Page 1

A

SERXWEBUN Yrl: 12 / Sayr: 143 / Kasrm 1993

TARIHI HESAPLA$MA G UNLERII\DEYIZ UTITEIT

bu

1993'0n srcak krgrna girdi$imiz agamada. her bakrmdan zafer umutlarr 0lkede adrm adrm y0kselen devrimsel y0ruy0g0m0zrin gabalarryla gerqeklegmeye y0z tutuyor. CIe yandan gergekten bir gerileme veya garrsrzlrk ortaya grkacaksa, bunun d0gmandan degil halen utanrlasr kilerini kigiliklerimizde gegitli duzeylerde s0rd0ren, ama yerle bir edilmesi, mutlaka agrlmasr gereken ozelliklerden kaynaklanabilece$i, tabii ki durumun da higbir gerekgeyle savu-

bada etbu

nulamayaca$t bir tarzda d6nemi kavrryofi)z, gereklerinin ne oldu$unu gok agtk bir bigimde hem bilince gtkartyor ve hem de bunu kendimize mal ediyotuz. Denilebilir ki, tarih bizim igin hiqbir zaman bu kadar ba$tmstzlagmaya ve her sahada 6z90rlegmeye imkan vaat eden bir durumda de$ildi. Yine bilingli, 619Utlu ve tek irade haline gelen partimiz dnderliginde ordulagmamrzla halktmtzt higbir d6nem bu kadar kavramtg, aya$a kaldtrmtg ve ba-

Ktirdistan'da yeniden do$ugun ylddntimtinde

HALIil

NIIIAI I(AINilIAAIAI{ASNDA

Aslrnda K0rdistan'daki savagtn boyutuna iligkin gergeklerin zorlamasr ve dayatmasr sonucu yaptlan kimi itiraflarr bir kenara brraksak bile, som0rgeciTC rejiminin en ust kademesinde gorev yapan resmi a$tzlartn, "T0rkiye'yi b6ld0rtmeyiz", "Devlet ter6ru muhatap alamaz" vb. agtklamalarr bile, yeniden b0y0k dogug anlamrna gelen partimiz PKK'nin 15. kurulug yrlddnrimunde, halktmtztn, 6n-

crisu 6nderli!inde iktidarlagmaya do$ru gidig a$amasrntn da Otesinde tam iktidarlagmada ve bunun kurumlagmasrnr bagarmada kararlt bir yUklenigi yagadr$rnr fazlasryla gOsteriyor.

bir tabloyu t0m agrkh$ryla seyreden herkesin, yine aynr resmi a$rzlarrn her geye ra$men rsrarla, "Ter0rUn k6k0 kazrnacak" s6zlerini dile gelirmelerinin nedenini bulmakta zorlanmamasrgerekiyor. "Misak-r Milli" srnrrlan igerisinde "saf Turk" olmadrgr igin "k6le veya ugak olma hakkr"na sahip olan halkrmrz, bu hakkrn kendisini b0t0n dogal geligim haklarrndan uzaklagtrrdr$r gibi onu insanhktan grkarmaya y6nelik oldugunu oncusrl PKK 0nderli$inde gdr0p ayaga kalkrnca, bunun kargrsrnda tutunamayan s0m0rgeci TC'nin yetkililerinden bOyle birbirini ya-

Gerqeklerin dev aynastnda b6yle PKK Genel Sekretei Abdullah p

anililere, ARGK

savaEgilaruw

Devamt 2. sayfada

0CAUN yolfuEm hE siirecine ilqkin v

e c ephe

g

ahEanhnna tulimafi :

Kr$ PERSPEKTiFLERi

Kazanmamak igin

garr yoluna sokmug de$ildik. Ayrrca parti tarihimizde, higbir yrld6n0m0, bu kadar kendine grivenme, bunu do$rular temelinde yakalama, bagarr igin ne gerekliyse ona sahip olma ve

b6ylece yur0meye g0g kazanma Ozelligine sahip de$ildir. Yine belirtilebilir ki, 15 yrl, bir gocuk da olsa ne

olup olmadrgrnr ortaya grkarabileceli gibi, bir partinin de bir devrime yeterli olup olmayaca$rnr, onun zaferini gergeklegtirip gergeklegtiremeyecegini kanrtlayabilecek bir zaman kesitidir. Yani 15 yrlda bir parti ya zaferi imkan dahiline sokar ya da bunun tersi olarak agrlrr. Qok iyi biliyoruz ki, sadece 0lkemizde ve bOlgede de degil, d0nyanrn birgok alanrnda mevcut partiler bagaramaz, hatta da$rlrrken, ozellikle de reel sosyalistlik temelinde kurulan b0t0n partiler 96z0l0rken, yaratrcr sosyalizmin en yetkin temsilcisi partimizin, bu yrllarda emperyalist-kapitalist sisteme boylesine kafa tutmasr, bu sisteme kargr irade sergilemesi ve

Devamt

sayfada

TUrk s6mtirgeciligi, kemalist solculuk ve Dersim Dersim'de ARGK gerillalarrnrn, prati0i oldugu belirtilen silahlr bir grupla girdi$i gatrgma sonucunda bu gruptan altr kiginin Oldtir0lmesi 0zerine, 0stu k0llenmig gibi gor0nen ciddi bir sorun yeniden tartrgmalarrn g0ndemine oturdu: Trirkiye solunun KUrdistan ulusal kurtulug m0cadelesi ve PKK kargrsrndaki tavrr sorunu. Qatrgmada olenlere, bunun da dtesinde ajan olduklarr gerekgesiyle cezalandrrrlan bazr unsurlara ve cezalandrrr-

NURHAK DiRENi$

higbir neden yoktur Yeni hOk0met, bir hUk0mette var olmast gereken bul0n iqlevini bir tarala brrakrp, bagta gerilla ordulagmasr ve savagtmt olmak 0zere buna dayanarak aya$a kalkan halktn eylemini ezmekle ve bu temelde sahte bir K0rt reformculu$uyla kendini gdrevlendirmig bulunmaktadtr. Diler bUt0n igler bu temel g6reve ba$I'olarak ele altnmaktadtr. Denilebilir ki, bu anlamda Ozel sava$rn tek ve birincil amactna ba$lanmtg bir yan gtigler h0k0meti olarak da de$erlendirilebilir. Ozel savag kurmayt, gerek kendi iginde, gerekse siyasal partiler iginde ve mecliste her dedi$ini kanun d0zeyine getirerek uygulatmak igin -kendi deyigleriyle- mutabakatr gok gtjvenilmez olsa da sa$layrp, bu amactna ktg boyu ulagmak istiyor. Asltnda bunun hem igte. hem drgta en az desteklendi$i, bagartstna da fazla guvenilmedi$i, oldukqa kugkulu ve fazla bel ba$lantlamaz bir politika oldu$u gokga tartrgrlmakta, de$erlendirilmektedir. Yani bdyle bir politik belirlemeyle bu kadar 6zel savaqa ba$lanmaya, en zaytl ig ve dtg destekle yol almaya gahqmaktadrr. Gegen bahardan beri, dzellikle devlet b0nyesindeki qeligkilerin sonucu Ozalekibinin adrm adrm kenara itildi$ive aynt gekilde o yaklagtmlartn da en sert bir bigimde tasfiye edildi$i biliniyor, Bunun yerine Demirel-ln0nu ve G0reg'in el ele vererek daha kemalist-inkarct bir yaklagtmt, geleneksel

16.

$EHirLERixi

laca$r s6ylenen bazr kigilere sahip grkan, bu olaylarrn halk ve devrim saflarrndaki geligmelerin 96z0m yontemine iligkin yaklagrm hatalarrndan kaynaklandr$rnr ileri s0rerek gergekleri garprtan ve bilingli olarak saptrrrlmrg bir lemelden yola grkan anlayrglar kargrsrnda, 0ncelikle bu tavrrn sorgulanmasr gerekiyor. Birgok temel soru yanrtrnr anyor. T0rkiye solu, Kurdistan'da hrikrim suren yabancr egemenli$in tasfiye edilmesini amaglayan devrimci kurtulug savagrna ne 6lg0de dostga yaklagryor? Bu sol mevcut yaklagrmlarryla bu savagrn yanrnda mr yoksa kargrsrnda mr yer ahyor? K0rdistan ulusal kurtulug savagryla igerikten yoksun sdzc0klerden qrkrp pratik bir lemele kavugmug

gergek bir dostluk ve dayanrgma nasrl saglanabilir? Halkrmrzrn istikrarlt bir geligim seyri izleyen mucadelesiyle K0rdistan'daki som0rgeci kurum ve kuruluglarr dagrtmaya bagladrgr, yabancr egemenlik aygrtrnr Onemli 0lqude pargaladrgr ve kendi iktidar organlarrnr 619ritlendirmeye do$ru y0rUdu$0 bir dOnemde, Turkiye solunun gegitli gruplarrnrn hala Krirdislan'da bazr kesimleri orgutlemekte rsrarh davranmalarr hangi anlama geliyor? Som0rgeci partiler bile ulkemizdeki faaliyetlerini 6nemli oranda durdurur ve birgok alanda kendi 0rgutlerini leshederken, bu partilerden daha inatgr bir tavrr takrnarak K0rdistan'dan vazgegmemekte ayak diDevamt 7. sayfada

ANIYORUZ

-

Devamt 4. sayfada

PKK'nin 15. kurulug yrldtintimU nedeniyle $rxo DIRLIK (Sabri) ANI

YMIURI

1

3-I 5, SAYFAURDA

Genet Sekreter Abdullah OCALAN'a sunulan ba$hhk mesailan 19-20. SAYFALARDA


sewebil\

Ktirdistan'da yeniden do$ugun ylddntimtinde

HALKII,IIZ I{IHAI KAZANMA A$AMASINDA Bagtarafu 1. sayfada lanlayan ve dogrularr hig yansrtmayan agrklamalar duymak, elbette gagrrtrcr de$ildir. Partimizin bu yeni kuruluq yrld6n0m0nde ortaya grkan geligmeler, elde

edilen qok brjy0k kazanrmlar, Kurdistan devriminin zaferini stjre itibariyle srnrrh zamana kadar yakrnlaqtrrmrqtrr. Asrl gorrilmesi gereken yakrcr gergek budur. Abdullah OCALAN yoldagrn deyimiyle, som0rgeci TC rejiminin ozel savagr bu kadar yaygrnlagtrrmasr, ulusal kurtulug mricadelemizin btjyrjk bagarr ya da kazanrm yolunda

oldu$unu kanrtlryor. Dolayrsryla Krlrdistan'daki durumun degerlendirmesi yaprhrken, temel ahnmasr gereken nokta somut geligmeler ve bunlarrn ortaya grkardrgr sonuglardrr. Kargrmrzdaki d0gman srradan degil, varhgr inkar ve imha rizerinde gekillenen ve higbir zaman PKK gibi bir tarafla kargrlagmayan, bu nedenle de -zayrfh$rnr da bilerek- briy0k[ik kompleksine kaprlan rrkgr, barbar bir dUgmandrr. TC'nin, PKK onderligindeki halkrmrzdan aldrgr brjyrjk yenilgiyi

kabullenmesi de beklenemez.

Hig

grjphesiz onun kabullenip kabullenmemesi halkrmrz agrsrndan bir sorun teqkil etmiyor. Nitekim "kdlelik veya ugaklrk hakkrnr" tanrdrgr halkrmrz tizerinde resmilegtirdi$i "sOz hakkrnr" yitirmig durumdadrr. Gegmiqte halkrmrzr "kdle veya ugak" gdrdu, bugun de '1er0rist veya baldrrr qrplak egkrya" olarak gor0yor. Bunda gagrlacak bir husus yoktur.

tersine boyle olan gegmiginden nefret ediyor ve bu gegmigin btit0n izlerini ve sahiplerini kahcr bir gekilde mahkum etmek iqin olumrine sava$tyor ve kazanryor. O artrk insanh$rnr kazanryorken, insanh$rnl kaybetmeyi asla d0gUnemez. Lanetli gegmige da-

vet, hangi sozlerle suslenirse srlslensin, hangi sahte vaatlerle donatrlrrsa donatrlsrn, en a!rr kolelik zincirlerini krrmakla kalmamrg, buy0k Ozgurl0gt) yakalamrg bir halk iqin g0l0nUp gegilecek bir olaydan bagka bir gey olamaz. "T0rkiye Cumhuriyeti, yuzyrhn bagrndaki TUrkiye'den gok daha griqludu/' agrklamasr yaprhyor. Soz0mona bununla hem PKK tehdit ediliyor ve hem de halka guven veriliyor. Amaglananr bir kenara brrakalrm, fakat sOylenen sdzler gerqekten de dogru. Ancak asrl olan ve som0rgeci egemenleri grlgrna qeviren, bu kadar griglu T0rkiye'nin PKK kargrsrnda yenilgiden yenilgiye srjrukleniyor olmasrdrr. PKK'nin, guqlU olan Tiirkiye'den her bakrmdan daha g0ghi oldugu ve bu konumuyla btiyrjk bir gelecek vaat etti$i 15. yrldon0munde gok aqrk bir gekilde gdzler on0ne serilmigtir. Eger gergek boyle degilse neden en basit orneklere sarr[narak, "PKK'ya en iyi cevabr Ndm verdi" veya'T0rkiye'nin Galatasaray galibiyetine ihtiyacr vardr" sOzleri sarfediliyor?

Higbir gaba devleti n goziiltigti nii gizleyemez

"Grjneydo$u bdlgesinde devlet sancrsr gekiliyor. Ve bdlge giderek PKK'nin egemenli$ine giriyo/' sdzleri, PKK'nin bagaramayacagrnr soyleyip onu "terorist" olarak nitelendirenlere aittir.

Yine 6zel savag rejiminin imajrna ihtiyag duydu$u TC Bagbakanr son agrklamalarrndan birinde "Uykusuz gecelere devam" diyordu. Ama aynr zamanda hemen her vesilede 'PKK'nin k6kunu kazryacagrz" s0zlerini de eksik etmiyor. Soruna gdsterilen yaklagrmlardaki btjyOk geligkilerden geligmelerin asrl dUzeyini rahathkla gorebiliyoruz. Sorunla ilgili herkesin artrk duymaktan brktrgr eski bir klasik yaklaqrm sergileniyor. Bu yaklagrmrn srnrrh bir bagarr saglamasr bile hayaldir. Cumhurbagkanr Demirel'in bir gazeteciye agrkladr[r gibi, mevcut klasik yaklaqrmrn drgrndaki her politika ulusal kurtulug mucadelemize taviz anlamrna gelmektedir. Ancak klasik inkarcr tutumda rsrar etmenin TC lehine geligme yaratmadrgrnr da hemen belirtelim. Bu gerEek hiqbir gekilde inkar edilemeyecek kadar agrk bir durumdadrr. D0gmanrn bu konudaki inisiyatifinden bahsedilemez. Kurlarrlamayacak kadar yrkrlmrgtrr. Artrk son Errprnrglar iqerisinde gegmigi hayal ediyor. Ozel savaq rejiminin kukla temsilcisi bu hayali "Kurt kOkenli vatandaglarrm Kurtlukleriyle ovrinsunler. Biz onlarr Krirt olarak sevelim. Ama benden K0rtluge dayah idari, siyasi haklar istemesinler. Buna asla izin vermem" sozleriyle dillendiriyordu. Artrk bunda gok gecikilmigtir. Qunku kargrdaki K0rt eskisi gibi devletten korkup devlete sadakat gdstermiyor,

GeEen Ekim ayrnda somurgeci basrn-yayrn ve kimi devlet yetkilileri TC'nin Kurdistan'da otorite olup olmadr!rnr yaygrnca tartrgmak zorunda kalryor ve bunun ne denli b0yrik bir tehlike oldugu konusunda uyarrda bulunuyorlardr. Bu kesimlerin agrktan yaqadrgr bOyrjk panik oldugu. gibi kamuoyuna da yansryordu. Ozellikle Demirel'in gahsrnda yagandrgr gibi bu panik daha o zaman rejim tarafrndan gok tehlikeli bulunuyor ve yatrgtrrrlmasr iqin, ya da boyle bir tartlgmanrn kesilmesi igin yukarrdan emir geliyordu. Sonuq, herkesin tahmin edebilece$i bigimde oldu. Dolayrsryla gundem degigtirildi, yerine devletin "guglulu$un0" ve "kararhhgrnr" igleyen konular yerlegtirildi. Kendi kendilerini kandrrma veya zaman kazanma anlamrna gelen bu yeni gundemin beslenmesi igin.gerekli agrklamalar da yaprlryordu. lglenen esas tema "PKK'nin kOku kazrnmadan sorun qdzUlmez" sdzlerinde ifadesini bulan yaklagrm oldu. Demirel, "Silahh terOrist dagdan indirilmedikqe sorun bitmez. Devlet grjg[jdur ve bunu bagaracaktrr" geklindeki agrklamasrnr bir kez daha tekrarlarken; Tansu Qiller, "YOre halkr kararhhgrmrzr gdrunce PKK'ya tepki duymaya bagladr" bigiminde psikolojik amaqh grjl0nq demegler veriyordu.

S6mrirgeci rejimin gokrig stireci veya gdz0ms0zlu$0 o kadar derin ve o kadar aqrktan yanstyor ki, gergegin asrl boyutlarrnr kapatmak m0mkrin olmuyor. Nitekim devlette yaganan goz0[igun her gtln biraz daha derinlegmesinin bir nedeni de rsrar edilen bu yaklagrmrn bir sonucudur. Oyle ki

mevcut durum o kadar anlagrhr bir boyuttadrr ki, s6ylenecek fazla bir sdz brrakmamaktadlr. Bu sorunun devletin inisiyatifinden, kontroltinden grktrgrnr s6yledik. Ne kadar gaba sar fedilse de gerekli olan "mutabakatr" saglayamaz. Tek sesliligin bozulmasrnr higbir gaba dnleyemez. "Bu htik0met Guneydogu sorununu Eozemez", "Ulusal seferberlik igine girmek zorundayrz. Yoksa gidiyoruz", "Hep iyimser olmaya gahgrrrm, ama bu.gidig insanda iyimserlik brrakmryor. lyice tartmak gerek. Nereye gidiyoruz?" vb. agrklamalarrn bir de sOz konusu gerqekle ba$lantrh yorumlanmasr gerekiyor.

Gegmigte gokga bagvurulan ve hep inkar yaklagrmrna hizmet ettirilen "drg kaynak" ya da "drg destek" iddiasrna yeniden bagvurma ihtiyao duyuluyor. Bu da akhn-mantrgrn srnrrlarrnr zorluyor. Komgularr tehdit etme, sozrimona gerekirse savag agma sdy-

lemleri tekrarlanrp duruluyor. Qok aErkga gorrjldrlgri gibi bundan ahnan

higbir sonug yok. Kaldr ki, bu kuru kabadayrhga kargr komqular, brrakaIrm sinmeyi, tersine ciddi-sert tepki gosteriyorlar. Hig g0phesiz bunda hakh olan qokga gerekgeleri vardrr. Qrlnkri PKK Krirdistan'dadrr, orada sdkrilmezcesine kok salmrgtrr, halklagmrgtrr, milyonlann orgritlii grjcrjne donrigmrjgtOr, yine aynr topraklarda grjg temelinde gergek temsilci ve taraf olarak butun dunyada ciddiye ahnrr olmugtur. Bu geligme bile bir yerde devrimdir. Tartrqrlmaz gerqek olan, PKK'nin bu devrimi "Misak-r Milli" srnrrlarr iqine hapsedilen K0rdistan'da TC'ye kargr bagarmrg oldu$udur. Bu geligme genelde uluslararasr alanda, ozelde ise TC'nin gevresindeki bUtrin komgularr tarafrndan gok iyi biliniyor. Dolayrsryla bolgenin en barbar g0c0 olarak TC'yi tanryan komgularr, "ter0ristleri desteklemeyin" uyarrlarrna kargr ona PKK'nin Krlrdistan'da ortaya grkardrgr gelig-

TC'nin sdz konusu gerge$ine krsmen de olsa dokundugu igin sOm0rgeci yetkililerde tepki uyandrrdr. Gergekten de her drg gezinin odak noktasr PKK oldugu gibi, PKK'nin yok edilmesine yardrmcr olunmasr kargrhgrnda Trirkiye satrh$a grkarrhyor. Ttirk egemenleri qrkarlarrnr korumak ve geleceklerini g0venceye almak pahasrna emperyalist g0Eleri gegitli bigimlerde T0rkiye'ye ortak etmeye Eahgryorlar.

Devrimin yakaladrgr bu agamada ve devamrnda TC'nin bu tlirden aslr olmayan iddialara bagvurmasr daha fazla beklenebilir. Bu iddialarryla bir yandan mricadelemizi ve onun 6nderligini karalamaya gahgrrken, diger yandan kendisinin drga ba$rmhIk du-

rumunu kapatmayr, dengelemeyi amaglamaktadrr. Almanya, Fransa, lngiltere ve lsvigre'nin son ddnemlerde yurtseverler gahsrnda mrlcadelemize kargr igerisine girdikleri tutumun izahr gok agrk de$il midir? Yine drg devletlerin ya da yabancr yetkililerin PKK aleyhinde en srradan agrklamalarrna dort elle sarrlarak, bunlarr b0tun basrn-yayrn kurumlarryla ig ve drg kamuoyuna zevkle duyuran, 'PKK'nin drg kaynakh" oldu$unu sdyleyen TC'nin kendisi degil midir? Gegerken qu noktayr vurgulamak gerekiyor ki, PKK, kendisini ulusal kurtulugqulukla srnrrlayan bir hareket de$ildir. Bunun srnrrlarrnr agarak bir insanhk hareketi konumuna ulagmrgtrr. Saflarr insanh$rn yUceltilmesi m[cadelesine katkr sunmak isteyen herkese aqrktrr. PKK, tarihin en zorlu kogullarrnda en anlamh bir mucadeleyi bagarrh bir gekilde y0r0tmekle insanItk davasrnda soz hakkrnr elde etmig ve bu konuda bir gekim merkezi haline gelmigtir. Bunda yadrrganacak higbir husus olmadrgr gibi, tersine gurur verici, oldukga sevindirici bir geligme durumundan bahsetmek gerekiyor. Dolayrsryla halkrmrz, PKK'nin

oncuhlk ettigi davasrnrn bir insanhk

meleri hatrrlatarak susturuyorlar.

davasr niteligini de tagrdrgrnr gormeli;

Sosyal demokrathk maskesi altrnda som0rgeci ozel savag rejimini temsil eden SHP Genel Bagkanr Mural Karayalgrn, kendilerine kargr savaganlar arasrnda boynunda hag tagryan Hrristiyanlarrn da oldugu yon0nde aErklamalar yapryordu. Yine Suriye denetimindeki Krirdistan pargasrndan yoldaglarrmrzrn Kuzey Kurdistan'daki ulusal kurtulug mucadelesinde yer alarak savagmalarr ve gehit d0gmeleri, "PKK drg kaynaklr" iddiasrna gerekge gosteriliyor ve bu durum Suriye'nin srkrgtrrrlmasrnda koz olarak kullanrlryordu. Bu iddialar ve gerekgeler saEma ve basit yaklagrmlardrr. Politik olan herkesin yakrn-

"Apo Ermeni'di/', "PKK drg gtjgler tarafrndan kullanrhyo/' vb. iddialarr da kulak asmaya de$er bulmamalrdrr. S0murgeci rejimin sdz konusu iddialart kendi zayrfhklannr gizlemenin bir

dan gdrd0gri ve kabul etti$i gibi TC'nin kendisi drg merkezlerin destegiyle ayakta tutuluyor ve PKK kargrsrnda yagatrlryor. Oyle ki, drg devletlere "PKK bir ter6r drgtjtudur" agrklamasrnr yapmalarr karqrh$rnda her ge-

yini vermeye hazrr olan yine TC'nin kendisidir. D0nyanrn egemenli$ine oynayan devletlerden b0y0k siyasi ve askeri yardrm alanrn ve butun gelece$ini bu devletlere ba$layanrn TC oldu$u tartr$ma g0trirmez bir gergektir. Nitekim Qilleiin ABD gezisi sonrasrnda, bir ABD gazetesinde yaylnlanan "Satrhk Mrlttefik" baghkh yorum,

aracr olarak grjndeme getirdigini unutmamahdrr.

Nitekim yagamrn b0trin sahalarrnda TC'nin yaqadrgr gdzulme g0n gibi ortadadrr. Bunun sayrsrz drnekleri somut bir gekilde gozler dntlndedir. Erzurum, Mug, Marag, Bayburt vb. bazr yerlerde yaprlan PKK aleyhtarr gdste-

riler, yaqanan rejimin bunallmrndan kopuk olaylar defildir. Bu g6steriler, yansrtrlmaya qahgrldrgr gibi asla halkrn PKK'ye tepki duydu$u anlamrna gelmez. MHP'li faqistler, devletle igbirli$i iginde bulunan kesimler ve bunlarrn iqinde gok az saytda kandrrrlan gevreler, o da yogun qabalar sonucu bir araya getirilip devlet gUvencesinde y0rrit0luyorlar. Bu gdsterileri son donemlerde yaymaya gahgmak, gok yeni bir geligme bigiminde yansrtmak ve yine bu gdsterilerde "Apo Ermeni uga$rdr/', "Kahrolsun PKK", "Turkiye PKK'ya mezar olacak" vb. sloganlar attrrmak, yeri geldi$inde gok gOghi ve briyiik oldugu propagandasr yaprlan TC'nin ne kadar krlgrildiig0, ne kadar basitlegti$i, ne kadar acizlegti$i ve

adeta PKK kargrsrnda bir devlet olmaktan gok basit bir katiller Orgutu durumuna driqtrlgu konularrnda bir belge olmaktadrr.

Burada belirtilmesi gereken bir gerqek vardrr: Trirkiye ve Krirdistan'da PKK'ye karqrt olan kesimler yok de$il. Bunlar bile kendilerinin tam grjvenlikte olduklarrndan emin olmadan PKK'ye yonelik kargr-faaliyete aqrktan baqvurma tehlikesini gdze alamryorlar. PKK'nin "ihanete ve her t0rden halk dugmanhgrna ozgrlrluk tanrnmayacaktrr" ilkesi, bu kesimleri ezmeye her zaman hazrrdlr. TC Cumhurbagkanlr$r hemen her zaman "devlet her yerde" aqrklamasrnr yapar. Ama her yerde olan bu devlet her yerde PKK'den darbe 0stune darbe almaktadrr. Bu, devletin her yerde hedef durumunda olduQu, PKK'nin ise her yerde haksrzlrga ve baskrya kargr hesap sorucu bir pozisyonda bulundu$u anlamrna geliyor. Bu konuda son olarak sOylenebilecek soz ise, rejimin y6nlendirmesi alttnda halkrmrza ve mricadelemrze kargr kullanrlan MHP'li fagist-kontralar igledikleri insanhk suqlarrnrn bedelini gok agrr Odeyeceklerdir. Abdullah OCALAN yoldag, "Krg Perspektirleri" baghkh de$erlendirmesinde bu konuda perspektif sunmu$ ve gerekli ydnelim igin talimat vermigtir. Turkiye ve K0rdistan'da olaylann ve olgularrn akrgrnr belirleyen ulusal kurtulug mricadelesi ve buna karqr geligtirilen kargr-devrimci 6zel savag oldugu igin, her dnemli geligme farklr bir bigimde giindeme geliyor, dolayrsryla sonuElarr yine aynr nedenden dolayr de$igik t0rden yansryor. Yaganan bu olaganustu gUnler devrim ve kargr-devrim cephesi tarafrndan kargrhkh bir gekilde lehte degerlendirilmeye gahgrhyor. Fakat burada gozden kagrrrlmamasr gereken onemli bir nokta, devrim cephesinin hakhh$r, do$rulu$u ve gergekleri temsil etti$i ve kargr devrim cephesinin ise brlt0n gucuyle bunun tersini temsil ederek, her geyini devrimci cepheyi karalamaya ve onun bagarrsrnr engellemeye ve kendini kurtarmaya gahgtrgrdrr. Bu konuda rejimin kendi grkarlarrnr ifade eden srnrrlar iginde hareket eden iktidar, muhalefet ve diger kurumlarr arasrnda bir mutabakat soz konusudur. Ancak bu mutabakata ragmen bagarrh olunamamasr, K0rdistan devrim mucadelesinin zaferin eqi$ine geldi$inin agrktan olmasa da kabul edilmesi durumu sOz konusudur. igte bu geligme seviyesi, rejimin 0zerine agrr bir ytlk olarak bindigi gibi, onun temsilcilerini de zor durumda brrakmaktadrr.

igte bu zorlanmanrn, sdz konusu agrr yrikun buyrjk sorumlulu$unun rejimin perde 6nundeki temsilcili$ini yapan hrjk0met ve muhalefet partilerinin arasrndaki iligkilere de yansrdr$rnr gdrrjyoruz. Krlrdistan sorununun som0rgeci rejimin yrkrhgr konusunda tehlike ganlarrnr galmasr bu temsilcilerde de brjyrlk panik yaratryor. Bu a$rrhgrn altrnda kalmamanrn manevralarr yaprhyor, y0rritulen politikalarda bunun etkileri gdruhjyor. Bu nedenle sOmUrgeci muhalefet partilerinin mevcut hUkiimete, sdmurgeci htikrimetin ise sdmtirgeci muhalelet partilerine ydnelik politikalannr


Ka3rml993

L ve elegtirilerini bu ydnrjyle de degerlendirmek gerekiyor. Bazr somtjrgeci yetkililer, yine rejimin bazr akrl hocalarr, bu durumu y0zeysel ve basit bir tarzda ele ahp oy kaygrsr geklinde de$erlendiriyorlar ki, esas gerge$in gizlenmesine hizmet ediyorlar. Elbel te grkar gevrelerinin vatandagtan oy alma kaygrsr vardrr. Ancak Trirkiye normal kogullarr ya$ayan ve ciddi sorunlardan yoksun olan bir devlet olmaktan goktan grkmrg bulunmaktadrr.

Dolayrsryla som0rgeci egemenlerin kaygrlarr hem brlyumekte ve hem de gegitlenmektedir. Ote yandan tarihte orneklerine gokga tanrk olundu$u gibi devrim aynr zamanda bir hesap sorma hareketidir. Devrimin bu gerge$inden dolayr kargr-devrimi temsil edenler, hem devrimin kendilerinden hesap sormasrndan, hem de perde arkasrndaki grjqlerin bagarrsrzhklardan dolayr kendilerine sugu yuklemelerinden telaga kaprlrrlar. Devrimde b6yle bir agamanrn yakalandrgrnr, bir de sOmurgeci d0zen igi resmi grjglerin iligki ve politikalarrna bakarak sOy-

kendilerini yalanlamr g oldular. Britun bunlarr durdurulamayan 96krigrjn, yenilginin ve bir t0rl0 giderile-

meyen acizli$in belgeleri olarak de$erlendirmek gerekiyor. Som0rgeciler Kurdistan'daki devrimsel geligmeleri oldukga ciddiye ahyorlar. B0t0n duzenlemeleri buna g6re yapmak durumunda kahyorlar. Sdz konusu duzenlemelerde de oldukqa brly0k bir zorlanmayr yagryorlar. Ozel savag t0remesi kadrolarla politikalarrnr y0rUtemiyorlar. Her t0rlu 6zel savag yonlemlerine ra$men geligme yolundan ahkonulamayan ulusal kurtulug mricadelemiz kargrsrnda rsmarlama politikacrlar beklenenden daha krsa surede yrpranryor ve varhklarr tartrgma konusu oluyor. Tansu Qille/in gok krsa srirede yrpranmast, bu duruma agrk bir drnektir. Devrimsel geligme o kadar hrzh bir gekilde seyrediyor ki,

lamryor. Bu durum t0m grplakhgryla

ortada oldu$u igin, hangi gaba ve ydntemlere bagvurulursa vurulsun halkrmrzrn PKK Onderliginde tam iktidarlagmaya do$ru gittigi gergegi gizlenemez. Yaganmakta olan gergek, hakkrnda fazla sdze gerek olmayan bOyle bir durumdur. S6mrlrgeci demagojilerin, ikiy0zlU agrklamalarrn gergekler kargrsrnda dayanma g0cri hig kalmamrgtrr.

Emperyalizm

TC'nin sug orta$drr ilkin Almanya, ardrndan "yeni d0ngrkarlarrnr

ya duzeni" gergevesinde

Almanya ile birlikte hareket etmekte bulan Fransa, bir s0re sonra da isvigre ve ingiltere Krirdistanh yurtseveilerin demokratik kuruluglarrna, igyer-

leyebiliyoruz.

"Erken segimle gughi bir h0kOmet bu sorunu gdze/', "Kan rizerinde poli-

tika yapryor", "Gegmigte neredeydiler, yalan soyhjyorla/', "Uyarrlarrmrz dikkate ahnsaydr, sorun bu boyuta ulagmazdr", "Sorumsuz politikalar sonucu rilkemiz b6l0nme tehlikesiyle kargr kargrya gelmigtir" ve buna benzer gok gegitli aqrklamalarr hemen

her grln duymak m0mkrindur.

savt"3) Fransa olmak 0zere, di$er devletlerde TC kuruluglarrna ydnelik eylemlerde bulunmasrnrn sonucu olarak gundeme gelmedi$idir. Tekrar hatrrlatmak gerekirse, diger emperyalist rllkelerin yantstra dzellikle Almanya ve Fransa'nrn askeri ve siyasi olarak yo$unca destekledi$i sdm0rgeci TC'nin Kurdistan'da yaptr$r katliamlara ve yUrritt0$ti dizginsiz terdre kargr misilleme haklarrnr kullanan Krlrdistanh yurtseverler do$al tepkilerini dile getirdiler. Kaldr ki, yurt drgrnda bulunan butrin TC kuruluglarr gok gegitli maskeler altrnda ajanhk faaliyetlerini yrlr0tmek igin vardrrlar. Bug0n Trjrkiye, emperyalizmin onayr olmadan tek bir ciddi adrm atabilecek g0ce sahip degildir. Dolayrsryla diinyada insan haklarr ve demokrasi konularrnda gampiyon olduklarrnr belirten belli bagh emperyalist 0lkeler, isteseler bir gunde TC'nin K0rdistan'daki katliamlarrna ve terdrrine son verebilecek ba$lara sahiptirler. Neden TC soyklrrm boyutlarrna varan katliamlarr nedeniyle bir s6z d0zeyinde bile krnanmryor da, d0nyanrn gozleri 6n0nde gok haksrzca katledilmesine en do$al tepkisini dile getiren K0rdistan halkr terorist olarak mahkum ediliyor ve t0rl0 turhl sahte gerekgelerle tutuklanryor? Bu noktada bily0k bir ikiyrizlUhjk ve gok agrk olan gifte standart uygulamasr vardrr.

Yukarrda bu baskrnlarrn ulusal kurtulug mUcadelemizin yakaladrgr

Bu

iktidarlagma agamasryla baglantrh ol-

suqlayrcr temeldeki agrklamalar, ashnda hesap vermekten kaErnmayr da amaqlamaktadrr. Gergekte ise bu y6nl0 agrklamalarda bulunan herkes sugludur. Bug0n bunlardan higbiri halklarrmrzrn gergek grkarlarrnr ifade eden sorunun kdkl0 gOz0mrine yanagmamaktadrr. Bu goz0msrjzluk noktasrndaki rsrarh yaklagrm, daha gok kanrn d6k0lmesine, enflasyonun daha b0yrik rakamlara ulaqmasrna ve sonuqta bunun brittin faturasrnrn

dugunu sOyledik. Ozellikle ABD ile birlikte Almanya ve Fransa, TC ile PKK arasrnda 10. yrhnr yagayan savagta qok kapsamh askeri ve siyasi yardrmlarla TC'den yana taraf oldular. Gelinen noktada Krirdistan'dan kovulmak rizere olan TC'nin gdkuge gilmesi, bunca yardrmlarrn boguna harcanmasr ve bununla birlikte yine bunca qrkarrn tehlikeye girmesi anlamrna gelmektedir. Turkiye gok iddialr oldugu 1993 yrhnr hig beklemedi$i bir duzeyde kaybetti. Dizginsiz askeri

halka grkmasrna yol aqmaktadrr. Kaldr ki, 6zellikle 1980'li yrllardan

bu yana sOmurgeci rejimin b0t0n huk0metleri bir kukla olmaktan. Eoz0msrjz[igii derinlegtirmekten 6teye bir rol oynamamrglardrr. Tabii ki onlarrn goz0msUzltigti rejimin goz0msUz[jgudrir. Bu, her zaman yaprlacak siyasal de$erlendirmelerde akrlda tutulmasr gereken onemli bir noktadrr.

Sdmrjrgeci partilerin g0runrirdeki yaklagrm ve iligkileri, bu onemli noktanrn, kesin olan bu gerge$in kamuoyu tarafrndan bilinmemesi ya da g0r0lmemesi temelindedir. TC Bagbakanr yaptrgr agrklamalarrn birinde, "T0rkiye'yi 10 yrldrr oyuna getiren getirene... 1993'rin bagrnda terOr orgritu PKK'nin ilan etti$i ategkese de htiktimet elini uzatmrg ve onun oyununa gelmigti/' geklindeki sdzlere yer vermesi, kamuoyuna yonelik bir aldatmaca yaklagrmrdrr. Biliniyor ki, gimdiki bagbakan ve o zamanki devlet bakanr Tansu Qiller de hukrlmette g6rev yapryordu. PKK'nin tek yanh ilan etti$i ategkese kargr Demirel bagbakanIrgrndaki h0kumet beklenmedik bir geligmeyle kargr kargrya kalmrg, baharda devreye girdirilecek imha operasyonu felce ugramrgtr. Devlet kendisi aqrsrndan gok etkisi yaratan bu geligmeyle ba$lanmrg ve bu nedenle planlandrgr gibi imha operasyonlarrnr s0rd0rememigtir. Fakat her gabasryla ategkes kogullarrnr degigtirmeye qahgmrgtr. En nihayelinde ate$kes kogullarr ortadan kalktrgrnda ise, ig ve drg kamuoyuna yaprlan aqrklamalarda, gok ikiy0zl0ce PKK'nin ategkesi bozdu$u belirtilmigti. Tansu Qiller'in bu agrklamasr 0zerine ise, o d6nemin Bagbakanr Demirel, eski igigleri Bakanr lsmet Sezgin ve diger bazr ilgililer birer agrklama yaptrlar ve ategkese uymadrklarrnr belirterek kendi

giddet politikasrna, boyutlarr uluslara-

Emperyal izme yan

tt

: " Biz PKK'yiz, bizi yasaklayr

ozel savag rejimine politikacr degigtirme frrsalrnr bile vermiyor. Son DYP Kongresi'nde Tansu Qille/in rakipsiz aday olarak genel bagkan segilmesinin bir nedeni de bu durumla baglantrh bir olaydrr.

Nitekim DYP Kongresi'nde yaprlan d0zenlemeler, konugmalar, agrklamalar ve gdsterilerin hepsi sdmrirgeci 6zel savagtn etkisindeydi. Kongre salonunda 6zel savag gOsteri yapryordu. Tansu Qiller'in segilmesinden tutahm konugmasrna kadar hepsine yon veren ozel savagtr. DYP zaten sdmtirgeci bir parti ve mevcut sistemin sadrk savunucusudur. Ancak buna ra$men bu politikasrnr bile kongresine yansrtma durumunda olmadr. Delegeler ise 6zel sava$a nasrl alet olduklarrnr bile lark etmediler. Kongrede "Kahrolsun PKK", "Tlirkiye Apo'ya mezar olacak" gibi sloganlann atrlmasr ve yine Qiller'in genel bagkan seqildikten sonra yaptrgr konugmada "llk hedef PKK" oldugunu ozellikle vurgulamasr, ozel savagrn kendisini konugturmaktan bagka bir gey de$ildi. DYP igerisinde Qille/den briy0k rahatsrzhk duyulmasrna ra!men, onun ezici oy go$unlu$uyla segilmesi bu konudaki orneklerden biridir. $riphesiz bu gagrrtrcr bir geligme olmadr ; beklenen sonug farkh degildi. Gorrjhjyor ki her geye yOn veren

s6m0rgeci 6zel savagtrr. B0t0n s6mrjrgeci iradeler ona tabi krhnmrgtrr. Rejim bunun drqrnda higbir politikaya izin verebilecek gtjcu kendisinde bu-

n

!

"

lerine ve evlerine baskrnlar drlzenlediler. Bu baskrnlar beklenen ydnelimlerdi. Krirdistan devrim mucadelesinin iktidarr yakaladr$r ve artrk tam iktidarlagmaya hazrrlandrgt bir ddneme tekabril eden bu tavrr, TC ile birlikte halkrmrza yonelik gegmiglen beri iglenen ortak suglara bir yenisinin daha eklenmesi ve belgelenmesidir. Krlrdistan topraklarrnr n b0l0g0lmesinde ve yine kendi oz topraklarr 0ze-

rinde yagayan halkrmrzrn sdmrirgelegtirilerek k0lelegtirilmesinde emperyalizmin rohi vardrr. 56z konusu devletlerin ve diger emperyalist g0glerin kendi rllkelerinde yagayan halkrmrzrn gahsrnda ulusal kurtulug m0cadelemize yOnelmeleri, K0rdistan'da PKK 6nderliginde saglanan geligmelerden ve bunun K0rdistan'a srgmayrp uluslararasr alana kadar etkide bulunmasrndan kopuk bir durumu ifade etmiyor. Bu konuda temel nedenler yanrnda birgok ayrrntrh geligme de srralanabilir. Fakat esas olarak bunun, uluslararasr mutabakatrn Avrupa cephesinin saldrrrlarr ya da bir gegit kugatmasr olarak gOrrjlmesi ve degerlendirmede qrkrg noktasr olarak kabul edilmesi en gergekgi yaklagrmdrr. Burada Onemle g6rulmesi gereken gergek, bu yonelimin srnrrh bazr g0ncel ekonomik grkarlarla srnrrh olmadr$rdrr.

Yine dikkatlerden kagrrrlmamasr gereken bir nokta da, bu yOnelimlerin ya da baskrnlarrn politik amagl olup yurtseverlerin, bagta Almanya ve

rasr drizeye varan mutabakata ragmen PKK, britun zorlu suregleri agarak sonuq alma ddnemine girdi. Emperyalizmin onayrndan gegen gimdiye kadarkiTC politikasr Krirdistan sorununu gdzememig, tersine sorunun kendileri agrsrndan daha tehlikeli boyutlara ulagmasrna neden olmugtur. Dolayrsryla bu noktadan sonra yeni gdz0m ydntemleri, eskisini agan yeni politikalara ihtiyag duyulmaktadrr. Gegen dokuz bahardan sonra onuncu bahar bekleniyor. Fakat gegen baharlarda oldugu gibi gelecek baharlardan umutlu olunamryor. Bu nedenle "uluslararasr mutabakat" bu krg da bir daha btltun cephelerden saldrrrya gegiyor ve PKK zayrflatrldrgr oranda avantaj saglamaya gahgryor. Guney'deki gOgler krgkrrtrhyor; Suriye ve lran'la ortak harekat ("srnrr 6tesi") duzenlenmek isteniyor; en uygun durumda olan Almanya ve Fransa PKK'yi kugatmaya alarak sesini krsma g6revini 0stleniyor. Bir yandan drgta bu yogun saldrrr luryasr devam edip PKK en azrndan meggul edilirken, diger yandan TC de Krirdistan'da vahgette srnrr tanrmadan katliamlarla sonuca gitmek isteyecektir. Krsacasr uluslararasr mutabakatrn dO$mesine basrlmrg durumdadrr.

ABD, Almanya, Fransa ve di$er emperyalist devletlerin bu tutumlarrnr gok yOnl0 degerlendirerek sonuglara ulagmak gerekiyor. PKK'yi tumden kargrlarrna dikme riskini gdze alacak kadar acemi de$ildirler. Ote yandan partimizin emperyalizme gUvendigi ve bu nedenle tedbirsiz oldu$u yanrl-

grsrna d0g0lmemelidir. Nitekim PKK'nin dnderlik ettigi m0cadele, sadece Avrupa devletlerinde de$il, yrkr-

mrnr hedefledigi TC devletinde bile Eeligkileri vb. olanaklarr degerlendirip

orgrjtleniyor. PKK, emperyalist devletlerle TC'yi konumlarrna gore de$erlendirse de her iki tarafrn da kargrt cephede oldu$unu gozardr etmiyor. TC'ye kargr oldugu gibi, emperyalizme kargr da tarihsel ve g0ncel gergeklikleri dikkate alarak politika geligtiriyor ve buna gdre olasr brjtOn y6nelimleri hesaba katarak tedbirlerini ahyor. Elbette bu son durumlarr da degerlendirecek ve gegmig m0cadele tarihinde bu t0r kargr-devrimci saldrn kampanyalannr bagarryla atlattrgr gibi bundan sonra da daha ust drjzeyde bir bagarryla atlalmasrnr bilecektir. Dolayrsryla PKK yasaklansa da, tam kargrya ahnsa da (kaldr ki PKK bir daha sokrilmezcesine kOk saldrgr Kurdistan'dadrr), eli kolu ba$lanacak bir hareket degildir. O her geyden once milyonlarrn kigiliginde yagryor; milyonlar da ne yok edilebilir ve ne de durdurulabilir. Tarihte benzerine tanrk olunmadrgr bir bigimde ve haksrzhkta bir hareketin bu drlzeyde igte ve uluslararasr alanda saldrrrya ugramasrnrn lemel nedenlerinden biri de bu degil midir? Ayrrca PKK, mevcut som[irgeci ve emperyalist yasalara gore kurulmug bir hareket de$il ki, onlarrn yasaklama kararlanyla, sindirme, kontrol altrna alma ydnrlndeki saldrrrlarryla faaliyetleri durdurulabilsin. Tersine mevcut s6m0rgeci ve emperyalist yasalara ve drizene kargr higbir hareketin cesarel edemeyece$i bir kararhhkla, higbir kogulda boyun egmez bir lavrrla, taviz vermez bir bagrmsrzhkgr gizgiyle kendisini orgritleyen ve m0cadele eden bir harekettir. Biliniyor ki, resmen kabul edilsin veya edilmesin PKK drlnyada muhatap ahnmak zorunda kahnan bir.grjgtrir. Almanya, Fransa, lngiltere, lsviqre vd. devletler baskrnlar yapabilir, yurtseverlerimizi tutuklayabilirler; yine emperyalist drinyanrn onderligine oynayan ABD daha farkh kargr-devrimci y6ntemlerle PKK'yi tasfiye planlarrnr geligtirebilir. Ama TC'nin yenilgisi kendilerinin de yenilgisi degil midir? Neyi ne kadar bagarabilirler? Bu sorunun cevabr, TC'nin durumudur. PKK, butun bu devletlerden daha fazla kitleyi ayaga kaldrrabilecegini, harekete gegirebilecegini kanrtlamtgtrr. Yurtdrgrnda yuzbinin ristunde kitle her zaman eyleme hazrrdrr. Kurdistan'daki katliamlara ve emperyalist g0qlerin baskrlarrna seyirci kalmayacagrnr ortaya koymugtur. Emperyalist gUglerin kendi 0lkelerinde yaptrgr veya yapaca$r baskrlar-saldrrrlar, olsa olsa bu [ilkelerde yagayan yurtseverleri daha da militanlagtrrrr, drgrjtlendirir, birlegtirir, Ofkesini kabartrr, bUtrin engeller uzerine gekinmeden y0r0r hale getirir. Bu militan kitle, onun kurumlarr kapatrlarak susturulamaz. Yine Trjrkiye'de vd. Ortadogu ulkelerinde emperyalizmin az grkarlarr yoktur. Di$er yandan PKK'nin bu grkarlara kargr kullanacagr kozlar igin de fazlasryla gricU vardr

r.

PKK ulusal kurtulug davasrnrn zaferi igin tarihin en briytik zorluklanna katlandr ve bir bir b0trin bunlan agmayt bagardr. Krsacasr asrl zorluklarr agmrg durumda; gimdi K0rdistan ondan soruluyor. Bunu K0rdistanla ilgili b0t0n d0nya gUgleri kavrayabilecek tecrubelere sahiptirler. Dolayrsryla emperyalist devletlerin yaptrklarr, bir yerde onlar aqrsrndan PKK'yi muhatap almak, dolayh ydntemlerle diyalog yolunu agmak anlamrna da geliyor.

Brit0n yurtseverler, TC'nin saldrrrlarrna kargr oldugu gibi, emperyalizme de verebilecekleri en do$ru ve en anlamh kargrhk, Krirdistan davasrna ve onun 6ncri g0c0 PKK'ye her kogulda, her zamankinden daha fazla sahip grkmak ve bunun igin ne gereDevamt 31. sayfada


PKK Genel Sebeted Abdullth ACALAN yoldaErn

krE siirucine iliEkin partililere, ARGK savaEgrhnna ve cephe gah$anlanna

talimafi:

KIS PERSPEKTIFLE,RI

Kazanmamak igin higbir neden yoktur Bagtarafi

1.

sayfada

Dugmanrn ezme ve kendi siyasal yaptslyla butunlegtirmeye dayalr tasfiye politikasrnr boga grkarallm, devrimci savagt kitlesellegmede, gerillayr kurtarrlmrg bdlgelerin hakim gucu haline getirmede sonuna kadar kullanalrm!

cumhuriyet politikasrnr hayata gegirmek istediklerini ve bunun da buy0k bir kargagaya, hem igte, hem drgta elegtiriye yol agtrgrnr ve yo$un tartrgmalarla birlikte bunu gdtOrmeye Eahgtrklannr bugun daha iyi goruyoruz. Ozellikle son ter0r yasasryla, eskisinden bile daha geri anti-demokratik uygulamalarr geligtirerek kendilerini kurtarmak istediklerini -aslrnda devletten ziyade kliklerini kurtarmak istediklerini- iyi biliyoruz. Devlet igindeki gerginligin cinayetlerle drga yansryan bigimleri bile ashnda bir sug gebekesi durumuna geldiklerini gdsteriyor. Ve bunu agmak iqin t0m umutlarrnr igte "teror0 onle-

dik mi, kendimizi

larrna yol agtr.

rilladaki patlama gok daha ileri duzeyde olabilirdi. Bunu gimdi daha iyi anhyoruz. Aynr bigimde iyi bir org0tlul0kle serihildanlar daha da geligtirilebilirdi. Bdylelikle dayatrlan imha ve rejimle btitrinlegtirme yerine gerillanrn rjlkeye egemen olmasr ve kitlenin tam devrimci orduya qekilmesi bagarrlabilirdi. Bunu biz srnrrh olarak ya-

bagarrh hissederiz"

drklarr g0ruhjyor.

tadrr.

Bunun yanrnda, ekonomik ya$am tumriyle durmuqtur. Oyle herhangi bir ekonomik faaliyet beklenmemelidir. Ekonomi b0tunriyle ozel savagrn masraflarrna, maaglarrna yatrrrlacaktrr. Bu, Trjrkiye igin de biraz bOyledir. Katma De$er Vergisi resmi bir soygundur. Siyasal yaprdaki t0kenig, partilere guvensizlik en ileri d0zeydedir. Krsaca ozel savagrn trlm gabalarrna ragmen lazla yetkin olmayan bir y0netim veya yonetememe durumu ortaya grkmaktadrr ki, bu da devrimci durumun biraz daha olgunlagtr

gr n r

gOstermektedir.

Mevcut hukumetin almrg oldugu b0t0n tedbirlerin kargr-devrimci niteligi devrimci durumun olgunlagtrgrnr g0stermektedir. Devrimci geligme, boylesine bir krizi, krizde de tam y6netememeyi ortaya Erkarmaktadrr. Dolayrsryla yogun tartrgmalarla birlikte politik arayrglarla devrimin onu ke-

Bu

yaklagrmlara bizim dayattrgrmrz, t0m g[cUm0zle gerillaya yrjklenmekti. Bilindi$i gibi gerek ategkes srireci ve gerekse daha sonraki eylemlilik d6nemleri ashnda mukemmel bir kalkrgma, oldukga iyi bir ordulagma ve savagma anlamrna geliyordu. Birqok bolgemiz bunu anlamadr ; ne ategkesi anlayabildi, ne de.onun hazrrhklarrnr ciddi yapabildi. Ozellikle GAP ve benzer birgok bolge adeta biraz uzerine yattr. Bu onlarrn qok geri kalmaBelli ki hazrrhklar Eok daha iyi yaprlabilseydi, eylemlilik de qok ongOrul0 taktiklerle yurutrjlseydi, ashnda ge-

bigiminde bir kanrya kaptrrdrklarr gok agrk gdrrilmektedir. Bunun iqin Tansu Qille/i Amerikan vatandaqhgrndan da yararlanarak kullanmak istedikleri ve oldukqa da kullandrklan, aynca muhalefeti de biraz kendilerine baglaKrirdistan'da sOmrjrgeci partilerin tumtjyle teghir ve tecritinin sa$lanmrg bulunmasryla birlikte muhtemelen 0nrlm0zdeki yerel seqimlerde, ozellikle kontrol0n t[)mrlyle elden gidecegi anlagrlrnca bu sefer Refah Partisi'ni one qrkarmak istedikleri gorulmektedir. Daha once de K0rdistan'da teghir olan ve ilgi gdsterilmeyen klasik kemalizm yerine dinci yonu agrr basan bir RP ile kitleyi tutmak istedikleri, birqok tarikatr bu nedenle deslekledikleri bilinmektedir. En son Genelkurmay'la baglantrlr bir ekibin birlikte RP'de yer almasr, MrislumanIrktan dem vurmasr, Kurdistan iqin bu modeli -yani Refah'a dayah bir yaklagrmr- geligtirdikleri anlagrlmaktadrr. Bu devletin grldiimrindeki lslam veya Amerika'nrn ve Suudi'nin de destekledigi bir islamhk yaklaqrmr olarak da degerlendirilebilir. B0yrlk ihtimalle yerel segimlerde bu partiyi kullanrp oldukqa yitirilen etkinliklerini bu maskeyle kazanmak isteyeceklerdir. Boyle bir politika geligtirdikleri anlagrlmaktadrr. Diger sdmurgeci partilerin fazla gansrnrn olmadrgrnr bildiklerinden, hepsini birlegtirip bir adayr desteklemek gibi bir politikayr da muhtemelen deneyebilecekleri anlagrlmak-

beri dayatrlmrgtr. Fakat gok ustaca yaklagrmlarla tam tersinin hayat bul-

dugu gimdi daha iyi gorrlluyor.

kaladrk.

silmek istenmektedir. Hig

gUphesiz

en gok bel bagladrklarr y6ntem ezme politikasrdrr. Qok agrk ki, yaz-bahar boyu geligtirdikleri operasyonlarla gerillayr ezmeleri bir yana geligimini bile dnleyemediler. Gerillanrn dayandrgr halk temeline yonelmeyi ve halk destegini kesmeyi amaghyorlar. Bu anlamda Lice Katliamr bir zirvedir veya yoneldikleri politikanrn tipik bir uygulamasrdrr. Bununla birlikte hemen her gun yaganan kontra cinayetlerinin, kdy bogaltmalarrnrn gerillayr kitlesiz brrakmayr kitleyi de gerillaya dayanmama, dolayrsryla teslim alma gibi bir amaqla yaprldrgr anlaqrlmaktadrr. Bu krg boyu kitle tlzerine daha da gidebilirler. Qok sayrda tutuklama, igkenceden gegirme, cinayet ve katliam sur0p gidecektir. Yine bunun igin ozellikle

siyasi gozrjme yalryoruz" diyenlerden bir igbirlikqi parti dogurtma yoluna gidebilirler. Bu, 1990'lardan beri, hatta daha 0ncesinden Grjneyli igbirlikqilere dayatrlarak onlann yardrmryla olugturulmak istenen bir partiydi ve boyle bir partiye dayanrlarak bazr reformlar geligtirilmek isteniyordu. Bizim igimizden de bilinen tasfiyeci provokatorlerin buna onceden hazrrlanmasr soz konusuydu. Fakat bilindigi uzere gerek 1992'deki ezme operasyonu ve gerekse daha sonraki siyasal yaklagrmlarr sonuca gitmedi, tam tersine devrim biraz daha aqrldr, kitlesellegti, gerilla geligti ve bu politi-

Tansu Qiller'in son Amerika-Almanya gezilerinde bunun da tartrgrhp bazr kararlara ulagrldrgr anlagrlmaktadrr. Amerikan yetkilisinin "PKK'nin teror0n0 ezme ve onu 'demokrasiyle' bUt0nlegtirme" bigimindeki demeci de bunun aqrk ifadesidir. lgte "direnen,

$imdi krga girerken, 6zellikle de bizi bitirmek iqin hedef segilen yerel seEimlere kadar kaybetmemiz gurada kalsrn, oldukga kazandr$rmrzr, daha fazla kazanamamrgsak bunun geriliklerden kaynaklandrgrnr, zamanrnda uygun olmayan yaklagrmlardan, yetersizliklerden tam istedi$imiz baqarrya ulagamadr!rmrzr sOyleyebiliriz. Dogru olanrn bu politika oldu$u, fakat yetersiz uygulamalarla bagarr oranrnrn istenilen seviyede tutturula-

savagan ekibi, onderligi imha edelim,

madr$r sOylenebilir.

geriye kalan yapryr da kendimize baglayrp, Turkiye'nin demokrasisiyle,

siyasetiyle btltunlegtiririz" diye duqrjnUlmrlgtrlr. Buyuk ihtimalle bu politikada birqok Batrlr gug anlaqmrq olabilir. Zaten Hikmet Qetin'in onderliginde yurrjt0len diplomasinin de asrl amacrnrn bu oldugu qimdi daha iyi 9610luyor. Lice'ye de bunu uygulamalarr biraz gok trajik bir benzerli$i de gosteriyor. Nasrl geqen yrl Bitlis Planr ile tasfiye daya-

trldrysa, Hikmet Qetin'in de boyle bir politik bagarrsr

ajan-istihbarat

igin Lice segildi. lg-

faaliyetleri geligtirilecektir. Kont-

te Lice bdyle tasfi-

ra

g[cu

ye edilir, o da bOyle

olan 6zel

teslimiyete ahnmrg bir K0rdistan tlzerinde bu yola koyulur, bunun Onderli-

ordu dedikleri grlq, aslrnda kelle avcrlarr biqiminde 0rgtltlendirilip halkrn iginde her gtin cinayet igleyecek duruma sokulacak veya oyle bir gorevle gorevlendirileceklerdir. Nitekim son grjnlerde arlan cinayetlerin de bu ol0m mangalarr tarafrndan geligtirildigi anlagrlmaktadrr. Bunu daha da yaygrnlagtrrabilirler. Bunun yanrnda, muhtemelen bazt sahte Kurt igbirlikgilerini 619utlemek isteyebilirler. Gerek eskiden tanrdrk simalar ve gerekse de bazr teslimiyete giden tipler, hatta bizim saflarrmrzdan da sOzrlmona "barrqgrl qozrime,

gini yapar, anla-

ka boga grktr. Bu krg da ashnda benzer bi politikayr bu anlamda da sonuqlandrrmak istiyorlar. Ezme politikasrndan geriye kalan Krjrt potansiyelini biraz teslimiyete almak, ardrndan partileqtirmek -ki bu igbirlikEi, teslim olmu9, diqleri-trrnaklarr s0k0lm09 bir parti veya KUrtqul0kt0r- daha sonra bunlarrn eliyle bazr reformlarr devreye koymak, bOylesine bir yaklagrmr da adrm adrm gun yUzrine Erkarmak istedikleri anlagrhyor.

mrndadrr. Tabii Guneyli igbirlikgi gtiEleri de tekrar bu ige rsrndrrmak isteyecekler ve hatta bizim iqimizden de bazrlarrnr bdyle bir egilimin siyasi 0nderi olarak lanse etmeye Eahgacaklar.

Son d6nemlerde igimizden bazrlarrnrn iqine girdi$i tutum aslrnda bununla baglantrlrdrr. Onlar 1993'te ezilmenin tamamlanacagr, geriye kalan mirasrn da boylesine bir siyasal dnderlikle hal yoluna konulacagrnr drig0nmuglerdi. Bu bize de bahardan

Parti oncrilti$tinde gerillayr esas alaca$z $imdi krga yonelirken ve yerel segimlere yaklagrrken, hiE guphesiz derinlikli olarak parti 6ncuhjgunde gerillayr esas alacagrz.

Parti 6nc0lUg0 0zerine kapsamlr degerlendirmeler yaptrk ve anlamrnr, onemini ortaya koyduk. ilaveten burada s6ylenecek husus; parti oncUl0g0n0 lemsil etmekten sorumlu olanlar, yani temel yetki ve sorumluluklarr paylaqanlar veya buna ulagmak isteyenlerde gdrdU$umriz tipik bir eQilimi vurgulamamrz ve mutlaka bunu terk etmemiz gerektigidir. O da gudur: Partinin artan direnme ve ya$atma olanaklarr yanhg yorumlanryor. Ozellikle komutanlagma da, kademelegme de bir kariyer, bir mevki aracr olarak d0g0n0lmektedir. Gerek eski, gerek yeni birqok oge devrimci emek olgusuna, hizmet olgusuna baqvurma, onunla kademe tutma yerine, kurnazIrkla, ozellikle aydrn lafazanlr$ryla, koyl0 kurnazlrgryla, hiq bir ciddi eylemin sahibi olmadan kendine gdre ince politikalarla mevzi tutmaya, komutanlrk iggal etmeye Ealrqryor. Kilit noktalarr tutmak iqin kendilerini orgtjtleyerek, vazgegilmez krlarak boglugu doldurma biEimindeki yaklagrmlarla bunu partiye hissettirmek, dayatmak isliyorlar. Bu anlamryla partiye kargr aslrnda bir tutum igindedirler. Partiye kargr bir dayatmayr, trkatmayr boqa grkarmayr, partiyi oldukga tutu-


Kasrm1993

L

savfai)

cu bir tarzda devrimde ilerletmemeyi

ahnmasr gerekiyor. Uzerinde gok tehlike olanlarr da gerillanrn yanrna qek-

esas alryorlar.

Bu oldukga tehlikelidir. Qtjnkrj bunu yapanlar, ne kadar qok qaba harcadrklarrnr, ashnda daha fazla mevki ve sorumluluk sahibi olmalarr gerekti!ini, mevcut konumlarrnrn bile yetersiz oldu$unu, daha fazla merkezi yetki, daha fazla qaba harcamadan emir ve buyruk verme ve bOylece partinin kilit noktalarrnr tutarak kendisini saglama alma tutumunu sOrdUruyorlar. Bunu oldukqa genig bir kadroda gormekteyiz. $imdi bunun E0zumlenmesi Eok yonlil yaprldr. Parti tarihi boyunca da ne anlama geldigi, tasfiyecilikle, provokasyonla baglantrlan ortaya konuldu. Fakat bazrlarr halen gafildir. Halen kendilerini yutturabileceklerini sanryorlar. Ben bunu fazla agmak da istemiyorum. Onemle diyorum ki, her 6$ede az gok gu veya bu duzeyde yansryan bu ozellikleri terk etmek lazrm. Mevkicilik, agacrhk, brlrokrasicilik, her tur memurculuk ve yOntem olarak k0ylu kurnazh!r, aydrn yuzeyselligi, hafifli$i ve lafazanlrgr kesinlikle terk edilmelidir. PKK'de mevki veya PKK'nin temel g6rev sahalarrnda g6rev alma kesinlikle gaba yogunluguna, hatta bagarrlr hizmet temelinde d0gun0lmelidir. Yani mevkiler daha fazla hizmet etmek igin d0grlnulmelidir. Ornegin, ben kendim eger en ileri duzeyde bir konum iggal ediyorsam, bunun benim hizmetimin hem kalitesine, hem yogun gabasrna baglr oldugunu idrak edersiniz. Yani iyi hizmet iqin, kaliteli hizmet iqin benim mevkim iyi kullanrlabilir veya benim tarafrmdan iyi de$erlendirilebilir. Emek bu temeldedir, halkrn deste$i bu temeldedir. Parti bu temelde ve bu hizmetle biraz geligim

mek lazrm. Bu konuda da bazr aileleri, halktan dostlarr ikna ederek Eekmek gerekiyor. Vurulma ihtimalleri yrjksek olan potansiyeli ozel bir korumayla desteklemek garttr r diyoruz.

Somut hedellerin lizerine kararhca gidece$iz Bunun drgrnda yerel segimlere ilig-

sahada, ozellikle de gerilla iqinde, cephe gahgmalarrnda bu t0r oncriltikleri, yani hizmette, gabada biraz kusursuz ve qok yetkin olanlarr mutlaka iglerin bagrna getirmek gerekir. Ve bunlarrn ne t0r ozellikte olmasr gerekti$ini de defalarca aqmrgtrk. Oldukqa gekici, 6rg0tleyici, ideolojik-siyasi olarak yeterli, orgutsel yonden gUqlendirici, hemen herkesi dogru degerlendirebilen, qahgtrrabilen, oldukqa onay alabilen bir temsil olmahdrr, dedik. Sanryorum buna bUyUk ozen g6stereceksiniz. Parti 6nc0l0g0n0 btjtijn gahgmalarrn kilit noktalarrna oturtacaksrnrz. Bu boyle olunca da geriye kalan gerilla ordulagmasrnrn geligtirilmesidir. Bu konuda almrg oldu$umuz tedbirler vardrr. Ozellikle krg s0recinin yogun bir egitimle gegirilece$i anlagrlmaktadrr. Her eyalet, kendi eyaletinin ozelliklerine uygun bir e$itim programt mer

larr da vardrr. Srirpriz eylemlilikler olur, duzenli-planh eylemlilikler olur. Bdlgelerin dzelliklerine gdre krg boyu bunlar s0rdrirulecektir. Q0nku ozel sava$rn saldrrrlarr krg boyu durmayacaktrr. Buna kargr koymanrn en aktif yolu da oldukga g0ghi darbeler indirmektir. Gerek kontralara ve gerekse diger b0t0n saldrrr griglerine bizim de gok aktif bir yonelimimiz olmalrdrr. Yani gerekirse eylemlilik daha da yaygrn, frrsat buldukga da geligkin olmahdrr. Her eyalette yeterince birim-

ler var. Olanaklar olqusunde eylemlilik stlrdurrllecektir. Mevsim elverdigince ozel bazr teknikler kullanarak bunu krq demeden s0rdOrece$iz. En onemlisi de kitlelerle iligkiler sorunudur. Gor0ld0g0 0zere killeleri korumaya almak gerekecektir. Ozellikle hedef olabilecek kigileri hem uyarmah, hem iyi orgOtlemelive hem de bunlarr m0mkrinse ya gerillanrn korumasr allrna

bir parti olarak m0cadelemize dayatrLyor. Onu destekleyen gazeteler de var; T0rkiye ve Zaman gazeteleri gibi. Bunlarrn burolarr daha Diyarbakr/da varmrg! Sanryorum etkili merkezlerde Refahqrlar bu burolarr koruyorlar. Halbuki bunlarr esas hedef olarak segip yOnelecektik. Dolayrsryla bundan sonra ozel birimler hazlrlayrp hem RP'nin basrnrnr, hem de onun parti tegkilatlarrnr tasfiye etmek lazrm. Gerekirse en sert bir tavlrla yaptrklarrnr bunlarrn bagrna yrkmak

kin politikamlzt da az gok igledik.

gerekiyor.

Bunlar yurtsever adaylarrn segilmemesi igin her trirlti baskr ve dalavereyi uygulayacaklar. Bizim de bunlara kargr olma durumumuz vardrr. Yerel segimler iqin de, e$er katrhm imkanr olursa, ya bir parti adrna, ya da bagrmsrz olarak ve hatta bir ittifaka dayah olarak -bu fazla onemli degil- gok gegilli gevrelerle, kigilerle, gruplarla da ittifak yaprlabilir. Ama mutlaka potansiyelimizi ve bunun destek guglerine en iyi hizmet verebilecek bir biEimde d0zenlemek gerekiyor. Sanryorum gegitli gevrelerin gOrugun0 de alarak adaylar belirlenebilir ve gerilla bu adaylarr destekleyecektir. Bunun dr grndakilerini desteklemeyecektir. Dolayrsryla baskr ve dalavereleri temelinde bunlarrn segilmemesi igin t0m gucrinrj ortaya koyacak, bu ko-

Bu, 6zel politikadrr ve dncelik vermek gerekiyor. Yerel segim s0resi boyunca da -ki gimdiden baghyor- bu temelde ydnelmek gerekiyor. Tabii ki di$erlerine de ydnelecegiz. Ama bitmiqlukenmig olanlarla fazla guq harcamamrzrn bir anlamr yoktur. Bir DSP'nin alacagr higbir gey yoktur. O aqrdan birkaq temsilcisinin 0zerine ozel gitmeye de fazla gerek yoktur. Esas itibariyle hangi bdlgede, hangi yerelde hangisi tehlikeliyse, onu he-

ozellikle diger g0qler tarafrndan bu sdyledi$imiz sahte Kurt olugumlarr igin DEP de alet edilirse, bize kargr kullanrlmak istenirse tabii ki buna da frrsat vermeyecegiz. Devrime,

nudaki oyunlarrnr bozacaktrr.

yurtseverlige hizmet elmeyince

Segimleri daha esnek dUg0nmek gerekir. Halka hizmeti esas alan, kolay kolay boyun e$meyen tiplerden bazr temsilciler bu yerel segimlerde

bunlarrn da maskelerini ortaya grkaraca$rz, teghir edecegiz. Burada olqU, tutarlr yurtseverliktir, devrime

defliyoruz.

