__MAIN_TEXT__

Page 1

Forskerforbundets forsikringer 2021


2

Forskerforbundets forsikringskontor Som medlem i Forskerforbundet har du et eget forsikringskontor hvor du kan henvende deg ved forsikringsspørsmål. Vi hjelper deg med å finne de riktige løsningene ut fra den livssituasjonen du er i. Er du enslig har du ikke de samme behovene som en familie og omvendt. Det er spesielt viktig å ta en gjennomgang av forsikringene hvis din situasjon har endret seg. I en gjennomgang er det også viktig å få kartlagt hvilke forsikringer du har via din arbeidsgiver slik at du får den totale oversikten. Det er ikke noe poeng i å være overforsikret, men det kan bli veldig tøft økonomisk hvis du mangler en forsikring når uhellet er ute. Ta kontakt så hjelper vi deg! Ring 23 11 35 78 eller send e-post til post@forsikring.forskerforbundet.novet for forsikringer endrer seg ofte når rammene i livet endres. Har du nylig giftet deg,

Dan-Morgan

Ilyas

Elisabeth

Jørgen

Anders

Tanja

ADMINISTRASJON Forskerforbundet er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret. Megling og forvaltning av avtalene ivaretas av Söderberg & Partners Norge (org. nr. 971 189 452) etter avtale med Forskerforbundet. KORT VERSJON Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsvilkårene, forsikringsbevisene og avtalene mellom Forskerforbundet og forsikringsselskapet som legges til grunn. Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil i brosjyren.


3

www.forskerforsikring.no Forsikringssiden fikk en oppgradering i 2020.

Logg deg inn og få en oversikt over dine

Her finner du alt du trenger å vite om

forsikringer og fakturaer. Her kan du også

Forskerforundets medlemsforsikringer.

bestille forsikringer direkte. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Forsikringsbeviset og vilkårene er de dokumentene som danner rettsgrunnlaget, dersom det skulle oppstå tvist om hvilke dekninger som gjelder.

Ansvarsforsikring Forsikringen dekker kravene til medlemmer omfattet av Lov om helsepersonell § 20, og Lov om veterinærer mv § 25. Forsikringen gjelder virksomhet som utøves i Norden. Maksimal erstatning kr 10 mill (maks erstatning ved tort og svie kr 100 000). Forsikringen omfatter bl.a. erstatningsansvar i privat virksomhet eller offentlig ansettelsesforhold, og erstatningsansvar som måtte oppstå i fritid.

Pris per år Kr 600. Egenandelen ved skade: Kr 10 000. Ansvarsforsikringen leveres av Tryg Forsikring.


4

Obligatorisk forsikring – uten helseerklæring Når du melder deg inn i Forskerforbundet, blir du automatisk med i den obligatoriske forsikringen såfremt du ikke har reservert deg. Forsikringen består av en livsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved kritisk sykdom og ulykkesforsikring. Har du familie, er den også dekket av ulykkesforsikringen. Det er mulig å reservere seg, men husk at hvis du på et senere tidspunkt ønsker å komme inn i forsikringen igjen, må du levere tilfredsstillende egenerklæring på helse.

Livsforsikringen er på 6 G (kr 608 106) og utbetales til dine etterlatte dersom du faller fra. Forsikringen gjelder i hele verden i arbeid og fritid, ut det året du fyller 67.

Uføreforsikringen gir rett til en engangsutbetaling dersom du blir minst 40 % varig ufør før utgangen av det år du fyller 60. Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder. Forsikringssummen er 4,8 G ( kr 486 485). Beløpet trappes ned med 0,12 G for hvert år etter fylte 25 år.

Kritisk sykdom Forsikringssummen på 1 G (kr 101 351) utbetales etter at du har fått stilt diagnose for en av de sykdommene forsikringen dekker. Du er dekket ut det året du fyller 67 år.

Dette er noe av det som omfattes: • MS • Kreft • Hjerneslag • Hjerteinfarkt • Hjernesvulst • Angioplastikk I vilkårene på våre nettsider finner du en utfyllende beskrivelse av hva som dekkes.

Ulykkesforsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Blir du 100 % medisinsk invalid utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden ned til 1 %. Gjelder ut det året forsikrede fyller 67 år. Barn er medforsikret ut det året de fyller 21 år.

Forsikringssummene ved 100 % invaliditet Enslig medlem

45 G

Medlem med ektefelle/ samboer

22,5 G

Medlem med ektefelle/ samboer og barn*

15 G

Medlem og barn* * gjelder hvert barn.

