Page 1

=0=, ,3*6369


NUEVA Colecci贸n Lalique

*VUIH|VKLVYVYVZHKVIYPSSHU[LJYPZ[HSLZ `WPLKYHZLU[VUVTPLSTVYHKV`]LYKL

*VSSHY 3HYNVYLN\SHISLKL H *}K  

)YHaHSL[L 3HYNVYLN\SHISLKL H *}K  7HU[HSSHZ3HYNHZ 3HYNVKL HWYV_ *}K  


7HU[HSSHZ3 (UPSSV HZVSV 

;*}K ;*}K ;*}K ; *}K *VSLJJP}U4HILSSL=HSVYPaHKHLU 

7HU[HSSHZ3HYNHZ 3HYNVKL *}K 

(;656 *65;< ,:;036 NUEVA Colecciรณn Mabelle

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L `MPUVZJYPZ[HSLZ

(UPSSV =LYWYVIHKVYKLHUPSSVZWmN 

;*}K ;*}K 

;*}K ; *}K

 

)YHaHSL[LLSmZ[PJVKL KLKPmTL[YV *VUJYPZ[HSLZKLJVSVYLZ *}K  


)YHaHSL[LYL]LYZPISL 3HYNVYLN\SHISLKL H *}K  

(UPSSV =LYWYVIHKVYKLHUPSSVZWmN 

;*}K ;*}K

 ;*}K ; *}K

 
,ZWLJPHS -05(9;

40

% dcto

NUEVA Colecciรณn Eilat

9L]LYZPISL!\USHKVJVUIH|VKLVYV YVZHKVIYPSSHU[LJVUJYPZ[HSLZ`LS V[YVJVULZTHS[LWPU[HKVHTHUVLU [VUVZULNYV`WLYSHKV

*VSSHYYL]LYZPISL 3HYNVYLN\SHISLKL H *}K  

7HU[HSSHZYL]LYZPISLZKL *}K  


;<98<,:( ,:,5*0(3

7HU[HSSHZ 3HYNHZ 3HYNV 

*}K   

Colecciรณn L'Infini

*VU IH|V WSH[LHKV ` LZTHS[L WPU[HKV H THUV

*VSSHY 3HYNV  *}K  

7HU[HSSHZ *}K  

+L 9LNHSV7HU[HSSHZ 30UMPUP WVY SH JVTWYH KLS JVSSHY =HSVYPaHKV LU 

)YHaHSL[L 3HYNV YLN\SHISL KL H  *}K   


7HU[HSSHZ 3HYNHZ 3HYNV *}K  

(UPSSV =LY WYVIHKVY KL HUPSSVZ WmN ; *}K ; *}K ; *}K ; *}K  

+L 9LNHSV 7HU[HSSHZ (UPR WVY SH JVTWYH KLS JVSSHY =HSVYPaHKV LU 

7HU[HSSHZ *}K  

*VSSHY ]LYZm[PS SHYNV ` JVY[V 3HYNV  *}K  

Colecciรณn Anik

*VU IH|V KL VYV ZLTPTH[L JVU LZTHS[L ISHUJV ` MPUVZ JYPZ[HSLZ


(UPSSV =LYWYVIHKVYKLHUPSSVZ7mN 

;*}K ;*}K

;*}K ; *}K

 

Colecciรณn Chrรณme

)YHaHSL[L 3HYNV *}K 

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L WSH[LHKV`OLTH[P[LJVUJYPZ[HSLZ NYPZLZ=LYZm[PSJVSSHYX\LZLW\LKL \ZHYZVSVJVUKPQLIYVJOLVLS IYVJOLZVSV *VSSHY 3HYNVYLN\SHISL H *}K  7HU[HSSHZ3HYNHZ 3HYNV *}K   


Anillo Inspirée

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L` MPUVZJYPZ[HSLZHa\SLZ

;*}K;*}K ;*}K; *}K 

Anillo L'Allure

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L `WPLKYHNYPZ

;*}K;*}K ;*}K; *}K 

Anillo Arielle

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[L`WPLKYH UH[\YHSLU[VUVTHYY}U

;*}K;*}K ;*}K; *}K 

Anillo Scéne

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[L`MPUVZ JYPZ[HSLZ

;*}K;*}K ;*}K; *}K  

;HSSHKL(UPSSV *VSVJH\UHUPSSVX\L\ZLZZVIYL LSWYVIHKVY,SJxYJ\SVX\LSVNYLZ ]LYKLU[YVKL[\HUPSSVPUKPJH[\[HSSH
Estuche Maillot Pantallas** + Anillo

*VUIH|VKLVYVYVZHKVIYPSSHU[L `JYPZ[HSLZ =LYWYVIHKVYKLHUPSSVWmN 

;*}K ;*}K

 

;*}K ; *}K

 

,:;<*/,: Estuche Veneziana Pantallas** + Anillo.

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L`MPUVZ JYPZ[HSLZLU[VUVTVYHKV

;*}K ;*}K ;*}K; *}K 

Estuche Etoile Collar + Pantallas**

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L` JYPZ[HSLZJVSVYISHJRKPHTVUK 3HYNVYLN\SHISLKL H *}K   


NUEVO Estuche Atlantique Collar + Pantallas**

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[L `MPUVZJYPZ[HSLZ 3HYNVYLN\SHISL KL H *}K  

7(9(,3,.09

NUEVO Estuche Canelli Pantallas** + Anillo

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L JYPZ[HSLZ`WPLKYHMHJL[HKHLU[VUV YVZHHU[PX\L

;*}K;*}K ;*}K; *}K 


Estuche Christallique Collar + Pantallas** + Anillo*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L`JYPZ[HSLZ*VSSHY YLN\SHISLKL H ;*}K ;*}K ;*}K ; *}K  

Llama desde Santa Cruz al 315-0600, o desde cualquier otro lugar del paรญs al 901-10-5678 (costo de la llamada 0,50 Bs./min). Visita nuestra pรกgina web: www.lbel.com

Y769:,95(;<9(3,:36:*6369,:@;(4(j6:+,3(:70,+9(:7<,+,5=(90(9*VUWHZHKVYOPWVHSLYNtUPJV

NUEVO 7\LY[V9PJV* *H[mSVNV=PNLU[LOHZ[H KL(NVZ[VKL

Catálogo Finart Puerto Rico C12  
Catálogo Finart Puerto Rico C12  

Finart / Campaña 12 / Puerto Rico