Bunun drqrnda eger DEP adrna

da bazr sahtekarlrklar yaprlrrsa,

saygrdrr ve baglrlrktrr. Biz tam

almah, ya da giz-

lenebilmelidir. Halkrn oz savunma, milislegme qalrgmalarr gergekten oEm timlerinin brltrin yaklag rm larrn boga qrkartacak yetenekte olmahdrr. Aksi halde halk gok kayrp verebilir. Dolayrsryla britrin tar

raftar kitlesini, ozellikle yetkin ve biraz savaga

sagladrgr iqin sorumluluk, yetki yerindedir, diyoruz.

O halde bizim iqin gegerli olan. hemen hemen her kademe igin gegerlidir. Yani bir kigi Eok fazla, hatta kaliteli ve bagarrlr hizmette bulunmak istiyorsa. kendisinde onun Eabasr yo$ung varsa. bir mevkiye bu komutanTrktrr. siyasi lemsilciliktir, gu-bu alan, mrnlrka, yerel saha sorumlusudur- hizmeti oranrnda. hizmette bagarrsr oranrnda getirilir. Aksi halde eski biriyiz veya gegitli 6zelliklerimize dayanarak hizmet drqr bir anlayrgla mevki tutarrz anlayrgr atfedilemez ve bize yakrgtrrrlabilecek en buyrjk kot0l0ktrlr ya da kOtilhiklerin

kezi bir programla ig ige bu egitim devrelerini geligtirecektir. Hem savagqrlar igin, hem kadrolar iEin egitimler drizenlenebilir. Yaklagrk Mart ayrnrn baglarrna kadar bu program s0rdur0lebilir. Yetkin ve kavratrcr gricu yuksek olan yOnetimlerle bu program uygulanrr. lhtiyaq duyulan hemen herkes katrhr. E$itim programlarrna katrlrmlar gok aktif olacak, her 6Qe candan katrlacak, kalkrp konuga-

yalkrn kesimleri, gengleri ya bizzat gerillaya almak, ya da onlara biraz daha 0z savunma temelinde kendilerini nasrl koruyacaklarrnr orgutleyip yoneterek sahip grkmak gerekiyor.

Halk savunma birlikleri, halkrn kendini bu tip olasr kontra saldrrrlarrna kargr nasrl korumasr gerektigini hem 6rg0tleme, hem yonetmeyle gUglendirip geligtirmek gerekiyor. 0rgutlemeyi genig tutmak, somut g0-

temelidir.

Kq, yo$un bir e$itim, haarhk ve eylemlilik

her hizgabtiher

trrmayabiliriz

de.

Grinluk geligmelere bakarak bu konudaki politikalarrmrzr belirliyoruz. Onemli olan bu yerel segimleri de iyi bir siyasal gahgma ddnemi haline getirmek ve devrimci mrjcadeleyi bu segim stlrecinden g0qltl grkarmaktrr. Oldukga da griglu bir siyasi kampanyaya dOnugtririip halkrn seqenegini, devrim seEene$ini baganh kllmak, bir adrm daha ileriye goturmek ve halkr yrllardan beri aldatan bu igbirlikgi Eevreleri tamamen drglalamak, bu amaca baghhk temelinde sonuq al-

cak, 6zrimsedigini test edecek, krsaca 6z0mseme igi arzulanan seviyeye gelecektir. B0yle bir y6ntemle, katrhm larzryla bu egitim programlarr en verimli bir bigimde sonuglandrrrlacaktrr.

Bunun yanrnda eylemlilik de az gok geligtirilecektir. Eylemlilik olanak-

revler temelinde geligtirmek gerekiyor. Yani genel-soyut bir 6rg0tleme olmamahdrr. Saldrrrlarr kargrlayan bir orgtitleme ve kendi kendini egitip eyleme geken bir 6rg0tleme olmahdrr. Ozellikle bize yakrn ve taraftar olan kitlenin gerillanrn srkr korumasr altrna

PKK'li olsunlar demiyoruz. Ama si-

yasi gizgimize, devrimci hareketin qrkarlarrna ters d0gmemelidirler. Buna agrk kigilikleriyle ister bu partinin iginde, isterse drgrnda olsunlar, bunu esas alaca$rmrz dogaldrr. Ayrrca devletin diger bazr sivil kurumlarrnr -egitim kurumlan vb.- iglemez duruma getirmek uygundur. Yine difler devlet b0rolarr vardrr, onlarr da iglemez duruma getirmek yerindedir. Tabii istisnalar olabilir; yani bazr yerlerde devrime zarar vermeyen bir okul kalmrqsa sorun degil, kalsrn. Ama orada kargr-devrimci ve amaglarrmrza ters dUgen faaliyet varsa, saglrk ocagr da olsa, okul da olsa

mayr bilmek gerekiyor.

Uzerine gidilir.

Tabii bu arada 6zel savagrn sivil aygrtlan vardrr; bunlara ydnelik faaliyetlerimizi trrmandrracagrz. Gerek bu yeni 0zel kontra birimlerine ve gerekse her t0r[i sivil kurumlarrna, sdmrrrgeci basrn-yayrn organlarrna ve somurgeci burjuva partilerine yonelik politikamrzr srlrdrirtir0z. Bazr istisnalar bu kurah degigtirmez. Nitekim bazr basrn-yayrn muhabirleriyle iligkiler geligtirilebilir. Ama kurum olarak, buro olarak, yine teqkilat olarak bu basrn-yayrn ve parti kuruluglarrnr tasfiye etme yonUndeki kararhhgrmrzr srirdu-

.. Bagka devlet kurum-kuruluglarr var. Ozellikle bir BOTA$ qirketi var. Bu t0-

r0yoruz.

sUreci olacaktrr Dolayrsryla parti 6ncrilUg0nrl sahadaki qahgmalara oturturken, metini, qabasrnr ve bunun bagarrsrnr 96z onune getirerek kademelegmelere veya parti onculU$unun butUn hgmalarrn bagrna oturtulmasrna yuk 6zen gdsteriyoruz. Hemen

desteklenebilir. Tabii buna da imkan kalmazsa, yerel segimleri gerekirse ttlmuyle boga Erkartabilir, hatta yap-

Ozellikle dayatrlan Refah Partisi'nin 0zerine gidecegiz; bundan sonra butun agrrhgrmrzr bu partiye vermemiz gerekiyor. Q0nk0 tehlikeli ve algakga oynuyor. lslamiyeti de maske olarak kullanryor ve gok b0y0k paralar dagrtryor. Askerin de g0c0n0 arkasrna alarak sahte Ktirt dostlu$unu yapryor ve kamuoyunu aldatmaya gahgryor. Dolayrsryla RP en tehlikeli

muyle fagistlerin Batman'daki merkezidir. BOTA$ ile ilgili ne varsa hepsini tasfiye etmek lazrm. Gerek sabotajlar yaparak ve gerekse yoneticilerine y6nelerek hedef almak gerekir. Yine ulagrm hatlarrnrn uzerine da-

ha da gidilebilir. Ulagrmr felg etmek yerindedir. Onlara hizmet eden b0trin

ekonomik kanallarr, kurumlarr tabii ki iglemez duruma getirece$iz. Zaten her gey biaa ozel sava$a hizmet ediyor; yani bu, Ozel savaga kargr bir savagrmdrr. Bu somUrgeci basrn-yayrn igin de, partiler igin de bdyle oldu$u gibi, di$er kurum ve kanallar iqin de boyledir. GorrjlOyor ki krg hedellerimizi boyle daha da somutlagtrrmak mrimkrindrlr. Genel bir hedefler yaklagrmrmrz vardrr; bunu her eyaletimiz kendi somutuna gore daha ayrrntrh hale getirip en gergekgi bir hedefler sistematigine ulagabilir.


serx@ Ucuz iE anlayqt

kayplann nedenidir $imdi bu konularda hatalar yaptltyor; onu tekrar vurgulamamrza gerek yok, g0nk0 sizlerle kapsamlt tarttgttk. Halen dayanrlan birgok guctjn iginden srzma grkryor. Ozellikle kaytplar var. Orne$in pusulara dtigme, yol hatlarrnda yakalanma, hudutlardan girerken yakalanma durumlartna belli ki dikkat edilmiyor. Saglam olmayan esaslar dahilinde gUvenmeler var. Birgok alanda igbirlikgilere ig yapttrtyoruz ki, bunlar dtjgmana da gidiyor ve anlamsrz kayrplar yagryoruz. Orne$in Serhat'ta bu konuda epey kayrplar yagandr. Yine diger birgok eyalette benzer durumlar yagantyor ki, bunda srzmalartn rol oynadtgt aqtkttr. Dikkat etmiyorlar, bu kaytplar ucuz bir ig anlayrgrndan dttirri meydana geliyor. Onemli araq-geregler ele gegiyor. Cephe galrgmalart iginde qok

sayrda dilrust insan yakalantyor. Metropolde de bu gok yaygtndtr. Bu durum orgUtsel yaklagrmrn yetersizliginden ve gOvenlikli gahgmamaktan ot0r0d0r. Bu kitleyi de oldukga zorluyor. Bunun 6n0ne gegmek igin temiz, guvenlikli, belli bir deneme-slnamaya

konusu tutumlarda tsrar etme hakkt yoktur. Herkes bir makinenin diglisi bigiminde olmazsa, bir crvata bile bir yerden koparsa, o makine t0muyle durur. Bu agrdan herkesin do$ru gahgmasr gerekiyor. Crvatantn bUytiklU$0, kug0kl0gu onemli degil, bir mekanizmada ufak bir aksama, bozukluk sanrldrgrndan daha fazla tahripkar oluyor. Hig kimse, "benim yapttgrm o kadar onemli degil, rol0m0 oynasam da, oynamasam da olur" dememelidir. Her taraf mrikemmel qaltgrrsa, devrim arabast her turlti engellemelere kargt yrirur, ama bir tekerin ddnmemesi igin bir vidastntn bile bozulmasr yeterdir. Bu btitun arabayr durdurur. Bu agtdan org0t, ordu ve savag gerge$imize Eok dikkatli yaklagmak, ne kadar ayrtntt gibi gor0nse de tOm gdrevlere qok yuksek bir dikkatle, duyarltltkla ve sureklilikle yaklagmak bu iglerden sorumlu olanlarrn asla gdzardt edemeyecekleri temel gdrevleridir. T0m parti, ordu ve cephe galtganlanmtz! Gor0luyor ki ktga yonelirken kapsamlr gdrevlerle kargt kargtyaytz. Mevcut hrik0met de demeyece$im, gunk0 bizzat Genelkurmayltk onun politikasrnr belirlemiqtir. Bazt diger ayrrntrlarr da siz kendiniz biliyorsu-

nrz olacaktrr.

Bunlar drgrndaki di$er eyaletlerimizin de epey ig yapabileceklerini s6yleyelim. 25'e yakrn ili eyaletler kapsamtna aldrgrmrz gibi, gerillastz hiqbir il veya eyalet de kalmamtgttr. Bu da

Dedigim gibi, duqmantn istihbaratr, srzmalarr var. Bizim de kargt istihbaral ve srzmalarr ustaca kargt qtkarmamrz gerekiyor. Hatta mikroplanmtg

dayah gahgmayr bilmek gerekiyor. Gerillanrn kayrplarrntn bile, halen

gergekten bu yogun elegtirilere ragmen bir trirhl kendini d0zeltemeyen birimler y0z0nden ortaya gtkttgt aqtkttr. Bazrlarr kurallara gdre gok stkt bir disipline uymayr veya uymantn g09l0gt) kargrsrnda kendini koyuvermeyi esas ahyorlar. $imdi buna gergekten tahammrilumtiz yok. Ne cephe galtgmalartnda b6yle usttinkorO, her ttirl0 olumsuzluga agrk yetersiz yaklagrmlar ve ne

de gerilla birimlerinin dogru us, dogru gizlilik, hareketlilik anlaytgrnr velhasll d0gmanrn btitr.in tekni$ini, olanaklartnl 96z on0ne getiren bir yagama girme-

meleri, her t0rl0 tehlikeye kendilerini agrk tutmalarr kabul edilemez. Sizlerle gUnlerdir yapttgtmtz tarttg-

malarda bunun ne kadar onemli oldu$u ve hrzla gidermeniz gerektigi aqrktrr. Qogu birimlerimizin kural dtgt oldugu, qogu birliklerin kendi haztrltklarrnr b[iyUk bir azim ve iradeyle, gok bUyuk bir hassasiyetle, dikkatle y0rritmedi(ini siz de biliyorsunuz. Bdyle komutanhklar var. $imdi tekrar uyartyorum: Bu tip komutanhklar kendilerini belki koruyabilirler ama bu tutumlarryla birimleri imhaya yattrtyorlar. Bu, afledilemez bir suqtur.

Tekrar soyluyorum: ileride bu konuda iglenen suglardan zaten hesap sorulacakttr. Nitekim adrm adtm da soruyoruz. $imdi nastl yagantlmasl gerekti$i, geligtirilmesi gereken kurahn, takti$in ve de$erlendirilmesi gereken olanaklartn ne oldu$u bellidir. Bunlara iglerlik kazandtrmak gerekir. Halen gerqeklerimizle ba$dagmayan tutumlarda niye tsrar ediyoruz? Bu devrim geligebilir. $imdi baztlart, "6nderlik gdyle yagarsa igler geligir, bazr alanlar, bazr birimler ne kadar iyi savagrrsa, biz de onlartn emegi 0zerine kuruluruz" diyorlar. Evet, biraz bOyle oluyor. Ucuz kaybetmelerin ashnda boyle kigiliklerden kaynaklandrgr agrktrr. Bu kigiliklerin soz

nuz. lgte "PKK'nin liderligini, 6nde gelen kadrolarrnr imha karart aldtk" deniliyor. Yine "dtg irtibatlartnt diplomasiyle veya olmadtysa operasyonlarla tasfiye edecegiz" diyorlar. En 6nemlisi de Genelkurmay'tn kendisi g0n[jk olarak ozel sava$l karargahtan idare ediyor. Hatta bizden bile daha fazla emir ve talimat dtjzeniyle sava$rn igine girmigtir. Bu, Ktirdistan'daki sava$rn ne kadar onemli oldu$unu ortaya koyuyor. ilk defa Genelkurmay bu kadar iglerin igine giriyor ve butrin orduyu bu ige bulagttrtyor. Yine bu durum, onlartn zorlandrklarrnr gdstermekle birlikte, kendi deyigleriyle ne kadar kararlt olduklarrnr ortaya koyuyor. Bagartp bagaramayacaklarr ayrr bir husus ama bizim de bundan grkarmamtz gereken so-

bir

E$er bize dayatrlan buysa, bizim neyi dayatmamrz gerekti$i gok agtkttr. Elbette diplomasiye de yUklenecegiz. Biz de devrimci giddete alabildi$ine yrjklenecegiz. $iddete kargr giddet politikasrnr uygulayacagr mrz agtkttr. Tabii daha akrlhca ve daha yerinde yapacagrz. D0gman kitleye ytiklenecek ve biz de buna kargt daha lazla 0rgutleme temelinde kitleye gidece$iz. Daha gok e$iten, daha gok koruyan olaca$rz. D0gmantn 6lum timleri varsa, bizim de o[im timlerimiz olacak; onun anladrgr dilden. Yine istihbaratr geniqletiyorlar -ki en 6nem verdikleri y6nelimlerden biri de budur-, birlegik istihbarat 619t)tiin0 geligtiriyorlar. Belli ki srzmalar ve bu temelde provokasyonlar artacakttr. Buna kargt bizim de istihbarata, kegfe Eok 6nem vermemiz gerekiyor. Ayrrca savag tekniklerini geligtiriyorlar, yeni kobralar ahyorlar. Soz0mona krgta bu kobralarla, ugak bombalartyla sonug almaya gahgacaklar. Kara operasyonu fazla etkili olmaz. Kobra nastl vurur, ugak nasrl bombalar biliyorsunuz, o halde bunu boga gtkaracak bir yeraltt sistemini, bir gizliligi esas alacakstnrz. Yoksa bu kobralar teknik olarak biraz vurabilir. Ona gore bir haztrltgt-

masr igten bile degildir. Buna g6re kurmay, buna g6re savag planlan, buna gdre kadrolagma, buna gore gutlenme ve her turlu taktik hizmet gimdiden hazrrlanryor. Diger butun belli bagh eyaletlerimiz olan Garzan, Amed, Dersim ve Serhat'tn da azrndan 1000-1500 kigiden agagr mayacak bir gerilla gricrjyle krgr planladrgr, ordUlagmayr yetkinlegtirdigi,

kigilikleri g6nderirler. Bunlar ahlakt bozma, yoldaghgr zedeleme, sallart dedikoduya bogma tutumlarrnt ister bilerek, ister bilmeyerek yaparlar. Alan olmalarr gart de$ildir. Buna kargr gok disiplinli, gok uyumlu olmak gerektigini her savaggrmrz adr kadar bilip uygulayacaktrr. Tam yoldagltga g6re yagam, tam ordu disiplinine gore yagam, tam parti olgulerine gore bir qalrgma tarzr, tam savag-vurug stilimize gore bir gerilla keskinligi ve halka tam dogru yaklagtm gerekiyor. Eger but0n bunlarla biz dugman politikalarrna cevap verirsek, agtk ki bu iglerden biz krgrn da iist0n bir bagarryla qrkabilece$iz.

Diledi$imiz bir gerilla ordulagma$na ulagaca$z Goru[iyor ki, bahara kadarki politikalarrmrzr, temel taktik perspektifleri-

mizi boyle belirlemek mumk0ndilr.

oren ol-

hedelleri netlegtirdi$i ve ona gdre m0kemmel bir hazrrhkla birlikte eylemlilik iqinde oldugu sOylenebilir. manevi olarak- desteQimizi daha da

Planlama, bu eyaletlerimizde de mtlkemmel ortaya konulabilir. Bu planlamayr hayata gegirecek g0g, her dti-

zeyde m0kemmel d0zenlenebilir.

ileri bir geligmedir.

Kaldr ki, bir gerilla taktmtntn oldu[u bir bdlge ciddi bir gerilla

bile gu-

c0ne kavugmug demektir. Yeter ki o gerilla takrmr kendi rohinu tarihi, siyasi ve co$rafi temelde iyi degerlendirsin. Bunu degerlendirmesi durumunda o bir takrm, ashnda ontlmuzdeki dOnemde bir ordu gekirde$idir. Kendini rahathkla yuzlerce saytya ttrmandrrabilir ve gok guqlU eylemler gergeklegtirebilir. Bu kuq0msenmemeli, bir gerilla takrmr deyip gegilmemelidir. Ve b6yle takrmlartn da ulagttrrlamadr$r higbir saha yoktur.

Dolayrsryla biz bahara do$ru gok yaygrn bir gerillayr, gok g0glii bir bigimde 0lkemizin hemen her taraftna yayabilecek durumdaytz. Metropollere de, T0rkiye sahastna da gerillayt tagrrabilecegiz. Ozellikle Serhat, Dersim ve GUneybatr uzerinden geligtirecegimiz birliklerle TUrkiye'ye yonelme olacak. Nitekim Turkiye iginde uygun alanlar vardrr. Orada da gerilla hazrrhklarrmrz, Turkiyeli dost gruplara dayanarak geligtirilecektir.

Bu gergevede faaliyetlerin daha da b0yrimesi gerekiyor. Partinin oncu kadrolarrnrn hem niceligi, hem niteligi biiyriyecektir. Hatalardan oldukga artnan, gizgiyi tam hakimiyet temelinde uygulayan ve koruyarak-geligtirerek

Cephe esprisi temelindeki siyasi laaliyetlerimizde de buna benzer bir geligmeyi yagataca$rz. Ozellikle siyasal ordulagma ve eylemlilik, iyi 0r-

ilerleten 6nc0ler olacagtz. Vne ordulagmamrzrn komuta tarztnt hem tam drjzeltece$iz, hem tam savag ve ordu gergegimize uygun gekilde ilk defa bu donemde mrikemmele yaktn bir hale getirecegiz. Gerilla ordusunun yetkinlegmesi gansr gimdi gok buyuktur. $imdi diledigimiz bir gerilla ordulagmasrna hemen her alanda ulagabiliriz. Biit0n eyaletler bu konuda s6z konusu imkanr yakalayabilmiglerdir. Orne$in bir Botan'rn, bahar attltmrna milisler de dahil on bin kigilik bir silahh gerilla gucuyle baglangrg yap-

gritlenmig halk birlikleri, serihildan komiteleri, 6z savunma birlikleri b0tun y6nleriyle geligtirilip yonetileceklerdir ve bunlar onemli sonuglara ulagacaklardrr. Nerede bir kdy, hatta nerede bir aile varsa oraya bir cephe temsilcisi konulacakttr. Ne kadar kontra cinayeti de iglense, bu yaklagrm temelinde hepsi boga gtkacagt gibi, buy0k bir halk ordulagmast, siyasal ordulagmasr 6nrimuzdeki d6neme dayatrlabilir. Daha gimdiden bu srcagr srcagrna yagandrgt gibi daha da ileri d0zeyde ya$anabilir. Dolayt-

nuElar vardtr.

Biz de igleri grjnlOk karargah, tali-

mat-rapor sistemiyle ilerletecegiz. savagan grlg bdyleyse, bizim de bunu dikkate alarak savagyadsrnamaz. Bu iggerekti$i mamrz leri biraz daha olgunca, en az d0gmanrn dayatmalartnt kargtlar nitelikte ele almaktan kagtnamayacagtmtz gok nettir. Dolayrsryla her birinizin eskiden ahgtrgrnrz geleneklerle de$il, grjnOm0zrin, dOnemin, hatta bu ktg surecinin -drjgman politikalartna kargr- dayatrlmasr gereken devrimci politikasryla sava$masr gerekiyor. Bu politikanrn Org0tlendirilmesini ve eyleme geqirilmesini bir yagam meselesi olarak, brlt0n orduya, partiye ve cepheye uygulamadan "uyku-yemek haramdrr" dercesine y0klenirseniz, kazanma imkanrnrzr arttrabilirsiniz. Gafil olmayahm, bize dayattlan bu politika emperyalizmin kesin onayrndan gegmigtir. Uzun siireli olmasa da oyledir. Yine igbirlikqilerin rejime destegi eskisi kadar guglu olmasa da vardrr. Duqman bizim zaytfltklartmtzt kullanmak isliyor. Hatta bu zaytfltklara hitap ediyor ve "teslim olun" diyor.

sryla gerillantn tam bagartst igin bu mutlaka yerine getirilmesi gereken bir gorev oluyor. Bunu Ttirkiye'ye de tagrraca$rz. Trirkiye'nin emekEi kitleleri b0y0k bir Ofke igindedir. Onlartn da siyasal cephelegmesini saglayacagrz. Yerel segimlerde muhtemelen ttlm devrimci-demokrat gOqlerin birlikteli$ini saglamaya qaltgacagtz. Ortak bir seEim politikastyla da onlart destekleyebiliiz. Bat dost gruplartn faaliyetlerine her d0zeyde -maddi-

Karqrmrzdaki

hrzlandrrtrtz.

Diplomatik sahada da galtgmalar geligiyor. Trirkiye'nin y0rutttig0 askeri yakldgrmrn artrk sonug vermeyecegini kendi m0ttefikleri de gormuglerdir.

Zaten bOytik ihtimalle bahara kadar bu politikanrn sonuglartnt bekleseler de umutlartnt kesmiglerdir. Bu nedenle neredeyse daha istikrarlt bir TUrkiye igin politika Uretiyorlar. Dolayrsryla eski politikanrn t0kenigini yagryorlar. Bu aynr zamanda mOcadelemiz agrsrndan diplomatik olanaklartn da geligti$ini ve t0kenen bu askeri politika yerine geligebilecek bazt siyasi yaklagrmlarla bizim daha da fazla devrimci agrhmlarr geligtirebilecegimizi sdyleyebiliriz.

86lge gaprndaki mevzilerimiz var; hiqbirisini terk etmeye niyetimiz yok. Ozellikle G0ney K0rdistan'daki mevzileri devrim igin m0kemmel kullanacagrz. Guney halkrna da devrimi tagtraca$rz. Oradan geligtirilen igbirlikqi teslimiyet yerine biz direnig ve devrimi dayatacagrz. Buna gore gerillayt yayma, devrimci bir cepheyi geligtirme gorevlerimiz vardtr. Bunu gereken a$rrlrgr vererek y0r0tece$iz. Daha gimdiden bu e$ilimin gittikge kitlelerin de dikkatini qeken dogru bir politika oldugunu, dolayrstyla gegmigten ders qrkararak bunu daha sa$ltklt yUr0tebilecegimizi soyleyebiliriz. Diger cepheler vardtr; onlar da varhklarrnr srlrd0receklerdir. Btittin komgu halklar iginde iggal etti$imiz etkinligimizi devrimin hizmetine daha fazla sokacagrz. TUm yoldaglar ve her sahadaki galtganlar! G0r0yorsunuz ki ktga son derece do$ru bir degerlendirmeyle birlikte, parti tarihimizde ilk dela derli-toplu bir hazrrhkla giriyoruz. Bagart igin her geyimizi ortaya koymug bulunmaktayrz. Higbir donem bu kadar imkan ve frrsatlarla hareket etmedik ve y0klenmemigtik. Kazanmamak igin higbir neden yoktur. Belrrlenen bu temel politikalarla baglantrh olarak her sahada geligtireceginiz ayrtntth planlamalar, bu temelde gorevlendirmeler sonuE alacaktrr. Ve her sahada buttin gOrevlerinize iligkin olarak b0yuk-kOqOk ayrrmr yapmadan gok kararlt ve azimli bir bigimde hizmetin ve Eabanrn en de$erlisini ortaya koyacakstnrz. Bu temelde yapabilece$iniz her turlU gOrevin bagartst iqin azamigaba sergileyeceksiniz. Bu konuda kim engel olursa olsun onu agarak hizmetiniz kadar bagarrya sahip olmayt da bileceksiniz. Bundan taviz vermeyeceksiniz. Ben, bu lemelde gorevleriniz uzerine yrlrrlrken, mutlaka bagaracagrnrza inanryorum, selam ve sevgilerimi sunuyorum. Kasrm 1993


Serrweb0n

Turk s6murgeciligi, kemalist solculuk ve Dersim Bagtarafi

1.

sayfada

reyen solun qegitli gruplan, bununla neyi kanrtlamaya gahgryorlar? Bunlar Krirdistan'da kimleri kime kargr orgiltluyorlar? Kendi Olkelerinde ayakta durma gucunden dahi yoksun olanlarrn Krirdistan'a sosyalist dnderlik ihrag etmeye kalkrgmalarr gulung degil midir? Bunlar bu criret ve cesareti kimlerden alryorlar? Gergege ulagmak agrsrndan, oldrlrrilenlerin ve cezalandrrrlan unsurlarrn devrimci olup olmadrklan sorunu etrafrnda yogunlagmak yerine, yukardaki sorulara yanrt arama temelinde durumu degerlendirmek zorunludur. Aslrna bakrlrrsa, bunlar goktan kargrhgrnr bulmug sorulardrr. Bunun igin sanki yeni geyler sdyleniyormug gibi bir yaklagrm iginde olmak do$ru degildir. Gegmigte T0rkiye solunun Krlrdistan gergegine iligkin tavrr konusunda alabildigine kapsamlr tarttqmalar yaprldr. PKK, K0rdistan'rn varhgrnr tanrmayan sosyal-govenizme, Klirdistan sorununun g6zrjmrlnri s6murgeciligin yumugatr lmasr derekesine dtiguren Krlrt feodal-burjuva ve kugrik-burjuva milliyetgili$ine kargr muazzam bir ideolojik m0cadele y0r0ttii. Bu mrlcadele sonucunda 0lkemizdeki tabanlarrnr hrzla yitiren krrk yamah bohga 9610nrlmrindeki Turkiye solunun gegitli gruplarr, ideolojik mticadele alanrnr terk ederek giddete sarrldrlar. PKK kadrolarr ve taraftarlarrna kargr silahh saldrrrlar drizenlediler; onlarca devrimci ve yurtseveri katlettiler. Perinqek'in bagrnr gekti$i Aydrnhk t0rtinden bazr olugumlar, s6mrirgeci TC ile karanhk iligkilerini aqrga vurarak, igi polisin yedek g0c0 rol0ne soyunmaya dek ilerlettiler. Aga$rhk bir ihbar ve karalama kampanyasr drgutleyerek, agrk adreslerine kadar saptadrklarr devrimcileri ve yurtseverleri drjgmana hedel g6sterdiler. Resmi ideolojinin kuyrukgulugundan vazgegmeyen bu g0glerden bundan farkl bir tavrr beklemek zaten olanaksrzdr. Ancak 12 Eyl0l askerifagist darbesi, Trirk solculugunun PKK hareketine kargr s0rd0rdrlgu bu mricadeleyi kesintiye ufrattr. PKK'nin ciddi ve tutarlr bir dostluk esprisi iginde T0rkiye devrimci-demokratik hareketine yonelik kapsamh elegtirileri bir yana brrakrlrrsa. bogazrna kadar tasfiyecilik bataklr$rna g0m0len ve 12 Eyl0l askeri fagist darbesinin rizerinden gegen bunca sure iginde faqist rejime bir tek fiske vuramayan bu tukenmig solun sesi soluQu iyice kesildifi igin, yakrn s0regte onun bu konudaki tavrrnr sorgulamak da bir bakrma yersiz olacaktr. Ama KUrdistan'r saran devrim yangrnr kargrsrnda, bu solun, kendi yatalak haline bakmadan, en azrndan rilkemizin bazr alanlarrnda devrim yangrnrnr bagka bir bigimde etkisizlegtirmeye gahgtr$r bugrink0 ortamda, bu tavrrnr bir kez daha ele ahp degerlendirmek 6nem kazanmr$ bulunuyor.

Tiirk solculuflunun Kiirdistan'daki maddi temeli: TC egemenlifli Sorunu ele ahrken, her geyden 6nce bir gergegin altrnr rsrarla gizmek gerekir: Turkiye solu K0rdistan'r higbir zaman tanrmadr; Kurdistan'r her bakrmdan tanrmak igin higbir ga-

ba harcamadr. Sadece Ortado$u'nun en eski halklarrndan biri olarak, kokleri binlerce yrl 0ncesine uzanan bir 0lke ve halk gerEeklifi anlamrnda degil, somrirgeci Trirk devletinin egemenligi altrndaki konumu, yaptst ve dzellikleriyle de Krlrdistan ve Krlrtl0k gergegini tanrmaya yanagmadr. Hig abartmadan denilebilir ki, sdzc0g0n gergek anlamrnda Turk solcusunun Krirdistan hakkrndaki bilgisi, uzak bir Ulkeden gelip Kurdistan'r dolagmrg olan merakh bir turistin bu rilke ve uzerinde yagayan halkrn durumu konusunda edindi$i bilginin dOzeyini bile yakalayamadr. Qegitli sol gruplarrn kendi yayrn organlarrnda K0rdistan

ahkoymadr. "Orda bir koy var uzakta / Gezmesek de, gdrmesek de / O koy bizim kdyrimrlzd0r" tekerlemesinde ifadesini buldugu gibi, gezip gormedigi ve gezip gdrmekten bile korktu$u bu topraklarr T0rkiye'nin do$al ve ayrrlmaz bir pargasr saydl. Dunyada bir benzerine daha zor tanrk olunur bu tuhaf solculuk, aynr tirkOnt0yri T0rkiye ile srnrr olugturan Krirdistan bolgelerine girerken duymadr. Tersine rilkemizin bu b6lgelerine neredeyse T0rkiye'den daha fazla ilgi gdsterdi. BUy0k bir igtah ve aggdzlulUkle buralara yijklendi. Kadrolannr esas olarak Krlrdistan'rn bu b6lgelerinden devgirdi. Dersim, Erzin-

gi, Kiirtl0!0 erozyona u$ratmakta ke-

sin bagarr sa$layamadrgr bolgelerden uzak durdu. Bagka bir deyigle buralarda arzr endam edebilmek igin, kendi egemen srnlflarrnrn Kurdistan ve K0rt[ik gergegini yrkrma ugratarak T0rkl0gu egemen krlmasrnr bekledi. Buradan goyle bir sonug ortaya grkmakladrr: T0rkiye solculugunun K0rdistan'daki varhgr ile Turk somurgecili$inin Kurtleri eritme ve "Misak-r Milli" srnrrlan igerisinde "tek dil-tek ulus" yaratma politikasr arasrnda dolaysrz bir bag vardrr. Trirkiye'de gergekler egemen srnrflarca tamamen tersyuz edildigi ve resmi ideolojinin kogullandrrdrgr d0gunme tarzrnrn drgrna qrkrlamadrgr iqin, bu yadsrnamaz

Dersim hep Khrdistan'n kopmaz bir pargast

olmugtur. Dersim tarihi Klrdistan halkntn yabanct egemenlige kary silrekli direniginin tarihidir. Bu nedenle Tilrk sdmilrgecileri Dersim'i 'T[)rk

vatannn ortasnda bir leke' saymrylar; "korkung bir Eban" olarak degerlendirdikleri Dersim'i yok etmek igin, tarihin tank oldugu en korkung soyk nmlardan birini dlzenlemiglerdir. hakkrnda bolca yazrlar yazmalarr ve ideolojik degerlendirmeler yapmalarr, onlarrn Ktirdistan'r tanrdrklarr anlamrna gelemez. Klirdistan'rn resmi literatrirdeki adr olan "Dogu ve G0neydo$u Anadolu"dan sOz edildi$inde, bu solculuk hep oldukga geri kalmrg, agalrgrn h0kmun0 icra etti$i ve son derece ilkel kogullarda yagayan bir toplum tablosunu 96z0nde canlandrrdr. Ozellikle "G0neydo$u Anadolu" bolgesinin tablosunu ig karartrcr buldu. Resmi ideolojinin de etkisiyle bu tablodan urkrint0 duydu. Urk0nt0s0 ile tepeden bakrp horlamasr iq ige gegti. Reformist bir politik grkrg yapan Turkiye lqgi Partisi ile devrimci politik grkrg dogrultusundaki adrmlarr 12 Mart darbesi tarafrndan kesilen ve ezilen 1970'lerin devrimci genglik hareketi drgta tutulursa, Turkiye solculugu higbir zaman politikaya girmedi. Bu nedenle Ttirkiye'de aktif solculuk esas olarak genglik ddnemine 6z90 ve ideolojik alanla srnrrh gegici bir olgu oldu. Trlrk solcusu, ideolojik devrimcili$i geride brrakrp memurluga atrlacagr yrllarda, zorunlu hizmet srlresini Kurdistan'da gegirebilecegini d0qundu$rjnde, 0rk0nt0sri daha da arttr. Duyulan bu korku ve tirk0nttinOn bir maddi temeli vardr. T0rk s0m0rgeciligi "G0neydogu Anadolu"da askeri ve siyasal egemenligini kulttir sdm0rgeciligi ile yeterince tamamlayamamrgtr. Dolayrsryla bu zeminde K0rdistanlr olma bilinci bir hayli diriydi. K0rtluk, en azrndan T0rk dili ve kult0rune olan yabancrhgr ile kendi gergekligini agrkga ortaya koyuyordu. Aydrn kesimi yok denilecek kadar azdr; gor0len tek ttik aydrnlar da a$a gocuklarrydr ve bunlar geleneksel olarak ilkel K0rt milliyetgiligine ilgi duyuyorlardr. Ozcesi, TUrk solculugu ya$am kogullarrnrn ilkelligi ve "mahrumiyet bdlgesi" olmasrndan dolayr degil, K0rt[ig0n hala canh olugundan urktugii igin bu zemine fazla yaklagmak istemedi. Yine de 0rkrint0 duydu$u bu gergeklik, Turkiye solculugunu burayr T[jrkiye'nin bir pargasr olarak g6rmek ve de$erlendirmekten

can, Elazr$, Malatya, Marag ve Antep gibi Kurdistan kentlerinde TUrk k0ltUr s6murgecili$i ya da T0rklegtirme uygulamasr epeyce mesafe katetmig; egemen ulusun k0ltrjrrlyle yogrulan genig bir 6z0msenmiq aydrn tabakasr yaratrlmrglr. Bu tabaka arasrnda konugulan egemen dil T0rkgeydi. Turkgeyi ana kuca[rndan kopartrhp yerlegtirildikleri somrlrgeci e$itim kurumlarrnda ogrendikleri igin, bu "asimilado"lar Turk dilini bir Trlrkten daha guzel konuguyorlardr.

Ustelik bu tabaka-

nrn sadece anadiliyle degil, kendi 6z ulusal ve toplumsal gergekli$i ile bagr

da kesilmigti. Buralarda yaratrlan

aydrn tabakanrn agrrhkh kesimi bir Turk gibi d0gun0yor, bir Ttirk gibi hareket

ediyordu. Bu yrjzden Tiirk solculu$u bu bdlgelere girip faaliyet y0rutmekte hig zorluk gekmedi; Kurtl[lkten kaynaklanan ciddi sayrlabilecek herhangi bir direnigle kargrlagmadr. Turk solculugu buralarda geligme sa$lamaya gahgrrken, K[irdistan'rn mevcul gergeklifiinden hareket ederek Kr]rt devrimciligini org0tlemiyor, b6yle bir savla ortaya grkmryor, Turkiye'nin herhangi bir yOresi ile bu bolgeler arasrn-

da hemen hemen hiEbir ayrrm yapmtyordu. Agrkga sOylemek gerekirse Turklegmeyi orgut[jyor, yaratrlan ulusal yabancrla$mayr solculukla tamamhyordu.

Krsacasr T0rkiye solculugunun Kiirdistan pratigi, TC'nin Ktrdistan'a iligkin resmi politikasr ve propagandasryla tam bir uyum gdsterdi. Kemalist rejim Kurdistan'r som0rgelegtirmek igin girigti$i iggal harekatlarr srrasrnda kargrlagtrgr direnigleri soykrrrm denemeleri ve katliamlarla bastrrrr, askeri ve siyasi egemenligini geng dimaglara kemalizm zehrini akrtarak pekigtirir, K0rt ulusal kimligi ve kigili$ini Tiirklegme bombardrmanryla tahrip ederken, aynr zamanda T0rk solculugunun faaliyette bulunmasrna elverigli bir ortamr da kendiliginden yaratmrg oldu. Kendi gergekligini tam olarak yansrtan adryla bu kemalist solculuk, KUrdistan'da egemen ulus k0lt0r0n0n yeterince nrlfuz edemedi-

gergeklik g6rulememekte, qogunlukla gormezlikten gelinmektedir. Bazr dar ideolojik gruplar ve bireysel duzeyde bazr aydrnlarrn olumlu yaklagrmlarrnr drgarda tutmak koguluyla, TUrkiye solunun bagrmsrz bir K0rdistan politikasrna sahip olmadrgrnr sdylemek, basit

bir gerge$i ifade etmekten bagka bir gey degildir. Birincisi, Trirkiye solu politikaya girmedigi igin Krjrdistan politikasrndan yoksun olmasr Tagrnrlmazdrr. lkincisi, bu sol resmi ideolojinin kabu$unu krramadr$r ve onu soldan tamamlamaktan vazgeqmedigi igin, uygulamasrndaki agrrrlrklara bazr elegtiri ve itirazlarr olsa da, oz0 bakrmrndan kemalizmin Krjrdistan politikastnt desteklemigtir. Osmanh lmparatorlu!u'nun yrkrntrlarr Ozerinde bir burjuva cumhuriyet kuran kemalizmin 1925-40 yrllarr arasrnda girigtigi Krirdistan seferleri srrasrnda gergeklegtirdigi insanhk drgr katliamlarr alkrglayan TKP'nin tutumu bunun en garprcr kanrtlarrndan biridir. TC, K[irdistan'daki direnmelerin arkasrnda hep "drg tahrik" unsuru aramr$, TC'nin bu yaklagrmr TKP tarafrndan aynen benimsenmigtir. TC girigti$i imha seferleriyle

ye solu, TG'nin Kurd stan cia ir(ai '.,, imha politikastnr hayata g.crrnr.;r'l kendi programrnrn uyguiarrr,asr :rla rak de$erlendirmiEtir Turrr,e s,rltr nun gok gegitli gruplarrr.rn Ki,rilisisn da yogunlagmalarr ve h.r-rrtlcl s.r.:i, mona Turkiye devrimi 'li6itrr:r ,-'1: trp meye galtgmalarr bile kendr c.t')r':l bunun dogrulugunu ka,rrll:,rr::t a vci mektedir. Kaldr ki, Turtr dc.'lc' :rri K0rdistan'da T0rklegtirnrr:\, ;r. r"i;r sa$lamaya gahgmasrnrn sakr,ca' ol du$u, s0recin zaten bu doQruliuc:, g ledigi, devlet terOrOnun kendilrEilr';e geligen bu sureci zayrflatrrgr. iur, sosyalistlerinin de bu kaynaqrrray, (K0rtlerin Turk ulusal yaprs, rqnde erimesini) istedili, ama bunur'r b,q,nri ne kargr grktrgr bizzat bu s,rlt,l t-az, r

gruplarrnca aqrkga ifade edrimrsrri Hig kimsenin kabul etmextur-i kiic namayacagr bir gergek oo gr,oLr'

Eger Turk burjuvazrsi Kurors:an kendi egemenligi altrna almanrrq orr nun da Otesinde ozgun bir sonrr,rSc cilik uygulayarak Kurdrstan r TurxiLr grin yayrlma alanr olarak deQerleridrr memig ve bu temelde ulusal iniha politikasrnr hayata gegirmemrq oisay dr, Trirk solculugu da Kurorstan'a grr meyi ve burada Orgutlenmeyi aklrrr dan bile gegirmemiE olacaktr Sorur, K0rtleri drgutlemekse. kendr rcens,l de ba$tmstz bir kom0nrst harekei yir ratamayacak denli "becerrksiz olar;

,

bu halkr bir komunrst oncuye

,.,avus

turmaksa, K0rtler sadece TC ege menligi altrndaki Kuzey Bal K0rdistan'da degil. DoQu r,'e Gi,:'e, K0rdistan pargalarrnda da yasiycrla,

O zaman bu solculuk nede:, K0rdistan'rn bu parqalarrnda da or g0tlenmiyor? Neden bu pargalarcii yagayan halkt kendisinin''kurtarcr misyonundan yoksun brrak'yor? riLr zey-Batt Kurdistan'a gosterrlen br; ozel ilgi ve "dostlugu" Kurdrstan rn dr

Sdzchgt)n gerQek anlamtnda Tilrk solcusunun Kilrdistan hakhndaki bilgisi, uzak bir t)lkeden gelip Khrdistan't dolagmrg olan merakh bir turistin bu

illke ve 1zerinde yagayan halhn durumu konusunda edindigi bilginin dt)zeyini bile yakalayamad. Qegitli sol gruplann kendi yayn organ\annda Khrdistan hakkrnda bolca yaziar yazmalan ve ideolojik degerlendirmeler yapmalan, onlann Kilrdistan't tantdklan anlamna gelemez drg destekli dinsel-feodal gericilige kargt savagtr$rnr, halkr a$ahgrn ve egkryantn tahakkiimunden kurtardr$rnr ve girdigi yerlere uygarhk gdt0rdugun0 iddia etmi$; bu iddialarr gerEek kabul eden TKP, TC'nin K0rdistan'daki kan[ pratigini kendi programrnrn uygulanmasr olarak de$erlendirmig ve destek vermigtir.

K[irdistan sorununu TC'nin yaklagtrgr bigimde ele almanrn, yani sorunu ortaga$ kahntrlarrna, a$ah$a ve dinsel gericilige kargr mucadele sorunu derekesine dugrirmenin, TC'nin ulusal inkar ve imha politikasrna agrk veya dolayh olarak sahip grkmak demek oldugu agrktrr. Bu politikanrn iginde Ktjrdistan'a ve Krirt ulusuna bir "gakrl taqr" kadar yer yoktur. Burada Trirklegme, ulusal benli$ini yilirerek Turklugun iginde erime vardrr. Sadece TKP degil, bir b0trin olarak Turki-

ger pargalarrndan esrrgenreh ruiar

stzltk degil mi? Turkrye

suri-,iri,

Kllrdistan'tn diger pargalann0ei Lr cru: lenmekten alrkoyan tek brr necje.cei s6z edilebilir: Bu parcalarda TC e;e menliginin olmayrqr I Bu ilur,r'n0i, T0rkiye solu deyimr oe lr ar r,, , l': 'F ,râ‚Źr mekte ve yanltg bir dev,,., mektedir. Turkiye'dex, Jir,ce(te devlet soludur. Bu sclci. L,^ '-a i-,:i ktmdan Trirkdevletrn,n a :J s, : .r' iginde harekel eden b r so c.,'...ir,r ozellikle onun Krjrdrstalr cdhr r; jurdmalarrnr 6zti bakrrnrnci" -io'J go ren ve TC'nin ortaya crr,arc,gr iraS?d devgiren bir solculurt..r S.l:L,nu ettr gimiz hasadtn ne oldu:, cox ry brirri mektedir. Bu, Krlrdrstarr tarrnrne Kuri ulusunun ulusal, scsyai ve kulturel gergekligine yabancrlagtrrrlmrstrr ulu.

r: s. i

sun dokunulmaz vazgecilmez

ve

devredilmez haklarr ve temei detier


imha elmesi, kurdu$u resmi TKP ile

ni ilan etmesi, T0rkiye'de devrimci

hktrr.

alternatifini etkisiz hale getirerek

Ezilen ve s6m0rge halklartn m0cadele tarihi g0z onrinde bulundurul' mal ve gu sorulara mutlaka yantt verilmelidir: Toplumsal geligme d0zeyleri ne 6lg0de geri olursa olsun, bagka halklara boyun e$dirme ve k6lelegtirmeyi amaglayan iggal eylemleri ve somUrgelegtirme hareketleri solculuk adrna nerede alkrglanmtgttr? Ezilen ve sOm0rge uluslar ve halklarrn yabancr egemenler kargtstnda bagvurduklarr direniglere nerede gericilik damgasr vurulmugtur? Hangi srnrllarrn onderli$inde geligirse geligsin, ezilen ve s6m0rge halklara boyun e$dirmek isteyen yabanct ege' menlerin, bu direnigleri basttrmak iqin girigtikleri katliamlar nerede ilerici olarak tanrmlanmrgtrr? Amerika kttasrna kapitalizmi tagryan Avrupalt s6' m0rgecilerin, hen0z stntllt topluma bile gegememig olan bu 0lkenin astl sahiplerini, Amerika'ntn yerli halklartnr soykrrrma ulratmalarr ilerici midir? Amerika'yr iggal eden Htristiyan Avrupalr s6m0rgeci, tanrtntn Kutsal Kitap'ta Amerika ve uzerinde yagayan Krzrlderili halktan s6z etmedi$ini, bunun igin Krzrlderili halktn tanrt tarafrndan yaratrlmrg saytlamayaca$tnt ve temizlenmesinin en do$ru yol oldu$unu s0ylUyordu. T0rkiye solculu$u da ruhunun derinliklerinde Mustala Kemal'i mabud telakki etti$ine ve kemalizme ba$lrh$t Kutsal Kitab'a ballrlr$rn 0st0nde tuttu$una g6re, onun buyruklanna uyacak; kemalizm

TKP'yi kendi kuyru$una takmasrdrr. Daha Onceki yrllarda ve 6zellikle 12 Eyl0l darbesinden sonra, T0rkiye solu gegitli resmi kuruluglara ve esas

m0cadeleyi geligtirmek isteyen g0glere her t0rl0 maddi ve manevi deste$i verece$ini agrklamasr, "T0rkiye devrimini K0rdistan devriminin bir uzantrsr olarak de$erlendirmesi" an-

lerinden kopugtur. Bu, ulusal inkarct-

Sd m

il r g eci p arti I e r bi I e

kan ftl am ay a gal ry t y orl ar?

Bunlar Khrdistan'da kimleri kime kargr 6

rg utl(iy o r I ar ? Ke n di il lke I e ri nd e ay akta d u r m a

ghct)nden dahi yoksun olanlann Kurdistan'a sosyalist 1nderlik ihrag etmeye kalkgmalan ghlhng degil midir? olarak lekellere nitelikli kadro yetigtiren bir sektdr durumuna dUgmugt0r. Geqmigte solun iqinde yer almrg pek qok kigi, bu saflarda edindi$i bilgi birikimini tekelci d0zenin hizmetine sunmaktadrr. Ozel savagrn beginci kolu durumundaki T0rk bastntntn k69e baglarr eski solcularca tutulmugtur. Bu istisnai bir durum de$il, T0rkiye solunun gelene$idir. Kemalizm kuyrukgululundan bundan fazlastnt beklemek de zaten do$ru de$ildir.

nitelikli kadro yetigtiren bir sektdr durumuna dilgmlgtur. Gegmigte solun iginde yer almq pek gok kiEi, bu saflarda edindigi bilgi birikimini tekelci dilzenin hizmetine sunmaktadrr. Ozet savagtn beginci kolu durumundakiTilrk bawnnn k6ge bagl an eski solcularca tutulmugtur. K0rdistan'r ve K0rt halktnt tantmadtlrna gOre, trpkr beyaz adam Orne$inde oldu$u gibi, kemalizmin K0r-

Tutarsrzh$rn bu denli agrrt 6190sOzl0$e vardrrrlmasrna, yaklagrmlarrndaki qeligkilerin bu boyutlardaki

distan'r KUrllerden temizlemesine ar-

utanmazlr$rna ancak kemalizmin

ka qrkacaktr.

ruhlarr kararttr$r Turkiye'de tanrk olunabilir: K0rdistan'a hayali bir 0lke kadar de$er bigp basit bk saygr emaresi bile g6stermeyen T0rkiye solculu$u, srra s6zumona peginde kogtu$u T0rkiye devrimine gelince, PKK'yi bu devrime saygrsrzhkla suglayabiliyor. PKK'nin "TUrkiye devrimini K0rdistan devriminin basit bir uzanttsr gibi" g0rmeye g6t0ren "dar milliyetgi bir baktg agrsrna dUgt0$UnU" iddia edebiliyor. Sen elini kolunu sallaya sallaya kendi egemen srnrllarrnrn inkar etti$i ve herhangi bir stat0den yoksun krldr$r Kurdistan'a gireceksin; bu 0lkede kendi egemen srnrllarrnrn T0rkleqtirme uygulamalarrnrn sonuglarrnr toparlayacak ve ulusal inkarcrh!r 0rg0tleyeceksin; bu Ulkedeki varlt$tntn maddi temelini kendi egemen stntflarrna borglu olacaksrn. Senin pengelerini ve i$reng diglerini Kurt insanrnrn bedenine batrrrp kanrnr emen ve K0rdistan'da mutlak egemenli$ini tesis eden T0rk sOm0rgecilerini izleyerek bu 0lkeye dahg yapman K0rt halkrna ve Kurdistan devrimine saygtsrzfuk olmayacak. Ustelik bu tutumuna ve Kurdistan devrimine yaptr$tn en kaba mudahale tazrna enternasyonalizm krhft gegireceksin! Buna kargrhk, PKK'nin, K0rdistan'da geligen devrimci m0cadelenin Turkiye

lar olmugtur. ldeolojik dUzeyde kema-

lizmi agamamrg olmastna ra$men, devrimci prati$iyle kemalist rejime ydnelen 1970 devrimci genglik hareketi bunun en g0zel ve belirgin 6rne$idir. Ancak bu hareket hen0z yeterince 6rg0tlenme ve kendisini pratikte ilade etme frrsatt bulamadan, lagisl 12 Mart cuntasrntn yo$un saldtnlart

kargrsrnda yenilmig ve ezilmigtir. B6ylece bu darbeyle TUrkiye solunun dUzen srnrrlart drgtna gtkmak isteyen ve grkmrg olan uglart budanmtg, T0rkiye solculu$u bir kez daha d0zen stnrrlarr igine gekilmigtir. Turkiye'de solu ehlilegtirmenin ilk operasyonu, Ankara h[kUmetinin kurtulug savaqt ytllarrnda Mustata Suphi ve yoldaglannt

i

1rgiltlerini feshederken, bu partilerden daha inatgt bi r taw r tah n ar ak Kil rdi stan' d an v azg egm e m ekte ayak direyen solun gegitli gruplan, bununla neyi

Ozellikle 12 Eylill darbesinden sonra, Turkiye solu Qegitli resmi kuruluglara ve esas olarak tekellere

Bazrlarr T0'nin K0rdistan'da girigti$i iggal ve imha selerleri kargtstnda TKP'nin takrndr$r tutumu t0m T0rkiye soluna mal etmenin b0yuk bir hakstzhk oldu$unu iddia edebilirler. Haytr burada higbir haksrzltk yoktur. T0rkiye solculu$u Kurdistan't TUrkiye'nin do$al ve ayrrlmaz bir pargast olarak ele ahp burada faaliyette bulundu$u s0rece, kemalizmin K0rdistan'daki egemenli$ini megrulagttrmtg saytlacaktrr. Bu solculuk kemalizmin 0lkemizdeki T0rklegtirme politikastntn 0r0nlerini derlemekten vazgegmedi$i s0rece, onun larihsel suglartntn orta' !r olmaktan kurtulamayacakttr. Kugkusuz T0rkiye'de devlet solculu$unun drgrna tagmak isteyen gtktg-

0 lke mi zd eki faal iy etl e r i n

1nemli oranda durdurur ve birgok alanda kendi

0zerindeki etkilerini ve yarattr$r olum-

lu sonuglarr do$ru de$erlendirmeni istemesi, bu m0cadelenin ortaya grkardr!r kazanrmlarr sOm0rtmeyece$i-

lamrna gelecek! Yazrk, proletarya en-

ternasyonalizmi ilkesi TUrkiye solculu$unun elinde ne hallere d0gt0! PKK T0rkiye halkrna saygtlt davranryor, bu halkrn temel sorunlartna drgtan m0dahalede bulunmuyor. Hele hele "sen gimdiye kadar kendi iginde bir devrimci onderlik yaratamadtn, bu 6nderli$i ben sana bahgedece$im ve seni onunla sosyalizme g6t0rece!im" demeyi akhna bile getirmiyor. O, devrimin ihrag ya da ithal edilecek bir nesne olmadr$rnr, toplumsal zorunluluklar sonucunda do$an ve kitlelerin 6z eseri olarak geligen bii kurtulug yolu oldu$unu iyi biliyor. T0rkiye'deki nesnel ortamrn bir devrimi dayattr$rnt ve mevcut devrimci duruma oznel bir mUdahaleyle kargrlrk vedlmesi gerekti$ini de iyi g6ruyor. Ancak bu m0dahaleyi yapacak guc0n T0rkiye halktnrn ba$rrndan qrkmasrnt istiyor. Bunun da Otesinde b6yle bir gUc0n 6zlemini duyuyor. $imdi bu noktada sormak gerekiyor: TUrkiye'de bir devrimci durumun var oldu$unu kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsantz, buna bir devrimci Onderlikle kargtltk verme g0c0nde misiniz? Kiirdistan halkryla enternasyonalist dayanrgmanrn pratikte en anlamh gergeklegme bigimi Turkiye devrimini geligtirmeniz de$il midir? K0rdistan ve T0rkiye halklarrnrn ortak d0gmana kargr m0cadele birli$i b0yle sa$lanmayacak mr? PKK igte b6yle bir m0cadele birli!ini yaratmaya qalrgryor. Bunun "T0rkiye devrimini KUrdistan devriminin bir uzantrsr olarak g6rmek"le ne ilgisi vardrr? Baylar, birazcrk kendinize gelin. G0c0n0z varsa, T0rkiye'de halkrn muazzam ihtiyacrnr duydu$u ve susuzlu$unu gekti$i devrimi geligtirin. lsterseniz bu durumda PKK'nin adrnr bile a$zrnrza almayrn. Yeter ki kendi rilkenizde devrimci mUcadeleyi geligtirmeye koyulun. O zaman Krirdistan halkr da size minnettar olacaktrr. Buna g0c0n0z yetmiyorsa, l0tlen oturdu$unuz yerde durun. Kurdistan halkrna proleter Onderlik g6turd0$0nUz0 sdyleyerek, yuce proletarya enternasyonalizmi ilkesini kirletmeyin. G0lge etmeyin, bagka ihsan istemez. T0rkiye solculu$una g0re, K0rdistan'da proletaryanrn 0nc0 m0frezesini 6rg0tlemek mOmkOn de$ildir. Daha dolrusu K0rdistan halkt kendi iginde bir proletarya partisi grkaramaz. Kurdistan'rn ba!rmsrzh$rnr isteyen bir hareket de olsa olsa bir burjuva milliyetgi hareket olabilir. PKK ba$tmstz ve 6zgur bir Kurdistan istemektedir; dolayrsryla PKK burjuva milliyetgi bir harekettir. Yagamrn gergeklerinden kopuk olmasr ve marksizm-leninizme dogmatik bir tarzda yaklagmasr nedeniyle, T0rkiye solunun b6ylesi sagmasapan tahliller uretti$i s6ylenebilir.

Hayrr, bu do$ru de$ildir, Gergekte solun bu yaklagrmr s6m0rgeci mantr$rn damgasrnr tagrmaktadtr. Bir d0nemler emperyalist ve s6m0rgeci devletlerin sOm0rgelerden gekilmeye yanagmadrklarr ve bu 0lkedeki varhklarrnr sOm0rge halklarrn gerili$ine ba$ladrklarr qok iyi bilinmektedir. Emperyalistlere g6re som0rge halklar kendi kendilerini ydnetecek gugte ve yetenekte delildir. Bu halklartn kendilerini bu yeteneklerle donatacak bir elendiye ihtiyaglarr vardrr. Bu nedenle sOm0rgeci egemenlilin uzun bir sUre devam etmesi gerekir. Emperyalistler s6m0rge 0lkelerin halklartnt uygarlagtrracak,

onlarr yOnetim sana-

tryla tanrgtrracak ve bu iglevlerini bagarryla gerqeklegtirdiklerine inandtklarr anda geri gekileceklerdir. Turkiye solunun K0rdistan gerqekli$i kargtsrndakitavrr da bu s6mUrgeci manttgrn tipik bir biqimde drgavurumudur. Bu yaklagrmla K0rt halkrntn aga[tlanmasr s6z konusudur. Kemalist yOneticiler, T0rkiye'de sosyalizm isteyenleri, 'Size ne oluyor? TUrkiye'ye komUnizm gerekiyorsa, onu da biz getiririz' diye azarhyorlardr. Bilimsel sosyalizmi K0rdistan kogullanna yarattct bir bigimde uygulayarak devrimci savagr geligtiren, ba$rmsrzhk ve 6z90rl0$U elle tutulur bir olgu haline getiren PKK'yi burjuva milliyetgi bir hareket olarak damgalamakla, "Size ne oluyor? K0rdistan'a demokrasi ve sosyalizm gerekiyorsa, onu da biz getiririz" demek arasrnda ne fark vardrr? Oyle ya KUrdistan'a kapitalizmi g6t0rme T0rk burjuvazisi taraftndan gergeklegtirildi$ine gore, sosyalizmi g6t0rme g6revini de Trlrk solculu$u 0stlenecektir. T0rkiye solunun geqmigte TC'nin K0rdistan'daki katliamlarrnr desteklemesi veya en aztndan suskunluguyla TC'nin uygulamalartna onay vermesi, aralarrnda resmiyete d6k0lmemig bir igbirlilinin oldu$unu igaret etmektedir. T0rkiye solunun Onemli bir kesiminin bugUn de bu tutumunu s0rd0rdu!un0 g6r0yoruz.

iktidara yfiruyen Kiirdistan devrimi ve

Tiirkiye solu

K0rdistan'da devam eden savagtn alabildi$ine krzrgtr$r gu son d6nemlerde TDKP, Dersim'de "6$retmenler sendikasr 0yesi altr 6$retmenin, demokrat Kamer Ozkan'rn ve altt TDKP Uyesinin" ARGK gUgleri taraltndan 6ld0r0lmesini,'demokratik yollardan g6reve gelmig belediye bagkant Mehmet Kocademir ile halk ozant Daimi Cengiz'in yine PKK taraftndan ajan-provokat6r olarak adlandtrtltp cezalandrrrlmak istenmesini krnayan bir bildiriyi Federal Almanya'da demokratik kuruluglar, 6rgUtler ve gahsiyetlerin imzasrna aqmrg bulunuyor. (Erklirung, Ekim 1993) KUrdistan'daki geligmeler ve halihazrrdaki krzgtn savag ortamryla ba! iginde, bu girigimi ozenle ele ahp de$erlendirmek gerekiyor. Zira bu girigim, TDKP 6zg0lunde TUrkiye solunun Kurdistan'daki devrimci geligmeler kargtstnda nasrl katr goven bir tavrr iginde bulundu$unu agrkga ortaya koyuyor. Her devrimin temel sorunu iktidar

sorunudur. K0rdistan halkr, halk savagr silahr ile s6m0rgeci egemenlik mekanizmasrnrn temellerini gOkertmeye baglar ve birgok temel dayana$rnr pargalarken, aynr zamanda kendi egemenli$inin araglarrnr yarattyor; kendi iktidar organlarrnr inga ediyor. $imdiki durumda bile birgok s0m0rgeci kurum ve kurulug q6kertilmig bulunuyor. SomUrgeci e$itim sistemi birgok alanda tamamen etkisiz ktltntyor. S6mUrgeci partiler ard arda kapatrhyor, tabelalarr indiriliyor, y6neticileri ve Uyeleri bu partilerden istifa

ediyor. S6m0rgeci yerel y6netim organlarr da benzer bir s0reqten gegiyor. Ozel sava$rn beginci kolu durumundaki s6m0rgeci T0rk basrnr 0lkemizdeki faaliyetlerine son veriyor. Artrk Turk s6murgecilerine K0rdistan'da lagist silahh kuwetleri drgrnda bagka bir araqla politikasrnr hayata gegirme olana$r tanrnmryor. Krsacasr T0rk som0rgecili$inin KUrdistan uzerindeki siyasal ve kultOrel egemenli$i son buluyor. S6m0rgecilik esas olarak ordu g0cOne dayanarak varlt$tnt s0rd0rmeye gahgryor. Da!rtrlan s0m0rgeci kurumlar ve y6nelim aygttlanntn yerini ulusal kurtuluggu ydnetim aygrtlarr dolduruyor. Halktmtz yerel meclisleri, b6lge ve eyalet meclislerini olugturuyor ve buradan bir ulusal meclisin kuruluguna do$ru y0rrjyor. Bu aynr zamanda geligimini bagarryla s0rdUren bir devrimin izlemesi gereken dolal bir rota oluyor. K0rdistan devrimi kendi do$al rotastnda ilerliy0r. Sorular gergeklerin aqt$a gtkmastnr daha da kolaylagtrrryor. Peki, KUrdistan devrimi kendi do$asr ve hedeller programrnrn gereli olarak s6murgeci e$itim sistemini g6kertirken, gu "ilerici" 6$retmenler sendikastntn "devrimci" 0yesi T0rk O$retmeni K0rdistan'da ne yapryor? K0rdistan'da uygulanan e$itim sistemi, TUrk s6m0rgecililinin bu 0lkedeki en temel dayanaklarrndan biri de$il midir? Bu 6$retmen, K0rdistan'da T0rklegtirmeyi amaglayan som0rgeci elitim sisteminin pratik uygulayrcrsr olarak faaliyet yur0tmUyor mu? Kurdistan'da uygulanan T0rk elitim sisteminin 020 nedir? Bakrn, bu "devrimci" 6!retmenler ne yapryorlar: Bunlar K0rt halkrnrn direnigini krran liziki soyktrrm seferlerinin yrkrcr sonuglart 0zerinde uygulamaya konulan beyaz soyktrtm t sonuca g6t0rmeye galtgtyorlar. Bunlar ulusal imha tehditi altrnda bulunan halkrmrzrn kug0cuk yavrulartnrn beyinlerine kemalizm zehrini akttarak, TC'nin inkar ve imha politikastntn baganyla sonuglandrrrlmastna en b0y0k katkryr sunuyorlar. Topraklartmtzda dugman bayra$rnr dalgalandtrtyor, bu bayra$rn gdlgesinde Kurt gocuklartna TUrkl0k andrnr okutuyor, "istiklal marqr"nr okumaya zorluyorlar. Krsacast bunlar sonuglarr bakrmtndan fiziki soykrrrmdan daha da tahripkar bir rol oynayan beyaz soykrrrmtn dev sivil ordusunun srra neferleri olarak 0lkemizde bulunuyorlar. Uuslararast sozlegmeler ve belgelerde bile kemalist solun bu "devrimci" 6!retmenlerinin K0rdistan'daki iglevi soykrrrm olarak tanrmlanryor. Dolayrsryla T0rkiye solculu$u proletarya enternasyonalizmi adrna soykrnmr savunuyor. Bu 6yle ayaklarr havada kalan bir suqlama de$ildir. K0rdistan'daki soyktrtm politikasr yuz0nden TC'nin imzalamaktan kagrndr$r uluslararasr sozlegmelere ve belgelere gdre, Turkiye solcululu mevcut tutumuyla soyktrtm uygulayrcrlarrna arka grkryor.

