Skelleftea

Page 1

SPECIALLÖSNING PÅ MORÖ BACKE SKOLA

Sonesson inredningar har sedan starten 1909 varit med om att utveckla och skapa förvaringslösningar för de flesta behov och miljöer. För oss är ingen fråga konstig eller dum, vi antar utmaningen och försöker hjälpa dig med en passande lösning. Vårt fokus ligger på kundnöjdhet och hållbara lösningar av god kvalitet.

På Morö Backe skola ville man ha något annorlunda och med hjälp av MAF arkitektkontor skapades en cirkellösning med skåp på både in- och utsidan av enheterna. Dessa enheter fungerar även som en naturlig avdelare i korridoren. En lösning som är båda smart, omtyckt och platseffektiv.

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.