Page 1

EDO VAJNAHT

o$9-r0^

g-ffi2 po6etnica zal.razred osnovne Skole


2\ Poietnica za

1. razred osnovne Skole

Sastavio

EDO VAJNAHT

llustrirali ALEKSANDAR MARKS PAVAO STALTER

EK

t::r.'l; rur'"

I


lzdavatka radna organizaciia Dskolsk. kn,ig.( Zatreb, l,lasarykova 28

Z^ Itd^veu losiq MaliC

Urednik Zvonimir Dikllf StruEnl kons0lt.nt Nada Bandeljo Recenzenti Ano Go\er Nmo PoFovie

GrafiEko-likovnl urednik lelend Musie Pisane slova

Vjekosldr

Irciid

Korcktor Mn jdna Sah

Odobrio Rep|lbliakl komitet z. prosvietu, kulturu, fizitku tehnltku kulturu SRH br.2790/l-1981, od 14. V 1981.

SteBparski zavod )Otnlen PricK Zagreb, Savska cesta 3'l

i


NOVA KNJIGA Haid', mudraie, mali daEe, sad

vei

znadeS

prva slova

otvori

me,

-

ja sam kniiga POSVe nOVa.

Samo slu5aj,

na srce ti odmah stavljam, (ier sam posve njeZna zdravlja): umotaj me, ne bacaj me! Srce mi je

od

Sva sam puna:

papira

i

od korica do korica,

svaka me grubost dira.

evo priEa

i piesmica,

Posluiai f,â‚Ź'

raznih slika,

udovolji

mojoj i elji,

poslovica;

i

trista iuda odat 6u ti

budim o

dobri d ffi.i, prijateli i!

sa stranica!

>

Kako 6ei udovoljiti

ielji nove kniige

poietnice?


JEDNA KNJIGA POEETNICA Poietnica jednog tlaka leZala je na otvorenom Prozoru. Pojavio se mjesec. Osvijetli prozor, vidje podetnicu i tiho je upita: ti, 5to radi5 tu? - Ei, Razmi5ljam. .. tuino odgovori poietnica. - Zar i ti, tako poderana, prljava i i5arana, -moZe5 o neiemu razmi5llati? Eeeh, baS zato i razmi5ljam! Ve6 mi je dosadio -takav iivot iali se poietnica.

x to vletar - Pa Povice: Luo

Podi sa mnom! Samo ra5iri svoja krila. Ovako...

-I poietnica poletje. Kamo, nitko nije Moida je na5la boljeg druga.

> 4

Sto 6e5 iiniti da tvoja knjiga podetnica bude zadovoljna?

saz n ao.


PRVO PISMO DoSao listonoia. S vrata viEe:

lvo lv5i6! Evo pismo za tebe, mali! -Uzbucleno zgrabi lvo pismo i raskine omot, ali... Sto pi5e? Tko piSe? eita lvo po koje slovo, ali nikako da proiita sve 5to pi5e. Napisano je

pisanim slovima. 5to 6u sada? Prvo pismo, -a iaUh, ga ne mogu proiitati. Dai da ti ga ja proditam! rede mama. -Prijatelj Mirko iestita lvi rotlendan. Odgovor 6e5 napisati kada nauEiS sva pisana slova -utjeSi majka lvicu. Mnoga slova vet zna5. - vrijedno uditi pisana slova. Od tada je lvo poieo

>

Naiprije pi5i malo pisano slovo L u svoju pisanku. Zatim dovrSi ovaj reo.


zELENA

Sron

Napravili smo Skolu krai voâ‚Źniaka, Skolu zelenih claka prvaka.

U TOJ STOII SUNCE BLISTA, U TOJ 5TOII LETE LASTE, U TOJ STOII KISA PADA, U NJOJ SE UEI KAKO SE LISTA' U NJOJ SE UEI KAKO SE RASTE, U NJOJ SE UEI KAKO SE ZA NEVREMENA VLADA' U NJOJ SE UEI KAKO SE SUNCE VOLI SVE SE TO UEI U TOJ 5TOII. S ponosom gledamo redove vo6aka, 5kolu zelenih daka prvaka.

6 {6 q8 d.

&=

> Tko su zeleni tlaci Prvaci?

Uzmi svoiu Pisanku i dobro uvieibai pisati veliko pisano slovo i malo pisanq slovo t,t . Onda dovrsi ove reoove u podetnici.

U

tl 6

u

II


NASA OBITELJ

U naSoj je obitelji ja i sestrica.

otac, majka,

Tata radi u tvornici.. Ja idem u Skolu. Mama je kod kuie. Seka

je mala. Mama joj

-ni,nu-nu, -Ni - nu. ni - ni...

Pleva:

DOZTVANJE Mama zove tatu,

tata malog batu, bratac malu seku: Ej, ribice se pel<u !

-

nl-nu TW _ TV,L

x-]lT'rrh-1t -f6-frg]t/_

?\

jr'IrT"-

aflAN 7


KRAvA etrR NovlNE Krava Eita novine U carstvu hladovine. Dva ie slova Proditala,

A t,ri lista Progutala.

u-mu m)r-m)L

In/\N ._ ff'-A_tu


MALI KONJANIK Diha, diha, ietir' noge, Sve Eetiri krute! Diha, tliha, mi idemo Na daleke pute!

o, lo, lo

o

o

UU I,U

elll Pajo

i

lr KoNJte

MiSo imali koniiâ&#x201A;Źa. Posvade se

oko pitania

iiii ie konj. Pode5e ga iedan drugome otimati. Daj ga meni, moi ie! dam! Konj je moj! -Ne Dotle mati i uzme konii6a. > Tko le imao pravo? Za5to?