Evet, Kurdistan'a giden o!retmenin gOrevinin kapsamr TC taraftndan giziliyor, kendisi TC tarafrndan g6revlendiriliyor. TC'nin K0rdistan politika-

srnr hayata gegiren bir sOmurge 96revlisi olarak 0lkemizde laaliyet y0riit0yor. K0rdistan Genel Valisi agtkga "Guvenlik g6revlisi olarak bir polis, bir asker, bir vali nastl g6rev yaptyor sa, 6$retmen de aynr gekilde ve kogullarda gOrevini yapmaltdtr" diyor. (OzgUr Gundem, 17 Kasrm 1993) Bu 6$retmen, birkaq ayda bir nerdeyse ikiye katlanan'Apo zammt"yla kesesini dolduruyor; bagka bir deyigle yerine getirdigi g6revin kargtltlr olarak TC tarafrndan iyice doyuruluyor. Delalarca uyarrldr$r halde soykrrrm sugunu iglemekten vazgegmemesi 0zerine, PKK bu s6m0rgeci devlet 96revlilerine y6neldi$inde, TDKP'nin de


iginde yer aldr$r T0rkiye solu ktyametikoparryor. PKK'ye kargr kampanyalar agryor ve bu kampanyalart ta drgrna tagrrryor. Di$er yandan kontrgerilla K0rt k6kenli yurtsever 6$retmenleri katlediyor. Bu kemalist

yurt sol-

"ajanltk" ve "provokat6rl0k"le suglaytp mahkum etme ve ortadan kaldtr-

ma gizgisini izledi$inin" bilindi$i, "K0rdistan halktnt, 'halk adtna' zorla zapttrapt alttna almayt, ezilen K0rt emekgilerine zor uygulayarak ege-

Baylar, birazak kendinize gelin. Gt)cilnilz varsa, Tt)rkiye'de halhn muazzam ihtiyaum duyduQu ve suszlugunu gektigi devrimi geligtirin. isterseniz bu

bir savag ortamrnrn yagandr$rnr d0nya kamuoyundan gizlemek ve dolayt-

grnda Turk 6zel savag rejimi bulunuyor. Bu gerge$e ra$men, sosyal-go-

sryla savag kogullarrna iligkin uluslararasr s6zlegmelerden do$an yukUmlu-

ven solun birtakrm gizli pazarltklarla ve anlagmah bir temelde bu genel saldrrr cephesinin iginde yer aldr$rnr ve Krirdistan halkrnrn Ozg0r[ik yrirUy0g0n0 durdurmaya gahgtrgrnr soylemiyoruz. Hayrr, burada gizli pazarhklara hig gerek yoktur. Trirk solculu$unu PKK ve onun Onderlik ettili devrimci kurtulug savagr kargrsrnda T0rk 6zel savag rejimiyle ortak bir cephede bulugmaya g6tiiren Sey, onun sosyal-goven karakteridir. H0crelerine dek iglemig olan kemalist ruh, bu solculu$u s6murgeci egemen stntflarla Kurdistan devrimine kargr birlegtirmeye yetiyor. Bu ruh kemalist solculugu T0rk 6zel savag rejiminin dogal bir m0ttefiki haline getiriyor. Eskiden Kurdistan'rn adtnt fazla agzrna almak istemeyen T0rkiye solunun, K0rdistan ulusal kurtulug m0cadelesi geligip k6kleqtikge taktik degigtirdi$i ve K0rdistan seksiyonlarr olugturmaya yoneldi$i 9610lUyor. Varhgryla yoklu$u pek ayrrt edilemeyen birgok sol grubun bugOn bir Ktirdis-

l0klerinden kagrnmak igin, PKK'nin halktan kopuk bir'ler6r hareketi" oldu$unu propaganda ediyorlar. Ancak srcak savag ortamrnda bulunan ve savagrn bir tarafrnda yer alan T0rk askeri yetkilileri, hem kendi politikacrlarrn-

dan, hem de kemalist solculardan qok daha gergekgi davranryorlar. Q0nkri bunlar savagtrklarr d0gman kargrsrnda bagarrh olabilmek igin, kendisini do$ru

durumda PKK'nin adtm bile agznEa almayn. Yeter ki kendi illkenizde devrimci mhcadeleyi geligtirmeye koyulun. O zaman Kilrdistan halh da size minnettar olacakilr. Buna ghcilnt)z

tanrmlamak ve tanrmak gerekti$ini gok iyi biliyorlar. D6rt yrldan beri Krirdistan'da bulunan bir Ttirk askeri g0revlisi, Nokta dergisine yaptrgr agrkla-

yetmiyorsa, l(itfen oturdugunuz yerde durun.

taya koyuyor; "... Halktn korkudan PKK'yi destekledigini ileri sirmek de

mada, gergekleri grplak bir bigimde or-

kocaman bir yalan. Bizibu yalanlar bu

dan grt bile grkmryor. Qtksa bile, ilki kargrsrnda gOsterdi$i duyarltltgtn binde birini bu ikinciler kargtstnda g6stermiyor. Burada bir de yoksul KUrt k6yl0s0nun durumunu d0g0nelim: Turk ordusu gerillaya bir parga ekmek verdi diye bu k6yl0ye dUnyayt zindan ediyor. Qo$unlukla cezastnt yerinde infaz edip kurguna diziyor. Evini yakryor, ocagrnr s6nd0ruyor. Bir yandan kendi 6zgUr gelece$inin g0vencesi olan gerillaya bir parqa ekmek verdi diye old0rtilen, evi yakthp yrkrlan, tutuklanan, yerinden yurdundan s0rrilen K0rt kdyl0su; diger yandan beyaz soyktrtm ordusunun stra neferi olarak g0rev yapan, TC tarafrndan iyice doyurulan ve go$unlukla MHP Oyesi olan "devrimci" T0rk 69retmeni.... Burada yaprlacak tek gey vardrr: lkisinden birine sahip gtkmak ve desteklemek gerekiyor. Fagist s6m0rgecili$in k0ltilrel soyktrtm cephesinde devlet g6revlisi olarak g6rev ifa edenlere sahip grkanlara, bizden kU-

q0k bir o00tte bulunmak kaltyor: TDKP adrnda ktiq0c0k bir degigiklik yapmah, sadece bir harf ekleyerek adrnr "TC"DKP bigiminde degigtirmelidir. Q0nkrj devlet solculuguna yaktganr tam da budur. TC ile kemalist solun PKK'ye ve K0rdistan ulusal kurtulug milcadelesine kargt tutumu arastndaki benzerlikler bagka noktalarda da gOr0l0yor. Orne$in gergek iktidar g0c0 olan Milli G0venlik Kurulu yapttgt toplantrda PKK'ye ve ozg0rl0g0 igin m0cadele eden Kurdistan halkrna kargt s[rd0rd0$0 savagr yeni agrhmlarla daha da giddetlendirmeyi kararlagtrrryor. Oteki onlemlerin yantstra ozellikle PKK'nin Avrupa'daki dayanaklartnt q0kertmeyi, gelir kaynaklartnt kurutmayt ve mUttefikleriyle daha stkt iligkiler kurarak PKK 0zerindeki basktlartnt arttrmalarrnr sa$lamayt bir karar bigiminde hukumete iletiyor. Bu temelde T0rk diplomatik temsilcilikleri Avrupa'da ve dzellikle Federal Almanya'da PKK'ye kargt geligtirmeye 9ahgtrgr kugatma ve tecril etme gemberini iyice darallmak. iqin ola$an0sttj bir Eaba harcryor. llginEtir, tam da b6yle bir d6nemde TDKP'nin PKK'ye kargr aqtrgr "krnama" seferberli$i baghyor. lgb6l0m0 ve igbirli$i pratikte kendiliginden gergeklegiyor. TC'nin resmi temsilciliklerinin ulagamadtgt yerlere TDKP girmeye galtgtyor. Cilah s6zlere takrlmadan ve sosyalizm maskesine aldanmadan, kemalist solun, fagist rejimin K0rdistan ulusal kurtulug mUcadelesine kargt "milli mutabakat" yaratrlmast ga$rtstna bu bigimde en uygun kargtlt$t verdi$ini gdrmek gerekiyor. TDKP Merkez ve K0rdistan Komileleri (bu, Kurt halktntn ve dtinya kamuoyunun tanrdrgr K0rdistan Komiteleri de$ildir) imzasryla da$tttlan 13 Ekim 1993 tarihli bir bildiride, 'PKK'nin, kendi iginde ya da dtglnda olsun, kendine "biat" etmeyen her insant

men olmayr, politika haline getirmekagrkga g0r0l0$ii iddia ediliyor. Federal Almanya'da bir PKK Davasrnrn agrldrgr ve Ekim ayrnda d6rd0ncu yrhnr dolduran durugmalarrn hala devam etti$i biliniyor. NATO merkezince agrlmasr kararlaqttrtlan

te oldugu"nun

ve y0rUtme igini Federal Almanya'ntn

Ostlendi$i bu davada, iddianameyi hazrrlayan eski Federal Bagsavct Kurt Rebmann'rn PKK'ye y6nelttigi ithamlarla TDKP'nin buraya aktardr$rmrz iddialarr, 6zellikle bu iddialarrn birinci b6l0m0 arasrnda tam bir benzerlik ve uyum bulunuyor. Rebmann, PKK'nin kendisinden ayrrlmak isteyen kigileri, kendi Onderligini kabul etmeyen diger Ktirt orgtitleri ile sol .progruplarrn temsilcilerini "ajan" ve vokat6r" olarak suglayrp 6ldiird0g0n0 ileri s0ruyor. TDKP bildirisinde emperyalizmin iddialart tekrarlanryor, hatta bu iddialarrn bir adrm Otesine gegiliyor: PKK'nin ezilen Kurt emekgilerini zorla zaptrrapt altrna aldrgr iddiasrna yer veriliyor. Peki, TDKP'yi PKK kargrsrnda NATO, fagist TC ve Alman emperyalizmiyle aynt dili konu$maya ve ortak suglamalarda bulunmaya g6t0ren gey nedir? Onu pratikte bdyle bir ortaklrga g6t0ren ruh hali nasrl bir ruh halidir? TDKP bu iddialarr ile, TC'nin de rsrarh dayatmalarr sonucunda, PKK'nin halklan zorla para topladr$rnr ileri sUrerek, Federal Almanya'daki Krirt demokratik kuruluglarrnr yasadrgr ilan

hale getirdi. Bug1n Ghneydogu'daki halhn +akamt gok abarilh bulabilisiniz ama bunlar tecribenin rakamlan-

dr-

kent iginde yAzde yetmigi, ktrsalda

yhzde doksam PKK'yi destekliyor... Gergek durumun itirat edilmemesi bizim bu igibitiremememize yol agtyor. Gergek durum nedir, gok ag*. K1rtler ayn PKK ayn diye bir degerlendirme komdidir. K1rtleri kandramad$mrza gdre kendimizi kandrmaktan 6teye gitmez" diyor. (Nokta, 24-30 Ekim 1993) Gergekten "PKK KUrt emekgile-

rini zorla zaptrrapt altrna ahyo/' demekle K0rdistan halkrnr kandrrmak m0mk0n olmadrgrna g6re, geriye bu girkin yalan ve demagojinin bir tek gergekgesi kahyor: TDKP, bu tutumu ile psikolojik propaganda cephesinde

kemalist solculardan gok daha d0r0st oldugunu teslim etmek gerekiyor.

Burada kemalist sol'dan PKK'ye y6neltilen saldtrrlartn ttrmandtnldt$t d6nemin 6zelliklerine bir kez daha parmak basmakta yarar vardtr. 1993 yrlrnda PKK onderligindeki Kurdistanhalkr iktidara ytiruyor. Fagist s6m0rgecilik bu y0ruy0grin 6n0n0 kesmeye gahgryor. Bunun igin Krirdistan kentleri, kasabalarr ve k6ylerinde katliamlara bagvuruyor. Kdyleri ve kasabalarr viraneye geviriyor. Ote yandan

birincisinin ulusal yabanulagmann

derinlegtirildigi alanlarda, ikincisinin ise agiret ve kabile baglannrn fazla gdzhlmediQi ve ulusal olduQu ydrelerde ortaya gkmaadtr.

edip kapatmaya galrgan Alman poliTC'nin istedigi gey de bu de$il midir? TC de 0sl dOzeydeki resmi g6rugmelerde ve diplomatik temsilcilikleri vasrlasryla aynr iddialarr ortaya atarak, yurt drgrnda aynr geyi gergeklegtirmeye qahgmryor mu? Sdm0rgeci T0rk partilerinin her d0-

zeydeki temsilcileri a$rzlarrnr agtrklannda PKK'nin KUrtleri temsil etmedi$ini, Apo'nun Kurtleri kurtarmak gibi bir

PKK'ye kargr savag cephesini genigletmek igin ola$an0stri gaba harcryor. G0ney'de Barzani'nin bagrnr gekti$i K0rt igbirlikgili$ini harekete gegirerek,

ARGK kuwetlerine kargr s0rd0rdU$O operasyonlanna ortak ediyor. TC zulm0nden kagarak Gtiney K0rdistan'a gegmi$ olan K0rtler tutuklanarak toplama kamplarrna gdnderiliyor. GUney'de Bazani igbirlikgili$inin PKK'ye kargr yo$unlagan saldrrrlarrna, Kuzey

K[rdislan'da kemalist solun saldrnla-

sorununun bulunmadt$tnt, lersine

rr eglik ediyor. B0tun bu saldrrrlar do-

K0rtlere kargr savagtr$rnr ve halkr zorla kendi yanrna gekmeye gahgtrgrnr

laylr ya da dolaysrz bir bigimde tek bir komuta altrnda birlegiyor. PKK'ye y6neltilen her saldrrr, genel saldrrr cephesinin bir kolu oluyor. Genelsaldrrr cephesinin ana karargahrnrn ba-

6ne s0r0yor ve bu propagandalarrnr her grin, her saal kusmaya devam ediyorlar. Bdylece bunlar K0rdistan'da

devgiren bir solculuktur. Sdzilnil

ettiQimiz hasadtn ne oldugu gok iyi bilinmektedir.

rrn Kurdistan devriminin temel ihti-

kargtunda yer almaktadtr. lkisi arasrndaki temel

sine tanrklr$a soyunmuyor mu?

bahmrndan megru gdren ve TC'nin ortaya

Ekardg hasad

tan seksiyonu veya komitesi bulunuyor. Bu de$igiklik, soz konusu grupla-

farklilrk bulunmamaktadrr. Qt)nki) her ikisi de s o n u gta Kil rd i stan u I u s al ku.rtu I u g m 0 c ad e I e si n i n

zayl

sntrlar iginde hareket eden bir solculuktur; 1zellikle onu n Khrdistan' daki uygul am al an n r 62il

za kargr y0r0t0len 6zel savagrn bagrnda bulunan bu T0rk askeri yetkilisinin

koruculugu arasnda 620 bahmndan fazla bir

baQlann

Tilrkiye'deki sol gergekte devlet soludur. Bu solculuk, her bahmdan Thrk devletinin gizdigi

yerine getiriyor. D0rtistlii$un 6lgris0 gergeklere sadrk kalmak ise, halktmt-

temsil eden bu "devrimcilik" tarz ile kdy

f arklilrk,

rumda Krirdistan'daki rolU ve iglevi budur. Objektif konumuyla ve pratigi ile Krirdistan devriminin on0nde engel olugturan ve devrime kargr savagan bu sola, "K0rdistan'dan elinizi gekin" ga$rrsrnr yoneltmek gerekiyor. Gariptir, iglerinden biri grktp da bu adamlara, bu despotik Kurt burjuvazisi nedir, diye sormuyor. Gergekten bu despotik K0rt burjuvazisi nerede ortaya grktr? Kendi despotlugunu nerede, kime kargr, hangi 6rgut ve iktidar gucuyle sergiledi? Kendisine stnrrl bir hareket alanr ve olana$r brrakrldr mr ki K0rt burjuvazisi despotlugunu ortaya koyabilsin? K0rt ulusal yaprsr iginde erimesi ve T0rk egemenlik sistemiyle brltunlegmesi 0lg0sunde s6m0r0ye ortak edilen, bu temelde palazlanmasrna olanak lantnan, ugak mr ugak, hain mi hain bu burjuvazinin K0rt kimli$iyle uyguladtgr bir despotizmden nasrl sOz edilebilir? Trirk sdmrirgeci partilerine dagtlmrg ve aynr parti iqinde bile birlik olugturamayan temsilcileriyle 0rgtitlU bir igbirlikgilik dahi yapamayan Kiirt

6zel savaga katkrda bulunma g6revini

Kt) rdistan aQB ndan y akl ag ld r E nda, ulusal i nkarcr

ahm

iglevini gorUyor. Bu solun mevcut du-

yaglarrndan birine kargrhk vermeleri anlamrnr tagrmryor. Tam tersine b6yle bir de[igiklik K0rdistan devrimi ve bu devrimin onc0s0yle daha iyi savagmalarrnr amaghyor. Tabii sdm0rgeci partilerden daha kararlt bir bigimde K0rdistan'a yaprgmanrn teorik ve ideolojik krhfr da hazrrlanryor. Buna gdre, PKK, "despotik KUrt burjuvazisi"nin grkarlarrnr temsil ediyor; bunun igin "ayrr Orgtjtleniyor" ve "ayrrhkgrhk" yapryor. Kendileri ise, "... em-

peryalizme ve birlegmig gericilige kargr bagta K0rt ve T0rkler olmak 0zre, tOm milliyetlerden iggi ve emekgi-

lerin tek parti, sendika vb. Orgutlerde 6rglitlenmesini zorunlu" gOrtiyorlar. Bunun igindir ki, PKK'nin K0rdistan'da ilan etti$i ekonomik ve siyasal "yasaklar"a kargr grkryorlar. (Bk. TDKP bildirileri) Buradaki yasaklar sdzctlgtl kendileri taraft ndan trrnak iginde yazrhyor. Bu da bir k0g0msemeyi anlatryor ve bunlara uyulmayacagrnr ifade ediyor. PKK'nin siyasal yasaklarrndan en dnemlisinin sdmtirgeci partilerin K0rdistan'daki faaliyetlerinin durdurulmasr oldugu agrktrr. Kemalist solcular igte bu yasa$r dogru bulmuyorlar. Trpkr s6mUrgeci burjuva partileri gibi, kendilerinin de TC egemenli$i temelinde Kurdistan'da bulunduklarrnr ve PKK'nin karartntn 6z0nde bu egemenlikten kaynaklanan her t0rl0 Org0tlenmeye kargt oldu$unu gok iyi g6riiyor; bunun iEin PKK'ye saldrrryorlar.

Bu gergeklerin rgrgtnda soruna bakrldr$rnda, Turkiye'den bu sola ya-

prlan "Krirdistan'da devrim yapmaktan vazgeqelim" ga$rrsr da pek tutarlr bir gagrr olmuyor. Qunkri kene gibi Kurdistan'a yaprgan kemalist solculu$un devrim diye bir derdi bulunmuyor. Kelin merhemi olsaydr, ilkin kendi bagrna s0rerdi denilir. Bu solculugun devrim diye bir hedefi bulunsaydr, Tiirkiye'de devrime yOnelirdi. Kemalist solculuk baqrndan beri T0rkiye ve Krirdistan'daki devrimci geligmeyi durdurmaya gahgan bir otomatik fren

burjuvazisinin kendi despotik 6zelliklerini konugturmasrna hizmet edecek bagrmsrz bir 0rgiitu veya 6rg0tlenmesi var mrdrr? Klirt burjuvazisi uygulasa uygulasa T0rk despotizmini

uygulayabilir. Kamran lnan'lartn, Necmettin Cevheri'lerin, Hikmet Qetin'lerin hizmetinde olduklarr ve uyguladrklarr Trirk despotizminin la kendisidir. Buna kargrhk, bir de kimli$i dahil her geyi elinden ahnmrg olan Kurdistan halkrnrn yitirdiklerini yeniden kazanmak igin kararhhkla uyguladrgt devrimci giddet vardrr. Kemalist solculugun sdzrin0 etti$i despotizm iqte budur. Eger halkrmrza tllkesinive 6zgurlU$Un0 kazandrran devrimci giddetin adr "despotizm"se, ulusal kurtulug kuvvetlerimiz bu "despotizm"i d0gmanrn ve her turden igbirlikgileri ve uzanlrlarrnrn tepesinde bogaltmaya devam edecektir. Bu bdyle bilinmelidir.

T0rkiye solunun gegitli gruplart bigimsel olsa da T0rkiye Org[itti kuruyor ve buna bir Krirdistan komitesi ekleyerek T0rk ve Krirt emekgilerinin ortak 6rgritunri yaratttklartnt iddia ediyorlar. Bunlara g6yle bir soru y6neltilebilir: Neden bunun tersini yapmryorsunuz? S0zgelimi neden "Ktirdistan Devrimci Kom0nist Partisi" kurup bunun T0rkiye komitesini yaratma yoluna gitmiyorsunuz? Neden K0rdistan iggi sendikalarrnt kurup bunlarrn Trjrkiye gubelerini agmtyor

sunuz? Hayrr, bunlartn higbirinin mantrgr yoktur. Eger bu gruplartn iginde "Kurt komunistleri" varsa ve Krirdistan'da bir komunist 6nderlik boglugunu gdr0yorlarsa, bunlar Krlrdistan'da 6rg0tlenmeli ve bu ulkenin somut gergeklerine 6z90 bir parti org0tlemeli; bu temelde Ttirkiye'deki kardeg partileriyle iligkilerini surdtirmeye devam etmelidir. K0rdistan 6rgutu olma temelinde kendi programtnr hayata gegirmeli, "iggi srnrfrnrn 6ncu partisi" olarak K0rdistan devriminin Onderli$ini ele gegirmeye gahgmalrdrr. E$er kuracaklarr bOyle bir parti PKK'den daha tutarh bir mucadele gizgisini bagarryla hayata gegirir ve halkrn grkarlarrnr PKK'den daha


iyi temsil ettigini kanrtlayabilirse, halkrmrz bu partinin onderligini benimsemekten geri durmayacaktrr. O zaman PKK de bu yeni dnderli$e saygt gdsterecek ve bunun pratik ifadesi olarak bu onderligi benimseyecektir. Buna kargrhk bizim onerimiz ve 69udumrjz gudur: Trirkiye solculu$u Krlrdistan'da 0rgrjtlenme girigimlerinden derhal ve kesin olarak vazgeqmeli; Trlrkiye solunun gegitli gruplarr T0rkiye orgrjtri olmanrn gereklerine uygun bir tarzda hareket etmelidir. Mevcut durumda takrnrlmasr gereken ve iki ulke halklarrnrn yararrna olan biricik dogru tutum budur. Buna karqt koymak demek, Trirk sOmrjrgeci egemenligini megrulagtrrmak, varhk gerekEesini bu egemenlige dayandtrmak, K0rdistan gergekli$ini inkar etmek ve Kurdistan ulusal kurtulug mucadelesine karqr koymak demektir. Qegitli sol gruplar Trjrkiye 6rg0tti olduklarrnrn bilinciyle K0rdistan gergekligine yaklagtrklarr ve K[irdistan devrimiyle iligkilerini buna gOre duzenledikleri zaman, Krirdistan'daki varlrklarr saghkh bir temele kavugmug olacaktrr. E$er bunlar Ktirdistan devrimi ve bu devrimin oncUsuyle dostluk esprisi iginde bu ulkede kalmak isterlerse, Krirdistan halkt ve PKK kendilerini yabancr dost guEler srlatryla konuk etmekten kagtnmayacaktrr. Dersim Eyalet Komutant Dr. Baran da bu noktaya igaret etmekte; "Dersim savag cephemizde bartnmakta olan orgrjtler vardtr. Bu 6rgtitlerle fazla bir sorunumuz yoktur. Biz onlarr dost olarak g6r0yoruz. Dev-Sol var, TIKKO var. Fakat gimdi bunlar ulkemiz 0zerinde misafirdirler. Misalir kaldrklarr, T0rkive devrimini oercek-

bildi. Trikenigin egigine getirilmig bir ulusu 0zg0rlug0 igin savagan ve zafer yolunda emin adrmlarla ilerleyen bir ulus duzeyine y0kseltti. Emperyalizmin Ortado$u'da halklarrn devrimci kurtulug m0cadelelerine kargr bir kogbagr olarak kullandr$r s0m0rgeci Turk devletine kargr halk savagrnr yogunlaqtrrarak, dostlugu kargrhksrz

yetqiligi garprgryor. iki milliyetgilioin birbiriyle bogazlagmasr ve her iki tarafrn zayrf drjgmesi bizim yararrmrzadrr. $imdilik oturup bu iki milliyetgiligin iyice g0gten d0gmesini beklememiz gerekir. Her.iki milliyetten Turkiye proletaryasr, bu griEsuzlegme ortamrnda aradan sryrrlarak iktidar olacaktr/' diye drigrjnrjyorlar. Ancak bu

brrakmadrgrnr aqrkqa gOsterdi.

beklentileri asla gergeklegmeyecektir.

Devrimci g0glerin rislenip barrnmalarr agrsrndan, grlnrlm0z K0rdistan'rndaki olanaklar, Filistin direnig hareketinin olanaklarrndan qok daha fazladrr. Her geyden 6nce d0gmanrn

Bu bigimde dUgrjnenler ve sozrimona kurnazhk yapanlar, kendilerini kandrr-

K0rdistan krrlarrndaki denetimi onemli dlgude krrrlmrg ve srnrrlandrrrlmrgtrr. ARGK kuvvelleri denetimi ellerinde tutmaktadrr. Devrimci otorite

kitleler arasrnda muazzam bir bigimde k6k salmrgtrr. Turkiyeli dost gruplar ve Org0tler, rllkemizin hemen her alanrnda iislenebilirler. Bagka bir deyigle burada konuk olarak kahp T0rkiye devrimini geligtirmek iqin hazrrlanabilirler. Kugkusuz misafirlik hrrsrzh$a davetiye grkarmak demek degildir. Onbinlerce gehidin kanlarr pahasrna devrimci hareketin yarattr$r olanaklara dayanarak Krirdistan'da bulunmanrn, ama bu olanaklarr ortaya grkaran devrimci hareketin otoritesini tanrmamanrn, halka kargr saygrh davranmamanrn ve gegmigte oldu$u gibi ulusal inkarcrhgr 0rgutlemeye kalkrgmanrn misafirlikle bir ilgisi yoktur. Bu tavrr, yerinde bir deyigle yavuz hrrsrzrn ev sahibini bastrrmaya kalkrgmasrdrr. Evel, bunun adr yavuz hrrsrzlrklrr. Halkrmrzrn bu tavrr kabul etmesi mumkrin degildir.

Krsacasr, dost 619rlt olarak 0lke-

mizde Uslenmenin birinci kogulu PKK'nin otoritesini kabul etmek, rllke-

s0rece (abg.) biz her t0rlu deste$i ve de$eri vermeye hatrz" demektedir. (Ozg0r Grindem, 29 Ekim 1993) Krirdistan'da bulunmantn anlamt ve dogru biqimibudur. Filistin direnig g0glerinin egemenlik alanrnda kalan T0rkiyeli sol gtiqler, boyle bir alanda bulunmantn hangi anlama geldi$ini ve nelere

mizin ig iglerine m0dahale anlamrna gelecek davranrglardan kagrnmak ve halkrmrza saygr g6stermektir. lkincisi, ulkemizdeki bu misafirlik ve 0slenme, kesinlikle Ttjrkiye devrimini geligtirmeyi hedeflemelidir. Yrllarca Kurdistan'da barrnmak, ancak T0rkiye devrimi igin birkag gerilla birligini bile hazrrlayamamak, dugmana birkag et-

manrn bedelini k6tu odeyeceklerdir. Trjrkiye solu, Krirdistan ulusal kur-

tulug mricadelesi ve PKK ile sorunlarrnr igte bu temelde g0zUme kavugturmahdrr. Bu solu devlet solu olmaktan qrkaracak geligmenin ilk ciddi adrmr bu olacaktrr. Boyle bir durumda nihayet ayaklarr yere basan ve gdzrjmu dayatan halkrn temel sorunlarryla yuz y0ze gelen Ttirkiye solu, eger bir devrimci oz0 ve geligme yetenefii varsa, bu sorunlartn tizerine y0r0yebilecek ve halklarrmrzrn devrimci dayanrgmasrna gerekli kargrhgr verebilecektir. Krlrdistan'daki varhgrnrn temelini TC egemenligine dayandrrmayr surdurmesi halinde, provokasyon zemininde hareket edecek olan solun drlgmanrn oyunlarrna alet olmasr kagrnrlmaz duruma gelecek ve Ktlrdistan devrimiyle gatrqmah konumu devam edecektir. PKK Ttjrkiye solunun higbir grubuyla gatrgmaktan yana defildir. Tersine but0n olumsuzluklarrna ragmen, bu solu dost olarak gormek istemektedir. PKK'nin Turkiye halkryla dostluk ve dayanrgmasrnrn en sa$lam gOstergesi, Tlirk laqist rejimiyle igbirlikgilerini alabildigine hrrpalayrp gerileten m0cadelesidir. Turkiye solu da kendi mOcadele cephesine d6nmeli, Kurdistan devriminin grrrlgrplak soyup teqhir etti$i ve iyice g0qten d0g0rdOgu halklarrmrzrn ortak dugmanrna kargr yeni bir savaq cephesi agarak, dostlufunun gereklerini yerine getirmelidir.

Neden Dersim "TDKP-Kurdistan Komitesi" imzalt ve 11 Ekim 1993 tarihli bir bildiride,

'...PKK ve Ocalan Oteden beri

Kilrdistan halhntn kendi iktidanm kurmaya doiru

ylrilrken 1nilne Ekacag her engeli ortadan kalilrmak zorunda oldugu, higbir gerek7eyle bundan kaEnamayacag ve kargftlannt kendi iradesine boyun egmeye zorlayacag bellidir.

Kilrdistan halknn iradesi kargrunda hedef olup olmamaya karar vermek, kemalist solculugun bilecegi igtir. uyulmasr gerekti$ini iyi bilirler. Dr. Baran'rn da belirttigi gibi, 12 Eylul asker-fagist darbesinin ayak seslerinin duyuldugu bir donemde, PKK geri gekilme takti$ini gUndeme getirmek zorunda kaldt. Kadro ve sava$Erlarrnr Filistin direnig g0gleriyle L0bnan yurtsever hareketinin egemenlik alanrna Eekti. Bu zeminde Filistin direnig guqlerinin yanrnda bartndt. Ama onlarrn ig iglerine asla karrgmadr. Filistin ve Ltlbnan halkt ile en ktig0k bir sorunu olmadr. Kogullar gerektirdi$inde lsrail siyonizmine karqt kendileriyle omuz omuza savagtt ve gehit verdi. Dostlu$unu gehit kanlarryla pekigtirdi. Uzun s0re Filistinli 6rg0tlerin verdikleri kimlikler ve izin belgeleriyle hareket etti. Yer darltgtndan ve konufiu oldugu gtjglerin otoritesinden kesinlikle yaktnmadt. Abdullah OCALAN yoldagrn anlamlt deyigiyle, kendisini konuk eden gUglerin sunduklan mezar yeri kadar dar bir alanrn srnrrh olanaklarrnr sonuna kadar degerlendirmesini ve bu temelde inanrlmazr gerEeklegtirmesini

kili darbe bile vuramamak ve devrime bir arpa boyu kadar yol aldrramamak devrimci rislenme degildir. Bu, misafirligin gereklerine uygun tarzda davranmak de$il, devrimin kazanrmlarr 0zerinde kendi k0quk-burjuva yagamrnr 0rg0tlendirmektir. Adrn gerillacrya grkacak, devrimci ve kom0nist oldugunu s6yleyeceksin, soluk ahp

veriqini bile Krirdistan devrimine borElu olacaksrn, igin laf tarafrna gelince mangalda kul brrakmayacaksrn,

ama drjgmana bir fiske bile vurmadan oturdugun yerde gunrlnU gun edeceksin! Bu asla kabul edilemez. Devrimci de$erlerin muthig acrlar, kan ve g6zyagryla yogruldu$unun bilincini yitirmemig olan bir partinin, devrimin 0ncu partisinin, kazanrmlarrn 0zerinde b6yle asalakqa ya$anmasr na rrza gosleremeyecegi agr ktr r. Dolayrsryla K0rdistan'da 0slenen Ttirkiye solunun gegitli gruplarr, Turkiye devrimini geligtirme gdrevine ciddiyetle yaklagmalrdrr. Bazrlarr, "PKK milliyetqi bir partidir. Krlrdistan'da T0rk milliyetqili!iyle Krirt milli-

Dersim'i'ihanet yuvasr' ve Dersimlile-

ri de'ihanetgiler','sosyal-govenler' olarak damgalamakta, Dersimlilerin 'kemalizmin elkisinde' olduklarr iddia

edilmektedir" deniliyor. Abdullah OCALAN yoldagrn eskiden beri Dersim'deki durumu b0y0k bir ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla degerlendirdigi ve Dersim insanrnrn kemalist soykrrrm politikalarrnrn tahrip edici sonuglarr kargrsrndaki duyarsrzlrgtna kok[i elegtiriler yoneltti$i dogrudur. Ancak bu bildiride Ocalan yoldagrn soz konusu elegtirilerine yaklagrm, iki larafr birbirine drig0rup dOgman etmek igin gergekleri bilinqli olarak garprtan ve soylenen geylere ters anlamlar atfederek fitnecilik yapan dedikodu kumkumalarrnrn yaklagrmtdtr. Mahallede birine gidip "falanca sana a!rza ahnmayacak kufrjrler savurdu", di$erine gidip "filanca sana olmadrk hakaretler yaptr" diyerek ortah$r karrgtrran ve bir tarafa dostqa yamanan kdy dedikoduculugu ile bu bildirinin uslubu arasrnda higbir fark yoktur. AmaE aynrdrr: Burada devrimcilerin elegtirdi$i ve kdklu bir donug0me ugratmak istedili toplumdaki ortalama insanrn garprtrlmrg duygularrna hitap edilmekte; bu insanrn dnyargrlarr ve ahgkanhklarr ayaklandrrrlmak istenmekte; deyim yerindeyse sa$hk kontrolunden geQirilen kigiye "Sen hastasrn, but0n iq organlarrn mikrop kapmrg ve hastah$rn ilerlemig, mutlaka ameliyat olmahsrn" diyen doktorun bu aqrklamasr, hastaya "Sana hakaret ediliyo/' bigiminde sunulmaktadr r. PKK, drinyada higbir halkrn Kurdistan halkr kadar kendi tarihsel ger-

sdyl0maddi

Krlrd0n, intikam g0nOnrjn mahgerini" Krirt gengliginin "b0k0lmez pazularrnkolelegmenin ruhtaki kolelegmeyle dan rimit eden Dersimli bir K0rt gocubu denli ileri boyutlara gOtrjrrllmedi$i- gunun", krgla kulturU ile yo$rulan yeni ni soyl0yor. Gezegenimizde higbir kugagrn unuttu$u kanh bir tarihi kagrhalkrn kendi ulke ve ulus gergeklifli da ve kasede ddkerek insana ulaqtrrkargrsrnda bu denli a$rr ve kahredici manrn trajik gabasr iginde son nefesibir yabancrla$mayr yagamadrgrnr ni veren Nuri Dersimi'nin intikam sdyhlyor. K0lelik uretim iligkileri kargr- galrrsrnr anrmsatryor. (Dr. Nuri Dersi-

Eeklerine ters drjgrirulmedi$ini yor. Dunyanrn higbir ulkesinde

Dilgman ulusal kurtulug milcadelemizi basttrmak igin seferberlik ilan eder ve "milli mutabakat" yaratarak Kilrdistan halhntn ilzerine yilrilrken, Kt)rdistan ulusal kurtulug savagmn komuta gilglerini buna kary 1nlemler geligtirmek ve kendi kurallan n r igletmekten al koymak, kimlerden gelirse gelsin, tam bir dilgman faaliyetidir, tipik bir

kontra hareketidir. srnda bir statUyU ifade ediyor. Ama Krirdistan'rn ve uzerinde yagayan halkrn belli bir stat0su bile bulunmuyor. K0rdistan ve K0rller yok saytltyor. Kurdrjn celladr olan Trirk sdmiirgecili$i, yagamasr igin Krlrdistan halkrna agrk bir tek kapr brrakryor; bu kaprdan gegerek T0rklegmeyi kabul etti$i, kendi ulusal benli$inden arrndrgr ve Trlrk ulusal yaprsr iginde eridigi dlgrjde ya$ama olanagr bulabilecegini belirtiyor. PKK, hayvanlar bile grkardrklarr seslerle anlagrr ve birbirinden ayrrt edilirken, Krlrtlerin kendi dillerine kilit vurulmasr kargrsrnda dahi ses grkaramaz duruma dug0rrjlmelerinin ve mezbahanrn yolunu tutan koyun s0r0s0 gibi T0rkleqme kaprsrndan uysalca gegmelerinin asla kabul edilemeyecegini agrklryor. igte bu noktada PKK'nin Dersim'deki duruma yonelttigi elegtiriler ozel bir yer tutuyor. Zia Dersim insanr sanki ellibeq yrl once bu topraklarda tarihin en qrlgrn soykrrrmlarrndan biri gergeklegmemig gibi davranryor. Sanki yagadrgr bu alanda krrkbini agkrn masum K0rt insanr degil de, krrkbin sinek bogazlanmrg gibi duyarsrz ve ilgisiz bir gor0nrim sergiliyor. Atalarrnrn kanlarryla sulanmrg topraklarr sanki veba yata$r lanetli topraklarmrg gibi ardtna bakmadan brrakrp kagryor. Sadece T0rkiye metropollerine goqmekle kalmryor; Turklerin girigtikleri soykrrrmdan kagrp kurtulabilen Ermenile/den gok daha kdtu bir bigimde dunyanrn dOrtbir yanrna savruluyor. Ermeniler hig olmazsa yerlegtikleri 0lkelerde bir diaspora oluqturuyor; qocuklart na kendi tarihlerini o$retiyor ve kdkenlerini unutturmamaya gahgryorlar. Ama do$up btiy0d0$ri ata topraklartnr btrakrp kagan Dersimli boyle bir kaygr tagrmryor. Bulundugu alanlarda vatansrz, kimliksiz ve kigiliksiz bir yaqam tarzr srirdUr0yor. PKK, acrmasrz eleqtirilerini igte bu

insana yoneltiyor. Ona, iginde bulundugu durumun tiksinti verici, 0rk0tricrl, onur krrrcr ve alqaltrcr bir durum oldugunu anlatmaya Ealrgryor. Onu dugmanrn yuvarladr$r aga!tlanmantn utang verici uEurumundan Eekip gtkararak, koleli$e kargr savagrn seline katmaya qahgryor. Ona ihanetten beter bir tutum iginde oldugunu, bu tutumun insanhga yakrgmadt!tnt, kendisinin kaldrrrm otlarr gibi koksrjz ya$amaya layrk olmadrgrnr, en y0ce varhk olarak insanrn baglandrgr kutsal degerlerin bulundugunu, ba[rmsrz ve 6zgur yagamanrn bu de$erlerin bagrnda geldigini, insan soyunun bir parqasr olarak kendisinin de bu de$erler ugruna m0cadele etmesi gerektigini kavratmaya gahgryor. Ona, "Yurdundan uzak, yad ellerde kalbi milli rzdaraplarla srzlayan, Krjrdlin istiklal ve huniyet guneginin do$umuna tegne ruhu alevlenen derbeder bir

mi, Kurdistan Tarihinde Dersim) insan olarak bu gagrrya mutlaka olumlu kargrhk vermesini istiyor. Onu gaflet ve ihanetten bagka turl0 tanrmlanamayacak olan kendi 6z gerEekligine yabancrlagtrrrlmrghktan kurtararak, bagrmsrzhk ve 6zgur[jk yoluna gekmek igin gaba harcryor.

Buna kargrlrk, krrkbini agkrn masum K0rt insanrnr krrrmdan gegiren

ve krlrg artrklarrnr beyaz soykrrrma u$ratarak kendi rilke ve halk gerEekligi ile baflarrnr kestigi bir kugak yaratan Tlrrk sOmrirgecilerinin attrgr koprrilerden gegerek Dersim'e giren kemalist solculuk, kokleriyle baglarrnr yitirmig olan Dersim insanrna, "PKK sana hakaret ediyor, seni ihanetgilikle suqluyor, halbuki, sen dogru yoldasrn' diyor. PKK, k6leleri efendilerine kargr ayaklandrrmanrn onurlu u!ragr iginde bulunurken, kemalist Trirk solculugu kolelerin efendilerine olan 0fkesini yatrqtrrmaya veya 6fke duymasrnr Onlemeye qahgryor. Bununla da yetinmiyor; bu ofkeyi K0rdistan ulusal kurtulug hareketine ve bu hareketin devrimci 6ncrls0ne yoneltmeyi deniyor. TDKP ve onun "Krirdistan Komi-

tesi" PKK'ye kargr lagrmlardan devgirilmig silahlarryla igte bdyle savagtyor. Bunlara sosyal-qoven demek de dogru olmuyor. Kautsky'nin sosyalgovenizmi ile bunlarrn Krlrdistan pratigi arasrnda uqurumlar bulunuyor. Bunlar s6mrjrgeci olarak damgalanmayr hak ediyor ve kendilerine siz s0mUrgecisiniz

demek gerekiyor.

Burada eski Genelkurmay Bagkanr ve Cumhurbagkanr Cemal G0rsel'in igbirlikqi M. $erif Frral'rn "Dogu llleri ve Varto Tarihi" adlr kitabrnrn ikinci baskrsrna yazdrgr sunug yazrsrndan krsa bir ahntr yapmakta yarar vardrr. Grirsel, Trirk aydrnlarrna yaptrgr qagrrda , "B0trln Turk aydrnlarr, gunu kesin olarak bilmelidirler ki, K0rtl0k tahriki dugman kaynaklarrndan frgkrrmakta ve milli b0tunlugrimuz0 sarsarak bizi ytkmayr hedef tutmaktadrr. Buna elbette m0saade etmemeliyiz. Q0nk0, do$u illeri vatanrmrzrn hem kaprsr, hem kalesidir. Biz ihmal eder, gergekleri bu 6z kardeglerimize gOt0rmez, onlarr aydrnlatmazsak drlgmanlartn tesiriyle ikiye bdl0n0r0z. Dogu illeri elimizden qrkarsa Orta ve Batr Anadolu'da tutunmamrz kolay olmaz. Bu dava Trlrk vatanr ve T0rk milletinin istrkbali bakrmrndan son derece m0him son derece ciddidir" demektedrr Kugkusuz Tiirk solculan aynr zamanda T0rk aydrnlarr oluyor. K0rdislan'rn bazr kesimlerinde ve bu arada ozellikle Dersim'de hala 6190tlenmekte rsrarh davranan Trirk solculu$u, nesnel olarak Cemal a$anrn bu vasiyetini harfiyen yerine getiriyor. "Ayrr orgUtlenen" ve "ayrrhkgrhk yapan" PKK'nin baqrnr gektigi 'K0rt[]k


Gry!!0"

Ka3rm

tahriki" kargrsrnda, bu bolgelerdeki

farkl iki tarihi anlattrgrnr kesinlikle

"62 kardeglerine gergekleri g0trlru-

bilince grkarmalrdrr. Evet, Dersim

yor", "onlarr aydrnlatryor." Kemalist

hep K0rdistan'rn kopmaz bir pargasr olmugtur. Dersim tarihi Kurdistan halkrnrn yabancr egemenlige kargr srirekli direniginin tarihidir. Bu nedenle Turk somUrgecileri Dersim'i "T[irk vatanrnrn ortasrnda bir leke" saymrglar; "korkung bir grban" olarak degerlendirdikleri Dersim'i yok etmek igin, tarihin tanrk oldu$u en korkung soykrrrmlardan birini duzenlemiglerdir. "Dersim'de medeni adam yavrusu biiyumez" diyen sdmrjrgeciler, girigtikleri soykrrrmr, "rslahat ve medenilegtirme programtntn uygulanmasr" olarak adlandrrmrqlardrr. Buna kargrhk, Tunceli'nin direnmesi

solculuk, Trirk s6mUrgeci egemenliginin temsilcileri tarafi ndan gizilen

hedefine varmayr kolaylagtrrmak igin, y0z0ne sosyalizm maskesini gegiriyor. "Kiirtl0k tahriki" ile aynr anlama gelen Krjrdistan bagrmsrzhk

ve 6zg0rluk m0cadelesine kargr

ko-

yarken, sorunlara "srnrf geligkileri temelinde " yaklagtrQrnr, "iki halkrn birli$ine onem" verdi$ini ve "milliyetgi politikalara yatkrnhk" gostermedigini iddia ediyor. Gursel'in ga$rrsrndaki "milli brit0nlug0n sarsrlmasr"nr 0nleme, T0rkiye solunun literatrirrinde "iki halkrn birligine 6nem verme" biqimini ahyor. Birincisindeki "Kurtltik

"sel harekatlarr"yla

bastrrrlan

tahriki"ne kargr koyma, ikincisinde

Dersim'in imha edilmesi veya T0rk

Krirdistan ulusal kurtulug mOcadele-

sdmurgecilerinin deyigiyle "Dersim'in medeniyete agrhgr" ile 6zdeg

sini "milliyetEi" bir mucadele olarak damgalayrp mahkum etmeye gahg-

makla ortrjgriyor. Cemal Giirsel, "Kurth.ik tahriki" ile kugkusuz Trjrk somtjrgeci egemenli$inden kopugu amaglayan bir ulusal kurtulug hareketini anlatryor. Trirk devleti bugun K0rdistan'da 6nemli mesafeler kateden bdyle bir hareketle kargr kargrya gelmig bulunuyor. Kurdis-tan'rn elinden grkmasr durumunda, Turkl0gun T0rkiye'de tutunamayaca$rndan yola grkarak, bu hareketi baslrrrp ezmek igin bUtun g0cun0 ortaya koyuyor. Turk sdmrjrgeciligi ve kemalist solculuk, ortak bir hedefte, K0rdistan'rn T0rkiye'den kopmamasr hedelinde birlegiyor. Burada kemalist solculugun proletarya enternasyonalizmi ilkesinin ardrna srgrnmasr

oldu$una, bu imha 0zerinde yurrltulen beyaz soykrrrmla Tunceli arastnda tam bir dzdeglik bulunduguna, Tunceli tarihinin beyaz soykrrrm tarihiyle. birlikte baqladrgrna kuqku yok-

tur. lki yrlhk soykrrrm selerleriyle Kurdistan'daki bu son direnig oca$r-

nr sdnd0ren Trirk s6mrlrgeciligi Dersim'de K0rtlu0rl tarihsel geligme srirecinin drgrna atmrg, bunun yerine Trlrklegmeyi gegirmig, Tunceli tarihiyle birlikte Turklegme tarihini baglatmrgtrr. Bu tarih iginde Kiirtl0ge kesinlikle yer yoktur. Kemalizm, Kurt insanrnr kendi benliginden uzaklagtrrrp T0rklegtirmekte bu zemini bir pilot bdlge olarak de$erlendirmig, Kurdistan'a ve Krlrdistan halkrna hazrrlamak istedi$i akibeti Tunceli so-

Dersim'in her kang toprafl masum Kilrt

insannn

kanryla sulanme kutsal bir toprakilr. Dersim insam bu gergegi unutmamak, gehitlerin anilanna sahip Ekmak, onlann ilmit ve emellerini gergeQe ddnlgti)rmek zorundadr. idam editiginin 56.

yilmda andtEmrz Dersim'in aksakalh lideri Seyit Rza'nrn ve sayuz gehitlerimizin anilanna gerQek baglilryrn temel 1lgitil, devrimci intikam giart alilnda ulusal kurtulug kavgaxndaki yerimizi almakilr. Bu kavgamzn eseri olarak do|acak

baEmaz ve 6zgt)r Kilrdistan, gehitlerimizin anrsrna dikeceQimiz en bi)yilk ve en anlamh abide olacakfir. bu gergegi degigtirmiyor. K0rdistan ulusal kurtulug m0cadelesi kargrsrnda, her iki kesimi gergekte "Turk[igrjn istikbali" kaygrsr ydnlendiriyor. T0rkhlk de kendi "istikbal"ini Krirthi!un yok olugunda gOr0yor. $imdi baghktaki soruya d6nelim: Neden Dersim? T0rkiye solu neden Dersim'i bir trir deneme tahtasr olarak kullanryor? Bu solun Dersim'e 0zel bir ilgi gdstermesinin ne gibi nedenleri olabilir? Kendilerindeki

bu "Dersim sevgisi" nereden kaynaklanr-

yor? Gayet belirgin bir ulusal kurtulug kargrthgryla ortaya grkan Trirkiye solunun bazr gruplarrnrn, Kurdistan'rn bu pargasrnda belli bir taban bulabilmelerinin maddi temeli nedir? Bu sorulara yeterli kargrhk isteyenler, Dersim direniginin 6nderi Seyit Rrza'ya kargr agrlan davada hazrrlanan iddianameyi mutlaka bulup okumah ve dikkatle incelemelidir. Bu iddianamede Dersim ile Tunceli'nin nasrl kargr kargrya konuldulunu, her ikisinin nasrl d0gman kargrthklar bigiminde de$erlendirildigini, Dersim m0thig bir Ofkeyle mahkum edilir ve imha edilmesi hararetle savunulurken, Tunceli'nin nasrl y0celtildi$ini iyi gOrmeli; bu iki adrn birbirinden

mutunda onemli olgrjde sonuca 96tUrmrjgtUr. Tunceli kugagl, kendi tarihini kemalizmin Dersim'i imha etme-

siyle baglatan, Krirdistan gergekligi ile baglarrnr kesmig, T0rkl0k degirmeninden gegen ve kendi celladrnr kurtarrcrsr sayan beyaz soykrrrm urunO bir kugaktrr. Bu kugak, Seyit Rrza'nrn temsil ettigi Dersim gergekli$inden kaqmakta, bu yagh Dersim kartalrnr ipe gOnderen sOmrlrgeci savcrnrn bolca ovg0s0n0 yaptrgr Tunceli gerEekligi 0zerinde vucut bulmakta ve onu esas almaktadrr. Bu oldukqa acr, ama yadsrnamaz bir gerEektir.

TUrkiye solu K0rdistan'rn bu pargasrnda faaliyet y0rutrjrken, igte bu Tunceli tarihine ve bu tarihin 0r0nrl olan beyaz soykrrrm kuga$rna dayanmakta, dolaytsryla aynr zamanda Turklegtirme tarihi olan kemalist s6mrirgecilik tarihini esas almakta ve sOmrirgeci egemenligin uzantrsr durumuna dijgmektedir. Bu konumu ve prati$i ile bu solun genelde K0rdistan Uzerindeki Turk somiirgeci egemenli$ini ve ozelde onun Dersim'deki beyaz soykrrrm uygulamasrnr megrulagtrrmasr kagrnrlmazdrr. $urasr agrk bir gergektir ki, eger s6miirgeci Turk

1ee3

saIE-rD

soy-

burjuvazisi Dersim'de bir beyaz esash bir kayda tabi tutularak, bunkrrrm kuga$r yaralmamrg olsaydt, lardan gerekenlerin Trakya'ya nakti e$er Trlrkgeyi bir Turk'ten daha ve bu bOlgedeki baz reislerin it mer-

iyi

Bizim 1nerimiz ve 6g0dt)milz gudur: Tilrkiye so lcul u g u Kil rdi stan' d a

6 rg

t)tl e n m

e gi ri $i ml e ri nd e n

derhal ve kesin olarak vazgeQmel| T1rkiye solunun Qegitli gruplanThrkiye 6rgilt0 olmanrn gereklerine uygun bir tarzda hareket etmelidir. Mevcut durumda tahnilmas gereken ve iki t)lke halklannrn yaranna olan biricik dogru tutum budur. konugan ve fiziksel yaprsr drgrnda Kurt[ikle baglarr kesilmig bulunan bdyle bir kugak ortaya grkarrlmasaydr, Trlrkiye solu bu zemine ayak bile basamazdr. Tiirkgeye yabancr olmasr ve salt K0rtge konugmasr durumunda bile, Trjrkiye solu Dersim'e yaklagamazdr. Bunun da dtesinde b6liinrjp pargalanmasrna, ulusal birligi da$rtrlmasrna, ulusal kimligi dahil her geyinin gasp edilmesine ve tam bir imha srirecine sokulmasrna aldrrmaksrzrn, oncelikle ulusal birligini yaratmak gibi yagamsal bir sorunla kargr kargrya bulunan halkrmrzrn hakh kurtulug davasr kargrsrnda bu denli pervasrz davranamaz, ideolojik m0cadele adr altrnda ulusal kurtulug kargrthgrnr bu denli geligtirmeye gahgamazdr. Eger vatan ve ulus gergeklerinden habersiz, yurtseverlik ve ulusal onur duygusundan yoksun bir kesimin temel insanhk de$erlerine yabancr yaprsr ve niceliksel birikimi sdz konusu olmasaydr, buna asla cesaret edemezdi. Son derece bayat ve tiksindirici bir demagojiye sarrlarak, "Ba$rmsrzhk ve ozgrirlUk burjuva milliyetgi bir istemdir, ulusal kurtulug sorunu emekgileri ilgilendirmez" diyemez; dese bile kargrslndakinden hak etti$i kargr h$r almaktan kurtulamazdr. Trirk s0mrjrgecili0inin Dersim'de beyaz soykrrrmr etkin bir tarzda uygulama olanagr bulmasrnrn ve bu temelde Trjrkiye solunun 619ritlenmesinin maddi zeminini hazrrlamasrnrn birtakrm tali nedenleri de vardrr. Dersim'de ya$ayan nufusun ezici gogunlu$u Alevidir. Gegmigte K0rdistan'da S0nni K0rt beylerini kendine baglayan Osmanlr lmparatorlugu, Dersim'de kesin bir etkinlik saglayamamrg; Dersim Krirtleri dar anlamda bagr msrzlrklarrnr surdrlrm0glerdir. Pek gok kez bagvurulan tedip ve tenkil hareketlerine ra$men, 1937 yrhna gelinceye kadar bu bOyle devam etmigtir. Alevilik burada direnig ideolojisi ro[in0 yerine getirmig, Dersim'de Krirthik ve Alevilik hep ozdeg sayrlmrgtrr. Nitekim Maregal Fevzi Qakmak, Baqbakanhk ve lgigleri Bakanh$r'na yazdrgr 18 Ocak 1930 tarihli raporda Dersim'in Askirek, Dagbeg, Grirk ve Haryi kdylerinin "tedip ve tenkil"inin zorunlu oldugunu dile getirirken aynr gerge$e igaret etmekte; "...bu bolgede gok gmank bir durum almry olan bhfin KArt koylerine bir etki yapmak ve devlet nilfuzunu hakim klmak igin Erzincan'a nakledilecek bir hava ktas ile bu koyleri tahrip etmenin uygun olacagr'hr sOyledikten sonra sdzlerini g6yle s0rdrirmektedir: "Erzincan il merkezinde 10.000 K(irt vardr. Bunlar Alevilikten faydalanarak mevcut Turk kdylerini K1rtlegtirmeye, Kurt dilini yaymaya galrymaktadtrlar. Birkag sene sonra Kilrtllgnn blfin Erzincanl istila edeceginden endige editebitir. Orfen Tilrk, fakat Alevi olan birgok Tilrk koyleri, Aleviligin Kurtllgl ffade ettigi zihniyeti ile ana lisanlanm terk ederek Klrtge konugmaktadrrlar. Bu ige on ayak olan her gekavete (egkryahga) yatakl* yapan Rusaray, Mitini, $tncryt, K1rtkendi, Kelarik koylerinin

kezinde ve polis nezareti alfinda ikamet ettirilerek emniyete alnmalan gerekmektedir. Turk olan Alevi kdylerin Klrtge konugmalanna engel olunmasna ve TArk dilinin bAfin bdlgeye yayilmaa igin tedbirler almaya ihtiyag vardr." (Aktaran lsmail Begikgi, Tunceli Kanunu -1935 ve Dersim Jenosidi, s. 69-70)

Burada ilk dikkat geken gey, kemalizmin "medeni adam yavrusu" saymadr$r ve "vahgile/' olarak damgaladr$r Dersim Krirtleri'nin herhangi bir zodamada bulunmaksrzrn Alevi Trlrkleri K0rtlegtirebilme yetenegine sahip olmasr; sdmtjrgeci baskr altrnda bulunan Kurtqe'nin devlet destegindeki Trlrkleri ve Turkgeyi asimile edece$i endiqesinin bizzat dOnemin Genelkurmay Bagkanr tarafrndan agrkga dile getirilmesidir. lkincisi, Genelkurmay Bagkanr bunun 6n0ne gegmek igin Ktirt k6ylerinin tamamen yakrhp yrkrlmasrnr ve

K0rtlerin Trakya'ya srlrrilmesini Onermekte; bdylece Krlrt ulusal kim-

ligi ile K0rt dili ve krlltrirtlntin imha edilmesi gerekti$ini savunmaktadrr. Dersim soykrrrmr srrasrnda bu 6neriler fazlasryla hayata gegirilmigtir. Ancak bizim burada anlatmak istedigimiz gey bu de$ildir. Alevilik, Dersim'de yabancr egemenli$e kargr bir direnig ideolojisi rol0nri oynar ve Dersim s6zc0g0n dar anlamrnda ba!rmsrz konumunu srlrd0r0rken, bu durum aynr zamanda Dersim'in K0rdistan brit0nhigrinden tecrit olmasrna yol aqmt$tlr. K0rdistan gaprnda ulusal birli$i esas alan bir kurtulug hareketinin geligmemesi ve Dersim'in bu tecrit edilmig konumuyla T0rk sOmurgeci egemenligi altrna girmesi, krllturel sdmrjrgeciligin etkili olmasrnr saglamrgtrr. Buna ek olarak Dersim'de K0rtge'nin farkh bir lehEesinin konugulmasr, beyaz soykrrrmrn

etkili bir tarzda uygulanmasrnda 0nemli rol oynamrgtrr. GeEmigle Aleviligi Krirtl0kle ozdeg sayan ve T0rkEk kargrsrnda bir tehdit unsuru olarak de$erlendiren kemalizm, Dersim soykrrrmrnrn ardrndan Aleviligin kurtarrcrsr ve hamisi ro[ne soyunmug; Alevi Dersim Krirtleri'nin "62 be oz

T0rk" olduklannt savunagelmigtir. K0rdistan'rn bu pargasrnda hrzlandrrrlarak uygulanan somilrgeci asimilasyon politikasrna baglr olarak geligtirilen bu propagandanrn beyaz soykrrrm kugagr uzerinde etkili oldugunu belirtmekte yarar vardrr. T0rkiye solu Dersim'de geligtirilen bu d0qman propagandasrnrn ortaya qrkardtgr olumsuz zemine dayanmakta, yaratrlan tahribatlarr derinlegtirmekte; PKK'nin "Srjnnili$i temsil ettigini" yayarak, Kurt uluslagmasrnrn kargrsrna dikilmektedir. Bu yaklagrmrn, sosyalizm bir yana tutarh burjuva demokratizmi ile dahi bir ilgisi bulunmamaktadrr.

Aydrnhk ekibi bagta olmak uzere, kemalist sol, bugrjn Dersim ve Erzincan yorelerinde ulusal kurtulug m0cadelesinin geligimini frenlemek iEin yogun gaba harcamaktadrr. Trirk ozel savag rejimi Erzincan ve gevresindeki fagist T0rk k0ylerini ulusal kurtulug

hareketine kargr silahlandrrrr ve TurkK0rt geligkisini krzrgtrrarak govenizmi

kdr0klerken, 6zellikle "karanlrklar prensi" Peringek'in bagrnr gektigi Aydrnlrk ekibi, PKK'nin etnik temizlik hareketine girigtigini iddia ederek fagistlere agrkga arka grkmakta, Alevi K0rt kdylerinin de koruculuga kabul edilmesini efendilerine Onermektedir. Bu ekip de dahil olmak 0zere kemalist solun en b0y0k korkusu, TC'nin yetmig yrlhk beyaz soykrrrm politikasrnrn boga grkarrlmasr, KrjrtlOgOn bir daha hayat bulamayacagr varsayrlan bu alanlarda ulusal kurtulug hareketinin hrzh bir geligme gOstermesidir. Bu geligme kargrsrnda kemalist sol bir provokasyon g0c0 durumuna d0gmekte, TC'nin yetmig yrlda Dersim'i T0rklegtiremedi$ini, aradan yetmiq yrl gegse dahi PKK'nin de Dersim'i Kurt-

legtirmeyi bagaramayacagrnr propaganda etmektedir. Bu agagrhk propagandanrn 6zel savagrn kirli propagandasr olduguna kuqku yoktur. Dersim Krirdistan'dan sayr lmamakta, Kiirdistan'dan koparrlmak istenmektedir.

Dersim'de ajan faaliyetler ve buna karqr mticadele Ajan faaliyetleri, sadece bagtnda gizli servis elemanlarrnrn bulundu$u ve devrimci mrlcadelenin iEerden saptrrrlmasrnr, bastrrrlmasrnr ve ezilmesini amaqlayan faaliyetler bigiminde tanrmlama oldukga dar bir yaklagrmdrr. Kargr-devrimin gizli haber alma servisleriyle higbir baglantrsr olmayan, ama kigiligini devrimci donrlg0me ugratamamrg ve devrimcilik srfatrnr basit bir elbise gibi srrt-

larrnda tagryan tipler, devrimcilik maskesi altrnda halklarrn kurtulug m0cadelelerine kargr 6rgutlU bir ajandan daha iyi savagabilir ve daha agrr darbeler vurabilirler. Halklarrn devrimci kurtulug savaglarrnrn temel derslerinden biri olan bu gergeklik, Krirdistan'daki devrimci pratik tarafrndan da dogrulanmrgtrr. Krlrdistan somutu agrsrndan degerlendirilecek olursa, bu rilkenin ve uzerinde yagayan ulusun lemel sorunlarrna yaklagmaktan kagan veya g0zUm0nu dayatan bu sorunlar kargrsrnda kayrtsrz davranan, kendi tarihini tanrmayan ve tanrmak iEin hiqbir gaba harcamayan, K0rdistan'a ve K0rt ulusuna mensubiyet duygusu ve bu mensubiyetin gereklerini yerine getirme gabasrndan yoksun, ulusal onur nedir bilmeyen, igreng bir 6zel savag rejiminin soykrrrm tehditleri ve denemeleri altrnda var olma savagt veren ulusunun yagam kavgasrnr "iki milliyetgiligin garprqmasr" olarak tanrmlayrp agagrlayan, buna kargthk sosyalizm sozcugun0 dilinden drlg0rmeyen bir "devrimcilik" tur0, provokatif nitelikte bir "devrimcilik" t0rrid0r. Buna "Tunceli devrimciligi" adr da verilebilir. iqinden qrktrgr halkrn yagamsal grkarlarrna karqrt kutupta yer alan bu "devrimcilik" tarzr temsilcisi kadar kdksuz ve sahtedir. T0rkiye solunun surekli b0l0ntip parqalanmasrnda, hatta her sol grubun kendi iqinde defalarca amip gibi krjg0k pargalara ayrrlrp gozulmesinde ve fagizm kargrsrnda iglevsiz kalmasrnda bu sahte devrimcilik tarzrnrn belirleyici ro[i vardrr. Tepeden trrnaga kemalizmin damgasrnr vurdugu ve her ydnrlyle beyaz soykrrrmrn eseri olan bir kiqilik gekillenmesinin sol saflarda objektif ajanlrk rolrln0 oynamasr ve dagrtrcrlk igleviyle ortaya grkmasr kagrnrlmazdrr. K0rdistan aqrsrndan yaklagrldr$rnda, ulu-

sal inkarcr akrmt temsil eden

bu

"devrimcilik" tarzr ile kdy koruculugu arasrnda ozri bakrmrndan fazla bir

farklrlrk bulunmamaktadrr. Q0nkri her ikisi de sonugta K0rdistan ulusal


(

Sayta

rZ

Xasrm tggg

kurtulug mrlcadelesinin kargrsrnda verigli bir ortam sunmaktadrr. Sdmrlryer almaktadrr. lkisi arasrndaki te- geci Trjrk devletinin eskiden beri bu mel farklrhk, birincisinin ulusal ya- yolla gegitli sosyal-goven gruplarrn bancrlagmanrn derinlegtirildi$i alanlarda, ikincisinin ise agiret ve kabile baglarrnrn fazla gOzOlmedigi ve sal baglarrn zayrf oldugu yorelerde ortaya Bu kdks0z ve sahte devrimciligin Dersim halkrna higbir gey vermedi$i, tersine kendisinden gok gey ahp t0rdtl$ii kesindir. 12 Ey[]l askeri-fagist darbesi dncesinde kemalizmin eseri olan ulusal inkarcr yaprya daya-

ulu-

grkmasrdrr.

g0-

saflarrna kendi elemanlarrnr yerlegtirdigine kugku yoktur. Gegmigte kemalist solun hemen hemen but0n gruplarrnrn tam bir hagh cephesi olugturarak PKK hareketine sadrrmalarrnda ve birgok devrimci ve yurtseverin kanrna girmelerinde bunlarrn belirleyici rohi vardrr. Kurdistan zemininde Trirk sOmurgeciliginin eseri olan ulusal yabancrlagmayr org0tleyen ve Mevlana'nrn "gel" qagrrsrnr andrran bir tu-

Tt)rkiye solunun Qegitli gruplan bigimsel olsa da Tilrkiye 6rgt)tt) kuruyor ve buna bir Kt)rdistan komitesi ekleyerek Tilrk ve Kilrt emekgilerinin ortak 6rgt)tt) n0 y arattkl an m iddi a ediyo rl ar. Bunlara gdyle bir soru ydneltilebilir: Neden bunun tersini yapmtyorsunuz? Sdzgelimi neden "Kilrdistan Devrimci Komhnist Partisi" kurup

bunun Tlrkiye komitesini yaratma yoluna gitmiyorsunuz? narak Dersim'de faaliyet gdsteren Trirkiye solu, krrk pargalr yaprsryla s6m0rgeci egemenli$in toplumda yarattrgr kargaga ve kaos ortamrnr daha da derinlegtirmiq, pargalanma ve dagrlmayr ailelere kadar yaymrgtrr. Emekqi halkrn birlik ihtiyacrna olumlu kargrhk vermek yerine, bu sol, birlik do$rultusundaki olumlu gabalarr sabote eden bir g0g durumuna diigm0gtiir. Bunun sonucunda Dersim somutunda leodal d0nemdeki pargalanmrghkla bile kryaslanamayacak olgride agrr bir pargalanma ve dagrlma ortamr yaratrlmrgtrr. Eskinin goz0len agiret ve kabile yaprsr, sayrsrz gruplarr ile Turkiye solunun Dersim'deki pratiginde adeta yeniden canlandrrrlmrg, her bir grupgugun gahsrnda bir trir tarikat gevresi ortaya grkarrlmrgtrr. Her grupguk ideolojik m0cadele adr altrnda yeni 0yelerle tarikat gevresini genigletmeyi temel gdrev olarak 0n0ne koymug, bunun srnrrlarrnr agan bir miicadele tarzrna y6nelmekten rsrar-

la kagmrgtrr. K0rdistan gibi toplumun yabancr egemenlik altrnda h0crelerine dek pargalandrgr, en basit bir birlik ve 6rg0tlenme gabasrnrn kargrsrnda devlet terOrrinu buldu$u som0rge bir 0lkede, b0yle bir faaliyetin drigmana hizmet eden bir faaliyet oldu$u ve objektif olarak bir ajan faaliyet niteligini tagrdrgr aErktrr.

Bununla baglantrh olarak Onemli

bir noktaya daha de$inmek

gerekir.

Dersim'deki sosyal yaprnrn ilericili$e agrk olmasr, buraya atanan her resmi gdrevlinin kendi gergek kimli$ini gizlemesine ve kendisini devrimci, ilerici ve demokrat olarak gdstermesine yol aqmaktadrr. Adam gergekte azrh bir faqisttir, ama bu zeminde devrimci olarak geginir. Kemalist solun gegitli gruplarrnrn birer tarikatr gagrrgtrran yaprsr y0z0nden, herhangi bir zorlukla kargrlagmadan, bunlardan birine

tumla "kafi/'ya da "putperest", 'tOvbe etmig" ya da "y0zbin kere tOvbesini bozmug" demeksizin, ne idugu belirsiz her unsura sahip grkan veya sat larrna alan T0rkiye solundan bundan farkh bir tavrr beklemek de zaten olanaksrzdrr.

