Forskerforbundets forsikringer 2022

Page 1

Forskerforbundets forsikringer 2022


2

Forskerforbundets forsikringskontor Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg ved forsikringsspørsmål. Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene ut fra den livssituasjonen du er i. Er du enslig har du ikke de samme behovene som en familie og omvendt. Det er spesielt viktig å ta en gjennomgang av forsikringene hvis din situasjon har endret seg. Husk at forsikringsbehovet også endrer seg ved alder. I en gjennomgang er det også viktig å få kartlagt hvilke forsikringer du har via din arbeidsgiver slik at du får den totale oversikten. Det er ikke noe poeng i å være overforsikret, men det kan bli veldig tøft økonomisk hvis du mangler en forsikring når uhellet er ute. Ta kontakt så hjelper vi deg! Ring 23 11 35 78 eller send e-post til post@forskerforsikring.noet for forsikringer endrer seg ofte når rammene i livet

Dan-Morgan

Jørgen

Anders

Ilyas

Elisabeth

Tanja

ADMINISTRASJON Forskerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret. Megling og forvaltning av avtalene ivaretas av Söderberg & Partners Norge (org. nr. 971 189 452) etter avtale med Forskerforbundet. KORT VERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Forskerforbundet og forsikringsselskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren.


3

www.forskerforsikring.no Forsikringssiden fikk en oppgradering i 2020.

Logg deg inn og få en oversikt over dine

Her finner du alt du trenger å vite om

forsikringer og fakturaer. Her kan du også

Forskerforbundets medlemsforsikringer.

bestille de kollektive forsikringene direkte. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Forsikringsbeviset og vilkårene er de dokumentene som danner rettsgrunnlaget dersom det skulle oppstå tvist om hvilke dekninger som gjelder.

Ansvarsforsikring Forsikringen dekker kravene til medlemmer omfattet av Lov om helsepersonell § 20, og Lov om veterinærer mv § 25. Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden. Maksimal erstatning kr 10 mill (maks erstatning ved tort og svie kr 100 000). Forsikringen omfatter bl.a. erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold, og erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid.

Pris per år Kr 710. Egenandelen ved skade: Kr 10 000. Ansvarsforsikringen leveres av Tryg Forsikring.


4

Obligatorisk grunnforsikring – uten helseerklæring Når du melder deg inn i Forskerforbundet, blir du automatisk med i den obligatoriske grunnforsikringen såfremt du ikke har reservert deg. Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkesforsikringen. Det er mulig å reservere seg, men husk at hvis du på et senere tidspunkt ønsker å komme inn i forsikringen igjen, må du levere tilfredsstillende egenerklæring på helse.

Livsforsikringen er på 6 G (kr 638 394) og utbetales til dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut det året du fyller 67.

Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du blir minst 40 % varig ufør før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Forsikringssummen er 4,8 G ( kr 510 715). Beløpet trappes ned med 0,12 G for hvert år etter fylte 25 år.

Kritisk sykdom

Dette er noe av det som omfattes: • MS • Kreft • Hjerneslag • Hjerteinfarkt • Hjernesvulst • Angioplastikk I vilkårene på våre nettsider finner du en utfyllende beskrivelse av hva som dekkes.

Ulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Gjelder ut det året forsikrede fyller 67 år. Barn er medforsikret ut det

Forsikringssummen på 1 G

året de fyller 21 år.

(kr 106 399) utbetales etter at du har fått

Forsikringssummene ved 100 % invaliditet

stilt diagnose for en av de sykdommene forsikringen dekker. Du er dekket ut det året du fyller 67 år.

Enslig medlem

45 G

Medlem med ektefelle/ samboer

22,5 G

Medlem med ektefelle/ samboer og barn*

15 G

Medlem og barn* * gjelder hvert barn.

22,5 G


5

Pris Totalt kr 167 per måned for alle de fire dekningene. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Forsikring ved kritisk sykdom, livsforsikring og uføreforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikring leveres av Tryg Forsikring.

SAMBOER Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som forsikrede har felles barn og felles bolig med. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 - 5a og §§ 8 og 9. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

UTBETALINGSREKKEFØLGE Ved utbetaling av erstatning under dødsfallsdekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/samboer – jf. def. av samboer 2. Livsarvinger 3. Testament 4. Arvinger etter loven BEGUNSTIGELSE Medlemmet kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra forsikringskontoret.


6

Livsforsikring og uføreforsikring

Her er d e mye å s t pare!

– gir økonomisk trygghet! Du kan velge mellom tre forsikringssummer, 12 G (kr 1 276 788), 24 G eller 36 G. Ektefelle/ samboer har samme valgmulighet. Du må være med på den obligatoriske grunnforsikringen for å kunne kjøpe de frivillige forsikringene.

Uføreforsikring Hvis du skulle blir arbeidsufør etter sykdom eller ulykke blir inntekten din kraftig redusert. De færreste av oss er forberedt på dette inntektstapet. En uføreforsikring vil kunne være avgjørende for økonomien din.

Livsforsikring Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

Utbetaling av uføreforsikringen Forsikringen gir rett til utbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Utbetaling av livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Medlemmet kan oppnevne særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen.

Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder.


7

Forsikringssum Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr 106 399 (1 G) per 01.05.2021. Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G per 1. januar. 12 G = 1 276 788 24 G = 2 553 576 36 G = 3 830 364.

Priser per år Medlem

Partner

Medlem

Partner

12 G død

12 G død

12 G ufør

12 G ufør

t.o.m. 30 år

kr

167

kr

191

kr

504

kr

715

31 - 35 år

kr

277

kr

337

kr

645

kr

904

36 - 40 år

kr

382

kr

514

kr

1 255

kr

1 757

41 - 45 år

kr

686

kr

926

kr

1 808

kr

2 508

46 - 50 år

kr 1 119

kr

1 487

kr

2 866

kr

3 988

51 - 55 år

kr 1 682

kr

2 027

kr

3 890

kr

5 394

56 - 60 år

kr 2 133

kr

2 549

kr

5 044

kr

7 025

61 - 65 år

kr 3 000

kr

3 485

66 - 70 år

kr 4 219

kr

4 609

Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringene leveres av Storebrand.

Stadig flere unge blir arbeidsuføre kjøp uføreforsikring før det er for sent!

Utrolige pris for ung er medlem e mer!

Er du under 30 år, kan du kjøpe uføreforsikring til 1 mill for kun kr 42 per måned! Er du 33 år kan du kjøpe forsikringen for kr 54 per måned. Er du 38 år kan du kjøpe forsikringen for kr 105 per måned.


8

Forsikring ved kritisk sykdom – rask utbetaling når diagnosen er klar

Forsikringen er et godt supplement å ha i

Forsikringen kan kjøpes til du fyller 60 år, men

tillegg til uføreforsikringen, og du kan kjøpe

du kan beholde den helt til utgangen av det året

dekning inntil 7 G, kr 744 793. I tillegg har

du fyller 70 år.

du dekningen på 1 G i den obligatoriske grunnforsikringen. Det betyr at du kan ha en

Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no,

forsikring som gir vel kr 850 000 i utbetaling

eller ta kontakt med forsikringskontoret.

dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom som er omfattet av forsikringen. Ektefelle/samboer kan også benytte seg av denne forsikringen.

Priser for 2022 Alder

Pris per G per år

< 30 år

Kr

90

31 – 35 år

Kr

150

36 – 40 år

Kr

206

at diagnosen er endelig stilt, operasjon er

41 – 45 år

Kr

356

gjennomført, eller du er oppført på venteliste.

46 – 50 år

Kr

623

51 – 55 år

Kr

980

56 – 60 år

Kr

1 557

61 – 65 år

Kr

2 394

66 – 70 år

Kr

3 675

I motsetning til uføreforsikringen som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringen ved kritisk sykdom gi utbetaling raskt etter

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler forsikringen som et supplement til uføreforsikring. Forsikringen leveres av Storebrand.


9 Online

helseh jelp 24 tim er i døgne t!

Behandlingsforsikring – behandling innen 14 dager Hva forsikringen omfatter

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig

Forskerforbundets behandlingsforsikring kan

medisinsk behandling ved sykdom og

kjøpes for deg som medlem og for ektefelle/

ulykker. Foruten undersøkelse, operasjon og

samboer. For å kjøpe produktet må man være

gjenopptrening, har du dekning for fysikalsk

fylt 18 år, og forsikringen kan kjøpes frem

behandling og behandling hos psykolog.

til fylte 70 år (for samboer/ektefelle frem til

Dersom du blir utsatt for en traumatiserede

fylte 68 år). Du kan ha forsikringen gjennom

hendelse, som for eksempel ran, overfall

Forskerforbundet ut det året du fyller 70 år.

eller voldtekt, har du rett til psykologisk førstehjelp.

Behandling innen 14 virkedager

Krav til helseerklæring Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på

Behandlingsforsikringen garanterer at du

www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med

innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt,

forsikringskontoret.

behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for.

Online legehjelp 24 timer i døgnet

Priser 2022 Prisene er basert på alder for den enkelte forsikrede:

Alder

Pris per år

18-30

Kr 1 320

31-40

Kr 1 848

ikke kreves fysisk undersøkelse. Du kan få

41-50

Kr 2 422

hjelp til resepter på medisin og henvisning til

51-60

Kr 3 552

61-70

Kr 6 951

Nå får du snakke med erfarne leger og sykepleiere på telefon eller video. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk dersom det

spesialist. Ektefelle og barn kan også få hjelp, og er du i utlandet får du snakke med norske leger.

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

Skade meldes på www.tryg.no/meld-skade.


10 Økt forsikringssum på flere dekninger

Barneforsikring – er ditt barn forsikret?

Omtrent halvparten av alle barn i Norge er forsikret. En barneforsikring kommer godt med hvis barnet ditt blir rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til det fyller 18 år, og kan beholdes ut det året det fyller 26 år. Barneforsikringen inkluderer også utgifter til leie av AV1-robot når barnet av medisinske årsaker er forhindret fra å møte på skolen i minst 30 dager sammenhengende.

