Page 1

GEÏNTEGREERDE PROEF THE WOOD LIFE

Sokaina Karroum El Hantari 6 BIN

H. PIUS X-INSTITUUT ABDIJSTRAAT 128 2020 ANTWERPEN

2017-2018


GEÏNTEGREERDE PROEF THE WOOD LIFE

Sokaina Karroum El Hantari 6 BIN

H. PIUS X-INSTITUUT ABDIJSTRAAT 128 2020 ANTWERPEN

2017-2018


WOORD VOORAF Dit eindwerk heb ik opgesteld in het kader van mijn geïntegreerde proef (GIP). Dit is een vakoverschrijdende proef die leerlingen van het laatste jaar TSO moeten afleggen. In de richting boekhouden-informatica hebben we de kans gekregen om te ervaren hoe het bedrijfsleven eruit ziet. Voor de gip moesten we een fictief bedrijf leiden aan de hand van fictieve cijfers die ons ter beschikking werden gesteld. Het thema was kampeerartikelen verkopen en ons bedrijf kreeg de naam The WoodLife. Dit project tot een goed einde brengen zou niet mogelijk zijn geweest zonder de hulp van een aantal mensen. In de eerste plaats wil ik mijn gipcoördinatoren, mevrouw Faber, Vael en Van Haegenbergh, bedanken voor hun steun. In het bijzonder wil ik meneer Walgraef voor zijn steun en tips bedanken, niet enkel als coördinator, maar ook als mentor. Naast mijn leerkrachten wil ik ook mevrouw Krols, mijn studiebegeleider, bedanken voor het nalezen en feedback geven bij al mijn opdrachten. Daarnaast wil ik ook mijn medeleerlingen bedanken voor de goede en intensieve samenwerking: Berina Toplic, Sabreen Abdulrida, Christophe Van Looveren, Vincent Bresseleers en Kevin Gerardo. Tot slot wil ik mijn ouders bedanken die altijd klaarstonden om mij hun hulp aan te bieden. Ik wens u alvast veel leesplezier.


Inhoudsopgave INLEIDING ............................................................................................................................................... 7 1. SEMINARIE ...................................................................................................................................... 9 1.1 Naam, logo en huisstijl ..................................................................................................... 10 1.1.1 The WoodLife ..................................................................................................................... 10 1.1.2 Onze naam met betekenis............................................................................................. 10 1.1.3 Handelsnaam als merk ................................................................................................... 10 1.1.4 Slagzin ................................................................................................................................. 10 1.1.5 Organogram ....................................................................................................................... 11 1.2 Externe audit ......................................................................................................................... 12 1.2.1 SWOT-analyse.................................................................................................................. 12 1.2.2 Aantal maanden eindvoorraad .................................................................................... 13 1.2.3 Gemiddelde productiekost per eenheid ..................................................................... 14 1.2.4 Leverbetrouwbaarheid in % .......................................................................................... 14 1.2.5 Marktaandeel omzet in % .............................................................................................. 15 1.3 Voorstel kapitaalverhoging ............................................................................................ 16 2. BEDRIJFSECONOMIE ................................................................................................................ 27 2.1 Analyse van de jaarrekening ......................................................................................... 28 2.1.1 Horizontale analyse ......................................................................................................... 29 2.1.2 Verticale analyse .............................................................................................................. 31 2.1.3 Masterplan .......................................................................................................................... 35 2.2 Financiële analyse van een concurrent .................................................................... 37 2.2.1 Voorstelling van het bedrijf ........................................................................................... 37 2.2.2 Horizontale analyse ......................................................................................................... 38 2.2.3 Voorstelling in grafiek ..................................................................................................... 39 2.2.4 Beoordeling ........................................................................................................................ 39 2.2.5 Verticale analyse .............................................................................................................. 40 3. FRANS .............................................................................................................................................. 46 3.1 Rédiger une offre d’emploi ............................................................................................. 47 3.1.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant ........................................... 47 3.1.2 L’annonce d’emploi (l’offre d’emploi) ......................................................................... 49 3.2 Rédiger une brochure publicitaire et informative pour de futurs “baroudeurs” ................................................................................................................................. 50 (globe-trotters) ............................................................................................................................ 50 3.2.1 Articles essentiels selon les baroudeurs .................................................................... 50


3.2.2 Brochure publicitaire et informative ........................................................................... 52 4. ENGELS ............................................................................................................................................ 54 4.1 Business plan......................................................................................................................... 55 4.1.1 Business idea ..................................................................................................................... 55 4.1.2 Company objectives ........................................................................................................ 55 4.1.3 Risk analysis ...................................................................................................................... 57 4.1.4 Product description .......................................................................................................... 58 4.1.5 Ownership, management and personnel .................................................................. 62 4.1.6 Markets and marketing................................................................................................... 64 4.1.7 Financial forecasts............................................................................................................ 65 4.2 Promotion plan ..................................................................................................................... 67 4.2.1 Target Customers ............................................................................................................. 67 4.2.2 Promotional tactics .......................................................................................................... 67 4.2.3 Costs..................................................................................................................................... 68 4.2.4 Defense of the plan.......................................................................................................... 68 5. GODSDIENST ................................................................................................................................ 69 5.1 Duurzaam ondernemen .................................................................................................... 70 5.1 People ...................................................................................................................................... 70 5.2 Profit......................................................................................................................................... 71 5.3 Planet ....................................................................................................................................... 71 Conclusie ................................................................................................................................................ 74 Literatuurlijst ........................................................................................................................................ 75 Bijlagen................................................................................................................................................. 77 I. II.

Logboek....................................................................................................................................... 77 Jaarrekeningen...................................................................................................................... 82


INLEIDING “Verspil geen tijd, maak plezier” en “Zoek uitdagingen”. Deze twee zinnen van internationaal ondernemer Richard Branson werken zeer motiverend. Plezier maken is altijd het startpunt van alles. Het doel van de geïntegreerde proef is een overgenomen fictief bedrijf gedurende 3 boekjaren op een succesvolle manier draaiende te houden. Dit is niet enkel interessant, maar ook een uitdaging. Of we hierin geslaagd zijn, daar kunnen enkel de cijfers over oordelen en die zal u later terugvinden in deze bundel. Het is allemaal begonnen met het bedrijfssimulatiespel Top-Team, dat hierbij als uitgangspunt diende. Dit spel, dat aansluit bij de economische actualiteit, houdt in dat we in groepjes onze eigen onderneming leiden. Net zoals in de realiteit, zullen we rekening houden met concurrenten, prognoses over onze economische situatie, gevolgen van onverwachte gebeurtenissen en het belangrijkste van al, samenwerken in een team. Op basis van onze rapporten (gebudgetteerde jaarrekeningen en beslissingsformulieren van boekjaar 1 t.e.m. 3) hebben we een eindverslag opgemaakt. Hierin staan enkele beslissingen die we in het volgende boekjaar moeten bijsturen om ons resultaat positief te beïnvloeden. De stichting van ons bedrijf begon met het vormen van een groep van zes medeleerlingen waarvan ik de gedelegeerd bestuurder ben. Het werken in een team is essentieel geweest om ons bedrijf draaiende te houden. Kijken, luisteren en leren, zijn dingen die we ons hele leven moeten blijven doen, niet alleen op school. Het werk en de ideeën van de medeleerlingen werden gewaardeerd, ze zijn tevreden over zichzelf en ons bedrijf profiteert van hun inbreng en inzet. Dat vergemakkelijkt voor een stuk het werk. De overname van een onderneming brengt een aantal zaken met zich mee, te beginnen met een nieuwe uitstraling. In het eerste deel hebben we onze aandeelhouders van de noodzaak tot een kapitaalverhoging weten te overtuigen door het bijeenroepen van een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering. Cijfers trekken potentiële aandeelhouders aan, maar enkel onze klanten kunnen voor die cijfers zorgen. Wat zou hen doen beslissen om precies ons bedrijf binnen te stappen? Onze producten natuurlijk, en als ze op een originele wijze aangeboden worden, nog beter. In een tweede deel stelden we ook een promotieplan op waarin we een duidelijke strategie schetsen om ons product tot bij de klant te brengen. Ten slotte laten we ook zien dat we aan het milieu denken door een uitgebreide deontologische code te schrijven. Al deze onderwerpen worden in deze bundel besproken. Dus ik wens u veel leesplezier.


8


1. SEMINARIE

9


1.1 Naam, logo en huisstijl Samen met een aantal studiegenoten zijn we erin geslaagd om een onderneming, gespecialiseerd in kampeeruitrusting, over te nemen. We beginnen alvast met het bepalen en ontwerpen van een nieuwe naam, logo en huisstijl voor onze overgenomen onderneming. 1.1.1 The WoodLife The WoodLife is een modern en jong bedrijf dat op een duurzame en bewuste manier kwaliteitsvolle producten vervaardigt. We hebben de intentie zo ecologisch mogelijk onze bedrijfsactiviteiten te verwezenlijken. 1.1.2 Onze naam met betekenis Als creatieve naam voor onze onderneming hebben we de naam The WoodLife bedacht. We hebben dit afgeleid van ‘The Good Life’, want we associëren Wood met de natuur en dus ook met kamperen. 1.1.3 Handelsnaam als merk Met onze originele naam kunnen we ons onderscheiden van andere ondernemingen. Door het gebruik van een Engelstalige naam bereiken we een breder publiek. We zullen eerst een goede locatie moeten zoeken voor ons eerste filiaal. Vervolgens gaan we onze handelsnaam registreren bij de Kruispuntbank voor ondernemingen. 1.1.4 Slagzin Met onze sterke slagzin “Experience the good life with Wood Life” willen we het kamperen promoten zodat meer mensen back to basic gaan en van de natuur genieten.

