Page 1

NETRADIČNÍ NETRADIČNÍ MÍSTA

PRO NETRADIČNÍ SETKÁNÍ

UNTRADITIONELLE UNTRADITIONELLE ORTE

FÜR UNTRADITIONELLE TREFFEN


Orte für unvergessliche Treffen

Místa pro nezapomenutelná setkání Už delší dobu u nás neplatí, že místem, kde si dva mladí lidé řeknou „ano“ s úmyslem vydat se na společnou cestu životem musí být nutně radnice nebo kostel. Zkušenost mnoha párů a jejich více či méně početného příbuzenstva ukazuje, že na síle zážitků i vzpomínek na tento mimořádný den se významnou měrou podílí prostředí. Čím více se odlišuje od toho, ve kterém se běžně pohybujeme, tím více se nám událost zapisuje do paměti. Totéž samozřejmě platí také o méně významných, přesto však důležitých událostech k nimž patří konference nebo kongresy odborných či společenských organizací, setkání jejichž posláním je „sladění not“ a upevnění vztahů v pracovních týmech. Nemusejí se odehrát v tradičních posluchárnách či kongresových sálech a může je doprovázet pestrý program aktivit, vyplňujících volné chvíle. Pro všechny, kdo chtějí svá netradiční setkání rozšířit o novou dimenzi a odnést si z nich co nejtrvalejší zážitky, vybrala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava dvě desítky atraktivních míst na území Jihomoravského kraje. V tomto katalogu netradičních míst pro netradiční setkání je nabízí vaší pozornosti. Patří mezi ně významné památkové objekty, jimiž kráčely dějiny, stejně jako mimořádné výtvory přírody. V katalogu nechybí potřebné kontakty, takže stačí jen zalistovat a rozhodnout se… Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava www.ccrjm.cz

Schon seit längerer Zeit gilt bei uns nicht mehr, dass der Ort, an dem sich zwei junge Leute das Ja-Wort geben mit der Absicht, einen gemeinsamen Weg durch das Leben einzuschlagen, unbedingt im Rathaus oder in einer Kirche stattfinden muss. Die Erfahrung vieler Paare sowie ihrer mehr oder weniger zahlreichen Verwandtschaft zeigt, dass an diesem außergewöhnlichen Tag auch die Umgebung deutlich dazu beiträgt, diesen mit allen Erlebnissen in Erinnerung zu halten. Je mehr sich dieser von jener unterscheidet, in der wir uns täglich bewegen, umso stärker bleibt dieses Ereignis in unserem Gedächtnis haften. Das Gleiche gilt selbstverständlich ebenfalls für die weniger bedeutsamen, aber dennoch wichtigen Ereignisse, zu denen Konferenzen oder Kongresse von Fach- oder zivilen Organisationen sowie Treffen zum Finden der gemeinsamen „Wellenlänge“ und Stärkung der Beziehungen im Arbeitsteam gehören. Sie müssen nicht in traditionellen Hör- oder Kongresssälen stattfinden und können um ein reichhaltiges Programm an Freizeitaktivitäten ergänzt werden. Für alle, die ihre untraditionellen Treffen um eine neue Dimension erweitern und damit möglichst dauerhafte Erlebnisse schaffen wollen, hat die Tourismuszentrale – Südmähren knapp zwei Dutzend attraktive Orte auf dem Gebiet des Bezirks Südmähren hierfür ausgewählt. In diesem Katalog voller untraditioneller Orte für untraditionelle Treffen werden Ihnen diese näher gebracht. Dazu gehören bedeutende denkmalgeschützte Objekte, die geschichtsträchtig sind, sowie einzigartige Naturszenarien. Nicht zuletzt gibt es im Katalog nützliche Kontaktdaten. Also blättern Sie durch und entscheiden Sie sich... Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava Tourismuszentrale – Südmähren www.ccrjm.cz


Lednice Lednice

Zámek Lednice / Das Schloss Lednice

LEDnICkO-VALTICký ArEáL

Zámecký skleník / Schlossgewächshaus

Tento krajinný park o rozloze více než 200 km byl v roce 1996 zapsán na seznam památek světového kulturního dědictví UnESCO. V parkové krajině jsou zasazeny romantické stavby loveckých zámečků, altánů a lesních kaplí. Vévodí jim honosné zámky v Lednici a ve Valticích, kde až do roku 1945 sídlil šlechtický rod Liechtensteinů. Celé území Lednicko-valtického areálu propojují stezky pro výlety pěšky, na kole nebo na koni. 2

STáTní ZáMEk LEDnICE První zprávy o Lednici pocházejí již ze začátku 13. století, kdy lednické panství získal šlechtický rod Liechtensteinů. Původní gotická tvrz byla přestavěna na renesanční zámek, ten dále prošel přestavbami ve slohu barokním, empírovém a v polovině 19. století novogotickém. nádherný zámek obklopený dalšími unikátními stavbami a parkem sloužil nejbohatším evropským knížatům především jako reprezentační sídlo – sály pro společenské události jsou zdobeny mimořádně cennými řezbářskými pracemi včetně samonosného schodiště.

ZáMECký SkLEník Byl postavený na pokyn knížete Aloise II. Josefa architektem Jiřím Wingelmüllerem. Ve své době moderní stavba, provedená kromě klasických stavebních materiálů i v oceli, litině a skle, má délku 92 m a je vysoká 7,5 m.

PArk Zámecký park patří svojí rozlohou 198 ha k největším zámeckým parkům v Evropě. na východní straně zámku se rozkládá francouzská zahrada, tvořená dekorativními záhony a stříhanými keři, větší část byla na počátku 19. století přebudována na přírodní anglický park. návštěvníci zde najdou stromy přivezené z celého světa. Celý park mohou přehlédnout z vrcholku Minaretu, který byl v roce 1805 vybudován právě k tomuto účelu.

DIE kULTUrLAnDSChAFT LEDnICE-VALTICE Die kulturlandschaft Lednice-Valtice mit einer Fläche von mehr als 200 km2 wurde im Jahre 1996 ins Weltkulturerbe-Verzeichnis der UnESCO aufgenommen. In der Parklandschaft sind romantische Jagdschlösschenbauten, Gartenhäuschen und Waldkapellen eingebettet. Dominiert werden diese von den prunkvollen Schlössern in Lednice und Valtice, in denen bis zum Jahre 1945 das Adelsgeschlecht der Liechtensteiner ihren Sitz hatte. Das gesamte Gebiet der kulturlandschaft Lednice-Valtice ist mit Wegen für Ausflüge zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Pferd vernetzt.

DAS STAATLIChE SChLOSS LEDnICE Die ersten Erwähnungen über Lednice stammen bereits aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, in dem das herrschaftsgut an das Adelsgeschlecht der Liechtensteiner überging. Die ursprünglich gotische Festung wurde in ein Schloss im Stil der renaissance umgebaut, im Weiteren durchlief es dann mehrfache Umbauten im Barock- und Empire-Stil sowie Mitte des 19. Jahrhunderts im Stile der neugotik. Das wundervolle Schloss, umgeben von weiteren einzigartigen Bauten sowie einem Park, diente den europäischen Fürsten allem voran als repräsentativer Sitz – die Säle für gesellschaftliche Ereignisse sind mit außerordentlich wertvollen Schnitzarbeiten einschließlich der selbsttragenden Treppe verziert.

SChLOSSGEWäChShAUS Es wurde auf Anweisung des Fürsten Alois II. Josef vom Architekten Jiří Wingelmüller erbaut. Das zu seiner Zeit moderne Gebäude, das neben den klassischen Baumaterialien auch Stahlelemente, Gusseisen und Glas enthält, hat eine Länge von 92 m und ist 7,5 m hoch.

1


Zámecký park / Schlosspark Plavba lednickým parkem / Fahrt durch den Park von Lednice

Doprovodné služby: • občerstvení, kavárna • plavby zámeckým areálem po ramenech řeky Dyje • jízdy kočárem • celosezónní předvádění dravců • promenádní koncerty

Komerční pronájmy: Společenské akce se pořádají v rytířském a loveckém sále a  vstupní hale, stejně jako v zámeckém parku a skleníku. Svatby Prostor tzv. kasína – místnost mimo prohlídkovou trasu; kapacita cca 30 osob

Prostor tzv. rytířského sálu – možno použít pouze pro obřad začínající ve 12:30 (přestávka během provázení) Park – louka za rytířským sálem, nebo tzv. bosket Termín je potřeba domluvit na Obecním úřadě v Lednici. Zámecká kaple – nutné domluvit na farním úřadu v Poštorné

Kontakt: Adresa: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 519 340 128 Fax: (+420) 519 340 210 E-mail: lednice@brno.npu.cz www.zamek-lednice.com

Janohrad Umělá zřícenina byla postavena v letech 1801  až 1808  podle plánů Josefa Hardtmutha, který rovněž projektoval vyhlídkovou věž Minaret v lednickém zámeckém parku. Janohrad sloužil jako lovecký zámeček, shromaždiště panstva před honem. Ze tří stran je obtékán řekou Dyjí.

Komerční pronájmy:

Kontakt:

Salónek – vhodný pro svatby; max. 40 osob. Rytířský sál – vhodný pro svatby s větším počtem hostů. Nádvoří – vhodné pro svatby, následné svatební hostiny; společenské akce; kapacita do 200 osob.

Janův hrad Adresa: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 519 355 134 E-mail: janohrad@brno.npu.cz www.januv-hrad.cz

Park Der Schlosspark mit einer Fläche von 198 ha gehört zu den größten Schlossparks in Europa. An der Ostseite des Schlosses offenbart sich dem Besucher ein französischer Garten, der aus dekorativen Beeten und geschnittenen Sträuchern besteht. Ein größerer Teil wurde jedoch zu Beginn des 19. Jahrhunderts in einen natürlichen englischen Park umgebaut. Die Besucher finden hier Bäume, die aus der ganzen Welt herangeschafft wurden. Den gesamten Park können sie von der Spitze des Minaretts aus überblicken, das im Jahre 1805 gerade zu diesem Zweck errichtet wurde.

Angebot weiterer Leistungen: • Imbiss, Cafés • Fahrten über das Schlossgelände auf den Flussarmen der Thaya • Kutschfahrten • Vorführung von Raubvögeln während der gesamten Saison • Promenadenkonzerte

Kommerzielle Vermietung: Gesellschaftliche Veranstaltungen im Ritter- oder Jagdsaal sowie in der Eingangshalle als auch im Schlosspark. Hochzeiten Das sogenannte Casino – Raum außerhalb des Besichtigungsweges; Kapazität ca. 30 Personen

Der sogenannte Rittersaal – kann für Trauungen lediglich um 12:30 Uhr genutzt werden (Pause während der Besichtigungen) Park – Wiese hinter dem Rittersaal oder das sogenannte Boskett Der Termin muss auf dem Gemeindeamt in Lednice vereinbart werden. Schlosskapelle – muss in der Pfarrei in Poštorná vereinbart werden

Kontakt: Adresse: Zámek 1, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 519 340 128 Fax: (+420) 519 340 210 E-Mail: lednice@brno.npu.cz www.zamek-lednice.com

Janohrad (Hansenburg oder Johannesburg) Die künstliche Ruine wurde in den Jahren 1801 bis 1808 gemäß den Plänen von Josef Hardtmuth errichtet, der ebenfalls das als Aussichtsturm genutzte Minarett im Schlosspark von Lednice entwarf. Die Hansenburg (oder Johannesburg) diente als Jagdschlösschen, und zwar als Versammlungsplatz der Herrschaften vor der Jagd. An drei Seiten wird sie vom Fluss Thaya umflossen.

Apollonův chrám

Apollon-Tempel

Romantický zámeček z roku 1817  je dílem architekta Josefa Kornhäusela. Dnes slouží jako vyhlídková terasa.

Das romantische Schlösschen aus dem Jahre 1817 stellt ein Werk von dem Architekten Josef Kornhäusel dar. Heute dient es als Aussichtsterrasse.

2


Rybniční zámeček / Teichschlösschen

Slavnostní sál, Rybniční zámeček / Feierlicher Saal, Teichschlösschen

Plavby zámeckým areálem Na historickou tradici plaveb zámeckým parkem navázala 1. Plavební společnost, která od roku 1999 nabízí romantické plavby po ramenech řeky Dyje, provázené výkladem o historii a zajímavostech bývalého liechtensteinského panství. Od dubna do konce října je možné absolvovat pravidelné plavby na dvou trasách – od lednického zámku k Minaretu a odtud dále meandry Staré Dyje k Janohradu. Pro skupiny až 110 osob lze pravidelné plavby předem objednat nebo si některou z pěti historických lodí pronajmout a plout podle individuálního požadavku. Oblíbené jsou rauty či degustace vín během plavby i programy ve stylu prvorepublikového „Rozmarného léta“ nebo zimní okružní „plavby se svařákem“ uzavřenou a vyhřívanou lodí Morava.

Kontakt: Adresa: 1. Plavební s. r. o., 21. dubna 3, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 603 516 358 E-mail: info@plavby-lednice.cz, www.plavby-lednice.cz

Rybniční zámeček v Lednici Klasicistní jednopatrová stavba je situována na břehu Prostředního rybníka v blízkosti obce Lednice. Zámeček dal v letech 1814–1816 postavit kníže Johann I. Josef z Liechtensteinu. Původně sloužil jako obydlí hajného a jeho prostory šlechta příležitostně využívala při přípravách na lovy. Od 20. let 20. století slouží zámeček téměř nepřetržitě potřebám vysokého školství. V letech 2002–2008 se uskutečnila komplexní obnova zámečku. Reprezentační místnosti v prvním patře, točité schodiště a hala jsou vyzdobeny iluzivní výmalbou. Z oken prvního patra je nádherný výhled do okolní krajiny.

Komerční pronájem: Reprezentační prostory lze celoročně využít ke konání nejrůznějších pracovních, společenských a kulturních akcí. Apartmány v přízemí

slouží k pracovnímu i rekreačnímu ubytování. Jsou možné také individuální i skupinové prohlídky zámečku s výkladem.

Bootsfahrten über das Schlossgelände An die historische Bootsfahrttradition durch den Schlosspark knüpfte die 1. Bootsfahrtgesellschaft an, die seit dem Jahre 1999 romantische Bootsfahrten auf den Flussarmen der Thaya anbietet, während derer eine Erläuterung der Geschichte sowie interessanter Besonderheiten des ehemals den Liechtensteinern gehörenden Herrschaftsgutes stattfindet. Von April bis Ende Oktober besteht die Möglichkeit, regelmäßige Bootsfahrten auf zwei Strecken durchzuführen – vom Schloss Lednice zum Minarett und von dort aus weiter über die Mäander der Alten Thaya bis hin zur Hansenburg (Johannesburg). Für Gruppen von bis zu 110 Personen können regelmäßige Bootsfahrten im Voraus bestellt oder eine der fünf historischen Bootsflotten gemietet und nach eigenen Wünschen gefahren werden. Beliebt sind auch Banketts oder Weinverkostungen während der Bootsfahrt sowie Programme im Stile der tschechoslowakischen humoristischen Novelle „Rozmarné léto“ (Ausgelassener Sommer) aus der Zeit der ersten Republik oder winterliche Rundfahrten im Stile von„Bootsfahrten mit Glühwein“ im geschlossenen und beheizten Boot Morava.

Kontakt: Adresse: 1. Plavební s. r. o., 21. dubna 3, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 603 516 358 E-Mail: info@plavby-lednice.cz, www.plavby-lednice.cz

Teichschlösschen in Lednice Der klassizistische eingeschossige Bau befindet sich am Ufer des Mittleren Teichs in der Nähe der Gemeinde Lednice. Das Schlösschen ließ der Fürst Johann I. Josef von Liechtenstein in den Jahren 1814-1816 bauen. Ursprünglich diente es als Unterkunft für den Förster und der Adel nutzte diese Räumlichkeiten gelegentlich für die Vorbereitungen auf die Jagd. Seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts dient das Schlösschen beinahe ununterbrochen den Verwendungszwecken im Hochschulbereich. In den Jahren 2002-2008 fand eine komplexe Erneuerung des Schlösschens statt. Die repräsentativen Räumlichkeiten im ersten Stock, die Wendeltreppe und die Halle sind mit einer außerordentlichen Ausmalung verziert. Von dem Fenster im ersten Stock aus hat man einen herrlichen Blick auf die umliegende Landschaft.

3


Lázně Lednice / Bad Lednice

Brno

Lednice

Slavnostní sál – dominantní prostora zámečku; 1. patro; bohatě prosvětlen francouzskými okny, kapacita cca 40 osob (sezení u stolu), 55 osob (uspořádání židlí do řad). Ze středního francouzského okna na jižním průčelí lze vstoupit na balkon. Společenský rohový salonek – 4–6 osob; 1. patro. Lovecký rohový salonek – max. 10 osob; 1. patro. Apartmány – přízemí budovy; celková kapacita dvou apartmánů 5 lůžek s možností přistýlek. Klenuté sklepní prostory – vybavené pro využití jako klubovna či jídelna; kapacita cca 30 osob (místa k sezení u stolů); zázemí pro catering v malé kuchyňce.

Venkovní prostory – travnatá plocha s ovocnými stromy o rozměru 80 x 50 m; nádvoří o ploše 300 m2 ; možné využít pro parkování vozidel, instalaci zahradních stanů, venkovní rauty apod. Všechny prostory lze využít samostatně, nebo je jakkoli kombinovat.

Kontakt: Adresa: rybniční zámeček 691 44 Lednice Adresa vlastníka: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Telefon: (+420) 545 135 032, (+420) 606 277 110 Fax: (+ 420) 545 135 032 E-mail: plevova@mendelu.cz; milan.januvka@seznam.cz www.mendelu.cz

Kommerzielle Vermietung: Die repräsentativen räumlichkeiten können ganzjährig zur Durchführung von den verschiedensten Firmen-, gesellschaftlichen oder kulturellen Veranstaltungen genutzt werden. Die Ferienwohnungen im Erdgeschoss können als Unterkunft zu beruflichen oder Erholungszwecken genutzt werden. Es sind auch individuelle oder Gruppenführungen durch das Schloss mit Erläuterungen möglich. Feierlicher Saal – dominanter raum im Schloss; 1. Stock: reichlich lichtdurchflutet durch französische Fenster; ca. 40 Personen (Sitzanordnung mit Tischen), 55 Personen (Sitzanordnung in reihen) Vom mittleren französischen Fenster aus an der südlichen Frontseite kann der Balkon betreten werden. Gesellschaftlicher Ecksalon – 4–6 Personen; 1. Stock Jagdecksalon – max. 10 Personen; 1. Stock Ferienwohnungen – Erdgeschoss des Gebäudes; Gesamtkapazität der zwei Ferienwohnungen 5 Betten mit möglicher Aufbettung

Räumlichkeiten im Gewölbekeller – ausgestattet für die nutzung als Clubraum oder Speisesaal; kapazität ca. 30 Personen (Plätze zum Sitzen an den Tischen); Ausstattung fürs Catering in der kleinen küche Außenbereiche – rasenfläche mit Obstbäumen mit einer Größe von 80 x 50 m; hof mit einer Größe von 300 m2; kann zum Parken von Fahrzeugen, zum Aufbau von Gartenzelten, Banketts unter freiem himmel u.ä. genutzt werden. Alle räumlichkeiten können eigenständig genutzt oder frei kombiniert werden.

Kontakt: Adresse: rybniční zámeček, 691 44 Lednice Adresse des Besitzers: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno Telefon: (+420) 545 135 032, (+420) 606 277 110 Fax: (+ 420) 545 135 032 E-Mail: plevova@mendelu.cz; milan. januvka@seznam.cz www.mendelu.cz

BAD LEDnICE *** SUPErIOr

nejmladší bezbariérové léčebné lázně v české republice byly vybudovány v blízkosti zámecké zahrady Státního zámku Lednice. Přírodním léčivým zdrojem lázní je jodobromová minerální voda, která je svým obsahem jódu jednou z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě. Lázně Lednice svým hostům nabízejí komfortní ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (76 lůžek). k dispozici je jídelna s celodenním stravováním, kavárna, zasedací místnost pro pořádání rodinných oslav či firemních akcí, internetový koutek, tělocvična, fitness, sauna a bazén s vířivkou a protiproudem, kosmetika. nabídka procedur v Lázních Lednice je velmi široká – přístroj LPG, různé druhy koupelí, zábaly, masáže, např. thajské, havajské, marocké, indonéské aj.

Der jüngste behindertengerechte kurort in der Tschechischen republik wurde in der nähe des Schlossgartens des staatlichen Schlosses Lednice errichtet. Als natürliche heilquelle des Bades dient das Jod-Brom-Mineralwasser, das, was dessen Jodgehalt betrifft, eines der hochwertigsten seiner Art in Europa darstellt. Das Bad Lednice bietet seinen Gästen eine komfortable Unterkunft in Doppelzimmern mit Bad und WC (76 Betten). Zur Verfügung stehen ein Speisesaal mit ganztägiger Verpflegung, ein Café, ein konferenzraum zur Veranstaltung von Familienfeiern oder Firmenveranstaltungen, eine Internet-Ecke, eine Turnhalle, ein Fitness-raum, eine Sauna und ein Schwimmbecken mit Whirlpool und Gegenstrom sowie ein kosmetikbereich. Das Angebot an verschiedenen Prozeduren im Bad Lednice ist sehr vielfältig – LPG-Gerät, verschiedene Arten von Bädern, Umschlägen und Packungen, Massagen z.B. Thai, hawaiianisch, marokkanisch, indonesisch u.a.

Kontakt:

Kontakt:

Lázně Lednice, Adresa: Břeclavská 700, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 519 304 811, (+420) 724 730 804 E-mail: recepce@lednicelazne.cz, www.lednicelazne.cz

Adresse: Lázně Lednice, Břeclavská 700, 691 44 Lednice Telefon: (+420) 519 304 811, (+420) 724 730 804 E-Mail: recepce@lednicelazne.cz, www.lednicelazne.cz

LáZně LEDnICE *** SUPErIOr

4


Mikulov Mikulov

Zámek Mikulov / Das Schloss Mikulov

ZáMEk MIkULOV – rEGIOnáLní MUZEUM V MIkULOVě Mikulovský zámek, stojící na výrazném skalním útesu, je již několik století nepřehlédnutelnou dominantou Mikulova. Původně zeměpanský hrad střežící zemskou hranici byl Přemyslem Otakarem II. v roce 1249 udělen v léno Liechtensteinům. Ty nakrátko vystřídali kereczényiové a roku 1570 se majorátními pány mikulovského panství stali Dietrichsteinové, jeden z nejmocnějších rodů moravské pozemkové šlechty. Za kardinála Františka Dietrichsteina započala přestavba strohé hradní pevnosti v reprezentativní renesanční knížecí sídlo, hodné tehdejšího faktického vládce Moravy, jemuž též Mikulov vděčí za svou malebnou krásu a vznešenost. Další členové rodu pak svou rezidenci postupně přetvářeli dle požadavků doby až do její nynější barokní podoby. V roce 1945 při ústupu německé armády zámek vyhořel. Díky péči Spolku pro obnovu mikulovského zámku byl opraven a roku 1959 se stal sídlem muzea.

Expozice: „Galerie Dietrichsteinů“ – historie kraje, města i zámku. rozsáhlá expozice je postavena na příbězích majitelů panství a její součástí je i evropský unikát – oděv Markéty Františky Lobkowiczové, rozené Dietrichsteinové, v němž byla v roce 1617 pohřbena. Slavnou historii rodu připomíná také zámecká knihovna, patřící k  nejvýznamnějším zachovaným celkům na zámku. V  původních barokních skříních je zde uloženo na 11 000 vzácných tisků. „Od gotiky po empír“ – historie užitého umění. Předměty špičkové úrovně – nábytek, sklo, porcelán, hodiny, keramika – ilustrují vývoj životního stylu šlechty a měšťanstva. „Tradiční vinařství na Moravě“ – pěstování vinné révy a výroba vína. V zámeckém sklepení se ukrývá další evropský unikát – obří renesanční vinný sud. nejen svým objemem 1014 hl je impozantní; je to umělecké dílo, které budilo údiv již v době svého vzniku. „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ – kultura civilizací ve zdejším kraji na počátku letopočtu. Výstava získala prestižní ocenění v národní soutěži muzeí – cenu Gloria musaealis. Jejím vrcholem je prezentace jedinečného souboru nálezů z hrobky germánského velmože ze 2. století, odkryté u Mušova.

DAS SChLOSS MIkULOV – rEGIOnALES MUSEUM In MIkULOV Das Schloss von Mikulov, das auf einer markanten Felsenklippe steht, bildet bereits seit einigen Jahrhunderten das unübersehbare Wahrzeichen von Mikulov. Die ursprünglich herrschaftliche Burg, von der aus die Landesgrenzen zu bewachen waren, wurde im Jahre 1249 von Přemysl Otakar II als Lehn an die Liechtensteiner übergeben. Diese wurden alsbald von den kereczenyi abgeläst und im Jahre 1570 wurden die Dietrichsteiner zu den mehrheitlichen herren der herrschaft von Mikulov, was eines der mächtigsten Geschlechter des mährischen Landadels darstellt. Unter kardinal František Dietrichstein begann der Umbau der schlichten Burgfestung in einen repräsentativen Fürstensitz im Stil der renaissance, der dem damaligen faktischen herrscher über Mähren würdig war; ihm verdankt Mikulov auch seine malerische Schönheit und Erhobenheit. Weitere Familienmitglieder ließen die residenz allmählich nach den Wünschen ihrer Zeit umgestalten, bis der heutige Barock-Bau hieraus entstand. Im Jahre 1945 brannte das Schloss beim rückzug der deutschen Armee komplett aus. Dank der Pflege des Vereins für die Erneuerung des Schlosses von Mikulov (Spolek pro obnovu mikulovského zámku) wurde es repariert und seit dem Jahre 1959 ist es der Sitz des regionalmuseums in Mikulov.

Ausstellungen: „Die Galerie der Dietrichsteiner“ – Die Geschichte des Gebiets, der Stadt und des Schlosses. Die Ausstellung wird anhand von Geschichten der Besitzer des herrschaftlichen Guts dargestellt. Zu Ihren Ausstellungsstücken gehört ein europäisches Unikat – die kleidung von Markéta Františka Lobkowicz, geborene Dietrichstein, in dem sie im Jahre 1617 beerdigt wurde. An die berühmte Geschichte des Geschlechts erinnert ebenfalls die Schlossbibliothek, die zu den bedeutendsten erhaltenen komplexen im Schloss zählt. „Von der Gotik bis zum Empire-Stil“ – Die Geschichte der angewandten kunst Die Gegenstände von Spitzenniveau – Möbel, Glas, Porzellan, Uhren, keramik – zeigen die Entwicklung des Lebensstils des Adels und des Bürgertums.

5


Zámecký sál (kongresové centrum) / Schlosssaal (Kongresszentrum)

Sala terrena / Sala Terrena

Komerční pronájmy: Díky téměř exotickému půvabu kraje a historické kráse architektury je dnes Mikulov jedním z center kongresové turistiky na Moravě. Vyhledávaným hostitelem odborných i společenských setkání je zde právě mikulovský zámek. Jeho historické sály, vybavené kongresovou technikou, umožňují konání vědeckých konferencí, odborných seminářů, ale i koncertů či soukromých společenských oslav. Zámecké prostory a atmosféra impozantního šlechtického sídla obohacují akce o netradiční zážitek a jejich exkluzivitu podporuje též nabídka prohlídek muzejních expozic ve volném čase či možnost odpočinku v  rozlehlém zámeckém parku. Zázemí jednotlivých sálů a salonků poskytuje možnost dokonalé cateringové obsluhy. Zámecký sál (kongresové centrum) – exkluzivní prostor bývalé barokní jízdárny; pódium; foyer s  šatnou a  barem; vybavení plazmovými obrazovkami; propojení na zámeckou terasu; divadelní úprava – 300 osob, stolová úprava – 150 osob. Vinárna – příjemný prostor v  zámeckém křídle druhého předhradí; přístupná ze zámeckého sálu; bar,

6

oddělený malý salonek, kvalitně vybavená kuchyně; sál – 60 osob, salonek – 30 osob. Nástupní sál – reprezentativní rozlehlá dvorana v západním zámeckém křídle; 120 osob. Gajdošův sál – někdejší hlavní zámecký sál – Sál předků; reprezentativní prostor se zázemím přilehlých salonků; 120 osob. Sala terrena – historické sály s  terasou v  jižním zámeckém křídle s torzem nástěnných maleb z počátku 18. století; obslužná kuchyňka; divadelní úprava – 80 osob, stolová úprava – 50 osob. • kongresy • plesy • divadelní představení • koncerty • velké reprezentativní společenské a firemní akce • komorní společenské akce • svatební hostiny • prezentace firem • rauty

Kontakt: Regionální muzeum v Mikulově Adresa: Zámek 1, 692 15 Mikulov Telefon: (+420) 519 309 019 E-mail: rmm@rmm.cz www.rmm.cz

„Der traditionelle Weinbau in Mähren“ – Der Weinbau und die Herstellung von Wein. Im Schlosskeller versteckt sich ein weiteres europäisches Unikat – ein riesiges Weinfass im Renaissance-Stil. Es ist nicht nur durch sein Volumen von 1014 hl imposant; es handelt sich hierbei um ein künstlerisches Werk, das bereits zur Zeit seiner Entstehung Erstaunen hervorrief. „Die Römer und die Germanen in der Region unterhalb von Pálava“ – Kultur der Bevölkerung in der hiesigen Region zu Beginn der Zeitrechnung. Die Ausstellung erhielt eine prestigeträchtige Auszeichnung im Nationalen Museumswettbewerb – den Preis Gloria Musaealis.

Kommerzielle Vermietung: Dank des beinahe exotischen Reizes der Region und der historischen Schönheit der Stadt ist Mikulov heutzutage eines der Zentren der Kongresstouristik in Mähren. Ein gefragter Gastgeber von Fach- als auch gesellschaftlichen Treffen stellt gerade das hiesige Schloss Mikulov dar. Seine historischen Säle, die mit Kongress-Technik ausgestattet sind, ermöglichen die Veranstaltung von wissenschaftlichen Konferenzen, Fachseminaren, aber auch von Konzerten oder privaten gesellschaftlichen Feiern. Die Schlossräumlichkeiten sowie die Atmosphäre des imposanten Adelssitzes bereichern die Veranstaltungen um ein nicht traditionelles Erlebnis und ihre Exklusivität unterstützt ebenfalls das Angebot an Führungen durch die Museumsausstellungen in der Freizeit oder auch die Möglichkeit, sich im weitläufigen Schlosspark zu entspannen. Die Hinterräume der einzelnen Säle und Salons bieten die Möglichkeit, ein vollkommenes

Catering mit Bedienung durchzuführen. Schlosssaal (Kongresszentrum) – exklusiver Raum, ehemaliger barocker Reithof; Podium; Foyer mit Garderobe und Bar; Ausstattung mit Plasmabildschirmen; Verbindung zur Schlossterrasse; Theateranordnung – 300 Personen, Tischanordnung – 150 Personen Weinstube – angenehmer Raum im Schlossflügel der zweiten Vorburg; Zutritt vom Schlosssaal aus; Bar, abgetrennter kleiner Salon, hochwertig ausgestattete Küche; Saal – 60 Personen, kleiner Saal – 30 Personen Eintrittssaal – repräsentatives geräumiges Vestibül im westlichen Schlossflügel; 120 Personen Gajdoš-Saal – ehemals Hauptsaal des Schlosses – Ahnensaal; repräsentativer Raum mit angrenzenden kleinen Salons; 120 Personen Sala Terrena – historische Säle mit Terrasse im südlichen Schlossflügel mit einem Torso von Wandmalereien vom Anfang des 18. Jahrhunderts;


Dům U Rytířů na mikulovském Náměstí / Das Haus U Rytířů am Platz in Mikulov

Küche zur Bedienung; Theateranordnung – 80 Personen, Tischanordnung – 50 Personen • Kongresse • Bälle • Theateraufführungen • Konzerte • große repräsentative gesellschaftliche und Firmenveranstaltungen • gesellschaftliche Veranstaltungen in Kammeratmosphäre

Dietrichsteinská hrobka / Dietrichsteiner Gruft

Mikulov Město Mikulov se nachází zhruba 50 km jihovýchodně od Brna, přímo na hranici České republiky a Rakouska. Město položené na úpatí bělostných Pavlovských vrchů je atraktivním turistickým cílem a je součástí turistické destinace Pálava a Lednicko-valtický areál. Mikulov má bohatou historii, po dlouhá staletí byl sídlem mocných šlechtických rodů – Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Patří k těm starobylým sídlům, která unikla překotnému rozvoji a expanzi v minulém století a pyšní se tak mnoha pozoruhodnými architektonickými památkami. Město a okolí patří k tradičním vinařským centrům. Jeho charakter významně dotváří nabídka kulturních akcí, z nichž mnohé jsou spojeny s folklorem a vínem. Jednou z nejvýznamnějších akcí je tradiční Pálavské vinobraní, konané vždy druhý týden v září. V okolí města pak přitahují pozornost návštěvníků vápencové skály Pavlovských vrchů, v nichž se dochovaly cenné partie přírodní krajiny s četnými vzácnými rostlinami a živočichy.

Historické náměstí Historické jádro města bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Dominantou náměstí je renesanční dům U rytířů ze 16. století, zdobený sgrafitem, monumentální barokní sousoší Nejsvětější Trojice a kašna se sochou Pomony.

Dietrichsteinská hrobka Původně loretánský kostel sv. Anny, z něhož se po požáru v roce 1784 zachovaly pouze obvodové zdi s fasádou navrženou J. B. Fischerem z Erlachu, byl v polovině 19. století Dietrichsteiny přestavěn na rodinnou hrobku. Ta je nyní přístupná veřejnosti.

• Hochzeitsfeiern • Firmenpräsentationen • Banketts

Kontakt: Regionales Museum in Mikulov (Regionální muzeum v Mikulově) Adresse: Zámek 1, 692 15 Mikulov Telefon: (+420) 519 309 019 E-Mail: rmm@rmm.cz www.rmm.cz

Mikulov Die Stadt Mikulov befindet sich ungefähr 50 km südöstlich von Brünn, direkt an der Grenze zwischen der Tschechischen Republik und Österreich. Die Stadt, die am Fuße der schneeweißen Pavlov-Berge (Pavlovské vrchy) liegt, ist ein attraktives touristisches Ziel und gleichzeitig ein Teil bei der Erkundung der Region Pálava sowie der Kulturlandschaft Lednice-Valtice. Mikulov ist eine Stadt mit einer reichhaltigen Geschichte, über lange Jahrhunderte hinweg stellte sie den Sitz von mächtigen Adelsgeschlechtern dar – den Liechtensteinern und Dietrichsteinern. Mikulov gehört zu den altertümlichen Sitzen, die der übereilten Entwicklung und Expansion im vergangenen Jahrhundert entkommen konnten, und rühmt sich dadurch heutzutage mit vielen sehenswerten architektonischen Besonderheiten. Die Stadt und ihre Umgebung gehören zu den traditionellen Weinbauzentren. Der Charakter der Stadt wurde nachhaltig von dem Angebot an kulturellen Veranstaltungen geprägt, von denen viele mit der Folklore und Wein verbunden sind. Eine der bedeutendsten Veranstaltungen ist die traditionelle Weinlese in der Region Pálava (Pálavské vinobraní), die immer in der zweiten Woche im September stattfindet. In der Umgebung der Stadt lenken die als Pavlov-Berge bezeichneten Kalkfelsen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich, in denen wertvolle Teile der natürlichen Landschaft mit zahlreichen wertvollen Pflanzen und Tieren erhalten geblieben sind.

Der Historische Platz Der historische Kern der Stadt wurde zu einem städtischen denkmalgeschützten Gebiet erklärt. Das Wahrzeichen des Platzes sind das Haus „U rytířů“ im Renaissance-Stil aus dem 16. Jahrhundert, das mit Graffitis geschmückt ist, die monumentale Statuengruppe „Die Heilige Dreifaltigkeit“ sowie der Brunnen mit der Statue der römischen Göttin Pomona.

7


Svatý kopeček / Der heilige Berg

Die Dietrichsteiner Gruft

Brno

Mikulov

Die ursprüngliche Loretokirche zur heiligen Anna, von der nach dem Brand im Jahre 1784 lediglich die Umfangswände mit der von J. B. Fischer von Erlach entworfenen Fassade erhalten geblieben sind, wurde gegen Mitte des 19. Jahrhunderts von den Dietrichsteinern in eine Familiengruft umgebaut. Diese ist heutzutage für die öffentlichkeit zugänglich.

Der Heilige Berg (Svatý kopeček) Das Gebiet wurde wegen des Vorkommens von geschützten und seltenen Pflanzen- und Tierarten zu einem naturschutzgebiet erklärt. Auf den Gipfel des Berges bis hin zur Pilgerkirche zum heiligen Sebastian, zum Glockenturm sowie zum Gottesgrab führt ein kreuzweg.

Svatý kopeček Území bylo pro bohatý výskyt chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů vyhlášeno za přírodní rezervaci. na vrchol kopce až k  poutnímu kostelu sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vede křížová cesta.

Kozí hrádek kozímu vrchu vévodí dvoupatrová dělostřelecká tvrz s ochozem a střílnami z  15. století. krásný výhled na Mikulov a  okolí se návštěvníkům naskytne z věže hrádku.

Turold Jeskyně na Turoldu v přírodní rezervaci v severní části města tvoří spolu s jeskyní Liščí díra 3 km dlouhý labyrint chodeb, síní a dómů. Poblíž vstupu do jeskyně najdou turisté naučnou stezku a geologickou expozici.

Ziegenburg (Kozí hrádek) Der Ziegenberg (kozí vrch) wird von einer zweigeschossigen Artilleriefestung mit Wandelgang und Schießscharten aus dem 15. Jahrhundert dominiert. Vom Burgturm aus erhält der Besucher einen herrlichen Blick auf Mikulov sowie auf dessen Umgebung.

Turold Die höhle na Turoldu in einem naturschutzgebiet im nördlichen Teil der Stadt bildet gemeinsam mit der höhle Liščí díra ein drei kilometer langes Labyrinth von Gängen, Sälen und Domen. In der nähe des Eingangs in die höhle finden Touristen einen Lehrpfad sowie eine geologische Ausstellung vor.

Denkmäler der jüdischen Gemeinschaft

naučná stezka židovskou čtvrtí má na zhruba kilometrové trase celkem třináct zastavení. k nejvýznamnějším památkám zde patří horní synagoga tzv. polského typu z poloviny 16. století, která je jedinou dochovanou stavbou tohoto typu na Moravě. Dále je možné vidět například rozsáhlý židovský hřbitov s více než 4 000 náhrobky či židovskou rituální lázeň – mikve.

