Page 1

Profil

RO

Amplasare: Regiunea de Dezvoltare Sud (RDS) este situată în partea de Sud şi Sud-Est a ţării. Regiunea se învecinează cu România la Sud-Vest şi cu Ucraina la Sud-Est. Suprafaţă: Suprafaţa totală a regiunii este de 7379 km2, sau 22% din suprafaţa totală a ţării. Localităţi componente: În Regiunea Sud sînt incluse 8 raioane: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căuşeni, Cimişlia, Leova, Ştefan Vodă, Taraclia. Majoritatea raioanelor din regiune sînt părţi componente a două euroregiuni: „Dunărea de Jos” şi „Siret - Prut - Nistru”. Avantaje: Poziţie geo-politică favorabilă caracterizată prin cooperare transfrontalieră trilaterală, vecinătatea cu UE, două Euroregiuni funcţionale, puncte de control vamal auto şi feroviar, acces la căi maritime prin Terminalul de la Giurgiuleşti, reţele internaţionale de transportare a energiei electrice, reţea de transport ramificată şi diversificată, potenţial universitar, resurse acvatice pentru irigare, trei zone economice libere funcţionale, tradiţii vini-viticole şi infrastructură extinsă a vinăriilor.

Regiunea de dezvoltare SUD

Centrul regiunii: oraşul Cimişlia.

1


Perspective economice

RO

zzIndustria în regiune se bazează pe fabricarea produselor textile, industria alimentară şi a băuturilor, captarea, îmbutelierea şi distribuirea apei minerale, prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn, fabricarea de articole de îmbrăcăminte, confecţionarea şi vopsirea blănurilor. zzZona industrială liberă din cadrul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti propune investitorilor opţiuni de plasare a investiţiilor şi desfăşurare a afacerilor la frontieră cu Uniunea Europeană, într-un mediu de costuri mici, cu infrastructură de transport trimodală şi condiţii unice de impozite şi taxe vamale zzPământul este una din principalele resurse naturale, suprafaţa terenurilor agricole constituind 74% din suprafaţa totală a regiunii. În lunca inundabilă a Prutului s-a format un complex aparte de soluri aluviale, favorabile pentru agricultură.

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti reprezintă un centru regional de logistică la frontieră cu UE, cu acces la căile ferate de comunicaţie terestră, feroviară, fluvială şi maritimă. Pană în 2009 au fost date în exploatare Terminalul petrolier, Terminalul cerealier şi Portul pentru pasageri. În cadrul Portului sînt înregistraţi 22 de rezidenţi ce activează în regim de zonă economică liberă şi care au investit peste 60 de milioane de dolari SUA.

RO

Zona antreprenoriatului liber “Parcul de producţie “ Taraclia” a fost creată în 1998 şi include o suprafaţă de 36 ha. În zonă sînt înregistraţi 12 rezidenţi, 4 dintre care sînt întreprinderi autohtone şi 8 sînt întreprinderi mixte cu investitori din Ucraina, Rusia şi Belorus. Principalele direcţii de activitate sînt fabricarea plăcilor de ceramică, prestarea serviciilor, comerţul angro. Investiţiile rezidenţilor, de la începutul activităţii zonei libere constituie circa 15 mil. dolari SUA.

2

zzResursele de bentonită petrol, cărbune brun, calcar oolitic, calcar cochilifer, brecie, marnă, nisip cuarţifer, argile, pietriş, prundiş etc. pot pune baza creării mai multor afaceri. zzRegiunea este cunoscută prin tradiţiile bogate în producţia vinicolă (reţea de fabrici vinicole cunoscute) şi resursele de materie primă suficiente. zzÎn raionul Cantemir au fost depistate resurse de gaze naturale care sînt la etapa iniţială de exploatare. zzPopulaţia regiunii constituie 543,1 mii de locuitori, 65 % dintre care reprezintă populaţia economic activă.

Regiunea de dezvoltare SUD

Regiunea de dezvoltare SUD

zzÎn regiune se întâlnesc zăcăminte utile de nisip, argilă, bentonită.

3


Conexiuni

RO

zzRegiunea Sud are conexiune directă cu România şi, astfel, cu Uniunea Europeană prin 2 puncte vamale: Cahul – Oancea şi Giurgiuleşti–Galaţi, inclusiv un traseu feroviar cu punctul de trecere Cantemir – Fălciu.

