Medlemsforsikringer 2022

Page 1

2020
Forsikring 2023
NJ

Kortversjon

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbeviset og avtalene mellom NJ og det aktuelle forsikringsselskap som legges til grunn.

Medlemsforsikringene

Forsikringsavtalene inngås mellom NJ og det enkelte forsikringsselskap, slik at NJ er forsikringstaker på vegne av medlemmene. Megling og forvaltning ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med NJ.

Forbehold om trykkfeil

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

Forsikringsleverandører

Tryg er hovedleverandører for NJs medlemsforsikringer. Gouda leverer reiseforsikringen, DNB Livsforsikring leverer tjenestepensjon, og Vertikal Helseassitanse/ If leverer helseforsikringen.

2 2 INNHOLD Om NJ forsikring side 3 Personforsikring Liv- og uføreforsikring side 4 Kritisk sykdomsforsikring side 6 Helseforsikring side 6 Ulykkesforsikring side 8 Barneforsikring side 9 Reiseforsikring side 10 Innboforsikring side 12 Studentforsikring side 13 Frilansforsikringer Kontorforsikring side 14 Kameraforsikring side 14 Sykeavbruddsforsikring side 15 Frivillig yrkesskadeforsikring side 16 Tjenestepensjon side 17 Private skadeforsikringer side 18 Godt å vite side 19

NJ Forsikring

Som medlem i NJ har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg ved forsikringsspørsmål. Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene ut fra den livssituasjonen du er i. Er du enslig har du ikke de samme behovene som en familie og omvendt. Det er spesielt viktig å ta en gjennomgang av forsikringene hvis din situasjon har endret seg.

Våre rådgivere hjelper deg å finne de riktige løsningene. Har du forsikringer via din arbeidsgiver er det viktig at det også blir tatt hensyn til. Det er ikke noe poeng i å være overforsikret, men det kan bli veldig tøft økonomisk hvis du mangler en forsikring når uhellet er ute.

Ta kontakt så hjelper vi deg! Ring 22 20 11 10 eller send e-post til post@njforsikring.noor forsikringer endrer seg

www.njforsikring.no

Her finner du alt du trenger å vite om NJs medlemsforsikringer. De ulike forsikringsproduktene er detaljert beskrevet, du kan lese aktuelle artikler, kjøpe forsikringer og melde skade.

Her kan du også logge deg inn på "Mine Forsikringer" og få en oversikt over hvilke forsikringer du har. Du finner også fakturaer, forsikringsbevis og vilkår her.

Dette har du allerede gjennom medlemsskapet

• Som medlem i Norsk Journalistlag er du med i Pressens Gravferdskasse. Det gir en utbetaling til dine etterlatte på kr 9 460 hvis du skulle falle fra.

• Du er også med i Pressens Arbeidsledighetskasse. Den kan gi støtte dersom du blir arbeidsledig.

• Som studentmedlem i Norsk Journalistlag har du gratis ulykkes- og tyveriforsikring. Dette kan du lese mer om på side 13.

• I tillegg til dette kan du selv velge de forsikringene du trenger. Vi har forhandlet fram gode ordninger og priser for deg. NJ Forsikring hjelper gjerne til med å finne ut hva du bør ha.

3

Livs- og uføreforsikring – god dekning til svært lave priser

Du kan kjøpe både livsforsikring og uføreforsikring, eller en av delene. Forsikringssummene du kan velge mellom er 12 G (kr 1 337 724), 24 G (kr 2 675 448) eller 36 G (kr 4 013 172). Ektefelle og samboer kan også kjøpe livs-og uføreforsikringene.

Livsforsikring

Forsikringen gir økonomisk trygghet til de etterlatte ved dødsfall.

Utbetaling av livsforsikringen

Dersom du faller fra, utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer. Ved ektefelle/ samboers død utbetales forsikringssummen til deg. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden.

OBS: Dødsfall pga krigshandlinger eller terror dekkes ikke.

Uføreforsikring

Uføreforsikringen gir deg en økonomisk buffer dersom du blir arbeidsufør. Overgangen fra arbeidsinntekt til uføretrygd gir en betydelig inntektsreduksjon, og en engangsutbetaling fra forsikringen vil da komme godt med.