D0r0stl0kten gagmayan bir insan, sayrsrz gruplarryla kemalist solculugun Dersim'de yirmiyrh agkrn pratigini inceledigizaman, bu solun d[igmana en kuguk bir darbe vurmadrIrnr, somUrgeci T0rk devletinin Krirdistan 0zerindeki orgrit[j zoruna kargr savagmak gibi bir amactn bu solun programrnda yer almadr$rnr gOrecektir. Halk savagr verdiklerini iddia eden

keskin silahh m0cadele yanhsr kimi grupguklar, Dersim'de muhtar cezalandrrmanrn 6tesine gegmemiglerdir. Bu durum fagist 12 Eyl0l darbesinden sonra da devam etmig; T0rkiye solu Krirdistan'da geligen devrimci kurtulug savagr kargrsrnda devlete yonelmeme tavrrnr s0rdiirmugtUr. Devrimci kurtulug savagr sdmUrgeci egemenli$i her alanda zorlayan bir duzeye ulagtrgrnda, kemalist solun gegitli gruplarrnrn 6zellikle Dersim'de s6zumona gerilla birligi konumlandrrdrgr gdrulmektedir. Gizli 619ritlerin poliste agr$a grkarrlmasrna benzer bir bigimde.adrnr duyuran TDKP'nin "K0rdistan Orgtitrj'ne bafl r Silahlandrrrlmrg Propaganda-Ajitasyon Gruplarr" bunun ilging bir 6rnegidir. Bu

drrmanrn tipik bir kontra faaliyeti oldugu agrktrr. PKK Genel Sekreteri Abdullah OCALAN yoldag da Ozgiir G0ndem gazetesinin kendisiyle yaptrgr soylegide, Dersim'deki son geligmelere agrkhk getirmektedir: "Bizim dtgmtzda kendini solcu, yurtsever olarak tanftan gruplar vardtr. Onlara da gagnmtz gudur: Eger gergekten boyleyseniz, gerilla savagt vermek istiyorsantz, buyrun, gerilla saflannda bizden fazla size yer veririz, destek sunanz. Eger siyasi galryma yapmak istiyorsantz, cephe kurahm. Anlagma istiyorsantz, anlagma yapalm. Yeter ki, yurtseverlige, demokrasiye hizmet etsin. Bunlar anlagmah olur, pratikte danrymah olur. Blyle yaparsanz,'biz bundan farkhytz, gdyle yapanz' diye ne idt)gA befirsiz dayatmalarda bulunursanz, hele hele'ideolojik mficadele yaptyoruz' ad alilnda kontravari taaliyeti silrd1rArseniz, sizin solcu oldufiunuza kimse inanmaz." (6zgir G0ndem,8 Kasrm 1993) Ocalan yoldag so.alerine gdyle devam etmektedi: "Ozellikle Dersim sahastnda blyle sdzde solcular var. Soranz; yirmi yildtr bunlar Dersim'de ne yapil? Ne kadar eylem koyuyorbr? KArdistan ulusal kurtulug sayag,mtnr nastl desteklenek istiyorlar? Orada gerilla var; gerillayla dayanryma iginde olmak istiyorlar mt? Yagyorlarsa buyursunlar. Ama yapm ryorlar. Zaten kontrarun yapt$t da budur. Bunu yaparlarsa hlkemizde ve hele hele gerillantn denetiminin geligtigi sahalarda higbir zaman yer bulamazlar. Kald ki, bu gugler ejer dhrustlerse, dosl olmaya gaEnyoruz, gerillayla dayanryma iginde olmaya, milmkt)nse ortak gug birlikleriyle somhrgeci ve fagist hedeflere yonelmeye gaQnyoyltz. Aksi halde hedef olacaklardtr." (Ozg0r Grindem, 8 Kasrm 1993) Kemalist solculuk bu tur agrklamalarr bir tehdil olarak degerlendirmekle, PKK'nin kendi drgrndaki g0glere yagam hakkr tanrmadrgrnr ilade etmektedir. Bunun do$ru olmadrgrnr belirtmek gerekir. PKK'nin Kurdistan'daki mevcut durumun 6zelliklerini ortaya koymasr, bu temelde devrimcilik ve ilericilik iddiasrndaki griqlere asli gorevlerini hatrrlatmasr, g0revlerinden kaEmalarr ve somut kogullarrn gereklerine aykrrr hareket etmeleri halinde hangi duruma d0geceklerine aErkhk getirmesi bir tehdit degildir. Bugun Krlrdistan'da yaganan bir savag ortamr vardrr. Trirk Genelkurmay Bagkanr da bu gergegi kabul etmekte, K[]rdistan'da "alEak giddetli bir savag" verildi$ini belirtmektedir. Savag ise, "hasml, irademizi yerine getirmeye zorlayan bir

Thrkiye halkna saygilt davrantyor, bu halkn temel sorunlanna drytan mhdahalede bulunmuyor. Hele hele "sen gimdiye kadar kendi iginde bir devrimci 1nderlik yaratamadn, bu 1nderligi ben sana bahgedecegim ve seni onunla sosyalizme

gdtilrecegim" demeyi aklrna bile getirmiyor.

kapagr atar. Ardrndan devrimcilik maskesi altrnda sdzrimona ideolojik mucadele yapar, ulusal kurtulug hareketini karalamaya galrgrr, durmadan ortahgr karrgtrrrr, provokasyonlara bagvurur, qeligkileri krzrgtrrarak ga-

lr$ma ortamr yaratrr. Devletin resmi ajanr olmasa bile, oz0nde devrimci kurtulug harekeline duydugu kini bu bigimde bogaltrr. Devrimci grjgler bu t0r maskeli fagistlere ydneldikleri ve yaptrklarrnrn hesabrnr sorduklarr zaman, kemalist sol "PKK devrimcileri katlediyo/' yaygarasrnr koparrr. Kaldr ki, Turkiye solunun bu karakteri ve 6zellikle Dersim'deki yaprsr, devletin her sol grupgu$un saflarrna kendi ajanlarrnr rahatlrkla srzdrrmasrna el-

gruplar ideolojik mucadele krlrfr altrnda Krlrdistan topraklarr rizerinde PKK ve ulusal kurtulug kargrthgrnr geligtirmeye galrgmakta, Turk 6zel savag rejiminin agzryla kargr propaganda yUrutmektedir. K0rdistan uzerinde iktidar savagrnrn iyice krzrgtr$r kogullarda silahlr propaganda y0riitmek amacryla ortaya qrkmanrn, ancak Kurdistan kurtulug kuvvetlerinden uzak durma ve bu kuvvetlere kargt sozde ideolojik mucadele vermenin, devrimin dayatan temel ihtiyacr olan siyasal birlik gahgmalarrna kargr durma ve bunu da PKK'nin bir "burjuva milliyetgi hareket" olmasrna dayan-

giddet hareketi"dir. Sdm0rgeci T0rk

devleti fagist silahlr kuvvetleriyle Ktirdistan'da yogun bir terdr estirir ve K0rt ulusunun iradesine boyun egdirmek isterken, PKK Onderligin-

deki Kilrdistan halkr halk savagryla dOgmanr iilkemizden sokrip grkarmaya gahgmakta ve kendi iktidannr kurmak igin gaba harcamaktadrr. Mevcut durumda Trlrk devletinin tam bir savag d0zenine g6re 6rg0t-

lendigi ve Genelkurmay

Bag-

kanhgr'nrn her isteminin bir emir ola-

rak kabul edilip yerine getirildigi ortadadrr. Bunun garip kargrlanacak bir yonO yoktur. Buna kargrlrk, ke-

malist sol, savagrn di$er tarafrnda yer alan PKK'nin, onderlik ettigi savagrn geligme drjzeyine ba$ll olarak bazr kurallar koymasrna, bazr yasal duzenlemelere gitmesine ve pratikle bunlara iglerlik kazandlrmasrna kargr koymakta; Ornegin, zorunlu askerlik yasasr grkarmasrna ve gengleri askere almasrna giddetle kargr grkmaktadrr. Kaldr ki kimsenin kolun-

dan tutulup s0rriklenerek askere alrndrgr do$ru de$ildir. Dugman ulu-

sal kurtulug mucadelemizi bastrrmak igin seferberlik ilan eder ve "milli mutabakat" yaratarak Ktirdistan halkrnrn Ozerine y0r0rken, K0rdistan ulusal kurtulug savagrnrn komuta guglerini buna kargr onlemler geliqtirmek ve kendi kurallarrnr igletmek-

ten alrkoymak, kimlerden gelirse gelsin, lam bir drigman faaliyetidir, tipik bir kontra hareketidir. Devletgi karakterine baglr olarak, kemalist solun On0nde bir iktidar sorunu olmayabilir ve olmadrgr kesindir. Ama PKK onderli$inde savagan KUrdistan halkrnrn bir iktidar sorunu vardrr. K0rdistan halkrnrn kendi iktidarrnr kurmaya do$ru yrir0rken 6n[ine grkacagr her engeli orladan kaldrrmak zorunda oldugu, higbir gerekgeyle bundan kagrnamayacagl ve kargltlarrnr kendi iradesine boyun e$meye zorlayacagr bellidir. Krirdistan halkr-

gr yoktur. Ne devrim cephesi bunu kabul edebilir, ne de kargr-devrim cephesi buna izin verebilir. Bug0n Dersim'de dnemli degigikliklerin yagandrgrnr, geligen gerilla savagryla birlikte Dersim'in 0lkemizin temel savag alanlarrndan biri haline geldi$ini belirtmek gerekir. Buna bagh olarak Turk sdmurgeciliginin eseri olan ulusal yabancrlagmanrn etkileri 6nemli 6lg0de krrrlmakta, pargalanmrghk yerini ulusal birlik gabalarrna terk etmektedir. Tarihimizde ilk defa trim K0rdistan d[izeyine yayrlan bir ulusal kurtulug mucadelesi ortaya grkmrgtrr. Yerel direniggilikten K0rdistan yurtseverligi ve direniggiligine ulagrlmrg, Krirdistan halkr bir b0t0n olarak Trlrk sdmurgecilerinin kargrsrna dikilmigtir. Artrk tek bagrna direnen bir Koggiri, Bir Agrr, bir Piran, bir Botan, bir Dersim yoktur; topyek0n direnen bir K[]rdistan vardrr. Bugtin Krirdistan'rn diger bdlgelerinde, orne$in Behdinan'da, Botan'da, Garzan'da ve Serhat'ta savagan ve ulkemizin kurtulugu davasrnda gehit d0gmOg gok sayrda Dersimli direnig sava$grsr bulunmaktadrr. Aynr gekilde Turk s0mtirgecilerine kargr Dersim'de savaqrp gehit drlgm0g K0rdistan'rn Oteki ydrelerinden pekgok yoldagrmrz mevcuttur. Bu olgu yeni K0rdistan'rn temel bir 6zelligidir. Eski Dersim direni-

Tilrk solculugunu ve onun 1nderlik ettigi devrimci kurtulug saya$, kargtanda Tilrk 6zel saya$ rejimiyle ortak bir cephede bulugmaya gdthren gey, onun sosyal-goven karakteridir.

Hilcrelerine dek iglemig olan kemalist ruh, bu n il arl a Kt) rdistan devrimine kary birlegtirmeye yetiyor.

solcu I ug u sdmh rg eci egemen s

nrn iradesi kargrsrnda hedel olup olmamaya karar vermek, kemalist solculu$un bilecegi iqtir. PKK bu solu

uyarmakta, ttlm olumsuzluklarrna ragmen, bdylesi onursuz bir duruma d0gmemesi igin kendisine uyarrda bulunmaktadrr.

Dogru tutum ortadadrr: Kemalist solculuk elini Krlrdistan'dan gekmeli, K0rdistan devriminin 0n0ne engeller grkarma girigimlerini terk etmeli, kontravari faaliyet ozelligini tagryan m0dahalelerinden vazgegmeli, K0rt emekgilerine sdztlmona proleter onderlik gotrlrme sevdasrnr bir yana brrakmalrdrr. Kemalist solun gegitli gruplarrnrn saflarrnda yer alan ve Krirdistan topra$rnrn devrimcileri olduklarrnr iddia eden kigiler, Krirdistan devrimcili$inin neyi gerektirdigini kavramak igin biraz kafa yormalr; K0rdistan'da geligen ulusal kurtulug m0cadelesinin drgrnda kalma ve bu m0cadeleye kargr tavrr almanrn bir kontra faaliyeti oldu$unu bilerek yanhg tutumlarrnr dOzeltmeli ve ulusal kurtulug savagrna gu veya bu d0zeyde katrlmalrdrr. Kendi ulkesinde devrim yapmak ve geligen devrimci kurtulug savagrna katrlmaktan kagan kimselerin enternasyonalizmden s6z etmeye haklarr yoktur. Bu, enternasyonalizm degil, burjuva kozmopolitizmidir; K0rdistan devrimi agrsrndan bakrldrgrnda, 0lkenin ve ulusun tarihine ve temel de$erlerine yabancrlagmanrn sosyalizmle cilalanarak piyasaya sur0lmesidir. K0rdistan'da bir proleter dnderlik boglu$unun bulundugunu iddia edenler, istedikleri nitelikleri tagryan 6rg0tler kurabilirler. Ama bu orgritler K0rdistan gerge$ine dayah 6rg0tler olmah ve kesinlikle halk savagtnrn drgrnda kalmamalrdrr. K0rdistan'da yaganan krzgrn savag ortamrna gozlerini kapatan ve K0rdistan devriminin yasalarrnr ciddiye almayan griglerin yagama hakkr ve olana-

gi doneminde aynr agiret bile kendi igerisinde birlik olugturamazken, gimdi trim Kurdistan halkr birlegmektedir. Bu ugurda gehitlerimizin d0k0len kanlarr ulusal birli$imiz ve 6z901109timuzrln temel harcrdrr. Bu tarihsel geligme kargrsrnda ot

keye kaprlan kemalist solculuk, Dersim'de ulusal kurtuluq iqin m0cadele verenlerin "yabancr" olduklarrnr iddia etmekte, bu temelde bu yoremizin halkr arasrnda ulusal kurtulug kargrthgrnr geligtirmeye qalrgmaktadrr. Aynr 0lke topragrnrn insanlarr kendi ulkelerinin herhangi bir y6resinde nasrl yabancr olarak 9610lebilir? Hele hele Kilrdistan'rn yabancr egemenlikten kurtulugu igin garprgan ve higbir kiqisel Erkar gritmeden briyrik 6zveride bulunan ulusal kurtulug savagqrlarr nasrl yabangr olarak tanrmlanabilir? Bunun i$reng bir drigman propagandasr olduguna kugku yoktur. Kurdislan'da ve onun en girin yOrelerinden biri olan Dersim'de kimlerin yabancr oldu$u bellidir: Bunlar Ttirk somtlrgecileri ile onlardan gtig alarak ulkemizde bulunan kemalist solculardrr.

Dersim'in her karrg topra$r masum K0rt insanrnrn kanryla sulanmrg kutsal bir topraktrr. Dersim insanr bu gergegi unutmamak, gehitlerin anrlarrna sahip grkmak, onlarrn 0mit ve emellerini .gerqeQe d6n0qtUrmek zorundadrr. ldam ediliginin 56. yrhnda andrgrmrz Dersim'in aksakalh lideri Seyil Rrza'nrn ve sayrsrz gehitlerimizin anrlarrna gergek baghhgrn temel dlgrittl, devrimci intikam giarr altrnda ulusal kurtulug kavgasrndaki yerimizi almaktrr. Bu kavgamrzrn eseri olarak do$acak bagrmsrz ve 6z90r K0rdistan, gehitlerimizin anrsrna dikecegimiz en btiy0k ve en anlamlr abide olacaktrr.

Kasrm 1993

Ali Haydar Kaytan


I{ontutaru Sabri yoldas bizimle biiyiik devrime yiiriiyor

Adr, soyadr :

$rro DIRLIK

Kod adr: Seyfi, Sabri Dogum yerive larihi: Kurugan k6yii-

Pazarcrk, 1959 M0cadeleye

katrhg tarihi: 1980 oncesi

$ahadel tarihi ve yeri: 30 Temmuz 1993, Nurhak

1970'lerde bir maratonun hazrrhklarr baglatrhyordu. Gegmigi ve gelecegiyle planlanarak, zorluklarr ve mesalesi cesaretle gdze alrnryordu. Ateg gemberinde, korkunE imha tehlikesi altrnda, onaylanan yok olugun egiginden, bagaga$rya gidigi tamamlamak uzere olan tarihin bu kesitinden ileriye do$ru ilk adrmlar alrhyordu. Buy0k karar grjctl, buyrik inanq cogkusu, brjyUk irade keskinli$iyle... 1978 yrhna kadarki etap tamamlandrgrnda Haki KARER, Halil QAVGUN yoldaglar gibi bu maratonun kahramanlarr devlet ve igbirlikgileri

tarafrndan katlediliyordu. Bu, devrim maratonunu baglatan gruba imha amaglr bir gozdagrydr. "Sonunuz bundan farklr olmayacak" yOn0nde bir tehditti. Grubun o zamandan onderligini yapan Abdullah OCAlntt yoldagrn, Haki yoldagrn devletin bir ajan Org0tlemesi olan Sterka Sor tarafrndan katledilirken, "Sanki d0nya bagrmrza yrkrlmrgtr" sdzlerinde bir gerqek vardr. Ya bu d0nya yrkrntrsr altrnda ezilecek ve Ktlrdistan bir daha agrza ahnmayacak, ya da y0k0n butun agrrhgrna ragmen aya$a kalkrlacak ve baqlatrlan maratona yeni bir qrkrqla devam edilecekti. Tercih ikincisinden yana yaprlacaktr. Buy0k qrkrg ardrndan grup yUzlere, yUzler binlere, binler milyonlara ulagr-

yordu. Yok olugun egigindeki bir halk, 6nc0su PKK'nin yol gostericiliginde d0nyanrn en direniggi, en militan halkr durumuna geliyordu. Onun en b0yrlk dtjgrlr0lm0glukten en b0y0k yukselige gegiginde hig kugkusuz gergek

pay sahibi gehitlerimizdir. Bizde kutsalhk derecesinde olan "gehitlerimiz yagayan gerqek degerlerimizdi/' deyiminin en gergekgi anlamr bugOnkri Krirdistan'drr, K0rt insanrndaki briytjk de$igimdir. Yaratrlan butrin kazanrmlarda gehillerimizi bir bir g6r0yor ve onlarr her zaman anmayt vazgegil-

mez bir gdrev olarak sayryoruz.

Nitekim kahramanlarrmrzrn vatan topraklarrna d0qerken aramrzdan ayrrhglarrnrn verdigi briyrjk acrya ancak bu do$ru yaklagrmla dayanabiliyoruz.

Yrkrlmryoruz, tersine daha griglu bir yuruy0g0n sahibi olma yolunda bir kez daha andrmrzr yineliyoruz. Onlarrn manevi komutasrnda daha emin ve kararh bir gekilde b0y0k dug0nmeyi, buyuk bagarmayr kutsal gdrevimiz sayryoruz. $ehitlerin yolunda yrirumeme, onlara baghh$r sadece sdzle dile getirme gafletine seyirci kalmr-

yoruz. Boyle olmasr durumunda, bu, tartrgrlmaz degerlerimiz olan gehitlerimize yaprlabilecek en buy0k kdtu[]kt0r. Kaldr ki tarihten gehitlerinekahramanlarrna sahip qrkmayanlarrn er veya geg kaybetmeye mahkum olduklarrnr o$reniyoruz. Ve bunlarrn tarih kargrsrnda sug iglediklerini de gok iyi biliyoruz. Biz bu duruma dtiqmeyi reddediyor ve PKK'nin aynr zamanda gehitlerin de partisi oldugunu Onemle vurguluyoruz. Dolayrsryla higbir qehidin kanrnrn boga akmasrna izin vermiyor ve bundan sonra da izin vermeyecegimizi

tekrarhyoruz.

Temmuz 1993 tarihinde Nurhakla/da 18 yoldagryla birlikte gehit d0gen Sabri yoldagrn da kanr boga akmadr, daha buyuk direniglerin gerek-

gesi oldu. O'nun brjy0k fedakarh$r, azim ve kararhh$r gegtili yerlerde silinmez izler brraktr. Bulundugu ortamlarda yer edindi. Konugtugu, tanrgtrgr insanlarrn kalplerinde taht kurdu. $ahadet haberinin ulaqmasr ardrndan yoldaglarrnrn, yurtseverlerin, b0ttin tanrdrklarrnrn dilinden "Sabri arkadag gehit dugt0... Qok erken oldu... Degerli bir arkadagtr..." sozleri dOgmez oldu. Kalpler Sabri'ye yer aqtr... Dugrjnceler Sabri'yi yagadr... Baglrlrk yeminleri iqildi... Devrime, partiye, Parti Onderligi'ne daha fazla baglanrldr... $ehitlere baghlrk nedir, ne de$ildir, nasrl layrk olunur, kimler bunu nasrl temsil edebilir vb. sorularrn cevabr tekrar tekrar sorgulandr. Qok aqrk ki, kahramanlar aramrzdan ayrrhrken iliklerimize dek igleyen bir acr brrakrrlar. Ancak biliyoruz ki, bu acr srradan olaylarrn brraktrgr acrlardan de$ildir. Bu nedenle halk kahramanlarrmrzrn brraktrklarr acrlarr hafifletmek iqin, yarattrklarr boqluklarr doldurmak, brjtOn kiqisel yagam kaygrlarrnr bir kenara blrakmak, britun bir yaqamr devrime adamak, britun adrmlarr parti..qizgisi dogrultusunda atmak, Parti Onderligi'nin bUyrlk grkrglar ortaya grkaran qabalarrna layrk olmak gerekir. Kahramanlara deger vermek, Sabrilere layrk olmak ancak

boyle bir tutumla mumkrln olabilir.

Her gehidimiz bunu fazlasryla hak ediyor. Sabri yoldagrmrzr boyle degerlendiriyoruz ve en do$ru temelde sahip grkaca$rmrzr vazgegilmez bir gorev olarak gorrjyoruz. O'nun beklentisi, umudu ve inancr bdyleydi. Bu beklentileri boga Erkarmamak iqin, bir kez daha Sabri yoldagrn gahadeti vesilesiyle bu konudaki butrln engellere ohimune yUklenecegimizi belirtiyoluz. Sabri yoldaq, daha geng yaglarda, 1980 oncesi devrimci d0g0ncelerle tanrgtr ve bu arada partimizle tantga-

rak aktif m0cadeleye katrldr. Daha o zamandan sdmOrgeci TC'nin Kurdistan'daki iqgaline tepkiduydu ve bu tepkisini PKK somutunda orgrlt[i g0ce kattr. Kurdistan'rn kurtuluguna bagkoydu. B0tun zorluklarr goze alarak... TC'nin anladrgr dilin bu olduguna inandr. Agabeyi (Mehmet Dirlik) 0$retmenlik yaptrgr Bingol'de fagistler tarafrndan katledilmiqti. Onun da intikamrnrn ancak 0rgutl0 bir gUctln iginde hareket edilerek ahnabilece$ini kavradr.

O bilinen atikli$i, fedakarh$r, soylu inancryla qahgmadan qahgmaya koq-

tu. Yorulmak nedir bilmedi. Genqlige ilk adrmrnr attr$r bu yrllarr devrime adamaya bagladr. Qahgkanh$r, d0-


r0stl0$0 ve en igten do$alltgtyla galrgma y0rtitt0$O gevrelerde saygtn bir kigilik olarak yer edindi. Partimizin ilk yrllartnda Pazarctk ve gevresinde sa$ladrgr b0ytik gelig-

mede O'nun da onemli bir payt oldu. Nitekim bu d6nemlerde gtjctintl ortaya koyarak her tarala yetigmeye, yeni alanlar aqmaya galtgtt. Ustlendigi g6revleri cogkuyla kargrladt, bagarmak igin var gric0yle ugragtt. Kabrna srgmaz bir cogkuyla ulusal kurtulug mucadelesi iginde faaliyetlerine devam ederken, 12 Eylul 1980'de

askeri{agist cunta yonetime el koyuyordu. Partimizin en gok geligme kaydettigi alanlarr birincil hedel olarak segiyordu. Pazarctk ve gevresinde yo$un baskrlar egliginde bir sindirme harekattnr geligtiriyordu. Devrimcileri, halktan insanlart, en kaba yOntemlere bagvurarak tutukluyordu. Dolayrsryla yagam yore halkt igin zindana gevriliyordu. Drgarrdaki halk bu sindirme uygulamalartyla teslim altnmaya gahgrlrrken, zindanlara doldurulanlarrn ise binbir gegit iqkenceyle satrn ahnmasr hedefleniyordu. B6ylece kapkaranlrk bir ortam, tumden umutsuz bir yagam egemen krltnmak isteniyordu. Sabri yoldag da bu d0nemde dev-

rimci faaliyetlerinden dolayt zindana atrlanlar arasrndaydt. Diger arkadaglarr gibi igkence alttna altndt, h0crelere atrldr. Qok gegitli bigimlerde tehdit edilerek teslim ahnmak istendi. Zindanlarrn butun zorluklartna ra$men insanhk onurunu korudu. Arkadaqlarryla birlikte hareket etti. Mazlumlarrn, Hayrilerin, Kemallerin direnig gizgisini takip etti. D0gmantn onursuz yagam vaadine itibar etmedi. Yogun igkence altrnda di$er tutuklu yoldag-

larryla birlikte srjrgiin edildi. llk tutukluluk yrllarrnr Adana, daha

sonra 6l0m hricreleri geklinde inga edilen Eskigehir Ozel Tip Cezaevi'nde geqirdi. Aqlrk grevlerine, 6l0m oruglarrna katrldr. Davaya olan inancrnr korudu, kigili$ini baskr altrnda, igkence ortamrnda geliklegtirdi. lg mricadelesinde bagarr sa$ladr. D0gmanrn rehabilite politikasrnr kendi kigilik mucadelesinde boga grkardr. Nitekim bu daha sonraki prati$inde de kanrtlandr. Kemalist politikanrn zafer kazandr$r kigiliklerin drigkrlnl0!0nden igrendi. Ve yine bu soylu tutumunu drgardaki prati$inde de g0zler 6nune serdi. Yanrnda iqkence altrnda bir deri bir kemik kalan, hunharca katledilen yoldaglarr nr gordu. Onlara ba$lrlrk yeminleri etti. Onlarrn tutsakhk kogullarrndaki gahadetlerini kabullenemedi. Yoldaglarrna ve kendi kendine s6z verdi. Onlarrn yerine de savagacagtna dair karartnt keskinlegtirdi.

Yrllar igkence altrnda, tutsaklk kogullarrnda geger. Her grin demir kaprlar ardrnda seyreder gider. Sabri yoldag sabrrsrzdrr, bir an once 6zg[ir daglara grkrp dzgurlugrin gerillasr olmak ister. O gunUn hayalini yagar. Di$er direniggi tutsak yoldaglarr gibi drgarrda ozgtirce sava$manrn hasretiyle gegirir gece ve gtindtizlerini... Umut-

suz de$ildir. Kendisindeki sarsrlmaz inang her geqen gun devrime umudu besler, buyritrir. Ve tagar vatanrn 6zg[jr da$larrnrn doruklarrna dogru... Sabrrsrzhk iginde gegen yrllar birbirini kovalar. Bir t0rl0 tutsaklr$a ah-

grlmaz; ozgrir g[nlerin hayali bitmez olur. Mevsimler gelip geger demir kaprlar ardrnda... Uzun krg gecelerinde vatan hasreti gekilir. Bahar mevsimi drgarrdan yeni yrhn havasrnr zindanlara yayar. Krgrn dondurucu so$u$u yrhn bitimini haber verir. '1989 ytDerken, takvim yapraklarr hnr gOsterir. Sabri yoldagtn sabtrstzltgr daha bir dayanrlmaz olur. Ozg0r giinlere hasretiyakrcr olur. Adeta iple geker tutsaklr$rn son 90n0n0... Sabrrsrzhk iginde de olsa gunler ve aylar geEer. 1989 yrlrnrn son aylartna ulagrlrr. Yrllardrr beklenen an gelip gatar. Sabri yoldag, b0y0k acr ve seving iginde tutsak yoldaglarryla vedalagrr. Yoldaglarryla birlikte 6z90rlegmenin acrsrnr, artrk partiye ulagrp onun bayrafir alttnda savagaca$tntn mutluluguyla bastrrmaya gahgrr.

Sabri yoldag, drgarr grktrktan son-

ra kigisel yagam ozlemlerine kaprlmaz. Zindanda gegirdi$i igkenceli yrllarr, birlikte oldugu yoldaglarrnr unutmaz. Zaman kaybetmeden partiye ulagmanrn qabasr igine girer. Daglara qrkar ve bolgedeki gerillalarr aramaya koyulur. Bu iligki arayrsr yaklagtk bir ay srlrer. Amacrna ulagrr, aradrgrna kavugur. Ve krsa bir sure sonra zindan direniggilerinin de bir 0r0nrl olan ve adr efsanelegen Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gider. lginde yer aldrgr egitim devrelerinde parti ve sava$ gergekli$ini britrin ydnleriyle yeniden kavramaya gahgrr. Cezaevi yagamrnrn kigiliklerde yarattrgr tahribatlarr bilince grkarrr. Partinin drgarrda kaydetti$i mesafeyi, ulagtrgr agamayr yakalamaya galrgrr. Akademi grinlerini bunun yo$unlagmasryla gegirir. Bu tarihi firsatr en iyi bir gekilde de$erlendirmenin yo$un gabasr iginde olur.

1990 yrhnrn sonlarrna dogru parti tarafrndan Avrupa pratigine gOnderilir. Avrupa merkezinde g6rev 0stlenerek lsvigre genelinden sorumlu krhnrr. Canh, hareketli ve cogkulu Ozellikleriyle pratige y6nelir. Geligmeleri ve sorunlarr yakrndan takip eder. Alandan alana kogar. Kitlelerle yaktndan ilgilenir, onlarla erkenden kaynagrr. Bu 6zellikleriyle sayrlan-sevilen ve aranan bir kigilik konumuna ulagrr. Girigken ve atak yaprsr kitlelerde gUven yaratrr. lnangh ve kararlr prati$iyle yoldaglarr arasrndF da sevilen bir yoldag haline gelir. Ozellikle her zaman yansryan morali ve negeli 6zelligi, O'nun kigiliflini gekici ktlar. Bir s0re sonra bu kez Almanya'ntn birkag gehrinde genel sorumluluk dtizeyinde gahgmalara katrhr. Bu donemde yine Avrupa orgrjtrinun merkezinde y0riitme 0yesi diizeyinde 96rev ustlenir. Var gric0yle gahgmalara yuklenmeye galrgarak bagarmayt esas amaq edinir. Prati$inde k0grimsenemez bir bagarrnrn sahibi olur. Ancak bununla yetinmez. Kiirdistan daglarrna grkrp gerilla olmak hep akhnda taze tuttu$u bir tercihtir. O'nun en 6nemli dzelliklerinden biri, bulundugu ortamda ne olursa olsun kigiliginin dogal yaprsrnr degigtirmemesi, korumasr ve savag gergekligine gore yOnlendirmesidir. K0rdistan'r yagayan gerge$i prati$ine de yansrrdr. O'nun bu ozelligi, gevresince de gdrUl0yor ve takdir ediliyordu. O'nunla birlikte galrgma y0rlrtmek, b0tUn tanrdrklarrnrn bir arzusuydu. Yagadrgr morali ve cogkuyu gevresine de yaymaktan geri kalmryordu. Mart '1993 tarihinde bastn-yaytn

faaliyetlerine koordinator olarak atandr. Ustlendigi gOrevi bagarryla yerine getirmek konusunda kararl ve azimliydi. Krsa surede basrn-yayrn yaprsryla kaynagtrgr gibi, bu galrgmalara adapte olmayr baqardr. Alantn kurumlagmasr ve 6rg0tsel olgiilerin egemen krhnmasr igin yo$un gabalara girigti. Yapryr da buna katmaya gahgtr. Kimi engelleyici yaklagrmlarla kargrlagsa da kararlr gabasrndan vazgegmedi. Bir yandan basrn-yayrn gahgmalarryla ilgilenirken, di$er yandan 6rg0t0n di$er faaliyetlerine katkt sunmaya qahgtr.

Yrl 1993't0. Ulusal kurtulug m0cadelemiz, britun ig ve drg sahalarda brjy0k siyasal ve askeri aqrltmlart dayalryordu, zaler yolunda beklenenlerin Otesinde bir sureci baglatmayr zorunlu krhyordr. Abdullah OCALAN yoldaq, '1993 yrhna iligkin de$erlendirmeleri, perspektifleri ve talimatlarryla bu yrh qok b0y0k kazanmayr britUn partililerin 6n0ne vazgegilmez bir g6rev olarak koyuyordu. Her ne pahasrna olursa olsun, 6ng6rrilen b0ytik kazanrmlar igin gerekli olan yagam ve gahgma tarzr mutlak anlamda tutturulacaktr, buna dogru yaklagtm olmazsa olmaz kabilinde kesin olacaklr. Bu s0reg, btittin partililer igin aynr zamanda bir srnav niteligindeydi.

Sabri yoldag, bu srireci iliklerinde yagayan ve dolayrsryla srnavt bagarryla verenler arasrnda yer alma gabasrndaydr. Donemin emrettigi militan ruhla g6revlerinin uzerine y0r0meyi hedefliyordu. Gerekli 6rg0thilti$0, yagam larzrnr yakalamak igin amansrz gaba sergiliyordu.

Yine geligmeleri geriye gekmeye qahgan, partinin ya$am tarzrna, mili-

tan kigili$ine, eylemci ruhuna

saldr-

ran Terzi Cemal unsuru G0neybatr Eyaleti'nde srlrecin tersine pervasrzca drigman faaliyeti y0r0tiiyordu. Parti durumun farkrndaydt ve dugma-

nrn Terzi Cemal unsuru, gahsrnda eyalette yrjruttug0 ozel savagt boga qrkarmanrn gabasrndaydr. Eyalete m0dahale grubunun 6nc0sU olarak Sabri yoldaq d0q0niil0yordu. Partiye ba$hh$r, dUrrjstl[ig0 ve keskin kararhhgr partiye g0ven veriyor ve bagarr vaat ediyordu. Bu g6revi bUyuk bir sorumluluk ve

kesin bir kararhlrk temelinde kabul ediyordu. Adeta kabrna st$maz bir gekilde bir an once eyalete ulagmanrn sabrrsrzhgr igindeydi. Yoldaglarty-

la yapacaklarr Uzerine tarttgtyordu. Gdrrig aktarryor ve g0r0g alryordu. Cogkusu doruktaydr, bagaraca$rndan emindi. "Mutlaka gerekli mtidahaleyi yaparrz, eyaleti d0zeltiriz ve

yo$un bir eylemlilik baglatrrrz; yeter ki bir oraya ulagahm" diyordu.

Grin geldi. Sabri yoldag, Avrupa'dan Ortado$u'ya uzanacaktt. Ayrtldt$r gun yoldaglarryla vedalagrrken gok konugmadr. Soylemek istediklerini 6zhl ifade etti. Ancak g6zlerindeki kararhhk sdylenmesi gerekenleri fazlasryla aqrkhyordu. Sonugta, "Bagarr sdzrinri veriyorum" diyordu.

Tarih Nisan'rn sonlarrydr. Ortadogu rizeri gidiyordu, KUrdistan'daki srcak savag cephesine. Abdullah OCALAN yoldagla gOrtigtu. Onun derin 6ng6r0 ve perspektifleriyle donanrp G0neybatr Eyaleti'ne do$ru yola gtktr. Umutluydu, kararhydr yeni gafaklara do$ru yol alrrken. Ofke vardr g0zlerinde, Ortado$u halklarrnrn bagbelasr sOm0rgeci dUgmana kargr. Eyalete ulagtrktan krsa bir sure sonra 6ncril0k etti$i eylemlerle ses vermeye bagladr. B6ylece dtigmantn eyalet 0zerindeki emellerini kursa$tnda btrakma yolunda ilk adrmlan atryordu.

Bir yandan da ajan faaliyetlerinin eyalet uzerinde brraktt$t tahribatlart kolektil bir yaklagrm tarzryla gidermeye gahgryordu. Partiye verdigi "bagarr" s6z0ne layrk bir prati$in adrmlartnt atryordu. Ancak daha b0yuk bagarrlarrn sahibi olacagrnr pratigiyle ispatladrgr bir srrada gahadete ulagarak oliims0zlegiyordu. Temmuz 1993'te Nurhakla/da gtkan gatrgmada komulasrndaki giigle dugmana agrr kayrplar verdiriyordu. D0gman grlgrnlagryor ve yeni takviye guqleri gatrgma bdlgesine sevkediyordu. Buna ragmen gerillantn kahramanca direnigi krrrlamryordu. Qatr$ma devam ediyor ve ikinci g0ne sarkryordu. Drigman gugleri garesiz kalryor ve yeniliyordu. Bu sonucun gtlgrnhgryla kimyasal gaz kullanryordu. DUgmanrn bu vahgi saldrrrsr ardtndan Sabri yoldag 18 yoldagtyla birlikte Nurhaklar'da Ktirdistan topraklartnrn bagrrna uzanryordu.

Sabri yoldag! Aramtzdan ayrtldt$rn bir gergek, ama senin yok edilemedi$in, K0rdistan halkrnrn ba$rrnda taht kurarak dltimsOzlegti$in de bir o kadar gergek... "Komutan Sabri ve 18'le/' olarak tarih sayfalarrna gegtin. Partin, yoldaglarrn, halkrn ve btitrin tanrdrklarrn tarafrndan b0y0k bir sevgi ve saygryla anrldrn. Silahrn yerde kalmadr, kanrn boga akmadr. $imdi ugruna savagtrgrn K0rdistan topraklannda devrimin frrtrnasr daha sert eserek dugmanr sarstyor, eziyor ve biiy0k zafer g0n0n0n yaktn oldu$unu m0jdeliyor.

Sen K0rdistan'rn kahramanr olarak bizimlesin ve yagryorsun.

"Kigilik gatqma$nda kazantnca, kendime gtivenim arttt" Halk gergekliIine yabancrlagmayr yagadrgrnr farkettigi bir d6nemde kayna$a don0g0 bir gdrev olarak goren Naci yoldag, ekonomik durumu iyi olan bir ailenin gocugu olarak drjnyaya geldi. llk o$renimine Yaprlrprnar kdyrinde bag-

ladr. Ortaokulu komgu k6y olan Sevdili'de tamamladr. 1985 ytlrnda ailesi, hem daha iyi bir gegim, hem

de

Adr, Soyadr: Turag KAYA Kod adr: Naci, Nurhak Dogum yeri ve tarihi: Yapltptnar k0yU-

Elbistan, 1969 Mucadeleye

katthg tarihi: Nisan 1991

$ahadet tarihi ve yeri: 30 Temmuz 1993, Nurhak

gocuklarrnr okutmak igin

Zonguldak'a 969 etti. Naci yoldag, b6ylece liseden baglayarak 69renimine burada devam etti. ilk politiklegme gabalarr lise doneminde bagladr. PKK 6nderli$indeki ulusal kurtulug miicadelesiyle ilgili haberleri burjuva basrndan takip etmeye bagladr. Ote yandan yagadrgr ortam ttimden halk gergekli$ine yabancr oldu$undan gevresine uyum gdsterme konusunda

zorlandr. Bu durum kendisinde ulusal 6ze don0g y6nunde arayrg-

lara yol agtr. Ailenin tersi gabasrna

gevresinde 0rg0tleme ve eylem

g

ise tepki duydu. Bu d6nemde burjuva bastnda yer alan PKK ile ilgili

galrgmalarrna katr ldr. Nisan 1991 tarihinde m0cadele-

Egitim devresi boyunca !aganan yogunlagma ve Parti Onder-

haberleri yorumlayarak arkadagla-

ye profesyonel d0zeyde kattltmt

nna propaganda yaptr. Ozellikle

gergeklegtirdi. Gerillaya kattlmak 0zere Mardin alanrna gitti. Birkag

liSi'nin tam da ihtiya7 duyulan noktalarda yapt$t kigilik gdzAmbmesi 6n agu oldu. Netlegme saglandkga rahatlama oldu, rol0 kavrama sagland. Kendimi yagama katmadaki cogku daha da artil. Kendime glvenim artil ve gdrevlerimin bilincine varmam gergeklegti." Naci yoldag, prati$e hazrr oldu$unu ve G0neybatr Eyaleti'ne gitmek istedi$ini sdyledi. Bu Onerisi

metropollerde yagayan halkrmrzrn durumu rizerine yo$unlagtr. Bir raporunda: "Halkrmrzrn bu kadar rezil yagama layrk g6rUlmesine kargr

tepki duyuyordum" sozleriyle

bu

g0nlu$une kaldrgr yurtsever ailele-

rin fedakarlr$rndan, mucadeleye ba$lrhklarrndan oldukga etkilendi. Botan'da gerillaya ulaqttktan ktsa bir s0re sonra, Mayrs 1991 tarihinde Mahsum Korkmaz Akademi-

erektigi hi ssedildi...

durumu de$erlendiriyordu. 1988 yrhnda riniversiteye bagladrgr srrada halk ve m0cadele gergekli$ini daha iyi kavramrg durumdaydr. Partiyle daha yakrndan lanrgma imkanr buldu. Yaklagtk bir yrl sonra partili arkadaglarla tanrgtl. Bu imkanlardan yararlanarak si-

egitimin gdz0mleyici ve donugtUrlic0 etkisini gordii. Katrldrgr $ehit Ahmet Guler E$itim Devresi sonlarrnda yazdrgr raporda yaklagrmrnr g6yle dile getiri-

yasallagma bilincini geligtirdi.

yord.u:

Ulagtrflr bu seviye O'nu bir yol aynmrna getirdi. Tercihini ulusal kur-

"llk glnden baglayarak yogun

yoldagrn komulasrnda Nurhak

bir kigilik gailgmastnt yagadtm.

daglarrndaki uzun qatrgmada yer aldr. Duqmanrn kimyasal gaz kul-

si'ne gitti. Akademi sahastndaki

tulug m[icadelesine katrlmaktan

Daha 1nceki kigiligin elle tutulur

yana kullandr. Bu nedenle 0niversiteyi 3. srnrftan terk etti. Okul ve

bir yanmtn olmad$t, umut vaat et-

mediSi, ktsa sArede netlegmesi

kabul edilince Ulkeye yoneldi. 1991 yrlrnrn sonlarrnda eyalete ulagtr. Gerilla sava$r iginde yer aldt. Temmuz 1993 tarihinde Sabri

lanmasr sonucu $ehit d0$tu. O'nu unutmayacagrz.


Nurhaklar' dadrigm an 0' nu luuramadt,,, krjg0k yaqlarda galrgmak zorunda kalmasr gibi durumlar ufkunun agrlmasrnr sagladr. En agrr iglerde gahgtr. Emeginin gok d0grik ricretlerle satrn ahndrgrnr gdrdri. Som0r[i garkrnrn acrmasrzlrgrna, yoksul kesimlerin emegini yok pahasrna nasrl yuttuguna tanrk oldu.

Adr, soyadr: Dogan KALIK Kod adr: Prlrng Do$um yerive tarihi: Kurudere

kiiyii-

Qelikhan-Adryaman, 1 969 M0cadeleye katrlrq tarihi: Nisan 1990 $ahadet tarihi ve yeri: 30 Temmuz 1993, Nurhak

Yoksul bir ailenin Eocu$u olarak do$an ve yine zorluklar iginde bUytjyen Prltng yoldag, gegmig zorlu yagamrndan dolayr PKK Onderli$inde temsil edilen yeni yagamla -buluqup btit0nleqmede zorlanmadr. Ogrenim gord0g0 yrllarda hangi srnrfa ait oldugunu, bu srnrf rn kimler taraf rndan ezildigini farketmeye bagladr. Ailesinin krt-kanat geginmesi ve O'nun da

Ailesi, kendisi daha bir yagrndayken Malalya'nrn Do$angehir ilgesine gog etti$inden, yagamrndaki zorluklara burada katlanmaya gahqtr. Ogrenimini burada yaptr. Liseden sonra okumadr. Ne maddi imkanlarr elveriyordu ve ne de onun mevcul drizene olan tepkisi. YagadrIr zorluklar ve kargrlagtrgr ayrrmcrhk O'na isyancr ozellikler kazandrrdr. Halk gerqekli$ine sahip grkmaya galrgtr. Her turl0 horlanmrghga ve ayrrmcrh$a inat Kurt oldu$unu gururla dile getirdi. Okulda okul iradesinin buy0k tepkisine ra$men Krirtge konuglu. Bu nedenle geqitli cezalara qarptrrrldr. Ama urkmedi, korkmadr, geri adrm atmadr. 56mUrgecili$e daha fazla kin besledi. Gerge$ini daha derinden kavradr. Okula gittigi ilk yrllarda, annesini doktora got0rdug0nde zenginlere 0ncelik verilmesine, yoksullarla ise ilgilenilmemesine duydugu tepki sonucu doktor olmayr hedefledi. Zengin kesimlerin yagamrna 6zenmedi, yoksullara acrdr ve onlarrn doktoru olmayr

Yine 69renim gordugrj yrllarda adeta diyar diyar ig aradr. Tag ocaklarrnda, ingaatlarda, kahvehanelerde,

lokantalarda qalrgtr. Alrnteri d6ktr.i, yo$un emek harcadr. Ama kurtuluga ulagamadr. Tam tersine yagamrn gtinden grine zorluklara bo$uldugunu, qekilir hiqbir yanrnrn olmadrgrnr gord0. Kendisindeki isyan duygularr kabardr. Arayrglarrnr derinlegtirdi. Ulusal kurtulug mricadelemizin ge-

ligmesine ilgi duydu. Mticadeleden anladrgr kadarryla gevresinde propaganda yaptr. Birgok genci mrlcadele sempatizanr haline getirdi. PKK adrna mrlcadele eden arkadaglarla iliqki sa$lamayr bagardl...Bu imkandan yararlanmasrnr bildi. Ulke, halk ve m0cadele gerqe$i konusunda aydrnlandr. Aydrnlandrkga netlegti ve kararrnda kesinlegti. 1990 yrInda mricadeleye profesyo-

mrn temellerinin nasrl atrldr$rnr ve bu ya$amrn nasrl geligtirildi$ini gdrdri. Bunun igin y0r0tulen gok ydnlu qabalarrn yogunlu$una

tanrk oldu.

lki egitim devresi boyunca kaldrgr Akademi'de gegmig ya$amrnr qozdu, alternatif yagamrn dogru perspektifle-

rini yakalamaya qalrgtr. Nitekim

san 1990'da verilen randevuya bir ig donugri gitti. Handevu yerinde bulugtu$u gerillalarla birlikte OzgUr da$lara,

Akademi'ye gidigini, partiye katrlrgr ardrndan gelen ikinci tarihi gans olarak de$erlendiriyordu. Egitimden 0nemli sonuglar grkardr. Kiqiligindeki olumsuz yanlarr g0zUmleme Eabasrna girerek gerilla savagrna hazrr bir konumu yakalamaya qahqtr. Ulkeye y6nelirken verdigi bir raporda kararhhgrnr 96yle dile getiriyor-

nel drjzeyde katrlmaya karar verdi. Ni-

K0rt halkrnrn bir pargasr olan daglara,

du:

d0gman igin ise bela olan daglara dogru yol aldr. Yeni bir yagama bag-

"Artrk ulkeye y6nelmenin son hazrrhklarr iqindeyim. '1990'h yrllarrn go-

langrcrn tarilsiz cogkusunu yagadr... BirbuEuk aya yakrn bir srire Elbis-

revleri [izerine parti merkezinde aldrgrm egitimle ve Parti 0nderligi'nin her geyini ortaya koyarak yaptr$r qozrimlemelerin rgrkh yoluyla y6nelecegim. Higbir zorlu$u tanrmadan partime yaragrr bir militan kigilige ulaga-

lan ve Pazarcrk alanlarrnda gerilla iginde kaldr. Daha sonra brjyrik beklenti ve umutlarla Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gitti. Burada yeni yaga-

rak her kogulda tarihi g6revlere yuruyece$im- BrjyUk bir inang ve baghhkla Parti Onderli$i'ne, partimize, ddkrjlen kanlarrmrza ve gehitlerimize layrk olacagrm. Partinin bana sundu$u tarihi gansr kullanaca$rma ve halkrmrza olan devrimci borcumuzu zerre kadar teredd0te girmeden gerekirse kanrmla ddemeye hazrr oldu$uma dair soztlm0 lekrarhyorum. Krirdistan kazanacak ve tarihle oynayanlara hesap soracaktrr." Bu sdzler zirvede bir kararhhgr ifade ediyordu. Prhng yoldagrmrz boyle yonelmigti Kurdistan'a. 199f in baglarrnda adrm atarken Ktirdistan'a da$larrn prhngr olmaya kararhydr. Bu kararhh$ryla savagtr, direndi ve sdz0ne ba$h kalmak iqin ugragtr. Nurhaklar'da d0gman O'nu vuramadr. Bu nedenle kimyasal gaz kullandr. Dugman yine de kaybetti. QunkU Prhng yoldag sadece fiziki olarak aramrzdan ayrrldr. Asrl guq kayna[r anrsr yureklerimize yerlegti, sonsuza

o'Silahrma ba$lr kalaca$ lm" hedefledi.

baren gahgma hayatryla tanrgtr. D0grik ucretli i$brde gahgarak ailesinin geqimine katkrda bulundu. Kuquk yaglardan baqlayarak birgok zorlukla kargr kargrya geldi. Rahat bir yagamla tanrgmadr. Zor yagam kogullarr iginde b0y0du.

Adr, soyadr: Tevlik BIQAK Kod adr:Zinar Do$um yeri ve tarihi: Damlatag kdyU-

Pazarcrk,1973 M0cadeleye

katrlrq tarihi:2 Marl 1990

$ahadet tarihi ve yeri: 30 Temmuz 1993, Nurhak

Zinar yoldag, maddi durumu zayrf olan bir ailenin qocu$u olarak d0nyaya geldi. llkokulu dogdugu Damlataq koy0nde tamamladrktan sonra ogrenimini brrakmak zorunda kaldr. Ailesinin ekonomik durumu buna elvermedi. Dolayrsryla krlgrjk yaglardan iti-

Mevcut yagamrn zorluklarrna kendince anlam vermeye galrgtr. Kabullenmedi boyle bir yagamr. Ancak bununla srnrrlr kaldr, gdz0m g0c0 olamadr. Kurtulugun, insanca yagamrn ozlemini tagrdr. Bu arayrgr srirekli tagrdr. Nezihe ONER, Sultan TOROS gibi gehit yoldaglarrmrzla kendi koylerinde kargrlaqrp tanrgrnca iginde s0rekli tagrdrgr arayr$ ve ozlemine yanrt buldu. Gerilla mucadelesinde ve bunun oncOsO PKK'de umut gord0. Kurtulugunu gordrjgrl bu m0cadeleye katrlmak igin dayanrlmaz bir istek

lamakta ilk baqlarda zorlandr, fakat daha sonra arkadag yaprsr taralrndan kendisine sunulan destek ve kendi qabasryla bu durumu- agarak onemli bir geligme sagladr. UE devre boyunca askeri ve siyasi egitim gorerek gerilla savagqrhgrna hazrr duruma geldi.

22 Kasrm 1990 tarihinde yazrlr olarak verdi$i son sdzOnde gunlarr

belirtiyordu: "Uzun bir shredir Akademi ortamtndaym. GA7IA egitim devrelerini yagadtm. $imd!. illke pratigine yonelmek lzereyim. Ulkeye yonelirken, gdrev ve sorumluluklanmtn bilincindeyim. Her kogul alilnda devrimci gorev ve mhcadele bayraEnt elden ilrakmayacajma; bagta Parti Onderlgi olmak izere, partiye, gehitlere, savagan gerillaya,Kfirdistan hal-

kadar...

funa, dt)nya ilerici insanl$ma soz veriyorum. Kanmn son damlagna kadar silahma bajh kalacaQm." Verdi$i bu soze baghhk temelinde gerilla savaqrna gitti. Cogkuyla, kararlrca savagtr ve direndi. En son Nurhak daglarrnda som0rgeci grlqlerle qrkan gatrgmada gehit drjgtU.

Elden brrakmadrgr mrlcadele bayragr gimdi bizlerin elindedir.

0 herkesin kalbinde yer edinerek 0lri stizle$ti

duydu.

sade bir ya$ama sahipti. O$renimine dogdu$u koyde bagladr. lligkilerinde samimiydi. Ortaokulu Elbistan'da bitirdi ve yine burada lise o$renimine bagladr. Bu yrllarda TC'nin 6zellikle korrikledigi AleviSunni qeligkisine tanrk oldu. Haksrzhklarla kargrlagtr. Bu duruma tahammrll etmeyerek seyirci kalmadr. Kendi gric0n0 harekete geqirerek mucadele etti ve qevresindeki 69rencileri de buna ortak etmeye qaIrgtr. Aktif galrgmalarr ve kararlr

Damlatag kOy0nde 2 Mart 1990 tarihinde gerillaya katrlarak kurtuluga ilk adrmrnr attr. Boylece arzusuna kavugmug oldu. Yeni bir yagamla tanrgtr. Gerillaya katrldrktan krsa bir srire sonra Mahsum Korkmaz Akademisi'ne gdnderildi. Yogun e$itim temelindeki devrimci ortam kargrsrnda adeta b0y0lendi. Egitim derslerini an-

yaklagrmlarryla okul gevresinde one gtktr. Bu 6zellikleri nedeniyle okul idaresinin ve polisin baskrsrna maruz kaldr. Tehdit edildi. Fakat Adr, Soyadr: Serdal TOPALCA Kod adr: ... Dogum yeri ve tarihi: Zerdekeg kriyti-

Elbistan, 1974 M0cadeleye

katrhq tarihi: ...

$ahadet tarihi ve yeri: 30 Temmuz 1993, Nurhak

Nurhaklarrn doruklarrnda elde silahla direnig iginde 0liimsrjzlegen Serdal yoldag, yoksul bir ailenin gocugu olarak drjnyaya geldi. Temiz ve

tum bunlar O'nu yrldrrmadr, tersine m0cadele azminin bilenmesine yol agtr. Gittikge de ulusal kurtulug mUcadelesine profesyonel katrhm konusunda netlegti. Serdal yoldag, lise son srnrfr bitirmeye bir ay kala kararrnr vererek gerilla saflarrna katrldr. M0cadeleye cogkuyla ve buyOk bir inanq keskinligiyle katrldr. Savag pratigi uzun stirmedi. Nurhaklar'da meydana gelen ve iki grln devam eden gatrgmada

drjgmanrn kullandrgr kimyasal gaz sonucu O da gehitler kervanrna katrldr.

Miicadele yagamr krsa ama onurlu gegti. Yurtsever ailesi de, Serdal'la gurur duydu. O'nun gahadeti ardrndan d0qmanr sevindirmediler. Babasr, "Kimyasal gaz kullanan dugmanr sevindirmemek iqin uzOlm0yorum. Oglum bu m0cadeleye inanmrgtr. O bir devrim gehididir. Tek 0z0ntum, O'nun krsa s0re iginde aramrzdan ayrrlmasrdrr. O gok geyler yapacak ve bagaracak kapasitedeydi"; babaannesi, "Ah oglum, bu yagtan sonra inancrn inancrm, aon acrm olacak. Sana ve 18 yoldaqrna canrm bin defa feda olsun"; yine annesi, "Oglum ol0mlerin en gereflisini seEmigtir. lnsanhgr ve mricadeleyi bize ogretmig-

ti. Analar daha nice Serdaller

yetigti-

recek", kardegi ise, "Ayrrhrken senin guluq0n benim m.tlcadele duygularrmr kabartryordu. lntikam giarryla sana ve 18 hevala sdz veriyorum" sozleriyle Serdal yoldaga baglrlrklarrnr dile getirdiler.

O. butrln herkesin kalbinde yer edinerek olumsOzlegti.


TARiHi un sAPLA$MA Bagtarafi

1.

sayfada

yine her t0rl0 ig gericili$e, tutuculu$a kargr kendini yenileyerek, yaratarak surdtlrmesi sadece ulusal kurtulugun sorumlusu bir parti olarak degil, oldukga enternasyonalist bir parti olmanrn da sdgkin 6rne$ini sunmugtur. Partimizin tarihini her baktmdan 6$renmekte, O$retmekte ve ozumsetmekte saytstz yarar vardtr. $u gok agrkqa s6ylenebilir ki; asltnda bizim iqin tarih parti tarihidir. Bin ytllartn kaybedilmig nesi varsa kazantlmtg bigimiyle yeniden yarattlan tarih de bu parti tarihi iginde biriktirilmig, gizlenmig ve g0n rqr$tna gtkartlmtg bulunmaktadrr. Kaybedilen tarih, kaybedilen kimlik, kaybedilen her turl0 ba$rmsrzlk ve 6zg0rl0k parti tarihimizle baglatrhyor, y0celtiliyor ve zaferin egi[ine kadar getiriliyor. E$er insanhk diye bir davamtz varsa ve eger bu iddiamrzdan vazgegmemigsek, bilecegiz ki bunu ilk defa yakaltyoruz. lnsan olmak gerelinden asla vazgeqilemeyecegi, bunun ekmek, su ve havadan daha gok gerekli oldu$u ve bizim de bu onurdan ne kadar yoksun brrakrlrp hayvanlara yaragtr bir somUrge d0zeni iginde tutuldu$umuzu gdz 6n0ne getirirsek, bu parti tarihinin ne kadar diriltici, gUglendirici ve bOylelikle bagarrya g6ttirUcti bir kuvvet, gok krymetli bir g0g oldugunu sadece kavramak da de$il, yagamtmtzrn ta kendisi, partililerle birlikte b0tun halkrmrzrn gergek kimli$i oldu$unu kavrryoruz, kabul ediyoruz ve adeta iqimize igliyoruz. Ayrtca gu da gok agrk ki elimizde asltnda halk olarak fazla de$er yoktu. Ulke zaten sadece harap olarak de[il tantnmtg olmaktan da grkartlmtgtt. Neye benzedigi, kimin oldugu belli olmaz bir konuma getirilmiqti. Kigi olarak her t0rl0 algaltrolrk, her turlU yoksullagttrtctltk kendine yakrgtrrrlmrgtr. Sadece yagamrn en basiti, en y0zeyselini de$il, en hor gdrtjleninin utantlast bigimini iliklerine kadar yagamtg bir toplumun iginden gelen bireyler olarak, asltnda sadece bir partinin siyasi gizgisinin

ruz. PKK tarihinin sr)z0lm0g bir ifadesi ashnda bu gerge$i dile getiriyor ve en do$rusu da bu tantmdtr. Kaldt ki, e$er sen ismine bile sahip grkamayacak, en basit kimlik bilincine bile yaklagamaz duruma getirildi$ini, insanhktan grkarrlmaktan daha k6t0 bir duruma d0qtU[un0 g6rmugsen buna duyaca$rn b0yuk Ofkeyle ve bundan kurtulmak igin sergileyece$in gok amansrz bir gabayla kargr kargtya ol-

dugunu da anlarsrn ve b6ylelikle PKK denilen yola girersin. Bunu gunun igin s0yl0yoruz: B0y0k gabalar harcanryor, briyiik kahramanltklar sergileniyor, insan soyunun ender gOrebilece$i fedakarhk ve cesaret 6rnekleri ortaya grkryor. E$er nastl ve neye dayanrlarak bunlar bagartltyor diye soruluyorsa cevap olarak bunun temelinde bdyle bir yaklagrmtn oldu$unu soyl0yoruz. Partimizin temelinde esasta bdylesine bir amag gizlidir

Ulusal drizeyden tutahm uluslararasr d0zeye, ideolojik sorunlardan tutaltm askeri sorunlara ve hatta pratikte yagadrgrmrz k0g0k maddi sorunlardan tutahm ruhi sorunlarr agmaya kadar, brit0n bu sahalarda gok kapsamlt sorunlar kendini dayatryor. Ama burada bir gansrmrz vardrr, o da, b0t0n bu sorunlara gdzum g0c0 olabilecek olanaklara sahip olmamtzdtr. Tarihimizde higbir zaman sahip olamadtgtmtz bu olanaklarr sorunlarr g6zecek tarzda elde etmig bulunuyoruz. Bu b0y0k farkr g6rmek gok 6nemli, gor0p de gereklerini yerine getirmek daha da 0nemlidir.

0rdulagma btiyiik kazandrnyor "Partiliyim, bu silahla zaleri kuanaca$rm" diyen militanlar ve bdyle bir

mutlu bize ki, biz boyle bir ya$qm gerge$ini yakaladrk" denilmelidir. lster bir g0nl0k olsun ister bir dakikaltk olsun bu yagamla tanrsana ne mutlu. Bu agrdan 'zorluklar varmr$, imkansrzhklarla bo$uguluyormug, daha altnacak gok yol.varmrg" deyip kendi kendinizi srkrntrya veya yanhg tutumlara sevketmenin anlamr yoktur. BOyle bir yagamrn ucundan bile yakalamak buttin srktntrlart, b0t0n zorluklart a$mayr gerektiriyor. Bunun, sava$tyoruz-ya$ryoruz,

ya$ryoruz-sava$ly0-

ruz gergegiyle an be an agtldt$tna, yagam diyalektilinin artrk bizde bOyle oldu$una gore en iyi durumdaytz. Bu

temelde en iyi igleri elde etmig oluyoruz. lgin bagrndayrz; en iyi konuguyoruz, en iyi tartrgtyoruz, en iyi drgiitleniyoruz ve her ige yeterli oluyoruz. D6nem biraz b6yle; dolaylstyla gdrevler konusunda, "trkandtm, bagaramadrm, gabam yeterli olmadt,

ve bu gok agrktrr.

Tum bunlarr gunun igin s6y[iyorum: Ulusal kimligin kanttlanmast,

Parti davasrnda iddiah olmak demek, bu temelde insanh[r

herkesin meseleye az gok ilgi gostermesi, "ben bu igte vanm" diyebilecek noktaya gelmesi ve "bagarth da olabiliriz" diyecek bir y0re$e ve inanca sahip olmasr yine partinin bu 6zelli$i sayesindedir. Yani gu noktaya geliyoruz: Bu aqamada parti bizim igin her geydir. Tenefl0s etti$imiz hava, igti$imiz su kadar yagamrmrz igin vazgegilmez bir ihtiyagtrr. E$er bagaramayacaksak, bu s6z konusu ihtiyactn gereklerini yerine getiremedigimizden ot0rridtir. Parti davasrnda iddiah olmak demek, bu temelde insanh$r yticeltmede iddiah olmak demektir. Parti gergegini yagamak demek, insan olma durumunu yakalamak veya yagamak demektir. Hig kimse bunu sadece bir siyasal, 6rg0tsel olay olarak anlama darhgrna d0gmesin. Ve ozellikle de "partinin drgrnda da bir yagam mumkUnm0g, partinin Ozelliklerinden fazla etkilenmemig bazr bireysel tutumlarla ashnda kendimizi yagatabiliriz" demek galletine d0gmesin, E$er bu m0mkun olsaydr, bin yrlhk tarih her-

yticeltmede iddiah olmak demektir. Parti gerge[ini yagamak

Sosyalist olmaktan da gurur duyuyoruz. Her ne kadar sosyalizme artan saldrnlar varsa da, biz bu ideolojiye inanryoruz ve en yaratlcl yaklagrmr sergileyerek bize layrk olan diiqtincenin bu oldugunu bu yrldtintimii vesilesiyle bir kez daha kanrthyoruz. Sosyalizme ve onun ytice emek kahramanlannm anlsma ba[hhfrmrz kesindir. bagarrsr degil, bir insan olmantn, in' sanhgr bagarmanrn bizim agtmtzdan ikinci bir dolug de$il de, do$ugun ta kendisi oldugunun bilincine gimdi daha iyi ulagmrg bulunuyoruz. Unutmayahm ki bu dolug, bu bilinq olmazsa ashnda beq paraltk de$erimiz yoktur. Hig kimse yanltg bir yagam felsefesiyle, "param olsa g6yle yagartm, apartmanlarrm olsa g6yle keyifleni' rim, gu ulkede, gu yetkilerde, gu mevkilerde g6yle rahathk vardtr" deyip de kendini aldatmasrn. Ozellikle "g6yle keyfime g6re bir aile yagamt, cemaat yaqamr tutturursam benden daha iyisi yoktu/'deyip de kendi kendini kandrrmasrn. But0n bunlartn bir sahtekarhktan, kendine ihanet etmekten ve en iyi ifadeyle bir gafletlen ibaret oldu$unu gimdi qok daha iyi anltyo-

cuturniun EYtz

halde b6yle geligmezdi. Ve yine herhalde bu kadar sadece dunyanrn gerisinde de de$il, altrnda kalmazdrk. Qok iyi biliniyor ki, PKK var ediyor.

$imdi dostun da dugmanrn da gok iyi gdrdrigu ve bizim igin de tam bir yagam tarzr olan bu gerge$i b6yle kavrayrp anarken, hig griphesiz gegmig bagarrlarrmrzla ovunemeyece$imizi, b6yle bir partimiz var diye kendi kendimizi yeterli g6rmek durumunda olmadrgrmrzr biliyoruz. Daha gok da kazanrlmasr gerekenin bir gelecek oldu$unu, onumtizde bagarrlmasr gereken g6revlerin yaman oldulunu, bu temelde partitarihinin bir anlam ilade etlilini bunun da do$ru bir parti militanh$r olarak anlagrlmasr gerektifiini unutmuyoruz.

Sorunlar agrr, briyuk qaba istiyor.

demek, insan olma durumunu yakalamak veya ya$amak demektir. HiE kimse bunu sadece bir siyasal, orgtitsel olay olarak anlama darhfirna diiqmesin. Ve tizellikle de "partinin drgrnda da

bir ya$am mtimktinmiig, partinin tizelliklerinden

fazla etkilenmemi$ bazr bireysel tutumlarla ashnda

kendimizi ya$atabiliriz" demek gafletine dtiqmesin. partinin onderliginde ordulagarak "savagr kazanaca$rz" diyen sava$gtlar, yine b6yle bir partinin 6nc0l0g0nde "bir halk isyanr bagartya gidebili/' diyen t0m cephe gahganlart! Hig de kendimizi yanrltmadan gerge$imizin boyle oldu$unu kavrtyoruz ve tarihi hesaplagma grinleri iginde bulunuyoruz. Her glin b0y0k bir tutkuyla gergeklerimizle garprgarak hesap ahp verdi$imizi ve b0t0n bunlardan sorumlu, higbir insanhk gelene$ini anlamak istemeyen, belki de barbarhkta ornegi tarihte bulunmayan bir d0gmanla savagarak var mtytz yok muyuz, yagayacak mryrz yagamayacak mryrz, ozgrir olacak mryrz olmayacak mryrz bigiminde bir hesaplagma tarzryla kendimizi var ettigimizi gok iyi biliyoruz. Bunun drgrndaki ya$amrn ne yakrgtr$rnr, ne de m0mk0n oldulunu gok iyi g0r0yoruz. B0tun bunlar bizi nereye g6tUr0r, bize hangi g6revleri dayatrr, neyin gergeklegtirilmesini emreder? Bir gobandan tutahm bir entelektuele kadar hepimizi do$ru bir partililegmeye, bu temelde ordulagmaya, bir halk ordulagmastna, cephelegmesine g6tur0r. Evet tekrar vurguluyorum: Bir goban da buna g6rkemli katrlabilir, "ben en bilingli, en 6rg0tl0 biriyim" diyen de katrlabilir. Parti herkese gok iyi bir gekilde kendini yeniden kazanma imkant ve yine kendisiyle birlikte bir halkt kazanma imkanr veriyor. Partimizin en temel gerge$inin b6yle oldu$unu herkesin anlamasr gerekiyor. Krsaca, partilile$ti$in oranda ordu-

lagacaksrn, ordulagtrgrn oranda savagacaksrn, savagtr$tn oranda 6zg0rlegeceksin ve Ozg0rlegti$in oranda yagayacaksrn. lgte biz gimdi bdyle ya$amaya gahgryoruz. Bu do$ru bir yagam tarzrdrr. Bu yagam yUceli$iyle ne kimse oynasrn ve ne de gereklerini yerine getirmemezlik etsin. "Ne

yontemler hatal oldu" demeye de gerek yok. Madem bdyle bir ddnemi ya$ryorsun, madem gergek b0tUn yOnlerden sana bunu hayktrtyor, o zaman bagarrn da yerindedir, gabalarrn da buna yeterlidir, ydntemlerin de sonuq ahcrdrr ve bagarrya yetiyor. Vne tutku ve irade gucu gerekiyorsa o da vardrr. Hem bagarr bunlartn sonucudur, hem de bunlar bagartyt kendi iginde saklr tutuyorlar; iglendikge geligtiriyorlar. Krsaca bu bir tarz oluyor. Bununla biz yagamr s0rd0rtiyoruz. E$er partimizi bOyle kavramtgsak ve partimizin 6nUm0ze koydugu ordulagmaya ve yine halkrmtztn arastndaki t0m gahqmalara -buna ayaklanmalar da dahildir- do$ru bir 6nc0ltikle cevap veriyorsak, bu igler y0r0r ve hem de zaleri etle trrnagrn birbirine s6kulmezce ba$hh$r kadar bu hususa ba$h olarak gergeklegtirir. Her geyden once 15. kurulug ytld6n0munde partimizin kimlik tantmtna uygun, onu var eden kogullartn dogru degerlendirilmesi, onda biriktirilen b0tUn gergeklere 6z10 kattltm, gok onemli olan bu yrllara verilecek en iyi kargrhktrr. Bu da, gegen ytllartn o btly0k tecr0besine sahip olmakttr. Bu yrllara ne kadar gehit, ne kadar acr, ne kadar gaba, ne kadar g0z0m g0c0 ve ne kadar devrimci emegin sr$drrrldr$rna saygrh olmaktrr. O b0y0k saygryr, o bUy0k var etmeyi yagamaktrr. Ve inanryoruz ki, bu gergege b6yle katrlanlar b0y0k bir 909 elde etmiglerdir. Gergekten saygtltysalar onlar yagamrn onlerine grkaracagt her t0rlu sorunlarrn 0stesinden gelmekle kalmayacaklar, daha lazlastnt yapacaklardrr. Bundan higbir zaman kugkumuz olmadr. llk g0nden gimdiye kadar biz de gerge$i b6yle anladrk, bdyle anlattrk, b6yle gabaladrk, bOyle bir guce d6nugtUrd0k. B0yle olan bir partilegme gimdi gdruyoruz

ki, kazanryor, bagarryor, zaferi kesinlegtiriyor.

lyi biliyoruz ki, 15. yrldon0mri aynt zamanda 15 Agustos Attltmt'ntn da 10. yrhdrr; ordulagmamtztn en derli toplu bir on ytltdtr. Bu ytld6num0, ordulagmaya biraz daha geg baglamakla birlikte asltnda Su son on ytltn, hatta partilegmemizle birlikte son 15 yrhn en kapsamh gahgmasrdrr. Zaten bir anlamda PKK demek, ordulagmaya adrm atmak demektir. Biz direkt ordu olarak da baglayabilirdik ama bu yanhg olurdu. Parti olarak ordulagmaya bagladrk. Do$rusu budur. Dolayrsryla ordulagmayt parti olarak da var olugumuzun en temel bigimi olarak anlamahyrz. Yani partilegtikge ordulagryoruz. Partilegti$in kadar ordusun, ordulagtr$rn kadar partilisin. Bunu da biraz bilmek gerekiyor. Ordu olmadan higbir qeyimiz olmaz. Ordu bigiminde yo$unlagmazsan, onun ruhundan tutahm bUtlin militan 6zelliklerine kadar hepsini kendinde yansttmazsan partili de$ilsin. Bunun dtgtnda ideolojik, siyasal, 0rgtitsel olarak da fazla sonug alamazsrn. Nitekim drgrmrzda gok parti kuruldu, belki de ideolojik-politik olarak bizden daha lazla geyler s6ylemek istediler, ama ordulagamadrklart igin bir hig olmaktan 6teye gidemediler. Kendilerini fiziki olarak bile koruyamtyorlar. Biz bugrin eger milyonluk bir kitleye ulagtrysak ve btit0n d0nyantn saygr duydu$u bir parli adtna sahipsek, bunun en temel nedeni ordulagmrg olmamrzdrr. Krsaca ordulaqmak partiden uzaklagarak salt askerilegmek demek olmuyor. Ordulagmak, K0rdistan somutunda partilegmenin gergeklegtirilen en anlamlt bigimlerinden oluyor. Ordulagmaya hizmet etmeyen, ordulagmaya gug yetiremeyen ve yine ordulagma 6zde ve bigimde nasrl kurulur, nastl geligtirilir, yagatrhr, korunur, pekigtirilir, bunun b0t0n taktik esaslarrna nastl h0kmedilir, oturtulur sorularrna cevap vermeyen bir parti de fazla bir gey kavramamrgtrr ve dolayrsryla tehlikelidir.

