Page 1

BelgiĂŤ - Belgique P.B. 1099 Brussel X 1/2445

Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer P 802053 Verschijnt 4 x per jaar in maart - juni - sep - dec

nespa? Brussel

april 2011

SINT - JOOST

Onderwijs Kinderopvang Lokale info & activiteiten


WEDSTRIJD

sp.a wil weten wat de ‘topper’ en ‘flopper’ is voor uw gemeente. Vul onderstaande strook in, stuur ze ten laatste op donderdag 28 april 2011 per post naar sp.a Brussel - Grasmarkt 105/37, 1000 Brussel - en win een daguitstap voor het hele gezin naar het dierenpretpark Paradisio (Pairi Daiza) in Brugelette (gratis vervoer, toegangsprijs en drankje). VRAAG 1 TOPPER - Wat vindt u goed in uw gemeente?

WIN EEN DAGUITSTAP MET HELE FAMILIE

IN PAIRI DAIZA (Paradisio)

VRAAG 2 FLOPPER - Waaraan ergert u zich het meest in uw gemeente?

SCHIFTINGSVRAAG Hoeveel Brusselaars namen deel aan deze wedstrijd?

UW CONTACTGEGEVENS: Naam - voornaam Straat - nr./bus

Postcode

Gemeente

Telefoonnummer Uit alle inzendingen kiezen we in totaal 10 winnaars die op 29 mei 2011 met heel het gezin gratis naar ParadisioPark kunnen. De winnaars krijgen uiterlijk op woensdag 6 mei 2011 per telefoon en per post de bevestiging dat ze gewonnen hebben.

www.pairidaiza.be


INHOUD

SINT - JOOST

Onderwijs Kinderopvang In de kijker In uw buurt

02 - 03 04 - 05 06 - 07 08 - 12

1 MEI 2011 PROGRAMMA

12.00 - 14.00

1 MEI STOET DC RANDSTAD Hovenierstraat 47 Molenbeek

14.00

GRATIS FESTIVAL + kinderanimatie Sint-Katelijneplein Brussel Stad

DJ Castor mix The Cadillac Bombers rockabilly De Fanfaar Brusselse rock Merdan Taplak mundial mash up DJ Lowdjo ‘OST’ psyched out mutant bass soundz Ron Jaluai

‘De kleinste mobiele cocktailbar ter wereld’


ONDERWIJS

Catch 22 Pascal Smet

Vlaams minister van Onderwijs Brussel, Jeugd en Gelijke Kansen

Onlangs stapte de Minister van onderwijs van de Franse Gemeenschap, Marie-Dominique Simonet, naar het Grondwettelijk Hof tegen de aanpassingen van de voorrangsregels in het Nederlandstalig onderwijs. Pascal Smet, Minister van onderwijs in de Vlaamse Regering, reageert: Simonet heeft het moeilijk met het verhogen van de voorrang voor kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands machtig is. Ze heeft ook een probleem met het bewijs van die kennis, namelijk via een diploma, getuigschrift of een taaltest. Volgens Simonet zijn die maatregelen bedoeld om anderstaligen te weren. Onzin. Het Nederlandstalig onderwijs neemt meer anderstaligen op dan het Franstalig onderwijs. 70% van de kinderen in de Nederlandstalige scholen spreekt thuis een andere taal dan de onderwijstaal. In het Franstalig onderwijs is dat slechts 30%. Wie zegt dat we onze verantwoordelijkheid voor de Brusselse kinderen niet opnemen zit er stevig naast. Het optrekken van het voorrangspercentage heeft niet tot gevolg dat er ineens méér Nederlandstaligen

