Ergoterapeutenes medlemsforsikringer 2022

Page 1

Ergoterapeutenes medlemsforsikringer 2022

1


Forsikring - nå en enda bedre medlemsfordel! Nytt år gir nye muligheter. Jeg ser frem til det, etter to år med utfordringer jeg ikke hadde forestilt meg at vi skulle møte. Vi vet heller ikke hva det nye året og fremtiden vil bringe. Det vi vet helt sikkert, er at vi har lyttet til medlemmene våre, og jobbet hardt for å gjøre forsikringstilbudet enda bedre. Fra 1. januar endres forsikringssummene i den obligatoriske grunnforsikringen. Livsforsikringen økes fra kr 400 000 til kr 500 000. Skulle det verste skje vil dine etterlatte nå få et høyere beløp utbetalt. Forsikringssummen ved arbeidsuførhet er også forbedret, her er forsikringssummen økt med kr 80 000, til kr 400 000. Alt dette får du for kun kr 22 mer i måneden.

bekymringer i tillegg til andre bekymringer. Som medlem kan du kjøpe personforsikringer hos oss, ikke bare for deg selv, men også for din familie. Dette gjør du til en veldig gunstig pris. Du kan faktisk spare opptil 60% av den prisen du betaler direkte i et forsikringsselskap. Hvor stor besparelsen blir avhenger av alder, og forsikringssummen du velger. I denne brosjyren vil du se at også barneforsikringen vår er blitt bedre. Flere dekninger har fått betydelig høyere forsikringssummer. Det er alltid hyggelig å bringe slike gode nyheter. Min oppfordring er som før, ta kontakt med forsikringskontoret, det kan bli både en veldig nyttig og lønnsom samtale. Med ønsker om et år med ulykkesfri aktivitet og deltakelse!

Selv om grunnmuren i dine forsikringer er på plass, anbefaler vi at du tar kontakt med vårt forsikringskontor. Her får du hjelp av dyktige rådgivere som hjelper deg med å finne de riktige forsikringsløsningene for deg og dine, utover det du har i grunnforsikringen. Ingen kan forsikre seg mot ulykker eller sykdom, men med riktige forsikringer slipper du å få økonomiske

Kortversjon Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som legges til grunn. Forbehold om trykkfeil Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

2

Med vennlig hilsen Toril Laberg Generalsekretær

Grunnbeløpet G er grunnbeløpet i folketrygden. Fra 1. mai 2021 er beløpet kr 106 399. Begunstigelse Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt dødsfallerstatningen etter deg, og du kan dele erstatningsbeløpet på flere personer. Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres på et eget skjema som du får fra forsikringskontoret.


www.ergoterapeuteneforsikring.org Les alt om medlemsforsikringene

Sjekk våre nye nettsider, her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene. Du kan logge deg inn og se hvilke forsikringer du allerede har, finne fakturaer og samtidig bestille nye forsikringer direkte på nettet. Alle medlemsforsikringene er beskrevet kortfattet og forenklet. Ønsker du mer detaljert informasjon, finner du dette ved å logge deg inn på Mine forsikringer. Her vil du finne forsikringsbevis og vilkår.

Kollektive medlemsforsikringer Norsk Ergoterapeutforbund er forsikringstaker i de kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971 189 452) etter avtale med Norsk Ergoterapeutforbund.

Ergoterapeutenes forsikringskontor - Vi er der for deg! Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende de fleste forsikringsspørsmål hos Ergoterapeutenes forsikringskontor? Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på arbeidsplassen din, og hva du har privat, kan vi se om du mangler noen viktige dekninger – eller er overforsikret. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger, men gir deg den informasjonen du behøver for å ta dine egne beslutninger. Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne mellomrom, slik at du har riktige dekninger i forhold til den livssituasjonen du befinner deg i.

Frode

Sindre

Kathe

Bent

Liv-Toril

Bardhyl

Kontakt oss på telefon 22 05 99 15, eller på e-post: post@ergoterapeuteneforsikring.org

3


Nyhet! Økte forsikringssummer

OBLIGATORISK GRUNNFORSIKRING

Livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikring og kritisk sykdomsforsikring Alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, er med på grunnforsikringen, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av fire deler:    

Livsforsikring Uføreforsikring Ulykkesforsikring Kritisk sykdomsforsikring

For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring.

Ulykkesforsikring Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden. Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: 1. Enslig medlem

kr 1 500 000

2. Medlem

kr 750 000

Ektefelle/partner/samboer Pris Kr 169 per md.

Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til dine etterlatte. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70.

Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Forsikringssummen er på kr 400 000. Beløpet trappes gradvis ned med kr 10 000 per år etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år. Eksempel: Et medlem som er henholdsvis 30, 40 eller 50 år vil få utbetalt følgende: 30 år: kr 350 000 40 år: kr 250 000 50 år: kr 150 000

4

kr 750 000

3. Medlem

kr 450 000

Ektefelle/partner/samboer

kr 450 000

Barn

kr 900 000

4. Medlem

kr 750 000

Barn

kr 900 000

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig m.m. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70.