22,5 G


5

Pris Totalt kr 158 per måned for alle de fire dekningene. Beløpet trekkes sammen med kontingenten. Forsikring ved kritisk sykdom, livsforsikring og uføreforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikring leveres av Tryg Forsikring.

SAMBOER Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, hvis det i Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller person som forsikrede har felles barn og felles bolig med. En person regnes likevel ikke som samboer dersom det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntreffer forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven §§ 1 - 5a og §§ 8 og 9. En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

UTBETALINGSREKKEFØLGE Ved utbetaling av erstatning under dødsfallsdekningene gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/samboer – jf. def. av samboer 2. Livsarvinger 3. Testament 4. Arvinger etter loven BEGUNSTIGELSE Medlemmet kan selv velge hvem som skal ha utbetalt livsforsikringen etter seg. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på eget skjema som du får fra forsikringskontoret.


6

Livsforsikring og uføreforsikring

Her er d et my å spare e !

– gir økonomisk trygghet! Du kan velge mellom tre forsikringssummer, 12 G (kr 1 216 212), 24 G eller 36 G. Ektefelle/ samboer har samme valgmulighet. Du må være med på den obligatoriske forsikringen for å kunne kjøpe de frivillige forsikringene.

Uføreforsikring Hvis du skulle blir arbeidsufør etter sykdom eller ulykke blir inntekten din kraftig redusert. De færreste av oss er forberedt på dette inntektstapet. En uføreforsikring vil kunne være avgjørende for økonomien din.

Livsforsikring Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

Utbetaling av uføreforsikringen Forsikringen gir rett til utbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uførepensjon fra folketrygden, forutsatt at første dag i siste sammenhengende sykemeldingsperiode inntrer før utgangen av det året du fyller 60.

Utbetaling av livsforsikringen Forsikringssummen utbetales til medlemmets etterlatte. Ved ektefelle/samboers død, utbetales forsikringssummen til medlemmet. Medlemmet kan oppnevne særskilt begunstiget for hele eller deler av erstatningen.

Du kan også ha rett til uføreerstatning dersom du har mottatt minst 40 % sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden i minst 36 måneder sammenhengende, og direkte deretter fått innvilget arbeidsavklaringspenger for ytterligere 12 måneder.


7

Forsikringssum Forsikringssummen regnes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet (G) fastsettes av Stortinget og er kr 101 351 (1 G) per 01.05.2020. Forsikringssummen reguleres årlig ut fra G per 1. januar. 12 G = 1 216 212 24 G = 2 432 424 36 G = 3 648 636.

Priser per år Medlem

Partner

Medlem

Partner

12 G død

12 G død

12 G ufør

12 G ufør

t.o.m. 30 år

kr

145

kr

166

kr

438

kr

662

31 - 35 år

kr

241

kr

293

kr

561

kr

787

36 - 40 år

kr

332

kr

447

kr

1 091

kr

1 528

41 - 45 år

kr

603

kr

805

kr

1 573

kr

2 181

46 - 50 år

kr

980

kr

1 294

kr

2 493

kr

3 468

51 - 55 år

kr 1 470

kr

1 763

kr

3 383

kr

4 692

56 - 60 år

kr 1 862

kr

2 217

kr

4 387

kr

6 109

61 - 65 år

kr 2 616

kr

3 031

66 - 70 år

kr 3 676

kr

4 008

Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringene leveres av Storebrand.

Stadig flere unge blir arbeidsuføre Kjøp uføreforsikring før det er for sent.

Utrolige pris for ung er medlem e mer!

Er du under 30 år, kan du kjøpe uføreforsikring til 1 mill for kun kr 37 per måned! Er du 33 år kan du kjøpe forsikringen for kr 47 per måned. Er du 38 år kan du kjøpe forsikringen for kr 91 per måned.


8

Forsikring ved kritisk sykdom – rask utbetaling når diagnosen er klar

Forsikringen er et godt supplement å ha i

Forsikringen kan kjøpes til du fyller 60 år, men

tillegg til uføreforsikringen, og du kan kjøpe

du kan beholde den helt til utgangen av det året

dekning inntil 7 G, kr 709 457. I tillegg har

du fyller 70 år.

du dekningen på 1 G i den obligatoriske forsikringen. Det betyr at du kan ha en

Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no,

forsikring som gir vel kr 800 000 i utbetaling

eller ta kontakt med forsikringskontoret.

dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom som er omfattet av forsikringen. Ektefelle/samboer kan også benytte seg av denne forsikringen.

