__MAIN_TEXT__

Page 1

Forsikringer 2020

2020


NJ Forsikring 2020 Bruk medlemsfordelene dine! NJ Forsikring er medlemmenes eget forsikringskontor som gjerne hjelper deg med å finne de rette løsningene for deg. Du kan ikke forsikre deg mot at sykdom og ulykker skjer, men vi kan sørge for at du ikke må slite økonomisk i tillegg.

Hva hvis du dør … eller blir ufør?

NJ tilbyr deg gode og rimelige forsikringer, så bruk medlemsfordelen din. Ta kontakt med oss! NJ Forsikring 22 20 11 10

Sorgen til dine etterlatte får du ikke gjort noe med, men du kan gjøre noe med økonomien. Med NJs livsforsikring sikrer du at din samboer/ ektefelle kan beholde boligen, selv om din inntekt faller bort. Varig arbeidsuførhet gir redusert inntekt resten av livet. Du kan kompensere for dette ved å kjøpe en uføreforsikring. Det gir en buffer i overgangen fra arbeidsinntekt til uføretrygd.

Side 4

Dette har du allerede gjennom medlemskapet • Som medlem i Norsk Journalistlag er du med i Pressens Gravferdskasse. Det gir en utbetaling til dine etterlatte på kr 8 940 hvis du skulle falle fra.

• Som studentmedlem i Norsk Journalistlag har du gratis ulykkes-og tyveriforsikring. Dette kan du lese mer om på side 19. • I tillegg til dette kan du selv velge de forsikringene du trenger. Vi har forhandlet fram gode ordninger og priser for deg. NJ Forsikring hjelper gjerne til med å finne ut hva du bør ha.

• Du er også med i Pressens Arbeidsledighetskasse. Den kan gi støtte dersom du blir arbeidsledig.

2


Kritisk sykdom

De andre forsikringene

Skulle du bli rammet av en alvorlig sykdom kan du få erstatning fra medlemsforsikringen som heter «Kritisk Sykdom». Du blir ikke frisk av det, men noen ekstra penger på kontoen kan gjøre tilværelsen litt hyggeligere mens du er syk.

Personforsikring side 5 Helseforsikring side 7 Ulykkesforsikring side 9 Barneforsikring side 10 Tannhelseforsikring side 12 Innboforsikring side 13 Studentforsikring side 15 Hus, hytte, bil, båt side 21

Side 6

www.nj.no/forsikring På vår nettportal finner du mer informasjon om hvilke forsikringer NJ kan tilby. Her kan du selv beregne pris, kjøpe eller bestille de forsikringene du har behov for. Portalen har også en “Min side” funksjon hvor du som medlem kan logge deg inn og få oversikt over hvilke forsikringer du har, fakturaer du har fått tilsendt, forsikringsbevis og vilkår.

Ut på tur Reiseforsikringen til NJ holder sin beskyttende hånd over deg fra du går hjemmefra, på vei til arbeid, til hytta, til Casablanca eller på sykkeltur i Provence.

Side 14

Frilansforsikringer Er du selvstendig næringsdrivende? Kjenner du til hva du får i sykepenger fra NAV ved egen sykdom? Redusert inntekt ved sykdom er tøft for de fleste. Nå har du mulighet for å tegne forsikring slik at du begrenser inntektstapet ditt.

Side 16

3


Livs- og uføreforsikring – god dekning til svært lave priser Du kan kjøpe både livsforsikring og uføreforsikring, eller en av delene. Forsikringssummene du kan velge mellom er 12 G (kr 1 198 296), 24 G (kr 2 396 592) eller 36 G (kr 3 594 888). Ektefelle og samboer kan også kjøpe livs-og uføreforsikringene. Livsforsikring Kjøp livsforsikring for å sikre familien din hvis du faller fra. Økonomisk trygghet i hverdagen er viktig. Utbetaling av livsforsikringen Dersom du faller fra, utbetales forsikringssummen til ektefelle/samboer. Ved ektefelle/ samboers død utbetales forsikringssummen til deg. Erstatningen utbetales uansett om dødsfallet skyldes sykdom eller ulykke, og forsikringen gjelder i arbeid og fritid over hele verden.