10


1.1.5 Organogram Ik, Sokaina Karroum, ben de CEO van The WoodLife. Samen met de andere leden van het bestuur bespreken wij de missies en strategieën van het bedrijf. Onze CFO Christophe Van Looveren behandelt al onze financiële documenten met de hulp van zijn financiële assistent Kevin Gerardo Monteiro De administratief directeur Berina Toplic is altijd nauwkeurig en georganiseerd. Sabreen Abdulrida, onze productiedirecteur, zorgt voor het productieproces door te beslissen welke middelen nodig zijn en ervoor te zorgen dat de productie kosteneffectief is. En last but not least is onze marketingdirecteur Vincent Bresseleers, die erg intelligent is als het gaat om marketingstrategieën

11


1.2 Externe audit Het bedrijfsspel TopTeam is een voorbereiding op onze geĂŻntegreerde proef geweest. We hebben voor drie opeenvolgende boekjaren ondernemingsbeslissingen moeten nemen. Op basis van onze gebudgetteerde jaarrekeningen en beslissingsformulieren van het eerste t.e.m. het laatste boekjaar hebben we een eindverslag opgemaakt voor de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Rob Frederix.

1.2.1 SWOT-analyse Onderstaande SWOT-analyse werd gemaakt op basis van de (financiĂŤle) resultaten van ronde 3. Een ronde is eigenlijk een boekjaar waarin wij allerlei beslissingen moeten nemen om het bedrijf draaiende en concurrentieel te houden. Het spel werd ingedeeld in 3 rondes en bij de laatste hebben we onze sterktes en zwaktes, onze kansen en bedreigingen opgesomd.

Strengths

Weaknesses

- Een rekenkundige die in onze groep

- Vermoeid door de voorbije rondes, dit

goed kon omgaan met de cijfers

leidde tot minder concentratie

- Vanaf ronde 2 draaiden we winst en

- Tweede ronde 9de positie: dit is een

ging dus ons resultaat in stijgende lijn

lage positie die ervoor zorgde dat de motivatie minder was dan bij de start van het ondernemingsspel

Opportunities - Voorkennis van de voorbije rondes

Threaths - Groepen die in een hogere positie zaten, waren meer gemotiveerd dan

- Spelregels onder de knie hebben

onze groep

- Leren uit fouten die werden gemaakt in - Sommige groepen beschikten over de vorige ronde

groepsleden die het spel al hadden gespeeld

12


1.2.2 Aantal maanden eindvoorraad Berekening

Bespreking In ons eerste jaar hebben we een zeer grote voorraad en dus te veel luxe-en standaardproducten. In het tweede jaar hebben we dit verbeterd maar hadden we een te kleine voorraad luxeproducten. In ons derde jaar zijn we ervan uitgegaan dat er geen 4e jaar kwam en hebben we net voldoende voorraad geproduceerd.

13


1.2.3 Gemiddelde productiekost per eenheid Berekening

Bespreking Qua kostprijzen hebben we altijd gestreefd naar de laagste. Dit wil niet zeggen dat dit de beste keuze was maar wel dat ons afvalpercentage zeer laag lag. 1.2.4 Leverbetrouwbaarheid in % Berekening

14


Bespreking Bij de start van ons jaar hebben we al een behoorlijke leverbetrouwbaarheid. Dit wordt telkens verbeterd. Enkel voor onze luxeproducten zou het wel een stuk beter hebben gekund in het tweede jaar.

1.2.5 Marktaandeel omzet in % Berekening

Bespreking Om marktleider te zijn hadden we boven de 10% moeten zitten. We zien dat we in het tweede jaar een zeer laag marktaandeel hebben maar dit hebben we dan opgebouwd in het volgende jaar. In een markt met 10 concurrenten bedraagt de gemiddelde marktaandeel omzet 10%.

15


1.3 Voorstel kapitaalverhoging Samen met 2 andere medestudenten hebben we voor de derde opdracht een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen geroepen om een voorstel te doen tot kapitaalverhoging. Met de cijfers van het laatste boekjaar gaan we onze aandeelhouders weten te overtuigen.

16


17


1.4 Shareholdersanalyse

Voor de shareholdersanalyse was de opdracht om een vergelijkende analyse te maken van verschillende beursgenoteerde ondernemingen die groene energie produceren. Hierbij was een uitgebreid onderzoek nodig van zowel de cijfers als informatie over de onderneming zelf. Aan de hand van dit onderzoek wordt er een antwoord gevonden op de vraag waarom onze onderneming zou investeren in deze bedrijven. Dit was ook de laatste (individuele) opdracht voor het vak seminarie. 18


19


20


21


22


23


24


25


26


2. BEDRIJFSECONOMIE

27


2.1 Analyse van de jaarrekening Onze aandeelhouders verwachten een degelijke onderbouwde analyse van de jaarrekening waarbij de kengetallen van de ratio’s van de voorbije drie boekjaren vergeleken worden. Als opdracht hebben we ook de cashflow moeten opstellen voor deze drie boekjaren. Daarenboven hebben we een voorspelling gemaakt van geldstromen voor de komende jaren, rekening houdend met enkele beleidsbeslissingen en voorspellingen die gemaakt werden.

28


2.1.1 Horizontale analyse

29


Voorstelling in grafiek

Bespreking De vlottende activa zijn door 2 boekjaren heen gestegen met 39%. Dit is grotendeels te verklaren door een stijging van de liquide middelen en de voorraden. Het eigen vermogen is doorheen de twee boekjaren met 15% gestegen. Dit hebben we te danken aan de reserves die met 79% zijn toegenomen ten opzichte van het basisjaar. De schulden op korte termijn oftewel de schulden kleiner dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren gedaald met 16%. De reden hiervoor is dat deze schulden binnen het boekjaar betaald werden. De schulden op lange termijn oftewel de schulden groter dan één jaar zijn doorheen twee boekjaren met 18% gestegen.

30


2.1.2 Verticale analyse LIQUIDITEIT

Quick ratio Bespreking Als dit getal groter is dan 1 dan betekent dit dat de onderneming haar schulden op ten hoogste één jaar kan terugbetalen, zonder rekening te houden met de voorraden, omdat we de voorraden in tijden van schulden niet direct kunnen omzetten in liquide middelen. The WoodLife heeft een liquiditeitsratio die groter is dan 1, zonder rekening te houden met de voorraden. Dit wil zeggen dat The WoodLife onafhankelijk is van haar voorraad. Ten opzichte van het basisjaar (jaar 11), is de ratio in het 12e jaar bijna 2 keer zo groot. In het 13e jaar is er een kleine stijging t.o.v. het 12e jaar. De onderneming is nu dus perfect in staat om haar schulden op ten hoogste één jaar te betalen. Voorstelling in grafiek

jaar 11 Quick ratio

jaar 12 3,82

jaar 13 5,37

31

6,44


Current ratio Bespreking The WoodLife had gedurende 3 jaar geen liquiditeitstekorten. Dit komt doordat de vlottende activa telkens veel groter waren dan de schulden op korte termijn. In het 13e jaar heeft de onderneming een zeer ruime buffer. De vlottende activa waren 9 maal zo groot als de schulden op korte termijn, heel positief dus! Onze onderneming kan haar schulden op korte termijn dus zeker afbetalen met de vlottende activa. Voorstelling in grafiek

Current ratio

jaar 11 5,54

jaar 12 7,27

32

jaar 13 9,19


SOLVABILITEIT Bespreking Er is weinig aan te merken op de solvabiliteit van The WoodLife. We merken op dat het eigen vermogen over heel de lijn een zeer groot percentage is van het totaal vermogen. In het 13e boekjaar bedraagt de solvabiliteit zelfs 59%. Als we dit jaar een investering willen realiseren en een lening moeten aangaan, kunnen we dit zeker doen want de bank verwacht ongeveer een minimum solvabiliteit van 33% en hier zitten we ver boven. Voorstelling in grafiek

