Bro Morgannwg Canllaw Teithiau i Grwpiau

Page 1

Twristiaeth De

Bro Morgannwg

Canllaw Teithiau i Grwpiau

nt u Gwe Blaena fon Blaena

gwr nt ar O o b y Pen li Caerffi ydd Caerd ful yr Tud h t r e M wy Sir Fyn

www.visitsouthernwales.org

wydd Casne Taf ynon C a d d Rhon nwg organ Bro M


Cynnwys 04

Atyniadau

Trosolwg Rhanbarthol

08 Gweithgareddau

06

10 Llety

12 Lleoedd i Gael Lluniaeth

13 Darganfod Bro Morgannwg

16 Lleoedd Parcio i Goetsis

Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Bro Morgannwg

15 Uchafbwyntiau Digwyddiadau

17 Tywyswyr Teithiau

18 Mapiau a Gwybodaeth am Deithio

3


….. r u jo on B . … e a m w h S o… ll e H it u d ia D o… ll a H . … g a T Guten Croeso i Dde Cymru Efallai bod gennych chi syniad eisoes beth i’w ddisgwyl o daith i Dde Cymru. Mae’r rhanbarth wedi’i rannu i ddeg ardal wahanol, pob un â’i chymeriad a’i swyn ei hun. Mae ardaloedd Blaenau Gwent, Blaenafon, Caerffili, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf yn adnabyddus am eu hanes a’u treftadaeth. Mae Sir Fynwy gerllaw yn fwy gwledig ac yn enwog am ei bwydydd a diodydd rhagorol. Mae Casnewydd a Chaerdydd yn ddinasoedd llewyrchus sydd ag atyniadau gyda’r gorau yn y byd. Ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg ceir cymysgedd o leoedd gwyliau glan môr, trefi marchnad a chefn gwlad hardd. Mae gennym ddigonedd o gestyll ac amgueddfeydd, ond hefyd mae gennym Barc Cenedlaethol, dechrau Llwybr Arfordir Cymru ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae gennym hefyd rai pethau na fyddwch, efallai, yn eu cysylltu â ni. Mae olion amffitheatr a barics Rhufeinig, gwinllannoedd sy’n cynhyrchu gwinoedd arobryn a cherflun anferth, sy’n ymestyn 20 metr i’r wybren ac yn gwarchod y Cymoedd islaw.

Dewch o hyd i Fro Morgannwg

I gael mwy o wybodaeth ewch i’n gwefan www.visitsouthernwales.org neu cysylltwch â’r t tîm twristiaeth: Marchnata: ffôn - +44 (0)1446 704867 e-bost - tourism@valeofglamorgan.gov.uk I archebu llyfrynnau teithiau i grwpiau ar gyfer ardaloedd eraill yn Ne Cymru ffoniwch +44 (0)845 6002639 neu anfonwch neges e-bost at brochure@southernwales.com von Blaena nt Gwe wpiau Group Travel Guide nau Blae Teithiau i Gr

Twristiaeth

Twristia

eth De

4

ar Ogwr Pen-y-bont iau

Grwp Canllaw Teithiau i

Taf Rhondda Cynon Twristiaeth De

Group Travel Guide

Casnewydd

y Sir Fynw piau dful yr Tu iau Canllaw Teithiau i Grw MerthTeithiau i Grwp

Twristiaeth De

Twristiaeth De

Twristiaeth

Mae arweiniad i bob un o’n hardaloedd. Felly bodiwch trwy hwn ac yna edrychwch ar yr arweiniadau eraill a chyn bo hir byddwch yn cynllunio’ch taith i Dde Cymru.

De

Caerdydd

Canllaw Teithiau i Grwpiau

Canllaw

Twristiae

th De

Canllaw

Caerffili

Canllaw Teithiau i Grwpiau Canllaw Teithiau i Grwpiau

De

ent au Gw Blaen ent n Gw avo Blaen enau Bla n end wr enafo Bridg Og Bla t ar on hilly y-b Caerp Penff fili Cardi fil Caerf Tyd ydd rthyr Me ul hire Caerd Tudf ouths hyr nm Mo Mert y ort Fynw n Taf Newp Sir Cyno ent ydd f Gw dda ew n n Ta Rhon enau rga no Casn Bla mo Cy n dda of Gla afo le on wg en Va Rh Ogwr Bla gann nt ar Mor -bo Bro Pen-y fili Caerf ydd l Caerd dfu yr Tu rth Me y Fynw Sir

Twristiaeth De

ent u Gw Blaena fon r Blaena ar Ogw ont Pen-y-b

dd Caerdy ful r Tud Merthy

ent u Gw Blaena fon Blaena Ogwr t ar -y-bon Pen rffili Cae rdydd Cae ful yr Tud Merth

wy Sir Fyn ydd Casnew

on Taf a Cyn ndd Rho g nnw Morga Bro

ar Pen-y-bont

Gwent Blaenau

new Cas

Taf non a Cy ndd Rho g rgannw Bro

Mo

Casnew

on Taf a Cyn Rhondd rgannwg Bro Mo

Ogwr

Caerffili

Bridgend y Caerphill thshire nt Monmou Gwe Blaenau Newport n Taf Blaenafo r Cynon ndda ar Ogw e4438 Cardiffont Council artwork for SW Rho Guide v3.indd 1 Pen-y-b

