Medlemsforsikringer 2022

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER

2022


INNHOLD Obligatorisk grunnforsikring

s. 5

Frivillige livsforsikringer

s. 7

Uførerente

s. 8

Ulykkesforsikring

s. 9

Behandlingsforsikring

s. 9

Kritisk sykdomsforsikring

s. 10

Barneforsikring

s. 11

Tannhelseforsikring

s. 12

Innboforsikring

s. 13

Reiseforsikring

s. 14

Informasjon til seniormedlemmer

s. 14

Studentforsikring

s. 15

Øvrige forsikringer

s. 15


LEDER

Kjære medlem! Akademikerforbundets forsikringskontor har nå tilbudt forsikringer i 13 år og andelen medlemmer som foretrekker forbundets forsikringstilbud er høy. Vi har som mål å gjøre et bredt tilbud tilgjengelig for medlemmene til fordelaktige priser. Tilbudet er stadig blitt utvidet og teller nå 12 ulike forsikringer. I år lanserer vi forsikringen Tidsbegrenset Uførerente. Les mer om denne forsikringen på side 8. Den obligatoriske grunnforsikringen for våre medlemmer er et viktig sikkerhetsnett som tilbys til en svært gunstig pris. Det er livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring og familieulykkesforsikring i én pakke, og du får forsikringen uten å levere helseerklæring. Medlemmer som IKKE ønsker å bli med på forsikringen, kan reservere seg. I år har vi økt forsikringssummen på dødsfall til kr 500 000. Forsikringssum ved uførhet er økt til kr 400 000. Vi har også egen forsikring tilpasset studenter. På våre nettsider kan du lese mer om medlemsforsikringene, og du kan også bestille forsikringer når du er innlogget på din egen forsikringsside. Jeg vil anbefale at du kontakter vårt forsikringskontor, om du har spørsmål knyttet til forsikringer. Her får du rådgivning uten at du blir utsatt for kjøpepress. Medlemsforsikringene gir deg et bredt tilbud til en gunstig pris. Mange glemmer å summere fordelene ved å være medlem i et forbund der man har relativt lav kontingent kombinert med gode forsikringsordninger. I sum får man et medlemstilbud inkludert forsikringer til en lav kostnad. Dette gjør det lønnsomt å være medlem i Akademikerforbundet - både som student, yrkesaktiv og pensjonist. Med vennlig hilsen Alfred Sørbø forbundsleder

GODT Å VITE MEDLEMSFORSIKRINGENE

KORTVERSJON

GRUNNBELØPET

Akademikerforbundet er forsikringstaker i de

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne brosjyren

G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2021 er

kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er

er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør

beløpet kr 106 399.

forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsikrings-

er det forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene som

avtalene ivaretas av Söderberg & Partners (orgnr. 971

legges til grunn.

189 452) etter avtale med Akademikerforbundet.

NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.

33


FORSIKRINGSKONTORET

Rådfør deg med Akademikerforbundets forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning vedrørende

se om du mangler noen viktige dekninger – eller

Du bør gjennomgå dine forsikringer med jevne

dine forsikringsspørsmål hos Akademiker-

er overforsikret.

mellomrom, slik at du har riktige dekninger

forbundets forsikringskontor?

Vi selger deg ikke forsikringer du ikke trenger,

Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på

men gir deg den informasjonen du behøver for å

Kontakt oss på tlf. 21 02 33 69 eller på

arbeidsplassen din og hva du har privat, kan vi

ta dine egne beslutninger.

post@akaforsikring.no

Kathe

Bent

Sindre

Frode

Liv-Toril

Christian

Roar

Bardhyl

SAMBOERDEFINISJON

BEGUNSTIGELSE

Som samboer regnes person medlemmet lever

forelå forhold som var til hinder for at

Du kan selv velge hvem som skal ha utbetalt

sammen med i ekteskapslignende forhold hvis

lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ekteskapsloven

en eventuell dødsfallserstatning etter deg og du

det i folkeregisteret fremgår at vedkommende

§§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

kan dele erstatningsbeløpet på flere personer.

har hatt samme bopel som forsikrede de siste

Dette kalles begunstigelse. Begunstigelse gjøres

to år – samt person som har felles bopel og

En person regnes ikke som samboer lenger

på et eget skjema som du får fra Akademiker-

felles barn med forsikrede.

enn til det tidspunkt det foreligger faktisk

forbundets forsikringskontor.