Der Lehrpfad durch das jüdische Viertel beinhaltet auf der etwa einen kilometer langen Strecke insgesamt dreizehn Stationen. Zu den bedeutendsten Denkmälern gehört hierbei die Obere Synagoge sog. polnischen Typs aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, die den einzigen erhalten gebliebenen Bau dieses Typs in Mähren darstellt. Des Weiteren können der umfangreiche jüdische Friedhof mit mehr als 4000 Grabsteinen oder auch das jüdische rituelle Tauchbad Mikve besichtigt werden.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: Turistické informační centrum Mikulov, o. p. s., náměstí 158/1, 692 01 Mikulov Telefon/fax: (+420) 519 510 855, E-mail: tic@mikulov.cz, www.mikulov.cz

Adresse: Touristeninformationszentrum (Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.), náměstí 158/1, 692 01 Mikulov Telefon/Fax: (+420) 519 510 855, E-Mail: tic@mikulov.cz, www.mikulov.cz

Památky židovské komunity

8


Valtice Valtice

Zámek Valtice / Das Schloss Valtice Španělská konírna / Spanischer Pferdestall

STáTní ZáMEk VALTICE Původně hrad, založený snad již ve 12. století pasovskými biskupy nebo rakouským rodem Seefeldů (až do roku 1920 Valtice patřily k Dolním rakousům), od roku 1387 až do roku 1945 náležel Liechtensteinům. Zámek byl několikrát přestavován, ve 2. polovině 16. století prošel renesančními úpravami. V letech 1645–1646 byla stavba poškozena Švédy, následovala dlouhodobá barokní přestavba. Původní renesanční část bývalého hradu byla upravena na vstupní dvoupatrové průčelí, v místech ostatních budov byla postavena další tři křídla zámeckého komplexu a zřízena zahrada. Současně byl prostor mezi zámkem a městem upraven jako čestný dvůr (hospodářské budovy, divadlo, jízdárna). V 1. polovině 19. století za Jana I. Liechtensteina se uskutečnila rozsáhlá krajinářská úprava celého valtického okolí. Závěr druhé světové války přinesl Valticím úpadek. Co nebylo odvezeno bývalými majiteli, to padlo za oběť rabování. Devastace byla zastavena až předáním zámku do správy státní památkové péče. Monumentální barokní sídlo nyní nabízí instalovanou expozici, ve které se návštěvníci mohou seznámit s reprezentativními prostorami, kdysi obývanými knížecí rodinou Liechtensteinů. k nabídce patří v letní sezoně průvodci v dobových kostýmech, doprovod dobové hudby i turnaje historického šermu. Samostatným okruhem je zámecký park anglického stylu o rozloze 27 ha, kde kromě unikátní fauny a flóry lze nalézt několik drobných stavbiček odkazujících na barokní podobu parku.

Ochutnávka vín Salon vín České republiky viz národní vinařské centrum Zámecký sklep Zámecký sklep, který je nejstarším sklepem ve Valticích, nabízí návštěvníkům nejen prohlídku těchto  unikátních prostor doplněnou výkladem o historii vinařství, ale také seznámení s produkcí místní vinařské firmy Vinné sklepy Valtice, a. s.

Vinotéka „Vinum Bonum“ Vinotéka je situovaná u vchodu do valtického zámku a nabízí ochutnávku vín. Vinotéka v zámecké bráně Zde se mohou návštěvníci v domáckém prostředí seznámit s  produkcí valtických vinařů a poslechnout si zasvěcený výklad znalce.

DAS STAATLIChE SChLOSS VALTICE Die ursprüngliche Burg, die wohl bereits im 12. Jahrhundert von Passauer Bischöfen oder dem österreichischen Geschlecht der Seefelder (bis zum Jahre 1920 gehörte Valtice zu niederösterreich) gegründet worden ist, befand sich von 1387 bis zum Jahre 1945 im Besitz der Liechtensteiner. Das Schloss wurde mehrfach umgebaut, in der 2. hälfte des 16. Jahrhunderts durchlief es Umbauten im Stile der renaissance. In den Jahren 1645-1646 wurde das Gebäude von den Schweden beschädigt, worauf ein langjähriger Umbau im Stile des Barocks erfolgte. Der ursprüngliche renaissance-Teil der ehemaligen Burg wurde in eine zweigeschossige Eingangsfrontseite umgebaut, an Stelle der anderen Gebäude wurden drei weitere Flügel des Schlosskomplexes errichtet sowie ein Garten angelegt. Gleichzeitig wurde der raum zwischen dem Schloss und der Stadt in einen herrschaftlichen hof umgebaut (Wirtschaftsgebäude, Theater, reithalle u.a.). In der 1. hälfte des 19. Jahrhunderts erfolgte unter der herrschaft von Jan I. von Liechtenstein eine umfangreiche Umgestaltung der Landschaft in der gesamten Umgebung von Valtice. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurde auch Valtice hiervon heimgesucht – was von den ursprünglichen Besitzern nicht fortgebracht werden konnte, fiel den Plünderungen zum Opfer. Die Verwüstung konnte erst durch die übergabe des Schlosses an die Verwaltung für staatliche Denkmalpflege aufgehalten werden. Der monumentale Sitz im Barockstil bietet momentan eine Ausstellung, mit hilfe derer sich die Besucher mit den repräsentativen räumlichkeiten, die ehemals von der Fürstenfamilie der Liechtensteiner bewohnt wurden, bekannt machen können. Zum Angebot gehören in der Sommersaison auch Führungen in zeitgemäßen kostümen, Begleitung von Musik im damaligen Stil sowie Turniere der historischen Fechtkunst. Einen eigenständigen rundgang bietet der Schlosspark im englischen Stil mit einer Fläche von 27 ha, in dem neben der einzigartigen Fauna und Flora auch einige kleinere Bauten vorzufinden sind, die den Barock-Charakter des Parks unterstreichen.

9


Weinverkostung

Malý salónek, Rendez-vous / Kleiner Salon, Rendez-vous

Komerční pronájmy: Státní zámek Valtice nabízí zájemcům pronájem svých prostor pro konání svatebních obřadů, stejně jako pro další komerční a nekomerční účely. Taneční sál – 120 m², kapacita cca 50  osob, vhodné pro exkluzivní příležitosti. Zámecká kaple – kapacita 80  míst k sezení; vhodné pro svatební obřady, komorní koncerty; po dohodě lze využít zámeckých varhan. Španělská konírna – 396,3 m² + 3,8  m² vchod; kapacita cca 80– 100  osob na sezení; omezená možnost parkování (10 vozidel); vhodné pro svatby a jiné společenské akce. Zimní jízdárna – 1 079 m²; kapacita cca 700  osob; samostatný vstup.

mimo provozní prostory objektu; omezená možnost parkování (10 vozidel); vhodné pro firemní prezentace, kongresy, společenské akce. Žabí sklep – 2 spojené sklepy cca 30 x 6 m; nachází se v romantickém prostředí zámeckého parku; vhodné pro soukromé a  firemní oslavy; do prostor žabího sklepa je přivedena voda a elektřina. Zámecký park – účel pronájmu, jeho rozsah a ceny jsou vždy stanoveny po dohodě se správou zámku Valtice; možnost připojení elektrické energie. Ve spolupráci s partnery nabízí správa zámku zajištění cateringu a  cateringového vybavení, svatebních obřadů na klíč a další.

Rendez-vous Lovecký zámeček stojící v Bořím lese 3 km východně od Valtic. Byl postaven v letech 1810–1812 podle projektu Josefa Hardtmutha ve stylu římských triumfálních oblouků. Stavba je zasvěcena bohyni lovu Dianě (řecky Artemis) – odtud i  její druhý název Dianin chrám. Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s náměty z antické mytologie. Původně sloužil jako místo setkávání panstva před lovem. Interiéry jsou zařízené v empírovém slohu. Po celou turistickou sezonu od dubna do října je zámeček otevřen pro návštěvníky.

Komerční pronájmy: Časté je také využití zámečku pro kulturní a společenské akce včetně svatebních obřadů. V objektu je možné pronajmout i samostatný salonek. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štukem zdobený hlavní sál o rozměrech 7 x 16 m. Prostory jsou vybaveny přívodem elektřiny, sociální zařízení se nachází v  budově, příjezd osobními motorovými vozidly k objektu je omezen (nutná dohoda s Lesy ČR, a. s.).

10

Nedílnou součástí je i nádherná okolní příroda s  krásnými letitými duby a jinými lesními dřevinami s parkovou úpravou, která dotváří krásu Lednicko-valtického areálu.

Kontakt: Státní zámek Valtice Adresa: Zámek 1, 691 42 Valtice Telefon: (+420) 519 352 423 E-mail: valtice@brno.npu.cz www.zamek-valtice.cz

Weinsalon der Tschechischen Republik sh. Nationales Winzerzentrum (Národní vinařské centrum) Schlosskeller Der Schlosskeller, der älteste Keller in Valtice, bietet den Besuchern nicht nur Führungen durch diese einzigartigen Räume in Begleitung von Erläuterungen rund um die Geschichte des Weinbaus, sondern auch das Kennenlernen der Herstellung in der ansässigen Weingesellschaft Vinné sklepy Valtice, a. s. Vinothek „Vinum Bonum“ Die Vinothek befindet sich am Eingang vom Schloss Valtice und bietet eine Weinverkostung. Vinothek im Schlosstor Hier können die Besucher in heimischer Atmosphäre die Weinherstellung von Winzern aus Valtice kennen lernen und eingeweihte Informationen von einem wahren Kenner erhalten.

Kommerzielle Vermietung: Das staatliche Schloss Valtice bietet Interessenten die Vermietung der Räumlichkeiten zur Veranstaltung von Trauungen sowie zu weiteren kommerziellen und nicht kommerziellen Zwecken. Tanzsaal – 120 m², Kapazität ca. 50 Personen, geeignet für exklusive Gelegenheiten.

Schlosskapelle – Kapazität 80 Personen zum Sitzen; geeignet für Trauungen, Kammerkonzerte; nach Absprache kann die Schlossorgel verwendet werden Spanischer Pferdestall – 396,3 m² + 3,8 m² Eingangsbereich; Kapazität ca. 80–100 Personen zum Sitzen; begrenzte Parkmöglichkeiten (10 Fahrzeuge); geeignet für Hochzeiten und andere gesellschaftliche Veranstaltungen. Winterreithalle – 1 079 m²; Kapazität ca. 700  Personen; eigenständiger Eingang außerhalb der Betriebsräume des Objekts; begrenzte Parkmöglichkeiten (10 Fahrzeuge); geeignet für Firmenpräsentationen, Kongresse, gesellschaftliche Veranstaltungen Froschkeller – 2  verbundene Keller ca. 30  x 6  m; befindet sich in der romantischen Umgebung des Schlossparks; geeignet für private oder Firmenfeiern; der Froschkeller wird mit Wasser und Strom versorgt Schlosspark – der Mietzweck, dessen Umfang sowie Preis wird stets nach Absprache mit der Schlossverwaltung von Valtice festgelegt; es ist möglich, elektrische Energie zuzuführen In Zusammenarbeit mit Partnern bietet die Schlossverwaltung das Organisieren von Catering und Cateringausstattung, schlüsselfertigen Trauungen usw. an.

Rendez-vous Das Jagdschlösschen steht im Wald Boří les 3 km östlich von Valtice. Es wurde in den Jahren 1810-1812 nach einem Projekt von Josef Hardtmuth im Stil von römischen Triumphbögen gebaut. Das Gebäude ist der Jagdkönigin Diana (griechisch Artemis) geweiht – von daher auch dessen Zweitbezeichnung als Dianatempel. Die Hauptfassaden sind vielfältig mit Reliefs mit Motiven aus der antiken Mythologie verziert. Ursprünglich diente es als Treffpunkt der Herrschaften vor der Jagd. Das Interieur ist im Empire-Stil eingerichtet. Während der gesamten touristischen Saison von April bis Oktober ist das Schlösschen für Besucher geöffnet.

Kommerzielle Vermietung: Die Nutzung des Schlösschens für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen einschließlich von Trauungen ist häufig. Im Objekt kann ebenfalls der eigenständige Salon gemietet werden. Der dominante Raum des gesamten Schlosses ist der reichhaltig mit Stuck verzierte Hauptsaal mit einer Größe von 7 x 16 m. Die Räumlichkeiten werden mit elektrischer Energie versorgt, Toiletten befinden sich im Gebäude, die Anfahrt mit privaten Fahrzeugen ist begrenzt

(Absprache mit der Forstgesellschaft Lesy ČR, a. s. ist notwendig). Ein untrennbarer Teil ist auch die herrliche umliegende Natur mit schönen bejahrten Eichen und weiteren Waldhölzern in Parkgestaltung, die die Schönheit der Kulturlandschaft Lednice-Valtice vervollkommnen, deren Bestandteil sie sind.

Kontakt: Adresse: Zámek 1, 691 42 Valtice Telefon: (+420) 519 352 423 E-Mail: valtice@brno.npu.cz www.zamek-valtice.cz


Zámek Valtice (pohled z parku) / Das Schloss Valtice (Blick vom Park aus)

Das Nationale Winzerzentrum

Salon vín / Weinsalon

Národní vinařské centrum Národní vinařské centrum sídlí ve zrekonstruovaných historických prostorách zámku Valtice. Sály v přízemí slouží všem, kteří hledají odpovídající přednáškové prostory pro prezentaci či firemní školení. Profesionálně vybavený degustační sál je využíván nejen pro výběr nejlepších českých a moravských vín, která jsou každoročně oceňována titulem „Salon vín České republiky“, ale také pro potřeby hodnocení dalších prestižních soutěží vín pořádaných v České republice. V zámeckých sklepech je pak instalována celoročně přístupná veřejná degustační expozice Salonu vín České republiky. Nejlepší vína (celkem vždy 100), která získala toto prestižní ocenění a byla vybrána v rámci nejvyšší Národní soutěže vín v ČR, mohou zájemci ochutnat v některém z degustačních programů nebo si zde vybrané víno také přímo zakoupit.

Komerční pronájmy: Za účelem pronájmu a uspořádání soukromé či společenské akce je možné využít: Přednáškový sál – školní uspořádání (pro 56 osob) nebo divadelní uspořádání (pro 80 osob); součástí jsou předsednický stůl, velké promítací plátno a ozvučení; možnost zapůjčení dataprojektoru, PC, diaprojektoru a zpětného projektoru, flipchart. Zasedací sál – uspořádání sezení kolem oválného stolu (pro 22 osob); možnost instalace přenosného plátna; možnost zapůjčení dataprojektoru, PC, diaprojektoru a zpětného projektoru, flipchart. Degustační sál – speciální degustační pracoviště pro hodnocení vína; 15 degustačních boxů + předsednický stůl; součástí je navazující přípravna s chladničkami na víno a myčkou na sklenice; kompletní servis pro hodnocení vín. Sklepní prostory degustační expozice Salonu vín – pro 250 osob;

součástí jsou dva vstupní salonky před recepcí, které se dají využít pro účely rautů atd. Jednotlivé pronájmy je možné kombinovat.

Nabídka dalších služeb: • • • •

volná degustace, řízená degustace zajištění cimbálové muziky catering zajištění prohlídky státního zámku Valtice • zajištění vystoupení sabrage sektů, snoubení vín a sýrů

Kontakt: Národní vinařské centrum, o. p. s Adresa: Zámek 1, Valtice Telefon: (+420) 519 352 072, (+420) 519 352 744 Fax: (+420) 519 352 072 E-mail: narodni@vinarskecentrum.cz Provozovatel: Národní vinařské centrum, o. p. s. www.vinarskecentrum.cz

Das Nationale Winzerzentrum hat in den rekonstruierten historischen Räumlichkeiten des Schlosses Valtice seinen Sitz. Die Vortragssäle im Erdgeschoss dienen zur Veranstaltung von Seminaren und Schulungen für alle, die entsprechende Vortragsräumlichkeiten für Präsentationen oder Firmenschulungen suchen. Der professionell ausgestattete Verkostungssaal wird nicht nur zur Wahl der besten böhmischen und mährischen Weine genutzt, die jährlich mit dem Titel „Weinsalon der Tschechischen Republik“ („Salon vín České republiky“) ausgezeichnet werden, sondern auch für die Bewertung bei weiteren prestigeträchtigen Weinwettbewerben, die in der Tschechischen Republik ausgetragen werden. In den Schlosskellern befindet sich ebenfalls eine ganzjährig zugängliche öffentliche Verkostungsausstellung des Weinsalons der Tschechischen Republik. Die besten Weine (insgesamt immer 100), die diese prestigeträchtige Auszeichnung erhielten und im Rahmen des höchsten Nationalen Weinwettbewerbs in der Tschechischen Republik ausgewählt wurden, können die Interessenten in einem der Verkostungsprogramme selbst probieren oder den ausgewählten Wein an gleicher Stelle ebenfalls direkt kaufen.

Kommerzielle Vermietung: Zur Vermietung und Organisation von privaten oder gesellschaftlichen Veranstaltungen können genutzt werden: Vortragssaal – Schulanordnung (für 56 Personen) oder Theateranordnung (für 80 Personen); ein Teil hiervon ist ein Rednertisch, eine große Projektionsleinwand mit Tonanlage; es ist möglich, einen Datenprojektor, PC, Diaprojektor und einen OverheadProjektor sowie ein Flipchart auszuleihen. Konferenzsaal – Sitzanordnung um einen ovalen Tisch (für 22 Personen); es ist möglich, eine tragbare Leinwand aufzubauen; es ist möglich, einen Datenprojektor, PC, Diaprojektor und einen Overhead-Projektor sowie ein Flipchart auszuleihen. Verkostungssaal – spezielle Verkostungsstelle zur Bewertung von Wein; 15 Verkostungsboxen + Rednertisch; ein Teil davon ist der anschließende Vorbereitungsraum mit Weinkühlschränken und einer Spülmaschine für die Gläser; wir bieten einen Komplett-Service für die Weinverkostung.

Kellerräume der Verkostungsausstellung “Weinsalon” – für 250 Personen; ein Teil davon sind die zwei Eingangssalons vor der Rezeption, die für Banketts usw. verwendet werden können. Die einzelnen Vermietungen können kombiniert werden.

Angebot weiterer Leistungen: • freie Verkostung, geleitete Verkostung • Organisation von Zimbal-Musikbegleitung • Catering • Organisation von Besichtigungen des Schlosses Valtice • Organisation von Auftritten mit dem Sabrieren von Sekt oder eines Wein-Käse-Seminars

Kontakt: Adresse: Zámek 1, Valtice Telefon: (+420) 519 352 072, (+420) 519 352 744 Fax: (+420) 519 352 072 E-Mail: narodni@vinarskecentrum.cz Betreiber: Národní vinařské centrum, o. p. s. www.vinarskecentrum.cz

11


Valtické podzemí / Der Untergrund von Valtice

Brno

Společenská akce ve Valtickém podzemí / Gesellschaftliche Veranstaltung im Untergrund von Valtice

Valtice

VALTICké PODZEMí Sklepní labyrint obnovené části historických vinných sklepů, vzájemně propojených v celkové délce 710 m. Víno a občerstvení zde servírují „sklepiéři“ – odborníci na podávání vína se znalostí zdejšího vinařského prostředí. Probíhají zde řízené degustace pro jednotlivce i skupiny, pořádají se firemní i privátní akce, svatby, narozeniny, oslavy se studenými i teplými rauty. Součástí prohlídky Valtického podzemí je i výstava historických signovaných cihel, zkamenělin, např. zkamenělých přesliček, s výkladem a doprovodem tradiční folklorní hudby.

Nabídka služeb: • ochutnávky a prodej vín přímo z vinařství, vinařské doplňky • řízené degustace a snoubení vína s pokrmy • pronájem archivních boxů • firemní i privátní akce s možností videoprojekce • sezonní akce (Velikonoce, Dýňobraní, Burčákové slavnosti a další)

12

• doplňkové programy – natahování vína koštýřem, služby cateringové skupiny mimo ucelené programy, rauty na zakázku

Kontakt: Valtické podzemí, s. r. o. Adresa: Vinařská 34, 691 42 Valtice Telefon: (+420) 724 331 563 E-mail: info@valtickepodzemi.cz www.valtickepodzemi.cz

DEr UnTErGrUnD VOn VALTICE Ein kellerlabyrinth des erneuerten Teils der historischen Weinkeller, die miteinander auf einer Gesamtlänge von 710 m verbunden sind. Der Wein und Snacks werden von sogenannten „Sklepiéři“ (kellerkellnern) serviert – Fachleute für die Ausschenkung von Wein mit reichhaltigen kenntnissen über die hiesige Winzerumgebung. Es finden an dieser Stelle Verkostungen für Einzelne oder Gruppen statt, Firmen- und auch private Veranstaltungen, hochzeiten, Geburtstage, Feiern mit kalten und warmen Banketts werden hier organisiert. Ein Teil der Besichtigung des Untergrunds von Valtice ist ebenfalls die Ausstellung von historischen signierten Ziegeln, Versteinerungen z.B. Schachtelhalmen, mit Erläuterungen und unter Begleitung von traditioneller folkloristischer Musik.

Der Untergrund von Valtice bietet: • Verkostung und Verkauf von Wein direkt vom Weinbau, Winzerzubehör • geleitete Verkostung und WeinSpeisen-Seminar • Vermietung von Archivboxen • Firmen- oder private Veranstaltungen mit einer möglichen Videoprojektion • saisonale Veranstaltungen (Ostern, kürbisernte, Federweißer-Feierlichkeiten und andere)

• zusätzliche Programme – spezielle Weinverkostung, CateringDienstleistungen außerhalb der festgelegten Programme, Banketts auf Bestellung

Kontakt: Valtické podzemí, s. r. o. Adresse: Vinařská 34, 691 42 Valtice Telefon: (+420) 724 331 563 E-Mail: info@valtickepodzemi.cz www.valtickepodzemi.cz


Moravský kras Der Mährische Karst

Vstup do Punkevních jeskyní / Einstieg in die Punkwahöhlen

Prohlídka Punkevních jeskyní / Besichtigung der Punkwahöhlen

MOrAVSký krAS Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě a je největším a nejvýznamnějším krasovým územím v České republice. Na celém jeho území je známo více než 1 600 jeskyní, z nichž pět je přístupných veřejnosti. Punkevní jeskyně s možností plavby na podzemní říčce Punkvě a spojené s prohlídkou dna propasti Macocha. Kateřinská jeskyně, známá unikátními hůlkovými stalagmity. Jeskyně Balcarka s bohatou a barevnou krápníkovou výzdobou. Sloupsko-šošůvské jeskyně, tvořené mohutnými chodbami a podzemními propastmi. Jeskyně Výpustek s podzemním vojenským protiatomovým krytem a novou archeologicko-paleontologickou expozicí.

PUnkEVní JESkyně Punkevní jeskyně leží v severní části Moravského krasu v kaňonu Pustý žleb, v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy. Jsou součástí nejrozlehlejší a nejdelší jeskynní soustavy v české republice – Amatérské jeskyně (délka 33 km). Do Punkevních jeskyní ústí také 187,5 m hluboká, světově proslulá propast Macocha. Celková délka všech známých chodeb jeskyní dosahuje 4 km. Skládají se ze suché a vodní části, součástí prohlídky je plavba na loďkách po ponorné říčce Punkvě.

DEr MährISChE kArST Der Mährische Karst gehört zu den bedeutendsten Karstgebieten in Mitteleuropa und stellt das größte und bedeutendste Karstgebiet in der Tschechischen Republik dar. Auf der gesamten Fläche sind über 1 600 Höhlen bekannt, von denen fünf für die Öffentlichkeit zugänglich sind: Die Punkevní jeskyně (Punkwahöhlen) mit der Möglichkeit einer Bootsfahrt auf dem unterirdischen Fluss Punkva verbunden mit einer Besichtigung des Bodens der Schlucht Macocha. Die Kateřinská jeskyně (Katherinenhöhle), die durch ihre einzigartigen blockartigen Stalagmiten bekannt ist. Die Höhle Balcarka mit einer reichhaltigen und farbigen Tropfsteinverzierung. Das Höhlensystem Sloupsko-šošůvské jeskyně (Sloupsko-sosuvske Höhlen), die von gewaltigen Gängen und unterirdischen Schluchten gebildet wird. Die Höhle Výpustek mit einem unterirdischen militärischen Atombunker und einer neuen archäologisch-paläontologischen Ausstellung.

DIE PUnkEVní JESkyně (PUnkWAhöhLEn) Die Punkevní jeskyně (Punkwahöhlen) befinden sich im nördlichen Teil des Mährischen karstes im Graben Pustý žleb im naturschutzgebiet Vývěry Punkvy. Sie stellen einen Teil des ausgedehntesten und längsten höhlensystems in der Tschechischen republik, der Amatérské jeskyně (Amateurhöhle; Länge 33 km), dar. In die Punkwahöhlen mündet ebenfalls die 187,5 m tiefe, weltberühmte Schlucht Macocha. Die Gesamtlänge aller bekannten höhlengänge beträgt 4 km. Sie bestehen aus trockenen Teilen und Wasserflächen, ein Teil der Besichtigung wird mittels Bootsfahrten auf dem unterirdischen Fluss Punkva durchgeführt.

13


Lanová dráha k hornímu můstku / Seilbahn zur Oberen Brücke

V Pustém žlebu / In Pustý žleb

DIE SChLUChT MACOChA

Vznikla pravděpodobně prolomením zesláblé klenby obrovského podzemního dómu, protékaného Punkvou. Mohutné rozměry propasti Macocha umožňují denní osvětlení celé prostory. To se odráží i v klimatických a vegetačních podmínkách. Macocha je největší propastí tohoto typu ve střední Evropě. Dno propasti je od roku 1914 součástí prohlídky veřejnosti přístupných Punkevních jeskyní. Samotnou propast si  mohou návštěvníci  prohlédnout ze dvou vyhlídkových můstků: horního – ve výšce 138 metrů nade dnem – a Dolního – ve výšce cca 90 metrů nade dnem.  nedaleko od horního můstku je stanice lanové dráhy vedoucí k Punkevním jeskyním. U propasti se nachází turistická Chata Macocha a v letní sezoně otevřené informační středisko.

Die gewaltigen Ausmaße der Macocha-Schlucht ermöglichen es, die räume mit Tageslicht zu versorgen. Die Macocha ist die größte Schlucht ihrer Art in Mitteleuropa. Sie entstand mit höchster Wahrscheinlichkeit durch das Durchbrechen von geschwächten Gewölben des riesigen unterirdischen hauses, durch das der Fluss Punkva fließt. Dies widerspiegeln auch ihre klimatischen und Vegetationsbedingungen. Der Boden der Schlucht ist seit dem Jahre 1914 Teil der Besichtigung der für die öffentlichkeit zugänglichen Punkwahöhlen. Die Schlucht selbst können sich die Besucher von zwei Aussichtsbrücken aus anschauen: der Oberen – in einer höhe von 138 Metern über dem Boden – sowie von der Unteren – in einer höhe von ca. 90 Metern über dem Boden. Unweit der Oberen Brücke befindet sich die Seilbahnstation, die zu den Punkwahöhlen führt. In der nähe der Schlucht gibt es die touristisch genutzte hütte Macocha und in der Sommerzeit ist dort auch ein Informationszentrum geöffnet.

Kontakt:

Kontakt:

Ústřední informační služba Skalní mlýn Adresa: Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Telefon: (+ 420) 516 413 575, (+ 420) 516 410 024, Fax: (+ 420) 516 415 379 E-mail:  info@caves.cz, www.cavemk.cz

Adresse: Zentraler Informationsdienst Skalní mlýn (Ústřední informační služba Skalní mlýn), Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Telefon: (+ 420) 516 413 575, (+ 420) 516 410 024, Fax: (+ 420) 516 415 379 E-Mail:  info@caves.cz, www.cavemk.cz

Chata Macocha / Die hütte Macocha

PrOPAST MACOChA

14


Blansko

Brno hotel Skalní mlýn / hotel Skalní mlýn

hOTEL *** SkALní MLýn

hotel Skalní mlýn se nachází v centru národní přírodní rezervace Moravský kras. Pro hosty je zde připravena restaurace, večerní restaurace – piano bar, letní terasy s pravidelným grilováním, konferenční a společenská místnost, internetový koutek a jiné služby. Účelně a moderně zařízené hotelové pokoje jsou vždy s vlastním WC, sprchou, telefonem, rádiem a satelitní televizí. hotel má vlastní parkoviště. Bezprostřední blízkost Moravského krasu umožňuje řadu relaxačních aktivit. na hosty čeká nabídka doporučených cílů individuálních výletů, které mohou podniknout z hotelu do blízkého okolí. V těsné blízkosti je křižovatka turistických tras a naučná stezka. nedaleko hotelu je stanice silničních vláčků jezdících k Punkevním jeskyním, kde je možné přesednout na lanovou dráhu k propasti Macocha. V areálu nechybí půjčovna kol a koloběžek; její význam je umocněn skutečností, že krasové žleby jsou pro automobilovou dopravu uzavřeny. hotel *** Skalní mlýn byl vždy díky své poloze v centru překrásné oblasti Moravského krasu vyhledávaným místem pro ničím nerušené pořádání školení, firemních prezentací, večírků či pracovních setkání. k dispozici jsou prostory pro 15–80 osob vybavené potřebnou audiovizuální technikou. klientům se nabízí kompletní zajištění akce včetně doprovodného programu a doplňkových aktivit.

Das hotel Skalní mlýn befindet sich im Zentrum des nationalschutzgebiets Mährischer karst. Für die Gäste stehen ein restaurant, ein restaurant für den Abend mit Piano-Bar, Sommerterrassen mit regelmäßigem Grillen, ein konferenz- und Gemeinschaftsraum, eine Internet-Ecke sowie weitere Dienstleistungen zur Verfügung. Die zweckmäßig und modern eingerichteten hotelzimmer haben eine eigene Toilette, eine Dusche, Telefon, radio und Satellitenfernsehen. Das hotel hat auch einen eigenen Parkplatz. Die unmittelbare nähe zum Mährischen karst ermöglicht es, eine reihe von Entspannungsaktivitäten durchzuführen. Den Gästen wird ein Angebot an empfohlenen Zielen für individuelle Ausflüge unterbreitet, die sie vom hotel aus in die nahe Umgebung unternehmen können. In nächster nähe gibt es einen knotenpunkt von Fahrrad- und Wanderwegen sowie Lehrpfaden. Unweit des hotels befindet sich eine Station für den touristischen Mini-Zug, der zu den Punkwahöhlen fährt, von denen aus Sie dann mit der Seilbahn zur Schlucht Macocha gelangen. Auf dem Gelände fehlt auch keinesfalls ein Fahrrad- und rollerverleih; ihre Bedeutung lässt sich von der Tatsache herleiten, dass die karsttalmulden für den Automobilverkehr geschlossen sind. Das hotel *** Skalní mlýn war schon immer dank seines Standorts inmitten des wunderschönen Gebietes des Mährischen karsts ein gefragter Ort für das Veranstalten von Schulungen, Firmenpräsentationen, abendlichen Feiern oder Geschäftstreffen, da man ungestört bleibt. Zur Verfügung stehen hierfür räumlichkeiten für 15-80 Personen, die mit jeglicher benötigter audiovisueller Technik ausgestattet sind. Den kunden wird die gesamte Organisation der Veranstaltung einschließlich eines Begleitprogramms und zusätzlicher Aktivitäten angeboten.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Telefon: (+420) 516 418 113, Fax: (+420) 516 418 114 E-mail: info@skalnimlyn.cz, www.smk.cz, www.skalnimlyn.cz

Adresse: Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Telefon: (+420) 516 418 113, Fax: (+420) 516 418 114 E-Mail: info@skalnimlyn.cz, www.smk.cz, www.skalnimlyn.cz

hOTEL *** SkALní MLýn

15


Zámek Milotice Das Schloss Milotice

Zámek Milotice / Das Schloss Milotice

Freskový sál / Freskensaal

Státní zámek Milotice, nazývaný perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaný komplex barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a  zvyklostí posledních majitelů, rodu Seilern-Aspang. Veřejnosti byl zámek zpřístupněn již roku 1948, od poloviny 60. let 20. století probíhaly úpravy interiérů zámku. V roce 1974 byla hotova nová instalace a návštěvníkům byla nabídnuta stylizovaná prohlídková trasa, akcentující barokní epochu, která byla ze společenského hlediska pro Milotice nejvýznamnější. V roce 2005 prošly interiéry milotického zámku změnami, které si kladly za úkol uvést reprezentační prostory zámku do podoby, jakou měly v první polovině 20. století, kdy byl zámek obýván rodem Seilern-Aspang. Za povšimnutí stojí kabinet kuriozit s původními tapetami ze 40. let 18. století. Dominantou zámku je Sál předků s freskou F. ř. I. Ecksteina z roku 1725. Přístupový most do zámku zdobí galerie soch od Jakuba kryštofa Schletterera, cenná je taktéž sochařská výzdoba hlavního zámeckého schodiště. Mimořádně dochovaným barokním souborem je zámecká zahrada. Projekt okrasné zahrady ve  francouzském stylu byl na počátku 18. století svěřen zahradnímu architektovi Antonu Zinnerovi (byl činný také v Jaroměřicích nad rokytnou, Mikulově, Belvederu a dalších místech). Zahrada představuje rozlehlou architektonickou kompozici, která tvoří jeden celek s okolní záměrně upravovanou krajinou. Je založena na dokonalé symetrii a budována s geometrickou přesností. Milotické oranžerie z roku 1744 byly nejprve využívány pro pěstování cizokrajných stromů a teplomilných rostlin. Od počátku 18. století, v době, kdy Milotice patřily karlu Antonínu Serenyimu, byly využívány k pořádání zámeckých slavností a květinových přehlídek. V současné době je v nich instalována expozice moravského barokního sochařství. na zahradu navazuje zámecká bažantnice s altánkem a romantickou zříceninou.

16

Das staatliche Schloss Milotice, das auch Perle von Südostmähren genannt wird, ist ein einzigartiger, erhalten gebliebener komplex von Barockbauten und barocker Gartenarchitektur. Die Schlosseinrichtung gewährt einen Einblick in den Lebensstil und die Gewohnheiten der letzten Besitzer, nämlich das Geschlecht der Seilern-Aspang. Das Schloss wurde der öffentlichkeit bereits im Jahre 1948 zugänglich gemacht, ab der hälfte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurden Umgestaltungen des Schlossinneren durchgeführt. Im Jahre 1974 wurde das neue Interieur fertiggestellt und den Besuchern konnte ein stilisierter Besichtigungsweg geboten werden, der die barocke Epoche hervorhebt, die aus gesellschaftlicher Sicht für Milotice am bedeutendsten war. Im Jahre 2005 erfuhr das Interieur des Schlosses Milotice verschiedene änderungen, deren Aufgabe es war, die repräsentativen Schlossräumlichkeiten in den Zustand zurückzuversetzen, der in der ersten hälfte des 20. Jahrhundert vorherrschte, als das Schloss vom Geschlecht der Seilern-Aspang bewohnt wurde. Beachtung sollte auch dem kabinett der kuriositäten mit den ursprünglichen Tapeten aus den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts geschenkt werden. Die Dominante des Schlosses ist der Ahnensaal mit einer Freske von F. ř. I. Eckstein aus dem Jahre 1725. Die Zugangsbrücke zum Schloss wird von einer Galerie von Statuen von Jakub kryštof Schletterer gesäumt, wertvoll ist ebenfalls die Statuendekoration im haupttreppenhaus des Schlosses. Einen außerordentlich gut erhalten gebliebenen komplex stellt der Schlossgarten dar. Mit dem Projekt eines Ziergartens im französischen Stil wurde Anfang des 18. Jahrhunderts der Gartenarchitekt Anton Zinner beauftragt (er war ebenfalls in Jaroměřice na rokytnou, Mikulov, Belveder und an weiteren Orten tätig). Der Garten stellt eine ausgedehnte architektonische komposition dar, die eine Einheit mit der umliegenden absichtlich gestalteten Landschaft bildet. Er beruht auf einer perfekten Symmetrie und wurde mit geometrischer Genauigkeit erbaut. Die Orangerien von Milotice aus dem Jahre 1744 wurden zunächst zur Züchtung von exotischen Bäumen und thermophilen Pflanzen genutzt. Ab Anfang des 18. Jahrhunderts, zu der Zeit, als Milotice karel Antonín


Nádvoří zámku Milotice / Schlosshof von Milotice

Serenyi gehörte, wurden sie zur Veranstaltung von Schlossfeierlichkeiten und Blumenschauen genutzt. Momentan gibt es darin Expositionen der mährischen barocken Bildhauerei. An den Garten schließt die Schlossfasanerie mit einer Gartenlaube und einer romantischen Ruine an.

Angebot für Besucher:

Zámecká oranžerie / Schlossorangerie

Nabídka pro návštěvníky: prohlídky s výkladem vytvořeným na základě informací členů samotné hraběcí rodiny • Expozice moravského barokního sochařství (zámecké oranžerie) • jedinečné kostýmové prohlídky  pro děti, koncipované jako návštěva dětí u paní hraběnky • Tradice na zámku – programy pro skupiny s ukázkami tradic, tradičních řemesel, ochutnávkou místních tradičních pokrmů; zajišťuje Komunitní centrum Milotice; koná se v prostorách zámecké konírny • Camera obscura ve skutečné velikosti – umístěná na bočním nádvo-

ří; princip fungování nejstaršího fotoaparátu • jízdy kočárem na objednávku • zámecká kavárna a cukrárna, vinotéka • půjčovna kol Na zámku se v průběhu roku konají pravidelně akce – velikonoční prohlídky s  tématem „Velikonoce u  hraběcí rodiny Seilern-Aspang v  roce 1929“, noční prohlídky „Pověsti a  historie poloviny 18. století“, Národopisný festival kyjovského Dolňácka, trh místních produktů a řemesel, „Vánoce na zámku“ (prohlídky interiérů, koledování pod arkádami).

• Besichtigungen mit Erklärungen, die auf der Grundlage von Informationen, erhalten von Mitgliedern der Grafenfamilie selbst, erstellt wurden • Ausstellung der mährischen barocken Bildhauerei (Schlossorangerie) • einzigartige Führungen im Kostüm für Kinder, konzipiert als Besuch von Kindern bei der Frau Gräfin • Traditionen auf dem Schloss – Programme für Gruppen mit vorgeführten Traditionen, traditionellen Handwerken, mit Kostproben örtlicher traditioneller Gerichte; besorgt das Kommunenzentrum Milotice; findet in den Räumen des Marstalls statt • Camera obscura in wirklicher Größe – platziert auf dem Nebenhof; Funktionsprinzip des ältesten Fotoapparates • Kutschfahrt auf Bestellung

• Schloss-Café und Konditorei, Weinstube • Fahrradverleih Auf dem Schloss finden im Laufe des Jahres regelmäßig Veranstaltungen statt – Osternschauen mit dem Thema „Ostern bei der Grafenfamilie Seilern-Aspang im Jahre 1929“, Nachtführungen unter dem Titel „Gerüchte und Geschichten aus der Hälfte des 18. Jahrhunderts“, das Völkerkundliche Festival des Dolňáček von Kyjov, der Markt voller heimischer Produkte und Handwerke, Weihnachten auf dem Schloss (Besichtigungen des Interieurs, Weihnachtslieder singen unter den Arkaden).

