Page 1

soshalkidiki Φλεβάρης 2014

ενθετο αφιερωμα στον κακαβο

Οικοσυστηματα χλωριδα - πανιδα Απειλούμενα, προστατευόμενα, σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και πανίδας το Δασος του Κακαβου Δάσος απίστευτης ομορφιάς Οικοσύστημα ανεκτίμητης οικολογικής αξίας www.soshalkidiki.wordpress.com


ΚαΚαβοσ Γνωρίστε το βουνό μας ...

∆άση οξιάς Asperulo-Fagetum

υπόροφο, έχει υγρό και πλούσιο σε οργανική ουσία έδαφος, ενώ η διαταραχή

Πρόκειται για την κυριότερη μορφή δάσους και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση οικολογικής διατήρησης. Τα δάση οξιάς στη ΒΑ Χαλκιδική ανήκουν στο κύριο είδος Fagus sylvatica σε συγκυριαρχία με το είδος Fagus moesiaca που αποτελεί υβρίδιο της Fagus sylvatica με την ανατολική οξιά (Fagus orienta-

lis). Στην περιοχή των Σκουριών, οι οξιές εμφανίζονται σε πολύ καλή κατάσταση, με άτομα μεγάλου ύψους (έως και 35 m) και μεγάλης ηλικίας, δεδομένου και του γεγονότος πως κατά τις εργασίες πεδίου εντοπίστηκαν άτομα οξιάς στην περιοχή του φράγματος των λιμνών τελμάτων στις Σκουριές των οποίων η ηλικία εκτιμάται κοντά στους 2 αιώνες. Η αντιπροσωπευτικότητα του οικοτόπου είναι υψηλή και η περιοχή παρουσιάζει πλούσια και ποικίλη βλάστηση στον

Ε 2 • soshalkidiki.wordpress.com

από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις και

οικοσυστημα χλωριδα πανιδα

δραστηριότητες είναι μηδαμινή.


∆άση δρυός Quercus Frainett

Εμφανίζεται ανατολικά του ρέματος Καρόλακκα, σε μια ενιαία έκταση επάνω σε ράχες και πλαγιές με δυτική έκθεση. Κυρίαρχα

Πρόκειται είτε για ώριμα (χοντροί κορμοί) είτε για πρεμνοφυώς

είδη είναι η οστριά (Ostrya carpinifolia) και ο ανατολικός γαύρος

διαχειριζόμενα (λεπτοί κορμοί) υψηλά δρυοδάση, με κύριο και

(Carpinus orientalis) με δενδρώδη ή με υψηλής συγκόμωσης

βασικό είδος την Quercus frainetto. Η φυσική αναγέννηση της

θαμνώδη μορφή. Συχνά εμφανίζεται και ο φράξος (Fraxinus ornus),

δρυός είναι από πολύ καλή έως εξαιρετική, αποτελεί δηλαδή δάσος

ενώ αραιότερα κάνουν την εμφάνισή τους η δρυς (Quercus frainet-

με αξιόλογο δυναμικό διατήρησης. Στον ανώροφο και ανά θέσεις,

to), η φουντουκιά (Corylus avellana) και η αριά (Quercus ilex).

παρουσιάζονται άτομα καστανιάς (Castanea sativa) και οξιάς (Fagus

sylvatica και Fagus moesiaca), ενώ στο μεσόροφο παρατηρούνται

∆άση οξιάς με Ilex και Taxus

τα είδη Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Sorbus domestica και

Carpinus orientalis, Chamaecytisus supinus, Rubus sanctus, Erica

Αποτελείται ουσιαστικά από δάση οξιάς με εμφάνιση του

arborea, Crataegus monogyna, και αρκετά πιο σπάνια η άρκευθος

αρκουδοπούρναρου (Ilex aquifolium) αλλά και του ίταμου (Taxus

(Juniperus oxycedrus).

baccata) και απαντάται σε υγρές βόρειες πλαγιές και σε ρέματα. Το αρκουδοπούρναρο και ο ίταμος απαντώνται σε δενδρώδη μορφή στον υπόροφο, ενώ ανέρχονται στον ανώροφο όταν ανοίξει η κωμοστέγη της οξιάς. Και τα δύο είδη εμφανίζουν αραιή διασπορά και αραιούς πληθυσμούς στην Ελλάδα. O οικότοπος παρατηρείται εντός της περιοχής μελέτης «Σκουριές» και περιλαμβάνεται στο παρ. Ι της 92/43/ΕΟΚ αλλά δεν αποτελεί οικότοπο προτεραιότητας.