4 tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte, 4

tilpasset din livssituasjon.

Dette gjelder likevel ikke dersom det på

samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.


OBLIGATORISK GRUNNFORSIKRING - UTEN HELSEERKLÆRING

Livsforsikring - uføreforsikring ulykkesforsikring - kritisk sykdomsforsikring

Alle medlemmer, med unntak av studentmedlemmer, er med på den obligatoriske grunnforsikringen, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringssummene for dødsfall og uførhet er forbedret med virkning fra 2022.

Livsforsikring

2.

Uføreforsikring

3.

Ulykkesforsikring

4.

Kritisk sykdomsforsikring

1. Livsforsikring Ved dødsfall blir forsikringssummen på kr 500 000 utbetalt til dine etterlatte. Forsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år.

2. Uføreforsikring

Forsikringen består av fire deler: 1.

NYHET! Økte forsikringssummer

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Forsikringssummen på uføreforsikringen er kr 400 000. Beløpet trappes ned etter fylte 25 år, og opphører etter fylte 60 år.

For nye medlemmer som reserverer seg mot forsikringen, vil det ved eventuell senere innmelding i forsikringen kreves tilfredsstillende helseerklæring. Pris per måned er kr 187.

BEHOV

UFØREVILKÅR

UFØRHET

Du kan ha behov for forsikringer utover

Vilkårene som er beskrevet under avsnittene

Med uførhet menes redusert evne til å arbeide.

den obligatoriske grunnforsikringen. Les mer i

uføreforsikring gjelder for 2022. For tidligere

brosjyren om frivillige personforsikringer; livs-

årganger kan andre vilkår være gjeldende.

og uføreforsikring, kritisk sykdomsforsikring, behandlingsforsikring, barneforsikring og ulykkesforsikring.

5

Livs- og uføreforsikringen, samt Kritisk sykdomsforsikring leveres av Storebrand. Ulykkesforsikringen leveres av Tryg Forsikring.

05


OBLIGATORISK GRUNNFORSIKRING - UTEN HELSEERKLÆRING

3. Ulykkesforsikring

4. Kritisk sykdomsforsikring

Forsikringen dekker deg og familien etter ulykke som gir varig medisinsk

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 50 000 ved en diagnose

invaliditet. Forsikringssummen avhenger av familiens sammensetning på

på en av følgende kritiske sykdommer:

ulykkestidspunktet. Ved 100 % invaliditet utbetales hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet følger erstatningen invaliditetsgraden.

Dekning ved 100 % medisinsk invaliditet: Enslig medlem

kr 2 000 000

Medlem Ektefelle/samboer

kr 1 000 000 kr 1 000 000

Medlem Ektefelle/samboer Barn*

kr 600 000 kr 600 000 kr 1 200 000

Medlem Barn*

kr 1 000 000 kr 1 200 000

Ulykkesforsikringen dekker også behandlingsutgifter, benbrudd og brannskade, ombygging av bolig m.m. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21 år. For voksne gjelder forsikringen ut det året de fyller 70 år.

6

• • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk

Organtransplantasjon


FRIVILLIGE FORSIKRINGER - MED HELSEERKLÆRING

Livsforsikring og uføreforsikring – Kan gi utbetaling på mer enn 3,8 millioner Akademikerforbundets livs- og uføreforsikringer er lagt opp til å dekke ulike behov. Du og ektefelle/samboer kan kjøpe livsforsikring, eller uføreforsikring, eller begge. Dere kan velge mellom tre forsikringssummer.