Solvabiliteit 60%

59%

56%

59%

50% 40% 30% 20% 10% 0% jaar 11

jaar 12

jaar 13

Solvabiliteit

Solvabiliteit

jaar 11 59%

jaar 12 56%

33

jaar 13 59%


RENTABILITEIT VAN HET EIGEN VERMOGEN Bespreking Onze rentabiliteit is de laatste jaren niet gestegen. Doorheen twee boekjaren is de rentabiliteit gebleven bij 12%. In het 13e jaar hebben we even een dipje gehad en is de rentabiliteit gezakt naar 7%. Dit betekent dat we voor elke 100 euro die we geĂŻnvesteerd hebben, 30 euro verliezen en we dus een verlies hebben van 30 euro per 100 euro kapitaal. Voorstelling in grafiek

jaar 11 Rentabiliteit

jaar 12 12%

12%

34

jaar 13 7%


2.1.3 Masterplan Een bedrijf moet toekomstgericht denken. Daarom is het belangrijk om een masterplan te maken waar we enkele doelstellingen vastleggen. Hierbij stellen wij een deadline, het jaar 2020. Natuurlijk kunnen we niet in een glazen bol kijken. Toch zullen we ons best doen om zoveel mogelijk doelstellingen te behalen. Wij geloven in de groei van ons eigen bedrijf. Men moet natuurlijk realistisch blijven met de voorspellingen. Dit plan kan het bedrijf een positieve evolutie geven in de toekomst. Daarom is het belangrijk dat ons masterplan goed wordt opgesteld. Als we naar de schulden kijken zien we een stijging in jaar 12 tegenover jaar 11. Dit is natuurlijk niet goed. In jaar 13 is er een daling, dat betekent dat we minder schulden hebben in jaar 13 dan dat we in jaar 12 hadden. Dit is natuurlijk een van onze doelstellingen die we graag willen bereiken tegen het jaar 2020: onze schulden zoveel mogelijk verminderen. We zitten in de goede richting: onze schulden zijn verminderd en ons eigen vermogen is vermeerderd In het 12e jaar waren onze vaste activa gestegen omdat we machines hebben aangekocht. Dit zorgde dan ook voor een toename van onze voorraad. Onze voorraad bleef dan ook stijgen tot jaar 13. Dit betekent dat er een grotere aanbieding is van onze voorraad aan onze klanten. Er is ook een positieve evolutie van de liquiditeit van de voorbije 3 jaren. Aangezien onze liquiditeit zo sterk is op het moment is het ons streefdoel om dit zo te houden. Reserves zijn heel belangrijk en daarom proberen we ze zoveel mogelijk op te bouwen. Door winst te reserveren in onze vennootschap zullen we onze kredietcapaciteit verhogen. Dit betekent op zijn beurt dat we meer zullen kunnen investeren wat op zijn beurt leidt tot een grotere en snellere groei van onze vennootschap. Ook worden reserves gebruikt als beschermingsmiddel in tijden van nood. Om investeerders aan te trekken, moeten we een positieve rentabiliteit hebben. Op dit moment beschikken we ook over een positieve rentabiliteit, maar we moeten ons onderscheiden tegenover andere bedrijven. In jaar 13 hadden we een rentabiliteit van 11%, wat goed is maar niet uitstekend.

35


Daarom willen wij tegen 2020 over een rentabiliteit van minstens 20% beschikken. Dit zal de aantrekkingskracht van potentiĂŤle investeerders doen stijgen. De solvabiliteit van The WoodLife is over de jaren heen stabiel, gemiddeld 59%. Ons doel is om dit voor de komende jaren ook zo goed mogelijk te behouden. Zolang wij niet onder de 40% komen, hoeven we ons dus geen zorgen te maken. Ook bij de liquiditeit staan we zeer sterk. Dit betekent dat wij geen problemen hebben om onze leveranciers te betalen. Als we ooit in een financieel moeilijke situatie terecht komen, dan zouden we hier perfect kunnen uitraken. Natuurlijk hangt dit wel af van hoe groot het probleem is. We moeten wel blijven streven naar het snel omzetten van werkmiddelen in geld.

36


2.2 FinanciĂŤle analyse van een concurrent De eerste opdracht voor het vak bedrijfseconomie was samen met een klasgenoot de studie van onze concurrent openen met een goede beschrijving van dat bedrijf en zijn activiteiten. Ook met behulp van de laatste twee jaarrekeningen hebben we de financiĂŤle toestand van onze concurrent geanalyseerd.

2.2.1 Voorstelling van het bedrijf De Kampeerder is een winkel die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het kopen, verkopen en verhuren van kampeerproducten. Aan de hand van hun in-thefield ervaringen bieden ze hun klanten hulp aan. Met een gamma van meer dan 250 outdoor merken bezitten ze een ruim assortiment aan wandel-, kampeer-, klim-, en trekkingsmateriaal. Ze hebben dus alles wat een kampeerder nodig heeft van handschoenen tot grote tenten. Naast het verkopen en verhuren van producten bezitten ze ook een eigen hersteldienst. De Kampeerder is verbonden aan K2, een familiebedrijf, ook gevestigd in Antwerpen. K2 is gelegen op de Frankrijklei en daar ligt de focus voornamelijk op huttentochten, stevige trekkingen, backpacken, klimmen en alpinisme. Bij het filiaal van de Kampeerder in de Leopoldstraat ligt de focus op kids, familie, kamperen, scouts, outdoor fashion, dagwandelingen en lichte trekking. De Kampeerder heeft een heel aangename en rustgevende sfeer. Dit is te danken aan de no-nonsense stemming die in de winkel aanwezig is en aan de antieke inrichting houten planken. Ook werken ze niet met een elektronisch kassasysteem, maar noteren alles met pen en papier. Ondanks het feit dat de Kampeerder veel kleiner is dan K2 heb je er toch veel interessante producten die de aandacht van de klanten trekken.

37


2.2.2 Horizontale analyse

HORIZONTALE ANALYSE VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1 jaar Voorraden Vorderingen < 1 jaar Geldbeleggingen Liquide middelen Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Uitgiftepremies Herwaarderingsmeerwaarden Reserves Overgedragen winst/verlies Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN & UITG. BELAST Voorzieningen Uitgestelde belastingen SCHULDEN Schulden > 1 jaar Schulden < 1 jaar Overlopende rekeningen TOTAAL PASSIVA Brutomarge Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen en waardeverminderingen Andere bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Financiele opbrengsten Financiele kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Uitzonderlijke opbrengsten Uitzonderlijke kosten Resultaat vóór belasting Belasting op het resultaat RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2014 € 4.528.293,00 € € € 4.526.910,00 € 1.383,00 € 1.737.601,00 € € 1.078.593,00 € 601.477,00 € € 48.759,00 € 8.772,00 € 6.265.894,00 € 2.197.315,00 € 62.000,00 € € € 1.314.998,00 € 820.317,00 € € 475.389,00 € € 475.389,00 € 3.593.190,00 € 1.252.265,00 € 2.336.811,00 € 4.114,00 € 6.265.894,00 € 1.132.921,00 € 509.284,00 € 242.982,00 € 47.614,00 € 336.041,00 € 11.945,00 € 236.284,00 € 111.702,00 € 1.325.072,00 € € 1.436.774,00 € 5.450,00 € 1.015.603,00

38

% 89% 0% 0% 89% 100% 147% 0% 108% 219% 0% 116% 100% 105% 0% 122% 100% 0% 0% 152% 75% 0% 175% 0% 175% 85% 65% 96% 0% 105% 0% 93% 104% 95% 75% 77% 25% 67% 91% 85% 0% 58% 5% 47%

2015 € 4.019.596,00 € € € 4.018.212,00 € 1.383,00 € 2.551.240,00 € € 1.169.712,00 € 1.316.041,00 € € 56.715,00 € 8.772,00 € 6.570.836,00 € 2.679.183,00 € 62.000,00 € € € 2.003.374,00 € 613.809,00 € € 830.449,00 € € 830.449,00 € 3.061.204,00 € 811.834,00 € 2.249.369,00 € € 6.570.836,00 € 1.050.519,00 € 527.922,00 € 229.664,00 € 35.474,00 € 257.459,00 € 3.033,00 € 158.999,00 € 101.492,00 € 1.124.061,00 € 388.368,00 € 837.186,00 € 257,00 € 481.868,00

% 97% 0% 0% 97% 100% 113% 0% 105% 125% 0% 178% 0% 101% 0% 118% 100,4% 0% 0% 147% 72% 0% 167% 0% 167% 82% 158% 42% 0% 101% 0% 81% 96% 112% 39% -6% 81% 50% 0% 0% 0% -9% 4% -9%

2016 € 4.373.530,00 € € € 4.372.146,00 € 1.383,00 € 1.969.274,00 € € 1.133.248,00 € 749.002,00 € € 87.024,00 € € 6.342.804,00 € 2.587.353,00 € 62.235,00 € € € 1.932.764,00 € 592.355,00 € € 794.090,00 € € 794.090,00 € 2.961.360,00 € 1.977.549,00 € 983.811,00 € € 6.342.804,00 € 916.488,00 € 488.734,00 € 272.775,00 € 18.545,00 € -19.464,00 € 9.708,00 € 118.437,00

€ -128.193,00 € 230,00 € -92.065,00


2.2.3 Voorstelling in grafiek

.

2.2.4 Beoordeling Aan de hand van de berekeningen die we hebben uitgevoerd stellen we voor de Kampeerder de volgende evoluties vast: -

De uitgestelde belastingen zijn gedurende twee jaar beide gestegen met 67%. Deze latente belastingschuld verhoogt het totaal vreemd vermogen.

-

Het eigen vermogen is de laatste twee jaar gestegen met 18%. Dit is te wijten aan een stijging van de reserves van 47%.

