Magazín o umení 365° # 1

Page 28

Očakávania I., 2014, video

Bez názvu, 2014, čb fotografia

1991 Peter Sit Študuje na Katedre intermédií a multimédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (v ateliéri IN Ilony Németh), v roku 2013 absolvoval stáž v Ateliéri fotografie pod vedením Aleksandry Vajd a Hynka Alta na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Prahe. V roku 2012 spolu-inicioval vznik občianskeho združenia Apart, ktorého cieľom je podporovať konexivitu ľudí s vôľou aktivovať kultúrny život a vytvárať optimálne podmienky pre sprostredkovanie vizuálneho umenia a fotografie verejnosti, najmä prostredníctvom projektovej a publikačnej činnosti (v súčasnosti tvoria jadro združenia okrem Sita fotografi Denis Kozerawski, Andrej Žabkay a grafická dizajnérka Magda Scheryová). Vo vlastnej tvorivej aktivite prešiel od práce výlučne s médiom fotografie k širšie mediálne a situačne koncipovaným výstupom. Tvorba samotná je pre autora prostriedkom spoznávania, preverovania a zároveň prežívania sveta a každodennej reality, ktorú prirodzene zaznamenáva cez optiku umenia. Angažuje sa v rôznych oblastiach kultúrnej prevádzky. Zatiaľ posledným väčším skupinovým projektom bola participácia na diskurzívnej platforme Revolution without Movement, iniciovanej v novembri 2014 Galériou HIT a združením tranzit.sk, v rámci ktorej spolu s Erikom Janečkom a Matejom Myslovičom re-iniciovali v priestoroch galérie spoločenský klub, nadväzujúci na niekdajšie rovnaké využitie tohto miesta v dávnejšej minulosti. Samostatne vystavoval v decembri 2014 v Bratislave a koncom januára 2015 v Ústí nad Labem.

Bez názvu, 2013, zo série Tíže vědomí světa, nemožnost dýchat duší, farebná zväčšenina

Nová generácia


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.