Medlemsforsikringer 2022

Page 1

MEDLEMSFORSIKRINGER

2022


INNHOLD Livsforsikring

s. 5

Uførekapital

s. 6

Kritisk sykdomsforsikring

s. 7

Behandlingsforsikring

s. 8

Familieulykkesforsikring

s. 9

Barneforsikring

s. 10

Innboforsikring

s. 11

Reiseforsikring

s. 12

Øvrige forsikringer

s. 12

Atelier- og kontorforsikring

s. 13

Verdigjenstandforsikring

s. 13

Yrkesskadeforsikring

s. 14

Sykeavbruddsforsikring

s. 15


Om Kunstnerforsikringen Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner, som har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer. Kunstnerforsikringen består av følgende organisasjoner: • • • • • • • •

Norske Billedkunstnere NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere Norsk Komponistforening Norsk Skuespillerforbund Norsk Dansekunstnere Forbundet Frie Fotografer Norsk Filmforbund Norske Kunsthåndverkere

Hvorfor benytte Kunstnerforsikringen? • • •

Vi er en uavhengig forsikringsrådgiver. Det betyr at vi representerer Kunstnerforsikringen og deres medlemmer. På vegne av medlemmene forhandler vi årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud. Dersom dagens forsikringsleverandør i fremtiden ikke tilbyr tilfredsstillende vilkår, priser eller skadeoppgjør, kan Kunstnerforsikringen på vegne av medlemmene flytte alle forsikringene over til et annet selskap. Dette gir en reell forhandlingskraft slik at Kunstnerforsikringen er trygge på å tilby deg gode medlemsforsikringer både nå og i fremtiden. Vi er medlemmenes rådgiver. Det betyr at du aldri står alene om du har dine forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen. Oppstår det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet vil rådgiverne på forsikringskontoret sørge for at du får det du har rett til i henhold til vilkårene.

GODT Å VITE MEDLEMSFORSIKRINGENE

KORTVERSJON

GRUNNBELØPET

Kunstnerforeningen er forsikringstaker i de

Beskrivelsen av de ulike forsikringene i denne

G er grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. mai 2021

kollektive forsikringsavtalene. Medlemmene er

brosjyren er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et

forsikret/sikret. Megling og forvaltning av forsi-

skadeoppgjør er det forsikringsbeviset og forsi-

er beløpet kr 106 399.

kringsavtalene ivaretas av Söderberg & Partners

kringsvilkårene som legges til grunn.

(orgnr. 971 189 452) etter avtale med Kunstnerforeningen.

3

NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer av forsikringene og trykkfeil.


Rådfør deg med Kunstnerforeningens forsikringskontor Visste du at du får gratis rådgivning

vi se om du mangler noen viktige dekninger

Du bør gjennomgå dine forsikringer med

vedrørende dine forsikringsspørsmål hos

– eller er overforsikret.

jevne mellomrom, slik at du har riktige

Kunstnerforeningens forsikringskontor?

dekninger tilpasset din livssituasjon. Vi selger deg ikke forsikringer du ikke

Kontakt oss på tlf. 23 11 33 16 eller på

Om du vet hvilke forsikringer som gjelder på

trenger, men gir deg den informasjonen du

forsikring@kunstnerforsikringen.no

arbeidsplassen din og hva du har privat, kan

behøver for å ta dine egne beslutninger.

Kathe

Bent

Sindre

Liv-Toril

Tove

Petter

SAMBOERDEFINISJON

Frode

Bardhyl

BEGUNSTIGELSE

Som samboer regnes person medlemmet

tidspunktet da forsikringstilfellet inntrådte,

lever sammen med i ekteskapslignende

forelå forhold som var til hinder for at

utbetalt en eventuell dødsfallserstatning

forhold hvis det i folkeregisteret fremgår

lovlig ekteskap kunne inngås, jf. ektes-

etter deg og du kan dele erstatningsbeløpet

at vedkommende har hatt samme bopel

kapsloven §§ 1 til 5a og §§ 8 og 9.

på flere personer. Dette kalles begunsti-

som forsikrede de siste to år – samt person

En person regnes ikke som samboer

gelse. Begunstigelse gjøres på et eget

som har felles bopel og felles barn med

lenger enn til det tidspunkt det foreligger

skjema som du får fra Kunstnerforeningens

forsikrede.

faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt

forsikringskontor.

