NKF Forsikring 2022

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER

2022


INNHOLD Om NKF forsikring

side 3

Kollektiv grunnforsikring Livsforsikring Uføreforsikring Kritisk sykdomsforsikring Familieulykkesforsikring Ansvarsforsikring ID-tyveriforsikring WebSafe

side side side side side side side

Frivillige forsikringer Livsforsikring Uføreforsikring Uførerente Kritisk sykdomsforsikring

side 9 side 9 side 10 side 11

MEDLEMSFORSIKRINGENE Norsk Kiropraktorforening er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med Norsk Kiropraktorforening.

KORTVERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn.

GRUNNBELØPET G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2021 er beløpet kr 106 399.

NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

2

5 5 6 6 7 8 8

NKFs grun-


NKF Forsikring Det er med stor glede vi endelig kan presentere NKF Forsikring eksklusivt for våre medlemmer. Dette er en medlemsfordel vi har jobbet med lenge og har gledet oss til å dele med dere. Denne kollektive grunnforsikringen, som er satt sammen av flere viktige forsikringer, sikrer deg som medlem forsikringer med svært konkurransedyktige dekninger og betingelser til en veldig hyggelig pris. Aldri før har vi som forening kunnet tilby en medlemsfordel til våre medlemmer som har tilsvarende nytteverdi for hvert enkelt medlem. Ettersom dette er en kollektiv avtale, vil alle inngå i avtalen. Vi har bl.a. fremforhandlet helt eksklusive betingelser slik at alle går inn i avtalen på helt like vilkår. Dvs. dersom du har tidligere skader eller sykdom, eller bare er eldre enn andre medlemmer, så er kostnad og dekninger helt like! Du trenger heller ikke levere helseattest eller egenmelding om helse – alle inngår på like vilkår! Videre har vi fremforhandlet en meget god pris på grunnforsikringen. Denne kan sammenliknes med hvilket selskap du måtte ønske og vi er helt sikre på at betingelser, vilkår og pris ikke kan matches noe sted. Og om ikke dette er nok så oppretter vi NKFs eget forsikringskontor, NKF Forsikring, der du vil finne helt uavhengige og nøytrale forsikringsrådgivere som hjelper deg med alle dine forsikringsbehov. I tillegg vil rådgiverne også bistå deg på din side dersom uhellet skulle være ute eller om det oppstår konflikter rundt en forsikring. Rådgiverne hos NKF Forsikring er alltid tilgjengelige, eller du kan be dem kontakte deg når det passer i en hektisk hverdag – de jobber alle for NKF!

Med vennlig hilsen, Espen Ohren

3


NKF Forsikring NKF har nå fått et eget forsikringskontor som håndterer alle medlemsforsikringene. Her får du som medlem god og nøytral rådgivning på dine forsikringsspørsmål. Du og din ektefelle/samboer får nå kjøpt personforsikringer til medlemspris. Om du vet hvilke forsikringer du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger - eller er overforsikret. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Behovet for forsikringer endrer seg gjennom livet. Det er derfor viktig å ta en gjennomgang, slik at du har en løsning som er tilpasset akkurat din livssituasjon. Kontakt oss på tlf. 23 11 35 55 eller på post@nkfforsikring.no.

www.nkfforsikring.no Her finner du informasjon om alle medlemsforsikringene som NKF tilbyr. Du kan lese mer om hver enkelt forsikring, sjekke priser og bestille. Relevante spørsmål og svar vil også være tilgjengelig. Aktuelle artikler om ulike temaer innen forsikring vil bli publisert her. Ønsker du å snakke med en forsikringsrådgiver, kan du legge igjen kontaktinformasjonen din på siden, og be om å bli kontaktet når det passer for deg. Du kan logge deg inn på “Mine forsikringer”. Her vil du finne oversikt over hvilke kollektive medlemsforsikringer du har. Her finner du også fakturaer og vilkår, samt at du kan endre antall betalingsterminer. Får du en skade, kan den meldes inn på nettsiden.