Uføreforsikring Uføreforsikringen gir deg en økonomisk buffer dersom du blir arbeidsufør. Overgangen fra arbeidsinntekt til uføretrygd gir en betydelig inntektsreduksjon, og en engangsutbetaling fra forsikringen vil da komme godt med.

OBS: Dødsfall pga krigshandlinger eller terror dekkes ikke.

Alder

For medlem ved død 12 G

For medlem ved uførehet 12 G

For ektefelle/ samboer ved død 12 G

For ektefelle/ samboer ved uførhet 12 G

Under 30 år

206

1 263

195

1 263

31-35

206

1 263

195

1 263

36-40

388

2 083

370

2 083

41-45

939

2 247

895

2 247

46-50

1 604

4 011

1 529

4 011

51-55

2 342

5 690

2 230

5 690

56-60

2 993

8 165

2 851

8 165

61-65

4 602

4 383

4


Personforsikring – pakke med det meste Personforsikring er 3 forsikringer i ett og dekker deg ved: • Ulykke • Kritisk sykdom • Dødsfall

Utbetaling av uføreforsikringen Uføreforsikringen utbetales dersom du blir minst 50% varig arbeidsufør, og har fått innvilget minst 50% varig uføretrygd fra NAV. Du kan også ha rett til uføre-erstatning dersom du har mottatt minst 50% sykepenger/ arbeidsavklaringspenger i 36 måneder sammenhengende, og er innvilget slik stønad for ytterligere 12 måneder.

Ulykke Forsikringssummen er på kr 1 million og den dekker deg ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Forsikringen dekker også behandlingsutgifter etter ulykke.

Alternativ til gjeldsforsikring Forsikringene er et godt alternativ til tradisjonell gjeldsforsikring. De er rimeligere og gir større handlefrihet. Erstatningen kan benyttes til å nedbetale gjeld, eller brukes helt etter eget ønske.

Kritisk sykdom Forsikringssummen er på kr 100 000 og er en engangsutbetaling hvis du skulle bli rammet av alvorlig sykdom som f.eks: hjerteinfarkt, hjerneslag, alvorlig kreft, Parkinson m.m. Dødsfall Forsikringssummen er på kr 500 000 og vil bli utbetalt til dine etterlatte hvis du skulle falle fra.

Skattefritt Erstatning fra livs- og uføreforsikringen er fritatt for inntektsskatt.

Denne forsikringen kan du beholde ut det året du fyller 67 år.

Nedtrapping og varighet Forsikringssummene trappes ned etter fylte 51 år. Livsforsikringen opphører ved utgangen av det året du fyller 70 år.

Pris per år: Kr 2 148 OBS: Ønsker du dekning for uførhet, må du ha uføreforsikring, se side 4-5.

Uføreforsikringen opphører ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Elektronisk påmeldingsskjema finner du på www.nj.no/forsikring, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf: 22 20 11 10.

Påmelding Du må levere helseerklæring for å bli med på forsikringen. Elektronisk påmeldingsskjema finner du på www.nj.no/forsikring, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf: 22 20 11 10.

Forsikringen leveres av Tryg.

Forsikringen leveres av Tryg.

5


Kritisk sykdom

Forsikringen kan også gi erstatning dersom forsikrede har fått utført åpen hjerteoperasjon for utskiftning av hjerteklaff eller ved utskiftning av hjertets kransarterier.

Det kan være godt å få noen ekstra penger dersom du blir alvorlig syk. Kritisk Sykdom er en sykeforsikring hvor den avtalte forsikringssum utbetales dersom forsikrede får endelig stilt diagnose for bl.a.: – hjerteinfarkt, hjerneslag, hjernesvulst, MS, alvorlig kreft, Parkinson før fylte 60 år, blindhet og døvhet

6


Helseforsikring Dersom forsikrede står på venteliste i Norge for transplantasjon, eller har fått utført transplantasjon, av hjerte, lunger, nyre, lever eller benmarg, gir det også rett til erstatning.

