‰. 1934. ªÂ ʈÙ. ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. 256. 60-120 476 ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏™ ∞.™., ∆√ ™Àª¶∞¡, √˘Ú·Ófi˜, ∏ÏÈ·ÎfiÓ Î·È ∞ÛÙÚÈÎfiÓ ™‡ÛÙËÌ·, ª¤ıÔ‰ÔÈ ∂Ú‡Ó˘, πÛÙÔÚ›· Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁ·› Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, ∫ÔÛÌÔÁÔÓ›·, ÚfiÏÔÁÔ˜ ¢ËÌ. ∞ÈÁÈÓ‹ÙÔ˘, ÂΉ. “¡ÂÔÂÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·”, È‰Ú˘Ù‹˜ ∫. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, 1936. ªÂ 48 ›Ó·Î˜, ¤Á¯ÚˆÌ·È ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ¯¿ÚÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, 845 ÂÈÎfiÓ˜, Û¯‹Ì·Ù· Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, 244 ›Ó·Î˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, ¯·ÚÙfi‰ÂÙÔ, Û. 732. 80-90

83


477 [•∞¡£∏] ∞§∆™π∆∑√°§√À º∞π¢ø¡, √π °π∞∫∞¢∂™ ∫∞π √ ∫∞ª¶√™ ∆∏™ •∞¡£∏™, ∞گ›ÔÓ °ÂˆÚÁÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1941. ªÂ ʈÙ. ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ›Ó·Î˜. ™. 584. 40-60 478 [∞™∆ƒ√¡√ªπ∞] ∫ø™∆∞∫∏™ ¢∏ª., ª∂§∂∆∏ ∂¶π ∆√À ™º∞§ª∞∆√™ ∫§π™∂ø™ ∆√À ª∂™∏ªµƒπ¡√À ∫À∫§√À ∞. ™À°°ƒ√À (P. GAUTIER 162m/m), ‰È·ÙÚÈ‚‹ Â› ˘25-35 ÊËÁÂÛ›·, ÂΉ. 1942. ªÂ 2 ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ™. 80+2. 479 [ME§I™™OKOMIA - µ∞™π§π∫√¡ π¡™∆π∆√À∆√¡ °∂ø¶√¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡] °∂øƒ°π∫√¡ ™Ã√§∂π√¡ ™À°°ƒ√À, ∆Ì‹Ì· ª∂§π™™√∫√ªπ∞™, ∞Ó¿‚Ú˘Ù· ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ª·ı‹Ì·Ù· ªÂÏÈÛÛÔÎÔÌ›·˜ ηٿ Ù·˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫. ∆ÚÈ‚È˙¿, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1952. ∂È60-80 ÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÔÏ˘ÁÚ·ÊË̤ÓÔ. ™¯. 4Ô, Û. 67. 480 ILIOPOYLOS P.J., LE CLIMAT DE LA REGION EGEENNE DE LA GRECE, edit. 50-80 Collection de L’Institut Francais D’Athenes, 1952. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ™. 75. 481 ∫∞§§π∂ƒ√™ °∂øƒ°π√™, √π¡√∆∂áπ∫∏ ‹ÙÔÈ Ã∏ª∂π∞ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∆ø¡ √π¡ø¡, ¤Î‰. 1960. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ›Ó·Î˜. ¢ÂÌ., Û. 348+‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Â40-50 Ô¯‹˜. 482 SAMARAS DEMETRIOS, NUCLEAR PROPULSION AND ENGINEERING FOR ENGINEERS, published by the Technical Chamber of Greece, [¯.¯.]. ÿÛˆ˜ Ë ÚÒÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·ÂÚÔÓ·˘ËÁÈ΋ - ÚÔˆıËÙÈ΋ ·fi ŒÏÏËÓ· ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·. ∆˘ˆÌ¤ÓË ·ÊȤڈÛË ÛÙÔÓ ‰È¿ÛËÌÔ π.∫. ∫·Ú·ıÂÔ‰ˆÚ‹. ¶¿ÌÔÏÏ· ۯ‰ȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ›Ó·Î˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÂÌ. Î·È Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ ÂÚÈÎ¿Ï˘ÌÌ·, Û. 50-70 23+701. 483 HEMINGWAY ERNEST, ∆∞ Ãπ√¡π∞ ∆√À ∫π§πª∞¡∆∑∞ƒ√, ÂΉ. “√ ∫fiÛÌÔ˜ Ù˘ ∆¤¯Ó˘”, [¯.¯., 1965 ÂÚ.], ÌÙÊÚ. ∫.º. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ∫ÈÏÈÌ¿ÓÙ˙·ÚÔ˘. ™. 168. 30-40 484 ∞ƒÃπª∏¢∏™, ∞¶∞¡∆∞, ·Ú¯·›ÔÓ Î›ÌÂÓÔÓ, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛȘ, Û¯fiÏÈ·, ∆fiÌÔ˜ ∞’, ̤ÚÔ˜ ∞’: ª·ÚÙ˘Ú›·È ∂ÏÏËÓÈη› - §·ÙÈÓÈη› & ̤ÚÔ˜ µ’, ˘fi ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ ™. ™Ù·Ì¿ÙË, ¤Î‰. ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1970. (¤Ó·˜ ÙfiÌÔ˜ ‰ÂÌ. Û ‰‡Ô). §ÈÓfi‰ÂÙÔÈ. (2) 65-80 485 [æ∞ƒ∂ª∞] BRANDT ANDRES, Revised and enlarged FISH CATCHING METHODS OF THE WORLD, London 1972. ªÂ 390 ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û¯¤‰È· ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÂÎÙÂÓ‹˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 349 ÏËÌÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÌ. Î·È Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ ÂÚÈÎ¿Ï˘ÌÌ·, Û. 240. 40-45 486 [¢∂∏] ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ·ÊÈÛ¤Ù· Ù˘ ¢∂∏, “19-26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ∂‚‰ÔÌ¿˜ ¶ÚÔÏ‹„ˆ˜ ∞Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ’’. ∞ÛÚfiÌ·˘ÚË, [¯.¯., 1975 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 33x23 ÂÎ. 30-40 µÏ¤ ηÈ: 449, 653, 811, 498, 419, 609, 335, 193

27. °À¡∞π∫∞ – ∂ƒø∆π∫∞ – √π∫π∞∫∞ – ª∞°∂πƒπ∫∏ [487-495] 487 Ãπ™∆√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆∞ƒÃ√™, ∂§§∏¡π∫∏ ∫√™ªπ√∆∏™ ‹ À¶√£∏∫∞π ÂÚ› ÙÔ˘ 65-100 ∂À¶ƒ∂¶ø™ º∂ƒ∂™£∞π, ¤Î‰. 1888. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 180. 488 µ∞™π§∞ƒ√™ ∑∞¡√™, ∏ √π∫√¢∂™¶√π¡∞ ◊ √π∫√¡√ªπ∞™ ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡, ·¿ÓıÈÛÌ· 84


ÂÎ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡, Ù˘. ¡.°. ∫ÂÊ·Ï›‰Ô˘, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1892. (™Î›ÛÈÌÔ ÛÙË ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ). ∆Ô ∂’ ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¶Ú·ÎÙÈ΋ π·ÙÚÈ΋. ªÂ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, 80-120 √‰ËÛÛÔ‡, ¡Ô‚ÔÚÚÔÛ›ÛÎ, ∞ÛÙÚ·¯¿Ó Î.¿. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 576+3. 489 [∂ƒø∆π∫∞ ∂¶π™∆√§π∫∞ ¢∂§∆∞ƒπ∞] ªÂ Ù›ÙÏÔ “FERRIE INTIME”, Á·ÏÏÈο Î·È Ì ÂÈ60-80 ÎÔÏÏË̤ӷ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·. ∂ÍÈ ·ÛÚfiÌ·˘Ú· [1900 ÂÚ.] (6) 490 ª√∂µπ√À™ ¶.π., ∏ ºÀ™π√§√°π∫∏ ∞ªµ§À¡√π∞ ∆∏™ °À¡∞π∫√™, ÌÙÊÚ. Ù˘ 12˘ ÂΉfiÛˆ˜ ÙÔ˘ 1922 ÌÂÙ’ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ÂÎ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘fi 30-40 ª.£. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË, ¤Î‰. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘ 1924. ¢ÂÌ. ™. 123. 491 ™∆∂º∞¡√À °ƒ., ∆Ú›· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘: ∞π ∂∆∞πƒ∞π ∫∞∆∞ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏¡ ∞ƒÃ∞π√∆∏∆∞, ÂΉ. ªÈ¯. π. ™·Ï›‚ÂÚÔ˘, [¯.¯.]. ™. 308. [Ì·˙›] √π ∂ƒø∆∂™ ∆ø¡ ∞ƒÃ∞πø¡ £∂ø¡, Ù˘. ∆·ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, [1925 ÂÚ.]. Û. 168. [Ì·˙›] √ ∂ƒø™ ºÀ™π√§√°π∫√™ ∫∞π 60-90 ¶∞ƒ∞ ºÀ™π¡, ÂΉ. °. µ·ÛÈÏ›Ԣ, 1927. ™. 391. (3) 492 ™√À∞∑À ª∞ƒÀ∑, ∂¡∞ ª∏¡∞ ª∂ ∆∞ ∫√ƒπ∆™π∞, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ 40-60 Á·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi £¿ÓÔ˘ µÚ‡ÛÔ˘Ï·, ¤Î‰. 1930. ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 208. 493 ∞£∞¡∞™π∞¢∏™ ∫ø™∆∞™ (=§∞∂ƒ∆∏™ §∞ƒª∏™), ∂ƒø∆π∫∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞, ÂΉ. “ºÏ¿Ì50-80 Ì·”, 1931. ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. ™. 50. 494 𪵃πø∆∏ ƒ√∑∞, ∏ °À¡∞π∫∞ ™∆√ µÀ∑∞¡∆π√, “ºÂÌÈÓÈÛÙÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË”, ÂΉ. “∞ıË20-30 Ó¿”, [¯.¯. 1935 ÂÚ.]. ¢ÂÌ., Û. 109. 495 FUCHS EDUARD, π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ ∂ƒø∆π∫ø¡ ∏£ø¡ Î·È ∂£πªø¡, ÙfiÌÔ˜ ∞’, ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ (‰ÂÓ Î˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ¿ÏÏÔ˜ ÙfiÌÔ˜), ÂÈ̤ÏÂÈ· ¶. ™ÙÚ·Ù›ÎË, ÌÙÊÚ. ·fi ÔÌ¿‰· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ, ÂΉ. “¶˘ÚÛfi˜”, 1958. ªÂ 247 ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È 12 ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. §È75-90 Ó‹ ‚È‚ÏÈÔ‰, Û¯. 4Ô, Û. 269.

µ′ HMEPA 28. ¡∞À∆π§π∞ [496-501] 496 ∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ £∞§∞™™πø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆›ÙÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÙÔ¯‹˜ 100 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ÂÓ ¶ÂÈÚ·È› ÙË 14Ë πÔ˘Ï›Ô˘ 1916. ¢›ÁψÛÛÔ Î›ÌÂÓÔ (ÂÏÏËÓÈο - Á·ÏÏÈο), Ì ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·. §ÈıÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË ÌÂ Ì˘ıÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·80-100 ÛÙ¿ÛÂÈ [34x37 ÂÎ. ÂÚ.] 497 £∂√º∞¡π¢∏™ πø∞¡¡∏™, π™∆√ƒπ∞ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À ¡∞À∆π∫√À 1909-1913, ÌÂÙ’ ÂÈ60-70 ÎfiÓˆÓ Î·È ¯·ÚÙÒÓ, Ù˘. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 1923. ¢ÂÌ., Û. 255. 498 [Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À πø∞¡¡.] “¶∞¡∂§§∏¡π√¡ §∂À∫øª∞”, ∂£¡π∫∏™ ∂∫∞∆√¡∆∞∂∆∏ƒπ¢√™ 1821-1921, ∏ ÃÀ™∏ µπµ§√™ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À, ÙfiÌÔ˜ ∑’, “¡∞À∆π§π∞, µπ√ª∏Ã∞¡π∞, ∂ª¶√ƒπ√¡”, Ù˘. “¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∏Ò˜”, 1928. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔ190-250 ÁÚ¿ÊËÛË, ΢ڛˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ ÌÈÎÚfi, ÌÏ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 244. 499 “¡∞À∆π∫∏ ∂§§∞™”, ∂Ή›‰ÂÙ·È ˘fi Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ £·Ï·ÛÛ›·˜ ∂ÓÒÛˆ˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂·Ì. 85


ª·ÌÔ‡Ú˘, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÂÈıÂÒÚËÛȘ, Ù‡¯Ë 87-98, ÙfiÌÔ˜ ∏’, 1936. ÃÚˆÌÔÏÈıfiÁÚ·Ê· 90-180 ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ™¯. º‡ÏÏÔ˘, Û. 3397-3759. 500 ¡∞À¶∏°∂π√¡ ™∫∞ƒ∞ª∞°∫∞, °∂¡π∫∞π °ƒ∞ªª∞π, ™¯¤‰ÈÔÓ ·ÚÈı. 60 (14/2/39) ÎÏ›Ì·Í 1:500, ηÙfi„ÂȘ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ʈÙÈÛÌfi˜, ·ÂÚÈÛÌfi˜, ·Ô¯ÂÙ‡ÛÂȘ ˘‰¿ÙˆÓ, ‰›ÎÙ˘Ô Î·Ù·Û‚¤Ûˆ˜ ˘Úη˚¿˜ Î.Ï. [Ì·˙›] ¡∞À¶∏°∂π√¡ ™∫∞ƒ∞ª∞°∫∞, °∂¡π∫∏ ¢π∞∆∞•π™, ÎÏ›Ì·Í 40-60 1:200. (2) 501 ª¶∞ª¶√Àƒ∏™ ∂¶∞ª., ∆√ ¡∞À∆π∫√¡ ª∞™ ∫∞∆∞ ∆√À™ µ∞§∫∞¡π∫√À™ ¶√§∂ª√À™ 1912-1913, ¤Î‰. 1939. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ºı·Ṳ́ÓË Ú¿¯Ë, Û. 435+7. 70-90 µÏ¤ ηÈ: 840, 732, 485, 747, 533

29. Ã∞ƒ∆∂™ – ∞∆§∞¡∆∂™ – °∂ø°ƒ∞ºπ∞ [502-514] 502 [MERCATOR G. - CLOPPENBURCH J.] “MACEDONIA EPIRUS et ACHAIA”, X¿ÚÙ˘, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 16301636, (Á·ÏÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË). ∆Ô ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ ACHAIA Â› Ù˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ [‚Ï. ∑·¯·Ú¿Î˘ 180-220 2249]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [19x26 ÂÎ.] Ì·˙› Ì ¤Ó· ʇÏÏÔ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 503 [MERCATOR G. - CLOPPENBURCH J.] “GRAECIA”, X¿ÚÙ˘, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 1630-1636, (Á·ÏÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË). 180-220 [‚Ï. ∑·¯·Ú¿Î˘ 2248]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [19x26 ÂÎ.] Ì·˙› Ì ¤Ó· ʇÏÏÔ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 504 [MERCATOR G. - CLOPPENBURCH J.] “MOREA olim PELOPONNESUS”, X¿ÚÙ˘, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “Gerardi Mercatoris Atlas sive cosmographical meditationes”, 16301636, (Á·ÏÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË). (π‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÔÙ¿ÌÈ· Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ / οÛÙÚ·). [‚Ï. ∑·¯·180-220 Ú¿Î˘ 2250]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [19x26 ÂÎ.] Ì·˙› Ì ¤Ó· ʇÏÏÔ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 505 [¶∞ƒ√™, ∞¡∆π¶∞ƒ√™, ™Àƒ√™] “DE SIRA SIRNA PAROS”, ÷ÏÎfiÁÚ·ÊÔ˜ ¯¿ÚÙ˘, ÙÔ˘ 60-90 Mallet, ¶·Ú›ÛÈ 1682. [10x15 ÂÎ.] 506 [DELISLE G.], “CARTE DE LA GRECE dressée sur un nombre de memoires anciens et nouveaux sur ceux de WHELER et TOURNEFORT, sur les Observations Astronomiques de VERNON du P. FEUILLEE MINIME & par G. De L’Isle de l’Academie des Scieces… Paris 1707, (1745) N. Guerard. ÿÚÙ˘ ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔ˜ ·fi ÕÙÏ·ÓÙ· (1700 ÂÚ.). ªÂ cartouche. (¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ù· 2/3 Ë ∫‡ÚÔ˜, ÙÌ‹Ì· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È Ë ∞Ó·ÙÔÏ›·) [‚Ï. ∑·¯·Ú¿Î˘ 1335]. ¢È·280-380 ÛÙ¿ÛÂȘ [49x65 ÂÎ.] 507 D’ANVILLE, §ÈıfiÁÚ·ÊÔ˜ ¯¿ÚÙ˘, “LES COTES DE LA GRECE ET L’ARCHIPEL”, Paris 1756, [‚Ï. ∑·¯·Ú¿Î˘ 116]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [54x71 ÂÎ.] 150-250 508 [ZATTA A.] “TURCHIA D’EUROPA divisa NELLE SUE PROVINCIE, E GOVERNI, di nuova Projezione”, Venezia 1782. ÷ÏÎÔÁÚ·Ê›· Ì ¯ÚÒÌ·, ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ∂ÏÏ¿‰· - µ·ÏοÓÈ· (∂ÏÏ¿‰·, Macedonia, Epiro, Albania, Servia, Bosnia) Ì cartouche, [‚Ï. ∑·¯·Ú¿ÎË 3732]. 200-250 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [41,5x32,5 ÂÎ.] 509 [SCHRAEMBL F.A.] CH. - “KARTE von GRIECHENLAND”. ŒÁ¯ÚˆÌÔ˜ ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔ˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (‚¿ÛÂÈ H. D’ANVILLE Î·È CH. GOUFFIER), ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “Algemeiner 86


Grosser Atlas” (1786-1800), Wien, F.A. Schraembl, 1791 [‚Ï. ∑·¯·Ú¿ÎË 3292]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 280-350 [50x69 ÂÎ.] 510 [TASSO - ZULIANI M.] “TURCHIA EUROPEA, GRECIA” X¿ÚÙ˘ ·fi ÙË ‰È¿ÛËÌË πÙ·ÏÈ΋ 50-70 ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· “Tasso” (Venezia 1838 ÂÚ.). ªÂ ¯ÚÒÌ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [29x21,5 ÂÎ.] 511 [DUFOUR A. - DYONETT], “GRECE MODERNE”, X¿ÚÙ˘, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· Ì ¯ÚÒÌ·, ·fi ÙÔ “Atlas Universel”, Paris 1856. ∂ÏÏ¿‰· (ÔÚÔıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡) Î·È ¤ÓıÂÙÔ Ï¿ÓÔ 200-240 Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ “Plan D’Athènes”. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [75¯55 ÂÎ.] 512 [DUFOUR A. - DYONETT], “TURQUIE D’EUROPE”, X¿ÚÙ˘, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· Ì ¯ÚÒÌ·, ·fi ÙÔ “Atlas Universel”, Paris 1856. µÏ¤Ô˘ÌÂ: ∂ÏÏ¿‰· (Ì fiÚÈÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi), µ·ÏοÓÈ·, ªÈÎÚ¿ 170-220 ∞Û›· Î·È ¤ÓıÂÙÔ Ï¿ÓÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË - µfiÛÔÚÔ˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [75¯55 ÂÎ.] 513 KIEPERT HENRY, ÿÚÙ˘ Ù˘ √ıˆÌ·ÓÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, “CARTE GENERALE DE L’EMPIRE OTTOMAN, EN EUROPE ET EN ASIE”, Berlin, D. Reimer editeur, 1867. ∂È350-500 ÎÔÏÏË̤ÓÔ˜ Û ·Ó›, Ì ÊıÔÚ¤˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [98x128 ÂÎ. ÂÚ.]. 514 [PERTHES J., di Gotha] “IMPER OTTOMANO IN EUROPA, GRECIA e le ISOLE IONIE”, ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ “L’ATLANTE STIELER”, Loescher 1884. ∂ÏÏ¿‰·, µ·ÏοÓÈ· (Montenegro), Ì ۯËÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘„Ô60-70 ̤ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [31x23 ÂÎ.] µÏ¤ ηÈ: 648, 555, 540, 611

30. §∞√°ƒ∞ºπ∞ [515-522] 515 [OI E§§HNE™, 1840 ÂÚ.] PADRO - PUJADAS M., ÃÚˆÌÔÏÈıÔÁÚ·Ê›· “RAZA BLANCAGRIEGOS”, Montaner y Simon, Edit. Barcelona. ∂ȉ˘ÏÏÈ·Îfi ˙¢Á¿ÚÈ Ó·ÚÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜. √ Ó·Úfi˜ ηÓ›˙ÂÈ, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ·Ú¯·›Ô˜ Ó·fi˜. πÛ·ÓÈÎfi˜ ȉ·ÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [34x23 ÂÎ.] (BÏ. ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ ·˘ÙfiıÈ). 120-180 516 ¶√§π∆∏™ ¡.°., §∞√°ƒ∞ºπ∫∞ ™Àªª∂π∫∆∞, ÙfiÌÔ˜ ∞’, Ù˘. ¶·Ú·Û΢¿ §ÂÒÓË, 1920. 55-75 ªÂ ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 304. 517 §√À∫√¶√À§√™ ¢∏ª., °∂øƒ°π∫∞ ∆∏™ ƒ√Àª∂§∏™, ¤Î‰. “™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ˜ ¢È¿‰ÔÛÈÓ øÊÂÏ›ÌˆÓ µÈ‚Ï›ˆÓ” πÛÙÔÚÈ΋ Î·È §·ÔÁÚ·ÊÈ΋ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË, ÒÏËÛȘ ‚È‚ÏÈÔ. π.¡. ™È‰¤ÚË, 50-70 1938. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÂÌ., Û. 495. 518 ™¶∞¡¢ø¡π¢∏ ∂πƒ∏¡., ∆ƒ∞°√À¢π∞ ∆∏™ ∞°√ƒπ∞¡∏™ (¶·ÚÓ·ÛÛÔ‡), Ù˘. “¶˘ÚÛfi˜”, 50-70 1939. ÕÎÔÔ. ™. 438. 519 [™∞ƒ∞∫∞∆™∞¡√π - ∞ƒÃ∂π√ °. ∫∞µµ∞¢π∞], 73 ¶ÚˆÙfiÙ˘˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙ‹ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·. ∂ÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ‚›Ô˘ (·ÚÁ·ÏÂÈfi˜, Úfiη, ıËÏ·ÛÌfi˜), ÔÈ΋̷ٷ, ÂÚÁ·Ï›·, ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜, ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›· Î.¿. √ÚÈṲ̂Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ¤Î‰ÔÛË (ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Â› ÙˆÓ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ). ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1960 ÂÚ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [13x18 ÂÎ. ÂÚ.] 200-400 520 ª¶πƒ∏™ ∫ø™∆∞™, ∞ƒµ∞¡π∆∂™, √π ¢øƒπ∂π™ ∆√À ¡∂ø∆∂ƒ√À ∂§§∏¡π™ª√À, πÛÙÔÚ›·

87


ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∞Ú‚·ÓÈÙÒÓ, 1960. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, (ÌÂÙ¿ ÙË ÛÂÏ. 176 ¤Á¯ÚˆÌË ÏÈıfiÁÚ·ÊË ·50-60 ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ √ÈÎfiÛËÌÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÚÎÔ‡ÚË ªÔ‡·). µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 379. 521 ∫ƒ∂∫√À∫π∞™ ¢∏ª., ∂¶ø¢∂™ ∫∞π ∫∞∆∞¢∂™ª√π ∆ƒπºÀ§§π∞™ ª∂ ™À™Ã∂∆π™ª√ ¶ƒ√™ ∞ƒÃ∞π∞, ª∂™∞πø¡π∫∞ ∫∞π ∞§§∞ ¡∂ø∆∂ƒ∞ ™∆√πÃ∂π∞, 15-20 ¤Î‰. 1971. ™. 55. 522 ƒøª∞¡√™ °πøƒ°√™, ∆√ ƒ√¶∆ƒ√ ™∆√¡ ∂§§∏¡π∫√ Ãøƒ√, Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘, 40-60 ¤Î‰. 1981. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ, ¤Á¯ÚˆÌo, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ï‡Έ̷. ™¯. 4Ô, Û. 143. µÏ¤ ηÈ: 598, 368, 574, 644, 381, 374, 372, 572, 39, 858, 552, 544 31. ∞∆∆π∫∏ – ∞£∏¡∞ – ¶∂πƒ∞π∞™ [523-537] 523 STUART J. - REVETT N., “A PLAN OF THE ACROPOLIS, 1753 improved for recent 150-200 observation”, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·, ¤Î‰. §ÔÓ‰›ÓÔ 1825. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [36x47,5 ÂÎ.] 524 [£∂∞∆ƒ√ ∏ƒø¢√À ∞∆∆π∫√À] BARBIERI - TERZAGHI, ÃÚˆÌÔÏÈıÔÁÚ·Ê›·, “GRECIA ROVINE DEL THEATRO DE ERODEI” [1845 ÂÚ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. 50-80 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [14,5x19 ÂÎ.] 525 [§∞Àƒπ√] “Greek Miners, The famous Mines of Ancient Laurion”, ÂΉ. Underwood, Washington [1903 ÂÚ.], (ŒÍÔ‰Ô˜ ÂÚÁ·ÙÒÓ ·fi Ù· ÌÂÙ·ÏÏ›· §·˘Ú›Ô˘. √Ì·‰ÈÎfi ÔÚÙÚ¤ÙÔ, ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜). ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Û ¯·ÚÙfiÓÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 100-150 [8,6x17,6 ÂÎ.] 526 [∆ƒ∞ª ∞£∏¡ø¡ - ¶∂πƒ∞π∞] TRAMWAYS D’ATHENES ET DU PIREE, action de 100 45-60 francs. ªÂÙÔ¯‹ Ù˘ “Compagnie Generale”, [1907 ÂÚ.]. 527 [∞£∏¡∞, ∞∫ƒ√¶√§∏, §À∫∞µH∆√™, ¶§∞∫∞, £∏™∂π√] “The Acropolis from Philopappos, Greece”, ÂΉ. Keystone (99-11161) [Ì·˙›] “Tower of the Winds”, ÂΉ. Keystone (23-9293) [Ì·˙›] “Athens & Acropolis”, ÂΉ. Keystone (96-964) [Ì·˙›] “The Parthenon on the Acropolis”, ÂΉ. Keystone (688-33997) [Ì·˙›] “The Thesion”, ÂΉ. Stereo-Travel [Ì·˙›] “Athens from the Areopagus”, ÂΉ. J.F. Jarvis. ŒÍÈ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ¯·ÚÙfiÓÈ. U.S.A. [1908 ÂÚ.]. (1. ∞ı‹Ó·, Ë ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙÔ˘ ºÈÏÔ¿Ô˘, 2. ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ë ∞ÎÚfiÔÏË, 3. ¶·ÚıÂÓÒÓ·˜ Î·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ô §˘Î·‚ËÙÙfi˜, 4. ∞¤Úˉ˜, ¿Ô„Ë Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, 5. £ËÛÂ›Ô Î·È Û ÚÒÙÔ Â›Â‰Ô ‚ÔÛÎfi˜ Ì ÎÔ¿‰È ˙ÒˆÓ, 6. Ô §˘Î·‚ËÙÙfi˜ Î·È Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜). 185-250 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] ¤Î·ÛÙÔ. (6) 528 [¶∂πƒ∞π∞™ - PIRAEUS], “A Sailboat in the Harbour of Piraeus, Greece”, ÂΉ. Keystone (P14617107) [Ì·˙›] “Piraeus and outlook west over Salamis”, (1. ¶ÏÔ›Ô ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, 2. §ÈÌ¿ÓÈ ¶ÂÈÚ·È¿, ™·Ï·Ì›Ó· ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜), ÂΉ. Underwood (27-9296). ™ÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ¯·Ú60-90 ÙfiÓÈ. U.S.A. [1908 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] (2) 529 [∂∆∞πƒ∂π∞ ∆ø¡ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ªø¡] ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ∞ıËÓÒÓ, ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ∫∞¡√¡π™ª√™ ™∏ª∂πø¡, [1912 ÂÚ.]. ªÂ 40 ÏÈıfiÁÚ·Ê· Û¯‹Ì·Ù· - ÂÈÎfiÓ˜ (Ì ÚÔÛı‹ÎË ÎfiÎÎÈÓÔ˘ Î·È Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜). ∫ÔÌ̤ӷ Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ʇÏÏ· ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· (‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ È75-100 ‰È·›ÙÂÚ·). ¢Â̤ÓÔ Û ÓÂÒÙÂÚÔ ¯·ÚÙfiÓÈ.

88


530 √¢∏°√™ ∂ª¶√ƒπ∫√À ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆√À ∞£∏¡ø¡, ∂ΉÔı›˜ ˘fi ∞Ó‰Ú. ¡. ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘60-120 ÏÔ˘, Ù˘. ¢. ¢ÂÏ‹, 1927. ¢ÂÌ., Û. 114+1Ê. ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. 531 [°∫∞°∫∞ƒ∏™ - ºπ§∏¡∆∞™ ª. - ∫∞ª¶√Àƒ√°§√À ¢.] ∂ÈÛÙÔÏ‹ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÙÔ˘ ÁψÛÛÔÏfiÁÔ˘ ª. ºÈÏ‹ÓÙ· ÚÔ˜ ÙÔÓ “∞ıËÓ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ” ÈÛÙÔÚÈÎfi ¢. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ fi,ÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Ï¤ÍË “°Î¿ÁηÚ˘ (=∞ıËÓ·›Ô˜)”. ∫Ï›ÓÂÈ Ì ÛΈÙÈÎfi Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ¢. ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘, 1/5/1930. ™Ù·Ï̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ¶Ô‰·Ú¿‰Â˜ (¡. 70-120 πˆÓ›· ∞ÙÙÈ΋˜). ª›· ÛÂÏ›‰·, ¤Ó· ʇÏÏÔ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [26,5x21 ÂÎ.] 532 [µ∂§ª√™ ¡π∫.], “¶∞§∏∞ ∞£∏¡∞”, ∏ ∞ı‹Ó· fiˆ˜ Â›Ù·Ó Â› ∆Ô˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ̤¯ÚÈ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Ì ٷ ∞Ú¯·›· Î·È ƒˆÌ·˚ο ÌÓËÌ›· Ù˘, Ì ÙȘ µ˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ∂ÎÎÏËۛ˜ Ù˘, ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘, ÙÔ §·fi Ù˘ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ú¯fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘, Î·È ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ ¢˘Ó¿ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ µÔ‚fi‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ∆˙·ÌÈ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ù· ›‰·Ó ÔÈ Í¤ÓÔÈ ¶ÂÚÈËÁËÙ·› ÙÔ˘ 18Ô˘ Î·È 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¤Î‰. ∞Û‡ÏÔ˘ ∆¤¯Ó˘, 1931. ∂È̤ÏÂÈ· ™ÙÚ·Ù‹ ¢Ô‡Î·. ™˘Ì‚ÔÏ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÚÔ‡Û˘ ÂΉfiÛˆ˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ π. ∆ÛÈÚÈÌÒÎÔ˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫. ¶·Ï·Ì¿˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ ªÈÏÙ. ª·Ï·Î¿Û˘. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. 237 150-200 533 [Ã√¡π∫∞ ∆√À “√.§.¶.”] √ §πª∏¡ ∆√À ¶∂πƒ∞πø™, 1936-1937, ŒÎ‰ÔÛȘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó·‰ÈÏ. ¢ÂÌ., Û. 280+‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜. 70-80 534 [£∏™∂π√, ¡∞√™] BARBIERI - TERZAGHI, §ÈıÔÁÚ·Ê›· Û ۤÈ·, “GRECIA - ATENE ED IL TEMPIO DI TESEO” [1845 ÂÚ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [14,5x19 ÂÎ.] 60-80 535 “√¢∏°√™ ∆∏™ ∂§§∞¢√™ π°°§∂™∏”, π‰Ú˘Ù‹˜ ¡ÈÎÔÏ. °ÂˆÚÁ. πÁÁϤÛ˘ 1900, ¤ÙÔ˜ 47ÔÓ, ÙfiÌÔ˜ ∞’, 1947-1948. ∂˘ÚÂÙ‹ÚÈ·, ∂ÈÛ. ∂ÏÏ¿˜, ∞ı‹Ó·È, ∆Ú¿Â˙·È, ¶ÂÈڷȇ˜, ¶ÚÔ¿ÛÙÂÈ·. ªÂ Ï‹ıÔ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ÂÔ¯‹˜. ¢ÂÌ., Û¯. 4Ô, Û. 552. 80-120 536 “∞π•ø¡∏” ‘ŸÚÁ·ÓÔÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫. ªÂÚ·Ó·›Ô˜, Ù. 1-10 ‰ÂÌ. Û 7, ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1950-1951. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô. (7) 70-90 537 ∆∞™™√™, §ÈıÔÁÚ·Ê›·, “ª√¡∏ ¢∞º¡π√À”, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË “Ù”, Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÛÊÚ·Áȉ¿ÎÈ), [¯.¯.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [21,2x26,2 ÂÎ.]. 20-25 µÏ¤ ηÈ: 379, 773, 45, 120, 46, 27, 276, 750, 343

32. ∞ƒ°√™∞ƒø¡π∫√™ [538-539] 538 [™∞§∞ªπ¡∞] “GOLFO DI SALAMINA”, ÙÔ›Ô, ·fi ÙÔÓ Lemercier, [1825 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [10,5x13,2] 35-50 539 ¢√À∫∞™ ¡∂√ºÀ∆√™, ¶∞¡∏°Àƒπ™∆∏™ H∆√π §√°√π ¶∞¡∆√π∞™ À§∏™, Û˘ÓÙÂı¤ÓÙ˜ ‹ ·Ú·ÊÚ·Ûı¤ÓÙ˜ ˘fi ¡ÂÔʇÙÔ˘ ¢Ô‡Î·, ÂȘ ÙfiÌÔ˘˜ ‰‡Ô, ∆fiÌÔ˜ ¢Â‡ÙÂÚÔ˜, ÂÓ ∞ÈÁ›ÓË, ÂÎ Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1835. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ (“∂ÁÎÒÌÈÔÓ ÂȘ ÙÔÓ ∏ÁÂÌfiÓ·”, “µ›‚ÏÔ˜ ∑ˆ‹˜”, “£Ô‡ÚÈÔ˜ ÂȘ ÙËÓ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·Ó ÙÔ˘ ∞. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘˜”, “§fiÁÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Ï‹ ¶·89


Û¿Ó ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ”, ÌÂϤÙË ÛÙËÓ ∂ο‚Ë ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë, ÛÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹, Î.¿.). [‚Ï. °Î›ÓË 2543]. ¢ÂÌ., Û. 5+384. 180-250 539‚ ∫∞∆™∞™ ¶∂∆ƒ√™, “∞π°π¡∞” ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· Û ÎfiÓÙÚ·-ϷΤ, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÂÈ‚·ÙÈÎfi ÏÔ›Ô Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓË, [1965 ÂÚ.]. (√ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫¿ÙÛ·˜ ˙Ô‡Û ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·. ZˆÁÚ¿ÊÈ˙ ÌfiÓÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ· Î·È ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÁ¤ıË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ª¿ÓÔ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ Ô˘ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ “£Âfi ÙÔÓ ¤Î·Ó· ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ú·‚¿ÎÈ Ó· ÙÔ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Í‡ÏÔ. ◊Ù·Ó ·Ó¤Ó‰ÔÙÔ˜!”). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [32x41 ÂÎ.] 900-1400 µÏ¤ ηÈ: 278, 277

33. ∞ƒÃπ¶∂§∞°√™ [540-562] 540 [ƒ√¢√™] MALLET, “Die Stadt Rhodes”, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ¶fiÏË, ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ Î·È ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ·fi „ËÏ¿, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·, Frankfurt 1719. [‚Ï. ∑·¯·Ú¿Î˘ Û. 108]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [15,5x11 ÂÎ.] 80-120 541 [∞¡¢ƒ√™] PROPAGANDA FIDE-DIPLOMA DELLA GRAMMATICA - ANDROS, [¢∂§§∞°ƒ∞ªª∞∆π∫∞ §√À¢. ∞¡¢ƒ√™ - ¢π¢∞∫∆√ƒπ∫√], COLLEGIO URBANO DE PROPAGANDA FIDE, ¢›ψ̷ ÙÔ˘ Ludovico della Grammatica, ƒÒÌË, 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1772. ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο, 11 ʇÏÏ· ÂÚÁ·ÌËÓ‹˜, ηÏÏÈÁÚ·ÊË̤ӷ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ, Ì·‡ÚÔ Î·È ¯Ú˘Ûfi ÌÂÏ¿ÓÈ. ∆· 5 ÚÒÙ· Ì ÈÛ¿ÚÈı̘ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¢ÂÚÌ¿ÙÈÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ Ì ¤ÎÙ˘· ı˘ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ÎÙ‹ÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘ ηıËÁËÙÔ‡ ÙÔ˘. [‚Ï. ¿ÚıÚÔ ÛÙË “BÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·”, Ù¯. 108, ÛÂÏ. 32]. 2000-2500 542 [ƒ√¢√™] BARBIERI - TERZAGHI, ÃÚˆÌÔÏÈıÔÁÚ·Ê›·, “ANATOLIA - FORTE SETTENTRIONALE DI RODI” [1845 ÂÚ.], Milano, Francesco Pagnoni Editore. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [14,5x19 ÂÎ.] 70-100 543 ∫∞§∞¶√£∞∫∏™ ª.§., ∂¶π∆√ª∏ ∂§§∏¡π∫∏™ ∞ƒÃ∞π√§√°π∞™, ‹ÙÔÈ Û‡ÓÙÔÌÔ˜ Ú·ÁÌ·Ù›· ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ù˘ ™¿ÚÙ˘…, Ù˘. Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 182. 70-80 544 [™∫√¶∂§√™] ⁄Ê·ÛÌ· ˘Ê·ÓÙfi (ªÔÙ¤Áη) Ï·¯Ô‡ÚÈ· Ì 4 ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË ÚԤϢÛË ™ÎfiÂÏÔ˜. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [32x36 ÂÎ.] [ÂÚ. 1900] 170-240 545 ™∆∞ª∞∆π∞¢∏™ ∂¶∞ª., π∫∞ƒπ∞∫∞ ‹ÙÔÈ π™∆√ƒπ∞ ∫∞π ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∆∏™ ¡∏™√À π∫∞ƒπ∞™, ÂÎ ÙÔ˘ ∏ÁÂÌÔÓÈÎÔ‡ Ù˘., ÂÓ ™¿Ìˆ 1893. ™. 159. 70-100 546 [™∞¡∆√ƒπ¡∏] ¢∂§∂¡¢∞™ π∂ƒø¡Àª√™ ¡., √ ∞ƒÃ∞´∫√™ ¶√§π∆π™ª√™ ∆∏™ ¡∏™√À £∏ƒ∞™, Ù˘. £‹Ú·˜, 1898. ¢ÂÌ. Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Û. 36. 40-80 547 “∂º∏ª∂ƒπ™ ∆∏™ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∂ø™ ∆∏™ ∏°∂ª√¡π∞™ ™∞ª√À” ∂Ó §È̤ÓÈ µ·ı¤Ô˜, ÂΉ›‰ÔÙ·È ˘fi ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙÔ‡ ÙÔ˘ ∏ÁÂÌ. ¢ÈÔÈÎ. °Ú·Ê›Ԣ, ( ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂ÌÌ. ∫Ô¿Û˘ ∏ÁÂÌÒÓ ™¿ÌÔ˘), ·ÚÈıÌÔ› ʇÏÏˆÓ 532-694, 1909-1910. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 23453038. 400-500

