Page 1

SOFIA SVANLAND LANDSKAPSARKITEKT PORTFOLIO 2018


REFERENSINTYG MOTALA KOMMUN Gata och Park Planeringsenheten ”Sofia har nu avslutat sin utbildning till landskapsarkitekt. Då Sofia har arbetat hos oss tidigare kan jag och många andra utan vidare rekommendera henne. Hon har för sin ålder en lång och bra erfarenhet inom ämnet”.

2018

portfolio

SOFIA SVANLAND (+46)70

39

00

643

/

SOFIA.SV@LIVE.SE

Hej, Jag heter Sofia och är utexaminerad landskapsarkitekt från SLU Ultuna i Uppsala. Under mastern tog jag en utbytestermin på University of Manitoba i Winnipeg, Kanada vilket resulterade i ett utökat kontaktnät och en förståelse för internationell landskapsarkitektur. Under mina år på Ultuna har jag utvecklat mitt intresse för naturen och platsspecifika värden (tidigare kulturhistorisk markanvändning). Min design präglas av att framhäva och belysa dessa strukturer genom material och färger i samspel med ett kontrastfullt kontrollerat formspråk. Vattenstråk och ekologi är andra frågor som går hand i hand med detta. Inför kommande yrkesliv ser jag fram emot nya utmaningar där jag får tillämpa min inre drivkraft och nyfikenhet till att lösa problem, småskaliga som storskaliga. I denna portfolio har jag sammanställt några skolprojekt av olika fokus, liksom uppdrag jag utfört i samband med sommaranställningar på Motala kommun i Östergötland.

2017.09.01 Gerd Steck Landskapsarkitekt (LAR/MSA), Motala kommun MOTALA KOMMUN Gata och Park Planeringsenheten ”Sofia har varit lätt att handleda och hon har tagit sig an uppgifterna med en positiv och seriös inställning. Hon har utfört uppgifterna väl och med ett gott slutresultat. Sofia är en väldigt glad och engagerad person och det har varit trevligt att ha henne som praktikant på enheten. Jag önskar henne all lycka till på landskapsarkitektutbildningen”. 2014.12.10 Caroline Gyllemark, Landskapsarkitekt Motala kommun VADSTENA FASTIGHETS AB ”Sofia Svanland har varit anställd vid Vadstena Fastighets AB under tiden 2015, 2014, 2013 och 2012 som semestervikarierande fastighetsskötare. Sofia har haft eget skötselansvar för ett antal skötselobjekt. Hon har vida överträffat våra förväntningar och besitter en mycket god ”blick” för arbete med grönute-/ trädgårdsskötsel. Sofia har utfört sina arbetsuppgifter ansvarsfullt och efter sin absolut bästa förmåga. Hon har även samarbetat med övrig personal på ett mycket positivt sätt. I och med att Sofias vikariat upphör vill vi lämna henne våra allra bästa och varmaste rekommendationer”. 2015.09.04 David Lindström, Driftchef VFAB


INNEHÅLL

04

upplev vattnet

06

bmx-parken brunnsvik

08

plantering platens häst

10

fågeltorn illersjö

12

utter-multi-passage

14

winnipeg - connecting people


01

upplev vattnet strömporten

SYFTE

Skriva ett självständigt arbete genom att välja ett avgränsat tema och lösa problem på ett professionellt sätt.

KURS

Självständigt arbete i landskapsarkitektur (avanc.nivå)

ÅRSKURS

5 // 2017

STÖRSTA UTMANING

Att lägga upp ett eget arbete för en hel termin, samt att avsätta rimlig tid för vardera del.