Kommerzielle Vermietung: Auf dem staatlichen Schloss Milotice besteht die Möglichkeit die inneren oder äußeren Räumlichkeiten zur Organisation einer gesellschaftlichen oder kulturellen Veranstaltung zu mieten.

17


Sklepní ulička v Miloticích / Kellergang in Milotice

Svatba na zámku Milotice / Hochzeit auf dem Schloss Milotice

Komerční pronájmy: Na státním zámku Milotice je možné pronajmout si vnitřní i venkovní prostory k uspořádání společenské či kulturní akce. Svatby • obřady pořádá Obecní úřad Milotice (www.milotice.cz) • zámecká oranžerie, freskový sál, venkovní prostory • možné také večerní obřady při svíčkách • možnost fotografování v interiéru zámku • přípitek s  oddávajícím (novomanželům zůstanou na památku upomínkové sklenice se znakem obce Milotice)

18

• možnost pořádání svatebních hostin přímo na zámku Tradiční vinařské sklepy – sklepní ulička Šidleny Kongresový prostor – zámecká oranžerie; cca 80 osob Kongresový prostor v Komunitním centru na zámku – cca 20 osob

Kontakt: Adresa: Zámecká 1, 696 05 Milotice Telefon: (+ 420) 518 619 643, (+420) 724 663 502 Fax: (+420) 518 619 660 E-mail: milotice@brno.npu.cz www.zamekmilotice.cz

Hochzeiten • Trauungen veranstaltet das Gemeindeamt Milotice (www.milotice.cz) • Schlossorangerie, Freskensaal, Außenbereich • abendliche Zeremonien bei Kerzenschein • Fotografieren im Schlossinneren möglich • Umtrunk mit dem Standesbeamten (die frisch Vermählten erhalten zur Erinnerung die Gläser mit dem Symbol der Gemeinde Milotice) • Veranstaltung von Hochzeitsfeiern direkt auf dem Schloss möglich

Traditionelle Weinkeller– Kellergasse Šidleny Kongressraum – Schlossorangerie, ca. 80 Personen Kongressraum im Kommunenzentrum auf dem Schloss– ca. 20 Personen

Kontakt: Adresse: Zámecká 1, 696 05 Milotice Telefon: (+ 420) 518 619 643, (+420) 724 663 502 Fax: (+420) 518 619 660 E-Mail: milotice@brno.npu.cz www.zamekmilotice.cz


Brno

Milotice Bukovanský mlýn

hOTEL BUkOVAnSký MLýn ***

Zážitkový a hotelový areál Bukovanský mlýn nabízí širokou škálu služeb pro individuální, skupinovou i firemní klientelu. Celý komplex je vystavěn v tradičním stylu moravského Slovácka se stylovými rustikálními interiéry navozujícími neopakovatelnou atmosféru a je zasazen v příjemném přírodním prostředí na vrcholu kopce nad obcí Bukovany u kyjova. Součástí areálu je stylová nekuřácká restaurace nabízející tradiční kuchyni, vinný sklep s vinotékou rotunda, která prezentuje nejkvalitnější regionální vína, ubytování ve stylových pokojích *** kategorie, jednací a konferenční prostory včetně konferenční techniky. hotel zajišťuje také aktivity pro příjemné trávení volného času a relaxaci (venkovní bazén, dětská hřiště, zahradní posezení s grilem, domácí zvířata…). V průběhu celého roku zde lze navštívit mnoho kulturních a gastronomických akcí.

Das Erlebnis- und hotelgelände Bukovanský mlýn bietet eine breite Skala an Dienstleistungen für die individuelle, Gruppen- oder auch Firmenkundschaft. Der gesamte komplex wurde im traditionellen Stil der Mährischen Slowakei mit stilvollem rustikalen Interieur gestaltet, das eine unwiederbringliche Atmosphäre erzeugt, und wurde in eine angenehme natürliche Umgebung auf dem Gipfel des hügels über der Gemeinde Bukovany u kyjova eingebettet. Ein Bestandteil des Geländes ist das stilvolle raucherfreie restaurant, das traditionelle küche, einen Weinkeller mit der Weinstube rotunda, die nur die hochwertigsten Weine der region präsentiert, Unterkünfte in stilvollen Zimmern in der kategorie ***, Verhandlungs- und konferenzräume einschließlich von konferenztechnik, Aktivitäten für das angenehme Verleben der Freizeit und Entspannung (Außenschwimmbecken, kinderspielplatz, Sommergarten mit Grill, haustiere...) anbietet. Im Laufe des gesamten Jahres können auch viele kulturelle und gastronomische Veranstaltungen besucht werden.

Kontakt: Hotel Bukovanský mlýn

Kontakt Hotel Bukovanský mlýn:

Adresa: Bukovany 70, 696 31 Telefon: (+420) 518 618 011, (+420) 775 700 114 E-mail: info@bukovansky-mlyn.cz, www.bukovansky-mlyn.cz

Adresse: Bukovany 70, 696 31 Telefon: (+420) 518 618 011, (+420) 775 700 114 E-Mail: info@bukovansky-mlyn.cz, www.bukovansky-mlyn.cz

Penzion Milotice

Pension Milotice

Adresa: Zámecká 120, 696 05 Milotice Telefon: (+420) 728 037 845 E-mail: penzionmilotice@seznam.cz, www.penzionmilotice.cz

Adresse: Zámecká 120, 696 05 Milotice Telefon: (+420) 728 037 845 E-Mail: penzionmilotice@seznam.cz , www.penzionmilotice.cz

Hotel Vinohrad

Hotel Vinohrad

Adresa: Šidleny 588, 696 05 Milotice Telefon: (+420) 777 722 595 E-mail: info@hotelvinohrad.cz, www.hotelvinohrad.cz

Adresse: Šidleny 588, 696 05 Milotice Telefon: (+420) 777 722 595 E-Mail: info@hotelvinohrad.cz, www.hotelvinohrad.cz

hOTEL BUkOVAnSký MLýn ***

19


Zámek Slavkov-Austerlitz Das Schloss Slavkov-Austerlitz

na místě dnešního barokního zámku ve Slavkově u Brna byla již začátkem 13. století vybudována komenda řádu německých rytířů. Barokní přestavba sídla kouniců se uskutečnila koncem 17. století za Dominika Ondřeje z kounic podle návrhu italského architekta Domenika Martinelliho. Autory interiérové výzdoby byli italští umělci Andrea Lanzani a Santini Bussi. Zásluhy na dokončení celého zámeckého komplexu měl zejména Václav Antonín hrabě kounic-rietberg, nejvýznamnější představitel rodu, říšský kníže, státní ministr, kancléř Marie Terezie, Leopolda II., Josefa II. a Františka II. V historickém sále zámku bylo po bitvě u Slavkova 6. prosince 1805 podepsáno příměří mezi rakouskem a Francií. Po druhé světové válce se stal zámek majetkem československého státu, dnes je jeho vlastníkem město Slavkov u Brna. V roce 2008 byl objekt vyhlášen národní kulturní památkou. k zámku patří rozsáhlý park s několika bazény, fontánami a kamennými plastikami Giovanniho Giulianiho. Ve spodní části zahrady se nachází golfové hřiště. V současné době je veřejnosti přístupné téměř celé první patro zámku. Pozoruhodné jsou zejména Sál předků, vyzdobený monumentální nástropní freskou, a navazující oválný historický sál. V rámci prohlídky je veřejnosti zpřístupněna i oratoř zámecké kaple sv. kříže, jež prochází oběma nadzemními patry. V podzemí zámku jsou unikátní dvoupatrové sklepy.

Komerční pronájmy: Zámek Slavkov-Austerlitz může nabídnout jedinečné prostředí pro pořádání společenských setkání, obchodních jednání, firemních akcí, kongresů či svatebních hostin. Využít lze nejen interiéry zámku, ale i zámecký park. k pronájmu lze zvolit historický, rubensův či Divadelní sál anebo méně formální prostředí Saly terreny, portiku či nádvoří. Je možné rezervovat i  celý zámek včetně parku.

20

Kapacita: Historický sál – 300 osob Divadelní sál – 130 osob Rubensův sál – 100 osob Sala terrena – 100 osob Podzemí – 180 osob Zámecký park (parter) – 200 osob Jednotlivé prostory lze různě kombinovat. Interiéry zámku jsou vhodné pro koncerty klasické hudby bez reprodukčních aparatur. Společenskou akci je možné podle dohody doplnit vhodným historicky laděným doprovodným programem.

An der Stelle des heutigen barocken Schlosses in Slavkov bei Brünn wurde bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts eine kommende von deutschen ritterorden erbaut. Der Umbau in den barocken Stil des Sitzes der kaunitzer wurde gegen Ende des 17. Jahrhunderts unter Dominik Ondřej von kaunitz nach den Entwürfen des italienischen Architekten Domenik Martinelli vollzogen. Die Ausstattung im Innenbereich wurde von den italienischen künstlern Andrea Lanzani und Santini Bussi gestaltet. Ein Verdienst an der Fertigstellung des gesamten Schlosskomplexes wird insbesondere Václav Antonín Graf kaunitzrietberg zuteil, dem bedeutendsten Vertreter des Geschlechtes, zugleich reichsfürst, staatlicher Minister, kanzler von Maria Theresia, Leopold II., Josef II. sowie František II. Im historischen Saal des Schlosses wurde nach der Schlacht von Austerlitz am 6. Dezember 1805 der Waffenstillstand zwischen österreich und Frankreich unterzeichnet. nach dem Zweiten Weltkrieg fiel das Schloss in den Besitz des Tschechoslowakischen Staates, heute gehört das Schloss der Stadt Slavkov bei Brünn. Im Jahre 2008 wurde das Objekt zum nationalen kulturdenkmal erklärt. Zum Schloss gehört ebenfalls ein weitläufiger Park mit mehreren Wasserbecken, Springbrunnen und Steinplastiken von Giovanni Giuliani. Im unteren Teil des Gartens befindet sich ein Golfplatz. Zur Zeit ist fast die gesamte erste Etage des Schlosses der öffentlichkeit zugänglich. Bemerkenswert sind insbesondere der Ahnensaal, der mit monumentalen Deckenfresken verziert ist, sowie der daran anschließende ovale historische Saal. Im rahmen einer Führung gelangt die öffentlichkeit gleichfalls in das Oratorium der Schlosskapelle zum heiligen kreuz, das beide Obergeschosse durchläuft. Im Souterrain des Schlosses gibt es einzigartige zweistöckige keller.

Kommerzielle Vermietung: Das Schloss Slavkov-Austerlitz bietet ein einmaliges Ambiente für die Veranstaltung von gesellschaftlichen Treffen, Geschäftsverhandlungen, Firmenveranstaltungen, kongressen oder hochzeitsfeiern. nicht nur der Innenbereich des Schlosses kann genutzt

werden, sondern auch der Schlosspark. Mieten lassen sich der historische Saal, der rubens-Saal sowie der Theatersaal, eine weniger formale Umgebung bieten die Sala Terrena, der Säulengang oder der hof. Es ist ebenfalls möglich, auch das gesamte Schloss einschließlich des Parks zu mieten.


Zámek Slavkov-Austerlitz / Das Schloss Slavkov-Austerlitz

Kapazität Historischer Saal – 300 Personen Theatersaal – 130 Personen Rubens-Saal – 100 Personen Sala Terrena – 100 Personen Souterrain – 180 Personen Schlosspark (Parterre) – 200 Personen

Rubensův sál / Rubens-Saal

Komplexní služby k pronájmům: cateringové služby (rauty, párty, galavečery), technicko-organizační stránka akce, doprovodný program podle přání klienta: • ohňostroj, světelná vodní fontána

• osobní přivítání Napoleonem nebo hrabětem Kounicem • vojenská stafáž z období napoleonských válek • kostýmovaná prohlídka zámku a podzemí aj.

Program „Po stopách napoleonských válek“

Die einzelnen Räumlichkeiten können verschiedenstartig kombiniert werden. Der Innenbereich ist für Konzerte mit klassischer Musik ohne Verstärker geeignet. Die gesellschaftliche Veranstaltung kann je nach Absprache um ein geeignetes historisch angehauchtes Begleitprogramm ergänzt werden.

Komplexer Service zu den Vermietungen: Catering-Service (Banketts, Partys, Galaabende), technisch-organisatorische Seite der Veranstaltung, Begleitprogramm je nach Wunsch des Kunden: • Feuerwerk, beleuchteter Springbrunnen • persönliche Begrüßung durch Napoleon oder den Grafen Kaunitz • militärische Staffage aus der Zeit der Napoleonkriege • Schloss- und Souterrainbesichtigungen im Kostüm u.a.

Programm „Auf den Spuren der napoleonischen Kriege“

Unikátní poznávací okruh po bojišti slavné bitvy tří císařů u Slavkova. Program nabízí možnost prožít den ve stopách bitevní vřavy a prohlédnout si místa významných historických událostí. Svatby Zámek nabízí možnost důstojného prožití svatebního dne v prostorách, kde se roku 1805 začala psát novodobá evropská historie. Prostředí je vhodné pro konání svatebního obřadu, hostiny nebo jen pořízení svatebních fotografií. Zájemci si mohou vybrat místo pro svatební obřad v některém z reprezentativních sálů zámku nebo v zámeckém parku.

Eine einzigartige Besichtigungstour über den Kriegsschauplatz, an dem die Dreikaiserschlacht bei Austerlitz stattfand. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit, den ganzen Tag in den Spuren des Schlachtgewühls zu verbringen und sich die Orte der bedeutenden historischen Ereignisse anzuschauen. Hochzeiten – das Schloss bietet die Möglichkeit, den Hochzeitstag in den Räumlichkeiten, in denen im Jahre 1805 die moderne europäische Geschichte neugeschrieben wurde, ehrwürdig zu begehen. Die Umgebung ist für die Veranstaltung von Trauungen, Hochzeitsfeiern oder zur Aufnahme von Hochzeitsfotos geeignet. Interessenten können sich den Ort für die Trauung in einem der repräsentativen Schlosssäle oder im Schlosspark auswählen.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna Telefon/fax: (+420) 544 221 685, (+420) 544 221 204 E-mail: info@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

Adresse: Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna Telefon/Fax: (+420) 544 221 685, (+420) 544 221 204 E-Mail: info@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

Zámecká restaurace Austerlitz

Schlossrestaurant Austerlitz

Adresa: Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna Telefon: (+420) 544 212 166, (+420) 606 637 666, Fax: (+420) 544 212 116 E-mail: info@restauracezamek.cz, www.zameckarestauraceslavkov.cz

Adresse: Palackého náměstí 1, Slavkov u Brna 684 01 Telefon: (+420) 544 212 166, (+420) 606 637 666, Fax: (+420) 544 212 116 E-Mail: info@restauracezamek.cz, www.zameckarestauraceslavkov.cz

21


Památník Mohyla míru / Das Denkmal „Mohyla míru“

Zámecká střelnice

SchlossschieSSstelle

Aktivní střelci a příznivci sportovní střelby mohou zavítat do tunelové střelnice v kasematech slavkovského zámku. Na pěti palebných postech o délce 25 m si mohou vyzkoušet střelbu z běžných krátkých palných zbraní i ze zbraní historických. Mimo to se zde návštěvníci mohou seznámit i s nejnovějšími zbraněmi, vyráběnými v českých zbrojovkách.

Aktive Schützen und Anhänger vom Sportschießen können in die Kasematten des Schlosses von Austerlitz in die Tunnelschießstelle kommen. An fünf Schießposten mit einer Länge von 25 m können Schüsse aus gängigen KurzSchusswaffen oder auch aus historischen Waffen abgegeben werden. Außerdem können sich die Besucher mit den neuesten Waffen vertraut machen, die in tschechischen Waffenfabriken hergestellt wurden.

Kontakt: Adresa: Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna Telefon: (+420) 725 826 442

Památník Mohyla míru Byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“, memento válek. Je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V renovovaném muzejním objektu sousedícím s  památníkem mohou návštěvníci zhlédnout novou netradičně pojatou multimediální expozici „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“, která získala cenu v soutěži muzejních expozic Gloria Musaealis 2005. Vedle řady exponátů jsou v expozici umístěny také monitory a dotyková obrazovka s databází textů, ilustrací, animací a  filmových scén. Technické řešení umožňuje volit některý z pěti jazyků komentáře. V červnu 2010, takřka přesně sto let ode dne, kdy byla v roce 1910 zahájena stavba památníku, byl otevřen nový muzejní pavilon a nová část stálé expozice nazvaná „Fenomén Austerlitz”. Představuje „druhý život bitvy“, přibližuje slavkovskou bitvu z různých pohledů současníků, kronikářů, vojáků i diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů. Své místo má v expozici i ojedinělý příběh Mohyly míru samotné, historievzpomínkových akcí včetně tradic rekonstrukcí bitevních scén. Ústředním prostorem interiéru pavilonu je víceúčelový sál – variabilní prostor o rozloze 160  m², který se

22

Kontakt: Adresse: Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna Telefon: (+420) 725 826 442

Das Denkmal „Mohyla míru“ (Monument des Friedens) Es wurde zu Ehren der Opfer der siegreichen Schlacht Napoleons bei Austerlitz (2.12.1805) auf Anordnung des Priesters A. Slovák erbaut, um dessen Gedanken, aus dem Zentrum der damaligen Schlacht einen pietätvollen „Ort des Lichtes“, ein Memento der Kriege zu machen, umzusetzen. Es stellt eine Dominante und gleichzeitig auch einen natürlichen Mittelpunkt der geschützten Denkmalzone des Schlachtfelds von Slavkov (Austerlitz) dar. In dem renovierten Museumsobjekt, das sich direkt neben dem Denkmal befindet, können Besucher die neue, untraditionell aufgefasste multimediale Ausstellung „Die Dreikaiserschlacht. Slavkov / Austerlitz 1805“ besichtigen, die einen Preis im Museumsausstellungswettbwerb Gloria Musaealis 2005 gewonnen hat. Neben einer Reihe von Exponaten gibt es in der Ausstellung ebenfalls Monitore und Touch-Displays mit einer Datenbank von Texten, Illustrationen, Animationen und Filmszenen. Die technische Umsetzung ermöglicht es, Kommentare in einer von fünf Sprachen auszuwählen. Im Juni 2010, also sozusagen auf den Tag genau einhundert Jahre, nachdem der Bau des Denkmals im Jahre 1910 aufgenommen wurde, wurden der neue Museumspavillon sowie ein neuer Teil der ständigen Ausstellung mit


Slavkov u Brna

Brno

využívá k příležitostným výstavám, workshopům, jako přednášková síň i jako projekční sál a také jako prostor pro práci s dětmi. V areálu památníku se každoročně na přelomu listopadu a prosince koná pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy u Slavkova. Pobyt na Mohyle míru zpříjemní návštěvníkům kavárna s výhledem na Brno. kavárna i expozice mají bezbariérový přístup.

Kontakt: Adresa: Památník Mohyla míru, k Mohyle míru 200, 664 58 Prace Telefon: (+420) 544 244 724 nebo kavárna 544 228 152 Fax: (+420) 544 244 724 E-mail: mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz, www.muzeumbrnenska.cz

Divadelní sál, zámek Slavkov-Austerlitz / Theatersaal, Schloss Slavkov-Austerlitz

dem Titel „Das Phänomen Austerlitz“ eröffnet. Es stellt das „zweite Leben der Schlacht“ dar und bringt die Schlacht von Austerlitz aus verschiedenen Sichten von Zeitzeugen, Chronikschreibern, Soldaten und Diplomaten, historikern, Schriftstellern, Malern und auch Filmemachern näher. Seinen Platz finden in der Ausstellung sowohl die einmalige Geschichte des Denkmals „Monument des Friedens“, die Traditionen bei den Gedenkveranstaltungen sowie die Tradition zur rekonstruktion von Schlachtszenen. Der zentrale raum im Innenbereich des Pavillons ist ein Mehrzwecksaal – ein variabler raum mit einer Fläche von 160 m², der zu gelegentlichen Ausstellungen, Workshops, als Vortragssaal oder auch als Projektionssaal sowie als raum für die Arbeit mit kindern genutzt wird. Auf dem Gebiet des Denkmals findet alljährlich Ende november/Anfang Dezember ein Pietätsakt zur Ehrerweisung der Gefallenen sowie der höhepunkt der Gedenkveranstaltungen zum Jubiläum der Schlacht bei Slavkov statt. Der Aufenthalt an der Gedenkstätte beim Monument des Friedens wird den Besuchern durch ein Café mit Blick auf Brünn angenehm gemacht. Das Café und die Ausstellung sind behindertengerecht.

Kontakt: Adresse: Gedenkstätte „Mohyla míru“ (Památník Mohyla míru), k Mohyle míru 200, 664 58 Prace Telefon: (+420) 544 244 724 nebo kavárna 544 228 152, Fax: (+420) 544 244 724 E-Mail: mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz, www.muzeumbrnenska.cz

SChIESSSTELLE SLAVkOV

STřELnICE SLAVkOV

Die Schießstelle steht allen Schrotschieß-Interessenten von April bis Mitte Oktober zur Verfügung.

Střelnice je k dispozici všem zájemcům o sportovní brokovou střelbu od dubna do půlky října.

Angebot an Service-Leistungen:

Nabídka služeb: • individuální střelecký výcvik ve střelbě na asfaltové terče pod dohledem zkušených trenérů a renomovaných střelců • firemní akce, promotion s předvedením střelby na asfaltové terče • kondiční střelba, sestavení tréninkových plánů podle přání klienta • příprava na zkoušky vedoucí k získání zbrojního pasu

• po domluvě je možno na střelnici zajistit i občerstvení Mimo tréninkového střílení a jiné akce se na střelnici pořádají také soutěže s celorepublikovým významem.

Kontakt: Telefon: (+420) 774 344 088 E-mail: brok@strelnice-slavkov.cz www. strelnice-slavkov.cz

• Individuelles Schießtraining beim Schießen auf Asphaltzielscheiben unter Aufsicht von erfahrenen Trainern und renommierten Schützen. • Firmenveranstaltungen, Promotion-Aktionen mit Vorführung von Schüssen auf Asphaltzielscheiben • konditionsschießen, Zusammenstellung von Trainingsplänen je nach Wunsch des kunden • Vorbereitung auf Prüfungen, die zum Erhalt des Waffenscheins führen

• nach Absprache ist es möglich, auch einen Imbiss an der Schießstelle zu erhalten neben dem Schießtraining und weiteren Veranstaltungen finden an der Schießstelle auch Wettkämpfe von nationaler Bedeutung statt.

Kontakt: Telefon: (+420) 774 344 088 E-Mail: brok@strelnice-slavkov.cz www. strelnice-slavkov.cz

23


Lysice Lysice

STáTní ZáMEk LySICE je barokní stavba na místě renesanční vodní tvrze, upravovaná ještě počátkem 19. století. Vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry, jež představují návštěvníkům životní prostředí a styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic. Bohaté sbírky, pořízené hlavně v 19. století, obsahují především nábytek, sklo, porcelán, obrazy či ručně malované střelecké terče. Zvlášť cenná je sbírka zbraní, dvě knihovny, předměty dovezené z Orientu aj. Unikátní sbírku zámecké zbrojnice představuje v komentované prohlídce zámecký zbrojíř. Od dubna do října je možné navštívit ojedinělou zámeckou zahradu s promenádní kolonádou. Součástí prohlídky zahrady je exkurze v oranžerii a zámeckém zahradnictví z 2. poloviny 19. století. navštívit lze kromě zmíněných prohlídkových tras také tři stálé expozice (Marie Ebner Eschenbach – žena, spisovatelka a dramatička, Zámecké divadlo v Lysicích, Expozice zrestaurovaného zlatého kočáru). na zámku se pořádají pravidelné výstavy současného výtvarného umění, výstavy květinových aranžmá, prohlídky kombinované s koncertem či divadelním představením, ukázkou dobové hudby, šermířským vystoupením nebo kostýmované a noční prohlídky. hosté se mohou občerstvit ve stylové kavárně na prvním nádvoří.

Komerční pronájmy: V atraktivním a romantickém prostředí lysického zámku lze pořádat kulturní či společenské akce. Zájemci si mohou pronajmout celé jižní křídlo zámku včetně salonku s východem na kolonádu, renesanční salonek, zámeckou zahradu, která s ním sou-

24

sedí, stejně tak první nádvoří. Tyto prostory jsou ideální pro rodinnou oslavu, garden party, firemní setkání, výstavy nebo koncerty. Svatební obřad včetně hostiny je možné uspořádat ve velkém salonu i v zámecké zahradě.

Interiéry jižního křídla, zámek Lysice / Innenbereich des Südflügels, Schloss Lysice

DAS STAATLIChE SChLOSS LySICE Es handelt sich um einen barocken Bau an der Stelle einer Wasserfestung aus der renaissance, der noch vor Beginn des 19. Jahrhunderts umgestaltet wurde. Er zeichnet sich durch prachtvolle und reichhaltig ausgestattete räumlichkeiten aus, die den Besucher die Lebensbedingungen und den Stil der hochrangigen mährischen Grafenfamilie der Dubský aus Třebomyslice näher bringen. Die reichhaltigen, vor allem im 19. Jahrhundert angeschafften Sammlungen umfassen insbesondere Möbel, Glas, Porzellan, Gemälde und handgemalte Zielscheiben. Besonders kostbar sind die Waffensammlung, zwei Bibliotheken, aus dem Orient mitgebrachte Gegenstände u. a. Die einmalige Sammlung in der Schlossrüstkammer wird bei der kommentierten Führung von einem Schlosswaffenschmied vorgestellt. Von Juni bis September ist es möglich, den einzigartigen Schlossgarten mit dem Promenadengang zu besuchen. Ein Teil der Führung durch den Garten besteht in einer Exkursion in die Orangerie sowie in die Schlossgärtnerei aus der 2. hälfte des 19. Jahrhunderts. Zu besuchen sind neben den erwähnten Führungswegen ebenfalls drei ständige Ausstellungen (Marie Ebner Eschenbach – Frau, Schriftstellerin und Dramatikerin, das Schlosstheater in Lysice und die Exposition der restaurierten goldenen kutsche). Auf dem Schloss werden regelmäßig Ausstellungen zur zeitgenössischen kunst, Ausstellungen von Blumenarrangements, kombinierte Führungen mit konzert oder Theatervorstellung, einem Beispiel aus der damaligen Musik, Fechtvorstellungen oder kostüm- oder nachtführungen veranstaltet. Die Gäste können sich im stilvollen Café im ersten hof erfrischen.


Kolonáda s pergolou / Säulengang mit Gartenlaube

Kommerzielle Vermietung:

Arkády na prvním nádvoří / Arkaden am ersten Hof

Renesanční salonek – v přízemí; s východem na zámeckou zahradu; k sezení 25 osob. Jižní křídlo zámku – I. patro, emfiláda; 1 velká a 4 menší místnosti s  východem na kolonádu s  krytou pergolou v zámecké zahradě; reprezentační prostory zámku; max. 350 osob. Velký salon – ústřední prostora zámku; větší místnost s  francouzskými okny; max. 80 osob. První nádvoří – před budovou zámku; na štěrkem vysypaném podkladu; max. 400 osob. Vnitřní nádvoří – uzavřená romantická prostora s arkádami; max. 250 osob Zámecká zahrada – ojedinělá několikastupňová  s  kašnami a bazénem, bohatě vysázená; kolonáda krytá pergolou; max. 500 osob.

Nabídka dalších služeb: • květinová výzdoba • nekomerční fotografování svatebčanů • projížďky v kočáře • prohlídka s průvodci v kostýmech • kontakty na vystupující (hra na klavír, šermíři, dobová hudba, ohňostroje) • kontakty na gastro firmy

Kontakt: Národní kulturní památka – Státní zámek Lysice Adresa: Zámecká 1, 679 71 Lysice Telefon: (+420) 516 472 235 Fax, záznamník: (+420) 516 472 752 E-mail: lysice@brno.npu.cz www.zameklysice.cz

In der attraktiven und romantischen Umgebung des Schlosses Lysice lassen sich kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen durchführen. Interessenten können den gesamten südlichen Schlossflügel einschließlich des Salons mit einem Ausgang zum Säulengang, zum RenaissanceSalon, zum Schlossgarten, der direkt daneben ist, sowie den ersten Hof mieten. Diese Räumlichkeiten sind ideal für Familienfeiern, Gartenpartys, Firmenveranstaltungen, Ausstellungen oder Konzerte. Eine Trauungszeremonie einschließlich eines Hochzeitsmahls kann im großen Salon oder auch im Schlossgarten veranstaltet werden. Renaissance-Salon – im Erdgeschoss; mit Ausgang zum Schlossgarten; Sitzplätze für 25 Personen. Südlicher Schlossflügel – I. Stock, Enfilade; 1 großer und 4 kleinere Räume mit Ausgang zum Säulengang mit geschlossener Gartenlaube im Schlossgarten; repräsentative Schlossräume; max. 350 Personen. Großer Salon – zentraler Raum im Schloss; größere Räumlichkeit mit französischen Fenstern; max. 80 Personen. Erster Hof – vor dem Schlossgebäude; mit Schotter bestreuter Boden; max. 400 Personen.

Innerer Hof – geschlossener romantischer Raum mit Arkaden; max. 250 Personen. Schlossgarten – einzigar tiger Schlossgarten, der sich aus mehreren Ebenen zusammensetzt, mit Brunnen und Wasserbecken, reichhaltig bepflanzt; Säulengang mit geschlossener Gartenlaube; max. 500 Personen.

Angebot an weiteren Service-Leistungen: • Blumenschmuck • nicht kommerzielles Fotografieren der Hochzeitsgesellschaft • Kutschfahrten • Führungen mit Begleitern in Kostümen • Kontakt an die Mitwirkenden (Klavierspiel, Fechter, zeitgemäße Musik, Feuerwerke) • Kontakt an gastronomische Unternehmen

Kontakt: Nationales Kulturdenkmal – Staatliches Schloss Lysice (Národní kulturní památka – Státní zámek Lysice) Adresse: Zámecká 1, 679 71 Lysice Telefon: (+420) 516 472 235 Fax, Anrufbeantworter: (+420) 516 472 752 E-Mail: lysice@brno.npu.cz www.zameklysice.cz

25


Modrotisková dílna / Blaudruckwerkstatt

Blaudruckwerkstatt

Modrotisková dílna V nedaleké Olešnici se nachází poslední původní česká modrotisková dílna. Dodnes se tu potiskují plátna technologií starou 160 let za použití originálních dřevěných ručních forem. Dílna vyrábí přes sto vzorů metráže a více než devadesát druhů užitkových, dekoračních a dárkových modrotiskových výrobků. Exkurze pro skupiny i jednotlivce nabízí seznámení s nejstarším způsobem potiskování textilu. Tímto tradičním způsobem si lze vyrobit i svůj vlastní modrotisk. V letních měsících je možné občerstvit se v kavárně přímo u dílny.

Kontakt: Jiří Danzinger Adresa: Křtěnovská 175, 679 74 Olešnice na Moravě Telefon: (+420) 777 908 404, (+420) 604 745 122 E-mail: info@modrotisk-danzinger.cz, www.modrotisk-danzinger.cz

Im unweiten Ort Olešnice befindet sich die letzte ursprüngliche Blaudruckwerkstatt. Bis heute werden Leinentücher mittels einer 160 Jahre alten Methode unter Benutzung von originalen hölzernen Handformen bedruckt. Die Werkstatt stellt über 100 verschiedene Metragemuster und mehr als 90 Arten von Gebrauchs-, Dekorations- und Geschenkartikeln mit Blaudruckverzierung her. Bei den Exkursionen für Gruppen und Einzelpersonen wird den Besuchern das älteste Textildruckverfahren näher gebracht. Mit Hilfe dieser traditionellen Methode kann man auch seinen eigenen Blaudruck herstellen. In den Sommermonaten ist es möglich, sich im Café direkt bei der Werkstatt zu erfrischen.

Kontakt: Jiří Danzinger Adresse: Křtěnovská 175, 679 74 Olešnice na Moravě Telefon: (+420) 777 908 404, (+420) 604 745 122 E-Maill: info@modrotisk-danzinger.cz, www.modrotisk-danzinger.cz

Besichtigung der Höhle der Ritter von Blaník

Jeskyně Blanických rytířů je unikátní dílo inspirované českou historií. Nachází se u Kunštátu, na kraji obce Rudka. Tvůrcem zdejších soch byl Stanislav Rolínek, nadaný sochař samouk. Na kopci Milenka nad jeskyní a přilehlým lesoparkem stojí Burianova rozhledna. Za dobré viditelnosti je z ní možné zhlédnout Jeseníky, Krkonoše a Pálavu.

Die Höhle der Ritter von Blaník ist ein von der tschechischen Geschichte inspiriertes, einmaliges Werk. Es befindet sich bei Kunštát, am Rande der Gemeinde Rudka. Der Erschaffer der hiesigen Statuen war Stanislav Rolínek, ein begabter autodidaktischer Bildhauer. Sein Erstlingswerk waren die gelungenen Statuen der hussitischen Kämpfer, die er in die Felsen unweit seines Heimatortes haute. Auf dem Hügel Milenka oberhalb der Höhle sowie des anliegenden Waldparks steht der Burian-Aussichtsturm. Bei guter Sicht ist es von dort aus möglich, das Gesenke, das Riesengebirge und den Berg Pálava zu sehen.

Kontakt:

Kontakt:

Správa jeskyně Blanických rytířů     Telefon: (+420) 516 411 278, (+420) 739 510 772, (+420) 731 831 701 E-mail: jeskyneblanickychrytiru@seznam.cz , www.rudka.cz

Verwaltung Höhle der Ritter von Blaník (Správa jeskyně Blanických rytířů)     Telefon: (+420) 516 411 278, (+420) 739 510 772, (+420) 731 831 701 E-Mail: jeskyneblanickychrytiru@seznam.cz , www.rudka.cz

Jeskyně Blanických rytířů

26


Pivovar černá hora / Brauerei černá hora

Lysice

Brno

rudka, Jeskyně Blanických rytířů / rudka, höhle der ritter von Blaník

EXkUrSIOnEn In DEr BrAUErEI čErná hOrA PIVOVAr čErná hOrA Prohlídku pivovaru lze spojit s návštěvou Pivovarnického muzea, ochutnávkou nebo vlastnoruční výrobou várky piva. Areál pivovaru nabízí také ubytování, wellness a pivní lázně. Po exkurzi je možné objednat si ochutnávku všech výrobků pivovaru v místní restauraci.

Kontakt: Pivovar černá hora, a. s. Adresa: černá hora 3/5, 679 21 černá hora Telefon: (+420) 516 482 411, Fax: (+420) 516 437 201 E-mail: pivovarch@pivovarch.cz

hOTEL SLADOVnA

Eine Brauereiführung lässt sich mit dem Besuch des Brauereimuseums, einer Verkostung oder der eigenhändigen herstellung eines Biergebräus verbinden. Die Brauereianlage bietet ebenfalls Unterkunftsmöglichkeiten, Wellness und ein Bierheilbad. nach der Exkursion ist es möglich, eine Verkostung aller Produkte der Brauerei im örtlichen restaurant zu bestellen.

Kontakt: Brauerei černá hora, a. s. (Pivovar černá hora, a. s.) Adresse: černá hora 3/5, 679 21 černá hora Telefon: (+420) 516 482 411, Fax: (+420) 516 437 201 E-Mail: pivovarch@pivovarch.cz

hOTEL SLADOVnA

nově vybudovaný hotel svým klientům nabízí komfortní ubytování, restauraci, kongresový sál, wellness centrum, pivní lázně, muzeum pivovarnictví, bowling a další služby. nachází se v těsné blízkosti Pivovaru černá hora.

Das neu erbaute hotel bietet seinen Gästen eine komfortable Unterkunft, ein restaurant, einen kongresssaal, ein Wellness-Zentrum, ein Bierheilbad, ein Brauereimuseum, eine Bowlingbahn und weitere Service-Leistungen. Es befindet sich in nächster nähe zur Brauerei černá hora.

Kontakt:

Kontakt:

hotel Sladovna**** Adresa: 679 21 černá hora 3/5, Telefon: (+420) 539 086 395, E-mail: recepce@hotelsladovna.cz Wellness a pivní lázně Telefon: (+420) 539 086 305, E-mail: wellness@hotelsladovna.cz

hotel Sladovna**** Adresse: 679 21 černá hora 3/5, Telefon: (+420) 539 086 395, E-Mail: recepce@hotelsladovna.cz Wellness und Bierheilbad Telefon: (+420) 539 086 305, E-Mail: wellness@hotelsladovna.cz

27


Pernštejn Pernštejn

Sál sýpky / Speicherkammersaal

hrAD PErnŠTEJn Výstavba mohutného hradu byla započata ve 13. století v místech, kde se řeka Svratka zakusuje do skalnatých vrcholů českomoravské vrchoviny. Pernštejn si dodnes zachoval svou pozdně gotickou až renesanční podobu, jakou měl v 16. století, kdy byl dostavěn. historický původ rodu Pernštejnů i jejich hradu je neznámý. Prvním známým majitelem byl Štěpán z Medlova, jehož vnuk přijal za své jméno Štěpán z Pernštejna. hrad se na dlouhá léta stal stěžejním sídlem rodu, jednoho z nejbohatších v českých zemích té doby. největší slávy dosáhl Pernštejn na přelomu 15. a 16. století. rod Pernštejnů se rozrostl, a tak bylo třeba hrádek přebudovat na velké sídlo. Byl rozšířen hradní palác a zřízeno nové nádvoří, vznikla také první přístavba vně ohradní zdi a postaven byl celý nový trakt. Za třicetileté války Pernštejn neúspěšně dobývala švédská vojska. V 19. století zřídili poslední majitelé hradu v sále bývalé zbrojnice knihovnu, která dodnes čítá okolo 13 000 svazků a listin. nové stavební styly se exteriérů Pernštejna dotknuly jen málo. S dobou se měnil jen interiér hradu, gotický hrad tak dnes skrývá zámecké místnosti, které by pod kamennou slupkou stěží někdo čekal. Prohlídkovou trasu po čtyřech nádvořích (bez průvodce) doplňují ukázky interiérů (hladomorna, kaple, černá kuchyně aj.) a sezonní výstavy. Standardní prohlídkové trasy po hlavním paláci (s průvodcem) pokrývají asi čtyři pětiny jeho vnitřní plochy. návštěvník sleduje v interiérech historii a vývoj šlechtického sídla od jednoduchého hradu přes pozdně gotickou pevnost, renesanční palác, barokní, rokokovou a klasicistní rezidenci až po romantické období 19. století. Vybavení interiérů, z větší části svezené z jiných objektů, dotváří v náznaku atmosféru zmíněných období a stylů. V hlavní sezoně tyto

28

DIE BUrG PErnŠTEJn Der Bau dieser mächtigen Burg begann im 13. Jahrhundert an der Stelle, an der sich der Fluss Svratka in die felsigen Gipfel der Böhmisch-Mährischen höhe windet. Pernštejn behielt bis heute seine spätgotische bis renaissance-Gestalt, die jener entspricht, die die Burg im 16. Jahrhundert hatte, als diese fertiggestellt wurde. Der historische Ursprung des Geschlechts der Pernštejner und dessen Burg ist nicht bekannt. Der erste bekannte Besitzer war Štěpán von Medlov, dessen Enkel den namen Štěpán von Pernštějn annahm. Die Burg wurde für lange Jahre ein wesentlicher Sitz des Geschlechts, das eines der reichsten Geschlechter in den böhmischen Ländern zu der Zeit darstellte. Den größten ruhm erlangte Pernštejn Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts. Das Geschlecht der Pernštejner wurde stets größer, und dementsprechend wurde die kleine Burg in einen großen Sitz umgebaut. Sie wurde um einen Burgpalast erweitert und ein neuer Vorhof wurde eingerichtet. Es entstand ebenfalls ein erster Anbau außerhalb der Burgmauern und ein ganzer neuer Trakt wurde errichtet. Zur Zeit des Dreißigjährigen kriegs versuchte die schwedische Armee Pernštejn zu erobern, jedoch ohne Erfolg. Im 19. Jahrhundert richteten die letzten Besitzer der Burg im Saal der ehemaligen rüstkammer eine Bibliothek ein, die bis zum heutigen Tage um die 13 000 Bände und Urkunden zählt. Die neuen Baustile betrafen die Außenbereiche von Pernštejn nur wenig. Im Laufe der Zeit änderte sich lediglich der Innenbereich der Burg, die gotische Burg verbirgt dadurch heutzutage Schlossräume, die wohl kaum jemand unter diesem Steinpanzer erwarten würde. Die Besichtigungsstrecke über die vier Vorhöfe (ohne Begleiter) wird durch kleine Vorführungen der Innenbereiche (Verlies, kapelle, schwarze küche u.ä.) sowie durch saisonale Ausstellungen ergänzt. Die Basisbesichtigungsstrecke durch den hauptpalast (mit Begleiter) erfasst etwa vier Fünftel dessen Innenbereichs. Der Besucher findet im Interieur die Geschichte sowie die Entwicklung des Adelssitzes von einer einfachen Burg über eine spätgotische Festung, einen renaissance-Palast, eine Barock-, roko-


Hrad Pernštejn / Die Burg Pernštejn

trasy doplňují ještě tři tzv. výběrové trasy, rozšiřující poznání hradu o stavebněhistorický vývoj či způsob, jak využívala hrad poslední šlechtická rodina v 19. století. Výběrové trasy jsou pouze na objednávku. Na Pernštejně se pravidelně konají akce jako Velikonoce a Vánoce na sýpce, Slavnosti Pernštejnského panství nebo Podzim na Pernštejně.

