NRFs medlemsforsikringer 2021

Page 1

Medlemsforsikringer 2021


Kjære medlem Vi er stolte av å kunne tilby dere som medlemmer gode forsikringsordninger, og det vil vi fortsette med i årene som kommer. Mange benytter seg av tilbudet allerede, og jo flere vi er som gjør det, jo bedre betingelser oppnår vi.

Alle har et behov for økonomisk trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Opplever vi kriser i form av dødsfall eller arbeidsuførhet, kan vi med de rette forsikringene opprettholde en økonomisk stabilitet og forutsigbarhet.

NRF har siden 2012 hatt sitt eget forsikringskontor, og det gir deg som medlem en unik mulighet til å få hjelp med dine forsikringer. Vår forsikringsportal er også et godt selvbetjeningsverktøy. Her er det enkelt og oversiktlig for deg å se hvilke forsikringer du har i dag og laste ned tilhørende forsikringsdokumenter. Bruk også forsikringsportalen til å lese om det fullstendige forsikringstilbudet eller til å bestille nye forsikringer.

Dersom du ikke allerede har benyttet deg av en av våre mange gunstige forsikringer, så er tiden inne for å gjøre det nå.

Norsk Radiografforbunds grunnforsikring er et viktig og solidarisk sikkerhetsnett mellom og for våre medlemmer. Til en gunstig pris, og uten krav om helseerklæring, får du livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring.

Ta steget i 2021 du også, og benytt deg av det gode medlemstilbudet vårt! Sjekk ut NRF’s forsikringsportal, det er enklere enn du tror! Med vennlig hilsen Bent Ronny Mikalsen Forbundsleder

Ulykkesdekningen gjelder også familiemedlemmene dine. Dersom du velger å reservere deg mot den obligatoriske forsikringen og i etterkant ombestemmer deg - må du fylle ut en egenerklæring om din helse. For 2021 øker prisen for grunnforsikringen med 14 kr pr. måned. Til tross for prisøkningen er denne forsikringen fremdeles svært gunstig for det enkelte medlem.

2

Foto: Anne Elisabeth Næss


www.radiografforsikring.no Vi har fått nye forsikringssider! Sjekk våre nye nettsider, her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene. Du kan logge deg inn og se hvilke forsikringer du allerede har, finne fakturaer og samtidig bestille nye forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Ønsker du mer detaljert informasjon, finner du dette ved å logge deg inn på “Mine forsikringer.” Her vil du finne forsikringsbevis og vilkår. NB! Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i forsikringene.

Rådfør deg med NRFs forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål hos NRFs forsikringskontor? Om du vet hvilke ordninger som gjelder på arbeidsplassen din og hva du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger – eller har overdekning på andre forsikringer. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i. Vi snakkes! NRFs forsikringskontor

Telefon: 23 11 35 89 E-post: post@forsikring.radiograf.no Web: www.radiografforsikring.no Frode

Sindre

Tina

Kathe

Bent

3


NRFs grunnforsikring GRUNNFORSIKRING - UTEN HELSEERKLÆRING Ved innmelding i forbundet blir alle* medlemmer under 67 år med på grunnforsikringen - med mindre man reserverer seg. Ved en eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring og ulykkesforsikring. *Studentmedlemmer som er innmeldt 1.1.2018 eller senere er ikke omfattet av forsikringen. Studentmedlemmer meldes inn i den obligatoriske forsikringen den 1. juli det året de avslutter bacherlorutdanningen. Pris per måned kr 189

Livsforsikring

Ulykkesforsikring

Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt uansett dødsårsak. Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet over hele verden, ut det året du fyller 67 år. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i følgende rekkefølge:

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %.

1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf samboerdefinisjon side 5) 2. Livsarvinger 3. Øvrige arvinger etter lov eller testament BEGRAVELSESSTØTTE: Alle medlemmer i NRF er dekket av en livsforsikring på kr 50 000. Denne forsikringen er inkludert i medlemskontingenten, og gjelder ut det året du fyller 70 år.

Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. EKSEMPEL: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt: 30 år: kr 350 000 40 år: kr 250 000 50 år: kr 150 000

Karenstid

Selskapet svarer ikke for arbeidsuførhet som inntreffer innen 2 år etter at selskapets ansvar begynte å løpe, og som skyldes sykdom, lyte eller mén som du hadde ved innmelding i forsikringsordningen, og som det må antas at du kjente til.

Premiefritak

Dersom du har fått utbetalt uføreerstatning, har du rett til å fortsette med livsforsikringen uten å betale premie til du fyller 67 år.