Kritisk sykdomsforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 50 000 ved en diagnose på en av følgende kritiske sykdommer.

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år 9 Permanent lammelse 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 9 9

Blindhet Døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon

Liv- og uføre- og kritisk sykdomsforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg.


5


FRIVILLIGE FORSIKRINGER:

Livsforsikring og uføreforsikring – Kan gi utbetaling på mer enn 3,8 mill 9 Tenk gjennom de økonomiske konsekvensene for dine nærmeste hvis du eller din ektefelle/samboer faller fra 9 Finn ut hvor mye inntekten din reduseres hvis du blir ufør Ergoterapeutenes livs - og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Og velge mellom tre ulike forsikringssummer:   

kr 1 276 788 (12G) kr 2 553 576 (24G) kr 3 830 364 (36G)

Alternativ til gjeldsforsikring Livs - og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring i banken. Det er både rimeligere pris, og det gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å benytte deg av disse forsikringene!

Livsforsikring Utbetaling til etterlatte Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år, og utbetales ved dødsfall uansett årsak. Bestill Bestill forsikringen på www.ergoterapeuteneforsikring.org, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen leveres av Storebrand

Uføreforsikring Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år.

Nedtrapping Forsikringssummene nedtrappes etter fylte 51 år, både ved død og uførhet. Dette er prisene per år: Alder

Død 12 G

Ufør 12 G

Under 30 år

kr 336

kr 620

31 - 35 år

kr 348

kr 1 886

36 - 40 år

kr 480

kr 2 922

41 - 45 år

kr 745

kr 4 448

46 - 50 år

kr 1 242

kr 6 737

51 - 55 år

kr 1 866

kr 8 833

56 - 60 år

kr 2 666

kr 10 547

61 - 65 år

kr 4 022

66 - 70 år

kr 6 256

Uføreforsikringen gjelder ut det året den forsikrede fyller 60 år. Livsforsikringen gjelder ut det året den forsikrede fyller 70 år. For dekning 24G eller 36G dobles og tredobles prisene. Medlem og ektefelle/samboer har like priser.

GODT Å VITE Normal utbetalingsrekkefølge Ved utbetaling av erstatning etter dødsfall, gjelder følgende rekkefølge, såfremt det ikke er foretatt særskilte begunstigelser eller disponert over forsikringssum i testament: 1. Ektefelle/partner/samboer* (*Jf samboerdefinisjon på side 7) 2. Livsarvinger

6


Samboerdefinisjon (gjelder livsforsikring) Som samboer regnes person medlemmet lever sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i folkeregisteret fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som forsikrede de siste 2 år – samt person som har felles bopel og felles barn med forsikrede.

Dette gjelder likevel ikke dersom det på tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås. Fraskilt eller lovmessig separert ektefelle har ikke rett til forsikringssummen.

7 7


Kritisk sykdom

– dekning inntil 1 million Erstatningen Beløpet du får utbetalt kan du bruke til det du ønsker og har behov for. Du kan kjøpe tjenester som gjør sykdomsperioden lettere å komme gjennom, eller kanskje et helsebringene opphold. Partneren din kan få mulighet til å ta permisjon en stund for å ta seg av deg i en tøff periode. Dette bestemmer du selv. Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første tre månedene etter at du søkte om forsikringen. Dette er prisene per år Alder

Flere enn 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år, og sykdom rammer som regel også økonomien. Nå kan du kjøpe forsikringsdekning i tilfelle du blir rammet. Forsikringen dekker 16 kritiske sykdommer eller diagnoser, noen av disse er:      

Hjerteinfarkt Hjerneslag Kreft Nyresvikt Hjerteoperasjon Organtransplantasjon

Inntil 1 million Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000, maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge forsikringssum uavhengig av hverandre.

Pris per kloss á kr 200 000

<30 år

kr

373

31 – 35 år

kr

498

36 – 40 år

kr

686

41 – 45 år

kr

986

46 – 50 år

kr

1 471

51 – 55 år

kr

2 219

56 – 60 år

kr

3 407

61 – 67 år

kr

5 750

Bestill Bestill forsikringen på www.ergoterapeuteneforsikring.org, eller ta kontakt med forsikringskontoret. Forsikringen leveres av Storebrand

I motsetning til uføreforsikring som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnose er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste. Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring.

8


Årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med inntil 24 % for menn og 27 % for kvinner.