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti este situat la km 133.8 al fluviului Dunărea, pe o suprafaţă de 120 ha, la intersecţia traseelor internaţionale de comerţ şi transport, precum este canalul navigabil Rin–Main–Dunărea, care uneşte Marea Neagră, 14 state europene şi Marea Nordică, sistemele de cale ferată standard european, precum şi reţeaua de drumuri internaţionale..

RO

zzLa Est regiunea are conexiune cu Ucraina prin patru puncte vamale. zzPrin portul internaţional Giurgiuleşti, regiunea are acces la Marea Neagră şi este conectată la traseele maritime internaţionale. zzReţeaua de transport este prezentă prin toate patru tipuri de transport: aerian, auto, fluvial şi feroviar.

4

zzRegiunea are cea mai diversificată reţea de cale ferată. În anul 2005 a fost construit tronsonul de cale ferată Revaca– Căinari, care a legat magistralele europene CE 95 şi E560. zzRegiunea Sud este traversată de traseul internaţional Coridorul Giurgiuleşti-Briceni (GBC).

Regiunea de dezvoltare SUD

Regiunea de dezvoltare SUD

zzAeroportul internaţional Cahul, la moment nefuncţional, oferă posibilităţi de investiţii în infrastructura aeriană.

5


zzReţeaua hidrologică a regiunii include bazinul râului Prut, sectoare ale râurilor Ialpug şi Nistru, bazinele râurilor mici Salcia, Cahul, Botna. zzÎn regiune se întâlnesc şi bazinele celor mai mari lacuri de luncă din republică – Beleu, Dracele, Rotunda şi Nistru Vechi. zzRezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos” este un punct de atracţie turistică în zona de sud. zzRegiunea posedă resurse semnificative de ape termale (Goteşti, Cantemir, Cahul) cu calităţi curative evidente valorificate parţial. zzRegiunea dispune de multe microzone viticole, dintre care „Ciumai” şi „Purcari” sînt recunoscute la nivel mondial.

Regiunea de dezvoltare SUD

zzÎn regiune se află mai multe monumente naturale: zzsectorul cu vegetaţie de stepă Ciumai situat pe teritoriul raionului Taraclia; zzlacul Manta – cu o suprafaţă de peste 2000 ha format la contopirea mai multor lacuri mici, fiind un relict al limanului Dunării; zzecosistemul acvatic “Lebăda albă” la NordVest de oraşul Leova; zzmlaştina “Togai” la Est de satul Crocmaz, situată în apropierea albiei Nistrului în raionul Ştefan Vodă;

Rezervaţia naturală de stat “Prutul de Jos” e creată pe baza lacului Beleu, care e un relief al limanului dunărean de apă dulce, format într-o depresiune din lunca râului Prut, aflat la vest de satul Slobozia Mare. Rezervaţia are o suprafaţă de 1691 ha, iar 2/3 din suprafaţa rezervaţiei este ocupată de apele lacului Beleu, care prezintă un monument al naturii de o valoare ştiinţifică, culturală şi estetică semnificativă.

RO

Vinăria Purcari este cea mai veche vinărie din Moldova. Ea a fost fondată în 1827 şi are o moştenire istorică bogată, producând unele din cele mai veritabile vinuri moldoveneşti, dintre care cele mai vestite sînt Negru de Purcari şi Roşu de Purcari. Vinăria, mică după standardele moldoveneşti, este situată în colţul sud-estic al ţării în micro zona Purcari, a cărei sol fertil şi bogat în calciu, în combinaţie cu o climă perfectă pentru cultivarea viţei de vie, creează condiţii optime pentru producerea unor vinuri de excepţie, în special vinurilor roşii tipice acestei regiuni. Regiunea de dezvoltare SUD

Rezervaţii naturale şi istorice

RO

zzParcul “Leuntea”, satul Grădiniţa, raionul Ştefan Vodă”; zzlunca inundabilă a râului Prut la Sud de oraşul Cantemir; zzpădurile Tigheci, Flămânda, Chioselia.

6

7


Profile

EN

EN

Location: This development region is located in the South and South-East of the country. The region is bordered by Romania to the South-West and by Ukraine to the South-East. Area: The total surface area is 7,379 sq.km, or 22% of the country’s surface. The South Region includes 8 rayons: Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Causeni, Cimislia, Leova, Stefan Voda, and Taraclia. Most of the rayons in the region are parts of two Euro-regions: “Lower Danube” and “Siret - Prut – Nistru”.