Kutt ventetiden – NJs helseforsikring sikrer deg rask behandling. Helseforsikringen finner fram til de sykehus og spesialister som best og hurtigst kan behandle deg, i Norge eller i et annet land i Europa. Ektefelle/samboer kan også kjøpe forsikringen.

Du bestemmer Du kan kjøpe dekning fra kr 99 858 (1 G) til kr 699 006 (7 G) både for deg selv og for ektefelle/samboer. Alder

Pris per G/år

t.o.m 30 år

177

31-35

198

36-40

253

41-45

393

46-50

544

51-55

811

56-60

1 213

61-67

1 746

Forsikringen dekker

• Spesialistkonsultasjon innen 10 dager • Garantert operasjon/behandling innen 20 dager • Hjelp og oppfølging før, under og etter behandling • Dekning av alle kostnader relatert til behandling, reise og opphold • Ny uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt • Eget pasientombud som ivaretar dine pasientrettigheter • Ubegrenset ansvarstid • 2 millioner kroner i forsikringssum per skadetilfelle

Helseerklæring må leveres for å bli med på forsikringen. Forsikringen dekker ikke sykdommer som det er tatt reservasjon for eller som har vist symptomer de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Du er heller ikke dekket av forsikringen dersom du selv har fremkalt eller forverret en sykdom eller lidelse

Det kreves ikke helseerklæring for å bli med på helseforsikringen. Det er lik pris uansett alder, livsstil og kjønn. Pris per år: Kr 3 234

Du får raskt erstatning etter at diagnosen er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Forsikringen leveres av Vertikal Helseassistanse/If

Maks 60 år Du kan kjøpe forsikringen til du er 60 år, og du kan ha den ut det året du fyller 67 år. Prisen er avhengig av din alder og hvor stor dekning du ønsker. Det er samme pris for medlem og samboer. Les mer om forsikringen på www.nj.no/forsikring. Der finner du også fulle vilkår og påmelding til forsikringen. Forsikringen leveres av Tryg.

7


Ulykkesforsikring


Selv om du ikke blir arbeidsufør av en skade, er det fint å få noen ekstra penger på konto. NJ Forsikring tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.

Forsikringssummen bestemmes ut fra familiesammensetningen på skadetidspunktet. Utbetalingen kommer i tillegg til eventuelle andre ulykkesforsikringer du har (ingen samordning).

Forsikringen gir rett til:

Eksempel: Erstatningen til enslig medlem som blir 100% medisinsk invalid er kr 2 995 740. Blir du 10% invalid, får du 10% av forsikringssummen, kr 299 574.

• Erstatning ved ulykker som fører til varig medisinsk invaliditet. Erstatning utbetales fra 1% invaliditetsgrad. • Dekning av behandlingsutgifter med inntil 5% av forsikringssummen.

Pris per år: Kr 942. Forsikringen leveres av Tryg.

Forsikringen dekker ikke ulykkesskader som er inntruffet under visse risikofylte aktiviteter.

Forsikringen gjelder over hele verden både i arbeid og på fritiden. For medlem og ektefelle/ Døvhet et øre samboer gjelder forsikringen til utgangen av det 15% året forsikrede fyller 70 år og barn ut det året de fyller 21 år. Tap av en lunges funksjon 35%

Stor hjerneskade 100% Tap av syn på ett øye 18% Lammelse underarm 60-65% Tap av pekefinger 12%

Tap av beste hånd 50% OBS: Ønsker du dekning for uførhet, må du ha uføreforsikring, se side 4-5.

