Online privacyreglement relaties

Page 1

AVG

Snijder B.V.

Online privacyreglement relaties Snijder B.V. De Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: de AVG) is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Wat is de AVG? De AVG is een uitwerking van de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) Deze AVG beschrijft de regels waar iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich aan moet houden. Naast goede bescherming van die gegevens moet ook iedereen expliciet toestemming geven om zijn/haar gegevens voor een bepaald doel te mogen gebruiken. Algemeen Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die haar is toevertrouwd is belangrijk voor Snijder. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens bij het aangaan van een zakelijke relatie Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van onze relaties die gebruik maken van onze diensten of als een relatie er zelf voor kiest om deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen: 1. Aanhef 2. Voornaam, voorletters en achternaam 3. Zakelijk telefoonnummer 4. Mobiel telefoonnummer 5. Email adres (sen) Doeleinden De persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd met het volgende doel: • De relatie aan te gaan en te onderhouden

• T.b.v. het maken van offertes en orderbevestigingen • T.b.v. vastleggen van contactpersonen op de projecten bij het uitvoeren van een opdracht • Het versturen van mailingen • Het informeren en uitvoeren van diensten Snijder B.V. gebruikt deze gegevens om informatie te kunnen verschaffen per email of telefoon en/of diensten te kunnen verlenen. Deze persoonsgegevens wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de relatie deze heeft verstrekt. Contactgegevens Naam: Snijder B.V. en gelieerde ondernemingen Bezoekadres: Kernweg 41, 1627 LH Hoorn Postadres: Postbus 527, 1620 AM Hoorn Algemeen telefoonnummer: 0229-210617 Algemeen e-mailadres: snijder@snijder.nl Website: www.snijder.nl Gegevens functionaris voor de gegevensbescherming Functionaris voor gegevensbescherming: Stephan Koppes E-mailadres: s.koppes@snijder.nl Rechtsgronden De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één rechtsgrond.

Het recht op vergetelheid In het AVG staat het recht op vergetelheid. Dat is het recht dat gegevens gewist worden uit de bestanden. Bewaartermijn Persoonsgegevens en documenten die fiscaal van belang zijn en/ of onderdeel uitmaken van de administratieve bewaarplicht die wij als onderneming hebben (b.v. offertes, orderbevestigingen) worden gedurende 7 jaar bewaard. Contactinformatie wordt tot 2 jaar na het laatste contact bewaard. Rechten: Als een relatie persoonsgegevens heeft verstrekt aan Snijder, dan heeft relatie het recht om deze in te zien en de persoonsgegevens in te trekken, te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen . Indienen klachten Het kan zijn dat u een klacht hebt over de wijze waarop Snijder uw persoonsgegevens gebruikt. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl Wijzigingen De privacyverklaring zoals verwoord in deze brief is opgesteld in oktober 2018 en kan worden gewijzigd.

EARTH MOVING EQUIPMENT ANY PLACE, ANY TIME


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.