90


548 [∫ø™] ∑∞ƒƒ∞º∆∏™ π∞∫., ∫øπø¡ µ’ ̤ÚÔ˜, π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∫ø ·fi ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚȘ ËÌÒÓ, Ù˘. ¡.π. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, ∫ˆ˜ 1922. ™. 120. 70-90 549 [°À∑∏™ ¡.], §∂À∫øª∞ ∆∏¡πø¡ ∫∞§§π∆∂áø¡, ¡. °À∑∏™ 1842-1900, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¢.π. ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È •. ™Ò¯Ô˘, Ù˘. “∂ÛÙ›·”, 1925. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (√ °‡˙˘ Ó¤Ô˜, ÕÚÙÂÌȘ °‡˙Ë, √ ÏÈÌ‹Ó Ù˘ ∆‹ÓÔ˘, ∆Ô Ó·˘ÙfiÔ˘ÏÔ, √ √Ï˘30-40 ÌÈÔӛ΢ Î.¿. ™‡ÓÔÏÔ 50 ÂÚ. ÂÈÎ.]. ™¯. 4Ô, Û. 82. 550 [∞¡¢ƒ√™] ¶∞™Ã∞§∏™ ¢∏ª., §∞∆π¡√π ∂¶π™∫√¶√π ∞¡¢ƒ√À (1208-1710), Ù˘. ∂ÛÙ›·, 20-35 1927. ™. 27. 551 [∞¡¢ƒ√™] ¶∞™Ã∞§∏™ ¢∏ª., £∂√ºπ§√™ ∫∞´ƒ∏™, ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÌÂϤÙË, 55-60 Ù˘. “∂ÛÙ›·”, 1928. ºı·Ṳ́ÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 268. 552 [ƒ√¢√™] ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∫., ∞¶√ ∆√¡ ∞¶√§§ø¡∞ ™∆’ ∞¶√§§ø¡∞ ∆∏™ ƒ√¢√À, Ì ÙÔÓ ¶ÈÓ‰·ÚÈÎfiÓ ⁄ÌÓÔ ÛÙÔ ƒfi‰ÈÔ ¶ÂÚÈÔ‰ÔÓ›ÎË ¢È·ÁfiÚ·, Ù˘. ∫·ÛÈÌ¿ÙË & πˆÓ¿, 30-40 ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 1935. ™. 56. 553 [¢ø¢∂∫∞¡∏™∞] ∑∂ƒµ√™ ™∫∂À√™, √π Àª¡√π ∆∏™ ¢ø¢∂∫∞¡∏™√À, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜, 1935. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË Ì ʈÙ. ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÔÏϤ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·Ó·‰È50-70 ÏÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ¤Á¯ÚˆÌ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. Û. 338. 554 [ƒ√¢√™] §∂ø∆™∞∫√™ ™¶Àƒ√™, ƒ√¢√™ ∆√ ™ª∞ƒ∞°¢∂¡π√ ¡∏™π, Ë Ó¤· Î·È Ë ·ÏË¿ ƒfi‰Ô˜, Ù· ÌÔ˘Û›· Î·È Ù· ·ÍÈÔı¤·Ù·, Ì·ÙȤ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂΉÚÔ̤˜ Û’ ·Í¤¯·ÛÙ˜ ÂÍÔ¯¤˜, ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÌÂ۷ȈÓÈο οÛÙÚ·, ÙÈ ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜, ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 25-35 ÙÔ˘ ƒÔ‰È·ÎÔ‡ Ï·Ô‡, ¤Î‰. 1949. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. 212. 555 ª∂§π™™∏¡√™ °∂øƒ°π√™, ∏ ¡∞•√™ Û ·Ï‹ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋, ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÁˆÏÔÁÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛË, ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ, ÂΉ. 1958. [Ì·˙›] ÿÚÙ˘ Ù˘ ¡¿ÍÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫Ô˘ÊÔÓËÛÈÒÓ, ÂΉ. 25-35 ™ÙÂÊ. ∞Á·ËÓÔ‡, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1951. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [50x70 ÂÎ.]. (2) 556 [ƒ√¢√™ - ª∂§∂∆∑∏™] ¢‡Ô ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙ. Ì fi„ÂȘ Ù˘ ƒfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ™‡ÚÔ ªÂÏÂÙ˙‹, [¯.¯.]. ™ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ë ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì fiÓÔÌ· Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 40-60 [23x17,5 ÂÎ.]. (2) 557 [WARLAMIS EFTHYMIOS, SANTORINI] AEGEAN ARCHITECTURAL LINES. §Â‡ÎˆÌ· 43 ÔÏÔÛ¤ÏȉˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÁÚ·ÌÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ›Ô˘ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘, 80-100 [1980]. ºıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Î·È ÙË Ú¿¯Ë. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. ™¯. 4Ô, Û. 48 Ê. 558 “∫À∫§∞¢π∫∞ £∂ª∞∆∞”, °Ú¿ÌÌ·Ù·, πÛÙÔÚ›·, §·ÔÁÚ·Ê›·, ¶ÔÏÈÙÈ΋, ∂›Î·ÈÚ·, ¢›ÌËÓÔ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, ȉÈÔÎÙËÛ›· ∂Ï›‰· ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ‰È‡ı˘ÓÛË ∞ÛËÌ. ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, (¤‰Ú· ¡¿ÍÔ˜). ∆fiÌÔ˜ ∞’ Ù‡¯Ë 1-6, ÙfiÌÔ˜ µ’ Ù‡¯Ë 7-12, ÙfiÌÔ˜ °’ Ù‡¯Ë 13-18, ÙfiÌÔ˜ ¢’ Ù‡¯Ë 1924, ÙfiÌÔ˜ ∂’ Ù‡¯Ë 25-30. ∆· ¤ÙË:1984, 1986, 1987, 1988. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÂÌ. (5) 90-100 559 [ªÀ∫√¡√™] “√ ªÀ∫√¡π∞∆∏™”, ÌËÓÈ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·ه͈˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘, ÂΉfiÙ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· §Ô˝˙Ô˘, ‰È‡ı˘ÓÛË ∆¿ÛÛÔ˜ ª. §Ô˝˙Ô˜, ¯ÚfiÓÔ˜ 15Ô˜ 22Ô˜, π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ 1986 - πÔ‡ÏÈÔ˜ 1994, ·ÚÈıÌ. ʇÏÏˆÓ 123-209. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ¿ÚÈÛÙ· ‚È‚ÏÈÔ‰Â100-200 ÙË̤ӷ Û ÏÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰. 91


560 “∫∞§Àª¡π∞∫∞ Ã√¡π∫∞” ∞Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ ∫·Ï‡ÌÓÔ˘ “∞È ªÔ‡Û·È”, ÛÂÈÚ¿ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÂΉfiÛˆÓ, ÂÈ̤ÏÂÈ· - ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ª·ÚÈ¿ÓıË ªÂÏÈÛÛÔ˘ÚÁ¿ÎË, ªÈ¯¿Ï˘ ∂ÌÌ. ∞ÚÊ·Ú¿˜, ÙfiÌÔÈ 45-75 17-21, 1988-1992. (5) 561 [ƒ√¢√™] ºÀ§§∏™ ™∞µµ∞™, ∫∞∆∞™∫√¶√π ™∆∏ ƒ√¢√ (1932-1945), ƒfi‰Ô˜ 1995. ™. 77. [Ì·˙›] ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∫.¡., “∫ƒ∏¡∏”, (ÔÈ‹Ì·Ù·), Ù˘. ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· 1948. ™. 70. [Ì·˙›] ¢ƒ∞∫π¢∏™ °∂ƒ∞™πª√™, “¶∞§ª√π ∆∏™ ƒ√¢√À”, Ù˘. ∂. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, 1947. ªÂ ʈÙ. ÁÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ƒfi‰Ô˘. ™. 56. [Ì·˙›] ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ıÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ƒfi‰Ô˘ - ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ê¿ÓÙÔ˘ “√ ¶‹Á·ÛÔ˜”, ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ “∆· ƒ·Ô˘ÓÈ¿ÛÌ·Ù·” ÙÔ˘ ∆Û·Ì›ÎÔ˘ ™ÈÊfiÔ˘ÏÔ˘, ™¿‚‚·ÙÔ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ 1982. ™. 4. (4) 35-50 562 [™∫Àƒ√™] ∞¡∆ø¡π∞¢∏™ •∂¡√ºø¡, ∏ ™∫Àƒ√™ ™∆∏¡ ∆√Àƒ∫√∫ƒ∞∆π∞, ∫√π¡ø¡π∞, 25-35 ¢π√π∫∏™∏, ¢π∫∞π√™À¡∏, ÂΉ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂˘‚Ô˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, 1997. Û. 340 µÏ¤ ηÈ: 437, 324, 132, 662, 885, 593, 507, 505, 648, 268 34. ™TEPEA E§§A¢A – EYBOIA [563-566] 563 [¢∂§º√π] ∆√ ª∞¡∆∂π√¡ ∆ø¡ ¢∂§ºø¡, Ù˘. “∂ÛÙ›·, 1930”. ªÂ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ʈÙ. ÂÔ¯‹˜. Û. 46. [Ì·˙›] ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∫. °∂øƒ°π√™, “™À¡∂µ∏ ™∆√À™ ¢∂§º√À™”, ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, 1962. ªÂ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. Û. 19. [Ì·˙›] ∂¡∞ƒ∫∆∏ƒπ√™ ™À¡∂¢ƒπ∞ ∆√À ∞’ ¢π∂£¡√À™ ∞¡£ƒø¶π™∆π∫√À ™Àª¶√™π√À ∂¡ ¢∂§º√π™, ÂΉ. “∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·”, ·Ó¿Ù˘ÔÓ ÂÎ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ ÙˆÓ “¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ” ÙÔ˘ ∞’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ ÂÓ ¢ÂÏÊÔ›˜, 1970. ™. 69-91. (3) 35-55 564 [º£πø∆π¢∞] ∂¡π™§∂π¢∏™ Ã∏™∆√™, ∏ ∞ªºπ∫§∂π∞ ∫∞∆∞ ∆√À™ ∞ƒÃ∞π√À™ Ã√¡√À™, ÙÔÔÁÚ·Ê›·, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÈÛÙÔÚ›·, ∞’ ÙfiÌÔ˜, ¤Î‰. 1938 & ∏ ∞ªºπ∫§∂π∞ ∫∞∆∞ ∆√À™ ª∂™√À™ ∫∞π ¡∂ø∆∂ƒ√À™ Ã√¡√À™, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔÔÁÚ·65-85 Ê›·, µ’ ÙfiÌÔ˜, ¤Î‰. 1939. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. (2) 565 ∞¡∞°¡ø™∆√¶√À§√™ ¡π∫., ∏ ∂Àµ√π∞ À¶√ ∫∞∆√Ã∏¡, Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎ‹Ó ¤50-60 ÚÂ˘Ó·Ó ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤Î‰. 1950. ªÂ ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˜. ™. 404. 566 §∞¶¶∞™ ∆∞∫∏™, µ√πø∆π∫∞ ª√¡∞™∆∏ƒπ∞, Û¯¤‰È· µ. °ÂÚÌÂÓ‹ & °. µ·ÎÈÚÙ˙‹, ÂΉ. ∫¤25-35 ÓÙ·˘ÚÔ˜, 1950. ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË. ™. 109. µÏ¤ ηÈ: 849, 502, 769

36. ∏¶∂πƒ√™ – £∂™™∞§π∞ [567-579] 567 [πø∞¡¡π¡∞] GEOFFROY CH., §ÈıÔÁÚ·Ê›· “JANINA”, ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ë fiÏȘ, ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ, ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÌÈÓ·Ú¤˜, Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ [1840 ÂÚ.]. ÿ¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜. ¢È·ÛÙ¿50-70 ÛÂȘ [11x16 ÂÎ.] 568 ∑∞§√∫ø™∆∞™ °∂øƒ°., ∆∞ ∞¶∞¡∆∞, Ù˘. ¢. ª·˘ÚÔÌÌ¿ÙË, 1850. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÌÈÎÚ¤˜ 80-90 ÊıÔÚ¤˜, Û. 384.

92


569 ∞ƒ∞µ∞¡∆π¡√™ ¶., ¶∞ƒ√πªπ∞™∆∏ƒπ√¡ ◊ ™À§§√°∏ ¶∞ƒ√πªπø¡ ∂¡ Ã∏™∂π √À™ø¡ ¶∞ƒ∞ ∆√π™ ∏¶∂πƒø∆∞π™, ÌÂÙ’ ·Ó·ه͈˜ Ù˘ ÂÓÓÔ›·˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù·˜ ·Ú¯·›·˜, (Ù˘. πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ), 1863. ªÂ ÂÎÙÂÓ‹ ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. §Â›Ô˘Ó 65-85 Ù· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Û. 183. 570 ∞ƒ∞µ∞¡∆π¡√™ ™¶., π™∆√ƒπ∞ ∞§∏ ¶∞™∞ ∆√À ∆∂¶∂§∂¡§∏, Ù˘. ™. ∫Ô˘ÛÔ˘Ï›ÓÔ˘, 1895. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 616+1 ¤Á¯ÚˆÌÔ˜ ·Ó·‰ÈÏ. 120-250 ¯¿ÚÙ˘. 571 Ã∏™∆√µ∞™π§∏™ Ã∏™∆√™ (1861-1937), ™‡ÓÙÔÌÔ ÂÈÛÙÔÏÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÃÚËÛÙÔ‚·Û›ÏË Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ °·Á·Ú·›Ô˘˜. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, [¯.¯.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 100-150 [18x11,5] 571‚ “∏¶∂πƒø∆π∫∞ Ã√¡π∫∞” ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ™‡ÁÁÚ·ÌÌ· È‰Ú˘ı¤Ó Î·È ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ ÚÔÓÔ›· ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™¶Àƒπ¢ø¡√™ µ§∞Ã√À, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¶ÂÚ. µÈ˙ԢΛ‰Ô˘, °ÂˆÚÁ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘, ∞ÏÎ. ∫ÔÓÙÔ¿ÓÔ˘, ∂Ó πˆ·ÓÓ›ÓÔȘ, 1926-1932, 1934-1937 & 1939, 13 ÙfiÌÔÈ. 300-400 µÈ‚ÏÈÔ‰. Ì Ú¿ÛÈÓÔ ·Ó›. (13) 572 Ã∞∆∑∏ªπÃ∞§∏ ∞°°∂§π∫∏, ∏¶∂πƒø∆π∫∏ §∞´∫∏ ∆∂á∏, (·Ó·Ù‡ˆÛȘ ÂÎ ÙÔ˘ ∂’ ¤ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÂÈÚˆÙÈÎÒÓ ÃÚÔÓÈÎÒÓ), ÂÓ πˆ·ÓÓ›ÓÔȘ 1930. ªÂ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∞ÁÁ. ÷Ù˙ËÌȯ¿ÏË. 50-70 Û. 14+24 ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 573 “£∂™™∞§π∫∞ Ã√¡π∫∞”, ¢∂§∆π√¡ ∆∏™ ∂¡ ∞£∏¡∞π™ π™∆√ƒπ∫∏™ ∫∞π §∞√°ƒ∞ºπ∫∏™ ∂∆∞πƒ∂π∞™ ∆ø¡ £∂™™∞§ø¡, Ù. 4, Ù˘. π. µ¿ÚÙÛÔ˘. ∆fiÌÔ˜ 1Ô˜ (Ù‡¯Ô˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfiÓ) 1830-1930. ∆fiÌÔ˜ 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ 1931-1933. ªÂ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, ÂÈÎfiÓ˜, ʈÙ., ·60-120 Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î.Ï. ¶Ú¿ÛÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. (4) 574 ¶π¡¢∂∞™ °π∞¡¡∏™, º§√°∂ƒ∞, µ√À∫√§π∫∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞, ¤Î‰. 1936. •ÂÎÔÏÏË̤ÓÔ Â50-60 ÌÚÔÛıfiÊ˘ÏÏÔ. ™. 62. 575 [£∂™™∞§π∫√™ ™π¢∏ƒ√¢ƒ√ª√™] ¢È¿ÊÔÚ· ‰·ÎÙ˘ÏfiÁÚ·Ê· ¤ÁÁÚ·Ê· ÂÚ› ηٷÛ΢‹˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÂٷ͇ ™Ù·ıÌÔ‡ µfiÏÔ˘ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¶ÚÔ‚Ï‹Ù·˜ §È̤ÓÔ˜ µfiÏÔ˘, 1947. ™. 13. 25-30 576 [ª∂∆∂øƒ∞] ∆ÚÂȘ ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙ. ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ [1965 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [22,5x22 20-25 ÂÎ.]. (3) 577 ª∂§∞™ §∂ø¡, ∏¶∂πƒø∆π∫∂™ ª∂§∂∆∂™, ªπ∞ √π∫√°∂¡∂π∞ - ªπ∞ π™∆√ƒπ∞, 1967. ªÂ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiψ˜ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ·fi ·ÏÈ¿ ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·. ¶·Ófi‰ÂÙÔ, Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ ÂÚÈÎ¿Ï˘ÌÌ·, Û. 1053+·Ó·‰ÈÏ. °ÂÓ·ÏÔÁÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ªÂÏ¿ (1635-1967). 90-120 578 “¢ø¢ø¡∏”, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂ÂÙËÚ›‰· Ù˘ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, 40-60 ÙfiÌÔ˜ 6Ô˜ 1987, ÙfiÌÔ˜ 21Ô˜ 1992, ÙfiÌÔ˜ 22Ô˜ 1993 (Û 2 ̤ÚË) & ÙfiÌÔ˜ 23Ô˜ 1994. (5) 579 ∆™∂∫√Àƒ∞™ ∞£∞¡., ∞¶√ ∆√À 98Ô˘ Àæøª∞∆√™ (∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ∏ÂÈÚÒÙÔ˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÔ‡), ÂÈ̤ÏÂÈ· ∞ÔÛÙ. ¶. ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ÚÔÏÔÁ›˙ÂÈ ∞ÏÂÍ. Ã. ª·ÌÌfiÔ˘ÏÔ˜, 1979. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÕÎÔÔ. Û. 411+ ›Ó·Í ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ + ›Ó·Í 50-70 ÂÈÎfiÓˆÓ. µÏ¤ ηÈ: 406, 415, 201, 502 93


37. ª∞∫∂¢√¡π∞ – µ√ƒ∂π∞ ∂§§∞¢∞ [580-599] 580 WALKER MARY ADEL., THROUGH MACEDONIA to the ALBANIAN LAKES, London 1864. ªÂ ÙȘ 9 (·fi ÙȘ 12) ¯ÚˆÌÔÏÈıÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· (∫·‚¿Ï·, º›ÏÈÔÈ, ÕÁ. ŸÚÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË “√ ¡·fi˜ ÙˆÓ 12 ∞ÔÛÙfiψӔ Ì 2 ʈÏȤ˜ ÂÏ·ÚÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ‡ÏÔ˘˜, ∞„›‰· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ŸÏ˘ÌÔ˜, ¶›Ó‰Ô˜ Î.¿.). ¶Ú¿ÛÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ, 180-250 Û. 274. 581 ∞¢∞ª∞¡∆π√À ∞¢∞ª∞¡∆π√™, ∏ µÀ∑∞¡∆π¡∏ £∂™™∞§√¡π∫∏, (ÈÛÙÔÚ›·, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ‚›Ô˜, Ù¤¯ÓË) ÌÂÙ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ ÔÏÔÛ¤ÏȉˆÓ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‚È‚ÏÈÔ. π.¡. ™È‰¤ÚË, 1914. 40-60 ¢ÂÌ., Û. 160. 582 [£∂™™∞§√¡π∫∏ - ¢∂ªπƒ§π] ∞ÛÚfiÌ·˘ÚË ÊˆÙ: “ÈÚÈÎÔ› ÛÙÔ Î·ÊÂÓ›Ԕ, 1917. ¢È·ÛÙ¿20-30 ÛÂȘ [23,8x17,8 ÂÎ.]. 583 [£PAKH “LA REVUE FRANC¸ AISE”], ¶ÔÏÈÙÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË, ¶·Ú›ÛÈ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1913. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ “™ÙË £Ú¿ÎË Î·›ÓÂ, ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ·Ú¿˙Ô˘Ó” (∆Ô˘ÚÎÈΤ˜ ˆÌfi40-60 ÙËÙ˜), ¿ÚıÚÔ ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ™. 617-644. 584 OWEN COLLINSON H., SALONICA AND AFTER THE SIDESHOW THAT ENDED THE WAR, with a forword by General Sir G. Milne, London 1919. ªÂ 13 ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›40-60 ӷΘ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î.¿.) Î·È ¤Ó· ¯¿ÚÙË. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 295. 585 [∞£ø™ - ∞°π√ √ƒ√™] ∞°°∂§∞∫√™ µ∞ƒ§∞∞ª, ∏ ∂¡ ∞°πø √ƒ∂π ∞£ø π∂ƒ∞ ª√¡∏ ∆√À ∞°π√À °ƒ∏°√ƒπ√À 1300-1921, ÌÂÙ¿ 35 ÂÈÎfiÓˆÓ, Ù˘. ¡. ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˘, 1921. ºıÔÚ¤˜ 60-90 ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Û. 204. 586 [∂¢∂™™∞] ∫∞¡¡∞µ√Àƒ°∂π√¡ ∂¢∂™™∞, ∞¡ø¡Àª√™ ∂∆∞πƒ∂π∞, ‰ÚÂ‡Ô˘Û· ÂÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ªÂÙÔ¯‹ 100 ‰Ú·¯ÌÒÓ (ÏÈıÔÁÚ·Ê›·), ÂÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙË 20 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1922. ªÂ 80-100 ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ¯·ÚÙfiÛËÌ·. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30,5x30,5 ÂÎ. ÂÚ.] 587 ¡π∫√§∞´¢∏™ ∫§∂∞¡£∏™, π™∆√ƒπ∞ ∆√À ∂§§∏¡π™ª√À ª∂ ∫∂¡∆ƒ√¡ ∫∞π µ∞™π¡ ∆∏¡ ª∞∫∂¢√¡π∞¡ ·fi ÙˆÓ ·Ó·Ú¯·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ Û‹ÌÂÚÔÓ. ∏ ª∞∫∂¢√¡π∞ ø™ ∞º∂∆∏ƒπ∞ ∆√À ¶∞°∫√™ªπ√À ¶√§∂ª√À ∆ƒ∂π™ ∞πø¡∂™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™ 100-150 ¢π¶§øª∞∆π∞™, ¤Î‰. 1923. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 736. 588 [∞°π√ √ƒ√™] ¶∂∆ƒ∞∫∞∫√™ ¢∏ª., ∆√ ª√¡∞Ãπ∫√¡ ¶√§π∆∂Àª∞ ∆√À ∞°π√À 50-70 √ƒ√À™ ∞£ø, 1925. ™. 216+7. 589 °À∞§π™∆ƒ∞™ ™∂ƒ°π√™ ∞., ªA∫∂¢√¡π∞, ÌÂϤÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋, ÈÛÙÔÚÈ΋, ÂΉ. 1928. ªÂ ÂÈÎfi35-45 Ó˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ¯¿ÚÙ˜. ºıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë Î·È ÙȘ ·Î̤˜ ÙˆÓ ÂÍÒÊ˘ÏψÓ, Û. 110. 590 ANCEL JACQUES, LA MACEDOINE, SON EVOLUTION CONTEMPORAINE, Librairie Delagrave, Paris 1930. ªÂ ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙË Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÂÚ›Ù¯ÓË ‰ÂÚÌ. ‚È150-200 ‚ÏÈÔ‰. ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì·Ù˙¤ÓÙ·, Û¯. 4Ô, Û. 352. 591 ª∞Àƒ√°√ƒ¢∞∆√™ ª.π. - Ã∞ª√À¢√¶√À§√™ ∞.Ã., ∏ ª∞∫∂¢√¡π∞, ÌÂϤÙË ‰ËÌÔÁÚ·45-60 ÊÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1931. ™. 178. 592 [£∂™™∞§√¡π∫∏ - ∂∫¶∞π¢∂À∆∏ƒπ∞ µ∞§∞°π∞¡¡∏] ∂§§∏¡π∫∞ ∂∫¶∞π¢∂À∆∏ƒπ∞ 94


™∆∞ª. ¶∞∆ƒπ∫π√À - µ∞§∞°π∞¡¡∏, ¢ÂÏÙ›ÔÓ ¶ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë πˆ¿ÓÓÔ˘, Ù¿ÍÂȘ: ¢’, ∂’, ™∆’, 1931-1934 (ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ηıËÁËÙÔ‡ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙË Û¯ÔÏ‹ Ù˘ ∞Ú¯È60-100 ÙÂÎÙÔÓÈ΋˜). ªÂ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È ÎˉÂÌfiÓˆÓ. [¯.·.Û.]. 593 ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¢√•√§√°π∞™ ∫∞π ∆∂§∂∆∏™ ∂¶π ∆∏ ∂¶∂∆∂πø ∆∏™ ∞¶∂§∂À£∂ƒø™∂ø™ ∆∏™ £∂™™∞§√¡π∫∏™, “µ·Û›ÏÂÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, √ ¡Ô̿گ˘ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ […] ÂÓ ∂ÚÌÔ˘fiÏÂÈ ÙË 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1940, Ô ¡ÔÌ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ™. ™Î·Ú¤Ù˘. ªÔÓfiÊ˘ÏÏË ·Ê›Û· Â› Ù˘ ÂÂÙ›ˆ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛˆ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 60-120 [50x70 ÂÎ.] 594 [ª∞∫∂¢√¡π∞ ™∫√¶πø¡ - ∂£¡π∫π™ª√™] ¢¤Î· ÂÙ¿ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ŒıÓÔ˘˜, πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ∆Ô ª·Î‰ÔÓÈÎfi ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· Î.¿. ∂ΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ Archives de la Macedoine, Macedonian Academy of Sciences and Arts, ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ıÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜, Î.¿. ™˘ÁÁÚ·Ê›˜: M. Apostolsky, Gligor Todorovsky (Ù. 3), Azanovsky-Oche Tito Î.¿. ŸÏ· ÛÙËÓ ª·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ù˘ˆÌ¤Ó· ÛÙ· ™ÎfiÈ· (1967-1987), ÌfiÓÔ ¤Ó· Úˆ50-100 ÛÈÛÙ›. (17) 595 [ª∞∫∂¢√¡π∞ ™∫√¶πø¡ - ¶√§π∆π™∆π∫∞] ŒÍÈ ‚È‚Ï›· ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο: ™¯¤ÛÂȘ ªÔÓÙÂÓ¤ÁÎÚÔ Ì ª·Î‰ÔÓ›·, ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ Î·È ªÂıfi‰ÈÔ˜, ∂ıÓÔÁ¤ÓÂÛË ÙˆÓ Yuruk, ∂ΉfiÛÂȘ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ (‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· 1967-1987), §Â‡ÎˆÌ· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù¤¯Ó˘. ŸÏ· ÛÙËÓ ª·Î‰ÔÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÌÂÚÈο Ì ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. ∂ΉfiÛÂȘ ÙÔ˘ 60-100 Macedonian Academy of Sciences and Arts. 596 “∂¢∂™™∞´∫∞ Ã√¡π∫∞”, ∆ÂÙÚ¿ÌËÓË ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ŒÎ‰ÔÛË ÙÔ˘ ºÈÏÔÚÔfi‰Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂‰¤ÛÛ˘ “ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜”, ˘‡ı˘ÓÔÈ Û˘Óٿ͈˜ - ÂÈ̤ÏÂÈ· ‡Ï˘: ¢ËÌ. ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ. ™Ù·Ï›‰Ë˜, ∆fiÛÔ˜ ™·Ì·ÚÙ˙‹˜, Ù‡¯Ë: 2-11(10 Ù‡¯Ë), ÂÚ›Ô‰Ô˜ 1972-1977. (10) 45-60 597 [£∂™™∞§√¡π∫∏] ™∞µµ√¶√À§√À ∂§∂¡∏, √¢∏°√™ ¶√§∂ø™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ & 35-40 ™À¡√π∫π™ªø¡, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1974. ™¯. 16Ô, ÏÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 343. 598 [¢ƒ∞ª∞ - ¶∂¡∆∑π∫∏™ ¡.°.], ¶√§∂ø™ ∫∞π ¡√ª√À ¢ƒ∞ª∞™ ¶∞ƒ∞ªÀ£π∞, ÂΉ. ÕÁÚ·, 1986. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆Ô ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó¿Ù˘Ô ·fi Ù· ¢Ú·ÌÈο ÃÚÔÓÈο, 1981. ªÂ ·40-50 ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. (2) 599 “£ƒ∞∫√§√°π∞”, ŸÚÁ·ÓÔÓ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £Ú·ÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ. ∆fiÌÔ˜ ·Ú. 1 (ÂÓÙfi˜: ¤ÙÔ˜ ∞’, Ù‡¯Ô˜ 2 ∞ÚÈÏ. 1981 [‰ÂÌ. Ì·˙›] ¤ÙÔ˜ µ’ 1982). ∫›ÌÂÓ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·„‹ ÂÚ› Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ £Ú·ÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (∏ ∂ÈÛÙ‹ÌË Ù˘ £Ú·ÎÔÏÔÁ›·˜, ÂÚ› “πÓ‰ÔÂ˘Úˆ·›30-40 ˆÓ”…). ™. 154. µÏ¤ ηÈ: 881, 772, 477, 912, 385, 132, 676, 381, 917, 880

38. ¶∂§√¶√¡¡∏™√™ [600-610] 600 [µ∞§∂™∆ƒ∞™] FRIEDEL A., §ÈıÔÁÚ·Ê›· ˘‰·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË, “BALESTRA” (ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ÙÔ˘ ªˆÚÈ¿), °’ ¤Î‰., §ÔÓ‰›ÓÔ 1827. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [40,5x30,5 ÂÎ.] 200-250

95


601 ƒ∞°∫∞µ∏™ ∞§∂•., ∞¶∞¡∆∞ ∆∞ ºπ§√§√°π∫∞, (√ ∞˘ı¤ÓÙ˘ ÙÔ˘ ªˆÚ¤ˆ˜) ÙfiÌÔ˜ ∏’ ‰ÈË60-90 Á‹Ì·Ù·, Ù˘. ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, 1876. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 263. 602 [¶∞∆ƒ∞ - ∂¡¢∂π∫∆π∫√¡ 1884] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfiÓ µ’ ٿ͈˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞Ó‰Ú¤· ∫. ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ ÂÎ ¶·ÍÒÓ. ™ÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, ˘ÔÁÚ·Ê‹ °˘ÌÓ·70-100 ÛÈ¿Ú¯Ë Î·È ¯·ÚÙfiÛËÌÔ. 4 ʇÏÏ·, 1 ÛÂÏ›‰· ÁÚ·Ì̤ÓË. 603 [∫∞§∞µƒÀ∆∞ - µ∞™π§∂π√¡ ∆∏™ ∂§§∞¢√™ 1888] ŒÁÁÚ·ÊÔ - ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞. ∆ÛÈÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∂ÈÛÚ¿ÎÙÔÚÔ˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ∫·Ï·40-60 ‚Ú‡ÙˆÓ. ÀÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜, 27 ª·˝Ô˘ 1888. ŒÓ· ʇÏÏÔ, Ì›· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ›‰·. 604 °∂øƒ°∞§∞™ °. ∫., √π ™∂π™ª√π ∆∏™ ∫√ƒπ¡£√À ∆√À 1928, ÂΉ. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∏¯Ô‡˜, 1928. √ Û. ‹Ù·Ó ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ °ÂˆÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ °Âˆ25-40 ÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹. ™. 104. 605 “§∞∫ø¡π∫∞”, ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ “∆˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ÙˆÓ ÂÓ ∞ÙÙÈ΋ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ”, Ù‡¯Ô˜ ∞’, 1932, 60-100 Ù˘. ∞‰ÂÏÊÒÓ ™·ÚÚ‹. ªÂ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ʈÙ. ¢ÂÌ., Û. 399. 606 ™∆∞£∞∫√¶√À§√™ §√À∫∞™ - °∫π∫∞™ °π∞¡., ∞¡£√§√°π∞ ¶√π∏∆ø¡ ∞ƒ°√§π¢√™ Î·È ∫√ƒπ¡£π∞™ 1798-1957, ÚfiÏÔÁÔ˜ °.£. ∑ÒÚ·, ¤Î‰. 1958. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞ÓÙ. 25-35 £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë. ∫ÔÌ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÛÂÏ. 47-48, 81-82, 95-96. ™. 260. 607 ¶∞™∞°π∞¡¡∏™ ∫ø™∆∞™, ™¶∞ƒ∆∏-ªÀ™∆ƒ∞™, ÂΉ. ÂÙ·ÈÚ›· “∆‡Ô˜”, [¯.¯., 1960 ÂÚ.]. ªÂ 17 ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Boissonas ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û illustration ¯·ÚÙ› (΢ڛˆ˜ ∆·˛ÁÂÙÔ˜). 60-90 ∂Ï·ÊÚ¿ ›¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜, ÛΛÛÈÌÔ ÛÙË ÁˆÓ›· ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘. ¢ÂÌ., Û. 87. 608 “∏ø™” ª∏¡π∞π∞ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡∏ ∂¶π£∂øƒ∏™π™, §AKøNIA ÂÚ›Ô‰Ô˜ 3Ë, ¤ÙÔ˜ 6Ô, ·ÚÈı. 66-70, 1963. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ - À‡ı˘ÓÔ˜ ∫.∞. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË 40-60 ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, Û. 310+‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÔ¯‹˜. 609 ¢π∫∞π∞∫√™ πø∞¡¡∏™, ∆√ ∫§πª∞ ∆∏™ ª∂™™∏¡π∞™, ‰È·ÙÚÈ‚‹ Â› ‰È‰·ÎÙÔÚ›·, ¤Î‰. 35-40 1969. ™¯Â‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ›Ó·Î˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. 138. 610 [µ∞°π∞∫∞∫√™ ¢π∫∞π√™], “§∞∫ø¡π∫∞𠙶√À¢∞π”, ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ §·ÎˆÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÙfiÌÔ˜ 10Ô˜, £∏™∞Àƒπ™ª∞, ∞ÚÈÛÙ›ÔÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ ÂȘ ÙÔÓ 20-25 ¢π∫∞π√¡ µ. µ∞°π∞∫∞∫√¡, 1990. ÕÎÔÔ. ™. 552. µÏ¤ ηÈ: 454, 504, 322

39. ∂¶∆∞¡∏™∞ [611-622] 611 [∑∞∫À¡£√™]” VILLE ET PORT DE ZANTE”, ∫¿ÙÔ„Ë Î·È ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ Ù˘ ∑·Î‡Ó45-65 ıÔ˘. ªÂ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ·, ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›·, [1790 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [20x13 ÂÎ.] 611‚ [KEPKYPA 1801 - MONOºY§§O] æHºI™MA ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÌÓËÛÙ›· Î·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ (ÙÈÌ·Ú›ˆÓ) Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÙˆÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ BÂÓÂÙÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜. YÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ™Ù¿ÌÌÔ˜ PÔ‰fiÛÙ·ÌÔ˜, Ú‡Ù·Ó˘ (ȉÈÔÎÙ‹Ù˘) K¤Ú΢ڷ˜. K¤Ú΢ڷ 1801, ‰È·ÛÙ. 37,5x25 ÂÎ. M ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔ Â›ÙÈÙÏÔ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈ950-1200 ÛË ‚ÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÏÔ›Ô˘. BÏ. “BÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·”, ·Ú. 4-5-1977, Û. 26. 96


612 [µ∞ªµ∞™ ¡.] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™. Èڷʿ (Ì ¿ÚÈÛÙ·), ÂÓ ∞ÚÁÔÛÙÔÏ›ˆ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¶ÔÛÂȉÈÒÓÔ˜ ¤ÓË Î·È Ó¤·, 1824. ÀÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¡. µ¿Ì‚·˜. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ 100-200 [10x17,3 ÂÚ.] 613 [ISOLE JONIE - £˘ÚÂfi˜], ÃÚˆÌÔÏÈıÔÁÚ·Ê›·, “£˘ÚÂfi˜ ∂Ù·Ó‹ÛˆÓ” [1850 ÂÚ.]. ªÂ ÊÙÂÚˆÙfi ϤÔÓÙ· Î·È ‚¤ÏË Î·È Ê·Ú¤ÙÚ·. ÃÚ˘ÛÔÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [21,5x14,8 ÂÎ.] 45-60 614 [∑∞∫À¡£√™] ª∞ƒ∆∑ø∫∏™ ∞., ∏ ¶ƒ√™∂ÀÃ∏ ∆ø¡ ∫√ƒ∞™πø¡, (∂Î ÙÔ˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ 1876), ÂÓ ∑·Î‡Óıˆ, Ù˘. ∏ ∂Ù¿ÓËÛÔ˜ Ã. ÃÈÒÙÔ˘, 1876. º˘ÏÏ¿‰ÈÔ, 8 ÛÂÏ. 20-30 615 ª∞ƒª√ƒ∞™ ∞¡¢ƒ., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ¡∏™√À ∫∂ƒ∫Àƒ∞™, Û˘ÁÁÚ·Ê›۷ ÌÂÓ ÈÙ·ÏÈÛÙ› ÂÓ ¤ÙÂÈ 1672, ÌÂÙ·ÊÚ·Ûı›۷ ˘fi ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ª·ÚÌÔÚ¿, Ù˘. “√ ∫ÔÚ·‹˜”, ∫¤Ú΢ڷ 1902. ªÂ 90-150 Ì›· ÏÈıÔÁÚ·Ê›· ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. ÕÎÔÔ. ™. 348+1. 616 £∂√∆√∫∏™ ∫ø¡™∆., ∆√ ¢ƒ∞ª∞ ¶√À ∂™À¡£∂™∂ √ ¶∂ƒπº∏ª√™ ∫∞§π¢∞™∞™ ∆√ √¡√ª∞∑√ª∂¡√ √ ∞¡∞°¡øƒπ™ª√™ ∆∏™ ™∞∫√À¡¢∞§∞™, ÂÓ ∫ÂÚ·ڷ, ¯ÚˆÌÔÙ˘ÔÏÈÔıÔÁÚ·Ê›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ. °. ∞ÛÈÒÙË, 1908. ∞’ ¤Î‰ÔÛË. ºıÔÚ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Â70-90 ÍÒÊ˘ÏψÓ. ™. 90. 617 §øƒ∂¡∆∑∞∆√™ ¶∞¡∞°∏™, ∆∞ ™À¡£∂∆∞ ∂¡ ∆ø ∫∂º∞§§∏¡π∞∫ø π¢πøª∞∆π, Ù˘. 20-30 ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ 1913. ™. 46. 618 [∑∞∫À¡£√™] MINOTTO MARIETTA, LA REBELLION DES POPOLARI, pages de 60-80 l’histoire de Zante, ·ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 182/300, 1933. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 53. 619 ∫√™ª∂∆∞∆√™ ºø∫∞™, ∫∂º∞§§∏¡π∞ ∆√ ∂π™√¢∏ª∞ ∞À∆∏™ ∂¡ √æ∂π ∆∏™ 30-40 ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∂ø™, Ù˘. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘ 1949. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ™. 44. 620 [∫∂º∞§√¡π∞] ∞¡∆ø¡∞∫∞∆√À ¡∆π∞¡∞, ∫∂º∞§√¡π∞, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË §Ô˘Î¿ÙÔ. ¢›ÁψÛÛË ¤Î‰ÔÛË (ÂÏÏËÓÈο - Á·ÏÏÈο), 1957. ªÂ 44 ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· - ÙÔ›· Û ¤Á120-150 ¯ÚˆÌË ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Û.[¯.·.Û.] 621 ∫√¡√ª√™ ¡∆π¡√™, ∏ Ãπ™∆π∞¡π∫∏ ∆∂á∏ ™∆∏¡ ∫∂º∞§√¡π∞, ¤Î‰. 1966. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 328/1500. ™¯. 4Ô, ÏÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 124. 40-60 622 ∑∏µ∞™ ¢π√¡., ∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ∆∏™ ∑∞∫À¡£√À ∞¶√ ∆√¡ π™∆’ ª∂Ãπ ∆√¡ π£’ ∞πø¡∞, ÂΉ. ∆¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1970. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÏϤ˜ 65-80 ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·Ó·‰ÈÏ. ªÂ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ 312 ÂÈÎfiÓˆÓ. ™¯. 4Ô, Û. 201. µÏ¤ ηÈ: 804