$unun igin tekrar vurguluyoruz: Ordulagmak, bir anlamda en gergekgi partilegmeyi ulkemiz somutunda gergeklegtirmek demektir. Bu arada hemen belirtelim ki, ordulagmak adt altrnda bily0k hatalar, eksiklikler, yanhqhklar yaprldr. Bu aynt zamanda

parti oncul0$unun de terk edilmesiydi. Biz partitarihimizde bazt elegtiriler geligtirdik, "onciil[k agrndr" dedik. Dikkat edelim 6nc0l0g0n agtndt$t yerde ordulagma da kalmtyor. Avare asi topluluklarrna, belki de partiyi bo ga qrkaracak tehlikeli egktya Qelelerr' ne benzer durumlara d0gmeler orta ya grktr. Hatta bize kasteden, dtigma nrn bile yapamayaca$tnt yapan bazr canavarlrklar t0redi. Neden bu oldu? Partinin 6nc0liik vastllart terk edildi$t silahlara gok tehlikeli yaklagtldt!t iqin Partinin verdigi silaht, partinin verdi$r g0cu onun 6z0ne kargt kullanmayt marifet sayan, bunun 0zerine tehlikelice yuklenen tipler drigmandan daha

az tahripkar olmadrlar. Neden

bu

bOyle oldu? Parti ozellikleri agtndtgr iqin.

$u grkryor ortaya: Parti tarihimizde, 6nc0l0k esaslarrnr guvenceye almadan, yani ideolojik, siyasal, orgul sel, partilegmeyi sa$lamadan askeri partilegmeyi sa$lamak mUmkun olmadr$r gibi, bu durum gok tehlikeli de


olabiliyor. Di$er yandan silahlardan sekinen, korkan ve "ben aylr Halkfn kalkfgmaSf olabilirim; ordulagmaktan fazla .. mam, diger isterden anrir', oi1,enre- paftimizin mfer teminatrdlf rin de olsa olsa kendini kandrran krig0k-burjuva ahmaklan olduklarr, Bu yrllarrn 15. yrld6num0nde bir ulkede iddia sahibi olamayacaklarr, de halkrmrzrn kalkrgmasr var. Qok iyi

slv1si anlaasla

Bu yrla ytinelik cephe grirevlerimizvar. Cephe gtirevlerimiz esas

itibariyle her aileyi, her evi bir hticre, her aileyi bir

manga durumuna getirmeyi amaghyor. Her hticrenin rintine propaganda, rirgtitlenme grirevleri konulabilecefi gibi mangala$trkga eylem grirevleri de verilebilir ve yaparlar.

Birazcephe hedefini bciyle sembolize etmek gerekiyor, boyle yaklagmak gerekiyor. Ozellikle g0g bulamayacaklarr, e$er Avrupa'dalarsa oranrn varoglarrnda t0kenip gidecekleri, ideoloji ve siyasetleri ne olursa olsun kendilerini tasfiye edilmekten kurtaramayacaklan anlagrlmrgtrr. Bu temelde partiyi elegtirenler oldu. "Ben g6yle demokrasi istiyorum, siyasalhk istiyorum" diyenler oldu. Bunlarrn pek demokrathktan da, siyasetten de anlamadrklarr anlagrldr. Yani ordulagma rilkemizin de somutunda devrimci bir parti olmantn en agrk gergeklegen bigimi oluyor.

lgte biz bu 10. yrlda -daha dncesi de vardrr- g6r0yoruz ki ordulagma, b0y0k savagtrrryor, b0y0k 6rg0tl0yor, b0yuk kazandrrryor. Tam zafere gitmeyi engelleyen nedir? Ordulagmanrn gereklerine tam uymayr bilememek.

$imdi ordula$manrn taktik, teknik

Ozelliklerine girmek istemiyorum. Qijnkri yrllarca iglenen hususlardrr ve her g0n daha iyisini tartrgrp sonuglandrrdr$rmrz gahgmalardrr. Fakat halen ordulagmanrn hangi agamasrndayrz, temel gereksinimleri nedir, dogru

komuta temsili nasrl olur, asker nasrl yaratrlrr, dzellikle de etle-trrnak gibi 0lkemizin co$rafyasrna nasrl uygun oturtulur, bunun sabrr nasrl sergilenir, krt kanat olanaklan nasrl iyi degerlendirilir, velhasrl belli baglr butOn taktik hususlar kigiliklerinizde nasrl sergilenir sorularr gok 6nemli ve cevaplarrnr bulmasr gerekiyor. Ama bunlarrn gok uza$rnda olan hatta ters d0gen yrgrnla kigilik 6zellikleri s6z konusudur. Artrk bunlar sadece yakrgmryor ve kaybettiriyor demeyece$im, 6fkelendiriyor, lanel getiriyor ve gok anlamsrz bulunuyor. Sen o kadar insanlrk drgr mrsrn ki bu Ozellikleri hala surd0ruyorsun? Soyuna bu kadar saygrsrz mrsrn, insanlrga bu kadar yabancr mrsrn, do$rulara bu kadar ters misin, bu kadar dOgk0n m0s0n ki, ordulagmaya gelmiyorsun? Bu yanhg lutumda rsrar etmek onursuzluktur, gerel sizliktir. Ordulaqmak her gey oldugu ve bizi var eden temel Org0tlenmelerden birisi oldu$u halde niye gereklerine b0yrik bir cogkuyla, irade g0c0yle, b0y0k bir saygryla, sevgiyle yak-

biliyorsunuz ki, d0gman bu kalkrgmaya bug0n "en b0y0k tehlike" diyor. Partiyi, hatta gerillayr da imha etmeyi brrakmrglrr. "Bunlar artrk elden kagtt, bir anlamda da grlg yetiremeyiz; ama elimizin altrndaki bu halkr, uyanmrg bu halkr, cepheye qekilen ve ayaklanan bu halkr durdururum, gerekirse imha ederim" diyor. $unu iyi kavramahyrz; halkrn kalkrgmasr hem partimizin, hem de ordumuzun zafer teminalrdrr. Dolayrsryla bUttin parti ve ordu halhn korunmasr igindir. Halkrn bilinglendirilip 6rg0tlendirilmesi ve ayaklandrrrlmasr, yine onun korunmasr igindir. Halk muazzam bir gOq kayna$rdrr. Bunun srnrrsrz m[icadele

Sadece bunun

igin efiitim gtirmtiyoruz, daha da 6tesi btiyiik

bir cogkuyla "en gtizel ya$am briyledir" deyip ytikleniyoruz ve gok $erefli bir partili kugak yaratlyoruz, qok segkin bir ordu yaratlyoruz. Savagtrkga gtiglenen, aklanan, onurlanan ve gtiElendikge, onurlandrkga daha da iyi ordulaqan, partilegen bir seEkin insan toplulugu oluyoruz. Bu parayla

pulla gelinemez, almamaz bir aqama ve ya$ama tarzrdu. imkanlarr vardrr. E$er halkrn her aile-

si, evi ikna edilip orgOtlendirilirse

o da bir manga g0cud0r, hatta bir parti hricresidir. Bir aile bir parli hUcresidir;

bir aile fertleri bir ordu mangasrdrr; aile bu rol0 oynayabilir.

Dolayrsryla halkr 6rg0tlemek mil-

yonluk orduyu drgtitlemek gibi bir

Demek ki, b0t0n y6nleriyle ordulagma gergelini bu yrld6n0m0 vesilesiyle do$ru kavrayaca$rz, do$ru ozumseyece$iz ve pratiklegmesini adrm adrm gok yetkince, kudretli bir

olaydrr. Belki gerilla ordusu degildir ama yine de bu k0grimsenemez 96revlerle kargr kargrya olan ve gok bagaran bir orduya ulagmak demektir. Zaten halk ordulagmasr olmadan; her kdyde, her gehirde halkrmrzrn ailelerini h0cre ve mangalar halinde bu savagrn igine gekmeden biz sadece gerilla ile, partinin oncri gabalarryla bu sava$r kazanamayrz. Kaldr ki halkrmrz bu sava$a, sava$rn siyasi gizgisine, onun onculu$0ne inanmrg ve karar vermigtir. "Ben vanm" diyor ve ilk defa kendi 6z grkarlarr temelinde kendi 6zg0c0yle sahnede yerini ahyor. D0gman da en gok bu yrl aqrk katliamlar da dahil, sayrsrz faili meghul cinayetlerle, binlerce tutuklamalarla, igkencelerle ve giderek kentkoyleri toptan ortadan kaldrrmakla halkrn ordula$masrnr, halkrn savagmasrnr durdurmak istiyor. Bu yrla y6nelik cephe gdrevlerimiz var. Cephe gorevlerimiz esas itibariyle her aileyi, her evi bir hUcre, her aileyi bir manga durumuna getirmeyi amaghyor. Her hrlcrenin 6nUne propaganda, Orgritleme g6revleri konulabilece$i gibi mangalagtrkga eylem gorevleri de verilebilir ve yaparlar. Biraz cephe hedefini bOyle sembolize etmek gerekiyor, b6yle yaklagmak gerekiyor. Halk bu bigimiyle sava$r kaldrrrr. lgin iqine girmigtir. Dolayrsryla sonuq almak da artrk bu nedenle

iradeyle sa$layacagrz.

kesinlegmigtir diyoruz.

lagmryorsun?

Agrk ki, ordulagmayr bilmek demek, her y6n0yle kendini kanrtlamak demektir. Bu, "partiye ba$hyrm" ve "onun ordu gergegine varrm" diyenlerden bekleniyor. E$er b0t0n bunlara gergekten dogru yaklagrrsak, o k6tu tarihten kurtuluruz. Unutmayahm ki gergekten kargr grktrgrmrz tarih bizim igin lanetlidir. Nitekim sizin yagadrgrnrz btit0n olumsuzluklar bu tarihin bir sonucudur ve onu d0gman ge-

ligtirmigtir. Bu tarihle sava$ryoruz, onu gideriyoruz. Bunu gidermedikge kargrdaki d0gmanr da yenemezsin.

Bir halk bir partinin 6nc0lUgune bu kadar katrldr mr, milyonlarr 96z0n0 krrpmadan sava$a stirdti m0 ve her turlu igkenceyi g0ze aldr mr, e$er bir

ig ihanet olmazsa, ig engeller olmazsa bu halk zaten kazanmrg demektir. D0nya da birlegse, butun gdky0zu bombalarla da dolu olsa yine bu halk kazanrr. Evet b6yle bir gergekle kargr kargryayrz. Buna hakkrnr vermek, iyi bir halk Onderi olmak, halkla 6rg0tsel iligkiler kurmak gerekiyor. Halkrn e$itimine, halkrn b0t0n tarihi toplumsal sorunlarrna cevap vermek 6ncu[igrjm[z0n bir geregidir, gerilla ordumuzun en temel g6revidir. Unutmuyoruz

ki, gerilla, halkrmrzrn

en 6rgritlenmig savagkan biqimidir. Bu ne anlama gelir? Aynr zamanda halkrmrzr en iyi egiten, 6rgutleyen partisi anlamrna gelir. Gerilla ordusu bir yerde halk partisidir. Yani halkr e$iten, 6rg0tleyen ve koruyan kurma-

esas alarak, yine gerillanrn lemelde halkrn ve savagrn 6ncu gucU oldugunu; bunun da halkr koruma, halkr her kogul altrnda moralli, org0tl0 bir savagrn iginde tutma oldu$unu g6zardr etmeyerek gdrevlerine sahip grkarak kurulugun 15. ve sava$rn 10. yrhna hakkrnr verece$i, b6yle anlayacagr agrktrr.

0niimiizdeki krqa srcak krg diyoruz T0m partililer, ARGK savaggrlan ve cephe gahganlan! Qok iyi biliyoruz ki yine bug0nlerde d0gman bir 6zel savagtrr, yeni ordudur, 6zel timlerin yeni bigimleridir deyip ortahgr tozu dumana katmak istiyor. Ote yandan fagist MHP siir0lerinin caddelere d6k0lmesi ve neredeyse b0trin o som0rgeci parlilerin kitleleri sokaklara dok0p "Kahrolsun PKK" dedirtmesi ve en 6nemlisi de hukumetin "di$er geyleri bir tarafa brrakryorum, her geyim PKK'yive onun gerillasrnr imha etmek, olmadrysa halkrn direniEini krrmak igindi/' deyip kendini oyle bir gdrevle srnrrlandrrmasr s6z konusudur. A$ababalarr olan emperyalistlerin, 6zellikle de ABD'nin bu h0k0meti yagatmak igin gok 6zel gabalar igine girmesi ve yine en algakga olanr yerli igbilikgilerin

iqin hem onurlu, hem de yigit oluyoruz. Ve bu aynr zamanda nefes almaktrr, "yagam vardr/' demektir. Dolayrsryla ozel savag nasrl geligtirilirse geligtirilsin biz bundan gekinmeyiz. Hatta drigmanrmrzr ne hale sokuyoruz.diyerek bundan zevk alrrrz. Ozel savag rejiminin mricadelemizin bagarrsrnr durduramadr$r gok agrktrr. Orne$in, "gu kadar yeni teknik devreye giriyor, bu ay-gelecek ay kobralar geliyor, 6zel timler 10 bine grkarrhyor, katma deler vergileriyle 40-50 trilyon geliyor, b0t0n 0lkelerin dtg deste$ini sa$hyoruz, komgu ulkeleri de sert grkrglarla geriletiyoruz" vb. agrklamalar, h0k0metin yeni tedbirleridir. Koalisyon s6zde yine gerekliymig, bunun igin griya muhalefet milli mutabakata destegini -geligkileri ne olursa olsun- sonuna kadar verecekmig! Ecevit'inden tutahm T0rkeg'ine veya sosyal demokratrndan tutaItm agrk fagistine kadar hepsi neredeyse aynrymrg gibi bir araya geliyorlar. H0krimet de 6yle, meclis de 6yle, sokak da oyle. Sloganlar da aynr. A$rz aynr, y0r0yug aynr. Bize kargr bu kadar birlegiyodarsa, bu, bizim iyi yolda oldu$umuzu, faaliyetleri bagarr h geligtirdi$imizi

gOsterir.

Bu anlamda ozel savag geligtirilmeseydi bagarrmrzdan g0phe ederdik. Bir gey daha g6r0yoruz: Genelkurmayhk g0ya Ocak ayrna kadar, ol-

yrdrr. Parti ise gerillanrn ruhu ve beyni

Bu krqrn bir ozelligi, dedifimiz gibi, onun slcak olmasrdr.

oluyor. Yani biraz daha onun siyasal agrrhkh oncu g0cU oluyor. Tabii esasta sorun halkrn ordulagmast, savag-

gerillada olacak, halkrn iginde olacak, tilke iginde ve

masrdrr. Hepsi buna hizmet igindir.

O halde tarihimizde kimi zaman g0r0len "halka do$ru yaklagmadrk, halkrn imkanlannr qargur ettik, halkrn baghhgrnr k6tUye kullandrk" gibi tutumlar a$rr suglardrr ve lanetli tarihi hortlatma anlamrndadrr. Hiqbirinizin higbir gerekgeyle b6yle tavrrlar sergileme hakkr yoktur. Yersiz bir s6zc0k sartetmekten tulahm onun sundu$u imkanlarr yersiz de$erlendirme ve kOtu kullanmaya kadar hepsi ba$rglanmayacak temel suglardandrr. Her gey halk iqindir, her gey bu kadar d0gmOg bir halkr kazanmak ve kurtarmak igindir. Militan bunun igindir, asker bunun iqindir, partililer bunun igindir. Dolayrsryla cephenin, yani halkrn bizzat ken-

di gahqanlarrnrn kendi gergegine saygrh olarak, partinin bu temel Ozelligini

Eylemi de, e[itimi de, rirgtitlemesi de olacaktlr. Bu, drqrnda olacaktrr. Briylesine baqan vaat eden, umut dolu

olan bir krg, gerEekten bizde gokga soylendi[i gibi uykuya

gdtiiren bir krg de[il, btiytik srcak ya$ama gdttiren, bizim igin yepyeni baharlan mtijdeleyen bir krg olacaktrr. bu h0k0meti ayakta tutmak igin 96nul[i koruculuk da dahil, her trirlti tarihi aga$rhk mesleklerini icra etmeye yeltenmeleri bizim sureci ne kadar can ahcr yerinden yakaladr$rmrzr, tarihin tOm suglularrnr bir araya getirdigimizi gdsteriyor. Her zaman "bir insan d0gmanrnr tantdtgt oranda namusludu/'diye s6ylenir. Bir halk d0gmanlarryla savagmayt bildigi oranda onurludur, yi$ittir. lgte dOgmanlarrmrzr tanrdrgrmrz, agrga grkarttr$tmrz ve hepsine bagarryla kargr koydugumuz

mazsa bahara kadar bize 6m0r bigi-

yormug! G0nluk olarak komutayr Uzerine almrgtrr. Talimatlarla ugak kaldrrryormug, zrrhh kuwetler gdnderiyormug ve yine kellelerimiz igin fer-

man grkarryormug! Aynen Osmanlr padigahr gibi. Bir padigah gibi irade ortaya koyuyormug. Yne but0n bunlar da iyi bir yolda oldu$umuzu gdsterir. Dugman d0gmandrr elinden ne gelirse onu yapar. But0n bunlardan asla bizim T0rk halkrna, hatta TUrk ulusuna dugman


yagadrgrnrza

bin dela gukretmelisiniz. Boyle bir imkanr yakaladr$rnrza sadece qrjkretmekle de kalmamalrsrnrz, aynr zamanda "boynumun borcu var, gehitlere sozrim, halka baghhgrm var" diyerek yerine getirmeniz gereken gOrevlerdir bunlar.

Bunlar he tOr[j qahqmalardrr. Yemek ig-

lerinden lutalrm silahr en amansrz bir bigimde kullanmaya kadar-

drr. lyi bir ideolojik mricadele, egitim ve propagandadan tutahm tam bir askeri 0r-

gOtlenmeye, siyasi d0zeyimizi geligtir-

oldugumuz veya olacagrmrz gibi bir sonug grkmamalrdrr. Bizim bagka uluslara dOgmanhk diye bir sorunumuz yoktur; bagka halklara, halta azrnhklara veya agiretlere 6zel olarak

drjgmanhk diye bir durumumuz olamaz. Biz brit0n uluslarrn dostuyuz. Onlarrn 6zg0rce ve egitqe yagama haklarrna saygrhyrz. Kaldr ki, bu konuda drjnya uluslarr taraftndan -en azrndan b0y0k go$unlu$u tarafrndan- brrakahm egitli$ine ve ozgrirlu$rine, kimlik hakkrna bile en buyrjk saygrsrzhgrn yagandrgr, buna maruz kalan bir halkrz. Bizden diger uluslara, ozellikle komgu halklara ve uluslara zarar gelmez. Ancak egitlik ve Ozgurhik dayatmasr gelebilir ki, bun-

dan da ancak halklar yarar gorUr, halklar onur duyar. Boylesi gerefli, onurlu bir savagrmrn sahipleriyiz. Ne mutlu savagryoruz ve yine ne mutlu bu yolda gahadete ulagtyoruz diyecek durumdayrz.

Amacr boyle olanlar, dugmanrnl boyle ortaya grkaranlar, kendini yine bdyle yeniden tanrmlayanlar qansltdrrlar ve bu anlamda da mutludurlar diyoruz. Agrk ki PKK bu d0gmanlart icat etmedi, onlan ortaya grkardr. Bu zorluklarr icat etmedi, agr$a grkardr. Do$ru olan da buydu. Partililer, savagqrlar ve halk olarak bundan rahat-

tumlar varsa hepsini gidermeye dair sadece s6z vermiyoruz, sadece bunun iqin e$itim gormriyoruz, daha da otesi buy0k bir cogkuyla "en guzel yagam bOyledi/' deyip yukleniyoruz ve Eok gerelli bir partili kugak yaratryoruz, qok segkin bir ordu yaratryoruz. Savagtrkga g0qlenen, aklanan, onurlanan ve griqlendikge, onurlandrkga daha da iyi ordulagan, partilegen bir seEkin insan toplulu$u oluyoruz. Bu parayla pulla gelinemez, ahnamaz bir agama ve yagama tarzrdrr. Hig g0phesiz gerekeni ne ise yaprlacaktr r, yapryorsunuzdur.

Hiq griphesiz krg hazrrlrklarrnrzr but0n ydnleriyle geligtiriyorsunuz. Bu krgrn bir ozelligi, srcak olmasrdrr. Eylemi de, e$itimi de, 619Utlemesi de olacaktrr. Bu, gerillada olacak, halkrn iqinde olacak, ulke iqinde ve drgrnda

olacaktrr. Bdylesine bagarr vaal eden, umut dolu olan bir krg, gerqekten bizde gokga s6ylendi$i gibi uykuya gdturen bir krg de$il, b0yuk srcak yaqama g6t0ren, bizim igin yepyeni baharlarr mUjdeleyen bir krg olacaktrr. O agrdan hazrrhklarrnr m0kemmel yapacagrz. Tabii hazrrlrklar derken, sadece igte erzakrmrz azdt, giyecek ve donanrmda eksiklikler var, onlarr giderecegiz demiyorum. M0kemmel bir ruhsal moral durumunu yarataca-

Yemenin-iEmenin, uykuya yatmanln tiniinde, iince yaqam

btlyle baqlar deriz ve yakla$rm gcisteririz. Qok iyi biliyoruz ki bizi biz eden bu tarzdaki yaklaqrmdu. Yorulmak, brkmak ve gekinmek yok, dolayrsryla baqansrzhk da olmayacaktu. Ortadadu her qey. Nereden aldrk nereye getirdik, neydik ne

olduk, kimdik kim olduk sorulannrn cevaplan bu kadar aErkken, hiEbirinizin hiEbir gerekgeyle bir itirazr olmayacagr gibi, bu gergeklere katrlmayr da bi.iytik bir qans olarak telafi ederek ve bana ne mutlu diyerek dofiru

katrhmla katkrnrzr gtistereceksiniz. srzhk duymak gurada kalsrn, "yaprlmasr gerekeni yaptrk" deyip bundan sonraki g6revlerimizin uzerine gideceg.iz.

Ontlmuzde bir ktg var, biz buna stcak krq diyoruz. Birgok derdimizi hal yoluna koymak iqin ozellikle eski lanetli tarihimizden kalma ne kadar olumsuz kigilik 6zellikleri, partinin ideolojik, siyasal, 619utsel hattrna ters dugen ne kadar yetmezlik, eksiklik, yanhghk, onun ordulagma gerqegine ters ne kadar disipline gelmeyen, kademelegmeye ulagmayan tu-

grz. Parti, ordu, cephe ve britun halk saflarrmrzda bunu geligtirecegiz. Yine butun ig ve drg mucadele sahalarrnda m0kemmel bir ideolojik, siyasal, drgrltsel bir durum yaratacagrz. Disiplin yaratacagrz. lyi emre gelen, gorevlere ikirciksiz yaklagan, ertelemeci davranmayan ve yerinde kargrhk veren bir disiplin o$esi olacagrz. SavagErhgr, askeri olmayr bOyle kanrtlayacagrz. Eylemci olaca$rz; surpriz eylem, daha bagarrh eylem, yepyeni eylem hedellerini, bunlara gitme ve gerqeklegtirme yontemlerini gok

iyi tutturacagrmrz bir ddnemi yagayacagrz. Belki de d0gmanrn akhna gelmeyecek t0rden geligmeleri yaratacagrz.

Kim kimde ne kadar eksiklik 96rrlrse, kim kimde ne kadar eleqtirilecek yan bulursa onu brjyuk bir maharetle yapacak ve bunun muhatabr da yine buyrik bir olgunlukla gerekeni yerine getirecektir. Brit0n bunlar bdylesine kazanrlmasr gereken bir tarih ve onun guncel olarak yaganan somut ifadesi iginse yaprlrr. Hem de bunlar b0yrik bir yarrg ruhu iqinde yaprlrr.

Gdrevler, grlphesiz daha da ayrrntrh konulabilir. Nitekim kapsamh degerlendirmeler yaprhyor. Eminim ki bunu iliklerinize kadar iglemeyi ve boylece kendinizi g0glendirmeyi yagryorsunuz. Ve her zaman sdyledigim gibi, biz kendi payrmrza driqeni bdyle yerine getirmeyi her geyin Onrinde ele ahyoruz. Yemenin-iqmenin, uykuya yatmanrn 0n0nde ele alryoruz. Her geyden once yagam boyle baglar deriz ve yaklagrm gosteririz. Qok iyi biliyoruz ki bizi biz eden bu tarzdaki yaklagrmdrr. Yorulmak, brkmak ve gekinmek yok, dolayrsryla bagansrzhk da olmayacaktrr. Her gey ortadadrr. Nereden aldrk nereye getirdik, neydik ne olduk, kimdik kim olduk sorularrnrn cevaplarr bu kadar agrkken, hiqbirinizin hiqbir gerekgeyle bir itirazr olmayacagr gibi, bu gergeklere katrlmayr da brjyuk bir gans olarak telafi ederek ve bana ne mutlu diyerek dogru katrhmla katkrnrzr gdstereceksiniz. Ben sizlere nasrl 6zgursrln0z, egitsiniz, bunu qabanrzla nasrl sagllyorsunuz vb. konularr tekrar izah etmek istemiyorum. 0zgUr topraklarda ilk dela kendinizi yagryorsunuz. Benim de bir rrjyam vardr. Belki de 25 yrl Oncesinde baglayan, sizin bu yagadrgrnrz gibi bir ulkeyi ozgrjrlegtirmig bir biEimde yagama tutkusuydu. Bu tutkuyla biz ige sarrldrk ve bu tutkuyla sizleri biraz ozgurlukle, ozgur topraklarla ig ige yagamaya sevkettik. Bu insanrmrza yapabilecegimiz en b0yOk iyiliktir. Bunun krymetini bilemezseniz, takdir edemezseniz, bu, ancak gafletinizle, drlgkUnlugUnuzle izah edilebilir. Namus ve onur duygunuzun Eok qarprtrlmrg olmasryla ancak ifade edilebilir. Yoksa bu kadar silahlarla, bu kadar grjvenle, bu kadar kazanma olanaklarryla 0zgur topraklarda, daglarrn doruklarrnda ve halkrmrzrn hemen her kOyunde yer etm.ek oyle srradan bir geligme de$ildir. Oyle parayla-pulla da saglanacak bir mutluluk degildir. Bdyle bir geligmeyi

meklen tutalrm ruhumuzu, duygularrmrzr, lutkularrmrzr alabildigine geligtirmeye ve yucelegtirmeye kadardrr. Uslubunuzu, endamrnrzr gUzelleqtirmekten, qekici krlmaktan tutalrm, otoritemizi, iktidarrmrzr temsil etmeye kadardrr.

Britrin bunlar gorevdir; onun yolu ydntemi vardrr, gabasr kesindir. Bunu da briyuk bir tutkuyla azimle yapmanrz tartrgmasrz verdiginiz sozrin0zun gerekleridir. Biz bu temelde soz verdik ve buraya geldik, siz de qok sOz veriyorsunuz. Artrk daha fazla gerqeklegtirme frrsatr buldu$unuz, oldukga savagr derinlegtirece[iniz ve b6ylece mevcut imkanlarla kendinizi kanttlayabileceginiz bir dOnemin igindesiniz, Bu gansr iyi kullanacaksrnrz.

goyle onder denildi. Ama bana gore bu bir yagam bigimiydi. Mricadelemi bagrmsrzhk ve dzgurluk gergeklerine en uygun bir bigimde oldukga bilimsel yuruterek buraya gelmeyi bagardrm. Hiq q0phesiz hepinize kargr sorumluluklarrmrz vardrr ve elden geldigince de yerine getiriliyor. Bizi elegtirebilirsiniz, ama partinin, ordunun ve halkrmrzrn 0zg0rl0k Eabalarrnda, geligim ve bagarrlarrnda bunlar yaprlmrgtrr. Hiq g0phesiz daha fazla da yaprlmak istendi. Hem de buna oldukqa yrlklenildi, ama bir kiginin iradesi, bilinci ve gabasr bunu ortaya qrkarabildi. Siz daha fazlasrnr yapabilirsiniz. Higbir zaman bizim 6n0mrizde, sizin onrintizde oldugu gibi bir ortam, bir cogralya, bir silah, bir g0venilir yoldaqlar toplulugu, iradeli savaggrlar yoktu. Ve halen biz kendi iglerimizi kendi oz imkanlarrmrzla bir adrm daha ilerletmeye gahgryoruz.

Onderlik gerqegidir, qOyle gereklidir vb. deniliyor. Evet, biz bunun m0tevazi gabasr iginde olduk ve daha da olaca$rz. Umarrm her zamankinden daha fazla birbirimizi anlayacagrz. Sadece anlamakla yetinmeyece$iz, saygrh olmayr bilecegiz, sevgiyi dogru bir bigimde gosterecegiz. $uphesiz bunun da gdrevlerdeki bagarryla orantrh oldu$u gok aqrktrr. Bunun drgrnda higbir de$erlendirme olqutu kabul gdrmeyecektir. Yine bilinen gergeklerimizden militan ozelliklere ulaqaca$rz. Biz bir geyler bagardrysak ne mutlu bize. Ve siz bagardrysanrz ne mutlu size.

igte 6n0mrlzdeki donemin 0zerine bOyle gidiyorsunuz. Bu gidig uluslararasr alanda da sesimizi her zamankinden daha fazla duyuruyor. Kimligimizi kabul ettiriyoruz.

Sosyalist olmaktan da gurur duyu-

15. kuruluq yrldcintimiinde her qeyden once

partimizin

kimlik tanrmrna uygun onu var eden koqullann do[ru deferlendirilmesi, onda gizlenilen veya biriktirilen biittin gergeklere ozlii katrhm, bu yrllara verilecek en iyi karqrhktu. Bu da, geEen yrllann o bi.iyi.ik tecrtibesine sahip olmaktrr. Bu yrllara ne kadar $ehit, ne kadar acl, ne kadar Eaba, ne kadar Eciztim gticti ve ne kadar devrimci emegin

st[durldr[rna saygrh olmaktrr. O bi.iyi.ik saygryr, o bi.iytik var etmeyi yaqamaktrr. Bunun igin g0venlik gereklidir, bunun igin sa$hk gereklidir. Higbir geyi kendinizden ve birbirinizden esirgemeyeceksiniz. Once ben degil, 6nce gev-

rem, partim, halkrm diyeceksiniz. Bununla kendinizi gergeklegtireceksiniz. Biz bOyle yaplrk, dogru oldu$unu ortaya grkardrk ve aynr larzda bagardrk.

GdrrilUyor ki, artrk kendimizi gerqeklegtirme yoluna koymuguz. Bizden esirgenen her t0rl0 insani yagam ozelliklerini geligtirerek, hem de insanhgrn en 6n0nde yagamaya yatkrn duruma do$ru geliyoruz. Do$ru bir dUnya kavrayr$rna, sevilebilir bir insan yagamrna, do$a yagamrna sahip olabilecek bir agamaya gelmigiz. Bagtan beri yaptrgrm brjtun de$erlendirmeler, biraz bunun izahr iqindir.

Bencil olmayaca$rz, geliqmelerle kof gururlanmalar igine girmeyecegiz, oldukga m0tevazi olacagrz. Ve bunun daha gok da partimiz, ordumuz ve halktmrz igin, eger varsak bunun iEin var oldu$umuzu bilerek hakkrmrzr, hukukumuzu, gorevlerimizi gOzetece$iz ve gerekeni yapaca$rz.

Ben bu temelde bu noktaya geldim. Qok bilingli, bir qabayla ve qok srnrrh imkanlarla kendimce brjyUk bir inatla ve sabrrla buna ulagtrm. Zaman zaman yoldaghk denildi, zaman zaman farkh gorrlldti, zaman zaman

yoruz. Her ne kadar sosyalizme artan saldrrrlar varsa da, biz bu ideolojiye inanryoruz ve en yaratrcr yaklagrmr sergileyerek bize layrk olan dtigrlncenin bu oldu$unu bu yrld0nUm0 vesilesiyle bir kez daha kanrthyoruz. Sosyalizme ve onun yuce emek kahramanlarrnrn anrsrna baghhgrmrz kesindir. Yine uluslararasr alanda emperya-

list kargr-devrimci dalga ne kadar yriksek olursa olsun, ona bagarryla kargr koymaktan gururluyuz ve bu temelde bizimle dostluk iligkisi iqinde olanlara da saygr duyuyor ve tegekkrjr ediyoruz.

Sizleri bu temelde selamlarken. hiE gtlphesiz 0nrin0zdeki gdrevlerin rlzerine daha artan bir bilingle, kes-

kinlegmig bir iradeyle, netlegmig bir gdrev anlayrgryla ve yeterli gabalarla yUruyeceginiz ve bu biEiminde kazanaca[rnrz kesindir. Bu her zamankinden daha fazla birbirimize bagh olmamrzrn da, sevgi ve saygryla yaklagmamrzrn da bir geregidir.

-

Yagasrn partimizin 15. kurulug yrlddniimU! Kahrolsun s6mtirgecilik, emperyalizm ve her tUrden igbirlikgilik! Kasrm 1993


PKK'nin 15. kurulug yld6ntimti nedeniyle Genel Sekreter Abdullah 0CALAN'a sunulan ba$hhk mesailan ii:':ffi i:.0'NssilHffi :iilllu:i:. Degerli Bagkantmtz; Partimizin 6nc0l0gunde halktmtztn ba[rmsrzhk ve 6z9url0k m0cadelesi zalere dogru ilerlerken, bizleri bugunlere getiren, halkrmrzt yok olugun egiginden dondurerek bagrmsrz ve 6zgur ya$ama dogru yonelten. engin fedakarltk, ozveri ve gabalarryla yolumuza tgtk tutan Parti Onderligimizi partimizin 15. kurulug ytld6num0nde buyuk bir coqku ve saygry-

la selamhyoruz,

kudretli bir onderlige sahip olmak btl-

27 Kasrm 1978 tarihi, K0rdistan halkrnrn qa$dag bir dnderlige kavugmastnt ifade eder. Som0rgeci-barbar gelene-

y0k bir ganstrr. K0rdistan devriminin teorik ve taktik olarak ifade edilebilmesi,

gin 0lkemizi harabeye qevirdigi, halkrmrzr baskr, zulum ve katliamla yok etmeye qahgtrgr, ulusal imhanrn ve inkarrn kabul gor0r hale geldi$i, igbirlikgiligin ve ihanetin geleneksellegtigi bir d0nemde, kigiliginde halkrmtzrn varlrgtnt onurunu ve gelece$ini temsil eden Parti Onderli$imizin tarihsel grkrgr iyi anlagrlmahdrr. Tek bagrna halkrmrzrn kurtulug kavgasrnr baglatan boylesine yuce ve

bilimsel sosyalizm rehberliginde 0lke kogullarrna uygulanmasr ve 6rgutsel yaprya kavugturulmasr stirecinde ttim olumsuzluklara, ig ve dtg d0gmanlartn yrpratma qabalarrna ragmen engin qabasr, fedakarhgr ve stntrstz galtgma

temposuyla Parti Onderligimizin rol0 belirleyicidir.

ARGK-Dersim Eyaleti olarak bug0n daha gOqlu, daha kararh ve daha savagkanrz. K0rdistan'rn GUmrig Ka-

prsr olan Dersim, sdm0rgecilerle tarihsel hesaplagmasrnr yapmaya hazrrlanmakladrr. Bizlere bu ltrsatr veren, halkrmrza direnig ve isyan ruhu veren Parti Onderligimize sadakatimizi, inancrmrzr ve gOvenimizi parti onc0l0gunde savagarak ve kazanarak gdsterecegiz. Partimizin srnrf gizgisiyle oynayanlara, engel grkarmak isteyenlere, bulantklagtrrmaya galrqanlara kargt stntl kinimizle yanrt verecegiz. Direnig Eizgisin-

gan ve kazanan halkrmrztn bagtmstzltk ve 0zg0rl0k mucadelesini engelleyemeyecektir. Kahraman ARGK'nin kadro ve savagqrlarr olarak partimizin 15. kurulug yrld0n-0m0n0 kutluyoruz. Bu temelde

Parti Onderligimizi selamlryor ve s6z veriyoruz: 1994 atrhmrna insanlrk bilinciyle girece$iz ve zafere ulagacagtz.

Devrimci selam ve saygtlartmtzla

de y0r0yerek mutlaka kazanaca$tz.

19 Kasrm 1993

Higbir gug, partimiz 6nc0l0gunde sava-

ABGK-Dersim Eyalet Ytirtitmesi


i:iim*sfiiis-

ffi11i

Partimizin 15. kurulug ytltnt bitirip, m0cadeleyi daha da y0kseltece$imiz 16. savag yrhna girerken PKK'nin ulusumuz, 0lkemiz ve tarihimiz agrsrndan ne anlama geldigini bug0n daha iyi anhyoruz.

netlikte ortaya grkmrgtrr. Kontrgerilla ile ozel ordu ve sivil fagist saldrrr g0gleriyle, ihanet odaklarryla bitigini engellemeye gahgmaktadrr. Ama bunun sonugsuz bir gaba oldu$u, Bagkan APO komutasr altrnda s0rd0rulen savagrmrzrn ortaya grkardr$r bir gergektir. Partimiz PKK'nin 15. kurulug yrld6n0m0nu buy0k bir cog-

ya$ayan, bizim gibi mazlum bagka halka az rastlanrldr. Tarih boyunca qektiysek Ondersiz ve org0ts0z

bir ne

olma-

tanrk oldu$u lanetli bir kolelige mahkum edilen K0rdistan halkrnrn kendisine bigilmiE olan 0l0m kelenini pargalayarak,

mrzdan gektik. O kadar ezildik, o kadar ba$rmsrzlrk ve 6zg0rl0$e giden yolda vurulduk, o kadar bol0q0l0p paylagrldrk her t0rl0 insani niteliklerle, onurla, geki, neredeyse bize ait higbir geyimiz refle ve gagla tanrgmasrnr saflayan bu

tuz.

mamrgtr. Bu, bir halk igin dugun0lebile- kutsal m0cadelemizde halkrmrza onc0l0k eden, onu gagrn ve d0nyamrzrn cek en k6t0, en utanrlasr bir Bug0n, y0ce insan Bagkan APO'nun unuttugu, yok saydrgr bir halk olmaktan qrkanp, kendi kararh savagrmr sonucu 6nderliginde, halk olarak 6rg0tl0,

sun!

kal-

peryalist d0nyanrn adeta nefes aldtrmadr$r bir d6nemde, hem de Ortadogu gibi hassas bir co$rafyada sosyalist bir partinin, t0m d0nyayr gagrrtacak bir ge-

mizden alan TC'ye kargr Ofkemizi, kinimizi bileyerek 27 Kasrm'r bir bayram olarak yagryoruz.

zanma inancryla dopdolu onurlu, gurur- ozg0rl0k savagrnda zalerin egigine kalu bir gelece$e ydnelmekteyiz. Da$da, dar getiren partimiz PKK'nin 15.7aler koyde, zindanda, hayatrn her alanrnda; Yrld6n0m0n0 kutluyoruz. Bu qanh on-

ligmeyi sa$lamasrnrn, bir ulusu diriltip, kendi kaderine sahip grkacak 6rg0tl0 bir gUce ulagtrrmasrnrn, gok vahgi ve

Halk olarak bitirilmek, larihe, onun

her yagla, her sosyal kesimden milyon- c0n0n kurucusu, mimarr ve inanrlmaz lar, Bagkan APO'ya, partimiz PKK'ye, yo$unluktakisaygrn eme$iyle 15-20 yrlHalk Kurtulug Ordumuza, Ulusal Kurtu- hk bu savagrmda yagamrn her alanrn-

zalim bir d0Emana kargr savagttrmastnrn ve ozg0rl0$0n egi$ine gelecek bir zafer s0recini yakalamastntn onemini bug0n de daha iyi anltyor, yagtyor ve bilince grkanyoruz. Tartrgmasrz, halkrmtztn b0tUn gelece$ini etkileyecek b6yle bir silaha kavugturdu$u iqin, her geyden ve herkes-

ten Once; Parti Onderli$imize t0m ulusumuzla birlikte minnettarlt$tmtzt b0y0k bir ba$hhkla dile getirmekte kendimizi borglu hissediyoruz. Toplumlann tarihinde fazla uzun bir s0re sayrlmayan 15 ytl, bizim aqtmtzdan on yrllarrn etkisini hissettirmigtir. Bu anlamryla PKK daha gimdiden insanltk

tarihine damgasrnr vurmugtur. iginden gegti$imiz dOnemi qok derinden etkilemektedir. PKK, belki de iqine girdigimiz ga$rmrzrn en zorlu pratigi ile bir ulusa can ve kan vermenin, insanhgtn sorunlarrna g6z0m guc0 olmantn, insanltkla

tozlu saytalarrna g6mulmek 0zereyken, b0t0n imkan ve olanaksrzh$a, d0gmanrn barbarh$rna, velasrzlrklara ra$men

adr olmugtur. Sdm0rgeci TC'nin yagadt$t g6k0g, g0z0l0g s0reci partimizin kurulug ytld6-

n0m0 olmugtur. Tarihimizde ilk defa, halkrmrz b0y0k umuda ulagtrken, d0gmanrmrz b0y0k umutsuzluk igine d0qm0gt0r. Halkrmrztn bu umudunu yagamda gergeklegtirmek, m0cadelenin

gereklerini yerine getirmek, 6nUm0ze ilk defa grkan bu b0y0k frrsatt zalerle taglandrrmak igin, ne kadar yetene$imiz varsa t0m0n0 selerber etmek duru-

munda oldugumuzu biliyoruz. Parti Onderligi'ne, larihimize, ulusumuza ve

lug Cephemize ve devletlegme

yolunda

da, sadece stratejik d0zeyde de$il, m0-

B0y0k bir emek, gaba ve cesaretle olugturdu$unuz PKK, halkrmrz gahstn-

da insanhk d0Emant emperyalizme, T0rk egemenlerinin barbarh$rna, K0rt igbirlikgili$ine b0y0k bir bagkaldrrt, Insanlagma hareketi olarak filizlenip kdk salmrgtrr.

olan ganh OzgurlUk m0cadelemize duydugu sonsuz g0ven, ba$hhk ve kararh-

hkla olUm0ne direnmekle, yekv0cut

maktadrr.

mutluluk ve cogkusunu yagamaktadrr. Hig yoktan bu yrllara nasrl gelindigi herkesge bilinmektedir. Buy0k acrlarla, sayrsrz zorlukl.arla kargrlagrldr; nice bedeller odendi. lgten ve drgtan dayatrlmayan hain komplo, tasfiye ve teslim alma

en b0y0k cevap olacaklrr. Tarih gostermigtir ki, onderlik hattrnrn yaganmadrgr,

gabalan kalmadr. Maddi, manevi, ideolojik-politik her d0zeyde, her alanda ve s0rekli bir yayhm ategine, acrmasrz vah-

savruluqlarrn yagandr$r donemlerde d0gmanrn bizi bitirmeyle kargr kargrya

gi bomb.ardrmanlara tutulduk. Fakat Ulusal Onderimiz Abdullah OCALAN

getirdi$i agrktrr. Tek kazandrrrcr gizginin

dnderlik gizgisi oldugu agrkga ortaya

yoldagrn onderliginde parlimizin, t0m ordu, cephe qahganlanmrzrn ve halktmt-

qrkmrgtrr. Bunun drqrndaki herhangi bir yolun bizi yagatmayaca$r kanrtlanmrg bir gerqektir.

zrn onderlige duydu$u g0ven, davaya ve ideallerimize olan derin baglrhk, Bagkan APO'nun engin gdz0mleme 90c0, inanrlmaz cesareti ve politik 6ng6r0s0 b0t0n bu saldrrr ve belalarr etkisiz ve sonugsuz br rakmaya yetmigtir.

cadelenin t0m ayrrntrh sorunlarrna bile g0nu g0nune, anr anrna bilfiil dnderlik eden, bagrmsrzhga, 6zg0rl0ge, insanca ya$ama giden yolda her zaman 6n0m0z0 aydrnlatan ve en Onemliside bizi halk olarak sava$an ve bu savagrmda bagarryr kesinlegtiren..bir halk gerqekligine ulagtrran Parti Onderli[i'ni PKK'li olmanrn gururuyla selamhyoruz.

sinde bizi bu yagama ulagtrracak ARGK gibi bir ordu ve ERNK gibi bir cepheyle donattrnrz. Bilinen b0t0n geriliklerimize ragmen savagta bagarrnrn yol ve yontemlerini yaratabilecek devrimci militan kigilige ulagmada yine sizin onderliginizde inanrlmaz 6lq0lerde yol aldrk.

nasyonalist onemi daha da artmrg, yeni bir Ekim Devrimi'nin igerigini kazanrr olmugtur. T0m g0glerin sindirilmeye gah-

olarak ulagtr$rmrz takdirde partimiz PKK'nin kurulugunun 16. yrhnrn nihai zafer yrh olacagrndan kugku duymuyoruz. Si-

grldrgr, tasfiye edildi$i bu tarihsel kesitte, partimizin 6nc0lUg0nde devrimimiz bug0n Ekim Devrimi'nin ilk yrllarrnda

zin Onderliginizde ba$rmsrzhk ve ozg0rlOk yolunda zaferle kucaklagmak igin Amed Eyaleti, Parti, Ordu, Cephe gah-

kargrlagtrgr kugatma ve saldrrr cephesini agan bir komplo, lecrit ve kugatma altrna ahnmak istenmesine ra$men ge-

ganlan ve Amed halkr olarak bu tempoya ulagmak yolunda her geyimizi ortaya

M0cadelemizin bug0n ulagmtg oldu$u d0zey, ortaya qtkarmtg oldugu sonuglar, y0zyrllardrr lutsak edilmig yaga-

lerimize ve halkrmrza soz veriyoruz. Soz0m0z0n kanrtr prati$imiz olacaktrr.

Devrimci selam ve saygrlanmzla

mrmrzrn k6lelik zincirlerini paramparga ederek onurlu, 6z90r ve namuslu yaga-

27 Kasrm 1993 Zel6 Kampr'ndaki t0m savaggrlar adrna Zel6 Kamp Y6netimi

mrn kaprlannr sonuna dek bize aqmak-

tadrr. D0gman, b0t0n tarihsel girkinli$i ve barbarh$ryla, bir umuttan 6teye gergekli$e dOn0gen gelece$imizi karart-

mak ve halk olarak bizi tarihin laneti iginde bo{mak igin her t0rl0 igreng y6ntemlere bagvurmugtur. Vurmaya devam etmektedir. Emperyalist patentli 6zel savag y6ntemlerini kural tanrmaz bir bigimde m0cadeleye dayatmaktadrr. Katliam ve te-

rorle, bunun en azgtn bigimleriyle, insanhgrn kirletilmig onurunu kurtarmak iqin aya$a kalkan halkrmrza 6lUm dayatrlmaktadrr. D0gmanrn bununla nereye gitmek istedili herkesin g6rebilece$i bir

koyacak ve mutlaka ulagacagrz. Eyalet org0t0 olarak 6n0m0zde duran g6revlerin ciddiyetini ve kapsamrnr kavnyoruz. Eyaletimizde kendi yetmez-

y0k 0zg0rl0k y0r0yugOm0zu tarihsel b0y0k zaferle taglandrrmaya her za-

liklerimizden 6t0rU gegmigte ve son bir yrlda da partimize hig de haketmedi$i

mankinden daha yetenekli, daha hazrrIkh ve kararhdrr. Partimizin 15. kurulug yrld-6n0m0n0

kayrplar yagatmamrzrn ne anlama geldi$ini, 15. yrld6n0m0 vesilesiyle qok

:ii1ffitiiH tffiiiii

Devrimci selam ve saygrlanmnla

Bug0n partimizin kurulugunun 15.

Antep 6zelTip Cezaevi PKK'li savag esirleri

yrldon0m0.

27 Kasrm 1993

27 Kasrm, tarihte yok olmanrn egigi-

ne getirilen halkrmrzrn,

Bagkan

APO'nun onderli$inde, bilimsel sosyalizmin rqrkh yolunda, 6zg0rl0k temelinde yeniden var oluqunun adr olmugtur. Tarihte halk olarak bizim gibi d0g0r0len, acrmasrz ve vahgi bir s6m0rgeciligi

suna partililer, ordulular ve cepheliler

ligmesini surd0rm0g, atrhm ve kazanmayr daima esas almrgtrr. Partimiz bu temelde 16. yrhnda b0-

bu inang ve baghlrkla UlusalOnderimiz Baqkan APO'nun qahsrnda kutluyoruz.

:iiiirffiii$-

ffiill

Binlerce yrlhk agrr baskr ve s6m0r0 uygulamasr altrnda kimli$i dahil b0t0n insanhk de$erlerini yitiren, ga$rn ender

nun bir parqasr olup aynr amaglrdrr. Bagta Bagkan Apo olmak 0zere, parti-

rimci savagrmryla kargr kargrya oldugumuz bir donemde ytjk0m0z agrr, gdrevlerimiz b0y0k de olsa, iginde bulundu-

Ancak bu gekilde Parti Onderli$imizin soylu gabalarrna,

grkacagrmrza Parti Onderligi'ne, gehit-

mugtur. Partimizin 15. kurulug ytld6n0m0ne denk gelen son saldrrrlar da bu-

n0gt0rece$imize inanryoruz. D0nya gericiliginin b0y0k kargr-dev-

zeni" adr altrnda gerici, emperyalistlerin insanh$a, halklara pranga vurmaya kalkrgtr$r g0n0m0zde, devrimimizin enter-

;ii

son bir yrldaki geligmelerin temeli ol-

niyoruz ve en Onemlisi de m0cadelede kazandrran tazrn arlrk ne oldugunu biliyoruz. Bu inang ve bilingle emir ve lalimatlarrnrza uygun bir y0r0y0g tempo-

mrzrn ve bunun sonuqlarrnrn 0zerine y0r0me ve mahkum etme kararlrhgrnr gOsterip, 6nderlik gerge$ini pratikte ya-

iiiiffifiSfiffi

rak daha b0y0k bir direnigin 6n0 aqrlmrqlrr. Onun iqin de yagadrgrmrz bu

mankinden daha kararhyrz ve her zamankinden daha gok kendimize guve-

ifadesi ve bilegkesi olan Parti Onderligimize, bize PKK gibi bir kurtuluq silahtnt

partimizin 15. kurulug yrld6n0m0n0 kutluyor, gorevlerimize-bu temelde sahip

Daha bir ytl 6nce tOm dOnya gericili-

mize yoneltilen t0m saldrrrlarr da b0y0k bir direniq ve cesaretle gdg0sleyecegi-

yanlarrmrzr, uyugmayan yanlarrmrzr bir kez daha gozden geqirip, gizgi drgrh$r-

27 Kasrm 1993

ci dalgadrr.

Bu m0cadelenin komutanlan, savagqrlarr, 6rg0tg0leri, gahganlarr ve kitlesi olarak; sizden aldr$rmrz g0gle, her za-

zin bulugma noktasr olan ve ulusumuzun iradesinin, yaratrlan t0m de$erlerin

ERNK Avrupa drgUtU

yaya yayrlmasrndan korktuklart devrim-

larla PKK ezilerek teslim ahnmak istendi. Ancak b0y0k deha Baqkan Apo'nun ustahgryla bu saldrrtlar boga gtkarttla-

D0nya gaprnda sosyalist, ilerici, antiemperyalist gug ve yonetimlerin b0y0k olg0de tasfiye edildi$i, "Yeni d0nya d0-

Bu biling ve inanqla; yagayan ve direnen Kurdistan'rn ga$dag tarihi olan

temelinde saldrrrlarrnr ltrmandtrmalarrnrn nedeni, partimiz 0nc0l0g0nde d0n-

$inin ittifakryla gergeklegtirilen saldrrr-

bulaca$rnr biliyoruz. Bu onur g0n0mUzde; b0t0n bir tarihi gegmigimizin ve t0m 6z90r gelecegimi-

Devrimci selam ve saygtlanmzla

son g0nlerde saldrrrlarrnr higbir srnrr tanrmadan yogunlagtr rmrg bulunmaktadrrlar. Hig kugkusuz onca grjc0n ittilakr

san ve halk olarak bize gerqek yagamrn ne oldu$unu 6$rettiniz. Bunun da ote-

Partimizin 15. kurulug yrldon0m0n0

bizi insan yapan emegine cevap vermig olabilir, 27 Kasrm'rn bayram cogkusunu yaqamaya hak kazanabiliriz.

K0rdistan'da insanh$r baqlatan bu egsiz eserden korkanlar, Ozellikle bu

Saygrdeger BaEkanrmrz; birey, in-

b0y0k bir cogkuyla, bir bayram sevinci ve havasryla kucaklayrp selamlarken, 6nderlik gerge$i kargrsrndaki yetmez

yeminiyle sunuyoruz.

Halk olarak tarihin karanhklarrna 96m0lmOg olan kOle ve lanetli gergekligin-

den insanhk camiasrndaki en onurlu

onurlu ve ktvangltyrz.

aya$a kalkmakta, gimdiden 0zg0r gelecegine sahip grkmanrn b0y0k gururunu,

gayrp,_yagataca$rz.

ffiIil$#iiii

de oluqumunun 16. ytltna girdi$imiz bug0nlerde her d6nemden daha g0gl0.

0lkemize ba$hh$rn ancak b6yle anlam

verdi$i igin, g0kran ve ba$hltk duygularrmrzr, partimizi sonuna kadar savunma

:::::*ffitiiH

gine ulagmanrn adr olan PKK'nin, buy0k deha Bagkan Apo'nun 6nc0l0Q0n-

yeniden ya$ama bayramr olarak kutlanmak zorundadrr ve bu cogkuyla kutlan-

mek, 15. yrld6n0m0n0 kutladrgrmrz partimizin, Ulusal Onderimiz Bagkan APO'nun emeklerine, soylu gabalarrna

Amed Eyalet Komitesi

yerini alan, savaqarak zafere do$ru b0y0k adrmlarla y0r0yen bir halk gergekli-

lerinde somutlagan 0zg0rluk tutkusu ve ategi halkrmrzr kucaklayarak 0n0 ahnamaz bir y0r0yuge don0gm0gt0r. Bug0n m0cadele halkrmrzrn iktidar olmasrnr bir gergeklik haline d6n0gt0rm0gse ve

mrg olsak da, her gegen gOn bu mevzilere daha saglam bir bigimde yerleE-

27 Kasrm 1993

ka-

ve yuregi karartrlmrglarrn b0t0n ihanetine ra$men, gehitlerimizin yagam pratik-

nin somul ifadesidir. Ve bundandrr ki; bu soylu qrkrg bir bayram, halk olarak

Devrimci selam ve saygrlanmtzla

derlikli, savaEkan ve kesinlikle y0zyrllar kimligini ilericisi ve gericisiyle b0t0n boyu kaybettifiimiz her geyi yeniden d0nyaya kabul ettiren, bagrmsrzhk ve

halk olarak yeniden var olugumuzu bize kazandrrmrglrr. O g0nden bug0ne beyni

Bugun qok ileride mevziler kazan-

bir kardeglik mukavelesi imzalamantn

6n-

b0y0k bir sava$rmr baglatan Ulusal Onderimiz Bagkan APO, bu k6r tarihe kargr 6zg0rl0k grgl$rmrz PKK'yi yaratarak,

d0Emanr bitirme noktasrna getirmigse bu binlerce gehidimizin ortak emegi ve bu emekle yo$rulan b0t0n katliamlara kargr direnen halkrmrzrn yagam pratigi-

PKK'nin 15. kurulug yrld6n0m0 halkrmrza ve t0m ilerici insanh$a kutlu ol-

durumdu.

ku ile kucaklarken, 6zg0rl0$e olan tutkumuzla yagarken, bizi boylesine katliamlardan gegiren, g0g ettirmeye gahgan, insan olarak yagama hakkrnr eli-

Ozellikle bDtun dunyada sosyalizmden kagrgrn yagandr$r, tek kutuplu em-

qarmakla eg anlamh oldugu bilinciyle onderli$imize sonsuz baghhgrmtzt b0t0n inang ve kararhh$rmrzla vurguluyo-

daha iyi algrhyor ve bundan acr duyuyoruz. Ancak bu acryr 6fkeye, d0gmanrn 0zerine ve yine d6nemin dayattr$r gdrevlerin 0zerine y0r0mede b0y0k bir kararhh$a, azim ve irade g0c0ne d6n0gl0rmeyi yine sizden Ogrendik. Bu azimle talimatlarrnrzr hayata gegirmek yagamrmrzrn biricik amacr olacaktrr, Partimizin 15. kurulug yrlddn0m0 nedeniyle bir kez daha diyoruz ki; binlerce yrl gekilen acrlarrn ardrndan, bagrrndan

mize, yeni bir hamlenin temeline do-

gumuz sava$rn kutsalhgrnr biliyor ve zafer inancryla yagryoruz. Ongord0$0nuz kigilige ulagmanrn zaferin garantisi oldugunun bilinciyle hareket ederek buna ulagmanrn yogun qabasr iginde olacagrz. Kazanma garantimiz olan, PKK'nin savag tazr ve koparma 0slubunun drgrnda higbir geyi tanrmama kararrnda olup, bunun bilinciyle yagamayr esas

ahyoruz. Q0nk0 herhangi bir 6nderlik degil, y0ce insan Bagkan Apo'yu takip ediyor, onun komutasrnda savagryoruz' herhangi bir parlinin de$il, insanhk par-

tisi olan ve zaferden bagka higbir gey tanrmayan PKK'nin saflarrnda yUr0yoruz; herhangi bir halkrn degil, d0nyada kaybolan insanhgr kazanmak igin ayaga kalkan Krlrdistan halktntn savagtmrnr y0r0t0yoruz.

Tarihte ilk kez bu halka ve bizlere lanetli gerqekli$imizi sorugturma, onunla savagma ve yeni temelde olugturma. ins-anlagtrrma frrsatrnr yarattrgr igin Par-

ti Onderligi'ne minnettarrz. Eseri

olan PKK'nin saflarrnda yer almak bizler igin onurdur. Parti Onderligi'nin bizleri yaratan ve dUgmanr kahreden yogun, sabrrIr ve mutlaka kazanan gabalarr kargrsrnda saygryla egiliyoruz.

sizin gibi bir 6nder grkaran halkrmrza ne mutlu! Sizinle yoldag olan ve onderli$iniz altrnda savagan 6zg0rl0k savaggrlarrna ne mutlu! 15. yrld6num0 vesilesiyle ve gergek ba$hhgrn gorevleri ba-

Devrimci selam ve saygrlanmrzla 27 Kasrm 1993

Behdinan Eyalet Karargahr


KURTLERDE irra,NET idris-t Bitlisi

ve

ihanet

4. yizyildakurulan Osmanh Beyli$i Anadolu'dan gok Avrupa'ya yayrlmaya gahgryordu. Tarihinin son d0nemlerini yagayan Bizans imparatorlugu ile yaptrklarr savaglarda dnemli bagarrlar elde ettiler ve guglendiler. 15. yuzyrla dogru Anadolu'nun batr kesimlerindeki zayrl T0rk ve Turkmen beyliklerini kendilerine ba$ladrlar. Devlet sistemlerini sa$lamca oturlan Osmanhlar giderek imparatorluk olmaya y6neldiler. 16. yUzytltn baglarrnda b6lgede ug buyuk devlet egemenlik kavgasrna girdi. lran Sefavi devleti, Suriye'ye kadar yayrlmrg Mrsrr Meml0k devleti ve Anadolu'nun kuguk bir kesimini ve Trakya'yt ele gegirmig Osmanh devleti. KUrdistan bu devletlerin arasrnda bir lampon g0revi gdr0yordu. Fakat K0rt egemen srnrflarr hen0z merkezi bir devlet olugturamadrklartndan beylikler daha gok kendi srnrrlanna en yaktn bu Ug devletten biriyle iligki kuruyorlardr. Ancak bu durum uzun zaman b6yle devam edemezdi. Yaytlmayt en gok isteyen Osmanlrlar K0rdistan'a el atmakta gecikmediler. 16. ytlzyrhn ortalarrnda K0rdistan'rn b0y0k bir bolOmO Osmanlrlartn ege1

emrine girdi.

oglu Yavuz Sultan Selim gegmigti.

"Akkoyunlu hhkhmdan Uzun Hasan'tn 1478 yiltnda, vefail Azerine yerine oglu Yakup Bey (...) hhkhmdar olmugtur. Kaynaklar Bitlisli idris'in bu yeni hAkAmdar zamannda Akkoyunlu saraytna geng yagta intigar eftigini ve ona mingilik, yani saray katipligi vazifesinin verildiSini kaydetmektedir ! (...) Daha 6nce belirttigimiz gibi Akkoyunlulann saraytnda bu vazifeyi daha 6nce Htisameddin Ali yapmaktayd. (Yani ihaneti babadan ogula devam ediyor, bn.) (...)Yakup beyin dllmhnden sonra yerine gegen Sultan .Ristem ve Elvend Bey de, Bitlisli ldris'e aym hArmet ve sayEyt gdstermeye devam etmiglerdir. Onlann zamannda (...) niganalk ve divan katipligi yapmryilr. Brtlisli ldris, Elvend Bey'in $ah lsmail'e 1501 yilnda yenilmesiyle Akkoyunlu devletinin ykilrytna kadar sarayda kalmryttr. Boylece Bitlisli idris 20 yil kadar Akkoyunlulann hizmetinde bulunmugtur. " (Mehmet Bayraktar, Bitlisli ldris, s.5-6). Bdylece hain ldris-i Bitlisi 20 yrl suren ihanet e$itimini tamamlayrp diplomasrnr ahyor: Artrk 6n0 agrlmrgtrr, srra 0lkeyi satmaya gelmigtir. Bir slire bogta gezdikten sonra Osman-

Yavuz Selim Bitlisli tanbul'a d1nmesini para glnderir." (Agy, Hain, "de$erinin"

menlik alanrna girdi.

h'ya kaprlanmaya

lhanet yine bagroldeydi. Harpagoslar soyundan qaplr bir hain Ktlrdistan'r Osmanlr'ya altrn bir tepside sundu. Bu hain ldris-i Bitlisi'ydi. K0rdistan ihanet tarihinde qok k0kl0 bir etkisi olan bu haini yakrndan incelemekte fayda var: ldris-i Bitlisi Osmanlr devletine oylesine b0y0k hizmetler sunmugtur ki, T0rkler onu kendilerinden biri olarak benimsemig ve tarihlerinde ona 6zel bir yer vermiglerdir. Di$er kaynaklar bir yana, rrkqr Dogent Mehmet Bay-

Zamanrn Osmanh Sultanr ll. Beyazrt kendisinisaygr ve h0rmetle kar-

karar verir.

grlamrgtrr. Sultan ll. Beyazrt, Bitlisli ldrisi tanryordu; Akkoyunlu sultanr Yakup Bey, ll. Beyazrt'rn zaferini kutlamak igin 1485 yrhnda ona g6nderdigi mektubu Bitlisli ldris'e yazdrrmrgtr ve ll. Beyazrt, Bitlisli ldris'in bu mektubunu gok be$enmigti. (Hain ne kadar iyi bir ugak olacagrnrn propagandasrnr da yapryor, bn.)

"sultan ll. Beyazt, Bittisti idris'i sarayna alr. (...) Osmanliann (...)

masrnr beklemek igin gidigini epeyce geciktirerek Halep ve $am'da ayak s0rer. Bekledi$i gibi olur ve "de$eri" anlagrlrr: "Yavuz Sultan Selim'in maiyetinde, eskisinden daha itibar gilrhr. Yavuz'a

onun DoSu siyaseti(Biz bunu Krirt politikasr olarak anlayahm, bn.) hakknda dantgmanhk yapar ve ayil zamanda eserler yazmaya devam eder. Hayattntn bu devresinde Bitlisli idris, Osmanh siyasetinde aktit rol oynamaya baglar. llmi ve siyasi hayafi (yani ihaneti,_bn.) daha parlak bi devreye girer. Once Yavuz Sultan Selim ile 1514 yilnda $ah lsmail'e karg aqlan Qaldtran Savay'na kaillfi sultanla birlikte Tebriz'e kadar gider. Hatta sultann o.radan ayrtlmaandan sonra Bitlisli ldris, Tebriz'de bir sire daha kalr ve bolge halkm Osmanh yilnetimine davet igiyle ugragtr. Bu maksatla Tebriz'deki Ulucami'de halka vaaz ve nasihatte bulunur. Hatta savag sonras Tebriz'de kurulan karakol ve gdzlemci kuwetlerinin komutanlryt nt

l0g0n0 96rebiliriz. Dogum yerive yrh kesin olarak bi-

linmiyor, ancak Bitlisli oldu$u ve 1452-57 yrllarr arasrnda dogdugu kabul ediliyor. O d6nemin en g0glu e$i-

tim kurumlarrndan medreselerde.e$itim g6rm0g, oldukga zeki biridir. ldris ihanetgi kigiligini bu agamadan sonra ilmik ilmik 0rm0g ve zamanr geldi$inde K0rt halkrnrn boynuna gegirmigtir. Bu s0reciadrm adrm izleyelim: Akkoyunlu Beyligi, K0rdistan'a duzenlenen fetih hareketleri sonucu kurulmug bir beyliktir. 0nceleri Kurt beylikleriyle ve agiretlerle dostluk iligkileri kuran Akkoyunlu beyleri giderek onlarr kendi egemenlikleri alttna altp ortadan kaldrrmaya bagladrlar. "Gergekten Akkoyunlu devletinin KArtlere egemen olacak gAct) yoktu. Ancak Khrllerin bayndan eksik olmayan aynlk ve bilgisizlik, bunun sonucu olarak da bilik kuramayqlan onlan bu kez de Akkoyunlu egemenligi alfi' na sokmugtu. Sonug; her zamanki gibi yine [)lkenin yabanalar taratmdan iggali ve haltum bitipfikenmek bilmeyen zullmlere uQramaa oluyordu." (M. Emin Zeki, K0rdistan Tarihi, s.77) KUrt egemenlerinin boyun e$mesi

hainleri de gogalttr. lgte bu ddnemde ldris-i Bitlisi Akkoyunlu egemenlerin

sunmugtur." (Agy, s.7)

Haindeki uyum yetene$i gagrrtacak kadar hrzh. Hegt Behigt, yani Sekiz Cennet adh kitabrnda, ll. Beyazrt'a kadar olan sekiz Osmanh padigahrnr, cennet diye nitelendirerek, methiyeler dizmigtir. Ancak bu hizmetin kargrhgr gok ilging olmugtur. "Bitlisli ldris'in kendi itadelerine gdre saraya bagh baz idareciler kendisini gekemediklerinden onlarla araagilmry, yukanda ismini zikrettigimiz eserini hakgz yere tenkit etmiglerdir. Ve onun kargtltg hak ettigi 1nemde kendisine yaptlmamryilr."

t

(Agy, s.7)

ldris takdir edilmemesine 0z0l0yor ve hasta oluyor. Uzun zaman bir k0gede unutuluyor. Osmanlr'nrn memudarr bile bu kadar d0gk0n[i$e kzryorlar, parasrnr vermiyor ve onu periqan ediyorlar. Ama hain yrlmryor. ll.

Beyazrt'rn 0lece$ini anlayrnca 1512'de gekip Mekke'ye gidiyor. Kendini degerli g6stermeye gahgryor. 'tsr'tisli ldris, henAz Mekke'deyken, 1512

yiltnda ll. Beyazt vefat

etmigtir. Aynt tarihte onun yerine Osmanh tahilna

mazdr. idris-i Bitlisi ihanetiyle d0nya tarihinin akrgrna engel olmayr bir srire de olsa bagarmrgtrr, ldris-i Bitlisi babasrndan aldrgr iha-

net mesle$ini, kendisi kadar yetkin olmasa da bilinen tek ogluna gegirmeyi bagarmrgtrr. Oglu Qelebi Mehmel'ten sonraki soyu bilinmemesine ra$men, bugrjn TC devlet katlarrnda ldris-i Bitlisi'ye rahmet okutacak hainlerin bu soyun devamr oldu$undan kugku duyulmamahdrr.