9


Jedna je udenica sastavila pjesmu o svojol mami:

MOJA MAMA Njene su oai blage, a ruke tako drage. Stalno me prate pogledi njeni. Ona je uviiek najdraia meni. Sastavak jednog uienika:

MOJA MAJKA Moja majka radi u tvornici. Umorna dolazi kufi, ali je ipak uvijek vesela. Radosna i vedra lica obavlja svoje poslove. Kada obolim, cijelu not bdije nada mnom. Ja mislim da joj se neâ&#x201A;Źu nikada moii oduiiti za sve ono dobro koje mi pruia.

mom0 'YT1,,A/YnC'10

-rnruTrT Tad/])^n-CI{,


GORAN UCI SAMOGLASNIKE tko to zna? A, a, a, O, o, o,- 5to je to? E, e, e, - to je sve! ti l,i,i,-dasi sada tu! U, u, u,

-

Jo5 samo

( i znamo pisati

samoglasnike sve. I

SAD JE VEC VELIKA Eto vidi5, mati mila, Sama sam se probudila, Sama sam se jude svukla, A sama se sad obukla. Je li. sad sam velika?

-rrv-V y\

ri'-'-ti t",i"-t_--.1

NARODNA POSLOVICA

f;-.2

-

U mladosti tko ne uii, kasnije se mnogo muii.

e

mT11


GLADNA LIJA Gladna lija Sumom luta. Ni5ta nije mogla uloviti. Pribliiava se zora. VeG pijetli kukuridu. Lija skupi hrabrost. Do5ulja se do prve kuâ&#x201A;Źe. Samo treba preskotiti plot i uhvatiti dobru koku. Ne zna lija 5to je Eeka u dvoriStu. Nanju5i je vjeran pas iuvar. Samo Sto je lija skoiila, zalaje pas iz svega glasa. Probudi sve iivo. Maika podne mijaukati, konj rzati, koka kokodakati, krava mukati, a svinja roktati. Probudi se i Jelena: Kakva je to straina buka i

-

uzbu na?

Pogleda kroz prozor. Pas Garo

-

juri liju u Sumu:

Vau, vau, vau!

Vou

_ VO U

\t"-- \rcuL 12

t'/ofrr-n-- ?10,t/r

J


IVO

Mali lvo svakome govori: To je moj konji6! - To je moj medo! - To je moja lopta! - To je moja beba! - To su moje igraEke!

U

VRTICU

- Sve ie moje! -Sjedro je tako lvo sam, bez druga. Bilo mu je dosadno i tuZno.

Druga djeca su se veselo igrala. Svi su pjevali i kolo igrali. Bilo im je lijepo drug do druga.

-

>

:

Zaito ie lvi bilo dosadno i tuino? Koji su tvoii dobri prijatelji?

Jr*'rr^6. 13


VJETAR

Vietre, vjetre, zar ne znai nikakvu drugu pjesmu osim: huuu... Vjetre, vjetre, dosta zaviianja! Grane se svijaju; znamo da si tu. Vjetar: Huuu, huuu, huuu...

ZAGONETKA NE VIDIS ME, AL' SAM JAK, DIZEM REDOM SVE L ZRAK.

Hu-hu 11-

-f"t Hrvoie huEe u

ru ke:


DJECA

IZ HUMA

Drugarica kaie uEenicima: Danas 6emo nauEiti liiepo pisati ,ime naSega sela. -Hrvoje ie napisao na ploiu ovako: fiwm. javi se Dubravka. lme Dobro ie, dobro! -sela pi5emo velikim poietnim slovom. Tako ie Dubravka! Ali ipak ne5to nije u redu. -Javi se Boro da ispravi. lzadi, Boro, i ispravi, ali nemoj niSta brisati. -Boro sasvim lako od tiskanog slova H napravi pisano. Sada je drugarica pokazala kako se

redom piSe i

kako se spaja. Svi su liiepo pisali ime svoiega sela.

15


a Kao da lako gleda na sve netko se smije: He, he, he, he -he, he, he, he he, he, he, he.

SMIJEH NIJE GRIJEH

Nikad ni5ta u iivotr" tako lijepo nije kao kad se netko toplo i od srca smije.

euo

sam

Valjda se sreta i dobra sva

tla

kao i ti, netko se smrle:

Hi, hi, hi, -hi, hi, hi, hi hi, hi, hi, hi.

kriju u smijehu: Ha, ha, ha, ha ha, ha, ha, ha ha, ha, ha, ha...

hi

Nikada niie smijeh bio zlo. Netko se smiie:

)

q - Ho, ho, ho, ho ho, ho, ho, ho

=C ho, ho, ho, ho. \)

-1

\e

I

dla

(1

.IIY

t)

I,

--(

I

,,/\

L

7

A

I

|

-.r

t'J-;^r.,,

ft^;-,

I

3t ct, (oL" Krc

I


VODIE Lela moli djeda: Pridaj nam priiu o partizanima. - Evo, sluSajte priiu o malom vodiiu reie died. -. vrata - Usred tamne no6i pokuca partizan na -osamljene kute. Odazva se ienski glas. zalutali smo. kaie partizan Drugarice - lma li koii muSkarac? -Treba nam vodiE. Nema. Sama sam s troie djece. - lma! Evo mene javi se tanan glas djeiaka. - staze i ne boiim se mraka. - Dobro poznam sve -Tako ie mali lvo postao partizanski vodii.

l^nn \J \r \, t't

F^.

|

\

l?,(,e

Lelo

tile

a1 !

-l w-d" Clet& tJlV1 I rL].,L,A n \fO<./L n:1Y\ '''-, L. JNs \rob ,rra,lt, f-p,/^,

J,r,.o-\d\

*A/n*,

17


Kok-kok!

