__MAIN_TEXT__

Page 1

Sjøoffisersforsikringen 2021

1


Kjære medlem Et vanskelig og krevende år er lagt bak oss. Vi har fått føle på at ting er annerledes, og vi har forholdt oss til dels store begrensninger i livene våre. Det ser dessverre ut som om det er noe vi også må ta med oss inn i det nye året. Den spesielle situasjonen har nok ført til at vi reflekterer litt mer over hva som er viktig for oss i hverdagen. Det å ta vare på hverandre, og føle trygghet er nok det viktigste for de aller fleste. Vi ønsker jo at medlemmene våre skal ha det bra og slippe økonomiske bekymringer. Livet går jo stort sett på skinner, og de fleste av oss tror jo ikke at akkurat vi skal bli rammet av ulykker, sykdom eller død. Skjebnen får vi ikke gjort noe med, men ta de grep som trengs slik at hverken du eller familien din blir økonomisk rammet i tillegg. Gode og rimelige medlemsforsikringer som vi har jobbet frem for deg er en av våre viktigste medlemsfordeler. Jeg vil spesielt trekke frem våre forsikringer på liv og helse som er veldig gunstige. Her kan du spare mye penger. Livene våre er forskjellig. Uansett hvor stor eller liten familie du har, så finner vi de riktige løsningene for deg. Forsikring kan for mange oppleves litt vanskelig og ukjent, og da er det godt å vite at du får den hjelpen du trenger på Sjøoffiserenes forsikringskontor. Her kan du spørre om det du lurer på. Sett av litt tid i dette nye ubrukte året, og sørg for at du har de forsikringene du trenger! Med vennlig hilsen Hans Sande Direktør, Norsk Sjøoffisersforbund

GODT Å VITE KORTVERSJON

BEGUNSTIGELSE

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig når det gjelder alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallserstatningen på de frivillige forsikringene etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

I denne brosjyren omtales forsikringene du har og har tilbud om som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund. Forsikringer du har og kan kjøpe gjennom LOfavør kommer utenom.

2

FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.


Forsikringskontoret Medlemsforsikringene er billigst og best! Ring oss, så tar vi en gjennomgang av de forsikringene du har. Vi avdekker ofte dobbeltdekninger og unødvendige forsikringer som medlemmene har betalt for i årevis. Samtidig mangler ofte viktige dekninger i familiens forsikringsavtaler.

Norsk Sjøoffisersforbund har over 7 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle medlemmer oppnår vi priser og betingelser som er bedre enn du kan oppnå som privatperson. Derfor tør vi påstå at medlemsforsikringene er billigst og best.

Dette rydder vi opp i uten noen kostnader for deg!

Prisene på våre medlemsforsikringer er så gunstige at mange sparer inn hele medlemskontingenten ved å benytte seg av forsikringene. Det kan kanskje du også gjøre?

Frode

Ta kontakt med forsikringskontoret på telefon 23 11 35 75, eller på e-post post@forsikring.sjooff.no.

Sindre

Henrik

Kathe

Tina

Bent

Liv-Toril

Norsk Sjøoffisersforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringene du bestiller gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners Norge (orgnr 971 189 452) etter avtale med Norsk Sjøoffisersforbund. Forsikringsleverandør er Tryg Forsikring.

3


Sjøoffiserenes forsikringskontor har sin egen nettside! www.sjoofforsikring.no Her finner du oversikt over medlemsforsikringer du har kjøpt og kan kjøpe gjennom forsikringskontoret. Her kan du logge deg inn å se hvilke forsikringer du har, bestille forsikringer du mangler, og du kan se alle fakturaer og vilkår. Du kan også lese spørsmål og svar basert på problemstillingene som oftest blir stilt fra medlemmene. Her legger vi også ut artikler med aktuelle tema som er nyttig lesning. For oversikt over alle forsikringstilbud og andre fordeler du har som medlem av NSOF, må du besøke www.nsof.no.