4


KOLLEKTIV GRUNNFORSIKRING

7 I EN!

NKFs grunnforsikring er en forsikringspakke som består av 7 ulike dekninger. Enkelte av dekningene gjelder deg som medlem, mens noen også dekker ektefelle/samboer og barn. Vilkårene er gode, og prisen er svært gunstig. Grunnforsikringen vil alle få uten å måtte levere egenerklæring på helse. Forsikringspakken inneholder: 1. Livsforsikring 2. Uføreforsikring 3. Forsikring ved kritisk sykdom 4. Familieulykkesforsikring – med faginvaliditet 5. Ansvarsforsikring 6. ID-tyveriforsikring 7. WebSafe Ønsker du ikke denne forsikringspakken har du mulighet for å reservere deg. Før du bestemmer deg, er det lurt å ta en gjennomgang med en rådgiver på NKF Forsikring. Hvis du reserverer deg, og på et senere tidspunkt ønsker å bli med i forsikringen igjen, må du levere egenerklæring på helsen din. Årsprisen for alle disse forsikringene er på kr 3 804, kun kr 317 per måned.

1. Livsforsikring Livsforsikringen dekker deg som medlem ved dødsfall. Den gjelder hele døgnet og skiller ikke på arbeid og fritid. Du er forsikret ut det året du fyller 70 år.

Karenstid Siden det ikke kreves helseerklæring, er det 2 års karenstid på uføreforsikringen for sykdommer, lyte eller mèn du hadde og

Forsikringssummen på kr 1 million blir utbetalt til dine etterlatte.

kjente til da du ble med på forsikringen. Livsforsikringen har ingen karenstid.

2. Uføreforsikring Blir du som medlem arbeidsufør, har du en uføreforsikring som gir deg en utbetaling på kr 500 000. Hovedregelen for å ha rett til erstatningen er: • At du har vært minst 40 % arbeidsufør i sammenhengende periode på minst to år. • Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder. Sykdommen/skaden som fører til uførhet må oppstå før utgangen av året du fyller 60 år. Har du behov for høyere dekning kan du utvide forsikringssummene.

Uførhet Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

5


KOLLEKTIV GRUNNFORSIKRING 3. Forsikring ved kritisk sykdom Forsikringen gir deg som medlem en utbetaling på kr 100 000 dersom du får endelig stilt diagnose for nærmere angitte sykdommer eller operasjoner. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år, og du må være kommet inn i forsikringen før fylte 60 år. Dette er noen av sykdommene som er dekket: • Hjerteinfarkt • Hjerneslag • Hjernesvulst • Multippel sklerose • Kreft • Parkinson før fylte 60 år Viktig! Meld inn saken snarest mulig etter diagnose. Komplett liste av sykdommer og operasjoner som er dekket under denne forsikringen finner du på www.nkfforsikring.no.

4. Familieulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er på kr 2 millioner avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet.

Dekningsmatrise Enslig medlem

kr 2 000 000

Medlem

kr 1 000 000 kr 1 000 000

Ektefelle/samboer Medlem Ektefelle/samboer Barn* Medlem Barn*

kr 500 000 kr 500 000 kr 1 000 000

Invaliditet Med medisinsk invaliditet menes “Legemlig funksjonstap uten hensyn til om en er i stand til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid”

kr 1 000 000 kr 1 000 000

* Forsikringssummen gjelder for familier med ett barn. For to eller flere barn økes samlet forsikringssum til kr 1 300 000.

Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden helt ned til 1 %. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70.

Faginvaliditet Ulykkesforsikringen har dekning for faginvaliditet for deg som er medlem. Det betyr at ved tap av, eller fullstendig ubrukbar arm, hånd eller finger, samt tap av syn eller hørsel, vil dette gi en forhøyet invaliditetsgrad. Forsikringen dekker også: • • • •

6

Behandlingsutgifter - inntil 5 % av forsikringssummen. Egenandel kr 500 Benbrudd Brannskader Ombygging av bolig

Livs-, uføre-, ulykkesforsikring og forsikring ved kritisk sykdom leveres av Norsk Forsikring.


KOLLEKTIV GRUNNFORSIKRING 5. Ansvarsforsikring Som helsepersonell kan man risikere å få erstatningskrav fra pasienten hvis man gjør en feilbehandling. Slike krav er det Norsk Pasientskadeerstatning som behandler. De dekker altså fagansvaret du som kiropraktor har for pasienter under behandling i Norge. For å fange opp den risikoen som NPE ikke dekker, har vi sørget for en egen ansvarsforsikring.