Ko-ko-daa!

Majko, evo i"j."!

Moioj Jeli jedno jaje.

0

JOJ

C

k*lt J. io

W

'18

J

0

tl

d

JI

1

i

i

.J )"t t_ J x I

U

Jaje!

Volim kuhano jaje.


I

HRAST

Jesen do5la

Hrast se jeli

i

JELA

mraz

tuiit

Pao.

stao:

Tvoje grane jo5 zelene. -Moie liSâ&#x201A;Źe iuti, vene! Jela Sapnu: Brate, 5uti i ogrni plaSt svoj Zuti.

hnorn hutaga

Zima do5la i snijeg pao. Hrast potiho zaplakao.

Miruj, hraste! Kad prispiju prve laste,

Jela 5anu:

N^

zemljica 6e plaf tvoj Euti, li56em 6e te odjenuti!

ktq

fu!-q

\ll

d

-+ \,

WlnnM,z

19


PRIPREME

ZA PUT NA

MJESEC

PriEali su maloj Ani

da te skoro doti dani kad â&#x201A;Źe moii u raketi iak na Miesec da poleti.

Otad Ana stalno snuie da na Mjesec otputuie, pa ni Easak mira nema, Eitav dan se za put sPrema.

Ano "v?1-d 20 "14114 iz[n

cr,'m,d{,u$a1t4\'


ZETJA

Nije Ana sama koja snuje da na Mjesec otputuje. Zelia ie to mnoge djece, male i velike. Milan veâ&#x201A;Ź ima raketu, pravu djeiju raketu. Svojom raketom Milan je obletio mnogo zvijezda. I sada raketa zuji na Milanova usta: zzzz ... Sigur.no se sprema da opet poleti daleko u svemir.

Milon


SLIKA MOJOJ MAMI

Biserka razmi5lia: Majci bih trebala dati -nailjepii poklon. Da neSto kupim, nemam novaca. Moia mama bi se naiviSe obradovala da joj poklonim neSto Sto bih sama napravila. Aha, znam, znam Sto 6u naPraviti! Naslikat â&#x201A;Źu nailiepSim boiama veliku s liku. Na nioi 6e biti mnoSo zelene trave, mirisnog cviie6a i Sarenih leptira, raspjevanih ptica i veselo kolo diece. Bit (e sve vedro, nebo Plavo i veliko Sunce, iuto kao Plamen. Raduje se Biserka svoioi zamiSlienoi slici. Kako je zamislila, tako ie i naslikala.

Taimiri

i predoii

sliku koju ie zamislila Biserka.

Kakva ie to slika? Kakvu bi ti sliku naslikao svoloi maici? Biserka

22

jb na slici

napisala:

r-n OyfnA,


MOJA SEKA NENA Moja seka Nena joi je mala. Uvijek rado 5ara. Sara po zidovima, podu i knjigama. Voli Sarati zelenom olovkom. Tada kaie Nena da crta travu. I kravu kako pase travu. Tako nam veli seka Nena. A sve je to samo puno raznih 5ara. Takva je, eto, moja seka mala.

N.no *Psrry,'#)*qw", vott J\LruL.

J\U/Y\,g

)2

maln.

NJ\ vv ^Lu,w" Sq4lalt '

y'

ry\!t)/--d,J

q

23


KONJ SOKO Mali Janko obilazi konia. Srce mu poigrava od radosti. Poskakuje kao da iaie: Diha! Diha! Konj se zove Soko. Velik ie, jak i lijep. Krupnim i bistrim oEima siieva na sve strane

kao ptica soko. Brz je, brii od svih drugih konia. Koko! Koko! Mali Janko umiesto Soko viEe: reti Soko. znao Nije I tako je koni Soko ostao Koko.

Koko

Xn.{.D 74

f pl't

\,4h'&-.


POZDRAV stubi5te. Naiednom se niz stubi5te, pored mene, sjuri iedan dieEak. Osvrnuo sam se i ugledao Kiku. Bilo mi ie dudno: proSao'ie, a nije me pozdravio. To on nikada nije uEinio. Kad sam stitao izmetlu drugog itreteg kata, zastao sam. netko se polako i oprezno Osluinuo sam - Bio je Kiko. peo uz stubi5te. Dobar dan! iavio se on kao i uvijek. - lll7vs, Kiko! odgovorio sam mu. -Htio sam joS ne5to- re6i, ali sam u5utio. Kiko ode dalie, na tredi kat, toboZe nekim poslom. A znao sam on stanuie na drugom katu. lSao sam polako uz

-

> >

Za5to se Kiko vratio? Kako ti pozdravliai svoie susiede?

K",e-

^rth,o"ts[,a: +

nl ,ooro n |

luLro

'l

LJobor don nt Uobro vece I

.,

I

25


ZAGONETKA Crno ruho

ima,

repom rado klima, u gaju skakuta, frula mu ie iuta. VESELJAK

ZAGONETKA

Ja sam ptica crna

Citai li me pravo,

a Zut mi ie nos, svako dijete znade da se zovem kos.

Ja sam pi6e zdravo;

Citai li me straga, Ptica sam

ti

kos

hn1 Veliko pisano slovo S

piSe se isto

tako kao tiskano slovo.

S;/rrrn' l/m,o. 5 /rto". r,W. Svru J.mn" J,ot.rAu.

*

\fo$"

aa-&".

draga.


Snm

o St5mtSu

Dva su mi5a jela sir. Najednom ugledaju

kako leti 5i5mi5. Prvi mi5: Gle onog na5eg rotlaka! -Nataknuo na letla nekakva staromodna krila Pa sada leti.

Drugi mi5: Otkad ima ta krila,

-iako je uobraien.