4

Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet Enslig medlem Medlem

Ektefelle/partner/ samboer Medlem

Ektefelle/partner/ samboer Barn

Medlem Barn

kr 2 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000

Forsikringen gjelder hele døgnet i arbeid og fritid. Ved utenlandsopphold utenfor Norden gjelder forsikringen inntil 12 måneder. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21 år. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 67 år. De aller fleste har behov for høyere forsikringssummer. Les mer om frivillig livs- og uføreforsikring på side 5. Livs- og uføreforsikringen leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg


NRFs frivillige forsikringer - med helseerklæring LIVSFORSIKRING OG UFØREFORSIKRING NRFs livs- og uføreforsikring er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Og velge mellom tre ulike forsikringssummer: • kr 1 216 212 (12 G) • kr 2 432 424 (24 G) • kr 3 648 636 (36 G)

GODT Å VITE

Spar penger

Livs- og uføreforsikring er et naturlig påbygg på den obligatoriske forsikringsordningen. I tillegg kan du spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene. Sammenlignet med å kjøpe produktet individuelt direkte i et forsikringsselskap (uten organisasjonstilknytning), snakker vi om flere tusen kroner!

Livsforsikring

Uføreforsikring

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år, og utbetales ved dødsfall uansett årsak.

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du har fått innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og opphører ved fylte 60 år.

Pris per år Alder

Medlem Liv

Ufør

Ektefelle samboer Liv

Ufør

Under 30 år

kr 359

kr 1 547

kr 399

kr 1 226

31 - 35 år

kr 432

kr 1 574

kr 480

kr 1 387

36 - 40 år

kr 642

kr 1 993

kr 712

kr 1 704

41 - 45 år

kr 1 216

kr 3 301

kr 1 351

kr 2 867

46 - 50 år

kr 1 506

kr 5 065

kr 1 673

kr 5 331

51 - 55 år

kr 2 491

kr 6 942

kr 2 768

kr 6 212

56 - 60 år

kr 2 881

kr 9 146

kr 3 199

kr 9 146

61 - 65 år

kr 3 801

kr 4 223

66 - 70 år

kr 6 256

kr 6 950

For dekning 24 G eller 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. Bestill: Bestill forsikringen på www.radiografforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

KORTVERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brojyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn. GRUNNBELØPET G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2020 er beløpet kr 101 351. UFØRHET Med uførhet menes redusert evne til å arbeide. INVALIDITET Med medisinsk invaliditet menes «legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid». UFØREVILKÅR Vilkårene som er beskrevet under avsnittene uføreforsikring gjelder for 2021. For tidligere årganger kan andre vilkår være gjeldende. SAMBOERDEFINISJON Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Forsikringen leveres av Storebrand

5


Barneforsikring BARNEFORSIKRING Forsikringen er blant markedets aller beste, og gjelder for barn og ungdom fra 3 måneder til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 750 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år, og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander

Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 300 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som for eksempel MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

Dagpenger

Foreldrene har rett til dagpenger ved sykehusopphold for barnet og langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 450 per dag i inntil 365 dager.

AV1 robot

Forsikringen dekker nå leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole pga skade eller sykdom.

Pris per år kr 2 159

Forsikringen dekker blant annet: Barnets alder ved start

3 måneder - 18 år

Forsikringens varighet

3 måneder- 26 år

HVORFOR BARNEFORSIKRING?

Dekker ulykke

Ja

Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske fremtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av f. eks. dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, ombygging av bolig etc. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.

Dekker sykdom

Ja

Forsikringen leveres av Tryg

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

kr 750 000

Økonomisk trygget ved alvorlige tilstander

kr 300 000

Behandlingsutgifter ved ulykke Erstatning ved dødsfall

kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutigfter ved langvarig pleie

Inntil kr 130 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

6

Inntil kr 100 000

Inntil kr 200 000


Kritisk sykdom KRITISK SYKDOM -

dekning inntil 1 million

GODT Å VITE RASK UTBETALING! I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdom bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Det er en forutsetning for utbetaling av forsikringssummen at forsikrede er i live 30 dager etter at diagnose er endelig stilt. Forsikringen gir stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdom som et supplement til uføreforsikring.

Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. FORSIKRINGEN DEKKER BLANT ANNET: • • • • • • •

Hjer teinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Alvorlig kreftsykdom Nyresvikt Hjer teoperasjon Organtransplantasjon

Inntil 1 million

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Egenerklæring om helse må leveres for å bli med i forsikringen.

Maks 67 år

Du kan kjøpe forsikringen til utgangen av det året du fyller 60 år, og du kan ha den til utgangen av det året du fyller 67 år.

Alternativ behandling?