∆άση οστριάς, ανατολικού γαύρου και μικτά θερμόφιλα δάση Ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου είναι αρκετά αναγνωρίσιμος και διακριτός από τους προαναφερθέντες τύπους οικοτόπων, χαρακτηριστικός της υποζώνης βλάστησης του Ostryo – Carpinion. soshalkidiki.wordpress.com • 3 Ε


Θερμόφιλα δρυοδάση Έχουν διακριτές διαφορές τόσο από τα δάση αριάς όσο και από τα δρυοδάση και βασικό τους χαρακτηριστικό είναι η συγκυριαρχία πολλών ειδών δρυός όπως οι Quercus

petraea, Quercus cerris, Quercus pubescens και Quercus frainetto. Εμφανίζονται επίσης είδη της υποζώνης του Ostryo – Carpinion όπως οι γάβροι (Carpinus orien-

talis) η αριά (Quercus ilex), η κουτσουπιά (Cercis siliquastrum), ο φράξος (Fraxinus ornus), η κοκκορεβιθιά (Pistacia terebin-

thus), το ρείκι (Erica arborea),η κορονίλλη (Coronilla emeroides), το φυλλίκι (Phillyrea

latifolia) και η κουμαριά (Arbutus unedo). Στον υπόροφο παρατηρούνται ξηροφυτικά είδη όπως τα Cistus creticus, Cistus salvifo-

Taxus baccata (Ίταμος)

∆άση φαραγγιών Tilio-Acerion

τα Saxifraga rotundifolia, Sanicula euro-

lius, Silene italica, Galium aparine, Clematis

paea, Galium odoratum, Mycelis muralis

vitalba και Campanula lingulata.

και αναρριχώμενα είδη όπως ο κισσός (Hedera helix), η βρυόνια (Bryonia dio-

Ο συγκεκριμένος οικότοπος είναι ένα

ica) και ο τάμος (Tamus communis). Η

ενδιαφέρον εξελικτικό στάδιο μεταξύ

μέτρων

σημασία του οικότοπου έγκειται στο ότι έχει

των θαμνώνων αείφυλλων – αριάς και

προστασίας και διαχείρισης, σύμφωνα με

μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα και αξία

των υψηλών δρυοδασών της περιοχής

την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, αφού είναι πολύ

διατήρησης αφού θεωρείται δείγμα του

με Quercus frainetto. Η διαχείρισή τους

σημαντική η χλωριδική και οικολογική

ανώτατου εξελικτικού σταδίου των δασών

την τελευταία δεκαετία περιορίζεται σε

αξία του. Στην περιοχή των έργων στις

οξιάς -που είναι το μικτό φυλλοβόλο δάσος.

ολιγάριθμες διάσπαρτες και επιλεκτικές

Πρόκειται

για

προτεραιότητας

τύπο για

οικοτόπου

λήψη

Σκουριές, εμφανίζεται 2 km περίπου από

τους

σχεδιαζόμενους

χώρους

∆άση αριάς

απόθεσης τελμάτων κατάντη του ρέματος

υλοτομίες, κυρίως για να ικανοποιήσουν της ατομικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Καρόλακκα, ενώ πολύ μικρές συστάδες

Πρόκειται για τον πιο εκτεταμένο οικότοπο

μπορεί να εμφανίζονται και σε άλλα ρέματα

που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία

της περιοχής. Εξάλλου, τα ρέματα – και

της αριάς (Quercus ilex) σε μορφή μικρού

κυρίως αυτά με φαραγγώδη μορφή και

δένδρου ή ψηλού θάμνου, με έντονη

Πρόκειται για ιδιαίτερο τύπο οικοτόπου

απότομη κλίση των πρανών τους- είναι το

παρουσία της κουμαριάς (Arbutus unedo),

που αναπτύσσεται σε πεδινές εκτάσεις με

σύνηθες ενδιαίτημα εμφάνισης αυτού του

του ρεικιού (Erica arborea), του πουρναριού

ήπιες ή μηδενικές κλίσεις και κυριαρχεί το

τύπου οικοτόπου. Βασικά δενδρώδη είδη

(Quercus coccifera) και ενίοτε του φράξου

πουρνάρι (Quercus coccifera) σε δενδρώδη

των μικρών αυτών συστάδων φυλλοβόλων,

(Fraxinus ornus) και του φυλικιού (Phillyrea

μορφή (ύψους 5-6 m) δημιουργώντας

είναι οι φλαμουριές (Tilia tomentosa και

latifolia).