Tvrdi da ie aviiatiEar...

>

Kakav je stsmtsf TKO ZNA PISATI VELIKO

lnro

>

Ce PISATI VELIKO

Reci koja

je

I

I

a MALO SLOVO \) MALO SLOVO

.J

)4

razlika.

S

S

l q Uiwni,a't*. t;""r,; b'v. *wAx. S41r:'

27


VUK Odveli NataSu u zooloiki vrt. NataSa ga ie odmah prepoznala. Evo vuka! - Crvenkapu? Vuk Suti' - ZaSto si poieo - Sto si dirao tri praseta? -Vuk podvi rep. - sivi vufe! - Neka, onda sjedi u kavezu, -rekla je Nataia. Vuk okrene glavu na drugu stranu. ZnaEi, stidi se. ZnaEi, nikad viSe nete diniti takve stvari.

>

lspripovijedai 5to se dogodilo Crvenkapi' Proditaj priiu o tri Praseta.

EE

28


PTICA

Zlatko dobio pticu. Zivjela je zatvorena u krletki. Bila je Zalosna. Nije pjevala. Oooo, sine, pusti jadnu pticu! - Ona hote van. Zeli slobodu veli majka. -Tlatko pusti pticu: Leti, ptico moia, odleti u slobodu! -Ptica je poletjela visoko u nebo. Zlatko je dugo sluSao njezin veseo pjev.

nn

29


POZNAM TE

Uhvatili smo se u kolo. Ranko ie u sredini. lma povezane oti. Kolo se okrete sad na jednu, sad na drugu stranu. poviie Ranko. Dosta! -Kolo se zaustavi. Svi uSutiesmo da ne bi Ranko prepoznao koga po glasu. Uputi se Ranko igraiima. Dohvatio je jednoga. Dira ga rukama po glavi, po odijelu, po cipelama. poviEe i skine PoYez. Poznam te! Kre5o! - hlaiama i dokolienicama. -Prepoznao ga po kratkim Zatim smo svezali oii Kre5i. Kre5imir nije mogao prepoznati Uro5a. Uh, 5to smo se smiiali!

>

lgraite

i vi ovu igru.

Ronko R.nr./Rfr

30


BROJALICA

KRIZALJ KA

En, den, dine, savaraka tine, savaraka

L V

tika, taka

elem, belem, buf, trif, traf, truf!

> >

e

Kada se tako broji?

Tko imiri

ili

P

A N

P

A

U

A

N

K

ital slileva

K

i

nadesno

i odozgo dolje. )ro Pflmleculest x.

lovi?

REBUS

lli

Sto

to pi5e?

DuD

jednostavno DUD.

POSLOVICA

Tko pita, ne skita.

>

zna5, pitai onoga tko zna -reklaStojene drugarica nastavn ica.

31


Dd

D

Dotk o DJEDOVA RADOST Darko ima dieda u gradu Daruvaru. Darkova maika mu je pisala pismo. Na kraiu pisma Darko je pripisao:

DRAGI DJEDE I

VOLI TE TVOJ

UNUK

DARKO Djed je blistao od srede kada ie otvorio pismo. Odmah je sieo i pisao odgovor' Darko je primio djedovo pismo. Bio ie uzbutlen. Died ie pisao pisanim slovima. Darko ie to teiko ditao. Neka slova nije znao. Tata mu ie pomogao da proEita pismo. Darko ie sada poiurio da nauii pisati sva slova. Tata, kako se pi5e veliko slovo D i malo slovo d. -Otac pogleda u poEetnicu. Veliko slovo D i malo slovo d piSu se iednim -potezom, bez dizania ruke i olovke pokazivao ie otac. Darko ie brzo nauEio liiepo pisati.

32


DADO Na crtanci prvai Dado bojicama 5ara rado.

Sjaji sunce nasred neba, nekud lete dva galeba.

Poslije Skole juter pravo

Nastavnik ga

naslikao more plavo.

jutros hvali: Postao si -slikar mali.

Jedrilice

Za sliiice

po njem plove

divne tvoie na dar primi nove boje.

iribari ribe love.

D4A.g

r<:A,.o' xXAAn"

.rn

srt,.

33


DUGME Pred poEetak sata diedaci su iurili jedan drugoga i rvali se. U toi guivi Draiku ie otpalo dugme s kaputa' Sutradan ie dugme oPet bilo priSiveno. Torica je povikala: Oho! Biielim koncem priSio dugme na plavi kaput! -U udionicu utle nastavnica. Pogledajte, drugarice, DraSko je priSio dugme -biiefim koncem! reie Zorica. Dra5ko se stade oPravdavati: Drugarice, moia mama ie na Poslu, -a baka slabo vidi Pa sam morao sam pri5iti dugme' A u kuti smo imali samo biielog konca. Nastavnica samo pogleda Zoricu. Onda izvadi iz svoie torbice iglu s crnim koncem' rede. I zaista bilo ie' Sve 6e biti kako treba

-

-

V"a;A,*

Sn

RAd"o'tA-l, w f\ n -(, wwlan/n. \rr<,ry Itra)tkls )2, I

34


IGRA PISANJA Tomo je i5ao u drugi, Tanana u prvi razred. Tanana je izvrsno titala. S pisanjem je imala muke. Tomo je izmislio zgodnu igru. Tanana! kaie Tomo. -Ja 6u re6i jedno ime. Pisat iemo samo poietno slovo. Tomo je rekao prvo ime: Ranko. Nije dobro, Tanana. Mora biti veliko slovo, a ne -malo savjetuje Tomo. Zaito? iudi se Tanana. - Ranko je - ime djeiaka, a imena se piSu -velikim podetnim slovom obja5njava Tomo. - Kata, Anre i Tomo. Zatim je slijedilo ime Josip, Tanana je napisala veliko tiskano slovo T.