Utbetaling av uføreforsikringen

Uføreforsikringen utbetales dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør, og har fått innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra NAV. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 50 % sykepenger/arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Alternativ til gjeldsforsikring

Forsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. De er rimeligere og gir større handlefrihet. Erstatningen

4
Alder For medlem ved død 12 G For medlem ved uførhet 12 G For ektefelle/ samboer ved død 12 G For ektefelle/ samboer ved uførhet 12 G Under 30 år 208 1 667 199 1 667 31-35 208 1 667 199 1 667 36-40 394 2 749 375 2 749 41-45 953 2 965 909 2 965 46-50 1 629 5 293 1 551 5 293 51-55 2 378 7 508 2 264 7 508 56-60 3 039 10 773 2 893 10 773 61-65 4 671 4 449 66-70 9 578 9 122
kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller brukes helt
ønske.
etter eget
Sparinntil 70 %!

Skattefritt

Erstatning fra livs- og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt.

Nedtrapping og varighet

Forsikringssummene trappes ned etter fylte 51 år. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 70 år.

Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år.

Krav til helseerklæring

Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Forsikringen leveres av Tryg.

Velg mellom tre ulike forsikringssummer:

12 G: 1 337 724

24 G: 2 675 448

36 G: 4 013 172

Personforsikring – pakke med det meste

Personforsikring er 3 forsikringer i ett og dekker deg ved:

• Ulykke

• Kritisk sykdom

• Dødsfall

Ulykke Forsikringssummen er på kr 1 million, og den dekker deg ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke.

Kritisk sykdom

Forsikringssummen er på kr 100 000 og er en engangsutbetaling hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som f.eks: hjerteinfarkt, hjerneslag, kreft, Parkinson m.m.

Dødsfall

Forsikringssummen er på kr 500 000 og vil bli utbetalt til dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Denne forsikringen kan du beholde ut det året du fyller 67 år.

Pris per år: Kr 2 338

OBS: Ønsker du dekning for uførhet, må du ha uføreforsikring, se side 4-5.

Krav til helseerklæring

Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Forsikringen leveres av Tryg.

5

Kritisk sykdom

Det kan være godt å få noen ekstra penger dersom du blir alvorlig syk. Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for bl.a.: – hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, MS, kreft, Parkinson før fylte 60 år, blindhet og døvhet

Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført åpen hjerteoperasjon for utskiftning av hjerteklaff eller ved utskiftning av hjertets kransarterier.

Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det også rett til erstatning.

Du bestemmer

Du kan kjøpe dekning fra kr 111 477 (1 G) til kr 780 339 (7 G) både for deg selv og for ektefelle/samboer.

Maks 67 år

Du kan kjøpe forsikringen til du er 60 år, og beholde den ut det året du fyller 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og ektefelle/samboer.

Les mer og bestill forsikringen på www.njforsikring.no. Der finner du fulle vilkår. Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen.

Forsikringen leveres av Tryg.

Helseforsikring – ingen helseerklæring

Kutt ventetiden - NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling. Det kan gi en kortere eller ingen sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb og vanlig hverdag.

Forsikringen dekker

• Spesialistkonsultasjon innen 7 virkedager

• Garantert operasjon/behandling innen 10 virkedager

• Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling

• Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold

• KRY - legetime på mobil

• 10 behandlinger hos psykolog

Helseerklæring må leveres for å bli med på forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som det er tatt reservasjon for eller som har vist symptomer de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse

Du får raskt erstatning etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

• Døgnåpen heletelefon for hele familen for enkle tips og råd

Bestill på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Ektefelle/samboer kan også kjøpe forsikringen.

Det kreves ingen helseerklæring ved kjøp.

Pris per år:

Kr 5 245

Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse/If.

6
Alder Pris per G/år t.o.m 30 år 235 31-35 264 36-40 338 41-45 523 46-50 724 51-55 1 078 56-60 1 615 61-67 2 323

Ingen krav om helseerklæring!

Ulykkesforsikring

NJ Forsikring tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.

Forsikringen gir rett til:

• Erstatning ved ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales fra 1 % invaliditetsgrad.

• Dekning av behandlingsutgifter med inntil 5 % av forsikringssummen.