NKFs ansvarsforsikring dekker: • Behandling som ikke er omfattet av pasientskadeloven. • Oppreisning til pasienter med inntil kr 200 000. • Rettshjelp for deg som selvstendig næringsdrivende kiropraktor med inntil kr 300 000. • Fagansvar for skade utenfor Norge. Egenandel ved skade kr 5 000.

Ansvarsforsikring leveres av Tryg.

7


KOLLEKTIV GRUNNFORSIKRING 6. ID-tyveriforsikring

7. WebSafe

Det kan bli både kostbart og arbeidskrevende å rydde opp hvis du blir utsatt for et ID-tyveri.

WebSafe forsikring hjelper deg eller dine nærmeste med å fjerne ulovlig og krenkende informasjon på nett.

Hvis du mistenker at din identitet er blitt stjålet, skal du umiddelbart politianmelde forholdet, samt sperre bankort og kredittkort.

WebSafe forsikring dekker: •

ID-tyveriforsikringen dekker: •

Tap av lønn/inntekt opp til kr 25 000, dersom du har behov for å ta fri fra arbeid Juridisk bistand på inntil kr 200 000 som følge av identitetstyveriet - Forsvar mot eventuelle kreditorer - Fjerne dom hvor du er urettmessig dømt - Straffegebyr

Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett med inntil kr 30 000 per år. Saken må være politianmeldt. Kostnader til å fjerne lovstridig og krenkende informasjon på internett som medlemmer av den faste husstand uforvarende har utført mot utenforstående personer med inntil kr 30 000 per år. Saken må være politianmeldt.

Definisjon samboer Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapseller partnerskapsliknende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som har felles barn og felles bolig med den forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning under dødsfallsdekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle /samboer* (*Jf samboerdefinisjon) 2. Livsarvinger 3. Testament 4. Arvinger etter loven

ID-tyveriforsikring og WebSafe leveres av AIG.

8


FRIVILLIGE TILLEGGSFORSIKRINGER Fundamentet i dine personforsikringer er den kollektive grunnforsikringen. Alle har ulike behov, og derfor tilbyr vi tilleggsforsikringer. Disse betales ut i tillegg til grunnforsikringen ved skade. Tilleggsforsikringer kan du kjøpe både til deg selv og din ektefelle/samboer. Hva dere trenger, og størrelsen på forsikringssummen, velger dere selv. Det forutsettes at du som medlem har den kollektive grunnforsikringen. På livs- og uføreforsikringen er det 3 forsikringssummer å velge mellom: 12, 24 eller 36 G.

LIVSFORSIKRING Har du familie eller andre som er avhengig av deg og din inntekt, er det viktig å ha en livsforsikring, også kalt dødsfallsforsikring. Det sikrer dine etterlatte økonomisk trygghet om det verste skulle skje.

Bestill Bestill forsikringen på www.nkfforsikring.no, eller ta kontakt NKF Forsikring. Bestillingen krever egenerklæring på helse.

Pris per år

Alternativ til gjeldsforsikring Med dekning på mer enn 3,8 millioner kan livsforsikringen i de fleste tilfeller være et bedre alternativ enn gjeldsforsikring. Utbetalingen er ikke knyttet opp til lånet, og det gir de etterlatte handlefrihet i forhold til hvordan de vil benytte erstatningen. Erstatningen utbetales ved død til dine etterlatte. Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, utbetales forsikringssummen til din ektefelle/samboer. Ved medforsikredes død utbetales forsikringssummen til medlemmet, dersom det ikke er oppnevnt særskilt begunstiget. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Død 12 G Alder

Medlem

Under 30

Kr

Ufør 12 G

Ektefelle/ samboer

163 Kr

Medlem

Ektefelle/ samboer

163 Kr

1 055 Kr

1 055 1 638

31-35

Kr

214 Kr

214 Kr

1 638 Kr

36-40

Kr

281 Kr

281 Kr

2 531 Kr

2 531

41-45

Kr

395 Kr

395 Kr

3 484 Kr

3 484

46-50

Kr

585 Kr

585 Kr

5 114 Kr

5 114

51-55

Kr

823 Kr

823 Kr

7 424 Kr

7 424

56-60

Kr

1 156 Kr

1 156 Kr

9 663 Kr

9 663

61-65

Kr

1 719 Kr

1 719

66-70

Kr

2 641 Kr

2 641

UFØREFORSIKRING

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. Erstatningen avtrappes fra det året du fyller 51.