02

zijn in Brussel. Het zorgt er wel voor — daar moeten we eerlijk in zijn — dat die zich makkelijker kunnen groeperen in een bepaalde school. Het is heel begrijpelijk dat (Nederlandstalige) ouders hun kinderen willen inschrijven in een school waar nog andere Nederlandstalige kinderen zitten. Ik ken geen enkele ouder die dit tegenspreekt. Ik kom ook

geen ouders tegen die hun kinderen niet in een gemengde school willen. Nederlandstalige ouders willen 100% zekerheid dat hun kinderen in een goeie mix opgroeien. De klacht van Mevrouw Simonet over het bewijs van de taalkennis van de ouders is niet consequent. Tien jaar lang een voorrang aanvaarden en vervolgens protesteren als die voorrang gecontroleerd wordt, is hypocriet. Het belangrijkste voor mij is dat de


De cijfers Gemiddeld 10 % van de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft twee Nederlandstalige ouders. Met tweetalige gezinnen erbij komen we aan ongeveer 25 à 30 % leerlingen waarvan minstens één van de ouders Nederlands spreekt. De rest van de leerlingen is anderstalig. Ik heb geen precieze cijfers over de thuistaal van de kinderen in het Franstalig onderwijs omdat de Franse Gemeenschap dat niet zo nauwkeurig registreert. Uit indicaties kan ik afleiden dat in het Brussels Franstalig onderwijs gemiddeld twee op de drie kinderen thuis ook effectief Frans spreekt.

Pasc

al S met

voorrangsgroep ‘Nederlandstaligen’ niet ten koste het kreunt ook onder een sociologische druk: gaat van die andere voorrangsgroep, namelijk ouders in het Nederlandstalig onderwijs — ook de GOK-kinderen die nog altijd 30% voorrang anderstalige ouders — willen een school waar krijgen. Er is hooguit een nadeel voor een kleine (andere) Nederlandstalige kinderen zitten. Het groep hoger opgeleide Frans- of anderstaligen in Nederlandstalig onderwijs zit daarmee in een sommige scholen. Aangezien we de komende jaren catch-22: elke uitbreiding verwijdert ons een stap van plan zijn minstens 1000 extra plaatsen bij te verder van dat doel. Het aantal Nederlandstalige maken zal zelfs dat nadeel verkleinen. kinderen is namelijk te klein. Brusselse kinderen hebben geen behoefte aan De oplossing ligt niet in méér Nederlandstalig politici die hun verantwoordelijkheid doorschuiven onderwijs, maar in beter Franstalig onderwijs. De naar andere politici, maar aan politici die hun Vlaamse Gemeenschap kan en moet mee investeren verantwoordelijkheid opnemen. ‘Een antwoord voor het onderwijsvraagstuk Samen, mét elkaar, niet tégen elkaar. gaat er alleen komen als de Franse en De Franse Gemeenschap kondigt aan Vlaamse gemeenschap samenwerken.’ werk te maken van 4200 extra plaatsen. Met de dossiers die ons vandaag aan Nederlandstalige kant bekend zijn, kunnen we in dat onderwijs, zodat alle kinderen die afstuderen de capaciteitsuitbreiding in deze legislatuur in Brussel kennis hebben van het Nederlands. ramen op ongeveer 1200. Dat is toevallig of niet Een antwoord voor het onderwijsvraagstuk de verhouding tussen de Vlaamse en de Franse gaat er alleen komen als de Franse en Vlaamse Gemeenschap vandaag. gemeenschap samenwerken, niet als ze elkaar Het Brussels onderwijs kreunt. Onder een aanvallen of bestrijden. capaciteitsprobleem: door de demografische info@pascalsmet.be - www.pascalsmet.be druk zitten onze kleuterklassen propvol. Maar