Tannhelseforsikring – Tar du vare på tennene dine? Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Som medlem i Ergoterapeutene kan du kjøpe tannhelseforsikring som dekker uforutsette utgifter til tannbehandling. Vanlig kontroll hos tannlegen må du betale for selv. Tannhelseforsikring kan du kjøpe både til deg selv og ektefelle/samboer. Har du barn over 18 år kan også de forsikres. De har ikke lenger gratis tannlegebehandling, og tannlegebesøk er nok ikke noe de prioriterer å bruke penger på. Forsikringen kan kjøpes fra 18-69 år. Det kreves at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Forsikringen trer i kraft etter 90 dager, og forsikrede skal ikke ha behov for behandling på tegningstidspunktet, eller ha noen eksisterende tilstand som krever behandling.

Hvilken forsikring ønsker du? SØLV - Et rimelig produkt tilpasset ungdom. GULL - Et minimum for deg som voksen. PLATINA - Til deg som ønsker ekstra sikkerhet.

Sølv

Gull

Platina

Dekker akuttbehandling

Dekker akuttbehandling

Dekker akuttbehandling

Dekker opp til kr 10 000 per år i behandlinger (ikke protetisk behandling)

Dekker opp til kr 20 000 per år i behandlinger

Dekker opp til kr 40 000 per år i behandlinger

Gir en engangsutbetaling på kr 15 000 dersom primærkreft i munnhulen blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden

Gir en engangsutbetaling på kr 30 000 dersom primærkreft i munnhulen blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden

Pris per år: kr 1 013

Pris per år: kr 2 157

Pris per år: kr 2 939

Kr 750 i egenandel per skade

Kr 750 i egenandel per skade

Kr 750 i egenandel per skade

Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits

9


Ulykkesforsikring - dekker hele familien Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske grunnforsikringen (side 4). Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning. Bor du i en relativ vanlig husholdning sammen med ektefelle/samboer, og ett eller to barn? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med den nevnte obligatoriske, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold? Familiesammensetning

Medlem

Enslig

45 G

Medlem med ektefelle/ samboer

22,5 G

Medlem med barn

22,5 G

Medlem med ektefelle og barn

15 G

Ektefelle/ samboer

Per barn

22,5 G 27 G 15 G

9 9 9 9 9 9

20 G

Dekningsområde 9

1 G = kr 106 399 per 1. mai 2021 Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 4 787 955. Blir du 10 % invalid får du 10 % av forsikringssummen (kr 478 796).

10

Pris Prisen per år er kr 882. Forsikringen leveres av Tryg

Dekning Medisinsk invaliditet Benbrudd og brannskade Behandlingsutgifter Ombygging av bolig Dagpenger ved sykehusopphold Erstatning ved barns dødsfall etter ulykke

9 9 9

Forsikringen gjelder 24 timer i døgnet i hele verden Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadetidspunktet, (se tabellen)


Nyhet! Dekker nå også bekjempelse av mus og rotter

Innboforsikring

De fleste har større verdier i hjemmet enn man tror. Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring med høy nok forsikringssum. Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatnings-ansvar og rettshjelp for deg som privatperson. Vår innboforsikring gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen. Mange har sikkert opplevd at ting faller ned og knuser, blir ødelagt under transport eller av en vilter hund. Som oftest er det småting, men en dag skjer det kanskje med noe virkelig verdifullt.

Forsikringen dekker blant annet:        

Skade forårsaket av dyr Skade inntruffet under flytting Tyveri av låst sykkel på gaten med inntil kr 40 000 Gjenstander som faller ned Varetilhenger til personbil med inntil kr 40 000 Tyveri og hærverk på privat uteareal med inntil kr 40 000 Bekjempelse av veggedyr, kakkerlakker, skjeggkre, mus og rotter Ansvar på privat drone

Vår innboforsikring dekker slike skader i hele Norden.

Pris per år Prisen på forsikringen er avhengig av bosted, og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer. Kr 500 000

Kr 1 mill

Kr 1,5 mill

Kr 2 mill

Kr 3 mill

Sone 1

kr 892

kr 1 234

kr 1 556

kr 1 871

kr 2 335

Sone 2

kr 772

kr 943

kr 1 154

kr 1 352

kr 1 777

Sone 3

kr 638

kr 795

kr 968

kr 1 189

kr 1 557

Student

kr 615

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden Sone 3: Resten av landet

Egenandel Standard egenandel er kr 3 000. Forsikringen leveres av Tryg

11 11


Barneforsikring – økte forsikringssummer. Psykisk lavterskeltilbud til de over 16 år Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. og ut det året de fyller 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir engangserstatning på kr 900 000 hvis barnet rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år. Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader. Dagpenger Foreldrene har rett til dagpenger ved lengre sykehusopphold for barnet og ved langvarig sykdom (når det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder). Ved innleggelse eller langvarig sykdom lenger enn 9 dager gir forsikringen rett til erstatning fra første dag på kr 1 000 per dag i inntil 365 dager.