8

Advantages: Favourable geo-political position; proximity to the EU; two functional Euro-regions; road and rail customs checkpoints; access to shipping routes through the Giurgiulesti terminal; international network for electricity distribution; a diversified transport network; high quality academic institutions; water resources for irrigation; three functional free economic zones; a wine-growing tradition and extensive winery infrastructure.

SOUTH Development Region

SOUTH Development Region

Location of the Regional Development Agency: Cimislia town.

9


Economic Prospects zzThe region’s industry is based on: textiles; the food and beverage industry; bottling and distributing mineral water; wood processing and timber; the manufacture of clothing; and, fur manufacturing and dyeing. zzThe industrial free zone in the Free International Port Giurgiulesti provides options for investment and doing business at the border of the European Union, in a low-cost environment, with land, air and sea transport infrastructure and unique tax and customs conditions.

SOUTH Development Region

zzThe region’s soil is an important natural resource: agricultural land comprises 74% of the total area of the region. In the Prut River floodplain, a special complex of alluvial soils has formed which is favourable for agriculture.

10

zzOil, bentonite, brown coal, oolitic limestone, conchiferous limestone, breccia, shale, quartz sand, clay, and gravel are all available in the region and can be the basis for new industries and businesses. zzThe region is known for its rich tradition of wine production. zzIn Cantemir rayon natural gas resources have been discovered that are currently at an initial stage of exploitation. zzOf the Region’s population of 543,100 inhabitants, 65 per cent are economically active.

The Free International Port of Giurgiulesti is the regional logistics centre at the border with the EU, with access to railways, roads, river and sea. By 2009, an oil terminal, a grain terminal and a passenger port were brought into operation. The Port has registered 22 firms operating under the free economic zone status and investing over USD 60 million.

EN

The “Taraclia Production Park” free economic zone was created in 1998 and has an area of 36 ha. There are 12 businesses registered, four of which are domestic companies and 8 are joint ventures with investors from Ukraine, Russia and Belarus. The key areas of activity are the manufacture of ceramic tiles, services, and wholesale trade. Business investments since the beginning of the free zone operations total around USD 15 million.

SOUTH Development Region

EN

11


EN

Connections zzThe South Region has direct connections with Romania, and thus with the European Union, by two customs points: Cahul - Oancea and Giurgiulesti-Galati, including a railway with the crossing point Cantemir Falciu.

EN The Free International Port Giurgiulesti is located on the Danube River, at the crossroads of international trade and transportation routes, such as: the waterway Rhine-Main-Danube which connects to the Black Sea; 14 European countries and the North Sea; European standard railway systems; and, an international road network.

zzThe Region has four customs connection points with Ukraine. zzVia the International Port Giurgiulesti, the Region has access to the Black Sea region and is connected to international shipping routes. zzThe transport network is diversified: air, road, river and rail. zzCahul International Airport, currently non-operational, is offering opportunities for investment in aviation infrastructure.

12

zzThe South Region is crossed by the international road - the Giurgiulesti Briceni Corridor (GBC).

SOUTH Development Region

SOUTH Development Region

zzThe region has the most diverse network of railways. In 2005 the RevacaCainari section of track was built, connecting with two European lines.

13


Nature reserves and places of historical interest zzThe river network of the region includes the Prut river basin, Dniester and Ialpug rivers sectors, the basins of the small rivers Salcia, Cahul, and Botna. zzThe region has the largest river basin lakes in the country - Beleu, Dracele, Rotunda and Nistru Vechi. zzThe “Prutul de Jos” State Nature Reserve is an important tourist attraction in the South region.

SOUTH Development Region

zzThe region is crossed by the famous Trajan’s Wall. zzThe region has significant thermal water resources (Gotesti, Cantemir, Cahul) with curative qualities. zzThe region has many micro-vineyards, of which “Ciumai” and “Purcari” are recognised worldwide. zzThe region has many natural features: zzThe Ciumai area with steppe vegetation located in Taraclia rayon;

The “Prutul de Jos” State Natural Reserve was created around Beleu lake, which is a freshwater feature of the Danube riverbank, formed in the Prut riverside and situated west of Slobozia Mare village. The reserve has an area of 1691 hectares, and two- thirds of the reserve area is occupied by the waters of Lake Beleu, a natural feature of significant scientific, cultural and aesthetic value.