03


K I N D E R O P VA N G

Tegen 2016

4400

plaatsen tekort in Nederlandstalige kinderopvang Elke Roex

Brussels parlementslid

Brussels parlementslid Elke Roex dient een mogelijk voor beide ouders om zich te ontwikkelen, discussienota in om het recht op kinderopvang af te gaan werken, opleidingen te volgen, in de stad te dwingen in Brussel. Het VGC-college heeft veel te blijven wonen, zich te ontspannen. Een tekort kritiek op anderen maar vergeet zelf iets te doen aan opvangplaatsen ontneemt Brusselaars kansen, aan de lange wachtlijsten in de crèches. en dat legt een hypotheek op de toekomst. Jonge ‘Af en toe deelt Brigitte Grouwels wat cijfers mee kinderen maken in de opvang ook kennis met over het tekort aan opvangplaatsen,’ zegt Elke kinderen die thuis een andere taal spreken. Roex, ‘maar een globale visie over de Brusselse Kinderen met een andere achtergrond, cultuur of kinderopvang ontbreekt. Op deze manier stevenen we af op een fiasco. Ik wil dat probleem blootleggen ‘sp.a beschouwt kinderopvang als een recht, en voorstellen formuleren want de niet als een luxe.’ demografische klok tikt gewoon verder.’ Brussel zal tegen 2020 56.243 kinderen tellen huidskleur. Een eerste contact met het Nederlands onder de drie jaar. Dat is een toename met 8.400 op jonge leeftijd, via kinderopvang, kan kinderen kinderen in 12 jaar tijd. Als we nu niet beginnen wapenen tegen een taalachterstand op school. met het creëren van meer plaatsen, zullen we Elke Roex stelt vast dat het tekort aan plaatsen tegen het einde van de legislatuur geconfronteerd zéér groot is in de wijken met de grootste worden met een immense en onoverbrugbare concentratie aan kinderen jonger dan drie. Het achterstand. Elke Roex berekende dat er vandaag gaat dan vooral om de wijken in de zogenaamde al 1.230 Nederlandstalige kinderopvangplaatsen ‘arme sikkel’. Volgens rapporten van Unicef kan tekort zijn in Brussel. In de toekomst zal het tekort kinderopvang een belangrijke rol spelen in de verder uitlopen, tot meer dan 4.000 plaatsen in bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 2016. sp.a beschouwt kinderopvang als een recht, Onbegrijpelijk dat het VGC-college daar zo weinig niet als een luxe. Kinderopvang maakt het namelijk rekening mee houdt. In heel Brussel is er vandaag 04


Elke Evolutie aantal kinderen van 0-3 jaar

Roe

x

58.000

56.243 54.856 53.977

56.000 54.000 52.000

50.827

50.000 48.000 46.000

47.875 2008

2010

2014

2016

‘ Te weinig kinderopvang legt een hypotheek op de toekomst van jonge ouders in Brussel’

2020

slechts één plaats beschikbaar met een sociaal tarief per 5 kinderen onder de drie jaar. Dat is véél te weinig, we moeten evolueren naar 1 plaats per drie kinderen. Elke Roex vraagt ook extra aandacht voor flexibele en occasionele opvang. Sommige ouders werken halftijds of in nachtshiften, anderen hebben maar een paar keer per week opvang nodig om een opleiding te volgen of te solliciteren. Ouders moeten in Brussel gemiddeld 13 kinderopvanginitiatieven contacteren alvorens ze een plaats vinden. Traditionele Belgen met een diploma maken bovendien veel méér kans op het vinden van een plaats dan ouders met een lagere opleiding of ouders van allochtone origine, terwijl de kinderopvang voor deze groep net een belangrijke kans kan zijn om vooruit te gaan. De oprichting van een lokaal loket voor kinderopvang zou het beschikbare aanbod in de buurt – zowel Nederlands- als Franstalig – kunnen bundelen om de zoektocht van de ouders te vereenvoudigen. Het Gentse voorbeeld met een centrale dienst die een eigen opvangbeleid ontwikkelt werkt hier inspirerend. Ook andere Belgische steden hebben te maken met moeilijkheden op het vlak van kinderopvang. Op het vlak van infrastructuur bijvoorbeeld is

er in een stad veel meer creativiteit nodig om buitenspeelruimte te voorzien. Ook het vinden van kinderverzorgers is een probleem dat steeds groter zal worden. Het zou erg nuttig zijn de grote Belgische steden samen te brengen om nuttige initiatieven en praktijken uit te wisselen.Elke Roex zal op basis van de besprekingen van haar nota werken aan een aantal aanbevelingen. Hopelijk slaagt ze erin het ingeslapen College wakker te schudden! eroex@bruparl.irisnet.be - www.elkeroex.be