κλειστές συστάδες με υψηλή συγκόμωση.

Tilia platyfyllos), με σημαντικά ποσοστά

Aραιότερα βρίσκονται η αγριελιά

παρουσίας της οξιάς (Fagus sylvatica και

(Olea europaea ssp. oleaster), το παλιούρι

Fagus moesiaca), της οστριάς (Ostrya car-

(Paliurus spina- cristi) και ο ασπάλαθος

pinifolia), της δρυός (Quercus frainetto), της

φουντουκιάς

(Corylus

avellana),

του σκλήθρου (Alnus glutinosa), του ανατολικού πλατάνου (Platanus orienta-

lis), του σφενταμιού (Acer campestre), του αρκουδοπούρναρου (Ilex aquifolium) και του κράταιγου (Crataegus monogyna). Στον υπόροφο παρατηρούνται υγρόφιλα είδη φτέρης (Dryopteris filix mas, Cystopteris

fragilis), έντονη φυσική αναγέννηση οξιάς και φλαμουριάς, είδη που φυτρώνουν και σε πιο υγρές θέσεις του δάσους οξιάς όπως Ε 4 • soshalkidiki.wordpress.com

Ελληνικά δάση πρίνου


Scoutellaria albida

Galanthus nivalis

Ruscus aculeatus

χλωριδα

469 είδη χλωρίδας , εκ των οποίων τα 38 χαρακτηρίζονται ως οικολογικά σημαντικά είδη.

1

είδος έχει συμπεριληφθεί στο κόκκινο βιβλίο των

απειλούμενων φυτών της Ελλάδας. Πρόκειται για το είδος

Galanthus nivalis το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως σπάνιο (R) σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο.

Hypericum athoum

20

είδη έχουν συμπεριληφθεί στο Π.∆. 67/1981 (ΦΕΚ

43Α/81 - Για την προστασία της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της έρευνας αυτών).

16 5

είδη χαρακτηρίζονται ως σπάνια για τον Ελληνικό χώρο

είδη παρουσιάζουν ενδημισμό. Από αυτά το Digitalis leu-

cophaea είναι ενδημικό της Ελλάδας, δύο είδη (Centaurea grisebachii ssp. grisebachii, και Digitalis laevigata ssp. laevigata) είναι ενδημικά της Βαλκανικής Χερσονήσου και δύο είδη (Hypericum

athoum και Scoutellaria albida ssp. vacillans) χαρακτηρίζονται με τοπικό ενδημισμό.

Digitalis sp. soshalkidiki.wordpress.com • 5 Ε


Aquila pennata (σταυραετός)

Ciconia nigra (μαυροπελαργός)

Aquila chrysaetos (χρυσαετός)

159 ειδη ορνιθοπανιδας 12 ειδη αμφιβιων 28 ειδη ερπετων 40 ειδη θηλαστικων

Falco naumanni (κιρκινέζι)

Πανιδα Ο Κάκαβος παρουσιάζει μεγάλη βιοποικιλότητα ζωικών ειδών, πολλά εκ των οποίων είναι απειλούμενα ή προστατευόμενα Η μεγάλη έκταση, η ενιαία δομή, η πυκνότητα και η ποικιλία των ειδών χλωρίδας των δασικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής,

απειλουμενα ειδη προστατευομενα ειδη

συνδυασμένα με την έλλειψη υπερβόσκησης, την απαγόρευση θήρευσης (σε αρκετές περιοχές) και της γενικότερης απουσίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων, τα καθιστούν εξαιρετικά ενδιαιτήματα για τη διαβίωση και αναπαραγωγή πολλών δασικών ειδών άγριας πανίδας (Μ.Π.Ε 3.3-1).

Ε 6 • soshalkidiki.wordpress.com


ορνιθοπανιδα Στοιχεία: ΜΠΕ Ελληνικός Χρυσός Α.Ε, κεφάλαιο 3.3.3-1

159

είδη ορνιθοπανίδας εμφανίζονται στην περιοχή.