Caerdydd Tudful Merthyr Sir Fynwy Gwent Blaenau Blaenafon

www.visitsouthernwales.org wales.org www.visitsouthernwales.org -bont ar Pen-y rg .visitsouthern s.owww Caerffili rnwale d Caerffili southe Caerdyd s.org w.visit Tudful Caerdydd wale ww Merthyr hern Tudful sout Merthyr wy wy visit Sir Fyn Sir Fyn y www. ydd ydd Sir Fynw ydd f ew n Ta Casn Cyno dda Rhon nnwg rga

Bro Morgan nwg

Canllaw Teithiau i Grwp iau

Gwent Blaenau Blaenafon

i Caerffil

Ogwr

d Casnewyd Taf Cynon Rhondda annwg

Casnewydd Cynon Rhondda

Taf

nnwg 18/09/2015 Bro Morga

Mo Bro Morg Bro www.visitsouthernwales.org rg itsouthernwales.org www.visitsouth ernwales.owww.vis ernwales.org .org .visitsouth wales www uthern isitso www.v

17:04

Blaenau Gwent Blaenafon ar Ogwr Pen-y-bont Caerffili Caerdydd Merthyr Tudful Sir Fynwy Casnewydd Rhondda Cynon

Taf

nwg Bro Morgan

www.visitsouthernwales.org

Mae’n bosibl y bydd ein henw yn peri i chi feddwl am lwybrau diarffordd drwy fryniau gwyrdd ond nid dyna’r darlun cyfan. Mae’r Fro (fel y’i hadwaenir yn lleol) mewn gwirionedd yn ardal arfordirol i’r gorllewin o Gaerdydd yng Nghymru, sydd â 14 milltir o Arfordir Treftadaeth. Ni yw’r pwynt mwyaf deheuol yng Nghymru ac mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg ar ei hyd, yn esgyn uwchben clogwyni, traethau euraid, cildraethau anghysbell, ysgolion syrffio, teithiau mewn cwch a thrwy gyrchfannau glan môr Fictoraidd Penarth ac Ynys Y Barri. Yn y rhan fewndirol mae’r Fro yn gymysgedd hyfryd o fryniau tonnog, lonydd cefn gwlad, llwybrau troed esmwyth, ffermydd sydd wedi’u cadw’n dda gyda bythynnod hardd ac eglwysi a chestyll hanesyddol. Mae’n gefnlen berffaith ar gyfer gweithgareddau awyr agored, archwilio chwedlau lleol a mwynhau

Bro Morgannwg

bwyd da. Mae yr un mor dda yn yr haul neu yn y glaw (byddwch yn barod, dyna sut mae’r Fro mor wyrdd), bydd eich profiad bob amser yn un go iawn. Pam dylech chi ddewis y Fro? Mae Caerdydd, prifddinas Cymru ar garreg ein drws. Ymhen llai na 2 filltir gallwch ymlwybro o Fae Caerdydd i Farina Penarth dros Forglawdd Bae Caerdydd a byddech ar eich colled pe baech yn ymweld â Chaerdydd heb bigo draw i’r Fro.

5


Atyniadau Ydych yn chwilio am syniadau am ddiwrnod allan i grŵp? Porwch drwy’r ystod wych o bethau i’w gwneud ym Mro Morgannwg. Rheilffordd Twristiaid ac Amgueddfa Rhyfel Y Barri

Pentref Canoloesol Cosmeston

Gardd Ffrwythau Hendrewennol

Pafiliwn Pier Penarth

Ewch am dro ar locomotif treftadaeth a dysgwch am hanes y rheilffyrdd, ac wedyn ewch i weld Amgueddfa’r Barri yn Ystod y Rhyfel yn yr orsaf. Mae ar agor drwy gydol y flwyddyn i deuluoedd, grwpiau a selogion y rheilffordd, ac yn cynnig taith hwyliog a phleserus.

Camwch yn ôl mewn amser ac ewch i bentref o’r 14eg ganrif a godwyd yn wych. Mae mynediad i Bentref Canoloesol Cosmeston a’r amgueddfa fach am ddim. Mae teithiau tywys ar gael bob dydd gan bentrefwr mewn gwisg sy’n chwarae rôl cymeriad.

Mae Gardd Ffrwythau Hendrewennol yn fferm ffrwythau meddal casglu eich hun a gynhelir gan deulu ac mae’n lle gwych i ymweld â hi. Mae siop a chaffi ar y safle, man chwarae i blant a drysfa ‘Maize Maze’ yn cynnig diwrnod allan gwych i bawb.

Pafiliwn Art Deco wedi’i adnewyddu’n wych ar Bier Penarth, sydd â sinema, caffi, lle manwerthu ac oriel gelf. Mae rhaglen o arddangosfeydd a digwyddiadau.

ffôn: +44 (0)1446 748816 e-bost: john.buxton@cambriantransport.com gwefan: www.barrytouristrailway.co.uk

ffôn: +44 (0)29 2070 1678 e-bost: CosmestonLakes@valeofglamorgan.gov.uk gwefan: www.visitthevale.com

ffôn: +44 (0)1446 781 670 e-bost: shwmae@hendrewennol.com gwefan: www.hendrewennol.com

ffôn: +44 (0)29 2071 2100 e-bost: info@penarthpierpavilion.co.uk gwefan: www.penarthpavilion.co.uk

Gardd Berlysiau’r Bont-faen

Tŷ a Gerddi Dyffryn

Parc Gwledig Porthceri

Canolfan Profiad RNLI

Yn wreiddiol yn rhan o Erddi’r Hen Neuadd a osodwyd yn y 18fed ganrif, mae’r ardd ffurfiol hon yn cynnwys planhigion a ddefnyddir yn draddodiadol ar gyfer iacháu, coginio a lliwio defnydd.