Nije znala pisano. Sada je Tomo nauEio Tananu pisati veliko slovo T

i

malo slovo t.

Tomo T ]_T ,'r'1J.VfTLg Jg'ft1'U tl

L

Juwivw wi/ya. t y. Ta'*wr

Tofn rt

L-

nL

r

UT'<RI,O'Y1/Y-

TysAl,av o-rz. 35


HVALA TI,

IME DRUGA TITA Pjesmom se to ime 5iri i u svakom srcu plamti. Neka se pamti!

Neka ga grgolie rijeke, neka ga njiSu Zita, neka sa suncem siia besmrtno ime TITA.

\lr 36

rrr,nerm r"

Hvala

Ti, druZe Tito,

5to si se neumornq borio da viSe ne bude rata, Sto nisi dao da ostanem bez roditelja, bez sestre ili brata kao moj tata.

T ht l.c^l,c,.,Trlul


TATINE RUKE x \-vrsu Prstl moga tate

buiilicom snaino rade. a kod ku6e nJezno, njezno

moju meku kosu glade. Roditeljsku ljubav titam na tatinom tvrdom dlanu: Ova ruka -za te radi i spremna je za obranu.

y, rtub, Jv\-n tnln roA,t w Ta,t^/',l

)t r.dAnr r A fu +N% +nfn? An -'-

tr

StD

sn

r<:A,t? 37


NAJBOLJE PERO Janko tvrdi da ie niegovo Pero naibolie metlu svim perima. Katica se hvali da ie 1l-aibolje pero njezino zlatno naliv-Pero. Ja misf im da naibolie !ffo-Ima onai tko umiie nailieple--i-naibolie pisati.

> eile pero naibolie Piiel

Pp frl -Yp

P-4

J\i.'^l" r^'u1 9oN'{Ll

9^4rr* fL 'ftn;s P,/vm's. Rr;A,u lA-r/n * *eo{u* JV\.X M/fa/vYv/R" ,rw f^,th*-/",-.X^A-I* w vhch?

Itt+

rn*.

\HL fLt^rc+a_r, -funnn' 38

^s


IGRA RIJEEI lzgubila guska u dvori5tu pero. \ Sretne Zuiu pa ga pita: li moida, Zuio, gdje je pero? - Zna! Nema ovdje Pere. Pero ruke pere. - Ti si glupi pas! Ne treba mi djedak Pero, -vet moje bijelo pero. Sretne macu: Reci mi, maco, tako ti miSjeg repa, -jesi li gdje vidjela pero? Pero ima pero, ali nije kao tvoje bijelo. -Kapu ima i znam dobro o zove naliv-pero.

Oh, kako

s

-pernatu puy{nu.

6-dna

jadh

-

se

KakoT4a nadem pero kad pero nije Pero, -a niieTfii Perino pero.

-t-<-

\'\

S

J^r ,u'vm.o"

r\

.\ -flns (

Th,elmn ft/rry? 39


BRODOLOMAC Dunu vjetar s iedne,

,/

Pa sa druge Strane, Otpuhnuo mrava

U potok sa Grane.

Sretom

I

iivot

goli

SaEuvao

Mrav,

Od vrbovog lista NaEinio Splav.

... I sad plovi, plovi Nek je iiv

I

zdrav!

Moida 6e doplovit

eak na Jadran Plav. . . !

I

lYDd/wm'gl'g. 40


'--Z'-'-\.-'-

U

-

LIVADI

GOGA, GDJE SI BILA?

U LIVADI SAM BILA

-PA MI SEVA SPLELA

VIJENAC OKO EELA.

VIDIO ME ZEKO

I

ZADIVLJEN REKO: OHO. TI SI SADA KRALJICA LIVADA!

Gogo

N

clqe

41


OGLAS

Juier poslije

podne izgubio se pas Grom.

Ako ga negdje vidite, poSaljite ga kuti. Kaiite mu da ga deka Zeljko. Zeliko sam ja. Ne poznajete Groma? Lako 6ete ga prepoznati. Velik je, glasno laie i rado maie repom. Jo5 radije jede meso. Voli i kosti, i kolaEe, i mlijeko i sve druge dobre stvari. Voli ih toliko da bi zbog njih oti5ao na krai svijeta. Ja se bojim da je i jufer oti5ao nekamo gdie ima mnogo dobre hrane koju voli. Kad se najede, veselo laje. Bai kao sada. Sto? Grom laje? Ako se izgubio, ne moie lajati. Ako laje, nije se izgubio!

>

ProEitaite oglas, a Groma ne morate tra;iti.

\rrah,ci

tno gn

\NAL'YW

lr Vro"rr? W W Vrqrw 4'o

L


B^lrc- L B,ol,)s UEenici ulaze u uiionicu. Zastanu pred ploEom. Zaitor. Gle, ne5to piSe! eitaju: v

E BRIS

To ie napisala drr)8 arica. Nasred ploie je slika jedne djevoiiice i jedno I djeEaka. lspod slike piSe ime djevoidice i ime di eEaka. lzmetlu imena napisana slova.

ffi ffi

Bibo

su

Bobo

BoLa

Drugarica ie crvenom boiom napisala nova pisana slova. UEenici su se takmiEili tko 6e napisati ljep5e.

.n A^n-).

tl)

v{\1}1_Y

0

\1, trrv: 43


KAD PORASTE... MALA BRANA STALNO SANJA DUGA, DUGA PUTOVANJA...

snon r45e

\yY

VITAK PRUT,

NA DALEKT rneee pur...