4


OBLIGATORISK LIVSFORSIKRING

Nyhet! Nå gjelder forsikringen ut det året du fyller 66 år.

Aktive medlemmer Aktive (fullt betalende) medlemmer har en livsforsikring på kr 150 000. Forsikringen dekker dødsfall som følge av sykdom eller ulykke, og du er dekket ut det året du fyller 66 år. Forbundet betaler forsikringen. Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningen gjelder følgende rekkefølge. 1. Ektefelle/samboer* (*Jf samboerdefinisjon på side 7) 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven

Forsikringen leveres av Tryg

5


FRIVILLIGE FORSIKRINGER

Livs- og uføreforsikringer - DU KAN FORSIKRE DEG FOR VEL 3,6 MILLIONER Sjøoffiserenes livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer har derfor flere valgmuligheter: Dere kan tegne livsforsikring eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom 12, 24 eller 36 G i forsikringssum.

Livsforsikring En livsforsikring gir de etterlatte økonomisk trygghet hvis man skulle falle fra. Forsikringssummen utbetales uansett dødsårsak. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år, og opphører ved utgangen av det året man fyller 70 år. Dersom man ikke har oppnevnt særskilt begunstiget utbetales forsikringssummen til etterlatte i følgende rekkefølge: Ektefelle/ samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller arvinger etter loven.

Uføreforsikring Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen

utbetales også dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og opphører ved utgangen av det året man fyller 60 år. Alternativ til gjeldsforsikring Livs- og uføreforsikringene er gode alternativer til gjeldsforsikring. Prisen er rimeligere, og forsikringen gir større handlefrihet fordi den ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningene kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å benytte deg av dette medlemstilbudet.

Spar inntil 60 %!

Livs- og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske forsikringsordningen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet individuelt direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi ofte om flere tusen kroner!

6


Pris per år

Bestill

Medlem, ektefelle/samboer Alder

Død 12 G

Under 30 år

kr

885

kr

1 142

31 - 35 år

kr

959

kr

1 736

36 - 40 år

kr

1 066

kr

2 011

41 - 45 år

kr

1 253

kr

3 395

46 - 50 år

kr

1 767

kr

5 576

51 - 55 år

kr

2 389

kr

6 680

56 - 60 år

kr

2 898

kr

7 303

61 - 65 år

kr

3 497

66 - 70 år

kr

4 100

Bestill forsikringen på www.sjoofforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Ufør 12 G Forsikringen leveres av Tryg.

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G = kr 101 351 per 1. mai 2020.

GODT Å VITE SAMBOER Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i et ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

NORMAL UTBETALINGSREKKEFØLGE Ved utbetaling av erstatning under dødsfalldekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/samboer* (*Jf samboerdefinisjon til venstre) 2. Livsarvinger 3. Testamentarvinger 4. Arvinger etter loven.

7


Kritisk sykdom – DEKNING INNTIL 10 G Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, dette er noen av disse: Hjerteinfarkt

Kreft

Hjerneslag

Nyresvikt

Hjernesvulst

Organtransplantasjon

Inntil 10 G Du kan kjøpe dekning per G, maksimalt 10 G, både for deg selv og for ektefelle/ samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Egenerklæring om helse må leveres for å bli med i forsikringen. Maks 67 år Du kan kjøpe forsikringen frem til fylte 60 år, og du kan beholde den til utgangen av det året du fyller 67 år. Alternativ behandling? Erstatningen kan for eksempel benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å komme til hektene igjen.

Bestill

Priser Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Alder

Pris per år per G

Under 30 år

207

31 - 35 år

240

36 – 40 år

280

41 – 45 år

379

46 – 50 år

489

51 – 55 år

673

56 – 60 år

942

61 – 65 år

1 323

66 – 67 år

1 875

Forsikringen leveres av Tryg

Bestill forsikringen på www.sjoofforsiking.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

GODT Å VITE GRUNNBELØPET G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2020 er beløpet kr 101 351.