Komerční pronájmy:

Kontakt:

Sál sýpky – možnost pořádání civilního svatebního obřadu, 30 míst k sezení; vhodné i pro rauty, školení, prezentace. Nádvoří – rauty, teambuildingové akce apod.

Adresa: Státní hrad Pernštejn 592 62 Nedvědice Telefon: (+420) 566 566 101 Fax: (+420) 566 566 264 E-mail: pernstejn@brno.npu.cz www.hrad-pernstejn.eu

Hradní restaurant starého pana Viléma Restaurace se nachází přímo na nádvoří hradu Pernštejna.

Komerční pronájmy:

Speciální programy:

V prostorách restaurace i hradu lze uspořádat svatbu, firemní akci, školení, rauty s programem, středověké hostiny apod. Terasa – kapacita 60 míst. Stylová restaurace – kapacita 80 míst.

Týdenní putování na koni Putuje se v koňském sedle se zkušeným průvodcem. Aktivita je vhodná pro menší skupiny (do pěti osob), ale lze sjednat individuální podmínky pro větší počet účastníků. Domluvenou trasu lze přizpůsobit momentální situaci.

Nabídka dalších služeb: • vystoupení rytířů, kejklířů • soutěže pod širým nebem • historický program různého rozsahu v prostorách hradu

Cowboys Hnaní dobytka ze sedla honáckého koně. Tato nabídka je zpracována pro skupiny nejméně 10 lidí. Pro skupiny menší a pro jednotlivce jsou k dispozici podobné nabídky jiného charakteru. Nabídku lze při osobním jednání přizpůsobit požadavkům klienta.

ko- und klassizistische Residenz bis hin zur romantischen Gestalt aus dem 19. Jahrhundert vor. Die Ausstattung der Innenräume, die zu Großteilen aus anderen Objekten herangebracht wurde, vollendet den Eindruck der Atmosphäre der erwähnten Zeiträume und Stile. In der Hauptsaison werden diese Strecken noch um drei sog. ausgewählte Strecken ergänzt, die Wissenswertes zur Burg hinsichtlich der bauhistorischen Entwicklung oder der Art und Weise, wie die letzte Adelsfamilie die Burg im 19. Jahrhundert nutzte, vermitteln. Die ausgewählten Strecken gibt es lediglich bei Vorbestellung. Die Besichtigung ist außerhalb der Betriebszeiten sowie außerhalb der Saison gegen einen Zuschlag und nur bei einer bestätigten Bestellung möglich. Auf der Burg Pernštejn finden regelmäßig Veranstaltungen wie beispielsweise Ostern und Weihnachten im Speicher, Feierlichkeiten zum herrschaftlichen Gut der Pernštejner oder Herbst auf Pernštejn statt.

Kommerzielle Vermietung:

Kontakt:

Speichersaal – Veranstaltung von zivilen Trauungen möglich, 30 Sitzplätze; geeignet auch für Banketts, Schulungen und Präsentationen Vorhof – Banketts, TeambuildingVeranstaltungen u.ä.

Adresse: Burg Pernštejn (Hrad Pernštejn) 592 62 Nedvědice Tel.: (+420) 566 566 101 Fax: (+420) 566 566 264 E-Mail: pernstejn@brno.npu.cz www.hrad-pernstejn.eu

Das Burgrestaurant zum alten Herrn Wilhelm (Hradní restaurant starého pana Viléma) Das Restaurant befindet sich direkt im Hof der Burg Pernštejn.

Kommerzielle Vermietung: In den Räumen des Restaurants sowie der Burg können Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Schulungen, Banketts mit Programm, mittelalterliche Festessen u.ä. durchgeführt werden. Terrasse – 60 Plätze Stilgemäßes Restaurant – 80 Plätze

Angebot weiterer Service-Leistungen: • Auftritt von Rittern und Komödianten • Wettbewerbe unter freiem Himmel • Historisches Programm unterschiedlichen Umfangs in den Räumen der Burg

29


hradní restaurant starého pana Viléma / Burgrestaurant zum alten herrn Wilhelm

Hrad Pernštejn

Brno

Country Program zahrnující několik disciplín. Základní verze je asi čtyřhodinová – účastníci se rozdělí do skupin, každá skupina plní současně jednu z disciplín: jízda na koni; orientační pochod; horolezectví; opičí dráha.

Kontakt: hradní restaurant starého pana Viléma (Umělecká a produkční agentura Gryff & Morgenstern) Státní hrad Pernštejn Telefon: (+420) 776 563 768, (+420) 776 772 896 E-mail: villagastro@seznam.cz www.nahrade.eu

PAMáTky V OBCI čErnVír

Spezialprogramme: Einwöchiger Ausritt zu Pferde Im Pferdesattel wird in Begleitung eines erfahrenen reiseleiters umhergereist. Dies ist für kleinere Gruppen (bis zu 5 Personen) geeignet, es können jedoch ebenfalls individuelle Bedingungen für eine größere Anzahl an Teilnehmern vereinbart werden. Die abgesprochene Strecke kann der aktuellen Situation angepasst werden. Cowboys Treiben von Vieh vom Sattel eines Treiberpferdes aus. Dieses Angebot ist für eine Gruppe von mindestens 10 Personen geeignet. Für kleinere Gruppen und Einzelne stehen ähnliche Angebote anderer Art zur Verfügung. Die Unterkunft ist in klassischen Zelten, in einem Planenzelt oder in einem Tipi als auch in einer Pension oder in Blockhütten möglich.

Das Angebot kann je nach individueller Bestellung den Wünschen der kunden angepasst werden. Country Das Programm beinhaltet einige Disziplinen. Die Basisversion dauert etwa vier Stunden – die Teilnehmer teilen sich in Gruppen auf, jede Gruppe erfüllt gleichzeitig eine der folgenden Disziplinen: reiten; Orientierungslauf; klettern; Sprossenbahn.

Kontakt: Burgrestaurant zum alten herrn Wilhelm (hradní restaurant starého pana Viléma) (Umělecká a produkční agentura Gryff & Morgenstern) Státní hrad Pernštejn E-Mail: villagastro@seznam.cz Telefon: (+420) 776 563 768, (+420) 776 772 896 www.nahrade.eu

DEnkMäLEr In DEr GEMEInDE čErnVír

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru patří mezi nejpozoruhodnější stavební památky v české republice. Postaven byl pravděpodobně kolem roku 1228 na skalním ostrohu nad řekou Svratkou, uvnitř se nachází vzácné řezbářské práce a gotické nástěnné malby. neméně významnou památkou v obci je unikátní krytý dřevěný most přes řeku Svratku. Je dlouhý 35 m a byl postaven v roce 1718. nosná konstrukce je doposud téměř celá z původního jedlového dřeva. V posledních letech bylo provedeno nové zastřešení dřevěným šindelem.

Die Kirche Maria Himmelfahrt in Černvír gehört zu den bemerkenswertesten Baudenkmälern in der Tschechischen republik. Sie wurde wahrscheinlich um das Jahr 1228 auf einem Felsvorsprung über dem Fluss Svratka gebaut, im Inneren befinden sich wertvolle Schnitzarbeiten und gotische Wandmalereien. Ein nicht weniger bedeutsames Denkmal in der Gemeinde ist die einmalige überdeckte Holzbrücke über den Fluss Svratka. Sie ist 35 m lang und wurde im Jahre 1718 errichtet. Die tragende konstruktion ist bisher gänzlich aus dem ursprünglichen Tannenholz erhalten geblieben. In den letzten Jahren wurde eine neue Dacheindeckung mit holzschindeln durchgeführt.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: černvír 50, 592 62 nedvědice Telefon: (+420) 566 566 500, E-mail: cernvir@seznam.cz, www.cernvir.cz

Adresse: černvír 50, 592 62 nedvědice Telefon: (+420) 566 566 500, E-Mail: cernvir@seznam.cz, www.cernvir.cz

30


Vranov nad Dyjí Vranov nad Dyjí

DAS STAATLIChE SChLOSS VrAnOV nAD DyJí

Velká jídelna / Großer Speisesaal

STáTní ZáMEk VrAnOV nAD DyJí Zámek Vranov nad Dyjí, ležící v západní části národního parku Podyjí, patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou zeměpanského románsko-gotického hradu, který je poprvé připomínán k roku 1100. Současnou podobu vtiskl zámku hraběcí rod Althannů po ničivém požáru v roce 1665. Podle projektu proslulého dvorního architekta Jana Bernarda Fischera z Erlachu nechali Althannové nejdříve postavit a vyzdobit impozantní sál předků, dominující zdejší členité krajině a výtvarně umocňující její osobitý půvab. Vzápětí vybudovali zámeckou kapli nejsvětější Trojice jako jeho ideovou protiváhu. V 18. století pak přestavbu dovršili obytnými budovami čestného dvora. Zámek po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu později proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu. S nimi spřízněný hraběcí rod Stadnických držel panství až do počátku druhé světové války. Dnes je zámek národní kulturní památkou v péči českého státu. návštěvníky zde zaujme dochovaný fortifikační systém středověkého hradu, bohatě zařízený soubor klasicistních a romantických interiérů z konce 18. a z 19. století, kolekce kameninových výrobků z proslulé vranovské továrny z 19. století a především barokní architektura sálu předků a zámecké kaple od J. B. Fischera z  Erlachu. Součástí nabídky jsou i divadelní a hudební pořady tradičního Vranovského kulturního léta, pořádaného již téměř tři desetiletí, dále výstavy historického uměleckého řemesla v bývalé kočárovně, moderního umění v zámecké kapli a výtvarných děl s přírodní tematikou v galerii Thayana. Dojem z návštěvy umocňuje okolní příroda s mimořádným bohatstvím flóry i fauny, která je součástí národního parku Podyjí.

Das Schloss Vranov nad Dyjí, das im westlichen Teil des nationalparks Podyjí liegt, gehört zu den bemerkenswertesten weltlichen Bauten im mitteleuropäischen Barock. Es entstand durch den Umbau einer herrschaftlichen romanisch-gotischen Burg, die zum ersten Mal im Jahre 1100 erwähnt wurde. Die gegenwärtige Gestalt wurde insbesondere von dem Grafengeschlecht Althann nach dem vernichtenden Brand im Jahre 1665 geprägt. nach dem Projekt des berühmten hofarchitekten Jan Bernard Fischer von Erlach ließen die Althanns zunächst den imposanten Ahnensaal errichten und ausgestalten, der die hiesige vielgliedrige Landschaft dominiert und seinen besonderen reiz aus künstlerischer Sicht ausmacht. Sogleich wurde die Schlosskapelle zur heiligen Dreifaltigkeit als dessen ideelles Gegengewicht erbaut. Im 18. Jahrhundert wurde der Umbau durch Wohngebäude für den ehrenwerten hof abgeschlossen. Das Schloss ging danach an die polnischen Mniszek über, die der Fabrik zur herstellung von Steingut und Porzellan in Vranov zu einer bisher ungesehenen Blüte verhalfen. Das mit ihnen verwandte Grafengeschlecht Stadtnický beherrschte das Gut bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. heutzutage ist das Schloss ein nationales kulturdenkmal und gehört dem tschechischen Staat. Die Besucher werden hier von dem erhalten gebliebenen Festungssystem der mittelalterlichen Burg, der reichhaltigen Inneneinrichtung im klassizistischen und romantischen Stil aus dem Ende des 18. und 19. Jahrhunderts, von der Sammlung von Steinprodukten aus der berühmten Fabrik in Vranov aus dem 19. Jahrhundert sowie insbesondere von der Barock-Architektur des Ahnensaals und der Schlosskapelle von J. B. Fischer von Erlach verzaubert. Ein Teil des Angebotes sind auch Theater- und Musikveranstaltungen des traditionellen kultursommers in Vranov, der bereits seit fast drei Jahrzehnten veranstaltet wird. Des Weiteren gehören hierzu Ausstellungen zum historischen künstlerischen handwerk in der ehemaligen Fuhrwerkshalle, zur modernen kunst in der Schlosskapelle sowie zu Werken der bildenden kunst mit naturthematik in der Galerie Thayana. Einen Eindruck vom Besuch hinterlässt auch die natur in der Umgebung mit einem außerordentlichen reichtum an Flora und Fauna, die einen Teil des naturschutzparks Podyjí darstellen.

31


Zámek Vranov nad Dyjí / Das Schloss Vranov nad Dyjí

Kommerzielle Vermietung: Koncert v hudebním saloně / Konzert im Musiksalon

Komerční pronájmy: Některé prostory zámku, které také občas slouží jako zajímavá kulisa hraných filmů, je možno pronajmout k  pořádání svatebních obřadů, hostin, firemních prezentací, seminářů, k politickým jednáním nebo k různým společenským setkáním spojeným se zážitkovou gastronomií a uměleckými pořady. Vstupní sál – zaklenutý prostor oválného půdorysu se čtyřmi okny a s šesticí dveří tvoří  slavnostní entrée k sálu předků a k navazujícímu sledu reprezentačních   místností prvního patra zámku; rozloha cca 113  m2. Sál předků – atraktivní prostor umožňující pojmout při koncertním uspořádání 400 i  více osob; při rautech nejméně 200 osob; při stolovém uspořádání 100 až 150 osob; rozloha cca 380  m2 . Jižní terasa s vítězným obloukem – propojená se sálem předků; impozant-

ní pohled na pozůstatky středověkého hradu a členitou krajinu Národního parku Podyjí; rozloha cca 206 m2. Severní terasa – s vítězným obloukem a  vyhlídkou do vranovského údolí; propojená se sálem předků; vhodná zejména pro garden party; rozloha cca 460 m2 . Velká jídelna a  společenský salon – historické interiéry navazující na vstupní sál; použít lze například pro společenský tanec; rozloha cca 85 m2,  společenský salon 86 m2 Čestný dvůr s kašnou a  barokním schodištěm – vhodné pro pořádání hudebních a  divadelních produkcí; rozloha cca 1250 m2. Svatby – pro občanské svatební obřady je vyhrazen sál předků, unikátní prostor evropské barokní architektury. Interiér sálu předků pojme až 300  osob, 20  židlí je připraveno k sezení. 

Zřícenina Nový Hrádek u Lukova

Einige Räumlichkeiten des Schlosses, die ebenfalls manchmal als Kulisse von Filmen dienen, können zur Veranstaltung von Trauungen, Feiern, Firmenpräsentationen, Seminaren, politischen Verhandlungen oder zu verschiedenen gesellschaftlichen Treffen gemietet werden, die mit einer Erlebnisgastronomie und kulturellen Programmen verbunden werden können. Eingangssaal – Der Gewölberaum mit ovalem Grundriss mit vier Fenstern und sechs Türen erzeugt ein feierliches Entree in den Ahnensaal sowie zu der anschließenden Abfolge von repräsentativen Räumlichkeiten im ersten Stock des Schlosses; Fläche ca. 113 m2. Ahnensaal – Der attraktive Raum kann bei Konzertanordnung 400 und mehr Personen dienen; bei Banketten mindestens 200 Personen; bei Tischanordnung 100 bis 150 Personen; Fläche ca. 380 m2. Südliche Terrasse mit Siegesbogen – verbunden mit dem Ahnensaal;

imposanter Blick auf die Ruine der mittelalterlichen Burg und auf die vielgliedrige Landschaft des Nationalparks Podyjí; Fläche ca. 206 m2. Nordterrasse – mit Siegesbogen und einem Aussichtspunkt auf das Vranov-Tal; verbunden mit dem Ahnensaal; geeignet insbesondere für Gartenpartys; Fläche ca. 460 m2. Großer Speiseraum und gesellschaftlicher Salon – historischer Innenbereich, der an den Eingangssaal anschließt; kann zum Beispiel für gesellschaftliche Tänze genutzt werden; Fläche ca. 85 m2, gesellschaftlicher Salon 86 m2. Ehrenhof mit Brunnen und barocker Treppe – geeignet für die Veranstaltung von Musik- und Theaterdarbietungen; Fläche ca. 1250 m2 Hochzeiten – für bürgerliche Trauungen dient der Ahnensaal, ein einzigartiger Raum der europäischen barocken Architektur. Der Innenbereich des Ahnensaals ist für bis zu 300 Personen ausgelegt, 20 Stühle sind vorhanden.

Die Ruine Nový Hrádek u Lukova

Kromě vranovského památkového objektu pečuje správa zámku i o 14 km vzdálenou, unikátně dochovanou středověkou zříceninu Nový Hrádek u Lukova. Je situována v první, nejpřísněji chráněné zóně Národního parku Podyjí.

Neben dem denkmalgeschützten Objekt in Vranov betreut die Schlossverwaltung auch die vierzehn Kilometer entfernte, einmalig erhalten gebliebene mittelalterliche Ruine Nový Hrádek u Lukova. Sie befindet sich in der ersten, am strengsten geschützten Zone des Nationalparks Podyjí.

Kontakty:

Kontakty:

Adresa: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí Telefon: (+420) 515 296 215 nebo (+420) 515 282 081 a (+420) 515 282 088  Fax: (+420) 515 282 080 E-mail: vranov@brno.npu.cz, www.zamek-vranov.cz, www.novy-hradek.eu

Adresse: Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí Telefon: (+420) 515 296 215 oder (+420) 515 282 081 und (+420) 515 282 088  Fax: (+420) 515 282 080 E-Mail: vranov@brno.npu.cz, www.zamek-vranov.cz, www.novy-hradek.eu

32


Lodní doprava na Vranovské přehradě / Schiffverkehr auf dem Stausee in Vranov

Brno Vranov nad Dyjí

Lanový park v areálu kempu Vranovská pláž / Seilzentrum auf dem Campgelände am Strand in Vranov

DEr SChIFFSVErkEhr VrAnOV

Obnovená lodní doprava na Vranovské přehradě nabízí návštěvníkům plavbu po hladině jedné z nejkrásnějších přehrad v české republice na palubách dvou výletních lodí Viktorie a Valentýna. Od května do října probíhají vyhlídkové plavby pro jednotlivce i organizované skupiny. návštěvníci tak mohou například doplout k hradu Bítovu. V červenci a srpnu jsou v provozu pravidelné linkové spoje s možností nástupu a výstupu na několika místech Vranovské přehrady. Lodní doprava Vranov dále nabízí podvečerní plavby s hudebním doprovodem a příjemným posezením. Oblíbené jsou také plavby s ochutnávkou vín. Obě lodě se pronajímají na různé firemní akce, společenská setkání, oslavy nebo svatby.

Der wieder aufgenommene Schiffsverkehr auf dem Vranov-Stausee bietet den Besuchern eine Fahrt über die Wasseroberfläche von einem der schönsten Stauseen in der Tschechischen republik an Bord eines der zwei Ausflugsschiffe namens Viktorie und Valentýna. Von Mai bis Oktober finden Erkundungsfahrten für Einzelne oder organisierte Gruppen statt. Die Besucher können so zum Beispiel bis zur Burg Bítov fahren. Im Juli und August finden auch regelmäßige Linienfahrten mit Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeit an mehreren Stellen des Vranov-Stausees statt. Der Schiffsverkehr Vranov bietet des Weiteren Abendfahrten mit musikalischer Begleitung und angenehmem Beisammensitzen. Beliebt sind ebenfalls Fahrten mit Weinverkostung. Beide Schiffe werden für verschiedene Firmenveranstaltungen, gesellschaftliche Treffen, Feiern oder hochzeiten vermietet.

Kontakt:

Kontakt:

Lodní doprava Vranov Adresa: Onšov 4, 671 02, Telefon: (+420) 720 382 783 E-mail: lodnidopravavranov@seznam.cz, www. lodnidopravavranov.cz

Lodní doprava Vranov Adresse: Onšov 4, 671 02, Telefon: (+420) 720 382 783 E-Mail: lodnidopravavranov@seznam.cz, www. lodnidopravavranov.cz

Vranovská pláž

Der Stausee in Vranov

Adresa: Vranovská pláž, 671 02 Šumná Telefon: (+420) 515 291 291, (+420) 724 101 725, Fax: (+420) 515 224 783 E-mail: recepce@vranovska-plaz.cz, www.vranovska-plaz.cz

Adresse: Vranovská pláž, 671 02 Šumná Telefon: (+420) 515 291 291, (+420) 724 101 725, Fax: (+420) 515 224 783 E-Mail: recepce@vranovska-plaz.cz, www.vranovska-plaz.cz

LODní DOPrAVA VrAnOV

33


Bítov Bítov

hrad Bítov / Die Burg Bítov

STAATLIChE BUrG BíTOV Interiér hradního paláce / Innenbereich des Burgpalastes

STáTní hrAD BíTOV Hrad Bítov založil r. 1055 český kníže Břetislav I. nad soutokem řek Želetavky a Dyje, v místě původního hradiska. Hrad ovládal velkou část jihozápadní Moravy a byl královskou pevností chránící jižní hranici státu před vpády z  Rakous. Vystřídaly se zde rody Lichtenburků (1307–1572, vybudováno kamenné opevnění s věžemi), Jankovských z Vlašimi (1612–1755, přestavba hradu v duchu renesance), Daunů (1755–1904, hrad dostává novogotickou podobu). Dále byl Bítov majetkem Haugwitzů z Náměště nad Oslavou (1904– 1906). Posledním majitelem byl baron Jiří Haas z Hasenfelsu (1912–1945), zakladatel jedné z prvních soukromých zoo u nás. Prohlídka Paláce upoutá iluzivní výmalbou interiérů a velkou sbírkou vycpaných zvířat s kolekcí 51 vycpaných psů (největší na světě), dále se zde nachází zbrojnice s unikátní sbírkou chladných i palných zbraní z období 11.–19. století hladomornu, mučírnu a vězení v Břitové věži s ukázkou útrpného práva si lze prohlédnout i s možností vyzkoušet si mučicí nástroje na vlastní kůži. Prohlídka bez průvodce vede nádvořím, hradní zahradou, kaplí. Lze zhlédnout sezonní výstavu a expozici erbovních strašidel v hradním sklepení. na hradním nádvoří je návštěvníkům k  dispozici restaurace se zahrádkou a v letních měsících také Vinotéka pánů z Lichtenburka v nejstarším hradním sklepení. V letní sezoně ožívá hrad vystupováním skupin historického šermu, koncerty dobové i klasické hudby, divadlem a nočními prohlídkami.

34

Die Burg wurde im Jahre 1055 vom böhmischen Fürsten Břetislav I. oberhalb des Zusammenlaufs der Flüsse Želetavka und Thaya, an der Stelle einer ursprünglichen Burgstätte, gegründet. Die Burg beherrschte einen großen Teil von Südwestmähren und war eine königliche Festung, welche die südliche Grenze des Staats vor Einfällen aus Österreich schützte. Abgelöst haben sich hier die Geschlechter der Lichtenburger (1307–1572, eine Steinbefestigung mit Türmen wurde erbaut), der Janovský von Vlašim (1612–1755, Burgumbau im Geist der Renaissance) sowie der Dauner (1755–1904, die Burg bekommt eine frühgotische Form). Ferner gehörte Bítov zum Vermögen der Haugwitzer aus Náměšť nad Oslavou (1904–1906). Der letzte Besitzer war Freiherr Georg Haas von Hasenfels (1912–1945), der Stifter eines der ersten privaten Tiergärten bei uns. Eine Besichtigung des Palasts begeistert durch eine illusionsartige Ausmalung der Innenräume sowie durch eine große Sammlung von ausgestopften Tieren mit einer kollektion von 51 ausgestopften hunden (die größte in der Welt), ferner befindet sich hier eine rüstkammer mit einer einzigartigen Sammlung von kalt- und Schusswaffen aus dem Zeitraum vom 11. – 19. Jahrhunderte. Ein Verlies, eine Folterkammer und ein Gefängnis in dem Schneideturm (Břitová věž) mit Vorführungen des peinlichen rechts können auch mit der Möglichkeit, die Marterinstrumente am eigenen Leib auszuprobieren, besichtigt werden. Die Besichtigung ohne Begleiter führt über den hofplatz, den Burggarten und durch die kapelle. Man kann auch eine Saisonausstellung sowie eine Exposition der Wappen-Gespenster im Burgkeller besichtigen. Auf dem Burghofplatz stehen den Besuchern ein restaurant mit Garten und in den Sommermonaten auch eine Vinothek der herren von Lichtenburg in dem ältesten Burgkeller zur Verfügung. In der Sommersaison wird die Burg durch Auftritte von Gruppen, die das historische Fechten vorführen, konzerte zeitgemäßer und klassischer Musik, Theateraufführungen und nachtbesichtigungen belebt.


Hradní palác / Burgpalast

Komerční pronájmy: Hradní exteriéry a interiéry si lze pronajmout na pořádání společenských akcí, rautů, oslav. Lze zde pořádat i různé soutěže a teambuildingové akce. Hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie – církevní svatební obřady. Reprezentační sál hradního paláce – první patro; občanské svatební obřady. Při obou typech svatebních obřadů lze natáčet a fotografovat. Zajistit lze také prohlídku pro svatebčany s možností fotografování. V  nabídce je kromě prostor hradní zahrady a nádvoří také. Sala terrena – v  hradním paláci; možnost propojení francouzskými okny s  romantickou parkánovou

zahradou; vhodné pro firemní akce s možným vystoupením šermířů, kejklířů, tanečnic, ohňovou show. Historické výstavní sály – každoročně se zde konají tematické sezonní výstavy historického zaměření i výstavy moderního umění. Pokud to téma a rozmístění exponátů dovolí, lze si pronajmout i oba tyto historické sály.

Kontakt: Adresa: Státní hrad Bítov 671 07 pošta Uherčice Telefon: (+420) 515 294 736 (+420) 515 294 622 Fax: (+420) 515 294 018 E-mail: bitov@brno.npu.cz www.hradbitov.cz

Rumburak Restaurace, penzion, rozhledna, školicí středisko, sportovní areál, relaxační centrum.

Kontakt: Adresa: Bítov 106, 671 10, Telefon: (+420) 720 177 529 E-mail: rezervace106@email.cz, www.restaurantrumburak.cz

Kommerzielle Vermietung: Die Burgexterieure und -interieure können für verschiedene gesellschaftliche Veranstaltungen, Stehempfänge und Feiern ge mietet werden. Hier können auch verschiedene Wettbewerbe und Teambuilding-Veranstaltungen durchgeführt werden. Burgkapelle Mariä Himmelfahrt (Hradní kaple Nanebevzetí Panny Marie) – kirchliche Hochzeitszeremonien Repräsentativer Saal des Burgpalasts – erstes Obergeschoss; zivile Hochzeitszeremonien. Bei beiden Typen von Hochzeitszeremonien kann gefilmt und fotografiert werden. Auch eine Besichtigung für die Hochzeitsgäste, bei der fotografiert werden kann, kann sichergestellt werden. Im Angebot ist außer den Räumlichkeiten des Burggartens und des Hofplatzes auch eine Erdgeschossräumlichkeit.

Sala Terrena – im Burgpalast; eine Verbindung mit einem romantischen Zwingergarten; durch französische Fenster geeignet auch für Firmenveranstaltungen mit einem eventuellen Auftritt von Fechtern, Gauklern, Tänzerinnen, Feuershow Historische Ausstellungssäle – alljährlich finden hier thematische Saisonausstellungen mit historischer Orientierung sowie Ausstellungen der modernen Kunst statt. Falls das Thema und die Platzierung der Exponate es ermöglichen, können auch diese beiden historischen Säle vermietet werden.

Kontakt: Staatliche Burg Bítov (Státní hrad Bítov) 671 07 pošta Uherčice Telefon: (+420) 515 294 736 (+420) 515 294 622 Fax: (+420) 515 294 018 E-mail: bitov@brno.npu.cz www.hradbitov.cz

Tatra veteran museum Bítov

Rumburak

Výstava historických osobních automobilů zn. Tatra, zn. Škoda a Aero, ze zahraničních pak VW a Citroen.

Restaurant, Pension, Aussichtsturm, Schulungszentrum, Sportareal, Erholungszentrum

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: Bítov 48, 671 07 Bítov Telefon: (+420) 604 231 026, E-mail: vcars@seznam.cz

Adresse: Bítov 106, 671 10, Telefon: (+420) 720 177 529 E-Mail: rezervace106@email.cz , www.restaurantrumburak.cz

Proevent

Tatra Veteran Museum Bítov

Technické a organizační zajištění akcí sportovního i zábavního charakteru. Teambuilding, eventy, firemní akce, road show, dětské dny...

Ausstellung von historischen Personenkraftwagen der Marken Tatra, Škoda und Aero, von den ausländischen außerdem VW und Citroen.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: Stříbrského 684, 140 00 Praha 4 Telefon: (+420) 602 215 115, (+420) 272 930 807, www.provevent.cz

Adresse: Bítov 48, 671 07 Bítov Telefon: (+420) 604 231 026, E-Mail: vcars@seznam.cz

35


Zámek Uherčice / Das Schloss Uherčice Interiéry zámku Uherčice / Innenbereich des Schlosses Uherčice

Brno

PrOEVEnT Technische und organisatorische Sicherstellung von Veranstaltungen mit Sportund Unterhaltungscharakter wie Teambuilding, Events, Firmenveranstaltungen, road Show, kindertage...

Bítov

Uhečice

Kontakt: Adresse: Stříbrského 684, Prag 4 Telefon: (+420) 602 215 115, (+420) 272 930 807 , www.provevent.cz

STAATLIChES SChLOSS UhErčICE STáTní ZáMEk UhErčICE Cenná renesanční památka vznikla přestavbou gotické tvrze v druhé polovině 16. století, později prošla i barokními a klasicistními úpravami. V poválečných desetiletích byl zámek (jako sídlo státního statku a vojska) těžce zdevastován a v 80. letech 20. století mu hrozila dokonce částečná demolice. Od roku 1995 však objekt přešel pod správu Památkového ústavu v Brně a byl zařazen do programu záchrany architektonického dědictví. Od té doby probíhá komplexní památková obnova, stavební a restaurátorské práce. S ohledem na dlouhodobou rekonstrukci je zámek zpřístupněn v omezeném rozsahu i čase (pouze v červenci a srpnu).

Komerční pronájem: Svatební obřady – zámecká kaple, letní jídelna, divadlo, banketní sál. Kulturní akce – tamtéž a na arkádovém nádvoří.

Nabídka služeb: • zajištění prohlídek i mimo sezonu pro předem ohlášené hromadné výpravy (min. 10 osob)

36

• speciální svatební prohlídky zpřístupněných interiérů s možností nekomerčního fotografování (max. 30 osob).

Kontakt: Adresa: Státní zámek Uherčice, 671 07 Uherčice u Znojma Telefon/fax: (+420) 515 298 396 E-mail: uhercice@brno.npu.cz www.zamek-uhercice.cz

Das wertvolle renaissance-Denkmal entstand durch den Umbau einer gotischen Festung in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts, später wurde es auch Barock- und klassizistischen Anpassungen unterzogen. In den nachkriegsjahrzehnten wurde das Schloss (als Sitz eines Staatsguts und der Armee) stark verwüstet und in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts drohte ihm sogar ein teilweiser Abriss. 1995 ging das Objekt jedoch in die Verwaltung des Denkmalinstituts in Brünn über und wurde in das Programm für die rettung des architektonischen Erbes eingegliedert. Seitdem verlaufen eine komplexe Denkmalerneuerung sowie Bau- und restauratorarbeiten. hinsichtlich der langfristigen rekonstruktion ist das Schloss in begrenztem Umfang und zu begrenzter Zeit zugänglich (nur im Juli und August).

Kommerzielle Vermietung: Hochzeitszeremonien – Schlosskapelle, Sommerspeisesaal, Theater, Bankettsaal Kulturelle Veranstaltungen – an gleicher Stelle und auf dem Arkadenhofplatz

Angebot von Dienstleistungen: • Sicherstellung von Besichtigungen auch außerhalb der Saison für im Voraus angekündigte Gruppen (min. 10 Personen)

• spezielle hochzeitsbesichtigungen von zugänglich gemachten Interieuren, nicht kommerzielles Fotografieren möglich (max. 30 Personen).

Kontakt: Adresse: Staatliches Schloss Uherčice (Státní zámek Uherčice) 671 07 Uherčice u Znojma Telefon/fax: (+420) 515 298 396 E-Mail: uhercice@brno.npu.cz www.zamek-uhercice.cz


Brněnská přehrada Der Brünner Stausee

Oblíbená rekreační oblast a ideální místo pro všechny druhy vodních sportů. Břehy lemují sportoviště, restaurace a hospůdky.

Ein beliebtes Erholungsgebiet und ein idealer Ort für alle Wassersportarten. Die Ufer sind von Sportplatzanlagen, Restaurants, Kneipen und Kiosken gesäumt.

LODní DOPrAVA

SChIFFFAhrT

Charakteristickým znakem provozu lodí na Brněnské přehradě je ekologický elektrický pohon. Vedle pravidelných plaveb slouží všechny lodě po celou plavební sezonu (od dubna do října) i k plavbám na objednávku.

Ein Merkmal des Schiffsverkehrs auf dem Brünner Stausee ist der ökologische Elektromotor-Antrieb. neben den regelmäßigen Schifffahrten dienen die Schiffe die ganze Schifffahrtssaison über von April bis Oktober auch zu Schifffahrten auf Bestellung.

Komerční pronájmy:

Kontakt:

Brno – menší jednopalubová historická loď; kapacita 120 osob. Veveří, Dallas – dvoupalubové lodě; kapacita 280 osob. Lipsko, Utrecht, Vídeň – dvoupalubové lodě; kapacita 200 osob; k dispozici i technika pro prezentace. Oblíbené jsou svatby na lodi, oslavy, večírky nebo firemní akce. novinkou jsou ochutnávky vína v průběhu plavby.

Dopravní podnik města Brna, a. s. – lodní doprava Adresa: hlinky 151, 656 46 Brno Telefon: (+420) 546 210 045 (výpravna lodí – v době plavební sezony) Telefon: (+420) 546 210 080 Fax: (+420) 546 215 666 E-mail: lode@dpmb.cz www.dpmb.cz

Kommerzielle Vermietung:

Kontakt: Dopravní podnik města Brna, a. s. – Schifffahrt Adresse: hlinky 151, 656 46 Brünn Telefon: (+420) 546 210 045 (Schiffsabfertigung – während der Schifffahrtssaison) Telefon: (+420) 546 210 080 Fax: (+420) 546 215 666 E-Mail: lode@dpmb.cz www.dpmb.cz

STáTní hrAD VEVEří

Brno – ein kleineres historisches Eindeck-Schiff ; kapazität 120 Personen Veveří, Dallas – Zweideck-Schiffe; kapazität 280 Personen Leipzig, Utrecht, Wien – ZweideckSchiffe; kapazität 200 Personen; zur Verfügung steht auch Technik für Präsentationen Beliebt sind auch hochzeiten, Feiern, Partys oder Firmenveranstaltungen. Eine neuheit sind Weinverkostungen während der Schifffahrt.

Jeden z nejrozsáhlejších moravských hradních areálů vznikl zřejmě již na přelomu 12. a 13. století. Jako jeden z nejdůležitějších zeměpanských hradů a později centrum rozsáhlého šlechtického panství se Veveří mnohokrát zapsalo do dějin kraje i celé země. Po druhé světové válce ovšem opakovanou snahou o naprosto nevhodná využití areál hradu velmi utrpěl. Teprve na samém konci 20. století začala systematická práce na jeho postupné obnově, která ovšem bude trvat ještě po mnoho let. Provizorní expozice vedou z části prostorami, ve kterých právě probíhají rekonstrukční práce. návštěvníkům se tak nabízí netradiční pohled na postup oprav i srovnání mezi částmi areálu, které již byly opraveny, dalšími, ve kterých práce probíhají, a těmi, které na svou obnovu teprve čekají.