Ολόκληρη σχεδόν η λεκάνη απορροής του Ασπρόλακκα

αποτελείται από δάση, ενώ υπάρχουν τμήματα σχετικά αδιατάρακτου δάσους κατά θέσεις, ειδικά στις Σκουριές (ανάμεσα στις περιοχές Κάκαβος, Ντουμπάρες και Σκουριές) όπου βρέθηκαν και τα σημαντικά είδη μαύρος δρυοκολάπτης (Dryocopus martius) και γερακαετός (Aquila pennata).

Από αυτά,

52 4 20

είδη ανήκουν στο Παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΟΚ

είδη ανήκουν στα παγκοσμίως απειλούμενα (κατηγ. SPEC 1), είδη ανήκουν στην κατηγορία SPEC 2 (Species of European

Conservation Concern - Είδη που ο παγκόσμιος πληθυσμός τους είναι συγκεντρωμένος στην Ευρώπη - σε ποσοστό >50% - και είναι υπό δυσμενές καθεστώς διατήρησης)

3

Dryocopus martius (Μαύρος δρυοκολάπτης) είδη «Κρισίμως Κινδυνεύοντα (CR) – τάξα που αντιμετωπίζουν

εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο

Τα παρόχθια δάση – κυρίως τα αδιατάρακτα - παρουσιάζουν

στο άμεσο μέλλον» (Milvus migrans, Neophron percnopterus, Circus

αυξημένη

pygargus),

αφθονία τροφής, λειτουργούν σαν καταφύγιο και το γραμμικό

5

βιοποικιλότητα

ορνιθοπανίδας,

αφού

παρέχουν

σχήμα τους επιτρέπει την εύκολη διασπορά ειδών ορνιθοπανίδας «Κινδυνεύοντα (EN)» είδη – τάξα που αντιμετωπίζουν πολύ

(και πανίδας γενικότερα) σε γειτονικά ενδιαιτήματα. Κατά μήκος

υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο

του ποταμού Ασπρόλακκα και των παραποτάμων του, είναι

μέλλον» (Aquila pomarina, Ciconia nigra, Aquila pennata, Aquila

σημαντική η παρουσία καλά ανεπτυγμένων παρόχθιων δασών, με

chrysaetos, Falco biarmicus)

χαρακτηριστική την παρουσία του δρυομυγοχάφτη (Ficedula semi-

8

torquata), ενός ασυνήθιστου είδους που ανήκει στο Παράρτημα «Τρωτά (VU) είδη– τάξα που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο

I της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ και απαντάται συνήθως τοπικά, σε

εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον» (Aythya nyroca, Falco nau-

ώριμα δάση δρυός με ξέφωτα. Ιδιαίτερη αξία στα παραποτάμια

manni, Coracias garrulous, Hieraaetus fasciatus, Ardeola ralloides,

συστήματα του Ασπρόλακκα, προσδίδει ο εντοπισμός ενεργής

Buteo rufinus, Circus aeruginosus, Acrocephalus melanopogon).

φωλιάς μαυροπελαργών (Ciconia nigra). Τα μικρά ποτάμια και οι πηγές νερού, είναι επιφανειακά ύδατα μόνιμης ροής που απαντώνται σε πολλές δασώδεις πλαγιές της ευρύτερης και άμεσης περιοχής της μελέτης και συμβάλλουν στην οικολογική της αξία ως προς την πανίδα. Είδη που τρέφονται με ιχθύες έχουν αξιοσημείωτη παρουσία στα ποτάμια αυτά – όπως το σημαντικό είδος αλκυόνα (Alcedo atthis) – ενώ παρατηρήθηκαν και ικανοποιητικοί πληθυσμοί σταχτοσουσουράδας (Motacilla cine-

rea) και νεροκότσυφα (Cinclus cinclus).

Alcedo atthis (αλκυόνα) Η μεγάλη ποικιλία ειδών ορνιθοπανίδας που παρατηρείται στην περιοχή, σχετίζεται άμεσα και με την ύπαρξη κατάλληλων ενδιαιτημάτων για τη διαβίωση και την αναπαραγωγή τους.

Οι συστάδες δέντρων μεγάλης ηλικίας συνδέονται άμεσα

με την ποικιλία της πανίδας της περιοχής, και αποτελούν σημαντικό ενδιαίτημα για τη διατήρησή της.