Uføreforsikringen gir utbetaling ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke. Utbetalingen skjer om du får minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr 106 399 (1G) per 01.05.2021. Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G per 1. januar.

Forsikringen utbetales også dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

12 G = kr 1 276 788 24 G = kr 2 553 576 36 G = kr 3 830 364 Livs- og uføreforsikringen leveres av Norsk Forsikring.

9


FRIVILLIGE TILLEGGSFORSIKRINGER UFØRERENTE Uførerente er en forsikring som gir deg en månedlig utbetaling ved langvarig sykdom eller skade. Etter en sykemeldingsperiode på 12 måneder går du over på arbeidsavklaringspenger. Inntekten din blir da betydelig redusert. Med en utbetaling fra uførerente vil inntektstapet ditt bli mindre. Den anbefalte kombinasjonen er å ha en uføreforsikring som gir deg en engangsutbetaling og en uførerente. Det gir deg økonomisk trygghet både på kort og lang sikt. Uførerente utbetales i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer. Erstatningen er skattepliktig med 4,4 %.

Etter ett års sammenhengende sykemelding, reduseres inntekten din til maks 66% av inntekt opp til 6G.

Velg mellom to årlige erstatningsbeløp:

Krav til deltakelse i kollektiv grunnforsikring For at du som medlem, eller din ektefelle/samboer, skal kunne kjøpe uførerente, er det et krav at du som medlem er med i NKFs kollektive grunnforsikring. Man må også ha en uføreforsikring med en engangsutbetaling på 12, 24 eller 36G.

Opphør Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret forsikrede fyller 60 år, men må kjøpes innen fylte 55 år.

Pris per år for 1G Alder

Pris for 1G

Under 30

Kr

436

31-35 år

Kr

654

36-40 år

Kr

989

41-45 år

Kr

1 331

46-50 år

Kr

1 911

51-55 år

Kr

2 711

56-60 år

Kr

3 401

Prisen for 2G er dobbelt av 1G.

Bestill forsikringen på www.nkfforsikring.no, eller ta kontakt med NKF Forsikring. Bestillingen krever egenerklæring på helse.

Uførerenten leveres av Norsk Forsikring. • •

10

Kr 106 399 (1G) Kr 212 798 (2G)


FRIVILLIGE TILLEGGSFORSIKRINGER FORSIKRING VED KRITISK SYKDOM Hvert år rammes mange nordmenn av en alvorlig sykdom. Sykdom rammer også økonomien. Med kritisk sykdomsforsikring får du utbetalt forsikringssummen ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer, for eksempel: •

Hjerteinfarkt

Hjerneslag

Hjernesvulst

Multippel sklerose

Kreft

Parkinson før fylte 60 år

Forsikringssummen blir utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Inntil 1 million Forsikringssummen bestemmer du selv ut fra ditt behov. Du velger klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (maks kr 1 mill), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge dekning uavhengig av hverandre. Forsikringen varer ut det året forsikrede fyller 70 år. Forsikring ved kritisk sykdom leveres av Norsk Forsikring.

Erstatningen Du bestemmer selv hva pengene skal brukes til. Utbetalingen kan f.eks benyttes til å søke andre behandlinger, eller du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom.

Kun nye sykdommer Ved nyinnmelding vil allerede konstaterte diagnoser, og diagnoser som har vist tegn eller symptom innen de 3 første måneder, være unntatt fra forsikringen.

Pris per år Alder

Pris per kloss á kr 200 000

Under 30

Kr

460

31-35 år

Kr

565

36-40 år

Kr

884

41-45 år

Kr

1 470

46-50 år

Kr

2 539

51-55 år

Kr

4 160

56-60 år

Kr

6 320

61-67 år

Kr

7 584

68-70 år

Kr

9 859

Bestill Bestill forsikringen på www.nkfforsikring.no, eller ta kontakt med NKF Forsikring. Bestillingen krever egenerklæring på helse.

Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2021 er beløpet kr 106 399.

Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.

11


Boks 553, N-1327 LYSAKER Tlf. 23 11 35 55 post@nkfforsikring.no nkfforsikring.no