Forsikringen leveres av Tryg

AV1 robot Forsikringen dekker leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen. Pris Prisen per år er kr 2 277. Forsikringen leveres av Tryg

Øvrige dekninger: Barnets alder ved start

3 måneder - 18 år

Forsikringens varighet

3 måneder - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

Kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

Kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad, inkl. tekniske hjelpemidler Uførekapital Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

12

Mentale selvhjelpsprogrammer

Inntil kr 300 000 Kr 900 000 Kr 400 000 Dekkes for barn over 16 år

Hvorfor barneforsikring? Forsikringen er et ekstra sikkerhetsnett i tillegg til folketrygden, dersom barnet skulle bli rammet av sykdom eller ulykke. Forsikringen bidrar til å sikre barnets økonomiske framtid. I tillegg gis det økonomisk støtte til foreldrene i form av dagpenger ved lengre sykehusopphold, langvarig sykdom og ombygging av bolig. Husk at du kan kjøpe forsikring til dine barn helt til de fyller 18 år.


Reiseforsikring Forsikringen gjelder straks du forlater hjemmet ditt. En handletur på nærbutikken er også en reise, og en stjålet lommebok kan fort bli dyrt uten forsikring. Både du og familien din er forsikret på ferie- og fritidsreiser i hele verden med inntil 90 dagers varighet. Barn er omfattet ut det året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder på arbeidsplassen, studiestedet eller i hjemmet. Reisen til og fra er dekket. Forsikringen dekker blant annet:  Reisegods - ingen øvre sumbegrensning. Enkeltgjenstander erstattes med maksimalt kr 40 000  Avbestilling - ubegrenset  Forsinket fremmøte - ubegrenset. Enkelte utgiftsbegrensninger  Leiebil - egenandel erstattes på feriereiser som omfatter minst en overnatting  Evakuering - ingen sumbegrensning  Reisesyke og eventuell hjemtransport ved sykdom - uten beløpsbegrensning

Egenandel Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon. Pris per år: Reiseforsikring én person: kr 1 094. Reiseforsikring familie: kr 1 306. Forsikringen leveres av Tryg

13


Øvrige forsikringer – inntil 27 % rabatt på skadeforsikring! Samarbeidsavtalen mellom Norsk Ergoterapeutforbund og Tryg gir deg som medlem inntil 27 % rabatt på individuelle skadeforsikringer. Med Individuelle skadeforsikringer menes hus-, hytte-, bil-, båt-, eller andre tingforsikringer.

Tryg Pluss – fordeler som skaper trygghet Som medlem i Ergoterapeutene får du tilgang til fordelsprogrammet, Tryg Pluss, fra første private forsikring.

9 9 9

Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet

Forsikringen leveres av Tryg

Rabattstruktur

14

Medlem

+

Valgfri forsikring

=

17 % rabatt

Medlem

+

Hus eller bil

+

Valgfri forsikring

=

22 % rabatt

Medlem

+

Hus eller bil

+

Hus eller bil

+

Valgfri forsikring

+

Valgfri forsikring

=

27 % rabatt


Gratis studentforsikring Som studentmedlem i Ergoterapeutene får du disse forsikringene helt gratis!

Ulykkesforsikring  Medisinsk invaliditet kr 500 000  Behandlingsutgifter kr 25 000  Benbrudd og brannskader kr 10 000  Sykehuspenger kr 500 per dag etter 5 døgn Tyveriforsikring  PC, nettbrett, mobil kr 20 000 Forsikringen gjelder ut det året du fyller 30 år

Som ergoterapeutstudent kan du også kjøpe våre øvrige medlemsforsikringer. For innboforsikring betaler du langt lavere pris enn det ordinære medlemmer gjør.

Innboforsikring Studentpris er kr 615 per år. Da er du dekket for inntil kr 1 000 000. Har du behov for en høyere forsikringssum kan du kjøpe den ordinære innboforsikringen.

Reiseforsikring Reiseforsikring familie: kr 1 306 per år. Reiseforsikring én person: kr 1 094 per år. Hva om du blir ufør? Uføreforsikring er nok den som er viktigst å kjøpe i ung alder. Kritisk sykdomsforsikring er også smart. Forsørger du noen må du vurdere livsforsikring. Disse forsikringene er utrolig rimelig for unge medlemmer. Har du samboer eller ektefelle gjelder tilbudet for de også.


Kontaktinformasjon Norsk Ergoterapeutforbund Stortingsgata 2 0158 Oslo Tlf 22 05 99 00 post@ergoterapeutene.org

Forsikringskontoret Boks 553 1327 Lysaker Tlf 22 05 99 15 post@ergoterapeuteneforsikring.org ergoterapeuteneforsikring.org

Tryg Boks 7070 5020 Bergen Tlf 55 17 26 69 Storebrand Postboks 500 1327 Lysaker Tlf 915 08 880