__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

Obsah

Štúdie / Studien / Contributions Vladimíra Büngerová: Rekapitulácia re/konštrukcie Suterénu 89 / Recapitulation of the Re/construction of Suterén 89 .... 7 Petra Hanáková: Láska s pečiatkou. Milostné koncepty Júliusa Kollera / Love with Stamp. Július Koller’s Love Concepts .... 19 Ján Abelovský Historik umenia – medzi galériou, vedou a obchodom (súbor materiálov k jubileu) / Art Historian – Among Gallery, Science and Business (set of materials on the occasion of his jubilee) .... 31 Katarína Bajcurová: Namiesto životopisu – reflexie na tému „z klietky na trhovisko“ / Instead of Biography – Reflections on the Subject “from the Cage to the Market” .... 33 Alexandra Kusá: Galerijné pôsobenie Jána Abelovského – príspevok ku koncipovaniu a napĺňaniu formátu výstavy stále expozície / Gallery Activities of Ján Abelovský – Contribution to the Outlining and Implementation of the Exhibition Format of the Permanent Expositions .... 41 Aurel Hrabušický: O Výtvarnej moderne Slovenska a všeličom inom / On Slovak Modernism and Other Things .... 47 Ján Abelovský: O obchode s umením, zberateľstve, falzifikátoch a znalectve, o kultúrnej politike, slovenskej moderne, starom a súčasnom umení ... (výber z úvodníkov v aukčných katalógoch spoločnosti SOGA 1998 – 2011) / On Art Business, Collecting, Forgeries and Connoisseurship, Cultural Policy, Slovak Moderna, Old and Contemporary Art ... (selected editorials from the SOGA Auction House catalogues 1998 – 2011) .... 53 Z publikovanej literatúry 1973 – 2010 / From Published Literature 1973 – 2010 .... 91 Materiály, dokumenty, archív / Materialien, Dokumente, Archiv / Miscellanea Zuzana Ludiková: Opäť jeden obraz Madony s dieťaťom a malým Jánom Krstiteľom (Poznámka k tvorbe Pierfrancesca Foschiho a Francesca Salviatiho) / Again One Painting of the Virgin and Child with the Young Saint John the Baptist (Notes on the Work of Pierfrancesco Foschi and Francesco Salviati) .... 97 Katarína Chmelinová – Alena Kubová: Neznámy maliar a rezbár: Epitaf s výjavom Posledného súdu / Unknown Painter and Carver: Epitaph with the Scene of the Last Judgment .... 105 Katarína Beňová: Medzi vedou a výtvarným umením 19. storočia – Gabriel von Max ako celebrita svojej doby / Between Science and Visual Art of the 19th Century – Gabriel von Max as a Celebrity in His Own Time .... 109 Katarína Bodnárová: Osobný fond Ladislav Treskoň (1900 – 1923) z rokov 1916 – 1923 (1941) / Personal Papers of Ladislav Treskoň (1900 – 1923) of 1916 – 1923 (1941) .... 115 Katarína Bodnárová: Osobný fond Imrich Weiner-Kráľ (1901 – 1978) z rokov 1913 – 1978 (2001) / Personal Papers of Imrich WeinerKráľ (1901 – 1978) of 1913 – 1978 (2001) .... 120 Slovenská národná galéria / Slowakische Nationalgalerie / Slovak National Gallery Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2010 .... 125 Akvizície Archívu Slovenskej národnej galérie v roku 2010 .... 140 Prírastky umenovednej literatúry v knižnici Slovenskej národnej galérie v roku 2010 .... 141 Z výročnej správy Slovenskej národnej galérie za rok 2010 .... 153 Anotácie k výstavám Slovenskej národnej galérie v roku 2010 .... 159 Inštrukcie pre autorov k úprave textov v Ročenke Slovenskej národnej galérie .... 167

Ročenka SNG v Bratislave – Galéria 2010

3

Profile for Slovenská národná galéria

Ročenka SNG 2010 / SNG Yearbook 2010  

Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Jahrbuch der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava Yearbook of the Slovak National Gal...

Ročenka SNG 2010 / SNG Yearbook 2010  

Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave Jahrbuch der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava Yearbook of the Slovak National Gal...

Profile for sng.sk
Advertisement