Syftet med mitt examensarbete var att genom gestaltning utforska hur ett strandstråk i Motala kan utformas för att förhöja stråkets rekreativa värden. Målet var att, med en platsspecifik gestaltning öka kontakten mellan land och vatten samt stärka invånarnas anknytning till platsen. Resultatet av examensarbetet bestod av tre A2-planscher som visar förslaget. Förslaget innehåller en övergripande illustrationsplan av strandstråket (projektområdet) och detaljbilder samt situationsplaner, sektioner och perspektivbilder för de tre delområdena av strandstråket. Fullständig rapport finns tillgänglig som pdf genom länken: https://stud.epsilon.slu.se/12824/1/svanland_s_171026.pdf

04

ängshagen

sandparken

ILLUSTRATIONSPLAN Visar strandstråket i sin helhet liksom lokalisering för delområdena. Det gestaltade förslaget ökar den vattennära kontakten samt tar hänsyn till sociala och estetiska aspekter av hållbarhet. Strandstråket får en tydlig funktion, sammanhållning samt nyttjar områdets potential av ett stadsrum i grönska längs strandlinjen. Den blir en attraktiv länk i den fem kilometer långa promenadslingan runt Motalaviken och stärker den rekreativa miljön för området genom olika målpunkter i en lummig grönska. Den vattennära kontakten ökas främst genom att sly rensas bort samt genom tillägg av sol- och utsiktsbryggor, en sandstrand samt ett kallbadhus.


VOLYMMODELL AV DEN STILISERADE KULLEN, SOM FUNGERAR SOM ETT ÅTERKOMMANDE ELEMENT OCH BINDER SAMMAN STRANDSTRÅKETS TRE DELAR (STRÖMPORTEN, ÄNGSHAGEN OCH SANDPARKEN).

PERSPEKTIV SOM VISAR ÄNGSHAGEN, EN GRÖNSKANDE MILJÖ TILLSAMMANS MED STILISERADE KULLAR TÄCKTA AV ÄNGSFLORA. GOD VATTENNÄRA KONTAKT TACK VARE BORTTAGNING AV SLY.

C1

nya stråk

kallbadhus bad

sandstrand utomhusgym

läge för kajaker

bef. gräsmatta

C

grillplats

sten-/betongmoduler (stiliserad kulle)

sol-/ utsiktsbrygga med trappsteg

trädäck med sittmöbler

cykel-p

SITUATIONSPLAN SOM VISAR UTSNITT AV SANDPARKEN. SKALA 1:1000/A3.

stråket (GC)

gräs + häck, avgränsar stiliserad bostadsområde kulle

ny veg. av ornäsbjörk & asp

sandvolleyboll

N

TA

GA

S RIK

B

FA

bef. veg kajakcenter

trädäck, omsluter bef. träd

SEKTION B1 - B2 (ÄNGSHAGEN) SOM VISAR DEN MELLERSTA SOL- OCH UTSIKTSBRYGGAN SAMT EXEMPEL PÅ HÖJD FÖR DEN STILISERADE KULLEN. SKALA 1:500/A3.

C2 bef. skogsek

05


02 SYFTE KURS ÅRSKURS

bmx-parken brunnsvik

Upprustning av igenväxt bostadspark Sommarjobb för Motala kommun 2// 2014

(projektet realiserades hösten 2015)

STÖRSTA UTMANING

Att skapa en gestaltning som ger möjlighet för aktivitet med få medel och tillgångar.

Denna park, på 11 500 m2 är placerad i ett gammalt grustag inom ett centralt beläget bostadsområde och var i stort behov av omdaning då den tills stor del var igenväxt och upplevdes som otrygg. I uppdrag av Motala kommun skulle jag ta fram ett upprustningsförslag där parken med enkla medel fick en tydlig funktion. Resultatet blev en ny BMXbana i gropen med friväxande ängsflora i slänterna samt en grillplats på omgivande marknivå. All sly rensades bort och träd gallrades med hänsyn till trygghetsaspekten. Jag lärde mig att skapa en gestaltning med låga skötselkrav.

ILLUSTRATIONSPLAN. ICKE SKALENLIG.