Gerddi Edwardaidd gyda lawntiau ffurfiol, pyllau, coedardd, tŷ gwydr ac ystafelloedd gardd agos atoch. Mae rhannau o Dŷ Dyffryn hefyd ar agor i ymwelwyr.

Mwynhewch fod yn yr awyr agored ym Mharc Gwledig Porthceri. Mewn 220 erw o goed a dolydd, gan gynnwys llwybrau natur a chaffi ar y safle mewn cwm cysgodol sy’n arwain at draeth cerigos a chlogwyni trawiadol, mae Porthceri yn ddiwrnod gwych allan.

Mae Profiad RNLI yn Ynys y Barri yn cynnig profiad arloesol, pleserus a chofiadwy er mwyn dysgu rhagor am y gwaith mae’r RNLI yn ei wneud i barhau i achub bywydau. Ffoniwch i gael amserau agor cyn ymweld. Mynediad am ddim.

ffôn: +44 (0)1446 773264 or 07890 941502 e-bost: rebeccaexley@aol.com gwefan: www.cowbridgephysicgarden.org.uk

ffôn: +44 (0)29 2059 3328 e-bost: dyffryn@nationaltrust.org.uk gwefan: www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens

ffôn: +44 (0)29 2070 1678 e-bost: porthkerry@valeofglamorgan.gov.uk gwefan: www.visitthevale.com

ffôn: +44 (0)1446 734157 e-bost: Nicola_Davies@rnli.org.uk

Gwinllan Glyndŵr

Castell a Chanolfan Celfyddydau Sain Dunwyd

Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea

Gwinllan Glyndŵr yw’r winllan fwyaf hirsefydlog a’r fwyaf yng Nghymru. Cadwch le ar daith gyda sgwrs, bwffe cartref a sesiwn blasu gwin. Mae’n rhaid trefnu teithiau a sesiynau blasu gwin.

Bydd y castell o’r 12fed ganrif yn agor ei ddrysau a’i erddi i ymwelwyr ar ddiwrnodau dethol yn ystod yr haf, ac mae’n croesawu partïon grŵp drwy drefniant. Mae Canolfan y Celfyddydau yn cynnal amrywiaeth o raglenni celfyddydol, perfformiadau byw a dangosiadau sinema.

Tan 2013 safodd ‘Capel Galilea’ adfeiledig ar ben gorllewinol Eglwys Sant Illtud. Heddiw mae’r adfail wedi’i drawsnewid yn Ganolfan Ymwelwyr Arobryn.

ffôn: +44 (0)1446 774564 e-bost: glyndwrvineyard@hotmail.com gwefan: www.glyndwrvineyard.co.uk

ffôn: +44 (0)1446 799100 e-bost: enquiries@atlanticcollege.org gwefan: www.stdonats.com

ffôn: +44 (0)1446 792439 e-bost: rblm2013@gmail.com gwefan: www.llanilltud.org.uk

6

www.visitsouthernwales.org

Bro Morgannwg

7


Gweithgareddau Mae gan Fro Morgannwg ystod wych o weithgareddau sy’n wych ar gyfer eich ymweliad grŵp. Dyma flas o’r hyn y gallwch ei brofi yn ystod eich ymweliad. Amelia Trust

Capital Adventure Wales

Golff Antur Cildraeth y Smyglwyr

Ysgol Syrffio Southerndown

Fferm weithredol wedi’i lleoli mewn 160 erw o gefn gwlad yn y Fro Morgannwg hardd. Parc plant, myrdd o deithiau cerdded a llawer o anifeiliaid fferm i ymweld â nhw, gan gynnwys noddfa asynnod. Mae gan Amelia Trust ganolfan ymwelwyr/caffi sy’n gwerthu lluniaeth a chynnyrch cartref.

Ystod eang o weithgareddau antur awyr agored yn y Fro ac o’i chwmpas, gan gynnwys beicio mynydd, caiacio, saethyddiaeth, rholersgïo a choedwriaeth.

Cwrs golff ar thema môr ladron yn agos i’r traeth. 12 twll o golff bach ymysg rhaeadrau a gerddi cerrig. Mae caffi ar gyfer gwylwyr.

Gwersi syrffio gyda’r holl offer Situated in the beautiful wedi’i ddarparu. Hanner diwrnod, countryside surrounding the penwythnos, hyfforddiant un-wrthVictorian seaside town of un i oedolion a phlant. Croesewir Porthcawl the Grove Golf Club is grwpiau trwy drefniant. Gall syrffwyr established as one gwlyb of theacmost cymwys logi siwtiau offer.

ffôn: +44 (0)1446 782030 e-bost: general@ameliatrust.org.uk gwefan: www.ameliatrust.org.uk

ffôn: +44 (0)29 2053 1066 e-bost: info@capitaladventurewales.co.uk gwefan: www.capitaladventurewales.co.uk

ffôn: +44 (0)1446 742517 e-bost: northvalleyleisure@googlemail.com gwefan: www.smugglers-cove.co.uk

Her Cymru | Llongau Tal Cymru

Slade Farm

Canolfan Marchogaeth a Merlota Sant-y-brid

Taskforce Paintball

Mae Her Cymru yn gwch hwylio 72 troedfedd sy’n cynnig cyfle i grwpiau ac unigolion rhwng 12 a 25 oed I ddysgu sgiliau bywyd drwy hyfforddiant ar hwylio. Nid oes angen unrhyw brofiad. Rhaid cadw lle.