40. ∫ƒ∏∆∏ [623-630] 623 “∂∫∆∞∫∆√¡ ¢π∫∞™∆π∫√¡ ¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞” “∞§∏£∂π∞™”, ÙÔ˘ ˘’ ·ÚÈı. 20 ʇÏÏÔ˘ Ù˘ 24˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1901, ∂Ó ∏Ú·ÎÏ›ˆ ÙË 26Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1901. ™. 2. 20-25 623‚ µ√À∆∂∆∞∫∏™ ¢∏ª., ∆∞ ∫∞£∏∫√¡∆∞ ∆√À ∞¡£ƒø¶√À ÚÔ˜ ÙÔÓ Â·˘ÙfiÓ ÙÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›·Ó, ∆∞ ∫∞£∏∫√¡∆∞ ∆√À ™À¡∆∞°ª∞∆π∫√À ¶√§π∆√À, ∆ø¡ ¢∏ª∞ƒÃø¡ ∫∞π ∆ø¡ ¶ƒ√ÀÃ√¡∆ø¡, ÂȘ ÙËÓ ÁÏÒÛÛ·Ó ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Ù˘. “∏ ¶ÚfiÔ‰Ô˜” ∂.¢. ºÚ·ÓÙ˙ÂÛοÎË, ÷ÓÈ¿ ∫Ú‹Ù˘. ™ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÊˆÙ. Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi 97


ÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÙÔ 1901. ªÂ ÌÂÚÈΤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 160. 60-90 624 [∂°°ƒ∞º√ ∫ƒ∏∆π∫∏™ ¶√§π∆∂π∞™ 1908], ∂Ó Ã·Ó›ÔȘ ÙË 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1908, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¡. º·ÚÊÔ˘Ú¿Î˘, ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ì ÛÊÚ·Á›‰· ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚ. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, 25Ë ª·˝Ô˘ 1919. ™. 1. 40-60 625 REINACH A.J., LA QUESTION CRETOISE, VUE DE CRETE, Paris, Libr. Paul Geuthner, 1910. ÃÚ‹˙ÂÈ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, Û. 143. 45-60 626 [∏ƒ∞∫§∂π√ ∫ƒ∏∆∏™ 1913] ŒÁÁÚ·ÊÔ “∆∏™ ª√¡∞™∆∏ƒπ∞∫∏™ ∂¶π∆ƒ√¶∂π∞™ ∏ƒ∞∫§∂π√À” ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÌÔÓ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ. ªÂ ˘ÔÁڷʤ˜, ÛÊÚ·Á›‰· Î·È ¯·ÚÙfiÛËÌ·, ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 1913. 25-30 627 [π¢πø∆π∫√¡ §À∫∂π√¡ πø. ¶∂ƒ¢π∫∞ƒ∏ “√ ∫√ƒ∞∏™”] π‰Ú˘ı¤Ó ÂÓ ∏Ú·ÎÏ›ˆ Ùˆ 1905, ª∞£∏∆π∫√¡ ∂°∫√§¶π√¡ ÙÔ˘ Ì·ıËÙÔ‡ µ’ ٿ͈˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ ª·Ùı·›Ô˘, ¤ÙÔ˜ 1913-14. ™¯. Ï¿ÁÈÔ ·Ó·‰ÈÏ., Û. 6. 25-30 628 GROSS HANNS, ∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∞¡∞∫ƒπ™π™ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛÈÓ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ, ‚·ıÌÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ¯ˆÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È ·ÓÙfi˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi º. ∞ı. ∑ËÚÔ‡, ÂÓ Ã·Ó›ÔȘ, Ù˘. “¡¤·˜ ∂Ú‡Ó˘”, Ù. 2 ‰ÂÌ. Ì·˙›. ™. 218+296. 90-110 629 LELAND G. ALLBAUGH, ∏ ∫ƒ∏∆∏, ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ȉڇ̷ÙÔ˜ ƒÔÎʤÏÏÂÚ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Princeton, New Jersey, 1957. Û. 588+7+2 ·Ó·‰ÈÏ. ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ› ¯¿ÚÙ˜. 25-30 630 “ª∂§π™™∞”, ªËÓÈ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 2/ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ƒª∂¡πø¡-™∏∆∂π∞™, 1971, Ù‡¯Ë (4). 25-30 µÏ¤ ηÈ: 767, 347

41. ∫À¶ƒ√™ [631-634] 632 °ƒπµ∞™-¢π°∂¡∏™ °∂øƒ°π√™, ∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞∆∞ ∞°ø¡√™ ∂.√.∫.∞. 1955-1959, ¤Î‰. 1961. ªÂ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ŒÔ˘˜ ηْ ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿Ó ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ì ·Ó·‰ÈÏ. ÔÏÈÙÈÎfi ¯¿ÚÙË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 21+410+ 74 ·Ú¿ÚÙËÌ·. 60-80 633 ¶∂∆ƒ√¶√À§√™ ¶∂∆ƒ√™ ¡., ∫À¶ƒπ∞∫√π ∞¡∆π§∞§√π, ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹, °Ï·ÛÎÒ‚Ë 1974. ™. 62. 40-50 634 [INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS] £∂ª∞ 117, ∂§§∞™ - ∫À¶ƒ√™, ¶ƒ∞∫∆π∫∞ 16Ô˘ ∂£¡π∫√À ™À¡∂¢ƒπ√À, ∫∂ƒ∫Àƒ∞ 11-14 ª∞π√À 1983, £¤Ì· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ “√ ƒfiÏÔ˜ ÙÔ˘ §·˚ÔÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞˘ÚÈ·Ó‹ ∂˘ÚÒ‹”, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∆Û·ÁηڿÙÔ˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˘, ¢ÈÂıÓ‹˜ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ Joseph Domenech. ¶ÔÏ˘ÁÚ·ÊË̤ÓÔ. ™¯. 4Ô, Û. 119. 30-50 µÏ¤ ηÈ: 927

98


42. ∂§§∏¡π™ª√™ ∆∏™ ¢π∞™¶√ƒ∞™ [635-646] 635 [º∂¡∂§ø¡ - ¶√£∏∆√™ ∞.] ∂¶π∆√ª∏ ∆ø¡ µπø¡ ∆ø¡ ∂¡¢√•ø¡ ºπ§√™√ºø¡ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π√∆∏∆√™ À¶√ º∂¡∂§ø¡√™, ÌÙÊÚ. ∞.¶ÔıËÙfi˜, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ [1860 ÂÚ.], ÛÎÈṲ̂ÓËÎ·È ÂȉÈÔÚıˆÌ¤ÓË Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂΉfiÛˆ˜. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™‡Á¯ÚÔÓË ÏÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 21+278 ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê. ÛÎÈṲ̂ÓÔ, ÂËÚÂ60-70 ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. 636 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™, ∏ ∂¡ ¶√¡∆ø ∂§§∏¡π∫∏ ºÀ§∏, ◊ ¶√¡∆π∞∫∞ HN ∏ ¶ƒ√™∂∆∂£∏™∞¡ ∫∞π §√°√π ∆π¡∂™, ÂÓ ∆Ú·Â˙Ô‡ÓÙÈ ÂÎʈÓËı¤ÓÙ˜ ˘fi ¶. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ô˘, ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ §·˙. ¢. µÈÏÏ·Ú¿, 1866. ªÂ ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. π‹+314. 90-180 637 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ¶., √π ºÀ°∞¢∂™, ‰Ú¿Ì· ÂȘ ̤ÚË ¤ÓÙ ÌÂÙ¿ ª∞∫ƒø¡ ¶ƒ√§∂°√ª∂¡ø¡ ÂÚ› ¶√¡∆√À, Ù˘. ¶ÂÚÚ‹ Î·È µ¿Ì·, 1870. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 183(ÂÚ› ¶fiÓÙÔ˘)+232. 70-130 638 πø∞¡¡π¢∏™ ™∞µ., π™∆√ƒπ∞ Î·È ™∆∞∆π™∆π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑√À¡∆√™ ∫∞π ∆∏™ ¶∂ƒπ ∆∞À∆∏¡ Ãøƒ∞™ ø™ ∫∞π ∆∞ ¶∂ƒπ ∆∏™ ∂¡∆∞À£∞ ∂§§∏¡π∫∏™ °§ø™™∏™, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1870. ™. 288 [Ì·˙›] §∂•π§√°π∞ ∆∏™ ∫∞∆∞ ¶√¡∆√¡ ∂§§∏¡π∫∏™ ¢π∞§∂∫∆√À. ªÂ ÂÎÙÂÓ‹ ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. ™. 48. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË. 120-180 639 “LE MONDE ILLUSTRE”, ¶·Ú›ÛÈ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1880. ∂ÍÒÊ˘ÏÏÔ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë Í˘ÏÔÁÚ·Ê›· “Constantinople, La Population Greque se rendant à l’ambassade de France…”. (√È ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Î·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÚfiÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ). ™¯. ʇÏÏÔ˘. 50-60 640 ™πø¡π∆∏™ Àª¡ø¢√™, ◊ ª∂§ø¢π∫√π ∫∞π £∂π√π Àª¡√π, ÂΉ›‰ÔÙ·È ÂÁÎÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘ ª·Î·ÚȈٿÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶fiψ˜ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Î·È ¿Û˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ ∫˘Ú›Ô˘ ∫˘Ú›Ô˘ °∂ƒ∞™πª√À ∆√À ∞’, ÂÓ πÂÚÔÛÔχÌÔȘ, ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙÔ˘ ¶. ∆¿ÊÔ˘, 1893. ªÂ 35 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Ë Í˘ÏÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÛÂÏ. 15 ÌÂ65-100 Ϸӈ̤ÓË). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, Û. 120. 641 “¶∞π¢π∫√™ ∫√™ª√™”, ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√¡ ¶∂ƒπ√¢π∫√¡ ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ ‰È˜ ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ ¯¿ÚÈÓ ÙˆÓ ·›‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ. ŒÙÔ˜ ∞’, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔÓ 3-18, 15 90-180 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1898 - 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 1899. ªÂ ÊıÔÚ¤˜, Û. 33-280. 642 [∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏] “Street Scene in Contantinople”, ÂΉ. Keystone (474-7178) [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] “Beautiful Constantinople City of two Continents” (T208-V24111) [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] “Mosque of St. Sophia Constantinople”. TÚÂȘ ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Û ¯·ÚÙfiÓÈ. U.S.A. [1908 ÂÚ.]. (∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ∞Á›· ™ÔÊ›·, ∆Ú·Ì, ™ÎËÓ¤˜ ‰ÚfiÌÔ˘, ∏ fiÏË ÙˆÓ 2 120-150 ∏›ڈÓ). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [8,6x17,6 ÂÎ.] (3). 643 [™ªÀƒ¡∏ - ÃÀ™√™∆√ª√™] ∂¡£ƒ√¡π™∆∏ƒπ√™ §√°√™ ∆∏™ ∞.™. ∆√À ª∏∆ƒ√¶√§π∆√À ™ªÀƒ¡∏™ ∫Ô˘ ÃÀ™√™∆√ª√À ÂÎʈÓËı›˜ ÂÓ Ùˆ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÒ ¡·Ò ηٿ ÙËÓ 10 ª·˝Ô˘ 1910, Ù˘ÔÁÚ·Ê›ÔÓ & ÏÈıÔÁÚ·Ê›ÔÓ “∞Ì¿ÏıÂÈ·˜”, ™Ì‡ÚÓË 50-100 1910.

99


644 ¶ƒ√∫√¶π√À ™ø∫ƒ., ™∂ƒ°π∞¡π ™∆∏¡ ¶∞§π∞ ™ªÀƒ¡∏ (‰ÈËÁËÌ·ÙÈÎfiÓ ÛÙȯԇÚÁËÌ·), 150-200 194. ªÂ ʈÙ. ÙÔ˘ Û. Î·È ÁψÛÛ¿ÚÈÔ. ™. 154+1+15. 645 [µ√™¶√ƒ√™ - ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏] BARBIERI - TERZAGHI, ¢‡Ô ÏÈıÔÁڷʛ˜ (Û¤È·), “BOSPORO - STRETTO DI COSTANTINOPOLI - Valle limitrosa dalla Turchia asiatica” [Ì·˙›] “CONSTANTINOPOLI - Fontana del Mercato” [1845 ÂÚ.], Milano, 50-70 Francesco Pagnoni Editore. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [14,5x19 ÂÎ.] (2) 646 ∫∞ƒ∞ª¶§π∞™ πø∞¡¡∏™, π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ ∫À¢ø¡πø¡, ·fi Ù˘ ȉڇÛÂÒ˜ ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ·ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÂȘ ÙÔ ÂχıÂÚÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfiÓ ∫Ú¿ÙÔ˜, Ù. ∞ & µ, 1949-1950. 90-120 ™ÙÔÓ µ’ ÙfiÌÔ 20 ÂÚ. ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ʈÙ. ™. 259+262. (2) µÏ¤ ηÈ: 129, 914, 874, 434, 101, 103, 782, 887, 488, 791, 823, 109, 432, 397, 161, 873, 427, 779, 389, 33, 32, 388, 770, 209

44. ∆∞•π¢πø∆π∫∂™ ∂¡∆À¶ø™∂π™ – ¶∂ƒπ∏°∏∆π∫∞ [646‚-687] 646‚ [ANAXAP™H™] RECUEIL DE CARTES GEOGRAPHIQUES, PLANS, VUES ET MEDAILLES DE L’ANCIENNE GRECE, RELATIES AU VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS PRECEDÉ D’UNE ANALYSE CRITIQUE DES CARTES, Paris 1819. M 27 ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ô˘˜ ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ Aı‹Ó·˜, AÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·Ï›·˜, 1-… £Ú¿Î˘, E˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ Î.¿. 647 WHELER GEORGE, VOYAGE DE DALMATIE, DE GRECE ET DU LEVANT, chez Daniel Horthemels, Paris 1684, (ÌfiÓÔ ÚÒÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô). ªÂ 42 ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (∑¿Î˘ÓıÔ˜, ¢‹ÏÔ˜, ª‡ÎÔÓÔ˜, §ÈÌ¿ÓÈ ™Ì‡ÚÓ˘, ªÈÎÚ·Û›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË). 180-260 ∂›Û˘ ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ 16 ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 301. 648 [PIACENZA FRANCESCO] L’EGEO REDIVIVO O’ SIA CHOROGRAPHIA DELL’ ARCIPELAGO, […] GRECIA, MOREA O’ PELOPONNESE, DI CANDIA E CIPRI […] In Modona per gli Eredi Soliani, 1688. ªÂ 63 ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ô˘˜ (Ï‹Ú˜). Ex libris Ì ϤÔÓÙ· ÎÚ·ÙÒÓ Í›ÊÔ˜. ∫·ı·Úfi ·ÓÙ›Ù˘Ô. ∞fi Ù· ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁ· Isolaria ÁÈ· ÙÔ ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜. √ Piacenza F. (1637-1687) ÂÚÈËÁ‹ıËÎÂ, ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛÂ Î·È ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ÌÂıÔ‰Èο Î·È ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο ÁˆÁÚ·ÊÈο, ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο, ÏÔ˘ÙÔ·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›·. ¶ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È: ∫Ú‹ÙË, ∫¿Ú·ıÔ˜, ÿÏÎË, ™‡ÌË, ¡›Û˘ÚÔ˜, ∫ˆ˜, ™¿ÌÔ˜, æ·Ú¿, πηڛ·, ™ÔÚ¿‰Â˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ∫¿Ï˘ÌÓÔ˜, ∞ÌÔÚÁfi˜, ƒfi‰Ô˜, ∫‡ÚÔ˜ Î.¿. ∫›ÌÂÓÔ ÛÙ· πÙ·ÏÈο, ˆÚ·›· ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·. [‚Ï. Zacharakis C. “Maps of Greece, 3rd (2009) Û. 236-241, ·Ú. 2628/1692 - 2690/1754 Î·È ¿ÚıÚÔ µÈ‚ÏÈÔÊÈÏ›·˜ 133 ÛÂÏ›‰· 5]. ™¯‹Ì· 8Ô [21x16 ÂÎ.]. ¶ÂÚÁ·ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜. ™. 2Ê.Ï.+[ÚÔÌÂÙˆ›‰· & ¯·Ú·ÎÙÈÎfi (Ó·˘ÙÈÎfi˜ ı˘ÚÂfi˜, ¿Á΢Ú˜ - ‰ÂÏ3200-4200 Ê›ÓÈ·, „¢‰fiÙÈÙÏÔ˜)]+1-684+3Ê.Ï. 649 GEOGRAPHICAL DICTIONARY CONTAINING A FULL and ACCURATE ACCOUNT of the several parts of THE KNOWN WORLD, as it is divided into CONTINTENTS, ISLANDS, OCEANS, SEAS, RIVERS, LAKES & The Situation, Extent, and Boundaries, of all the Empires, Kingdoms, States, Provinces & IN EUROPE, ASIA, AFRICA and AMERICA their Constitutions, Revenues, Forces, Climate, Trade, Commerce, Cities, Ruins 100


[…], illustrated with a new and Accurate Set of Map’s of all the Parts of the Known World, making a complet Atlas, printed for J. Coote, London 1759-1760. T. 2. ¢›¯ÚˆÌ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù›ÙÏÔ˘, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ, ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÙfiÌÔ˘. ÿÚÙ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÌÓËÌ›· ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙfiÌÔ, (ÌÂÙ¿ ÙÔ “NAX”), ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· “¡¤· ¡·ÍÈÒÙÈÛÛ·” Î·È ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÓËÛ›. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ú¿¯Â˜, 400-800 Û¯. ʇÏÏÔ˘. (2) 650 [HAMILTON W.] COLLECTION OF ENGRAVINGS FROM ANCIENT VASES, MOSTLY OF PURE GREEK WORKMANSHIP discovered in Sepulchres in the Kingdom of the Two Sicilies but chiefly in the neighbourhood of Naples during the course of the years MDCCLXXXIX and MDCCLXXXX now in the possesion of SIR W. HAMILTON, published by M.W. Tischbein, Director of the Royal Academy of Painting at Naples, 1791-1795. T. 3. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯‹Ì· ʇÏÏÔ˘, ÊıÔÚ¤˜. (3) OÈ 3 ·fi ÙÔ˘˜ 4 ÙfiÌ. (fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ Blackmer 778). MÂ Û˘ÓÔÏÈο 194 ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ (60+67+67) - ÁÚ·ÌÌÈΤ˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ. TÔ 1798 ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ٷ ·ÁÁ›· Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Hamilton ·ˆÏ¤ÛıËÛ·Ó Ù· 2/3. H ¤Î‰ÔÛË ÏÔÈ3000-4000 fiÓ ·˘Ù‹ ‰È·ÛÒ˙ÂÈ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ô˘ ¯¿ıËηÓ. 651 BARTHELEMY J., TRAVELS OF ANACHARSIS THE YOUNGER IN GREECE, during the middle of the fourth century before the Christian era, London, printed by J. Johnson, 1806. ÙfiÌÔÈ 1-7. (√ ÚÒÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜, ÍÂÎÔÏÏË̤ÓË Ú¿¯Ë Î·È ›¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙË ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ú¿¯Â˜. [Ì·˙›] MAPS, PLANS, VIEWS and COINS, illustrative of THE TRAVELS of ANACHARSIS THE YOUNGER in GREECE, during the middle of the fourth century before the Christian era, London, printed by J. Johnson, 1806. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 112+39. (8) 350-500 652 LAURENT PETER ED., RECOLLECTIONS OF A CLASSICAL TOUR, through various parts of GREECE, TURKEY AND ITALY made in the years 1818 & 1819, illustrated with coloured plates, London 1821. (∫¤·, ÛԘ, ÕÚÁÔ˜, ª˘Î‹Ó˜, ∞ı‹Ó·, ∞ÎÚfiÔÏȘ, ∂›‰·˘ÚÔ˜, 300-600 ∫fiÚÈÓıÔ˜, ¡Â̤·, ™¿ÚÙË, ∫¤Ú΢ڷ Î.¿.). ¢ÂÌ. Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 322. 653 POUQUEVILLE M., GRECE, [L’UNIVERS, HISTOIRE ET DESCRIPTION DE TOUS LES PEUPLES], edit. Firmin Didot Frères, Paris 1835. ™Ù›ÁÌ·Ù· ÔÍ›‰ˆÛ˘ ηٿ ÙfiÔ˘˜. ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È Ì ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, Û. 448+112 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈ150-250 ÎfiÓ˜+ 2 ¯¿ÚÙ˜. 654 CARNE J., SYRIA THE HOLY LAND & ASIA MINOR, illustrated in a series of one hundred and twenty views, drawn nature by W.H. BARTLETT, WILLIAM PURSER, AND THOMAS ALLOM, London - Paris [1842], Fisher Son & Co. T. 2. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ250-500 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜. (2) 655 BLANQUI M., VOYAGE EN BULGARIE, edit. W. Coquebert, Paris 1845. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, 90-130 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 414. 656 CURZON ROBERT, VISITS TO MONASTERIES IN THE LEVANT, with numerous woodcuts, edit. John Murray, London 1849. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (͢ÏÔÁڷʛ˜). µÈ‚ÏÈÔ‰. 70-80 ÂÔ¯‹˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, Û. 449. 101


657 ROBERTS DAVID - CROLY GEORGE, THE HOLY LAND, after lithographs by Louis Haghe, from original drawings by David Roberts, with historical descriptions by the rev. George Croly, division I. JERUSALEM AND GALILEE, London, Cassell, Petter, Galpin & Co, [1850 ÂÚ.]. ¶¿ÌÔÏϘ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. 4Ô, Û. 90-120 85+ÂÈÎfiÓ˜. 658 [FELTON C.] DIARY IN TURKISH AND GREEK WATERS, by the right honorable THE 100-150 EARL OF CARLISLE, edited by C.C. FELTON, Boston 1855. ™. 299. 659 GAUTIER THEOPH., CONSTANTINOPLE, edit. Michel Levy Freres, Paris 1856. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 364. [Ì·˙›] “LES GUIDES BLEUS”, DE PARIS A CONSTANTINOPLE, publie sous la direction de Marcel Monmarche, 14 cartes, 35 plans, 7 70-75 illustration et panorama, Libr. Hachette, Paris 1914. ™. 464. (2) 660 CHATEAUBRIAND, ITINERAIRE DE PARIS A JERUSALEM, NOTES SUR LA GRECE et suivi des VOYAGES EN ITALIE ET EN FRANCE, Ù. 2, Libr. Firmin Didot Freres, 1859. (™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ∞Ú¯È¤Ï·ÁÔ˜, ƒfi‰Ô˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ∞Ó·ÙÔÏ›·). ∫·ÏÏÈÙÂ90-130 ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë. (2) 661 SCHLIEMANN HENRY, LA CHINE ET LE JAPON, au temps present, Paris 1867. ªÂ ȉÈfi¯ÂÈÚË ·ÊȤڈÛË ÛÙ· Á·ÏÏÈο ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˘ ™Ï‹Ì·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∫Ô˘Ì·ÓÔ‡‰Ë Î·È Ë150-250 ÌÂÚÔÌËÓ›· 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1872. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 222. 662 [DAPPER OLFERT - ∞ƒÃπ¶∂§∞°√™], Naukeurige Beschryving der Eilanden in der ARCHIPEL der Midolelantsche Zee […] Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte, Lemnos, Paros, Delos, Patmos […] Amsterdam, Wolfgangn 1688. ªÂ 24 ·fi Ù· 30 ¯·Ú·ÎÙÈο Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ index. [§Â›Ô˘Ó: Zeekarte van d’Archipel (p.1). Archipelagi Meridionalis. Kaerte van Cyprus (p.17). Salinas van Cyprus (p.32). Samos en Scio (p. 52). Delos.). ™¯. folio. ∫·¿ÎÈ· Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ʇÏÏ· Ï˘Ù¿, ¯Ú‹˙ÂÈ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜. I‰ÈfiÚÚ˘ıÌË ·Û˘Ó¯‹˜ ÛÂÏȉ·Ú›ıÌËÛË: Û. (8 ¯.·.)+(1-92)+(1-84)+(33-198)+(153-320)+(11700-2100 40)+(4 ¯.·. Ï¢Τ˜) 663 VAUX W.S.V., GREEK CITIES & ISLANDS OF ASIA MINOR, Society for promoting Christian Knowledge, London1877-1880. T. 3. ªÂ ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤100-150 ÓÔ˘ Î·È ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘ ™ÈÓ¿. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜. (3) 664 BAKER JAMES, TURKEY, edit. Henry Holt and Company, New York 1877. ªÂ ·Ó·‰ÈÏ. 60-65 ¯¿ÚÙË ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 495. 665 BURNABY FRED, ON HORSEBACK THROUGH ASIA MINOR, with portrait of Radford and Maps, edit. Sampson Low, London 1878, 1st edit. ªÂ ÂÈÎÔÏÏË̤ÓË ÊˆÙ. ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›Ù70-140 ÏÔ˘ ÙÔ˘ George Radford Î·È ex libris. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 392+32. 666 SCHLIEMANN HENRY, ILIOS. THE CITY AND COUNTRY OF THE TROJANS: the results of researches and discoveries on the site of Troy and throughout the Troad in the years 1871-1879, including an autobiography of the author, with a preface, appendices and notes, London, J. Murray, 1880. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. 800+5 ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˜ Î·È 150-300 ›Ó·Î˜+32. 102


667 FARRER RICHARD RIDLEY, A TOUR IN GREECE 1880, London 1882. ¶Ï‹ıÔ˜ ¯·Ú·ÎÙÈ90-130 ÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ™¯. 4Ô, Û. 216+1. 668 BARKLEY HENRY, A RIDE THROUGH ASIA MINOR AND ARMENIA: giving a sketch of the characters, manners, and customs of both the Musulman and Christian Inhabitants, edit. by 330-430 J. Murray, London 1891. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 350. 669 AMICIS EDMOND, CONSTANTINOPLE, translated from the fifteenth Italian edition by Maria Hornor Lansdale, illustrated, edit. Henry T. Coates, Philadelphia 1896. T. 2. √ÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∫fiÎÎÈÓË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. Ì ¯Ú˘Û‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË Ì¤Û· Û ÎÔ˘Ù›. (2) 100-200 670 ROSE KINNAIRD W., WITH THE GREEKS IN THESSALY, with 23 illustrations by W.T. MAUD, map and plans, London 1897. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 278. 80-120 671 CLARK EDSON, TURKEY, with a supplementary chapter of recent events by Wilfred C. Lay, New York, Peter Fenelon Collier, 1898. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˘. (ªÂÚÈΤ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÚÔ˙ Ì·Úη‰fiÚÔ). ™. 550. 70-80 672 SLADEN DOUGLAS, IN SICILY 1896-1898-1900, with maps and over 300 illustrations, edit. Sands and Co., London 1901. T. 2. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜. (2) 200-400 673 [∂§§∞¢∞ & ªπ∫ƒ∞ ∞™π∞] MEYERS REISEBUCHER, GRIECHENLAND UND KLEINASIEN, Leipzig und Wien 1901. ªÂ ·Ó·‰ÈÏ. ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜, index Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ™. 338+72. 75-120 674 BUCHON ALEXANDRE, VOYAGE DANS L’EUBEE, LES ILES IONIENNES ET LES CYCLADES EN 1841, avec une notice biographique et bibliographique par JEAN LONGNON, préface de Maurice Barres, edit. Emile-Paul, Paris 1911. (∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÂ: ∆‹ÓÔ, ¢‹ÏÔ, ™‡ÚÔ, ÷ÏΛ‰·, ¶‡ÚÁÔ, ∑¿Î˘ÓıÔ, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ∫¤Ú΢ڷ, ∞ÌÔÚÁfi, ÿÔ, ™›ÊÓÔ, ∫¤·, ¡¿ÍÔ). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÎfiÎÎÈÓË ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 292. 120-150 675 HICHENS ROBERT, THE NEAR EAST, DALMATIA, GREECE AND CONSTANTINOPLE, New York 1913. ). M 51 ·ÚÈıÌË̤Ó˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (∞ı‹Ó·, √Ï˘Ì›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¢·ÏÌ·Ù›· Î.¿.). ¢›¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË, Ì·‡ÚÔ - ¯Ú˘Ûfi ÌÂÏ¿ÓÈ. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û¯. 4Ô ÌÈÎÚfi, Û. 268. 80-120 676 WOOD W. - MANN A., THE SALONIKA FRONT, painted by William T. Wood, described by A.J. Mann, with prefatory note by LT.-GEN SIR GEORGE FRANCIS MILNE, London 1920. ŒÁ¯ÚˆÌ˜ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙË Ú¿¯Ë, Û. 196+1 ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˘. 60-90 677 WILLOUGHBY BERA, A VISION OF GREECE, London, Philip Allan & Co, 1925. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰ÔÛË, ·Ú. 26/500. ªÂ 16 ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜ (∫Ï˘Ù·ÈÌÓ‹ÛÙÚ·, ™·Ï·Ì›Ó·, £ËÛ¤·˜ Î·È ∞ÚÈ¿‰ÓË Î.¿.) Î·È ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. 4Ô, Û. 198. 80-160 678 “√¢∏°√™ ∞À∆√∫π¡∏∆ø¡ ∫∞π ∆√Àƒπ™ª√À” ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ªÔÓ·‰ÈÎfiÓ ÂȘ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È, ·Ú. ʇÏÏÔ˘ 1, ∞ı‹Ó·È ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 1936. ¶¿ÌÔÏϘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. Û. 80. 50-65 103


679 [π™¶∞¡π∞ - ¶√ƒ∆√°∞§π∞] æÀÃ∞ ∞ƒ∆∂ªπ™, ∞¶√ ∆∏¡ πµ∏ƒπ∫∏ Ã∂ƒ™√¡∏™√, ∫¿ÈÚÔ 1937. (™ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô 1934-1937. ÕÎÔÔ. Û. 323. 50-100 680 BILLY ANDRE, LA GRECE, couverture de Paul Bret, ouvrage orne de 210 heliogravures, edit. B. Arthaud, Grenoble 1937. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 212. 45-65 681 ∑∞§√∫ø™∆∞™ Ã∏™∆√™, °Àƒø ∞¶’ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞, ÂΉ. ¡. ∆ÈÏ¤ÚÔÁÏÔ˘, 1947. §ÈÓfi30-40 ‰ÂÙÔ, Û. 269. 682 [∫√§√ªµ√™ Ã.] ™π™π§π∞¡™√ ¢∏ª., ∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∫∞∆∞°ø°∏ ∆√À 1-… Ãπ™∆√º√ƒ√À ∫√§√ªµ√À, ÂΉ. ∞ÂÙfi˜, 1950. Û. 36. 683 NIKOLOPOYLOS ILIAS, MOUNT OLYMPOS, text and illustrations by Ilias Nikolopoulos, with a forward by Ilias Venezis, 1957. ∞Ó·‰ÈÏ. ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 31+21 ÂÈÎfiÓ˜ Î·È 30-40 ¤Ó·˜ ¯¿ÚÙ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. 684 “∞ƒ∆∞” ∆√Àƒπ™∆π∫√™ √¢∏°√™, ¤Î‰. “ªÔ˘ÛÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™ÎÔ˘Ê¿˜”, 1959. §Â‡ÎˆÌ· Ù˘ ¶fiψ˜ Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÕÚÙ˘. ªÂ ÔÏϤ˜ ʈÙ. ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Û. 106. 25-35 685 [µ∞∫πƒ∆∑∏™] ∆√Àƒπ™∆π∫√™ √¢∏°√™ 1961, ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ (ÙÂÙÚ·¯ÚˆÌ›·) °. µ·ÎÈÚÙ˙‹. Û. 6. 15-20 686 “IN GREECE” QUARTERLY PUBLICATION OF THE UNDER-SECRETARIAT OF STATE FOR THE PRESS AND TOURISM ATHENS, chief editor Takis Barlas, Artistic Supervision G. Gerondan. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ·ÛÚfiÌ·˘ÚË ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È Ì›· ÛÂÏ›‰· ¤Á¯ÚˆÌË “∫ÂÚ30-35 ΢ڷ›· Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÛÙÔÏ‹”. ∆˘. ∞ÛÈÒÙË-ŒÏη, [¯.¯.]. ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, [¯.·.Û.]. 687 DUPRE LOUIS, ∆∞•π¢π ™∆∏¡ ∞£∏¡∞ ∫∞π ∆∏¡ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏, ÂΉ. “√ÏÎfi˜”, 1994, ¯ÔÚËÁ›· √Ì›ÏÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ π.™. §¿ÙÛË. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ª·ÓfiÏË µÏ¿¯Ô˘. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ì 193 ¤Á¯ÚˆÌ˜ Î·È ·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ºˆÙÔÁÚ¿ÊËÛË ª. ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘ ∂ÈÚ. §Ô‡‚ÚÔ˘, ̷ΤÙ˜, ÛÂÏȉÔÔ›ËÛË ¶. 130-200 ∆Û·ÎÈÚ¿ÎË. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ¯¿ÚÙÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·, Û. 285. µÏ¤ ηÈ: 755, 98, 761, 7, 718, 105

45. ¶∞§∞π√∆À¶∞ [688-714] 688 [ALDUS - PLATO] ¶§∞∆ø¡, ∞¶∞¡∆∞ ∆∞ ∆√À ¶§∞∆ø¡√™. OMNIA PLATONIS OPERA (Graece), Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Soceri, mense Septembri, M.D. XIII (1513). ¶ÚÒÙË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ· (editio princeps) Î·È “Ì›· ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÕÏ‰Ô˘” (‚Ï. Brunet J. Manuel …, 1863, Û. 694), Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ“Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÕÏ‰Ô˘ Ì ÙÔÓ ª¿ÚÎÔ ªÔ˘ÛÔ‡ÚÔ” (‚Ï. Renouard A., “Annales… des Aldes”, 1834, Û. 62). ∂‰Ò, ÌfiÓÔÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜-ÙfiÌÔ˜. ™. 1-436 [§Â›ÂÈ: ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜-ÙfiÌÔ˜ (Û. 502+1Ê.Ï.) Î·È ÌfiÓÔÓ Ù· 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ʇÏÏ·: 1Ê. (™. 437-438) ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È 1Ê. (Ï¢Îfi + Ù˘ÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‹Ì· ÕÏ‰Ô˘ - Ë ¿Á΢ڷ)]. ¶ÂÚȯfiÌÂÓ·: ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ (Û. 1-141), ∆›Ì·ÈÔ˜ (Û. 142-180), ∫ÚÈÙ›·˜ ‹ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi˜ (Û. 180-188), ª›Óˆ˜ ‹ ¶ÂÚ› ¡fiÌÔ˘ (Û. 189-193), ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¡fiÌˆÓ (Û. 194-365), ∂ÈÓÔÌ›˜ (Û. 365-381), ¢È¿ÏÔÁÔÈ ÔÈ ¡ÔıÂ˘Ì¤ÓÔÈ, ∞͛ԯԘ ‹ ¶ÂÚ› £·Ó¿ÙÔ˘ (Û. 382-386), ¶ÂÚ› ¢Èη›Ô˘ (Û. 386-387), ¶ÂÚ› ∞ÚÂÙ‹˜ (Û. 388-390), 104


¢ËÌfi‰ÔÎÔ˜ (Û. 390-393), ™›Û˘ÊÔ˜ (Û. 393-396), ∂ڢ͛·˜ (Û. 396-405), ∫ÏÂÈÙfiÊˆÓ (Û. 405-407), ŸÚÔÈ (Û. 407-411), ∂ÈÛÙÔÏ·› (·’: Û. 411-È·’: Û. 436). ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Û ÚfiÛıÂÙÔ, ÓÂÒÙÂÚÔ, ʇÏÏÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÚ·Ê› ¯ÂÈÚÔÁڿʈ˜ (Ì ¤Ó·) ›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘. ™¯‹Ì· folio, Í·ÎÚÈṲ̂ÓÔ ·ÏÏ¿ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÁˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔ. ¶ÂÚÈıÒÚÈ·: 1,3 ÂÎ. (‰ÂÍ›), 2,1ÂÚ. (οو). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ: À: 250x155 ¯ÈÏ. (·ÓÙ› ÙÔ˘ ¿ÎÔÔ˘ À: 300x190 ‹ 192 ¯ÈÏ.). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÓÂÒÙÂÚË, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ÌÂ˙ Ú¿¯Ë, ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË Î·È Ì·ÚÌ·ÚfiÎÔÏ·. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË: ∫›ÌÂÓÔ Û ηϋ ÂÎÙ‡ˆÛË - ·ÍÂıÒÚÈ·ÛÙË ÌÂÏ¿ÓË. ÷ÚÙ› Ï¢Îfi ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÍÂȉÒÛÂȘ. ∞ÓÂ·›ÛıËÙË ·ÏÏ¿ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÛΤ‚ÚˆÛË. ∞¯Ófi ›¯ÓÔ˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ (Û. 1-103 ÂÚ. 1,8x5 ÂÎ.) ÛÙÔ ¿Óˆ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈο (‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ), ÚÔԉ¢ÙÈο ‰È¢ڇÓÂÙ·È Î¿ˆ˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ªÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙË Ô‹ ÛËÙfi˜ (0,1x0,5 ÂÎ.) ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¿Óˆ ÂÚÈıÒÚÈÔ (ÛÙȘ ÛÂÏ. 175-226). ∂·ÓÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È (ÛÙËÓ Û. 335) ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚË Î·È Ì ηٿ ÙfiÔ˘˜ ‰È·ÛÔÚ¿ - ‰È‡ڢÓÛË ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (Û. 436). ™Ù· ‰Â 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ʇÏÏ· (Û. 433-436) ÌÈÎÚfi ÛΛÛÈÌÔ (2-3 ÂÎ.) ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ ¿Óˆ 5000-8000 ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È ÎÔÏfi‚ˆÛË ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ÂΛ Â›ÙÈÙÏÔ˘ - ÛÙ›¯Ô˘. 689 ¢∏ª√™£∂¡√À™ §√°√π, ¢À√ ∫∞π ∂•∏∫√¡∆∞, HABES LECTOR DEMOSTHENIS GRAECORUM ORATORUM OMNIUM FACILE PRINCIPIS ORATIONES DUAS ET SEXAGINTA, ET IN EASDEM VULPIANI COMMENTARIOS QUANTUM EXTAT: LIVANII ARGUMENTA: TUM COLLECTAS A STUDIOSO QUODAM ES DES. ERASMI ROT. GUILHELMI BUDAEI ATQUE ALIORUM LUCUBRATIONIBUS ANNOTATIONES. AD HAEC IPSIUS, PLUTARCHO LIBANIOQUE AUTHORIBUS, VITAM. ET LECTIONEM DENIQUE VARIAM ADIECTAM, Joh. Hervagium Basileae 1532. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›· fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÂÔ¯‹˜, ÎfiÎÎÈÓ˜ ·Î̤˜, Û. 21+1Ï.+532+507+1Ï.+54¯.·. H ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉ. ÙˆÓ ·¿ÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË (ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÕÏ‰Ô˘, 1504) Î·È ÚÒÙË Ì ۯfiÏÈ· ÙÔ˘ EÚ¿ÛÌÔ˘, Bude, O˘ÏÈ·ÓÔ‡ Î.¿. (M ··ÏÂÈÊ‹ ‹ Î·È ‰È·ÁÚ·2200-3200 Ê‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ EÚ¿ÛÌÔ˘). - øÚ·›· ÚˆÙÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. (‚Ï. Brunet II, 587). 690 ∞ƒπ™∆√∆∂§√À™ ∞¶∞¡∆∞, ARISTOTELIS, SUMMI SEMPER PHILOSOPHI […] Cum gratia & privilegio Caesareo, Basileae, per IO. BEB. [el] et MICH, anno 1550. ∫›ÌÂÓÔ fiÏÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. T. 2 (‰ÂÌ. Û ¤Ó·Ó ÙfiÌÔ). ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 16+572+425. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ·Ó·ıˆÚË̤ÓË (ÕωԘ 1498, Bebel 1531 Î·È reimpression 1539) Î·È Û¯ÔÏÈ·Ṳ̂ÓË. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â (Û ·ÓÙ›ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÕÏ‰Ô˘) ÙËÓ ¶ÔÈËÙÈ΋ Î·È ÙË PËÙÔÚÈ΋. EÈ̤ÏÂÈ· ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁ. ·Ú¯. ÂÏÏ. ÊÈÏÔÏ. Grynaus. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ·fi ÙÔÓ ŒÚ·ÛÌÔ. ¢È·ÈÚÂ̤ÓÔ, ÙÔ Î›2200-3200 ÌÂÓÔ –ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿– Û ¢‰È¿ÎÚÈÙ· ÎÂÊ¿Ï·È·. 691 MAZZONI JACOPO (=GIACOMO,1548-1598) DELLA DIFESA DELLA COMEDIA DI DANTE, DISTINA IN SETTE LIBRI […] All’ Illustrissimo, e Reuerendissimo Sig. Il Sig. D. Ferdinando de’ Medici Cardinale di Santa Chiesa, con privilegio. In Cesena, Appresso Bartolomeo Rauerii, l’anno 1587. ∂ÎÙÂÓ‹˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ “£Â›·˜ ∫ˆÌˆ‰›·˜” ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÙ (Dante) ·fi ÙÔÓ πÙ·Ïfi ÊÈÏfiÛÔÊÔ Î·È ıˆÚËÙÈÎfi Ù˘ ¶ÔÈËÙÈ΋˜. ∞ÓÙÏ› ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË (Ì Ï‹ıÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú·ıÂÌ¿ÙˆÓ)∂ËÚ¤·Û ÙÔÓ F. Schiller, ÙÔÓ 850-1200 S.T. Coleridge Î.¿. ¶ÂÚÁ·ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 738. 692 ∂§§∏¡∂™ ¶√π∏∆∞π, ¶∞§∞π√π ∆ƒ∞°π∫√π, §Àƒπ∫√π, ∫øªπ∫√π, ∂¶π°ƒ∞ªª∞∆√¶√π√π, POETAE GRAECI VETERES […] Apud Tetrum Roiverianum, Genevae 1614, Ù. 3. (¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ∞’ ÙfiÌÔ˜ ™ÔÊÔÎÏ‹, ∂˘ÚÈ›‰Ë, ∞ÈÛ¯‡ÏÔ. µ’ ÙfiÌÔ˜ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË,