EN

Purcari Winery is one of the oldest in Moldova. It was founded in 1827 and has a rich historical heritage, producing some of the most genuine Moldovan wines, the most famous of which are Negru de Purcari and Rosu de Purcari. The winery, small by Moldovan standards, is situated in the SouthEast corner of the country in the Purcari micro area with fertile and rich calcium soil. In combination with a perfect climate for growing grapes, this creates optimal conditions for producing exceptional wines, particularly red wine typical for this region. SOUTH Development Region

EN

zzManta lake - covering an area of 2,000 hectares, created as a result of a fusion of several small lakes near the Danube; zzThe aquatic “Lebada alba” ecosystem to the north-west of Leova town; zzTogai swamp situated to the east of Crocmaz village near the Dniester river in Stefan Voda rayon; zz“Leuntea” Park, Gradinita village, Stefan Voda rayon; zzThe Prut river floodplain to the south of Cantemir town; zzTigheci, Flamanda and Chioselia forests.

14

15


RU

Профиль

RU

Расположение: Регион Развития Юг расположен на Юге и Юго-Западе страны. Регион соседствует с Румынией на Юго-Западе и на Юго-Востоке с Украиной. Площадь: Общая площадь региона составляет 7379 км² или 22% от общей площади страны. Входящие в состав населенные пункты: Регион Юг состоит из 8 районов: Басарабяска, Кахул, Кантемир, Кэушень, Чимишлия, Леова, Штефан Водэ, Тараклия. Большинство районов являются составными частями двух еврорегионов: «Южный Дунай» и «Сирет – Прут – Нистру».

16

Преимущества: Благоприятное геополитическое расположение, которое характеризуется трехсторонним трансграничным партнерством, соседством с ЕС, двумя функциональными еврорегионами, автодорожными и железнодорожными таможенными пропускными пунктами, доступом к судоходным путям через Терминал Джурджулешть, международными сетями электропередачи, разветвленной и диверсифицированной дорожно-транспортной сетью, образовательным потенциалом, водными ресурсами для орошения, тремя функциональными свободно экономическими зонами, винодельческими традициями и обширной винодельческой инфраструктурой.

Реuгион развития ЮГ

Реuгион развития ЮГ

Центр региона: город Чимишлия.

17


Экономические перспективы

Реuгион развития ЮГ

zzПромышленность в регионе основывается на производстве текстильных изделий, пищевой промышленности, производстве, розливе и распределении минеральных вод, переработке дерева и производстве изделий из дерева, производстве одежды, выделке и покраске меха. zzСвободная промышленная зона, в рамках Свободного Международного Порта Джурджулешть, предлагает инвесторам возможности вклада инвестиций и развития бизнеса на границе с Европейским Союзом, в условиях низкой стоимости, с трехмодульной транспортной инфраструктурой и уникальными налоговыми условиями и таможенными пошлинами. zzЗемля является одним из основных природных ресурсов, площадь сельхозугодий составляет 74% от общего объема площадей. В затопляемой пойме Прута сформировался отдельный комплекс аллювиальных (осадочных) почв, благоприятных для сельского хозяйства.

Международный Свободный Порт Джурджулешть, является региональным центром логистики на границе с ЕС, с доступом к железным дорогам наземных коммуникаций, железным дорогам, речным и морским судоходным путям. До 2009 были сданы в эксплуатацию нефтяной Терминал, зерновой Терминал и пассажирский Порт. В рамках Порта зарегистрированы 22 резидента, которые работают в режиме свободной экономической зоны и которые инвестировали более 60 миллионов долларов США. Зона свободного предпринимательства “Производственный парк “Тараклия” была создана в 1998 и охватывает территорию в 36 га. В зоне зарегистрированы 12 резидентов, 4 из которых являются национальными предприятиями и 8 совместные предприятия с инвесторами из Украины, России и Белоруссии. Главными направлениями деятельности являются производство керамической плитки, предоставление услуг, оптовая торговля. Инвестиции резидентов, с начала деятельности свободной зоны, составляют около 15 млн. долларов США.

RU

Реuгион развития ЮГ

RU

zzВ регионе встречаются полезные ископаемые песка, глины, бетонита. zzРесурсы бетонита нефти, бурого угля, оолитового известняка, брекчия, марганец, кварцевый песок, глина, гравий, щебень и т.д. могут стать основой создания большего количества предприятий. zzРегион известен своими богатыми традициями в производстве вина (сеть известных винодельческих фабрик) и достаточными сырьевыми ресурсами. zzВ Кантемирском районе были обнаружены ресурсы натуральных газов, которые находятся на начальном этапе эксплуатации. zzНаселение региона составляет 543,1 тысяч жителей, 65% из которых, экономически активное население.