Dysgwch am fywyd pob dydd ar y fferm. Byddwch yn cwrdd â’r anifeiliaid ac yn gweld bywyd gwyllt arbennig o wych. Wedi’i gosod mewn gardd 9 erw hardd, sy’n cynnwys golygfeydd trawiadol o Fae Dwnrhefn, mae Gerddi Slade Farm ar agor ar gyfer te a theisennau, y ffordd berffaith o ddod â’ch ymweliad i ben.

Gwersi marchogaeth i oedolion a phlant 4 oed ac yn hŷn, dechreuwyr pur neu farchogwyr profiadol. Cymeradwywyd gan Gymdeithas Marchogaeth a Merlota Cymru.

Canolfan saethu peli paent gorau de Cymru gyda 12 parth ar draws 30 erw. Hefyd tagio laser, saethyddiaeth a saethu peli paent taro’n ysgafn i blant 8 oed ac yn hŷn.

ffôn: +44 (0)29 2022 0266 e-bost: reservations@challengewales.org gwefan: www.challengewales.org

ffôn: +44 (0)1656 880799 e-bost: info@sladefarmorganics.com gwefan: www.sladefarmorganics.com

ffôn: +44 (0)1656 880000 / 07980 278661 e-bost: info@valeriding.co.uk gwefan: www.valeriding.co.uk

ffôn: +44 (0)29 2059 3900 e-bost: office@taskforcepaintball.co.uk gwefan: www.taskforcepaintball.co.uk

Beth sy’n digwydd

gwefan: www.southerndownsurfschool.co.uk

Gwyliau Golff y Fro

Fro drwy y n y dd y w ig d n ’ y s th Dysgwch be mweldarfro.com .y w w w yn n y dd y lw f gydol y YmweldârFro @visitthevale

8

popular courses within the area. Welcoming non- members as well as offering very competitive membership packages, the Grove has loyal(0)7964 and growing following ffôn:a +44 985404 of golfers and their families. e-bost: southerndownsurfschool@live.co.uk

www.visitsouthernwales.org

Mae maes golff heriol a chyrsiau parcdir pencampwriaeth gyda chefnlenni trawiadol yn rhoi eich golff ar brawf go iawn.

ffôn: +44 (0)800 6126295/ 01446 781323 e-bost: hello@valegolfbreaks.com gwefan: www.valegolfbreaks.com

Bro Morgannwg

9


Llety Mae gan yr ardal ystod eang o lety o safon sy’n addas i bob chwaeth ac ystod prisiau, o westai, sefydliadau gwely a brecwast a ffermdai i lety hunangynhaliol megis bythynnod gwyliau, a safleoedd carafanau a gwersylla. Holiday Inn Express Maes Awyr Caerdydd

Gwesty Holm House

Gwesty’r Bear

Gwesty’r Copthorne

Os ydych yn chwilio am ganolfan i fforio arfordir, cymoedd a chestyll cyffrous de Cymru ohoni, nid oes angen chwilio ymhellach na Holiday Inn Express Maes Awyr Caerdydd.

Mae’n westy bwtîc moethus wedi’i leoli yn lleoliad tawel pen clogwyni Penarth gyda golygfeydd panoramig i Fôr Hafren a Gwlad yr Haf. Mae Holm House yn cynnig 12 o ystafelloedd moethus unigol ac mae’n cyfuno ciniawa coeth, te prynhawn, ardal lolfa, cwtsh, bar a sba moethus.

Wedi’i leoli mewn tafarn hanesyddol o oes y coetshys mawr sy’n dyddio’n ôl i’r 12fed ganrif, mae’r gwesty hwn sydd â waliau cerrig a nenfydau trawstiau pren wedi’i leoli yn nhref farchnad hardd Y Bont-faen, 7.5 milltir o Erddi Dyffryn a 13 milltir o ganol dinas Caerdydd.

Mae mewn lleoliad hardd ger llyn ac mae’n cynnig mynediad cyfleus at Gymru, canol dinas Caerdydd, Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd a Stadiwm y Mileniwm. Mae’r gwesty’n cynnig awyrgylch hamddenol, cyfleusterau modern a gwasanaeth rhagorol.

ffôn: +44 (0)1446 711117 e-bost: reservations@hiexcardiffairport.co.uk gwefan: www.hiexcardiffairport.co.uk

ffôn: +44 (0)29 2070 6029 e-bost: reception@holmhousehotel.co.uk gwefan: www.holmhousehotel.com

ffôn: +44 (0)1446 774814 e-bost: enquiries@bearhotel.com gwefan: www.bearhotel.com

ffôn: +44 (0)29 2059 9100 e-bost: reservations.cardiff@millenniumhotels.com gwefan: www.millenniumhotels.co.uk/copthornecardiff

Gwinllan Llanerch

Mount Rooms

Gwesty’r Vale

Gwesty Gwledig y West House

Lleolir Gwinllan Llanerch ym mro ddarluniaidd Morgannwg ac eto mae ond yn 15 munud o ganol Caerdydd. Darperir gwely a brecwast yn Llanerch yn y prif ffermdy neu mewn ystafelloedd stiwdio a grëwyd yn arbennig o hen adeiladau’r gwindy.