ALI

DIJETE KAD PORASTE,

pResrrCt Ce

ttrRe LAsrE...

M,A,fw atAts.Uasffinfiau) Dopuni reEenice ovim izostavlienim riiedima:

&4rfu ,

44

^jilaA,

h).brc,,

Uraf

.


BORO NA STRAZI Partizani su branili selo od nepriiatelja. Na niivama su sazreli kukuruzi. Trebalo ih ie neprimietno

obrati i spremiti daleko od neprijatelja. Pioniri su dobili

zadatak da budu pomagaii. Spustila se no6. Berba je poiela. Pioniri su napunili svoie torbe i ko5are klipovima kukuruza i nosili u Sumu. Partizani su drZali straiu. Medu niima bio ie hrabri pionir Boro. lmao ie 14 godina i nosio pravu pu5ku. Kada je berba kukuruza zavriila, svi su se povlaEili u brda. lza njih opali pu5ka. Pomislili su da nailazi neprijateli. Ali ne! Bio je to Boro. lspalio ie metak prema neprijatelju. Neka znaiu oni tamo da smo gotovi rekao je -Boro.

-

45


BODLJIKAVO KLUPKO Spustio se prvi sumrak. Tata

Zoran

i

sin Zarko vrataju se kuti. Zaiuju u grmu neko 5uSkanje. Stanu da vide tko to 5u5ka. Prislu5kuju. Polako se pribliie. Vidje5e nekakvu

bodljikavu loptu. lma glavu sa 5iljatom nju5kom. Tijelo mu pokrivaju o5tre bodljike. Krede se na ietiri noiice. f ma i repii. Zarko je dotakne, a ona se brzo sklupta u bodljikavo klupko. Zarko je saznao od tate da ta iivotinja rado lovi i jede kukce, gujavice, zmije.i Zabe. Ona je korisna iivotinja kaZe tata. -Zato su je pustili u gusto grmlje na rubu Sume. I danas tamo sretno i lijepo Zivi.

>

Koja ie

to

bodljikava iivotinja?

TzZt

lzZz

Z-r'*rt 46


ztR PRIEAO MI ZIR NA HRASTU: VIDIO SAM JUEER LASTU, PA MI KAZE: DOBAR DAN! 5ro Nr IDES MALo vAN? A JA KAZEM LASTI: zASTo TAKO STOJIS S MIROM? POIGRAJ SE SA LEPTIROM.

MOGAO BIH PASTI! DRUGA BI STVAR BILA

DA IMADEM KRILA! AL' U ZIRA PRAVA IMA SAMO GLAVA. ZAR NE ZNAJU LASTE DA MI PAMET RASTE? VEE MI SEZE GLAVA

eRr oo

'"{ |

L\,

NEBA PLAVA!

t{l il \

7n^4* J" \)a z^/ra )2

ll.

.ff"rrr*

AnAl.'r

?/rn&..

fi

I

'47


ttl

CCC W I

Zl/C/t

,-

f .

CrL

Da$lt uL af,^,g,(/"?

Cvm^* a^L )z

48

dn'4rfr,U?


JrDan"twn ,,niten Nafjutila se napisana ffiaiAn 5to na njoj ima samo jedna kvaika, dok na malom napisanom drltl ima toika i jo5 ima kvaika. JoS je viSe maika zato ljuta 5to ne moZe mi5a da proguta...

An

fv"adn,a ilvknA

mu Wrrnr ru

JLnilcn

^ndn?

^W^t^"

49


DOSJETLJIVA MACA

Zaito je ova maca dosietliiva? eemu iol sve sluii kiiobran? Kako le napravila

TRI SLIKE ll

lt

0

-

jed rilicu?

TRI REEENICE

Jv\'arA" n[c.\n P'o'q (wantL'lfi/o'Yf\.4/r". r^ n n , o.l- o -.L "no-\A/Yw. JV\nr'a w h)ja'd^L kiAa<vra/n'a c^La" ,AA,.orc,o. n*tp pA k ttot>.atnorw

50


LJILJANA Ki5a pada od jutra do mraka. Ljiljana tuino gleda u park.

Kroz prozor vidi vlaine ljuljatke i klackalice. Na stazama je poZutielo li56e. Neprestano opada. Baka gleda unuku i upita: Zaito stalno stoii5 kraj prozora? - Te5ko mi je, bako. - Sto ti je teSko? - Ki5a mi ne da napolie. -I Ljiljana opet priljubi svoje usnice i nosi( na prozorsko staklo o koje izvana udara ki5a. . .

//.

51


LJUBICA

I ZADACA

Drugarica je zadala uienicima da napiSu sastavak Moia obiteli. Mala obitelj! uzdahne Liubica. - Mala obitelj i- mala zadaia! -Ljubica je pisala:

Jlrnla o{rrfil+

9nla&nnl

rYvalann.kfn ,m,ama

Tofn'ml 7ni,fn" ?na^L.1F "r* T4fn cmntm,a ,"*L,Ab &,ain '

u

jn

lAt/rrL

. t-. n 0.0 L W rLekrOlJR'U T'?r-!,/TUrA'

,r."<:,le

ndnnrc*"

*!tW

a xrotratr,

7-,al,oy,, ftnqfnL' rt,a )o-l;.J WALa y. Vi,>ala v o$&l* J\C"{"" 1^ )t d.n, mAIn-]

"",%%

52


NJEGOVANOVE

I OGNJENOVE SLIKE

Njegovan naslika pasju ku6icu. lz nje je virila neka iudna nju5ka. Pogledaj, Ognjene, mojega vuijaka! -Nje.govan. Kao da je iiv. Samo Sto -.kaZe ne zalaje. Sto se hvaliS! lzgleda kao svinjska nju5ka -naruga se Ognjen. Tko je jo5 vidio svinjuu pasjoj kutici. Pogledaj ti mojega konja vranca. lh, pa to ti je pas, a ne konl! Vidi5 da ima -pasju nju5ku. lma pasji rep i noge. Tako su se prijatelji prepirali. A obje slike su zanimljive i lijepe.

egovo

n

lrCy4awru A,n"lt

"

5X^,etu

d^A"e

-

1ft'o../f|tn. 53


POGODI

-

-

pita Njegovan Ogniena: Sto je to? Boja mu je crvena' benzinom se poii, kopita mu gumena, bida se ne boji. Srcem snaino tuie,

pet plugova vuEe. pita Ognien Njegovana: Sto je to?