-

De belastingen op het resultaat zijn de laatste twee jaar gedaald met 96%. Dit is te wijten aan een negatief resultaat. 39


-

De schulden op lange termijn zijn de laatste twee jaar met 58% gestegen en de schulden op korte termijn met hetzelfde percentage gedaald. Dit komt door een herziening van een korte termijnschuld naar een lange termijnschuld.

2.2.5 Verticale analyse LIQUIDITEIT Current ratio Uitleg begrip De liquiditeit duidt aan in hoeverre een onderneming haar schulden op korte termijn kan betalen. Het is heel belangrijk voor een onderneming om te zien of er voldoende geld aanwezig is op de bank of in de kas om hun betalingen op korte termijn te kunnen doen. Dit kan een onderneming zien door de current ratio te berekenen. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn. Formule Current ratio = (Vlottende activa)/(Schulden op korte termijn+overlopende rekeningen) Bespreking In het jaar 2014 had de onderneming een liquiditeitsratio kleiner dan 1. Dit wil zeggen dat de Kampeerder dat jaar te kampen had met liquiditeitstekorten. Ze kon op dat ogenblik in theorie haar schulden op korte termijn niet betalen. De vlottende activa samen met de liquide middelen waren veel minder dan de schulden op korte termijn. Gelukkig was de current ratio in 2015 hoger dan 1 en in het jaar 2016 hadden ze een zeer ruime buffer. De vlottende activa waren tweemaal zo groot als de schulden op korte termijn. Dit betekent dat de Kampeerder in theorie geen problemen had met het betalen van hun schulden op korte termijn.

40


Quick ratio Uitleg begrip De quick ratio is een kengetal dat de verhouding tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn weergeeft, zonder rekening te houden met de voorraden. Het doel van de berekening is om vast te stellen of de onderneming voldoende geld heeft op de bank, om alle openstaande rekeningen op korte termijn te betalen. Formule Quick ratio = (Vlottende activa-voorraden)/(Schulden op korte termijn+overlopende rekeningen) Bespreking Als dit getal groter is dan 1 dan betekent dit dat de onderneming haar schulden op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar kan terugbetalen, zonder rekening te houden met de voorraden. De Kampeerder heeft in 2014 een liquiditeitsratio die kleiner is dan 1, zonder rekening te houden met de voorraden. Dit wil zeggen dat de onderneming veel financiĂŤle middelen heeft vastzitten in voorraad. Ten opzichte van het basisjaar (2014), is de ratio van de onderneming in 2015 twee keer zo groot en in 2016 drie maal zo groot. Dit gaat in een stijgende lijn, maar op dit ogenblijk kan de onderneming haar korte termijnverplichtingen niet nakomen. Voorstelling in grafiek

41


RENTABILITEIT Definitie De rentabiliteit geeft de verhouding weer tussen de gerealiseerde winst gedurende een bepaalde periode en het eigen, vreemd of totaal vermogen. Dit kengetal geeft aan hoeveel winst er is behaald met het geĂŻnvesteerd vermogen. Formule Rentabiliteit van het eigen vermogen = (Resultaat na belasting)/(Eigen vermogen) Ă&#x2014;100 Bespreking De rentabiliteit van de onderneming is sterk gedaald en dat is te wijten aan het resultaat op het einde van het boekjaar dat telkens daalde. Wat in 2014 voor een mooi rendement van 46% zorgde, was op het einde van boekjaar 2016 4%.De vennoten kregen niets bij voor hun geĂŻnvesteerd bedrag, en op dat ogenblik was hun inbreng in waarde gedaald. Maar het bedrijf beschikt over veel eigen vermogen wat zeker positief is. Voorstelling in grafiek

42


SOLVABILITEIT Definitie De solvabiliteit geeft aan of een onderneming in staat is om haar schulden op korte en lange termijn te betalen. Men berekent deze ratio om te kunnen inschatten of een onderneming in staat is om bij liquidatie al haar schulden te betalen. Bedrijven met veel eigen vermogen krijgen veel gemakkelijker een lening, omdat de bank een kleiner risico loopt. Wanneer een onderneming veel vreemd vermogen heeft, dan is het niet gemakkelijk om een lening te krijgen, omdat het dan een groot risico is voor de bank om het uitgeleende bedrag terug te krijgen. Formule Solvabiliteit = (Eigen vermogen)/(Totaal vermogen) Ă&#x2014;100 Bespreking Door de jaren heen heeft de onderneming de Kampeerder een groter solvabiliteitspercentage opgebouwd. Een belangrijke opmerking is dat de onderneming in het jaar 2016, 50% meer schulden op lange termijn had dan in het jaar ervoor. Hetzelfde geldt voor de schulden op korte termijn die met meer dan 50% zijn gedaald. De onderneming heeft een buffer van 41% van haar vermogen om haar lange en korte termijnschulden te betalen.

35,07%

40,77%

SOLVABILITEIT

40,79%

Voorstelling in grafiek

2014

Solvabiliteit

2015

2016

43


NETTOBEDRIJFSKAPITAAL Definitie Het nettobedrijfskapitaal is het verschil tussen de vlottende activa van een onderneming verminderd met het vreemd vermogen op korte termijn. Dit kengetal duidt aan in hoeverre een onderneming haar schulden op korte termijn kan betalen. Hoe hoger het nettobedrijfskapitaal, hoe liquider de onderneming is. Dit is een andere manier om de liquiditeit te berekenen naast de liquiditeitsratioâ&#x20AC;&#x2122;s die hierboven zijn vermeld. Formule Nettobedrijfskapitaal = Vlottende Activa-(Vreemd vermogen op korte termijn + overlopende rekeningen)) Bespreking In het eerste jaar had de onderneming veel meer schulden dan vlottende activa. Hier zien we duidelijk dat de onderneming haar schulden op korte termijn niet kan betalen. In het tweede boekjaar (2015) had de onderneming ongeveer evenveel schulden als het jaar voordien (2014), maar deze keer had ze veel meer vlottende activa. Dit is grotendeels te danken aan het geld dat ze heeft geĂŻnd en nog moet innen zoals vorderingen kleiner dan 1 jaar. Met deze hoge vlottende activa kon de onderneming haar korte termijnschulden betalen en een beetje overschot houden. Voor het laatste jaar kent het bedrijf een klein negatief saldo op korte termijn. Met hun vlottende activa van bijna 2 miljoen euro heeft het bedrijf een zekere buffer voor in de toekomst.

44


Voorstelling in grafiek

45


3. FRANS

46


3.1 Rédiger une offre d’emploi Dans le cadre des cours de français, j'ai dû rédiger une offre d’emploi pour un nouvel employé comme assistant du PDG. Pour mener à bien cette offre d'emploi, il m'a d'abord fallu répertorier toutes mes fonctions, pour puis en choisir les plus essentielles.

3.1.1 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant Liste de toutes mes activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction -

Représenter légalement l’entreprise (The Wood Life)

-

Diriger et motiver le personnel En disant comment ils peuvent faire son travail dans une meilleure

manière En lui donnant un compliment , des bonus(une extra prix de Noël) Motiver en lui offrant un jour libre -

Définir les stratégies globales du fonctionnement de l’entreprise à court

et moyen terme -

Conseiller, coacher et diriger les directeurs et responsables des différents services de l’entreprise

-

Diriger et représenter The Wood Life

-

Traiter directement avec les clients le plus importants de l’entreprise

-

Être disponible tant pour l’interne(le service et le personnel) que pour

l’externe -

Exercer un rôle de représentation de l’entreprise

-

Avoir de bonnes connaissances en gestion, comptabilité, management et

marketing

Sélection d’activités et responsabilités essentielles -

Diriger et motiver le personnel

-

Exercer un rôle de représentation de l’entreprise 47


-

Avoir de bonnes connaissances en gestion, comptabilité, management et

marketing -

Conseiller, coacher et diriger les directeurs et responsables des différents services de l’entreprise

La dénomination du poste

Assistant PDG

Enumérez les tâches essentielles de l’assistant Les taches que vous avez sont les mêmes que votre patron a. Donc vous êtes capable de faire quelque chose que vous patron n’a pas commencé ou n’a pas terminé. Vous êtes capable de solver des problèmes sans l’intervention de votre patron. Votre métier, c’est votre vocation donc vous vous consacrez à plein temps à faire de l'entreprise la meilleure. Une autre de vos grandes tâches est de découvrir quels sont les points forts des travailleurs dans le but de pouvoir les améliorer.

Décrivez le profil auquel doit répondre le sollicitant pour être sélectionné pour le poste:

formation (études),expérience, capacités ou compétences,

caractéristiques de personnalité... Vous avez l’ambition d’être le meilleur et de voir votre chiffre d’affaires et vos commissions grimper et de gagner des parts de marché sur vous concurrents. Donc vous aurez du mal à conserver tous les jours l’enthousiasme nécessaire. Avec votre connaissance en français, néerlandais et anglais et vos bonnes capacités en de la gestion stratégie commerciale, vous gagnez la sympathie de votre client en étant toujours en écoute active et en démontrant que vous êtes vraiment intéressez en lui.