Dekning: Barnets alder ved start

3 mnd - 18 år

Forsikringens varighet

3 mnd - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad, inkl. tekniske hjelpemidler

Inntil kr 300 000

Uførekapital

Kr 900 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander*

Kr 400 000

Mentale selvhjelpsprogrammer

Dekkes for barn over 16

* Hvis sykdommen eller skaden medfører varig medisinsk invaliditet kommer erstatningen til fradag i invaliditetserstatningen.

Utvidelser Forsikringssummen ved medisinsk invaliditet og uførhet kan økes, samt at man kan kjøpe behandlingsforsikring og uførepensjon.

Pris kr 2 160 per år. Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.


11 Nå ink ludert bekjem pelse a v mus og rotter

Innboforsikring – med uflaksdekning

Det er dyrt å kjøpe alt nytt – kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet. Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Inkluderer også bekjempelse av skjeggkre, i tillegg til kakerlakker, veggedyr, mus og rotter. Du kan velge forsikringssum mellom kr 500 000 og 3 millioner. Inkludert i forsikringen er også hendelige uhell i hjemmet, f.eks. at TVen faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted og forsikringssum:

Sone/sum

kr 500 000

kr 1 mill

kr 2 mill

kr 3 mill

Sone 1

kr 787

kr 1 351

kr 1 655

kr 2 004

Sone 2

kr 642

kr

905

kr 1 117

kr 1 349

Sone 3

kr 509

kr

771

kr 962

kr 1 158

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Sone 3: Resten av landet

Egenandel Standard egenandel: kr 2 500.

a

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.


12

Reiseforsikring – gjelder fra du forlater hjemmet ditt! Forskerforbundets reiseforsikring gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Forsikringen gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre.

90 dager Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser inntil 90 dager i hele verden. Medlem på tjenestereise er dekket i inntil 180 dager. Forsikringen dekker blant annet • Reisegods - ubegrenset sum Enkeltgjenstander kr 40 000 • Forsinket fremmøte - ubegrenset Enkelte utgiftsbegrensninger • Reisesyke - ubegrenset forsikringssum

Pris per år En person kr 1 215 Familie kr 1 561 PS: Det er ingen øvre aldersgrense for Forskerforbundets reiseforsikring.

• Hjemtransport - ubegrenset forsikringsssum • Egenandel leiebil på feriereiser - ubegrenset • Evakuering - ubegrenset • Avbestilling - ubegrenset • ID-tyveri - per skadetilfelle kr 125 000

Reiseforsikringen leveres av Tryg Forsikring.


13

Gratis studentpakke – 3 forsikringer i 1

Som studentmedlem får du en gratis studentpakke: • Tyveri av mobil, PC, nettbrett – dekning inntil kr 20 000 • Ulykke – dekning inntil kr 1 mill

– ved 100 % varig medisinsk invaliditet

• ID-tyveri – dekning inntil kr 25 000

Tyveri Ulykke ID-tyve ri

Obligatorisk grunnforsikring Som studentmedlem kan du selvsagt også kjøpe den obligatoriske grunnforsikringen som ordinære medlemmer har. Da betaler du

kun kr 1 109, det er nesten halv pris! Denne inkluderer: • Livsforsikring • Uføreforsikring

Innboforsikring for studenter

• Forsikring ved kritisk sykdom

Husk at ikke alle er dekket under foreldrenes

• Ulykkesforsikring

innboforsikring. Gjennom Forskerforbundet kan du som student kjøpe egen

Se side 4 for mer informasjon.

innboforsikring som dekker dine eiendeler

For å bli med i denne forsikringsordningen

i studietiden med inntil kr 300 000.

må du fylle ut egenerklæring om helse.

Kun kr 244 per år Studentpakken og studentinnbo leveres av Tryg Forsikring.


14

Du får kjøpt alle forsikringene dine hos oss! – få inntil 27 % rabatt Forskerforbundets forsikringskontor hjelper deg med å forsikre bilen din, huset ditt, hytta, båten og det du måtte ha av eiendeler. Bruk medlemsfordelene dine, ta kontakt og få et uforpliktende tilbud fra en av våre rådgivere. Forskerforbundets samarbeidsavtale med Tryg gir deg inntil 27 % medlemsrabatt. Jo flere av dine forsikringer du samler hos Tryg, jo mer rabatt får du.

Tryg Pluss-fordeler fra første forsikring! Tryg Bolighjelp Gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skade på eiendommen din. Tryg Omsorg Tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. Tryg ID Hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nett.


15

Det lønner seg å ha bilforsikringen i Tryg! Planlegger du å kjøpe en bil nummer 2? Få inntil 75 % startbonus! Ungdomsbonus Barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen startbonus på 50 % ved bruk av foreldrenes bil. Null bonustap ved parkeringsskade Med Trygs beste bilforsikring, unngår du bonustap hvis du utsettes for parkeringsskade* - en unik fordel som mange selskap ikke tilbyr. * gjelder biler inntil 6 år


Forskerforbundets forsikringskontor Postboks 553, 1327 Lysaker Telefon 23 11 35 78 post@forskerforsikring.no www.forskerforsikring.no