Valgfri forsikringssum: kr 1 276 788 (12 G) kr 2 553 576 (24 G) kr 3 830 364 (36 G)

Spar penger Livs– og uføreforsikringene er gode alternativ til gjeldsforsikring. Vårt tilbud er oftest rimeligere enn gjeldsforsikring og gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre forsikringer. Du kan spare store beløp ved å benytte deg av disse forsikringene!

Livsforsikring

Uføreforsikring

Det er viktig å sikre de etterlatte økonomisk ved

Hvis du skulle bli arbeidsufør etter sykdom eller

dødsfall. Sorgen er tung nok å takle om man ikke

ulykke, blir inntekten din kraftig redusert. De

skal få økonomiske bekymringer i tillegg. Sørg

færreste av oss er forberedt på dette inntektstapet.

for å ha livsforsikringen på plass. Forsikringen

En god uføreforsikring vil kunne være avgjørende

gjelder ut det året du fyller 70 år. Forsikringen

for økonomien din.

utbetales ved dødsfall uansett årsak og gjelder i Utbetaling av uføreforsikringen

arbeid og fritid over hele verden.

Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra NAV. Forsikringen kan også utbetales dersom du Pris per år:

Medlem

Ektefelle/samboer

Alder

Liv (12 G)

Ufør (12 G)

Liv (12 G)

Ufør (12 G)

Under 30 år

kr 374

kr 804

kr 292

kr 914

31 - 35 år

kr 481

kr 1 145

kr 439

kr 1 376

36 - 40 år

kr 584

kr 1 946

kr 584

kr 2 748

41 - 45 år

kr 728

kr 3 194

kr 728

kr 4 124

46 - 50 år

kr 1 315

kr 5 634

kr 1 315

kr 6 644

51 - 55 år

kr 1 806

kr 8 689

kr 1 606

kr 10 080

56 - 60 år

kr 2 276

kr 12 454

kr 2 190

kr 12 604

61 - 65 år

kr 3 347

kr 2 921

66 - 70 år

kr 4 686

kr 4 382

har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. Erstatningen nedtrappes etter fylte 50 år og forsikringen opphører ved fylte 60 år.

For dekning 24 G og 36 G henholdsvis dobles og tredobles prisene. 1 G = 106 399 per 1. mai 2021 Forsikringen leveres av Storebrand.

MEDISINSK INVALIDITET

ALTERNATIV GJELDSFORSKRING

Med medisinsk invaliditet menes «legemlig

Livs- og uføreforsikringene er gode alternativ

forsikringer. Undersøk hva du kan spare ved å

funksjonstap uten hensyn til om en er i stand

til gjelds­ forsikring i banken. Det er både

benytte deg av disse forsikringene!

til å forsørge seg selv gjennom inntektsbringende arbeid».

rimeligere pris, og det gir større handlefrihet fordi forsikringen ikke er knyttet direkte til lånet. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov, og det er ingen samordning med andre

7


UFØRERENTE

Uførerente – NYHET Etter ett års sammenhengende sykemelding, reduseres inntekten din til maks 66 % av inntekt opp til 6 G. Dette er maksimalt 421 340 kroner fra NAV – uansett hva du tjener. Derfor tilbyr vi forsikringen Tidsbegrenset Uførerente. Du får utbetalt uførerente månedlig hvis du har vært minst 40 % arbeidsufør i 12

Inntil 4 år

Priser

Forsikringssum 1 G gir månedlig erstatning

Pris per år for 1 G

kr 8 867. Forsikringssum 2 G gir månedlig erstatning kr 17 733. Erstatningen utbetales månedlig i inntil 4 år.

Opphør

Pris per år

t.o.m. 30 år

kr 654

31 - 35 år

kr 854

36 - 40 år

kr 1 198

41 - 45 år

kr 1 537

måneder sammenhengende.