Llety yng nghanol Y Barri. Pedair ystafell a deugain, i gyd wedi’u hailwampio’n ddiweddar, gan ddarparu ansawdd uchel mewn arddull gyfoes. Mae gorsaf drenau Y Barri funudau i ffwrdd ac mae maes awyr Caerdydd yn daith 7 munud mewn car. Mae wedi’i leoli’n berffaith o fewn pellter perffaith i bob amwynder lleol.

Yn swatio mewn dros 650 erw o gefn gwlad hardd yng Nghymru, Gwesty’r Vale â’i 143 o ystafelloedd gwely yw’r lle perffaith i fod. Rydym yn cynnig gwyliau bach sba a golff o’r radd flaenaf ynghyd â chyfleusterau cyrchfan godidog i bawb.

Wedi’i leoli yn ochr orllewinol hanesyddol Llanilltud Fawr, mae’r gwesty’n dyddio yn ôl i’r 16eg ganrif. Mae’r gwesty clòs, cynnes a deniadol wedi’i leoli yng nghefn gwlad Bro Morgannwg godidog ac mae’n daith byr mewn car o’r arfordir Treftadaeth Morgannwg dramatig.

ffôn: +44 (0)1443 222716 e-bost: info@llanerch-vineyard.co.uk gwefan: www.llanerch-vineyard.co.uk

ffôn: +44 (0)1446 370145 e-bost:info@themountrooms.co.uk gwefan: www.themountrooms.co.uk

ffôn: +44 (0)1443 667800 e-bost: reservations@vale-hotel.com gwefan: www.vale-hotel.com

ffôn: +44 (0)1446 792406 e-bost: enq@westhouse-hotel.co.uk gwefan: www.westhouse-hotel.co.uk

Premier Inn, Ynys y Barri Yn llai na thaith gerdded 2 funud o Lannau Dŵr Y Barri, mae’r gwesty cyfoes hwn yn daith 10 munud mewn car o Faes Awyr Caerdydd a dim ond 15 munud i ganol Caerdydd. Tafarn/ bwyty Brewers Fayre ar y safle a pharcio am ddim.

ffôn: +44 (0)871 527 9370 gwefan: www.premierinn.com/en/hotel/BARISL/ barry-island-cardiff-airport

10

Twristiaeth De

Mae cymaint i’w wneud yn Ne Cymru, nid oedd modd inni sôn amdano i gyd mewn un llyfryn. Edrychwch ar ein gwefan i gael mwy o syniadau ar gyfer eich ymweliad grŵp. www.visitsouthernwales.org

www.visitsouthernwales.org


Lleoedd i Gael Lluniaeth

Darganfod Bro Morgannwg

Neilltuwch amser o’ch taith i fwynhau ychydig o ginio neu de neu goffi adfywiol mewn un o’r llu o gaffis, tafarndai neu fwytai ledled y rhanbarth.

Taith 1 Diwrnod

Gardd Ffrwythau Hendrewennol

James Sommerin

Gwinllan Llanerch

Ewch am daith o gwmpas Bro Morgannwg a phrofwch rywfaint o’r gorau sydd ar gael i’ch grwpiau gan gynnwys pier newydd ei adfer, Plasty Fictoraidd, Castell o’r 12fed ganrif, canolfan groeso arobryn a chestyll canoloesol. Safle 1 – Pafiliwn Pier Penarth

Mae Hendrewennol yn lle gwych i ymweld ag ef i gael diwrnod allan yng nghefn gwlad Cymru, ac i gasglu ffrwythau hefyd. Croesewir grwpiau trwy drefniant.

Mae’r bwyty’n un moethus oherwydd golygfeydd panoramig dros Aber Afon Hafren sy’n gosod yr olygfa ar gyfer profiad ciniawau ymlaciol iawn.

Mae’n bleser mawr gan Winllan Llanerch gynnig dewis o brofiadau ciniawa i chi, naill ai ym Mistro Cariad neu Fwyty Cariad.

Tresimwn, CF5 6TS www.hendrewennol.com

Penarth, CF64 3AU

Hensol, CF72 8GG www.llanerch-vineyard.co.uk

Pafiliwn Pier Penarth

www.jamessommerinrestaurant.co.uk

The Barn at West Farm

Mae gan Bafiliwn Pier Penarth sydd newydd ei adfer sinema gymunedol 70 sedd, lle ar gyfer y celfyddydau, digwyddiadau ac arddangosfeydd, caffi, bar a bwyty a mannau cyfarfod.

www.penarthpavilion.co.uk

Safle 2 – Tŷ a Gerddi Dyffryn O fewn y gerddi, mae’r Plasty Fictoraidd crand yn edrych dros agweddau allweddol y gerddi. Cafodd rhannau o’r llawr gwaelod a’r llawr cyntaf eu hadfer ac nid oes dodrefn ynddynt.

Gwesty’r Bear

www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens

Safle 3 – Castell a Chanolfan Celfyddydau San Dunwyd Gyda golygfeydd trawiadol dros Aber Afon Hafren, mae ein caffi a’n bwyty ar agor ar gyfer brecwast, cinio a the o 10am tan 5.00pm.

Lleoliad unigryw a moethus i’w logi’n breifat ar Lwybr Arfordir Cymru yn edrych dros Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Mae angen archebu lle o flaen llaw.

Rydym yn falch o gynnig ein bwydlen gastro helaeth o safon i chi, yn ogystal â phrydau bwyd arbennig dyddiol y Cogydd. Mae’r hyn rydych yn ei fwyta yn dod o ffynonellau lleol a chaiff ei baratoi’n ffres ar archeb.