Priser for 2021 Alder

Pris per G per år

< 30 år

Kr

75

31 – 35 år

Kr

124

36 – 40 år

Kr

172

at diagnosen er endelig stilt, operasjon er

41 – 45 år

Kr

297

gjennomført, eller du er oppført på venteliste.

46 – 50 år

Kr

519

51 – 55 år

Kr

817

56 – 60 år

Kr

1 297

61 – 65 år

Kr

1 995

66 – 70 år

Kr

3 064

I motsetning til uføreforsikringen som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringen ved kritisk sykdom gi utbetaling raskt etter

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler forsikringen som et supplement til uføreforsikring. Forsikringen leveres av Storebrand.


9 NYHE Online T! le timer i ge 24 døgne t!

Behandlingsforsikring – behandling innen 14 dager Hva forsikringen omfatter

Hvem kan kjøpe forsikringen?

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig

Forskerforbundets behandlingsforsikring kan

medisinsk behandling ved sykdom og

kjøpes for deg som medlem og for ektefelle/

ulykker. Foruten undersøkelse, operasjon og

samboer. For å kjøpe produktet må man være

gjenopptrening, har du dekning for fysikalsk

fylt 18 år, og forsikringen kan kjøpes frem

behandling og behandling hos psykolog.

til fylte 70 år (for samboer/ektefelle frem til

Dersom du blir utsatt for en traumatiserede

fylte 68 år). Du kan ha forsikringen gjennom

hendelse, som for eksempel ran, overfall

Forskerforbundet ut det året du fyller 70 år.

eller voldtekt, har du rett til psykologisk førstehjelp.

Behandling innen 14 virkedager

Krav til helseerklæring Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på

Behandlingsforsikringen garanterer at du

www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med

innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt,

forsikringskontoret.

behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du trenger behandling for.

Online legehjelp 24 timer i døgnet

Priser 2021 Prisene er basert på alder for den enkelte forsikrede:

Alder

Pris per år

18-30

Kr 1 466

31-40

Kr 2 054

hjelp til resepter på medisin og henvisning til

41-50

Kr 2 692

spesialist. Ektefelle og barn kan også få hjelp,

51-60

Kr 3 947

61-70

Kr 7 723

Nå får du snakke med erfarne leger og sykepleiere på telefon eller video. Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe unødvendige legebesøk. Du kan få

og er du i utlandet får du snakke med norske leger.

Skade meldes på www.tryg.no/meld-skade.

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.


10 Inkludert leie av AV1-robot!

Barneforsikring – er ditt barn forsikret?

Omtrent halvparten av alle barn i Norge er forsikret. En barneforsikring kommer godt med hvis barnet ditt blir rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til det fyller 18 år, og kan beholdes ut det året det fyller 26 år. Barneforsikringen inkluderer også utgifter til leie av AV1-robot når barnet av medisinske årsaker er forhindret fra å møte på skolen i minst 30 dager sammenhengende.

Dekning: Barnets alder ved start:

3 mnd - 18 år

Dekker ulykke og sykdom:

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke:

Inntil kr 2 mill

Medisinsk invaliditet ved sykdom:

Inntil kr 2 mill

Behandlingsutgifter ved ulykke:

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall:

Kr 100 000

Dagpenger ved langvarig sykdom:

Kr 450 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie:

Inntil kr 130 000 per år i 5 år

Ombyggingsstønad:

Inntil kr 200 000

Erstatning ved arbeidsuførhet:

Kr 750 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander:

Kr 300 000

AV1 skolerobot

Leie i inntil 6 mnd

Utvidelser Forsikringssummen ved medisinsk invaliditet og uførhet kan økes, samt at man kan kjøpe behandlingsforsikring og uførerente.

Pris kr 2 078 per år. Bestill forsikringen på www.forskerforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.


11 Inklud ert bekjem pelse av skje ggkre.

Innboforsikring – med uflaksdekning

Det er dyrt å kjøpe alt nytt – kjøp heller en rimelig innboforsikring. Forskerforbundets innboforsikring er blant de aller beste i markedet. Du er dekket for skade og tap av innbo og løsøre ved brann, vannskade eller tyveri. Inkluderer også bekjempelse av skjeggkre, i tillegg til kakerlakker og veggedyr. Du kan velge forsikringssum mellom kr 500 000 og 3 millioner. Inkludert i forsikringen er også hendelige uhell i hjemmet, f.eks. at TVen faller ned og knuser, at hunden din skader inventar, eller at du mister kameraet i gulvet.