4 Dette gjelder likevel ikke dersom det på

ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Du kan selv velge hvem som skal ha


Ha forsikringen ut det året du fyller 70 år

Livsforsikring Vår livsforsikring gir deg god dekning til svært lave priser. Ektefelle og samboer kan også kjøpe forsikringen. Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallsforsikring (som den ofte omtales). Forsikringen er ikke direkte knyttet opp mot lånet, og gir derfor langt større handlefrihet enn en gjeldsforsikring. Erstatningen kan disponeres fritt etter ønske og behov. Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet: •

Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)

Størrelsen på inntekt(ene)

Reell formue

Samlede lån

Antall barn og alderen på dem

Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Vår livsforsikring er blant markedets aller rimeligste. Kjøper du forsikringen privat, koster den gjerne mange ganger så mye. Du kan velge mellom kr 1 276 788 (12G) eller kr 2 553 576 (24G) i forsikringssum.

Alder

For medlem ved død 12 G

For ektefelle/ samboer ved død 12 G

Under 30 år

219

219

31-35

219

219

36-40

415

415

41-45

1 005

1 005

46-50

1 714

1 714

51-55

2 501

2 501

56-60

3 196

3 196

61-65

4 915

4 915

66-70

10 076

10 076

1 G = 106 399 per 1. mai 2021 Forsikringen leveres av Tryg.

5


Uførekapital Som ufør må du regne med et betydelig

Velg mellom to ulike

årlig inntektstap frem til pensjons-

forsikringssummer, 12 G eller 24 G:

alder. De fleste er ikke klar over den økonomiske konsekvensen ved å bli ufør. Skulle du bli ufør, kan det koste deg like mye som å totalkrasje bilen - hvert år. Forsikringen gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 50 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år.

Årlig forsikringssum: 24 G – kr 2 553 576

Opphør Forsikringen opphører senest ved utgangen av det kalenderåret du fyller 60 år, men må kjøpes innen du fyller 55 år.

Slik bestiller du

- egenerklæring om helse

aller rimeligste. Når du sammenligner

Du må fylle ut egenerklæring om helse

direkte i forsikringsselskapene, vil du se at du kan spare mye ved å velge vår uføreforsikring.

for å kjøpe forsikringen. Utbetalingen følger uføregraden mellom 50 og 100 %. Kontakt forsikringskontoret på 23 11 33 16 eller forsikring@kunstnerforsikringen.no.

8

Alder

For medlem ved uføre 12 G

For ektefelle/ samboer ved uføre 12 G

Under 30 år

2 019

1 837

31-35

2 019

1 837

36-40

3 331

3 028

41-45

3 593

3 267

46-50

6 416

5 833

51-55

9 097

8 271

56-60

13 056

11 869

12 G – kr 1 276 788

Vår uføreforsikring er blant markedets med prisen på tilsvarende forsikring kjøpt

Priser

13

Forsikringen leveres av Tryg.


Kritisk sykdomsforsikring - for deg og din partner Over 60 000 nordmenn rammes av alvorlig sykdom hvert år. Mange som blir rammet av alvorlig sykdom får store økonomiske problemer. Med forsikringen får du en stor utbetaling som du kan bruke til hva du vil.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved: • • • • • • • • • • • • • • • •

Hjerteinfarkt Hjerneslag Hjernesvulst Multippel sklerose Kreft Motornevronsyndrom Parkinsons sykdom før fylte 60 år Permanent lammelse Blindhet og døvhet Tap av taleevnen Nyresvikt Store brannskader Tap av armer/ben Hjerteoperasjon Angioplastikk Organtransplantasjon

Bruk erstatningen som du ønsker

Alder

Pris for 1 G

kan bruke dem til hva du vil. Mange bruker

< 30 år

kr 192

pengene til å frigjøre tid og ekstra ressurser

31 - 35 år

kr 227

36 - 40 år

kr 297

gjeld og andre løpende utgifter.