-

Bez uglia i drva on pede i kuha; pali ga bez muke laki pokret ruke.


Cr"r-rr.rt* balro.r"

fr n f''r,'.a'rnftar,,L.Prr\rtza^o'Sz za hd c/Y\|unL1C JVod,, & d^r..'*'s E \4rIA* J, *n'L o{rrnu gn.J,l\ali & "tfur"^

WAt"

.

y. uA;o k^A- if,.ir,,.i,-

\nV*f

da,u.

L

r<*a,e',ffif

^to#'.E<X

,rz,o;Xn

v*tryoa.!,t t

w

?a+i/"ra!r, znr'tm4.r'j.a.Le'',,#

'4ilq*ffi

y,'vzn;,IaS ' C4^tu R l" pqLdnin k;'" f

bcf

W

U

rs,kl,a,,,J{e. rYwW

q,,,no,ll!'

u."-korza,[.a-St

d^nL@

W

ZI^NJ'

br',fi

*ffiW

f'fl"d*.,:W *

d.ol*,

b!nL-h/na1..." S.oLn-tl.n

ZN,

-,,knA^ ]r 54rW:S 'L

ffi it-d^j/ " 4m[# '^"frA^W TaA-'n A4rAn lL Wo A,LrL f,rr.rt-# od,.Ut#Ie

U,u,t^An' y,Lor blln. >

PrepriEaj

tu

priEu

55


TELEFON GLE, STALA

JE

-MALA PTICA

USRED SJAJNIH.

TANKIH ZICA TU NA STUPU ISPRED KUCE.

UZMI, MAMA, SLUSALICU, DA SLUSAMO MALU PTICU

SrR

cvnruer...

T. t.

rI

rP

w Ul4."Uh,lonura, Jlnlq hnln,T..rrnl Ar4"fTl^+ Ldrr<nYA4dr^nr u Wn s illArtL ctriatn* W 56

|


DODI, DJEDE, DA

MI

PRICAS!

Marko ie udio pisati slova. Do5ao je do kraja. Ostalo mu je jo5 samo D d i Di. di.

kaZe Marko. To je najlak5e! -Pogledao ie u poietnicu i pisao.

Bio je sretan. Odmah je pisao djedu pismo.

57


LAKU NOC Laku no6 velikim slovima i slovima malim, tatinoj luli

i kuli u pijesku, laku

noâ&#x201A;Ź

budilici

i

ptici na slici,

laku not jabuci na stolu

i

C,aAlt rue4,

hA"L

r*c yt*m,a!

naliv-peru,

laku noâ&#x201A;Ź jednoj maloj

u

neboderu,

laku not novim cipelama i maminim oiima, laku noi svima! U ovim

redenicama

Poredaj

ih

Jdno-

pravilno

It

rr"

A" .i;.,*

58

je

pobrkan red rijeii.

i napi5i.


MAJEINO PISMO Po5tar je donio Tonki pismo. Privinula je pismo na grudi. OtrEala je bakici.

Tko

ti

piSe?

upita

baka.

- Mama mi piSe.- Zaito ne proEita5 pismo? -uznemirila se bakica. -

ttv

tt c.g/nJ-crL

Ten*n,hnta;;"t J\t\,a/r.th;r tW13 UoOO

7-.,o"X,r<!r

eita;! Sto Eeka5?

-Tonka se bojala da neâ&#x201A;Źe znati. Stampane rijeti iitala je glatko. I svoje zadaie je znala proiitati. Ali tudi rukopis to je neSto drugo. ProEitala je prve rijeii. Porasla joi hrabrost. l5lo je. Podrhtavao joj glas. Ponekad bi se zaustavila kao pred plotom koji mora preskoEiti. PreskoEila ga je.

Tonki je proEitano pismo palo u krilo. Kapi su joj znoja orosile Eelo. Odahnula je. Niie bilo tako teSko kao 5to se bojala. Od radosti suze su joj zasjale u oiima.

59


JEDNOSTAVNO

_

STARICA

lSli su ulicom djeiak i dievoiEica. lspred njih je i5la starica. Bilo je veoma klizavo. Starica se okliznula i pala. uzviknuo je dietak. PridrZi mi kniige! -Dao je dievoidici svoiu- torbu i potriao da pomogne starici. Kad se vratio, dievojiica ga uPita:

-

To je tvoia Ne!

-

60

odgovori dieEak'

Mama?

Ne!

Onda tetka? lli poznanica? Ma ne! To ie iednostavno

DXlf'ak

,

baka?

ry"nwtta

-

starica!

WYU^.,&'a o4r4lan 4,

-Knb,sI*'vz^r,J.;,a/\mA

^r*f

ewbo^'W?