8


Rask utbetaling! I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på Kritisk Sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler Kritisk Sykdom som et supplement til uføreforsikring.

9


Ulykkesforsikring - FOR HELE FAMILIEN Dekningsområde

Bor du i en relativt vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett eller to barn? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer!

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/ samboer og barn under 21 år

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold? Familie­sammensetning

Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetning på skadetidspunktet (se tabellen).

Medlem

Ektefelle/samboer

Enslig

60 G (kr 6 081 060)

Medlem med ektefelle/ samboer

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med barn

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med ektefelle og barn

20 G (kr 2 027 020)

Per barn

30 G (kr 3 040 530) 36 G (kr 3 648 636) 20 G (kr 2 027 020)

Pris

26 G (kr 2 635 126)

Forsikringen leveres av Tryg.

Kr 1 143 per år.

Ulykkeseksempel Medlem som har ektefelle og barn blir utsatt for en bilulykke. Både medlemmet og barnet blir skadet, og medlemmet blir erklært 50% medisinsk invalid og barnet 30%. Erstatningen blir som følger: Medlemmet: 50% av kr. 2 027 020 = 1 013 510 Barnet: 30% av kr. 2 635 126 = 790 538 Samlet erstatning kr

10

=

1 804 048

GODT Å VITE INVALIDITET Med medisinsk invaliditet menes “Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”.


11


Nyhet! Online legehjelp 24 timer i døgnet.

Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha bli undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har. Det å vente lenge på behandling er i seg selv belastende og kan føre til langtidssykefravær. Kommer du raskt til god og effektiv behandling, kan det gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og tilbake til hverdagslivet. Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og også psykolog- og psykologisk førstehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser. Solide aktører Tryg – som leverer behandlingsforsikringen har avtaler med kjente aktører i helse-Norge. De benytter seg blant annet av Aleris, Volvat, Oslofjordklinikken, Medi3, Unilabs og Aleris Røntgen. Selskapet har også avtaler med klinkikker i Sverige, Danmark og Tyskland, og pasientene blir behandlet på det sykehuset hvor de har kapasitet og best kompetanse på den spesifikke lidelsen.

12

Pris per år Alder

Pris

18 - 30 år

kr 1 643

31 - 40 år

kr 2 265

41 - 50 år

kr 2 938

51 - 60 år

kr 4 262

61 - 70 år

kr 8 247

Du kan også kjøpe forsikringen til samme pris for ektefelle/samboer, og du kan være med på ordningen helt til utgangen av det året du fyller 70 år.

Bestill Bestill forsikringen på www.sjoofforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen leveres av Tryg.


Med behandlingsforsikring har du gratis legehjelp! Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist. Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon, vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus elle privat legesenter. Kontakt Tryg Legehjelp på telefon 55 17 90 09.

13


Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000. Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 750 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig.

Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 300 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved sykehusopphold for barnet og langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 450 per dag i inntil 365 dager.

Pris og bestilling rer Inklude leie av ot! AV1-rob

Prisen per år er kr 2 191. Bestill forsikringen på www.sjoofforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Dette er noen av de øvrige dekningene:

14

Barnets alder ved start

3 md - 18 år

Forsikringens varighet

3 md - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

Kr 750 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

Kr 300 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 130 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 200 000 Forsikringen leveres av Tryg.


Hvorfor barneforsikring? Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

15


Innboforsikring – FOR DEG SOM IKKE HAR LOfavør INNBO INKLUDERT De aller fleste medlemmer har LOfavør innboforsikring inkludert i medlemskapet. Da trenger du ikke innboforsikring utenom. Hvis du er blant dem som ikke er kvalifisert til, eller har reservert deg mot, å ha innbo inkludert i medlemskapet, kan du fortsatt bestille innbo­forsikring gjennom Sjøoffiserenes forsikringskontor.