05


STOP

de leegstand 10 boetes per gemeente per jaar is niet genoeg Fouad Ahidar

Foua

d Ah idar

Brussels parlementslid

‘In Brussel staan 30.000 woningen leeg, een echte schande voor de hoofdstad van Europa. En dat terwijl 37.000 gezinnen wachten op een sociale woning. De eigenaar van een leegstaande woning moet de keuze krijgen: ofwel een torenhoge boete betalen ofwel de woning in beheer geven van een sociaal verhuurkantoor.’ Fouad Ahidar roept alle Brusselaars op om hun stem te laten horen op zijn nieuwe website www.leegstandinbrussel.be. Hier vind je al onze acties tegen leegstand en kan je zelf ook leegstaande woningen melden. fahidar@bruparl.irisnet.be - fouadahidar.be

Metro Van Jef

me

Dam

Veiligheid

Grouwels en Picqué zijn het spoor bijster Jef Van Damme Brussels parlementslid

‘Brusselse metrostations liggen er vaak smerig bij. Dat nodigt uit tot overlast en onveiligheid. Een goede verlichting, goed functionerende liften en roltrappen, een betere inrichting en netheid dragen bij tot een veilig station. Ik roep Brigitte Grouwels (CD&V) en Charles Picqué (PS) op om te investeren in de stations: in plaats van 100 militairen hebben we 100 bouwvakkers nodig!’

De volgende maanden maakt Jef Van Damme een update van zijn analyse van de netheid en inrichting van de Brusselse metro’s. Meer info vind je op www.metr-o-net.be. Contacteer ons als je graag mee actie wil voeren voor een veilige en propere metro in Brussel. jvandamme@bruparl.irisnet.be - www.jefvandamme.be

06


Where

have all the women gone? Sophie Brouhon Brussels parlementslid

‘In de Brusselse administratie zijn alle topfuncties ingenomen door mannen. Je gaat me niet vertellen dat geen enkele vrouw geschikt is voor deze functies. Vrouwen zijn niet minder ambitieus en zeker niet minder competent. Bruno De Lille (Groen!) is al 2 jaar bevoegd voor gelijke kansen én voor ambtenarenzaken, maar voor vrouwen aan de top is er geen plaats.’ sbrouhon@bruparl.irisnet.be - www.sophiebrouhon.be

Bert

ux

Ancia

Sop

hie B rouh o

n

Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Man Vrouw Topmanagement (vijf managers)

5

0

Secretaris-generaal (niveau A7)

1

0

Adjunct-secretaris-generaal (A6)

1

0

Directeur-generaal (A5)

3

0

Totaal Topfuncties

10

0

Yamil

Bert Yamila blijft alert !

Bert Anciaux

Senator bert@vlaanderen.net - www.bertanciaux.be

‘Een parlement zonder regering lijkt wel een café zonder bier. Er is dringend nood aan een federale Regering. De energieprijzen stijgen, de Brusselse justitie blundert, er zijn stiptheidsproblemen bij de NMBS. Ik blijf alert en werk in de Senaat dagelijks aan voorstellen, altijd met een groot hart voor Brussel!’

a Idr issi

pleit voor steun aan de revoluties Yamila Idrissi

Vlaams parlementslid yamila.idrissi@vlaamsparlement.be - www.yamila.be

‘Er is een democratische revolutie op til in het Midden Oosten en de Maghreb. Een moedige massa protesteert tegen de dictaturen die de bevolking onderdrukken. Op mijn vraag zal de Vlaamse regering er helpen over waken dat de bevolking in de hele regio de nodige garanties krijgt op een democratiseringsproces. We moeten er immers op toezien dat de veranderingen effectief verbeteringen zijn voor de bevolking.’