Demdem Kalesi ve ihanet K0rtler 17. y1zyta buy0k b6l0m0 Osmanh'ya, di$er b6l0m0 ise Sefavilere tabi olmug olarak girdi. Hentiz sOm0rge bir duruma getirilememigti. lki devletin de K0rdistan Uzerindeki egemenlik alanlarr de$igkenlik g6steriyordu. Bu de$igkenlik, ara b0lgede kalan K0rt beyliklerini iki taralla igbirli$ine ya da savaqa s0rukl0yordu. Bu ikili durum K0rdistan tarihinde kahramanlrk ve direnig agrsrndan 6rnek gosterilen Demdem Kalesi olayrnr ortaya grkardr. B6lgede kalan Bradost agireti Osmanh zulmUnden gok gekmigti. Bu

menleri yeni statuye uyum sa$layarak, kendi iglerinde otonom bir yapr olugturdular. Bu durum krsmen istikrarh bir geligmeye yol agtr. Q0nkri yaklagrk iki bin yrldrr KUrdistan topraklarr s0rekli bir savag alanr haline getirilmigti. Bu yrizden srk srk daglarda yagamak zorunda kalan K0rtler gehirlere yerle$meye, ticarete ve ilkel larzda sanayiye y6nelmeye bagladrlar. Botan oldukga ileri dUzeye vardr. Botan'rn Onemli bir krsmrnda egemenlik kuran K0rt beylikleri iginde devletlegme yanhsr e$ilimler bagladr. Ahmed0 Xan6 bunu oldukga yetkin bir edebiyatla dile getirdi: 'Olsayd eger bir ittifaktmtz bizim, Hep birlihe birbirimize itaat etseydik, B0t0n Rum, TArk, Arap ve Acemler H epsi ol u rdu bi ze hizm

etkar.

dinide devletide ikmaleder ilmide hikmetide elde ederdik.' (Ahmed6 Xan6, Mem 0 Zn, s. 59) O zaman

K0rt egemen srnrflarr igin yazrlmrg oldukga sert bir elegtiri. Yazarrn beyler larafrnda kabul g6rrip korunmasr

yapmryttr." (Agy, s.9)

ldris bu tarihten sonra ihanetinin boyutunu b0y0tmeye bagladr. iran seferi igin K0rtler'den asker toplama gibi "kUg0k" igleri bir yana brrakrp ttim K0rdistan'r Osmanh'ya teslim etme planrnr hazrrlar. Bundan sonrasrnr yine M. Bayraktar'dan izleyelim: "Bu tarihten itibaren (1516) Diyarbaktr ve Mardin Osmanh topraklanna dahil edildigi gibi, Bitlisli ldris'in Yavuz Selim adna bolgenin KArt ve T\rk beyleriyle.anlagmast hzerine, Bitlis, Urmiye, lmadiye, Cizre, Egil, Hizan, Garzan, Palu, Siirt, Hasan-

, Meyatarkin ve Cezire-i ibn

Omer gibitoplam 25

resmi tarih yazalrytm baglatma d0ginces.inden oldugundan (...) bu. igi Bitlisli ldris'e havale eder. Bitlisli ldris (,..) bu igi otuz ay igerisinde tamamlayarak bir kitap halinde, ki bu eserine Hegt Behigt adtm vererek sultana

s.8) anlagrlmasrndan

hognut olur, ama bunu belli etmemek ve Yavuz Selim'in tahtrnr saglama al-

k_eyf

raktar'rn yazdr$r "Bitlisli ldris" adlt biyografide bile onun ihanetinin brjyrik-

ldris'in tekrar lsister, kendisine

mtntka

sulh yo-

luyla Osmanh idaresine baglanrr. Bu 0st0n bagarila.nndan dolay Yavuz Selim, Bitlisli ldris'i mAkafatlandtnr Kendisine bir ferman gdndererek, Diyarbahr bolgesini kendisine temlik olarak verir, aynca merkezi Diyarbaktr olan ve Yavuz Selim'in 1516 yiltnda yeni ihdas eftigi 'Arap kazaskerliQi' kendisine verilir. Bdylece Bitlisli ldris Osmanhlaftn en blyAk siyasi rltbelerinden kazaskerlik rhtbesiyle taltif edilmig olur. Bununla, GAneydogu Anadolu'nun idaresi kendisine ver/mlgtr."(Agy, s.10) Belki de hainin boylesi zor bulunur. Bu kadar griglu politikalar olugturup tarihteki hiqbir Kiirt egemeninin veya iggalci-somUrgeci devletin tam bir egemenlik kuramadrgr K0rdistan'a egemen olan ldris-i Bitlisi, diizeyi ne kadar yUksek olursa olsun, sonugta bir memuriyet olan kazaskerlik ugruna Krlrdistan'r Osmanh'ya satmr$trr. Bunun soydan gelen, adeta genlere

yerlegmig bir ihanet tutkusundan bagka bir geyle agrklanmasr m0mkrin m0?

Tarihte feodal imparatorluklarrn miadrnr doldurdugu ve yavaq yavag yrkrlmaya bagladrgr bir ddnemde, Osmanhlar'rn bu feodal gerici ylikseliginin ana nedeni Kurdistan'a sahip olmalarrydr. E$er K0rdistan'a sahip olmasalardr, imparalorluk bir yana, gok krsa bir s0re sonra yrkrlmasr kagrnrlmazdr. lgte tam da bu y0zden K0rdistan bir yana, Ortado$u ve hatta t0m d0nya geri kalmrgtrr. QUnk0 Osmanh'nrn K0rdistan'a dayanmadan geligmesinin imkanr yoktu ve 17. y0zyrla varmadan yok olmasr kagrnrl-

yOzden $ii Sefavi devletine yakrnhk gosteriyor, kendisine yagama olanak-

larr agmaya gahgryordu. Sefaviler'in 1 607'lerin bagrnda Azerbaycan'r kendi topraklarrna katmalarr uzerine Bradost agireti lideri Emirhan Yekdest, Sefavi $ahr Abbas'la gor0grip guvenceler ister. $ah Abbas, Yekdest'e gerekli guvenceleri verir ve daha 6nce bir savagta elini kaybeden Emirhan'a altrndan bir el yaptrrrr. Ve onu Mergof, Urmiye ve Axgnof agiretlerini bir araya getirip bir h0k0met kurmak ve Demdem Kalesi'nin yanrna yeni bir kale yaptrrmakla gorevlendirir. Abbas'rn amacr henuz Selavilere boyun e$memig gegitli ba$rmsrz Kurt agiret-

lerini Emirhan Yekdest aracrhgryla kendisine ba$lamak ve Osmanhlar'a kargr gUg dengesi olugturmaktadrr.

Demdem Kalesi'nin bitiminden sonra $ah Abbas, Emirhan'dan aynr dOnemde Osmanlr'ya kargr isyan geligtirip yenilen ve Kuyucu Murat

Paga'nrn katliamrndan kurtulmak igin lran'a kagan Celalilerden 8 bin kadarrnr kendi bdlgesine yerlegtirmesini ister. Emirhan bunu kabul etmeyince savag baglar. Emirhan gok uzun zaman direnir, kale drigUrUlemez, ama ihanet yine devreye girer. lhanetin devreye girmesiyle kale drigurUlrir. (Yazar Jan Dost Demdem Kalesi adh kitaprnda bu ihaneti iglemektedir) lhanetin gergeklegmesinden sonra Yekdest birkag ay daha direndi ama g0c0 yetmedi ve dovilge ddv0ge can verdi. Bu direnigte higbir Krirt esir ahnmamrg, ele gegenlerin t0mrl katledilmigti. Bu direnigte de gdr0ld0$0 gibi e$er Onderlik savagmaya karar verirse Kurt halkr son ferdine kadar onu fedakarca izlemeye hazrrdrr. Ama Yekdestler ne yazrk ki, K0rtlerin kargrsrna pek az grkmrgtrr.

Osnwnhlar diinemi ve ihanet Demdem Kalesi ihanetinden son-

ra Do$u K0rdistan'da egemenligini saglamlagtrran

Sefaviler ile Osmanh-

lar arasrnda 1639 da imzalanan Kasr-r $irin Antlagmasr'yla KUrdistan tarihte ilk defa pargalandr. Kiirt ege-

da onun drig0ncelerine katrldrklarrnrn kanrtr olarak de$erlendirilebilir. Ancak Ahmed6 Xan6'nin elegtiri ve dilekleri Ktirt egemen srnrflarrnr bir araya getirmeye yetmez. Qunk0 Osmanh sultanlarr ldris-i Bitlisi'nin 6$0tlerine harfiyen uyarak K0rtlerin tehlike olmasrnr 6nl0yorlardr. Dikkat edilirse 1639-1790 yrllarr arasrnda KUrdistan'da Osmanh'ya kargr kayda de$er higbir isyan geligmemigtir. Fakat K0rt egemenleri igin bu balayr d6neminin sonuna gelinmigtir.

XlX. y0zyrhn bagrna gelindiginde tarihsel ve toplumsal agrdan yagama s0resini dolduran Osmanh lmparatorlugu yavag yavag tarih sahnesinden gekiliyordu. Fakat Osmanhlar 6ylesine bir gUgt0 ki ani bir yrkrlrgr drinyayr alt[st ederdi. Ve kapitalizmin hen0z bunu kargrlayacak g0cu yoktu, Osmanh'nrn bu haliyle yagamasr daha gok igine geliyordu. Osmanh da igine dr.i$t000 durumun farkrndaydr ve bundan kurtulmaya gahgryordu. Avrupa'ya uzanan kollarr birer birer kesildi ve iyice Balkanlar'a srkrgtrrrldr. G0neyde ise Mrsrr Osmanh'ya bagkaldrrarak, onun ekonomik candamarrndan birini srkmaya bagladr. Oldukga k6t0 duruma dUgen Osmanhlar

kendi igine d0nmeye bagladr.

Ve

uzun zamandrr kavga grirultO grkartmadan ydnetti$i K0rdistan'a g6ztin0 dikti. Kiirdistan bu "barrg" zamanrnda ekonomi ve politikada geligmigti. Ahmedâ‚Ź Xan6'nin dedigi gibi: "Ad Mirza olan bey Kibakry sade kimyadr Sahte gdnfi billura gevirir Sahte mangtrlan da alttna

()

Pagalan tutuklar esirler gibi Sonra azad eder fakirler gibi"

(Ahmed6 XanO , agy. s. 67) Osmanh hem g0cri ve otoriteyi krr-

mak, hem de zenginlige el koymak amacryla K0rt beyliklerinin otonomilerine son vermek ve sOm0rgecilik politikasrna y6nelmek anlamrna gelen agrr vergiler ve mecburi askerlik kanunlarrnr grkartrp uygulamaya koydu. Elbette Kurtler buna kolayca bo-


yun egmediler. Bir isyan ve ayaklanmalar d6nemi bagladr. XlX. yrjzyrl boyunca s0ren bu isyanlar ttlm0yle bastrrrldr. Qok giigl0 temellerde geligen hareketler bile gogunlukla manlr ordusu kargrsrnda tek bagrna kaldr; b6yle olmasrna ra$men direnme s0rd0r0ldir. Ancak tarihsel hasta-

Os-

Irk olan ihanet, burada da

bagrnr

gore

uzattr. Ashnda objektil duruma Osmanlr, uyuyan bir devi uyandrrmrgtr. K0rtleri bir gegit merkezi devlet kurmaya zorlamrgtr. Ancak onun zayrf noktalarrnr da gok iyi yordu. K0rtlere yalnrzca savagarak

bir

bili-

takm olaylar qkil. $ans, kendisine yardma olmail. Sonunda bu savagt da kaybetti. Kardeginin diQer akrabalanntn bu davranrylan, bagkalanntn gekici sozlerine kapilarak kendisine ve uluslanna ihanet edigleri olmasayd Abdurrahman Paga amadm gergeklegtirecekti." (M.Emin Zeki, K0rdistan Tarihi, s.119) 1830'da yeniden ayaklanan Krjrtler Mir Muhammed Onderliginde Revanduz'da bagrmsrzlrk ilan ettiler. 1836'ya kadar sOren bu bagrmsrzhk yine ihanet y0zrlnden yenildi. Bu kez ihanet daha genig bir gevreden geldi.

de etti-

reket onu epeyce zaytflattt. Yine normal geliqme gizgisini devam rebilme gtic0ne sahipken, ihanetin darbesinien yaktndan "Bu strada Osmanhlar yeni ler hazrladilar. Eskisinden daha bAyhk ghgler Osman Paga yonetiminde yola gktilar. lki ordu Urmiye yaknlannda savaga baglad. Savag shrerken Bedirxan'a Cizre merkezinin gal edildigi Bedirxan Bey.Urmiye'ye hareket ederken yegeni lzzettin $efi her olasahga karg geride btrakmryil. Arkadan gelebilecek glglere kary tedbir olaraktutmu$tu. Nevarkibugokg0vendigi akrabas Osmanhlar tarafndan aldatildt. Ustaca entrika garklan Babnli'nin yaranna donmeye d. Yezdan lzzettin $er kendisine bagh bt)thn ghglerle Osmanh ordusuna katildt. Boylece Osmanh ordulan

yedi.

bilik-

ig-

haberigeldi.

hanesiyle rehin ahnryordu. Agiretleri M. $0kr0 Sekban bunlarrn en tipiklebirbirine diigurmek igin rutbe, mevki ridir. Hatta Ziya G0kalp igi 6yle ileri

ve para rrjgvet olarak kullanrhyordu. gotrjrmugtrlr ki, b0tun Kurtlerin T0rk Sadece K0rtler'den olugan ve gok oldugunu bile ileri s0rmriq, Krlrdisamagh kullanrlan Hamidiye Alaylarr denilen askeri birimler olugturuluyordu. Padigah muhafrzh$rndan, isyan bastrrmaya, katliam ve soykrrrm gulamalarrna kadar her t0rltl ig bunlara yaptrrrhyordu. Agiret reislerinin gocuklarrnrn e$itildi$i Agiret Mektepleri'nde gelece$in Kurt egemen srnrfr yetigtiriliyordu. Ve temel amaq manhyr benimsemig bir Kurl aydrn bakasr yaratmaktr. Din olgusu bu nemin en srk kullanrlan olgusu oldu. Krjrt geyhleri satrn ahndr ve Kurt

uy-

Ostad6-

krnr uyugturmakta

bagla-

Cizre lzerine yiruyerek Bedirxan Bey'in bagkentini iggal ettiler." (agy,

s.126)

Bedinan Bey bir s0re

direndikten

sonra Eruh Kalesi'nde qarprgrrken gehit

drjgtrj.

"Osmanh ht)klmefi, bu bagant lzerine ordusundaki kumandanlara boyun e$dirmenin mrlmkrln olmadrgrnr biliyordu.

Vne

Kurdistan'r savag-

la ele gegiremeyece$ini, bu konuda ldris-i Bitlisi'ye gok gey borglu oldugunu biliyordu. Bu yOntem; once b0lmek, ardrndan pargalamak, daha sonra da kendi istedi$i gibi bir araya getirip yonetmekti. Artrk klasiklegen bu politika yine sahneye konuldu.

XlX. y iizyil hareketleri ve

ihanet

K0rtleri bdlmek gok kolay, birlegtirmek ise gok zordur. K0rtlerle savagan her grig, bu y0ntemi krsa zamanda ogrenip uyguluyordu. Osmanh gibi bir devlet ise entrika gevirmek ve halklarr birbirine krrdrrmakta gerqek bir ustaydr. Bu konuda Araplartn ve Bizans'rn zengin mirasrnr devralmrgtr. Sadece savagtrgr grjglere kargt degil kendi igindeki iktidar kavgalarrnda

da 400 yrldrr bu y0ntemi uygulayan ve bagarrlr sonuglar alan Osmanlt igin Krjrt isyanlarrnr bastrrmak gocuk Ornegin bir agiret isyan

oyuncagrydr.

etme egilimi mi tagryor, hemen komplo, r0gvet, rlitbe, mevki vb. birgok y6ntemle onun kargtstndaki bir agireti ona saldrrtryor ve iyice g0gten d0gunce de araya girip onlart uzlagttnyor ve kendi y6netimini dayatryordu. Krlrdistan'da yaygrn bir r0gvet agt olugturan Osmanhlar, ayaklanmalar ne kadar btiyuk olursa olsun bastrrmakta zorluk qekmiyorlardr.

Osmanh'nrn oturtmak istedigi yeni sisteme kargr geligtirilen ayaklanma ve isyanlardan en belli bagltlartndan olan Baban, Revanduz, Bedirxanltlar, Yezdan $er ayaklanmalarr da ihanet yuz0nden yenilmiglerdir. Baban agiretinin Abdurrahman Paga onderli$inde 1 806'da geligtirip 1809'a kadar surdrird0gu ayaklanmanrn akrbeti hakkrnda tarihqi M.Emin Zeki gunlarr

"Abdurrahman

yaayot: P aga' n

n politikaya

kary 6zel bir egilimi varil. Ancak ulusal bilinci bunun gok ilzerindeydi. Sirekli olarak baEmstz bir htikt)met kurma istek ve gabas igindeydi. Qegitli defalar Osmanhlara kary gtktt. lki kez Baziyan ydresinde Bagdat valisiyle baEmazhk igin savaga tutugtu. Fakat ne yazk ki her iki seterde de kardegi Halit Paga kendisine ihanet ederek Bagdat valisiyle igbirligi yapil. Sonugta Abdurrahman Paga yenildi.

Bagdat valisi oldugu stralarda Kuf-

ri dolaylannda yine bu uQurda olan savag, Abdurrahman Paga kazanmak Lzereydl Fakat son anlarda bir-

Din adamlar ndan, "Meh met ..P aga' ntn askeridAzeni gok iyiydi. Ozelikle daQhk bdlgede oldugu igin ovadaki Osmanh ordusuna gore daha avantajh durumdaydr. Buna ragmen bangt kabul etti. Qunkl K1rdistan'da 0n yapm$ geyhlerden birisi ve yardakqlan camilerde vaazlar vererek: lslam dininde halifeye kary gkmak, Allaha ve peygambere kary gkmakilr. Halifenin askeri ile garprymak dinden 9kmakfir bigiminde propagandaya baglamrylard. Bunun lzerine Khrt liderler Regit Paga'ntn saflanna geQme,

Mehmet Paga'yt terk etme egilimi gostermeye bagladrlar. Bu da yetmezmig gibi, Mehmet Paga'nn ken-

disine gok saygt g1sterdiSi Hatti Efendi onu halifeye kary gelmekten vazgegirmek igin etki etmeye, hatta dienmeye baglad. Bu durum kargr stnda Mehmet Paga Hatti Etendi ile birlikte Regit Paga'ya gitti ve halifeye baghhrtm bildirdi. Mehmet Paga karargaha gelirken Allah'a isyandan korkan pekgok kiginin kendisinden once Osmanh saflanna yetigmig old u kl an m gO rd ti. " (49y.s.1 21 - 1 22) Belki de politik bir manevra yaprp zaman kazanmak isteyen Mir Muhammed Osmanlr'nrn tuzagrna dugt0. Regit Paga onu yakalayarak lstanbul'a g6nderdi. Osmanlr ona idam lermanr grkardr. Ve karar Sivas veya Trabzon'da uygulandr. Bu yenilgiden de 9610ldu$u gibi lslamiyet Krirdistan'da bir Truva Atr rolun0 oynamayr surdtir0yor. iran srnrrrndan Hasankeyf'e kadar olan bir bOlgede egemenlik kuran ve oldukga saglam ekonomik ve politik temellere dayanan Mir Muhammed e$er biraz daha dayanabilse ve o dOnemin en grlglu Krjrt beylerinden olan Bedirxan Bey'in deste$ini saglayabilseydi, bu hain ve algaklarrn komplolarrnr boga grkarabilirdi. Uzerinde hareket etti$i toplumsal yaprnrn giderek ga$dag kapitalizmi geligtirecek o$elere sahip olmasr itibariyle merkezi bir devleti grjgl0 temellerde orgUtlemesi muhtemel olan Mir Muhammed'in hareketinin yenilgiye u$ramasrna ragmen altr yrl sonra aynr temeller rlzerinde hareket eden Bedirxan Bey, oldukqa genig bir destek saglayarak 1842'de bafirmsrzhgrnr ilan etti. Qok krsa stirede Van, Revanduz, Musul, Urmiye, Diyarbakrr, Virangehir, Siverek, Siirt'e uzanan bir alan lizerinde egemenlik kurdu ve para bastrrdr. B6ylesine bagarrh bir geligme igindeyken Osmanhlar ve Batrh kapitalist ulkeler tarafrndan krgkrrtrlan Hrristiyan Nasturlisin baqkaldrrrsrnr baslrrdr. Ancak bu ha-

.

daEttlmak Azere 'Klrdistan Zafer Madalyast' basfi rd." (agy. s. 26) Yezdan $er ihanetinin ddrilu ola1

rak Osmanh adrna Botan'rn sorumlulu$una getirildi. Ancak bu od0l birkag yrl sonra geri ahnrnca bu kez kendisi Osmanhya bagkaldrrdr. Kaybettigi 6d0l0n0 geri alabilmek umuduyla baglattr$r isyan qok gidetli bir gekilde bastrrrldr. XlX. yrlzyrhn son briy0k K0rt ayak-

lanmasr $eyh Ubeydullah dnderliginde geliqen, ama K0rdistan'a ilgili butrin biiyr,ik devletlerin elbirligiyle ve K0rtler'den de igbirlikqi ve hainlerle birlikte bastrrrlan hareket oldu. Ancak XlX. yuzyrla iligkin verilen orneklere bakrlarak isyan ve ayaklanmalarrn srnrrh sayrda oldugu drigun0lmemelidir. $u rahathkla sdylenebilir ki, XlX. yuzyrl boyunca ayaklanmasrz ve isyansrz

rlst liste beg yrl bulmak imkansrzdrr. K0rt halkr kendisine yonelen Osmanlr zorbah$rna kargr hig kesilmeyen bir direnme g0stermig ve bu yrizden 20. yrizyrla diger birgok halktan farkh olarak yorgun-argrn ve gok kan kaybetmig olarak girmigtir. Ancak halk buna ra$men direnmeye hazrrdrr. Dogru bir dnderlikle ga$la bulugmasr, tarihe girmesi imkansrz degildir.

20. yiizyilda halk hareketleri ve ihanet 20. yizyta girildiginde K0rt egemen srnrflarrnrn agrrlrklr bir b6l0m[1 ihanet batagrna batmrg durumdaydr. lliklerine kadar bir korkuyu yagryordu. Sefil ve algakga bir yagam surd0rmeye gahgryor, 0nrine atrlan kimi artrklarla yetiniyor. hatta bunlar igin bile yalvarryordu. Ozellikle l. AMrilhamit'in uyguladrgr y6ntemlerle bu durum iyice belirgin hale geldi. 19. yOzyrla kadar Osmanlr egemenlik siyasetinde asimilasyon veya Osmanlrlagtrrma gibi Ogeler kullanrhyordu. lmparatorluk siyaseti izleniyor, halklarrn kimliklerine ve ig yaprlarrna fazla dokunulmuyor, vergi ve savag zamanrnda belirli sayrda asker ahnryor, drg siyaset de bagrmhhk esasrna dayanryordu. 19. yrjzyrlda bu siyaset de$igim gostererek katrlagmaya bagladr. $eyh Ubeydullah Ayaklanmasr'nrn baslrrrlmasrndan sonra bagrnr Abdulhamit'in qektigi Osmanhlagtr rma siyaseti bagladr. Bunun iginde KUrt direnmesini yok edecek her y6ntem vardr. Rehin alma, gantaj, rrigvet, asimilasyon, din, askere. alma, okullar vb. ig ige kullanrldr. Orne$in, isyan e$ilimi gosteren agiret reislerinin gocuklarr, Agiret Mektepleri denilen asimilasyon yuvalarrnda okutulmak baI

halkullanrldrlar.

tan'rn bugrjnkli durumunun en b0y0k sorumlusu kemalist ideolojinin fikir babahgrnr yapmt$ttr. Bunlarrn b0y0k bdl0mri uzun zaman Avrupa'da kalmrqtrr. Kaldrklarr d6nem iginde Avrupa'yr kasrp kavuran sosyalizm akrmrnrn etkilemedi$i kesim yok gibidir. Ozellikle de, ezilen ulus aydrnlarrnrn gevresinde pervane oldugu marksizm varken, Kurt aydrnlarrnrn kimliklerine bile yabancrlagmalarrnr ihanetten bagka bir kavramla agrklamak mumkun degildir. Politika yaptrgrnr sanan Seyyit Ab-

Ttlm bu ydntemlerin uygulanma- dulkadir kiqili$inde ortaya grkan tip

srndan 30-40 yrl sonra K0rt egemen ise gok ilging bir yagam qizgisinden srnrflarrnrn yaprsr iyice degigti. Drln- sonra kemalizmin idam sephasrnr yada d0zenler yrkrp dlizenler kuran boylamaktan kurtulamamrgtrr. Bu tive b0yuk bir tarihsel altrjst olug anla- pin yagamrnr aktarmakta yarar vardrr. mrna gelen 1. Emperyalist Paylagrm '1851'de $eyh Ubeydullah'n en Savagr'nrn baglangrcrnda Krirt ege- khgilk ojlu olarak dogmugtur. $eyh men srnrllarr gok zavalh bir duruma Ubeydullah Ayaklanmast'nda 50.000 kigilik KArt ordusunun bir koluna kudug0r0lm0glerdi. Hatta oylesine valh durumdaydrlar ki, Osmanlr mandanlk etmigtir. Ayaklanmantn mOne kargr direnen halkr bile 6ncelik- basilnlmastndan sonra babaayla btrle kendileri kanla bastrrryordu. Hami- likte Mekke'ye slrgln gdnderildi. diye Alaylarr di$er iglerden gok 6zel$eyh Ubeydullah'tn oradan kagtp likle Krlrt ve Ermeni halk direniglerini tekrar ayaklanma g*armak istedigi bastrrmak ve kana bo$makla meggul srada 8.000 kigilik KAft savagq ghglerinin bayndaydr. Ayaklanma gkanolmuglardrr. lamad ve babaayla tekrar Mekke'ye Kiirt ay ilkel-milliy etEW sArgln gitti. Babaantn 6lt)m0 hzgrine bu kez lstanbul'a gitti. Bir st)re lttihat ve ihanet ve Terakki ile iligki kurdu. Ancak bir Bu dOnemde ortaya grkan K0rt aysAre sonra Abdtilhamit'e komplo dAdrnlan ise daha sefil bir durumdaydrzenlemek suglamaayla yeniden sin gAne gdnderildi. 1908'de ll. Megrutilar. ihanet batagrna bo$azlarrna kayet'in ilantyla slrgt)nden ddnd1 ve dar batmrglardr. Halka dayanmak, halkrn direnigini org0tlemek akrllarrOsmanh Senatosu'na, yani Meclis-i nrn ucuna bile gelmiyordu. KendileriAyan'a segildi. Dernekler kurdu, gani yagatmak iEin krrk takla atryor, o zete ve dergiler gtkard. lttihat ve efendinin kaprsrndan bu efendinin Terakki'yle geligkiye d09tt). Sonra uzkaprsrna kogturup duruyorlardr. lagil ve devlet kademelerinde yer alOsmanh lmparatorlu$u 1. Emperd. $ura-i Devlet Reisiligiyani D.angyalist Paylagrm Savagr Oncesinde srtay bagkanlryr yapil. Osmanh lmpafrrr triketmig ve gok nazik dengeler ratorlu$u'nun ykilmaandan sonra, rizerinde durmaya galrgrrken, once Thrklerle yagam.ak istediklerini 1908'de askeri-sivil brirokratlar tarasoyledi, daha sonra lngilizlerle iligki geligtirerek K\rdistan igin vaat edifrndan bir darbe drizenlendi ve ll. Ablenlerin, yani otonom veya baQmaz dtllhamit tahtan indirilip ll. Megrutiyet ilan edildi. Darbeyi lttihat ve Terakki bir devletin kurulmagm istedi. Koggiri Ayaklanmast'na ad kangil. Bundan d[izenlemigti. Bu partinin amacr Osmanlr lmparalorlulu'nu yeniden 6rdolay kemalistlerle aras bozuldu ve gUtleyip kapitalist-emperyalist bir lerneQi kapailldr. 1925leki $eyh Sait devlet haline getirmekti. Qegitli 96lsyant'ntn baglamaandan hemen r0g, anlayrg ve egilimler ile qegitli milsonra 25 May1s 1925'te Diyarbafulda liyetlerden kigileri iginde barrndrrryor idam edildi." (lsmail G6ldag, K0rt Teolsa da, asrl amag buydu. Kurt aydrnaliCemiyeti) larr, olugan bu durumdan kendilerini Seyit Abdulkadir kendi halk gerEeyagatmak iqin yararlanmaya gahgtr$ine yabancrlaqmrq ve bunun 0d0lu lar. Ancak lttihat ve Terakki'nin drgrna olarak da kemalist 96zudOnm0gl0gUn atrldrlar. Halbuki, kuruluqundan beri kanh pengesinde sefil bir yaratrk gibi parti iginde yer almrg, militanlrk yapoldUrtjlmUgtrjr. Bagrmsrz bir K0rdismrglardr. Bunun rizerine yeni 619rjtler tan igin silaha sarrlma noktasrndan "Sugsuzum, canrmr ba$rglayrn" nokkurmayr denediler. Orne$in kuruculutasrna gelmigtir. Kendini var etmek $unu Seyyit Abdulkadir ve Emin Ali Bedirxan'rn yaptrgr K0rt Teali ve Teigin briy0k katliamlara u$ramayr gOze avvun Cemiyeti'nin amacrnr ismail alan, yrjzyrllarca da$larda, ma$ara Hakkr gdyle agrkhyor: kovuklarrnda, yoksulluk iginde yaga"Doju illerine muktedir ve namusmayr, kendisine "haydi y0r0" diyen lu valiler atanmas, birkag anayolyaher onderin arkasrndan kaygrsrzca pmt, adaletin iyibir gekilde uygulan- yur0yen K0rt halkrnr unutan bir Kurt. max igin mahkemelerin yeniden ele sefil, hatta hain diye nitelenmek zoahnmas... rundadrr. Bu dOnemin 0nl0 hainlerinden biri geyden Bu temiz kavim her 6nce de Mehmet $ukrrj Sekban'drr 1881'de islam'dr. Ergani'de do$du. Liseye kadar KurOndan sonra MilslAmanlann vardistan'da e$itim g6rdrj. Daha sonra hk nedeni ve d1nya mutlulujunun lstanbul'a gitti. Lise ve askeri tibbryeyi bitirip, yOzbagr rUtbesiyle mezun baglanEa olan megrutiyet yonetimi gergevesi iginde katkstz bir Osmanholdu. Donemin Kurtgii d0gOnceleriyle dtr, sonraki derecede Khrt'fir." (Klrl tanrgrp, onun ategli bir savunucusu Teawrln Terakki gazetesi, 15 Arahk ve militanr oldu. Kurulmug britUn der1908, Kaynak: Alpay Kabacah) neklerde laaliyet gdsterdi, yazlar yazdr. Ozellikle bu derneklerin KrirKendilerini var eden koskoca bir halk igin istedikleri sefalet bile ne dislan'daki gubelerinin 6190tlenmedenli ihanet iginde olduklarrnr g6stersinde etkin oldu. 1919'da Bagdat'a gitti. Cemiyet-i Akvam'a (Birlegmig meye yetiyor. Ustelik srkrgtrklarrnda brrakalrm partilerini, derneklerini, gaMilletler) Kurtler konusunda yaptr$r zetelerini, kimliklerini bile reddeden dayatmalarla unlri olan M. $0kru bir konuma diigmiiglerdi. Ziya GoSekban, 1939'da Tiirkiye'ye dond0 kalp, lshak Sukuti, Abdullah Cevdet, ve ikinci bi Ziya Gokalp oldu. Zrnar

zazul-

hn

()


Silopi, '$rjkni (...) sonradan iltica etti-

gi Bagdat'da af edilerek istanbul'a donmek igin Tilrklerin hoguna gitsin diye, Kirtlerin imhilalini (eritilmesini) istiyof' (Agy. s 24) diyor. Kendi adryla 1933 yrhnda Fransrzca olarak yazdrgr K0rt sorunu kitabrnda; Ktjrt milli hareketini savunmadr$rnr, onaylamadr$rnr ifade etmektedir. Bu kitabrn yayrnlanmasrndan sonraki tarihlerde artrk bir kemalist Trjrkgrj olarak resmi g6r0ge hizmet etmeye baglayacaktr. $rjkrrj Sekban, duramryor, daha qok kusmak istiyor: "...8u iki halktn, iktisadi tenashd, rk ve din birligi, milgterek khftir gibi, gegitli siyasi ve milli birlik faktdrleri olaytnda, gok kuvvetli, kudretli bir faktorleri daha vardtr: Bu, gazinin yAksek gahsiyetidir. Gergekten devlet idaresinin en ytiksek idaresinde Gazi M. Kemal gibibir lidere sahip olmak bir millet igin bir saadet, bir hazinedir. Onun Thrkiye'de gergeklegtirdigi reformun vusailm hig kimse inkar edemez. Bu, onun igin asla solmayacak, zamanla da vusatinden hig kaybel meyecektir." (Agy. s. 24)

Kiirtler, Lozan, $eyh Sait ve

ihanet

Koggiri Katliamr'ndan sonra, Krirt-

leri iyice denetime alan kemalistler 1

923'te Lozan'r imzalayrp cumhuriye-

ti ilan ettiler. Lozan, Kurdistan'rn kalbine saplanan bir hanqer oldu. Lozan dncesinin son on yrh drinyanrn altrist oldu$u, b[iyiik insan kryrmlarrnrn yagandr!r, iki b0y0k imparatorlugun yrkrldr$r, birinin altrndan d0nyada ilk kez sosyalist bir devrimin grktr$r, Ortado$u'nun bu kez de Batrlr emperyalist devletlerin grkar dalagmalarrnrn odaQr oldugu bir donemdir. Bu donemi en canh ya-

gayanlardan biri de Kurdistan oldu. Yuz yrldrr s0rdUrdUgu ve hep yenildigi bagrmsrzlagma gabalarrnrn ristune kara bir perde qekildigi anda, perde-

Trjrk gergeginin igine koyarken, geg de olsa aldatrldrklarrnr farkeden bazt gafil onderlikler ise halkrn kabaran isyan dalgasrnrn rizerine oturmaya qahgtrlar. Ortada ne saglam bir ideoloji, ne ga$dag bir Org0tlenme ve ne de kendini kabul. ettirmig gtlg[i bir 6nderlik vardr. Onderlige soyunanlarrn hemen hepsi Osmanh karavanasrna kagrk sallamrg, onun krhcrnr gekmig, ga$drgr ideolojilerle kafalarr bulanmrg birtakrm gafillerdi ve Eogunlugunun istekleri kemalist diktatdrl0kten birkag krnntr koparmaktr. Hatta halkrn yogun dfkesini bile son ana kadar frenlemeye gahgrrlar. Kemalistlerden kopmamaya gahqan bu gafiller TC adrna

1924'de Nasturi Ayaklanmasr'nr baslrrmaya giderler. Lozan, K0rdistan'rtarihte ilk kez bu kadar bol0p pargalarken, TBMM'de yer alan K0rt temsilciler Lozan muzafferi ln6nu'yu ayakta alkrglayacak kadar ihanet igine girmiglerdi. Ulke dorde bolOnmrjg, zenginlikler talan edilecekmig, halk 6fke ve isyan iqindeymig bunlarrn umurunda bile degildi. Tum bunlar, higbir gizlilige gerek duyulmadan agrk agrk konferanslarda gergekleqtirilirken itiraz eden bile grkmamrgtrr. 1 925'e gelindiginde Kurdistan dorde ayrrlmrg ve Krlrtler en k0g0k bir krrrntr bile alamamrg, Osmanh d6neminden bile kdt0 bir duruma d0gmuglerdi. Bu duruma kargr ilk tepki TC dlizeninde kendilerine yer bulamayan, ya da bulmakta geg kalan kesimlerden geldi. Onderligini Hamidiye Alaylarr Baqkomutanr Cibranh Halit Paqa, yine eski Bitlis milletuekili Yusul Ziya ile Osmanh biirokrasisinin onde gelenlerinden $erif Paga, iligkisi kanrllanmrg olmasa da Osmanlr Danrgtay Bagkanr Seyit Abdulkadir ile Hamidiye Alaylarr'nda gdrev yapmrg komutanlar ve Osmanhya bilrokrathk yapmrg K0rtler olugturuyordu. Daha sonra K0rdistan'da bUyrlk nt)fuza sahip, oldukga g0gl0 bir gevresi ve baglantrlarr olan $eyh Sait ve aile-

nin ucu biraz aralandr. D6nem d0nya duzenini oturlma d6nemiydi. Ve oturan taglar oldukga saglam orrllmeye

si de bu harekete katrldr. Varhgr belgelere dayandrrrlamayan ama, kuruldu$u ve faaliyet yrir0ttii$0 herkesEe

gahgrhyordu.

kabul edilen Azadi isimli bir

lgte K0rtler, bu tarihsel anrn farkr-

na varmrglardr. Fakat yer bulmak igin, guq sahibi olmak iqinse dogru 6nderlik ve politikalarr Uretmek gerekliydi. Bunlarrn higbiri Kurtler'de yoktu. Her qey qok hrzh geliqiyordu ama, K0rt onderlikler bu hrza ayak uyduramryorlardr. Do$ru bir halk 6nderliginin srqrama yapmasrnrn kogullarr ise iyice daralmrgtr. Can telagrna d0gen egemen srnrf, can havliyle srgrnacak, sarrlacak bir dal arryordu. Bir krsmr emperyalist efendilerden yardrm dilenirken. bir krsmr yalan oldugunu, kandrrrldrklarrnr bilmelerine ra$men T0rk dnderliginin gatrsr altrna girdi. K0rtlerin bu aciz durumunu T0rk onderliQi yavag yavag ihanete Eekmeye bagladr. 1923'e gelindiginde TUrkler cumhuriyeti ilan edip kendi yerlerini d0nyaya kabul ettirirken, K0rtleri g6rmezlikten geldiler. Vaat ettikleri en k0q0k bir geyi bile yerine getirmediler. Bilerek ve isteyerek d0gulen bu tuzakta hainler kendilerini

619rjt

gevresinde bir araya gelen bu 6nderlik, halkrn TC'ye olan Ofkesinden de yararlanarak srnrrlr bir 6rg0tlenme gabasrna girigmig, ancak faaliyetlerinin erken ortaya grkmasr ve Cibranh Halit'le Yusuf Ziya'nrn yakalanrp hapsedilmeleri sonucu oldukga zayilamrgtr. Hareketin dnderligi tek bagrna, daha once hemen hig siyasal deneyi-

mi olmayan oldukga yaglr geyh Sait'in ristune kalmrqtr. Bu yuzden hareketi denetleyip kontrol etmek ve orgutlenmeyi daha genig tabana yaymak zorlagmrgtr.

Onderli$i zayrftr ve henriz devletle arasrnda gok net gizgiler koymamrgtr, amacrnr ve programrnr agrk-segik ilan edememigti. Ve ihanete u$ramas.rnrn kagrnrlmaz olacagr ortadaydr. Onderlik iginde yaganan ihanet sonucu ayaklanma zamanrndan 6nce baglatrlmrgtr. 1 926 Newroz'unda baglamasr Ong6rtjlen ayaklanmanln hazrrlanmasr 1923'0n sonunda baglamrqtr. Qegitli agiretler ve aydrnlarla

961090lm0g, mektuplar yazrlmrg, destek sa$lanmaya Eahgrlmrgtrr, Bu gergevede $eyh Sait Varto agiretlerinden ve Cibran agiretine d0gman olan Hormek agiret liderlerine 4 Ocak 1924 tarihinde bir mektup yazmrgtr. Mektubun igerigi dinsel gergeveli bir ayaklanma gagrrsrydr. $eyh Sait'in amacr ayaklanma dncesinde olabildi$i kadarryla diigmanhklarr geri plana iterek agiret guElerini birlegtirmekti. Ancak Hormek agalarr bu mektubu Ankara'nrn ajanr durumundaki Mehmet $erif Frrat ve Varto Kaymakamr Srrrr'ya bildirmiglerdi. 1 940'da amcasr Halid Bey tarafrndan oldurulen M. $erif Frrat bu durumu 90yle anlatryor: "Bu ytlda gok giddetlenen irtica hareketi, her taraftan sezilmig, takat isyan bolgesinde bulunan idare memurlan Cibranh Halit'in adamlan tarafndan aldaillp keyfiyet yukanlara yazlmamqttr. Bu irtica hareketini ilk once gizlibir mektupla Gazi Mustafa Kemal'e arzeden Varto'daki Hormek agireti aydnlan olmugtur." (M. $erif Frrat, Do$u llleri ve Varto Tarihi, s.127) S0z0 edilen "aydrnla/'ise Hormek aqiret a$alarr ve M. $erif Frrat'rn kendisidir.

Bir bagka ihbarcr ve hain ise eski Genq milletvekili Hamdi'dir. "Cibranlt Halit Bey'in $eyh Sait ve Yusut Ziya ile birlikte bi ayaklanma hazrladklan eski Geng milletvekili Hamdi Bey tarafindan lgigleri BakanhE'na bildirilmigti.

Ham.di Bey Bucak Mt)dhru Tayyip'in'lngilizlerle haberlegtigini' ileri sirmilgfi. Hamdi Bey, Mustafa Kemal Paga'ya ayaklanma haztrlandrytm ilk kez 11 Mayts 1924 tarihinde bildirmigti. Hamdi Bey'in ikinci bagvurusu 8 Haziran 1924 tarihini tagtyordu. Hamdi Bey'in 17 Hazian 1924 ta-

rih ve 5 nolu telgrafinda'Erzurum'da bulunan agiret reisiVartolu Halit Bey, Erzurum milletvekilli Shleyman Necati Bey ve arkadaglanyla anlagarak lngiltere'nin kotl emellerine hizmet ile Van gntnnda ayaklanan ve Kt)rt Simko (diye bilinenl, Bitlis, Mug, Geng gergevesinde bajmstzltk igin gizli gizli haberlegiyorlaf deniliyordu. Geng milletvekiliHamdiBey 13 EyItil 1924 tarihinde I nolu gifreli telgrahnda da'Zaho'da ingiltere'nin destegiyle kurulan KArt cemiyetinden sdz' ediyordu;'(Ugur Mumcu, Oncesi ve Sonrasryla $eyh Sait Ayaklanmasr) Hamdi ihbara ve ihanete doymuyor. Adeta devletin resmi ajanr gibi ayhk raporlar gonderip TC'yi uyarryor. Qabakgur Akprnar kOyunde do!an, Mug'un Kak koyrl n0fusuna kayrtlr 1879 dogumlu Hamdi Yrlmaz 1940 tarihinde 6ld0grl zaman adliye bagkatibiydi.

Ulke ve halk, hain igin gok ucuz satrlrr her zaman.

Yine ilginq bir tip de Qabakgur ilk-

okul 6gretmeni Elazrflr Zeki'dir. Ayaklanma ihbarr yapryor, iftira atryor diye 3 ay hapse mahkum edilip 69retmenlikten atrhyor. Hapishaneden 3 ayrr telgral yazrp M. Kemal'e gdnderiyor. Hapisten grktrktan sonra yurtse-

verlerce 6ld0rril0yor ve cesedi iki g0n 6ld0rrild0g0 yerde kahyor. Bu tOr ihbar ve ihanetlerden dolayr ayaklanma gok onceden haber ahnryor ve adrm adrm kargr tedbirler geligtiriliyor. Tutuklamalar ve takipler genigletiliyor. Ayaklanmanrn hemen dncesinde Cibranh Halit ve Yusuf Ziya tutuklanrp hapsediliyor, $eyh Sait tutuklanmak igin gagrrldrgrnr.anlayrnca ilade vermeye gitmiyor. Ote yandan 619ritlenmenin lstanbul kanadr iqine srzdrrrlan T0rk ajanlar Seyit Abdulkadir'in yakrn adamlarrndan Kor Sadi'yi tehdit, gantaj ve vaatlerle ihanete gekip 6rg0tlemeyi aqr$a grkarryorlar. Devlet trim hazrrhklarrnr tamamlayrnca bir yrl sonrasr iqin plan-

lanan ayaklanmayr komplo ve provokasyonla 13 $ubat 1925'te baglatmaya zorluyor. Durumu tam kavrayamayan $eyh Sait henrlz hazrr de$ilken ayaklanmayr baglatma emrini veriyor. Ayaklanmanrn ilk hedefi Bitlis Cezaevi'nde bulunan Yusuf Ziya ile ranlr Halit'i kurtarmaktrr. Ama durumu larkeden devlet ikisini de kurguna zerek olduruyor. Son umudunun bOylece yok oldu$unu g6ren $eyh

t0rl0 adaletliy1netimine kary yapilan bu saldtny nefretle knryoruz ve bunlann ktsa shrede basilnlp plskuftAleceklerine kuwetle glveniyoruz. Bu nedenle her firfi lekeden annmry olarak cumhuriyet hAkAmetinin emirlerine baQh ve vatan hizmeti yapmaya hazr oldu|umuzu az ederiz." Bu telgraf, Taban kabile reisi Regit, Varazisi kabile reisi, Miran agireti reisi Naif, Devriye kabile reisi Sriley-

Sait garesizce ayaklanmaya devam

man, Pigri kabile.reisi lbrahim, Alet kan kabile reisi lbrahim, Mehmet,

Cibdida

ediyor.

Ayaklanma bagladrktan sonra bagarrh geligmeler kaydeder. Hedeflenen yerlerin biiy0k b6lum0 ele gegirilip ydnetimler kurulur. Ancak ayaklanmaya katrlan agiretlerin bir bdlumrl halka yOnelir ve yagma yaparlar. Bu durum bagaga$r gidigin ilk habercisi olur. Onderlik durumu kontrol edemez ve yagma olaylarr genigler. Bunun 0zerine ayaklanmayr destekleyen halk, deste$ini gekmeye baglar. Turk ordusu ve kimi hain agiretler bundan yararlanarak inisiyatifi ele gegirmeye baglarlar. Yenilginin baglangrcr ise, Diyarbakrr onlerinde baqlar. Elazr$'daki yagma ve talanr 6$renen Diyarbakrr halkrnrn b0yrik bol0m0 ayaklananlarr surlardan igeri sokmaz. Diyarbakrr'a giremeyince 200 bin kigilik TC ordusu ve hain agiret grlgleriyle agrkta qarprgrr ve geri gekilirler.

Ayaklanmanrn gtigsuzhig0nrl daha baglangrqta larkeden bir krsrm agiretler ihanete saparlar. Ankara'ya rist uste telgraflar gekip baghhklarrnr bildirirler. Ve Trirk ordusuyla beraber hareket edeceklerine

soz verirler.

TBMM'ye ilk telgraf Nusaybin'de Heverkiagiret reisi Haco, Mardin milletvekilleri Yakup Kadri, Dervig Abdulrezak ve Abdulgani beyler g6ndermigti. Telgraf goyledi: "Nusaybin CHP Bagkanr Haq Arif Beyzade Kadir Bey'in gosterdigi etkinlikler ile maddi ve manevi yardmlar sonucu olarak namuslanm gkarlan ufiruna satan asilerin basfinlmast igin hareket eden fedakar asker kardeglerime kaillmak Lzere agiretimle beraber bugi)n Diyarbahr Kolordu'nun emriyle hareket ettim. Cumhuriyet hilkt)metinin ezici kuvvetine dayanarak hainlerle son nefese kadar savagacaE

m

t

z

bild iririz. "

TBMM'ye on imzah bir bagka telgraf da Midyat'tan gitmigti. Cembirit agiret reisi Htiseyin, Hasankeyf agiret reisi $eyh Ahmet, Kesuri agiret reisi Gerc0glu Bedrettin, Midyai Belediye reisi Regit, Huvergin agiret reisi Qelebi, Resan agiret reisi Cemll, Mahalmi agiret reisi Halil, Hisar agiret reisi lsmail, lrnas agiret reisi Salih ve lsmail imzah telgraf goyleydi:

"Biz, vatan dugmanlanmtztn kan-

dtrd$t bu lesatgilarrn milletimiz aleyhine yapilklan bu uQursuz hareketi bhfin ulke halk adna suglar ve milletimiz ve cumhuriyet hhk1metinin sevgili yurdumuzun dlgmanlanna kary yapilacak her firll basttrma hareketine bir bAfin olarak malve cantmrzla kaillmaya hazr oldugumuzu bildiririz." Cizre'den giden telgraf da g6yleydi: '$eyh Sait adndaki hainin yardakElan ile Palu ve gevresinde huk(imete kary ayaklandrytm haber aldk. Cumhuriyet huklmetimizin her

Musa Regan kabile reisi Haso, Serbitan kabile reisi Mehmet imzah olarak gdnderildi.

TBMM'ye bir bagka telgraf da Cizre Belediye Bagkanr Abdulselam'dan gelmigti. Telgrafta Cizre halkrnrn h0kumeti destekledigini bildiriyordu : "Ayaklanmantn basilnlmaa igin memleketimiz adtna Allah'a dua ediyoruz. Bu tutumumuz ilqe halhnca sevingle kargilanmryttr. Cumhuriyet askerive halk tarafmdan tel'in olunan gaddarlann yok edilmelerini bekliyoruz." Bu drnekler yorum gerektirmeyecek kadar agrk bir ihanetin belgeleridir. Ayaklanmanrn en bagrndan beri ihanet iqinde olan Hormek ve Loran agiret li-

derleri ayaklanmanrn bastrrrlmasrnda en onemli rol0 oynamrglardrr.

"8.4.1925'te 8. Kolordu da Erzurum'dan harp sahastna hareket etmigti. Bu srada Bitlis havalisindeki bir hsm Khrt agiretlerive Varlo mtntkastndaki Hormek ve Lolan agiret reisleri, Thilerin igfalafi na (aldatmalanna) kapilarak Klrdistan mhcahitlerini arkadan vurmak suretiyle geri g_ekilmeye mecbur btraktlmtglaril. Oteden beri aralanndaki husumete inzimam eden (kaillan) tIm igfalatt yhzlnden, Hormek ve Lolan agiret reisleri bu muharebelerde Cebran (Cibran) ve Hasanan (Hasenen) agiretlerine vurduklan darbe, Khrtluk tarihinde lanetle yadedilecektir.' (M. Nuri Dersimi, Krlrdistan Tarihinde Dersim, s. 178-79) Nuri Dersimi'nin ongdr0s0ne atfen ihanel g0numrizde de lanetle yadedilmektedir.

"Hormek ve Lolan agalannn ihaneti diQer baz hainlere de cesaret vermig ve gizlendikleri deliklerden qkarak ayaklanmann Azerine saldrmry, ellerini Khrt direniggilerinin kanna bailrmrylardtr. Ay akl an m an

t n b agl am as nd an onalil ghn sonra 1nemli merkezlerden Elazg, ayaklanmacilann eline r

geger, yonetim olugturulur, bayrak dikilir.

(...) Kazm Paga emrindeki TArk kuwetleri, Malatya'dan Elaziz'e doQru hlcuma gegerek, Kt)rt kuwetlerinin Diyarbakr ile irtibatlanm kesmeye ve $eyh $erif kuwetlerini Palu istikametine dogru geri gekilmeye

mecbur brakmrylardr. Klrtlerle igbirligi yapmry olan Elaziz egrah bu defa da Thrk kuwetleriyle igbirligi yaparak onlan takip etmiglerdi. Elaziz beylerinin TArklere yardm hareketleri, kendilerini kurtaramamry ve K1rtler maQlup olduktan sonra bu ayan, is.tisnaaz htyanetle itham olunarak lstiklal Mahkemesi'ne sevk olunmuglar ve Elaziz halknn blthn mtinnevverleriyle Bail vilayetlerine s(irllmlglerdl. " (M. Nuri Dersimi, Agy.s. 180-81) QOzulme yenilgiyi, yenilgi gozril-


meyi hrzlandrrrr ve ikisi birlegerek ihanetibuyutOr.

Ayaklanmanrn pratik 0nderlerinden 0ste$men Mihri teslim olarak devlete gok 0nemli bilgiler verir. Bagaga$r gidig baglamtgltr ve ayaklanma Onderli$i b0lgeyi terk etme, teslim olma ve direnmeyi siird0rme gibi segenekleri tartrgmaya baglar. En zor karar anlarrdrr ve hareketin kaderi bu karara ba$lt hale gelmigtir. Bu noktada ihanet en yaktndan bagrnr uzatrr. Kasrm Atag, Hamidiye Alaylart'nda binbagr, $eyh Sait'in bacana$t, Hasananh Halit'in enigtesi, 1925 is-

san 1925" Evet emekli binbagr Kasrm ihanete son noktayr koyuyor. ldam edilmek istenirken gelen bir telgraf ile serbesl brrakrlryor ve kendisine Aydrn-S6ke'de bir giftlik veriliyor.

lhanet gok ucuza satar. Vatanr bir giftli!e satar. Hain Kasrm vatanr, Kurdistan'r Aydrn-Soke'deki bir giftlige sattr.

Zilan Ayaklanmail ve

"BafitmstzKiirdistan huraya

giimiildii"

$eyh Sait Ayaklanmasr onbinlerce

yanrnrn 6nderlerinden.

K0rdun hayatrna, y0zbinlercesinin

Binbagr Kasrm KUrdistan'da bir ayaklanmanrn hazrrlandrglnr bizzat kendisi 1924 Ekim'inde Erzurum'da

malrna-mulkUne, namusuna mal oldu. Geriye yigitlik, direniggilik, 6nder. lik ve ideoloji adrna pek fazla bir gey brrakmadr. Qijnkii bu ayaklanma Kurt egemen srnrflarrnrn s6nerken son defa kuwetle parlayan alevi gibiydi. K0rdistan'da ortaya grkan radikal giz-

M.Kemal'e ihbar ediyor ve ne yaptlmasr gerekti$i hakkrnda fikir veriyordu.

"Bulundugu gevre ve b1lgede bir Khrt baEmstzltg ve TArkiye'den aynlmay amaglayan afumlar olduiunu, bu afumlann halhn ylzde seksenbeginietkiledigini, hhkhmetge bir an once 6nlem alnmas gerektigini, bu 6nlemlerin de 1rnegin merkezde bi ge' zici hrkantn olugturulmastm, agiret reislerinin bailya sArAhebrini, kargt koyanlann 6rnek olacak bigimde gid' detle cezlandtnlmalanm, yoksa bA' yAk bir felaketin gelmekte oldugunu g1zhmle g1rAr gibi oldugumu, sdylediklerimin higbirinin sorugturulmawa bile gerek olmadrytm aynntfu olarak arzetmig ve tegekkir yanftlanm al' mrytm." (Kasrm Atag'tn Aydtn-Soke kaymakamhgrna 9 Arahk 1944 tarihinde verdigi ifadeden) Binbagr Kasrm, ayaklanmantn bagrndan sonuna kadar $eyh Sait'in yanrnda olmug, yenilgi kesinlegince bizzat kendi eliyle $eyh Sait'i yakalayrp TC'ye teslim etmigtir. Bu ihaneti kendisinden aktaraltm : "$eyh'e yetigtim. KOyAn kenanna vard*. Yolun yukartdan gegecegini soyledim.'Agafl caddeden gkalm' dedi. Koyhn igtnden gegtik; yine ses yok. Koyu gegince'teslimden vaz' gegilrtini; bog yere kantm neden heder edecertini' sOyledi. Uzaktaki Abdurrahman Paga KOprAsA' ne gelinceye kadgr cevaplanmla idare ediyordum. Onde 6rg0t beyleri 90 ath ile yhrAyorlard. Bunlar kilprlyl gegtiler. $eyh Sait de gegmek igin afindan indi. Ben de indim. Gegmemesini ve btrakmayacaEm soyledim. Elini goy' le havaya sallayarak koprlye dogruldu. Ben silahmt beylere gevirdim. Birkag sdz slyleyerek ateg ettim. Atege kargilk gelmedi. Qaytn 6b0r yakaanda athnn kararltg da kalmad; kagtilar. $eyh Sait, k1prlyA geg-

tikten sonra akrabalanmdan ikisi 6n0n0 kestiler ve beni gaErdtlar. K1prlyl gegtigim zaman $eyh Sait 0g arkadag ile kayaya arilm dayamry ve elinde mavzer, akrabamdan ikisi de yolun Azerinde silaha davranmry durumda bekliyorlar. Ben $eyh Sait ile karflagilm. Elindeki mavzeri kalbimin Azerine gevirerek'bak' dedi, ben silafu go|s1mden uzaklagttrdm. Oradaki akrabalanmdan ikisi her iki' mizin de silatum almak istedi. $eyh Sait'vermem' dedi. Fakat akrabam gekip

ald.

Figek yatakta ve silah tetikteydi. Meger $eyh Sait, silahtm gogslme uzatt$t zaman arkamdaki biraderim silahtyla $eyh'e nigan almry, ihtimal ki ($eyh Sait)bu nedenle ateg etme' migti. Biz alil, onlar d1rt kigi, hepimiz silahltytz. Varto'ya gitmek igin ne kadar rcrar ettiysem de para etmedi. Sonunda ftrka komutantna tezkere

yazdm: '1 2. Frka

Komutanh$t'na,

$eyh Sait'i Abdurrahman Paga K1prlsl'nde tutukladm. KAglk bir mhfrezenin gdnderilmesini arzederim. Emekli binbay Kasm 15 Ni-

Ozerinde "Milliyetgazetesi,Thrkiyedevletinin Genel- lran ve Sovyetlelin sayesinde, o da kurmay belgelerinde milislerden beg yil boyunca yenilgiye ugrayarak limiyet ve ihanet, ya da 6him sege- bazr kigilerden bahsediliyor. "(...) eldeetfiEbaganybAyAkvek0g0kAQnekleri sunuldu. B6ylece K0rt ege- kuwete 27 Haziran 1930, saat 14.00 n daglan hzerine gizdigi bir mezar tagt men srnrlrnrn brjyrik gogunlu$u stralannda Tutak'tan subay komuta- ve mezar tagna da'BaEmaz Khrdisgatrsr altrnda tan buraya gdmAldl' geklinde yazmg." mda bir jandarma mhfrezesi ile (lhsan Nuri, Agy. s. 135) Fakat radikal gizginin bazr temsil- lislerden Mahmut Bey ve kardegi cileri ayaklanma ve isyanlan k0gtik rahim Aga kuwetleri de katilmrylar- Milliyet'in tespiti bir noktada tamagaplr olarak devam ettirdiler. 1927'de drr.".(Genelkurmay Belgelerinden men hakhydr. Zilan ayaklanmasrnrn bastrrrlmasrndan sonra K0rdistan'da Lubnan'da Xoybun (Ba$rmsrzhk) isim- Kurt lsyanlan, c.2, s. 54, Kaynak inisiyatif tamamen TC'nin eline geEli bir 6rg0t kuruldu. Bu 6rg0t 1930'a "1930'un baglanyd. Ama Agn'ntn migti. Bunun uluslararast kogullartntn kadar gegitli yerlerde k0grik ky daha bitmemigti ki, devlet kuv- olugmasrnr bekleyerek 1930'lar boayaklanma denemelerine girigti. g0gl0 grkrgrnrise 1930'daki3. Agrrve vetleri, Keskoi agiretinin bir koluyla yunca gapr giderek b0yUyen katliam Zilan Ayaklanmasr'nda gergeklegtirdi. birlikte $eyh Abdulkadir'in Lzerine ve buna paralel olarak soyktrtm poliKtjrt egemen srnrflarrnrn kemalistleg- saldrdilar. Bu giddetlisaldtny S?vari tikalarrnr uygulamaya koyuyordu. mesi ve daha Onceden de ayaklan- Alay Komutam Ferhat Bey y1neti- Kurdistan brjyiik bir htzla kan kaybemalara kargr tavrr ahp Ttirk ordusuyla yordu." (General lhsan Nuri'nin anrla- diyordu. Son direnme mevzileri birer birer dugrjyor ve K0rdistan tarihten hareket etmig bazr agiret Onderlikleri- rrndan aktaran Emin Karaca, silinmeye gahgrhyordu. nin Zilan Ayaklanmasr'na kargr Turk Dagr EteklerindekiAteg, s. ordusuyla hareket etti$i bir gergektir. A$rt'da uzun zaman s0ren Zilan

gi darbeyi yedi. Uzlaqmacr-reformist tarmasr sava$rn gidigatr

bitiril-

gizgi Seyit Abd0lkadir gahsrnda di. Geride kalanlara ya tamamen

tes-

Onemli bir rol oynamrgtrr. Yine

TC

toplandr.

gaplr En

.

ve Bu

milb-

ya-

yrnlarr)

Alrr 107)

anlarda TUrk ordusunu imhadan

kur-

K0rdistan'da 18OO'lerden 1880'lere kadar devam eden irili ulakh yUzlerce yaygrn isyan bu d6nemde (1880) kesilmigtir. Artrk K0rdistan'da Ha-

midiye Alaylarr'nrn faaliyetlerini igeren yeni bir d0nem baglamtgttr. 188O'lerden sonra Kurdistan'da otuzun tisttinde Hamidiye Alayt kurulmugtur. Her alayrn emrine binlerce insan verilmigtir. Mutlakiyetten aldtklarr destege ve silahlara guvenen bu hain beylikler, Kurdistan halkrntn daha agrr bir feodal baskr altrna sokulmasr, kUgUk beyliklerin topraklannrn zorla ellerinden ahnmasr ve halk kitleleri uzerinde amansrz bir baskr ve somUrUnun surdUrUlmesi igin mutlakiyet rejimini surekli desteklemiglerdir. Srrtrnr sultana dayayan bu hain Krirt kesimi, bu d6nemde K0rdistan'r kasrp kavurmugtur. K0rdistan'r boydan boya talan etmigtir. Bunlar KUrdistan'da hem kendi aralarrnda, hem de K0rt halkrna kargr bUyUk bir gatr$ma ortamr yaratmrglardrr. Halk yrgrnlarr 1800-1880 yrllarr arasrnda meydana gelen isyanlarda ugradrgr buyuk baskr, krrrm ve sdmuru yetmiyormug gibi, bir de yeniden olugturulan bu hain beyliklerin baskr ve somurus0ne u$ramrg, bu nedenle durumu daha da vahim bir hal almtgttr. Bu durum daha sonra geligen KUrt hareketlerinin zayrflt$t, ctltzlt$t ve guglu bir bigimde geligmemesinin di$er 6nemli maddi nedenlerinden birini olugturmaktadrr. Bu tur bir feodalitenin Kurdistan'a egemen krhnmasr, 19. yuzytltn sonlarrnda imparatorlu$un her tarafrnda ulusal kurtulug hareketleri geligip guglendi$i halde, K0rdistan'da guglu bir hareketin ortaya qtkmamastntn 6nemli bir nedenidir. Mutlakiyet rejimi taraltndan desteklenen ve gucunu bu mutlakiyetten alan b0ylesi bir feodalitenin egemen oldu$u bir ddnemde, Kurdistan'da bir ulusal kurtuluq hareketinin boy vermesi bir yana, eskisinden daha kOtu bir durum ortaya grkmrgtrr. Ozellikle istanbul'da yogunlagan K0rt feodallerinden derlenmig bir igbirlikgi tabakanrn ortaya gtkarrlmasr ve bu tabakanrn surekli gerici amaglar igin kullanrlmasr, Kurdistan'da daha sonraki d6nemlerde hain bir feodalitenin varh$rnr devam ettirmesine ve hain feodallerden olugturulacak olan bir komprador burjuvazinin K0rt ulusuna d0gman nitelikler tagrmasrna yol agmrgtrr. Dikkat edilirse Kurdistan'daki feodallerin ve bunlara dayan larak olu gturulan komprador kesimin ihaneti ashnda Abd0lhamit'in bu politikastna dayanmaktadrr. lstanbul'dan ydnetilip geligtirilen b6ylesi bir feodallegme ve buna ba$h olarak olugturulan bir kompradorlagma, daha sonraki hareketlerini de yakrndan etkileyecektir. Bu tUr feodallegme ve kompradorlagma, bunlarrn garprk ve igbirlikgi karakterlerini daha o d6nemden belirleyecektir. Feodalitenin KUrdistan'da yol aqtrgr maddiyrkrm yetmiyormug gibi, igr

birlikgi feodallerin srnrf olarak Kurdistan'a egemen krhnmalarr, bunlartn ulusal kurtuluggu amaglar yerine igbirlikqi amaglar, ideoloji ve politikalar peginde kogmalarr ve daha sonra emperyalizmin grkarlarr do$rultusunda kullanrlmalarr hep bu d6nemdeki politika sayesinde gergeklegecektir. rhanet temelinde guglendirilen bu feodal guruh ulusal kurtulug igin herhangi bir gaba harcamayacaktrr. Osmanh imparatorlu$u'nun egemenli$i altrnda bulunan di$er halklar 19. yuzyrhn sonlarryla 20. yUzyrhn baglarrnda kendi devletlerini kurmaya y6nelirken, igbirlikgi KUrt feodalleri mutlakiyet rejiminin g0glendirilmesi igin qaba harcamrglardrr. Eger bu dOnemde srnrrh da olsa Ktirt hareketlerinin devrimci bir tarzda geligmesi igin elverigli bir stntl temeli olsaydr, bu srnrla dayah bir Orgutlenmeyle ideolojik ve politik bir faaliyet yUrut0lebilseydi, Osmanh lmparatorlu$u yrkrldrgrnda Krlrdistan sorunu da kugkusuz g6zume do$ru gidecekti. Ama bu stntftn mutlakiyete bagh olarak geligtirdi$i ideoloji ve politika ve bunun Kurdistan'da yol agtr$r yrkrm ve tahribat, inangsrzhk, inkarcrhk ve ihanet 0rUnlerini vermekte gecikmeyecek, imparatorluk yrkrldr$rnda ortaya gtkan kurtulug iqin elverigli ortamdan yararlanma yoluna gitmeyecek, tersine Turk burjuvazisinin bundan yararlanmasrna yardrmcr olacaktrr. E$er daha sonra vUcut bulan T0rk burjuva egemenli$i Kurdistan'da rahat bir bigimde geligmig ve bu egemenlige kargr devrimci bir ideoloji ve politika tarafrndan y6nlendirilen bilingli bir harekete tanrk olunmamr$sa, bunun

g0gl0 ayaklanmair son

buldu.

ii::li:iii:::iiliiiiiiiii:i:iiiiiiiiXi,i,,,ffiff*mn,.:i:::iii:::::::::.::r:i:r::.:.::.:....

en onemli nedeni mutlakiyete bagh olarak olugturulan bu hain feodalitenin igbirlikgi ideolojik ve politik egilimidir. Yine burada gunu da belirtmek gerekir: Ozellikle lstanbul'da yo$unla$an ve KUrdistan ile iliqkileride bulunan bu igbirlikgifeodalite, 20.yizyr hn baqrnda bazr KtirtgtilUk faaliyetlerine ydnelmigtir. Ama bu KurtqulUk faaliyetleri de yine igbirlikgi bir karaktere sahiptir. Butun halklar buyUk eylemler geligtirir, Arabistan'da, Balkanlar'da, Ermenistan'da ve hatta Anadolu'da g0gl0 direnmeler, ideolojik ve politik OrgUtlenmeler iginde bulunurken, KUrt i$birlikQilerinin yaptrklarr gey sadece rejime ba$lt birkag dernek kurmak veya birkag yayrn organr gtkarmak, bu dernekler ve yaytn organlarrnrn etraf rnda toparlanarak bunlarla mutlakiyetin gtkarlartnt uzlagtrrrp sultanrn grkarlarr do$rultusunda igleyen KUrdistan politikastna hizmet etmek olmugtur. Bu dOnemde kayda de$er bir di$er durum da istanbul'da bazr Kurt cemiyetlerinin kurulmasr ve gazetelerin gtkartlmastdrr. Bunlar da yine Abd0lhamit'in Hamidiye Alaylart politikastndan kaynaklanmrg ve Agiret Mektepleri'nde yetigen Kurt beylerinin qocuklanntn elinde geligmigtir. Bu geligmenin uluslagttrtct bir etkisi olmamrg ve bu hareket leodallerden gelme aydrnlann hareketi olmaktan 6teye gidememigtir. Osmanh lmparatorlu$u'nun bu zayrf dOneminde b0tun halklar ulusal kurtulug igin dige dig bir mricadele verirken, bunlar Kurdistan'dan kopuk bir durumda lstanbul'a yerlegmigler ve K0rdistan'a ancak kendi ajanlartnr yollamrglardrr, Feodal srnrfrn yeniden 0rgUtlenmesine baglt olan bu dernekler ve cemiyetler son derece reformist temellerde ve merkezi otoriteyle uzlagarak bazr ulusal haklar elde edebileceklerini sanan, ihtilalci olmayan, bOylesine gekilsiz ve hedelsiz kuruluglardtr. Bizde Kurt milliyetgiliginin tarihi ele altnrp incelenirken, genellikle lstanbul'da kurulan Kiirt Teali Cemiyeti turunden cemiyetlerin kurulug tarihi ve bu dOnemde grkarrlan gegitli dergilerin yaytnlantg tarihleriyle ige baglanmaktadrr. Ama hiqbir zaman bu cemiyetler ve dergilerin dayanmtg olduklarr maddi zemin ile olugtuklarr d6nem 96z 0n0ne getirilmemektedir. incelendigi zaman g6rulecektir ki, istanbul'da olugturulan bu cemiyetler ve dergilerin pek de 6yle devrimci ve ilerici bir nitelikleri yoktur. Bunlar mutlakiyet rejimine hizmet temelinde olugmuglar, daha sonra T0rk burjuvazisinin egemenli$ine baglr kalmrglar ve onunla fazla surtugmeye girmemiglerdir. Bu kesim higbir zaman Ttjrk egemenli$ine ve ulusal baskr sistemine kargr bir direnme hareketinin geligtirilmesine y6nelmemigtir, Kurt milliyetgi hareketinin zayrfhgrnrn en Onemli nedeni budur. Sultan Abd0lhamit'in hem KUrt, hem de Ermeni halktnrn kurtulug mucadelesini engellemek igin meydana getirdi$i yapay KUrt feodalitesi, buna dayah olarak 6rg0tlendirilen Hamidiye Alaylart ve lstanbul'da kurulan agiret okullarrnda tUretilen aydrn tabakast, bu Kurt milliyetqililinin temelini ve tarihsel mirasrnr olugturmaktadrr. B6ylesi bir temelden kaynaklanan Ktirt milliyetgili$i igbirlikgidir ve ulusal hareketin geligmesiyle higbir ilgisi yoktur. Durumu boyle olan Kurt milliyetgili$i daha gok TUrk egemenli$inin K0rdistan'daki uzantrsr durumundadrr. Bu milliyetgilik hem mutlakiyete ve hem de burjuvaziye dayah TUrk egemenli$inin Kurdistan'daki geligmesinin adeta bir ideolojik krhfr haline gelmigtir. Bagka bir deyigle bu her iki egemenlik guglu bir bigimde geligirken, Kurdistan'daki ulusal hareketin gok crhz olmasrnrn nedeni bu srnrf ve tabakalann yapay bir bigimde yeniden orlaya grkarrlmasr ve 6rgtitlendirilerek KUrdistan'daki yaptya egemen krlrnmasrdrr. Sonug olarak, 1880'lerden imparatorlu$un yrkrldrgt 1920'lere kadar Kurdistan'da tamamen igbirlikgilik ve ihanet temelinde yapay bir feodalite olugturulmugtur. Bu feodalite imparatorlugun grkarlarrnrn savunucusu olan bir gug haline getirilmigtir. Baglangrgta olugturulan bu feodaliteden ve Ozellikle onun vurucu gucU olarak kullanrlan Hamidiye Alaylan'ndan Ermeni ulusal hareketinin bastrrrlmasrnda yararlanrlmrg, daha sonra aynr guglerle KUrt ulusal hareketinin boy verip geligmesinin 6nUne gegilmigtir. Bu elverigsiz maddiortamda geligtirilen igbirlikgi dernekler, cemiyetler ve yayrn organlart hareketinin radikallegmesinin 0nune gegilmigtir.

aracr hg ryla K0rt


Partirnizin 15. kurrlug yrldtintirntinde KURTULU$ ORDUSUARGK

KURTARILMI$ KIZIL ALAI{LAR MUJDELIYOR 26 Ekim 1993

I

Gerillalar Bulanrk'rn Hamzag6x k6y0 PTT santralini imha etiler. Gerillalar Bulanrk'rn R0stemgedik kdy0nde 2 kahvehaneyi yakttlar. $emdinli-Yuksekova arasrnda d0gman guglerine atrlan pusuda 3 asker 0ld0ruldti. Gerillalar Hakkari'nin Pirkanis

I I

lediye binasr, ilkokul, ortaokul, telefon santrali, belediyeye ait 2 otobOs ve 1 itfaiye arabasr gerillalar tarafrndan yakrldr. Ayrrca 1 trakt6r, 1 taksi, 2 adet tabanca ve 'l adet kalagnikofa el konuldu. Baskrnda DYP Belediye Bagkanr ve 4 O$retmen gerillalar taraf rndan g6zaltrna ahndr.