Penarth, CF64 3AU www.penarthpavilion.co.uk

Southerndown, CF32 0PY www.barnatwestfarm.com

Y Bont-faen, CF71 7AF www.bearhotel.com

The Fig Tree

Dewch i gael cip ar y castell hynod hwn y tu allan i Gaerdydd, a arferai fod yn gartref i bennaeth gwasg William Randolph Hearst a’i westeion o Hollywood.

www.stdonats.com

Safle 4 – Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea Tan 2013 safodd ‘Capel Galilea’ adfeiliedig ar ben gorllewinol Eglwys Sant Illtud. Heddiw mae’r adfail wedi’i drawsnewid yn Ganolfan Ymwelwyr arobryn.

Whitmore & Jacksons

www.llanilltud.org.uk

Wedi’i leoli mewn cysgodfa traeth Fictoraidd a adferwyd yn braf, mae’r Fig Tree arobryn yn cynnig bwyd ffres fforddiadwy traddodiadol a chyfoes.

Gyda golygfeydd trawiadol dros Fae Whitmore, rydym yn cynnig prydau bwyd o safon, o ffynonellau lleol, ac a baratowyd â chariad. Croesewir grwpiau trwy drefniant.

Penarth, CF64 3AU www.thefigtreepenarth.co.uk

Barry Island, CF62 5TJ

12

Safle 5 – Cynnych Organig, Saffari a Theithiau o amgylch Gerddi Slade Farm Dysgwch am fywyd pob dydd ar y fferm. Byddwch yn cwrdd â’r anifeiliaid ac yn gweld bywyd gwyllt arbennig o wych. Wedi’i gosod mewn gardd 9 erw hardd, sy’n cynnwys golygfeydd trawiadol o Fae Dwnrhefn, mae Gerddi Slade Farm ar agor ar gyfer te a theisennau, y ffordd berffaith o ddod â’ch ymweliad i ben. www.sladefarmorganics.com

www.visitsouthernwales.org

Bro Morgannwg

13


Darganfod y Rhanbarth – Amserlen Teithio 2 Ddiwrnod

Diwrnod 2 (parhad)

Gyda chymaint i’w wneud gall fod yn her gwybod ble i ddechrau. Rydym ni wedi llunio amserlen teithio ddau ddiwrnod enghreifftiol ichi, gan roi ichi gyfle i ymweld â rhai o’r atyniadau gorau yn y rhanbarth.

Arhosfan 3 – Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg Covering more than 55 acres, Dyffryn Gardens feature a stunning collection of intimate garden rooms including a rose garden, Pompeian garden and an extensive Arboretum featuring trees from all over the world. www.nationaltrust.org.uk/dyffryn-gardens Arhosfan 4 – Safle Nwyddau Dylunwyr McArthurGlen, Pen-y-bont ar Ogwr Saif y ganolfan siopa dan do wrth ochr cyffordd 36 ar draffordd yr M4. Mae ganddi fwy na 90 o siopau sy’n gwerthu nwyddau siopau’r stryd fawr a brandiau dylunwyr am brisiau gostyngol .www.bridgenddesigneroutlet.com

Diwrnod 1 Arhosfan 1 – Maenordy Llancaiach Fawr, Caerffili Maenordy o’r 17eg ganrif ger Caerffili yw Llancaiach Fawr. Ewch am dro o gwmpas y tŷ i gyfarfod â’r gweision a’r morynion a fydd yn dweud wrthych chi sut oedd bywyd iddyn nhw yn 1645. www.llancaiachfawr.co.uk

Arhosfan 5 - Canolfan Ymwelwyr y Bathdy Brenhinol, Rhondda Cynon Taf Cymerwch olwg y tu ôl i’r llenni yn y sefydliad gweithgynhyrchu hynaf ym Mhrydain. Cewch weld drosoch eich hun y bobl a’r prosesau sy’n rhoi ceiniogau a phunnoedd yn eich pocedi. www.royalmint.com/en/the-royal-mint-experience

Arhosfan 2 – Parc ac Amgueddfa Cyfarthfa, Merthyr Tudful Castell trawiadol a adeiladwyd yn 1824 ac ynddo amgueddfa gyda chasgliad o gelfyddyd gain ac eitemau sy’n dangos hanes cymdeithasol. www.visitmerthyr.co.uk/attractions/cyfarthfa-park-museum.aspx Arhosfan 3 – Cofeb Glowyr y Gwarcheidwad, Six Bells Yn uchel uwchben pentref Six Bells mae’r Gwarcheidwad, Cofeb y Glowyr. Cafodd y gofeb, sy’n coffáu trychineb glofa Six Bells yn 1960, ei dadorchuddio yn 2010. www.guardianwales.info Arhosfan 4 – Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon, Blaenafon Yn y Ganolfan ceir ystafell ysgol Fictoraidd ryngweithiol, ffilm ac arddangosfeydd amlgyfryngol sy’n rhoi i ymwelwyr olwg unigryw ar arwyddocâd Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, a hefyd yn eu cyflwyno i’r llu o atyniadau yn yr ardal. www.visitblaenavon.co.uk

Beth sy’n digwydd yn Ne Cymru Os byddwch yn amseru’ch ymweliad yn iawn, nid yn unig y cewch lety gwych, blasu bwyd gwych ac ymweld ag atyniadau o’r radd flaenaf, cewch hefyd fwynhau ambell ddigwyddiad penigamp. Rydym ni wedi nodi nifer o’r rhai mwyaf poblogaidd yma, ond cynhelir cannoedd mwy drwy gydol y flwyddyn. I weld rhestr lawn o ddigwyddiadau yn y rhanbarth, ewch i www.visitsouthernwales.org