07


buurt IN UW

Gemeentehuis Sterrenkundelaan 13 1210 Sint-Joost-ten-Node 02/220.26.11 www.stjoost.irisnet.be Openbare bibliotheek Sint-Joost-ten-Node Grensstraat 2
 1210 Sint-Joost-ten-Node 02/201.00.97
 www.sint-joost-ten-node.bibliotheek.be Politiezone Brussel Noord De Blériotstraat 2A 1210 Sint-Joost-ten-Node 02/249.26.00 www.polbruno.be

Victoria Reginaplantsoen 1 1210 Sint-Joost-ten-Node 02/249.27.00 www.polbruno.be

Bea Meulemans Schepen bmeulemans@stjoost.irisnet.be Bea Meulemans

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? sp.a Brussel en uw lokale mandatarissen helpen u graag verder. We organiseren ook permanenties in uw buurt. Meer info? 0486/64.56.14

08


S I N T- J O O S T

Verhef je stem over

partnergeweld

Bea Meulemans Schepen

Bea Meulemans, s.p-a-Schepen van Sint-Joost-tenNode, is begaan met de problematiek van geweld tussen partners. ‘Partnergeweld neemt verschillende vormen aan. Iedereen kan zich iets voorstellen bij slagen en verwondingen, maar er zijn ook andere vormen van partnergeweld,’ zegt Meulemans. ‘Sommige vrouwen

veel uit hun praktijk. Dankzij het platform wisselen politiediensten en de sociale diensten van SintJoost hun standpunten en invalshoeken uit rond het vraagstuk partnergeweld, open en constructief. Toch mag zo’n overleg zich niet tot Sint-Joost beperken. Daarom heeft de politiezone Brussel Noord samen

diensten verbeteren, maar ook jonge mensen séensibiliseren.’

mogen hun huis niet verlaten met hun identiteitskaart, om hen te verhinderen weg te gaan bij hun partner. Mij stoort het hoe onbeschoft sommige personen via hun gsm hun vriend(in) aanspreken. Ook dat is geweld.’ In Sint-Joost is er een platform voor partnergeweld, in samenwerking met de verschillende officiële instanties die zich met geweld bezighouden. Het gemeentelijk platform is een nieuwigheid, maar noodzakelijk. Politieagenten zijn vaak de eersten die bij partnergeweld optreden: ze zien, horen en weten

met Bea Meulemans het initiatief genomen om alle gemeenten uit de politiezone (Sint-Joost, Evere en Schaarbeek) samen te brengen. Politieagenten van verschillende gemeenten spreken over concrete zaken die ze hebben meegemaakt met sociale verenigingen. Het mag verbazen, maar ook een dergelijke ontmoeting was nog niet eerder gebeurd. Er zullen zeker nog meer ontmoetingen plaatsvinden. bmeulemans@stjoost.irisnet.be

09


SINT - JOOST

‘Het leven zoals het is’

in Sint - Joost

Met de eerste voorjaarszon komt de smeltkroes van Sint-Joost helemaal terug tot leven. Een ideaal moment om een stand van zaken op te maken omtrent het ‘leven zoals het is’, vindt de lokale afdeling van Curieus in Sint-Joost. Wat houdt de inwoners van Sint-Joost dagelijks bezig? Van waar komen ze? Hoe zijn ze in Sint-Joost aanbeland? Een ding is zeker: de inwoners van Sint-Joost zijn heel divers. Curieus wil het kleurenpalet van Sint-Joost extra in de verf zetten. Europa versterkte burcht: asielvraagstuk Naast de kleinste gemeente van het gewest, is SintJoost tevens de armste gemeente van België. Sint-Joost is getekend door migratie. Een kleurrijke bevolking van meer dan 150 nationaliteiten, uit alle uithoeken van de wereld, woont er samen op iets meer dan één km². 
Vele inwoners van Sint-Joost hebben vroeg of laat te maken met de Belgische asielinstanties. Via de documentaire ‘La Forteresse’, die het leven van een aantal asielzoekers in een Zwitsers asielcentrum volgt, tracht Curieus een aantal vooroordelen omtrent asielzoekers weg te nemen.

