Page 1

1. Ce persoane ar putea sa beneficieze de finantare in cadrul programului dat? Raspuns : Beneficiarii finanţării în cadrul proiectului prin mecanismul de leasing / procurare cu plată în rate propus, pot fi întreprinderi private din localităţile rurale din Republica Moldova, capabile să gestioneze şi să opereze echipament de brichetare a biomasei. 2. Ce persoane ar putea sa fie furnizori in cadrul programului dat ? Raspuns : Furnizorii de echipament de brichetare pot fi companii private locale sau internaționale din domeniul producerii și comercializării echipamentului de brichetare. Prioritate va fi acordată întreprinderilor ce au implementat sistemul de management al calității (ISO 9001:9002). 3. Ce conditii trebuie sa indeplineasca beneficiarii pentru a putea beneficia de finantare in programului? Raspuns : potentialul beneficiar trebuie să fie înregistrat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, cel târziu cu 6 luni înainte de depunerea cererii de solicitare pentru participare la prezentul Program, totodata să nu aibă restanţe la plăţile scadente faţă de instituţii financiare bancare şi/sau nebancare sau datorii la impozite şi taxe, iar în cazul existenţei datoriilor la impozite şi taxe, acestea urmează a fi stinse benevol în termen de 30 (treizeci) de zile, din momentul depunerii cererii de participare la Program, de asemenea să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare sau în orice alte proceduri judiciare iar afacerea solicitantului să fie amplasată pe teritoriul Republicii Moldova. 4. Care sunt criteriile de eligibilitate si paramatrii tehnici pentru echipamentul ce poate fi livrat de furnizori in cadrul programului dat ? Raspuns : In cadrul programului dat se acceptă pentru procurare doar echipament nou şi performant din punct de vedere tehnologic, cu un consum redus de resurse energetice, si nu vor fi acceptate pentru procurare unităţi tehnice şi echipament agricol (combine, tractoare, semănători, etc.), unităţi de transport (inclusiv cele specializate). Parametrii tehnici ai echipamentului de procesare a biomasei eligibil în cadrul programului sunt: Umiditatea acceptabila de funcționare a echipamentului (%): <=20% Capacitatea de producere a presei de brichetat (kg/h): 250-800 Capacitatea de producere a tocătorului (kg/h): 250-800 Capacitatea de producere a uscătorului (kg/h): 250-800 Puterea electrica a echipamentului (kW): <=80 Densitatea brichetelor (kg/m3): 900-1400 Diametrul brichetelor (mm): 50-120 Tipul brichetelor: Nestro/Piny Kay Tipul echipamentului: hidraulic/mecanic 5. Ce documente trebuie de prezentat pentru a putea beneficia de finantare in cadrul programului dat ? Raspuns : Beneficiarii urmză sa prezinte următoarele acte pentru a participa la program : - e aplicare (Forma 1A); - Forma de aplicare (Forma 2A); - Declaraţia, în care agentul economic afirmă, pe propria răspundere, corespunderea sa criteriilor de subiect al întreprinderilor mici şi mijlocii (Forma 3A); - Copia certificatului de înregistrare; - Copiile buletinelor de identitate a persoanelor împuternicite să semneze contractul de leasing; - Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura persoanelor împuternicite să semneze contractul de leasing - Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu o vechime de cel mult 1 (una) lună (în original);


-

Copiile contractelor de creditare bancară, în cazul în care au fost contractate credite bancare; Copia raportului financiar anual pentru ultimii doi ani; Planul de afaceri pentru o perioadă de cel puţin trei ani;

6. Care sunt actele ce trebuie prezentate de furnizori pentru participare la procesul de acreditare lansat în cadrul Programului ? Raspuns : Pentru participare la acreditarea in cadrul programului, furnizorii urmaza sa prezinte : - Cererea de participare la concursul de acreditare (Forma 1B); - Forma de aplicare la concurs (Forma 2B); - Declaraţia, în care agentul economic afirmă, pe propria răspundere, că informația prezentată în documentele de participare corespund cu produsele și serviciile livrate de companie(Forma 3B); - Copia actului de înregistrare a întreprinderii; - Lista celor mai reprezentative proiecte realizate de companie pe parcursul ultimilor 5 ani; - Preturile de listă pentru echipamentul de brichetare prezentate de furnizor pentru participarea la Program și care se încadrează în condițiile concursului de acreditare a furnizorilor. - Altele acte ce vor solicitate de AEE dupa necesitate. 7. Care este valoarea maxima a echipamentului care poate fi procurat drept urmare a finantarii in cadrul programului? Raspuns: Cererile de solicitare pentru participare la prezentul Program urmează să vizeze loare maximă de 750,000 lei, suma care va include si preţul echipamentului, costurile pentru transportare, asigurarea pe durata transportării, inspecţia şi alte cheltuieli aferente procurării echipamentului. 8. Furnizorii străini care vor fi acreditati in cadrul proiectului vor beneficia de scutiri la plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale pentru importul utilajului in Republica Moldova ? Raspuns : La achiziţia şi importul echipamentului va fi aplicată cota zero la plata taxei pe valoarea adăugată, şi vor fi aplicate scutiri la plata taxei vamale şi a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale. 9. Care este durata leasingului si modalitatea de rambursare a imprumutului ? Raspuns : Durata leasingului in cadrul programului este de 3 ani iar rambursarea este efectuata in rate dupa cum urmeaza, Prima tranşă reprezintă avansul de 20 (doua zeci) % din preţul echipamentului si se achită în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din momentul semnării Acordului de Intenții de procurare a echipamentului industrial. A doua tranşă reprezintă 20 (douăzeci) % din Preţul Echipamentului si va fi achitată pe parcursul primului an de contract, dar în termen de cel târziu 360 zile de la semnarea Contractului de leasing. A treia si a patra tranşă care reprezinta a cite 30 (trei zeci) % fiecare, din preţul echipamentului vor fi achitate la sfârșitul anului 2 si 3 respectiv, din momentul semnării Contractului de leasing. 10. Care este termenul limita de depunere a cererilor pentru participarea la program? Raspuns : Nu vor exista limite temporale pentru prezentarea cererilor de finanțare, acestea fiind acceptate continuu până la absorbirea tuturor fondurilor disponibile acestei activități. Cererile vor fi acceptate din ziua în care va fi lansat concursul.

Intrebari frecvente leasing mechanism  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you