Nr 3, 2014

Page 52

MEREVÄGI

AIVO VAHEMETS / MEREVÄGI

52

Sildumisharjutused Miinisadamas.

EML Ristnaga meresõidupraktikal KVÜÕA kõrgema sõjakooli 1. ja 3. mereväe põhikursuse kadetid tegid aprilli esimesel poolel läbi kümnepäevase meresõidupraktika Eesti rannikul.

M

SÕDUR NR 3 (78) 2014

eresõidupraktika on kõikjal mereväe­ ohvitseride välja­ õppe vältimatu osa. KVÜÕA kõrgema sõjakooli taktika eri­ ala mereväeohvitseride õppekava sisal­ dab kokku kolme meresõidupraktikat: õppeainete sõjalaevameeskonna õpe, navigatsioonipraktika ja sõjalaeva juh­ timise praktika raames. Neist esimese käigus omandavad kadetid madruse­ oskused ja esmase meresõidukogemuse, teisel navigeerivad nad laeva ja juhivad sillameeskonna tööd ning kolmandal olles juhivad laeva kui relvaplatvormi, seda ka manöövrite ja häirete ajal. Sel aastal toimus meresõidupraktika 7.–17. aprillini. Juba kolmandat korda oli väljaõppeplatvorm EML Ristna. EML Ristna sobib selleks otstarbeks väga häs­ ti: võtab vähe kütust, vajab väikest mees­ konda (lisaks kadettidele oli pardal kõi­ gest kuueliikmeline tuumikmeeskond),

Taavi Urb KAPTENMAJOR KSK MEREVÄE PÕHIKURSUSE ÜLEM

on lihtsalt käsitsetav ja töökindel. Tänu tugevale ja lihtsale konstruktsioonile an­ nab ta andeks mõne harjutamise käigus juhtuva eksimuse. Õppelaev kui niisugu­ ne hoiab ressursse kokku teiselgi moel. Kui kadette (või ka kedagi teist) õpeta­ takse välja õppelaeval, saavad ülejäänud mereväe laevad keskenduda oma põhi­ ülesannete täitmisele. Seekordne meresõidupraktika oli omal moel erakordne. Esiteks tegime esimest korda ametlikult läbi navigat­ sioonipraktika. Teiseks viisid samad instruktorid läbi ja kontrollisid sama­ aegselt laeval kaht eri praktikat. Sel ajal kui 1. mereväe põhikursuse (1. MeV­

PK) kadetid juhtisid vahiohvitseridena laeva, täitsid 3. mereväe põhikursuse (3. MeVPK) kadetid madruste üles­ andeid. Praktika toimus sellisel kujul olude sunnil. 1. MeVPK navigatsioo­ nipraktika ja 3. MeVPK sõjalaevamees­ konna õpe sattusid väljaõppeplaanis samale ajale, aga mereväel ei jätkunud operatiivülesannete tõttu võimekust pa­ nustada kadettide väljaõppesse ühel ajal kahte laeva ja meeskonda. Meresõidu­ praktika selline korraldus sundis tege­ ma kompromisse. 1. MeVPK kadetid ei saanud ainult navigeerimist harjutada, sest osa aega tuli ohverdada 3. MeVPK kadettidele vajalike harjutuste läbivii­ miseks. 3. MeVPK meresõit sai algul ka­ vandatust pikem ja osa klassitunde tuli anda merel. Samuti tuli osa harjutus- ja uneajast ohverdada ülesõiduks ning navigatsiooniharjutusteks. Kümne päeva jooksul läbis EML Ristna 1642,3 meremiili. Kadetid õp­ pisid tundma Eesti rannikut ja käisid territoriaalmere kaugeimates punkti­ des: sõitsid ümber Ruhnu, Saaremaa, Hiiumaa ja Vaindlo ning jõudsid Nar­ va-Jõesuusse. Teel sõitsime läbi kõik Põhja-Eesti lahed ning külastasime kah­ te sadamat: Roomassaart ja Narva-Jõe­


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.