TRâ&#x201A;Ź(M}'IA

PocoDl 5ro le

ro

z,

Majka polalje Gorana u trgovinu. Usput sretne Goran prijatelja Zelika. Sto 6e5, Gorane, kupiti? -upita Zeljko. Opisat 6u ti to Sto 6u kupiti. -Ti pogodi 5to je to: Moie biti razliiite veliEine i oblika. Ugodno miri5e. Liiepe ie boje. Potreban je svaki dan vi5e puta. I ti ga upotrebljava5. Druguje s vodom, toplom ili hladnom. Pjeni se. Sto ga viSe upotrebljava5, postaje sve manji i tanji. Velik je prijatelj zdravlja i ljepote. Hajde, sada, Zeljko, pogodi Sto 6u kupiti.

>

Taito ie ta stvar velik prijatelj Sto je Zellko u pitaof Sto je Goran odgovorio?

zdravlja?

Zamisli ti jednu stvar. Opi5i le prijatelju. Neka pogod i 5to si zam islio.

61


VELIKI BALON Zoran s..nnja kako se vozi u velikom balonu. Leti iznad velikih livada, plavih iezera i mora. Najednom se pojavi veliki orao. Spusti se na balon da se malo odmori. Zoran ga otiera. Orao se naljuti i oStrim kljunom probiie tanku gumu balona. 7plan se strmoglavi na zemlju i probudi.

(

".> .-\4Pailjivo iitai priiu Veliki balon. Zatim piSi odgovore na ova pitanja?

Jz^,oA aqn )2 Uhn' 6a'ln tu? z.Z,aivtd u Go 54wh,a- ra bsl'o-ru? 3.7'o;ln' aL o-'r-c.'c- rdpfre nn"T.mstna? 4. Xn &b 54. ut-o-ry o.*tno Z^'r-rr"*Z s. K,c.d"a u. Z,o'ratn' rvroltufu'e? 1

.

Svaki odgovor neka bude jedna reienica. Ako si ispravno odgovorio, dobar si iitai.

62

C


ABECEDA


SADRZAJ (Zyjezdico uz noslov oznoZovo pjesmu)

*

-

Vidojo Podgoreco Prvo pismo (iz poietnice Noi put), ^- Zelena Skola Gtigor Vitez, U I f?

4 i

-

Naia obitelj, n * Dozivanie (iz Poietnice, 1947) [y Krava aita novine - G.rgor vrtez, m * Mafi konianik Jovon lovottovil Zmoi (odlomak), o

x

* *

*

Stjepdn Jdkievdc Nova kniiga prema tekstu Jedna kniiSa poietnica

Ciji ie koniit - (12 Poietnice, 19471 sostovok uieniae, e Moia mama sdstdvok udeniko Moia maika Goran uii samoglasnike V. Obrenovit Deliboiii, -e Jovon Jovonovii Sad je vec velikd Zmoj (odlbmak) Narodna poslovica Gladna lija, V v

r

lvo u vrtiau,

y. Lv,tdn.5 -s

r!lca.9

*

Jokov Toic,

7 8

't0 't0 11

ll 1'l 12 14 14 15

16 17

*

20 21

29 30

Broialica (iz Poletorco); Krilalika; Rebusi Poslovica Djedova radost, D d

31

BibaiBobo,Bb

- Li Mikiio,

37 38 39

40 41

42 43 44 45 46 47 48

Yesele sveske)

'.*.,Napisana rnaaka - Gtigor Vitez; Zagonetka (maika) Dosjetliiva maca (iz yesele sveske) Tri slike tri retenice - prema Liiliana tekstu Arekse ti

49

51

Liubica i zadaaa Moje Popovi( Niegovanove i Ognlenove slike, Nj ni Teiil (trak!or); Pogodi - /r4omtilo Stevo Pupavac (Stedniak) Crveni balon (iz potetnice Ndl put). Tefefon Gvido fottolio, F I Dodi, diede, da mi priaai! D al, Di dt Tito BiloPovlovii Laku noi Maiiino pismo Fronce Bevk prema lekstu

* *

*

28

Stdnko Rokito Tatine ruke - preveo s poliskog Najbolie pero V, Cvitan, P p lgra riieii (iz Smibo) Stonislov Femenii Brodolomac Gtigot vitez, G E U livadi Oglas rVi/ivoj /r4dtosec (skraieno)

,-,

22 24

36

ueeniko

Cvejo lovonovii Kad poraste Boro na straii - Bodljikavo klupko, Z 2,2 i Grigor Yitez l1 2ir Mudri zeiiii, c c, C t, e t 1iz

19

Poznam te

64

]

't8

27 E

*

*

13

I

Yesno Porun, H h Vietar - (vjetar) *. Zagonetka . Djeca iz Huma *'smiieh nije grijeh Rotko Zvrko Ndi (iz potetnice Vodii Pu4, L I Jale, J j * Hrast i iefa Vesno Porun * Pripreme za-Put na Miesec Rdtko Zvrko, A Zelia, M Slika moioi mami Moia seka Nena, N Koni Soko, K k Avdon Hozie (skraieno) Pozdrav * Zagonetka E. V.; Veseliak Zlotko Slolior: ZaSonetka (iz poielnice Noi Put), S s Sala o iiimiSu Preveo s taliianskog

Vuk

6 7

* *

lvo Mlikoto 33 Dado Miljenko Rotkovii (skrateno) 34 Dugme 35 lgra pisania, T ! Kovozevii 36 Mitoslov fme druga fi'a Hvala Ti,- sdstdvdk udenikd

(skraieno).. Jednostavno -; starica - V. Osejevo Pogodi ito ie to Miljenko Ratkovit Veliki balon Abeceda

52

54 56 58 59 60 61

62 63

Tekstove uz koie nije naveden pisac ili izvor napisao ie sastavliai poietnice Edo ydjndht.


t :

-.

ir.

,

ls N 86.t.00654-7

Sxoi-sxl rNJtcl - zlohea

Dobro jutro 2