41 - 45 år

kr 457

Kun nye sykdommer

46 - 50 år

kr 639

51 - 55 år

kr 939

56 - 60 år

kr 1 378

om forsikringen. Vilkårene til kritisk

61 - 65 år

kr 2 003

sykdomsforsikring finner du på

66 - 67 år

kr 2 424

Pengene du får utbetalt er skattefrie, og du

slik at partneren kan være mer sammen med den syke. Andre velger å betale ned på

Forsikringen dekker ikke sykdommer som har vist symptomer eller tegn de første 90 dagene etter at du søkte

kunstnerforsikringen.no. Forsikringen kan kjøpes fra 1 G til 7 G.

RASK UTBETALING! I motsetning til uføreforsikring, som ofte ikke gir utbetaling før etter noen år, vil forsikringssummen på kritisk sykdomsforsikring bli utbetalt raskt etter at diagnosen er endelig stilt, operasjon er gjennomført eller du er oppført på venteliste.

Priser per år

Forsikringen gir dermed stor handlefrihet i en vanskelig tid. Vi anbefaler kritisk sykdomsforsikring som et supplement til uføreforsikring.

7

Forsikringen leveres av Tryg.


Behandlingsforsikring Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i det offentlige helsevesenet kan være lang. Ved å inngå avtale om behandlingsforsikring, garanterer forsikringen at du innen 14 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

Sykdom og skade

Tjenesten er kostnadsfri, og samtalene er anonyme. Tryg har ikke innsyn i samtalene du har med Mestringstelefonen.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og skadetilfeller. I tillegg dekker forsikringen fysikalsk

Tjenesten leveres av vår samarbeidspartner SOS

behandling, og psykolog- og krisehjelp dersom den forsikrede blir utsatt for traumatiserende hendelser.

rådgivningstjeneste.

Solide aktører

Kontakt Mestringstelefonen på telefon 22 96 50 57.

har inngått avtale med. Finner ikke Tryg ledig kapasitet/kompetanse

Bestill

Behandlingen skjer på private sykehus og klinikker i Norden som Tryg

Bestill forsikring på kunstnerforsikringen.no, eller ta kontakt med

i Norden, kan Tryg henvise til spesialisthelsetjeneste som Tryg har avtale med i Europa forøvrig.

forsikringskontoret.

NYHET! Mestringstelefonen

Pris per år

Hvis du har behandlingsforsikring i Tryg kan du nå benytte deg av vår nye tjeneste, Mestringstelefonen. Tjenesten er åpen alle

Alder

Pris

18-30 år

kr 1 751

vanskelige tanker og veiledning innen psykisk helse. Eksempler på

31-40 år

kr 2 475

hva Mestringstelefonen kan hjelpe deg med, kan være ensomhet,

41-50 år

kr 3 259

51-60 år

kr 4 802

61-70 år

kr 9 442

dager mellom kl. 08-23. Hit kan du ringe hvis du trenger hjelp med

stress og destruktive tanker. Du får: •

Støttesamtale med varighet opptil 30 minutter

Snakke med en sykepleier med spisskompetanse innen psykisk helse

Prisen er lik for medlem og ektefelle/samboer. Du kan ha forsikringen ut det året du fyller 70 år. Forsikringen leveres av Tryg.

9

8


Familieulykkesforsikring

Behandlingsutgifter

Kunsterforsikringen tilbyr våre medlemmer en ulykkesforsikring som gjelder hele familien.

Nødvendige utgifter til behandling som følge av en ulykkesskade dekkes med inntil 5 % av forsikringssum for medisinsk invaliditet.

Pris per år er kr 1 011.

I oppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 500.

Ulykkesforsikring med dekning for medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter

Ulykkesforsikring med dekning for ulykkesdødsfall

Forsikringen dekker deg og din familie hvis noen skulle bli

Forsikringen gir utbetaling til etterlatte hvis du eller noen i din familie

medisinsk invalid pga. en ulykkesskade.

skulle omkomme pga. en ulykkesskade.