105


¶›Ó‰·ÚÔ, ∞Ó·ÎÚ¤ÔÓÙ· Î.¿. °’ ÙfiÌÔ˜ πˆ¿ÓÓË ∆˙¤Ù˙Ë Î.¿.). ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ fiÏÔ ‰¤ÚÌ· Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÛÙȘ Ú¿¯Â˜ Î·È ÎfiÎÎÈÓ˜ ·Î̤˜, Û. ∞’ ÙfiÌÔ˜ 720, µ’ ÙfiÌÔ˜ 721-1022+1Ê.Ï.+236, °’ ÙfiÌÔ˜ 237-753+index. (3) 1300-1900 693 ¶ƒ√∫§√À ¢π∞¢√Ã√À ¶§∞∆ø¡π∫√À, ∂π™ ∆∏¡ ¶§∞∆ø¡√™ £∂√§√°π∞¡ µπµ§π∞ ∂•. PROCLI SUCCESSORIS PLATONICI IN PLATONIS THEOLOGIAM LIBRI SEX, Sumptibus & impensis […] DNI. IOHANNIS ADOLPHI HEREDIS NORWEGIAE, DUCIS SLESWICENSIS, HOLSATIAE […] Apud Michaelem Heringium, Hamburgi, anno 1618. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi. ªÂ ex libris. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, 1600-2200 ÍÂÎÔÏÏË̤ӷ η¿ÎÈ·. ÿ¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÂÏ. ™. 36+526. 694 ø∫∂§§√™ √ §∂À∫∞¡√™ ºπ§√™√º√™, ¶∂ƒπ ∆∏™ ∆√À ¶∞¡∆√™ ºÀ™∂ø™, OCELLUS LUCANUS PHILOSOPHUS DE UNIVERSI NATURA, textum e Graeco in Latinum transtulit, collatisque multis exemplaribus etiam M. SS. Emendavit, Paraphrasi, & Commentario illustravit CAROLUS EMMANUEL VISSANIUS BONONIENSIS PARS PHYSICA. Ad Eminentiff. & Reverendiff. Principem FRANCISCUM BARBERINUM S.R.E. Card. Vicecancellarium, Apud JOANNEM BLAEV, Amstelodami 1661. (¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ̤ÚË: º˘ÛÈο - ¶ÔÏÈÙÈο, ΛÌÂÓÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi Ì ‰¿ÊÈ· ÂÏÏËÓÈο). ∞fi ÛÂÏ. 1 ¤ˆ˜ Î·È 52, ÂȉÈfiÚıˆÛË 300-400 ÛÙ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ΢ڛˆ˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. Û‡Á¯ÚÔÓË, Û. 24+319+index. 695 §√À∫π∞¡√À ™∞ª√™∞∆∂ø™ ∞¶∞¡∆∞, LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA, ex versione IOANNIS BENEDICTI cum notis intergris […] Ex Typographia P. & I. Blaev, Amstelodami 1687. T. 2. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi - Ï·ÙÈÓÈÎfi. ÷ÏÎÔÁÚ·Ê›· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÚÔÌÂÙˆ›‰· ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙÔÓ §Ô˘ÎÈ·Ófi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙfiÌÔ ÛÙË ÛÂÏ. 673 ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ·Ó·Úȯ¿Ù·È Û ÊÔÈÓÈÎfi‰ÂÓ‰ÚÔ. Ex libris (T. Strong). ºıÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·Î̤˜ Ù˘ Ú¿¯Ë˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ Î·È Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÔÏÏË̤ÓÔ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Î·¿ÎÈ 400-500 ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙfiÌÔ. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·. (2) 696 [∞™ª∞ ∞™ª∞∆ø¡ - DOM INNOCENT LE MASSON], SUJETS DE MEDITATION SUR LE CANTIQUE DES CANTIQUES DE SALOMON […] A Lyon, chez Francois Comba, 1692. ™Ù›¯Ô ÚÔ˜ ÛÙ›¯Ô ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋, ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜: √ ÏfiÁÈÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ˜ (16271703) ËÁ‹ıËΠÙÔ˘ ∆¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∫·ÚÙÔ˘ÛÈ·ÓÒÓ, ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÌÔÓ·¯ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ °·ÏÏ›· (ÁÓˆÛÙfi Î·È ÙÔ ÏÈÎ¤Ú ÙÔ˘˜). ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. µÈ500-800 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 366. 697 √ª∏ƒ√À π§π∞™, ∫∞π ∂π™ ∞À∆ø ™Ã√§π∞ æ∂À¢∂¶π°ƒ∞º∞ ¢π¢Àª√À, ∂Î ı¿ÙÚÔ˘ ÂÓ √ÍÔÓ›· 1695. ∫›ÌÂÓÔ Î·È Û¯fiÏÈ· ÂÏÏËÓÈο. ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. √È 8 ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜: ∏ƒ√¢√∆√À ∆√À ∞§π∫∞ƒ¡∞™™∏√™ “√ª∏ƒ√À µπ√™”. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÍÂÎÔÏÏË̤ÓÔ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi η¿ÎÈ, ÎfiÎÎÈÓ˜ ·Î̤˜, Û. 200-300 8+4+767+139 ›Ó·Í Ϥ͈Ó. 698 ¶π¡¢∞ƒ√™, √§Àª¶π∞, ¡∂ª∂∞, ¶À£π∞, 𙣪π∞, PINDARI OLYMPIA, NEMEA, PYTHIA, ISTHMIA, Una cum Latina omnium Versione Carmine Lyrico per Nicolaum Sudorium, Oxonii, e Theatro Shledoniano, 1697. ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ Ì ÔÚÙÚ·›ÙÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ¶ÂÚÁ·300-500 ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰., ÌÈÎÚ‹ ÊıÔÚ¿ ÛÙË Ú¿¯Ë, Û¯. ʇÏÏÔ˘ ÌÈÎÚfi, Û. 497+index+79.

106


699 [∞π™ø¶√™] FABULARUM AESOPICARUM DELECTUS, E Theatro Sheldoniano, excudebat Johan. Croke, Oxoniae 1698. ∏ ÚÒÙË ÙÂÙÚ¿ÁψÛÛË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ (∂ÏÏËÓÈο, §·ÙÈÓÈο, ∂‚Ú·˚ο, ∞Ú·‚Èο). ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘ ·fi ÙÔÓ M. Burg ÛÂ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. ™¯. 8Ô ÌÈÎÚfi, ‚È‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÂÔ¯‹˜, Û. 1800-2500 1Ê+16+128+7+3l index. 700 [KA£APMOI - ∂¶πª∂¡π¢∏™] JOHANNIS LOMEIERI Zutphaniensis EPIMENIDES sive de VETERUM GENTILIUM LUSTRATIONIBUS SYNTAGMA, Zutphaniae, Sumptibus Iohannis a Spyk & Danielis Schutten, 1700. ∫›ÌÂÓÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi Ì ‰¿ÊÈ· ÂÏÏËÓÈο. ∂›Û˘ 19 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶ÂÚÁ·ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 28+485+index 3 300-400 ÛÂÏ.+index Rerum & Verborum 44 ÛÂÏ. 701 [LIPSIENSI PHILELEUTHERO] EMENDATIONES in MENANDRI et PHILEMONIS, Reliquias, Ex nupera Editione Joannis Clerici. Ex Officina Gulielmi vande Water. Û. 136. [‰ÂÌ. Ì·˙›] PHILARGYRII CANTABRIGIENSIS EMENDATIONES IN MENA¡DRI ET PHILEMONIS reliquias, ex nupera editione Joannis Clerici, Ubi quaedam Grottii & aliorum, plurima vero PHILELEUTHERI LIPSIENSIS, cum praesatione Joan. Clerici, apud Henricum Schelte, Amstelodami 1711. ™. 48+176. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ 300-400 ›Ûˆ η¿ÎÈ. 702 £∂√∫ƒπ∆√À ∆∞ ∂Àƒπ™∫√ª∂¡∞, THEOCRITI QUAE EXTANT CUM GRAECIS SCHOLIIS, Typis T.W. Impensis Guilielmi Innys, Londini 1729. ¢›¯ÚˆÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜, Ì·‡ÚÔ 250-300 ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ∫›ÌÂÓÔ fiÏÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. ¶ÂÚÁ·ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 295+index. 703 [™∞¶º√À™ ∆∏™ §∂™µπ∞™, ª∂§∏], SAPPHUS, POETRIAE LESBIAE, FRAGMENTA ET ELOGIA, GRAECIS ET LATINIS REPERIUNTUR CUM VIRORUM DOCTORUM NOTIS INTEGRIS cura et studio JO. CHRISTIANI WOLFII, apud Abrahamum Vandenhoeck, Hamburgi 1733 (∞’ ¤Î‰. ÙÔ˘ Wolf). ¢›¯ÚˆÌË Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Ì ÙË ™·ÊÒ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘Ù‹˜. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ™¯. 4Ô ÌÈÎÚfi, ‚È‚ÏÈÔ‰. 500-650 fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÂÔ¯‹˜, Û. 1Ï.+2+1Ï.+16+32+253+index. 704 ∂¶π∫∆∏∆√À ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡, EPICTETI MANUALE, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1734. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ™. 76. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ∫∂µ∏∆√™ £∏µ∞π√À ¶π¡∞•, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. Û. 55. [‰ÂÌ. Ì·˙›] ¶ƒ√¢π∫√™ ¶∂ƒπ ∆√À ∏ƒ∞∫§∂√À™, edidit Josephus Simpson, Oxonii, E Theatro Sheldoniano, 1738. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ™. 14. [‰ÂÌ. Ì·˙›] £∂√ºƒ∞™∆√À Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒ∂™ ∏£π∫√π, edidit Josephus Simpson, Oxonii, 300-500 E Theatro Sheldoniano, 1738. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi. ™. 110. 705 LA CROZE M.V., HISTOIRE DU CHRISTIANISME D’ETHIOPIE ET D’ARMENIE, a la Haie, ches La Veuve Le Vier & Pierre Paupie, 1739. ¢›¯ÚˆÌË ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ, ¤Ó·ÓÙÈ ·˘Ù‹˜ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·ÏÎÔÁÚ·Ê›· “Synesius, Eveque de Ptolemaide, dirige par 300-350 l’Imposture...” ™‡Á¯ÚÔÓË ÏÈÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 402. 706 ª∞•πª√À ∆Àƒπ√À §√°√π, MAXIMI TYRII DISSERTATIONES ex recensione IOANNIS DAVISII, Coll. Regin. Cantab. Praefidis […] Viri eruditiffimi, IER. MARKLANDI Coll. D. Petri Cantabrig. Socii, ANNOTATIONES, excudit Gulielmus Bowyer, Londini 1740.

107


(¶ÂÚ› ˉÔÓ‹˜, √ £Âfi˜ ηٿ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ∂ÚˆÙÈ΋ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ∆È Ù¤ÏÔ˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, £ÂˆÚËÙÈÎfi˜ ‚›Ô˜ ·ÌÂ›ÓˆÓ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡, Î.¿.). ªÂ ex libris. ¶ÂÚÁ·ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰. Û¯. 4Ô, ™. 17+index+727+9. 350-450 707 §√À∫π∞¡√À ™∞ª√™∞∆∂ø™ ∞¶∞¡∆∞, LUCIANI SAMOSATENSIS OPERA CUM NOVA VERSIONE TIBER. HEMSTERHUSII, & IO. MATTHIAE GESNERI, GRAECIS SCHOLIIS, AC NOTIS […] MOSIS SOLANI & I. M. GESNERI […], Amstelodami, Sumptibus Jacobi Wetstenii, 1743. ªfiÓÔ ÔÈ ÙfiÌÔÈ: 1 & 2 (·fi ÙÔ˘˜ 4). ∫·Ù¿ ÙÔÓ Dibdin: “H ÈÔ fiÌÔÚÊË, ·ÎÚÈ‚‹˜ Î·È Ï‹Ú˘ ¤Î‰ÔÛË”. ªÂ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡ (ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ¯·Ú·ÎÙÈ΋) ÚÔÌÂÙˆ›‰·. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi, ‰›¯ÚˆÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ™¯. 4Ô [26x21 ÂÎ.], ‚È‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÂÔ¯‹˜. (2) 1-… 708 ∞ƒπ™∆√º∞¡√À™ ¶§√À∆√™, IL PLUTO DI ARISTOFANE commedia prima, Greco-Italiana in versi con sue annotazioni, Opera del Signor GIO. BATISTA TERUCCI, illustrata e publicata DALL’ ABATE GIUSEPPE FABIANI, Firenze 1751. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi - ÈÙ·ÏÈÎfi (∞’ ¤Î‰ÔÛË Ì ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÈÙ·ÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ). ¶ÂÚÁ·ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 158. 300-400 709 ¶π¡¢∞ƒ√À, √§Àª¶π∞, ¶À£π∞, ¡∂ª∂∞, 𙣪π∞, Londini, excudebat G. Bower, 1755. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, Û¯fiÏÈ· Ï·ÙÈÓÈο. ªÂ ex libris. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ· ÂÔ¯‹˜, Û. 396. 300-500 710 ∞¡£√§√°π∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ∆√À ∫∂º∞§∞, µ›‚ÏÔÈ ÙÚÂȘ, ‹ÁÔ˘Ó ∞¡∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ∂¶π∆Àªµπ¢πø¡, ∂¶π¢∂π∫∆π∫ø¡. ANTHOLOGIAE GRAECAE A CONSTANTINO CEPHALA CONDITAE LIBRI TRES, AD EDITIONEM LEIPSIENSEM JOANNIS JACOBI REISKE EXPRESSI. ACCEDUNT INTERPRETATIO LATINA, POETARUM ANTHOLOGICORUM NOTITIA, INDICES NECESSARII, Oxonii 1766. ∫›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 36+270+119. 300-500 711 [∞¡∆ø¡π¡√™] ª∂∆∞ª√ƒºø™∂ø¡ ™À¡∞°ø°∏, ANTONINI LIBERALIS TRANSFORAMATIONUM CONGERIES, Interprete GUILIELMO XYLANDRO, Cum Thomae Munckeri notis, Quibus Suas adjecit HENRICUS VERHEUK, Apud SAM. et JOAN. LUCHTMANS, 1774. ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Ï·ÙÈÓÈÎfi Ì ۯfiÏÈ·. ¶ÂÚÁ·300-400 ÌËÓÒ· ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 304+index. 712 [CLAUDE LOUIS MICHEL DE SACY] (1746-1794) LES AMOURS DE SAPHO ET DE PHAON, chez la Veuve Nihof & Fils, Amsterdam 1775. √ Û. ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙËÓ ÂÁ΢90-150 ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÙÈÓÙÂÚfi. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· (·ÚÎÂÙ¤˜ ÂΉÔÚ¤˜), Û. 180. 713 [π™√∫ƒ∞∆∏™] MINOTA ISOCRATEA AD PRIVATORUM ET PRINCIPUM INSTITUTIONEM JACOBI FACCIOLATI studio Collecta et Explicata, [¶·Ú·›ÓÂÛȘ ÚÔ˜ ¢ËÌfiÓÈÎÔÓ, ¶ÂÚ› µ·ÛÈÏ›·˜, ¡ÈÎÔÎÏ‹˜, ∆· ÙˆÓ ¶˘ı·ÁÔÚ›ˆÓ ÃÚ˘Û¿ ¤Ë (ÌÙÊÚ. J. Curterius)], typis Ioseph Mariae, Neapoli 1784. ∫›ÌÂÓÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi Î·È ÂÏÏËÓÈÎfi. ¶ÂÚÁ·ÌËÓ‹ ‚È‚ÏÈÔ‰. Ì ÊıÔÚ¤˜, ›¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜, Û. 86. 150-200 714 GOLDSMITH, THE GRECIAN HISTORY FROM THE EARLIEST STATE, TO THE DEATH OF ALEXANDER THE GREAT, to which is added a summary account of the affairs of Greece, London 1790. T. 2. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 452+375+index. (2) 80-90 µÏ¤ ηÈ: 87, 649, 1, 812, 647 108


46. °∂¡π∫∏ π™∆√ƒπ∞ – ¢π∞º√ƒ∞ [715-725] 715 BRUNET DE PRESLE - BLANCHET ALEX., GRECE DEPUIS LA CONQUETE ROMAINE JUSQU’A NOS JOURS, edit. Firmin Didot, Paris 1860. ™Â ‰‡Ô ̤ÚË (‰ÂÌ. Ì·˙›). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÊıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, Û. 589+40 ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, (΢80-120 Ú›ˆ˜ µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ı¤Ì·Ù·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î.Ï.). 716 §∞ª¶ƒ√À ™¶Àƒ., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™ ÌÂÙ’ ÂÈÎfiÓˆÓ ∞¶√ ∆ø¡ ∞ƒÃ∞π√∆∞∆ø¡ Ã√¡ø¡ ª∂Ãπ ∆∏™ µ∞™π§∂π∞™ ∆√À √£ø¡√™, Ù. 3 (·fi ÙÔ˘˜ 6), ÂΉ. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ªÂÎ, 1886-1888-1892, (ÙfiÌÔ˜ ∞’ Ì 148 ÂÈÎ. ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, 28 ÂÎÙfi˜ ÎÂÈÌ. Î·È 2 ¤Á¯ÚˆÌÔÈ ¯¿ÚÙ˜, ÙfiÌÔ˜ µ’ Ì 131 ÂÈÎ. ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, 17 ÂÎÙfi˜ ÎÂÈÌ. Î·È 5 ¯¿ÚÙ˜, ÙfiÌÔ˜ °’ Ì 175 ÂÈÎ. ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤70-80 ÓÔ˘ Î·È 35 ÂÎÙfi˜ ÎÂÈÌ.). ∫fiÎÎÈÓË ‚ÈÔÌ˯. ‚È‚ÏÈÔ‰., Û·Ṳ̂ӷ η¿ÎÈ· ÛÙȘ Ú¿¯Â˜. (3) 717 §√Àƒ∂¡∆∑∏™ ∫ø¡™∆., π™∆√ƒπ∞ ∆√À ƒø™™√-∆√Àƒ∫π∫√À ¶√§∂ª√À ÌÂÙ¿ ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ˘fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂. §Ô‡ÚÂÓÙ˙Ë, Ù˘. °.™. ™Ù·˘ÚÈ·ÓÔ‡, 1890. √ 1Ô˜ ÙfiÌÔ˜, Ì ͢ÏÔÁڷʛ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ ·ÛÒÓ ÙˆÓ ƒˆÛÛÈÒÓ, ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ™ÎÔ‚ÂϤÊ, §ÔÚ›˜ ªÂÏÈÎÒÊ, ÛÎËÓ¤˜ Ì¿¯Ë˜ Î.Ï.). 80-130 µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ Ì ÊıÔÚ¤˜, Û. 592. 718 ƒ√∑∂§π ¢∂ §√ƒ°∫, ∆∞ ∆∞•∂π¢π∞ ∆√À Ãπ™∆√º√ƒ√À ∫√§√ªµ√À ‹ÙÔÈ ∞¡∞∫∞§Àæπ™ ∫∞π ∫∞∆∞∫∆∏™π™ ∆∏™ ∞ª∂ƒπ∫∏™, 1898. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ. µÈ‚ÏÈÔ‰Â65-100 ÙÂ›Ô √‰ËÛÛÔ‡, ¯Ú‹˙ÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Û. 1240. 719 ∞™ø¶π√™ ∂πƒ∏¡∞π√™, ¶∞§∞π∞ ∫∞π ¡∂∞, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜, µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ª·Ú·ÛÏ‹, Ù˘. 60-80 ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘. ∫fiÎÎÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 672. 720 ∞™¶ƒ∂∞™ °∂øƒ°., ¶√§π∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ¡∂ø∆∂ƒ∞™ ∂§§∞¢√™ 1821-1921, ÙfiÌÔ˜ ∞’ 1821-1865, ÙfiÌÔ˜ µ’ 1865-1900 & ÙfiÌÔ˜ °’ 1900-1928, ÌÂÙ¿ 215 ÚÔÛˆÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ·˘60-90 ÙÔÁڿʈÓ, ∞’ ¤Î‰ÔÛË (1922-23 ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ ÙfiÌÔÈ & 1930 Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜). (3) 721 ∫∞¡∂§§√¶√À§√™ ¶∞¡∞°., π™∆√ƒπ∞ ∫∞𠶃√√¢√™, EÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂȘ ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·Ó Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, Ù˘. ∫.™. ¶··‰ÔÁÈ¿ÓÓË, 1933. •ÂÎÔÏÏË̤ÓÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ. Û. 49. 30-40 722 µ√§√¡∞∫∏™ ªπÃ., ∂§§∏¡π∫∞π ™∂§π¢∂™, ÌÂÏ¤Ù·È ÈÛÙÔÚÈη›, ÁˆÁÚ·ÊÈη›, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈη›, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁÈη›, ÊÈÏÔÏÔÁÈη›, ·ÈÛıËÙÈη›, ÏfiÁÔÈ, ÚÔÛʈӋÛÂȘ, ¿ÚıÚ· Î·È ÂÓÙ˘Ò50-80 ÛÂȘ, ¤Î‰. 1939. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ºıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë. Û. 652. 723 ª¶∂∏§À ∞§π∫∏, ∆∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞ ∆∏™ ∞¡£ƒø¶√∆∏∆√™, Lucis Press Limited, §ÔÓ‰›ÓÔÓ - °ÂÓÂ‡Ë - ∫·ÈËÙ¿Ô˘Ó - ªfiÓ·¯ÔÓ, [1944 ÂÚ.]. ¢ÂÌ., Û. 259. [Ì·˙› Ù˘ ȉ›·˜] ∆√ ºø™ ∆∏™ æÀÃ∏™, ∏ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ ÙÔ˘, ·Ú¿ÊÚ·ÛȘ ÙˆÓ ∞ÊÔÚÈÛÌÒÓ Ù˘ °ÈfiÁη˜ ÙÔ˘ ¶·Ù·ÓÙ˙¿ÏÈ, Ì ۯfiÏÈ· ˘fi ∞. ª¤ËÏ˘, Lucis Press Limited, §ÔÓ‰›ÓÔÓ - ¡¤· ÀfiÚÎË, [1952 ÂÚ.]. ¢ÂÌ., Û. 379. [Ì·˙› Ù˘ ȉ›·˜] ªÀ∏™∏ ∞¡£ƒø¶π¡∏ ∫∞π ∏§π∞∫∏, Lucis Press 50-70 Limited, §ÔÓ‰›ÓÔÓ - °ÂÓÂ‡Ë - ∫·ÈËÙ¿Ô˘Ó - ªfiÓ·¯ÔÓ, ∞ı‹Ó·È [1922]. ™. 251. (3) 724 ¢ƒ∞¡¢∞∫∏, ª∂°∞§∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂°∫À∫§√¶∞π¢∂π∞, 24 ÙfiÌÔÈ Î·È 4 Û˘Ìϋڈ̷, 150-200 [1975 ÂÚ. (1933)]. µÈ‚ÏÈÔ‰. Ì·‡ÚÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, Û¯. ʇÏÏÔ˘. (28) 725 SIXIEME CONGRES INTERNATIONAL D’ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN, Sofia 30 Aut. - 5 Sept. 1989. ∆¤ÛÛÂÚ· ÙÔÌ›‰È·: RESUMES DE COMMUNICATIONS HISTOIRE, 1 [Ì·˙›] RESUMES DE COMMUNICATIONS HISTOIRE, 2 [Ì·˙›] RESUMES DE 109


COMMUNICATIONS LINGUISTIQUE [Ì·˙›] RESUMES DE COMMUNICATIONS 30-50 LITTERATURE, ETHNOLOGIE, DROIT, ARTS, TABLES RONDES. (4) µÏ¤ ηÈ: 728, 756, 759, 361, 520, 869

47. ¢π∫∞π√ – √π∫√¡√ªπ∞ – ™∆ƒ∞∆πø∆π∫∞ – ¶√§π∆π∫∏ [726-741] 726 [4 µπµ§π∞ √π∫√¡√ªπ∞™], GUYOT YVES, “LA SCIENCE ECONOMIQUE”, edit. C. Reinwalt, Paris 1887. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 551. [Ì·˙›] FOVILLE A., “ECONOMIE SOCIALE, LA MONNAIE”, edit. J. Gabalda, Paris 1907. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 242. [Ì·˙›] LAMBERT H., “PAX ECONOMICA”, edit. F. Alcan, Paris 1920. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 324. [Ì·˙›] GARNIER JOSEPH, “TRAITE D’ECONOMIE POLITIQUE”, edit. 60-90 Garnier Freres, Paris [¯.¯.]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 720. (4) 727 ºπ§∞ƒ∂∆√™ ¡. °∂øƒ°., ™À¡∆∞°ª∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, ÌÂÙ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È 70-80 Û¯ÔÏ›ˆÓ ηْ ¿ÚıÚÔÓ, ÂΉ. & Ù˘. ∞. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, 1889. ™¯. 12Ô, Û. 300. 728 ƒ∞¢√™ ∫ø¡™∆., π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ ™À°Ãƒ√¡ø¡ ¶√§∂ªπ∫ø¡ ™∆√§ø¡, ·fi Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙÌÔ‡ ˆ˜ ÎÈÓËÙËÚ›Ô˘ ·˘ÙÒÓ ‰˘Ó¿Ìˆ˜, ÌÂÙ¿ ÔÏÏÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È ÈӿΈÓ, Ù˘. “¡Ô60-80 ÌÈ΋˜”, 1900. ºı·Ṳ́ÓË ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 384. 729 ™∞ƒπ¶√§√À ¡π∫., ∆√ ™À™∆∏ª∞ ∆∏™ ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫∏™ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∂ø™ ∂¡ ∆∏ ¡∂ø∆∞∆∏ ∞À∆√À ∂•∂§π•∂π, ÌÂϤÙË Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÓÂˆÙ¿ÙˆÓ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù˘. Ù˘ µ. ∞˘Ï‹˜ ∞. ƒ·ÊÙ¿ÓË, 1921. ™. 90. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ¶∂ƒπ ¶√§π∆∂π∞™ ∫∞π ∆ø¡ ™∆√πÃ∂πø¡ ∞À∆∏™ ∂¡ °∂¡∂π, ÁÂÓÈ΋ ıˆڛ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÂÈ ÙË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÓÂˆÙ¿ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, Ù˘. Ù˘ µ. ∞˘Ï‹˜ ∞. ƒ·60-70 ÊÙ¿ÓË, 1921. 730 [Ã∞ƒπ§∞√™ ∂¶. - ∂ª¶√ƒπ∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡] ¢∏ª√™π√¡√ªπ∫∞ ¶ƒ√µ§∏ª∞∆∞, 3 ÌÂϤÙ˜ - ˘ÔÌÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (Â›Î·ÈÚÔ). µÏ¤ Û. 6: “∏ ηٿÛÙ·ÛȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Ì·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔÓ ·ÓËÛ˘¯·ÛÙÈ΋ […] Ë Î¿Ï˘„Ș ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È· ‰·Ó›ˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ”. ∞Ú›ÏÈÔ˜ 1922. µÈ30-50 ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 84. 731 §∂∫∫∞™ ¡π∫√§., √ ¶∂ƒπ∏°∏∆π™ª√™ ∂¡ ∂§§∞¢π, ¤Î‰. ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔ30-40 Ì›·˜, ∂ıÓÈÎfiÓ Ù˘ÔÁÚ·Ê›ÔÓ 1925. •ÂÎÔÏÏË̤ÓÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ, Û. 117. 732 “ª∂°∞§∏ ™∆ƒ∞∆πø∆π∫∏ ∫∞π ¡∞À∆π∫∏ ∂°∫À∫§√¶∞π¢∂π∞” ∂›ÙÈÌÔÈ Úfi‰ÚÔÈ: ˘Ô˘ÚÁÔ› ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ (∞ÓÙÈÛÙÚ. ∞. ª·˙·Ú¿Î˘ - ∞ÈÓÈ¿Ó) Î·È ¡·˘ÙÈÎÒÓ (∞. ∫·Ó¿Ú˘, ¶. ªÂÚÏfiÔ˘ÏÔ˜), ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂΉfiÛˆ˜ °.π. ™ÒÎÔ˜. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‚ÈÔÌ˯. ‚È‚ÏÈÔ‰. 6 ÙfiÌÔÈ (6) 300-350 733 ™°√Àƒπ∆™∞™ Ã∏™∆√™, ∆√ ¢∏ª√æ∏ºπ™ª∞ ∂¡ ∆∏ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞, ÂΉ. ∂Ï¢ıÂ50-60 ÚÔ˘‰¿ÎË, 1929. Û. 236. 734 [™∆ƒ∞∆πø∆π∫∞ ∂°°ƒ∞º∞ 1930-1943] ∂Ù¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· Ì ÛÊÚ·Á›‰Â˜ Î·È ˘Ô80-120 Áڷʤ˜ ÙÔ˘ ¤Ê‰ÚÔ˘ ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ ªËÓ¿ ∞Ó‰Ú. §ÂÔÓÙÛ›ÓË, 1930-1943. (7) 735 ¶ƒ√∫√™ π.™., ∏ ¶∂¡π∞ ∫∞π ∏ µ∞™π∫∏ ∆∞À∆∏™ £∂ƒ∞¶∂π∞, ¤Î‰. 1933. Û. 170.

110

30-50


736 “∏ ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∆√Àƒ∫π∞”, ªπ∞ ™À¡∆√ª√™ ∞¡∞™∫√¶∏™π™ ∆∏™ ∆√Àƒ∫π∫∏™ 35-50 √π∫√¡√ªπ∞™, Ù˘. ∆ÛÈÙÔ‡ÚË, 1936. Û. 146. 737 °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ ™ø∆., ™∆√πÃ∂π∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ √π∫√¡√ªπ∞™, Ù˘. ™. ™˘Úfi15-20 Ô˘ÏÔ˘, [1947]. Û. 400. 738 ∂ª¶√ƒ√µπ√ª∏Ã∞¡π∫√™ √¢∏°√™ ∆∏™ ∂§§∞¢√™ ∫∞π ∆ø¡ ∞ƒ∞µπ∫ø¡ Ãøƒø¡, ¤Î‰. 1958. ™Â 4 ÁÏÒÛÛ˜: ∂ÏÏËÓÈο, ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο, ∞Ú·‚Èο. ªÂ ‰‡Ô ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˜ Î·È 60-120 ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Î·È ÛÙ· ∞Ú·‚Èο). Û. 487. 739 ∑√§ø∆∞™ •∂¡√º., √π∫√¡√ªπ∫∏ ∞¡∞¶∆À•π™ ∫∞π π¢πø∆π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π™ Ì›· ÚfiÙ·ÛȘ, ¤Î‰. ∆Ú¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞گ›ÔÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È √ÌÈÏÈÒÓ, 1962. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] THE ROLE OF THE BANKS IN A DEVELOPING COUNTRY, 1963. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ALTERNATIVE SYSTEMS FOR INTERNATIONAL MONETARY REFORM a 35-50 comparative appraisal, 1965. (3) 740 ∏ ™À¡¢∂™∏ ∆∏™ ∂§§∞¢∞™ ª∂ ∆∏¡ ∫√π¡∏ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ∞°√ƒ∞, ™˘ÏÏÔÁ‹ ¡ÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙˆÓ Î·È ÕÚıÚˆÓ, (¿ÚıÚ· ÙˆÓ: °Ú. º·Ú¿ÎÔ˘, ¶·Ó. ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ∞Ï. æËÏÔÚ›ÙË Î.¿.), “¶Ô40-50 ÏÈÙÈΤ˜ Î·È §ÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ”, 1964. ™. 245. 741 [™∆ƒ∞∆πø∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞] COMMISSION INTERNATIONALE D’HISTOIRE MILITAIRE, ACTA No 14, Montreal, 16-19 VIII 1988, Ottawa 1989. T. 2. ∫›ÌÂÓ· Á·ÏÏÈο, 35-50 ·ÁÁÏÈο Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈο. (2) µÏ¤ ηÈ: 628, 631, 780, 623, 54, 922, 73, 335, 589, 452, 929, 909, 890, 586, 879

48. √§Àª¶π∞∫∞ – ∞£§∏∆π™ª√™ – ¶ƒ√™∫√¶π™ª√™ [742-747] 742 [ª¶π§π∞ƒ¢√] GARNIER ALBERT, NOUVEAU TRAITE DE BILLARD, DESTINE AUX AMATEURS, edit. B. Sirven, Toulouse [¯.¯., 1901 ÂÚ]. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹, ¶ÚfiÏÔÁÔ˜, ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ›. ™Â 3 ÁÏÒÛÛ˜: ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÛ·ÓÈο. ªÂ 107 ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¤Á¯ÚˆÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ™¯. 90-140 Ï¿ÁÈÔ, ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, 107+15. 743 MULIDARS T., ¡∆∞ª∞ ∫∞π ∆ƒπø¢π√¡ Ó¤· ̤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Û· Ù· ·ÈÁÓ›‰È· Ù˘ ¡Ù¿Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ∆ÚȈ‰›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÔÏ›ÁˆÓ ˆÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂΉ. °.¢. º¤ÍË, 1905. ∞ÔÎÔÏÏË̤ӷ Â25-50 ÍÒÊ˘ÏÏ·, Û. 74. 744 [√§Àª¶π∞∫√π ∞°ø¡∂™ 1906], ∫È¿ÙÔ 26/1/1906, ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 20-25 ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ÂÚ› ÈÛÙÒÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™. 1. 746 ÃÀ™∞º∏™ π.∂., √π ™À°Ãƒ√¡√π ¢π∂£¡∂π™ √§Àª¶π∞∫√π ∞°ø¡∂™, Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÂȘ ÙËÓ 40-50 ÈÛÙÔÚ›·Ó Ù˘ ¡ÂˆÙ¤Ú·˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ÙfiÌÔ˜ ∞’ 1930. ªÂ ·ÊȤڈÛË. ¢ÂÌ., Û. 489. 747 [π™∆π√¶§√´∞ - ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞°ø¡ø¡] ¶¤ÓÙ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ “µ∞™π§π∫∏™ π™∆π√¶§√´∫∏™ √ª√™¶√¡¢π∞™ ∂§§∞¢√™”, 1) ¶ÚÔ΋ڢÍȘ, ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ŸÚÔÈ Î·È √‰ËÁ›·È ¶ÏÔ˘ πÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ 1960. 2) °ÂÓÈÎfiÓ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· πÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ 1963. 3) °ÂÓÈÎfiÓ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· πÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ 1965. 4) ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· πÛÙÈÔ‰ÚÔÌÈÒÓ 1967. 5) ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ 50-60 πÛÙÈÔ‰ÚÔÌ›·È 1954. (5) µÏ¤ ηÈ: 45 111


49. ∞ƒÃ∞π∞ π™∆√ƒπ∞ – ªÀ£√§√°π∞ – ∞ƒÃ∞π√§√°π∞ [748-769] 748 FLAVE ARRIEN de Nicomedie, HISTOIRE DE EXPEDITION D’ALEXANDRE, REDIGEE SUR LE MEMOIRES DE PTOLEMEE ET D’ARISTOBULE, SES LIEUTENANS, traduction nouvelle par P. Chaussard, Paris 1802, Ù. 2 (·fi ÙÔ˘˜ 3). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈ150-250 Ó˜ Ú¿¯Â˜ Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ, ·ÚÎÂÙ¿ Êı·Ṳ́Ó˜. (2) 749 [SOCIETY OF DILETTANTI] SPECIMENTS OF ANTIENT SCULPTURE, AEGYPTIAN, ETRUSCAN, GREEK and ROMAN: DIFFERENT COLLECTION IN GREAT BRITAIN, vol. I & vol. II, London 1809-1835, A’ ¤Î‰ÔÛË. ªÂ 133 ¯·Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ˆÌ¤ÓÔ˘˜ Û ۤÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ J. Agar, H. Howard, H. Corbonlo Î.Ï. §›ÛÙ· ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ 3000-4000 ÛÙÔÓ 2Ô ÙfiÌÔ. [‚Ï. Blackmer 1005]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÏÈÓ‹, Û¯. ʇÏÏÔ˘. (2) 750 LE LUXE CHEZ LES ATHENIENS, MEMOIRE TRADUIT DE L’ALLEMAND DE CHR. MEINERS, Paris 1823. πÛÙÔÚÈÎfi ‰ÔΛÌÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ƒˆÌ·›Ô˘˜. √ Û. ıˆÚËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ê˘ÏÂÙÈÛÌÔ‡. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿90-130 ¯Ë, Û. 199. 751 CHRISTIE JAMES, DISQUISITIONS upon the PAINTED GREEK VASES and their probable connection with the SHOWS OF THE ELEUSINIAN AND OTHER MYSTERIES, published by Longman, London 1825. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È 16 ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, οÔȘ ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·Ó·‰ÈÏ. ™. 146. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] AN ESSAY on that EARLIEST SPECIES OF IDOLATRY, the WORSHIP of the ELEMENTS, printed at the Stanhopian Press of Stevenson and Stevenson, Norwich. London 1814. ™. 26. ™¯. 4Ô, µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, ÎfiÎÎÈ350-500 Ó˜ ·Î̤˜. 752 FOSBROKE THOMAS SUDLEY, ENCYCLOPEDIA OF ANTIQUITIES AND ELEMENTS OF ARCHAEOLOGY, Ù. 2, printed by J. Nichols and Son, London 1825. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÿ¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û¯. 4Ô. (2) [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] FOREIGN TOPOGRAPHY or AN ENCYCLOPEDIC ACCOUNT, ALPHABETICALLY ARRANGED FOR THE ANCIENT REMAINS IN AFRICA, ASIA, AND EUROPE, printed by J. Nichols and Son, London 1825. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÚˆÌ·˚Τ˜ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ˜). µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, ÌÂÚÈÎÒ˜ ÍÂÎÔÏÏË̤ÓË, Û¯. 4Ô, Û. 348. 300-600 (3) 753 ∆À¶∞§¢√™ ∫ø∑∞∫∏™ °∂øƒ°., ºπ§√™√ºπ∫√¡ ¢√∫πªπ√¡ ¶∂ƒπ ∆∏™ ¶ƒ√√¢√À ∫∞π ∆∏™ ¶∆ø™∂ø™ ∆∏™ ¶∞§∞π∞™ ∂§§∞¢√™, Ù˘. ¶. ª·ÓÙ˙·Ú¿ÎË, 1839. [‚Ï. °Î›ÓË 85-90 3217, fi¯È °∂¡, µµ]. ™. 2Ê.+4+511+3. 754 ƒ∞°∫∞µ∏™ ∞§∂•., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∞ƒÃ∞π∞™ ∫∞§§π∆∂áπ∞™, Ù. 2, Ù˘. ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1885. (™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÛÂÏ. 1-2). ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ú¿80-120 ¯Â˜, Û. 576+422. (2) 755 SCHLIEMANN HENRY, TIRYNS, THE PREHISTORIC PALACE of the KINGS OF TIRYNS, the results of the latest excavation, the preface by prof. F. Adler, and contributions by Dr. W.M. Dorpfeld, London, J. Murray, 1886. ªÂ ·Ó·‰ÈÏ. ÂÈÎfiÓ˜, ¯¿ÚÙ˜, ηÙfi„ÂȘ, Â›140-250 Û˘ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 385+27.