48


3.1.2 L’annonce d’emploi (l’offre d’emploi)

The Wood Life est à la recherche d’ un assistant directeur général h/f région Anvers The Wood Life, une entreprise spécialisée dans la vente de produits du camping, recrute un profil d’assistant directeur général h/f trilingue pour la région d’Anvers, diplômé, à temps plein.

Description de la fonction Sous la responsabilité du Directeur général, et en lien fonctionnel avec l'équipe de la réception, le/l’ assistant a comme mission principale d'accueillir et conseiller le personnel. Les tâches principales sont les suivantes: -

Diriger et motiver le personnel

-

Exercer un rôle de représentation de l’entreprise

-

Diriger et prendre des décisions en vous basant sur la connaissance en gestion, comptabilité, management et marketing

-

Conseiller, coacher et diriger les directeurs et responsables des différents services de l’entreprise

-

Effectuer la gestion administrative (contrôle, voir des mails,...)

Compétences requises Vous vous reconnaissez dans le profil suivant: -Vous disposez d’un diplôme de bachelier ou de maîtrise en gestion - Vous êtes fort/e d'une expérience de 4 à 6 ans dans cette fonction ou une fonction similaire ou valorisable en entreprise - Vous êtes flexible et prêt/e à travailler en soirée, les week-ends et les jours fériés (flexibilité) - Vous assurez le traitement et le suivi des offres dans le respect de notre « sales policy » 49


- Vous maîtrisez le français, l'anglais et le néerlandais - Vous avez une bonne résistance au stress

Où postuler ? Intéressé(e) ? Merci de postuler directement via notre site www.thewoodlife.be The Wood Life Abdijstraat 128 2020 Anvers

3.2 Rédiger une brochure publicitaire et informative pour de futurs “baroudeurs” (globe-trotters) La deuxième tâche était rédigez une brochure publicitaire et informative que nous allons distribuer dans nos magasins et au salon des Vacances d’aventures. Dans cette brochure nous présentons notre firme comme spécialiste dans le domaine des voyages de longue durée. Nous nous adressons spécifiquement à des personnes qui ont l’intention de voyager longtemps avec un sac à dos. Nous faisons pour lui une liste organisée, ou nous proposons des articles essentiels à ne pas oublier. Comme préparation pour faire cette brochure, nous devions regardez 4 reportages de voyageurs sur Youtube, et tirer profit de leurs recommandations concernant les bagages essentiels à emporter.

3.2.1 Articles essentiels selon les baroudeurs REPORTAGE 1: 1 Sac à dos 60L (13kg max) 2 Chaussures (une paire de baskets, la paire de tongs et une paire de baskets pour faire des treks) 3 Vêtements (robes, shorts, une jupe, une chemise, un pull, sousvêtements) 50


4 Une trousse pharmacie 5 Une trousse de toilette REPORTAGE 2: 1 Sac de couchage 2 Un coussin gonflable 3 Une lampe frontale 4 Bâtons de marche rétractables 5 Une trousse de toilette 6 Un petit kit de casseroles 7 Adaptateur de bonbonne de gaz 8 Le couteau suisse 9 Un kit d’ustensiles 10 Vêtements et chaussures REPORTAGE 3: 1 Sac à dos (55 et 60L) 2 Un petit sac pour des objets comme l’appareil photo, le caméscope) 3 Les vêtements (pantashort, pantalon, short, une blouse…) 4 Sac de couchage qui va jusqu’à 15 degrés de température 5 Un petit cadenas à code avec un câble 6 Un sac imperméable pour les papiers importants 7 Une trousse de toilette et de pharmacie REPORTAGE 4: 1 Sac à dos de 60L avec une housse imperméable (pour les grand choses) 2 Un petit sac pour les vêtements 3 Une petite sac banane 4 Sac de couchage 5 Une moustiquaire 6 Une lampe à dynamo 7 Une corde / ficelle 8 Un couteau 9 Un camelback (pour boire) 10 Serviettes en microfibres 11 Vêtements et chaussures

51


3.2.2 Brochure publicitaire et informative Qui sommes-nous ?

Peu importe quand et où, mais quels produits vous utilisez

Vous avez l’intention de voyager longtemps? Nous sommes votre meilleur fournisseur Si vous voulez voyager longtemps, vous devez jeter un œil à cette brochure ou vous allez retrouver les meilleurs produits pour camper sans aucun problème. •

Notre entreprise vous offre les meilleurs produits afin que vous ayez un voyage confortable et une

The Woodlife est une entreprise qui vous voulez aider à réaliser vos rêves. Nous sommes une entreprise spécialisée dans la vente de produits du camping et nous vous aidons à découvrir la nature. Avec nos produits, vous aurez une aventure inoubliable. Chez The Woodlife, l’innovation est le cœur de nos activités. Chaque étape que nous prenons, du choix de nos produits à la vente, est bien calculée pour donner nos clients la meilleur qualité et service.

Contactez-nous +32 3 839 23 23 thewoodlife@gmail.com www.thewoodlife.be Tous les jours: 10h - 22h (sauf les jours fériés)

The Woodlife

expérience inoubliable. •

En outre de produits de haute qualité à un prix très raisonnable, notre équipe peut vous aider a préparer votre voyage en donnant des conseils sur les produits dont vous aurez besoin..

Dans cette brochure les baroudeurs peuvent trouver une liste d’articles essentiels à ne pas oublier.

The Woodlife Abdijstraat 128, 2020 Anvers

52

Les meilleurs produits à le meilleure prix ! Camper avec style ? Seulement avec THE WOODLIFE


Ceci est une liste de produits que vous ne devriez pas oublier. En préparant un voyage, vous risquez toujours d’oublier quelque chose. Une combinaison de stress et d'émotion peut avoir la conséquence d'oublier quelque chose. Et ça peut être très important. Mais ne vous inquiétez pas ! Voici une liste de ce que vous ne pouvez pas oublier. ü ü

Un sac à dos Couverts de cuisine

ü ü ü

Un sac de couchage Un petit sac banane Couteau Suisse

Ce sont les produits les plus importants que vous devriez en porter. Vous pouvez trouver ces produits dans notre magasin à un prix très raisonnable. Nous vous donnons plus de détails:

Sac à dos sac randonnée Astrum 85 XL -

Prix : € 199,99

-

Référence : QR048NB91

Notre sac à dos est fait pour des randonnées de plusieurs jours et ainsi qu’aux voyages au bout de monde. Vous pouvez accéder facilement au contenu grâce à sa largue ouverture de type ‘valise’. Notre sac à dos vous assures un confort de portage maximum.

Sac de couchage Camper Suprême -

Prix : € 109,99

-

Référence : TB874MT89

Notre sac de couchage Camper suprême est populaire parce qu’il vous protège du froid en vous garantissant un maximum de confort. Le sac de couchage comprend un oreiller intégré moelleux et une petite poche interne pour mettre votre smartphone. Sa largeur de 90cm vous permet de dormir comme dans un lit

Petit sac banane noir denim EastPak -

Prix : € 39,99

-

Référence : SC836MR59

Cet petite sac banane de la marque EastPak est très pratique pour mettre vos affaires personnels en voyage. Il s’adapte à votre taille grâce à sa sangle réglable. Le style est jeune, élégant et moderne.

normal.

53

Couverts de cuisine -

Prix : € 11,99

-

Référence : BO123KL69 Matériel : Acier inoxydable

Cet kit de cuisine de la marque Outdoro est équipe par 5 pièces. Les voyage couverts ne pèsent que 110 grammes et contiennent un couteau, une fourchette, une cuillère, une cuillère à café et un décapsuleur. Cette sac à main vous permet un accès facile à vos couverts à tout instant !

Couteau Suisse Edition limité -

Prix : € 29,99

-

Référence : DT966JN12

Notre couteau Suisse multifonctions contient 8 pièces dont 6 sont inoxydables. Il a de nombreuses applications et pèse 56 gr. Très pratique pour un voyage ‘light’.


4. ENGELS

54


4.1 Business plan In het kader van de lessen Engels, hebben we voor de eerste groepsopdracht een businessplan moeten opstellen. Hierin hebben we niet enkel ons bedrijf voorgesteld, maar ook een SWOT-analyse gemaakt, onze bedrijfsdoelstellingen geschetst, onze producten beschreven en de financiĂŤle prognose voorgesteld.

4.1.1 Business idea The Wood Life is a young and modern Belgian-based company that sells and manufactures a variety of camping gear like tents, sleeping bags, backpacks and accessories. We manufacture high-quality products in an environmentally friendly way. We intend to produce our products in the most ecologically durable way possible. In this business plan, we will discuss our company objectives, risk analysis, product description, ownership, marketing strategies and the financial forecasts.

4.1.2 Company objectives Financial objectives: The main objective of our company is to increase the value of the organization for the shareholders, the stakeholders and the owners. This objective implies that the company is trying to increase the profits of the shares. The increase in revenues represents the growth and the health of the company. Within the income are also the costs or expenses that are very important. An important goal for us is establishing a careful management of expenses. Balancing the budget is another important fact, a balanced budget reflects the discipline of good planning, budgeting and management. Maintaining solvability is a high-level objective that shows the balance between the income and expenses. With this objective, we can determine how much we can invest.