Eines der umfangreichsten mährischen Burgareale. Entstanden ist es vermutlich schon an der Wende des 12. und 13. Jahrhunderts. Als eine der wichtigsten landesherrschaftlichen Burgen und später als Zentrum einer umfangreichen adeligen herrschaft schrieb sich Veveří vielmals in die Geschichte des Bezirks sowie des ganzen Landes ein. nach dem Zweiten Weltkrieg litt das Burggelände allerdings durch wiederholte Bemühungen um eine überaus unpassende nutzung sehr stark. Erst ganz am Ende des 20. Jahrhunderts begann die

DIE STAATLIChE BUrG VEVEří

37


hrad Veveří / Die Burg Veveří

Brno

V rámci vstupného do areálu je možné navštívit výstavy „Copuli Lapidum“ – kresebné rekonstrukce hradních zřícenin povodí řeky Svratky – a „repliky tyčových zbraní třicetileté války“, dále hradní ochozy a část sklepení, o víkendech a v hlavní sezoně denně také výstavu dravých ptáků s ukázkami sokolnického výcviku. V areálu hradu se pravidelně pořádají kulturní akce, jarmarky, koncerty a výstavy. Přímo pod hradem se nachází jedna ze zastávek parníku a přes přehradu zde byl vybudován most pro chodce a cyklisty.

Komerční pronájmy: Jednotlivá hradní nádvoří případně i s vybranými interiéry si lze podle dohody pronajmout za účelem pořádání společenské akce. Nádvoří tzv. příhrádku – kapacita cca 2 000 osob; přiléhá malý sál pro 60 osob; vhodné pro open air party, větší firemní prezentace, koncerty, divadelní představení. Přízemí tzv. anglického traktu (bývalá kočárovna) – komornější prostory, kapacita cca 150–200 osob; doplněno černou kuchyní – vhodné pro svatby, menší rauty či prezentace.

Fresková jídelna – pronájem možný pouze za dodržení přísných pravidel.

Kontakt: Adresa: Státní hrad Veveří, 664 71 Veverská Bítýška Telefon: (+420) 549 420 164, (+420) 602 707 318 E-mail: kastelan@veveri.cz www.veveri.cz Státní hrad Veveří poskytuje o víkendech rodinám s dětmi dětský koutek se službami profesionálních chův. www.klidecek.cz

MUZEUM řEMESLA MLynářSkéhO – JArOŠůV MLýn

systematische Arbeit an dressen allmählicher Erneuerung, die jedoch noch viele Jahre dauern wird. Provisorische Expositionen führen zum Teil durch die räume, in denen gerade die rekonstruierungsarbeiten verlaufen. Den Besuchern wird somit ein untraditioneller Anblick des Fortgangs der reparaturarbeiten dargeboten. Sie können auch die Teile des Areals vergleichen, die bereits erneuert wurden, weitere, in denen die Arbeiten verlaufen, und die, welche auf ihre Erneuerung noch warten. Im rahmen des Eintrittspreises aufs Gelände können die Ausstellungen „Copuli Lapidum“ – Zeichenrekonstruktionen von Burgruinen des Flussgebiets Svratka – und „repliken von Stabwaffen des Dreißigjährigen kriegs“, des Weiteren die Burgwandelgänge und ein Teil des kellers, an den Wochenenden und in der hauptsaison täglich auch die Dauerausstellung von raubvögeln mit Vorführungen der Falknerausbildung besucht werden. Im Burgareal finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen, Jahrmärkte, konzerte und Ausstellungen statt. Direkt unter der Burg befindet sich eine der Dampferhaltestellen und über dem Stausee wurde hier eine Brücke für Fußgänger und radfahrer errichtet.

Kommerzielle Vermietung: Einzelne Burghöfe eventuell auch mit ausgewählten Interieuren können nach Vereinbarung für gesellschaftliche Veranstaltungen gemietet werden. Hofplatz des sog. Beiburgstalls – kapazität ca. 2 000 Personen; ein kleiner Saal für 60 Personen schließt an diesen an; geeignet für Open-AirPartys, größere Firmenpräsentationen, konzerte, Theatervorstellungen Erdgeschoss des sog. englischen Trakts (ehemaliges Kutschengebäude) – kleinere räume, kapazität ca. 150–200 Personen; ergänzt um schwarze küche – geeignet für hochzeiten, kleinere Stehempfänge oder Präsentationen

Freskenspeisesaal – Vermietung nur unter Einhaltung strenger regeln möglich

Kontakt: Adresse: Staatliche Burg Veveří (Státní hrad Veveří) 664 71 Veverská Bítýška Telefon: (+420) 549 420 164 (+420) 602 707 318 E-Mail: kastelan@veveri.cz www.veveri.cz Die staatliche Burg Veveří bietet an den Wochenenden den Besuchern aus den reihen der Familien mit kindern eine kinderecke mit Diensten von professionellen kindermädchen. www.klidecek.cz

MUSEUM DES MüLLErhAnDWErkS – DIE JArOŠ-MühLE

kulturní památka Jarošův mlýn ve Veverské Bítýšce nabízí prohlídky provozu vodního mlýna s výkladem vyučeného mlynáře. Exkurze prochází celou budovou mlýna a představuje stroje potřebné ke zpracování jednotlivých produktů. Ukazuje také, jak se dříve žilo a pracovalo. návštěvníci si mohou prohlédnout i vodní náhon se stavidlem.

Das kulturdenkmal Jaroš-Mühle in Veverská Bítýška bietet Besichtigungen des Betriebs einer Wassermühle mit Erläuterungen eines gelernten Müllers. Die Exkursion führt durch das ganze Gebäude der Mühle und stellt die zur Verarbeitung von einzelnen Produkten notwendigen Maschinen vor, einschließlich von Vorführungen, wie man früher gelebt und gearbeitet hat. Die Besucher können sich auch einen Zuleitungskanal mit Schleuse ansehen.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: na Bílém potoce 89, 664 71 Veverská Bítýška Telefon: (+420) 549 421 444, (+420) 777 140 523 E-mail: info@jarosuvmlyn.cz , www.jarosuvmlyn.cz

Adresse: na Bílém potoce 89, 664 71 Veverská Bítýška Telefon: (+420) 549 421 444, (+420) 777 140 523 E-Mail: info@jarosuvmlyn.cz, www.jarosuvmlyn.cz

38


Špilberk Špilberk Brno / Brünn

Brünn

Brno je druhé největší město v české republice a se svými téměř 400 000 obyvateli také významné společenské, kulturní a hospodářské centrum jižní Moravy. Díky ideální poloze a široké nabídce gastronomických a ubytovacích služeb je město vyhledávanou destinací jak pro veletržní a kongresovou turistiku, tak pro pořádání firemních či soukromých akcí. Brno leží ve strategické poloze v centrální části Evropy. V okruhu od 120 do 200 km odtud se nachází významné středoevropské metropole: Praha, Vídeň a Bratislava. na mezinárodní letiště do Brna létají pravidelné letecké spoje. Sídlí zde několik univerzit a vysokých škol, nejvýznamnější orgány justice a město je také chápáno jako centrum vědy, výzkumu a inovací. Brněnské výstaviště s osmdesátiletou tradicí je místem konání řady mezinárodních veletrhů, výstav a kongresů. četná divadla, galerie a muzea, paláce, kostely a kláštery, zoologická zahrada a dvě zahrady botanické, hvězdárna či perla moderní architektury – vila Tugendhat, zapsaná na seznamu světového dědictví UnESCO – skýtají mnoho možností k doplnění programu společenských či firemních akcí. každoročně jsou ve městě pořádány kulturní akce, festivaly a také významné sportovní podniky (např. Mistrovství světa silničních motocyklů – Grand Prix Brno).

Brünn ist die zweitgrößte Stadt in der Tschechischen republik und mit seinen fast 400 000 Einwohnern auch ein bedeutungsvolles gesellschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Zentrum Südmährens. Dank ihrer idealen Lage und dem breiten Angebot an gastronomischen und Unterkunftsmöglichkeiten ist die Stadt ein gerngewählter Ort sowohl für die Messe- und kongresstouristik als auch für die Veranstaltung von Firmen- oder privaten Veranstaltungen. Brünn liegt in strategischer Lage im zentralen Teil Europas. Im Umkreis von 120 bis 200 km befinden sich weitere bedeutungsvolle mitteleuropäische Metropolen: Prag, Wien und Bratislava. Den internationalen Flughafen in Brünn fliegen regelmäßige Flugverbindungen an. Einige hochschulen und die bedeutendsten Organe der Justiz haben hier ihren Sitz und die Stadt wird auch als Zentrum der Wissenschaft, Forschung und Innovationen aufgefasst. Das Brünner Messegelände mit seiner achtzigjährigen Tradition ist der Veranstaltungsort einer reihe von internationaler Messen, Ausstellungen und kongressen. Zahlreiche Theater, Galerien und Museen, Paläste, kirchen und klöster, ein Tiergarten und zwei botanische Gärten, eine Sternwarte oder eine Perle der modernen Architektur (Villa Tugendhat, die im UnESCO Welterbe-Verzeichnis eingetragen ist) bieten viele Möglichkeiten zur Ergänzung des Programms von gesellschaftlichen oder Firmenveranstaltungen. Alljährlich werden in der Stadt kulturelle Veranstaltungen, Festivals und auch bedeutungsvolle Sportwettkämpfe veranstaltet (z. B. die Weltmeisterschaft der Straßenmotorräder – Grand Prix Brünn).

Informace:

Informationen:

hrad Špilberk / Die Burg Špilberk

BrnO

Turistické informační centrum města Brna IC radnická 8 (Stará radnice) 602 00 Brno Tel.: (+420) 542 427 150 E-mail: info@ticbrno.cz www.ticbrno.cz Turistické informační centrum - Jižní Morava radnická 2, 658 78 Brno Tel.: (+420) 542 427 170 E-mail: info@ccrjm.cz www.jizni-morava.cz

www.ticbrno.cz, www.brno.cz www.ochutnejtemoravu.cz www.bkc.cz www.filharmonie-brno.cz www.moravska-galerie.cz

Aviatik servis – Balon.cz Vyhlídkové lety balonem po celé čr Adresa: Šeránkova 4, 616 00 Brno Telefon: (+420) 605 767 776 www.balon.cz

Tourismusinformationszentrum der Stadt Brünn IC radnická 8 (Altes rathaus) 602 00 Brünn Tel.: (+420) 542 427 150 E-Mail: info@ticbrno.cz www.ticbrno.cz Tourismusinformationszentrum Südmähren radnická 2, 658 78 Brünn Tel.: (+420) 542 427 170 E-Mail: info@ccrjm.cz www.jizni-morava.cz

www.ticbrno.cz, www.brno.cz www.ochutnejtemoravu.cz www.bkc.cz www.filharmonie-brno.cz www.moravska-galerie.cz

Aviatik Servis – Balon.cz Ballonaussichtsflüge in der ganzen Tschechischen republik Adresse: Šeránkova 4, 616 00 Brünn Telefon: (+420) 605 767 776 www.balon.cz

39


Hrad Špilberk / Die Burg Špilberk

Die Burg Špilberk

Svatební obřad na jihozápadním bastionu / Trauung in der südwestlichen Bastion

Hrad Špilberk Hrad Špilberk vytváří už více než sedm staletí výraznou dominantu města Brna. V jejich průběhu se význam a úloha Špilberku podstatně měnily. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie – proslulý „žalář národů“ – a vojenská kasárna. Od roku 1960 je Špilberk sídlem Muzea města Brna a jedním z nejvýznamnějších brněnských kulturních center i cílů turistického ruchu. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou. Hrad založil kolem poloviny 13. století Přemysl Otakar II. na nevysokém skalnatém vrchu, tyčícím se bezprostředně nad historickým centrem města, jako pevnou oporu své panovnické moci. Skutečným sídelním hradem se Špilberk stal až od poloviny 14. století za vlády moravských markrabat z rodu Lucemburků Jana Jindřicha a jeho syna Jošta. Za krále Zikmunda Lucemburského se do popředí dostává vojenský význam hradu. Od konce 15. století hrad chátral a až v závěru třicetileté války sehrál významnou vojenskou roli. Když v  roce 1645 Brno se Špilberkem pod velením plukovníka Raduita de Souches odolalo tříměsíčnímu dobývání mnohonásobnou švédskou přesilou, sehrál hrad opět významnou vojenskou roli. Postupně byl přebudován na nejmohutnější a také nejvýznamnější barokní pevnost na Moravě. Součástí špilberské pevnosti bylo i pevnostní vězení, kde bylo vězněno také několik vysoce postavených vojenských osobností, např. proslulý plukovník pandurů Franz Trenck, který na Špilberku i zemřel roku 1749. V roce 1783 rozhodl císař Josef II. o přeměně pevnostního vězení na Špilberku na civilní věznici určenou pro nejtěžší zločince. K  vězeňským účelům byla upravena součást zdejšího pevnostního systému – kasematy. Od poloviny devadesátých let 18. století se však v nadzemních prostorách špilberské pevnosti začínají objevovat i političtí vězni. Byli to účastníci francouzské revoluce, skupina tzv. uherských jakobínů, od roku 1822 italští vlastenci, z nichž nejznámější, básník Silvio Pellico, svou knihou „Mé žaláře“ proslavil špilberský žalář po celé Evropě. Roku 1809 nechal císař Napoleon zničit některé důležité části špilberského opevnění a Špilberk tak přestal být vojenskou pevností. V roce 1855 císař František Josef I. věznici zrušil a změnil ji na vojenská kasárna, ale jako vězení Špilberk ještě sloužil za nacistické okupace Československa. Roku 1959 opouští Špilberk československá armáda a definitivně tak končí jeho vojenská éra. S proměnami funkcí Špilberku souvisel také jeho stavební vývoj. Z původního gotického hradu se zachovalo málo, především v  přízemí jeho východního

40

Die Burg Špilberk stellt schon seit über sieben Jahrhunderten ein ausdrucksvolles Wahrzeichen der Stadt Brünn dar. Während dieser Zeit änderten sich die Bedeutung und Aufgabe von Špilberk wesentlich. Aus der führenden königlichen Burg und dem Sitz von mährischen Markgrafen ist so allmählich eine mächtige Barockfestung, das schwerste Gefängnis der österreichischen Monarchie - das berühmte „Völkergefängnis“ - und eine Militärkaserne geworden. Seit 1960 ist Špilberk Sitz des Museums der Stadt Brünn und eines der bedeutendsten Brünner Kulturzentren und Ziele des Touristenverkehrs. Im Jahre 1962 wurde sie zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Die Burg wurde gegen Mitte des 13. Jahrhunderts von Přemysl Otakar II. auf einem leicht erhöhten Felsvorsprung gegründet, die als feste Stütze der herrschaftlichen Macht unmittelbar oberhalb des historischen Zentrums der Stadt herausragt. Zu einem tatsächlichen Burgsitz wurde Špilberk erst ab Mitte des 14. Jahrhunderts unter der Regierung der mährischen Markgrafen aus dem Geschlecht der Luxemburger Jan Jindřich und dessen Sohn Jošt. Unter König Zikmund von Luxemburg geriet die militärische Bedeutung der Burg in den Vordergrund. Ab Ende des 15. Jahrhunderts verfiel die Burg und erst gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges spielte sie erneut eine bedeutende militärische Rolle. Als Brno mit der Burg Špilberk unter der Führung des Oberst Raduit de Souches im Jahre 1645 einer dreimonatigen Eroberungsbelagerung der schwedischen Übermacht widerstand, spielte die Burg abermals eine bedeutende militärische Rolle. Allmählich wurde die Burg in eine mächtigere und auch bedeutendere barocke Festung in Mähren umgebaut. Ein Teil der Špilberk-Festung war ebenfalls das Festungsgefängnis, in dem auch einige hochrangige militärische Persönlichkeiten einsaßen, z.B. der berühmte Oberst der Panduren Franz Trenck, der auf der Burg Špilberk im Jahre 1749 auch starb. Im Jahre 1783 entschied Kaiser Josef II. über den Umbau des Festungsgefängnisses auf der Burg in ein ziviles Gefängnis, das für die schwersten Verbrecher gedacht war. Zu diesem Zweck wurde ein Teil des heutigen Festungssystems, die Kasematten, umgestaltet. Ab Mitte der 90er Jahre des 18. Jahrhunderts tauchten jedoch in den oberirdischen Räumen der Festung Špilberk ebenfalls politische Gefangene auf. Dies waren Teilnehmer der französischen Revolution, die Gruppe der sog. ungarischen Jakobiner, ab dem Jahre 1822 auch italienische Landsleute, zu deren bekanntesten Vertretern der Dichter Silvio Pellico zählte, der mit seinem Buch „Meine Kerker“ die Špilberker Kerker europaweit bekannt machte. Im Jahre 1809 ließ Kaiser Napoleon einige wichtige Teile der Špilberk-Festung zerstören und damit endete das Špilberker Dasein als militärische Festung. Im Jahre 1855 löste Kaiser Franz Josef I. das Gefängnis auf und wandelte es in eine militärische Kaserne um, aber als Gefängnis diente Špilberk noch zur Zeit der nationalsozialistischen Okkupation der Tschechoslowakei. Im Jahre 1959 verlässt die tschechoslowakische Armee Špilberk und damit endet definitiv dessen militärische Ära.


Královská kaple / Königliche Kapelle

křídla. V přízemí západního křídla odkryl archeologický průzkum část základů mohutné válcové věže. Barokní pevnostní přestavbu, kterou řídili přední vojenští inženýři, připomíná dochovaný vnitřní fortifikační systém – hradby s bastiony a kurtinami, zděné příkopy s vestavěnými kasematy z r. 1742. Většina dnešních budov – jižní, západní a severní křídlo i střední trakt, dělící dřívější velké nádvoří na dvě části – vznikla až přestavbou pevnosti na věznici ve třicátých letech 19. století. Velké úpravy zde prováděla německá armáda za II. světové války. Poslední rekonstrukce zejména východního křídla je z let 1995–2000.

Muzeum města Brna Muzeum města Brna má více než stoletou tradici. Rozsahem i hodnotou svých sbírek a svou odbornou, vzdělávací a kulturní činností patří k předním muzejním institucím u nás. Ve svých stálých expozicích i příležitostných výstavách na Špilberku zpřístupňuje veřejnosti historické a kulturní dědictví svého města.

Expozice:

Komerční pronájmy:

„Špilberk od hradu k pevnosti“ – stavební vývoj hradu včetně odkrytých pozůstatků středověké věže. Kasematy a „Žalář národů“ – o historii hradu jako nejtěžšího vězení habsburské monarchie a o nejznámějších vězních. „Nikdy více! John Heartfield v boji proti nacismu“. „Brno na Špilberku“ – kapitoly z dějin moravské metropole. „Od renesance po modernu“ – výběr z bohatých uměleckých sbírek muzea. „O nové Brno“ – architektura z období mezi světovými válkami a její tvůrci „Vulcanalia“ – historie a současnost ohňostrojného umění. V  areálu Špilberku lze samostatně zhlédnout také lapidárium, zvonkohru, barokní lékárnu a navštívit vyhlídku z nárožní věžice hradu. V letních měsících pak ožívají i hradní nádvoří a  další prostory různými kulturními vystoupeními, koncerty, divadelními představeními i  historickými výjevy.

Vnitřní prostory Královská kaple – 1. patro východního křídla hradu; kapacita cca 70 osob; vhodná pro svatební obřady. Hranolová věž – cca 70 osob; vhodná pro svatební obřady. Gotická síň – ze 13. století; přízemí východního křídla hradu; kapacita cca 60 osob; vhodná pro svatební obřady. Kasematy – pronajímány pouze výjimečně. Venkovní prostory Velké nádvoří – cca 700 osob Malé nádvoří – cca 100 osob Jihozápadní bastion – cca 70 osob Jihovýchodní bastion – cca 60 osob Prostory dostupné po rekonstrukci Západní kurtina – cca 300 osob Jižní terasa – cca 300 osob Malá letní scéna – cca 200 osob Hradní restaurace – cca 100 osob Hláska (salonek) – cca 35 osob Přednáškový a konferenční sál– cca 100 osob

Mit den Änderungen der Funktionen von Špilberk hing ebenfalls dessen Bauentwicklung zusammen. Von der ursprünglich gotischen Burg blieb nur wenig erhalten, vor allem im Erdgeschoss des Ostflügels. Im Erdgeschoss des Westflügels entdeckte eine archäologische Untersuchung einen Teil der Grundmauern eines mächtigen zylinderförmigen Turms. Der barocke Festungsumbau, der von den führenden militärischen Ingenieuren N. Peroni, L. Rochet und P. Rochepin geleitet wurde, erinnert an ein erhaltenes inneres Befestigungssystem – Burgmauern mit Bastionen und Kurtinen und steinerne Gräben mit eingebauten Kasematten aus dem Jahre 1742. Die Mehrheit der hiesigen Gebäude – der südliche, westliche und nördliche Flügel sowie der mittlere Trakt, der den ehemaligen großen Hof in zwei Teile aufspaltete – entstand erst nach dem Umbau der Festung in ein Gefängnis in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Große Umbauten führte hier die deutsche Armee während des II. Weltkrieges durch. Die letzte Rekonstruktion, insbesondere jene des östlichen Flügels, stammt aus den Jahren 1995-2000.

Museum der Stadt Brünn Das Museum der Stadt Brünn hat eine über hundert Jahre lange Tradition. Mit dem Umfang und dem Wert seiner Kollektionen und seiner Fach-, Ausbildungs- und Kulturtätigkeit gehört es zu den führenden Museumsinstitutionen in Tschechien. Anhand der ständigen und gelegentlichen Ausstellungen auf Špilberk wird das historische und kulturelle Erbe seiner Stadt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Expositionen: „Špilberk von der Burg zur Festung“ – Bauentwicklung der Burg einschließlich der freigelegten Überreste eines mittelalterlichen Turms. Kasematten und„Völkergefängnis“ – über die Geschichte der Burg als das schwerste Gefängnis der Habsburger Monarchie und über die bekanntesten Gefängnisse. „Nie mehr! John Heartfield im Kampf gegen den Nazismus“. „Brünn in Špilberk“ – Kapitel aus der Geschichte der mährischen Metropole. „Von der Renaissance bis zur Moderne“ – Auswahl aus den reichhaltigen Kunstsammlungen des Museums.

„Rund um das neue Brünn“ – Architektur aus der Zeit zwischen den Weltkriegen und deren Schöpfer. „Vulcanalia“ – Geschichte und Gegenwart der Feuerwerkkunst. Auf dem Gebiet von Špilberk können getrennt auch das Lapidarium, das Glockenspiel sowie eine Barockapotheke besichtigt und der Aussichtspunkt im Eckturm der Burg besucht werden. In den Sommermonaten werden dann auch die Burghofplätze und weitere Räumlichkeiten durch verschiedene kulturelle Auftritte, Konzerte, Theaterausstellungen und historische Szenen belebt.

41


Malé nádvoří / kleiner Vorhof

Kommerzielle Vermietung: Außenräume Großer Hofplatz – ca. 700 Personen Kleiner Hofplatz – ca. 100 Personen Südwestliche Bastion – ca. 70 Personen Südöstliche Bastion – ca. 60 Personen

Východní křídlo / Ostflügel

Brno

Svatby Svatební obřady je možné na Špilberku pořádat po celý rok, každý den v týdnu v  souladu s  termíny danými matrikou, pokud dané prostory nevyužívá Muzeum města Brna k dalším aktivitám. Organizaci a průběh svatebních obřadů zajišťují svatební agentury. Koncerty a divadelní představení lze pořádat na hlavním pódiu na velkém nádvoří a po rekonstrukci i na malé letní scéně Pod baštou. Firemní akce (prezentace, semináře, setkání, rauty, večírky atp.): organizaci, průběh a catering akcí zajišťují firmy samy nebo jimi pověřené agentury. Tematické přednášky pro veřejnost budou (po jeho rekonstrukci) konány v přednáškovém a konferenčním sále.

Pronájem prostor pod Špilberkem

Kontakt:

Veřejná zeleň města Brna, p. o. Adresa: kounicova 1013/16a 602 00 Brno E-mail: vzmb@vzmb Telefon: (+420) 605 226 761 www.vzmb.cz Objekt bývalé vodárny Adresa: Špilberk 2, 602 00 Brno

Muzeum města Brna, p. o. Adresa: Špilberk 1, 662 24 Brno Telefon: (+420) 542 123 611, (+420) 542 123 617 Fax: (+420) 542 123 613 E-mail: muzeum.brno@spilberk.cz www.spilberk.cz

42

V blízkosti hradu se nachází nově zrekonstruovaný objekt bývalé vodárny. Vnitřní prostory i s přiléhající zahradou si lze pronajmout za účelem pořádání svatby, společenské akce, koncertu či výstavy. Okolní park lze využít nejen k procházce, sportování či naopak odpočinku, ale i pro svatební fotografování či uspořádání společenské akce. různá místa v parku pod Špilberkem s vyhlídkami na město Brno, romantickými zákoutími, altánky a skalním jezírkem se pronajímají také za účelem uspořádání svatebního obřadu či společenské akce.

Kontakt:

Innenräume zur Vermietung Königliche Kapelle – 1. Geschoss des östlichen Burgflügels; kapazität ca. 70 Personen; geeignet für hochzeitszeremonien Prismenturm – ca. 70 Personen; geeignet für hochzeitszeremonien Gotischer Saal – aus dem 13. Jahrhundert; Erdgeschoss des östlichen Burgflügels; kapazität ca. 60 Personen; geeignet für hochzeitszeremonien Kasematten – werden nur ausnahmsweise vermietet Nach der Rekonstruktion zugängliche Räumlichkeiten Westkurtine – ca. 300 Personen Südterrasse – ca. 300 Personen Kleine Sommerszene – ca. 200 Personen Burgrestaurant – ca. 100 Personen Beobachtungsort (kleiner Salon) – ca. 35 Personen Vortrags- und Konferenzsaal – ca. 100 Personen hochzeitszeremonien können in Špilberk ganzjährig veranstaltet werden, jeden Tag in der Woche entsprechend der vom Standesamt vergebenen Termine, soweit das Museum der Stadt Brünn die gegebenen räumlichkeiten nicht anderweitig nutzt. Die Organisation und der Verlauf von hochzeitszeremonien werden von hochzeitsagenturen sichergestellt. Konzerte und Theatervorstellungen können auf dem hauptpodium auf dem großen hofplatz und nach der rekonstruktion auch auf der kleinen Sommerszene Unter der Bastei (Pod baštou) veranstaltet werden. Firmenveranstaltungen (Präsentationen, Seminare, Treffen, Stehempfänge, Partys und ähnliches): Organisation, Verlauf und Catering

bei den Veranstaltungen stellen die Firmen selbst oder die von ihnen beauftragten Agenturen sicher. Thematische Vorlesungen für die öffentlichkeit werden in dem Vortragsund konferenzsaal (nach dessen rekonstruktion) stattfinden.

Kontakt: Muzeum města Brna, příspěvková organizace (Museum der Stadt Brünn, Beitragsorganisation) Adresse: Špilberk 1, 662 24 Brünn Telefon: (+420) 542 123 611, (+420) 542 123 617 Fax: (+420) 542 123 613 E-Mail: muzeum.brno@spilberk.cz www.spilberk.cz

Vermietung der Räumlichkeiten unter Špilberk In der nähe der Burg befindet sich ein neu rekonstruiertes Objekt eines ehemaligen Wasserwerks. Die Innenräume samt dem anliegenden Garten können zwecks Veranstaltung einer hochzeit, einer gesellschaftlichen Veranstaltung, eines konzerts oder einer Ausstellung gemietet werden. Der umliegende Park kann nicht nur zu einem Spaziergang, zum Sporttreiben oder zur Erholung, sondern auch zur Aufnahme von hochzeitsfotos oder zur Veranstaltung einer gesellschaftlichen Veranstaltung genutzt werden. Verschiedene Plätze in dem Park unter Špilberk mit Aussichtspunkten auf die Stadt Brünn, romantische stille Ecken, Altane und ein kleiner Felsensee werden auch zwecks Veranstaltung einer hochzeitszeremonie oder einer gesellschaftlichen Veranstaltung vermietet.

Kontakt: Veřejná zeleň města Brna, p. o. – öffentliche Grünanlagen Adresse: kounicova 1013/16a 602 00 Brünn E-Mail: vzmb@vzmb Telefon: (+420) 605 226 761 www.vzmb.cz Objekt des ehemaligen Wasserwerks Adresse: Špilberk 2, 602 00 Brünn


Brněnské podzemí Brünner Untergrund Expozice v Mincmistrovském sklepě / Ausstellung im Münzmeisterkeller

Labyrint pod Zelným trhem / Labyrinth unter dem Platz Zelný trh

LAByrInT POD ZELnýM TrhEM Zelný trh patří k nejstarším dochovaným náměstím v Brně. Poprvé je zmiňován již počátkem 13. století. Zdejší sklepy vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk; nejvíce jich bylo vybudováno v době baroka. Sloužily zejména k uchovávání potravin, zrání piva a vína v sudech. Především však byly zázemím trhoveckého života Zelného trhu, který zde přetrvává dodnes. Původně nebyly sklepy vzájemně propojeny. O řadě z nich se stovky let nevědělo. V roce 2009 pak prošly sklepy komplexní stavební úpravou a byly spojeny do jednoho celku. Vznikla tak unikátní soustava historických sklepení a chodeb, kterou tvoří dva samostatné celky. část určená pro společenskokulturní využití je situována ve spodní úrovni náměstí směrem k divadlu reduta. V turistické části před návštěvníky díky průvodcům v  dobových kostýmech ožívá brněnská historie. Trasa míří pod náměstím vzhůru k Malému Špalíčku, vede v hloubce 6–8 metrů pod povrchem a návštěvník si může udělat představu, jak byly sklepy využívány v dobách svého vzniku. Dozví se například, jak se uchovávaly potraviny v dobách, kdy sklepy nahrazovaly lednice: na dubových roštech jsou umístěny sudy s pivem a vínem a potraviny v různých nádobách a pytlích. Seznámí se i s vývojem osvětlovadel používaných v  podzemí – od pochodní přes louče a  loučníky až po lojové či parafínové svíčky a  petrolejové lampy. Expozici doplňují předměty denní potřeby, původní i jejich repliky. Součástí prohlídky je alchymistická laboratoř, připomínající slavné lékaře, lékárníky a fyzikusy, kteří v Brně působili a proslavili město po celé Evropě. na místní vinařskou tradici upozorňuje starý vinný sklep a historická krčma s ochutnávkou moravských vín. O stinných stránkách života v dávných dobách vyprávějí repliky městského pranýře a klece bláznů, které v 17. století stávaly na tržišti. na závěr se návštěvníci v trestnici dozví, co čekalo nepoctivé řemeslníky, kupce a obchodníky. Labyrint pod Zelným trhem je otevřen celoročně.

LAByrInTh UnTEr DEM “ZELný Trh“ (kOhLMArkT) Der Zelný trh gehört zu den ältesten erhaltenen Plätzen in Brünn. Zum ersten Mal wird er bereits Anfang des 13. Jahrhunderts erwähnt. Die hiesigen keller entstanden unter den einzelnen häusern vom Mittelalter bis zur neuzeit; die meisten wurden in der Barockzeit gebaut. Sie dienten insbesondere zur Aufbewahrung von Lebensmitteln sowie zum reifen von Bier und Wein in Fässern. Vor allem bildeten sie jedoch den hintergrund des Markthändlerlebens vom Zelný trh, das hier bis heute überdauert. Ursprünglich waren die keller nicht miteinander verbunden. Von einer reihe von ihnen wusste man jahrhundertelang nicht. Im Jahre 2009 wurden die keller dann einer komplexen Baubearbeitung unterzogen und in ein Ganzes verbunden. So entstand ein einzigartiger komplex von historischen kellergewölben und Gängen, die aus zwei selbständigen Gesamtheiten gebildet werden. Der für die gesellschaftlich-kulturelle nutzung bestimmte Teil ist in der unteren Ebene des Platzes in richtung Theater reduta platziert. In dem Tourismusteil wird dank der Touristenführer in historischen kostümen vor den Augen der Besucher die Brünner Geschichte lebendig. Die Trasse führt unter dem Platz hinauf zum „Malý Špalíček“, sie führt 6-8 Meter tief unter der Erdoberfläche und der Besucher kann sich eine Vorstellung machen, wie die keller in den Zeiten ihrer Entstehung genutzt wurden. Man kann zum Beispiel erfahren, wie die Lebensmittel zu den Zeiten aufbewahrt wurden, in denen die keller kühlschränke ersetzten: Auf Eichenrosten sind Bier- und Weinfässer und Lebensmittel in verschiedenen Behältern und Säcken platziert. Er macht sich auch mit der Entwicklung der in dem Untergrund verwendeten Beleuchtungen vertraut – von Fackeln über Lichtspäne und Schleißen bis hin zu Talg- oder Paraffinkerzen und Petroleumlampen. Die Exposition wird durch Artikel des täglichen Bedarfs ergänzt, sowohl ursprüngliche als auch deren repliken. Ein Bestandteil der Besichtigung ist ein alchimistisches Laboratorium, das an berühmte ärzte, Apotheker und Physikusse erinnert, die in Brünn tätig waren und die Stadt in ganz Europa berühmt machten. Auf die örtliche Weinbautradition machen ein alter Weinkeller und eine historische Schenke mit Verkostung von mährischen Weinen aufmerksam. Von den Schattenseiten des Lebens in den alten Zeiten erzählen die repliken des Stadtprangers und des narrenkäfigs,

43


Mincmistrovský sklep / Münzmeisterkeller

die im 17. Jahrhundert auf dem Marktplatz standen. Zum Schluss erfahren die Besucher im Stockhaus, was die unehrlichen Handwerker, Kaufleute und Händler erwartete. Das Labyrinth unter dem Zelný trh ist ganzjährig geöffnet. Ukázka mincmistrova řemesla / Vorführung des Münzmeisterhandwerks

Komerční pronájmy: Komerční pronájem společenské části v Labyrintu pod Zelným trhem je možný i s  využitím prohlídkové trasy mimo otvírací dobu (maximální počet osob: 100). Nad rámec stanoveného ceníku za nájem a služby může

provozovatel nabídnout rozšířené komplexní služby v oblasti dodávky ozvučení, moderátorů, kulturních a  společenských vystoupení. Tyto služby se řídí speciálním ceníkem a jsou realizovány pouze na základě závazné objednávky.

Kommerzielle Vermietung: Eine kommerzielle Vermietung des gesellschaftlichen Teils im Labyrinth unter dem Zelný trh ist auch mit Verwendung der Besichtigungstrasse außerhalb der Öffnungszeiten möglich (maximale Anzahl an Personen: 100). Über den Rahmen der festgelegten Preisliste für die Vermietung und

Dienstleistungen hinaus kann der Betreiber erweiterte komplexe Dienstleistungen im Bereich Lieferung von Tontechnik, Moderatoren sowie kulturelle und gesellschaftliche Auftritte anbieten. Diese Dienstleistungen richten sich nach einer speziellen Preisliste und werden nur aufgrund einer verbindlichen Bestellung umgesetzt.

Mincmistrovský sklep

Münzmeisterkeller

Jedna z nejstarších památek svého druhu se ukrývá necelý metr pod dlažbou brněnského Dominikánského náměstí a částečně zasahuje pod budovu Nové radnice. Náměstí bylo ve středověku sídlem mnoha významných brněnských měšťanů. V jeho horní části stávaly ve 13. století dva honosné domy. První patřil zámožnému brněnskému rodu Alramů a často hostil moravská markrabata; odtud jeho název Markraběcí dům. I český král Václav II. dával tomuto sídlu přednost před nepohodlím vlastního hradu Špilberku. Druhý dům vlastnil královský mincmistr Bruno (při zvláštních příležitostech mohou návštěvníci potkat Bruna přímo ve sklepě, kde razí mince stejně jako před mnoha staletími) a později pražský bankéř Mikuláš od Věže. Sklep sloužil jako sklad stříbrné a zlaté suroviny a  zřejmě i hotových mincí. Díky tomu byl dům opředen pověstmi o pohádkovém bohatství ukrytém v jeho sklepení. Sklep byl objeven v roce 1999, v  roce 2007 byl částečně zpřístupněn, v  roce 2010 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, která vyřešila vstup do sklepa a otevřela jej pro veřejnost natrvalo. Celý komplex tvoří dvě části, historická a současná. Původní středověký sklep o délce 20 m s  3,5 m vysokou barokní klenbou, přístupovým schodištěm a studnou ze 13. století je nově vytěženým tunelem spojen se dvěma sály futuristického stylu. Tato část je raritou hned ze dvou důvodů – je bezbariérová a leží přímo pod kanceláří brněnského primátora. Expozice Mincmistrovského

Eines der ältesten Denkmäler seiner Art verbirgt sich kaum einen Meter unter dem Pflaster des Brünner Dominikanerplatzes (Dominikánské náměstí) und reicht teilweise unter das Gebäude des Neuen Rathauses (Nová radnice). Der Platz war im Mittelalter der Sitz von vielen bedeutungsvollen Brünner Stadtbürgern. In seinem oberen Teil standen im 13. Jahrhundert zwei prunkvolle Häuser. Das erste gehörte dem wohlhabenden Geschlecht von Alram und bewirtete oft Markgrafen von Mähren; hiervon stammt auch seine Bezeichnung Markgrafenhaus. Auch der König von Böhmen Wenzel II. bevorzugte diesen Sitz vor der Unbequemlichkeit der eigenen Burg Špilberk. Das zweite Haus besaß der königliche Münzmeister Bruno (bei besonderen Anlässen können die Besucher Bruno direkt in dem Keller begegnen, wo er genauso wie vor vielen Jahrhunderten Münzen prägt) und später der Prager Bankier Nikolaus von Turm. Der Keller diente als Lager für den silbernen und goldenen Rohstoff und offensichtlich auch für fertige Münzen. Dank dieses Umstands war das Haus von Gerüchten über den in seinem Keller verborgenen märchenhaften Reichtum umwoben. Der Keller wurde im Jahre 1999 entdeckt, im Jahre 2007 wurde er teilweise zugänglich gemacht, im Jahre 2010 ist eine umfangreiche Rekonstruktion durchgeführt worden, die einen Zutritt in den Keller ermöglichte und ihn für die Öffentlichkeit auf Dauer zugänglich machte.

44


Brno

sklepa zachycuje historii mincovní ražby v Brně a na Moravě od poloviny 11. do začátku 16. století. najdeme zde ukázky mincovního řemesla, funkční repliku středověkého mincovního lisu a faksimile městských privilegií. část expozice je věnována středověkému rybnému trhu a raně gotické královské kapli, která stávala v jeho dolní části, ale v roce 1908 byla přes protesty laické i odborné veřejnosti zbořena. Brno tak přišlo o unikát nedozírné historické hodnoty. Projekt „Zpřístupnění brněnského podzemí“ je financován ze sdružených prostředků statutárního města Brna a  Evropské unie (regionální operační programu nUTS II Jihovýchod).

Komerční pronájmy:

Kontakt:

Za účelem pronájmu a uspořádání soukromé či společenské akce je možné využít k rautům, prezentacím a  přednáškám vstupní halu, projekční místnost pro 40–50 osob (dataprojektor a  plátno v  ceně), výstavní sál s  mnoha obrazovkami jako odpočinkovou místnost či pro rauty. Mincmistrovský sklep může poskytnout i ukázku ražby mincí s  komentářem, ve sklepě je možné uspořádat ochutnávky vína, svatební obřady a prezentace (kapacita max. 200 osob). Jednotlivé pronájmy je možné kombinovat.