Ficedula semitorquata (δρυομυγοχάφτης) soshalkidiki.wordpress.com • 7 Ε


αμφιβια - ερπετα Στοιχεία: ΜΠΕ Ελληνικός Χρυσός Α.Ε, κεφάλαιο 3.3.3-2

12 είδη αμφιβίων και 28 είδη ερπετών Elaphe quatuorlineata (λαφιάτης)

6

είδη αμφιβίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα II (αυστηρά

προστατευόμενα) και 6 είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα III (προστατευόμενα) της σύμβασης της Βέρνης,

22

είδη ερπετών περιλαμβάνονται στο παράρτημα II και

6 είδη περιλαμβάνονται στο παράρτημα III της σύμβασης της Βέρνης.

Salamandra salamandra (σαλαμάνδρα)

2

είδη αμφιβίων και

7

είδη ερπετών ανήκουν στα ζωικά είδη

κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης (παράρτημα III της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ)

Vipera ammodytes (οχιά)

Aquila pennata (σταυραετός)

Triturus cristatus (Λοφιοφόρος Τρίτωνας)

7

είδη αμφιβίων και

19

είδη ερπετών ανήκουν στα ζωικά

είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία (παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ).

8

είδη αμφιβίων και

22

είδη ερπετών προστατεύονται με το

Προεδρικό ∆ιάταγμα 67/1981 στη χώρα μας, ενώ σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009), το είδος

Eurotestudo hermanni αναφέρεται ως τρωτό (VU).

Ε 8 • soshalkidiki.wordpress.com

Lacerta trilineata (Μεγάλη πρασινόσαυρα)


θηλαστικα Στοιχεία: ΜΠΕ Ελληνικός Χρυσός Α.Ε, κεφάλαιο 3.3.3-1

40

είδη θηλαστικών εμφανίζονται στην περιοχή.

Lutra lutra (Βίδρα)

12

είδη ανήκουν στα ζωικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος

των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ζωνών ειδικής διαχείρισης (παράρτημα II της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ)

24

είδη ανήκουν στα ζωικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που

απαιτούν αυστηρή προστασία (παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ)

24

Capreolus capreolus Τα είδη Canis aureus και Lutra lutra αναφέρονται ως «κινδυνεύοντα

24 είδη προστατεύονται στην Ελλάδα από το Π.∆. 67/1981

(EN) – τάξα που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης από το φυσικό τους χώρο στο άμεσο μέλλον».

Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας (2009), το είδος Rhinolophus mehe-

lyi του οποίου η παρουσία αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή (Β και ∆ Χαλκιδική), ανήκει

στην

κατηγορία

«τρωτά (VU) - τάξα που αντιμετωπίζουν

Canis aureus (Τσακάλι)

υψηλό

κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον».

Τα είδη Canis lupus και Capreolus capreolus (παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου του 1998 και του 2010) αναφέρονται ως «τρωτά (VU) - τάξα που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον».

Canis lupus (Λύκος) soshalkidiki.wordpress.com • 9 Ε


στον κακαβο σημερα... κρατοσ εν κρατει

ρυπανση ρεματων εκτεταμενεσ “υλοτομιες“

H Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις τόσο στις Σκουριές όσο και στο Λάκκο Καρατζά Πολλές από αυτές δεν έχουν καν την τυπική νομιμοποίηση καθώς

η

εταιρεία

παρανομεί

συστηματικά

και

κατ΄επανάληψη, με την ανοχή του κράτους, την προστασία της Ελληνικής Αστυνομίας και την απουσία των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Ρύπανση με βαρέα μέταλλα

παρανομες πολεοδομικεσ εργασιες

ρεμάτων στην Ολυμπιάδα,

παραβίαση πολεοδομικών

κανονισμών, παράνομες υλοτομίες, παράνομη παρεμπόδιση

παρεμποδιση διελευσης

διέλευσης πολιτών από δημόσιους δρόμους. Οι μπάρες, τα συρματοπλέγματα, η ιδιωτική ασφάλεια, η διαρκής παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο βουνό συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει Γάζα.