112


756 ™∫À§π∆∑∏ ™∆∂º∞¡√µπ∫ µπƒ°., ∂§§∏¡π∫∏™ ªÀ£√§√°π∞™ ∫∞π π™∆√ƒπ∞™ ∆∞ ∫Àƒπø∆∂ƒ∞ ∂¡ ∂¶π∆√ª∏ ·fi ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, ÂÓ §ÂÈ„›·, Ù˘. °. ¢ÚÔ˘ÁÔ˘Ï›ÓÔ˘, 1887. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ì›· ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∑·ÓÓ‹ ™ÙÂÊ¿ÓÔ‚ÈÎ ™Î˘Ï›Ù˙Ë. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 223. 100-150 757 ¶√§π∆∏™ ¡. °., ∂§§∞™, µπ√™ ∆ø¡ ∞ƒÃ∞πø¡ ∂§§∏¡ø¡ ηٿ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfiÓ ÙÔ˘ π·ÎÒ‚Ô˘ º¿ÏÎÂ, 1887. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ì ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘, Êı·Ṳ́ÓË ‚ÈÔÌ˯. ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 192. 120-220 758 µ∂ƒ∆√§π¡∏™ ºƒ∞°∫π™∫√™, ƒøª∞´∫∏ π™∆√ƒπ∞ ·fi ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ù˘ ηٷχÛˆ˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ÌÙÊÚ. ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ ¶. §¿ÌÚÔ˘, ÙfiÌÔ˜ ∞’ (·fi ÎÙ›Ûˆ˜ ƒÒÌ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∫·›Û·ÚÔ˜) ÌÂÙ¿ 109 ÂÈÎfiÓˆÓ, ˆÓ 48 ÔÏÔÛ¤ÏȉÔÈ, 1893 & ÙfiÌÔ˜ µ’ (·fi ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∫·›Û·ÚÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ 476 Ì.Ã.) ÌÂÙ¿ 112 ÂÈÎfiÓˆÓ, ˆÓ 45 ÔÏÔÛ¤ÏȉÔÈ, 1894, ÂΉ. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ªÂÎ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë. (2) 200-250 759 HOLM ADOLF, THE HISTORY OF GREECE from its commencement to the close of the independence of the Greek Nation, translated from the German, London, Macmillan and Co., 1894-1898, Ù. 4. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜ ÛÙȘ Ú¿¯Â˜. (4) 90-100 760 ™ø∆∏ƒπ∞¢∏™ °∂øƒ°π√™, π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ ∞ƒÃ∞πø¡ ∞¡∞∆√§π∫ø¡ §∞ø¡ ∫∞π ∆∏™ ∂§§∞¢√™ ̤¯ÚÈ Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ ·˘Ù‹˜ ÂȘ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, ÂΉ. °.¢. º¤ÍË [1894]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, ÌÈÎÚ¤˜ ÊıÔÚ¤˜, Û. 351. 60-90 760‚ EºHMEPI™ APXAIO§O°IKH. EΉ›‰ÂÙ·È ˘fi Ù˘ ÂÓ Aı‹Ó·È˜ AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÚ›ÙË 1896, Ù‡¯Ô˜ 1ÔÓ Î·È 2ÔÓ, 1896. 1-… 761 MAHAFFY J.P., SOCIAL LIFE IN GREECE from HOMER TO MENANDER, edit. Macmillan and Co., London 1902. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, ÎfiÎÎÈÓÔ Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ, Û. 495. 50-100 762 ∫∞µµ∞¢π∞™ ¶., ¶ƒ√´™∆√ƒπ∫∏ ∞ƒÃ∞π√§√°π∞, Ù˘. ¶·Ú·Û΢¿ §ÂÒÓË, 1909. ™‡ÓԄȘ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÚ› Ù˘ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ÚˆÙÔ˚ÛÙÔÚÈ΋˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∆¤¯Ó˘. ªÂ 820 ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. (∏ ÂÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1909 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1914 Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ A. Goekoop). µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 879. 120-180 763 DUSSAUD RENE, LES CIVILISATIONS PREHELLENIQUES DANS LE BASSIN DE LA MER EGEE, Paris 1914. ªÂ 325 ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È 18 ÔÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 5 ¤Á¯ÚˆÌ˜. ÃÚ‹˙ÂÈ ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·˜, Û. 482. 50-100 764 ∫∞∫ƒπ¢∏™ πø∞¡¡∏™, ∞ƒ∞π, Ì˘ıÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˜, 1929. (∆Ô ÚÒÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û. ). ™. 179. 30-45 765 “∏ ∂•∂§§∏¡π™π™ ∆√À ∞ƒÃ∞π√À ∫√™ª√À”, ¢È·Ï¤ÍÂȘ, ÁÂÓfiÌÂÓ·È ÂȘ ÙËÓ ™¯ÔÏ‹Ó ÙˆÓ ∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙˆÓ ¶·ÚÈÛ›ˆÓ ˘fi Ad. Reinach, G. Leroux, A. Jarde, G. Colin, Î.¿., Ù. 2 [‰ÂÌ. Ì·˙›], Ù˘. ™Ù. ∆·ÚÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, 1932-1934. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 312. 70-80 766 ∑∏ªπ∞π ∆ø¡ ∞ƒÃ∞π√∆∏∆ø¡ ∂∫ ∆√À ¶√§∂ª√À ∫∞π ∆ø¡ ™∆ƒ∞∆ø¡ ∫∞∆√Ã∏™,

113


ÀÔ˘ÚÁ›ÔÓ £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ¢È‡ı˘ÓÛȘ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È πÛÙÔÚÈÎÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ, ÂÎ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∆˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ, 1946. ∆˘ˆÌ¤ÓÔ Û ÁÎÚÈ ¯·ÚÙ›. Û. 160. 60-70 767 ZERVOS CHRISTIAN, L’ART DE LA CRETE, NEOLITHIQUE ET MINOENNE, edit. “Cahiers D’Art”, Paris 1956. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ï‡Έ̷ Ì 807 ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ÏÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 525 90-150 768 ∂§-™ªª∞¡ ∞ê∂∆, ∞π ∞π°À¶∆π∞∫∞π §∞∆ƒ∂π∞π ∂¡ ∂§§∞¢π, (ÕÌ̈Ó, ™¤Ú·Ș, ÿÛȘ), ¤Î‰. 1965. Û. 109. 20-25 769 ™∞ªæø¡ ∞¢∞ª∞¡∆π√™, ∏ ¡∂√§π£π∫∏ ∫∞π ∏ ¶ƒø∆√∂§§∞¢π∫∏ π ™∆∏¡ ∂Àµ√π∞, ÂΉ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂˘‚Ô˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, 1980. ÕÎÔÔ. Û. 220+153+12 ›Ó·Î˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 20-40 µÏ¤ ηÈ: 546, 387, 90, 379, 815, 89, 363, 666, 714, 816, 22, 491, 552, 12, 650, 712, 770

50. µÀ∑∞¡∆π¡∏ π™∆√ƒπ∞ – °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ [770-790] 770 [∫ø¡™∆∞¡∆π√™, ¶·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ (1830-1834)], ∫ø¡™∆∞¡∆π¡π∞™ ¶∞§∞π∞ ∆∂ ∫∞π ¡∂ø∆∂ƒ∞ ◊∆√π ¶∂ƒπ°ƒ∞º∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∂ø™ ∞fi ·Ú¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ Ó˘Ó […] Ù·˜ ¶·Ú·Ï›·˜ ÙˆÓ ™ÙÂÓÒÓ ÙÔ˘ µÔÛfiÚÔ˘, Î·È Ù·˜ ·Ú·Î›ÌÂÓ·˜ ¡‹ÛÔ˘˜ […] ·Ú¿ ·Ó‰Úfi˜ ºÈÏÔÏfiÁÔ˘ Î·È ºÈÏÔ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ […] ∂Î Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ¢. ¶·Û·ÏÏ‹, 1844 (Á’ ¤Î‰ÔÛË) Î·È Ì 3 ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂˘Á. µÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (Û. 269-274). [‚Ï. µÚÂÙfi˜ ∞. “∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜”, µ’, 1854, ÛÂÏ. 214 (701= Ë 1Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 1820]. §Â›ÂÈ Ë ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘. ºıÔÚ¿ ÛÙË ÛÂÏ. Á’ (ÎÔψ‚‹), ÌÂϷӈ̤Ó˜ ÔÈ Á’-Ë’. √ÍÂȉÒÛÂȘ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Êı·Ṳ́ÓË, Û. 274. 80-120 771 [∫∞¡∆∞∫√À∑∏¡√™] PARISOT VAL., CANTACUZENE HOMME D’ETAT ET HISTORIEN ou examen critique comparatif des memoires de L’EMPEREUR JEAN CANTACUZENE, (These de Literature et d’Histoire), Paris 1845. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 336. 100-150 772 §∂ø¡ ™√º√™, ¶∞¡∏°Àƒπ∫√π §√°√π, ÂΉÔı¤ÓÙ˜ ÛÔ˘‰‹ Î·È ÂÈÌÂÏ›· ∞ηΛԢ πÂÚÔÌÔÓ¿¯Ô˘ ÂÎ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕıˆÓÔ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÈÂÛÙËÚ›ˆÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ƒÔ˘ÛÔÔ‡ÏÔ˘, 1868. 100-150 ªÂ ηٿÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 352. 773 ¶∞°∞¡∂§∏™ ™¶Àƒ., ∞£∏¡∞´∫∞π ¡À∫∆∂™, ÂΉ. ∞ÏÂÍ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, 1888. ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 304. 65-90 774 MONFERRATUS ANTONIUS, “ECLOGA LEONIS ET CONSTANTINI”, Cum APPENDICE, typis Fratrum Perri, edit. 1889. ºı·Ṳ́ÓÔ ·ÓÙ›Ù˘Ô, Û. 696+102+6. 65-80 775 ∫∞§§π°∞™ ¶., ª∂§∂∆∞π µÀ∑∞¡∆π¡∏™ π™∆√ƒπ∞™ ·fi Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤¯ÚÈ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ∞ÏÒÛˆ˜ 1204-1453, Ù˘. ∞. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘ 1894. ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 776. 100-150 776 KRUMBACHER KARL, BYZANTINISCHEN LITTERATUR, ªfiÓ·¯Ô 1897. ∆Ô ‚’ ̤ÚÔ˜ ·fi ÙÔ 527 ¤ˆ˜ ÙÔ 1453 (πÛÙÔÚ›· µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜). ºıÔÚ¤˜ ÛÙË Ú¿¯Ë, Û. 1193. 30-60 777 SCHLUMBERGER G., ∏ µÀ∑∞¡∆π∞∫∏ ∂¶√¶√ππ∞ ηٿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ π’ ·ÈÒÓÔ˜,

114


πø∞¡¡∏™ √ ∆™πªπ™∫∏™ 969-976, ÌÙÊÚ. ™.π. µÔ˘Ù˘Ú¿, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ 1904. µÈ70-120 ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 368. 778 GRIFFIN N. E., DARES AND DICTYS, an introduction to the Study of Medieval Versions of the Story of Troy, J.H. Furst Company, Baltimore 1907. Û. 122. 30-60 779 ª√ƒ∆ª∞¡¡ ∞.¢. - ¶√§π√ƒ∫π∞ Î·È ∞§ø™π™ Ù˘ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∂ø™ À¶√ ∆ø¡ ∆√Àƒ∫ø¡ ∂¡ ∂∆∂π 1453, ÌÙÊÚ. ∂Î ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘fi ∞. µ·ÊÂÈ¿‰Ô˘ (§ÂÛ‚›Ô˘) ÚÔÙ¿Í·ÓÙÔ˜ Û˘Ó ¿ÏÏÔȘ Î·È ‚ÈÔÁÚ·Ê›·Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, Û˘ÌÏËÚˆı›۷ ˘fi •.∞. ™È‰ÂÚ›‰Ô˘, ÂΉ. ∂˘ÓÔ˚Îfi˜ ¡. ∫Ô‡˙˘, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ 1909. ªÂ ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙË Î·È ¿ÏϘ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ›Ó·Î·˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜ ÂÏ·ÊÚÒ˜ Êı·Ṳ́ÓË, Û. 216+ÙÔÔÁÚ¿ÊËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜. 70-90 780 ∑∂¶√™ πø∞¡., µ∞™π§π∫∞, ηٿ ÙËÓ ÂÓ §ÂÈ„›· ¤Î‰ÔÛÈÓ ÙÔ˘ G.E. HEIMBACH Î·È ÙÔ Û˘Ìϋڈ̷ ÙÔ˘ Z. LINGENTHAL, Î·È ÙˆÓ E. FERRINI Î·È J. MERCATI, ÔȘ ÚÔÛÂÙ¤ıËÛ·Ó ·È Ó·ڷ› ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ·È ̤¯ÚÈ Ù˘ ηٷχÛˆ˜ Ù˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÂΉÔı›۷È, Ù· ÂÏÏÂÈfiÓÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜, ÂΉ. °.¢. º¤Í˘, 1919, Ù. 5. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë. (5) 200-300 781 ƒ√¢√∫∞¡∞∫∏™ ¶§∞∆ø¡, µÀ∑∞¡∆π¡∞ ¶√§À¶∆ÀÃ∞, ¤Î‰. 1916. ™‡ÓÙÔÌ· ¿ÚıÚ· (§fiÁÈ·È µ·Û›ÏÈÛÛ·È, µ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÀÊ¿ÛÌ·Ù·, ∏ ∞Á›· ™ÔÊ›· Î.¿.) ºıÔÚ¿ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, Û. 104. 30-40 782 ∫Àƒπ∞∫√À ∞ƒπ™∆., £∂√¢øƒ∞ ∏ ∞À∆√∫ƒ∞∆∂πƒ∞ ∆√À µÀ∑∞¡∆π√À, ÂıÓÈÎÔıÚËÛ΢ÙÈÎfiÓ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÌÂÙ¿ ‰Âη¤ÍÈ ÔÏÔÛ¤ÏȉˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂΉ. “∞ÙÏ·ÓÙ›‰Ô˜”, ¡¤· ÀfiÚÎË, [1920 ÂÚ.]. µÈ‚ÏÈÔ‰. fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 822. 80-120 783 ¶∂∆ƒ√À¡π∞™ µ∞™., µÀ∑∞¡∆π¡∏ π™∆√ƒπ∞, ‰È¿ ÙËÓ ∂’ Î·È Ù·˜ ∂’ Î·È ™∆’ Û˘Ó‰È‰·ÛÎÔ̤ӷ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, 1Ë ÂΉ. ∞’, ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜, 1936. Û. 126 25-30 784 Ãπ§π∞¢∞∫∏™ ™∆∂§π√™, µÀ∑∞¡∆π¡√ ∆ƒπ¶∆ÀÃ√: ∞) ∆√ µÀ∑∞¡∆π¡√ ªÀ£π™∆√ƒ∏ª∞ µ) ∆∞ ∫∞™∆ƒ∞ ∆∏™ ∞°∞¶∏™ °) µ∞™π§√¶√À§∞ ∫∞π µ∞™π§√¶√À§∂™, ÂΉ. “¶˘ÚÛfi˜”, 1938. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ¢ËÌ. ªˆÚ¤ÙÙ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 180. 50-70 785 “L’HELLENISME CONTEMPORAIN”, Revue Bimestrielle, directrice Henriette Avataghelos, “1453-1953, LE CINQ-CENTIEME ANNIVERAIRE DE LA PRISE DE CONSTANINOPLE”, Athènes 29 Mai 1953. ™. 287. 50-60 786 “BYZANTION” Revue Internationale des Etudes Byzantines, publié par Paul Graindor et Henri Gregoire, 1924, reprinted with permission of the original publishers, Kraus Reprint, Vaduz 1964. √È ÙfiÌÔÈ 1-34 (Ï›Ô˘Ó Ô 3Ô˜ & 4Ô˜) fiÏÔÈ ‰Â̤ÓÔÈ Ì ÎfiÎÎÈÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰. √È ÙfiÌÔÈ 37-54 fiÏÔÈ ¯·ÚÙfi‰ÂÙÔÈ. ™‡ÓÔÏÔ 57 ÙfiÌÔÈ. (57) 1300-2300 787 ∫√ƒ¡∞ƒ√™ µπ∆™∂¡∆∑√™, √ ∂ƒø∆√∫ƒπ∆√™, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ °ÈÒÚÁÔ˘ ™ÂʤÚË, ÂΉ. °·Ï·Í›·, 1968. ™. 365. [Ì·˙›] °∂øƒ°π√À Ã√ƒ∆∞∆∑∏ ∆√À ∫ƒ∏∆√™, “∂ƒøºπ§∏” ÙÚ·Áˆ‰›·, ÚÔÏÂÁfiÌÂÓ· ∞ϤÍË ™ÔÏÔÌÔ‡, ÂΉ. °·Ï·Í›· 1969. ™. 175. (2) 20-30 788 “CYRILLOMETHODIANUM” RECHERCHE SUR L’HISTOIRE DES RELATIONS

115


HELLENO-SLAVES, Ù. 2. Thessalonique 1972-73 & Thessalonique 1977. (∂ÏÏËÓÔÛÂÚ‚ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙËÓ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô). (2) 25-35 789 TODOROV NIK. - VELKOV ASP., SITUATION DEMOGRAPHIQUE DE LA PENINSULE BALKANIQUE (fin du XVes.- debut du XVIes.), edit. Academie Bulgare Des Sciences, Institut d’Etudes Balkaniques, 1988. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô √ıˆÌ·ÓÈÎÔ‡ ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘ 75-100 (1490-1491) Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙË. Û. 310. 790 [∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏] GUIRAO MOTOS - FILACTOS MORFAKIDIS, ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À¶√§∏, 550 Ã√¡π∞ ∞¶√ ∆∏¡ ∞§ø™∏, ¤Î‰. Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, °Ú·Ó¿‰· 2006, Ù. 3 ̤۷ Û ÎÔ˘Ù›. (µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ∏ ÕψÛË, √ıˆÌ·ÓÈ΋ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË). ™˘ÏÏÔÁÈÎfi ¤ÚÁÔ ÌÂ Û˘Ì‚ÔϤ˜ ÛÙ· ÂÏ60-80 ÏËÓÈο, ·ÁÁÏÈο, Á·ÏÏÈο, ÈÛ·ÓÈο. (3) µÏ¤ ηÈ: 159, 550, 581, 494

51. µÀ∑∞¡∆π¡∏ ∫∞π ª∂∆∞µÀ∑∞¡∆π¡∏ ∆∂á∏ [791-795] 791 §∞ª¶∞∫∏™ °∂øƒ°., √π ∂¶∆∞ ∞™∆∂ƒ∂™ ∆∏™ ∞¶√∫∞§Àæ∂ø™ ‹ÙÔÈ ÈÛÙÔÚ›·, ÂÚ›È·, ÌÓËÌ›· Î·È Ó˘Ó Î·Ù¿ÛÙ·ÛȘ ÙˆÓ ∂¶∆∞ ∂∫∫§∏™πø¡ ∆∏™ (ªÈÎÚ¿˜) ∞™π∞™, ∂ʤÛÔ˘, ™Ì‡ÚÓ˘, ¶ÂÚÁ¿ÌÔ˘, £˘·Ù›ڈÓ, ™¿Ú‰ÂˆÓ, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ Î·È §·Ô‰ÈΛ·˜, ·Ú’ Ë ∫ÔÏÔÛÛ·› Î·È πÂÚ¿ÔÏȘ. ªÂÙ¿ 255 ÂÈÎfiÓˆÓ, Ù˘. “∫Ú¿ÙÔ˘˜”, £. ∆˙·‚¤ÏÏ·, 1909. ∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÎÙÂÓ‹˜ 100-120 Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. ¢ÂÌ., Û. 476. 792 MAILLART DIOG., L’ART BYZANTIN, SON ORIGINE, SON CARACTERE ET SON INFLUENCE, Paris [¯.¯.]. ªÂ 62 ¯·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿60-90 ¯Ë, Û. 248. 793 ¶∂§∂∫∞™∏™ ¢∏ª., µÀ∑∞¡∆π¡√π ∞°π√°ƒ∞º√π Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈ΋ Â› ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ∫ÚËÙfi˜ ∏Ï›Ô˘ ªfiÛÎÔ˘ (1649-1684), ¤Î‰. 1933. [Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∆∂á√∫ƒπ∆π∫∏ ª∂§∂∆∏ ∂¶π ∆√À ∂ƒ°√À ∆√À ∑ø°ƒ∞º√À πø. ∫√ƒ∞∏, (¶·Û¯·ÏÈÓfi Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “∞È ªÔ‡35-50 Û·È”), ¤Î‰. 1934. (2) 794 ∫ƒ∞¡∞∫∏ ª. (CRANAKI M.) - EDELSTEIN SIMON, GRECE BYZANTINE, [1970 ÂÚ.]. ÕÏÌÔ˘Ì Ì ʈÙ. Î·È Î›ÌÂÓ· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ µ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÌˆÛ·˚25-40 ÎÒÓ. ™¯. 4Ô, Û. 21+89. 795 ∂ªª∞¡√À∏§ ª∂§π∆∞, √π ∆√πÃ√°ƒ∞ºπ∂™ ∆√À ∞°. ¢∏ª∏∆ƒπ√À ™∆√ ª∞∫ƒÀÃøƒπ ∫∞π ∆∏™ ∫√πª∏™∂ø™ ∆∏™ £∂√∆√∫√À ™∆√¡ √•À§π£√ ∆∏™ ∂Àµ√π∞™, ÂΉ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂˘‚Ô˚ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. ªÂ 86 ·ÚÈıÌË̤ÓÔ˘˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ›Ó·20-30 Θ. ÕÎÔÔ. Û. 265+86. µÏ¤ ηÈ: 621, 581

53. ª∂∆∞µÀ∑∞¡∆π¡∞ – ∂¡∂∆√∫ƒ∞∆π∞ – ∆√Àƒ∫√∫ƒ∞∆π∞ [796-800] 796 [∂¡∂∆√∫ƒ∞∆π∞] BUCHON µπµ§π√¡ ∆∏™ ∫√À°∫∂™∆∞™, ∆∏™ ƒøª∞¡π∞™ ∫∞π ∆√À 116


ªøƒ∞πø™ (1205-1333), ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙfiÌÔ˜, ¶·Ú›ÛÈ 1845. ∫›ÌÂÓÔ ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÏÏËÓÈÎfi. µÈ150-250 ‚ÏÈÔ‰. Ù¤¯Ó˘ fiÏÔ ‰¤ÚÌ·, Û. 530. 797 µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ °π∞¡., ∫§∂º∆∂™ ∆√À ª√ƒπ∞, ÌÂϤÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·fi Ӥ˜ ËÁ¤˜ ‚Á·Ï60-80 ̤ÓË 1715-1820, ¤Î‰. 1935. ¢ÂÌ., Û. 302. 798 ª∞§∆∂∑√™ °∂øƒ°π√™, ª¡∏ª∂π∞ ∆√Àƒ∫√∫ƒ∞∆π∞™ ∞£∏¡ø¡, ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË µ. 15-20 °ÂÚÌÂÓ‹, ÂΉ. ÷ڿÏ. ™·ÓÔ‡, 1960. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ÕÎÔÔ. Û. 117. 799 ZACHARIADOY ELIZABETH, ROMANIA AND THE TURKS (c. 1300 - c. 1500), Variorum Reprints, London 1985. ∫›ÌÂÓ· ÂÏÏËÓÈο, ·ÁÁÏÈο Î·È ·Ú·‚Èο ηıÒ˜ Î·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· ¯ÂÈ35-45 ÚÔÁڿʈÓ. Û. ÔÏÏ·Ϥ˜ ·ÚÈıÌ‹ÛÂȘ. 800 HAZAI G. - KELLNER-HEINKELE B., BIBLIOGRAPHISCHES HANDBURCH DER TURKOLOGIE, EINE BIBLIOGRAPHIE DER BIBLIOGRAPHIEN VOM 18. JAHRHUNDERT BIS 1979, Wiesbaden 1986. ∆fiÌÔ˜ 1Ô˜ (Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ 2Ô˜). µÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ· ˆ˜ ÙÔ 1979. ™‡ÓÔÏÔ 2967 Ï‹ÌÌ·Ù·. ¢ÂÌ., 45-70 Û. 583. µÏ¤ ηÈ: 618, 562

54. ¡∂√∂§§∏¡π∫√™ ¢π∞ºø∆π™ª√™ – ¢∞™∫∞§√π ∆√À °∂¡√À™ [801-823] 801 [∫√ƒ∞∏™ ∞¢. - ª∏∆ƒ√¶√§π∆∏™ ª√™Ã∞™ ¶§∞∆ø¡] √ƒ£√¢√•√™ ¢π¢∞™∫∞§π∞ ›ÙÔ˘Ó ™À¡√æπ™ ∆∏™ Ãπ™∆π∞¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™, Û˘ÁÁÚ·Ê›۷ ·Ú¿ ÙÔ˘ […] ΢ڛԢ ¶§∞∆ø¡√™ ÚÒËÓ Ù˘ ÂÓ ∆ÚÔ›Ù˙Ë ªÔÓ‹˜ Î·È Ó˘Ó ‰Â ¶·ÓÈÂÚˆÙ¿ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ªfiÛ¯·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·Ûı›۷ ÚÒÙÔÓ ÌÂÓ ÂÎ Ù˘ ƒˆÛÛÈ΋˜ ÂȘ ÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋Ó, Ó˘Ó ‰Â ÂÎ Ù˘ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÂȘ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÔڈ̷˚Î‹Ó ‰È¿ÏÂÎÙÔÓ ‹ ÚÔÛÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚÔÈ, Î·È ÚÔ‰ÈÔ›ÎËÛȘ ÂÚ› ∫·Ù˯‹Ûˆ˜ ·Ú¿ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÔ‡. ∂Ó §È„›· Ù˘ ™·ÍÔÓ›·˜, ·Ú¿ πˆ¿ÓÓË °fiÙÏÔ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï µÚ¤˚ÙÎÔÊ, ¤ÙÂÈ 1782 (·’ ÂΉ.). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ ¶ÂÓÙ·fiψ˜: ·) ¶ÔÏÏ·› ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ¿·Û·È ÙÔ˘ ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∫ÔÚ·‹ ·ÔηχÙÔ˘ÛÈÓ ÙËÓ ‚·ı›·Ó ÁÓÒÛÈÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ […] Ë ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂȘ ÙÔÓ ÙÔ̤·Ó ·˘ÙfiÓ [‰ËÏ. ÙËÓ ∫·Ù‹¯ËÛË ÙÔ˘ §·Ô‡] ÛÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ¢ÔÁÌ·ÙÈ΋ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙ· ∏ıÈο ¢È‰¿ÁÌ·Ù·. [‚Ï. µÚÂÙÙfi 1854, ·’ ̤ÚÔ˜, ÛÂÏ. 105 - ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 486]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ800-1500 ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 254. 802 [£∂√∆√∫∏™ ¡π∫∏º√ƒ√™, ∞ƒÃπ∂¶π™∫√¶√™ ∞™∆ƒ∞Ã∞¡ 1792] ¢‡Ô ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÂÈÛÙÔϤ˜: ·) ∞I∆∏™∏ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ £ÂÔÙfiÎË (1731-1800) ÚÔ˜ ÙËÓ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË µ’ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ (“ÚÔ˜ ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ªÔӿگ˔) fiÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔÈ΋ Œ‰Ú· ÏfiÁˆ ·ÛıÂÓ›·˜. ∞ÛÙÚ·¯¿Ó 23 ª·ÚÙ›Ô˘ 1792. ŒÓ· ʇÏÏÔ, 1 ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ›‰·. ™Ù· ÚˆÛÈο, ¯·ÚÙ› ˘fiÊ·ÈÔ ˘‰·ÙÔÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [34x22 ÂÎ.] ‚) ¢π∞∆∞°ª∞ Ù˘ ∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ µ’ ÚÔ˜ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞ÛÙÚ·¯¿Ó, ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ £ÂÔÙfiÎË, ÁÈ· ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú·, 27 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1792. ÀÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞Ú¯ÈηÁÎÂÏ·Ú›·˜ Ù˘ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ µ’. ŒÓ· ‰ÈÏfi ʇÏÏÔ, 3 ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÚ·Ì̤Ó˜. ™Ù· ÚˆÛÈο, ¯·ÚÙ› ˘fiÊ·ÈÔ ˘‰·ÙÔÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ (=¿ÚÎÙÔ˜ Ì ¤ÏÂ΢˜ ˘fi ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·) Ì ·Ú. ¡Ô 519. √ ¡. £ÂÔÙfi΢ ˘ËÚ¤ÙËÛ 6 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ∞ÛÙÚ·¯¿Ó (1786-1792) ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ µfiÏÁ·. ª·˙› Ì ÙÔÓ ∂˘Á. µÔ‡ÏÁ·ÚË ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ 117


∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙË ¡fiÙÈ· ƒˆÛ›· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ “¶ÂʈÙÈṲ̂Ó˘ ¢ÂÛÔÙ›·˜” Ù˘ ª. ∞Èη500-700 ÙÂÚ›Ó˘. (2) 803 [∞£∞¡∞™π√À ∆√À ¶∞ƒπ√À ƒ∏∆√ƒπ∫∏ ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞] H∆√π ∆∏™ ∂ƒª√°∂¡√À™ ∆√À ∆∞ƒ™∂ø™ […] ∞£∞¡∞™π√À ∆√À ¶∞ƒπ√À […] ∂ÓÂÙ›ËÛÈÓ 1799, ·Ú¿ NÈÎÔÏ¿Ô˘ °Ï˘Î› Ùˆ ÂÍ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. §Â›ÂÈ Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘. ™ËÙfi‚ÚˆÙÔ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÛˆÙÂÚÈο (·fi ÛÂÏ. 159-212). [‚Ï. §·‰¿ µ’ ÙfiÌÔ˜, ÛÂÏ. 235, ·Ú. 166. ™¯. 4Ô, ÓÂÒÙÂÚË ‚È‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 3-16+572 [‰ÂÌ. Ì·˙›] ∂°Ã∂πƒπ¢π√¡ ¢π¢∞™∫√¡ π¢π∞ ∆∞ ¶∂ƒπ ∆√À 400-600 ∂¶π¢∂π∫∆π∫√À °∂¡√À™, Ì 2 ·Ó·‰ÈÏ. ›Ó·Î˜. Û. 216. 804 [£∂√ºƒ∞™∆√™ - ∫√ƒ∞∏™] £∂√ºƒ∞™∆√À Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒ∂™ - LES CARACTERES DE THEOPHRASTE d’après un manuscrit du Vatican, contenant des Additions qui n’on pas encore paru en France, traduction nouvelle par CORAY, chez J.J. Fuchs, de l’imprimerie de Baudelot et Eberhart, Paris 1799. (¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È Á·ÏÏÈÎfi, ÌÙÊÚ. Î·È Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ∞. ∫ÔÚ·‹. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ÛÙ· Á·ÏÏÈο ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “™ÙÔ˘˜ ∂χıÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙˆÓ πÔÓ›ˆÓ ¡‹ÛˆÓ”). [‚Ï. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 5594 & µÚÂÙfi˜ ππ. 109, fi¯È ∂µ∂]. ¡¤· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. 1000-1200 Ì ÁˆÓ›Â˜, Û. 76+344. 805 [∫√ƒ∞∏™ ∞¢. - ¶§√À∆∞ƒÃ√™], ¶§√À∆∞ƒÃ√À µπ√π ¶∞ƒ∞§§∏§√π, ̤ÚÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÔȘ ÚÔÛÂÙ¤ıËÛ·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÙˆÓ ·˘ÙÔۯ‰›ˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÌÒÓ ÂÚ› Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·, Ù˘. π.ª. ∂‚ÂÚ¿ÚÙÔ˘, ÂÓ ¶·ÚÈÛ›ÔȘ 1801. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ 7 ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜, ÚˆÛÔÔÁڷʛ˜ ·Ó‰ÚÒÓ (∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ™ˆÎÚ¿Ù˘, ª¿ÚÎÂÏÏÔ˜, ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Î.¿.), [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1810.44]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, fiÏÔ ‰¤ÚÌ· Ì ¯Ú˘Ûfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ, ÌÈÎÚ‹ ÊıÔÚ¿ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ Ú¿¯Ë˜, 190-280 Û. Ï·’+488. 806 [µ§∞¡∆𠙶Àƒπ¢ø¡] ∫√ƒ¡∏§π√À ¡∂¶ø∆√™, µπ√π ∂•√Ãø¡ ∏°∂ª√¡ø¡ […] ÌÂÙ¿ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ÙÈÓÒÓ ·Ó·Áη›ˆÓ […] ∑ˆÛÈÌ¿‰ˆÓ. µÂÓÂÙ›· 1801, ∞’ ¤Î‰ÔÛË, ·Ú¿ ¶¿Óˆ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÂÍ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. §Â›Ô˘Ó: Ë ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ (Û. 1-2) Ë ·ÊÈÂÚˆÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ (Û. 3-8) η150-200 ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·’-‚’. [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ Û. 13]. ÷ÚÙfi‰ÂÙÔ ÂÔ¯‹˜, Û. 272. 807 [∫√ƒ∞∏™] ¶∂ƒπ∂Ã√¡: ∫§∞À¢π√À ∞π§π∞¡√À ∆∏¡ ¶√π∫π§∏¡ π™∆√ƒπ∞¡, ∏ƒ∞∫§∂π¢√À ∆√À ¶√¡∆π∫√À - ¡π∫√§∞√À ∆√À ¢∞ª∞™∫∏¡√À ∆∞ ™ø∑√ª∂¡∞, ÔȘ ÚÔÛÂÙ¤ıËÛ·Ó Î·È ‚Ú·¯Â›·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ ÂÚ› Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ˘, ÂÎ Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ºÈÚÌ›ÓÔ˘ ¢È‰fiÙÔ˘, ÂÓ ¶·ÚÈÛ›ÔȘ 1805. [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 300-400 1805.87]. ™‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 425. 808 [∫√ƒ∞∏™] ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ∂§§∏¡π∫∏™ µπµ§π√£∏∫∏™, ¶∂ƒπ∂Ã√¡: ∫§∞À¢π√À ∞π§π∞¡√À ∆∏¡ ¶√π∫π§∏¡ π™∆√ƒπ∞¡, ∏ƒ∞∫§∂π¢√À ∆√À ¶√¡∆π∫√À ¡π∫√§∞√À ∆√À ¢∞ª∞™∫∏¡√À ∆∞ ™ø∑√ª∂¡∞, ÔȘ ÚÔÛÂÙ¤ıËÛ·Ó Î·È ‚Ú·¯Â›·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÛÙÔ¯·ÛÌÔ› ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔÈ ÂÚ› Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÏÒÛÛ˘, ÂÎ Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ºÈÚÌ›ÓÔ˘ ¢È‰fiÙÔ˘, ÂÓ ¶·ÚÈÛ›ÔȘ 1805. [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1805.87]. ÕÎÔÔ ·ÓÙ›Ù˘Ô. ¢ÂÚÌ·500-600 Ùfi‰ÂÙÔ Ì ÁˆÓ›Â˜, Û. 425+ηٿÏÔÁÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. 809 £√À∫À¢π¢√À √§√ƒ√À ¶∂ƒπ ∆√À ¶∂§√¶√¡¡∏™π∞∫√À ¶√§∂ª√À ‚È‚Ï›· 8, (Ù. 8+2 - Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿), [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1805.49-54 (1-6 ÙfiÌÔÈ ·fi ÙÔÓ 1Ô ÙfiÌÔ Ï›ÂÈ Ô ¯¿ÚÙ˘ & 800-1000 1806.38-39, 1806.52-53]. ¢ÂÚÌ·Ùfi‰ÂÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔ‰. (10) 810 [µ√À§°∞ƒ∏™ ∂À°. - °∂¡√À∏¡™π√™], °∂¡√À∏¡™π√À ™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ 118