Amptert ankelledd eller legg 20-30%

Lammelse ben 65% Tap av alle tær på en fot 10%

Familiesammensetning

Medlem

En person

30 G (kr 2 995 740)

Medlem med ektefelle/ samboer

15 G (kr 1 497 870)

Medlem med barn

15 G

Ektefelle/samboer

Per barn

15 G 15 G

9

Tap av en stortå 5%


Barneforsikring


Du skal slippe å tenke på penger, hvis barnet ditt blir sykt. NJs barneforsikring har høye forsikringssummer på flere dekninger. Hvis barnet ditt blir 100% medisinsk invalid etter sykdom eller ulykke, kan barnet få 2 mill i erstatning.

Utvidet hjelpestønad Ved langvarig sykdom eller i en rehabiliteringsperiode kan det gis en erstatning på inntil kr 130 000 per år i fem år. Erstatning ved død Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på kr 100 000 hvis barnet dør.

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander 11 alvorlige sykdommer er dekket, blant annet MS, kreft, nyrelidelser, ulcerøs colitt og cystisk fibrose. Dersom en av de sykdommene som er dekket blir diagnostisert, utbetales erstatning på kr 300 000. Forsikringssummen er et engangsbeløp.

Behandlingsutgifter Forsikringen dekker kostnader som følge av en ulykkesskade, blant annet utgifter til pleie, behandling og reiser med inntil kr 100 000. Dagpenger ved sykehusopphold Hvis barnet blir innlagt på sykehus, eller det er medisinsk nødvendig at en av foreldrene er hjemme med barnet, kan forsikringen gi erstatning på kr 450 per dag fra 10. dag, og i inntil 365 dager.

Uførekapital Det utbetales en engangssum på kr 750 000 hvis barnet blir minst 50% varig arbeidsufør. Summen utbetales tidligst når barnet er fylt 18 år. Engangsbidrag ved ombygging av bolig Forsikringen dekker nødvendige utgifter inntil kr 200 000 i forbindelse med ombygging av bolig som følge av ulykke eller sykdom.

Bestilling Forsikringen kan tegnes for barn fra 3 mnd til 18 år. Forsikringen gjelder senest til første hovedforfall etter at forsikrede fyller 26 år. Det kreves helseerklæring for å bli med på forsikringen. Skjema finner du på nettet. Gå via www.nj.no/forsikring

Robot Nå kan barn, som er syke over lengre tid, få hjelp av roboten AV1 til å delta i skole og fritid. Ved langvarig fravær fra skole grunnet skade eller sykdom, dekker vår barneforsikring leie av en slik robot.

Pris per år: Kr 2 015. Forsikringen leveres av Tryg.

Dekningselementer

Sum

Medisinsk invaliditet ved ulykke

2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

2 000 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

100 000

Uførekapital

750 000

Erstatning ved dødsfall

100 000

Dagspenger ved sykehusopphold

450

Engangsbidrag ved ombygging av bolig

200 000

Utvidet hjelpestønad/menutgifter ved langvarig pleie

650 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

300 000

11


Tannhelseforsikring

Et tannlegebesøk kan bli langt dyrere enn det du hadde sett for deg. Det kan løses ved å kjøpe en tannhelseforsikring. Forsikringen skal refundere dine uforutsette utgifter i forbindelse med behandlingsbehov hos tannlege. Dette omfatter de fleste ordinære behandlinger som ikke dekkes, helt eller delvis, av det offentlige trygdesystem (Helfo).

Platina Forsikringssum: Inntil kr 40 000 + kr 30 000 i tilfelle diagnosen kreft i munnhulen Pris pr år: Kr 2 246 Egenandel per skade: Kr 500,Ingen krav til erklæringer Forsikringen har som eneste vilkår at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. mnd. Det er ingen krav til helseskjema, tannstatus-skjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen kan kjøpes fra 18 til 69 år, og gjelder ut det året forsikrede fyller 70 år.

Sølv, Gull eller Platina Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du velge mellom tre ulike produkter; Sølv, Gull eller Platina.

Tannhelseforsikringen leveres av Norsk Tannhelseforsikring.