10

Zoveel mensen, zoveel smaken Het asielvraagstuk is niet de enige insteek voor smeltkroes Sint-Joost. De Sint-Joostenaars hebben, afhankelijk van hun achtergrond, ook hun eigen culinaire voorkeuren. Is er een aangenamer om een cultuur te leren kennen? Curieus trekt met lege maag op onderzoek uit via een culinaire wandeling door de gemeente. Smikkelen onderweg is niet verboden. Wil je er zelf bij zijn of inschrijven op onze mailinglist? Stuur een mail naar thomas.bomans@gmail.com Thomas Bomans studeerde Internationale Relaties (Politieke Wetenschappen) aan de KULeuven. Na zijn studies woonde en werkte hij achtereenvolgens in NYC, Gent, Ramallah (Palestina) om uiteindelijk in Sint-Joost-tenNode neer te strijken. Daar nam hij direct zijn socialistisch engagement (terug) op en vervoegde hij de rangen van de lokale sp.a-afdeling. Momenteel is hij de contactpersoon voor de Curieus afdeling van Sint-Joost en te bereiken via Thomas.Bomans@gmail.com of 0486 93 60 17.


CONGRES

Duo nieuw

Pascal Smet en Hannelore Goeman leiden sp.a-Brussel Op zaterdag 26 februari kozen de leden een nieuw duo als voorzitter en ondervoorzitter van sp.a-Brussel. Pascal Smet, voorzitter sinds 2007, blijft aan. Hannelore Goeman wordt ondervoorzitter. Hannelore komt in de plaats van Anke Van Lancker, die verre horizonten opzoekt. Anke gaat werken als diplomate in China. De komst van Hannelore past in de verjongingsoperatie van de Brusselse sp.a. Sinds de komst van Pascal Smet zijn er tal van jonge mensen op de voorgrond van het politieke toneel gekomen, als gemeenteraadslid, schepen of parlementslid. Hannelore is 25. Ze werkt als doctoraatsonderzoeker aan het Instituut voor Europese Studies van de VUB en is actief in Animo, de jongerenbeweging van sp.a. Hannelore: ‘De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn niet veraf. Ik wil mij als geëngageerde Brusselaar inzetten voor een goed resultaat van sp.a in de 19 gemeenten. Ik ga de komende tijd de hort op want ik wil weten

wat er leeft in de sp.a-afdelingen. Bovendien wil ik mij engageren om onze partij verder open te trekken naar nieuwe Brusselaars. Ik vind het bijzonder belangrijk dat sp.a de diverse samenstelling van de stad weerspiegelt.

‘Ik vind het bijzonder belangrijk dat sp.a de diverse samenstelling van de stad weerspiegelt.’ De hoge werkloosheid in Brussel vind ik erg verontrustend, zeker onder jonge mensen. Jongeren zijn de toekomst van de stad. De Brusselse regering slaagt er maar niet in om de jonge bevolking te zien als een troef in plaats van als een probleem. Er moeten véél meer inspanningen geleverd worden om jongeren te begeleiden naar een degelijke job.’