55


Productivity and innovation objectives: Productivity is very important for The Wood Life. A manufacturing organization that can reduce waste and time in the production process, so that it reaches the customer faster, is a productive company. Innovation is also very important. We want to make The Wood Life an innovative company that stays ahead of the competition. We want to invest in research and development to create a better product or offer a better service, so that we can increase our revenues and our popularity in the market by offering a unique product. Customer Service When a client finds the product he was looking for, and receives good customer service, he is satisfied and that satisfaction makes him come back and buy from us again. He will also probably recommend us to other people. If we add to this the fact that the competition is increasing, and the products offered in the market are increasingly equated in quality and price. Then it is possible to affirm that today providing a good service to the client is fundamental if we want to stay competitive in the market. Good customer service must be present in all aspects of the business where there is any interaction with the customer, from the greeting of the personnel to the call answered by the secretary.

56


4.1.3 Risk analysis

Strengths

Weaknesses

o The production cost is low. o A reasonable price for high

o We do not have a lot of

quality products. o Environmentally friendly

experience. o We don’t have a strong brand

production.

recognition yet.

o We have a unique corporate culture. Opportunities

Threats

o To grow and have the brand recognition of our big

o Fierce competition: several

competitors.

other companies in the same

o To make a difference in nature. o Showing advertisements on TV.

sector. o We are lagging behind in the

o Gaining a bigger view of the

online market.

customers’ expectations.

A risk analysis is very important for a company. With this analysis, a company can understand what they should do to be better and to grow. Not only are the good things mentioned in our risk analysis but also the ones that can be improved. With strengths, we mean the aspects that we think will make us different and certainly a better company in comparison with our competitors. Our production cost is low, it’s something that is very beneficial for us. The customers are always looking for the best product but at the same time for the cheapest price. We are the corporation that we are today because of our unique corporate culture. Each company has their way of doing business. How the company’s employees and management, interact and handle outside business transaction defines the corporate culture. Our corporate culture is unique because there is a significant difference in our work system. However good we may be, there is always room for improvement. We as a company will evolve with the opportunities we make use of. If we look at the market then we see an opportunity for growth and achieving a brand 57


recognition like our big competitors. We want to be famous and have success but that is not the only thing we aspire to achieve. To get a bigger brand recognition we could show advertisements on TV, where people and businesses can see our products. Gaining a bigger view of the customersâ&#x20AC;&#x2122; expectation would be great, because that means that we can launch a product that people would buy. 4.1.4 Product description Tents : Solitair Aluminium

Our Solitair Aluminium tent is the perfect choice for a backpacker or a cyclist because of its light weight. This Wood Life tent offers the unique option of removing the all-weather outer tent so you can enjoy the daylight during the day or fall asleep under the stars and wake up with the morning sun on your face. Being one with nature was never so easy! The Solitair Aluminium tent is made of fly fabric for improved durability, and offers protection from damaging UV rays.

58


Robens Voyager

Another Wood Life original tent is the Robens Voyager. Which contrasts with the Solitair Aluminium a 2-person tent. You don’t have to be an expert to put up this tent just like for our other tents. Therefor it’s ideal for a quick journey with a friend to explore the woods. You also don’t have to worry about your friend’s stuff, because this tent offers you the anteroom as an extra storage.

The Oak Canyon

With two doors and a large living area, the Oak Canyon is an ideal place for the whole family to relax far away from the city. Our 12-person cabin tent provides a spacious and comfortable wilderness residence far away from the busy life in the city. In this tent, you can fit 3 queen airbeds in the 3 rooms. It also has 7 closable windows.

59


Beverage bottle: The Ace Chill

When you embark upon a backpacking trip, you only bring the essentials: clothing, food, water and of course coffee. There’s no Starbucks at the top of a mountain or in the backcountry. However, just because you’re spending the weekend in the woods doesn’t mean you must spend it without coffee. Our Ace Chill 600 ml Drink Bottle locks in the liquids temperature hot for 24 hours.

Sleeping bags: The Natura sleeping bags

The Wood Life Natura sleeping bags are designed to ensure that after a tiring day of trekking, hiking, travel or any other exploration, you will get a good night’s sleep. They have a barrel shaped design which is wide at the shoulders and narrow at the leg’s end to offer maximum comfort, warmth and space. Our 60


sleeping bags are also extremely easy to clean as they are safe for machine washes too. Each sleeping bag comes with a travel-friendly carry bag and a compression sack with straps, which makes it quite convenient to store and carry the sleeping bag along. Backpacks: The Daya backpack

Our lightweight water-resistant travel backpack is large enough to carry what you need during your trip, it has enough room for your hammock, clothes, towel and more. Besides its high capacity it is also handy and lightweight! This Wood Life backpack is easy to fold up into a small pocket. So, you can easily pack it in your suitcase, purse or car and have an extra bag without it taking up any extra space.

61


Cooking equipment: The Wood Life Camp Kitchen Set

Finally enjoy the great outdoors without second guessing if you packed everything to cook, and serve your next meal with the lightweight, compact, and mobile design of the Wood Life Camp Kitchen Set. This kit includes an aluminium non-stick pot with a cover, non-stick pan, 2 BPA free bowls, foldable stainless steel spork, BPA free soup spoon, wooden spatula, cleaning sponge, nylon travel bag Drawstring pouch. With this set you will be able to make perfectly roasted marshmallows, eggs, tender vegetables and tons of different recipes while youâ&#x20AC;&#x2122;re out in nature.

4.1.5 Ownership, management and personnel Ownership Typically, the founding owners also manage the company. The CEO, together with the other directors, founded the successful company The Wood Life. Shareholders are also a very important part because thanks to them the company has grown to be one of the most prestigious new companies in Belgium. Management Sokaina Karroum is the CEO of The Wood Life. Sheâ&#x20AC;&#x2122;s the external representation of the company at conferences and shareholders meetings.

62


Together with the other members of the board, they discuss the missions and strategies of the company. Our CFO Christophe Van Looveren handles all our financial documents. He is very capable and precise when it comes to numbers. With the help of his financial assistant Kevin Gerardo Monteiro our accounting is always up to date. They manage the financials and the cash flow of our company. Thanks to their background in finance we have stayed debt free until now. The Administrative Director Berina Toplic is always precise and organised. She manages the schedules, deadlines and makes sure to stay on top of our administrative paperwork. She organizes office activities like event planning and supervises the costs and expenses to assist in budget preparation. Ms Toplic has gained a lot of experience in the administrative department during the years she worked in various companies. Sabreen Abdulrida, our Production Director, takes care of the production process by deciding what resources are required and ensuring that the production is cost effective. She also estimates and negotiates the budgets with clients and managers. And last but not the least is our Marketing director Vincent Bresseleers who is very clever when it comes to marketing strategies. He develops marketing strategies for new and existing products. He always comes up with innovative marketing strategies and ideas to make The Wood Life well known to all target groups. Coming up with catchy slogans, logoâ&#x20AC;&#x2122;s and commercial spots is his specialty.

Personnel Currently we have 40 employees, without them The Wood Life would not be as successful as it is today. Our employees are very important to us because they are the ones who are producing everything. Which is why we have an open door policy to encourage openness and transparency. We plan to employ more people in the future, when we expand our company.

63


4.1.6 Markets and marketing Target Market Segment Strategy The Wood Life targets both the private and corporate markets. With the launch of our new products we will continue this focus. Working with businesses can lead to engagements with new corporate clients, they can be more valuable than private clients because they will, of course, buy large quantities of products. The Wood Life will make use of the 20/80 rule, which means that 80% of our revenue comes from 20% of our clients. That’s why we need to focus on 20% of our clients. Non-profit clients generally buy fewer products than our corporate clients, but that doesn’t mean that we will pay less attention to them. Sales Strategy Currently we own three stores and an online webshop. Our stores are publicly more known than our online webstore. This means that we need to invest in advertisements for our online webstore. We plan to do this by spreading flyers and making online advertisements. The current trend that all companies are following is putting advertisement commercials on YouTube as do we. If this plan succeeds, we will benefit a lot from the recognition and our avenue will increase. By selling our products online our international client range will increase. But of course, there are also cons like the shipping costs and the risk of people returning the products. Competition We have a fierce competition to deal with but since we keep on expanding, the multinationals in our sector are becoming our competitors. We strive to outgrow the locally set competitors to become part of the international market. Our online webshop comes in handy to make a difference in this sector, by selling our products online we will reach international clients. Being environmentally friendly is obviously very important to us, we try to do this by producing our products in an ecological way. This is something that most of our competitors don’t do. Which is one of the main reasons why we stand out.

64


4.1.7 Financial forecasts With this financial forecast, we want to estimate our company's success in the coming year. By expanding our product range, we want to increase our yearly revenues with 15% (around € 3.671.700,00 extra).