Sølv Forsikringssum: Inntil kr 10 000,Pris pr år: Kr 801 Gull Forsikringssum: Inntil kr 20 000 + kr 15 000 i tilfelle diagnosen kreft i munnhulen Pris pr år: Kr 1 739

12


Innboforsikring Det er dyrt å kjøpe alt nytt om det brenner – kjøp heller rimelig innboforsikring! NJs innboforsikring har en av markedets beste dekninger ved alle typer skader i hjemmet. Du kan velge mellom fire ulike forsikringssummer. Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn. Studenter kan kjøpe en mindre forsikring som dekker kr 300 000. Innboforsikringen omfatter blant annet: • Innbo og løsøre • Rettslig erstatningsansvar • Rettshjelp

Egenandeler Standard egenandel er kr 3 000. Ved tyveri av låst sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister er egenandelen kr 1 000.

Uflaksdekning Denne dekningen kan hjelpe deg når du er rammet av ren uflaks, og ingen andre forsikringer dekker hendelsen.

Pris Prisen på innboforsikringen er avhengig av din adresse i folkeregisteret.

Forsikringen dekker f.eks. • at tv’en ramler i gulvet • at du mister kameraet over bord

Innbo Student Innboforsikringen for studenter dekker inntil kr 300 000. Pris per år: kr. 413

Forsikringen leveres av Tryg.

Dekning

kr 500 000

kr 1,5 mill

kr 2 mill

kr 3 mill

Sone 1: Oslo

1 519

2 363

2 843

3 259

Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

968

1 550

1 856

2 298

Sone 3: Resten av landet

756

1 319

1 577

1 948

13


Velg helårsforsikring - du er på reise hver dag! Hvem er dekket av forsikringen? Så fort du forlater hjemmet ditt er du på reise, og da er du dekket av forsikringen. Det er bare arbeids- og studiested som er unntatt. NJs reiseforsikring gjelder for medlemmer og ektefelle/samboer som har felles adresse i folkeregisteret. Barn av medlemmet eller ektefelle/samboer er forsikret til og med året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. Avbestilling inkludert Forsikringen har dekning for avbestilling på grunn av sykdom, dødsfall og andre alvorlige hendelser i familien. Det er ingen egenandel ved skader – bortsett fra mobiltelefon fra og med andre skadetilfelle innen 3 år.

Obs! Krigsrisiko Tryg leverer NJs kollektive reiseforsikring. Denne reiseforsikringen dekker ikke reiser og opphold i områder hvor UD fraråder nordmenn å reise til. Tryg kan likevel gi tilbud om utvidelse til å dekke «krigsrisiko» for frilansere etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Pris 2020 Familiedekningen kr 1 897 Dekningen for en person kr 1 509

Prisen baseres på område/land og reisens varighet.

Forsikringen leveres av Tryg.

Skal du til områder hvor UD fraråder å reise til, så ta kontakt med NJ Forsikring.

Dekningselementer

Forsikringssum

Reisens varighet

90 dager

Tjenestereise/fritidsreise

Ja

Reisesyke

Ubegrenset

Hjemtransport/hjemkallelse

Ubegrenset

Forsinket bagasje

5 000 per person

Reisegods

Ubegrenset sum – enkeltgjenstander maks kr 40 000

Evakuering

Ubegrenset

Avbestillingsforsikring

Ubegrenset

Egenandel leiebil på feriereiser

Ubegrenset

14


Studentforsikring Som student i NJ har du to gratis forsikringer.

Uføreforsikring Dette er absolutt den viktigste forsikringen du kan kjøpe som student. Skulle det skje deg noe slik at du blir ute av stand til å jobbe i fremtiden er det smart å ha en uføreforsikring. Den vil gi deg en engangsutbetaling i tillegg til uføretrygden du får fra NAV. Blir du arbeidsufør som student er du i praksis minstepensjonist resten av livet. Ikke la det skje, tegn uføreforsikring i dag. Er du under 30 år koster det kr 105 pr måned å forsikre seg for vel 1 million kroner. Du kan også velge høyere forsikringssum hvis du ønsker det.