I

nikol, 11 adet kalagnikof garjor0, 4000 adet kalagnikof mermisi, 1 adet bruno silahr, 40 adet bruno mermisi ve 1 adet drlrbun gerillalar taraftndan

Gerillalar Erzincan-Erzurum karayolunu keserek Lice'deki katliama misilleme olarak bir grup fagisti halktan ayrrarak cezalandrrdr. Gerillalann Savu/da yola d6gedikleri mayrna garpan 1 araba imha olurken, araba iqinde bulunan DYP Savur llge Bagkanr'nrn kardegi ile

ele geqirildi.

kardeginin egi ve oglu 6ldU.

I

k6yUnde 5 korucuyu g6zaltrna aldtlar. Eylemde koruculara ait 8 adet kalag-

I

I

I

Gerillalarrn Degtan Taburu'na yaptrklarr baskrnda 35 asker 6ld[ruldu. 1 gerilla da gehit d0gt0. Baskrnda 3 adet A-4 silahr, 800 adet A-4 mermisi, 3 adet lav silahr, 4 adet B-7 (Bisifing), 13 adet B-7 roketi, 1 adet B-7 qantasr, 3 adet BKC, 1 adet 100'ltik BKC geridi, 200 adet BKC mermisi, 5 adet MG-3, 1050 adet MG-3 mermisi, 9 adet G-3 silahr, 1 adet G-3 roketi, 16 adet el bombasr, 2 adet gece drirbun0, 2 adet el telsizi, 8 adet srrt qantasr, 9 adet yagmurluk, 4 adet askeri kazak, 4 adet su matarasr, 2 adet saal, 1 adet sa$hk gantasr ve 2 milyon T0rk lirasrna gerillalar tarafindan el konuldu. Gerillalar Bitlis'in Yolalan k6y0nde d0gmanla igbirligi iginde olan 4 O$retmeni cezalandrrdr. Ayrrca 2 ilkokul, 1 ortaokul ve 1 sa$hk oca$r da gerillalar taraf rndan yakrldr. Tatvan'da gerilla saflarrna stzan bir ajan 3 gerillayr katletti. Beyt0ggebap'ta dugman gtlgleriyle gerillalar arasrnda qrkan gatrgmada 10 asker 6ld0ruld0. Ayrrca gatrgmada koruculara ait 10 ev yakldr. Eylemde gerillalar tarafrndan ele gegirilen malzemeler gunlardrr: 1 adet kalagnikof, 4 adet kalagnikof garjorri, 18 adet kalagnikof garjor ktltft, 300 adet kalagnikol mermisi, 1 adet radyo, 1 adet d0rb0n, 3 adet srrt gantasr, 3 adet gadrr, 1 adet su matarasr ve 3 adet palaska.

I

Gerillalarrn Savur yoluna d6ge-

dikleri mayrna qarpan 1 araba ve araba iqerisindeki 3 korucu old0. Gerillalar Bismil'in Bacrtrrka k0y0ndeki ilkokul ve ortaokulu yaktrlar.

I I

Gerillalar Mazrdagr elektrik

santralini imha ettiler. Gerillalarrn Sarrkamrg'rn Derecik k6y0ne dtizenledikleri baskrnda 7 korucu 6ld0r0ldii, 9 korucu da yaralandr. Ayrrca koruculara ait evler de

I

yakrldt.

27 Ekim 1993

I

I

Gerillalar tarafrndan $enkaya'nrn Gulveren k6yUnde 1 ilkokul, Orman M0durlUg0'ne ait odun deposu ve 1 dozer atege verildi.

I

Gerillalar Bingol merkezde

1

ajan ile 1 ortaokul mrldurunri cezalandrrdrlar.

I

Mug'un Arrncrk k0y0 PTT santra-

Gerillalarrn lldrr merkezine drizenledikleri baskrnda belediyeye ait 20 arag yakrldr. Ayrrca resmi kurum ve kuruluglar agrr silahlarla tarandr. Gerillalar Begiri'de 7 petrol kuyusunu havaya ugurdu. Silopi'de drigman gugleriyle gerillalar arasrnda qrkan gatrgmada 3 polis 6ld0r0ld0, 3 panzer de imha

I I

I

li gerillalar taraftndan imha edildi.

edildi.

I

Gerillalar Dersim-Mazgirt yolunu keserek belediyeye ait 1 otobusu

Gerillalarrn Cizre'de polis lojmanr ve MiT binasrnr a$rr silahlarla taramasr sonucu 5 asker 6ld0r0ld0, 1 adet MG-3, 2 adet G-3, 1 adet lav si-

I

YUksekova'da

I

yaktrlar.

I

Gerillalarrn Hozat'rn Altrnyuz0k Karakolu'na yaptrklan baskrnda 1 uzman Cavug ve 2 asker 6ld0r0ld0.

I

lahrna gerillalar el koydu.

I

Gerillalarrn Mug'ta d0gman g0g-

I

yaralandr.

I

Gerillalar Hakkari-Qukurca yolunu keserek kimlik kontrol0 ve propaganda yaptr. Kontrolde drigmana ait

1 araba ve 1 ambulans yakrldr,

2

adet b0y0k telsize de el konuldu. Gerillalar Bismil'in Haciya Tlrk6 koyu sa$hk ocagr, ilkokulu ve ortaokulunu yaktrlar. Silvan'da dugmanla igbirligi iginde olan 1 Ogretmen gerillalar tarafrndan g6zaltrna ahndr. Gerillalar Ki$r'da drigmana erzak g6t0ren 2 kigiyi cezalandrrdr. Gerillalar Erzurum'da Orman Mud0rl0g0'ne ait depoyu atege vere-

I I

I I

rek 5 bekgiyi gdzaltrna aldrlar.

I

Gerillalar Dersim'de TC ile igbirligi iginde olan 1 ajanr cezalandrrdr. Gerillalar Ergani'de 5 okulu yak-

I

trlar.

I

d0gman g0gleriy-

yaralandr.

!

Gerillalarrn Tutak-Patnos yolunda dugmana attrklarr pusuda 8 asker 0ldUruld0, 4 asker de yaralandr.

I

Tutak ve qevre kdylerinde 8 okul gerillalar tarafi ndan yakrldr. Gerillalar Hozat'rn Turktaner k6-

!

yu PTT santralini atege verdiler. Dersim'de 1 ajan gerillalar tara-

I

f

rndan cezalandrrrldr.

!

Ergani'de d0gman gUqleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada Ti,irkan ERDOGAN (Dilan, Sivas-imranh, 1992'de katrlma) adh gerilla gehit dUgt0, 1 gerilla da yaralandr.

I

Gerillalarrn Tutak-Patnos yolunda d0gman g0glerine attrklarr pusuda 8 asker 6lduruld0, 4 asker de yara-

Gerillalarrn Erzurum'un Pasinler ilgesi Qigekli k6y0ne yaptrklarr bas-

landr.

krnda 6 ajan cezalandrrrldr.

landrrdr.

I

le girilen gatrgmada 2 gerilla gehit

Gerillalar Tutak'ta h0k0met, jandarma ve polis karakolunu a$rr silahlarla taradr. Tarama sonucu 2 bekgi

Gerillalarrn Sason'da yola doge-

I I

Gerillalar Hozat'ta 1 ajanr ceza-

Dersim'de d0gmanla igbirli$i

dikleri mayrna basan 2 korucu 6ldu, 2 korucu da yaralandr. Malazgirt'in Demilya kdyrlnde 1

iginde olan 1 ajan cezalandrrrldr.

I I

ilkokul gerillalar tarafrndan yakrldr.

old0rrildu.

du$t0.

Gerillalar Malazgirt'in Hasanpaga k6y0nde 1 ajanr cezalandrrdtlar. Gerillalar Varto'da bir ortaokul

I I

ve bir ilkokulu yaktrlar.

I

Gerillalar Hrnrs'la 1 ajanr ceza-

landrrdr.

I

Gerillalarrn Uludere'nin $i-Se-

I

Gabar gevresinde gerillalarrn dogedikleri mayrna basan 3 asker 6ld0, 1 asker de yaralandr. Palu'nun Beyhan k6y0nde TC ile igbirli$i iginde olan 2 O$retmen ge-

lerine attrklarr pusuda 3 asker 6ld0r0ldu, 1 tank da imha edildi. Gerillalarrn Qukurca'da yola d6gedikleri mayrna basan 1 astsubay ile 1 asker 61d0. D0gmanla igbirligi iginde olan Hrnrs'rn Kermik k0y0 muhtarr gerilla-

rillalar tarafrndan gdzaltrna ahndr.

lar taraf rndan cezalandrnldr.

serek kimlik kontrolO ve propaganda yaptr, Eylemde vergisini vermeyen 2 otob0s gerillalar tarafrndan yakrldl. Gerillalarrn Bing0l-Elazr$ yolunda dugman gUglerine attrklarr pusuda

Gerillalar Palu'nun Akrak koy0nde drigmanla igbirli$i iginde olan 'l 0gretmeni cezalandrrdr. Ayrrca 1 okul ve 2 lojman da yakrldr. Gerillalar Bingdl'de 3 kontra

5 asker 0ld0r0ld0. Bingdl'0n Haziran k6yUnde dUg-

elemanrnr cezalandr rdr. Gerillalarrn Bing6l'0n Yedisu ilge-

Digor'da 1 ajan gerillalar tarafindan cezalandrrrldr. Gerillalarrn Serhal'ta bir kOye yaptrklarr baskrnda koruculara ait 5 adet kalagnikof, 'l adet av t0fe$i ve 2000 adet kalagnikof mermisine el

man giigleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 4 asker old0rUld0. Gerillalarrn Mug'un $irinova kasabasrna d0zenledikleri baskrnda be-

sinde asker tagryan bir aracr taramasr

girke k0yU yoluna d6gedi$i mayrna basan 1 korucubagr 61d0. Gerillalarca Uludere-Beyt0$$ebap yolunda dugman gUglerine atrlan pusuda 2 asker 6ldur0ldti. Gerillalar Hakkari'nin Pirkanis

I I

k0yUnde 5 korucuyu gdzaltrna aldt. Gerillalar Van-Tatvan yolunu ke-

I I I I

f

Dersim'de 3 ajan gerillalar tara-

rndan cezalandrrrldr.

I I I

I I

sonucu araq s0rUcUs0 6ldUr0ldu.

!

Gerillalar Dersim'in Margik k6y0

ilkokulunu yaktrlar.

I I I I

konuldu.

28 Ekim 1993

I

Gerillalarrn Qatak'ta d6gedi$i mayrna basan 1 korucu ve 1 asker

.

Malazgirt'te Atattirk Orman lgletmesi gerillalar tarafrndan yakrlarak, 2 trakt6r ve 1 kamyon imha edildi, 2 adet telefon, 1 adet televizyon, 1 adet daktilo ve 1 adet av tOfe$ine elkonuldu.

I

Gerillalarrn Sarrkamrg'rn Senen-

cik kOyiine yaptrklarr baskrnda 7 korucu 6ld0r0ld0. 2 gerilla gehit d0gt0, 1 gerilla da yaralandr. Baskrnda 7 adet kalagnikof silaha el konuldu.

29 Ekim 1993

f

ERNK Marmara Komitesi tarafrndan istanbul'da 1 polis otosu tarandr. Tarama sonucu 1 polis yaralandr.

I

Gerillalar $rrnak TEK binasrnr ve $rrnak Tugayr'nr alrr silahlarla taradr.

I

Gerillalar Piran'da belediyeye ait 1 otob0sti yakarak, belediye binasrnr da agrr silahlarla taradr.

I

Gercrig'te korucularla gerillalar arasrnda qrkan gatrgmada 1 korucu

f ERNK $ehir Komitesi tarafrndan Mersin'de 1 polis otosunun taranmasr sonucu 1 polis yaralandr. Sarrkamrg'ta dOgman grjgleriyle

I

gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 1 binbagr, 1 0ste$men, 1 uzman qavug ve 27 asker gerillalar tarafrndan 6ld0r0ld0, 20 asker yaralandr. Qatrgmada 2 gerilla da gehit d0gt0.

30 Ekim 1993

I

Gerillalar Silopi'de TEK binasrnr

atege verdi.

I

$irvan'da dugman gugleriyle gerillalar arasrnda qrkan Eatrgmada 14 asker 6ldUruldu. Eylemde ele gegen malzemeler gunlardrr: 3 adet garj0r, 1 adet d0rbOn, 6 adet srrt ganlasr, 1 adet el bombasr, '115 adet mermi, 6 adel parka, 2 adet saat, 6 adet battaniye ve 9 adet su matarasr. Gerillalarrn Mug-Elaz( yolunda drigman grlglerine attlklarr pusuda 1

I


tank imha edildi. Gerillalarrn Hozal'rn Tanz6 rakolu'na yaptrklarr baskrnda 3 asker olduruldri, 6 asker de Gerillalar Qukurca'nrn Ertug yUne yaptrklarr baskrnda 9 korucuyu

I

Ka-

I

yaralandr. ko-

gdzaltrna

I

aldrlar.

I

imha

ker oldur0ldri, 2 asker de yaralandr. Geng'te dugman g0gleriyle ge-

edildi. I Gerillalar $trnak'ta 1 kopr0yO havaya ugurdular. I Gerillalartn Pervari'nin Sug yo-

rillalar arasrnda grkan gatrgmada 2

lunda koruculara attrklarr

Gerillalartn Silvan'rn Cumar6 Karakolu'na yaptrklarr baskrnda 3 as-

f

asker dldUrrildti.

Gerillalar $emdinli'nin Herki koyune yaptrklarr baskrnda 8 korucuyu gdzaltrna aldrlar. Baskrnda 5 adet kalagnikof, 400 adet mermi, 8 adet ka-

lagnikof garjor0, 6 adet drirb0n,

suda 1 panzer, 2 tank ve 1 jip

2 korucu yaralandr.

I

Uludere'de dugman grigleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 3 gerilla gehit dugtu, 3 gerilla da yaralandr.

5

adet palaska ve 'l adet srrt ganlasrna elkonuldu. Gerillalar tarafrndan Qrnar'da G6ksu Barajr'na ait gantiyeye yaprlan baskrnda gantiyeye ait 3 bina atege

pusuda

le gerillalar arasrnda grkan gatrgma-

da Rewgen (Mazrdagr), Zinarin (Virangehir), Adar (Qrnar) adh gerillalar gehit drjgtu. D0gmanrn olU ve yaralr

I

31 Ekim 1993

Gerillalarrn Pervari'nin Tirya

mrntrkasrnda dugman gUglerine attrklan pusuda 6 asker 6lduruld0, 2 asker de yaralandr.

I

Kinyanig yoluna ddgedikleri mayrna basan 2 korucu 01d0. Dersim-Pertek yolunda 1 ajan gerillalarca cezalandrrrldr, ajana ail kamyon da imha edildi.

I

1 Kasrm 1993

I

I

lerigOyledir:

gerillalar taraf ndan bombalandr.

I

Hrdrr KARAKILIQ (Munzur, Pulumrir-Hengirvan 1972), Hrdrr ASLAN (Pir, Elazrg 1971), Barrg DOGAN (Barrg, Mazgirt-Danaburan, 1 975), Neytullah OZTEMUR (Azman, Mazrdagr,1974). Mersin'de polislerle grkan gatrqmada Seving SEVIQ adh gerilla gehit

banca, 5 adet d0rb0n.

d09tu.

I

larla tarandr.

I

Hozat'ta TC g0gleriyle gerillalar

I

Gerillalarrn Silopi'nin Keryareg Taburu'na duzenledikleri baskrnda 3 asker oldurrildri, helikopter ve 1 cemse yara aldr. Behdinan-Burd koyOne duzenlenen gerilla baskrnrnda 9 korucu ya-

t

I

ralandr.

d0r0ldri.

Gerillalar Y0ksekova'nrn Elver kdyunde 1 korucubagrnr cezalandrrdr. Bircella alanrnda d0gman gugleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 'l subay, 1 uzman gavug ve 6 asker 6ld0rrlld0, gatrgmada 13 asker

I

Gerillalar Ovacrk'rn Zarik Kara-

f

Gerillalarrn Qemiggezek YSE gantiyesine duzenledikleri baskrnda 4 arag yakrldr.

I

Gerillalar Pertek merkezinde 2 ajanr cezalandrrdrlar. Miidahaleye giden dugman g0glerinden 1 asker de yaralandr.

I

Gerillalarrn Omerli'nin Xerzik6

Erebo Karakolu'na d0zenledikleri baskrnda 3 asker 6ldtir0ld[], 4 asker de yaralandr.

I

Gerillalarrn Begiri yoluna d69edikleri mayrna garpan 6zel tim aracr imha oldu, aragla bulunan 3 6zel tim elemanroldU.

2 Kasrm 1993

r

Gerillalar ioit'in eate k6y0 elek-

trik trafosunu imha ettiler. Gerillalarrn idil'in Kevsur yoluna

I

ddgedikleri mayrna basan 1 korucu 6|d0.

I

Gerillalarrn BeytUggebap'rn Geliy6 J6r koyune dOzenledikleri baskrnda 4 korucu gozaltrna ahndr.

I

Gerillalann $irvan'rn Hesko k6y0 yoluna ddgedikleri mayrna basan

d0r0ldri.

Gerillalar Diyarbakr/da 1 kontra nr

cezalandrrdrlar.

5 Kasrm 1993

I

Virangehir'de Ziraat Bankasr

I

ralandr.

I

Dersim'de Pak Karakolu'na y6nelik gerillalarrn drlzenledikleri baskrnda gok sayrda asker 6ldurrll0rken, 1 panzer ve 2 cemse de imha edildi.

I

sunu imha ettiler. Gerillalann Pervari-Siirt yolunda d0gman griglerine attrklarr pusuda 4

Gerillalar lgdrr merkezinde

I I

Gerillalarrn Mug-Kulp srnrrrnda dOgman giiglerine attrklarr pusuda 15 asker 6ld0rrild0.

I

1

Gerillalarrn Kulp'un Duderya

I I

Diyarbakrr gehir merkezinde kontralara ait 1 benzinlik, 1 lokanta ve 1 briro gerillalar tarafrndan yakrldr. Gerillalarrn Ardahan'da yola dogedikleri mayrna basan 1 0stegmen oldri.

I

Gerillalar Kurtalan'da 1 panzeri

imha ettiler.

I

Gerillalarrn Hergok kOyune drjzenledikleri baskrnda 4 korucu 6ld0rUldri, 1 korucu da yaralandr.

8 Kasrm 1993

I

Gerillalarrn idil'in SilC kdyune d0-

zenledikleri baskrnda 7 kontra elemanr 6ld0rrild0, 1 gerilla da gehit drigt0.

f

Gerillalarrn Qatak'rn Tengd k6yrlne dUzenledikleri baskrnda 2 ajan cezalandrrrldr. Baskrnda 2 adet kalagnikol silah ele gegirildi.

I

I

Gerillalar Siirt-$irvan yolunu keserek TEK'e ait 1 aracr yaktrlar. Aragta bulunan 2 adet telsize ve 'l adet av tufe$ine el konuldu.

asker 0ld0rOldli, 2 asker de yaralandr.

I

I

$rrnak girigine gerillalarrn d6gedikleri mayrna qarpan 1 ozel tim aracr ve igindekiler imha oldu. Gerillalar Qermik-Qungug yolunu keserek kimlik kontrohi ve propaganda yaptrlar. Eylemde Karakaya Barajr'na ait 2 otobus, 1 kamyonet ve 1 araba yakrldr. M0dahaleye giden dOgman griglerine atrlan pusuda 1 cemse imha edildi ve 6 asker de ya-

ajan r cezalandrrdrlar.

Gerillalar E$il'de elektrik trafo-

I

7 Kasrm 1993

I

Silopi'de dijgman grigleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrgmada gok sayrda dugman askeri oldurulurken

$rrnak'ta t helikopter gerillalarrn roketalarlr saldrrrsr sonucu yara aldr.

I

Gerillalar Qukurca'nrn Sivritepe Karakolu'na yaptrklarr baskrnda 20 asker oldurrlldu, 1 gerilla gehit d0gt0, 2 gerilla da yaralandr. Baskrnda 1 adet A-6 uEak savar, 100 adet 4-6 mermisi, 1 adet MG-3, 1 adet lav silahr, 2 adet G-3 ve 1 adet BKC nam-

3 Kasrm 1993

arasrnda grkan gatrgmada 1 asker 6l-

kolu su deposunu imha ettiler.

I

ettiler.

r

I

!

Gerillalar Kigr-Yedisu orman igletmesine ait 1 dozeri imha ettiler. Gerillalarrn Dersim merkezine diizenledikleri baskrnda 6 asker 0ld0rrild0, 1 cemse imha edildi, TC'ye ait resmi kurum ve kuruluglar agrr silah-

I

Dersim'in AltrnyrizOk Karakolu askerlerine gerillalarrn agtrklarr ateg sonucu 1 asker old0r0ld0. Gerillalar Kurtalan-Crlane Taburu'na giden elektrik trafosunu imha

Gerillalarrn Pervari'nin Rubarya Karakolu'na yaptrklarr basktnda 7 asker 6ldrlriildu. Gerillalarrn Kaquri mrntrkasrnda Dule k6y0ne yaptrklarr basktnda 16 korucu dldrlrrlldu. Basktnda 3 gerilla gehit dugt0, 8 gerilla da yaralandt. Ele gegen malzemeler gunlardtr: 5 adel kalagnikol, 1 adet BKC, 6 ta-

I

Kolordu Komutanr yaralandr.

!

Gerillalar Dersim-Nazimiye yolunu keserek kimlik kontrolO ve propaganda yaptrlar. Dersim Belediyesi'ne ait 1 otob[s de gerillalar tarafrndan yakrldr. Puliimu/un Yarbagr nahiyesinde drigman grigleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 4 gerilla gehit d0gtrj. $ehit d0gen gerillalarrn kimlik-

I I

de yaralandt.

I

Avagin alanrnda TC g0gleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 30 asker 6ld0r0ld0, 20 asker de yaralandr.

I

Gerillalarrn Bitlis-Tatvan yolunda dtigman grjglerine attrklarr pusuda 1 yarbay, 2 y0zbagr, 1 astsubay ve 1 er 0ldur0ldri.

I

Erzurum'un Pasinler ilgesinin Qigekli kOy0nde 7 lagist gerillalar taraf rndan cezalandrrrldr.

I

Omeryan'rn Meskan k6yUnde d09man grigleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 2 6zel tim elemanr 6ldririildu, 4'u de yaralandr. Gerillalarrn Diyarbakrr karayolunda dOgman gliglerine attrklarr pusuda 1S'in uzerinde asker old0rOldrl, 3 cemse de imha edildi.

I

4 Kasrm 1993

!

Gerillalarrn $rrnak-Uludere yolunda dOgman guglerine attrklarr pu-

Kontra, korucu ve TC saldrrrlarr I I

Diyarbakrr merkezinde 2 yurtsever, kontra elemanlan tarafrndan i,ldiirtildti.

Cizre'ye ba$r Ravin (Akarsu) ktiyiinde 4 yurtsever TC giigleri tarafrndan katledildi.

Katledilenlerin kimlikleri qtiyledir: Hacr Kayasz, Serbest Sala, Nusret Selimoflu, Tajdin Medil.

I f I I I I I I I I I I I I I

Diyarbakrr'da 2 Eocuk kontra elemanlan tarafrndan katledildi. TC giigleri Silopi'nin R0win ktiytinde 5 kriyliiyti katlettiler.

Ytiksekova'da I yurtsever TC gtiqleri tarafrndan katledildi. TC giigleri Muq'ta 5 yurtseveri katlettiler.

Uludere'nin N6rweh kiiyiinde dtigman giigleri I yurtseverikatlettiler. Dtiqman gi.igleri Uludere'nin Zravrkk<iyiinde 6 yurtseveri katlederek,

l0

yurtseveri de yaraladrlar.

Kozluk'ta 2 yurtsever TC gtigleri tarafrndan katledildi. Siverek'te Eyrip Karahan adh yurtsever, kontra elemanlan tarafrndan katledildi. DiiEman giiglerinin Qukurca'nrn Talisa ve Tal kriylerini bombalamasr sonucu Kontra elemanlan Dersim'in Deman kriyiinde

l0 ktiylti rildii.

I yurtseverikatlettiler.

idil'in Til ktiytinde korucular I yurtseveri katlettiler. Qukurca merkezinde 3 yurtsever TC giigleri tarafrndan katledildi. Garzan-Anberg kriyiinde korucular 2 yurtseveri katlettiler. Tatvan'da Muhsin Diyarbakrr'rn

AlatE

adrndaki yurtsever kontra elemanlan tarafrndan katledildi.

Baflar semtinde Cemal Siislu (23) adh yurtsever kontra elemanlan tarafrndan katledildi.

A. Hamit Giiglii ise a[rr yaralandr.

I I I I I I

1

Gerillalarrn Qemiggezek'te du$man g0qlerine attrklan pusuda 8 asker old0rtlldu, 10 asker de yaralandr. Gerillalar $rrnak'rn lkizce Taburu'na yaptrklarr baskrnda 3 asker 6l-

6 Kasrm 1993

I

mermisi, 70 adet BKC mermisi,

Kulp'ta dugman g0gleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrqmada 2 asker 6ldur0ldii, 6 asker de yaralandr. M0dahaleye giden t helikopterin taranmasr sonucu Diyarbakrr Asayig

I

tarafrndan yakrldr.

I

Gerillalarrn Kaguri mrntrkasrnda Minyanis kdyUne duzenledikleri baskrnda 4 adet kalagnikol, 47 adet kalagnikof garjdru, 1400 adet kalagnikol

lar.

elemanr

I

ele gegirildi.

eleman rnr cezalandrrdrlar.

I

I

Gerillalarrn Hazro'nun Aynder k6y0ne yaptrklarr baskrnda 2 korucu oldOruldO, koruculara ait 1 kalagnikol ve 96 koyuna el konuldu. E[il'de 1 korucu gerillalar taraIrndan cezalandrrrldr. Ayrrca Egil Belediyesi'ne ait 1 otob0s de gerillalar

I

sayrsr hakkrnda bilgi edinilemedi. Gerillalar Mazrda!r'nda 1 kontra

I

rafrndan imha edildi.

29 gerilla gehit d0gtu. $ehit dOgenlerin briy0k bir krsmr silahsrz ve yeni saflara katrlanlardrr. Gerillalar $emdinli'nin Gulka k6yUne yaptrklarr baskrnda koruculara ait evler atege verilerek, 7 adet kalagnikof, 32 adet kalagnikof garjdr0. 5 adet kalagnikof raxtr, 880 adet kalagnikof mermisi, 4 adet drlrb0n ve 2 adet ya$murluk gerillalar taraf rndan

adet tabanca, 1 adet av trjlegi ve 6 adet d0rb0ne el konuldu. Gerillalar Hakkari'nin Marinos yolunda DSi'ye ait 1 kamyonu yaktr-

I

Uludere'de 2 k6prri gerillalar ta-

oldUrUld0, 1 gerilla da gehit d0gtri. Gerillalarrn Qukurca'nrn Ertug-

ele-

I

Gerillalar Begiri'de 11 petrol kuyusunu yaktrlar.

Gerillalarrn Y0ksekova'ntn B0re kdyrine yaptrklarr baskrnda 5 korucu

I

koy0nde 4 korucuyu gozaltrna aldrlar. Karacadag'da dugman g0Eleriy-

verildi.

!

1 Eyyaralandr.

dlduruldtl. f 1 edildi. ajantcezalandtrdtlar. I I Gerillalar Digor ve Kagtzman'da 4 asker Oldriruld0. toplam 17 ilkokulu yaktrlar. I Gerillalar Hakkari'nin S6vdin 20'nin iizerinde korucu Halk milisleri Y0ksekova'da

f

I

koyri yakrnlarrnda dugman g0glerine atttklan pusuda 2 asker oldrlrUldU, astsubay ve 6 asker yaralandr. lemde 1 gerilla da Gerillalar Bagok mrntrkasrndaki Kertw6nd nahiyesinde 2 kontra manrnr cezalandrrdrlar. Ayrrca PTT binasr da imha Gerillalarrn $rrnak'rn Milekerya Karakolu'na drlzenledikleri baskrnda

Kontra elemanlan Diyarbakrr'da Abdurrahman Cansever adh yurtseveri katlettiler.

Hakkari DEP il binasr kontra elemanlan tarafrndan bombalandr. TC giiglerinin Gabar civannda yaptrfr bombalama sonucu 4 kriylti yaralandr. TC gtigleri Yiiksekova'da 4 yurtseveri kurEuna dizerek katlettiler. TC giigleri Silopi'de 3 yurtseveri katlettiler.

Pzarcrk'rn Denizli ktiyiinde dtigmana ait havan topuyla oynayan 6 gocuk havan topunun patlamasr sonucu rildii.


lusu ele

I

gegirildi. 9 Kastm 1993 'e

Piilum0/0n Krrmrzr Kopr0

elemanrntcezalandtrdtlar. mev-

3 mermisi, 4 adet battaniye ve 10 Gerillalarrn Siirt-$irvan yolunda adet askeri parka. ,..1 Gerillalar Mazgirt-M0rgah Kadugman g0glerine attrklarr pusuda rakolu'na giden telefon direklerini imcemse imha haettiler.

kiinde drlgman g0gleriyle gerillalar arasrnda Erkan gatrgmada Hasan Basri ToKTAg (Veysel, Konya-Cihanbeyli, 1991'de gehit

dugtrj.

1

edildi. 1993

I

14 Kastm

I

Gerillalarrn Botan'rn Migar

ala-

katrlma)adllgerilla nrnda dilgman guglerine attrklarr pusuda 4 asker oldrirtildu, 7 asker

de

17 Kastm 1993

I

Gerillalar GuqlUkonak ve Frndrk mrntrkalanna giden telelon santralini

22 Kasrm 1993

qatrgmada 3 igbirlikgi old0r0ldti. Bingdl'de gerillalar ile TC grjgle-

I

I

Gerillalarrn Uludere'ye ba$h Kadun-Zrravrk kdyleri arasrnda bulunan 1 gantiyeye dUzenledikleri baskrnda, gantiyede bulunan ttim malzemeler

ri arasrnda qrkan gatrgmada 7 asker 6ldriruld0, 6 asker de yaralandr. Qatrgmada Nazif ERGUN (Merhat, Qrnar-Muvacrk kdy0, 1970) adlr gerilla

yakrldr.

gehit dugtri.

I

I

TC gtlglerinin Bestler'e 3 g0n

Gerillalar Krzrltepe'de 3 kontra

elemanrnr cezalandrrdrlar.

boyunca drlzenledikleri operasyon-

I

10 Kasrm 1993

$rrnak'ta dugman g0qleri ile milisler arasrnda grkan gatrgmada 3 mi-

Gerillalar Tutak'rn Mellan koyunde d0gmanla igbirligi iginde olan kOy muhtarrnr ve oglunu gozalttna al-

Guney Krirdistan'rn Ranya mtntrkasrnda Hact Musa ve Ferhat adlt 2 gerilla igbirlikgiler tarafrndan katle-

lis gehit dugtrl.

I

I

drlar.

ditdi.

I

I

Gerillalar Marag-Malatya tren yolu raylannr imha ettiler. Gerillalarrn Mardin'in Xirbdmigka k0yUnde d[igman guqlerine atttk-

Gerillalarrn $rrnak-Cizre yolu arasrnda drjgman guglerine attrklarr pusuda 18 asker old0ruld0. Gerillalarrn $rrnak'rn Maden Karakolu askerlerine agtrklarr ateg sonucu 1 asker 0ld0ruldri. Botan'da gerillalarla dUgman gUgleri arasrnda grkan gatrgmada 2 ozel tim elemanr dldurrild0.

I

I

larr pusuda 9 asker old0ruldtl.

I

Bagok'ta drlqman gugleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 6 asker ve 1 korucu 6ldrlr0ldu. Mazrda$r'nda drjgman guEleriyle gerillalar arasrnda qrkan gattgmada gok sayrda d0gman askeri oldtirulurken, Br0sk, Bawer (Nusaybin), Agir (Virangehir), Mervan (Maztdagr), Hamit, Haki (Derik)adlt gerillalar

I

I

23 Kasrm 1993

I ,

gehit dt)gtrl. A$rr'da dugman gtigleriyle gerillalar arasrnda qrkan gattgmada 3 po-

I

I

Batman'da d0gman gUqleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrgmada 3 polis 0ld0ruld0.

I

11 Kasrm 1993

I

yaralandr.

imha ettiler.

I

Gerillalarrn Marag'tn Qamyurdu mrntrkasrnda TC g0qlerine alttklart pusuda 1 asker old0r0ldu, 2 asker de

Kulp'ta korucularla milisler arasrnda grkan gatrgmada 1 korucu oldrlnlld0, 2 korucu yaralandr. Qatrgmada 4 milis gehit dri$tu, 1 milis de

yaralandr.

yaralandr.

korucu 6ldurtild0.

I

Gerillalarrn Marag'tn Kaptgam mevkiinde d0gman guqlerine atttklart pusuda 10 asker 6ld0r0ld0, 1 ztrhlt araq ve 1 panzer imha edildi.

12 Kasrm 1993

I

Gerillalarrn Cizre'nin Basiske

koyune dtizenledikleri basktnda

5

kontranrn eviyakrldr.

I

I

landr.

I

I

Gerillalar Batman End0stri Mes-

lek Lisesi'ni yaktrlar. Gerillalar Batman'da kontralara ait 1 evi yaktrlar.

I

15 Kasrm 1993

I

I

Diyarbakrr'da 1 a;an gerillalar

taraf ndan cezalandr rrldr. r

I

Gerillalar Hozat'ta d0gmanla igbirli$i iginde olan 2 ogretmeni cezalandrrdrlar.

Piran'da d0gman grigleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 1 gerilla gehit d0gtu, 1 gerilla da yara-

Gerillalarrn Gerc0g'te d0gmana

attrklarr pusuda 3 asker 6ldurrildu.

Gerillalarrn Gabar ve Frndtk

gevresinde ddgedikleri maytna basan 8 asker yaralandt. Uludere'de d0gman guqleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 3

16 Kasrm 1993

I

Gerillalarrn Kerboran'da yola ddgedikleri mayrna basan 4 korucu oldu, 5 korucu da yaralandr.

I

Gerillalar Midyat'ta polis merkezi ve elektrik trafosunu agrr silahlarla taradrlar.

I

Ceyhan'da 1 kontra elemanr

ARGK gerillalarr tarafrndan cezalandrrrldr.

I

Baykan'da dUgman g0gleri ile gerillalar arasrnda grkan qatrgmada 6 asker old0rrlldu, 11 gerilla gehit d0gtrj, 4 gerilla da yaralandr. $ehit d09en gerillalarrn isimleri goyledir: Sozdar (Batman), Xayri, $evger (Kozluk), Mervan (Nusaybin), Haki (Grineybatr Kurdistan), Zindan (Kozluk), Lezgin (Kozluk), Xigman. Krzrltepe'de dugman gOgleriyle gerillalar arasrnda grkan qatrgmada R0ken isimli gerilla gehit d09t0.

I

18 Kasrm 1993

I

Arahk1a dugman gUqleri ile mi-

larr hakkrnda bilgi ahnamadt.

nr yakttlar.

Gerillalarrn Pervari'de Xerxol Taburu'na drizenledikleri basktnda 4 Tatvan'da drjgman gUEleriyle gerillalar arasrnda grkan gattgmada 8 asker 6lduruldti, 1 gerilla da gehit

Gerillalar lrak-T0rkiye petrol botahrip ettiler. Gerillalar Silopi'nin Revine elektrik trafosunu imha ettiler. Gerillalar Kurtalan'da 2 petrol kuyusu, 2lralo ve YSE'ye ait 2 aracr

d0gtu.

atege verdiler.

I

asker 6ldrlr0ldu.

I

13 Kasrm 1993

I

Gerillalar Hakkari yolunda Hakkari cezaevine ait 1 arabayt imha ettiler.

!

Gerillalar Pervari'nin Tiryan kdytj

korucularrna ait 500 koyuna el koydu. Batman'da 1 ajan gerillalar tara-

I

f

rndan cezalandrrrldr.

I

Gerillalar Batman'da 1 kontra

I

ru hattrnr bombalayarak

I I I

Gerillalarrn Pervari'nin Garisa alanrnda dugman g0glerine attrgr pusuda gok sayrda asker 6ld0ruldri. Eylemde ele gegirilen malzemeler gunlardrr: 1 adet G-3 silahr, 7 adet G-3 qarjorO, 17 adet srrt gantasr, 1 adet d0rbrin, 4 adet lav silahr, 1 adet bazuka,2 adet teyp, 1 adet fotograf makinesi, 'l adet MG-3 namlusu, 3 adet 60'hk havan roketi, 600 adet G-

I

tarafrndan ele gegirildi.

I

Baykan'rn Madara k6yunde gerillalarla korucular arasrnda grkan gatrqmada 2 korucu 6ldtiruldu.

20 Kasrm 1993

el konuldu.

I

Diyarbakr/da dugman g0gleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 7 6zeltim elemanr 6ldurrild0, 1 6zeltim elemanr yaralandr, 1 gerilla da gehit d0$tri.

I

TC g0glerinin Botan'rn Osyan mrntrkasrnda srirdurdukleri operas-

yonda gerillalarla dugman guqleri arasrnda grkan gatrgmalarda toplam 101 asker oldOr0ldti, 11 gerilla gehit drl$tri, 20 gerilla da yaralandt.

I

24 Kasrm 1993

I

Gerillalar $rrnak'ta Xoldan Kdprusu'nri havaya ugurdular. Gerillalarrn Silopi'nin K6rya Reg Taburu'na drizenledikleri baskrnda 6

I

asker 6ldrir0ld0.

I

Gerillalarrn Qukurca'nrn Kinya-

Gerillalarrn Genq'te TC grjEleri-

ne attrklarr pusuda 2 asker dldurtlldu, 5 asker yaralandr.

I

Gerillalar Hazro'nun Zogbirin

(Krrmatag) k6y0nde korucubagr Hakkr Bitikqi (Heko)'yi cezalandrrdrlar.

I

Bismil'in Birrk kOy0nde gerillalarla dugman g0qleri arasrnda qrkan

niq Taburu'na duzenledikleri baskrnda 30 asker ve 1 korucu 6ldurrjld0, 3 gerilla gehit dugtri. $ehit dtigen gerillala-

gatrgmada Tepe Karakol komutant ile

2 asker dldurrlldu. Qatrgma sonrasl d0gman Birtk k6ytlnden 2 yurtseveri

rrn kimlikleri: Metin GUDA (Karker, Kurtalan-Doganpazar k6yrj-1 970), A.

katletti. koyOne d0zenledikleri baskrnda 3 korucu oldurrildu, 5 korucu da yaralan-

1973). Baskrnda ele gegen malzeme-

dr. Baskrnda 6mer Faruk adlr milis

I

ler gunlardrr: 3 adet BKC, 900 adet BKC mermisi, 1 adet BKC yedek

gehit d09trl.

I

Gerillalar Silopi DYP ilge binasr-

t helikopter de yara aldr. $emdinli'nin BOgaltO k0y0 yakrnlarrnda igbirlikgilerle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 8 igbirlikgi 6lduruldu, 1 gerilla da gehit drigttl. 11 adet kalaqnikof, 1 adet BKC, 1 adet telsiz, 13 adet B-7 roketi, 38 adet kalagnikof garjorri, 480 kalagnikof mermisi, 280 adet BKC mermisigerillalar mana ait

Agit DURAK (Perwer, Eruh-Hozath1977), Mehmet CAN (Agit, Silvan-

dugtri.

I

larda gerillalarla grkan Eatrgmalarda

60 asker 6ldrlrtlldu, 5 gerilla gehit d0gtu, 10 gerilla da yaralandr. Dug-

Gerillalarrn Bing6l-Yedisu ilge merkezine drlzenledikleri baskrnda 5 korucu old0rOldrl, koruculara ait 8 ev de atege verildi. Baskrnda 1 adet kalagnikof, 1 adet televizyon, 2 adet teyp, 2 adet radyo ve 2 adet telefona

I

lisler arasrnda grkan gatrgmada Ahmet ABAS isimli milis gehit d09t0. Gerillalar Uludere'nin MOrg6 koyune duzenledikleri baskrnda koruculara ait 52 koyuna el koydular. Mutki'de gerillalar ile drlgman gugleri arasrnda grkan Eatrgmada 18 asker 0ldur0ldrj, 4 gerilla da gehit

gerilla gehit d0gtu. Drjgmantn kaytp-

polis gerillalar

I

(Bawer, Diyad.in, 1989'da kattlma), Yagar OZDEMIR (milis).

I

'l

r

rin isimleri gunlardtr: Ala BOGAN

Gerillalarrn Hazro'nun Kanderhal koy0ne d0zenledikleri basktnda 4

Diyarbakrr'da

taraf ndan old0r0ldti.

ile 1 milis gehit d09tU. $ehit dUgenle-

I

bir araca yaptrklarr saldrrrda 1 aste$men olduruld0, 3 astsubay ve 2 asker de yaralandr.

lis ve 1 komiser 6ld0rtild0. 1 gerilla

Bingdl'de d0gman g0qleriyle gerillalar arasrnda qrkan qatrgmada 1 asker 0ld0ruldti, 3 asker de yaralandt.

Gerillalarrn Adana'da NATO'ya

ait incirlik Uss0 yakrnlarrnda askeri

Gerillalarrn Kozluk'un $abd koyrjne d0zenledikleri baskrnda 2 ozel tim elemanr oldur0ld0. D0gman daha sonra Kamuran isimli yurtseveri kal letti.

I

Gerillalar Digor'un Arsele ve Bostankale kOylerinde 2 kontra ele-

namlusu, 1 adet MG-3, 1 adet B-7, 4 adet B-7 roketi, 8 adet G-3, 600 adet G-3 mermisi, 1 adet drirb0n, 1 adet

telsiz, 1 adet kalagnikof, 6 adet

el

bombasr.

21 Kasrm 1993

I

Tendrlrek daglarrnda gerillalarla dOgman grlgleri arasrnda grkan qatrq-

manrnr cezalandrrdrlar.

mada 6 gerilla gehit dUgerken, dUg-

Gerillalar Midyat'ta elektrik trafosunu imha ettiler. Beytuggebap'ta gerillalar ile korucular arasrnda grkan gatrgmada 3

giahnamadr. Gerillalar Beytuggebap'ta 1 aja-

I

f

gerilla gehit dugtu.

I

Gerillalarrn Kozluk'ta drjgman g0glerine attrklarr pusuda 3 0zel tim elemanr 6ldurrildtl.

19 Kasrm 1993

I

Behdinan'rn Bes6 koyrinde igbirlikgilerle gerillalar arasrnda grkan

man griglerinin kayrplarr hakkrnda bil-

I

nr cezalandrrdrlar.

I

Uludere'de TC gUqleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 3 asker oldriruldri.

I

Gerillalarrn $rrnak-Uludere yolunda TC g0glerine attrklarr pusuda 1 cemse ve 1 taksi imha edildi. Gerillalar Dersim'de 'l kontra

I

elemanrnr cezalandrrdrlar.

I

Gerillalarrn idil'in Ava Bekiran

I

Kerboran'rn Kerbent kdyUnde d0gman g0qleriyle gerillalar arasrnda grkan gatrgmada 6 asker old0rrlldrl.

I

Gaba/da duqman guglerine ait helikopter gerillalar tarafrndan d0grjruldrj, t helikopter de yara aldr. Gerillalarrn Uludere'nin Roboski k0y0ne d0zenledikleri baskrnda 4 korucu oldOrOldti. Baskrnda 4 adet kalagnikof, 1 adet B-7, 26 adet kalagnikof garjdrrj, 280 adet kalagnikof mer'l misi, 5 adet kalagnikof raxtr ve adet telsize gerillalar tarafrndan el konul-

t

I

du.

!

Gerillalarrn Kulp'ta d0gman guE-

lerine attrklarr pusuda 5 asker 6ld0rOldu, 2 asker yaralandr. Eylem sonrasr TC griqleri 3 koy0 atege verdiler. Diyarbakrr'da 2 6zel tim elema-

I

nr gerillalar taratrndan cezalandrrrldt.

I

Gerillalarrn Midyal'ta dugman gtlglerine attrklarr pusuda 20 dugman 'l askeri old0r0ld0, gerilla gehit dugtri.


PKK 16, miicadele ylmda tam zafer yiirtiytigtiyle ilerliyor Bagtarafi 32. sayfada can vermek, insanh$rn en y0ce durumudur.

Bu tanrmlamalarr yapttktan sonra PKK tarihini krsaca 6zetleyebiliriz. PKK, 1970'lerin bagrndan itibaren, geligen devrimci genglik hareketi iginde do$du. 1973'ten 78'e kadar gegen beg yrl gibi bir s0re iginde bir ideolojik grup hareketi olarak dogugunu ve geligimini s0rdurd0. Yo$un bir teorik faaliyet, aragtrrma ve inceleme ile devrimci gizginin olugturulmast, bu temelde Tiirkiye'deki sosyal-govenizm ile Krirdistan'daki ilkel ve reformist milliyetgiligin d0g0ncede agtlmasr, yurut0len yo$un ideolojik mucadele ile bu anlayrglartn geriletilmesi ve propagandayla aydrn-genqligin kazanrlmasr gahgmalartnt yiiruttU. Daha bu d6nemde sdmUrgecili$in ve yerli gericiligin saldrrrlarryla kargtlagtt. Bu saldrrrlara kargr kendini savunmast eylemi, giderek onu, ajanlagmtg yapt, kigi ve kurumlara kargr giddet temelinde mUcadele takti$ine got0rd0. 27 Kasrm '1978'de resmen kuruldugunda kendini adeta savag ortamtnda buldu.

PKK'nin ideolo.iik-politik gigisinin ve bu gizginin pratige gegirilmeye baglanmasrnrn toplum uzerindeki etkisi gok buyuk oldu. Bagta Hilvan ve Siverek olmak Ozere Kurdistan'tn her tarafrnda devrimci 6rg0tlenme ve eylem grg gibi geligmeye bagladt. Qok iyi biliyoruz ki, 12 Eyl0l cuntast, daha bu donemde ve esas olarak bu geligme kargrsrnda darbe yapmaya karar verdi. PKK, daha resmen kurulugunun ilk yrllannda, bir yandan toplumu derinden etkilemeyi ve kug0msenemeyecek d0zeyde bir devrimci halk hareketi yaratmayt bagartrken, diger yandan da s6m0rgeci Turk devletini derinden sarstr ve onu askeri diktatdrluge yonelmek zorunda btraktt. 12 Eylul fagist-askeri darbesi gerqeklegti$inde, PKK'nin orgtitsel yaptsr geligen mucadeleyi ilerletmeye yetmiyor ve bir drgutsel bunaltm yaganryordu. Boyle bir yaptyla 12 Eyliil darbesine kargr savagamayaca$tnt anlayan PKK, diger sol OrgUtlerin de darbeye kargr qrkacak g0g ve niyetlerinin olmadrgrnr g6rd0$0 igin, guglerini toparlama, e$itme ve haztrlama galrgmalarrna yOneldi. Bunun igin yurtdrgrna aqrlmayt ve yurtdtgt olanaklarrndan faydalanmayr gergeklegtirdi. 1981 yrhnda 1. Konferanst'nt ve 1982'de de 2. Kongresi'ni yaparak, hem devrimci qizgisini daha da geligtirdi, hem de kadrolarrnr toparlama, e$itme ve 6rg0tleme faaliyetini yurutiip yeniden 0lkeye donugti baglattt. Eger isteselerdi, TUrkiye ve K[irdistan'da kendine sol diyen her grup veya 0rgut aynr s0reci yagayabilir ve benzer gekilde ulkeye don0g0 gergeklegtirebilirdi. Ustelik olugturulacak gUg birlikleri veya cepheler bu tur gahgmalarr daha da giiglu ktlardt. PKK, bu d6nemde bu y6nlu de qok yo$un bir qaba yrjrrittri. Fakat kendine sol ve sosyalist diyen grigler, yurtdtgtnda m0ltecilegme, da$rlma, grir[ime s0recini yagadrlar; d6nemin bu y0nl0 etkilerine kendilerini tamamen kapttrtp gittiler. PKK, bir de ddnemin bu bagtan grkarrcr etkilerine kargt gok yo$un bir mucadele yurriterek ve bu etkileri, bu temelde ortaya qtkan provokasyonlarr boga grkartarak ulkeye ddnu90 hazrrladr.

PKK, resmen kurulugunun alttnct yrhnda ganh 15 Agustos Attltmt'na ulagtr; 12 Eylul fagist-askeri darbesine kargr devrimci silahh m0cadeleyi

ma imkanr elde ettik. itf deta dar ve genig siyasi-askeri .gahgma y0rritebilecek durumdayrz. llk defa diplomatik ve k0ltrirel faaliyet geligtirebilecek

Ktirdis-tan'daki gazete galrganlarr

baglattr. Bu alrhm iginde cephe ve ordu kuruluqlarrnr gergeklegtirmeye y6-

neldi. 15 Agustos Atrhmr'nrn toplum

durumdayrz..." (Serxweb0n,

ve devlet uzerindeki etkisi, 12

142\ G6riildilgU gibi, genelde hareketin ve 6zel olarak da gerillanrn geligimi onemli bir donemece ulagmrgtrr. Artrk devrim yuruyligum0z yeni ve daha ileri bir seviyede devam edecektir. $imdiye kadar bir devrimci hareket ve gerilla ordusu yaratmak, d[igmanr sarsmak ve yrpratmak gibi g6revler yerine getiriliyordu; kugkusuz bundan sonra da bunlar olacak, ancak artrk ulkeyi parga parqa d0gmandan koparmak da gergeklegecektir. S6m0rgecidugmanrn s6zden ve iyi niyetten anlamadrgr ve drigmanlrktan asla vazgeqmeyecegi agr[a grkmrgtrr; buna kargr artrk tam zafer yrlr0yUgu baghyor, k0g0k kriguk zaferler artrk boyle bir yriruy0ge tabi olacak ve onu

S6murgeci partilere ve diger siyasal kurum ve kuruluglara y6nelik tasfiye kararlarrna gelince, gunu agrkga belirtelim ki, ashnda bOyle kararlar almak ve uygulamakta gecikilmigtir. Daha do$rusu, PKK'nin siyasal gizgisi ve planlarr pratikte yeterince uygulanamadr$r ve her yerde yeterli do$ru tavrr gdsterilemedi$i igin bu t0r kurumlar gimdiye kadar varhk gosterebilmigtir. Birgok gevre, PKK'nin s6m0rgeci partilere y6nelik tasfiye karannr, "PKK partileri kapatryor ve tek parti diktatdrlOgii kuruyor" diye gormeye ve g6stermeye galrgmrgtrr. $Ophesiz bdyle bir degerlendirme do$ru de$ildir. PKK tek parti yOnetimi istemiyor ve kurmuyor, mevcut durumda Ktirdistan'da burjuva partilerinin var olmasrna da kargr grkmryor. PKK'nin kargr grktrgr, som0rgeci parti ve kurumlardrr, fagizmi ve ozel savagr temsil eden ve y0rrlten siyasi kuruluglardrr. Burjuva da olsalar, bir bigimde s0mOrgecilige ve fagizme kargr ve Kurdistan'rn ulusal-demokratik geligiminden yana olan siyasi kurum ve kuruluglann var olmasrnr bizzat PKK tegvik ediyor. Fakat sol gorrin0mlu de olsa s6murgecili$e ve 6zel

ve fagist Tiirk somiirgeciligine kargr Kurdistan ulusal ku(ulug savagrnr

Eyl0l

6ncesi grkrgtan da fazla oldu. Bu atrIrm, TC srnrrlarrnr da agarak tUm d0nyada onemli bir etki yarattr. 15 A$ustos Atrhmr, sadece 12 Eylul rejimi ve Turk somurgecili$ine kargr bir devrimci qrkrg yapmak ve Krirdistan ulusal kurtulug mricadelesini geligtirmek degildi; onlarla birlikte, NATO'nun yOnlendirdi$i ve geligtirdigi gericili$e kargr grkarak sosyalizmi temsil etmek ve geligtirmekti de. Bu temelde gerilla drg0tlenmesi ve m0cadelesinin geligtirilmesi igin gok yogun bir gaba harcandr. 1986 yrhnda gergeklegtirilen PKK 3. Kongresi, gerillanrn geligimi 6n0ndeki sorunlarr q6ztlmleyerek, gerillaya her ttirlU yetmez, sag ve sekter yaklagrmlarr ortaya grkarrp mahkum ederek ve giigleri yeniden

sayr

:

yaratacaktrr.

6190tleyerek gerillanrn geligim sureci-

ni ilerletti. Bu temelde daha sonraki yrllarda y0r0tulen gok yo$un gahgma-

larla ve dzellikle Bagkan Apo'nun aydrnlatrcr g0z0mlemeleri ve dirayetli ydnlendirmesiyle gerillanrn Krirdislan'rn bUl0n bOlgelerine oturtulmasr ve yaygrn bir gerilla eylemlili$ine ulagrlmasr sa$landr.

PKK, kurulugunun onikinci yrhnda halk kitlelerinin serihildanlarrna ulagtr. 1990 Newroz'unda Cizre ve Nusaybin'de baglayan serihildan, 1991 yazrnda Amed'de bir biiy0k kitle gdsterisine ulagarak b0t0n K0rdistan'a yayrldr. Krlrdistan'rn butrin kasaba ve kentlerinde az gok serihildan gergeklegti, birgok kasaba defalarca gosteriye kalkarak serihildan, bir halk yagamr haline geldi. Gerilla ve serihildanrn birligive geligerek devam etmesi, ulusal kurtulug m0cadelesinde Krirdistan halkrnrn ezici bir birligini ve eylemliligini yaratarak Ktirdistan sorununu uluslararasr politikanrn en 6nemli sorunu haline getirdi. PKK, 1978-79 yrllarrnda 0nemli bir politik y0kselig surecini yagadr. 198082 d6nemini belli bir geri gekilig, toparlanma ve hazrrhk yapma sureci olarak degerlendirdi. 1983 yrlrndan beri geqen on yrlhk sureg, surekli bir y0kselig dOnemidir. 1983 yrhndan be-

ri her yrl, bir

Onceki yrldan gok daha

yogun bir m0cadeleye sahne olmakta ve gok daha fazla bir geligme yaratrlmaktadrr. PKK'nin 1 5, mticadele yrh, yaganan m0cadelenin yo$unlu$u ve yaratrlan geligmenin buyUkl00rl bakrmrndan gimdiye kadarki en ytiksek zirve olmugtur. Gerek krg s0recinde yaprlan egitim ve hazrrhk, gerek bahar surecindeki ategkes denemesi ve gerekse yaz srirecinde gerillanrn geligtirdigi yaygrn saldrrrlar, siyasi ve askeri geligme bakrmrndan en yliksek noktaya ulagmayr saglamrgtrr. Gerilla eylemliliginin Ug kat arttrgrnr s6yleyerek, ozel savag y6netimi bile bizzat bunu dogrulamak zorunda kalmrgtrr. Yaz ddnemi sonunda ortaya grkan durumu Bagkan Apo g0yle ifade etmektedir: "... Ulkemizde on bini agkrn gerillayr, en kiritik ve en stratejik noktalarda mevzilendirmigiz. B0tUn temel donanrm ihtiyaglarr kargrlanmrgtrr. Teme

ba$lantrlar kurulmugtur. Avucumuz gibi 0lkeyive halkr tanryoruz. Yurtdrgr baglantrlarr higbir zaman azalmamrgtrr. BuyUtmenin imkanlarr sonuna kadar var... Vrmi yrldrr ilk defa diledi$imiz gibi devrimcilik yapabilecegiz. Diledi$imiz gibi savag 0rgritrj, halk 6rg0l0 kurma ve halk serihildanrnr yap-

Ulusal devrimci

iktidar stireci yeni hamlelerle geligiyor PKK 16. mucadele yrhna girerken yeni olan nedir? Yeni olan, PKK'nin somurgeci partilere, 6zel savag basrnrna ve diger s6m0rgeci siyasal kuruluglara yonelik aldrgr tavrr ve bunun etkileri ve yankrlarrdrr. Bu ydnlt) kararlarla PKK, TC'yi ciddi bigimde sallamrg, Kurdislan'daki etkinligini gegitli alanlarda denetimi saglama ve ulusal devrimci iktidar s0recini geligtirme dtlzeyinde arlrrmrglrr. Bu nedenledir ki, s6mlirgeci 0z tagryan her kigi ve kurumdan hezeyanlar yrikselmigtir. Bu geligmeyi, TC'nin 0sl y6netimindeki birkag kigi drgrnda herkes, "PKK iktidar oluyor" diyerek dogru degerlendirmigtir. Ancak, sadece buraya kadar olan dogrudur, bundan 6teye sOmrirgeci ruh tagryan herkes yalan ve kin kusmugtur. Once bu geligmeye ydnelik tutum-

lar rlzerinde krsaca durahm: Ozel savag basrnrna y6nelik uygulamalar birgok gevre tarafrndan "PKK'nin basrn ozg0rl0g0ne kargr oldugu" bigiminde gdsterilip bu ydnlU olgusOz bir demagoji y0rOtrilmOgtlir. Sadece 6zel savag yOneticileri ve bu basrnrn kalemg0rleri de degil, gegitli uluslararasr kuruluglar bile olaya benzer bigimde bakabilmigtir, Halbuki olay gok agrktr ve demagojiyle de$igtirilemeyecek kadar netlegtirilmigti. Bu basrnrn sahip oldugu bir dzgurhjk var mrydr ki, PKK bu ozg0rl0$0 krsrtlamrg olsun! Olmayan bir geyi PKK nasrl krsrtlayacak? Bu basrn, gergekte 0zg0r bir basrn degil fagist-som0rgeci d0zenin ve yur0tljlen 0zel savagrn birer propaganda organr gibidir. Bu basrnrn muhabirleri K0rdistan'da haber aramaz, gok buytlk dlqride 6zel savag yOnetiminin verdi$i bilgileri haber olarak merkeze iletir. Bunun drgrnda

muhabirlerin hazrrladr$r haberler merkez tarafrndan yayrnlanmaz. Bu basrnrn yalana dayah ve sansasyonel haberleri bOt[inriyle K0rt halkrnrn degerlerine saldrrr niteligindedir. Bu basrn, 0zel savag ydnetiminin brifinglerinde egitilen ve emirle galrgan "mehmetgik" basrndrr. Buna ozg0r basrn laaliyeti denilemeyece$i agrkIrr. PKK'nin yaptrrrm girigimi, ozg0r basrnr engellemeye y6nelik de$il, tersine 6zel savag tarafrndan tam bir ba$rmhhk alltrna alrnan g0gleri 6z-

g0rlegtirmeye yoneliktir. Nitekim

PKK'nin tutumunu gok b0y0k oranda hakh bulmug ve hemen hepsi tarafrndan engel grkarrlmadan uyulmugtur.

sava$a hizmet eden guglerin Krirdislan'daki varlrgrnr megru gormuyor ve gUc0 yetti$i oranda bu tOr gUgleri tasfiye ediyor. Bu durum en agrk bir bigimde egi-

tim olayrnda, TC'nin K0rdistan'daki egitim sistemini tasfiyeye ydnelik PKK faaliyetlerinde ortaya grkmrg bulunuyor. Bu trir geligmeler kargrsrnda TUrkiye'nin bazr sahte solcularr bile feryat ediyorlar. Neymig, TC'nin e$itim politikasrnrn K0rdistan'daki uygulayrcrlarr olan ogretmenler ilericiymigl Bu O$retmenler sivil ve sugsuzmug! Bunu soyleyenler ve hatta bu o$rel menlerin 6nemli bir krsmr bile lafa

gelince kendilerinin asimilasyona kargr olduklannr ve ana dilde egitim istediklerini sdyleyebiliyorlar. Hem asimilasyonun bizzat uygulayrcrsr ol, hem de asimilasyona kargr oldu$unu sOyle! Hem TC'nin fagist ve sdm0rgeci e$itim sisteminin K0rdistan'daki uygulayrcrsr ol, hem de ilerici! Hem bir savag ortamrnda sOmurgeci egitim politikasrnrn yUr0tUcUs0 ol, hem de sugsuz! Gergek durum igte bu denli agrktrr. TC'nin KUrdistan'da gerilladan yana olanr da degil, gerillaya kargr fiilen mucadele etmeyeni bile suglu saydr$r ve katledip g0gertti$i bir ortamda, gerillanrn som0rgeci egitim politikasrnrn uygulayrcrlarrnr suglu saymasrnr krnamak, gergekte duped0z T0'den yana olmak demektir. Sadece e$itimciler de de$il, bundan

sonra TC adrna gOrevli herkes K0rdistan'da somrirgecili$in temsilci-

si sayrlacak ve buna gdre

yaklagrm

gdrecektir. Bu, ulusal kurtulug m0cadelesi y0r0ten herkesin hakkr oldu$u gibi, K0rdistan ulusal kurtulug gUglerinin de hakkrdrr. S6mUrgecilige tam cepheden tavrr alma ve elinin ulaqtrgr 0lgilde sOmrirgecilifli tasliye etme 96revi gimdiye kadar her alanda yeterince uygulanamamrglrr. Bundan sonra hata ve yetersizlikler agrlarak, tasfiye etmek amacryla sdmurgeci kurumlar uzerine daha yogun gidilecektir.

S6m0rgecili$in etkisinin ktrtlmast ve sdmiirgeci kurumlarrn tasfiye edilmeye baglanmasr, bunlar yerine ulusal demokratik kurumlarrn, halkrn iktidar organlarrnrn geligtirilmesini

de ge-

rektirir. Bu, somOrgeci egemenli$i tasfiye etme ve ulusal-demokratik iktidarr oluqturma stirecidir. Bu, siyasal devri-

min gergeklegmesi s0recidir. Nitekim bdyle bir sOreg bug0n Kurdis-tan'da canh bir bigimde yaganmaktadrr. Ashnda degigik bir tarzda da olsa b6yle bir slireg gegmigte de vardr. llk gerilla gruplarrnrn 0lkeye grkrp mlicadeleyi geligtirmeye bagladrklarr andan itibaren b6yle bir srireg de baqlamrgtr. Som0rgecili$in etkisini krrrp kendi etkisi-

ni geligtirdi$i oranda, som0rgecilige darbe vurup kendi denetimini yaratttgr oranda gerilla yeni bir iktidar srirecini de baglatmrg oluyordu. Gizli yeraltr uslerinden ve gece hareketlerinden baqlayarak b0yle bir etkinlik ve denetim olayr, yani iktidar olayt giderek geligti. Gerilla buyud0, etki alanrnr genigletti, 0slenmesini, cografya ve toplum uzerinde denetimini geligtirdi; bunlarr gergeklegtirdi$i oranda kendini bir iktidar gric0 haline getirdi ve yeni bir iktidarr temsil etti. Bu geligme bug0n gok onemli bir noktaya ulagmrg bulunmaktadrr. Tam bir org0tlUltj0e kavugturulmug olmasa da, PKK'nin yOnetti$i gerillanrn halk uzerindeki etkisi gok yuksek bir duzeydedir. Krrsal alanda gerillanrn rislenmesi ve denetimi oldukga geligmigtir. Artrk

Qinlilerin krzrl bolgeler dedigi t0rden gerillanrn uslenmesini geligtirdi$i ve lamamen denetledigi b6lgeler ortaya grkmrgtrr. Bu denetimi genigletme ve g0qlendirme, yani kurtanlm6 b6lg+ lere ulagma sorunu kendini gundemlegtirmiqtir. Ashnda bunu yaratmak tamamen gerillanrn kendi galrgmasrna ba$hdrr, artrk T0'nin engelleyici fonksiyonu fazla kalmamrgttr. Gerilla, ken-

dini b0yiitebildigi ve 619[itleyebildigi, yine halkr drgutleyebildi$i oranda, kurtardr$r ve denetimini geligtirdigi bdlgeler yaratacak, yani kendi iktidarrnr kurabilecektir.

Gegmigte, stratejik savunma doneminde sdm0rgeci d0gmanr yrpratan, gerillayr uslendiren ve halk 0zerindeki etkinligini geligtiren bir faaliyet yurutriyorduk. Krjg0k eylemlerle T0rk ordusuna darbeler vurmak, halka y0nelik propaganda yapmak, halk iginde k0qtlk ve gizli 6rg0t gekirdekleri kurmak ve gerillayr b0y0tmek bunun igin yetiyordu. Fakat artrk bunlar yetmiyor. Denge d6neminin galrgma ve garpr$ma bigimleri farkhhklar arzediyor. Artrk sadece k0grik garprgmalar devrimi geligtirmeye yetmiyor; drlgmana k0g0k darbeler vuran degil, ona ciddi darbeler vuran ve hareketini srnrrlandrran garpr$malar gerekiyor. Halka sadece propaganda yaprp gizli 6190tlenmeler yaratmak yetmiyor; mricadelenin geligti$i alanlarda halkrn mucadeleci yagamrnr tamamen duzenleyen iktidar organlarrnr yaratmak gerekiyor. Sadece gerillayr b0yritmek ve uslendirmek degil, arttk ordular kurmak ve alanlarr somOrgecilikten kopararak kurtarrlmrg bolgeler veya yarr kurtarrlmrg b6lgeler yaratmak gerekiyor. Denge ddneminde geligme boyle saflanrr. S6murgeciligi adrm adrm, parga parga tasfiye etmek ve ulusal-demokratik iktidarr adrm adrm kurmak, yagadrgrmrz ve geligtirecegimiz gahgma oluyor. Kugiik pargalardan baglayarak bu t0r geligmeyi giderek buyutmek, ordulagmayr, sava$r ve halk drgtitlenmesini bu tarzda geligtirmek izleyecegimiz yoldur. Bu tur geligmeler yarattrkga denge d6nemini ilerletece$iz, kendimizi guglendirip d0gmanr zayrflatacagrz ve dengeyi kendi lehimize bozacagrz.