Familiesammensetningen på skadedagen avgjør forsikrings-

Forsikringen leveres av Tryg.

summen som legges til grunn i skadeoppgjøret.

Familiesammensetning

Medlem

Medlem

30 G

Medlem med ektefelle/samboer

15 G

Medlem med barn*

15 G

Medlem med ektefelle/samboer og barn*

10 G

Ektefelle

Barn

15 G 15 G 10 G

10 G

* Forsikringssummen gjelder per barn

9


Barneforsikring Forsikringen er blant markedets beste og gjelder for barn og ungdom fra 3 md. til 26 år. Den dekker medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke med inntil kr 2 000 000.

Erstatning ved arbeidsuførhet

Forsikringen gir en engangsutbetaling på kr 900 000 hvis forsikrede rammes av sykdom eller ulykkesskade som medfører en arbeidsuførhet på minst 50 %. Retten til uføreerstatning inntreffer når uførheten har vart i minst 2 år, og er vurdert til å være varig. Erstatning for uførekapital kan først komme til utbetaling etter fylte 18 år.

Alvorlige tilstander

Barnet er dekket ved at det gis en erstatning på kr 400 000 dersom det konstateres kritiske sykdommer som f.eks. MS, kreft, leddgikt eller cystisk fibrose. Det er også dekning for større brannskader.

AV1 robot

Forsikringen dekker leie av AV1 robot ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom. Roboten sørger for at man kan følge med i undervisningen fra sykesengen.

Pris per år kr 2 214

10

Barnets alder ved start

3 md. - 18 år

Forsikringens varighet

3 md. - 26 år

Dekker ulykke

Ja

Dekker sykdom

Ja

Medisinsk invaliditet ved ulykke

Inntil kr 2 000 000

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Inntil kr 2 000 000

Uførekapital

kr 900 000

Økonomisk trygghet ved alvorlige tilstander

kr 400 000

Behandlingsutgifter ved ulykke

Inntil kr 100 000

Erstatning ved dødsfall

kr 100 000

Dagpenger ved sykehusopphold

kr 1 000 per dag i inntil 365 dager

Merutgifter ved langvarig pleie

Inntil kr 200 000 per år i inntil 5 år

Ombyggingsstønad

Inntil kr 300 000

Mentale selvhjelpsprogrammer

Dekkes for barn over 16 år

10


Innboforsikring - dekker inntil 3 millioner De fleste har store verdier i hjemmet – gjerne

Dekninger

mer enn man tror.

Brann, vann, naturskade, skadeverk og plutselige skader Rettshjelp og privatansvar

Skulle uhellet være ute, vil det kunne være mye

Flytte- og lagringsutgifter i forbindelse med skade

som går tapt. Det er derfor viktig å ha en god

Utgifter ved opphold utenfor hjemmet i forbindelse med skade

forsikring med høy nok forsikringssum.

Tyveri av sykkel utenfor hjemmet Uflaksskader i og utenfor hjemmet

Innboforsikringen vår dekker de vanligste

Transportskade ved flytting

skadene som brann-, natur-, vann- og

Bekjempelse av skadeinsekter, mus og rotter

tyveriskader. I tillegg dekker vi tingene dine

Skade forårsaket av dyr

i hele Norden når du tar de med deg ut av

Følgeskader ved at vann trenger inn gjennom tak og fasader

hjemmet ditt. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som

Juridisk hjelp ved forbrukerkjøp opp til 50 000 kr

privatperson.

Utvidet forsikringssum på en rekke ting og hendelser

Innbo Ekstra gir deg ekstra trygghet fordi

Pris per år

Prisen på forsikringen bestemmes av bosted og du kan velge mellom fem alternative forsikringssummer.

den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn den vanlige innboforsikringen.

Sum

kr 500 000

kr 1,5 mill.

kr 3 mill.

Sone 1

kr 1 428

kr 2 356

kr 3 359

Sone 2

kr 1 058

kr 1 658

kr 2 578

Sone 3

kr 858

kr 1 355

kr 2 113

Egenandel

Standard egenandel er kr 3 000. Innboforsikringen leveres av Tryg.