Gratis studentforsikring: Ulykke Hvis du skulle komme ut for en ulykke er du dekket for: • Medisinsk invaliditet - forsikringssum kr 500 000 • Behandlingsutgifter - inntil kr 25 000 • Benbrudd og brannskader - inntil kr 10 000 • Sykehuspenger kr 500 pr dag etter 5. døgn Gratis studentforsikring: Tyveri Tyveriforsikringen dekker tyveri av mobil, pc og nettbrett inntil kr 20 000. Egenandel er 10% av skaden, minimum kr 1 000.

Ønsker du uføreforsikring må du levere en elektronisk egenerklæring. Den finner du på www.nj.no/forsikring

Student innbo Studentmedlemmer kan kjøpe en rimelig innboforsikring, som dekker innbo og løsøre inntil kr. 300 000. Forsikringen dekker også hendige uhell slik som at pc eller kamera mistes i gulvet.

Du kan selvfølgelig også kjøpe alle de andre medlemsforsikringene du kan lese om i denne brosjyren.

Egenandel ved skade er kr 3 000. Blir sykkelen din stjålet og den er registrert i FG-godkjent sykkelregister blir egenandelen redusert til kr 1000.

Som studentmedlem kan du benytte deg av gratis forsikringsrådgivning hos NJ Forsikring. Ring 22 20 11 10 eller send en e-post til post@forsikring.nj.no om du lurer på noe om medlemsforsikringene.

Pris per år: kr 413

Forsikringene leveres av Tryg

Forsikring hele året Det er viktig å ha en helårs reiseforsikring som dekker deg selv på små turer. Husk at du er på reise når du forlater hjemmet ditt. Forrsikringen gjelder på reiser med varighet inntil 90 dager. Pris per år: kr 1 312

15


Frilansforsikringer

Kontorforsikring Har du eget kontorlokale eller sammen med andre, dekker NJs kontorforsikring skader på utstyr, inventar og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade. Forsikringen omfatter også kontoransvar. Du kan velge mellom to forsikringssummer:

Kameraforsikring — verdigjenstand Har du verdifullt kamerautstyr som du bruker i jobben din er det viktig å ha forsikring på det. Nå får du forsikret utstyret ditt via NJ Forsikring, og så lenge du holder deg innenfor forsikringssummen du har valgt trenger du ikke å varsle når du skifter ut utstyr.

Forsikringssum

Pris

Forsikringssum

Pris

Kr 250 000

1 486

Kr 50 000

1 998

Kr 500 000

2 087

Kr 100 000

3 995

Kr 150 000

5 993

Ta kontakt med NJ Forsikring for å kjøpe forsikringene.

Har du behov for større forsikringssum ta kontakt med NJ Forsikring Forsikringene leveres av Tryg

16


Sykeavbruddsforsikring

Utbetaling beskattes som inntekt. Elektronisk påmeldingsskjema finner du på www.nj.no/forsikring, eller ta kontakt med NJ Forsikring på tlf: 22 20 11 10.

Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. NJs sykeavbruddforsikring dekker opp tapet ditt så lenge du er 100% sykemeldt.

Forsikringene leveres av Tryg

NJs sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: • Bortfall av inntekt • Faste driftsutgifter Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 250 til kr 1 000 per dag. Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 67 år. Sykepenger fra NAV – maks 6 G (kr. 599 148) Eksempel: Inntekt kr 700 000 – Sykepenger 80% av 6 G kr 479 318 = Inntektstap kr 220 682

Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter fra 17. sykedag og fortsetter så lenge du er 100% arbeidsufør, i inntil 365 dager. Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning.