Forsikringen dekker ikke ulykkesskader som er inntruffet under visse risikofylte aktiviteter.

Forsikringen gjelder over hele verden både i arbeid og på fritiden. For medlem og ektefelle/ samboer gjelder forsikringen til utgangen av det året forsikrede fyller 70 år og barn ut det året de fyller 21 år.

Forsikringssummen bestemmes ut fra familiesammensetningen på skadetidspunktet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle andre ulykkesforsikringer du har (ingen samordning).

Eksempel: Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 3 344 310. Blir du 10 % invalid, får du 10 % av forsikringssummen, kr 334 431.

Pris per år: Kr 1 405 .

Stor

100 %

Døvhet

OBS: Ønsker du dekning for uførhet, må du ha uføreforsikring, se side 4-5.

Tap av alle tær på

%

Amputert ankelledd eller legg 20-30 %

fot

Tap av en stortå 5 %

8
Familiesammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn En person 30 G Medlem med ektefelle/ samboer 15 G 15 G Medlem med barn 15 G 15 G Medlem med ektefelle og barn 10 G 10 G 10 G 1 G = kr 111 477 per 1. mai 2022
hjerneskade
ett øre
av en lunges funksjon
% Tap av beste hånd
% Lammelse ben 65 %
15 % Tap
35
50
en
10
%
Tap av pekefinger 12 % Lammelse underarm 60-65 % Tap av syn på ett øye 18 %
Forsikringen leveres av Tryg.

Barneforsikring

Du skal slippe å tenke på penger, hvis barnet ditt blir sykt.

I Norge har vi gode ordninger gjennom det offentlige hvis uhellet skulle være ute. En barneforsikring vil være et viktig og godt supplement til disse ytelsene. Dekningen ved invaliditet er den viktigste.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander 18 alvorlige sykdommer er dekket, blant annet MS, kreft, nyrelidelser, ulcerøs colitt og cystisk fibrose. Dersom en av de sykdommene som er dekket blir diagnostisert, utbetales erstatning på kr 400 000. Forsikringssummen er et engangsbeløp.

Uførekapital

Det utbetales en engangssum på kr 900 000 hvis barnet blir minst 50 % varig arbeidsufør. Summen utbetales tidligst når barnet er fylt 18 år.

Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr 300 000 i forbindelse med ombygging av bolig og tekniske hjelpemidler.

Robot

Barn som er syke over lengre tid kan få hjelp av roboten AV1 til å delta i skole og fritid. Ved langvarig fravær fra skole grunnet skade eller sykdom, dekker vår barneforsikring leie av en slik robot.

Utvidet hjelpestønad

Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode kan det gis en erstatning på inntil kr 200 000 per år i fem år.

Erstatning ved død

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr 100 000 hvis barnet dør.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr 100 000.

Dagpenger ved sykehusopphold

Hvis barnet blir innlagt på sykehus, eller det er medisinsk nødvendig at en av foreldrene er hjemme med barnet, kan forsikringen gi erstatning på kr 1 000 per dag fra 10. dag, og i inntil 365 dager.

Bestilling

Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder ut det året den forsikrede fyller 26 år. Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Pris per år: Kr 2 675.

9
Dekningselementer Sum Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 000 000 Medisinsk invaliditet ved sykdom 2 000 000 Behandlingsutgifter ved ulykke 100 000 Uførekapital 900 000 Erstatning ved dødsfall 100 000 Dagpenger ved sykehusopphold 1 000 Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig 300 000 Utvidet hjelpestønad/merutgifter ved langvarig pleie 1 000 000 Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander 400 000 Mentale selvhjelpsprogrammer Dekkes for barn over 16 år Forsikringen leveres av Tryg.

Velg helårsforsikring – du er på reise hver dag!

Hvem er dekket av forsikringen?

Så fort du forlater hjemmet ditt er du på reise, og da er du dekket av forsikringen. Det er bare arbeids- og studiested som er unntatt. NJs reiseforsikring gjelder for medlemmer og ektefelle/samboer som har felles adresse i folkeregisteret. Barn av medlemmet eller ektefelle/samboer er forsikret ut det året de fyller 21, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre.

Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien.