Sone 1: Oslo Sone 2: Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Asker, Bærum, Nordre Follo og Nesodden Sone 3: Resten av landet

11


Reiseforsikring – dekker reiser av inntil 90 dagers varighet! Både du og familien din er forsikret på ferie- og fritidsreiser i hele verden med inntil 90 dagers varighet. Barn er omfattet ut det året de fyller 21 år, så lenge de er folkeregistrert hos en av sine foreldre. For medlemmer gjelder forsikringen også på tjenestereise. Vær oppmerksom på at forsikringen ikke gjelder på arbeidsplassen, studiestedet eller i hjemmet. Reisen til og fra er dekket.

Forsikringen dekker blant annet: •

Reisegods uten øvre sumbegrensning.

Enkeltgjenstander inntil kr 40 000.

Avbestilling uten øvre sumbegrensning.

Reisesyke og ev. hjemtransport ved sykdom uten beløpsbegrensning.

Evakuering uten beløpsbegrensning.

Leiebil - egenandelen ved skade på feriereiser med minst en overnatting erstattes.

Husk at reiseforsikringen dekker deg på mye mer enn bare turer til utlandet. Faktisk så er du dekket fra du forlater eiendommen hjemme. Den dekker deg når du skal på hytta eller på helgetur, men også når du bare skal en tur på butikken.

Egenandel

Det er ingen egenandel ved skade på reiseforsikringen, bortsett fra kr 2 000 fra og med 2. skadetilfelle som gjelder mobiltelefon.

Pris per år

Reiseforsikring én person: kr 1 288 Reiseforsikring familie: kr 1 716 Forsikringen leveres av Tryg.

Øvrige forsikringer – inntil 27 % rabatt på skadeforsikring!

Som medlem får du fordeler gjennom Tryg Forsikring: • Inntil 27 % RABATT på individuelle skadeforsikringer som f.eks. bil, hus, hytte og båt. • Tilgang til fordelsprogrammet TRYG PLUSS fra første forsikring.

TRYG PLUSS – fordeler som skaper trygghet Som medlem av Kunstnerforeningen blir du automatisk Tryg Pluss-kunde når du kjøper en individuell skadeforsikring direkte i Tryg. Dette gir en rekke unike fordeler, som for eksempel:

12

• Tryg Bolighjelp – gratis telefontjeneste som gir deg råd og veiledning om vedlikehold, påbygg og forebygging av skader på eiendommen din. • Tryg Omsorg – tilgang til profesjonell samtalepartner ved personlig krise. • Tryg ID – hjelp ved ID-tyveri eller ved misbruk av profiler og bilder på nettet.

12


Næringsforsikringer Atelier- og kontorforsikring

Verdigjenstand

Har du eget atelier, kontorlokaler eller studio sammen med andre, bør du kjøpe vår atelier-/kontorforsikring.

Har du verdifullt kamerautstyr som du bruker i jobben din er det viktig å ha forsikring på det.

Vår kontor-/atelierforsikring dekker skader på utstyr, varer og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Du kan forsikre ditt verdifulle, elektroniske utstyr gjennom Kunstnerforsikringens verdigjenstandsforsikring.

Hvis du har eget kontorlokale og/eller atelier, dekker kontor-/ atelierforsikringen skader på utstyr, varer og løsøre som skyldes brann, vann, innbrudd og naturskade.

Forsikringen er en kaskodekning som dekker plutselig og uforutsett skade av ytre årsak på forsikret gjenstand.

Velg mellom 3 ulike forsikringssummer:

Forsikringen dekker også: • • • •

Kontoransvar Avbrudd Kriminalitetsforsikring Bygningsmessig innredning

Du kan velge mellom 4 ulike forsikringssummer: Forsikringssum

Pris

Kr 250 000

Kr 2 324

Kr 500 000

Kr 3 059

Kr 1 000 000

Kr 5 835

Kr 2 000 000

Kr 8 487

Forsikringssum

Pris

Kr 50 000

kr 2 047

Kr 100 000

kr 4 095

Kr 150 000

kr 6 142

Ta kontakt med Kunstnerforsikringen for å tegne forsikringen. Forsikringene leveres av Tryg.