Dagpengesats

Erstatning 365 dager

Pris

kr 250

kr 87 250

kr 3 716

Kr 500

kr 174 500

kr 7 431

Kr 750

kr 261 750

kr 11 148

kr 1 000

kr 349 000

kr 14 864

17


Frivillig yrkesskadeforsikring Journalister som er selvstendig næringsdrivende/frilansere kan tegne frivillig yrkesskadeforsikring.

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskade forsikringen kjøpe Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV.

Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkeskadedekningen vil i praksis gjelde der arbeidet til en hver tid utføres.

Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeidsavklaringspenger ned til 30% reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30%.

• Løpende og fremtidige utgifter • Løpende og fremtidig inntektstap • Menerstatning • Erstatning til etterlatte ved dødsfall

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene.

Pris: Forsikringen koster kr 1 850.

Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte.

Forsikringen leveres av Tryg.

Pris: Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4% av pensjonsgivende inntekt per år.

18


Tjenestepensjon for frilansere Sparesatsen er nå økt til 7% Gjennom NJ Forsikring kan du også tegne tjenestepensjon Tjenestepensjon utbetales som alderspensjon i tillegg til folketrygden. Selvstendig næringsdrivende/frilansere kan etablere tjenestepensjon med fullt skattefradrag for innbetalt premie. Du kan spare inntil 7% av personinntekt mellom 1 G og 12 G.

I slike tilfeller må det etableres en pensjonsavtale hvor sparingen minimum utgjør 2% av lønn mellom 1 G og 12 G. I tillegg skal ordningen omfatte innskuddsfritak slik at sparing til alderspensjon opprettholdes for ansatte som blir langtidssyke eller helt eller delvis arbeidsuføre. Alle ansatte over 20 år med minst 20% stilling skal være med i tjenestepensjonen.

Det kreves at du er registrert i Brønnøysundregistrene og har organisasjonsnummer for å få tegne egen tjenestepensjon. Innskuddsfritak I tilknytning til tjenestepensjonen må alle tegne en obligatorisk forsikringsdekning som kalles innskuddsfritak. Denne forsikringen fortsetter sparingen på gitte vilkår dersom du skulle bli helt eller delvis arbeidsufør etter 12 måneders sykemelding.

Sparing for bedrifter med ansatte Bedrifter som har ansatte, kan innbetale mer enn minstekravet på 2%. Innskuddsgrensene er slik: • opp til 7% av lønn inntil 7,1 G (kr 708 992) • opp til 25,1% av lønn mellom 7,1 G og 12 G (kr 1 198 296)

Uførepensjon For å sikre deg enda bedre kan du knytte uførepensjon til avtalen. Den erstatter inntektstap ved uførhet, og kommer i tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Erstatningen blir utbetalt månedlig dersom du får nedsatt din arbeidsevne med minst 20% i mer enn ett år. Utbetalingen starter etter 12 måneders sykmelding, dersom du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Kostnader NJs tjenestepensjon er forhandlet fram for en større gruppe. Det betyr at kostnadene fordeles på mange, og blir mye lavere enn ved kjøp av individuell pensjon. Foruten kostnadene til sparing og innskuddsfritak påløper følgende omkostninger: Administrasjonskostnader på kr 242 (0,25% av G per ansatt per år.) Forvaltningskostnader er 0,40%, uavhengig av Fondsvalg.

Premie til uførepensjon gir fullt skattefradrag. Plikt til å etablere tjenestepensjon Driver du et foretak med ansatte som utgjør mer enn 0,75 årsverk, er du pliktig å ha tjenestepensjon.

Tjenestepensjon leveres av KLP Bedriftspensjon AS

19


Private skadeforsikringer Som NJ-medlem får du inntil 27% rabatt på private skadeforsikringer i Tryg. Med private skadeforsikringer menes f.eks. hus-, hytte-, bil- og båtforsikringer. Disse forsikringene kommer i tillegg til de kollektive forsikringene NJ tilbyr og som er presentert i denne brosjyren. NJ-medlemmer får Tryg pluss allerede fra første private skadeforsikring i Tryg.

