10tal nr16 Sophie Tottie

Page 1

➳ Subject Without Nation, 2005–, fotogravyrer på papper. Foto: Carl Henrik Tillberg

»SUBJECT WITHOUT NATION« av Sophie Tottie

E

n katastrof gör verkligheten platt. Du förlorar för-

allt har en möjlighet till inlevelse just genom »den andra

Subject Without Nation insisterar på berättelser och bil-

mågan att förstå, att tala, att hitta ord. Inget annat

gradens naivitet«. Här kan den tillfälligt kategorilösa upp-

der som kan vara för plågsamma att möta – som vi minns

än kategorilös, omedelbar närvaro slår emot dig.

levelsen och det tillfälligt kategorilösa uttrycket uppstå, om

men kanske inte vill minnas eller som vi vill minnas men

Förmågan att ge djup blockeras av det som just

än påverkade av många influenser.

inte kan. Genom att både konfrontera och dra sig undan

hänt, det du står inför.

På ett märkligt sätt fungerar media som en maskin som

förskjuter verket kontexten till en långsammare tidsrymd

Subject Without Nation hanterar ämnen som chockar, som

både ikoniserar och utplånar just de berättelser som är i

för reflektion än medias förbiflimrande nyhetsflöde. Subject

drar sig undan. Dagstidningar har fotograferats ur olika

fokus. Det du läste i går måste ge plats åt dagens nyheter, åt

Without Nation har hittills tryckts i form av fem fotogravyrer.

vinklar för att både platta till och ge djup åt väggen. Verket

tidens gilla gång. Om samma bilder trycks om och om igen

Varje tryckt bild håller kvar skeenden i enträgen handling

reflekterar hur media framkallar det som den franske filo-

kan de berättelser som de förmedlar hamna i bildernas bak-

som består av ingravering i plåt och tryckning på beständigt

sofen Paul Ricœur kallar »en andra gradens naivitet« – en

grund – och istället blir bilden berättelsen.

papper. Som en envis fråga håller verket fast vid bilden och

upplevelse som erfars vara lika verklig som en du möter

Ändå är dessa bilder bara några få ur floden av bilder.

berättelsens kvardröjande, fördröjande värde

direkt. Bilderna och berättelserna drabbar och försvinner

Och vad händer med de skeenden där bilder saknas, som

men en del dröjer sig kvar.

i samtida krig – vad för slags bilder dröjer sig kvar där?

För Paul Ricœur är det egentliga problemet i vår tid frå-

Var är alla de bilder som får oss att reagera, som aktiverar

gan om människans överlevnad som självständig vilja. Kan

den »andra gradens naivitet«? Och medias orkestrerande,

människan bevara sin självständighet i en värld där ett liv

manipulerande bilder – hur förändrar de berättelserna vår

i naivitet inte längre är möjligt? Ricœur menar att vi trots

verklighet?

– 50 –

S op h i e T o tt i e är konstnär, född 1964, bosatt i Stockholm och Berlin. Sedan 2012 är hon professor i fri konst vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm.

– 51 –


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.