11


L E E G S TA N D

STOP

Foua

d Ah idar

de leegstand 10 boetes per gemeente per jaar is niet genoeg

Fouad Ahidar

Brussels parlementslid

In sommige Brusselse buurten staan zoveel huizen leeg dat het wel een oorlogszone lijkt. Toeristen of pendelaars die aankomen in Brussel-Zuid ‘genieten’ meteen van een fraai uitzicht van leegstaande en verkrotte woningen. Maar natuurlijk is de leegstand in de eerste plaats erg voor de Brusselaar zelf. Die vindt immers geen betaalbare woning en ziet zijn buurt verloederen. Brussels parlementslid Fouad Ahidar roept op om leegstand te melden op zijn nieuwe website. Van de 500.000 woningen in Brussel staan er naar schatting 30.000 leeg. Bepaalde wijken komen in

een neerwaartse spiraal terecht. In de omgeving van de Grote Markt staat 1 op 5 woningen leeg. Het gaat bovendien niet enkel om privéwoningen. Fouad Ahidar dokterde uit dat 7% van de sociale woningen in het Brussels Gewest leeg staat. De overheid geeft hier niet echt het goede voorbeeld… ‘Speculanten hebben er belang bij gebouwen te laten verkrotten om ze later te kunnen afbreken voor één of andere hotelketen. Boetes worden niet geïnd en er bestaan zelfs fiscale 12

gunstmaatregelen voor niet bewoonde gebouwen. De regering kan vandaag veel méér doen, maar doet niets. Ik wil de ministers wakker schudden.’ De regering wil dit jaar slechts 10 boetes per gemeente innen. Dat is natuurlijk veel te weinig. Zo laat de regering vele inkomsten liggen die zouden kunnen gaan naar het bouwen en renoveren van sociale woningen. Dat is dringend want de wachtlijsten in Brussel zijn zeer lang. Een propere en gezonde woning is een recht. Een dak boven het hoofd geeft de kans om andere belangrijke stappen te zetten in het leven, dat wordt zwaar onderschat. sp.a wil een stevige aanpak van de leegstand. De eigenaar van een leegstaande woning krijgt de keuze: torenhoge boetes betalen of de woning in beheer geven aan een sociaal verhuurkantoor. Fouad Ahidar roept alle Brusselaars op hun stem te laten horen: ‘Leegstand is een schande voor de hoofdstad van België en Europa en een slag in het gezicht van de buurtbewoners. Dit moet stoppen!’ fahidar@bruparl.irisnet.be - www.fouadahidar.be


03 activiteiten 04

Kalender activiteiten

21 april

De Actieve Senioren Schaarbeek bezoeken het kasteel en de waterwinning in Modave > Bernadette Vriamont, 0497 11 04 50

26 april – 6 mei

Armoe troef – Tentoonstelling van het AMSAB in het kader van erfgoeddag 2011 GC De Kriekelaar, Gallaitstraat 86 - Schaarbeek. alle weekdagen van 10.00 tot 17.00 > Walter Vermander, 0470 76 68 47

30 april

Vooravond 1 mei-feest in Schaarbeek. Vanaf 14.00 in De Kattepoel (Rogierlaan 214 - Schaarbeek)

1 mei

I Love May Vertrek van de 1 mei-stoet in Molenbeek 12.00 -14.00 (Eten, dans en muziek - DC Randstad, Hoveniersstraat 47). Gratis Festival en kinderanimaties vanaf 14.00 op het Sint-Katelijneplein in Brussel-Stad > www.curieus.be

7 mei

Curieus Jette en de Louis-Paul Boonkring organiseren een fietstocht langs energiezuinige woningen in Jette. Deelname is gratis, Afspraak om 14.00 aan het kerkhof van Jette (einde voorzien om 18.00) > hannesdegeest@gmail.com, 0486 64 56 15

8 mei

Curieus Vorst organiseert een bezoek aan het voetbalstadium van Union St-Gilles met VIP-lunch en laatste voetbalmatch van het seizoen (Union-Namen) Van 11.15 tot 16.45, clubhouse Union, Brusselse Steenweg 225, 1190 Vorst > Ivan Uytterhaegen curieus.vorst@ivanu.be, 0478 77 26 32

10 mei – 23 mei

Salut Congo! Een tentoonstelling met getuigenissen van ex-kolonialen en gevluchte Congolezen in het Rhok Thibaultlaan 2 - Etterbeek. Vernissage op 10 mei om 19.00 > mark_michiels@skynet.be, 02 649 35 87