Hus

Tryg Pluss gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: • Tryg ID – en gratis tjeneste som hjelper deg å forebygge, oppdage og begrense misbruk av din identitet. • Tryg Bolighjelp - få råd om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader av fagpersoner med byggteknisk kompetanse. • Tryg Omsorg - psykologhjelp ved personlig krise.

Tryg ordner alt det praktiske med flyttingen, oppsigelse i gammelt selskap og eventuell refusjon av premie, og starter de nye forsikringene når de gamle løper ut. Du kan lese mer om alle private skadeforsikringer her: www.tryg.no

Ta kontakt med Tryg på telefon 55 17 26 69, om du ønsker mer informasjon eller bestille forsikring. Husk å oppgi at du er medlem i Norsk Journalistlag. Har du forsikringsbevisene foran deg når du ringer, er tilbudet regnet ut på få minutter.

Ved å benytte deg av NJs kollektive forsikringer og Trygs rabattløsninger kan du spare mye penger på helt nødvendige forsikringer!

Båt

Ring 55 17 26 69!

20


Parkeringsskade Hvis du kjøper Trygs bilforsikring med Bil Ekstra, vil du ikke fü bonustap hvis du utsettes for parkeringsskader. Dette er en unik fordel som kun Tryg tilbyr i Norge.

FĂĽ inntil 27% rabatt som totalkunde!


Godt å vite NJ Forsikring Norsk Journalistlag er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners , organisasjonsnummer 971 189 452, etter avtale med Norsk Journalistlag.

Normal utbetalingsrekkefølge Dersom du ikke har oppnevnt særskilt begunstiget, eller disponert over forsikringssum i testament, utbetales forsikringssummen til dine etterlatte i slik rekkefølge: 1. Ektefelle/partner/samboer – jf. definisjon av samboer 2. Livsarvinger

Flere selskap dekker forsikringene NJ Forsikring innhenter anbud på medlemsforsikringene med noen års mellomrom. Dersom vilkår og pris er bedre i andre selskap enn de vi benytter nå, kan forsikringene flyttes. Selv om vi benytter flere forsikringsselskap, er det NJ Forsikring du skal henvende deg til om medlemsforsikringene. I 2020 er disse selskapene leverandører for NJ

Begunstigelse Medlem kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får ved henvendelse til NJ Forsikring. Samboer «Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregistret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede. Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås.»

Forsikring: • Tryg Forsikring • Vertikal Helseassistanse/If • KLP Bedriftspensjon

Toårsregelen gjelder livsforsikringen – husk å begunstige samboer som ikke oppfyller dette kravet!

22


Grunnbeløpet i folketrygden G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2019 er det på kr 99 858. Ulykkesskade Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse – et ulykkestilfelle som skjer i forsikringstiden. Invaliditet Erstatningen for varig fysisk skade på person skal kompensere for tapt livsutfoldelse og livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. En slik varig funksjonsnedsettelse kaller vi medisinsk invaliditet. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle anlegg/forhold. Arbeidsuførhet Helt eller delvis varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid.

Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene og avtalene mellom NJ og det aktuelle selskapet som legges til grunn.

Kontakt oss: Norsk Journalistlag Boks 8793 0028 Oslo 22 20 11 10 nj@nj.no

NJ Forsikring Boks 553 1327 Lysaker 22 20 11 10 post@forsikring.nj.no

Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren.


NJ Forsikring 22 20 11 10 www.nj.no/forsikring post@forsikring.nj.no

Profile for soderbergpartners

Medlemsforsikringer Norsk Journalistlag 2020  

NJ Forsikring er medlemmenes eget forsikringskontor som gjerne hjelper deg med å finne de rette løsningene for deg. Du kan ikke forsikre deg...

Medlemsforsikringer Norsk Journalistlag 2020  

NJ Forsikring er medlemmenes eget forsikringskontor som gjerne hjelper deg med å finne de rette løsningene for deg. Du kan ikke forsikre deg...