Turistické informační centrum Brno Adresa: radnická 2, 602 00 Brno Telefon: (+420) 542 427 111 E-mail: info@ticbrno.cz www.ticbrno.cz Labyrint pod Zelným trhem Adresa: Zelný trh 21, 602 00 Brno Telefon: (+420) 542 212 892 E-mail: labyrint@ticbrno.cz Mincmistrovský sklep Telefon: (+420) 602 128 124 E-mail: mincmistr@ticbrno.cz

Multimediální sál, Mincmistrovský sklep / Vorführung des Münzmeisterhandwerks

Der ganze komplex wird aus zwei Teilen gebildet, dem historischen und dem gegenwärtigen. Der ursprüngliche mittelalterliche keller, der 20 Meter lang ist und ein 3,5 Meter hohes Barockgewölbe, Zugangstreppen und einen Brunnen aus dem 13. Jahrhundert hat, ist durch einen neu gewonnenen Tunnel mit zwei Sälen in futuristischem Stil verbunden. Dieser Teil stellt gleich aus zwei Gründen eine rarität dar – er ist behindertengerecht und liegt direkt unter dem Büro des Brünner Oberbürgermeisters. Die Exposition des Münzmeisterkellers umfasst die Geschichte der Münzprägung in Brünn und in Mähren von der Mitte des 11. Jahrhunderts bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Wir finden hier Muster des Münzhandwerks, eine funktionstüchtige replik einer mittelalterlichen Münzpresse und das Faksimile der städtischen Privilegien. Ein Teil der Exposition ist dem mittelalterlichen Fischmarkt (rybný trh) und der frühgotischen königlichen kapelle gewidmet, die in seinem unteren Teil stand, im Jahre 1908 wurde sie jedoch trotz der Proteste der Laien- und Fachöffentlichkeit niedergerissen. So verlor Brünn ein Unikat, das unabsehbaren historischen Wert hätte. Das Projekt „Zugänglichmachen des Brünner Untergrunds“ wird aus vereinigten Mitteln der statutarischen Stadt Brünn und der Europäischen Union (regionales Operationsprogramm nUTS II Südosten) finanziert.

Kommerzielle Vermietung: Zur Mietung und Organisierung einer privaten oder gesellschaftlichen Veranstaltung können zu Stehempfängen, Präsentationen und Vorlesungen die Eintrittshalle, der Projektionsraum für 40–50 Personen (Preis inkl. Dataprojektor und Leinwand) und der Ausstellungssaal mit vielen Bildschirmen als Erholungsraum oder für Stehempfänge genutzt werden. Im Münzmeisterkeller kann auch die Münzprägung mit Erläuterungen demonstriert werden, im keller können Weinverkostungen, hochzeitszeremonien und Präsentationen veranstaltet werden (kapazität max. 200 Personen). Die Preise für Vermietungen und Dienstleistungen

werden je nach Umfang und Typ der Veranstaltung vereinbart.

Kontakt: Tourismusinformationszentrum Brünn Adresse: radnická 2, 602 00 Brünn Telefon: (+420) 542 427 111 E-Mail: info@ticbrno.cz www.ticbrno.cz Labyrinth unter dem “Zelný trh“ Adresse: Zelný trh 21, 602 00 Brünn Telefon: (+420) 542 212 892 E-Mail: labyrint@ticbrno.cz Münzmeisterkeller Telefon: (+420) 602 128 124 E-Mail: mincmistr@ticbrno.cz

45


Boskovice Boskovice Svatba na zámku Boskovice / hochzeit auf dem Schloss Boskovice

ZáMEk BOSkOVICE

SChLOSS BOSkOVICE

nejrozsáhlejší empírový komplex na Moravě, zámek Boskovice se nachází 40 km severně od Brna, v historickém centru města. Pozornost poutá nejen ojedinělým empírovým zařízením zámeckých interiérů, ale i dobově upravenou zahradou. Původně se na místě dnešního zámku nacházel dominikánský klášter, který roku 1682 založila Zuzana Prakšická ze Zástřizl se svým mužem Janem Bohuslavem. Boskovické panství patřilo dále kromě jiných také Dietrichsteinům. Ti vystřídali v Boskovicích hned několik sídel, včetně nevyhovujícího boskovického hradu, a zasadili se o přestavbu dominikánského kláštera v honosné zámecké sídlo. Architekti využili půdorys zrušeného kláštera a postavili dvoupatrovou čtyřkřídlovou budovu kolem vnitřního nádvoří. V roce 1991 byl zámek v restituci vrácen hraběcí rodině Mensdorff-Pouilly. Veřejnosti je zámek přístupný od května do září. Prohlídková trasa vede dvaceti místnostmi vybavenými nábytkem převážně ve stylu empíru, biedermeieru a rokoka. na zámku se pravidelně konají dětské prohlídky (kostýmované prohlídky upravené pro děti a  doplněné hrami v  zahradě), kostýmované noční prohlídky, koncerty (např. v rámci MhF Concentus Moraviae), Festival Iberica (festival španělské kultury), představení pohádek pro děti, Zámecké hemžení (celodenní program pro děti pořádaný ve spolupráci s mateřským centrem), hubertské slavnosti, vánoční kostýmované prohlídky. Občerstvení na zámku je při každé kulturní akci zajištěno.

Das Schloss Boskovice, der umfangreichste komplex im Empirestil in Mähren, befindet sich 40 km nördlich von Brünn im historischen Zentrum der Stadt. Die Aufmerksamkeit wird nicht nur durch seine einzigartige Einrichtung des Schlossinneren im Empirestil geweckt, sondern ebenfalls durch den zeitgemäß gestalteten Garten. Ursprünglich befand sich an der Stelle des heutigen Schlosses ein Dominikanerkloster, das im Jahre 1682 von Zuzana Prakšická aus Zástřizl gemeinsam mit ihrem Mann Jan Bohuslav gegründet wurde. Der Landsitz in Boskovice gehörte im Weiteren unter anderem ebenfalls dem Geschlecht der Dietrichsteiner. Diese wechselten gleich mehrfach verschiedene Wohnsitze in Boskovice, einschließlich der unzureichenden Burg im selben Ort, und setzten sich für einen Umbau des Dominikanerklosters in eine prachtvolle Schlossresidenz ein. Die Architekten verwendeten den Grundriss des aufgelösten klosters und errichteten ein zweistöckiges, vierflügliges Gebäude rund um den inneren hof. Im Jahre 1991 wurde das Schloss an die Grafenfamilie der Mensdorff-Pouilly zurückgegeben. Für die öffentlichkeit ist das Schloss von Mai bis September zugänglich. Bei der Führung gelangt der Besucher in zwanzig räume, die mit Möbeln überwiegend im Empire-, Biedermeier und rokokostil eingerichtet sind. Auf dem Schloss finden regelmäßig kinderführungen (für kinder gestaltete Führungen im kostüm sowie Spiele im Garten), nachtführungen im kostüm, konzerte (z.B. im rahmen des MhF Concentus Moraviae), das Festival Iberica (Festival der spanischen kultur), Märchenvorstellungen für kinder (7 Vorstellungen während der Ferien), der Schlossreigen (ganztägiges Programm für kinder, organisiert in Zusammenarbeit mit dem Mütterzentrum), die hubertus-Feierlichkeiten oder auch Weihnachtsführungen im kostüm statt. Für einen Imbiss auf dem Schloss wird bei jeder kulturellen Veranstaltung gesorgt.

Komerční pronájmy: Za účelem pronájmu a uspořádání soukromé či společenské akce je možné využít: sallu terrenu, zámeckou zahradu, zámeckou instalaci (předsálí, velký sál, jídelna). Sala terrena – max. 80 míst k sezení, rozměr 7,2 x 14,4 m (možnost využít zahradu) Zahrada (uzavřená) – max. 250 osob. Tyto prostory lze pronajmout i dohromady Sál a předsálí – max. 80 osob

46

Sál, předsálí a jídelna – max. 130 osob Nádvoří Celý zámek Jednotlivé pronájmy je možné kombinovat – např. večeře v zámecké instalaci a večerní posezení v sale terreně. Svatby Svatební obřady probíhají každou poslední sobotu v měsíci v nově zrekonstruovaných prostorách původní saly terreny. Prostor je propojen se zahradou, kde se dá postavit párty stan.

Kommerzielle Vermietung: Zur Miete und Organisation von privaten oder gesellschaftlichen Veranstaltungen stehen zur Verfügung: die Salla Terrena, der Schlossgarten, Schlossräumlichkeiten (der Vorsaal, der große Saal, der Speisesaal).

Salla Terrena – max. 80 Sitzplätze, Maße 7,2 x 14,4 m (es ist möglich, den direkt angeschlossenen Garten zu verwenden) Garten (geschlossen) – max. 250 Personen. Diese räume können auch zusammen gemietet werden.


Zámecký skleník / Schlossgewächshaus

Sala terrena / Sala Terrena

V ceně je možnost fotografování v zámecké zahradě a instalaci (4 místnosti). Fotografovat se lze v zámku i bez svatebního obřadu konaného na místě. Recepce, bankety, rauty – prostory pro cca 100 osob v  sále historické instalace, nebo v sale terreně s možností propojení do zámecké zahrady. Koncerty – ve vnitřních prostorách zámku (např. v sále) je možné pořádat koncerty až pro cca 150 osob, nebo v komornějším prostředí saly terreny až pro cca 80 osob. V případě příznivého počasí je pro větší počet osob možnost hudebních produkcí na nádvoří zámku nebo v zámecké zahradě. Výstavy – ojedinělé empírové schodiště spolu s krytými arkádami nebo samostatná sala terrena skýtají mnoho

příležitostí k pořádání nejrůznějších výstav.

Nabídka dalších služeb: • • • • •

prohlídky s průvodci v kostýmech šermířská vystoupení catering ohňostroje parkování na uzavřeném nádvoří zámku • pronájem párty stanu (10 x 30 m nebo 2 ks 10 x 15 m) a veškerého vybavení do párty stanu

Kontakt: Adresa: Hradní 6, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 452241 Fax: (+420) 516 454 605 E-mail: info@zamekboskovice.cz www.zamekboskovice.cz

Zámecký skleník Zámecký skleník byl postaven v letech 1826–1829 na místě panských ovčínů. Byl určen pro pěstování teplomilných rostlin a sloužil jako oranžerie. V průběhu válečných let zchátral, opraven byl v roce 1953 pro kulturní účely. Další kompletní rekonstrukcí prošel v roce 2002. Nyní patří zařízení městu Boskovicím. Budova skleníku se nachází nedaleko zámku v prostředí rozlehlého parku. V prostorách Zámeckého skleníku se mohou konat svatební hostiny, plesy, kulturní, společenské či firemní akce. Důstojný interiér je doplněný nábytkem, který lze uspořádat do různých úprav podle typu akce. V blízkosti skleníku lze také uspořádat venkovní svatební obřad pod širým nebem.

Saal und Vorsaal – max. 80 Personen Saal, Vorsaal und Speisesaal – max. 130 Personen Hof Ganzes Schloss Die einzelnen Mietungen können auch kombiniert werden – z.B. Abendessen in den Schlossräumlichkeiten und abendliches Beisammensein im Salla Terrena. Hochzeiten – Die Trauungen finden immer am letzten Samstag im Monat in den kürzlich rekonstruierten Räumen der ursprünglichen Salla Terrena statt. Der Raum ist mit dem Garten verbunden, in dem ein Party-Zelt aufgestellt werden kann. Im Preis kann das Fotografieren im Schlossgarten und in Räumlichkeiten (4 Räume) einbegriffen sein. Es kann im Schloss auch ohne Trauung vor Ort fotografiert werden. Empfänge, Bankette und Stehempfänge – für gesellschaftliche Treffen bieten wir Ihnen Räumlichkeiten für ca. 100 Personen im Saal im historischen Komplex oder in der Salla Terrena mit der Möglichkeit, diese mit dem Schlossgarten zu verbinden. Konzerte – in den inneren Räumlichkeiten des Schlosses (z.B. im Saal) besteht die Möglichkeit, Konzerte für bis zu ca. 150 Personen oder im Kam-

mermilieu der Salla Terrena für bis zu 80 Personen zu veranstalten. Bei gutem Wetter besteht die Möglichkeit, für eine größere Personenanzahl die musikalischen Veranstaltungen im Hofe des Schlosses oder im Schlossgarten zu präsentieren. Ausstellungen – das einzigartige Treppenhaus im Empirestil bietet gemeinsam mit den geschlossenen Arkaden oder der eigenständigen Salla Terrena vielerlei Gelegenheiten, um verschiedenartigste Ausstellungen zu veranstalten.

Angebot weiterer Leistungen: • Führungen mit Begleitern in Kostümen • Auftritte von Fechtern • Catering • Feuerwerke • Parkmöglichkeit im geschlossenen Schlosshof • Vermietung eines Party-Zeltes (10 x 30 m oder 2 Stück 10 x 15 m) sowie jegliche Ausstattung für das Party-Zelt

Kontakt: Adresse: Hradní 6, Boskovice Telefon: (+420) 516 452241 Fax: (+420) 516 454 605 E-Mail: info@zamekboskovice.cz www.zamekboskovice.cz

Komerční pronájmy:

Kontakt:

Das Schlossglashaus

Velký sál – stolová úprava (120 míst), divadelní úprava (224 míst, galerie 16 míst), konferenční úprava (120 míst, galerie 16 míst); pódium; zařízení pro velkoplošnou projekci; wi-fi.

Kulturní zařízení města Boskovice Adresa: Hradní 5, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 456 460 (+420) 516 802 277 E-mail: kultura@boskovice.cz www.kzmb.cz

Das Schlossglashaus wurde in den Jahren 1826-1829 an der Stelle von herrschaftlichen Schafställen errichtet. Es wurde für die Züchtung von thermophilen Pflanzen erbaut und diente als Orangerie. Im Laufe der Kriegsjahre verfiel es, repariert wurde es im Jahre 1953 für kulturelle Zwecke. Es durchlief eine weitere komplette Rekonstruktion im Jahre 2002. Momentan gehört die Anlage der Stadt Boskovice. Das Gebäude

47


Židovské město / Jüdische Stadt

des Glashauses befindet sich unweit des Schlosses in der Umgebung des ausgedehnten Parks. In den Räumen des Schlossglashauses können Hochzeitsfeiern, Bälle sowie kulturelle, gesellschaftliche oder Firmenveranstaltungen stattfinden. Das ehrwürdige Interieur wird durch Möbel ergänzt, die sich entsprechend der Veranstaltungsart verschiedenartig positionieren und gestalten lassen. In der Nähe des Glashauses können ebenfalls Trauungen unter freiem Himmel veranstaltet werden.

Synagoga Boskovice / Synagoge Boskovice

Hrad Boskovice Přímo nad městem a areálem zámku Boskovice se vypíná romantická zřícenina goticko renesančního hradu. Historie hradu se začala psát v polovině 13. století. Tehdy patřil do majetku rodu pánů z Boskovic, kteří hrad i panství vlastnili až do konce 14. století. Dále byl hrad v držení několika rodů – mimo jiné pánů z Kunštátu či Dietrichsteinů. V 18. století bylo však sídlo postupně opuštěno, došlo ke stržení střech a zdivo bylo rozebíráno na stavbu budov ve městě. V současné době je hrad v majetku rodiny Mensdorff-Pouilly. Z původně mohutné stavby se dochovalo torzo hradního paláce, nabízející impozantní výhled do zdejší malebné krajiny. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna s dřevěným šlapacím kolem, jediným funkčním v republice. Pro individuální kulturní či společenské akce (oslavy, setkání, rauty, svatby apod.) si lze pronajmout části nebo celý areál hradu .

Kontakt: Adresa: Hradní 7, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 452 043, (+420) 732 546 942 E-mail: hrad@hradboskovice.cz, www.hradboskovice.cz

Židovské město Uzavřené židovské město vzniklo po roce 1727, i když Židé se v Boskovicích usazovali patrně už o pár století dříve. Město bylo odděleno bránami a několika řetězy, stálo zde asi 100 domů. Jejich vzhled poznamenaly četné požáry a situace po deportaci Židů způsobila další chátrání a likvidaci domů. Z dnešních 79 domů je dvacet památkově chráněno jako výjimečný urbanistický celek spolu s dalšími objekty – kašnou, masnými krámy a bránou. Mezi významné památky židovského města patří: Židovský hřbitov – řadí se k nejrozsáhlejším v České republice, je památkově chráněn. Synagoga maior – jediná zachovaná synagoga v  boskovickém židovském městě, její základní část pochází z roku 1639. V letech 1989–2001 prošla celkovou stavební rekonstrukcí. Je zde umístěna stálá muzejní expozice „Židovské město v Boskovicích“.

48

Raumangebot zur Vermietung:

Kontakt:

Großer Saal – Tafelanordnung (120 Plätze), Theatergestaltung (224 Plätze, Galerie 16 Plätze), Konferenzgestaltung (120 Plätze, Galerie 16 Plätze); Podium; Ausstattung für eine großflächige Projektion, Wi-Fi

Kulturelle Anlagen der Stadt Boskovice (Kulturní zařízení města Boskovice) Hradní ul. 5, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 456 460 (+420) 516 802 277 E-Mail: kultura@boskovice.cz www.kzmb.cz

Die Burg Boskovice Direkt über der Stadt und dem Gelände des Schlosses Boskovice überragt die romantische Ruine der Renaissance-gotischen Burg die Umgebung. Die Geschichte der Burg begann im 13. Jahrhundert. Damals gehörte sie zu dem Besitz des Geschlechts der Herrscher von Boskovice, die sowohl die Burg, als auch das Herrschaftsgut bis Ende des 14. Jahrhundert besaßen. Fortan gehörte die Burg verschiedenen weiteren Geschlechtern – unter anderem den Herrschern von Kunštát oder den Dietrichsteinern. Im 18. Jahrhundert wurde dieser Sitz jedoch allmählich verlassen, es kam zu einem Einsturz der Dächer und das Mauerwerk wurde zum Bau von Gebäuden in der Stadt auseinandergenommen. Gegenwärtig zählt die Burg zum Besitz der Familie Mensdorff-Pouilly. Von dem ursprünglich mächtigen Bau ist nur noch der Torso des Burgpalastes erhalten geblieben, der einen eindrucksvollen Ausblick auf die hiesige malerische Landschaft bietet. Eine technische Besonderheit stellt der 26 Meter tiefe Brunnen dar, der durch ein hölzernes Tretrad angetrieben wird, was wiederum das einzige funktionstüchtige seiner Art in der Tschechischen Republik darstellt. Für individuelle, kulturelle oder gesellschaftliche Veranstaltungen (Feierlichkeiten, Treffen, Empfänge, Hochzeiten u. ä.) können Teile oder das gesamte Burggelände gemietet werden.

Kontakt: Adresse: Hradní 7, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 452 043, (+420) 732 546 942 E-Mail: hrad@hradboskovice.cz, www.hradboskovice.cz

Jüdische Stadt Die geschlossene jüdische Stadt entstand nach dem Jahre 1727, obwohl sich die Juden offensichtlich bereits um einige Jahrhunderte früher in Boskovice niedergelassen hatten. Die Stadt wurde mit Hilfe von Toren und einigen Ketten


Zámecká zahrada / Schlossgarten

Boskovice Ve Western Parku / Im Western Park

Brno

židovské město je možné navštívit s průvodcem, který poskytne výklad o historii a životě židů v Boskovicích. Součástí může být také prohlídka synagogy maior, židovské rituální lázně mikve a židovského hřbitova. Délka kompletní prohlídky je cca 120 minut.

Kontakt: MIS Boskovice a IC Boskovicko Adresa: Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 488 677, (+420) 736 264 116 Fax: (+420) 516 453 253, E-mail: informace@boskovice.cz www.boskovice.cz, www.regionboskovicko.cz

abgetrennt, es standen hier etwa 100 häuser. Ihr Aussehen wurde durch zahlreiche Brände geprägt und die Entwicklung nach der Deportation der Juden verursachte einen weiteren Verfall sowie das Abreißen von häusern. Von den heutigen 79 häusern sind 20 als außergewöhnlicher städtischer komplex gemeinsam mit weiteren Objekten – dem Brunnen, den Fleischereien und dem Tor – denkmalgeschützt. Zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten der jüdischen Stadt gehören: Der Jüdische Friedhof – zählt zu den ausgedehntesten in der Tschechischen republik, ist denkmalgeschützt. Maior-Synagoge – die einzige erhaltene Synagoge in der jüdischen Stadt von Boskovice, ihr hauptbestandteil stammt aus dem Jahre 1639. In den Jahren 1989-2001 durchlief sie eine komplexe Baurekonstruierung. hier gibt es ebenfalls die ständige Ausstellung „Die jüdische Stadt in Boskovice“. Die jüdische Stadt kann mit einem Begleiter, der einen Abriss über die Geschichte und das Leben der Juden in Boskovice erzählt, besucht werden. Einen Teil hiervon kann auch die Besichtigung der Maior-Synagoge, des jüdischen rituellen Tauchbads Mikve sowie des jüdischen Friedhofs darstellen. Die Dauer der gesamten Besichtigung beträgt etwa 120 Minuten.

Kontakt: MIS Boskovice und IC Boskovicko Adresse: Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 516 488 677, (+420) 736 264 116 Fax: (+420) 516 453 253, E-Mail: informace@boskovice.cz www.boskovice.cz, www.regionboskovicko.cz

DEr WESTErn-PArk BOSkOVICE

Zábavní přírodní park vybudovaný ve stylu Divokého západu. nabízí celodenní programy a atrakce pro děti i dospělé, saloony s nabídkou specialit šéfkuchaře, obchůdky se suvenýry, indiánský tábor nebo scenerie Divokého západu. V amfiteátru se konají představení na koních. nově postavený hotel poskytuje ubytování v apartmánech pro náročnější klientelu. Sruby nebo tee-pee nabízí možnost netradičního ubytování. Pořádají se zde také programy určené pro školní výlety, firemní akce či rodinné a společenské akce šité na míru zákazníkovi. Další programy zahrnují country bály s výukou tanců, noční představení koňské show nebo kabaret v Saloonu. Součástí přírodního parku je působivá scenerie starého vytěženého pískovcového lomu. V bývalém lomu je také umístěná expozice Ztracený svět – cesta do pravěku. Ve Western parku Boskovice je možné po celý rok pořádat svatby. Církevní či civilní obřad na místě pode vlastního výběru (v kostelíku, u jezírka aj.) lze doplnit svatební hostinou pořádanou venku či v Saloonu (kapacita 160 míst), programy a soutěžemi ve westernovém stylu a ubytováním přímo ve Westernovém městečku. Svatba může být také stylová – v kostýmech, s jízdou v kočáře apod.

Der natürliche Vergnügungspark wurde im Stil des Wilden Westens erbaut. Er bietet ganztägige Programme und Attraktionen für kinder sowie Erwachsene, Saloons mit Spezialitäten des Chefkochs, kleine Geschäfte mit Souveniren, Indianerlager oder Szenen aus dem Wilden Westen. Im Amphitheater finden Pferdevorstellungen statt. Das neu errichtete hotel bietet Unterkünfte und Appartements für das anspruchsvollere klientel. Blockhäuser oder Tipis bieten auch die Möglichkeit, einmal nicht traditionell zu übernachten. Es werden hier ebenfalls Programme für Schulausflüge, Firmenveranstaltungen oder Familien- und gesellschaftliche Veranstaltungen maßgeschneidert für den kunden zusammengestellt. Weitere Programme umfassen Country-Bälle mit Tanz-Workshops, nächtliche Pferdeshows oder kabaretts im Saloon. Einen Teil des naturparks stellen die eindrucksvollen Szenen im alten, damals zur Förderung genutzten Sandsteinbruch dar. Im ehemaligen Bruch gibt es ebenfalls eine Ausstellung mit dem Titel „Die verlorene Welt – eine reise in die Urzeit“. Im Western-Park Boskovice können ganzjährig hochzeiten veranstaltet werden. kirchliche oder standesamtliche Trauungen an einem Ort nach eigener Wahl (in der kleinen kirche, am See u.a.) können durch eine hochzeitsfeier, die draußen oder im Saloon (kapazität ca. 160 Plätze) stattfinden kann, durch Programme und Wettbewerbe im Western-Stil sowie eine Unterkunft direkt in der Westernstadt ergänzt werden. Die hochzeit kann auch stilmäßig organisiert werden – in kostümen, mit einer kutschfahrt u.ä.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: komenského 50, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 737 000 000 E-mail: info@westernove-mestecko.cz, www.westernpark.cz

Adresse: komenského 50, 680 01 Boskovice Telefon: (+420) 737 000 000 E-Mail: info@westernove-mestecko.cz, www.westernpark.cz

WESTErn PArk BOSkOVICE

49


Znojmo Znojmo

ZnOJMO

ZnOJMO Území města bylo osídleno již v prehistorii. V období velkomoravském se na protějším ostrohu rozkládalo jedno z největších velkomoravských hradišť. V 11. století založil kníže Břetislav na skalnatém ostrohu nad řekou Dyjí hrad. V podhradí se rozkládalo několik samostatných osad, které byly postupně sloučeny v město. To pak český král Přemysl Otakar I. kolem roku 1226 povýšil na město královské. Velký rozkvět nastal ve 14. století. Znojmo mělo již dlážděné ulice, vodovod a dva špitály, čímž se v  tehdejší době mohlo pochlubit málokteré město českého království. Znojmo zasáhly i napoleonské války – poprvé v  roce 1805, kdy tudy prošli rusové i Francouzi před bitvou u Slavkova, a opět roku 1809, kdy se v blízkosti Znojma odehrála bitva mezi rakouskými a francouzskými vojsky. 19. století je ve Znojmě charakterizováno rozvojem především průmyslu keramického a dále potravinářského, speciálně konzervárenského. Díky příznivým klimatickým podmínkám a zeměpisné poloze se zde daří zemědělským plodinám, především vinné révě, s jejímž pěstováním se započalo již ve velkomoravském  období. kromě vinařství zde bylo velmi rozvinuto též ovocnářství. Znojmo se stalo proslulé rovněž okurkami, jejichž pěstování na Znojemsku sahá až do 16. století. V roce 1971 bylo historické jádro města pro četnost památkově chráněných objektů vyhlášeno městskou památkovou rezervací.

Nejvýznamnější památky: Znojemské podzemí – několikapodlažní podzemní labyrint chodeb, jehož vznik se datuje do středověku, se rozkládá v desítkách kilometrů pod celým středověkým městem. Zpřístupněna je prohlídková trasa dlouhá cca 1 km, v současné době se připravuje rozšíření návštěvnického okruhu o tzv. adrenalinovou trasu. Rotunda sv. Kateřiny – národní kulturní památka. románská rotunda byla postavena v roce 1037 jako velkofarní kostel. Její jedinečnost spočívá ve  zobrazení světských

50

scén (nejspíše povolání Přemysla Oráče na trůn, portréty údělných knížat z rodu Přemyslovců) vedle náboženských motivů. Fresky byly vymalovány r. 1134.

Kontakt: Turistické informační centrum Znojmo Adresa: Obroková 10, 669 02 Znojmo Tel.:(+420) 515 222 552 Fax.: (+420) 515 222 552 E-mail: tic@beseda.znojmo.cz www.znojmocity.cz

Das Gebiet der Stadt wurde bereits in der Vorgeschichte besiedelt. Zur Zeit des Großmährischen reiches entstand auf dem gegenüberliegenden Vorsprung eine der größten großmährischen Burgstätten. Im 11. Jahrhundert gründete der Fürst Břetislav auf dem felsigen Vorsprung über dem Fluss Thaya eine Burg. In der Vorburg befanden sich einige eigenständige Siedlungen, die allmählich zu einer Stadt vereint wurden, und diese wurde vom böhmischen könig Přemysl Otakar I. um das Jahr 1226 zu einer königlichen Stadt erhoben. Eine große Blütezeit erlebte die Stadt im 14. Jahrhundert. Znojmo verfügte bereits über gepflasterte Straßen, Wasserleitungen und zwei krankenhäuser, womit sich zu der damaligen Zeit nur sehr wenige Städte im böhmischen königreich rühmen konnten. Znojmo war ebenfalls von den napoleon-kriegen betroffen, und zwar im Jahre 1809, als in der nähe von Znojmo eine Schlacht zwischen den österreichischen und französischen Armeen stattfand. Das 19. Jahrhundert wird in Znojmo durch die Entwicklung vor allem der keramik- als auch Lebensmittelindustrie geprägt, insbesondere des konservierungswesens. Dank der günstigen klimatischen Bedingungen sowie seiner geographischen Lage gedeihen hier Industriepflanzen, vor allem Weinreben, mit deren Zucht bereits zur Zeit des Großmährischen reiches begonnen wurde. neben dem Weinbau war hier ebenfalls der Obstbau weit entwickelt. Znojmo wurde auch durch die Gurken berühmt, deren Züchtung in dem Gebiet von Znojmo bereits bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. Im Jahre 1971 wurde der historische Stadtkern aufgrund von zahlreichen denkmalgeschützten Objekten zu einem städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt.

Bedeutende Sehenswürdigkeiten: Der Untergrund von Znojmo – das mehrgeschossige Labyrinth von Gängen, dessen Entstehung auf das Mittelalter zurückgeht, breitet sich auf Dutzenden von kilometern unter der gesamten mittelalterlichen Stadt aus. Eine Besichtigungsstrecke von ca. 1 km ist zugänglich, momentan findet eine Umgestaltung statt, um den Besucherrundgang um eine sog. Adrenalinstrecke zu erweitern.

Die Rotunde der Heiligen Kateřina – nationales kulturdenkmal. Die romanische rotunde wurde im Jahre 1037 als Pfarrkirche erbaut. Seine Einzigartigkeit beruht auf der Abbildung von weltlichen Szenen (wahrscheinlich die Einberufung von Přemysl Oráč auf den Thron, Portraits von Teilfürsten aus dem Geschlecht der Přemysliden) neben religiösen Motiven. Die Fresken wurden im Jahre 1134 gemalt.


Plovárna Louka a Loucký klášter / Schwimmbad in Louka, das Kloster Louka

Kontakt: Touristeninformationszentrum (Turistické informační centrum) Znojmo Obroková 10, 669 02 Znojmo

Tel.:(+420) 515 222 552 Fax.: (+420) 515 222 552 E-mail: tic@beseda.znojmo.cz www.znojmocity.cz

Das Kloster Louka in Znojmo

Děkanský chrám Sv. Mikuláše / Dekankirche zum Hl. Nikolaus

Loucký klášter ve Znojmě Premonstrátský klášter v Louce založil znojemský údělný kníže Konrád Ota společně se svojí s matkou Marií v roce 1190. Po husitských válkách, při nichž byl klášter 1425 vypleněn husitskými vojsky, začala jeho přestavba. V  době reformací se roku 1573 ujímá opatského úřadu vychovatel císaře Rudolfa II. Šebastián Freytág z Čepiroh. Do historie Znojemska se nesmazatelně zapsal jako zakladatel tradice pěstování okurek. Za jeho nástupce Šebastiána II. Fuchse Bádenského byla v Louce založena knihtiskárna. Osmnácté století znamenalo pro klášter nejen vyvrcholení jeho stavební aktivity v podobě velkolepé novostavby, ale též jeho konec, způsobený josefínskými reformami roku 1784. Po zrušení kláštera se v  nedokončených novostavbách usídlilo císařské vojsko, později c. k. ženijní akademie. Od roku 1869 až do roku 1993 byl celý areál nepřetržitě využíván jako kasárna. V současné době sídlí v části kláštera akciová společnost ZNOVÍN ZNOJMO, která v rekonstruovaných prostorách rozvíjí Vinařský turistický program. V rámci prohlídky s průvodcem je možné zhlédnout vinařsko-bednářské muzeum, štukové sály, obrazovou galerii, historické sklepení s uloženými lahvemi vín i románskou kryptu. Během roku se v prostorách kláštera konají mnohé kulturní i tematicky zaměřené akce.

Komerční pronájmy: Přímo v Louckém klášteře se nabízí komplexní servis pro pořádání konferencí, firemních prezentací, školení nebo kurzů s doprovodným vinařským programem, rautů, řízených degustací, přednášek a ochutnávek. Veškeré prostory se pronajímají také pro rodinné oslavy, promoce, svatby a další slavnostní příležitosti. Malý štukový sál – kapacita 100 osob Velký štukový sál – kapacita 250 osob Oba barokní štukové sály lze pronajmout i dohromady - vhodné pro větší akce; kapacita až 300 osob; k dispozici 75 stolů ze světlého dřeva, 300 židlí ze stejného materiálu.

Dřevěný salonek – kapacita 100 osob. Velká galerie – kapacita 60 osob. Degustační místnost – kapacita 30 osob. Červený salonek – kapacita 30 osob. Sklepy – jedinečný prostor klenutých klášterních sklepů; kapacita 150 osob; ochutnávky vín až pro 120 osob najednou.

Další služby: • občerstvení nebo catering – provozovatel poskytuje kontakt na odpovídající firmy • ozvučení, promítání firemních prezentací, hudba, rytířské souboje

Das Prämonstratenserkloster in Louka wurde vom Teilfürsten Konrád Ota gemeinsam mit seiner Mutter Marie im Jahre 1190 gegründet. Nach den Hussiten-Kriegen, bei denen das Kloster im Jahre 1425 von den hussitischen Armeen ausgeplündert wurde, begann dessen Umbau. Zu der Zeit der Reformation übernahm im Jahre 1573 der Erzieher des Kaisers Rudolf II. Šebastián Freytág z Čepiroh die Funktion als Abt. In die Geschichte ging er zweifelsohne als Begründer der Gurkenzucht ein. Unter seinem Nachfolger Šebastián II. Fuchs Bádenský wurde in Louka eine Buchdruckerei gegründet. Das achtzehnte Jahrhundert bedeutete für das Kloster nicht nur einen Höhepunkt bezüglich dessen Bauaktivitäten in Form von einem großartigen Neubau, sondern auch dessen Ende, und dies infolge der Josefiner Reformen im Jahre 1784. Nach der Auflösung des Klosters ließ sich in den nicht fertiggestellten Neubauten die kaiserliche Armee nieder, später die Pionierakademie. Von 1869 bis 1993 wurde das gesamte Gelände ohne Unterbrechung als Kaserne verwendet. Zur Zeit nennt die Gesellschaft ZNOVÍN ZNOJMO einen Teil des Klosters ihr Zuhause, die in den rekonstruierten Räumen ein Weintouristikprogramm entwickelt. Im Rahmen einer Führung mit Begleitung ist es möglich, das Wein- und Böttchermuseum, die Stucksäle, die Gemäldegalerie, die historischen Kellerräume mit archivierten Weinflaschen sowie eine romanische Krypta zu besichtigen. Im Laufe des Jahres finden in den Räumlichkeiten des Klosters viele kulturelle und thematisch ausgelegte Veranstaltungen statt.

Kommerzielle Vermietung: Direkt im Kloster Louka wird ein komplexer Service für die Veranstaltung von Konferenzen, Firmenpräsentationen, Schulungen oder Kursen mit begleitendem Weinprogramm, Banketts, geleiteten Weinverkostungen, Vorträgen und freien Verkostungen angeboten. Jegliche Räumlichkeiten können auch für Familienfeiern, Promotionen, Hochzeiten und weitere feierliche Gelegenheiten gemietet werden. Kleiner Stucksaal – Kapazität 100 Personen Großer Stucksaal – Kapazität 250 Personen Beide barocken Stucksäle können auch zusammen gemietet werden – geeignet für größere Veranstaltungen; Kapazität bis zu 300 Personen;

zur Verfügung stehen 75 Tische aus hellem Holz, 300 Stühle aus dem gleichen Material Hölzerner Saal – Kapazität 100 Personen Große Galerie – Kapazität 60 Personen Verkostungsraum – Kapazität 30 Personen Roter Salon – Kapazität 30 Personen Keller – einzigartiger Raum mit klösterlichen Gewölbekellern; Kapazität 150 Personen; Weinverkostungen für bis zu 120 Personen auf einmal

Weitere Service-Leistungen: • Imbiss oder Catering – der Betreiber übergibt Kontakt an eine entsprechende Catering-Firma • Tontechnik, Vorführung von Firmenpräsentationen, Musik, Ritterkämpfe

51


Brno

Znojmo

Prostory Znovínu v Louckém klášteře / räumlichkeiten von Znovín im kloster Louka

WEInTOUrISTIkPrOGrAMM VInAřSký TUrISTICký PrOGrAM Umožňuje zájemcům poznat, kde se vinná réva pěstuje, kde se zpracovávají hrozny a kde zraje víno v lahvích. V rámci programu je možné navštívit vinici Šobes v Podmolí – perlu mezi vinicemi – nebo vinohrad Staré vinice v havraníkách a přímo na stánku mezi keři vinné révy ochutnat výrobky Znovínu. Součástí programu je návštěva křížového sklepa v Příměticích a již zmiňovaného Louckého kláštera. krajovou gastronomii ve spojení se znovínským vínem je možné ochutnat v Moravském sklípku v Šatově. Program Znovín walking pro milovníky procházek přírodou nabízí detailně popsané trasy spojující zajímavá místa Vinařského turistického programu.

Kontakt: Provozovatel: ZnOVín ZnOJMO, a. s., Šatov 404, 671 22 Adresa: Loucký klášter, Loucká, 669 02 Znojmo Telefon: (+420) 515 267 458 (návštěvnické centrum, prohlídky), (+420) 602 193 492 E-mail: spravce@znovin.cz (pronájmy), nc@znovin.cz, www.znovin.cz

nárODní PArk PODyJí nP Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině. na rakouské straně na něj navazuje nationalpark Thayatal. Oblast se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou hluboce zaříznutých meandrů, skalních stěn, kamenných moří a nivních luk podél Dyje. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. nP Podyjí je možné navštívit i s kvalifikovanými průvodci.

Kontakt: Správa národního parku Podyjí Adresa: na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo Telefon:(+420) 515 282 240, Fax.: (+420) 515 282 241, E-mail: info@nppodyji.cz

Interessenten können hierdurch erfahren, wo die Weinreben gezüchtet werden, wo die Trauben verarbeitet werden und wo der Wein in den Flaschen reift. Im rahmen des Programms besteht die Möglichkeit, den Weinberg Šobes in Podmolí – eine Perle unter den Weinbergen – oder auch den Weinberg Staré vinice in havraníky zu besuchen und direkt am Stand zwischen den Weinrebensträuchen die Produkte von Znovín zu kosten. Ein Teil des Programmes ist ebenfalls der Besuch des kreuzkellers in Přímětuce sowie des bereits erwähnten klosters Louka. Die örtliche Gastronomie in Verbindung mit dem Znovín-Wein kann im Mährischen keller (Moravský sklípek) in Šatov probiert werden. Das Programm Znovín Walking für Liebhaber von Spaziergängen durch die natur bietet ausführlich beschriebene Strecken, die interessante Orte innerhalb des Weintouristikprogramms verbinden.

