Page 25

Kursus Den sociale Højskole i København

Kursus Den sociale Højskole i København

Alkoholm isbrug

Bolig- og lejelovgivning

Kursus B 3: 1.-5. februar 1982. Eksternat på Den sociale Højskole, K ø ­ benhavn. Kurset tilsigter at udvide kendskabet til alkoholmisbrug, alkoholikere og eksi­ sterende behandlingstilbud. Årsager til og konsekvenser a f alkohol­ misbrug. A kut og langsigtet alkoholist­ behandling. Eksisterende tilbud og muligheder for alkoholikere. Henvisning/koordination og samarbejde institutionerne imellem. Deltagerkreds: Socialrådgivere og andre med socialformidlende funktion, der i deres daglige arbejde møder mennesker med alkohol­ problemer. Fortrinsvis for regionen øst for Store Bælt. Praktiklærere for social­ rådgiverstuderende og arbejdsløse soci­ alrådgivere vil være sikret et antal plad­ ser. Økonomi: Der betales ikke kursusafgift, evt. rej­ seudgifter skal søges dækket af ansæt­ telsesstedet. F o r arbejdsløse socialråd­ givere refunderer højskolen rejseudgif­ ter efter gældende regler. Ansøgningsfrist: Mandag den 30. november 1981. Ansøgningsskema: Ansøgning skal finde sted på skema, som kan rekvireres ved henvendelse til Kursusafdelingen på Den sociale H ø j­ skole, København - tlf. dagi. ml. 9-12: 01- 42 46 01.

Kursus B 2 : 27., 28. og 29. januar 1982,

Kvindeproblemet i socialt arbejde Roskilde Universitetscenters institut f o r socialvidenskab afholder i tiden 16.-20. november et efteruddannelseskursus for ansatte inden for social- og sundheds­ sektoren samt ansatte i kvinderådgiv­ ninger af forskellig art. Kurset behandler hvordan »familiens krise«, kvinders arbejdsmarkedsplace­ ring og nedskæringerne i den offentlige sektor ytrer sig som sociale problemer for stadigt flere kvinder. Kursusform: eksternat, økonomi: der betales ikke kursusafgift, tilmelding: til­ meldingsblanket rekvireres hos kursus­ arrangøren, tlf. 02- 75 77 11, lokal 2039. Der henvises iøvrigt til Kursusko­ ordineringsudvalgets oversigt over kur­ ser for medarbejdere i den sociale sek­ tor, efterår 1981/forår 1982. Frist for tilmelding: 1. november. Institut for socialvidenskab Roskilde Universitetscenter Postbox 260 4000 Roskilde.

Tværfagligt

Kursus B 11: 17., 18. og 19. maj 1982.

koordinationsudvalg

Eksternater på Den sociale Højskole, København.

i Sønderjyllands Am tskom m une a f­ holder møde:

Kurserne tilsigter at sætte deltagerne i stand til at yde bedre rådgivning og vej­ ledning på området specielt med hen­ blik på lejernes rettigheder. - Lejeforhold/lejerens rettigheder om­ kring: - Indgåelse af/opsigelse og ophævelse a f lejemål. - Fastsættelse og ændring af leje og an­ dre vilkår. - Ejerlejlighedslovgivning. Husleje­ nævn. Boligretter. - Andelsboligforeninger. - Kollektiver. Deltagerkreds: Socialrådgivere og andre med socialformidlende funktion,der i deres daglige arbejde yder vejledning og rådgivning omkring bolig- og lejelov. Fortrinsvis for regionen øst for Store Bælt. Prak­ tiklærere for socialrådgiverstuderende og arbejdsløse socialrådgivere vil være sikret et antal pladser.

Emne: Læ gem iddelhåndtering (opbevaring). Instruktør: Cand.pharm . B o d il M ø lle r Christen­ sen og cand.pharm . Inge Oestenfeldt M ø ller. Sted og tid: Folkehjem , Aabenraa d. ll.n o v . kl.

20. 00. Pris: K r. 20,- incl. kaffe. Tilmelding: Ingen tilm elding. Nærmere oplysninger og tilmelding ved henvendelse til tlf.nr. 04- 62 50 50 lokal 274.

Økonom i Der betales ikke kursusafgift, evt. rej­ seudgifter skal søges dækket af ansæt­ telsesstedet. F o r arbejdsløse socialråd­ givere refunderer højskolen rejseudgif­ ter efter gældende regler.

Blokader

Ansøgningsfrist: Mandag den 23. november 1981, for begge kurser. Ansøgningsskema:

Efteruddannelseskursus

Til orientering

Ansøgning skal finde sted på skema, som kan rekvireres ved henvendelse til Kursusafdelingen på Den sociale H ø j­ skole, København tlf. dagi. ml. 9-12: 01- 42 46 01.

Blokadebnid! P å grund a f manglende over­ enskomstdækning varslede Dansk Socialrådgiverforening pr. 1. maj 1981 en lovlig bloka­ de over fo r Statens Konsulent­ virksom hed fo r psykisk udvi­ klingshæmmede. På trods a f dette søger klubpæ­ dagog Birthe Rasmussen den le­ dige blokerede stilling og får ansættelse i den fra 14.9.81. Birthe Rasmussen var a f såvel Dansk Socialrådgiverforening som Landsforeningen a f D an­ ske Klubpæ dagoger orienteret om, at stillingen var blokeret. Birthe Rasmussen skal varetage konsulentfunktioner over for det sjællandske område. Dansk Socialrådgiverforening pålægger sine medlemmer i lig ­ hed med under konflikten at undlade at samarbejde med en blokadebryder. Arbejdet må betragtes som konfliktram t. D S ’s sekretariat Lønafdelingen

25

Profile for Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Socialrådgiveren 21-1981  

Fagblad for Socialrådgivere, udgivet af Dansk Socialrådgiverforening

Profile for socialrdg