Erstatningen kan for eksempel benyttes til å søke andre behandlinger enn de du blir tilbudt gjennom norsk helsevesen, du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller du kan rett og slett ta en lang ferie for å

komme til hektene igjen.

Kun nye sykdommer

Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at forsikringen begynte å gjelde. Forsikringen har heller ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at den kun dekker sykdommer som er diagnostisert tidligst tre måneder etter at forsikringen er tegnet. Pris per år

Per kr 200 000 i dekning

Alder

Pris

Under 30

kr 524

31 - 35 år

kr 670

36 - 40 år

kr 877

41 - 45 år

kr 1 348

46 - 50 år

kr 1 873

51 - 55 år

kr 2 769

56 - 60 år

kr 4 021

61 - 67 år

kr 6 638

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme pris. Bestill: Bestill forsikringen på www.radiografforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen leveres av Storebrand

7


Innbo INNBOFORSIKRING -

dekker inntil 3 millioner, standard egenandel kr 3 000

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

FORSIKRINGEN DEKKER BLANT ANNET: • • • • • •

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt. Vår Innbo Ekstra dekker slike skader i hele Norden.

• •

Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting Tyveri av låst sykkel på gaten med inntil kr 30 000 Gjenstander som faller ned Varetilhenger til personbil med inntil kr 20 000 Tyveri og hærverk på privat uteareal med inntil kr 30 000 Bekjempelse av veggedyr, kakerlakker og skjeggkre med inntil kr 100 000

Pris per år

Prisen er avhengig av bosted. Du kan velge mellom fem ulike forsikringssummer. Sum

kr 500 000

kr 1 mill

kr 1,5 mill

kr 2 mill

kr 3 mill

Sone 1

kr 1 129

kr 1 607

kr 2 057

kr 2 495

kr 3 145

Sone 3

kr 773

kr 995

kr 1 234

kr 1 542

kr 2 058

Sone 2 Student

kr 963

kr 1 200

kr 703 for dekning kr 300 000

kr 1 495

kr 1 774

kr 2 366

Sone 1: Oslo

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden Sone 3: Resten av landet Innboforsikringen leveres av Tryg

D LA S T N E ÅR! V N E APP

Reise REISEFORSIKRING -

V EL A IG T R A N CE A SS IS TA

dekker reiser med inntil 100 dagers varighet!

Forsikret fra øyeblikket du går ut døra hjemme. NRFs reiseforsikring gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer med samme adresse i folkeregistret. For barn opphører forsikringen ved første hovedforfall etter at barnet har fylt 21 år. Forsikringen dekker barn av sikrede og/eller deres samboer/ektefelle med felles folkeregistrerte adresse. Hvis barnet ikke har samme folkeregistrerte adresse vil det være dekket dersom det har folkeregistrert adresse sammen med den andre forelder. Barn kan også reise alene. Forsikringen gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereiser inntil 365 dager. Pris per år

En person kr 951 Familie kr 1 046

Forsikringen dekker blant annet: Hoveddekninger Avbestilling

kr 200 000

Reisegods

kr 200 000

Forsinkelse - Forsinket bagasje per familie

kr 25 000

- Forsinket avgang per familie

kr 200/time, maks kr 9 000

- Forsinket innhenting av reiserute

kr 75 000

Evaluering

Ubegrenset

Reisesyke og hjemtransport

Ubegrenset

Karantene

8

Forsikringssum per familie

Forsikringen leveres av AIG

kr 60 000


Ulykke ULYKKESFORSIKRING -

dekker hele familien!

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i grunnforsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning. Det er ingen samordning eller avkortning. Bor du i en relativt vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett barn eller to? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med dekningen i grunnforsikringen, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehus-opphold?

Pris per år: kr 1 134 Dekningsområde • • • •

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer/partner og barn under 21 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet (se tabellen)

Familiesammensetning

Medlem

Enslig

60 G (kr 6 081 060)

Medlem med ektefelle/samboer

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med barn

30 G (kr 3 040 530)

Medlem med ektefelle og barn

20 G (kr 2 027 020)

1G = kr 101 351 per 1. mai 2020

Dekning • • • • • •

Medisinsk invaliditet Benbrudd og brannskade Behandlingsutgifter Ombygging av bolig Dagpenger ved sykehusopphold Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke

Ektefelle/samboer

Per barn

30 G (kr 3 040 530) 36 G (kr 3 648 636) 20 G (kr 2 027 020)

26 G (kr 2 635 126) Forsikringen leveres av Tryg

9


Tannhelse TANNHELSEFORSIKRING -

NYHET 2021

Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Tannhelseforsikringen dekker utgifter til tannbehandling som overstiger beløpet du betaler for vanlig kontroll hos tannlege. Forsikringen omfatter de fleste ordinære behandlingsbehov, som ikke dekkes, helt eller delvis, av det offentlige trygdesystem (Helfo).