06


GRILLPLATS MED SITTMÖBLER

VÄXTMATERIAL VID GRILLPLATSEN

SITTBÄNKAR VID GC-VÄG MED UTSIKT ÖVER BMX-BANAN

07


03

plantering platens häst

SYFTE

Planteringsförslag för en parkering

KURS

Sommarjobb för Motala kommun

ÅRSKURS

2 // 2014

STÖRSTA UTMANING

Att ta fram prydnadsgräs som tål torka, salt och trivs i ett starkt solexponerat läge samt bidrar till Motalas karaktär av att vara en sjöstad.

(projektet realiserades sommaren 2014)

Denna parkeringsyta, på totalt 100 m2, är placerad på en nyanlagd parkeringsyta i nära anslutning till centrum. Min uppgift, från Motala kommun, var att välja två till tre växtsorter inom gruppen prydnadsgräs. De prydnadsgräs jag valde skulle återkoppla till sjökaraktären då Motala marknadsför sig som ”Östergötlands sjöstad”. Jag lärde mig olika grässorter, att ”mängda” växter och fick även en förkärlek till att använda gräs som växtmaterial.

ILLUSTRATIONSPLAN. SKALA 1:200/A3

08


BLÅGRÖNA TONER AV BLÅSVINGEL

MÖTET MELLAN PLANTERINGSYTORNA

MITTPLANTERING AV SILVERFRYLE

09


04

fågeltorn illersjö

SYFTE

Tillgänglighetsanpassat fågeltorn vid naturreservat

KURS

Sommarjobb för Motala kommun

ÅRSKURS

4 // 2016

STÖRSTA UTMANING

Skapa en design som gör tornet tillgängligt (enligt kriterier av lutning 1:20, vilplan var 10:e meter samt 2 meter som högsta höjd för markplan ovan vattenyta) utan att det tar för stort anspråk i landskapet.

(projektet realiserades våren 2017)

Vid Illersjö Gård, en bit norr om centrala Motala, finns ett våtmarksområde där rödlistade fågelarter häckar. För att invånare ska kunna ta del av områdets naturvärden fick jag i uppdrag av kommunen att skissa på ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn. Av detta lärde jag mig att rita tillgängliga ramper avseende lutningar, räcken med tillhörande vilplan och avåkningsskydd.

PRINCIPSKISSER GJORDA I AUTOCAD.

10


FÅGELTORNET MED ANSLUTANDE ENTRÉ

RÄCKEN

FÅGELTORNETS UTSIKTSPLATS MED BÄNK I RYGGEN

11


05

utter-multi-passage

Funbosjön

norra funbo grundskola skogsmark

förskola

SYFTE

KURS ÅRSKURS

Genom gestaltning undersöka möjligheter och problem på en specifik plats utifrån gestaltningsprinciper. LK0253: Studio Large scale landscape project (avanc. nivå) 4 // 2016

Funbo kyrka

VÄG 282

lokalisering bro

jordbruksmark

södra funbo

FUNBO otter multi-passage Lennakatten järnväg

STÖRSTA UTMANING

Att ta hänsyn till trafikanters upplevelser och säkerhet liksom omgivande strukturer.

Projektet var indelat i två uppgifter. Den första uppgiften bestod av att, i grupp om tre personer, utforska relationen mellan landskapskaraktär och gestaltning genom att utföra en landskapsanalys (LCA) längs väg 282 (mellan Uppsala och Almunge). Utifrån detta togs gestaltningsprinciper fram där uppgift två bestod av att enskilt komma fram till ett förslag som behandlade en eller flera utav dessa. Vid denna sträcka av väg 282, finns uttrar i Funbosjön som enligt ArtDatabanken är nära hotad. Mitt förslag var omgestaltning av en befintlig bro nära denna sjö som gjorde det möjligt att kombinera en utterpassage med en naturstig för att människor såväl som uttrar ska kunna korsa vägen säkert. Den nya bron tog dessutom hänsyn till omkringliggande landskap och viktiga skiktlinjer mot Funbo kyrka genom att hållas låg och utformas i material som återfinns i omgivningen. På så sätt utgör bron ett så litet ingrepp i landskapet som möjligt liksom karaktären bevaras.

SITUATIONSKARTA. VIT CIRKEL VISAR LOKALISERING AV BRO LÄNGS VÄG 282.

