Kalmar

Page 1

LEKFULL OCH FUNKTIONELL SKOLMILJÖ

Tallhagsskolan är en nybyggd skola i centrala Kalmar. Skolan är indelad i tre olika delar utifrån tanken ”det lilla sammanhanget i den stora skolan” och för att skapa dynamik fick varje del av skolan en egen färg vilket gör skolan lättorienterad.

I varje del är klasser från respektive årskurs representerade. Skolans gemensamma ytor som bibliotek, matsal och hemkunskap fick också en helt egen färg.

”Min största ambition var att göra skolmiljön lekfull och funktionell på samma gång. Inredningen återspeglar en hållbar och tillåtande miljö som skapar nyfikenhet och fantasi. Istället för förbud, byggdes integrerade sittmöbler uppe på skåpen i olika nivåer. Möblerna bjuder in på ett naturligt sätt, utan att avslöja helt hur man ska ta sig an den” - säger Lina Lagerqvist, inredningsarkitekt

Behöver du vägledning i ditt nästa projekt eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa till. Kontakta oss på tel.nr. 031-703 55 40 eller på info@sonesson.se.

ARKITEKTATRIO

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.