Pris 2023

Familie kr 2 296 Én person kr 1 826

Bestill på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring.

Reiseforsikringen leveres av Gouda.

Obs! Krigsrisiko

Gouda leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Gouda kan likevel gi tilbud om utvidelse til å dekke «krigsrisiko» for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Prisen baseres på område/land og reisens varighet.

Skal du til områder hvor UD fraråder å reise til, så ta kontakt med NJ Forsikring.

Reisesyke Ubegrenset

Hjemtransport/hjemkallelse Ubegrenset

Forsinket bagasje 25 000 per familie

Reisegods Ubegrenset sum – enkeltgjenstander maks kr 40 000

Evakuering

10
Forsikringssum Reisens varighet 90 dager Tjenestereise/fritidsreise Ja
Dekningselementer
Egenandel
på feriereiser 50
Ubegrenset Avbestillingsforsikring 300 000 per familie
leiebil
000
11 Forbedret reiseforsikring – egenandel fjernet!

Innboforsikring

Det er dyrt å kjøpe alt nytt om det brenner –kjøp heller rimelig innboforsikring! NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Du kan velge mellom fire ulike forsikringssummer. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn.

Studenter kan kjøpe en mindre forsikring som dekker kr 300 000.

Innboforsikringen omfatter blant annet:

• Innbo og løsøre

• Rettslig erstatningsansvar

• Rettshjelp

Uflaksdekning

Denne dekningen kan hjelpe deg når du er rammet av ren uflaks, og ingen andre forsikringer dekker hendelsen.

Forsikringen dekker f.eks.

• at tv’en ramler i gulvet

• at du mister kameraet over bord

Egenandeler

Standard egenandel er kr 3 000. Ved tyveri av låst sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen kr 1 000.

Pris

Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret.

Forsikringen leveres av Tryg.

000.

Pris per år: kr 413

12
Innbo Student Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr 300
Dekning kr 750 000 kr 1,5 mill kr 2 mill kr 3 mill Sone 1: Oslo 1 528 2 367 2 846 3 264 Sone
974 1 552 1 858 2 301 Sone 3: Resten av landet 760 1 321 1 579 1 950
2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Studentforsikring

Som student i NJ har du to gratis forsikringer.

Gratis ulykkesforsikring

Hvis du skulle komme ut for en ulykke er du dekket for:

• Medisinsk invaliditet - forsikringssum kr 500 000

• Behandlingsutgifter - inntil kr 25 000

• Benbrudd og brannskader - inntil kr 10 000

• Sykehuspenger kr 500 per dag etter 5. døgn

Gratis tyveriforsikring

Tyveriforsikringen dekker tyveri av mobil, pc og nettbrett inntil kr 20 000. Egenandel er 10 % av skaden, minimum kr 1 000.

Trenger du innboforsikring?

Sjekk om du er omfattet av dine foreldres innboforsikring. Hvis du ikke er det kan du kjøpe en rimelig innboforsikring, som dekker innbo og løsøre inntil kr. 300 000. Forsikringen dekker også hendige uhell slik som at PC eller kamera mistes i gulvet.

Egenandel ved skade er kr 3 000. Blir sykkelen din stjålet og den er registrert i FG-godkjent sykkelregister, blir egenandelen redusert til kr 1000.

Pris per år: kr 413

Forsikringene leveres av Tryg. Reiseforsikringen leveres av Gouda.

Reiseforsikring

Det er viktig å ha en helårs reiseforsikring som dekker deg selv på små turer som studentsamlinger og hytteturer. Husk at du er på reise når du forlater hjemmet ditt. Forsikringen gjelder på reiser med varighet inntil 90 dager.

Pris per år: kr 1 826

Ung og ufør?

Uføreforsikring er absolutt den viktigste forsikringen du kan kjøpe som student. Skulle det skje deg noe slik at du blir ute av stand til å jobbe i fremtiden, er det smart å ha en uføreforsikring. Den vil gi deg en engangsutbetaling i tillegg til uføretrygden du får fra NAV. Blir du arbeidsufør som student er du i praksis minstepensjonist resten av livet. Ikke la det skje, tegn uføreforsikring i dag. Er du under 30 år koster det kr 139 per måned å forsikre seg for vel 1 million kroner. Du kan også velge høyere forsikringssum hvis du ønsker det.