ENKEL MODELL AV LANDSKAPETS BEFINTLIGA TERRÄNG, I PLAN

¯

0

0,075

0,15

0,3 Kilometers

PERSPEKTIVMONTAGE SOM VISAR HUR UTTRARNA OBEHINDRAT KAN RÖRA SIG GENOM FUNBOÅN.

01/10

12

Sofia Svanland Assignment 3: Design prosal LK0253 - Studio Large Scale 2016-01-11


ny marknivå

5.3m

4m

1m

tidigare marknivå

3.5 m

3m

tig

rs

tu

na

o br ge sa as rp te n ut frå ar en st n v ge t a nin än iv sl mg o

55 m

LÄNGSSEKTION, VISAR TILLGÄNGLIG HÖJD OCH BREDD AV BRO FÖR MÖJLIG PASSAGE. SKALA 1:500/A3.

1.7 m

tidigare höjd och bredd för bron tidigare marknivå

1m ny marknivå tillsammans med en ny naturstig

13 m g

vä 2

28

TVÄRSEKTION, VISAR HUR DEN NYA BRON TILLSAMMANS MED EN NATURSTIG HAR MODIFIERAT TERRÄNGEN. SKALA 1:200/A3.

13


06

winnipeg - connecting people

EVLU 4014 - STUDIO 6: ASSIGNMENT 5, TESTING TIME || SOFIA SVANLAND || MARS 17 2016 || INSTRUCTORS: ALAN TATE, ROB ZONNEVELD || TEACHING ASSISTANTS RYAN COATES, KALEIGH LYSENKO

WINNIPEG

CONNECTING PEOPLE

WINNIPEG CONSIST OF A DISCONNECTING NETWORK IN SEVERAL ASPECTS. THE MOST RELEVANT ASPECTS IN ORDER TO CREATE A SUSTAINABLE CITY ARE HERE MAPPED AS GREEN, CYCLING AND RESIDENTIAL CONNECTIONS. THE RECTANGLE ON EACH MAP SHOW THE PART THAT ARE RELEVANT TO DEVELOP TO CONNECT THE CITY BY URBAN DENSIFICATION AND TO PREVENT THE CONTINUOUS URBAN SPRAWL.

RESEARCH GREEN CONNECTIONS TODAY

SYFTE

This studio integrates planning and design from the scale of urban infrastructure through to design detail in the context of landscape and urbanism. An emphasis is placed on the challenges of relevant equitable environmental and social design in the post-industrial world. The studio incorporates the theory and application of CAD and GIS technology in design.

KURS

EVLU 4014 - Studio 6: Emergent Futures, University of Manitoba Canada (master level)

ÅRSKURS

4 // 2016

PARKS AND OPEN SPACES OVER 5 HA 5 MIN WALKING FROM PARKS PUBLIC GOLF SITES ASSINIBOINE RIVER/ RED RIVER

BIKE LANES

5 MIN CYCLING DISTANCE FROM PARKS PRIVATE SPORT FACILITIES 5 MIN CYCLING DISTANCE FROM SPORT FACILITIES

PRIVATE SPORT FACILITIES

SINGLE FAMILY HOUSING

ASSINIBOINE RIVER/ RED RIVER

FLOODED RESIDENTIAL AREAS

GRASSLAND OVER 5 HA

PROBLEMS

A complex structure, to take consideration of multiplex systems and aspects but with a narrow design principle.

13 min

3.6 min

20 min 2.4 min 0

In this project, I chose to focus on creating sustainable bike lanes since Winnipeg (Manitoba, Canada) has a lack in their bicycle network. The project was done by mapping out different types of bike lanes in Winnipeg, identify its problems and enhance the opportunities. The output was a vision that will make it safe for the inhabitants to travel by bike that also support recreational values. By this, it can motivate the people to chose an active lifestyle as well as a better network can connect neighborhoods and different parts of the city. The format for the presentation was set to 32”-papers, where I used three papers to create a vertical layout that shows the process. Within this course I learnt to work in QGIS as well as to deal with an infrastructure problem.