Revenues € 29.000.000,00 € 28.000.000,00 € 27.000.000,00 € 26.000.000,00 € 25.000.000,00 € 24.000.000,00 € 23.000.000,00 € 22.000.000,00 12

13

14 (forecast)

By doing this our future costs can be estimated by using last year’s accounting data and the extra costs for our new products. This means that we predict our costs for the next year to be around € 22.691.550,00 (€ 21.611.000,00 + € 1.080.550,00).

Total costs € 24.000.000,00 € 23.500.000,00 € 23.000.000,00 € 22.500.000,00 € 22.000.000,00 € 21.500.000,00 € 21.000.000,00 € 20.500.000,00 12

13

65

14 (forecast)


The extra products that we will add to our already excellent product range will help increase our profit. As you can see below, we expect to make a huge profit for the next year. A total of €4.600.000,00 this is € 2.400.000,00 more than what we made this year. We are sure that next year will be a fantastic year for our company.

Profit € 5.000.000,00 € 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.000.000,00 € 2.500.000,00 € 2.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 12

13

66

14 (forecast)


4.2 Promotion plan 4.2.1 Target Customers The fact that we focus on a certain group does not mean that we exclude other people who do not meet our standards. Yet we think that our potential customers are usually between 25 and 50 years old. So these are mostly adults who like to go camping with friends or family. A young person of 18 years will not pay attention to our offers about camping with friends. They would rather go partying and be active. But for example, a 37-year-old man would like to spend a weekend camping with his wife and children somewhere. Here, our potential customer is not only the 37-year-old man but also his children. Children usually have a lot of influence on the choices of their parents and do not pay attention to the money. They would choose for a larger, nicer and more expensive tent than for an ordinary cheap tent.

4.2.2 Promotional tactics To promote our name and our company in an inexpensive way, we will do buddy marketing. Together with another company (certainly not a competitor) we can promote our companies. This is a win-win situation for both. If one company sends out a brochure to its customers, we can always add a business card from our company, The Wood Life. Here we can win more potential customers. So we can work, for example, together with a holiday agency that organizes camping moments. Together with their brochures we can give one of our business cards or a flyer. Here are some of our promotions and people can check out which products we offer for which prices. This business card / flyer looks like this: our name and logo are central and on the left is our address and phone number. This is not a normal business card / flyer, on the back we can write the number 10% with of course a date that expires within 30 days. So a 10% discount is given for a purchase from 109,99 euro. Another way to promote our company is distributing freebies as business promotion. This is usually a t-shirt or cap that the store gives to the people who visit it, but our tactics are different. People cannot do much with a t-shirt but with a discount code they can do a lot. We can set up a couple of tents in a

67


shopping street so that passengers get the impression that there are people camping there. To distribute the flyers, our employees can come out of the tent with some of the products we offer(e.g. carry a backpack). If a person gets a flyer while shopping or walking in a shopping street, he or she usually tears it up and throws it away or does not even accept it from the person who offers it. But if we show our products to our customers, we can attract their attention. Our flyer must contain all kinds of information such as the name, slogan, logo, address ... and of course a discount promotion of 10% for the first 70 customers who come to shop in our store. Regardless of the product or price, they get that discount, so there are no hidden terms and conditions.

4.2.3 Costs Because the cost of all these tactics to promote our products is very low, it will probably bring up a lot of money. Working together with another company will not bring any extra costs if you do it right. Of course, our company is not yet very known, but by working with another known brand that can happen. This is actually a collaboration that both parties must believe in. Our only cost will be making flyers and business cards. From the site of Vistaprints.com, 5000 flyers would cost us 102.46 euros. The 10% discount that we charge to our customers ensures a lower turnover, but it will make our name recognition better known.

4.2.4 Defense of the plan There are only advantages to this business plan. This is fairly cheap in the first place. We do not launch a video on YouTube and wait for our customers to come themselves. We are looking for them. In addition to a creative and inexpensive promotion strategy, this is also convincing. We launch our product in a very enthusiastic way and show that we believe in our company. This enthusiasm will certainly encourage others to not only visit our company but they also provide more customers by unconsciously participating in mouth-tomouth advertising.

68


5. GODSDIENST

69


5.1 Duurzaam ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat voor het vervullen van de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. Onze doel: Onze onderneming, samen met haar medewerkers, streeft naar een beter milieu en dat doen wij op het meest maatschappelijke verantwoorde manier. Onze productie gebeurt op een ecologische manier en dat doen we om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het samenwerken naar een beter milieu gebeurt niet enkel binnen het bedrijf maar ook in de buitenwereld. Ook aan onze klanten en leveranciers proberen we duidelijk te maken dat een betere wereld mogelijk is. The WoodLife hecht belang aan een ethisch gedrag en we willen ook zo transparant mogelijk zijn. Daarom is een evenwicht zoeken tussen de 3 P’s een grote uitdaging voor ons. 5.1 People Personeel en klanten: Wij, als een duurzame onderneming, willen het beste voor zowel ons personeel als onze klanten. We maken geen onderscheid tussen man en vrouw en dat laten we zien door beide tewerk stellen op eenzelfde gebied. Ook discrimineert en verwaarloost The WoodLife niemand. In ons bedrijf is er plaats voor zowel hoog opgeleide arbeidskrachten, als voor mensen voor een beperking. Door onze medewerkers een aangename werksfeer aan te bieden, krijgen we als beloning een goede arbeidsproductiviteit. Alle ideeën van onze werknemers helpen ons om die aangename werksfeer te creëren. Hygiëne, gezondheid en veiligheid: Hygiëne speelt ook een belangrijke rol. De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers staat centraal en dat begint van aangepaste werkkledij tot groepsverzekeringen die afgesloten worden voor hun allemaal. The WoodLife kent ook geen kinderarbeid en dat vermijden we allemaal door met de geschikte leveranciers te werken. Dit zijn ook de leveranciers die een goede deontologische code volgen.

70


Aanbod producten Het aanbieden van ecologische producten heeft ook een grote invloed op onze klanten. We zetten hun aan om op een duurzame manier te winkelen door hen de zekerheid te geven dat onze producten niet enkel op een ecologische wijze zijn geproduceerd, maar dat we ook rekening houden met de kwaliteit hiervan. 5.2 Profit Wij houden ons graag bezig met de economische toestand van het bedrijf. Winst maken is een belangrijke punt, maar het gaat niet om winst maken in cijfers. Het gaat ook om trots en vertrouwen, betrokkenheid en innovatie. Ook kan dat een middel zijn om ons bedrijf te positioneren en bijdragen aan een goede reputatie. Innovatie: Soms is weinig geld geven eigenlijk slecht voor zowel het bedrijf als voor het milieu. We denken ook aan de infrastructuur van ons bedrijf. Een van onze grootste doelen is zoveel mogelijk met groene energie te werken. Dit houdt in dat we op een groene manier onze producten kunnen transporteren en gebruik maken van zonnepanelen. We zijn dan ook niet meer afhankelijk van de elektriciteitsnetwerk, wat positief is voor het bedrijf. Uitbreiden is ook zeker een van onze volgende grote stappen. Dit wilt niet enkel zeggen dat het kosten met zich gaat brengen, maar dat we werkgelegenheid creĂŤren. Dit is natuurlijk voordelig voor de economie en deze keer is dat niet van ons bedrijf. 5.3 Planet Ons planeet beschermen is een van onze grootste uitdagingen. Daarom proberen we zo groen mogelijk om te gaan met het milieu. Zoals reeds vermeld, begint dat met de productie hiervan, waar wij ook rekening houden met gerecycleerd materiaal, tot het transport.

71


Groene energie: De onderneming is volop bezig met investeringen in groene energie. Zo kwam een kapitaalverhoging tot stand waarbij we niet enkel gingen uitbreiden, maar ook zonnepanelen aanbrengen in onze filialen. Zoals iedereen weet is gebruik maken van groene energie eigenlijk gebruik maken van schone bronnen zoals zon, wind, biomassaâ&#x20AC;Ś We willen ook binnen een paar jaar 100% gebruik maken van groene energie

72


73


Conclusie De geïntegreerde proef had als doel een bedrijf gedurende drie boekjaren draaiende te houden. Aan de hand van tal van opdrachten hebben we kunnen bewijzen dat dit mogelijk is. De proef bestond zowel uit individuele als groepsopdrachten en uit zowel theoretische als praktische vragen. Het theoretische gedeelte hield vooral in dat we een aantal analyses, interpretaties en berekeningen moesten maken. Voor het praktische gedeelte moesten we meestal een werkstuk presenteren. The WoodLife heeft op basis van een financiële bedrijfsanalyse kunnen aantonen dat het een gezonde onderneming is. Daarnaast hebben we ook kunnen bewijzen dat wij, als team, het bedrijf gedurende drie boekjaren draaiende kunnen houden. Dit project tot een goed einde brengen was een uitdaging voor mij. De opdrachten waren variërend, en dat was heel interessant. Ook konden we de opdrachten afwerken dankzij het feit dat we gelijkaardige opdrachten eerder tijdens de lessen hebben behandeld. Ze waren eigenlijk een goede voorbereiding op dit project. Toch is in het begin niet alles goed verlopen. In een team werken was een van de moeilijkste uitdagingen die we moesten aangaan als groep. Er was eerst weinig sprake van communicatie, wat vooral bij het indienen van taken voor problemen zorgde. Deadlines werden met moeite gehaald. Maar naarmate de tijd vorderde, lukte het beter om in groep te werken. Gelukkig beseften we allemaal dat we op een andere manier te werk moesten gaan en dat begon al bij een goede communicatie. Ook leerden we efficiënter plannen, wat later voor betere punten zorgde. Het opstellen van deze gip was een leerrijk proces. Nu heb ik een betere kijk op de bedrijfswereld, die ik altijd al interessant heb gevonden. Daarnaast bereidde deze grote opdracht ons voor op eventuele verdere studies .