Arhosfan 5 - Neuadd y Sir, Trefynwy Mae hanes hynod i’r adeilad gosgeiddig hwn, a adeiladwyd yn 1724. Bu unwaith yn ganolbwynt masnach a llywodraethiant yn y dref, ond bu hefyd yn llysty. www.shirehallmonmouth.org.uk

Gŵyl Steelhouse, Blaenau Gwent

Rasys Nos Galan, Aberpennar

Ynys o Dân, Bro Morgannwg

Gŵyl Fwyd y Fenni

Y Sblash Mawr, Casnewydd

Diwrnod 2 Arhosfan 1 – Tŷ Tredegar, Casnewydd Saif y tŷ hwn o’r 17eg ganrif mewn 90 erw o barcdir hardd ar gyrion Casnewydd. Erbyn hyn mae dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a gall ymwelwyr glywed am hanes y tŷ a’i gyn-berchnogion ecsentrig a gweld y casgliad o weithiau celf.. www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house

Sioe Flodau yr RHS, Caerdydd

Arhosfan 2 – Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd Fel rhan o ymweliad â’r Ganolfan, cynigir teithiau y tu ôl i’r llenni lle gallwch ddarganfod dirgelion yr adeilad amlwg a dysgu beth sydd o dan yr arysgrif. Mae bargeinion arbennig ar gael i grwpiau ac mae digonedd o le i barcio coetsis gerllaw. www.wmc.org Gwrthryfel Merthyr

14

www.visitsouthernwales.org

Bro Morgannwg

Y Caws Mawr, Caerffili

Gŵyl Elvis, Porthcawl

Diwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon, Blaenafon

15


Lleoedd Parcio i Goetsis

Tywyswyr Teithiau

Cewch wybod ble i ollwng eich teithwyr neu barcio’ch coets yn rhai o’n prif drefi ac atyniadau.

Gwnewch yn siŵr y cewch y mwyaf o’ch ymweliad â’r rhanbarth trwy drefnu gwasanaethau tywysydd teithiau. Aelodau o Gymdeithas Tywyswyr Teithiau Swyddogol Cymru yw’r unig dywyswyr a gydnabyddir yn swyddogol fel rhai a all dywys yng Nghymru. Gall ddarparu Tywyswyr Bathodyn Glas hyfforddedig, proffesiynol a phrofiadol, a fydd yn helpu i ddod â’ch taith yn fyw.

Bro Morgannwg Ceir pwyntiau gollwng a chodi ar gyfer coetsis ger y rhan fwyaf o’r prif atyniadau, ac mae parcio hirdymor ar gael yn agos i’r prif drefi. Parcio ar gyfer Coetsis Maes Parcio Nell’s Point, Ynys y Barri Maes parcio Cliff Parade, Penarth Maes Parcio Cymlau, Southerndown Maes Parcio Brig-y-Don, Aberogwr Maes Parcio Rivermouth, Aberogwr

– – – – –

CF62 5TR (mannau dynodedig) CF64 5BP (mannau dynodedig) CF32 0RP (heb ei ddynodi) CF32 0PR (heb ei ddynodi) CF32 0QU (heb ei ddynodi)

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r tîm twristiaeth: Ffôn +44 (0)1446 704867 E-bost tourism@valeofglamorgan.gov.uk

Mae dwsinau o dywyswyr, pob un â’i arbenigeddau, diddordebau a sgiliau iaith ei hun. Gall Tywyswyr Bathodyn Glas fynd â chi i bob cwr o’r rhanbarth, ac mae Tywyswyr Bathodyn Gwyrdd yn cynnig gwybodaeth fwy arbenigol a lleol.

I ddod o hyd i dywysydd fydd yn addas at eich anghenion, ewch i www.walesbestguides.com

Cenhadon y Fro I gael gwybodaeth ymarferol am beth i’w weld a ble i fynd, cysylltwch ag un o’n Cenhadon y Fro. Mae 50 gwirfoddolwr o’r fath sy’n awyddus i rannu eu brwdfrydedd am yr ardal leol a’u gwybodaeth arbenigol. Gellir cysylltu â nhw trwy e-bost neu ffôn cyn i chi ymweld â’r Fro, ac mae rhai ohonynt ar gael i’ch cyfarch yn ystod eich taith.

I gael rhagor o wybodaeth am ein Cenhadon: ewch i : www.visitthevale.com E-bost tourism@valeofglamorgan.gov.uk Neu ffoniwch +44 (0)1446 704867

16

www.visitsouthernwales.org

Bro Morgannwg

17


B 42

Jackson's Bay Whitmore Bay

1

23

A4

55 A40 94 B42

BARRY

6

Porthkerry A405 0

Dyffryn

Rhoose

Welsh St Donats

Bonvilston A48

A4226 B42 6

A4

0 05

Wenvoe

Peterston-super-Ely

33 34

M4

G

Er y gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau bod y cyhoeddiad hwn yn fanwl gywir, ni all Twristiaeth De Cymru dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau, gwallau neu hepgoriadau, nac am unrhyw fater sydd mewn unrhyw ffordd yn gysylltiedig â chyhoeddi, neu’n deillio o gyhoeddi, y wybodaeth a geir yn y llyfryn hwn. Ni cheir atgynhyrchu’r llyfryn yn rhannol nac yn gyfan heb ganiatâd y cyhoeddwr ymlaen llaw. Mae’r cyhoeddiad hwn ar gael yn Saesneg.