18

19


RU

Соединения zzРегион Юг имеет прямое соединение с Румынией и, таким образом, с Европейским Союзом, через 2 таможенных пункта: Кагул-Оанчя и Джурджулешть-Галаць, в том числе железнодорожный путь с таможенным постом Кантемир-Фэлчиу.

Международный Свободный Порт Джурджулешть расположен в 133.8 км от реки Дунай, на площади 120 га, на пересечении международных торговых и транспортных трасс, каковым является судоходный канал Рейн-Майн-Дунай, который соединяет Черное Море, 14 европейских государств и Северное Море, системы железной дороги европейского стандарта, а также сеть международных дорог.

RU

zzНа Востоке регион имеет соединение с Украиной через четыре таможенных пункта. zzЧерез Международный Порт Джурджулешть, регион имеет доступ к Черному Морю и связан с международными морскими путями. zzПрисутствуют все четыре вида транспортной сети: воздушный, автомобильный, судоходный и железнодорожный.

20

zzВ регионе самая разнообразная железнодорожная сеть. В 2005 году был построен участок железнодорожного пути Ревака-Кэйнарь, который связал европейские магистрали CE 95 и E560. zzРегион Юг пересечен международной трассой Коридор Джурджулешть-Бричаны (GBC).

Реuгион развития ЮГ

Реuгион развития ЮГ

zzМеждународный аэропорт Кагул, на данный момент нефункциональный, предоставляет возможности инвестиции в воздушную инфраструктуру.

21


Природные и исторические резервации zzГидрологическая сеть региона включает бассейн реки Прут, секторы рек Ялпуг и Днестр, бассейны рек Салчия, Кагул, Ботна.

Реuгион развития ЮГ

zzВ регионе встречаются бассейны самых крупных пойменных озер республики – Белеу, Драчеле, Ротунда и Старый Днестр.

22

zzОзеро Манта – площадью более 2000 га, сформированный при слиянии многих мелких озер, являясь реликтом лимана Дуная; zzВодная экосистема «Белая лебедь» на Северо-Западе города Леова;

zzГосударственный Природный Заповедник „Прутул де Жос” является привлекательной туристической зоной региона Юг.

zzБолото «Тогай» на Востоке села Крокмаз, расположенное вблизи русла реки Днестр в районе Штефан Водэ;

zzРегион располагает значительными ресурсами термальных вод (Готешть, Кантемир, Кагул) с явными лечебными свойствами, частично исследованными.

zzПарк «Леунтя», село Грэдиница, район Штефан Водэ;

zzРегион располагает многими виноградными микро зонами, среди которых, признанные на международном уровне, „Чумай” и „Пуркарь”. zzВ регионе находится много природных памятников: zzСектор степной растительности Чумай, расположенный на территории района Тараклия;

zzЗатопляемая пойма реки Прут на Юге города Кантемир; zzЛеса Тигей, Флэмында, Киоселия.

Государственный Природный Заповедник «Прутул де жос», создан на основании озера Белеу, который является рельефом Дунайского лимана пресной воды, сформированный в пойме реки Прут, находящийся к Западу от села Слободзея Маре. Заповедник занимает площадь 1691 га, а 2/3 площади заповедника занимают воды озера Белеу, являясь памятником природы научной, культурной и эстетической ценности. Винэрия Пуркарь, самое старое винодельческое хозяйство в Молдове. Оно было создано в 1827 году и имеет богатое историческое наследие, производит одни из самых лучших молдавских вин, самыми известными из которых Негру де Пуркарь и Рошу де Пуркарь, Винэрия Пуркарь, маленькое по молдавским стандартам, расположено в юго-восточной стороне микро зоны Пуркарь, плодородные земли которой богаты кальцием, в сочетании с идеальным климатом для выращивания виноградников, создает оптимальные условия для производства превосходных вин, в особенности красных вин, характерных для этого региона.

RU

Реuгион развития ЮГ

RU

23


Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Republica Moldova, MD-2005 mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9 Tel. (+ 373 22) 20-45-69 fax (+ 373 22) 22- 07-48 E-mail: mcdr@mcdr.gov.md www.mcdr.gov.md

Sud South Юг

Bine aţi venit în Regiunea de Dezvoltare Sud! Welcome to the South Development Region! Добро пожаловать в Регион Развития Юг!

Chişinău, 2011

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel./Fax + 373 268 2 66 71 Email: office@adrcentru.md www.adrcentru.md

Bine ati venit în Regiunea de Dezvoltare Sud  

Bine ati venit în Regiunea de Dezvoltare Sud

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you