Kontakt: Betreiber: ZnOVín ZnOJMO, a. s., Šatov 404, 671 22 Adresse: Loucký klášter, Loucká, 669 02 Znojmo Telefon: (+420) 515 267 458 (Besucherzentrum, Führungen), (+420) 602 193 492 E-Mail: spravce@znovin.cz (Vermietungen), nc@znovin.c, www.znovin.cz

DEr nATUrSChUTZPArk PODyJí Der naturschutzpark Podyjí ist ein Beispiel für ein außerordentlich gut erhaltenes Flusstal in einer reichhaltig bewaldeten Landschaft. Auf der österreichischen Seite schließt der nationalpark Thayatal an. Das Gebiet wird durch außergewöhnliche Szenerien geprägt, die durch das bunte Mosaik an tief einschneidenden Mäandern, Felsenwänden, Steinmeeren und Flurwiesen entlang des Flusses Dyje (Thaya) gebildet werden. Für das Gebiet sind die außerordentliche Vielfältigkeit der hier vorkommenden Pflanzen- und Tierarten sowie ihre hohe konzentration auf einer relativ kleinen Fläche charakteristisch. Das naturschutzgebiet kann ebenfalls mit qualifizierten Begleitern besucht werden.

Kontakt: Verwaltung des nationalparks Podyjí (Správa národního parku Podyjí) Adresse:na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo Tel.:(+420) 515 282 240, Fax.: (+420) 515 282 241 , E-Mail: info@nppodyji.cz

Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí

Besucherzentrum der Verwaltung des Nationalparks Podyjí Návštěvnické středisko Správy NP Podyjí

Adresa: 671 02 čížov 176 Telefon: (+420) 515 291 630, E-mail: infocentrum@nppodyji.cz

Adresse: 671 02 čížov 176, Telefon: (+420) 515 291 630 E-Mail: infocentrum@nppodyji.cz

52


Pálava Pálava Pavlovské vrchy / Die Pavlov-Berge

PAVLOVSké VrChy

DIE PAVLOV-BErGE

Pavlovské vrchy, ze všech stran obklopené úrodnými vinicemi, patří se svými bělostnými vápencovými skalami, dubovými háji, zříceninami gotických hradů, jedinečnou architekturou historického Mikulova i vinnými sklepy v okolních obcích k nejznámějším a nejnavštěvovanějším místům české republiky. Toto vše spolu se suchým a teplým podnebím propůjčuje pálavské krajině téměř středomořský ráz. Pálava leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Své jméno získala podle staršího českého jména vinařské vsi Pavlov. Mezi dnešními Dolními Věstonicemi a Pavlovem existovala pravěká tábořiště lovců mamutů, po nichž zbyly nejen skládky mamutích kostí a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše. Právě v této oblasti se objevili první zemědělci, na návrší nad levým břehem Dyje nedaleko od zaniklého Mušova existoval v 2. století římský vojenský tábor, na nedalekém Pohansku u Břeclavi bylo jedno z významných středisek Velkomoravské říše, zatímco ve středověku patřil Mikulov k nejvýznamnějším moravským městům a dodnes zůstává střediskem moravského vinařství. navzdory intenzivnímu lidskému vlivu však na svazích Pavlovských vrchů i v členité pahorkatině Milovického lesa uprostřed obdělávané krajiny zůstaly zachovány cenné partie přírodní krajiny, které skýtají útočiště četným vzácným rostlinám a živočichům. Pálava tak se svým okolím představuje dobrý příklad vyváženého vztahu mezi člověkem a přírodou, jehož výsledkem je malebná kulturní krajina. k ochraně přírodních a kulturních hodnot Pavlovských vrchů a jejich okolí byla v roce 1976 na území o rozloze 83 km2 zřízena chráněná krajinná oblast Pálava. O deset let později se stala třetím místem v dnešní české republice, které se v rámci programu člověk a biosféra stalo biosférickou rezervací UnESCO. Celá chráněná krajinná oblast je na seznamu evropsky významných ptačích území a stala se též ptačí oblastí celoevropské soustavy natura 2000. To vše dokládá, jak mimořádné postavení zaujímá tento malý kousek přírody a krajiny v čr. Oblast Pavlovských vrchů je vhodná pro uspořádání setkání či firemní akce s  programem pod širým nebem v jedinečném prostředí – přechod Pálavy, možnost vodních sportů na novomlýnských nádržích, ochutnávka vín v obci Pavlov aj.

Die Pavlov-Berge, die von allen Seiten von fruchtbaren Weinbergen umgeben sind, gehören dank ihrer schneeweißen kalkfelsen, den Eichenhainen, den ruinen gotischer Burgen, der einmaligen Architektur der historischen Stadt Mikulov sowie dank der Weinkeller in den umliegenden Gemeinden zu den bekanntesten und meistbesuchten Orten in der Tschechischen republik. Dies alles in Verbindung mit dem trockenen und warmen klima verleiht der PálavaLandschaft beinahe einen Mittelmeer-Charakter. Seinen namen erhielt Pálava von der älteren tschechischen Bezeichnung eines Weindorfes namens Pavlov. Die region Pálava liegt inmitten einer uralten kulturlandschaft in Südmähren, die zu den am längsten besiedelten Orten auf dem tschechischen Gebiet gehört. Zwischen dem heutigen Ort Dolní Věstonice und Pavlov gab es ein uraltes Lager zur Jagd von Mammuten, von dem nicht nur eine Lagerstätte mit Mammutknochen und überresten von Feuerstellen übrig blieben, sondern auch die weltbekannte Venus von Dolní Věstonice. Gerade in diesem Gebiet tauchten die ersten Landwirte auf, auf der Anhöhe oberhalb des linken ThayaUfers unweit des ehemaligen Ortes Mušov gab es im zweiten Jahrhundert ein römisches Armeelager, im nahen Pohansko bei Břeclav war eines der bedeutenden Zentren des Großmährischen reiches, während im Mittelalter Mikulov zu den bedeutendsten mährischen Städten gehörte und bis heute das Zentrum für den mährischen Weinbau darstellt. Trotz des intensiven Einflusses von Menschenhand blieben dennoch an den hängen der Pavlov-Berge sowie im vielgliedrigen hügelland des Milovice-Waldes inmitten von bestellten Feldern wertvolle Teile der natürlichen Landschaft erhalten, die für eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren einen Unterschlupf bietet. Pálava und dessen Umgebung stellen ein gutes Beispiel für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Menschen und der natur dar, dessen Ergebnis eine malerische kulturlandschaft ist. Zum Schutz von natürlichen und kulturellen Werten der Pavlov-Berge und deren Umgebung wurde im Jahre 1976 auf dem Gebiet mit einer Fläche von 83 km2 das naturschutzgebiet Pálava eingerichtet. Zehn Jahre später wurde es zum dritten Ort in der heutigen Tschechischen republik, der im rahmen des Programms Mensch und Biosphäre zu einem biosphärischen reservat von der UnESCO erklärt wurde. Das gesamte geschützte Landschaftsgebiet steht auf der Liste europäischer bedeutender Vogelgebiete und wurde ebenfalls zu einem Vogelgebiet des europaweiten Systems natura 2000. Dies alles belegt, was für eine außerordentliche Stellung dieses kleine Stück natur und Landschaft in der Tschechischen republik einnimmt. Das Gebiet um die Pavlov-Berge ist für die Durchführung von Treffen oder Firmenveranstaltungen mit Outdoor-Programm in einer einmaligen Umgebung geeignet – Durchquerung der region Pálava, Wassersportarten auf den Stauseen nové Mlýny, Weinverkostung in der Gemeinde Pavlov u.a.

PAVLOV Obec Pavlov, ležící na východním úpatí nejvyššího vrcholu Pálavy Děvína, proslavilo především víno, památky a archeologie. Už v 15. století byl Pavlov největší vinařskou obcí mikulovského panství. O bohatství zdejších vinařů svědčí nejlépe výstavné vinné sklepy s barokními štíty. Vinařská tradice je tu dodnes živá. V poslední době je Pavlov známý také díky zdejší přírodě a vodní rekreaci. Obec leží na území chráněné krajinné oblasti Pálava a v těsném sousedství třetí

53


náves v Pavlově s kostelem sv. Barbory / Dorfplatz in Pavlov mit der kirche zur hl. Barbara

PAVLOV

Pavlov s třetí novomlýnskou nádrží / Pavlov mit dem dritten Stausee von nové Mlýny

Brno

Pavlov

Die Gemeinde Pavlov liegt am östlichen Fuße des Berges Děvín (550 m über dem Meeresspiegel) und wurde besonders durch Wein, Denkmäler und Archäologie berühmt. Bereits im 15. Jahrhundert war Pavlov die größte Weinbaugemeinde innerhalb der Mikulov-herrschaft. Von dem reichtum der hiesigen Winzer zeugen am besten die Ausstellungsweinkeller mit barocken Giebeln. Die örtliche Weinbautradition ist bis heute lebendig. In letzter Zeit ist Pavlov ebenfalls dank der hiesigen natur und der mit dem Wasser verbundenen Erholungsmöglichkeiten bekannt geworden. Die Gemeinde liegt auf dem Gebiet der geschützten Landschaftszone Pálava und in direkter nachbarschaft zum dritten Stausee von nové Mlýny. Dieser ist besonders unter Segelsportlern und Anglern sehr beliebt. Die Anlegestelle für Jachten liegt am südlichen Ufer unweit der Gemeinde Pavlov.

Orea Wellness Hotel IRIS***

novomlýnské nádrže. Ta je oblíbena hlavně jachtaři a rybáři. Přístaviště jachet leží na jižním břehu nedaleko od Pavlova.

Orea Wellness Hotel IRIS*** Přátelský rodinný wellness hotel s působivým výhledem na vodní plochu Mušovského jezera a bělavé kopce Pavlovských vrchů má k dispozici 62 lůžek ve 25 pokojích. Všechny pokoje jsou moderně zařízeny, vybaveny televizory, telefony s přímou volbou, WI-FI, koupelnou a WC. hotel má vlastní restauraci s venkovní terasou s výhledem na zříceninu Dívčích hradů. Prožít zde lze dovolenou, relaxační víkend či romantický pobyt ve dvou a odpočinout si ve wellness centru.

Komerční pronájmy: Wellness hotel je také vhodným místem pro pořádání jakéhokoli druhu firemních akcí. V bezprostředním okolí se nachází dostatek prostorů vhodných pro aktivity v přírodě (louky, lesopark, vodní nádrž nové Mlýny). Pro programy pod střechou nabízí hotel tři plně vybavené konferenční místnosti s maximální kapacitou 50, 40, 30 osob.

Po dohodě je možné zajistit širokou škálu aktivit všeho druhu, nebo i komplexních programů „na klíč“.

Kontakt: Adresa: Wellness hotel IrIS*** Lužní 215, 692 01 Pavlov Telefon: (+420) 519 515 310 Fax: (+420) 519 515 314 E-mail: hotel.iris@vasstav.cz, www.hotel-iris.cz, www.vasstav.cz

Das freundliche Familien-Wellness-hotel mit einem beeindruckenden Ausblick auf die Wasseroberfläche des Mušov-Sees sowie auf die weißen hügel der Pavlov-Berge bietet 62 Betten in 25 Zimmern. Alle Zimmer sind modern eingerichtet sowie mit Fernseher, Telefon mit Direktwahl, WI-FI, Bad und WC ausgestattet. Das hotel beherbergt ein eigenes restaurant mit einer Außenterrasse mit Ausblick auf die ruine Dívčí hrady. Man kann hier einen Urlaub, ein Entspannungswochenende, einen romantischen Aufenthalt zu zweit oder das Wellness-Zentrum genießen.

Kommerzielle Vermietung: Das Wellness-hotel ist ebenfalls ein geeigneter Ort für die Durchführung von Firmenveranstaltungen jeglicher Art. In der unmittelbaren Umgebung gibt es genügend raum für OutdoorAktivitäten (Wiesen, Wald, Stausee nové Mlýny). Für Indoor-Programme bietet das hotel drei voll ausgestattete konferenzräume mit einer höchstkapazität von 50, 40, 30 Personen.

Allgemeine Vinothek Pavlov

nach Absprache ist es möglich, eine breite Skala von Outdoor- oder Indoor-Aktivitäten oder auch komplexe „schlüsselfertige“ Programme zusammenzustellen.

Kontakt: Adresse: Wellness hotel IrIS*** Lužní 215, 692 01 Pavlov Telefon: (+420) 519 515 310 Fax: (+420) 519 515 314 E-Mail: hotel.iris@vasstav.cz www.hotel-iris.cz, www.vasstav.cz

Pavlovská obecní vinotéka je umístěna v klenutém sklepení pod zdejší radnicí. kromě vinného archivu tu vzniklo i příjemné místo k posezení, kde lze degustovat vína od vinařů z Pavlova a mikroregionu Mikulovska, po domluvě i za účasti zkušeného sommeliéra. Sortiment nabízených vín vždy zastupuje několik vzorků od jednotlivých vinařů a je velmi široký. Vybrat si je možné jak lehčí jakostní a kabinetní vína, pozdní sběry a výběry, tak i speciality, třeba vína ledová a slámová. na vínech z Pavlova a okolí znalci oceňují především jejich originální svěžest, aromatičnost a kořenitost danou unikátním vápencovým podložím Pálavy. Dnes vinotéka rovněž slouží jako informační centrum a po předchozí domluvě je možná její návštěva i mimo běžnou otevírací dobu.

Die allgemeine Vinothek von Pavlov befindet sich in einem Gewölbekellerkomplex unter dem hiesigen rathaus. neben dem Weinarchiv entstand hier auch ein angenehmer Ort zum Beisammensitzen, an dem Weine von Winzern aus Pavlov sowie aus der Mikroregion Mikulovsko verkostet werden können, nach Absprache auch unter der Teilnahme eines erfahrenen Sommeliers. Im breiten Sortiment der angebotenen Weine gibt es mehrere Sorten von einzelnen Winzern. Es kann aus leichten Qualitäts- und kabinettweinen sowie Weinen mit dem Prädikat Spätlese und Auslese als auch aus Spezialitäten ausgewählt werden, wie zum Beispiel Eiswein und Strohwein. Die Weine aus Pavlov und dessen Umgebung werden vor allem für ihre Frische, ihr Aroma und ihren Wurzelgeschmack geschätzt, der durch die einzigartigen kalkunterlagen in der region Pálava bedingt ist. heutzutage dient die Vinothek ebenfalls als Informationszentrum und nach vorheriger Absprache kann sie auch außerhalb der gängigen öffnungszeiten besucht werden.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: na návsi 88, 692 01 Pavlov Telefon: (+420) 733 791 041, E-mail: obecni.vinoteka@seznam.cz www.obec-pavlov.cz

Adresse: na návsi 88, 692 01 Pavlov Telefon: (+420) 733 791 041, E-Mail: obecni.vinoteka@seznam.cz www.obec-pavlov.cz

Obecní vinotéka Pavlov

54


Baťův kanál Der Bata-Kanal

Výletní loď / Ausflugsschiff

Tato unikátní technická památka byla vystavěna v letech 1935–1938. Měla zajistit závlahový systém pro oblast Slovácka od obce rohatec až po Veselí nad Moravou a  sloužit k dopravě hnědého uhlí do Otrokovic pro Baťovy závody. na trase Baťova kanálu vznikla řada unikátních technických zařízení a silničních a hospodářských mostů. některé z těchto staveb byly zničeny za války, jiné dosloužily a  již nebyly obnoveny. část z  technických památek je nyní zrekonstruována. V současné době slouží vodní cesta Baťova kanálu pro rekreační plavbu od Otrokovic až do Skalice na Slovensku a na samostatných říčních úsecích na trasách kroměříž – Otrokovice a rohatec – hodonín. Provoz na Baťově kanálu začíná obvykle v dubnu, slavnostní „Odemykání plavební sezony“, spojené s kulturním programem, bývá vždy 1. května. k zimnímu spánku se vodní cesta ukládá při „Zamykání plavební sezony“ vždy 28. října. Za příznivého počasí jsou však půjčovny lodí v provozu i po tomto termínu. V  sezoně se na Baťově kanálu a  v  nejbližším okolí konají kulturní, zábavní a sportovní akce.

Komerční pronájmy a možnosti plaveb: Pronájmy lodí včetně nejrůznějších doprovodných programů, občerstvení a zajištění soukromých i firemních společenských setkání zajišťují jednotlivé půjčovny. Jejich nabídka se liší, veškeré informace a kontakty je možné získat prostřednictvím kanceláře Informačního centra Baťova kanálu. kvůli časové náročnosti plavby návštěvníci mnohdy sjíždějí jen část vodní cesty. Půjčovny lodí jsou rozmístěny po celé délce vodní

cesty, programy a plavby některých půjčoven na sebe dokonce navazují.

Dieses einzigartige technische Denkmal wurde in den Jahren 1935–1938 erbaut. Es sollte das Bewässerungssystem für das Gebiet der Mährischen Slowakei von der Gemeinde rohatec bis nach Veselí nad Moravou sicherstellen und zur Beförderung von Braunkohle nach Otrokovice für die Bata-Betriebe dienen. Auf der Strecke des Bata-kanals entstanden eine reihe von einzigartigen technischen Anlagen sowie Straßen- und Wirtschaftsbrücken. Einige dieser Bauten wurden während des krieges zerstört, andere waren nicht mehr in Betrieb oder wurden nicht mehr erneuert. Ein Teil der technischen Denkmäler ist mittlerweile rekonstruiert. Zur Zeit dient der Wasserweg des Bata-kanals zu Erholungsfahrten von Otrokovice bis nach Skalice in der Slowakei sowie auf eigenständigen Flussabschnitten auf den Strecken kroměříž-Otrokovice und rohatec-hodonín. Der Betrieb auf dem Bata-kanal beginnt für gewöhnlich im April, die feierliche „Eröffnung der Bootsfahrtsaison“ in Verbindung mit einem kulturellen Programm findet immer am 1. Mai statt. In den Winterschlaf wird der Wasserweg durch das „Abschließen der Bootsfahrtsaison“ gebracht, das immer am 28. Oktober stattfindet. Bei günstigen Wetterbedingungen sind jedoch die Bootsverleihe auch noch nach diesem Termin in Betrieb. Im Laufe der gesamten Saison finden auf dem Bata-kanal sowie in dessen unmittelbarer Umgebung kulturelle, Vergnügungs- und Sportveranstaltungen statt.

Malý motorový člun – zákazníci řídí sami; vodní cestou lze proplouvat podle svých představ; kapacita 4–12 osob.

Kommerzielle Vermietung und Bootsfahrtmöglichkeiten:

Pravidelné lodní linky – výletní plavba na velké lodi určené pro větší skupiny osob; na určité trase v kratším časovém rozsahu, např. 2–4 hodiny; možné dopravovat kola. Plaveb se zpravidla účastní i průvodce, který vypráví o historii i současnos-

Die Bootsvermietung einschließlich von Begleitprogrammen, Caterings und der Organisierung von gesellschaftlichen privaten oder Firmentreffen obliegt den einzelnen Verleihstationen. Ihr Angebot ist unterschiedlich, jegliche Informationen und kontakte können über das Büro

des Informationszentrums erfragt werden. Aufgrund eines höheren zeitlichen Aufwands fahren die Besucher häufig lediglich einen Teil des Wasserweges ab. Die Bootsverleihe befinden sich durchlaufend auf der gesamten Länge des Wasserweges, die Programme und Fahrten einiger Verleihstationen knüpfen sogar aneinander an.

55


Přístaviště ve Veselí na Moravě / Anlegestelle in Veselí na Moravě

Lodě k pronájmu / Boote zu vermieten

ti vodní cesty a dalších zajímavostech kolem ní. Plavby se dají kombinovat s návštěvou různých okolních památek, na přání je možné si na loď objednat jakýkoliv druh pohoštění. Výletní lodě – motorové prámy pro 30–60 osob; pronájmy či pravidelné lodní linky; vhodné pro firemní akce, školení, rodinné oslavy nebo svatby; bezbariérové; plně kryté. Na každé takovéto lodi jsou jako zkušená posádka kapitán a lodníci. Zákazníci si také mohou vybrat některý z již sestavených a osvědčených programů, kdy je plavba spojena např. s  ochutnávkou vína, specialit, návštěvou hvězdárny, vinného sklípku, památky či jiné zajímavosti. Hausbóty – vybaveny pro pohodlný pobyt většinou 4–5 osob, některé  mají kapacitu  8 či 12 osob. Půjčují se na prodloužené víkendy, často i na celotýdenní pobyty.

Kánoe – vyjížďky na meandry řeky Moravy; okolí vhodné pro stanování a táboření, ke koupání. Vodní cesta je otevřena i pro vlastníky soukromých lodí. Proplouvání kanálem omezuje jen provoz na plavebních komorách. Informační centrum Baťova kanálu poskytuje kompletní informace o: • nabídce lodí v  jednotlivých půjčovnách • pravidelných plavbách na celé délce kanálu • provozu na vodní cestě • možnostech trávení volného času v regionu.

Kontakt: Adresa: Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou Telefon, fax: (+420) 518 325 330 E-mail: abk@batacanal.cz www.batacanal.cz

Kleines Motorboot – die Kunden steuern selbst; der Wasserweg kann so je nach eigenen Vorstellungen durchfahren werden; Kapazität 4-12 Personen Regelmäßige Bootslinienfahrten – Erkundungsfahrt auf einem großen Schiff, ausgerichtet auf größere Gruppen; auf einer bestimmten Strecke in einem kleineren Zeitumfang, z.B. 2-4 Stunden; auf dem Schiff können Fahrräder transportiert werden. Bei den Fahrten ist in der Regel auch ein Begleiter an Bord, der über die Geschichte und die Gegenwart des Wasserweges sowie über weitere interessante Fakten rund um diesen Wasserweg erzählt. Die Fahrten können mit dem Besuch von verschiedenen Denkmälern in der Umgebung kombiniert werden, auf Wunsch kann ein Catering für das Boot bestellt werden. Ausflugsschiffe – motorisierte Prahmen für 30 – 60 Personen; Vermietung oder regelmäßige Linienfahrten; geeignet für Firmenveranstaltungen, Schulungen, Familienfeiern oder Hochzeiten; behindertengerecht; voll überdeckt. Auf jedem dieser Schiffe gibt es eine erfahrene Besatzung mit Kapitän und Schiffern. Die Kunden können ebenfalls eines der bereits zusammengestellten und bewährten Programme auswählen, bei denen die Fahrt z.B. mit einer Wein- oder Spezialitätenverkostung,

dem Besuch eines Planetariums, eines Weinkellers oder auch von Denkmälern und weiteren Sehenswürdigkeiten verbunden ist. Hausboote – ausgestattet für einen gemütlichen Aufenthalt von zumeist 4-5 Personen, einige mit einer Kapazität von 8-12 Personen. Sie werden für verlängerte Wochenenden und oft auch für einwöchige Aufenthalte gemietet. Kanus – Fahrten auf den Mäandern des Flusses Morava; die Umgebung eignet sich zum Zelten und um ein Lager aufzuschlagen; auch zum Schwimmen geeignet Der Wasserweg ist ebenfalls für Besitzer privater Boote geöffnet. Das Durchfahren des Kanals wird lediglich vom Betrieb der Schleusenkammern eingeschränkt. Das Informationszentrum zum Bata-Kanal bietet komplette Informationen zu: • dem Angebot an Booten in den einzelnen Verleihstationen • den regelmäßigen Fahrten auf der gesamten Länge des Kanals • dem Betrieb auf dem Wasserweg • den Freizeitmöglichkeiten in dieser Region.

Kontakt: Adresse: Zámecká 2, 698 01 Veselí nad Moravou Telefon, Fax: (+420) 518 325 330 E-Mail: abk@batacanal.cz www.batacanal.cz

Zámek Strážnice

Das Schloss Strážnice

Na místě zámku stála původně pevnost jako opěrný bod, stráž na moravskouherské hranici. Odtud vzniklo i pojmenování pozdějšího města Strážnice. Ve 14. století se připomínají první vlastníci - pánové z Kravař, kteří v polovině 15. století provádí první přestavbu a budují západní křídlo. V roce 1501 kupují panství Žerotínové, za nichž dosáhlo v 16. století největšího rozkvětu a zámek doznal další přestavby - bylo přistavěno východní křídlo a spojovací severní,

An der Stelle des Schlosses befand sich ursprünglich eine Festung als Stützpunkt und Wache der mährisch-ungarischen Grenze. Von daher stammt auch die Bezeichnung der späteren Stadt Strážnice (stráž – deutsch: Wache). Im 14. Jahrhundert wurden die ersten Besitzer namentlich bekannt – die Herren von Kravař, die Mitte des 15. Jahrhunderts eine erste Umgestaltung durchführten und den Westflügel errichten ließen. Im Jahre 1501 kauften die Žerotiner die

56


Zámek Strážnice / Das Schloss Strážnice

Vinné sklípky v Petrově-Plžích / Weinkeller in Petrov-Plže

zdobené renesančními arkádami. V polovině 19. století dochází k poslední stavební úpravě zámku do novorenesanční podoby s klasicistními prvky, v níž se zámek dochoval do dnešních dnů. Dnes je zámek sídlem Národního ústavu lidové kultury. Pro veřejnost je zpřístupněna cenná historická knihovna obsahující 13 000 svazků knih, dále si zde návštěvník může prohlédnout expozici „Nástroje lidové hudby v České republice“, jedinou svého druhu ve střední Evropě, a každoročně se obměňující výstavy v zámecké galerii. Prostory růžového, zeleného a žlutého salonku slouží reprezentačním účelům, ale také se zde pořádají koncerty, především vážné hudby. V krásném prostředí zámeckého parku v několika přírodních amfiteátrech se vždy poslední víkend v červnu koná již od roku 1946 Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší folklorní festival v České republice.

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici S výstavbou Muzea jihovýchodní Moravy ve Strážnici se začalo v roce 1973. Koncepce muzea pod širým nebem vychází ze záměru jeho iniciátorů ukázat lidové stavitelství jednotlivých oblastí Slovácka. Proto je skanzen rozčleněn do areálů představujících tyto regiony. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, Luhačovického Zálesí, Horňácka, dále areály technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Celkem je zde umístěno 65 objektů v terénu, který byl uměle modulován navážkami a osazen zelení tak, aby odpovídal původnímu prostředí. Expozice situované do vybraných objektů seznamují návštěvníka se způsobem života a bydlení jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví, kde je velká část hospodaření rolníků založena na pěstování vinné révy. Zajímavá a starobylá je i vstupní budova do skanzenu, která pochází z roku 1612 a  je přestavěna v barokním slohu. Původně zde byl panský pivovar, dnes je v její části zařízena stylová restaurace. Národní ústav lidové kultury v areálu muzea každoročně pořádá zvykoslovné pořady - např. Stavění máje, Zarážání hory apod., akce pro děti - Abecedu

Herrschaft, unter denen diese im 16. Jahrhundert ihre höchste Blütezeit erlebte und das Schloss weiteren Umbauten unterzogen wurde – der Ostflügel sowie der verbindende Nordflügel wurden angebaut, der mit Arkaden im Renaissance-Stil verziert ist. In der Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg erhält die Familie Magnis die Herrschaft, die durch die vorherige Kriegszeit verwüstet wurde. František Antonín Magnis legt zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Schlosspark an und lässt Glashäuser errichten. Mitte des 19. Jahrhunderts kommt es zu einer letzten Umgestaltung des Schlosses in den Stil der Neorenaissance mit klassizistischen Elementen, der bis zum heutigen Zeitpunkt erhalten geblieben ist. Heutzutage ist das Schloss der Sitz des Nationalen Instituts für volkstümliche Kultur und für die Öffentlichkeit ist die wertvolle historische Bibliothek zugänglich, die 13 000 Buchbände enthält. Des Weiteren können sich Besucher ebenfalls die Ausstellung „Instrumente der volkstümlichen Musik in der Tschechischen Republik“ anschauen, die in Mitteleuropa die einzige dieser Art ist, und alljährlich ändern sich die Ausstellungen in der Schlossgalerie. Die Räume des rosafarbenen, grünen und gelben Salons dienen zu repräsentativen Zwecken, aber auch Konzerte, vor allem klassischer Musik, werden hier abgehalten. In der schönen Umgebung des Schlossparks findet bereits seit dem Jahre 1946 stets am letzten Wochenende im Juni in einem der natürlichen Amphitheater das Internationale Folklore-Festival statt, was das größte und älteste folkloristische Festival in Tschechichen darstellt.

Das Museum für Dörfer in Südostmähren in Strážnice Mit der Errichtung des Museums für Dörfer in Südostmähren wurde bereits im Jahre 1973 begonnen. Die Konzeption des Museums unter freiem Himmel entstammt der Absicht der Initiatoren, das volkstümliche Bauwesen der einzelnen Gebiete in der Mährischen Slowakei darzustellen. Deshalb ist das Freilichtmuseum in verschiedene Gebiete aufgeteilt, welche die verschiedenen Regionen darstellen. Seit dem Jahre 1981 sind die Gebiete von Moravské Kopanice, Luhačovické Zálesí und Horňácko für die Öffentlichkeit zugänglich, außerdem gehören hierzu die technischen Wasserbauten, ein Weinberggebiet sowie ein Gelände zur Wiesenbewirtschaftung. Insgesamt gibt es 65 Objekte auf einem Gelände, das durch Aufschüttungen und angelegter Begrünung künstlich so moduliert wurde, dass es der ursprünglichen Umgebung entspricht. Die Ausstellung, die sich in ausgewählten Objekten befindet, informiert den Besucher über den Lebensstil und die Behausungen der damaligen Bewohner in den bergigen Regionen der Mährischen Slowakei sowie über das fruchtbare Gebiet Pomoraví, dessen Bewirtschaftung durch Landwirte vor allem auf der Züchtung von Weinreben beruht.

57


Brno

Veselí nad Moravou Strážnice

řemesel, Podzim na dědině, folklorní festival Dětská Strážnice a vždy poslední víkend v červnu se skanzen stává atraktivním prostředím pro programy Mezinárodního folklorního festivalu.

Kontakty: Adresa: národní ústav lidové kultury, Zámek 672, 696 62 Strážnice Telefon: (+420) 518 306 611, Fax: (+420) 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz , www.nulk.cz, www.skanzen.nulk.cz

ZáMECké SkLEPy STrážnICE historické zámecké sklepy pocházejí již z konce 14. století a svou rozlohou ve třech patrech nemají na Moravě obdoby. Zrají zde ročníková a přívlastková vína. červená vína jsou skladována v originálních, až dvě stě let starých dubových sudech, kde mají ideální podmínky pro své zrání. Bílá vína jsou uložena již v moderních nerezových tancích. Příjemná a nevšední atmosféra láká nejen znalce vína a historie. Pro zájemce jsou připravovány prohlídky sklepů s průvodcem, spojené s ochutnávkou vín.

Komerční pronájmy: Ve sklepích jsou rekonstruovány tři historické místnosti, které pojmou až 130 osob: Žerotínský sál – kapacita 65 osob Zikmundova kamenná místnost – s krbem; kapacita 45 osob Slovácký sklípek – kapacita 20 osob

Další nabídka: • prohlídky sklepů s degustací řízenou sommeliéry nebo sklepmistry • zajištění cimbálové muziky, živé hudby

58

• studené i teplé občerstvení, rauty • ubytování ve vlastním penzionu • pronájem archivních boxů

Kontakt: Adresa: Boženy hrejsové 1201, 696 62 Strážnice Telefon: (+420) 518 370 589, (+420) 518 370 877 Fax: (+420) 518 370 589 E-mail: prodej@vinova.cz www.zameckesklepy.cz

Zámecké sklepy Strážnice / Schlosskeller in Strážnice

Interessant und altertümlich ist sogleich das Eingangsgebäude in das Freilichtmuseum, das aus dem Jahre 1612 stammt und in den Stil des Barock umgebaut wurde. Ursprünglich befand sich hier eine herrschaftliche Brauerei, heutzutage gibt es an dieser Stelle ein stilvolles restaurant. Das nationale Institut für volkstümliche kultur veranstaltet alljährlich traditionelle Programme – z.B. das Maibaumaufstellen, die Weinbergbewachung usw., Veranstaltungen für kinder – das ABC des handwerks, herbst auf dem Dorf, das folkloristische Festival „Das kinder-Strážnice“ und immer am letzten Wochenende im Juni wird das Freilichtmuseum zu einer attraktiven Umgebung für Programme des Internationalen Folklore-Festivals.

Kontakte: Adresse: nationales Institut für volkstümliche kultur (národní ústav lidové kultury), Zámek 672, 696 62 Strážnice Telefon: (+420) 518 306 611, Fax: (+420) 518 306 615 E-Mail: info@nulk.cz , www.nulk.cz, www.skanzen.nulk.cz

DIE SChLOSSkELLEr VOn STrážnICE Die historischen Schlosskeller stammen bereits aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und ihre Ausdehnung auf drei Stockwerke ist in Mähren einmalig. hier reifen die Jahres- und Prädikatsweine. Die rotweine werden in den ursprünglichen, bis zu 200 Jahre alten Eichenfässern gelagert, in denen sie ideale Bedingungen zum reifen vorfinden. Weißweine werden bereits in modernen rostfreien Tanks gelagert. Die angenehme und nicht alltägliche Atmosphäre ist nicht nur für Wein- und Geschichtskenner reizvoll. Für Interessenten werden kellerbesichtigungen mit einem Begleiter angeboten, die mit einer Verkostung der Weine verbunden sind.

Kommerzielle Vermietung: Im keller gibt es drei rekonstruierte historische räume, die für bis zu 130 Personen geeignet sind. Žerotíner Saal – kapazität 65 Personen Siegmunds steinerner Raum – mit kamin; kapazität 45 Personen Mährisch-slowakischer Keller – kapazität 20 Personen

Weitere Angebote: • kellerbesichtigungen mit geleiteter Verkostung von unseren Sommeliers oder kellermeistern.

• Organisierung von Zimbal-Musik, Live-Musik. • kalter und warmer Imbiss, Banketts. • Unterkünfte in der eigenen Pension. • Vermietung von Archivboxen.

Kontakt: Adresse: Boženy hrejsové 1201, 696 62 Strážnice Telefon: (+420) 518 370 589, (+420) 518 370 877 Fax: (+420) 518 370 589 E-Mail: prodej@vinova.cz www.zameckesklepy.cz


Dolní Kounice Dolní Kounice

klášter rosa coeli / Das kloster rosa coeli

Starobylé město Dolní Kounice se nachází asi 25 km jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy. Ve městě lze najít spoustu památek z různých období – kapli sv. Antonína, romantickou zříceninu kláštera Rosa coeli, zámek, židovskou synagogu a židovský hřbitov, další kostely a kaple, měšťanské domy renesanční a barokní a v neposlední řadě také boží muky a mariánské sloupy, které stojí u cest. Přitažlivost tohoto města umocňují také ovocné sady a vinice, na kterých se pěstuje proslulá frankovka.

Die altertümliche Stadt Dolní Kounice befindet sich etwa 25 km südwestlich von Brünn im Tal des Flusses Jihlava. In der Stadt sind eine Menge von Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Zeiten zu sehen – die Kapelle des Heiligen Antonín, die romantische Ruine des Klosters Rosa coeli, ein Schloss, eine jüdische Synagoge sowie ein jüdischer Friedhof, weitere Kirchen und Kapellen, Bürgerhäuser im Renaissance- und Barockstil und nicht zuletzt auch Bet- und Mariensäulen, die die Straßen säumen. Einen Reiz dieser Stadt bilden auch die Früchtegärten und Weinberge, an denen der berühmte Blaufränkisch angebaut wird.

DIE rUInE DES kLOSTErS rOSA COELI

Pod zámkem na pravém břehu řeky se nachází asi nejvýznamnější a nejcennější historická památka města  – jedinečná zřícenina kláštera rosa coeli. klášter byl založen v roce 1181 Vilémem z Pulína pro sestry premonstrátského řádu. V  letech 1330–1390 proběhla přestavba do gotického stylu; dnes můžeme v klášteře vidět zachovalé tehdejší klenby, svorníky a konzoly. Během husitských válek byl klášter vypálen a od té doby se datuje jeho úpadek. V současné době je majitelem Biskupství brněnské, město Dolní kounice je nájemcem objektu a zajišťuje otevření kláštera pro turisty. V posledních letech se prostředí opraveného kláštera stalo také místem konání četných kulturních akcí a výstav. nájemce na tomto romantickém místě pořádá několikrát za sezonu noční prohlídky a umožňuje po dohodě svatební fotografování.

Unter dem Schloss am rechten Ufer des Flusses befindet sich die bedeutendste und wertvollste historische Sehenswürdigkeit der Stadt – die einmalige ruine des klosters rosa coeli. Das kloster wurde im Jahre 1181 von Wilhelm aus Pulín für die Schwestern des Prämonstratenserordens gegründet. In den Jahren 1330-1390 wurde es in den gotischen Stil umgebaut; heutzutage können wir im kloster die erhaltenen damaligen Gewölbegänge, Bolzen und Stützen sehen. Während der hussitenkriege war das kloster niedergebrannt und seit dieser Zeit kann dessen Zerfall beobachtet werden. Momentan ist der Besitzer das Brünner Bistum, die Stadt Dolní kounice ist Mieter des Objekts und stellt die öffnung des klosters für Touristen sicher. In den letzten Jahren wandelte sich die Umgebung des reparierten klosters auch in einen Ort um, an dem zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Der Mieter veranstaltet an diesem romantischen Ort mehrmals pro Saison nachtführungen und ermöglicht nach Absprache auch das Fotografieren von hochzeitsgesellschaften.

Kontakt:

Kontakt:

Turistické informační centrum Dolní kounice Adresa: Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní kounice Telefon/fax: (+420) 546 420 005, Telefon: (+420) 739 652 980 E-mail: tic@dolnikounice.cz , www.dolnikounice.cz

Touristeninformationszentrum Dolní kounice (Turistické informační centrum Dolní kounice), Adresse: Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní kounice Telefon/Fax: (+420) 546 420 005, Telefon: (+420) 739 652 980 E-Mail: tic@dolnikounice.cz , www.dolnikounice.cz

ZříCEnInA kLáŠTErA rOSA COELI

59


Hradní sýpka s párty stanem / Burgspeicherkammer mit Party-Zelt

Interiér hradní sýpky / Innenbereich der Burgspeicherkammer

Die Burg und das Schloss Dolní Kounice Dieses bedeutende Denkmal wurde ursprünglich im Jahre 1330 als Burg zur Verteidigung des Klosters erbaut. Seine gegenwärtige Monumentalität erreichte es dank eines Umbaus im 16. Jahrhundert. Zur Zeit ist das Schloss in privaten Händen. Das Burg- und Schlossgelände bietet eine Vielzahl von Orten zur Umsetzung von kulturellen, gesellschaftlichen und Sportveranstaltungen.