www.visitsouthernwales.org

www.visitthevale.com @visitthevale visitthevale

Coast

i ta g e

Her

St Donat's

an

o m la

rg

Dunraven Bay

24

B45

Ogmore-by-Sea

A48

2 B45

4

A48

A473

B4265

St Brides Major

36

A4061

A4063

Llantwit Major Beach

B4265

LLANTWIT MAJOR

B42

Nash Point

65

Colwinston

4 B452

8

B4270

M4

A4

St Mary Church

70 B42

3 A47

Llysworney

B4268

A48

35

St Mary Hill

A473 to Glamorgan Heritage Coast

London

Pentre Meyrick

England

Llanblethian

COWBRIDGE

Birmingham

Llandow

22

A42

Wales

St Athan

Manchester

Twristiaeth De

18

Cold Knap Point

Dinas Powys

2(T) A 42 3

A48

32

to Barry, Barry Island, Cowbridge and Penarth

A4226

226

Scotland

A4050

A4

T)

32(

Felly ymhen dim o dro gallech fod yma, yn mwynhau’r hyn sydd gennym i’w gynnig ac efallai’n cael cyfle i ymarfer eich Cymraeg. Croeso! Os nad yw’n fawr, mae’n ddigon – a does dim yn haws na theithio o gwmpas y rhanbarth. Mae system ffyrdd gynhwysfawr yn cysylltu’r holl drefi mawr, ac mae llawer o’r trefi a’r pentrefi’n cael gwasanaeth da gan rwydwaith trenau lleol sy’n cysylltu â gorsafoedd y prif linellau.

55

0

A405 A42

A40

Mae’n hawdd cyrraedd Mae’n syndod o hawdd cyrraedd yma. Dim mwy nag ychydig o oriau o bob rhan o Gymru ydym ni, rhyw ddwy awr o Lundain a rhyw awr o orllewin Canolbarth Lloegr.

Sully

67

Mapiau a Gwybodaeth am Deithio

67 B42 Lavernock Point

PENARTH

M4

160

A4

Cyhoeddwyd gan: Twristiaeth De Cymru Ffotograffau: Hoffai Twristiaeth De Cymru ddiolch i Mike Chapman, Rob Moore, Cyngor Bro Morgannwg, Visit Britain a © Hawlfraint y Goron Croeso Cymru am gael defnyddio eu lluniau yn y cyhoeddiad. Map © Collins Bartholomew Ltd. Dyluniad: Mediadesign

Twristiaeth De


Teithiau Bwyd I ffwrdd o’r arfordir, mae daeareg y rhanbarth hwn wedi cynhyrchu tirwedd donnog a ffrwythlon gyda hinsawdd fwyn a adwaenir yn serches fel ‘Gardd Caerdydd’. Nid yw’n ardd arferol, serch hynny - mae cynhaeaf y Fro yn wledd go iawn. Efallai fel y byddwch yn disgwyl mae gennym ystod ardderchog o gig, wyau, llaeth, mêl a bwydydd cadw organig, a lleoedd i gasglu eich ffrwythau a’ch llysiau eich hun. Bron yr un mor helaeth mae pasteiod, bara, teisennau, melysion, coffi a hufen iâ. Rydym yn arbenigo ar gynhyrchu gwin a chwrw, seidr a gellygwin. Ac yn olaf, dewch o hud i selsig Morgannwg blasus – rysáit llysieuol lleol sy’n defnyddio caws, cennin a briwsion bara, o gyfnod pan oedd cig yn brin.

Loving Welsh Food

Food Adventures Teithiau, dosbarthiadau a phrofiadau bwyd a diod unigryw. Dewch o hyd i rai o gynhyrchwyr, bwytai a gemau cudd gorau Cymru o ran bwyd a diod. Rydym wedi defnyddio ein holl wybodaeth am fwyd, ein cysylltiadau a’n hangerdd i drefnu diwrnodau arbennig iawn y gallwch ond eu profi gydag Antur Bwyd (Food Adventure). Ymunwch â ni ar Antur Bwyd (Food Adventure) er mwyn darganfod lleoedd, wynebau, platiau a mannau eithriadol.

ffôn: +44 (0)7542 689 608 e-bost: info@foodadventure.co.uk gwefan: www.foodadventure.co.uk

Mwynhewch daith Bwyd Cymru, cyfarfod â chynhyrchwyr lleol a blasu eu cynnyrch, o hufen iâ a jam i bicau ar y maen a gwin. Rwy’n dwlu ar goginio, o bob math, ac rwy’n falch iawn o’r bwyd a’r diod bendigedig sydd gennym yma yng Nghymru. Bues i’n ddigon ffodus i deithio tramor gyda’m gwaith fel Darlledwr a Hyrwyddwr Bwyd Cymru a gwelais nad oes llawer o bobl yn gwybod llawer am fwyd a diod Cymru. Y gobaith yw y gall “Caru Bwyd Cymru” helpu i newid hynny! Byddaf yn cynnig teithiau bwyd a diod i grwpiau ac unigolion ac hefyd yn cynnig teithiau a gweithdai yn Ffrangeg ac Eidaleg.

ffôn: +44 (0)7810 335 137 e-bost: sian@lovingwelshfood.uk gwefan: www.lovingwelshfood.uk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.