Ønsker du å kjøpe en uføreforsikring kreves egenerklæring på helse. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf. 22 20 11 10.

Du kan selvfølgelig også kjøpe alle de andre medlemsforsikringene du kan lese om i denne brosjyren.

Som studentmedlem kan du benytte deg av gratis forsikringsrådgivning hos NJ Forsikring. Ring 22 20 11 10 eller send en e-post til post@njforsikring.no om du lurer på noe om medlemsforsikringene.

13

Frilansforsikringer

Kontorforsikring

Har du eget kontorlokale eller sammen med andre, dekker NJs kontorforsikring skader på utstyr, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter også kontoransvar. Du kan velge mellom to forsikringssummer:

Kameraforsikring — verdigjenstand

Har du verdifullt kamerautstyr som du bruker i jobben din er det viktig å ha forsikring på det. Nå får du forsikret utstyret ditt via NJ Forsikring, og så lenge du holder deg innenfor forsikringssummen du har valgt trenger du ikke å varsle når du skifter ut utstyr.

Ta kontakt med NJ Forsikring for å kjøpe forsikringene.

Har du behov for større forsikringssum, ta kontakt med NJ Forsikring

Forsikringene leveres av Tryg.

14
Forsikringssum Pris Kr 250 000 1 560 Kr 500 000 2 192 Forsikringssum Pris Kr 50 000 1 998 Kr 100 000 3 995 Kr 150 000 5 993

Sykeavbruddsforsikring

Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. NJs sykeavbruddforsikring dekker opp tapet ditt så lenge du er 100 % sykemeldt.

NJs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke:

• Bortfall av inntekt

• Faste driftsutgifter

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 250 til kr 1 000 per dag.

Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 67 år.

Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter fra 17. sykedag og fortsetter så lenge du er 100% arbeidsufør, i inntil 365 dager.

Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning.

Utbetaling beskattes som inntekt. Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.njforsikring.no, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf: 22 20 11 10.

Sykepenger fra NAV – maks 6 G (kr. 668 862)

15
Forsikringene leveres av Tryg.
Eksempel: Inntekt kr 700 000 – Sykepenger 80% av 6 G kr 535 089 = Inntektstap kr 164 911 Dagpengesats Erstatning 365 dager Pris kr 250 kr 87 250 4 303 Kr 500 kr 174 500 8 608 Kr 750 kr 261 750 12 912 kr 1 000 kr 349 000 17 216

Journalister som er selvstendig næringsdrivende/frilansere kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring.

Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkesskadedekningen vil i praksis gjelde der arbeidet til en hver tid utføres.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

• Løpende og fremtidige utgifter

• Løpende og fremtidig inntektstap

• Menerstatning

• Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Pris:

Forsikringen koster kr 2 065.

Forsikringen leveres av Tryg.

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV

For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskadeforsikringen kjøpe Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV.

Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom.

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30 % reduksjon av

arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %.

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.

Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Pris:

Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.

16
Yrkesskadeforsikring
NB! ErduansattiegetAS eller har du andre ansatte? Da er dulovpålagtåtegne yrkesskadeforsikring.

Pensjon for deg som er selvstendig næringsdrivende

Sparing som passer for deg som er frilanser, har enkelpersonforetak eller driver virksomhet ved siden av jobb.

Gjennom NJ Forsikring kan du også tegne tjenestepensjon

Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Du kan etablere en innskuddspensjonsavtale og spare inntil 7 % av lønnen din opp til 12 G. All innbetaling til pensjon kan trekkes fra næringsinntekten før beregning av skatt. Det betyr at inntil halvparten av innskuddet betales av redusert skatt. Jo mer du tar ut i lønn, jo mer sparer du i skatt.

Innskuddsfritak

I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykemelding.

Uførepensjon

Sikrer deg og dine ansatte utbetalinger ved tap av arbeidsevne. Uførhet kan ramme plutselig og er ofte forbundet med høye kostnader.

Med uførepensjon får du økonomisk kompensasjon som hjelper deg med å opprettholde levestandarden. Om sykdom eller ulykke gjør at du ikke lenger kan jobbe, så får du heller ikke utbetalt den samme månedslønnen.