Ε 10 • soshalkidiki.wordpress.com


Kakabοσ Δείτε με τα μάτια σας τι σημαίνει να καταστρέφουν κάποιοι ψευδο-επενδυτές, για το πρόσκαιρο κέρδος, ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία στην Ευρώπη… (Πηγή: Χρυσές Αυτ-απάτες

)

04/02/2014

Γέφυρα Κοκκινόλακα - Ασπρόλακα

22/01/2014 Σκουριές, ρέματα Καρατζά & Λοτσάνικο 09/01/2014 Σκουριές, ρέμα Καρατζά 05/01/2014 Σκουριές, ρέμα Καρατζά 17/12/2013 Σκουριές 28/11/2013 Σκουριές, ρέματα Καρατζά & Λοτσάνικο

Σκουριεσ: Έτσι «ξεπατώνουν» το βουνό Σεληνιακό τοπίο θυμίζουν σήμερα 200 στρέμματα του άλλοτε καταπράσινου δάσους των Σκουριών στη Χαλκιδική, εκεί όπου μπουλντόζες, εκσκαφείς και θηριώδη χωματουργικά φορτηγά ξεπατώνουν τη φύση προετοιμάζοντας την… «επένδυση» (Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών )

soshalkidiki.wordpress.com • 11 Ε


Σεκιούριτι η ΕΛ.ΑΣ ... Σε ιδιότυπο σεκιούριτι έχει εξελιχθεί η Ελληνική Αστυνομία για χάρη του μεταλλείου χρυσού στις Σκουριές της Χαλκιδικής, αφού δυνάμεις της βρίσκονται σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο φυλάσσοντας όλο τον χώρο του εργοταξίου, με αποτέλεσμα η αστυνόμευση στις άλλες περιοχές να καθίσταται προβληματική. Το κόστος, μάλιστα, που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για τις δυνάμεις που έχουν αποσπαστεί στην περιοχή κυμαίνεται από 18.000 ευρώ έως και 337.500 ευρώ τον μήνα! Συγκεκριμένα, σε καθημερινή βάση υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις στις περιοχές Σκουριές, Ρέμα και Καραντζά αλλά και σε σημεία γύρω από αυτές. (Πηγή: Το Ποντίκι

τσιφλικι

της Eldorado το δάσος στις Σκουριές Το «επενδυτικό όραμα» γίνεται ήδη ορατό στην καταστροφή του αρχαίου δάσους, η εταιρεία αρνείται να ενημερώσει τους κατοίκους για τα αποτελέσματα της δράσης της και φακελώνει όποιον τολμά να προσεγγίσει το χώρο, ενώ η αστυνομία υπάρχει μόνο για να περιφρουρεί την «επένδυση» και να τρομοκρατεί τους πολίτες… (Πηγή: Ελευθεροτυπία )

Ε 12 • soshalkidiki.wordpress.com

)


αρσενικο

49.000 φορές πάνω από το όριο!

Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες που έφτασαν χτες στα γραφεία της «Εφ.Συν.» από την Ολυμπιάδα. Οι φωτογραφίες με καφεκίτρινα νερά και αφρούς από ρέματα που γειτνιάζουν με το εργοστάσιο εμπλουτισμού της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», έφτασαν σε εμάς την ώρα που η διοίκηση της «Ελντοράντο» έδινε συνέντευξη Τύπου, φρουρούμενη από διμοιρίες των ΜΑΤ, στη Θεσσαλονίκη [...] «Σαφέστατα και διαπιστώνω υψηλές συγκεντρώσεις στα βαρέα μέταλλα κι αυτό είναι προς διερεύνηση», λέει ο χημικός μηχανικός, Σωτήρης Στασινός. «Οι κάτοικοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα προβούν άμεσα σε αυτοψία. Οφείλουν να διερευνήσουν οι αρχές πού οφείλονται οι συγκεντρώσεις αυτές, αλλά και την ίδια τη φύση του εδάφους» (Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

)

soshalkidiki.wordpress.com • 13 Ε


Στηρίξτε τον αγωνα μας εναντια στην κ αταστροφη της χαλκiδικησ

Επισκεφτείτε τον ιστοχώρο μας: w w w. s o s h a l k i d i k i . wo r d p r e s s . c o m w w w. s o s h a l k i d i k i . g r

Soshalkidiki magazine 02 entheto singlepage  
Soshalkidiki magazine 02 entheto singlepage  
Advertisement