RESIDENTIAL

ASSINIBOINE RIVER/ RED RIVER

5 MINUTES CYCLING DISTANCE FROM BIKE LANE

1.2 min

STÖRSTA UTMANING

RESIDENTIAL CONNECTIONS TODAY

CYCLING CONNECTIONS TODAY

500

0

1000 m

THE ZOOMED AREA SHOWS THE BIG GAP BETWEEN THE DISCONNECTED GREEN AREAS. HERE, PEOPLE HAVE TO WALK FOR LONGER THAN 5 MIN TO REACH A PARK THAT IS OVER 5 HA. HOWEVER THE PARKS AND OPEN SPACES ARE WITHIN 1.2 MIN AND 2.4 MIN CYCLING DISTANCE.

500

1000 m

THE ZOOMED AREA SHOWS THE BIG SPACING BETWEEN TWO BIKE LANES IN THE NORTH EAST PART OF WINNIPEG. THE DISTANCE IS EQUAL TO A 13 MIN BIKE RIDE WHICH MEANS THAT THE TWO LANES ARE NOT IN EITHER WALKING OR CYCLING DISTANCE.

0

500

1000 m

THE RESIDENTIAL BUILDINGS IN THIS GAP ARE IN CLUSTERS BUT THERE ARE MISSING LINKS BETWEEN THE NEIGHBORHOODS. THIS SEPARATES THE DIFFERENT PARTS OF THE CITY. THE EXAMPLES ABOVE SHOWS THE CYCLING DISTANCE.

STRATEGIES PHASE 1 |

DEVELOP A SEPARATED BIKE LANE FOR THE MOST DISCONNECTED SITE AND USE THIS AS A TOOL TO CREATE GREEN

BIKE POOLS

CORRIDORS AND LOCAL GREEN CORRIDORS

PHASE 2 |

STORM WATER MANAGEMENT.

DEVELOP A

SUSTAINABLE

CYCLING

NETWORK

BIKE PUMP STATIONS

THAT CREATES OPPORTUNITIES FOR PEOPLE TO MEET AS WELL AS GO TO SCHOOL/WORK IN A SAFE, HEALTHY AND AN EASY WAY.

CONNECT NEIGHBOORHOODS CREATE GREEN CORRIDORS

14

8422 KM2 DEVELOPING

SITE


WHAT MAKES A WELL-USED BIKE LANE? EXAMPLES FROM COPENHAGEN, STOCKHOLM AND OULU

CONFLICT-FREE TO RIDE YOUR BIKE CONNECTED BIKE LANES ALONG MAIN STREETS GOOD ACCESSIBILITY ABLE TO KEEP FAST AND EVEN SPEED

NO NEED TO LOOK DOWN FOR POTHOLES

OPPORTUNITIES HOW CAN THE BIG DREAM BE IMPLEMENTED?

ONE-WAY BIKE LANE BIKE CROSSINGS IN CONNECTION TO PEDESTRIAN CROSSING

||RECREATIONAL BIKE LANES ||LEISURE BIKE LANES ||HIGHWAY BIKE LANES

ALONG ACTIVITIES/ RECREATION

60 MIN DISTANCE

30 MIN DISTANCE

20 MIN DISTANCE

20 MIN ROUTE 30 MIN ROUTE 60 MIN ROUTE

VISION BIKE REPAIR STATIONS OPEN SQUARES

OPEN PARKS

SPORTS

OFF-LEASH PARKS

POP-UP CAFES

WATER FEATURES

URBAN FOREST

ECOLOGICAL STORM WATER TREATMENT

THIS TIME IT IS NOT ONLY ABOUT THE DESTINATION, THIS TIME IT IS ALSO ABOUT THE JOURNAL TO GET THERE.

15


TACK! SOFIA SVANLAND

Sofia Svanland portfolio  

Welcome to my 2018 portfolio.

Sofia Svanland portfolio  

Welcome to my 2018 portfolio.

Advertisement