$imdi yogun olarak somurgeci


egemenlili tasliye etme ve ulusal devrimci iktidarr geligtirme sorunu tizerinde dUgUnmemiz gerekiyor. 0yle ki, her sOmurgeci kurumu daha kolay nasrl tasfiye edece$imiz ve kendi iktidar organlanmrzr nasrl geligtirece$imiz konusunda agrk fikir ve planlarrmrz oluqmahdrr. En once nerede ve nasrl bir iktidar geligtirebiliriz? Bunun alanrnr giderek nasrl geniqletebiliriz ve kurtarrlma drizeyini nasrl sa$lamlaqtrrabiliriz? Biz, gizli yeraltr Oslerinden bagladrk yarr agrk 0slere, oradan agrk gerilla 0slerine ulagtrk. Gerilla uslerinden krzrl bOlgelere, yani yarr kurtarrlmrg bOlgelere ve giderek tam kurtarrlmrg bolgelere dogru gidiyoruz. Bu bolgeleri krjqrjk pargalar halinde yaratmak ve giderek geniqletmek bigiminde bir yol izliyoruz. lktidarrmrz boyle geliqiyor. Gerillayr buna gore ordulagtrrryoruz.

lktidarr gerilla yaratr-

yor ve koruyor. Halkrn ekonomik, sosyal ve siyasal yagamrnr buna g0re orgutl0yoruz. Kugkusuz PKK bu geligmelerin ana yonlendiricisidir. Ancak ulusal kurtulugtan yana olan ve m0cadele cephesi iginde bulunan her turl0 parti bu iktidar olayrna katrlabilir. Halk yOnetim organlarrnrn halk tarafrndan segilmesi ilk olarak esas alaca!rmrz husustur. D0nyada Ornegi bulunmayan segim sistemleri geligtirebiliriz. Segime kigilerin katrlmasr ve tek tek bireylerin seqilmesi, hem dogru bir seqim yapabilmek, yani hak edenleri segebilmek ve hem de geri alabilmek igin en uygun larzdr. Ontim0zde TC'nin yerel segimleri var. PKK, demokratik olmasr durumunda seqimlere katrlacagrnr ve boyle olmamasr durumunda TC'nin segimlerine karqr tavrr alarak kendi segimini yapacagrnr agrklamrg bulunuyor. Bu srjreg halkrn y6netim organlarrnr segmek ve 6zellikle gerillanrn denetiminde olan bOlgelerde halk iktidarrnr geligtirmek aErsrndan gok onemlidir. TC'nin seqimlerine katrhnrrsa bu bigimde k0y, ilge ve il d0zeyinde yurtsever g0glerden olugan halkrn y0netim meclisleri segilebilir. Bdyle olmasa bile PKK kendi segimiyle yerel drjzeyde (kOy, kasaba ve qehir duzeyinde) halk meclislerini olugturmak durumundadrr. Artrk ulusal-demokratik iktidarrn yerel y0netimleri olacak halk meclislerini olugturmak gerekiyor. Halk iktidarrnrn geligimi esasta bdyle baglayacaktrr ve bu konuda geq bile kahnmrgtrr. Yerel halk meclisleriyle birlikte veya hemen sonra eyalet meclislerimizi seqebiliriz. Zalen halihazrrda eyalet yOnetimlerimiz vardrr. Bunlarr bir meclis dri-

zeyine kavugturmak, gerillayr

bu

meclislerle iligkilendirmek ve eyalete iligkin yasama ve y0rutme iglevini yerine getirmesi iqin bu meclisleri gahgtrrmak yapacagrmrz ivedi g6rev olmaktadrr. Boylece eyalet d0zeyinde ulusal-demokratik iktidarrmrz belli bir yaprlanmaya kavugmug olur. Eyalet yonetimlerinin kurtarrlmrg, yan kurtarrlmrg, kangrk ve beyaz bolgeleri olabilir. Her bOlgeye g6re uygun galrgma biqimleri geligtirerek ve bunlarr planlayarak uygulamaya koyabilir. Daha sonra bunlarrn bir ulusal mecliste birlegtirilmesi gundeme gelir. Ulusal meclis olugturmada sabrrh olmak ve K0rdistan'rn de$igik guglerini kapsamasrna dikkat etmek 6nem tagryor. PKK'nin 16. m0cadele yrhnda K0rdistan'da boyle bir halk iktidarrnrn olugum qahgmasr yo$un olarak yrirritulecek ve bu onemli geligme saglanacaktrr. Bu gahgma, ozellikle yerel d0zeydeki halk meclislerinin olugumuyla baglayrp eyalet ve ulusal d0zey bigiminde geligecektir. Ozellikle s6mtjrgeciligin devrimci savagla tasf iye edildigi ve halk iktidarrnrn parqa parga kuruldugu durumlarda geligmenin bOyle olmasr ve halk iktidarrnrn yerel d0zeyden olugmaya bagla-

masr zorunludur. Ulusal duzeyden baglatmak gergekgi de$ildir ve bunu zorlamamak gerekir. Savagsrz qozrimler geligseydi iktidarlagma b6yle olabilirdi. Fakat halk savagryla iktidarr almak, pargadan baglayrp brjtune gitmeyi gerektirir. Bir de iktidarr bu tarzda ele gegirmek uzun bir suregtir, krsa bir s0reg olarak bakmamak gerekir. Yurritrilen halk savagrnrn geligimine ba$lr olarak bu iktidarlagma da gerEeklegecektir. Bu da krsa s0rede ve alelacele olacak bir gey de$ildir. Onemli olan frrsallarr ve olanaklan iyi de$erlendirmek, geligmenin hakkrnr tam vermek ve ozellikle yerel ve eyaletler duzeyinde halk iktidarrnrn ingasrnr geligtirmektir. Devrimci m0cadelenin yOkunU esas olarak bu geligmeler omuzlayacaktrr. Ancak mucadelede saghkh ve eksiksiz bir geligme tutturabilmek igin ulusal drizeyde ydnetim organlannrn ingasr da elbette zorunludur.

Bazrlarr sorunun alelacele goz0lmesini ve ozellikle sava$rn durmasrnr istiyorlar. Bunun iqin de, TC'den gok

PKK'ye baskr yapmaya gahgryorlar. Kugkusuz boyleleri krjg0k mrilk sahipleri ve varhkh kesimlerdir ve mal varlrklarrnr kaybetmek istemiyorlar. Savagtan g6rdukleri zarut n azalmasr ve kazanglarrnrn artmasrnr istiyorlar. Elbette biz de, ille de savag istemiyoruz. Ancak devrimin derinli$ine geligmesinden de vazgegecek degiliz. Acil qozrim ve barrg gabalarr, gerqekte devrimin derinlegmesini 6nlemek isteyen gabalardrr. Som0rgecilik varhgrnr surdurmek ve savagr dayatmak istedikge ona kargr devrimci savagt derinlegtirerek geligtirmek ve uzadrkga bu savagr daha da bUy0t0p yaymak devrimi derinlegtirir ve kokhi krlar. Bu da eskiyi daha k0kl0 yrkmak ve gok daha fazla geligme sa$lamak demektir. Kugkusuz emekgi halkrn grkarrna olan da budur. Ozellikle Krirdistan halkrnrn bdyle k0kl0 geliqmeye gok buyuk ihtiyacr vardrr. Eskiyi yrkarken devrimci geligmeyi aErk tutmak ve bu temelde devrimi derinlegtirmek PKK'nin onemli bir yaklagrmrdrr ve bunu sllrdOrmeye devam edecektir.

PKK'nin somtlrgeci kurumlarr tasfiye ederek geligtirmekte oldu$u devrimci ulusal iktidar s0recinden, legal duzeyde Ealrgan ulusal-demokratik guglerin zorlanmakta olduklarr gozleniyor. Ashnda mricadelenin giddetlenmesi onlarrn alanrnr biraz daraltryor ama, geligmelere do$ru yaklaqsalardr fazla zorlanmamalarr gerekirdi. Mevcut geligmelerden zorlanmalarr, esasta somrirgecili$in etkisinden kopamamalarr, ulusal-demokratik siyasete tam sahip olamamalarr ve arada yalpalamalarrndan ileri geliyor. Halk kitleleri bunlarrn bu durumunu iyi g0rmeli ve onlarrn yanlrglarrna dOgmemelidir. Bu gugler de, eler ulusal-demokratik g0g olmak istiyorlarsa, siyasetlerini gozden geqirip mevcut geligmeleri ilerletecek bir konuma kavugturmahdr rlar.

Ashnda bununla baglantrh olan di-

ger bir husus da, Krirdistan ulusal birlik cephesi ve ulusal meclis olugturma galrgmalarrnrn durumudur. K0rdistan'da boyle tarihi geligmelerin yagandr$r ve sdmUrgeci TC'nin bu geligmeleri durdurmak igin aqrk katliamlarr dayattrgr bir ortamda, Kurdistan ulusal griglerinin bir cephe ve meclis olugturmamalarr ciddi bir eksikliktir. PKK'nin b0t0n gabalarrna ra[men, etkili bir cephe galrgmasr hala ortaya qrkarrlamamrgtrr. PKK'nin, hangi siyasal e$ilimde olursa olsun b0tun ulusal gugleri birlegtirme ve gok partili bir siyasal yaprlanma olugturma yaklagrmr ve istegi, di$er g0gler tarafrndan gerekli kargrh$r bulmamaktadrr. Aqrkga g6rrjluyor ki, Kuzey-Batr Ktirdistan'rn diger grup ve

Bir

partileri ulusal cephe ve meclis olug- dagrlmakta oldugunu gdsterir. turma yOntjndeki tarihi g0revlerini devrimle kargl kargrya olan, yrkrlmatam olarak yerine getirmiyorlar. nrn egi$inde bulunan devletler g0ncede boyle bir egilim tagtyorlar grrrlgrplak meydana Erkarlar. Griqlu ama, pratikte gereken qabayr harca- ve saglam devleller, varhgr en az mtyorlar. Bunun olumlu bir durum rrinerek toplumu yOnetmesini bilen madtgtnr belirtmek bile gereksizdir. devletlerdir. TC devletinin mevcut Birkag ytlzbin kigilik halk topluluklart- rrint0s0, her ydn0yle onun yrkrlmakta ntn bile ulusal meclis ve iktidar olug- oldugunu dile getiriyor. TC'nin bugrin turduklart bir tarihsel ddnemde K0rdistan'daki varhgr, tamamen Ktirdistan'da b0ytik bir ulusal uyant- sal kurtulug hareketinin Orgutlenme gtn var oldugu bir ortamda, K0rt ulu- drjzeyine baglr bulunuyor. Yani e$er su gibi b0yuk bir toplumun ulusal askeri drjzeyde bile olsa egemenli$i meclis ve yonetime kavugturulmama- varsa, bu bizim zayrfhgrmrzdandrr. stntn izah edilebilir bir yant olamaz. TC devleti Krlrdistan'da toplumsal Bugun TC'nin kalliamlartnda bu denli levini ve toplum igindeki yerini artrk pervasrz davranabilmesinde, bu lamamen kaybetmigtir, hukmrlnri rumun da belli bir rol0 vardtr. TC, mamlamrgtrr. Bundan sonraki varhlr, r0tt0$0 fagist-sdm0rgeci 6zel sava$a gerillanrn ve halkrn orgutlenme oranrve soyktrtma bile T0rkiye'den bu na baglr olacaktrr. Gerilla ve halk dar destek bulurken; Ktlrdistan ulusal orgrjtlenirse devlet gok var olacak, gtiqlerinin, soyktrrmr durdurmaya gerilla ve halk gok orgritlenirse nelik gerilla mticadelesini savunama- devleti azahp mast ve ulusal kurtulug savagtnda Kurdistan'daki durumu boyle olan birlik olugturamamasr anlagrhr TC'nin bug0n ayakta kalmasrnr sa$degildir. Agtk ki bu durumu htzla layan en onemli elkenler, Turkiye

D0olve

g0g0-

ulu-

bir

ig-

duyu-

ka-

az

TC t0kenecektir.

gibi ag-

so-

gaba harcamaya davet ediyoruz.

Ozel sava$ yonetimi

da$rlmayr durduramryor Devlet nedir? Bakrnca gormesini bilen herkes, bugrjn TC'ye drgardan baktrgrnda bu sorunun en kapsamlr ve gerqekgi cevabrnr verebilir. Bir devlet olarak T0rkiye Cumhuriyeti, bug0n grrrlgrplak meydandadrr. Higbir yanrnr Ortemiyor ve gOrrildugu kadarryla artrk drtmeye gerek de duymuyor. Toplumdan dogan ve giderek toplumdan kopan devlet, onun rizerinde nasrl yer alr? Bir toplum igin devlet ne kadar gerekli, ne kadar gereksizdir; ne kadar yararlr, ne kadar zararldu? Qegitli toplumsal kesimler, srnrflar kargrsrnda devletin durugu nasrldrr? Devletin esas kurumlarr ve tali kurumlarr hangileridir ve bunlar nasrl dUzenlenmiglerdir?

ta-

y6-

mak ve ulusal kurtulug gibi tarihi g0rev kargrsrnda gereken rol0 oynamak gerekiyor. K0rdistan'rn b0trjn grup ve partilerini, mevcut durumu yeniden degerlendirmeye, ulusal cephe ve meclis konusunda pratik gdrevlerine tam sahip grkmaya ve bu dogrultuda

Toplumu y0-

netim ve denetim iglevini devlet nasrl yerine getirmektedir? Bireyle devletin kargrhkh durugu nasrldrr? Benzer but0n sorularrn cevabr bug0n en iyi TC'ye bakrlarak verilebilir. Sadece toplumsal iligkileri duzenleme iglevini yerine getirecek bir siyasal yaptntn da nasrl olabilecegi ve nasrl igleyebilecegi konusunda do$ruya en yakrn gdrrigler yine TC'ye bakrlarak olugturulabilir. Bir devletin bUtrin gergek yaprsryla grrrlgrplak ortaya grkmasr, onun g0glu

ve saglam oldugunu degil, zayrf ve

solculuk adrna yaprlan yalnrzca k6-

b6yle

lu ve halkrnrn durumu ile drg destek-

tir. Bir siyasal egemenlik ne kadar qururse gurusrln onu yrkan olmazsa yrkrlmazmrg ve yrkrlmryor da. Bug0n TC'yi yrkrlmaktan ahkoyan $ey, onu yrkacak griglerin olmamasr oluyor. Yoksa TC devleti kendi gugleriyle ayakta durabilecek bir konumu kaybetmig bulunuyor. Ozellikle son rjgd0rt yrldrr durum lamamen b6yledir. Bu durum, Ttirkiye halkrnrn ne denli kdlelegtirilmig ve gOgten dugurulm0g oldugunu g6steriyor. Uzerindeki bir cesedi bile kaldrrrp atamayacak ve cesetle birlikte yagayacak bir hale getirilmig oldugunu ifade ediyor. Aynr zamanda Trirkiye solunun ne olup olmadrgrnr da Eok iyi ortaya koyuyor. Denilebilir ki, gun0m0zde TC'nin mevcut yaprsryla ayakta kalmasrnr saglayan en dnemli gey, onu yrkacak bir sol ve demokralik hareketin bulunmamasrdrr. Gergek durum budur, gerisi laf salatasrdrr. Bug0n Turkiye solunun en devrimcisi oldu$unu s0yleyenler bile barrgtan s6z ediyorlar. Halbuki solcular, sosyalistler, emperyalist savaga kargr barrgr savunurlar. Bugrlnktj savag ise, devrim ile karqrdevrim cepheleri arasrnda sriren bir savagtrr. TC'nin y0rutt0$rl fagist-sOmrirgeci kirli savagken, PKK d0rt dorthlk bir devrimci sava$, bir halk savagr, hem de adr bile inkar edilen bir halkrn ulusal kurtulug savagrnr yrirrlttlyor. Bugun genel planda "sava$ dursun" demek, bir anlamda "devrim dursun" demekle eg anlamhdrr. Olan gu: T0rkiye'de fagizme kargr savagamayanlar, K0rdistan ulusal kurtulug savagrndan yana olma y0rekliligini de g6steremiyorlar. Daha da ilerleyerek "savag dursun, barrg olsun" qizgisine varryorlar. Bu slogan da eyleme gegmeyip sadece s6z olarak kahnca,

tOmser bir srzlanma oluyor.

TC'nin ayakta kalmasrnda

drg

destegin rolu sanrldrgrndan da fazladrr. Bu gergek, 0zellikle son yrllarda iyice agr$a qrkmrg bulunuyor. ABD ve

Almanya bagta olmak 0zere emperyalist devletler, TC'yi yogun olarak destekliyorlar ve adeta bir silah ve

cephane deposu haline getirerek PKK'ye kargr savagmaya yoneltiyorlar. Ozellikle Almanya, TC'yi PKK'ye kargr savaga ydneltmekte ve adeta zorlamakta bagr gekiyor. Bu grjgler agrkga savag krgkrrtrcrhgr yapryorlar. TC'yi, PKK'ye kargr savagtrrarak kendilerine daha gok muhtag ve bagl hale getiriyorlar. Gtinumuz TC y6nelenleri, bunu gdremeyecek kadar bile kord0rler. Bu d0nyada artrk eski yaprlarrnr s0rd0remeyeceklerini ve Kurtleri eskisi gibi egemenlik altrnda lutamayacaklarrnr, ytirtittukleri savagrn sadece kendilerinin sonunu getirecegini anlayamayacak kadar beyinsizdirler. Neredeyse kendilerini drin-

yadaki srnrrlarr koruma bekgisi haline getirecekler. Halbuki g0yle bir gevrelerine baksalar, hig kimsenin kendileri gibi olmadrgrnr rahathkla g6rebilirler. Ornegin, bir Rusya, eski somrlrgeleriyle gimdi bir topluluk halinde yagayabiliyor. lngilizler, eski s6murgeleri ile "lngiliz Milletler Toplulu$u" adr altrnda birlikte bulunabiliyorlar. Bir de Trlrkiye'nin eski som0rgelerine, kendinden ayrrlan 0lkelerle TC'nin iligkilerine bakalrm. Hepsiyle kanlr brgakhdrr, higbirisiyle ciddi ve g0vene dayalr

bir iligkisi yoklur. Neden? Trlrk egemenligi griq[i bir yayrlmacr ruh ve diklator 6z tagrdrgr, demokrasiyi ve paylagmayr asla kabullenmedigi iEin bu bOyledir. Bu gergek gimdi kendisini Krirdistan'a yOnelik yaklagrmrnda gOstermektedir. E$er ABD'nin gucu TC'de olsa dunyayr bir g0nde yutmak isteyece$inden asla kugku duymamak gerekir. Bugrjn drjnyadaki srnrrlarrn degigmezli$inin bekqisi olmaya gahgmasr, sadece giiqsOz olmasr ve Krirdistan ulusal kurtuluq mrjcadelesi kargrsrnda bagarrsrz kalmasr nedeniyledir.

Bug0n bu konumda olan TC devleti, Mart 1994'e kadar PKK'yi bitirecegini ilan etmig bulunuyor. Tansu Qiller bunu "ya bitecek, ya bitecek" diye ifade ediyor. Bu program, 1993 baharrnda uzun bir operasyonla ya-

ratrlan Tansu Qiller hrik0metinin programr, bu h0k0metle oluglurulan 6zel savag planr oluyor. Tansu Qiller, kendi gelecegini bu ozel savag planrnrn durumuna but0nriyle ba$lamrg gor0nOyor. "Mart'a kadar PKK'nin bitirilmesi" planrnrn igerigi, esas olarak gerillanrn srnrrlandrrrlmasrndan oluquyor. Gerillayr srnrrlandrrmak, PKK'yi askeri bakrmdan kendilerini zorlayamaz hale getirmek ve bdylece tes-


limiyete zorlamak veya etkisiz krl- $ini tekrar ediyor. Yani teghisi 6zel mak, yani lasfiye etmek istiyorlar. sava$ y6netimi koyuyor ve o da Gerillanrn srnrrlandrrrlmasr ise, Erzurum'dan Marag'a kadar olan alanr tarak gerillanrn Turkiye'ye yayrlmasrnr engellemeyi, gerillanrn Uslendigi krrsal alanlardaki halkr gogerterek gerillayr halktan tecrit etmeyi, gerillayr destekleyen kitlelere yonelik katliamlar duzenleyerek onlarr sindirmeyi ve orgrithlluklerinidagrtmayr, b6ylece

tu-

ve

da$lrk alanlarda tecrit edilmig

halkla iligkileri kesilmig gerilla g0glerini gegitli bigimlerde zorlayarak darbeleyerek zayrflalmayr, yani etkin ve yaygrn savag yapamaz hale getirmeyi igeriyor. B0ylece PKK'yi kentte ve krrda arasrra eylem yapan bir g0g durumuna gugOrmek ve "terOre kargl m0cadele ediyoruz" diyerek igleri

ve

turmek.istiyorlar. Yani bir

96-

baktma

ETA ve IRA'nrn durumuna benzer

bir

hale getirmeyi umut ediyorlar. "Bask modeli" dedikleri de igte bu Gegenlerde gtinlerce suren "Bask modeli" tartrgmasrnrn oyle durup rurken ortaya grkmadr$r, 6zel savagrn yeni planrnrn esas aldr$r bir sus oldu$u anlagrhyor. B6yle olunca, TC'nin Sivas, Erzincan, Erzurum alanlarda bir stiredir yogun olarak r0ttugu gahgmalar daha iyi anlagtltyor. Tabii bu alanlarda gerillanrn yrlmasrna kargr qrkan s6zde solcularrn, gergekte TC'nin ve 6zel savagrn ytirritt0$ri plana nasrl ba$h olduklarr

koymug bulunuyor. Qok Onceden Demirel, "Batakhgr kurutaca$rz" diyerek

aynt geyi ifade ediyordu. Ve bu batakhk kurutma planr goktan beri uygulantyordu. Yani Qille/in yapacagrnr soylediginin higbir yenili$i yok; k6yde ve kasabada katliamlarr daha da arttrmaktan bagka. Halka kargr savag ilan ettigini aqrkga sOyleyen Qiller, 'Kiirtl0kleriyle istedikleri kadar 6v0nstinler, bagka da bir hak istemesinle/' diyerek, Ktirtleri kendileriyle 6vrinmeye gagtrtyor. Bu, Qiller htlkumetinin Kurt sorununa getirmig oldugu 96zlim oluyor. TC, bog ovt]nmekle kendini aldatanlart ydnetmenin gok kolay oldu$unu T0rklere yaptrgr uygulama ile iyi anlamtg olacak ki, aynt geyi gimdi de Kurtler uzerinde uygulamak istiyor.

oluyor.

Ozel savag y6netiminin, yeni planr uygulamaya, bastna brifing vererek bagladtgt biliniyor. Yaz boyunca yogunlagttrdtgt 0zel savag uygulamalartnt ktga do$ru zirveye gtkarmtg bulunuyor. Sivas, Erzincan ve Erzurum hatttnda koruculugu yaygtnlagttrarak, ilerici-yurtsever gugleri goge zorlayarak, ig geligkileri ve katliamlart geligtirerek gerillantn T0rkiye'ye yayrlmasrntn on0ne bir duvar olugturmak istiyor. Daglarr bombalama, k0yleri yakrp ytkarak bogaltma, kasaba ve kentlere yonelik duzenledi$i katliam da Mart'a kadar gerillayr srnrrlandrrma saldtrtlartyla halkt sindirme gabalarrnr planrnr pratikte bagarrya gottirmek, iyice yogunlagtrrryor. Tabii bunlarla da yetinmiyor ve bu konuda her gey6zel savag yOnetiminin esas amact hedefi oluyor. "PKK'yi bitirme" sOzuyle den yararlanmak istiyor. Spor, sanal bunu ifade ediyorlar. Btit0n giiglerini vb. hususlarr bu do$rultuda yaygrn ve imkanlarrnr bu do$rultuda seferber olarak kullanryor. TC, tarihinde ilk defa bir "Din g0rasr" topluyor ve bunu etmeye gahgryorlar. Ve bunu, 1992 hnda oldugu gibi, iqte ve drgta bOttin da ozel savag amactyla kullantyor. gericili$i birlegtiren bir kargr-devrim Ozel savag igin KDV'yi arttnyor ve cephesi duzeyinde yririitmek istiyorlar. butgesinin hemen tamamrnr sava$a B6yle bir cepheyi yeniden olugturmak ayrnyor veya ona baglt hale getiriyor. ve harekete gegirmek igin gok yo$un Ktlrdistan'daki devlet gorevlilerine ve bir gaba harcryorlar. Bunun igin yeni- savagan gtjglere verilen "Apo zamden G0ney K0rdistan'a y0kleniyorlar. mt"nt surekli arttnyor. Yeni katliam Size gu kadar kredi veriyoruz diyerek, timleri 619utleyip stirekli Kiirdistan'a biraz yiyecek ve giyecek gondererek, stir0yor. MHP'li fagistleri yurtsever silah ve cephane vererek, genig gaplt halka kargt yeniden faaliyete gegiribir ajan gebekesi orgiitlemeye y6nele- yor. Bunlar yetmiyor, eski ter6r yasarek, Saddam yonetimiyle iligkiye gegip srnr yeniden dtjzenlemeye ve yeni bir G0neyli grjgler uzerinde bask ve teh- terdr yasast haztrlamaya galtgtyor. dit olugturarak ve buna benzer akla Oyle bir yasa ki, insani her t0rl0 duygelen her t0rl0 yonteme bagvurarak gu, dugiince ve davrantgt ter6rizm Griney Krirdistanh g0gleri kendileriyle saytyor. Qtkartlmaya galtgtlan yeni birlikte PKK tizerine saldrrtmaya gah- terdr yasast, agtkqa demokrasiyi tegryorlar. B6ylece kargr-devrim cephe- r6rizm olarak ilan ediyor. Ozel savasinin bu ayagrnr yeniden g0glendir- gtn gegitli kurumlart DEP lizerine, lemek, Guney Klirdistan'daki elverigli gal drjzeydeki demokrat-yurtsever durumdan PKK'nin yararlanmasrnr g0gler 0zerine y0kleniyor. Yeniden onlemek ve Kuzey-Batr Krirdistan'r idamlar giindeme getiriliyor. Tansu kugatma altrna almak Qiller, bazt DEP milletvekillerinin doBununla birlikte T0rkiye ve Kuzey- kunulmazlt klartnt n kaldr rtlaca$t n Batr K0rdistan'da da 6zel savagr soyluyor. Bununla, milletvekillerini ve ferberlik d0zeyinde yo$unlagtrrtyor- DEP'i korkutup teslim almayr, DEP gattst iginde birlegen ulusal-demokralar. Ozel savaq yOnetiminin bagr gan Grireg, "Algak giddetli bir savaq" tik gilgleri bdlmeyi, b0ylece K0rtlerin yaptrklarrnrn birligini pargalamayt ve K0rt cephesiadrnr diyerek, hem yup savagr kabul etmig oluyor, hem ni dagttmayt amagltyor. "K0rtl[ikleriy"Dugrjk yo$unluklu le 6v0nme" kargtltgtnda brit0n Ktirtlede Amerika'nrn sava$" stratejisine ba$lr galrgtrgrnr rin PKK'den uzak ve PKK'ye kargr gosteriyor. Bagrndan beri halkrn durmastnt istiyor. Aynt gabayr drgarda da Almanya devrimci griglerin kanr Uzerinde ka yapmrg olan Demirel, adeta savag ytiriituyor. Qille/le aynt d6nemde Alhisterisine tutulmug gibi her gUn dur- man h0k0meti de, "britun Klirtleri ve madan nutuk atryor; bu bigimde her- Kiirt orgtitlerini PKK'yi ktnamaya ve PKK'den uzak durmaya" ga$rrtyor. kesi ozel savaq cephesi etrafrnda legtirmeye, farkh d0g0ncelerin olug- Almanya, PKK'nin G0ney K0rdistanlr masrnr onlemeye ve bagansrzhk igin- g0glerle iyi iligkiler iginde olmasrnr de olan guglerinin moralini ytikselt- engellemek, yine Kuzey-Batt K0rdismeye galrgryor. Kendini Do$an tan cephesini ve ulusal meclis gahgGureg'in atrna baglamrg olan Tansu malartnt sabote etmek igin yogun bir Qiller, "Ter0re do$ru teghisi ilk defa gaba harcryor. Kuzeyli ve Giineyli Ktjrt Orgutleri lizerinde, PKK ile iligki biz koyduk, teror kentlerde milis reketine ddnugm[ig, ozel birliklerle ve cephe kurmamalarr iqin gizli ve onlarrn 0zerine gidip sonug alaca$rz" agtk baskr uyguluyor. Almanya bundiyerek, gerillaya de$il halka kargr larla da kalmryor, Almanya'daki K0rt savagacaklarrnr agrkga ilan ediyor. yurtseverlerinin dernek ve evlerine Fakat Tansu Qiller agrkga yalan s6y- ydnelik sistemli bir saldtrr yrirUt0yor. Adeta Alman kontrgerillasr pratik e$ilOyor. Bir kez kendisinin savagtan anladrgr yok ve bagkalarrnrn sOyledi- timini Kurt yurtseverlerine y6nelik

du-

hu-

gibi y0ya-

anlagrhyor.

ve

yr-

istiyorlar.

r

se-

Doko-

ve politibir-

ha-

hig

saldtrtlarla yapryor. Bu da yelmiyor, minin aksine giddetin azaltrhp reform- rin olup olmamasr fazla bir onem tameclis bagkanr Hrisamettin Cindo- lar yaprlmasrnr istiyor. Kurdistan'da qrmayacak ve ciddi siyasal geligmeruk'u Almanya'ya davet ederek, savagrn iginde olan subaylar giderek ler yaganacaktrr. Ne olacaktrr? Bir le/in yarrm brraktrgr iqleritamamlatrr- daha gok "savagrn gozum getireme- defa Tansu Qiller hukumeti gidecekmak istiyor; Qille/in ikna edemedigi yecegini" dillendiriyorlar. Qegitli gev- tir. Yine Do$an Gureg'in istifa etmesi g0gleri Cindoruk'un ikna etmesini reler ve demokratik kuruluglar benzer gerekecektir. Ama istifa mr edecektir, sa$lamaya galrgryor. Fransa, Alman- goruqleri dile getiriyorlar. Kilrt sorunu yoksa y6netimi tamamen eline mi ya'dan geri kalmamak igin, K0rt yurt- ve gdz0mrl tartrgrhyor, bu konuda alacaktrr, orasr belli degildir. Ozel saseverlerine y6nelik saldrrrlara bagh- gitli komite, girigim ve platformlar vagrn baqarrsrzh$rnrn ve yenilgisinin yor. ABD ise, "drinyantn en tehlikeli guyor. AsInda ydneticiler de dahil kesinlegtigi ve adam de$igtirmekle terdr orgtltu PKK'dif' diyerek hepsin- gok genig gevreler, gerilla kargrsrnda sava$rn kaderinin degigtirilemeyeceden onde oldu$unu gostermek bagarrsrz kaldrklarrnr, gerillayr sava$- ginin kesin ortaya grktrgr kogullarda, yor. Emperyalist devletler, TC'nin la altetmelerinin mrimklin olmadr!rnr TC y6netiminin kendini nasrl yenileLice'de gergeklegtirdigi vahgi katliamr gorrjyor ve igten ige "K0rtlere haklarr yece$i ve ne t0r olaylar geligecegi de$il de, ona tepki gosteren K0rtleri verilmeli" diye d0g0nrlyorlar. Ancak hakkrnda gimdiden bir gey soylemek ktntyorlar. Yani katilin canili$ini degil bunu hiq kimse dile getiremiyor, her- gok zordur. Ancak ozel savag yOnetide, kurbanrn grrprnmalarrnr krnamrg kes birbirinden korkuyor. Q0nk0 bunu minin ve TC'nin gok ciddi bir dagrloluyorlar. Bdylece PKK'ye ve Krirdis- sOylemek idamhk mayr yagayacagr ve onemli bir siyatan ulusalkurtulug mucadelesine Ozel savag cephesindeki dagrlma sal durumun ortaya grkacagr s6ylegr, emperyalist devletlerden Barzani- bundan dalazla. Kurdistan'a gonde- nebilir. le/e kadar uzanan uluslararasr kargr- recek memur ve asker bulamryorlar. Duruma bdyle bakrlrrsa, o zaman PKK'nin de, sadece krg dOneminde devrim cephesi yeniden birlegmig Bunun igin "Apo zammr"nr srlrekli trrryorlar. Yaygrn bir asker kagakhgr ozel savag saldrrrlarrnr boga grkarAncak bu uluslararasr karqr-dev- var, bunlarrn pegine d0giiyorlar maya gahgmakla yetinmeyece$i ve rim cephesi, 1992'dekine gOre O$retmenleribileaskereahyorlar. baharda ortaya qrkacak Onemli siyazayrf ve dagrnrktrr. Emperyalist dev- ni parah ordular Orgutlemeye gahgr- sal duruma g6re de kendi hazrrlrklarrletler, Qiller h0kumetinin Mart 1994 yorlar. Koruculugu s0rekli hale getir- nr yapmasr gerekecegi agrkga gor0planrna onay vermiglerdir ve bu mek istiyorlar. Bdylece Ktirdistan'da lrlr. Nitekim PKK de surece b6yle denle KUrdistan'daki vahgi katliamla- savagacak grig bulmaya qahgryorlar. yaklagmaktadrr. Bagkan Apo, 6zel rr adeta gdrmezden, duymazdan Bir de yonetimin kendi iginde yo$un savag ydnetiminin "Mart'a kadar bitirliyorlar. TC'nin PKK'yi yok etmesini geligkiler var ve bunlar Eatrgmaya me" planrna kargr PKK planrnrn da "1994 Newroz'una 30 bin gerilla ile dOnrigriyor. Savagta bagarrsrzhgr canr-gOnulden istiyorlar. Ancak nun gergeklegmesinden btiyrlk 6lgu- gayanlarrn birbirine dtigmesi elbette girmek" oldugunu aqrklamrgtrr. PKK'nin bu hedefinin hem 6zelsavag de kugku duyuyorlar ve bunun ger- do$aldrr. 1991 yrlrndan beri sivil geklegmemesi durumunda daha grig- asker kesimlerden bOyle 6ldrirme planrnr boga qrkarmayr ve hem de gelmekgeliyor giderek l0 bir PKK ile kargr kargrya ve olaylarr meydana bahardaki geligmelere hazrrlanmayr ten korkuyorlar. Yine salt askeri yon- ordu igindeki durum gerginlegiyor. igerdigi agrktrr. Ve bu hedefi gergektemle ve inkar politikasryla PKK'nin Egrel Bitlis'in Oldurulmesi, eski Kara legtirmek de bir hayal degildir. Sadegeriletilemeyecegine ve K0rt sorunu- Kuvvetleri Komutanr'nrn emekli edil- ce devrimci geligmelerin insanlarr nun g6zulemeyecegine inanryorlar. mesi giderek Cem Ersever gevresi- m0cadeleye daha yogun qekmesi Bunun igin K0rtlere k0ltUrel d0zeyde nin olumrlne kadar ulagtr. Bu arada degil, bununla birlikte TC'nin vahgi bile olsa bazr haklarrn verilmesini Ozal olayr iyice dikkat gekici hale saldrrr ve katliamlarrnrn da insanlarr gerekli gor0yor ve bunu TC'den di. Bu t0r geligki ve gatrgmalar igin, yogun olarak gerillaya katrlmaya y6yorlar. Yani emperyalist devletler, Amerika ile Almanya'nrn Trjrkiye Uze- nelttigi ve zorladr$r bir ortam yaganTC'nin ytiriittrlgu uygulamanrn baga- rindeki mrlcadelesi deniliyor. Birinci maktadrr. TC'nin halka dayattrgr katlirrh olacagrna inanmryorlar ve farkh cumhuriyetgilerle ikinci cumhuriyetgi- amlar, gerillayr tek yagam ve g0ventaktikler d0g0n0yorlar. Bu da onlarr ler arasrndaki hesaplagma deniliyor. lik alanr haline getirmig durumdadrr. g0vensiz, yaprlan uygulamaya des- Kiirdistan'da daha fazla giddet uygu- Bu nedenle, gimdiye kadar gorulmelamak isteyenlerle daha az giddet miE bir yo$unlukta gerillaya akrg yateklerini zayi ve kendi aralarrnda ligkili krlryor. 1992'de emperyalist gulamak isteyenler arasrndaki kaprg- ganmaktadrr. Bu katrlrmr hrzla s0rma deniyor. Genelkurmay'rn t0m devletlerin bu cepheye katrlrmr d0rmek ve sadece gerillayr buyutmek netimi ele gegirmesi ve farklrhklarr biEiminde degil, on0mrlzdeki s0reci daha ileri duzeydeydi. 1992'de ney Krjrdistanlr guglerin katrhmrnrn tasfiye etmesi deniliyor. Bunlarrn artrk ulusal ordulagma s0reci olarak da gok daha ileri drizeyde oldu$unu hepsinden de bir parga bu igin iginde ele ahp buna gOre gahgmalarr y0r0tterkes biliyor. Kargr-devrim cephesi- olabilir, o fazla 0nemli degildir. Bura- mek gerekir. Bunun iEin mevcut gerilnin bu aya$r da iyice zayrflamrq da onemli olan, TC y0netimi iginde la gekirde[i, onun e$itim ve tecruberumdadrr. TC, 1992'dekigibive o boyle bir geligki ve qatrgmanrn olma- si, yine yerlegim ve donanrmr yeterlizeyde Guneyligugleri PKK'nin 0zeri- sr, bunun Krirdistan'daki savagtan dir. Bu grjgle orduyu elli bine. y0z bine suremiyor. Bir de PKK'nin taktik- kaynaklanmasr, bu geligkinin gideril- ne trrmandrrmak mOmk0ndOr ve d0leri kargrsrnda bunu yapamryor. mesinin mumkrln olmamasr ve nem itibariyle gereklidir de. PKK. TC'nin Saddam ydnetimiyle iligkileri y0netimi iqinde bu trir geligkilerin OniimOzdeki d6nemi bOyle ele aldrgrgoz0lmesidir. ve K0rt sorunundaki tutumu Gtjney komplolarla Yani nr agrklamrg bulunuyor. Kurdistanlr gugleri korkutuyor. s.ava$rn her yerde uygulanmasrdrr. Demek ki, PKK'nin 16. mrlcadele Giiney K0rdistan'da-ki hrikumeti mu- Ozel savag cephesinin hrzh bir dagrl- yrhnda en dnemli devrimci hedef . gehatap kabul etmedi$i gibi, drgutleri ma ve gdzulme iginde olmasr ve rillayr ulusal ordulagma duzeyinde de muhatap almryor artrk. Yaptr$rnr nun durdurulamamasrdrr. Bu durum- geligtirmek oluyor. Yine gerilla 0slesoyledi$i yardrmlarr kendi ajanlarr da, eger yakrnda "banyoda ayagr rinden kurtarrlmrg bdlgelere ulagmak yrp dugerek Demirel'in 6ldri$0" habe- planlanryor ve uygulamasr g0ndemolan agalara veriyor ve bunu da zat kendisi dagrtryor. Yani TC Giiney rini duyarsak fazla gagmamahyrz. leqtiriliyor. PKK, ozel savag yOnetimiKrirdistan'a yardrm yapmryor, nin "PKK'yi bitirme" planrnr, ordulagda ajan sat n ar vor Katriamrann Giiney'de TC kendi 0r bu gekilde geligtiriyor. Yani K0rdistan'la srnrrlandrrmayacagr krrtam

Qil-

Qille/in belirtti$i teghisi gok Onceden

geolu-

isti-

sug.

kar-

ar-

oluyor.

ve Ye-

gok ne-

ge-

da ya-

bu-

ve

gel-

isti-

qe-

uy-

gok G0-

y6-

dudrl-

TC

6zel

TC,

buka-

biz-

ashn-

ff[!;}[l'il; cephenin ii" kom-

yogurdugu fi;llrri#?Lflp;li;jifli?j,:x:

ffkeyi

Zafgy ddntigttirelim ;; ;tiil;;';eren

yiirUytigUne misteki gibi birrestirm.riomci.i de$il. Yine Suriye, lran ve diger gu devletlerle iligkileri de duzelmiyor, Deyim yerindeyse dananrn kuyruaksine daha da $u Mart'ta kopacak. E$er "PKK'yi Ozel savag yOnetiminin "milli mu- tirme" planr bagarrsrz kahr ve PKK tabakatr" da 1992'deki d0zeye ulag- savagacak durumda olursa, ki boyle mryor. Verilen brifing ve talimatlar olacagrnr 6zel savag yOnetimi de re$i basrn bir sure tam bir ozelsavag yor, o zaman ozel savag yOnetiminin borazanr olarak gahgtr. Ancak zaman kaderi tamamen PKK'nin elinde ilerledikge bu durum bozulmaya cak. Kaderi dugmanrnrn elinde olan farkh sesler, askeri goztimlin m0m- bir yonetimin de, en zayrf yonetim kOn olmadr$rnr s6yleyen yazrlar grk- olacagr agrk. Bu durumda e$er maya bagladr. Yani insanlara s0rekli ategkes olmazsa (Dogan G0reg'in yalan ve inanmadrgr geyleri s6ylet- but0n iktidarr elinde toplamaya gahqmek ve yazdrrmak m0mkun olmuyor. masr, diktatorlUk olasrh$rnr yarattr$r Biraz frrsat bulununca larkh gor0gler gibi, ategkes ve gdzum arama yazrlmaya ve sOylenmeye baglanr- grnr da yaratryor) veya PKK yeni yor. Bulun gabalarrna ra$men, 6zel ategkes yapmazsa (grlgs0z d0gen savag ydnetimi, gegitli gevreleri kendi 6zel savag yOnetimini masaya zorlag6r0g0nde tutamryor, Sermaye istik- mak igin PKK bu taktige bagvurabirar istiyor ve bu nedenle TUSIAD lir), tersine PKK savagr dayatrr ve vaga kargt grkryor,6zelsavag ydneti- ligtirirse, o kogullarda yerel

bozuluyor.

bi-

geve

bili-

olabir

sabayr harcayaca-

gr, bdyle mUcadele etmek isteyen Trjrkiye devrimcilerini her turl0 g0qle destekleyecegi ve b6ylece fagist-sOm0rgeci rejimin toptan da$rlma s0recini hrzlandrracagr anlagrhyor. Aslrnda bu, PKK'nin hen0z bagvurmadrQr. belki de bagvurmakta geq kaldrQr. ama srlrekli elinde tuttu$u qok Onemli bir olanak ve taktik agrlrmdrr. Devrimin daha bagvurmadrgr bdylesine gok onemli olanaklarr ve geligme alanlarr varken, kargr-devrim gug ve taktikte but0n olanaklarrnr kullanmrg ve artrk sona gelmig durumdadrr.

olasrh- Ordulagmayr geligtirmek ve sava$r bir yaymakla birlikte iktidarlagmayr da

sa-

adrm adrm geligtirmek bu d6nemrn onemli bir g6revi olmaktadrr. Kurtarrlmrg bolgeler ve sa$lam usler geligtirmek, yerel ve eyaletler d0zeyinde

gesegimle-

Devamt 31. sayfada


PKK 16. mUcadele yrlrnda tam zafer yUrUyUgUyle ' ---

lan da geligmekle ve PKK,

Kirdis-

halk olma ve yuri tulma

savagfndan lan etkisiz klamk ve bosa qrkaracak U@'ye

durumda hem banga her zaman

_bl]yiik

bir

fih2

indan yanlll deoerlendirilmemeli,

bu

Gertmesi, yakrp yrkarak ve

ganlarda birleitirmek iqin

getirilmeldil

bit@gibeklentisiyle

qe1

2e1612.

katlederek

kendini yaiahcak bir konuma

degil, tam

aske-

f$,,:ff.i}!Ii.'ItJ[?!lllilli.!i',1[

.......

el altrndan 'pKK'nin

hita man anla-

iedk. yani hata ve eksikliklerin bir kaynaot da bu oluyor. yine bu dum0cadeteye daha aklil

kalrlmaktan.

yudsever halkrmrz bu mamalrdrr. mamaldtr Yurtsever gey ere rt bar etmemeli ve zaman

tir trlr ge-

ula$rr

---.-_,. s. M$@an

hazrr

de-

diyrlve bir

d0flan

pamadr. Ancak biz bdyle bir

mful

da-

gelisen potansiyeli

kffiba- gerckiyor

hareket

hati;e

masrnrn gelismesinde kamgrlayro

bir

bagla-

iadi v;ulusal'kunului har;keti

dtiraim.

Bu

yr[a

ya-

en gugl[ ve

ulusal devrimci iktidailmrzr parla

bu, TC somtirgecilioi aqrsrndan bir prestij ya da

snav mrunudur

tam Re'

Ote yandan s6m0rgeci b6rn-yayrn kurumlan da 6zel

siva$n

bu pla-

$, davalann

ceza-

hrzlandrnlrp idam lannrn verilmesi, demokratik b6rn

'

yollardan engellenmeye

koyuyor.

bir

ise

isti-

Bu ve

on-

amlat,

-kargr

L-tL,-,. i^irrqrntrrrr4 r9trl

roli-

ya-

bkCok

lala saldtrma- mesin; narl ki depreme

Mocadele Ys6r boyle bk haztrhorn qimler bir yrl ertelensin" agklam6rn- lanna ve her turl[ oyunlanna kar$r pareasr olarak grkanlryfi Vne ceza- da buluMu. Vne aynr aQrklam6rn- Saglam tedbider alrnryor Bu siireqte

bu-

sa-

1992 ba$tnda Kirdistan'daki

yonelim buginkii geli$melerin yaratr-

irlsun!

iqin

g:-e(:ed,r

d0tmanrn halka daha

^-..,--- niyledi. nytM Bu nedenle devletin kr$ siirecinde

mdrmrzr birqOk bircok yonrlyle vdnilvle perspektifler Dercoektifler cagrmrzr sunarak ortaya yagayacak rqinde savag PKK'nin dnderlik ettigidevrim cepQrrrnecel seK ce (e^o,nr m0cadeleye katmalr- hesinin her yontiyle kizanmak Za'.e',asa;'aoilmenintek olana- avantajlr oldugu bu sriregte dugmin, ta ai { Si,3g.r'taktrr. Gunumtizde Kurdistan devriminin k-rsa srirede :dvdgsr iaSa-akta savagmayan gerqeklegmemesi igin t0m gucuyle yuXtenecefti,. B0t0n hazrrhklirrnr aradaezrtrp Yaganan saJaS,n erken bitmesi, na gOre yurrjtecek, duzenlemelerini istenen ama e^ zai'i olan olasrlrktrr. buna gdre ayarlayacaktrr. Aslrnda . d0gman kaybettigini bildigi Qrlnku, lal anla-,az c 3ugmanla vagrlmaktadrr lgie X;ritugunuzte Kurdistan'r aOeta yeniden kazinmar 6v0n0n"den 6teye c 9ey soyleye- ya qahgacaktrr. Nitekim somrjrgeciligi memektedir. Bu da P'Kk'ye'kargr iemsiteden hemen higbirkuruir olunmasr iEin verrlen c. orrm clmak- n0 oynama imkanr bulamryor. Ornetadrr. Eger PKKyi ezmeyr Dagarrriar- gin son ddnemlere kadar hep ekonomrk yatrrrmlarr tegvik etmeye qahgan sa, o zaman "K0rdum" dtyene ne pacaklarrnr, gegmigten Eok iyr brlryo- s0mLrgeci rejim yetkilileri,-gimOi ruz. Yine gtin0m0z dunyasr 6yle taz- bu tegviklerden vazgeqiyor v-e ekonola sorun gozrlmleyecek bir dunya mik yatrrrmlarrn durduiulmasrnr gildir. Bu dunyada ancak kendini g0q yorlar. Devlet tarafrndan kendilerinin getirerek yagayabilirsin. haline deyrmryle 'Grjneydogu'ya gottlnllen nedenle, sava$a dogru yaklagmak but0n hizmetlerden FKK ylrarlanrordulagmayr esas almak bizim iEin yor." Kurdistan'a bir qegit ambargs hayati 6ir oiaydrr. Belki de savag ironulmugtur. Bu da Pk( 0nderligi'nlarca yrl s0r0p gider, belki de mevcut deki ulusal ku(ulugqu otoritenin dUgmanlrk qok uzun s0rer. TC'nin m0rgeci otoriteyi tumden iglevsiz ger halklara kargr dUgmanhgr yuz ruma getirdigini aqrkqa ortaya koyuorr s0rup gitmeftedir. Zaten pkX Oe, yor. Sdmurg6cilerin son grtn[erOe Oegigmeyen ioyleminin "pkX'nin fOfO tam zafer qizgisiyle ortaya grkan bugun de aynr qizgiyle yUruyen iazrnacaktrr'; geklinde telaffuz edilf a.ekettir PKK. Manifeslo'sunda mesiya$anan geligme durumu

',' :

varve

Qok

KUrdistan'da yeniden do$ugun ytlddnUmUnde...

savalronetiml, ate$6s yapmak

memek gerekir 3ava9 iginddk ve yeteEizlikler ilzerinde bu lur

Bu konuda son Lice katliamr

de tululabilirdi. Belki

devrimci ea|$maya daha srkr sanl-

ula$lr. Ve devam ediyor.

...._..._

duEu gdzlenmektedir Savalr yUrute.

me; hab gelen 6zel

ha-

... 5ll,:'H'#-il:[t,JX[:,l;::il:

s0du-

ve

mastndan ytktm savagtna haztrltk ya-

prldr$rnr anlamak gerekiyor. DEP'in adtntn "PKK" olarak antlmastnt da dar anlamtyla degerlendirmemek gerekiyor. Rejimle aynt paralelde olmayan her gey PKK sayrltyor ve imha veya tasfiye hedefleri kapsamrna ahnlyor'

Ktsacast btittin alanlarda Ktirdistan halkrna ve oncu gUcU PKK'ye kargl savag seferberligi htzlandlrrh"Ya bitecek, ya bitecek" sdzleri, TC agrslndan bir olum kaltm savagr anlamtna geliyor. Ozel ordu dedikleri 6ltim timleri bunun igin 619Utlendiriliyor. Bunlarla Krirdistan halkrna olum sagtlmak hedefleniyor. Ktirdistan halkt kazantlmaya de$il, tersine katledilerek sindirilmeye galtgtlacakttr. Q0nkU gerillantn kolay kolay yok edilemeyecegi kesinlegmiqtir. Bu nedenle amaglanan, katledilmig ya da en aztndan sindirilmig bir kitle tabanlr PKK ortaya grkarmaktrr. Bununla birlikte qok gegitli biEimlerde komplo ve yo_r.

f

trsattnl bulup

PKK'nin ileri kadrolarrna yOnelip kan kaybtna yol agmak da dtjgmantn ktg hedefleriarastndadtr. Yine Mart yerel seEimleri var ki,

nede-

gi-

sdzleilni

ealrsrlmasr Ktidislan'daki egemenlikdizeyinden

prlmayan ne varsa yapacaprrmayan va6a nepslnl hepsini yapacagtz" sOzlerinin dile getirildi$i aqtkla-

provokasyonlarla

neydogu baolamrnda relerandum

bi de0erlendimeye kalka/'

mtnageliyol

sva$ planrnr asan ve kesin kazanmayr esas alan bir tempo ve nrn ozel

birikimled ve de6led

kindtir

oldukF 60relici


PKK 16, mticadele

fllnda tam zaler ytiriiyiigtiyle ilerliyor

K0rdistan ulusal ve toplumsal kurtulug mticadelesinin onc0su PKK'nin resmen kurulugunun 15. yrldonumu, 16. devrim ytltna girigimiz tum yurtsever halktmtza, sosyalist ve ilerici insanhga kutlu olsun! Yirmi yrlhk PKK tarihinin ve 15 devrim yrhnrn Krjrdistan'da yol agttgr kokl0 degigiklikleri, bu temelde ortaya gtkan ulusal, sosyal, siYasi ve askeri geligmeleri herkes g6rtiyor. 16. devrim ythna girerken, bu degigme ve geligmeler zirvede ya$anryor. Fagist-sdmurgeci rejim ve onun ozel savag yonetimi, btit0n gucOn0 harcamastna, ig ve dtg b0tOn dayanaklartnt harekete gegirmesine ragmen, bu gOrkemli devrimci geligmeleri Onleyemedi$i gibi, K0rdistan'daki Turk sOmurgeci egemenli$inin g0z0lmesini ve dagtlmasrnr da durduramryor. Devrimci siyasal ve askeri geligmeler gunltik hamleler halinde ilerliyor. Somurgeci egemenli$i g6zdUkge, yerine ulusal devrimci otorite ve yeni bir siyasi egemenlik geligiyor. Kurdistan'tn her tarafr gqnltik qarprgmalara sahne oluyor. Ozel savag yOnetiminin son agrklamasrna gdre, 15 Agustos 1984'ten beri Kurdistan'da dokuz bin civarrnda silahlt garptgma meydana gelmi$; 1993 ytltntn ilk 9 aytnda meydana gelen garptgma saylsl ise, 1992 yrlr toplamrntn ug katt imig! Bu dokuz aytn ikisinin de ategkesle gegti$i dikkate ahntrsa, iginde bulundugumuz stjregte nastl yogun bir savagtn yagandt$t ve gerillantn ne denli etkin bir harekat y0rtittug0 agrkga g0r0l0r. PKK'nin 15. ytldOnum[in[in en onemli gerge$i budur. PKK'nin yol agtt$t geligmeleri stralamanrn lazla gere$i yoktur; bu geliqmeleri herkes gortiyor. PKK, Kurdistan ve K0rt halk gerge$inin kendisidir; bugtin bunu birgok d09man grig bile b0yle kabul ediYor. Baglangrgta bilim ve sosyalizm gergegini kavradrkqa, yeni bir yagam umudu olarak PKK kendini Yarattt. Bu rgrkla donandrkga Ktirdistan halkr igin bir yagam umudu oldu ve bu umut onbeg ytldtr K0rdistan topragrna sagrldr. Ve bugun Ktirdistan gerqe$inin kendisi haline geldi. Kiirdistan ve Ttirkiye'de yagamrn her alanrna PKK olayrnrn y6n verdi$ini, bizzat drg0tleyerek veya etkisi alttna ahp zorunlu ktlarak bu rolu oynadrgrnr bugtin herkes kabul ediyor. Sadece Krirdistan ve Tlirkiye'de de de$il, 16. mucadele yrhna girerken d0nyada da en gok tarttgtlan olgulardan biri oldu$u agrkga g6r0l0yor. Dostlarr daha yaktndan anlamaya gahgrrken, emperyalist ve s6mtirgeci g0gler ise "en btiytjk tehlike" ol-

dugunu sOyl0yorlar. PKK Yogun olarak tartrgrltyor ve herkes taraftndan tantmlanmaya galtgtltyor. Halbuki PKK kendini qok kapsamlt bir bigimde agrklamrg ve tantma kavugturmugtur. PKK'yi gerEekten anlamak isteyenlere, biraz daha d0r0st davranmayt ve Bagkan APo taraflndan yaprlan tantmlamalart en azlndan incelemeyi saltk veriyoruz. "PKK, K0rdistan gergekligiYle butlinlegmig, hedef olarak Tiirk somrirgecili$ini almtg, sosyalizmle barutlanmrg ve belli bir politik tutumla teti$i gekilmig bir mermidir" diyor Genel Sekreter Abdullah Ocalan yoldag. PKK grkrgtntn anlamtnt ise 96yle ifade ediyor: "Bu gtktg, bir talihsizli$e meydan okuyugtur. Sagt ve solu, ilericisi ve gericisi ile gagtn

inkarrna karqr koyugtur. Yine bu gtkrg, hakim uluslagmaya kargt koyugtur; kendi k6keninden ve ruhundan kagmaya, korkuya, bencillige, dtig0ncesizli$e, iddiastzltga ve gokga s6zunti ettigimiz ilgisizli$e kargt koyugtur. Halen de etkili olan 'bizden adam olmaz' tutumuna, yani 'konugamayrz, org0tlenemeyiz, yiir0yemeyiz, savagamaytz, kendimizin olamayrz' gibi anlaytglartn her gegidine kargr koyugtur. Bu karqt koyug, arkasrnda srjper devletler olanlarrn bile cesaret edemedi$i, kendi gerqeginin 0zerine inatla yUrtrmenin, bunun karartnda olmantn ve onun cesaretini ve gucrjn0 g6stermenin savagrmtdtr. Bizim bu ige el alrgrmrz igte bu anlama geliyor." (Segme Yazrlar Cilt-V, sayfa: 349) Bug0nkU duruma ve yaganan geligmelere drgtan veya ytlzeysel bakrp da iglerin her zaman bOyle oldu$unu sanmamak gerekiyor. Bugrin bazrlarr, ozel savag gUglerinin yogun saldrrr ve katliamlartnt, baskt ve daha fazla katliam tehditlerini gOr0nce telaga dugiiyorlar, ulusal kurtulug m0cadelesinin daha da geligmesi konusunda umutsuzluga kaprlryorlar. B0ylelerine, PKK tarihine ve PKK'nin grkrg yapttIt ortama bakmalarrnr ve mucadelenin geligimini iyi irdelemelerini saltk veririz. Halbukigegmig yrllar, umudun daha azvezayi oldugu, dtiqmantn baskt ve saldrrrlarrnrn daha fazla, imkanlarrn ise yok denecek kadar stntrlt bulundugu ytllardt. PKK'nin qtktg yaptrgr ortamda inkar ve imha siyasetinin tam bir egemenligi vardt. Kurt ve K0rdistan adrnt bile do$ru dur0st kimse telaffuz etmiyordu. Kurdistan'da herkes kendi gergeginden kagryor, bu gergekle ilgilendigini sdyleyenlerse asltnda onu garprtmanrn bi.nbir ttirlu h0nerini g6steriyorlardr. lgte b0yle bir ortamda do$ru bir grkrq yapan PKK, her geyin adrnr yerli yerine koyarak, imkansrzhktan imkan yaratarak, her trirhi zorlugu yenerek bugunk0 geligme d0zeyine ulagtt. PKK stftrdan bu d[jzeye gelmeyi bildigine gdre, eder ilk grkrgrna ve kendi tarihine ters d0gmezse, gegmig PKK ve mticadele gergegine ba$lr kaltnarak m0cadele edilirse, her turlU s0m0rgeci saldrrrnrn boga gtkartltp zafer yolunda ilerlemenin m[imk0n oldugu agrkga g6rrjlur.

Bunun kargrtr olarak baztlartntn da, bugunkti geligmelere ve yaraltlan olanaklara bakarak, mricadele-

nin gok rahat geligtigini, olanaklartn her zaman gok ve haztr oldu$unu, her geyin bundan sonra da rahatltkla yuruyecegini sandtgt gdrul0yor. B6yleleri, kendilerini oldukga rahathga, tembellige ve hayalcilige kapttrryorlar. Boylelerine de, gergegin boyle olmadr[rnr sdylemek ve gegmig milcadele tarihini iyi 6zumsemesini sahk vermek gerekiyor. Mticadelenin nasrl yokluklar ve zorluklar ortamrnda ve btiyuk bir emek harcanarak kugrjk imkanlartn birlegtirilmesiyle ve binlerce can ve kan verilmesiyle geligtirildigini gdstermek gerekiyor. Bu, PKK'nin ilk gtktgrndaki anlr$rnr, temizligini korumak ve mlicadeleci karakterini daha da geliqtirmek anlamt na geliyor.

PKK'nin Kiirdistan gergegi temelinde grkrg yaprp gekillendi$i, bu temelde bir ulusal kurtulug mUcadele-

si y0ruttUg0 ve bu m0cadelede onemli geligmeler yaratttgt biliniyor. Yani Kurdistan ulusal sorununu g0zume kavugturmak amactyla bir ulusal kurtulug programt ile yola gtkan bir hareket oluyor. Buna bakarak bazrlarr, PKK'nin salt bir ulusal kurtulug hareketi oldugunu santyor lar, hatta TUrkiye'deki bazr sozde sol gevreler "milliyetEi" oldu$unu s0yl0yorlar. PKK'nin bugtln bir ulusal kurtulug devrimini y0riitmekte oldu$u gerge$ine bakarak onun salt bir ulusal hareket oldu$unu sanmak bUyiik yanrlgr ve eksikliktir. Onda zarar verecek bir milliyetgilik aramak ise dupediiz govenizmdir. Gerge$in goyle oldugu gok iyi biliniyor: PKK, bir sosyalist aktm ve hareket olarak do$an ve gekillenen bir g0gtrir. Sosyalist ideoloji, onu, Kurdistan ulusal sorununa ve ulusal kurtulug mticadelesine g0t0rm0gtur. Yani PKK, ulusal kurtulugquluktan sosyalist ideolojiye giden bir guE de$il, sosyalist ideolojiden Kurdistan ulusal kurtulug m0cadelesine giden bir grigttjr. Ne var ki, sosyalizm bir kelimedir ve arttk o kelimeyi soylemek de$il, onunla neyin anlattldtgt gok onemli olmaktadrr. PKK'nin sosyalizm anlayrgr ve sosyalizme yaklagtmr, onu, Kurdistan ulusal sorununa ve ulusal kurtulug devrimine g6ttirmOgt0r. Geleneksel Tiirkiye solunun sosyalist anlayrglart ise, kendilerini, Kurdistan'r TC'ye baglamantn sol halkalarr haline getirmigtir. Bu temelyaklagrm farkt bagtan beri stir0p gelmektedir.

PKK'yisalt bir ulusal kurtulug hareketi olarak gdrmenin yetersiz ola-

calrnr ve onun sosyalist karakterini belirtirken Bagkan Apo gunlart sdylemektedir: '... PKK gerge$ini ele ahrken, ulusal kurtulug savagtmt ve ona dayatrlan 6zel savagla yetinemeyiz. Bu yetmezli$e dUgmemek

igin PKK 6nc0lrigUnrin iqerigine bakmak gerekiyor. Yeni donemde zenginlegen bu igerigi, dar milli stnrrlara srgdrrmakla ve yine diger birgok ulusal kurtulug Orne$inde gor0ld0gu gibi g0num0z devrimlerinden bir tanesi haline gelmekle, onlar kadar bile bagarr saglanamayacagrnr gorUyoruz. Dolayrstyla mevcut devrrmci hareket, daha fazla sosyalistlegmekle veya mevcut sosyalist deneyimlerden gtkartlacak dersler temelinde ve 6zellikle bagarrsrzhga yol agan nedenleri agarak, yaganrlabilir bir sosyalizmi hem ilkede ve hem de uygulama dtizeyinde gerEeklegtirmekle kargt kargtyadrr. Sosyalizme bdyle yaklagtmtn aqrk olan ilkesi kadar, onun uygulamah 6rne$ini de temsil etmek gerektiginin bilincindeyiz. PKK, bunun somutlanrgrnr gdsterme iddiast ve kararr kadar, bizzat bunu yagamtnda gergeklegtiriyor. "Bu gegen krsa tarihi sure iqinde bile PKK'yi bOylesine savagkan kt-

lan nedir diye bir soru sorulsa, herhalde bunun yanrtr, PKK'nin sosyalizme boyle iddiah bir girigi yapmtg olmasrdrr. Daha o zaman kokusu her tarafa yayrlan reel sosyalizme ve onun her trirlu hastahklartna gegit vermeyen, sosyalizme inang duymak kadar bir bilim igi oldu$una h0kmeden ve bunun bilinciyle donanmayr brit0n gdrevlerinin 6n0ne koyan, bu konuda politik gtkarlara alet olmayan ve ilkesel yaklagtmt esas alan, yine sosyalizmi her ttlrlti taktik geligmenin Onunde ele alan, bunda oldukqa tutarlt kalabilen ve bunun igin inancrnr, bilincini temiz tutan bir parti olmaya briyOk ozen g6steriyor PKK. Onun savagtntn ruhu, bu tutum oluyor. Halen eger PKK'nin bu buyuk kahramanltgtna yol agan nedir denilirse, temelde yatan bu ruhtur ve bilingtir diyecegiz. Aynr zamanda bunu az gok yagam tarzr haline getirmesidir. Bundan eminiz..." (Serxweb0n, sayt: 132)

PKK'yi K0rdistan ulusal sorununa ve bdyle amanstz bir ulusal kurtulug savagr yrjrOtmeye g6t0ren, onun sosyalizm anlaytgrdtr, sosyal list ideolojisidir. Ve K0rdistan gerqeginde sosyalist ideolojinin bagka

yapacagr bir ig de yoktur; tabii sosyalizm adrna her trirlti sahtekarltk esas ahnmryorsa. K0rdistan ulusal kurtulug m0cadelesini sosyalizmden baqka bir ideolojinin geligtirmesi, onun b0y[ik sorunlartnt gOzebilmesi ve zorluklarrnr 9690sleyebilmesi mrimkun de$ildir. Unutmayahm, bu sorunda din som0rgecilikten yana kullanrldr, kapitalist milliyetgilik sOm0rgecilikten yana kullantldt, hatta reel sosyalizm bile sdmtlrgecilikten yana kullantldt. Bu 0g sistem de Krlrdistan uzerinde tnkar ve imha siyasetini esas aldr, Kurt ve Kurdistan adrnrn tarihten silinmesi yOnunde hizmet etti. B0tun bunlart agan ve tarihsel gergege dogru yaklagan PKK'nin sosyalizm anlaytgr oldu. PKK'nin, sosyalizmin 6zune do$ru, lemiz ve ilkesel yaklagtmt bunu yaratlr. Mevcut KUrdistan gerQelinde ulusal sorunun q0z0m0n0 gundemlegtiren PKK, kendi yaptsrnda da sa$lam bir sosyalisl gekillenmeyi esas aldr. PKK 6ncul0$0 ile, KUrdistan'da ulusal kurtulug ve sosyalizm iE ige gegti. PKK, hig kimsenin yanrna bile yaklagamadtgt b6yle zorlu bir sorunun 96z0m0nu g0ndemlegtirebilmek iEin, kendi iginde sosyalizmi sonuna kadar geligtirmek ve b0yuk bir militan geligmeyi yagamak durumunda kaldt. Higbir sosyalist partide gOrulmeyen bir militan d6nrjqrjm0, fedakarltk ve kolektivizmi kendi b0nyesinde gergeklegtirdi. Bugiin PKK, "gerekirse kigilikleri yedi suyla yrkayarak ve yine gerekirse ateg rist0nde pigirerek

pisliklerinden temizliyor ve kendi insanrnr bOyle yaratmaya galtgtyor." Onder Bagkan Apo, PKK'nin kurulugunun 12. yrld0n0m0nde yapttgr konugmada, "PKK'li olmak, her koqul athnda yeniden doguglar yapabilmektir" diyordu. Bu, PKK'nin sosyalizm anlayrqrnrn b0ytjk yenileyici ve yaratrct Ozelligini gdsteriyor. Bugun dost-dligman herkes, bu hususlarr gok daha yo$un tarttgtyor. PKK'Iilik nedir? Nasrl PKK'li olunur? PKK'liler b6yle bir mtlcadeleyi ve savagr nasrl geligtiriyorlar? Bu t0r sorulara cevap bulunmaya galtgtltyor. Herkes, Apoculu$un ne olup ne olmadrgrnr biraz daha yaktndan anlamak istiyor. E$er bir tantm yapmak gerekirse, bize g6re Apoculuk. tarihsel bir perspektifle g0ncel somut durumun objektif tahlilini yapmak ve insanltgtn daha fazla 6z90rl0Qe, egitli$e, adalete ve kardeglige ulagmasr igin Etkarstz ve 6duns0z mricadele etmektir. Buradaki qtkarsrz yaklagtm en y0ksek d0zeydekt ledakarhgr ve kolektivizmi. 6d0nsuz yaklagtm ise en b0y0k kararltltQt yaratmaktadtr. Bdyle bir kararltlrk nedeniyledir ki, g6zmek iEin hiq kimsenin yaklagamadrgr. hatta herkesin basttrmaya Ealtgttgt btr sorunun 96z0mUne PKK yaklagabilmekte ve gozum g6revini 0stlenebilmektedir. PKK militantndaki fedakarhk ise, ancak b0y0k ideolojilerin, Hrristiyanhgrn, lslamiyetin, sosyalizmin ilk grkrgrndaki mensuplartntn durumuyla kryaslanabilir. PKK'nin gimdiye kadar y0rutt0$0 savaga insanlarrn katrlrmr, devletlerin savaga srjrd0$ii insanlartn durumundan b0trjnuyle farkhdrr. PKK'nin y0rutttl$0 savaga insanlar, higbir denetim ve yaptrrrm g0crj yokken, tamamen g6n0llU ve bilingli olarak kattlmtglardrr. B6yle bir kattltm ve bu temelde Devamt 28. sayfada

143  
143  
Advertisement