05 06

12 mei

Curieus Brussel-Stad organiseert een gratis geleid bezoek aan de expo ‘Architecture for Justice’. in Bozar. Deze expo toont de meest interessante projecten van de internationale wedstrijd over de toekomst van het Justitiepaleis. De rondleiding start om 18.15 aan de ingang van Bozar (Ravensteinstraat 23 in Brussel-Stad). > curieusbrusselstad@gmail.com, 02 549 64 60

14 mei

De Actieve Senioren Schaarbeek trekken voor Paling in ’t Groen naar taverne Drie Goten in Hamme > Bernadette Vriamont, 0497 11 04 50

14 mei

Een bezoek aan het Vlaams Parlement met Yamila Idrissi (Leuvensesteenweg 86 in Brussel-Stad) > 02 552 42 52

28 mei

Jaarlijkse BBQ van sp.a en curieus Molenbeek (vlees, vis, vegetarisch en halal) vanaf 18.00 DC Randstad - Hoveniersstraat 47 in Molenbeek > jan.schaerlaekens@gmail.com, 0486 21 59 61

8 juni

Jaarlijkse Molenbeekse Nachtbrakers. Een verrassende ontdekkingstocht door nachtelijk Molenbeek. > jan.schaerlaekens@gmail.com, 0486 21 59 61

9 juni

De Actieve Senioren Schaarbeek bezoeken de Palmbrouwerij en een paardenfokkerij in Steenhuffel > Bernadette Vriamont, 0497 11 04 50

12 juni

Broodje Kanaal: overheerlijke brunch (buffet à volonté) met een speelhoekje voor de Brusselaartjes! Schuif van 10.00 tot 14.00 mee aan tafel op de Akenkaai aan het kanaal in Brussel-Stad. > dries.verhaeghe@gmx.net


info NUTTIGE

Belastingen

Noodnummers

Noodgeval 112 Brandweer en ziekenwagen 100 Bankkaart verloren of gestolen? 070 344 344 Antigifcentrum 070 245 245

Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte? sp.a Brussel helpt u graag verder. We organiseren ook permanenties in uw buurt. Meer info?

0486 64 56 14

www.zorgzoeker.be

Voor een Nederlandstalige huisarts van wacht Voor een apotheker van wacht

gratis nummer 1700 02 242 43 44 02 479 18 18

Huisvesting en energie Vragen over de staat van uw huurwoning? Een onbewoonbare woning signaleren? www.huisvestingcode.be

Vragen over energie- en renovatiepremies? www.stadswinkel.be

02 512 86 19

Wil u problemen met wegen, voetpaden of fietspaden melden? Of hebt u vragen over werkzaamheden in uw buurt? www.mobielbrussel.irisnet.be

Wil u een probleem melden met sluikstorten in uw buurt? Heeft u zelf groot huisvuil dat in de weg staat? Net Brussel komt het voor u weghalen!

1 MEI STOET DC RANDSTAD Hovenierstraat 47 Molenbeek

02 204 12 80

Openbare werken en netheid Mobiel Brussel

12.00 - 14.00

0800 940 01 gratis nummer

14.00

GRATIS FESTIVAL + kinderanimatie Sint-Katelijneplein DJ Castor mix The Cadillac Bombers rockabilly

De Fanfaar Brusselse rock

Merdan Taplak

0800 939 88 gratis nummer

0800 981 81 gratis nummer

mundial mash up

DJ Lowdjo ‘OST’

psyched out mutant bass soundz

Ron Jaluai

‘De kleinste mobiele cocktailbar ter wereld’

spabrussel.be

V.U. en verzendadres sp.a Brussel / Raf Devos Grasmarkt 105 bus 37 - 1000 Brussel

Op zoek naar een huis-, tand- of oogarts? Een gezondheids- of welzijnswerker nodig?

© afbeeldingen : © sp.a - © Reporters

Gezondheid

Sint - Joost  

sp.a Sint Joost newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you