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted og forsikringssum:

Sone/sum

kr 500 000

kr 1 mill

kr 2 mill

kr 3 mill

Sone 1

kr 826

kr 1 420

kr 1 740

kr 2 106

Sone 2

kr 673

kr

950

kr 1 173

kr 1 417

Sone 3

kr 533

kr

808

kr 1 010

kr 1 216

Sone 1: Oslo. Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden

Sone 3: Resten av landet.

Egenandel Standard egenandel: kr 2 500.

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.


12

Reiseforsikring – gjelder fra du forlater hjemmet ditt! Forskerforbundets reiseforsikring gjelder ferie- og fritidsreiser i hele verden. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Forsikringen gjelder for enslig medlem, eller for medlem/ektefelle/samboer, med samme adresse i folkeregisteret. Barn under 21 år er omfattet så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre.

90 dager Reiseforsikringen gjelder for fritidsreiser inntil 90 dager i hele verden. Medlem på tjenestereise er dekket i inntil 180 dager. Forsikringen dekker blant annet • Reisegods - ubegrenset sum Enkeltgjenstander kr 40 000 • Forsinket fremmøte - ubegrenset Enkelte utgiftsbegrensninger • Reisesyke - ubegrenset forsikringssum

Pris per år En person kr 1 277 Familie kr 1 641 PS: Det er ingen øvre aldersgrense for Forskerforbundets reiseforsikring.

• Hjemtransport - ubegrenset forsikringsssum • Egenandel leiebil på feriereiser - ubegrenset • Evakuering - ubegrenset • Avbestilling - ubegrenset • ID-tyveri

Reiseforsikringen leveres av Tryg Forsikring.


13

Gratis studentpakke – 3 forsikringer i 1

Som studentmedlem får du en gratis studentpakke: • Tyveri av mobil, PC, nettbrett – dekning inntil kr 20 000

Tyveri Ulykke ID-tyve ri

Som studentmedlem kan du selvsagt også kjøpe den obligatoriske forsikringen som ordinære medlemmer har. Denne inkluderer:

• Ulykke – dekning inntil kr 1 mill

• Livsforsikring

• ID-tyveri – dekning inntil kr 25 000

• Uføreforsikring • Forsikring ved kritisk sykdom

Trenger du flere forsikringer? Husk at ikke alle er dekket under foreldrenes innboforsikring. Gjennom Forskerforbundet kan du som student kjøpe egen innboforsikring som dekker dine eiendeler i studietiden med inntil kr 300 000.

Pris per år - studentinnbo Kun kr 257.

• Ulykkesforsikring For å bli med i denne forsikringsordningen må du levere helseerklæring. For mer informasjon, se side 4.

Studentpris per år Kun kr 1 109. Studentpakken og studentinnbo leveres av Tryg Forsikring.


14

Du får kjøpt alle forsikringene dine hos oss! – få inntil 27 % rabatt Forskerforbundets forsikringskontor hjelper deg med å forsikre bilen din, huset ditt, hytta, båten og det du måtte ha av eiendeler. Bruk medlemsfordelene dine, ta kontakt og få et uforpliktende tilbud fra en av våre rådgivere. Forskerforbundets samarbeidsavtale med Tryg gir deg inntil 27 % medlemsrabatt. Jo flere av dine forsikringer du samler hos Tryg, jo mer rabatt får du.

Tryg Pluss-fordeler fra første forsikring! Tryg Bolighjelp Gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skade på eiendommen din. Tryg Omsorg Tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. Tryg ID Hjelp ved ID-tyveri eller misbruk av profiler og bilder på nett.


15

Det lønner seg å ha bilforsikringen i Tryg! Planlegger du å kjøpe en bil nummer 2? Få inntil 75 % startbonus! Ungdomsbonus Barn av Tryg-kunder opparbeider seg egen bonus ved bruk av foreldres bil. Ungdomsbonus opparbeides med 10 % per år + 20 % startbonus, maksimalt 50 %. Null bonustap ved parkeringsskade Med Trygs beste bilforsikring, unngår du bonustap hvis du utsettes for parkeringsskade - en unik fordel som kun tilbys av Tryg.


Forskerforbundets forsikringskontor Postboks 553, 1327 Lysaker Telefon 23 11 35 78 post@forsikring.forskerforbundet.no www.forskerforsikring.no

Profile for soderbergpartners

Forskerforbundets forsikringer 2021  

Brosjyre Forskerforbundets medlemsforsikringer 2021

Forskerforbundets forsikringer 2021  

Brosjyre Forskerforbundets medlemsforsikringer 2021