74


Literatuurlijst Seminarie -

Kbo, internet, 2017-10-11, (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl)

-

Bibf, internet, 2017-10-18, (http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=1587)

-

Tesla Inc, internet, 2017-12-25, (https://www.tesla.com/nl_BE/energy)

-

Umicore Jaarverslag, internet, 2018-12-29, (http://www.umicore.com/investors/news-results/pressreleases/2016fypressreleaseen)

-

Milieumagazine, internet, 2018-01-02, (https://www.milieumagazine.be/nieuws/nike-opent-duurzaamdistributiecentrum-in-de-kempen)

-

De Tijd, internet, 2018-01-10, (https://www.tijd.be/marktenlive/beurzen/euronext-brussel/bel20.html)

Bedrijfseconomie -

Balanscentrale, internet, 2018-02-07, (https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog;jsessionid=EBA24B66AAD319B97CC4E219 9A158CB1?execution=e1s1)

-

De Kampeerder, internet, 2018-02-12, (http://www.kampeerder.be/)

-

Boekhouder, internet, 2018-02-15, (http://www.boekhouder.be/pdf/analyse%20jaarrekening.pdf)

-

Financieel rapport groep 4 , intern document, 2018-03-02

Frans -

Randstad, internet, 2017-11-16, (https://www.randstad.be/fr/candidats/jobs/detail/job/secretairemouscron/587648/DUORS-916712?keyword=directeur%20general)

-

Kelformation, internet, 2017-11-16, (https://www.kelformation.com/fichesmetiers/directeur-general.php)

-

Nouvelle-Zélande, internet, 2018-01-26, (https://www.youtube.com/watch?v=vUPFRKC0ra8)

-

Préparation sac à dos fille tour du monde, internet, 2018-01-26, (https://www.youtube.com/watch?v=x1RImXGHTso)

-

Le contenu des sacs à dos de notre tour du monde, internet, 2018-01-26 (https://www.youtube.com/watch?v=ofPb3TH-vdo)

-

MON SAC A DOS POUR LE TOUR DU MONDE, internet, 2018-01-26, (https://www.youtube.com/watch?v=Va7MCaIvo7o)

75


Engels -

Businessinsider, internet, 2018-02-10, (http://www.businessinsider.com/20qualities-that-make-a-great-salesperson-20125?international=true&r=US&IR=T)

-

Thrivehive, internet, 2018-02-10, (https://thrivehive.com/social-mediaadvertising-pros-and-cons/)

Godsdienst -

Mvo vlaanderen, internet, 2018-02-17, (https://www.mvovlaanderen.be/watmvo)

-

Werk.be, internet, 2018-02-17, (https://www.werk.be/beleidsthemas/maatschappelijk-verantwoordondernemen/wat-is-mvo)

-

Guldenberg, internet, 2018-02-17, (http://www.guldenberg.nl/nl/guldenbergdenkt-aan-people-planet-en-profit/)

76


Bijlagen I.

Logboek

77


VAK GIPCOÖRDINATOR

Geïntegreerde proef

ONDERWIJSVORM

A. Faber, K. Vael & E. Walgraef

STUDIERICHTING

6 HAN/BIN

GRAAD

KLAS

DATUM 2017-09-27

WAT HEB IK GEDAAN? .Opstart Gip + uitleg over GIP- opdracht 1

TE ONDERNEMEN ACTIES Beginnen aan de opdracht

Seminarie Externe audit 2017-10-04

Gip handleiding bespreken + GIP-opdracht 1 Seminarie afwerken

2017-10-08

GIP-opdracht 1 Seminarie versie 1 verbeteren

Versie 2 indienen 2017-10-11

2017-10-11

Indienen versie 2 Opdracht 1 + beginnen aan

Onderwerpen in groep verdelen

Opdracht 2 Naam, logo, huisstijl bepalen 2017-10-18

Opdracht 2 versie 1 indienen + bespreken opdracht

Groepjes van 3 maken + bespreken

3 Kapitaalverhoging 2017-10-21

Opdracht 3 seminarie berekenen van kapitaalverhoging

2017-10-30

PowerPoint maken voor opdracht 3

2017-11-08

Inleveren versie 1 opdracht 3

2017-11-11

Voorbereiden op presentatie van opdracht 3

78

* ASO

* BSO

X TSO

Boekhouden – Informatica / Handel *1

*2

X3

LEERJAAR * 1 X 2 * 3

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM


VAK GIPCOÖRDINATOR

Geïntegreerde proef

ONDERWIJSVORM

A. Faber, K. Vael & E. Walgraef

STUDIERICHTING

6 HAN/BIN

GRAAD

KLAS

DATUM

WAT HEB IK GEDAAN?

2017-11-15

Inleveren Versie 2 opdracht 3 + presentatie

2017-11-16

Engels Gip 1 business plan uitleg + bespreking

TE ONDERNEMEN ACTIES

daarvan Gip 1 Frans vacature zoeken voor assistent PDG 2017-11-22

Opstart opdracht 4 Shareholdersanalyse uitleg + Afwerken opdracht 1 gip Frans (nakijken)

2017-11-23

Business plan verwerken + afgeven

Voorbereiden op presentatie

2017-11-30

Business plan presenteren

2017-11-27

Indienen GIP 1 Frans (vacature)

2017-12-25

Gip 4 seminarie verwerken (bedrijven zoeken

BEURS IN HET OOG HOUDEN!!!

2018-01-19

Functioneel ontwerp + analyse TIN

Deadline’s plannen!

2018-01-20

Promotion plan nakijken + Frans gip 2 voorbereiden

79

* ASO

* BSO

X TSO

Boekhouden – Informatica / Handel *1

*2

X3

LEERJAAR * 1 X 2 * 3

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM


VAK GIPCOÖRDINATOR

Geïntegreerde proef

ONDERWIJSVORM

A. Faber, K. Vael & E. Walgraef

STUDIERICHTING

6 HAN/BIN

GRAAD

KLAS

WAT HEB IK GEDAAN?

DATUM 2018-01-24

Presenteren van GIP 4 Shareholdersanalyse

2018-01-26

Promotion plan gip 2 Engels afgeven + Frans gip 2

TE ONDERNEMEN ACTIES

Af te geven gip Frans 2018-01-31

video’s bekijken 2018-01-27

Werken aan Gip Nederlands inleiding + conclusie

2018-01-28

Deadline’s invullen GIP TIN

2018-01-31

Indienen brochure Gip 2 Frans

2018-02-08

Board meeting invitation sturen Gip 3 Engels

Na antwoord van alle teamleden een bevestiging sturen

2018-02-12

Board meeting confirmation sturen + voorbereiden door promotion plan te lezen Bedrijf zoeken gip 5 BDE

2018-02-15

Ratio’s berekenen + horizontale en verticale analyse afwerken gip 5

2018-02-17

ER diagram tekenen + definieren van relaties gip TIN

80

* ASO

* BSO

X TSO

Boekhouden – Informatica / Handel *1

*2

X3

LEERJAAR * 1 X 2 * 3

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM


VAK GIPCOÖRDINATOR

Geïntegreerde proef

ONDERWIJSVORM

A. Faber, K. Vael & E. Walgraef

STUDIERICHTING

6 HAN/BIN

GRAAD

KLAS

DATUM

WAT HEB IK GEDAAN?

2018-02-19

Gip 3 Engels voorbereiding afwerken + sturen

2018-02-21

Verbeteren + Inleveren Gip 5 versie 2

2018-02-24

In groep werken aan gip 6 BDE + bundelen

2018-02-26

GIP 3 Engels vergaderen

2018-02-27

Gip Godsdienst verder afwerken

2018-02-28

Beginnen met samenvoegen van alle gip

TE ONDERNEMEN ACTIES Voorbereiden op vergadering

opdrachten in 1 document 2018-03-07

Gip 6 BDE indienen Inleiding, voorwoord conclusie schrijven

LATEN VERBETEREN!!

81

* ASO

* BSO

X TSO

Boekhouden – Informatica / Handel *1

*2

X3

LEERJAAR * 1 X 2 * 3

SUGGESTIES, EVALUATIES EN OPMERKINGEN GIP-TEAM


II.

Jaarrekeningen

82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100

Geïntegreerde proef Sokaina Karroum  

Geïntegreerde proef van Sokaina Karroum, leerling uit het H. Pius X- instituut, Antwerpen.

Geïntegreerde proef Sokaina Karroum  

Geïntegreerde proef van Sokaina Karroum, leerling uit het H. Pius X- instituut, Antwerpen.

Advertisement