NAV dekker bare noe av inntekten man hadde tidligere, og kanskje er det sånn at man må klare seg med bare halvparten.

Uførepensjon utbetales vanligvis etter at man har vært sykemeldt i tolv måneder, og retten til sykepenger fra folketrygden utløper.

Plikt til å etablere tjenestepensjon

Driver du et foretak med ansatte er du pliktig til å ha tjenestepensjon. Minimumskravet er 2 % av lønn mellom 0 G og 12 G.

Alle ansatte uansett alder og stillingsprosent skal være med.

Sparing for bedrifter med ansatte

Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2 %.

Innskuddsgrensene er slik:

• opp til 7% av lønn inntil 7,1 G (kr 791 433)

• opp til 25,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr 1 337 724)

Kostnader

NJs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger:

• Administrasjonskostnader på kr 668 (0,60 % av G per ansatt per år.)

• Tillegg på kr 156 (0,14% av G) hvis uførepensjon tilknyttes.

• Forvaltningskostnader er 0,30 %, for indeksforvaltede pensjonsprofiler.

Tjenestepensjon leveres av DNB Livsforsikring.

17

Private skadeforsikringer

Som NJ-medlem får du inntil 27% rabatt på private skadeforsikringer i Tryg. Med private skadeforsikringer menes f.eks. hus-, hytte-, bil- og båtforsikringer. Disse forsikringene kommer i tillegg til de kollektive forsikringene NJ tilbyr og som er presentert i denne brosjyren. NJ-medlemmer får Trygs fordelsprogrm allerede fra første private skadeforsikring i Tryg.

Trygs fordelsprogram gir en rekke unike fordeler, som for eksempel:

• Tryg ID – en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet.

• Tryg Bolighjelp - få råd om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader av fagpersoner med byggteknisk kompetanse

• Tryg Omsorg - psykologhjelp ved personlig krise.

Tryg ordner alt det praktiske med flyttingen, oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Du kan lese mer om alle private skadeforsikringer her: www.tryg.no

Parkeringsskade

Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke få bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader*.

* gjelder biler inntil 6 år

Ring 55 17 26 69!

Få inntil 27 % rabatt som totalkunde!

Ta kontakt med Tryg på telefon 55 17 26 69, om du ønsker mer informasjon eller bestille forsikring. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Journalistlag. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er tilbudet regnet ut på få minutter.

Ved å benytte deg av NJs kollektive forsikringer og Trygs rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer!

18

Godt å vite

NJ Forsikring

Norsk Journalistlag er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners, organisasjonsnummer 971 189 452, etter avtale med Norsk Journalistlag.

Flere selskap dekker forsikringene

NJ Forsikring innhenter anbud på medlemsforsikringene med jevne mellomrom. Dersom vilkår og pris er bedre i andre selskap enn de vi benytter nå, kan forsikringene flyttes. Selv om vi benytter flere forsikringsselskap, er det NJ Forsikring du skal henvende deg til om medlems- forsikringene. I 2023 er disse selskapene leverandører for NJ:

Forsikring:

• Tryg Forsikring

• Vertikal Helseassistanse/If

• DNB Livsforsikring

• Gouda Reiseforsikring

Normal utbetalingsrekkefølge

Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge:

1. Ektefelle/partner/samboer – jf. definisjon av samboer

2. Livsarvinger

Begunstigelse

Medlem kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til NJ Forsikring.

Samboer

«Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.»

Toårsregelen gjelder livsforsikringen – husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet!

Grunnbeløpet i folketrygden

G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2022 er det på kr 111 477.

Ulykkesskade

Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse – et ulykkestilfelle - som skjer i forsikringstiden.

Invaliditet

Erstatningen for varig fysisk skade på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. En slik varig funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold.

Arbeidsuførhet

Helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid.

Kontakt oss: Norsk Journalistlag

Boks 8793

0028 Oslo

22 20 11 10 nj@nj.no

NJ Forsikring

Boks 553

1327 Lysaker

22 20 11 10

post@njforsikring.no

www.njforsikring.no

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren.

19
NJ Forsikring 22 20 11 10 www.njforsikring.no post@njforsikring.no
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.