ª∂∆∞ºÀ™π∫∏™ ÂÍÂÏÏËÓÈÛı¤ÓÙ· ÌÂÓ ÂÎ Ù˘ §·ÙÈÓ›‰Ô˜ ʈӋ˜ ˘fi ÙÔ˘ ¶·ÓÈÂÚˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ΢ڛԢ ∂˘ÁÂÓ›Ô˘ ÙÔ˘ µÔ˘ÏÁ¿Úˆ˜ […] ÂÓ µÈ¤ÓÓË Ù˘ ∞Ô˘ÛÙÚ›·˜ ÂÓ ÙË ∂ÏÏË450-650 ÓÈ΋ ∆˘ÔÁÚ·Ê›· °ÂˆÚÁ›Ô˘ µÂÓ‰ÒÙË, 1806. ™‡Á¯ÚÔÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 224. 811 ∫√Àª∞™ ∫.ª., ™∂πƒ∞™ ™∆√πÃ∂πø¢√À™ ∆ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ¶ƒ∞°ª∞∆∂πø¡ ÂÎ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Û˘ÏϯıÂÈÛÒÓ ˘fi ∫.ª. ∫ԇ̷ §·ÚÈÛÛ·›Ô˘, ÙfiÌÔ˜ 7Ô˜, ¶ÂÚȤ¯ˆÓ ™‡ÓÔ„ÈÓ Ù˘ ™Ê·ÈÚÈ΋˜ ∆ÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚ›·˜ Î·È Ù· ™ÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜, Ù˘. °ÂˆÚÁ. µÂÓ‰ÒÙÔ˘, ÂÓ µÈ¤ÓÓË Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, 1807. [‚Ï. ∏ÏÈÔ‡ 1807.59 & 1807.60]. µÈ150-200 ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 269+1 ·Ó·‰ÈÏ. ›Ó·Î·˜. 812 ¶√§À∞π¡√™ - ∫√ƒ∞∏™, ¶√§À∞π¡√À ™∆ƒ∞∆∏°∏ª∞∆ø¡, µπµ§√π √∫∆ø, Ù˘. π.ª. ∂‚ÂÚ¿ÚÙÔ˘, ÂÓ ¶·ÚÈÛ›ÔȘ 1809. ∂È̤ÏÂÈ· ∞‰·Ì·ÓÙ›Ô˘ ∫ÔÚ·‹. ∫ÚÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ∞. ∫ÔÚ·‹. ™ÙÔÓ ÚfiÏÔÁfi ÙÔ˘ (ÛÂÏ. ‚’) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ˆ˜ 3Ë ¤Î‰ÔÛË (1Ë 1589, 2Ë 1690). [‚Ï. ∏ÏÈ300-400 Ô‡ 1809.41]. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. Ê1Ï.+2+È_+453+1¯.·. 813 [ºø™∫√§√™] POESIE DI UGO FOSCOLO D’IPPOLITO PINDEMONT E DI GIOVANNI 90-180 TORTI, Milano 1813, A’ ¤Î‰ÔÛË, (ÎÔÏÔ‚‹ ÛÂÏ›‰· Ù›ÙÏÔ˘). Û. 8+135+1. 814 ¶∞∆√À™∞™ πø∞¡¡∏™, ∂°∫À∫§√¶∞π¢∂π∞ ºπ§√§√°π∫∏ ÂȘ Ù¤ÛÛ·Ú·˜ ÙfiÌÔ˘˜ ‰ÈËÚË̤ÓË, πø∞¡¡√À ¶∞∆√À™∞ ÙÔ˘ ÂÍ ∞ıËÓÒÓ […] ÂÈÛÙ·Û›· ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜ µÏ·ÓÙ‹, ÙfiÌÔ˜ ٤ٷÚÙÔ˜, ÂÓ µÂÓÂÙ›·, ·Ú¿ ¡ÈÎÔÏ¿ˆ °Ï˘Î› Ùˆ ÂÍ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ 1817. ∞˘ıÂÓÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 70-140 416. 815 [MY£O§O°IA - ª∂°¢∞¡√™ Ã∞ƒπ™π√™ ¢.], ∂§§∏¡π∫√¡ ¶∞¡£∂√¡ ◊ ™˘ÏÏÔÁ‹ Ù˘ Ì˘ıÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ·Ú¿ ÙÔȘ ·Ú¯·›ÔȘ ŒÏÏËÛÈ Ì˘ıÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ £ÂÒÓ Î·È Ù˘ ηْ ·˘Ù‹Ó ·ÏÏËÁÔÚ›·˜, ÂÈÌÂÏÒ˜ ÊÈÏÔÏÔÁËı›۷ ÂÎ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¶ÔÈËÙÒÓ Î·È ™˘ÁÁڷʤˆÓ Î·È ÊÈÏÔfiÓˆ˜ Î·È ÂÓÙ¿ÎÙˆ˜ Û˘ÓÙÂı›۷ ·Ú¿ ÷ÚÈÛ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ªÂÁ‰·ÓfiÙ ÙÔ˘ ÂÎ ∫Ô˙¿Ó˘, Ù˘. ª. ∆Ú¿ÙÓÂÚ 1818. ªÂ 7 ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ì›· ÛÙËÓ ÚÔÌÂÙˆ›‰· “∏ ÂÓ √χÌˆ 250-450 ™˘Ó¤Ï¢ÛȘ”. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 609. 816 ∫√ªª∏∆∞™ ™∆∂º., ¶∞π¢∞°ø°π∫∞ ª∞£∏ª∞∆∞ Û˘ÓÙÂı¤ÓÙ· ·Ú¿ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÎ ºı›·˜, ªÀ£√§√°π∞, ÂÚȤ¯Ô˘Û· ÙËÓ πÛÙÔÚ›·Ó ÙˆÓ £ÂÒÓ, ÙËÓ ÈÂÚÔÚ·Í›·Ó ÙËÓ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜, Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ó ÙˆÓ ∏Úˆ˚ÎÒÓ ·ÈÒÓˆÓ. ∂Ó ¶¤ÛÙË, ·Ú¿ Ùˆ ª·Ùı·›ˆ ∆Ú¿ÙÙÓÂÚ, 1827. ∞˘ıÂÓÙÈ΋ ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈ· ‚È‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 596. 120-180 817 ∫√ªª∏∆∞™ ™∆∂º., ¶∞π¢∞°ø°π∫∞ ª∞£∏ª∞∆∞ Û˘ÓÙÂı¤ÓÙ· ·Ú¿ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÎ ºı›·˜, ∂∫∫§∏™π∞™∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞, ÂÚȤ¯Ô˘Û· Ù· ·Ó·ÁηÈfiٷٷ Û˘Ì‚Â‚ËÎfiÙ· ÂȘ ÙËÓ ÈÂÚ¿Ó ∂ÎÎÏËÛ›·Ó, Ô›ÔÓ ÙÔ Î‹Ú˘ÁÌ· Ù˘ ›ÛÙˆ˜, ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁÌÔ‡˜, Ù·˜ ·ÈÚ¤ÛÂȘ, Ù·˜ Û˘Ófi‰Ô˘˜, Î·È ÙÏ., ∂Ó ¶¤ÛÙË, ·Ú¿ Ùˆ ª·Ùı·›ˆ ∆Ú¿ÙÙÓÂÚ, 1827. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Ì ÊıÔÚ¤˜, 80-130 Û. 258. 818 [∫√ªª∏∆∞™ ™∆∂º. - ∞¡∞°¡ø™∆π∫∞] ¶∞π¢∞°ø°π∫∞ ª∞£∏ª∞∆∞ Û˘ÓÙÂı¤ÓÙ· ·Ú¿ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫ÔÌÌËÙ¿ ÙÔ˘ ÂÎ ºı›·˜, ∞¡∞°¡ø™∆π∫∞, π∂ƒ∞ π™∆√ƒπ∞, ÂÚȤ¯Ô˘Û· ÂÓ ÂÈÙÔÌ‹ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ Î·È ¡¤·˜ °Ú·Ê‹˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·Ó, ‰ÈËÚË̤ÓËÓ ÂÎ·Ù¤Ú·Ó ÂȘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÂÍ‹ÎÔÓÙ· Î·È ‰‡Ô, ∂Ó ¶¤ÛÙË, ·Ú¿ Ùˆ ª·Ùı·›ˆ ∆Ú¿ÙÙÓÂÚ, 1827. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Ì ÊıÔ70-130 Ú¤˜, Û. 184 819 [ºø™∫√§√™] PECCHIO GIUSEPPE, VITA DI UGO FOSCOLO, Lugano 1833. ∞ÊÈÂÚˆ119


̤ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ∂χıÂÚÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ªÂ ex libris ÙÔ˘ ∫. ¶·Úı¤ÓË. ™ËÙfi‚ÚˆÙÔ ÛÙ· ÂÛˆÙÂÚÈο 75-120 ÂÚÈıÒÚÈ·, ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÍ›‰ˆÛË, ‰ÂÌ., Û. 288. 820 [∫√ƒ∞∏™] ∞¶∞¡£π™ª∞ ∂¶π™∆√§ø¡ ∞¢∞ª∞¡∆π√À ∫√ƒ∞∏, ÂΉ›‰ÔÓÙÔ˜ π·ÎÒ‚Ô˘ ƒÒÙ·, Ù˘. ∫. ƒ¿ÏÏË, 1839. (√È ÛÂÏ. 57-58 & 307-314 ÊÙÙ.). ™Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· οÔÈˆÓ Ï›ÁˆÓ ÛÂÏ›100-140 ‰ˆÓ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë Î·È ÁˆÓ›Â˜, Û. 314. 821 ∞ƒª∂¡∏™ µƒ∞´§∞™ ¶., ¶∂ƒπ æÀÃ∏™, £∂√À ∫∞π ∏£π∫√À ¡√ª√À ¢π∞∆ƒπµ∞π, ∂Ó ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂÈ, ÂÎ ÙÔ˘ Ù˘. ∞. ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1879. ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔ‰., ¯Ú˘Û¤˜ ·Î100-150 ̤˜, Û. 193 822 °∂¡¡∞¢π√™ πø∞¡¡∏™, §√°√™ ¶∞¡∏°Àƒπ∫√™ ∂∫ºø¡∏£∂π™ ∂¡ ∆ø °∂¡¡∞¢∂πø ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ·Â›‰ÈÔÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ¢È‰·ÛοÏÔ˘ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ °∂øƒ°π√À ÙÔ˘ °∂¡¡∞¢π√À, ÂÓ ∞ı‹Ó·È˜ ÙË 23Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1926, ¶·Ú›ÛÈ. ªÂ ·ÊȤڈÛË Èı·Ófiٷٷ ÙÔ˘ Û. 65-95 ÛÙÔÓ ∞Ï. ƒ¿ÏÏË. ™. 39. 823 ∫√Àƒ¡√À∆√™ °.¶., ∆√ ∞°π√∆∞ºπ∆π∫√ ∆∏™ ™ªÀƒ¡∏™ ∫∞π √π∫√°∂¡∂π∞ ∫√ƒ∞∏, 1-… Ù˘. ∞.∞. ¶··Û‡ÚÔ˘, (1949). ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ™. 59. µÏ¤ ηÈ: 3, 539, 612

55. ºπ§∂§§∏¡π™ª√™ – ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶∞¡∞™∆∞™∏ [824-863] 824 [∏ª∂ƒ√§√°π√ ¶§√π√À “∏ƒ∞∫§∏™” 1821] ∂ÓÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô ʈÙÔÁڷʛ˜, ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ ÙÔ˘ (Ì¿¯ÈÌÔ˘) ÏÔ›Ô˘ “∏Ú·ÎÏ‹˜” ÙÔ˘ ™ÂÙÛÈÒÙË ∞ÚÁ‡ÚË ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚÔ˘. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜: ∞Ú›ÏÈÔ˜ 1821 - ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1822. ∆Ô ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¤ÁÚ·ÊÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ºÚ·ÁÎÔ‡‰Ë˜. ∆Ô ÚˆÙfiÙ˘Ô ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ πÛÙÔÚÈ΋ ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ıËÓÒÓ. º‡ÏÏ· 92. ™. 1-99+4 (Ï›Ô˘Ó ÔÈ ÛÂÏ: 13, 20, 27, 33, 46, 54-59). 150-200 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [26x19 ÂÎ.] Û ÎÔ˘Ù›. (92) 825 [∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ £∂√¢.] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ (=¢. ¶Ï·Ô‡Ù·˜). ∆ÔÓ Î·Ï› Ó· ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÛÙȘ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1822. “∫·. ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ∫ÔÏÈfiÔ˘Ï Û ·Û¿˙ÔÌ·È ·‰ÂÏÊÈÎÒ˜, ÔÌÔ›ˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∫·ÂÙ·Ó·›Ô˘˜ Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∂Ș Ù·˜ ‰‡ˆ ‹ ÙÚÂȘ ÒÚ·˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ·Ó·¯ˆÚÒ […] ÛÙ¿ÛÔ˘ ÁÂÓÓ·›Ô˜, Î’ Ì ̿ÙÈ· ·ÓÔȯٿ, Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ‹Û·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜. […] ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, 1 ʇÏÏÔ, Ì›· ÛÂÏ›‰· ÁÚ·Ì̤ÓË, Û˘ÓÔÏÈο 18 ÛÙ›¯ÔÈ. ™Â Ï·›ÛÈÔ Ì 2500-3500 ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ÔÈÛı›ˆ˜ ÔÚ·Ùfi ÙÔ ‚Ô˘ÏÔΤÚÈ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [21x16 ÂÎ.] 826 [∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ £∂√¢. - ¶§∞¶√À∆∞™ ¢.] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢ËÌËÙÚ¿ÎË ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ (=¢. ¶Ï·Ô‡ÓÙ·) ·fi ÙÔ ™·Ú·‚¿ÏÈ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·). ∆Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ ¢›ψ̷ Ù˘ ÃÈÏÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÍȈı› Î·È ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È ÙÔÓ Î·Ï› Ó· ¿ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ¢ËÌËÙ˙¿Ó·Ó Î·È Ó· ¤ÏıË ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚˆÓ. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔ ™·Ú·‚¿ÏÈ “ÂÎ Ù˘ ¶ÔÏÈÔÚΛ·˜ ¶·ÙÚÒÓ” ÛÙȘ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 1822. “∞‰ÂÏʤ Î·È ÁÂÓÓ·Èfiٷ٠ÃÈÏ›·Ú¯Â, ¢ËÌËÙÚ¿ÎË […] ™Â ·Û¿˙ÔÌ·È ·‰ÂÏÊÈÎÒ˜ - π‰Ô‡ ÛÔ˘ ÂÚÈÎÏ›ˆ ÙÔ ¢›ψ̷ Ù˘ ÃÈÏÈ·Ú¯›·˜ ÛÔ˘ fiÔ˘ Ù·‡ÙË ÙËÓ ÒÚ· Ì ÂÛÙ¿ÏË ·Ú¿ Ù˘ ¢ÈÔÈ΋Ûˆ˜ […]. ÀÔ120


ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË, ¤Ó· ʇÏÏÔ, Ì›· ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÂÏ›‰· 13 ÛÙ›¯ˆÓ. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 2500-3500 [27,5x18,5.] 827 “∂§§∏¡π∫∞ Ã√¡π∫∞”, ∂Ù¿ ʇÏÏ·: ªÂÛÛÔÏfiÁÁÈÔÓ 25 πÔ˘Ï›Ô˘ - 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1824. ∆· Ù‡¯Ë: ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 61 ¤ˆ˜ Î·È 67 Û˘Ó¯fiÌÂÓÔÈ. ªÂ ›¯ÓË ˘ÁÚ·Û›·˜. Û. 7 ÙÂÙÚ·Û¤Ïȉ·. 650-900 828 [∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ £.] FRIEDEL A., §ÈıÔÁÚ·Ê›· ¤Á¯ÚˆÌË ˘‰·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË, “THEODORE COLOCOTRONI”, Á’ ¤Î‰., §ÔÓ‰›ÓÔ 1827. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30,2x24,2 ÂÎ.] 300-350 829 [ª¶√∆™∞ƒ∏™ ¡.] FRIEDEL A., §ÈıÔÁÚ·Ê›· ¤Á¯ÚˆÌË ˘‰·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË, “NOTIS 250-300 (CONSTANTINE) BOTZARISI”, Á’ ¤Î‰., §ÔÓ‰›ÓÔ 1827. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [30x23,5 ÂÎ.] 830 [∫√§∂T∆∏™ πø∞¡..] FRIEDEL A., §ÈıÔÁÚ·Ê›· ¤Á¯ÚˆÌË ˘‰·ÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË, “JOHANNES 200-250 COLLETTIS”, Á’ ¤Î‰., §ÔÓ‰›ÓÔ 1827. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [32x24 ÂÎ.] 831 ºπ§∏ªø¡ πø∞¡¡∏™, ¢√∫πªπ√¡ π™∆√ƒπ∫√¡ ¶∂ƒπ ∆∏™ ºπ§π∫∏™ ∂∆∞πƒπ∞™, ÂÓ ¡·˘Ï›·, ÂÎ Ù˘ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ £. ∫ÔÓÙ·Í‹ Î·È ¡. §Ô˘Ï¿ÎË, 1834. ÀÁÚ·Û›· ÛÙ· ʇÏÏ·, ÊıÔ180-360 Ú¤˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· (ÛÂÏ. 386-399). ¢ÂÌ., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 399. 832 [∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ π. £.] ∂§§∏¡π∫∞ À¶√ª¡∏ª∞∆∞ ‹ÙÔÈ ∂¶π™∆√§∞π ∫∞π ¢π∞º√ƒ∞ ∂°°ƒ∞º∞ ∞º√ƒø¡∆∞ ∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏¡ ∂¶∞¡∞™∆∞™π¡ ·fi 1821 ̤¯ÚÈ 1827, Û˘ÏÏÂÁ¤ÓÙ· ÌÂÓ ˘fi ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚ·Ù‹ÁÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÂΉÔı¤ÓÙ· ˘fi Ã.¡. ºÈÏ·‰ÂÏʤˆ˜, Ù˘. Ã. ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ô˘, 1856. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 622. 90-180 833 ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√™ ∫., °∂øƒ°π√™ ∫∞ƒ∞´™∫∞∫∏™ ηٿ ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÚÔ˘˜ ‚ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ù· Â›ÛËÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ¿ÏÏ·˜ ·ÍÈÔ›ÛÙÔ˘˜ Âȉ‹ÛÂȘ, Ù˘. ¡È΋ٷ ¶¿ÛÛ·ÚË, 1867. ªÂ ͢ÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫·Ú·˚ÛοÎË ÚÔ Ù˘ ÛÂÏ. Ù›ÙÏÔ˘ Î·È Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ90-180 ¯‹˜, ÂÏ·ÊÚÒ˜ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, Û. 152. 834 •∂¡√™ ™∆∂º∞¡√™, ∏ ∏ƒøπ™ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø™ ·fi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1821-1828, ÙfiÌÔ˜ ∞’ & µ’ [‰ÂÌ. Ì·˙›], Ù˘. ÕÁÁÂÏÔ˘ ∫·Ó·ÚÈÒÙÔ˘, 1874. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 90-180 384+338+ηٿÏÔÁÔ˜ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ. 835 µ∞ƒ£√§¢∏™ ∫.ª., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, ̤ÚÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ∞fi ÙÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙÔ˘ (∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜) ̤¯ÚÈ Ù˘ ÂÓËÏÈÎÈfiÙËÙÔ˜ ÙÔ˘ µ·ÛÈϤˆ˜ ŸıˆÓÔ˜, 1828-1833, ÌÂÙ·ÊÚ·Ûı›۷ ÂÎ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘fi ∞°°∂§√À µ§∞Ã√À, ÂΉ. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜, 1876. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, 50-70 ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 807. 836 ª∞∫ƒ∞∫∏™ ∞¶√™∆., §√°√π ∂π∫√™π ı¤Ì· ¤¯ÔÓÙ˜ ∆√ ∂ƒ°√¡ ∆√À 1821, ÂÎʈÓËı¤ÓÙ˜ 80-100 ÂÓ ÙË Ï·Ù›· Ù˘ “√ÌÔÓÔ›·˜”, Ù˘. ∞.¡. ∫·ÛÙÚÈÒÙÔ˘, 1886. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 216. 837 ∆ƒπ∫√À¶∏™ ™¶., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø™, ÂÈıˆÚËı›۷ Î·È ÂȉÈÔÚıˆı›۷ ˘’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜, ÂΉ. Á’, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∞ÛÏ¿ÓË, Ù˘. Ù˘ “flÚ·˜”, 1888. Ù. 4 (‰ÂÌ. Û 2 ÙfiÌÔ˘˜ Ì ٷ ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·). ™ÙÔÓ ∞’ ÙfiÌÔ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÊˆÙ. ÙÔ˘ 80-90 ™. ∆ÚÈÎÔ‡Ë. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘. (2) 838 [∫√ƒ∞∏™] ∞¢∞ª∞¡∆π√À ∫√ƒ∞∏ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ Â˘ÚÂı¤ÓÙˆÓ, ÙfiÌÔ˜ 7Ô˜ ÂÚȤ¯ˆÓ ∆∞™ ∫ƒπ∆π∫∞™ ™∏ª∂πø™∂π™, ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ ∫∞π ¢π√ƒ£ø™∂π™ ∆√À ∂À∫§∂∂™∆∞∆√À ∞¡¢ƒ√™ ∂π™ ∆√ §∂•π∫√¡ ∏™ÀÃπ√À Ù˘ ÂΉfiÛˆ˜ ∞Ï‚¤ÚÙË, ÂÈ̤ÏÂÈ· ¡.ª. ¢·Ì·Ï¿, Ù˘. 40-50 ∞Ó¤ÛÙË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ô˘, 1889. ºıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔ‰., Û. 152. 121


839 POUQUEVILLE F.C.H.L., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø™ ‹ÙÔÈ ∏ ∞¡∞°∂¡¡∏™π™ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, ÌÙÊÚ. •. ∑˘ÁÔ˘Ú¿, ÂΉ. ∞ı. ∆˙ÂÏ¿ÙÔ˘ Î·È °. º¤ÍË, Ù˘. ∞.¡. °Ú›ÌË, 1890, (1Ô˜ & 2Ô˜ ÙfiÌÔ˜ ‰ÂÌ. Ì·˙›). √ÏÔÛ¤Ïȉ˜ ͢ÏfiÁڷʘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™Ô˘ÏÈÒÙË, §¿ÌÚÔ˘ µÂ˝ÎÔ˘, ¶ÂÙÚfiÌÂË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, §¿˙·ÚÔ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙË, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î.¿. ¢ÂÌ., Û.295+319. 50-100 840 JURIEN DE LA GRAVIERE, π™∆√ƒπ∞ ∆√À ¡∞À∆π∫√À ∆ø¡ ∞ƒÃ∞πø¡ ∂§§∏¡ø¡ (ÙfiÌÔ˜ 1Ô˜) - π™∆√ƒπ∞ ∆√À À¶∂ƒ ∞¡∂•∞ƒ∆∏™π∞™ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡ ∞°ø¡√™ ∫Àƒπø™ ∆√À ¡∞À∆π∫√À (ÙfiÌÔ˜ 2Ô˜), [Ù. 2, ‰ÂÌ. Ì·˙›], ÌÙÊÚ. ÌÂÙ¿ ÚÔÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÂˆÓ ˘fi ∫ø¡™∆. ¡. ƒ∞¢√À, ÌÂÙ¿ ÂÈÎfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙfiÌÔ, ÂΉ. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ 1890 Ô ÚÒÙÔ˜ ÙfiÌÔ˜, Î·È ÂΉ. πˆ¿ÓÓ˘ ¡fiÙ·Ú˘ 1894 Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙfiÌÔ˜. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, Û. 430+339. 60-90 841 √π∫√¡√ª√¶√À§√™ ∏§π∞™, π™∆√ƒπ∞ ∆√À ∂§§∏¡√∆√Àƒ∫π∫√À ¶√§∂ª√À, ·fi Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ∫ÚËÙÈ΋˜ ∂·Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ¤Ú·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÁÚ·Ê›۷ Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ÂÈÛ‹ÌˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÛÙ¤ÚˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂΉ. °ÂˆÚÁ. ¢. º¤ÍË, 1897. ªÂ ͢ÏÔÁڷʛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 180-320 1179. 842 ÃÀ™∞¡£∞∫√¶√À§√™ ºø∆., ∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞∆∞ ¶∂ƒπ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø™, Û˘ÁÁڷʤÓÙ· ÌÂÓ ˘fi ºˆÙ›Ô˘ ÃÚ˘Û·Óı·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ˘·ÛÈÛÙÔ‡ 60-90 ÙÔ˘ £. ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 1899, Ù. 2. ¢ÂÌ., Û. 562+483. (2) 843 §√ƒ¢√™ ª¶∞Ωƒ√¡, ∆∞ ∆ƒ∞°√À¢π∞ ∆√À °π∞ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞, ÌÙÊÚ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ª‡ÚÙ·, Ù˘. ∂. & π. ªÏ·˙Ô˘‰¿ÎË, 1924. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î‰. 419/425. ªÂ ÔÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ µ‡25-30 ÚˆÓ·. ¢ÂÌ., Û. 116. 844 MILLER WIL., π™∆√ƒπ∞ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À §∞√À (1821-1921), ÌÙÊÚ. ÂÎ Ù˘ ∞ÁÁÏÈ΋˜ 55-75 ˘fi ∫ÒÛÙ· ∫·ÈÚÔʇÏÏ·, ¤Î‰. ∂Ù·ÈÚ›·˜ “∆‡Ô˜”, 1924. ¢ÂÌ., Û. 198. 845 [µÀƒø¡] PUAUX RENE, LE TOMBEAU DE LORD BYRON, Paris 1924. ∞ÚÈıÌË̤ÓË ¤Î70-80 ‰ÔÛË, ·Ú. 38/550. ™Î›ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÏ›‰· Î·È ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ. Û. 88. 846 ∆ƒπ∫√À¶∏™ ™¶Àƒ., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø™, ¤Î‰ÔÛȘ Ù˘ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰Ô˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË, ÌÂÙ¿ ÚÔÏfiÁÔ˘ ∫ˆÛÙ‹ ¶·Ï·Ì¿, ÂΉ. π.¡. ™È‰¤Ú˘ 1925, Ù. 4 90-180 ‰ÂÌ. Ì·˙›. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 264+274+278+312. 847 ∞¡¡π¡√™ ª¶∞ª¶∏™, π™∆√ƒπ∫∞ ™∏ª∂πøª∞∆∞ ÌÂÙ¿ ÔÏÏÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∞ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤ˆ˜ ∞Ó‰ÚÔ‡ÙÛÔ˘, ¡ÔÛÔÎfiÌÔÈ Î·È ∫ÔÌÔÁÈ·ÓÓ›Ù·È, √È ºÈϤÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ 1821, ∏ ÃÔϤڷ ÙÔ˘ 1854, ∞È ÛÙÔÏ·› ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ∞È ∞ı‹Ó·È ηٿ ÙÔ 1850, πÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÕÛÌ·ÙÔ˜, √ ¶·Ô˘Ï¿Î˘, ∂ÎÛÙÚ·Ù›· πÂÚ¤ˆÓ, √ µ‡ÚˆÓ ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È, ∏ ŒÓˆÛȘ Ù˘ ∂Ù·Ó‹ÛÔ˘), Ù˘. 50-60 ∂ÛÙ›·. ∆·Ï·ÈˆÚË̤ÓË ‚È‚ÏÈÔ‰., ¯Ú‹˙ÂÈ ÂȉÈfiÚıˆÛ˘, Û. 659. 849 ™¶Àƒ√ªπ§π√™, ∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞∆∞ ∆∏™ ¢∂À∆∂ƒ∞™ ¶√§π√ƒ∫π∞™ ∆√À ª∂™√§√°°π√À 1825-1826, (ÂȘ ÙÈÌ‹Ó Ù˘ ÂηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›‰Ô˜ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ∏ÚˆÈ΋˜ ºÚÔ˘80-160 Ú¿˜), ¤Î‰. 1926. ¢ÂÌ., Û. 151. 850 •∂¡√™ ™∆∂º∞¡√™, ∏ ∏ƒø´™ ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø™, ‹ÙÔÈ ÛÎËÓ·› ÂÓ ∂ÏÏ¿-

122


‰È ·fi ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 1821-1828, ÂΉ. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ & ¢ÂÏ‹˜, 1927. ∞Ó·Ù‡ˆÛË Ù˘ ·’ ¤Î‰. ÙÔ˘ §ÔÓ50-60 ‰›ÓÔ˘ (1861) Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ·’ ¤Î‰ÔÛË. ™. 736. 851 ºø∫∞™ ¢∏ª., ∏ ¡∞Àª∞Ãπ∞ ∆√À ¡∞µ∞ƒπ¡√À 1827-1927 (∂ηÙÔÓÙ·ÂÙËÚ›˜ ¡·‚·Ú›ÓÔ˘), ¤Î‰ÔÛȘ ¡·˘ÙÈ΋˜ ∂ÈıˆڋÛˆ˜ 1927. √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È 1 ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˘ 65-85 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ™. 126+1. 852 ¶∂∆ƒ∞∫∞∫√™ ¢∏ª., ∫√π¡√µ√À§∂À∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, ÈÛÙÔÚÈ΋, ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ÎÚÈÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Â› ÙË ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÓÂΉfiÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ, ÌÂÙ¿ ÂηÙfiÓ ÂÍ‹ÎÔÓÙ· ʈÙÔÙ˘ÈÒÓ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ, ÙfiÌÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ∞°ø¡∂™ ∆∂™™∞ƒø¡ ∞πø¡ø¡ À¶∂ƒ ∆∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ ·fi Ù˘ ∞ÏÒÛˆ˜ ̤¯ÚÈ Ù˘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1843 (1453-1843), 50-70 ÂΉ. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘. ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê·. Û. 508+16. 853 ∂À∞°°∂§∞∆√™ Ã∏™∆√™, √π ºπ§∂§§∏¡∂™, Ù˘. ∞ÁÁ. ∫ÏÂÈÛÈÔ‡ÓË, 1938. µÈ‚ÏÈÔ‰. Ù¤45-65 ¯Ó˘ “°Ú˘·ÂÙfi˜”, Û. 76. 854 ∫∞§∞∆∑∏™ ∫ø™∆∞™, ªÂÁ¿Ï˜ ªÔÚʤ˜: ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ Àæ∏§∞¡∆∏™ 1792-1828, ÂΉ. 50-80 ª. µ·ÛÈÏ›Ԣ, 1941. √ÏÔÛ¤Ïȉ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ºÒÙË ∫fiÓÙÔÁÏÔ˘. §ÈÓfi‰ÂÙÔ, Û. 203. 855 [Àæ∏§∞¡∆∏™ ∞§∂•.], ¢‡Ô ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞. À„ËÏ¿ÓÙË: ∫∞§∞¡∆∑∏ ∫ø™∆∞, “∞§∂•∞¡¢ƒ√™ Àæ∏§∞¡∆∏™ 1792-1828”, ÂΉ. ª. µ·ÛÈÏ›Ԣ, 1941. [Ì·˙›] °∞∆√¶√À§√À ¢., “∞§∂•∞¡¢ƒ√™ Àæ∏§∞¡∆∏™, √ ∂£¡π∫√™ ∏ƒø™ ∆√À 60-80 ∂π∫√™π∂¡∞”, ÂΉ. ∂Ï¢ıÂÚÔ˘‰¿Î˘, [¯.¯.]. ¢ÂÌ. (2) 856 [¶PøTOæA§TH™ E.], ∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞∆∞ TH™ E¶ANA™TA™Eø™, ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉfiÛˆ˜ ∂ÌÌ. °. ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘, ÂΉ. °. ∆ÛÔ˘Î·Ï¿, 1955-57, 20 ÙfiÌÔÈ. ™ÙÔÓ 20fi ÙfiÌÔ (ÛÂÏ. 100-200 221-274) ÂÚȤ¯ÂÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. (20) 857 [¢∏ª√™ π∂ƒ∞™ ¶√§∂ø™ ª∂™√§√°°π√À], ∂¤ÙÂÈÔ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, Â¤ÙÂÈÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ µ‡ÚˆÓÔ˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛˆÓ. Û. 1. [Ì·˙›] π∂ƒ∞ ¶√§π™ ∆√À ª∂™√§√°°π√À, 15-20 ¶ƒø∆∞£§∏∆ƒπ∞ ∆√À ∞°ø¡√™ ∆∏™ ∂§∂À£∂ƒπ∞™ (Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ). Û. 4. (2) 858 ∞£∏¡∞π√™ ∞πªπ§π√™, √ §∏™∆∞ƒÃ√™ ¡∆∞µ∂§∏™ ∫∞π ∏ ∞πê∞§ø™π∞ ∆ø¡ °∞§§ø¡ ∞•πøª∞∆π∫ø¡, ÂΉ. “¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜”, [¯.¯. 1970 ÂÚ.]. ¶ÚfiÏÔÁÔ˜ Î·È ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ∞. ∫¿ÛÛË. ¶·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô “§·˚΋˜” ÂΉfiÛˆ˜ Ê˘ÏÏ¿‰ˆÓ (45 ʇÏÏ·), [1915-1920 ÂÚ.], 50-75 ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ ™. ÃÚËÛÙ›‰Ë Î·È ª. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. Û. 783. 859 “∆√ §∂À∫øª∞ ¶∂Ω∆π∂”, ∏ ∂§∂À£∂ƒ∏ ∂§§∞™ ∫∞π ∏ ∂¶π™∆∏ª√¡π∫∏ ∞¶√™∆√§∏ ∆√À ª√ƒ∂ø™, ∆∏™ ™À§§√°∏™ ™∆∂º∞¡√À µ∞§§π∞¡√À, ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Û¯fiÏÈ· ÈÓ¿ÎˆÓ ∞Á¿Ë ∞. ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, ¤Î‰. ∂ıÓÈ΋˜ ∆Ú·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1971. ªÂ 11 Û¯¤‰È· Î·È 69 ˘‰·ÙÔÁڷʛ˜. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ª. ™ÎÈ·‰·Ú¤ÛË Î·È ∫. ¶·Û¯·Ï›‰Ë, ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¯·Ú¿ÎÙË ∆. ∫·ÙÛÔ˘Ï›90-180 ‰Ë. ™¯. ¶Ï¿ÁÈÔ Ê‡ÏÏÔ, ÏÈÓfi‰ÂÙÔ Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·, Û. 107. 860 [ª∂™√§√°°π] π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ¢À∆π∫∏™ Ã∂ƒ™√À ∂§§∞¢√™, Ô›ËÌ· ·ÏÔ‡Ó ÂÚȤ¯ÔÓ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·Ó ÙÔ˘ √Ì¤Ú ¶·Û¿, ƒÔ˘Û› ¶·Û¿, πÛÔ‡Ê ¶·Û¿, Î·È πÛÌ·‹Ï ¶·Û¿, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ X. ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfiÓ ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹Ó ÙˆÓ ∆Ô‡ÚÎˆÓ ‹ÙȘ Û˘Ó¤‚Ë Î·Ù¿ ÙÔ 1822 […] ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·Ó ÙÔ˘ ™ÎfiÓ‰Ú· Î·È ÙÔ˘ √Ì¤Ú ¶·Û¿, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ȉ›·˜ Â·Ú¯›·˜ […], ÂÓ ªÂÛÔÏÔÁÁ›ˆ, ÂÎ Ù˘ ∆˘ÔÁÚ·Ê›·˜ ¢ËÌ. ªÂÛıÂ123


Ó¤ˆ˜, 1824. ∆Ô Ô›ËÌ· ¤ÁÚ·„Â Ô ™Ù·ÛÈÓfi˜ ªÈÎÚÔ‡Ï˘ Î·È Ô ™˘Ú›‰ˆÓ ¶·È‰¿ÎÔ˜ ÙÔ Ù‡ˆÛ ÂȘ ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔÓ ÛÊÚ·Á›˜ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ äÚÛÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤ÙÔ˜ 1821. ºˆÙÔÙ˘25-30 È΋ Â·Ó¤Î‰ÔÛȘ πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1971. ™. 24. 861 ™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∫.¢., ∏ ¶√§π√ƒ∫π∞ ∆∏™ ∞ƒ∆∏™ ∆√ 1821, ¤Î‰. 1972. ªÂ ¤Ó· ‰ÈÛ¤ÏÈ30-45 ‰Ô ۯ‰ȿÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ÕÎÔÔ. ™. 73 862 ¡∞µ∞ƒπ¡√ - 20 √∫∆øµƒπ√À 1827, ¶·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô, ¤Î‰. πÛÙÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ıÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 1977, ÁÈ· Ù· 150 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ¡·˘Ì·¯›· ÙÔ˘ ¡·‚·Ú›ÓÔ˘. ŒÎ‰ÔÛË 350 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ. ∫›ÌÂÓÔ - ÂÈ̤ÏÂÈ· π.∫. ª·˙·Ú¿Î˘. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ‚È‚ÏÈÔ‰. Ï˘Ù¿ ʇÏÏ·, Û. 4+7 ÂÈÎ. 90-140 ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. 863 ∫∞∑∞¡∆∑∏ µ∞™π§∂π∞, “∞£∞¡∞™π√™ ¢π∞∫√™”. MÓËÌÂȷ΋ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ¯·Ú·ÎÙÈ΋ Û ¯·ÏÎfi (Ù¯ÓÈ΋ ÂͤϷÛ˘ - ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ÌÔÚÊ‹) Ì ÚÔÛı‹ÎË ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ 1800-2500 ‚ÂÚÓÈÎÈÔ‡, ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, 1983. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [53x42 ÂÎ.] µÏ¤ ηÈ: 36, 875, 797, 872, 687, 759, 570, 600, 864, 211, 240

56. ¡∂√∂§§∏¡π∫√ ∫ƒ∞∆√™ – 19Ô˜ ∞πø¡∞™ [864-878] 864 “L’ETOILE”, ¶·Ú›ÛÈ 4 ª·˝Ô˘ 1827. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› fiÙÈ «À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ∂ıÓÈΤ˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë Ì›· ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ› (Ë ·Ú¯·›· ∂ÚÌÈfiÓË). ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰Â ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ ÂÚ› ÚÔÛ¯ԇ˜ Û˘Ó·ıÚÔ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Î·ÚÔÊfiÚËÛ·Ó. ∏ ÚÒÙË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 72 ̤ÏË Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·fi 84. ∂›Û˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ªÔÚ·‚›·˜ fiÙÈ Ô Ú›ÁÎË„ ∞ϤͷӉÚÔ˜ À„ËÏ¿ÓÙ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ 1821 ‹Ù·Ó ‰¤ÛÌÈÔ˜ ÛÙÔ ÊÚÔ‡80-100 ÚÈÔ ªÔÓÁο˙ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘». 865 ¶ƒ∞∫∆π∫∞ ∆ø¡ ™À¡∂¢ƒπ∞™∂ø¡ ∆∏™ °∂ƒ√À™π∞™, ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ∞’, ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∞’, 18441845 & ™‡ÓÔ‰Ô˜ µ’ 1845-1846, Ù. 2, Ù˘. °. µÏ·ÛÛ·Ú›‰Ô˘, 1846. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË 80-120 Ú¿¯Ë, Û. 815. (2) 866 [GRECIA - £˘ÚÂfi˜], £˘ÚÂfi˜ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜, (™Ù·˘Úfi˜, ÂıÓfiÛËÌÔ, ÎÔÚÒÓ· Î·È ‰¿ÊÓ˜), [1850 45-60 ÂÚ.], “µ·Û›ÏÂÈÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜”, Ù‡. ªÈÏ¿ÓÔ, ÏÈı. Bartotti. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [20,5x13,5 ÂÎ.] 867 √À∞π§∞¡¢√™ ºƒ∞°∫π™∫√™, ™∆√πÃ∂π∞ ∆∏™ ∏£π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™, [ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi: ŸıˆÓ·, ∫. ∫·Ó¿ÚË, ∞. §fiÓÙÔ, ¢Ú. ª¿ÓÛÔÏ·, §. ªÂÏ¿) ÌÂÙ¿ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜], Ù˘. ¡ÈÎ. ∞ÁÁÂÏ›‰Ô˘, 1855. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ100-200 ¯‹˜, Û. 359. 868 [Àæ∏§∞¡∆∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ (1835-1886)], ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ‰Èψ̿ÙË. •˘ÏÔÁÚ·Ê›· ۯ‰ȷṲ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Rochlitzer, [1860 ÂÚ.]. ™˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ (fiÈÛıÂÓ). ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [15x15 ÂÎ.] 20-30 869 [MONTENEGRO] “L’ILLUSTRAZIONE POPOLARE”, •˘ÏÔÁÚ·Ê›·, “IL PRINCIPE E LA 45-60 PRINCIPESSA DEL MONTENEGRO”, [1879 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [23,5x15,5 ÂÎ.] 870 ∆™√∫√¶√À§√™ °., Ã∞ƒπ§∞√™ ∆ƒπ∫√À¶∏™, ‚ÈÔÁÚ·Ê›·, ÂΉ. °. º¤ÍË, 1896. ¢ÂÌ., Û. 80-120 384.