Forsikringen opphører senest ved ut-

Uførerenten kan være med på å kompensere

gangen av det kalenderåret du fyller 60 år,

46 - 50 år

kr 2 188

for den reduserte inntekten. Erstatningen er

men må kjøpes innen du fyller 55 år.

51 - 55 år

kr 2 852

56 - 60 år

kr 3 307

skattepliktig med 4,4 %. Velg mellom to ulike forsikringssummer, 1 G eller 2 G: Årlig forsikringssum: 1 G – kr 106 399 2 G – kr 212 798

Slik bestiller du - egenerklæring om helse Du må fylle ut egenerklæring om helse for å kjøpe forsikringen. Utbetalingen følger uføregraden mellom 40 og 100 %. Kontakt forsikringskontoret på 21 02 33 69 eller www.akaforsikring.no.

8

Alder

2 G koster det dobbelte. Forsikringen leveres av Storebrand.


ULYKKESFORDIKRING - BEHANDLINGSFORSIKRING

Ulykkesforsikring – for hele familien

Ha forsikringen ut det året du fyller 75 år

Du kan kjøpe denne ulykkesforsikringen i tillegg til den som ligger i den obligatoriske grunn-

Dekningsområde

forsikringen (side 6). Begge forsikringene gir erstatning. Det er ingen samordning eller avkortning.

Har du ektefelle eller samboer, og et barn eller to? Sørg for å ha en ulykkesforsikring for hele familien

Forsikringen gjelder både i arbeid og fritid over hele verden.

med høye nok forsikringssummer! Denne frivillige ulykkesforsikringen, sammen med den nevnte

Forsikringen dekker medlem, ektefelle/samboer og barn under 21 år.

obligatoriske, vil kunne være en perfekt kombinasjon for deg og din familie.

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. I tillegg er en

Dekker ikke sykdom, belastningslidelser, ekstremsport eller krigsrisiko. Forsikringssummen er avhengig av familie-

rekke ekstradekninger tatt inn i forsikringsvilkårene. Vet du at du kan få erstatning etter bl.a. benbrudd

sammensetningen på skadetidspunktet (se

og brannskader, og dagpenger ved sykehusopphold?

tabellen).

Familiesammensetning

Medlem

Enslig

60 G (kr 6 383 940)

Medlem med ektefelle/samboer

30 G (kr 3 191 970)

Medlem med barn

30 G (kr 3 191 970)

Medlem med ektefelle og barn

20 G (kr 2 127 980)

Ektefelle/samboer

Barn

30 G (kr 3 191 970) 36 G (kr 3 830 364) 20 G (kr 2 127 980)

26 G (kr 2 766 374)

Dekning •

Medisinsk invaliditet

Benbrudd og brannskade

Behandlingsutgifter

Ombygging av bolig

Dagpenger ved sykehusopphold

Erstatning ved barns dødsfall ved ulykke

1 G = 106 399 per 1. mai 2021

Pris per år

Erstatningen til enslig medlem som blir 100 % medisinsk invalid er kr 6 383 940. Blir du 10 % invalid,

kr 1 498

får du 10 % av erstatningen, kr 638 394. Ulykkesforsikringen er frivillig og kommer i tillegg til den obligatoriske ulykkesdekningen.

Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

Sykdom og skade Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom

Dette er en tjeneste som sparer deg for tid og penger ved å slippe

og skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk behandling, og

unødvendige legebesøk. Ektefelle og barn kan også ringe og få hjelp, og

psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende

du får snakke med norske leger når du er på ferie i utlandet. Du kan få

hendelser.

hjelp til resept på medisin og henvisning til spesialist.

Solide aktører

Hvis Tryg Legehjelp mener det er nødvendig med en fysisk konsultasjon,

Behandlingen skjer på private sykehus og klinikker i Norden som Tryg har

vil du bli anbefalt å gå til fastlege, legevakt, sykehus eller privat

inngått avtale med. Finner ikke Tryg ledig kapasitet/kompetanse i Norden,

legesenter.

kan Tryg henvise til spesialisthelsetjeneste som Tryg har avtale med i Europa forøvrig.