Sølv, Gull eller Platina Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du velge mellom tre ulike produkter:

Årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere risikoen for hjer te- og karsykdommer med inntil 24 % for menn og 27 % for kvinner.

Ingen krav til erklæringer Forsikringen krever at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Pris pr år: Kr 993

Pris pr år: Kr 2 115

Pris pr år: Kr 2 882

Forsikringssum: Inntil kr 10 000

Forsikringssum: Inntil kr 20 000

Forsikringssum: Inntil kr 40 000

Dekker ikke kroner, Kr 15 000 ved broer, implantater eller diagnosert kreft kreft i munnhulen. i munnhulen.

Kr 30 000 ved diagnosert kreft i munnhulen.

Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som har oppstått før kjøp av forsikringen, og som ikke er ferdig behandlet. Forsikringen kan kjøpes fra 18 - 69 år. Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.

Egenandel per skade: Kr 750

Student STUDENTFORSIKRING Innboforsikring

Studentpris er kr 703 per år, uavhengig av hvor du bor i Norge. Da er du dekket for inntil kr 300 000. Les mer om innboforsikringen på side 9.

Reiseforsikring

Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer, og du er forsikret i inntil 100 dager per reise. Les mer om reiseforsikringen på side 8.

Pris per år

En person kr 951 Familie kr 1 046

Livsforsikring

For deg som har felles gjeld med samboer/ektefelle, eller som har barn, er det viktig å sikre dine kjære hvis du skulle falle fra. Dette løser du med en livsforsikring som utbetales til dine etterlatte. Priseksempel uføreforsikring for aldersgruppen 18 - 30 år 12 G = kr 1 216 212 Pris kr 1 547 per år

Ulykkesforsikring

Kjøp NRFs omfattende ulykkesforsikring. Da er du forsikret døgnet rundt, i hele verden, også på studiestedet. Forsikringssum er inntil kr 6 081 060 ved 100 % medisinsk invaliditet.

Pris per år kr 1 134

Priseksempel livsforsikring for aldersgruppen 18 - 30 år 12 G = kr 1 216 212 Pris kr 399 per år

Uføreforsikring – utrolig rimelig for unge medlemmer!

10

Vet du hva slags ytelser du får av staten hvis du skulle bli ufør? Studenter som blir uføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan sikre deg en økonomisk buffer ved å tegne uføreforsikring.

Reiseforsikringen leveres av AIG, innbo- og ulykkesforsikringen leveres av Tryg, livs- og uføreforsikringen leveres av Storebrand


Individuelle skadeforsikringer INDIVIDUELLE SKADEFORSIKRINGER -

inntil 27 % rabatt

SOM MEDLEM I NRF FÅR DU FØLGENDE FORDELER GJENNOM TRYG FORSIKRING: • Inntil 27 % rabatt på alle individuelle skadeforsikringer, for eksempel bil, hus, hytte og båt • Tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss fra første forsikring.

TRYG PLUSS - fordeler som skaper trygghet

Som medlem i NRF får du tilgang til fordelsprogrammet Tryg Pluss, fra første individuelle forsikring. • • •

Tryg Bolighjelp - gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din Tryg Omsorg - tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise Tryg ID - hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

Bilforsikring med unike fordeler • • •

Parkeringsskade uten bonustap - med vår beste bilforsikring taper du ikke bonus hvis noen skader bilen din mens den står parkert Ungdomsbonus - har du ungdom under 23 år som kjører bilen din, kan de spare opptil 50 % i egen startbonus Opptil 75 % startbonus på bil nr. 2

Rabattstruktur

MEDLEM

+

VALGFRI FORSIKRING

=

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

MEDLEM

+

HUS ELLER BIL

+

17 % RABATT

VALGFRI FORSIKRING

HUS ELLER BIL

= +

22 % RABATT

VALGFRI FORSIKRING

+

VALGFRI FORSIKRING

=

27 % RABATT

Forsikringen leveres av Tryg

11


Norsk Radiografforbund Besøksadresse: Rüdhusgata 4 0151 OSLO

Forsikringskontoret Boks 553, 1327 Lysaker Telefon 23 11 35 89 E-post post@forsikring.radiograf.no www.radiografforsikring.no

AIG Boks 1588, Vika 0118 Oslo Skadekontor telefon 22 00 20 80

Tryg Boks 7070 5020 Bergen Telefon 55 17 26 69

Storebrand Boks 500 1327 Lysaker Telefon 915 08 880