124


871 [∂§§∏¡√-∆√Àƒ∫π∫√™ ¶√§∂ª√™] “LE PETIT PARISIEN”, 2/5/1897, “La Guerre Turco-Greque”, (ÂÈÎfiÓ˜ ·fi: ª¿¯Ë ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ™˘ÌÏÔ΋ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ÿÚÙ˘ ÂÌÔϤÌÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÀÔ˘ÚÁÔ› ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ, ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ & ∆Ô‡ÚÎÔ˜ 60-70 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘). 872 §∞ª¶ƒ√À ™¶Àƒ., ¡∂√™ ∂§§∏¡√ª¡∏ªø¡, ÙÚÈÌËÓÈ·›ÔÓ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÓ ™‡ÁÁÚ·ÌÌ·, Û˘ÓÙ·ÛÛfiÌÂÓÔÓ Î·È ÂΉȉfiÌÂÓÔÓ ˘fi ™˘Ú. ¶. §¿ÌÚÔ˘, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ù. 16, 1904-1916, (12 ·˘ıÂÓÙÈÎÔ› ÙfiÌÔÈ Î·È 3 Û ʈÙÔÙ˘È΋ ·Ó·Ù‡ˆÛË µ·Û. ¡. °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë). ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™ÙÔÓ ÙfiÌÔ ÙÔ˘ 1904 ·Ó·‰ÈÏ. ›Ó·Î·˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, Ù˘ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ó·‰ÈÏ. ›Ó·Î·˜ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô “√ ∞¯ÂÏÒÔ˜, ∂ÊËÌÂÚ›˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ äÚÛÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ […] ∂Ó µÚ·¯ˆÚ›ˆ ÙË 24 ºÂ90-120 ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1822”, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¡. §Ô˘ÚÈÒÙ˘. (15) 873 ª∂¡∆∑√™ µ.°. - ∫Àƒπ∞∑∏™ ¢.°., ∆∞ ªÀ™∆∏ƒπ∞, ∞µ¢√À§ Ã∞ª∏∆ ÙÔ˘ µ’ ‹ √ ∂ƒÀ£ƒ√™ ™√À§∆∞¡√™ (1876-1909), ÌÂÙ¿ 50 ÂÈÎfiÓˆÓ ·fi ËÁ¿˜ ·˘ıÂÓÙÈο˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ100-200 ÓÔ‡ÔÏË 1909. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 670. 874 ¡∂∂∑∂ƒ Ãπ™∆√º√ƒ√™, ∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞∆∞ ∆ø¡ ¶ƒø∆ø¡ ∂∆ø¡ ∆∏™ π¢ƒÀ™∂ø™ ∆√À ∂§§∏¡π∫√À µ∞™π§∂π√À, ÌÙÊÚ. ÂÎ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡, ÂÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘90-180 fiÏÂÈ, Ù˘. ∞. ∫ÔÚÔÌËÏ¿, 1911. ™. 264. 875 ∞™¶ƒ∂∞™ °∂øƒ°π√™, ¶√§π∆π∫∏ π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ¡∂ø∆∂ƒ∞™ ∂§§∞¢√™, ÙfiÌÔ˜ ∞’ 1821-1865 & ÙfiÌÔ˜ µ’ 1865-1900, [Ù. 2 ‰ÂÌ. Ì·˙›], ¤Î‰. 1922-1923, ÌÂÙ¿ 215 ÚÔÛˆÔÁÚ·ÊÈÒÓ 70-80 Î·È ·˘ÙÔÁڿʈÓ. µÈ‚ÏÈÔ‰., ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 295+288. 876 [µ∞™π§π™™∞ √§°∞] ∫∞ƒ√§√À π√À§π∞, √§°∞, ∏ µ∞™π§π™™∞ ∆ø¡ ∂§§∏¡ø¡, 22 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1851 - 19 πÔ˘Ó›Ô˘ 1926, ¤Î‰. [1934]. ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË Ù˘ πÔ˘Ï›·˜ ¡. ∫·ÚfiÏÔ˘. ¶¿ÌÔÏϘ ʈÙ. ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. √È ÂÈÎfiÓ˜ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÊˆÙÔ60-90 ÙÛÈÁÎÔÁÚ¿ÊÔ ∂. ÷ÏÎÈfiÔ˘ÏÔ. ™. 406. 877 µƒ∞∆™∞¡√™ ¢∏ª√™, ∏ π™∆√ƒπ∞ ∆ø¡ ∂¡ ∂§§∞¢π ∂¶∞¡∞™∆∞™∂ø¡ 1824-1935, ¤Î‰. Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ ÙˆÓ ∞Ó·‹ÚˆÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÔÏϤ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ 80-90 ÂÔ¯‹˜. ™. 388. 878 ∫∞πƒ√ºÀ§§∞™ ∫ø™∆∞™, ¶∞À§√™ ∫∞§§π°∞™, ∏ ∑ø∏ ∫∞π ∆√ ∂ƒ°√¡ ∆√À, ¤Î‰. 1937. 45-60 ŒÎ‰ÔÛË 250 ·ÓÙÈÙ‡ˆÓ, ·Ú. 109. ™. 144. µÏ¤ ηÈ: 844, 836, 832, 613, 639, 603

57. µ∞§∫∞¡π∫√π ¶√§∂ª√π – ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏ ∂∫™∆ƒ∞∆∂π∞ – ∞’ ¶∞°∫√™ªπ√™ ¶√§∂ª√™ [879-889] 879 [ª∞Ã∏ §∞Ã∞¡∞ - ª∞∫ƒ√¶√À§√™ °. ¶∂∆ƒ√™] ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·, ·ÏÈ¿ ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ˘ ∞Óı˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ (ÙÔ˘ 3Ô˘ §fi¯Ô˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶Â˙ÈÎÔ‡ ·fi ÙË §·Ì›·) ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ (1890-1913). ∞‚›ˆÛ ÛÙË ÔχÓÂÎÚË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ §·¯·Ó¿ (µ’ µ·ÏηÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜) 21/6/1913 (8.500 ŒÏÏËÓ˜ ÓÂÎÚÔ›). ◊Ù·Ó ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ §·ÌȤˆÓ π. ª·ÎÚfi80-120 Ô˘ÏÔ˘. ™Â Ï·›ÛÈÔ (¯Ú‹˙ÂÈ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘), ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [50x60 ÂÎ.]

125


880 [µ∞™π§π∫∏ ∂§§∏¡π∫∏ √π∫√°∂¡∂π∞, 1913] “L’ILLUSTRATION”, ¶·Ú›ÛÈ 22 ª·ÚÙ›Ô˘ 1913. √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ “La Famille Royale de Grèce à Salonique” ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ µ·ÛÈϤ· °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ µ·Û›ÏÈÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. (™ÙËÓ ÂχıÂÚË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·). E›Û˘ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ fiψ˜. ÕÚıÚ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜. ™¯. º‡ÏÏÔ˘. 60-70 881 ∞π µ√À§°∞ƒπ∫∞π øª√∆∏∆∂™, ∂¡ ∆∏ ∞¡∞∆√§π∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞ ∫∞𠣃∞∫∏ 19121913, ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÎı¤ÛÂȘ, ¤ÁÁÚ·Ê·, Â›ÛËÌÔÈ Ì·ÚÙ˘Ú›·È, Ù˘. ¶.¢. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, 1914. ªÂ ·ÊȤڈÛË ∞. ∫¤Ê·ÏÔ˜. ªÂ ʈÙ. ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢ÂÌ., Û. 360 50-100 882 [KøN™TANTINOY¶O§H - “L’ILLUSTRATION”, ¶¤Ó٠ه¯Ë: 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, 8 & 15 ª·˝Ô˘, 12 πÔ˘Ó›Ô˘, 3 πÔ˘Ï›Ô˘. ∂ÎÙÂÓ‹ ¿ÚıÚ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ™¯. ʇÏÏÔ˘. (5) 60-80 883 KYRIAKIDES EPAMINONDAS, LA GRECE ET LA GUERRE EUROPEENNE, NEUTRALITE NEFASTE, lib. Eleutheroudakis & Bart, 1916. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. ºıÔÚ¤˜ 50-60 ÛÙ· ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Û. 103. 884 ª¶√∆™∞ƒ∏™ ¢. ¡√∆∏™, ∏ ∂§§∞™ ∂¡ ∆∏ ¶∞§∏, ‰È¿ÏÂÍȘ ÁÂÓÔ̤ÓË ÂÓ Ùˆ ı¿ÙÚˆ “√§Àª¶π∞”, ÙË 14 πÔ˘Ó›Ô˘ 1918, A’ ÂÂÙ›ˆ Ù˘ ·ÔηٷÛÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ∫Ú·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙÔ˜ 30-40 ÂÓ ∂ÏÏ¿‰È. ™. 23. 885 ∞£∞¡∞∆√™ ∫ø™∆∞™, ∆√ ∂£¡π∫√¡ ∫π¡∏ª∞ Ãπ√À ∫∞π ªÀ∆π§∏¡∏™, ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÔÓÔÁÚ·Ê›·, ¤Î‰. 1923. ∆·Ï·ÈˆÚË̤ӷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·, Û. 15+134. 45-50 886 ∫∞∑∞∑∏™ ¡∂√∫§∏™, ∏ ¡∂∞ ∂§§∞™ ∫∞π ∏ ¡∂∞ π∆∞§π∞, Ù˘. °·ÏËÓ¿ÎË, 1924 (¶ÚÔÊËÙÈÎfi ÙÔ˘ πÙ·ÏÈÎÔ‡ ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌÔ‡). ™. 111. 45-60 887 ™∆ƒ∞∆∏°√™ •., ∏ ∂§§∞™ ∂¡ ªπ∫ƒ∞ ∞™π∞, ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÈÛÎfiËÛȘ, ¤Î‰. 1925. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 422. 90-180 888 §√µ∂ƒ¢√™ ™¶Àƒ., √ ª∏∆ƒ√¶√§π∆∏™ ™ªÀƒ¡∏™ ÃÀ™√™∆√ª√™, 1929. ∏ ÂÈÎÒÓ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˘, ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ, Ù· ·Ú¯Èο ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· ÙÂÏÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Âۯ‰ȿÛıËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ∫ˆÛÙ‹Ó ¶·Úı¤ÓË. ¢›¯ÚˆÌË ¤Î‰ÔÛË, Ì·‡ÚÔ - ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂÏ¿ÓÈ. ªÂ ·ÊȤڈÛË ÙÔ˘ Û. (ÛÂ Ï˘Ùfi ʇÏÏÔ). ºıÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ú¿¯Ë, Û. 221. 70-120 889 ™∆ƒ∞∆∏°√™ •∂¡√ºø¡, √ ∂§§∏¡√∆√Àƒ∫π∫√™ ¶√§∂ª√™ ∆√À 1912, ÁÂÓÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ·Ó·ÛÎfiËÛȘ, ¤Î‰. Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ “∂ÏÏËÓÈ΋”, ª¿ÚÙÈÔ˜ 1932. ¢ÂÌ., Û. 150+1 ·Ó·80-120 ‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˘. µÏ¤ ηÈ: 501, 402, 626, 896, 584, 643, 579, 248, 339

58. ∂§∂À£∂ƒπ√™ µ∂¡π∑∂§√™ [890-898] 890 [µ∂¡π∑∂§√™ ∂§∂À£∂ƒπ√™, 1894 Ã∞¡π∞], ¢‡Ô ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ÙfiÙ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ∂. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· ˘fiıÂÛË ÓÔÌÈ΋ (“ÂÈÙ·Á‹”) ÚÔ˜ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ. ∏ ˘fiıÂÛË ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ªÈÏ¿Ï ¡Ù·Ô˘ÛÙ¿ÎË ÎÙËÌ·Ù›·, ηٿ Ã·Ï‹Ì ª·˚ÛÙÚ¿ÎË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆ˜ ÙÔ˘

126


¢‹ÌÔ˘ ÷ӛˆÓ Î·È π‚Ú·‹Ì ªÂ˙ÂÓÙ˙¿ÎË Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÷ӛˆÓ. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, ‰‡Ô ʇÏ950-1400 Ï·, (2 ÛÂÏ›‰Â˜ + 1 ʇÏÏÔ, 1 ÛÂÏ›‰·), Û¯. ∞4. 891 [∂∫§√°π∫√¡ °ƒ∞º∂π√ ∂. µ∂¡π∑∂§√À] ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ °. ∫Ú¤ÌÔ ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÚÔ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ fiÔ˘ ÂÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÙÙÈ΋˜, 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1910. ªÂ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ÛÊÚ·Á›‰·. ŒÓ· ʇÏÏÔ, Ì›· ÁÚ·Ì50-80 ̤ÓË ÛÂÏ›‰·. 892 [™À¡£∏∫∏ µ√À∫√Àƒ∂™∆π√À 1913], “L’ILLUSTRATION”, ¶·Ú›ÛÈ 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1913. √ÏÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ µ·ÛÈϤ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. (™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ª¤ÙˆÔ µ·ÛÈϤˆ˜ - ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ¯¿Ú·ÍË ÔÚ›·˜), ¿ÚıÚÔ ÊˆÙÔÁڷʛ˜. 60-80 ™¯. º‡ÏÏÔ˘. 893 [µ∂¡π∑∂§√™ ∂.] √ ∂§∂À£∂ƒπ√™ µ∞¡π∑∂§√™ ∫∞π ∆√ ∂ƒ°√¡ ∆√À. ¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∂. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Î·È ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÛÈÁÎÔÏÈıÔÁÚ·Ê›·, 1922 ÙÔ˘ ¢. ∫ÔÎfiÙÛË, Ù˘. 50-80 “∂ÛÙ›·”. ªÈÎÚ¿ ÛÎÈ̷ۛٷ ÛÙ· ÂÚÈıÒÚÈ·. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [50x35 ÂÎ.] 894 [µ∂¡π∑∂§√™ - ¶§∞™∆∏ƒ∞™ - ∆™∞§¢∞ƒ∏™], (∫π¡∏ª∞ ∆√À 1935). ∆Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “MIROIR DU MONDE”, 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 1935, ÂÚȤ¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. (µÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ¶Ï·ÛÙ‹Ú·˜, ∫ÔÓ‰‡Ï˘, ∆۷ω¿50-60 Ú˘). ªÂ ʈÙ. ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ. ™¯. ʇÏÏÔ˘. 895 [µ∂¡π∑∂§√™ ∂§∂À£.] ÃÂÈÚfiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ “÷ϤÈ, 2 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1935”, ÚÔ˜ ÙÔÓ °. ºÈÎÈÒÚË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi §·100-150 Έӛ·˜. ™. 4+Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜. 896 ª∂∆∞•∞™ πø∞¡¡∏™, ∏ π™∆√ƒπ∞ ∆√À ∂£¡π∫√À ¢πÃ∞™ª√À (∫∞π ∆∏™ 70-140 ªπ∫ƒ∞™π∞∆π∫∏™ ∫∞∆∞™∆ƒ√º∏™), ¤Î‰. “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹˜”, 1935. ¢ÂÌ., Û. 384. 897 [µ∂¡π∑∂§√™] ª√Àƒ∂§§√™ π.¢., ∞°∞¶∏™∂ ¶√∆∂. OÏfiÎÏËÚË Ë ÚÔÛˆÈ΋ Î·È Î·ı·ÚÒ˜ ȉȈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÊˆÙÂÈÓ‹ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi Ô‡ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ô˘ Î·È ˆ˜ ¤Êı·ÛÂ, ÔÈ ·Á¿˜ Î·È Ù· Ì›ÛË ÙÔ˘, ÔÈ Ô‰‡Ó˜ Î·È ÔÈ ¯·Ú¤˜ ÙÔ˘, ¤Î‰. “∂Ï¢ı¤Ú·˜ ™Î¤„ˆ˜”, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔÓ ∫Ú‹Ù˘, 1936. ∂ÈÎfiÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· ÂÈÛÙÔ60-70 ÏÒÓ. ¢ÂÌ., Û. 192. 898 DIMITROV THEODORE, BULGARIA AND THE LEAGUE OF NATIONS, Historical Documents 1920-1923, Geneve 1986. ∫›ÌÂÓ· Á·ÏÏÈο Î·È ·ÁÁÏÈο. ªÂ ·ÚÈıÌË̤Ó˜ ʈÙÔ40-60 Áڷʛ˜, ¯¿ÚÙ˜ Î·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· ÂÁÁڿʈÓ. ¶·Ófi‰ÂÙÔ, Û. 896. µÏ¤ ηÈ: 411

59. µ’ ¶∞°∫√™ªπ√™ ¶√§∂ª√™ – ∞¡∆π™∆∞™∏ – ∂ªºÀ§π√™ [899-917] 899 HITLER ADOLF, MEIN KAMPF (Mon Combat), traduction exacte de l’édition integrale, 60-90 Paris [¯.¯., 1939 ÂÚ.], Ù. 2 [‰ÂÌ. Ì·˙›], µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË Ú¿¯Ë, Û. 656. 900 ∞µ∂ƒøº ∂À∞°°∂§√™, ™Àªµ√§∏ ∂π™ ∆∏¡ ∂ƒ∂À¡∞¡ ∆√À ¶§∏£À™ªπ∞∫√À 50-80 ¶ƒ√µ§∏ª∞∆√™ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, Ù˘. °ÂÚ. ™. ÃÚ‹ÛÙÔ˘. 1939. ¢ÂÌ., Û. 446.

127


901 ∆√°∫∞™ ¶∂∆ƒ√™ °., ∆√ µπµ§π√ ∆ø¡ ¶∞π°¡π¢πø¡, ÂΉ. ∂.√.¡. 1939. ™¯¤‰È· ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ25-35 ̤ÓÔ˘. ªÂ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·ÊȤڈÛË. ¶ÚÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ªÂÙ·Í¿. ™. 303. 902 [∂¶π™∏ª∞ ∂°°ƒ∞º∞ ∂¶π ∆∏™ ƒ∏•∂ø™ ª∂ ∆∏¡ °π√À°∫√™§∞À´∞¡ ∫∞π ∆∏¡ ∂§§∞¢∞], AUSWARTIGES AMT 1939/41 Nr. 7, µÂÚÔÏ›ÓÔÓ 1941. (¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ º‡ÚÂÚ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÚÌ·ÓÈÎfiÓ §·fiÓ, ¢È·ÎÔ›ÓˆÛȘ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ƒ¿È¯ ÚÔ˜ 80-90 ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÎ‹Ó ∫˘‚¤ÚÓËÛÈÓ Î.¿.). ™¯. 4Ô ÌÂÁ¿ÏÔ, Û. 223. 903 “¶√§∂ªπ∫∏ ™∞∆Àƒ∞”, ∂˘ı˘ÌÔÁÚ·ÊÈÎfi Ù‡¯Ô˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙËÓ ÎˆÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, Û ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê‹Ì·Ù·: µ¿ÚÓ·Ï˘, ¶ˆ. Î·È ¿ÏÏÔÈ, Û ™Î›ÙÛ·: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, ª¤˙Ô˜, ∫·ÛÙ·Ó¿Î˘, ¶·˘Ï›‰Ë˜, ¶ÔÏÂÓ¿Î˘, ∆ÂÚ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜, ÂÈ̤ÏÂÈ· ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ ªÈÙÛ·Í‹ Î·È ∫. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ˘, 1941, [¯.·.Û.]. [¢Â̤ÓÔ Ì·˙›] §∂ø¡π¢∞™ √π∫√¡√ª√À, 1947. ªÂ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÚ¿¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ ¢ÂΤÌ80-120 ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1944. ™. 48. 904 ∞°°∂§√À§∏™ ∞¡∆. (µƒ∞∆™∞¡√™), µƒ√¡∆∞∂π √ √§Àª¶√™ ∞fi ÙË ıÚ˘ÏÈ΋ ÂÔÔÈ›· 90-130 ÙˆÓ ∆ÂÌÒÓ, ÂΉ. “∆· ¡¤· µÈ‚Ï›·”, 1945. •˘ÏÔÁڷʛ˜ ∞. ∆¿ÛÛÔ˘. ™. 82. 905 ¶∞¶∞°√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™, ¢À√ Ã√¡π∞ ™∆∞ ™∆ƒ∞∆√¶∂¢∞ ™À°∫∂¡∆ƒø™∂ø™ ∆∏™ °∂ƒª∞¡π∞™, ÂΉ. “∂›Î·ÈÚ·”, Ù˘. ¶˘ÚÛfi˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ “º›ÏˆÓ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘”, 40-50 1945. ¢ÂÌ. Ì·˙› Ì ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô ÂÍÒÊ˘ÏÏfi ÙÔ˘, Û. 80. 906 ∫Àƒ√À ∞Ãπ§., ∏ ∞¶√º∞™π™∆π∫∏ ∫∞ª¶∏ ∆√À ¶√§∂ª√À, ÂΉ. “∞ÂÙfi˜”, 1946. Û. 167. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ∏ ∂§§∞™ ∂¢ø™∂ ∆∏¡ ¡π∫∏¡, ÂΉ. “∞ÂÙfi˜”, 1945. Û. 267. [‰ÂÌ. Ì·˙› ÙÔ˘ ȉ›Ô˘] ™∫§∞µøª∂¡√π ¡π∫∏∆∞π, ÂΉ. “∞ÂÙfi˜”, 1945. Û. 191. µÈ‚ÏÈÔ‰. ÂÔ¯‹˜, ‰ÂÚÌ¿ÙÈ70-110 ÓË Ú¿¯Ë. 907 ∞•πø∆∏ ª∂§¶ø, ∞£∏¡∞ 1941-1945, ͢ÏÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “÷ڿÎÙ˜ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘”, ÂΉ. ∫·Ú·‚›· 1945. [Ì·˙› Ù˘ ȉ›·˜] ¶ƒø∆√ª∞°π∂™ 1886-1945, ÂΉ. ª·Ú‹ & ∫ÔÚÔ70-100 ÓÙ˙‹, 1945. ªÂ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿˜ ÙÔ˘ 1944. (2) 908 °∞∆√¶√À§√™ ¢., π™∆√ƒπ∞ ∆∏™ ∫∞∆√Ã∏™, ÌÂÙ¿ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ·ÓÂΉfiÙˆÓ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 1940-1944, ÂΉ. ¶. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˘, [1946 ÂÚ.]. T. 4 ‰Â̤ÓÔÈ Ì·˙› Ì ٷ ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ÂÍÒÊ˘ÏÏ·. 90-180 909 ∞π £À™π∞π ∆∏™ ∂§§∞¢√™ ™∆√¡ ¢∂À∆∂ƒ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶√§∂ª√, ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ Ï‡Έ̷, 4 ÁψÛÛÒÓ (∂ÏÏËÓÈο, °·ÏÏÈο, ∞ÁÁÏÈο, ƒˆÛÈο), ∞’ ¤Î‰. 1946. ªÂ ¿ÌÔÏϘ ʈÙ. Î·È ¤Á¯ÚˆÌÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜. ™¯. ʇÏÏÔ˘, ·Ófi‰ÂÙÔ, Ì ÙËÓ ÚˆÙfiÙ˘Ë ÎÔ˘‚ÂÚ150-250 ÙÔ‡Ú·, Û. 180. 910 [¢∏ª√∫ƒ∞∆π∫√ ™√™π∞§π™∆π∫√ ∫√ªª∞] ∂π¢π∫∏ ∂°∫À∫§π√™ ÚÔ˜ Ù·˜ ¡Ô̷گȷο˜, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο˜, ∆ÔÈο˜, ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο˜ Î.Ï.. ÂÈÙÚÔ¿˜, ÙÔ˘˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¢.™. ∫fiÌÌ·ÙÔ˜. ∆ÂÙÚ¿Ê˘ÏÏÔ, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫.∂. ÙÔ˘ ¢.™.∫. §¿ÌË ¡. µÔÏ·Ó¿ÎË. ∂Ó ∞ı‹Ó·È˜ 12 ª·˝Ô˘ 1947. 60-80 911 [°√À¡∞ƒ∏™ ∞¡∆.], ∆∞ ∞¶∞¡∆∞ ∆√À ∞§µ∞¡π∫√À ¶√§∂ª√À, Û˘ÏÏÔÁ‹ ∞ÓÙÒÓË °Ô‡Ó·ÚË, Ù˘. °. ∞ÏÂÍ¿ÎË, ¤Î‰. ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞Ï‚·ÓÈ΋˜ ∂ÔÔÈ›·˜, 1947. ªÂ ʈÙ. 40-50 ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÂÎÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ¿ÏϘ ÂÓÙfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ™. 192. 128


912 À¶√ª¡∏ª∞, ¶∂ƒπ ∞¡∞æ∏§∞º∏™∂ø™ ∆ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ∆ø¡ ∂¶π ∫∞∆√Ã∏™ ¶§√À∆∏™∞¡∆ø¡ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÂÎ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ∆¯ÓÈÎÔ‡ 20-25 ∫fiÛÌÔ˘ µÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1948. ªÂ ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È ÛÊÚ·Á›‰Â˜. ™. 5. 913 [¡√ª∞ƒÃπ∞ ∂Àµ√π∞™ - Ã∞§∫π¢∞] ∆Ú›· ¤ÁÁÚ·Ê·: “∂Ó Ã·ÏΛ‰È 21/2/1948”, “∂Ó Ã·ÏΛ‰È 14/2/1948”, “∂Ó Ã·ÏΛ‰È 17/3/1948”, fiÔ˘ ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙ˜, ˆ˜ ·ÓÙ·ÚÙfiÏËÎÙÔÈ, ˙ËÙÔ‡Ó ‚Ô‹ıÂÈ· 20-25 ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. (3) 914 [∞¡∞°¡øƒπ™∏ ∞¡∆π™∆∞™π∞∫∏™ ¢ƒ∞™∏™] ¢‡Ô ¤ÁÁÚ·Ê·: ∆Ô ÚÒÙÔ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚÈÔÓ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∑ԇ̂ÂÏËÓ fiÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË, ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ã.ƒ. ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ (∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ ™˘ÌÌ¿¯ˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ). ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ™.∞. ∑ԇ̂ÂÏË ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÁÈ· 25-30 ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·Ûȷ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú¿Ûˆ˜. ªÂ ¯·ÚÙfiÛËÌÔ Î·È ÛÊÚ·Á›‰·. (2) 915 ∆∂ƒ∑∞∫∏™ ∞°°., ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶√¶√ππ∞ (1940-1941), ¤Î‰. 1964 Î·È Ì ¤Á¯ÚˆÌÔ ·Ó·‰ÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ˚Ù·ÏÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. 40-50 ™. 224. 916 ∞¡∆ø¡√¶√À§√™ ∫√™ª∞™ ∂ªª., ∂£¡π∫∏ ∞¡∆π™∆∞™π™ 1941-1945, ¤Î‰. 1946, Ù. 3. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ Ú¿¯Â˜, Û. 1829. (3) 90-120 917 KOLONOMOS Z. - VANGELI-VESKOVICH, THE JEWS IN MACEDONIA DURING THE SECOND WORLD WAR (1941-1945), Collection of Documents, Skopje 1986, Ù. 2. ªÂ ÂÎÙÂÓ‹ ÚfiÏÔÁÔ Î·È ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÛÙ· ·ÁÁÏÈο. ∆· ΛÌÂÓ· Â›Ó·È ÛÙ· ™ÎÔ90-140 È·Ó¿. (2) µÏ¤ ηÈ: 561, 723, 565, 766, 346, 347, 593, 223, 348

60. ™À°Ãƒ√¡∏ π™∆√ƒπ∞ [918-940] 918 [¶∞¶∞°√™ ∞.] ¢·ÎÙ˘ÏfiÁÚ·ÊË ÌÔÓÔÛ¤ÏÈ‰Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™ÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ∞. ¶·¿ÁÔ˘ ÚÔ˜ η1-… ıËÁËÙ‹ Ì ¢¯¤˜, 13/2/1950. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [22x16,5]. 919 [¶∞¶∞°√™ ∞§∂•.], “√𠶃ø∆√π ¢ø¢∂∫∞ ª∏¡∂™ ∆∏™ ∫Àµ∂ƒ¡∏™∂ø™ ™À¡∞°∂ƒª√À” 16 ¡√∂ªµƒπ√À 1952 - 16 ¡√∂ªµƒπ√À 1953, √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ™ÙÚ·Ùfi˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·, ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ £¤ÛȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤Î‰. 1953. ™. 226+‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÂÈ25-30 ÎfiÓ˜. 920 [¶∞¶∞°√™ ∞§.], ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù¿Ú¯Ë ∞Ï. ¶·¿ÁÔ˘, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ (Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘) ÚÔ˜ ÙÔÓ µÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î. Ã. ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔÓ, ∞ı‹Ó·È 23 πÔ˘Ó›Ô˘ 35-40 1953. ™. 1. 921 [ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏ - ∏ º∞¡∂§∞ ∆√À ™∆ƒ∞∆πø∆√À] ŒÚ·ÓÔ˜ 1954, Ê¿ÎÂÏÔ˜ “∏ º·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙÔ˘” Î·È Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ¤Ì‚ÏËÌ· ηıÒ˜ Î·È ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ºÚÂȉÂڛ΢ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ï˘¿Ù·È Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ∂Ú¿ÓÔ˘ Ì·˙› Ì ٷ Û˘20-25 ÓÂÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. (2) 922 ∫Àƒ√À ∞§∂•∏™, ∂§§∏¡π∫∏ ∂•ø∆∂ƒπ∫∏ ¶√§π∆π∫∏, ¤Î‰. 1955. µÈ‚ÏÈÔ‰. ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË 50-80 Ú¿¯Ë, Û. 468. 129


923 “∞°ø¡π™∆∏™” ªËÓÈ·›Ô £ÂˆÚËÙÈÎfi - ¶ÔÏÈÙÈÎfi ŸÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, Ù‡¯Ô˜ 1, °ÂÓ¿Ú˘ 1956. ™. 48. 25-35 924 ∫ƒ√À™∆™∂º ¡.™., ∏ ∂∫£∂™π™ ∞¶√§√°π™ª√À ∆∏™ ∫.∂. ∆√À ∫.∫.™.∂. ™∆√ 20fi ™À¡∂¢ƒπ√, ÂΉ. “∑ÒÁÈ·”, 1956. ™. 142. 30-40 925 ¢∂§∆π√ ∂™ø∆∂ƒπ∫√ ∆√À ™√™π∞§π™∆π∫√À ™À¡¢∂™ª√À ¡∂ø¡, ∞£∏¡∞ ∞¶ƒπ§π√™ 1957, ·ÚÈı. ʇÏÏÔ˘ 9, ª∂ƒ√∫∞ª∞∆∞ & ∞¡∞™À°∫ƒ√∆∏™∏… (∞ÓÙÈÛÔ‚ÈÂÙÈÎfi). ™. 9. 20-25 926 [∞ºπ™∞ ∆∏™ ∞ª∂ƒπ∫∞¡π∫∏™ À¶∏ƒ∂™π∞™ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡] ∞fi Ù· “∂›Î·ÈÚ· ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ” Ì ٛÙÏÔ ∂πƒ∏¡∏ - ºπ§π∞ - ∂§∂À£∂ƒπ∞, ¤Î‰. 1959. ªÂ ÔÏϤ˜ ʈÙ. ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ¡. ∞˚˙ÂÓ¯¿Ô˘ÂÚ, Ù˘ µ·ÛÈÏÈ΋˜ √ÈÎÔÁÂÓ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ˘fi Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [52x74 ÂÎ.] 20-25 927 °ƒπµ∞™-¢π°∂¡∏™ °∂øƒ°., ∞¶√ª¡∏ª√¡∂Àª∞∆∞ ∞°ø¡√™ ∂.√.∫.∞. 1955-1959, ¤Î‰. 1961. ªÂ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ŒÔ˘˜. ™¯. 4Ô, Û. 410+74 ·Ú¿ÚÙËÌ·+1 ·Ó·‰ÈÏ. ¯¿ÚÙ˘. 60-80 928 [¢√§√º√¡π∞ §∞ª¶ƒ∞∫∏] ªÈÎÚfi ·Ú¯Â›Ô Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜: “∆Ô µ‹Ì·” 26, 28 & 29/5/1963 [Ì·˙›] “∞ıËÓ·˚΋” 23, 24, 27, 28, & 29/5/1963 & 1/6/1963 [Ì·˙›] “¡›ÎË” 23, 24, 25, 27, 28, 29 & 30/5/1963. ¢¤Î· ¤ÍÈ Ê‡ÏÏ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ (ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·) ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË §·ÌÚ¿ÎË. (16) 80-120 929 √π∫√¡√ªπ∫√™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫√™ ∞∆§∞™ ∆∏™ ∂§§∞¢√™, ECONOMIC AND SOCIAL ATLAS OF GREECE, ATLAS ECONOMIQUE ET SOCIAL DE GRECE, ÂΉ. “∫¤ÓÙÚÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ”, 1964. ªÂ ·ÊȤڈÛË Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ µ. §. ∫ԇ΢. ™¯. º‡ÏÏÔ˘, Û. 508. 150-250 930 [√¢∏°∏∆∏™ - ∫¡∂ 1968-1974] ¶·Ú¿ÓÔÌ· ˘ÏÈο Ù˘ ∫.¡.∂. Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1968-1974. ¶·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· fiÏ· Ù· 44 ʇÏÏ· ÙÔ˘ “√‰ËÁËÙ‹” ŸÚÁ·ÓÔ Ù˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √.∫.¡.∂., ηıÒ˜ Î·È ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, ÙڢΠÎ.¿. ¢ÂÌ., Û¯. 4Ô, Û. 303. 100-200 931 [¶√§À∆∂á∂π√ - ∫√ª¡∏¡√™ ¢π√ª∏¢∏™] √ÃÀƒ√ “ALAMO” 1836, ∏ ËÚˆÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË 189 ∆ÂÍ·ÓÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ 2000 ªÂÍÈηÓÒÓ. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÌ‹‰Ë ∫ÔÌÓËÓÔ‡ (Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÛÒÓ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô). ™¯¤‰ÈÔ Ì ÌÂÏ¿ÓÈ Û ¯·ÚÙ›. ∞ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ì¿¯Ë ÛÙÔ √¯˘Úfi IÏ¿ÌÔ. ÀÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ [¯.¯., 1971-73 ÂÚ.]. ™Â Ï·›ÛÈÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ [ 33,5x21,5 ÂÎ.]. 900-1500 932 [¶√§À∆∂á∂π√ - ª∂∆∞¶√§π∆∂À™∏] ªÈÎÚfi ·Ú¯Â›Ô Ì ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ - ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974 (∆∞ ¡∂∞ ΢ڛˆ˜ Î·È ¤Ó· ʇÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ¡∂√π ∞°ø¡∂™), 5 ʇÏÏ·. (5) 25-30 933 [°§∂∑√™ ª∞¡ø§∏™, “∏ ¶√ƒ∂π∞”] ¶¤Ó٠ه¯Ë ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ∏ ¶ÔÚ›·, ‚‰ÔÌ·‰È¿ÙÈÎË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈıÂÒÚËÛË, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª·ÓÒÏ˘ °Ï¤˙Ô˜. ∞ÚÈıÌfi˜ Ù‡¯Ô˘˜ 4, 5, 7 & 8 ÙÔ˘ 1974 Î·È ·Ú. 12 ÙÔ˘ 1975. ∞ÚıÚÔÁÚ·ÊÔ‡Ó: ∂. ¶·¿, £. ¶¿ÁηÏÔ˜, µ. ¢·ÌÈ·Ó¿ÎÔ˘, £. ƒÂÙ˙‹˜, ∞. ¡¿ÛÈÔ˘Ù˙ÈÎ Î.¿. (5) 45-65

130


934 [∆√ ¶√§À∆∂á∂π√ ∑∂π] ∞ʛ۷ ÙÔ˘ ∂.∫.∫.∂. (=∂·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ∫ÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· ∂ÏÏ¿‰·˜) ÁÈ· ÙË ÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. ™‡ÓıÂÛË Ì ·ÚÈıÌË̤ÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ¡Ô¤Ì‚Ú˘ 1975. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [70x100 ÂÎ.] 50-80 935 [∫Àƒ∫√™ §. - ∫.∫.∂. ∂ÛˆÙ.] ∞ʛ۷ ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ˘ [1976 ÂÚ.]. ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ [50x70 ÂÎ.] 50-80 936 µ√¡∆π∆™√™-°√À™π∞™ °πøƒ°., √π ∞π∆π∂™ °π∞ ∆π™ ∏∆∆∂™, ∆∏ ¢π∞™¶∞™∏ ∆√À ∫.∫.∂. ∫∞π ∆∏™ ∂§§∏¡π∫∏™ ∞ƒπ™∆∂ƒ∞™, ÙfiÌÔ˜ ∞’ & µ’ [1977]. (2) 60-80 937 10 AºI™™E™ TOY EKKE - MÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈΤ˜ (1975-1978) ¢È·ÛÙ. 50X80 Î·È ÌÂÁ·Ï.