Online konsultasjon ved behov Med Tryg Legehjelp får du hurtig hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video. Tjenesten er åpen 24 timer i døgnet - 365 dager i året.

Bestill Bestill forsikring på www.akaforsikring.no, eller ta kontakt med forsikringskontoret.

Pris per år kr 2 657 Prisen er lik for medlem og ektefelle/samboer. Du kan ha forsikringen ut det året du fyller 70 år. Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

9


KRITISK SYKDOMSFORSIKRING

Kritisk sykdomsforsikring - for deg og din partner Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig

Inntil 1 million

Priser per år

sykdom hvert år. Mange som blir rammet av

Du kan kjøpe dekning i klosser à kr 200 000,

Medlem og ektefelle/samboer betaler samme

alvorlig sykdom får store økonomiske problemer.

maksimalt 5 klosser (kr 1 million), både for deg

pris. Dette er prisen per kloss à kr 200 000:

Med forsikringen får du en stor utbetaling som

selv og for ektefelle/samboer. Dere kan velge

du kan bruke til hva du vil.

dekning uavhengig av hverandre.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved: • • • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon

Alder

Per kr 200 000 i dekning

Bruk erstatningen som du ønsker

< 30 år

kr 373

Pengene du får utbetalt er skattefrie, og du kan

31 - 35 år

kr 498

36 - 40 år

kr 686

partneren kan være mer sammen med den syke.

41 - 45 år

kr 986

Andre velger å betale ned på gjeld og andre

46 - 50 år

kr 1 471

51 - 55 år

kr 2 219

56 - 60 år

kr 3 407

61 - 67 år

kr 5 750

bruke dem til hva du vil. Mange bruker pengene til å frigjøre tid og ekstra ressurser slik at

løpende utgifter.

Kun nye sykdommer Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte

Forsikringen leveres av Storebrand.

om forsikringen. Vilkårene til kritisk sykdomsforsikring finner du på akaforsikring.no.

RASK UTBETALING! I motsetning til uføreforsikring, som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

10

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring. NB! Kritisk sykdomsforsikring er inkludert i den obligatoriske grunnforsikringen med forsikringssum 50 000.

Her har du anledning til å øke forsikringssummen om ønskelig samt forsikre din ektefelle/samboer.


BARNEFORSIKRING

Barneforsikring Forsikringen er blant markedets aller beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 900 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år, og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

AV1 robot Forsikringen dekker leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Pris per år kr 2 207

Barnets alder ved start

3 md. - 18 år

Forsikringens varighet

3 md. - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

kr 900 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

kr 400 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 300 000

Mentale selvhjelpsprogrammer

Dekkes for barn over 16 år

11


TANNHELSEFORSIKRING

Årlig kontroll med profesjonell puss og rens kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer med inntil 24 % for menn og 27 % for kvinner.

Tannhelseforsikring – Tar du vare på tennene dine? Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og veldig mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Som medlem i Akademikerforbundet kan du kjøpe tannhelseforsikring som dekker uforutsette utgifter til tannbehandling. Vanlig kontroll hos tannlegen må du betale for selv. Tannhelseforsikring kan du kjøpe både til deg selv og ektefelle/samboer. Har du barn over 18 år kan også de forsikres. De har ikke lenger gratis tannlegebehandling, og tannlegebesøk er nok ikke noe de prioriterer å bruke penger på. Forsikringen kan kjøpes fra 18-69 år. Det kreves at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. Forsikringen trer i kraft etter 90 dager, og forsikrede skal ikke ha behov for behandling på tegningstidspunktet, eller ha noen eksisterende tilstand som krever behandling.

Hvilken forsikring ønsker du? SØLV - Et rimelig produkt tilpasset ungdom. GULL - Et minimum for deg som voksen. PLATINA - Til deg som ønsker ekstra sikkerhet.