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror! Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, vann-, tyveri- og naturskader. Forsikringen har en toppdekning som gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller, og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår innboforsikring dekker slike skader i hele Norden. Inkludert er bekjempelse av skjeggkre i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Erstatning etter tyveri av barnevogn, sykkel og sykkelvogn utenfor forsikringsstedet økes fra kr 25 000 til kr 30 000.

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer. Sone

Kr 1 mill

Kr 2 mill

Kr 3 mill

Sone 1

kr 1 857

kr 2 329

kr 2 836

Sone 2

kr 1 627

kr 1 975

kr 2 355

Sone 3

kr 1 418

kr 1 671

kr 1 911

Sone 1 Sone 2 Sone 3

Inkludert bekjempelse skjeggkre.

av

Oslo. Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden. Resten av landet.

Egenandel Standard egenandel er kr 3 000.

Forsikringen leveres av Tryg.

16


Reiseforsikring

Sjøoffiserenes valgfrie reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/ samboer, med samme adresse i folkeregistret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmet gjelder forsikringen også på tjenestereise. Dekning Reiseforsikringen gjelder for reiser med inntil 90 dagers varighet i hele verden. Forsikringen omfatter også reiser til og fra arbeidssted/ skole. Forsikringen gjelder ikke i hjemmet og på ditt arbeidssted/studiested, eller på ekspedisjonslignende reiser.

Forsikringen dekker blant annet: Reisegods - ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med maks kr 40 000. Gjelder også sportsutstyr. Avbestilling - ubegrenset. Forsinket bagasje kr 5 000 per person. Forsinket fremmøte - ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger. Leiebil - egenandel erstattes i sin helhet på feriereiser. Evakuering - ingen sumbegrensning. Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning. Egenandel

SKREDDERSYDDE VILKÅR FOR ANSATTE I SJØFART Reisens varighet regnes fra skipet forlates etter avmønstring. Forsikringen gjelder ikke under oppholdet på skipet eller ved landlov.

Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon.

Pris per år: Reiseforsikring én person: Kr 1 619 Reiseforsikring familie: Kr 1 950 Forsikringen leveres av Tryg.

17


Individuelle skadeforsikringer – FÅ INNTIL 27 % RABATT! Samarbeidsavtalen mellom Norsk Sjøoffisersforbund og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer. Kontakt forsikringskontoret, så setter vi deg i kontakt med en rådgiver i Tryg. Forsikringene du kjøper i Tryg blir fakurert direkte fra dem. Forsikringen leveres av Tryg

TRYG GIR DEG: Inntil 75 % startbonus på bil nummer 2.

18

Ungdomsbonus – barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen bonus ved bruk av foreldres bil. Ungdomsbonus opparbeides med 10 % per år + 20 % startbonus, maksimalt 50 %.

Dekning for parkeringsskader: Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge.


Tryg Pluss-fordeler Som medlem av Norsk Sjøoffisersforbund blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel:

Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skade på eiendommen din. Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nettet.

MEDLEM

+

VALGFRI FORSIKRING

=

17 % RABATT

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

VALGFRI FORSIKRING

=

22 % RABATT

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

HUS ELLER BIL

+

VALGFRI FORSIKRING

+

VALGFRI FORSIKRING

=

27 % RABATT

19


Norsk Sjøoffisersforbund

Sjøoffiserenes forsikringskontor

Tryg

Postboks 2000, Vika 0125 Oslo Tlf 22 00 55 00 www.nsof.no medlem@nsof.no

Boks 553 1327 Lysaker Tlf 23 11 35 75 www.sjoofforsikring.no post@forsikring.sjooff.no

Boks 7070 5020 Bergen Tlf 55 17 26 69

Profile for soderbergpartners

Sjøoffisersforsikringen 2021  

Sjøoffiserenes medlemsforsikringer brosjyre 2021

Sjøoffisersforsikringen 2021  

Sjøoffiserenes medlemsforsikringer brosjyre 2021