130-180

938 10 AºI™™E™ TOY KKE - MÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈΤ˜ (1975-1978) ¢È·ÛÙ. 50X80 Î·È ÌÂÁ·Ï. 130-180 939 ƒ√∫√™ ∫Àƒπ∞∫√™, ∞¶√∆À¶øª∞∆∞ 1967-1975, ¤Î‰. 1978. §Â‡ÎˆÌ· Ì ۯ¤‰È· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÂÚÈfi‰Ô˘ 1967-1975. ™¯. Ï¿ÁÈÔ, [¯.·.Û.]. 40-60 940 [¶∞¡∞°√À§∏™ ∞§∂∫√™] 29 ¶√π∏ª∞∆∞ ∆√À ∞§∂∫√À ¶∞¡∞°√À§∏, ¤Î‰. 8 1/2, [¯.¯.], ÚfiÏÔÁÔ˜ µ·Û. µ·ÛÈÏÈÎfi˜. (∆· 11 ÚÒÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· 18 ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜). Û. 32. 40-60 µÏ¤ ηÈ: 422, 292, 740

K·˙·ÓÙ˙¿ÎË N., XÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ IÏÈ¿‰·˜, ‚Ï. ·Ú. 350

www.spanosrarebooks.gr

131


104Ë ¢∏ª√¶ƒ∞™π∞ ™¶∞¡πø¡ µπµ§πø¡ ∂§§∏¡ø¡ µπµ§π√ºπ§ø¡ ∂Àƒ∂∆∏ƒπ√ √¡√ª∞∆ø¡ A [∞§¢√™], 688 ∞µ∂ƒøº ∂À∞°., 900 ∞°°∂§∞∫√™ µ∞ƒ§. 585 ∞°°∂§√¶√À§√™ ª., 311 ∞°°∂§√À§∏™ ∞¡∆., 904 ∞¢∞ª∞¡∆π√À ∞¢., 581 ∞£∞¡∞™π∞¢∏™ ∫., 493 ∞£∞¡∞™π√™ √ ¶∞ƒπ√™, 803 ∞£∞¡∞∆√™ ∫., 885 ∞£∏¡∞π√™ ∞πª., 198, 858 ∞π™ø¶√™, 35, 699, 38 ∞∫ƒπ£∞∫∏™, 383 ∞§∂•∞¡¢ƒπ¢∏™ π., 461 ∞§∂•π√À ∂., 357 ∞ª¶∂§∞ ∆∑., 137 ∞¡∞°¡ø™∆√¶√À§√™ ¡., 565 ∞¡∞∫ƒ∂ø¡, 91 ∞¡∞™∆∞™π∞¢∏™ ∞.™., 476 ∞¡¡π¡√™ ª¶., 847 ∞¡¡π¡√™ Ã∞ƒ., 120 ∞¡∆ø¡∞∫∞∆√À ¡∆., 620

µ∞ƒ¡∞§∏™ ∫., 131

¢∞º¡∏ ∞πª., 208

µ∞™π§∞ƒ√™ ∑∞¡., 488

¢∂§∂¡¢∞™ π.¡., 546

µ∞™π§∂π∞¢∏™ ¢., 260, 382

¢∂¡∆∞∫∏™ µ∞™π§., 78

µ∞™π§∂π√À π., 373, 374

¢∏ª∞ƒ∞™ ∫.£., 29, 151

µ∞™π§∂π√À ™¶., 262, 273, 305

∞.,

µ∂§ª√™ ¡π∫., 227, 532

¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ 67

µ∂¡π∑∂§√™ ∂., 890, 891, 893, 894, 895, 897

¢∏ª∏∆ƒ∞∫√¶√À§√™ 118

¶.,

µ∂ƒ∆√§π¡∏™ ºƒ., 758

¢∏ª∏∆ƒ∞∫√™ ¢., 15

£∂√ºƒ∞™∆√™, 804

µ§∞¡∆∏™ ™¶., 806

¢∏ª∏∆ƒπ∞¢∏™ ºø∫., 223

£∂ƒµ∞¡∆∂™ M., 189, 242

µ§∞Ã√°π∞¡¡∏™ °., 797

¢∏ª√™£∂¡∏™, 689

£√À∫À¢π¢∏™, 809

µ§∞Ã√™ ∞°°., 117

¢π∞ª∞¡∆√¶√À§√™ £∞¡., 454

£øª√¶√À§√™ π∞∫., 12

µ√§√¡∞∫∏™ ªπÃ., 722 µ√¡∞¶∞ƒ∆∏ ª., 59 µ√À§°∞ƒ∏™ ∂À°., 810 µ√À™∞∫∏ ∫.π., 440 µ√À∆∂∆∞∫∏™ ¢∏ª., 631

∞•πø∆∏ ª∂§., 907 ∞¶∂ƒ°∏™ ∞°°., 248 ∞¶√§§ø¡π√™ ƒ√¢π√™, 97 ∞ƒ∞µ∞¡∆π¡√™ ¶., 569 ∞ƒ∞µ∞¡∆π¡√™ ™¶., 570 ∞ƒ°Àƒ∞∫∏™ ª., 274, 287, 307, 294 ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™, 94, 690 ∞ƒπ™∆√º∞¡∏™, 92, 231, 708

£∂√∆√∫∞™ °πøƒ., 215 £∂√∆√∫∏™ ∫ø¡™∆., 616 £∂√∆√∫∏™ ¡π∫. ∞., 802 £∂√º∞¡π¢∏™ π., 497

π

¢π∫∞π∞∫√™ πø∞¡., 609

π∞∆ƒπ¢∏™ °∂øƒ°., 49

¢√À∫∞™ ¡∂√º., 539

𪵃πø∆∏ ƒ√∑∞, 494

¢√Àª∞™ ∞§., 202

π√∫√™ ºπ§∞ƒ∂∆√™, 73

¢ƒ∞¡¢∞∫∏, 724

π√§∞™ ∞§∂•., 271, 383

¢ƒ√À°∫∞™ ∞Ã., 310

π™√∫ƒ∞∆∏™, 713

µ√À∆Àƒ∞™ ¢∏ª., 126

πø∞¡¡π¢∏™ ƒ∂¡√™, 281

µƒ∞∆™∞¡√™ ¢., 877

πø∞¡¡π¢∏™ ™∞µ., 638

µƒ∂∆√™ ∞¡¢ƒ., 135

∂µ∂ƒ™ °∂øƒ°π√™, 109

µƒ∂∆∆∞∫√™ ¡π∫∏º., 140

∂°°√¡√¶√À§√™ ¡., 235, 315

µÀƒø¡, 36, 845

∂§-™ªª∞¡ ∞ê∂∆, 768

∫∞µ∞º∏™ ∫., 371

∂§À∆∏™ √¢., 153, 230

∫∞µµ∞¢π∞™ ¶., 762

∂ªª∞¡√À∏§ ª∂§π∆∞, 795

∫∞µ√Àƒ Ã.µ., 439

°∞∑∏™ ∞¡£πª√™, 3

∂ªª∞√À∏§ ∂ªª. πø., 449

∫∞°π∞ª √ª∞ƒ, 203

°∞´∆∞¡√™ °π∞¡., 172

∂ª¶∂πƒπ∫√™ ∞§∂•., 144

∫∞∑∞∑∏™ ¡∂√∫§., 886

°∞§∞¡∏™ ¢., 216, 244, 245, 246

∂ª¶∂πƒπ∫√™ ∞¡¢., 237

°∞∆√¶√À§√™ ¢., 211, 908

∂¡π™§∂π¢∏™ Ã., 564

∫∞∑∞¡∆∑∞∫∏™ ¡., 53, 147, 225, 350

°∂¡¡∞¢π√™ πø∞¡., 822

∂¶π∫∆∏∆√™, 704

∫∞∑∞¡∆∑∏ µ., 863

°∂¡√À∏¡™π√™, 810

∂¶πª∂¡π¢∏™, 700

°∂ƒ√™ °., 941

∂À∞°°∂§∞∆√™ 853

∞¡∆ø¡π∞¢∏™ ™√º. 261 ∞¡∆ø¡√¶√À§√™ ∫.∂., 916

£∂√∫ƒπ∆√™, 87, 702

¢π°∂¡∏™ °∂øƒ°., 632, 927

µ√§∆∞πƒ√™, 187

∞¡∆ø¡π∞¢∏™ •., 562 ∞¡∆ø¡π¡√™, 711

£ £∂√¢O™π√™, 186

°

°∂ƒ√À§∞¡√™ ª., 450

∫∞πƒ√ºÀ§§∞™ ∫., 878 Ã∏™∆√™,

°∂øƒ°∞§∞™ °. ∫., 604

∫∞∫¡∞µ∞∆√™ ∂∫∆., 238 ∫∞∫√Àƒ∏ ∫∞∆., 179 ∫∞∫ƒπ¢∏™ πø∞¡., 93, 764

°π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ ™., 737

∫∞§∞¶√£∞∫∏™ ª.§., 543

°∫∞ƒ¶√§∞™ ∫ø¡™∆., 88

∑∞µπƒ∞™ °∂øƒ°. πø∞¡., 21

∫∞§∞∆∑∏™ ∫., 854

°∫∞∆™√™ ¡π∫√™, 218

∑∞∫À£∏¡√™ ∞.¢., 234

∫∞§§π°∞™ ¶., 775

°∫π∫∞™ °π∞¡., 606

∑∞§√∫ø™∆∞™ °., 568

∫∞§§π∂ƒ√™ °∂øƒ., 481

°∫π√§π∞™ ª∞ƒ∫√™, 77

∑∞§√∫ø™∆∞™ Ã., 681

∫∞§ª√ÀÃ√™, 267

°∫√Àº∞™ µ∞°°., 356

∑∞ƒƒ∞º∆∏™ π∞∫., 548

∫∞§√ª√πƒ∏™ ª., 393

°§∂∑√™ ª∞¡., 933

∑∂µ∂ƒ√ÀÃπ¡ ∂À°., 314

∫∞ª¶√Àƒ√°§√À ¢., 340, 531

°√À¡∞ƒ∏™ ∞¡∆., 911

∑∂¶√™ πø∞¡., 780

∫∞¡∞™ ∞¡∆., 257, 258

°√Àƒ∑∏™ °., 313

∑∂ƒµ√™ ™∫∂À√™, 553

°√À™π∞™ °πøƒ°., 936

∑∏µ∞™ ¢π√¡., 622

∫∞¡∂§§√¶√À§√™ ¶., 56, 721

µ∞°π∞∫∞∫√™ ¢π∫∞π√™, 610

°ƒ∏°√ƒ∞ ∞., 319

∑∏ª∂ƒ∏™ ∫ø™∆∞™, 266

∫∞¡∂§§√™ µ∞™√™, 249

µ∞∫πƒ∆∑∏™ °., 180, 275, 685

°ƒÀ¶∞ƒ∏™ π.¡., 207

∑∏™πª√¶√À§√À ª., 296

∫∞¡∆∞∫√À∑∏¡√™, 771

µ∞§∞µ∞ƒ∞∆∞, 104

°À∞§π™∆ƒ∞™ ™∂ƒ., 589

∑√§ø∆∞™ •∂¡√º., 739

∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞™ π., 211

µ∞§∂™∆ƒ∞™, 600

°À∑∏™ ¡., 549

∑ø∏ §∞™∫∞ƒ∏, 183

∫∞ƒ∞µ∞™π§∏™ ∞., 306

µ∞§™∞ª∞∫∏™ ¶., 254

°ø°√À ∫∞∆., 152

∞ƒª∂¡∏™ µƒ∞´§∞™ ¶., 821 ∞ƒ™∂¡∏™ πø∞¡., 430 ∞ƒÃπª∏¢∏™, 484 ∞™¶ƒ∂∞™ °∂øƒ°., 720, 875 ∞™∆∂ƒπ∞¢∏™ ∞°., 263 ∞™ø¶π√™ ∂πƒ∏¡∞π√™, 426, 719 B

∫∞ƒ∞µ√À∑∏™ ™., 282, 283, 298 ∏

µ∞ªµ∞™ ¡., 612 µ∞ƒ£√§¢∏™ ∫.ª., 835 µ∞ƒ§∞ª√™ °., 299

¢ ¢∞¡∆∏™, 194

∫∞ƒ∞°∞∆™∏™ ª., 145

∏°√Àª∂¡∞∫∏™ °.∫., 448

∫∞ƒ∞£∂√¢øƒ∏™ ™., 79

∏™ÀÃπ√™, 1

∫∞ƒ∞ª¶§π∞™ π., 646

132


∫∞ƒ∞¶∞¡∞°πø∆∏™ ∞.•., 95

§∞™∫√™ √ƒ., 148

ª¶∞ª¶√Àƒ∏™ ∂¶∞ª., 501

¶∂∆ƒ∂∞™ °., 377

∫∞ƒªπƒ∏™ ¡π∫., 143

§∂∫∫∞™ ¡π∫√§., 731

ª¶∞Ωƒ√¡, 98, 843

∫∞ƒ√§√À π√À§π∞, 876

§∂ø¡ ™√º√™, 772

ª¶∂∏§À ∞§π∫∏, 723

¶∂∆ƒ√¶√À§√™ ∏., 18, 146, 239

∫∞∆ƒ∞∫∏ µ∞™ø, 284

§∂ø∆™∞∫√™ ™¶., 554

ª¶∂ƒø∆∞™ §., 80

¶∂∆ƒ√¶√À§√™ ¶.¡., 633

∫∞∆™∞™ ¶∂∆ƒ√™, 276, 277, 278

§π∆™∞™ ¢∏ª., 247

ª¶πƒ∏™ ∫À¶ƒπ∞¡√™, 380

¶∂∆ƒ√À¡π∞™ µ∞™., 783

§πø∫∏™ ∂¶., 371

ª¶πƒ∏™ ∫ø™∆∞™, 520

¶∂∆ƒ√ÀÃ∞∆∏™, 220

∫∞∆™∂§∏™ ¶∂§√™, 170

§√µ∂ƒ¢√™ ™¶Àƒ., 888

ª¶π™∆∏™ πø∞¡., 445

¶π∫∞™√, 231, 272‚

∫∞∆™πª¶∞§∏™, 203

§√°√£∂∆π¢∏™ µ., 178

ª¶√™∆, 279, 384

¶π¡¢∞ƒ√™, 86, 698, 709

∫∞Ãπª∞¡∏™ ¡π∫., 31

§√À∫π∞¡√™, 695, 707

¶π¡¢∂∞™ °π∞¡¡∏™, 574

∫∞Ã∆π∆™∏™ ¡π∫√™, 233

§√À∫√¶√À§√™ ¢∏ª., 517

ª¶√∆™∞ƒ∏™ ¢. ¡√∆∏™, 884, 829

∫∂º∞§∞™ ∫., 710

§√Àƒ∂¡∆∑∏™ ∫ø¡™∆., 717

ª¶√À∑π∞¡∏™ °., 250

¶§∞∆ø¡∞™, 52, 688

∫∂º∞§§∏¡√™ °., 269

§À°π∑√™ πø∞¡., 372, 375

ª¶√Àª∏ ƒπ∆∞, 138

¶§√À∆∞ƒÃ√™, 805

∫√°∂µπ¡∞™ §., 214

§À∫√À¢∏™ ∂ªª., 334

ªÀƒπµ∏§∏™ ™∆ƒ., 141

¶√£∏∆√™ ∞., 635

∫√§∂T∆∏™ πø∞¡., 830

§À∆ƒ∞™ ¡π∫∏º√ƒ√™, 369

ªøƒ∞´∆∏™ ¢∏ª., 57

¶√§π∆∏™ ¡. °., 516, 757

∫√§√∫√∆ƒø¡∏™ £., 832, 856, 825, 828, 826

§À∆ƒ∞™ ™¶Àƒ√™, 264

∫√ªª∏∆∞™ ™∆∂º., 817, 818

¶√§À∞π¡√™, 812

∫√¡√ª√™ ¡∆π¡√™, 621 ∫√¡∆√™ ¶∂∆ƒ√™, 468

¶√§À¢√Àƒ∏ ª., 337

¡

§øƒ∂¡∆∑∞∆√™ ¶∞¡., 617

∫√ª¡∏¡√™ ¢π√ª., 931 ∫√¡π¢∞ƒ∏™ °∂ƒ∞™πª., 75

¶§∞™∆∏ƒ∞™, 894

ª

¡∂∑∂ƒ Ãπ™∆√º., 173, 874

¶√™∆√§∞∫∞™ ∞Ãπ§., 323

¡π∫√§∞´¢∏™ ∫§., 587

¶√Àƒ¡∞ƒ√¶√À§√™ 453

ª∞πƒY§I¡ ª√¡ƒ√∂, 156

¶ƒ∞™π¡√™ ª∞ƒπ√™, 286

ª∞∫ƒ∞∫∏™ ∞¶√™∆., 72, 836

°.∫.,

¶ƒ√∫§√™, 693

ª∞∫ƒ∞∫∏™ §., 68

•∂¡√¶√À§√™ °., 340, 348

ª∞∫ƒ√¶√À§√™ °. ¶., 879

•∂¡√™ ¡π∫., 265

∫√ƒ¢∞∆√™ °π∞¡., 96

ª∞∫ƒ√À§∞∫∏™ ªπÃ., 316

•∂¡√™ ™∆∂º∞¡√™, 834, 850

∫√ƒ¡∞ƒ√™ µπ∆™∂¡∆., 787

ª∞§∂∞™ ∫., 368

∫√™ª∂∆∞∆√™ ºø∫∞™, 619

ª∞§∆∂∑√™ °∂øƒ., 798

∫√∆∆∏™ °I∞¡., 293

ª∞•πª√™ ∆Àƒπ√™, 706

√π∫√¡√ª√¶√À§√™ ∏., 841

∫√Àª∞¡∆∞ƒ∂∞™ ª., 154

ª∞ƒ°∞ƒ∏™ ¢∏ª., 26

√§Àª¶π√À πø∞¡., 52

∫√Àª∞™ ∫.ª., 811

ª∞ƒπ¡√™ π√ƒ¢∞¡∏™, 177

√ª∏ƒ√™, 95, 358, 697

ƒ∞°∫∞µ∏™ ∞§∂•., 601, 754

∫√Àƒ∂∆∞™ ¢., 60

ª∞ƒª√ƒ∞™ ∞¡¢ƒ., 615

√À∞π§∞¡¢√™ ºƒ., 867

ƒ∞°∫∞µ∏™ ∫§∂ø¡, 162

∫√Àƒ¡√À∆√™ °.¶., 823

ª∞ƒ∆∑ø∫∏™ ∞., 614

√À°∫ø µ., 111

ƒ∞¢√™ ∫ø¡™∆., 728

∫√À™√À§∞™ πø∞¡., 11

ª∞N∆∑∞µπ¡√™ ∆∞™., 317

√À∆π¡√™, 427

ƒ∞§§∏ ª∞ƒπ∞, 222

∫√À∆™√À∫√À °π∞¡¡∞∫√À, 300

ª∞Àƒπ∫π√™ ∞¡∆ø¡∏™ ¢., 379

∫√æπ¢∏™ ƒ∞§§∏™, 312

ª∞Àƒ√°√ƒ¢∞∆√™ ª.π., 591

¶∞°∞¡∂§∏™ ™¶Àƒ., 773

∫ƒ∞¡∞∫∏ ª., 794

ª∞Àƒ√∫√ƒ¢∞∆√™ ¢. ™., 66 ª∞Àƒ√ªª∞∆∏™ ∂ªª., 386

ƒ√∫K√™ ∫Àƒ., 939

∫ƒ∂∫√À∫π∞™ ¢∏ª., 521

¶∞§∞ª∞™ ∫., 119, 121, 204, 353

∫ƒ√À™π√™, 8

ª∞Ã∏ §∞Ã∞¡∞, 879 ª∂°¢∞¡√∆ Ã∞ƒ. ¢., 815

ƒøª∞¡√™ °., 522

∫ƒ√À™∆™∂º ¡.™., 924

¶∞¡∞°πø∆√¶√À§√™ 125

∫Àƒπ∞∑∏™ ¢.°., 873

ª∂§∞™ §∂ø¡, 32, 577

¶∞¡∞°√À§∏™ ∞§., 940

∫Àƒπ∞∫√À ∞ƒπ™∆., 115, 116, 782

ª∂§∞™ ™¶Àƒ√™, 171

¶∞¡∆∞∑π¢∏™ π., 8

ª∂§∂∆∑∏™, 556

¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∂ªª., 452

∫Àƒ∫√™ §., 935

ª∂§π™™∏¡√™ °∂øƒ., 555

™∞µµ∞™ ∫ø¡™∆., 443, 444

∫Àƒ√À ∞§., 922

¶∞¶∞°√™ ∞., 351, 905, 918, 919, 920

ª∂¡∆∑√™ µ.°., 873

∫Àƒ√À ∞Ãπ§., 906

ª∂ƒ∫√Àƒ∏ ª∂§., 181

¶∞¶∞¡∆ø¡π√À ∑∞Ã., 212, 213, 391

™∞∫∫∞™ °., 229

∫Àƒ√À ∫§∂π∆√™, 150

ª∂∆∞•∞™ πø∞¡., 896

¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√™ ¢., 102

∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∞., 459

ª∏§π∞¢∏™ ™∆., 255

¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√™ ∫., 833

∫ø¡™∆∞¡∆π¡π¢∏™ ∫., 552

ª∏∆ƒ. ª√™Ã∞™ ¶§∞∆ø¡, 801

¶∞¶∞Ã∏™∆√À, 336

∫√ƒ∞∏™, 801, 804, 805, 808, 807, 812, 820, 838

∫ø™∆∞∫∏™ ¢∏ª., 478

ª∏∆™√¶√À§√À ∫., 465 §

ªπ™∆ƒπø∆∏™ °∂øƒ°., 90

§∞∑∂™¡π∫øº π.π., 103

ª√∂µπ√À™ ¶.π., 490

§∞ª¶∞∫∏™ °∂øƒ°., 791

ª√ƒ∆ª∞¡¡ ∞.¢., 779

§∞ª¶ƒ√À ¶∞À§√™, 324

ª√Àƒ∂§§√™ π.¢., 897

§∞ª¶ƒ√À ™¶Àƒ., 716, 872

ª√À∆™√¶√À§√™ ¡.∫., 381

§∞¶¶∞™ ∆∞∫∏™, 566

ª¶∞°π√¡∞™ ∞À°√À™∆√™, 62

§∞™∫∞ƒ∏™ ¡π∫., 161, 166

¶ƒ√∫√™ π.™., 735 ¶À£∞°√ƒ∞™, 82, 83 ƒ

ƒπ∆™√™ °., 149, 155, 222, 236 ¶

ƒ√¢√∫∞¡∞∫∏™ ¶§., 781 ƒ√∑∂§π ¢∂ §√ƒ°∫, 718

™¶.,

¶∞™∞°π∞¡¡∏™ ∫., 607 ¶∞™Ã∞§∏™ ¢∏ª., 550, 551

§∞∑∞ƒ√À πø™∏º, 47

¶ƒ√∫√¶π√À ™ø∫ƒ., 644 ¶ƒø∆√¶∞∆™∏™ A°., 253

¶∞™Ã∞§∏ §∂§∞, 224

ªπ§∆ø¡, 192, 196

¶ƒ√∫√¶π√À ∞°°., 376

¶∞∆√À™∞™ πø∞¡., 814 ¶∞∆ƒπ∫π√™ ∆π∆√™, 226 ¶∂§∂∫∞™∏™ ¢∏ª., 793 ¶∂¡∆∑π∫∏™ ¡.°., 598 ¶∂ƒ∞¡£∏™ √ª§√™, 139 ¶∂∆ƒ∞∫∞∫√™ ¢∏ª., 852, 588

133

ƒ√À™√¶√À§√™ √.∞., 467 ƒø∆∞™ µ∞™π§., 127 ™ ™∞µµ√¶√À§√À ∂., 597 ™∞ªæø¡ ∞¢., 769 ™∞¶ºø, 703 ™∞ƒπ¶√§√À ¡π∫., 729 ™µ√ƒø¡√À ∂. 433 ™°√Àƒπ∆™∞™ Ã., 733 ™∂ƒµ∞∫∏ ª∞ƒπ∞, 228 ™π∫∂§π∞¡√™ ∞., 210, 217, 221 ™π¡√¶√À§√™, 272 ™π™π§π∞¡√™ °.°., 394 ™π™π§π∞¡√™ ¢∏ª., 143 ™πø¡π∆∏™ Àª¡ø¢√™, 640 ™∫∞¢√¶√À§√™ ¶∂ƒ., 240 ™∫∞ƒ§∞∆√™ µÀ∑∞¡∆π√™, 6, 9


™∫π¶∏™ ™ø∆., 123, 134

º§∞ªª∞ƒπø¡ ∫∞ª., 69

BRUNET, 7, 715

GEOFFROY CH., 567

™∫§∏ƒ√™ °., 54

ºÀ§§∏™ ™∞µ., 561

BUCHON A., 674, 796

GERMAJO, 241

™∫À§π∆∑∏ ™∆∂º∞¡√µπ∫ µ., 756

ºø∫∞™ ¢∏ª., 851

BURNABY FRED, 665

GLEIZES A., 366

™√ƒ√°∫∞™ ™ø∆., 309

ºø∆π√™ ™.∫. Ô √π∫√¡√ªø¡, 64

™√À∞∑À ª∞ƒÀ∑, 492

GOLDSMITH, 714

ºø™∫√§√™, 100, 813, 819 C

∂• CARNE J., 654

™√À∆√°§√À ∂., 318

GRIFFIN N. E., 778 GROSS H., 628

CHATEAUBRIAND, 188, 660 Ã

™¶∞¡¢ø¡π¢∏ ∂πƒ., 518

H

CHRISTIE J., 751

™¶Àƒ√ªπ§π√™, 848, 849

Ã∞§∞™ ∞¡∆., 81, 344

CLARK EDSON, 671

HASTIR, 304

™∆∞£∞∫√¶√À§√™ §., 606

Ã∞§∂¶∞™, 367 Ã∞§Àµ√¶√À§√™ Ã.°., 158

CLOPPENBURCH J., 502, 503, 504

HAZAI G., 800

™∆∞´¡Ã∞√À∂ƒ °., 387 ™∆∞§¢∞ƒ∏™, 894

Ã∞ª√À¢√¶√À§√™ ∞.Ã., 591

CRUCHET, 195

HICHENS ROBERT, 675

™∆∞ª∞∆π∞¢∏™ ∂¶., 545

Ã∞ƒπ§∞√™ ∂¶., 730

CURZON R., 656

HITLER ADOLF, 899

™∆∞ª√™ £., 289

Ã∞∆∑∞∫√™ ª∞∆£., 159

™∆∂ƒ°π√¶√À§√™ ∫.¢., 861

DANIEL OD., 30

HOLM AD., 759

™∆∂º∞¡∞∫∏™ ™., 462

Ã∞∆∑∏∞¶√™∆√§√™ ∞¡∆., 85

D'ANVILLE, 507

HORNE HER., 23

™∆∂º∞¡√À °ƒ., 491

Ã∞∆∑∏¢∞∫π™ ¡.°., 390

DAPPER OLFERT, 662

Ã∞∆∑∏πø∞¡¡√À πø∞¡., 37, 136, 365, 471, 498

HUGO VICTOR, 106, 113

™∆∂º∞¡√À ¡., 308

DARWIN CH., 53

™∆√Àƒ∑∞™ ∞§∂•., 240 ™∆ƒ∞∆∞∫√™ °ƒ., 454

D

HEMINGWAY E., 483

HOGARTH W., 197

I

DAYOT ARMAND, 199

Ã∞∆∑∏ªπÃ∞§∏ ∞°°., 572

™∆ƒ∞∆∏°√¶√À§√À ¢., 359

Ã∞∆∑√¶√À§√™ 133

™∆ƒ∞∆∏°√™ •., 887, 889

Ã∂§¢ƒ∞´Ã £., 472

DEONNA W., 61

™∆ƒ√°øº ªπÃ∞∏§, 105

Ãπ§π∞¢∞∫∏™ ™∆., 784

DIMITROV TH., 898

JACKSON WAGON, 358

™ø∆∏ƒπ∞¢∏™ °., 760

çøƒ√™ ∞ƒπ™∆., 33

DOLMETSCCH H., 362

JURIEN DE LA GRAVIERE, 840

Ã√ƒ¡ ¶., 200

DOM INNOC. LE MASSON, 696

™øºƒ√¡π√™, 71

∫ø¡™∆.,

ILIOPOYLOS P.J., 480

DE SACY, 712 DELISLE G., 506

Ã∏™∆π¢∏ ª., 4 ∆ ∆∞™™√™, 220, 285, 290, 537 ∆∂ƒ∂¡∆™π√, 137 ∆∂ƒ∑∞∫∏™ ∞°°., 915 ∆∂∆™∏™ ¶∞¡∞°., 438 ∆∑√¡∂™ ∆∑√∂, 39 ∆∏¡π∞∫√™ ¢., 270 ∆√°∫∞™ ¶∂∆ƒ√™ °., 901 ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ª., 48

¡∆.,

DUFOUR A, 512

KELLNER-HEINKELE B., 800

DUPRE LOUIS, 687

KERR MARK, 474

Ãπ™∆√¢√À§√™ ∞¡∆., 209

DUPUIS CH., 63

KIEPERT HENRY, 513

Ãπ™∆√¢√À§√À µ∞™., 295

DUSSAUD R., 763

KOLONOMOS Z., 917

Ãπ™∆√¶√À§√™ ∞ƒπ™∆., 487

DVORETSKY J., 16

KRUMBACHER KARL, 776

ÃÀ™∞¡£∞∫√¶√À§√™ º., 842

DYONETT, 512

KYRIAKIDES EP., 883

E

ÃÀ™∞º∏ π.∂., 745, 746 ÃÀ™√™∆√ª√™, 643

EDELSTEIN S., 794

∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§π¢∏™ ¶., 636, 637

F

æ

∆ƒπ∫√À¶∏™ ™¶., 837, 846 ∆™∞ƒ√ÀÃ∏™ °π∞¡., 271, 303, 385

K

DORE GUST., 195

Ã∏™∆√µ∞™π§∏™ Ã., 571 Ãπ™∆π∞¡√¶√À§√™ 421

J

æÀÃ∞ ∞ƒ∆∂ªπ™, 679

FABIANI PIETRO, 128 FARRER R.R., 667

A

∆™∂∫√Àƒ∞™ ∞£∞¡., 579

L LA CROZE M.V., 705 LACROIX PAUL, 361 LAURENT PETER ED., 652 LEGRAND EMILE, 10 LELAND G. ALLBAUGH, 629

FELTON C., 658

M

∆™π¡√À∫∞™ µ.°., 447

ALDUS, 688

FILACTOS MORFAKIDIS, 790

MAGNY A.V., 470

∆™√∫√¶√À§√™ °., 870

AMICIS ED., 669

FLAMMARION CAM., 463

MAHAFFY J.P., 761

∆À¶∞§¢√™ ∫ø∑∞∫∏™ °.., 753

ANCEL JAC., 590

FLAUBERT GUST., 122

MAILLART DIOG., 792

ANDERSON, 364

FLAVE AR., 748

MALLET, 540

ARNOUX A., 205

FLAXMAN J., 185, 184

MASPERO G., 22

FOSBROKE TH.S., 752

MAZZONI JAC., 691

FOSTER M., 441

MERCATOR G., 502, 503, 504

BAKER J., 664

FRANCE A., 130

MEYER GUSTAV, 20

BARBIERI, 534, 542

MILLER WIL., 844

BARKLEY H., 668

FRIEDEL A., 495, 600, 828, 829, 830

BART W. JARD., 458

FUCHS ED., 495

BARTHELEMY J., 651

FULLEYLOVE J., 363

À Àæ∏§∞¡∆∏™ ∞§∂•., 855 Àæ∏§∞¡∆∏™ °ƒ., 868 º º∞§∏ƒ∂∞™ µ., 256 º∞ƒ™∞∫π¢∏™ °., 292, 301 º∞™π∞¡√™ ∞§., 291, 302 ºπ§∞ƒ∂∆√™ ¡. °., 727 ºπ§∏ªø¡ πø∞¡., 831 ºπ§∏¡∆∞™ ª., 531 ºπ§π¶¶π¢∏™ §∂ø¡., 13, 74

B

BILLY ANDRE, 680 BLANCHET A., 715 BLANQUI M., 655 BONNYCASTLE J., 455

G

MILTON JOHN, 190 MINOTTO MAR., 618 MONFERRATUS ANT., 774 MOREAS JEAN, 243

GACNEUR L.M., 107

MOSES HENRY, 360

GARTOUX PAUL, 124

MULIDARS T., 743

GAUTIER TH., 659

MULLER K.O., 89

134


N

R

NADAR PERE, 325

RABELAIS FR., 206

NEVINSON H., 363

REINACH A.J., 625

NIKOLOPOYLOS IL., 683

RENAN ERNEST, 5 REVETT N., 523

O OWEN COLLINSON H., 584 P PABLO NERUDA, 290

VAUX W.S.V., 663 VELKOV ASP., 789 W

SOWERBY JAMES, 457

ROBERTS D., 657

STANLEY DE BRATH, 84

WARLAMIS EF., 557

ROBERTS R.J., 28

STUART J., 523

WHELER G. 647

ROSE KINNAIRD W., 670 S SAMARAS DEM., 482 SCHLIEMANN H., 755, 661, 666

PUAUX RENE, 845

SOCIETY OF DILETTANTI, 749

WALKER MARY ADEL., 580

POKORNY JULIUS, 17 POUQUEVILLE M., 653

SHAKESPEARE W., 216, 232

V VANGELI-VESKOVICH, 917

SPIERS, 364

PIACENZA FR., 648 POUQUEVILLE F.C.H.L., 839

SEYDOUX F., 351

RICTUS JEHAN, 224

PECCHIO G., 819 PERTHES J. di Gotha, 514

SCHRAEMBL F.A. CH. -, 509

SCHLUMBERGER G., 777

T TASSO - ZULIANI M., 510

WILLOUGHBY B. 677 WOOD W., 676

TERRAIL PONSON, 101

Z

TERZAGHI, 542, 534

ZACHARIADOY EL., 799

TERZETTI GIORGIO, 157

ZATTA A., 508

TODOROV NIK., 789

ZERVOS CH., 767

SCHOELL M., 99

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 58

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 220

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 650

BÏ. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈο N¤· ·Ú. 532


¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ BIB§IOºI§IKøN NEøN A′ HMEƒ∞ 30. 31. 32. 33. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44.

1. §ÂÍÈο - °ÏÒÛÛ· - °Ú·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ¢È¿ÏÂÎÙÔÈ 1-20 3. T˘ÔÁÚ·Ê›· - µÈ‚ÏÈÔÏÔÁ›· BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· - K·Ù·ÛÙ·ÙÈο 21-31 6. ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷο - ¶·È‰Èο ∫fiÌÈΘ - ¶·Ú·ÏÔÁÔÙ¯ӛ· 32-44 7. EÎ·›‰Â˘ÛË - ¶·È‰·ÁˆÁÈο 45-51 8. ºÈÏÔÛÔÊ›·-æ˘¯ÔÏÔÁ›·-∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›· 52-62 9. £ÚËÛ΢ÙÈο - ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο 63-78 11. AÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi˜ - TÂÎÙÔÓÈÛÌfi˜ 79-85 12. KÏ·ÛÈο ΛÌÂÓ· - KÏ·ÛÈ΋ ºÈÏÔÏÔÁ›· 86-97 13. ¶Â˙ÔÁÚ·Ê›· - ¶Ô›ËÛË - ¢ÔΛÌÈÔ µÈÔÁÚ·Ê›· 98-155 14. £¤·ÙÚÔ - KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ 156-183 15. BÈ‚ÏÈÔÊÈÏÈΤ˜ - ∞ÚÈıÌË̤Ó˜ ¶ÚÒÙ˜ - ∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ - µÈ‚ÏÈÔ‰Âۛ˜ 184-239 16. X·Ú·ÎÙÈ΋ - ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ - °Ï˘ÙÈ΋ 240-319 17. XÂÈÚfiÁÚ·Ê· - ∞گ›· - πÛÙÔÚÈο TÂÎÌ‹ÚÈ·-ºÈÏÔÙÂÏÈο-ºˆÙÔÁڷʛ˜ 320-359 21. ∫·Ï¤˜ ∆¤¯Ó˜ - ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ 360-387 22. ªÔ˘ÛÈ΋ - µ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ 388-394 23. ∂ÊËÌÂÚ›‰Â˜ - ¶ÂÚÈÔ‰Èο 395-425 24. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· 426-438 25. π·ÙÚÈο - ÀÁÈÂÈÓ‹ 439-454 26. £ÂÙÈΤ˜ ∂ÈÛً̘ - º˘ÛÈ΋ πÛÙÔÚ›· µÈÔÌ˯·Ó›· - ∂ÌfiÚÈÔ ∫˘ÓËÁÂÙÈο - √ÈÓÔÏÔÁ›· 455-486 27. °˘Ó·›Î· - ∂ÚˆÙÈο - OÈÎȷο M·ÁÂÈÚÈ΋ 487-495

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 53. 54. 55. 56. 57.

µ′ HMEƒ∞ 28. N·˘ÙÈÏ›· 29. X¿ÚÙ˜ - ÕÙÏ·ÓÙ˜ - °ÂˆÁÚ·Ê›·

58. 59. 496-501 502-514

60.

§·ÔÁÚ·Ê›· 515-522 AÙÙÈ΋ - Aı‹Ó· - ¶ÂÈÚ·È¿˜ 523-537 AÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎfi˜ 538-539 AÚ¯È¤Ï·ÁÔ˜ 540-562 ™ÙÂÚ¿ EÏÏ¿‰· - E‡‚ÔÈ· 563-566 ◊ÂÈÚÔ˜ - £ÂÛÛ·Ï›· 567-579 M·Î‰ÔÓ›· - BfiÚÂÈ· EÏÏ¿‰· 580-599 ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ 600-610 EÙ¿ÓËÛ· 611-622 KÚ‹ÙË 623-630 ∫‡ÚÔ˜ 631-634 EÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ 635-646 ∆·ÍȉȈÙÈΤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ¶ÂÚÈËÁËÙÈο 646‚-687 ¶·Ï·ÈfiÙ˘· 688-714 °ÂÓÈ΋ πÛÙÔÚ›· - ¢È¿ÊÔÚ· 715-725 ¢›Î·ÈÔ - √ÈÎÔÓÔÌ›· ™ÙÚ·ÙȈÙÈο - ¶ÔÏÈÙÈ΋ 726-741 OÏ˘Ìȷο - AıÏËÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ 742-747 AÚ¯·›· IÛÙÔÚ›· - ª˘ıÔÏÔÁ›· AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›· 748-769 B˘˙·ÓÙÈÓ‹ IÛÙÔÚ›· - °Ú·ÌÌ·Ù›· 770-790 B˘˙·ÓÙÈÓ‹ Î·È ªÂÙ·‚. T¤¯ÓË 791-795 MÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ - ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›· TÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›· 796-800 NÂÔÂÏÏËÓÈÎfi˜ ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ ¢¿ÛηÏÔÈ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜ 801-823 ºÈÏÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ - EÏÏËÓÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË 824-863 NÂÔÂÏÏËÓÈÎfi KÚ¿ÙÔ˜-19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ 864-878 B·ÏηÓÈÎÔ› ¶fiÏÂÌÔÈ - MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ EÎÛÙÚ·Ù›· - A’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ 879-889 EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ 890-898 B’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·ÛË - EÌʇÏÈÔ˜ 899-917 ™‡Á¯ÚÔÓË IÛÙÔÚ›· 918-940

BIB§IOºI§IKA NEA. TÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘. ¶·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ BIB§IOºI§IA. AÚÈıÌfi˜ 133, ™E¶TEMBPIO™ 2011. ™‡ÓÙ·ÍË: ∫·Ù›ÁΈ §‡Ú·. ºˆÙÔÁڷʛ˜: M¿ÚÙÈÓ AÓÙÚ¤Â. EÈ̤ÏÂÈ·: •·Óı‹ ¶ÚÔÂÛÙ¿ÎË. EΉfiÙ˘: K. ™·Ófi˜. °Ú·Ê›·: M·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 7, 106 79 Aı‹Ó·. TH§.: 210-36.14.332 Î·È 210-36.23.917. FAX: 210-89.53.076, e-mail: biblioph@otenet. gr. ¶ÚÔÂÁÁÚ·Ê‹ Î·È ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ BIB§IOºI§IA. K·È ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘: www.spanosrarebooks.gr.

136


1 0 4 Ë

¢ ∏ ª √ ¶ ƒ ∞ ™ π ∞

MÔ˘˙È¿Ó˘ °., «KÙ›ÛÌ·Ù·», ·Ú. 250

KfiÙÙ˘ °., «°Î¿˙È», ·Ú. 293

ÕÁÓˆÛÙÔ˜, «ÕÓ‰ÚÔ˜», ·Ú. 268

K·ÙÛ¿˜ ¶., «K·Ú·‚¿ÎÈ», ·Ú. 277

1 0 4 Ë

¢ ∏ ª √ ¶ ƒ ∞ ™ π ∞

Friedel A., «MfiÙÛ·Ú˘ N.», ·Ú. 829

Friedel A., «KÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘ £.», ·Ú. 828

B·ÛÈÏ›Ԣ ™., «EÚ¤ÙÚÈ·», ·Ú. 305

¶ÈοÛÔ ¶., «¶ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·», ·Ú. 272‚

«T· PÔ˘Ì·ÁÈ¿Ù», ·Ú. 203

K·ÙÛ¿˜ ¶., «K·Ú·‚¿ÎÈ», ·Ú. 278

£Â·ÙÚÈÎfi ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Ù˘ Z. §¿ÛηÚË, (ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·), ·Ú. 183

M·ÓÙ˙·‚›ÓÔ˜ T., «™ÙË ‚ÚÔ¯‹», ·Ú. 317


µ π µ § π ∞

™ ¶ ∞ ¡ √ ™

S P A N O S

R A R E

B O O K S

104Ë ∆ H M O Π PA Σ I A ™¶ANIøN BIB§IøN ∂§§∏¡ø¡ µπµ§π√ºπ§ø¡

29 & ·Ú·Û΢‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011 ñ ÒÚ· 19:00

4075

¤ÌÙË

AI£OY™A ºI§O§O°IKOY ™Y§§O°OY ¶APNA™™O™ ñ ¶§. KAPYT™H 8 OP°ANø™H ∫ø™∆∞™ ™¶∞¡√™ ñ MAYPOMIXA§H 7 ñ TH§.: 210 36.14.332 ñ FAX: 210 89.53.076

www.spanosrarebooks.gr

BIB§IOºI§IA 133 ✬ N›ÎÔ˜ °Î¿ÙÛÔ˜, Ô ¶ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ «AÌÔÚÁÔ‡» ✬ «TÔ AÈÁ·›Ô Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ̤ÓÔ» ÙÔ˘ Francesco Piacenza ✬ T· ›‰Ë ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ

™ ¶ ∞ ¡ π ∞

BIB§IOºI§IA

∆ƒπª∏¡π∞π∞ ∂ƒ∂À¡∞ π™∆√ƒπ∞™ ∆√À µπµ§π√À, ∂π∫√¡√°ƒ∞ºπ∞™, ∞¡∞¢ƒ√ªπ∫∏™ µπµ§π√°ƒ∞ºπ∞™

133

IOY§IO™ - AY°OY™TO™ - ™E¶TEMBPIO™ 2011

¶Ï¿ÙˆÓ, Õ·ÓÙ·, 1513, ÕωԘ M·ÓÔ‡ÙÈÔ˜, A’ ŒÎ‰ÔÛË (editio princeps)

∂∫¢√∆∏™ ∫ø™∆∞™ Ã. ™¶∞¡√™

5,00

BIBLIOPHILIA 133  
BIBLIOPHILIA 133  

BIBLIOPHILIA 133 September 2011 issue ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ 133

Advertisement