Sølv

Gull

Platina

Dekker akuttbehandling

Dekker akuttbehandling

Dekker akuttbehandling

Dekker opp til kr 10 000 per år i behandlinger (ikke protetisk behandling)

Dekker opp til kr 20 000 per år i behandlinger

Dekker opp til kr 40 000 per år i behandlinger

Gir en engangsutbetaling på kr 15 000 dersom primærkreft i munnhulen blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden

Gir en engangsutbetaling på kr 30 000 dersom primærkreft i munnhulen blir diagnostisert i løpet av forsikringsperioden

Pris per år: kr 1 013

Pris per år: kr 2 157

Pris per år: kr 2 939

Kr 750 i egenandel per skade

Kr 750 i egenandel per skade

Kr 750 i egenandel per skade

Tannhelseforsikringen leveres av Nordic Benefits.

12


INNBOFORSIKRING

Innboforsikring - dekker inntil 3 millioner Dekninger

Akademikerforbundets Innbo Ekstra

De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne mer enn man tror.

Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye som

Rettshjelp og privatansvar

går tapt. Det er derfor viktig å ha en god forsikring

Flytte- og lagringsutgifter i forbindelse med skade

med høy nok forsikringssum.

Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade

Ubegrenset

Tyveri av sykkel utenfor hjemmet

Opp til kr 40 000

Uflaksskader i og utenfor hjemmet

Innboforsikringen vår dekker de vanligste skadene som brann-, natur-, vann- og tyveriskader. I tillegg

Transportskade ved flytting Bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter

Opp til kr 150 000

Skade forårsaket av dyr

dekker vi tingene dine i hele Norden når du tar de med deg ut av hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som

Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader

privatperson.

Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50 000 kr Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi den

Pris per år

dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser

Prisen på forsikringen bestemmes av bosted og du kan velge mellom fem alternative

for erstatningsbeløp enn den vanlige

forsikringssummer.

innboforsikringen.

Sum

kr 500 000

kr 1 mill.

kr 1,5 mill.

kr 2 mill.

kr 3 mill.

Sone 1

kr 896

kr 1 269

kr 1 618

kr 1 960

kr 2 461

Egenandel

Sone 2

kr 767

kr 954

kr 1 181

kr 1 398

kr 1 859

Standard egenandel er kr 3 000.

Sone 3

kr 623

kr 795

kr 979

kr 1 221

kr 1 620

Student

kr 667 for dekning kr 1 000 000

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden Sone 3: Resten av landet

Innboforsikringen leveres av Tryg Forsikring.

13 13


REISEFORSIKRING - INFORMASJON FOR SENIORMEDLEMMER

Reiseforsikring – dekker reiser av inntil 90 dagers varighet! Forsikringen gjelder straks du forlater hjemmet ditt. En handletur på nærbutikken er også en reise, og en stjålet lommebok kan fort bli dyrt uten forsikring. Både du og familien din er forsikret på ferie- og fritidsreiser i hele verden med inntil 90 dagers varighet. Barn er omfattet ut det året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder på arbeidsplassen, studiestedet eller i hjemmet. Reisen til og fra er dekket.

Forsikringen dekker blant annet: •

Reisegods uten øvre sumbegrensning.

Enkeltgjenstander inntil kr 40 000.

Avbestilling uten øvre sumbegrensning.

Reisesyke og ev. hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning.

Evakuering uten beløpsbegrensning.

Leiebil - egenandelen ved skade på feriereiser med minst en overnatting erstattes.

Husk at reiseforsikringen dekker deg på mye mer enn bare turer til utlandet. Faktisk så er du dekket fra du forlater eiendommen hjemme. Den dekker deg når du skal på hytta eller på helgetur, men også når du bare skal en tur på butikken.