Ta kontakt med Kunstnerforsikringen for å få pristilbud!

13


Yrkesskadeforsikring Kunstnerforsikringen tilbyr frivillige yrkesskadeforikring for frilansere/selvstendig næringsdrivende. Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som påføres under arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Yrkeskadedekningen vil i praksis gjelde der arbeidet til en hver tid utføres. En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger: • • • •

Løpende og fremtidige utgifter Løpende og fremtidig inntektstap Menerstatning Erstatning til etterlatte ved dødsfall

NB! Er d ua eller nsatt i e ansa har du get AS an t lovp te? Da dre er d ålag u t å yrke ss tegne fors kadeikrin g.

Pris: Prisen avhenger av yrket ditt. Ta kontakt med Kunstnerforsikringen for et pristilbud. Forsikringen leveres av Tryg.

Frivillig yrkesskadetrygd i NAV For å være omfattet av alle særytelsene ved yrkesskade bør du i tillegg til yrkesskade forsikringen kjøpe Frivillig yrkesskadetrygd gjennom NAV. Særytelsene i frivillig yrkesskadetrygd gir blant annet full dekning for utgifter til lege, tannlege, fysikalsk behandling og legemidler ved en yrkesskade eller yrkessykdom. I tillegg dekker yrkesskadetrygden arbeids- avklaringspenger ned til 30 % reduksjon av arbeidsevnen, og du kan også få uførepensjon ved uføregrad ned til 30 %. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor så får du en oversikt over alle særytelsene. Frivillig yrkesskadetrygd er aktuelt for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Dersom du er ansatt – også i eget AS – trenger du ikke kjøpe egen yrkesskadeforsikring eller frivillig yrkesskadetrygd. Men ditt AS – som arbeidsgiver – må da kjøpe yrkesskadeforsikring for ansatte. Pris: Frivillig yrkesskadetrygd koster 0,4 % av pensjonsgivende inntekt per år.

14


Sykeavbruddsforsikring Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. Kunstnerforsikringens sykeavbruddforsikring dekker opp tapet ditt så lenge du er 100 % sykemeldt. Sykeavbruddsforsikring kan benyttes til å dekke: • •

Bortfall av inntekt Faste driftsutgifter

Sykeavbruddsforsikringen er fleksibel ut fra eget behov. Du kan velge dagpengeerstatning fra kr 250 til kr 1 000 per dag. Forsikringen må tegnes innen du fyller 60 år. Du kan likevel beholde forsikringen til utgangen av det året du fyller 67 år. Utbetalingen fra sykeavbruddsforsikringen starter fra 17. sykedag og fortsetter så lenge du er 100% arbeidsufør, i inntil 365 dager. Forsikringen trer i kraft etter at helseerklæring er godkjent av selskapet. Sykeavbruddsforsikringen gjelder bare nye sykdommer. Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dagene etter at forsikringen trådte i kraft, gir ikke rett til erstatning. Utbetaling beskattes som inntekt. Det kreves helseerklæring for å kunne kjøpe forsikringen. Bestill forsikringen på www.kunstnerforsikringen.no, eller ta kontakt med Kunstnerforsikring på tlf: 23 11 33 16.

Sykepenger fra NAV – maks 6 G (kr. 638 394) Eksempel: Inntekt kr 700 000 – Sykepenger 80% av 6 G kr 510 715 = Inntektstap kr 189 285

Dagpengesats

Erstatning 365 dager

Pris

kr 250

kr 87 250

kr 4 240

Kr 500

kr 174 500

kr 8 479

Kr 750

kr 261 750

kr 12 718

kr 1 000

kr 349 000

kr 16 957

Forsikringene leveres av Tryg.

15


Kunstnerforeningens Forsikringskontor Boks 553, N-1327 LYSAKER Tlf. 23 11 33 16 forsikring@kunstnerforsikringen.no kunstnerforsikringen.no Tryg Boks 7070, N-5020 BERGEN Tlf. 55 17 26 69 tryg.no

4