Kommerzielle Vermietung

Hradní slavnosti / Feierlichkeiten auf der Burg

Hrad a zámek Dolní Kounice Tato významná památka byla původně postavena r. 1330 jako hrad na obranu kláštera. Jeho současná monumentalita mu byla dána díky přestavbě v 16. století. V současné době je zámek v soukromých rukou. Areál hradu a zámku nabízí řadu prostor pro realizaci kulturních, společenských a sportovních akcí.

Komerční pronájmy: Hlavní palác a vnitřní nádvoří – dominanta areálu; vhodné k realizaci zážitkových programů; rozloha nádvoří cca 300 m². Hradní sýpka – přízemí: Společenský sál (cca 540 m²) a další dvě místnosti na tento sál navazující

60

(využívané jako zázemí pro catering nebo jako dva další samostatné menší sály). Hradní sýpka – první patro: Reprezentační sál (cca 630 m²). Sýpka má samostatné vchody z I. nádvoří hradu a z rozlehlé louky za hradní sýpkou. Obě patra sýpky

Hauptpalast und Innenhof – Dominante des Geländes; geeignet zur Veranstaltung von Erlebnisprogrammen; Maße des Hofes ca. 300 m² Burggetreidekammer – Erdgeschoss: Gesellschaftlicher Saal (ca. 540 m²) und zwei weitere Räumlichkeiten, die an diesen Saal anschließen (genutzt fürs Catering oder als zwei weitere selbstständige kleine Säle) Burggetreidekammer – erster Stock: Repräsentativer Saal (ca. 630 m²) Die Getreidekammer hat eigenständige Eingänge aus dem I. Burghof sowie von der ausgedehnten Wiese hinter der Burggetreidekammer. Beide Stockwerke der Getreidekammer können eigenständig oder gleichzeitig genutzt werden, es lassen sich getrennte Eingänge in die einzelnen Räumlichkeiten im Erdgeschoss und im ersten Stock einrichten.

Haus des Burgvogts – gesellschaftlicher Saal mit einer Kapazität von bis zu 70 Personen Diese Räume werden für gewöhnlich in Kombination mit dem I. Burghof genutzt I. Burghof – ein Podium steht zur Verfügung Gestalteter Wassergraben Wiese hinter der Burggetreidekammer – regelmäßig instandgehalten, ca. 25 Tsd. m² In der Regel wird die Burggetreidekammer gemeinsam mit dem ausgedehnten Außenbereich genutzt. Zur Verfügung stehen ein Party-Zelt mit einer Größe von 10 x 20 m mit einer Tanzfläche, eine offene vierseitige Bar, ein gastronomisches Mobil mit einem reichhaltigen gastronomischen Angebot. Burgterrassen – kultivierter Außenbereich, der sich vor der historischen Burgmauer befindet. Obere Terrasse (ca. 1200 m²) – rechteckiger Grund-


hradní palác / Burgpalast

hradní slavnosti / Feierlichkeiten auf der Burg

lze využít samostatně i dohromady. Lze zajistit oddělené vstupy do jednotlivých prostor v přízemí i prvním patře. Kastelánský domek – společenský sál s kapacitou do 70 osob. Tyto prostory jsou obvykle využívány v kombinaci s I. nádvořím hradu. I. nádvoří hradu – k dispozici pódium. Upravený vodní příkop Louka za hradní sýpkou – pravidelně udržovaná, cca 25 000 m². Jako zázemí pro tyto rozlehlé venkovní prostory bývá zpravidla využívána hradní sýpka. k dispozici také: párty stan 10 x 20 m s tanečním parketem, otevřený čtyřstranný bar, gastronomický vůz. Hradní terasy – zkultivované venkovní prostory nacházející se před historickou hradní zdí Vrchní terasa (cca 1 200 m²) – obdélníkového tvaru; kryté pódium 5 x 10 m pro koncertní vystoupení Spodní terasa (cca 1 100  m²) – trojúhelníkového tvaru Všechny prostory lze využít samostatně nebo je jakkoli kombinovat.

k areálu patří rovněž sportovní hřiště (cca 6 000 m²) mezi hradem a řekou Jihlavou. Lze ho využít ke sportovním aktivitám i jako plochu pro parkování. Mimo prostory samotného hradu lze využít párty stan o rozměrech 20 x 10 m, další párty stany 8 x 4 m, 100 kusů pivních setů (cca 1 000 lidí). Přívod elektřiny a zajištění zázemí pro hygienu jsou samozřejmostí. V rámci pronájmů je možná také prohlídka hlavního paláce hradu s výkladem.

Kontakt: Zámecká 1, 664 64 Dolní kounice Telefon: (+420) 545 546 111, (+420) 602 765 625 Fax: (+ 420) 545 213 366 E-mail: zamekkounice@seznam.cz www.zamekkounice.cz

Kontakt: hotel Vinum Coeli **** Masarykovo náměstí 5, 664 64 Dolní kounice Telefon: (+ 420) 546 421 440 E-mail: info@vinumcoeli.cz  www.vinumcoeli.cz

V klášteře rosa coeli / Im kloster rosa coeli

riss, ausgestattet mit einem überdeckten Podium mit einer Größe von 5 x 10 m für konzertauftritte. Untere Terrasse (ca. 1100 m²) – dreieckiger Grundriss.

von hygienischer Versorgung sind selbstverständlich. Im rahmen der Mietung ist es ebenfalls möglich, eine Besichtigung des hauptpalastes der Burg mit Erläuterungen zu erhalten.

Alle räume lassen sich eigenständig oder auch auf beliebige Art und Weise kombinieren. Zum Gelände gehört ebenfalls ein Sportplatz (ca. 6 Tsd. m²) zwischen der Burg und dem Fluss Jihlava. Er kann für Sportaktivitäten oder auch als Parkplatz genutzt werden. neben den räumen der Burg selbst können auch ein Party-Zelt mit einem Maß von 20 X 10 m, weitere Party-Zelte mit einem Maß von 8 x 4 m und 100 Stück Bier-Sets (ca. 1000 Personen) genutzt werden. Die Stromzufuhr sowie die Sicherstellung

Kontakt: Zámecká 1, 664 64 Dolní kounice Telefon: (+420) 545 546 111 (+420) 602 765 625 Fax: (+ 420) 545 213 366 E-Mail: zamekkounice@seznam.cz www.zamekkounice.cz

Kontakt: hotel Vinum Coeli **** Masarykovo náměstí 5, 664 64 Dolní kounice Telefon: (+ 420) 546 421 440 E-Mail: info@vinumcoeli.cz www.vinumcoeli.cz

61


Stříbský mlýn

Brno

Dolní Kounice V Galerii Stříbský mlýn / In der Galerie Stříbský mlýn

DEr SOMMErSITZ In IVAnčICE UnD DIE STříBSký-MühLE IVAnčICké LETOVISkO A STříBSký MLýn Stříbský mlýn, stojící v malebném prostředí Ivančického letoviska v údolí řeky Jihlavy, je poprvé připomínán v polovině 16. století, ale jeho historie je prokazatelně ještě starší. V dnešní době zde lze navštívit galerii a kavárnu. kavárna je nekuřácká, počet míst k sezení cca 25. V galerii jsou vystavena umělecká díla různých autorů a také díla Josefa Zahradníka, který zde má ateliér. Vystaveny jsou obrazy, sochy, keramika, šperky i loutky, vše prodejné. Pořádají se zde i vernisáže autorských výstav. Přímo nad mlýnem se nachází vrch réna se zbytky velkomoravského hradiska, směrem na Dolní kounice pak torzo starého Ivančického viaduktu z 19. století. U blízkého splavu je možné vykoupat se v řece, odpočívat lze na přilehlé louce. Stříbský mlýn je přístupný autem po silnici Moravské Bránice – Ivančice.

Kontakt: Galerie Stříbský mlýn Adresa: Stříbský mlýn 4, 664 91 Ivančice Telefon: (+420) 721 261 171 E-mail: iris.z@email.cz, www.stribskymlyn.cz

62

Die Stříbský-Mühle, die in der malerischen Umgebung des Sommersitzes in Ivančice im Tal des Flusses Jihlava steht, wurde erstmalig in der hälfte des 16. Jahrhunderts erwähnt, aber ihre Geschichte reicht nachweislich weiter zurück. Momentan kann man hier eine Galerie und ein Café besuchen. Das Café ist raucherfrei, es stehen etwa 25 Sitzplätze zur Verfügung. In der Galerie werden künstlerische Werke von verschiedenen Autoren sowie Werke von Josef Zahradník ausgestellt, der hier ein Atelier besitzt. Es werden Bilder, Statuen, keramik, Schmuck und Marionetten ausgestellt, alles kann käuflich erworben werden. Des Weiteren werden hier auch Vernissagen von Autorenausstellungen veranstaltet. Direkt über der Mühle befindet sich die Anhöhe réna mit den überresten einer großmährischen Burganlage, richtung Dolní kounice dann auch der Torso eines alten Viaduktes in Ivančice aus dem 19. Jahrhundert. Am nahen Wasserwehr kann man im Fluss baden oder sich auf der anliegenden Wiese entspannen. Die Stříbský-Mühle ist mit dem Auto an der Straße Moravské Bránice – Ivančice oder mit dem Zug (Station „Ivančice – letovisko“) zu erreichen.

Kontakt: Galerie Stříbský mlýn, Stříbský mlýn 4, 664 91 Ivančice Telefon: (+420) 721 261 171 E-Mail: iris.z@email.cz, www.stribskymlyn.cz


Křtiny Křtiny

Chrám Jména Panny Marie, křtiny / Pilgerkirche der heiligen Maria, křtiny

První dochované zmínky o Křtinách jsou z roku 1237, avšak historie sahá až k příchodu Cyrila a Metoděje v 9. století. Podle starého vyprávění tito byzantští věrozvěstové spolu se svými žáky ve zdejším údolí křtili Moravany. Proto i starobylý název „Vallis Baptismi – Údolí křtu – Křtiny“. Tradice dále říká, že roku 1210 se v blízké Bukovince zjevila Panna Maria Křtinská na rozkvetlém kaštanu. Křtiny patří k našim nejstarším poutním místům.

ZáMEk křTIny Objekt zámku, bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je spojen s poutním kostelem Jména Panny Marie, prohlášeným v roce 2008 národní kulturní památkou. Celý komplex je spjat s českým stavitelem a architektem italského původu Janem Blažejem Santinim-Aichlem (1677–1723). Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech 1718–1750 postaven barokní chrám. křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve 2. polovině 18. století, záhy po vysvěcení kostela. Brzy ale následovalo zrušení kláštera císařem Josefem II. kostel dále sloužil církvi, ale klášterní majetek byl prodán. novými majiteli se stali Dietrichsteinové, po nich Bubnové z Litic, Tauberové a od roku 1894 Liechtensteinové. V roce 1923 došlo k předání křtinského zámku Vysoké škole zemědělské v Brně. na začátku 80. let minulého století škola tento majetek zcela předala do správy Školního lesního podniku křtiny. Od roku 1994 prochází zámek rozsáhlou opravou a přestavbou. Vznikly výukový sál a společenský sál, ve dvou podlažích ubytovací prostory, v přízemí kuchyně s restaurací, výstavní a informační prostor i víceúčelové místnosti.

Komerční pronájmy: Společenské a vzdělávací centrum zámek křtiny slouží především jako výukové zázemí posluchačů Mendelovy univerzity v Brně, je ale k dispozici všem zájemcům pro pořádání vzdělávacích, společenských i kulturních akcí, včetně oslav všeho druhu.

Prostory zámku nabízejí několik typů jednacích místností a salonků, využívá se vlastní ubytovací kapacita i restaurace. Svatby Vzhledem k blízkosti kostela pořádá zámek ročně velké množství svateb-

Die erste erhaltene Erwähnung über Křtiny stammt aus dem Jahre 1237, jedoch reicht die Geschichte bis auf die Ankunft von Cyrill und Methodius im 9. Jahrhundert zurück. Laut alter Erzählung haben diese byzantischen Glaubensboten gemeinsam mit ihren Schülern in dem hiesigen Tal Mährer getauft. Von daher stammt wohl auch die altertümliche Bezeichnung „Vallis Baptismi – Tal der Taufe – Křtiny“ (křtít – deutsch taufen). Křtiny gehört zu den ältesten Pilgerorten in Tschechien. Die Tradition besagt weiter, dass im Jahre 1210 im nahen Bukovinka die Mutter Maria die Täuferin auf einem blühenden Kastanienbaum erschienen sein soll.

DAS SChLOSS křTIny Das Schlossobjekt, eine ehemalige residenz der Prämonstratenser aus dem Brünner Gebiet Zábrdovice, ist mit der Pilgerkirche der heiligen Maria verbunden und wurde im Jahre 2008 zum nationalen kulturdenkmal erklärt. Der gesamte komplex steht mit dem tschechischen Erbauer und Architekten italienischer Abstammung Jan Blažej Santini-Aichl (1677–1723) im Zusammenhang. Gemäß seinem Projekt wurde an diesem traditionellen geistlichen Ort in den Jahren 1718–1750 ein barocker Dom errichtet. Das kloster in křtiny erlebte seinen größten ruhm in der 2. hälfte des 18. Jahrhunderts, kurz nach der Einweihung der kirche. Alsbald darauf folgte jedoch die Auflösung des klosters durch kaiser Josef II. Die kirche diente auch im Weiteren in ihrer ursprünglichen Funktion, aber der klosterbesitz wurde verkauft. Die neuen Besitzer wurden die Dietrichsteiner, nach ihnen dann das Geschlecht der Bubna von Litice, die Tauber und ab dem Jahre 1894 die Liechtensteiner. Im Jahre 1923 kam es zur übergabe des Schlosses in křtiny an die Landwirtschaftliche hochschule in Brünn. Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts übergab die Schule diesen Besitz vollständig an die Verwaltung des Schulwaldunternehmens křtiny. Ab dem Jahre 1994 erfuhr das Schloss eine umfangreiche reparatur und einen ausgiebigen Umbau. Es entstanden ein Unterrichtssaal und ein gesellschaftlicher Saal, Unterkunftsräumlichkeiten auf zwei Ebenen, im Erdgeschoss eine küche mit restaurant, Ausstellungs- und Informationsräume sowie Mehrzweckräume.

63


Chrám Jména Panny Marie, Křtiny / Pilgerkirche der Heiligen Maria, Křtiny

Kommerzielle Vermietung:

ních hostin. Civilní svatební obřad se může konat i v prostorách zámku nebo pod širým nebem v nedalekém Arboretu Křtiny. Svatbu je také možné si objednat tzv. na klíč. Ke kompletní slavnostní hostině lze zajistit dorty a  cukroví, květinovou výzdobu, hudbu, ohňostroje, povozy, americké limuzíny aj. Společenský sál – variabilní uspořádání; kapacita v koncertním uspořádání 140 osob; vhodný pro svatební a  jiné slavnostní hostiny, koncerty, rauty, výstavy aj. Lovecký salonek – variabilní uspořádání; do tvaru „U“ až pro 36 osob; původní historický restaurovaný strop a kachlová kamna. Opletalův salonek (učebna) – 16 PC pracovišť zapojených v síti + plazmový televizor pro lektora; původní historický restaurovaný strop a kachlová kamna; variabilní uspořádání nábytku (možné i bez počítačů).

64

Bar – pro společnost až do počtu 50 osob. Kongresový sál – divadelní uspořádání hlediště s 89 místy; zabudovaná audiovizuální technika; přední a zadní projekce, ozvučení; plynulá regulace osvětlení; klimatizace; vhodné pro kongresy, konference, semináře, školení, přednášky, výroční zasedání, promítání. Tři malé jednací salonky – vhodné k soukromému posezení či jednání v sekcích. Na zámku Křtiny je možné se také ubytovat v  moderně vybavených pokojích s výhledem na chrám Jména Panny Marie nebo do okolních lesů a využít klidu pro relaxaci. Cateringové služby pro všechny akce pořádané na zámku, ale případně i v okolní přírodě, zajišťuje kuchyně zámku Křtiny.

Das gesellschaftliche und Bildungszentrum Schloss Křtiny dient vor allem als Veranstaltungsort von Unterrichtseinheiten für die Zuhörer der Mendelsuniversität in Brünn, es steht aber auch allen Interessenten zur Organisierung von Bildungs-, gesellschaftlichen oder kulturellen Veranstaltungen, einschließlich von Feierlichkeiten aller Art, zur Verfügung. Die Räume des Schlosses bieten verschiedene Typen von Verhandlungsräumen und Salons, hierbei wird die eigene Kapazität an Unterkünften sowie das Restaurant genutzt. Hochzeiten In Hinblick auf die Nähe zur Kirche veranstaltet das Schloss jährlich eine Vielzahl von Hochzeitsfeiern. Die standesamtliche Trauung kann in den Räumlichkeiten des Schlosses oder unter freiem Himmel im unweiten Arboretum in Kř tiny stattfinden. Die Hochzeit kann auch sozusagen schlüsselfertig bestellt werden. Zu der kompletten Hochzeitsfeier lassen sich auch Torten und Feingebäck, Blumendekoration, Musik,

Feuerwerk, Gefährte, amerikanische Limousinen u.a. organisieren. Gesellschaftlicher Saal – variable Gestaltung; Kapazität in der Konzertgestaltung 140 Personen; geeignet für Hochzeits- oder sonstige Feiern, Konzerte; Empfänge, Ausstellungen u.a. Jägersalon – variable Gestaltung; als U-Tafel für bis zu 36 Personen; ursprüngliche historische restaurierte Decke und Kachelofen Opletal-Salon (Unterrichtsraum) – 16 PC-Arbeitsplätze mit dem Netz verbunden + Plasmafernseher für den Lektoren; ursprüngliche historische restaurierte Decke und Kachelofen; variable Anordnung der Möbel auch ohne Computer möglich Bar – für eine Gesellschaft von bis zu 50 Personen Kongresssaal – Theatergestaltung des Zuschauerraums mit 89 Plätzen; eingebaute audiovisuelle Technik; vordere und hintere Projektion, Akustik; stufenlose Regulierung der Beleuchtung; Klimaanlage; geeignet für Kongresse, Konferenzen, Seminare, Schulungen, Vorträge, Jahresversammlungen, Vorführungen Drei kleine Verhandlungssalons – geeignet für privates Beisammensein oder Verhandlungen in Gruppen


Zámek Křtiny, svatba / Das Schloss Křtiny, Hochzeit Lovecký salonek / Jagdsalon

Doprovodné programy: • hudební a taneční vystoupení, cimbálová muzika, ohňostroje, ohňové show aj. • řízené degustace vína • exkurze po památnících Lesnického Slavína a dalších zajímavých místech okolních lesů • hromadné návštěvy všech zpřístupněných jeskyní Moravského krasu • komentovaná prohlídka Santiniho chrámu Jména Panny Marie, včetně místní kostnice

• sportovní střelnice – v lesích nedaleko Křtin; soutěže, zkušební střelba pod vedením instruktora • návštěva na koňské farmě • půjčovna koloběžek, horských kol, výlety v Moravském krasu • návštěvy významných památek v okolí, dle přání i návštěva vinného sklípku či pivovaru v  regionu jižní Morava • čtyřkolky v blízkém motokrosovém areálu • lanové centrum

Arboretum Křtiny Založeno bylo v roce 1926 prof. Augustem Bayerem na ploše 23 ha na loukách kolem potoka a přilehlých lesních svazích, součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1 000 druhů dřevin, k poučení slouží naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované položce. Estetická tvář arboreta je vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, dále také venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.

Komerční pronájem:

Kontakt:

V Arboretu Křtiny lze uspořádat svatební obřad a svatební fotografování.

Zámek Křtiny Adresa: Křtiny 1, 697 05 Křtiny Telefon: (+420) 516 527 711 E-mail: zamek@slpkrtiny.cz www.zamek-krtiny.cz

Auf dem Schloss Křtiny kann man ebenfalls in modern eingerichteten Zimmern mit Ausblick auf den Dom der Heiligen Maria der Täuferin oder in die umliegenden Wälder übernachten oder die Ruhe zur Entspannung nutzen. Den Catering-Service für alle im Schloss, gegebenenfalls auch in der umliegenden Natur organisierten Veranstaltungen, stellt die Küche des Schlosses Křtiny sicher.

Begleitprogramm: • Musik- und Tanzauftritte, Zimbalmusik, Feuerwerke, Feuershows u.a. • geleitete Weinverkostung • Exkursionen durch die Denkmäler in der Region Lesnický Slavín und weitere interessante Orte in den umliegenden Wäldern

• Gruppenbesuche aller zugänglichen Höhlen im Mährischen Karst • kommentierte Besichtigung des Santini-Doms der Mutter Maria der Täuferin, einschließlich des örtlichen Knochenhauses • Sportschießplatz – in den Wäldern unweit von Křtiny; Wettbewerbe, Probeschießen unter Anleitung eines Instruktoren • Besuch einer Pferdefarm • Verleih von Rollern und MountainBikes; Ausflüge in den Mährischen Karst • Besuch der bedeutenden Sehenswürdigkeiten in der Umgebung, auf Wunsch auch Besuch eines Weinkellers oder einer Brauerei in der Region Südmähren • Quads auf dem nahen MotocrossGelände • Seilzentrum

Das Arboretum Křtiny Es wurde im Jahre 1926 von Professor August Bayer auf einer Fläche von 23 ha auf Wiesen rund um den Bach und den angrenzenden Waldhängen gegründet. Einen Bestandteil hiervon stellt auch ein Teich dar. Hier wurden an die 1 000 Holzarten verzeichnet, als Lernhilfe dient der Lehrpfad „Heimische Hölzer“, der mit Hilfe von Informationstafeln jede vorgestellte Art präsentiert. Der ästhetische Eindruck des Arboretums wird durch mehr als 25 Holzstatuen und Statuengruppen bewahrt, die Studenten der Wald- und Holzfakultät der Mendelsuniversität in Brünn schufen. Eine Besonderheit stellen das neu erbaute

65


Jeskyně Výpustek / Die höhle Výpustek

Křtiny

Brno

Moor und die heide dar, des Weiteren auch das Außenunterrichtsamphitheater und der anschließende rekreations- und Lehrpfad „Lob an die Bäume“, der den einzelnen holzarten gewidmet ist.

Kommerzielle Vermietung:

Kontakt:

Im Arboretum křtiny können Trauungen und das Fotografieren von hochzeiten veranstaltet werden.

Adresse: křtiny 1, 697 05 křtiny Telefon: (+420) 516 527 711 E-Mail: zamek@slpkrtiny.cz www.zamek-krtiny.cz

DIE höhLE VýPUSTEk JESkyně VýPUSTEk Patří mezi nejvýznamnější jeskynní systémy Moravského krasu. Má bohatou a z velké části i smutnou historii. V 19. století se jeskyni věnovala řada badatelů, byly nakresleny podrobné mapy a prováděna řada speleologických a paleontologických výzkumů. Ve 20. letech 20. století byla jeskyně poznamenána těžbou fosfátových hlín. V roce 1938 převzala podzemní unikát československá armáda, která zde měla muniční sklad. V průběhu druhé světové války zde německá armáda zřídila továrnu na letecké motory. Po válce se prováděly speleologické průzkumy, ale od 60. let patřil areál jeskyně znovu armádě, která zde vybudovala podzemní protiatomový kryt. V roce 2008 byla jeskyně otevřena pro veřejnost. V současné době je ve Výpustku instalována expozice „Jeskyně Výpustek v křtinském údolí“ a „Jeskyně dávných rituálů“, představující místo jako nejstarší zpřístupněnou jeskyni Moravského krasu. Příležitostně jsou v jeskyni pořádány koncerty a další akce.

Kontakt: Jeskyně Výpustek Adresa: 679 05 křtiny 187, Telefon: (+420) 516 439 111 E-mail: vypustek.rezervace@caves.cz, www.cavemk.cz/jeskyne-vypustek

66

Sie gehört zu den bedeutendsten höhlensystemen im Mährischen karst. Sie hat eine reichhaltige und zu einem großen Teil auch traurige Geschichte hinter sich. Im 19. Jahrhundert widmete sich der höhle eine reihe von Forschern, es wurden detaillierte karten gezeichnet sowie eine reihe von speläologischen und paläontologischen Untersuchungen durchgeführt. In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts hinterließ die Förderung von Phosphatlehm ihre Spuren in der höhle. Im Jahre 1938 übernahm dieses unterirdische Unikat die Tschechoslowakische Armee, die hier ihr Munitionslager einrichtete. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde die höhle dann von der deutschen Armee besetzt, die hier wiederum eine Fabrik für Flugzeugmotoren aufbaute. nach dem krieg wurden speläologische Untersuchungen durchgeführt, aber ab den 60er Jahren gehörte das höhlengelände erneut der Armee, die sich hier einen unterirdischen Atombunker ausbaute. Im Jahre 2008 wurde die höhle für die öffentlichkeit geöffnet. Zur Zeit ist in der höhle Výpustek die Ausstellung „Die höhle Výpustek im Tal von křtiny“ und „Die höhle vergangener rituale“ aufgebaut, die diesen Ort als älteste zugängliche höhle im Mährischen karst darstellt. Gelegentlich werden in der höhle konzerte und weitere Veranstaltungen organisiert.

Kontakt: Adresse: 679 05 křtiny 187, Telefon: (+420) 516 439 111 E-Mail: vypustek.rezervace@caves.cz, www.cavemk.cz/jeskyne-vypustek


Židlochovice Židlochovice Zámek židlochovice / Das Schloss židlochovice konferenční centrum / konferenzzentrum

DAS SChLOSS žIDLOChOVICE ZáMEk žIDLOChOVICE Patří k nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy a společně s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici této oblasti. historie zámku začíná ve 14. století zmínkami o vodní tvrzi, vybudované na Jantarové stezce spojující Středomoří s baltským pobřežím. Zásadní přestavbu zámku do barokního stylu nechal provést hrabě Sinzendorf v 1. polovině 18. století. židlochovický zámek sloužil loveckým hostům nejen při přípravách na lov, ale také ke společenským a  politickým setkáním. nynější klasicistní podobu loveckého zámku nejvíce ovlivnil arcivévoda Fridrich, který zámek vlastnil v letech 1895–1918. V této době byly v židlochovicích organizovány velkolepé hony na drobnou zvěř a do interiéru zámku dováželi arcivévoda a jeho rodina trofeje zvěře ulovené v honitbách na území celého rakouska-Uherska. Od roku 1918 patří zámek židlochovice spolu s přilehlým parkem do majetku státu. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století zde několikrát pobýval prezident československé republiky T. G. Masaryk. V současné době spravuje zámek státní podnik Lesy čr. Objekt je národní kulturní památkou. na zámek navazuje park, který byl založen na počátku 18. století a byl postupně přebudován do současného anglického stylu. Má rozlohu 22 ha a je celoročně přístupný veřejnosti.

Komerční pronájmy:

Konferenční centrum

Vedle ubytovacích služeb nabízí zámek židlochovice především moderní konferenční centrum a řadu dalších prostor k pronájmu: Hlavní sál zámku – kapacita 80 osob u stolů, 130 osob při rautu. Lovecká jídelna – 24 osob. Růžový salonek – 16 osob. Lovecký salonek – 16 osob. Obrazárna Zámecká kaple – pro svatební obřady.

Centrum se skládá z jednacího sálu a  předsálí, kam může být zaveden zvuk z  jednacího sálu. Jednací sál je vybaven špičkovou audiovizuální technikou – dataprojektorem, vizualizérem, diaprojekcí, videem, PV, TV. Sál má při různých uspořádáních kapacitu 24–90 osob. Profesionální moderní centrum je vhodné pro pořádání seminářů, firemních školení i obchodních jednání.

Es gehört zu den am besten erhalten gebliebenen Jagdschlössern in Europa und bildet gemeinsam mit der historischen Fasanerie und den Gehegen für hohes Wild einen einzigartigen Jagdkomplex, der an eine hundert Jahre alte Jagdtradition auf diesem Gebiet anschließt. Die Geschichte des Schlosses beginnt im 14. Jahrhundert mit Erwähnungen über eine Wasserfestung, die auf der Bernsteinstraße, die das Mittelmeer mit dem baltischen küstenraum verbindet, erbaut wurde. Einen grundsätzlichen Umbau des Schlosses in den Barock-Stil ließ der Graf Sinzendorf in der ersten hälfte des 18. Jahrhunderts durchführen. Das Schloss in židlochovice diente Gästen der Jagd nicht nur bei den Vorbereitungen auf die Jagd, sondern auch zu gesellschaftlichen und politischen Treffen. Die heutige klassizistische Gestalt des Jagdschlosses wurde am meisten von dem Erzherzog Fridrich beeinflusst, der das Schloss in den Jahren von 1895-1918 besaß. In dieser Zeit wurden in židlochovice großartige Jagden auf kleinwild organisiert und der Erzherzog und seine Familie brachten ihre Trophäen, die sie auf den Jagden auf dem gesamten Gebiet von österreich-Ungarn erlegt hatten, mit in den Innenbereich des Schlosses. Seit dem Jahre 1918 ist das Schloss židlochovice gemeinsam mit dem angrenzenden Park im Staatsbesitz. In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts verbrachte hier der Präsident der Tschechoslowakischen republik T. G. Masaryk einige Zeit. heutzutage verwaltet das Schloss das Unternehmen Lesy čr. Das Objekt wurde zum nationalen kulturdenkmal erklärt. An das Schloss grenzt ein Park, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts angelegt und allmählich in den heutigen englischen Stil umgestaltet wurde. Er verfügt über eine Fläche von 22 hektar und ist ganzjährig der öffentlichkeit zugänglich.

Kommerzielle Vermietung: neben den Unterkunftsmöglichkeiten bietet das Schloss židlochovice vor allem moderne konferenzzentren sowie eine reihe von weiteren räumen zur Vermietung an: Hauptsaal des Schlosses – kapazität 80 Personen am Tisch; 130 Personen beim Bankett

Jagdspeisesaal – 24 Personen Rosensalon – 16 Personen Jagdsalon – 16 Personen Bildergalerie Schlosskapelle – für Trauungen

Konferenzzentrum Das Zentrum besteht aus einem Verhandlungssaal mit Vorsaal, der vor

67


hlavní sál zámku / hauptsaal im Schloss

Brno Zámecká kaple / Schlosskapelle

Židlochovice

Součástí nabízených služeb je zajištění občerstvení, ale i pracovních nebo slavnostních obědů, večeří, rautů a svatebních hostin podle požadavků klientů. Ve stylových prostorách lovecké jídelny, hlavního sálu nebo růžového salonku jsou podávána jídla české, moravské i  mezinárodní kuchyně včetně zvěřinových specialit. Oblíbené jsou rauty v uvedených prostorách a v letních měsících i na terase s výhledem na zámecký park.

Ubytování Zámek židlochovice, jako jeden z mála, poskytuje komfortní ubyto-

vání v pokojích, které jsou kompletně vybaveny dobovým nábytkem i dalším mobiliářem. Celková kapacita zámku je 45 lůžek v 7 apartmá, 13 dvoulůžkových a  5 jednolůžkových pokojích.

Kontakt: Lesní závod židlochovice Adresa: Tyršova 1, 667 01 židlochovice Telefon: (+420) 547 425 211 Fax: (+420) 547 231 016 E-mail: lz4@lesycr.cz www.lesycr/zidlochovice/

MěSTO žIDLOChOVICE První písemná zmínka o městě pochází z roku 1237, kdy jsou židlochovice uváděny na listině vydané českým králem Václavem I. Město leží na úpatí masivu Výhon, který je jedinečnou přírodní dominantou s řadou chráněných rostlin a živočichů. na jeho nejvyšším bodě stojí rozhledna Akátová věž Výhon. Z města sem vedou dvě trasy: naučná stezka krajinou Výhonu a Výhon – turistický okruh s rozhlednou. Architektonickou dominantou města je zámek. regionální turistické informační centrum ve městě poskytuje informace o zajímavých turistických cílech, ubytování, stravování a nabízí cyklistické mapy přilehlého okolí.

allem für den Imbiss dient. hierher kann auch der Ton aus dem Verhandlungssaal geleitet werden. Der Verhandlungssaal ist mit einer erstklassigen audiovisuellen Technik ausgestattet – Beamer, Overheadprojektor mit kamera, Diaprojektion, Video, PV, TV, Overheadprojektor. Der Verhandlungssaal ermöglicht es, verschiedene Anordnungen und dementsprechend auch verschiedene kapazitäten zu erstellen (von 24 bis 90 Personen). Das professionelle moderne Zentrum ist für die Veranstaltung von Seminaren, Firmenschulungen und Geschäftsverhandlungen geeignet. Ein Teil der angebotenen Dienstleistungen ist auch die Organisierung eines Imbiss, aber auch je nach Wunsch des kunden die Veranstaltung von Arbeits- oder feierlichen Mittagessen, Abendessen, Banketten und hochzeitsfeiern. In den stilvollen räumlichkeiten des Jagdspeisesaals, des hauptsaals oder des rosensaals wird böhmische,

mährische und auch internationale küche einschließlich von Wildspezialitäten gereicht. Beliebt sind Banketts in den angeführten räumen und in den Sommermonaten auch gern auf der Schlossterrasse mit Blick auf den Schlosspark.

Unterkunft Das Schloss židlochovice bietet als eines der wenigen Schlösser komfortable übernachtungsmöglichkeiten in Zimmern an, die komplett mit zeitgenössischen Möbeln und weiterem Mobiliar eingerichtet sind. Die Gesamtkapazität des Schlosses beträgt 45 Betten in 7 Appartements, 13 Doppelzimmer und 5 Einzelzimmer.

Kontakt: Adresse: Lesní závod židlochovice, Tyršova 1, 667 01 židlochovice Telefon: (+420) 547 425 211 Fax: (+420) 547 231 016 E-Mail: lz4@lesycr.cz www.lesycr/zidlochovice/

žIDLOChOVICE Die erste schriftliche Erwähnung über die Stadt stammt aus dem Jahre 1237, als židlochovice auf einer vom tschechischen könig Václav I. herausgegebenen Liste angeführt war. Die Stadt liegt am Fuße des Massivs Výhon (355 m über dem Meeresspiegel), das ein einmaliges natürliches Wahrzeichen mit einer reihe von geschützten Pflanzen und Tieren darstellt. Auf dem höchsten Punkt des Massivs Výhon befindet sich der Aussichtsturm Akátová věž Výhon. Von der Stadt aus führen zwei Wege hierher: über den Lehrpfad durch die Landschaft um den Výhon sowie ein Wanderrundweg mit dem Aussichtsturm. Eine architektonische Dominante stellt ebenfalls das Schloss dar. In der Stadt befindet sich das regionale Touristeninformationszentrum, das Informationen zu interessanten touristischen Zielen sowie übernachtungsund Verpflegungsmöglichkeiten gibt und radkarten für die umliegende Umgebung anbietet.

EISEnSChMIEDE In TěŠAny

Přízemní čtyřkřídlé stavení bylo v roce 1700 přestavěno ve slohu venkovského baroka. V objektu, který spravuje Technické muzeum v Brně, jsou instalovány expozice kovářství a kolářství (kovářská a kolářská dílna, typické výrobky a nářadí těchto řemesel). kovárna ožívá několikrát do roka kulturními a společenskými akcemi.

Das eingeschossige Gebäude mit vier Flügeln wurde im Jahre 1700 in den Stil des ländlichen Barocks umgebaut. Im Objekt, das vom Technischen Museum in Brünn verwaltet wird, gibt es Ausstellungen aus dem Eisenschmiedewesen und Wagenmacherwesen (Eisenschmiede- und Wagenmacherwerkstatt, typische Produkte und Werkzeuge für dieses handwerk). Die Eisenschmiede lebt mehrere Male pro Jahr durch kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen auf.

Kontakt:

Kontakt:

Adresa: 664 54 Těšany Telefon: (+420) 544 248 713, (+420) 724 239 656, www.technicalmuseum.cz

Adresse: 664 54 Těšany Telefon: (+420) 544 248 713, (+420) 724 239 656, www.technicalmuseum.cz

kOVárnA V TěŠAnECh

68


Obsah Inhalt

lednice / lednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Mikulov / Mikulov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Valtice / Valtice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Moravský kras / Der Mährische karst . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 zámek Milotice / Das schloss Milotice . . . . . . . . . . . . . . . 16 zámek slavkov-austerlitz / Das schloss slavkov-austerlitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 lysice / lysice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 pernštejn / pernštejn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

piktograMY / piktograMMe kongresový sál / slavnostní sál kongresssaal / festsaal

Vranov nad Dyjí / Vranov nad Dyjí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 koupaliště v místě / v okolí schwimmbad vor ort / in der umgebung

Bítov / Bítov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Brněnská přehrada / Der Brünner stausee. . . . . . . . . . . . 37

restaurace v místě / v okolí restaurant vor ort / in der umgebung

vodní sporty Wassersportarten

parkoviště parkplatz

pěší turistika Bergtouristik

částečný bezbarierový přístup teilweise behindertengerechter zugang

cykloturistika radfahrerwege

pálava / pálava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

rybolov fischen

Dolní kounice / Dolní kounice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

směnárna Wechselstube

Špilberk / Špilberk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Brněnské podzemí / Brünner untergrund . . . . . . . . . . . . 43 Boskovice / Boskovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 znojmo / znojmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Baťův kanál / Der Bata-kanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 křtiny / křtiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Židlochovice / Židlochovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67


845 km Hamburg 556 km Berlin PL

D

D8 Plzeň D5

547 km Poznaň 259 km Katowice

Praha

D1

Ostrava Olomouc

Jihlava

585 km München 718 km Frankfurt

Brno

52

D1 SK

D2

129 km Bratislava 326 km Budapest

A

133 km Wien 314 km Linz 738 km Venezia 1 257 km Rome

Váš partner: Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., radnická 2, 602 00 Brno

Lysice Blansko Křtiny

Ihr Partner: tourismuszentrale – südmähren, radnická 2, Cz-602 00 Brno

Brno

Slavkov u Brna

Židlochovice Bítov Vranov nad Dyjí

tel./telefon: + 420 542 211 123 www.ccrjm.cz

Boskovice

Hrad Pernštejn

Dolní Kounice Uherčice

Znojmo

Milotice

Veselí nad Moravou Strážnice Mikulov Lednice Valtice

www.jizni-morava.cz www.moraviaconvention.cz

Vydala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., radnická 2, 602 00 Brno, produkce advertum, s. r. o., grafika ladislav němeček, tisk sabing, s. r. o. Vydáno v roce 2011. nedprodejné.

herausgeber tourismuszentrale – südmähren, radnická 2, Cz-602 00 Brno, produktion advertum s. r. o. , grafik ladislav němeček, Druck sabing s. r. o. Jahr der herausgabe 2011. unverkäuflich.

Netradicni mista  

Pro všechny, kdo chtějí svá netradiční setkání rozšířit o novou dimenzi a odnést si z nich co nejtrvalejší zážitky.

Netradicni mista  

Pro všechny, kdo chtějí svá netradiční setkání rozšířit o novou dimenzi a odnést si z nich co nejtrvalejší zážitky.

Advertisement