Egenandel Reiseforsikringen har ikke egenandel, med unntak av skade på mobiltelefon. Fra og med andre skadetilfelle på mobiltelefon er egenandelen kr 2 000.

Pris per år Familie

En person

< 70 år

> 71 år

< 70 år

> 71 år

kr 1 684

kr 2 119

kr 1 410

kr 1 771

Forsikringen leveres av Tryg Forsikring.

Forsikringsinformasjon for seniormedlemmer Hvor lenge gjelder forsikringene? Hva slags forsikringer kan jeg ha som pensjonist? Det er ikke like enkelt å holde orden på alle detaljer om forsikring. Vi gir deg her en oversikt over opphørsalder på de ulike medlemsforsikringene. Opphørsalderen er til utgangen av det året du fyller 60, 67, 70 eller 75 år.

14

Varighet obligatorisk grunnforsikring

Varighet frivillige forsikringer

• • • •

• • • • • •

Uføreforsikring - 60 år Kritisk sykdomsforsikring - 67 år Livsforsikring - 70 år Ulykkesforsikring - 70 år

Uføreforsikring - 60 år Kritisk sykdomsforsikring - 67 år Livsforsikring - 70 år Behandlingsforsikring - 70 år Ulykkesforsikring - 75 år Innboforsikring - ingen opphørsalder


REMMELDEMROINES ROF NOJSAMROFNI - GNIRKISROFESI

Studentforsikring Uføreforsikring og livsforsikring Studenter som blir arbeidsuføre må regne med å leve resten av livet nærmest som minstepensjonister. Du kan skaffe deg en økonomisk buffer ved å kjøpe uføreforsikring. Dersom du har felles gjeld med din samboer/ektefelle, er det viktig å sikre din kjære dersom du skulle falle fra. Dette kan du løse med en livsforsikring. Tilbudet gjelder også din ektefelle/ samboer.

Innboforsikring Studentpris er kr 667 per år. Da er du dekket for inntil kr 1 000 000. Les mer på side 13.

Reiseforsikring inntil 90 dager! Du kan kjøpe en av markedets beste reiseforsikringer hos oss. Les mer på side 14.

Gratis forsikringspakke

Ulykkesforsikring

Andre dekninger

Som studentmedlem har du en

Medisinsk invaliditet kr 500 000

forsikringspakke som er inkludert i

Behandlingsutgifter kr 25 000

medlemskontingenten. Forsikringen

Benbrudd og brannskader kr 10 000

opphører ved utgangen av det

Sykehuspenger kr 500 pr dag etter 5

misbruk av profiler og bilder på

døgn

nettet

kalenderår du fyller 30 år.

Tyveriforsikring PC/nettbrett/mobil Forsikringssum kr 20 000

Tryg ID - hjelp ved ID-tyveri eller

Ulykkes-, tyveri-, Tryg ID - hjelp, innbo- og reiseforsikring leveres av Tryg Forsikring. Uføre- og livsforsikring leveres av Storebrand.

Øvrige forsikringer – inntil 27 % rabatt på skadeforsikring! Som medlem får du fordeler gjennom Tryg Forsikring: • Inntil 27 % RABATT på individuelle skadeforsikringer som f.eks. bil, hus, hytte og båt. • Tilgang til fordelsprogrammet TRYG PLUSS fra første forsikring.

TRYG PLUSS – fordeler som skaper trygghet Som medlem av Akademikerforbundet blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel: • Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din. • Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. • Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet.

15


Akademikerforbundets forsikringskontor Boks 553, N-1327 LYSAKER Tlf. 21 02 33 69 post@akaforsikring.no akaforsikring.no Akademikerforbundet Tollbugata 35, N-0157 OSLO Tlf. 21 02 33 64 post@akademikerforbundet.no akademikerforbundet.no Tryg Boks 7070, N-5020 BERGEN Tlf. 55 17 26 69 tryg.no Storebrand Postboks 500, N-1327 LYSAKER Tlf. 915 08 880 storebrand.no

12