Page 1

;PLTWV +, )9033(9


Estuche Capri Aretes** + Anillo

*VU IH|V KL VYV IYPSSHU[L ` JYPZ[HSLZ =LY WYVIHKVY KL HUPSSVZ

; *}K ; *}K 

 ; *}K  ; *}K 

 

: : 

;HSSH KL (UPSSV

*VSVJH \U HUPSSV X\L \ZLZ ZVIYL LS WYVIHKVY ,S JxYJ\SV X\L SVNYLZ ]LY KLU[YV KL [\ HUPSSV PUKPJH [\ [HSSH


NUEVA

Colecciรณn Gloriรฉ

*VU IH|V KL VYV ` WSH[H IYPSSHU[L ` TVKLYUV JHSHKV 7\SZLYH 3HYNV HWYV_ JT *}K : : 

(UPSSV ; *}K ; *}K ; ; *}K : : 

7LUKPLU[LZ 3HYNV HWYV_ JT *}K : :  


33i5(;, +, 3<A ,:;( 5(=0+(+
,ZWLJPHS -05(9; NUEVA

45

%

dcto

Colecciรณn Niza

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` MPUVZ JYPZ[HSLZ *VSSHY 3HYNV YLN\SHISL KL H JT +PQL _ JT *}K  : : 

7\SZLYH 3HYNV YLN\SHISL KL H JT *}K  : :  7LUKPLU[LZ 3HYNV HWYV_ JT *}K 

 : : 

(YNVSSHZ *}K  : : 


Colecciรณn Amaranta

*VU IH|V KL VYV IYPSSHU[L WLYSHZ ` MPUVZ JYPZ[HSLZ

7LUKPLU[LZ 3HYNV HWYV_ JT *}K : 

(UPSSV =LY WYVIHKVY KL HUPSSVZ WmN ; *}K ; *}K ; *}K ; *}K *}K : 

7HYH tS S\QV LZ[H 5H]PKHK 7LUKPLU[LZ (UPSSV Colecciรณn Gรฉrard*VU IH|V KL VYV IYPSSHU[L ` JYPZ[HSLZ ULNYVZ *HKLUH 3HYNV JT *}K  : :  ,ZJSH]H 3HYNV JT *}K  : : 

H ZVSV : 

; *}K ; *}K ; *}K ; *}K =HSVYPaHKV LU : 


Estuche Angelina Collar + Aretes** + Anillo

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` MPUVZ JYPZ[HSLZ *VSSHY YLN\SHISL KL H JT ; *}K  ; *}K  ; *}K  ; *}K  : : 

9LNHSVZ X\L OHISHU WVY [P NUEVO

Estuche Lilian Collar + Aretes**

*VU IH|V WSH[LHKV ` MPUVZ JYPZ[HSLZ *VSSHY YLN\SHISL KL H JT +PQL KL _ JT *}K  : :  

Estuche Aurea Collar + Aretes**

*VU IH|V KL VYV IYPSSHU[L LZTHS[L ` MPUVZ JYPZ[HSLZ *VSSHY YLN\SHISL KL H JT +PQL KL _ JT *}K : :  


Pulsera Zarina

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L JHKLUHZ LU[YLSHaHKHZ ` WLYSHZ LU WSH[LHKV ` OLTH[P[L ,SmZ[PJH KL HWYV_ JT *}K : : 

Pulsera Solstice

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` LZTHS[L JVSVY JVYHS ,SmZ[PJH JVU KPmTL[YV KL JT *}K : : 

Pulsera Tunisia

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` WPLKYHZ MHJL[HKHZ LU [VUV Ha\S 3HYNV YLN\SHISL KL H JT *}K  : :  


Colecciรณn Nilo

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` WPLKYHZ UH[\YHSLZ *VSSHY 3HYNV YLN\SHISL KL H JT *}K  : :  7\SZLYH 3HYNV YLN\SHISL KL H JT *}K  : :  7LUKPLU[LZ 3HYNV HWYV_ JT *}K  : :  (YL[LZ *}K  : 

+L 9LNHSV (YL[LZ 5PSV WVY SH JVTWYH KLS *VSSHY =HSVYPaHKV LU : 


Colecciรณn Cascade

*VU IH|V KL VYV IYPSSHU[L ` KVYHKV ` WPLKYHZ MHJL[HKHZ *VSSHY 3HYNV HWYV_ JT *}K  : : 

7LUKPLU[LZ 3HYNV HWYV_ JT *}K  : 

7\SZLYH 3HYNV YLN\SHISL KL H JT *}K  : 

7LUKPLU[LZ 7\SZLYH

H ZVSV :  

*}K =HSVYPaHKV LU : 

(UPSSV =LY WYVIHKVY KL HUPSSVZ WmN ; *}K  ; *}K  ; *}K  ; *}K  : : 


Colecciรณn Claritรฉ

*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` WPLKYHZ MHJL[HKHZ *VSSHY KL JT +PQL KL JT *}K : :  7\SZLYH YLN\SHISL KL H JT *}K : :  7LUKPLU[LZ 3HYNV JT *}K : :  (YL[LZ *}K : :  (UPSSV ; *}K ; *}K ; *}K ; *}K : : 

Colecciรณn Cobalt

*VU IH|V LU WSH[LHKV ` WSH[H IYPSSHU[L *VSSHY KL JT *}K  : :  7\SZLYH YLN\SHISL KL H JT *}K  : : 

7LUKPLU[LZ 3HYNV JT *}K  : :  (YL[LZ *}K  : : 


*VU IH|V KL WSH[H IYPSSHU[L ` [L_[\YHZ LU[YLSHaHKHZ LU LZTHS[L ULNYV ` JYLTH =LY WYVIHKVY KL HUPSSVZ WmN ; *}K ; *}K ; *}K ; *}K : :  

Estuche Atlantique Collar + Aretes**

*VU IH|V KL VYV IYPSSHU[L ` MPUVZ JYPZ[HSLZ *VSSHY YLN\SHISL KL H JT *}K  : :  

โ€œLos productos y promociones se atenderรกn hasta agotar el stock mรญnimo de 50 unidadesโ€.

Estuche Berenice Aretes** + Anillo

Y 769 :,9 5(;<9(3,: 36: *6369,: @ ;(4(j6: +, 3(: 70,+9(: 7<,+,5 =(90(9 *VU WHZHKVY OPWVHSLYNtUPJV

NUEVO

Llama al 0-801-1-3030 a nivel nacional. Visita nuestra pรกgina web: www.lbel.com

+LSPJHKHZ [L_[\YHZ

7LYย‚ * *H[mSVNV =PNLU[L OHZ[H 

,U 5H]PKHK

Catálogo Finart Perú C17  

Finart / Campaña 17 / Perú

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you