Page 1

agencja k re at y w n a

Agencja Kreatywna ul. SĹ‚oneczna 18, 05-502 Piaseczno mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign smartlogo@smartlogo.pl w w w. s m a r t l o g o . p l w w w. s m a r t l o g o d e s i g n . b l o g s p o t . c o m


D jak Design Agencja Kreatywna SmartLogo z wielką przyjemnością ma zaszczyt zaprezentować ofertę z szeroko rozumianego designu. Zajmujemy się projektowaniem wszelkich materiałów poligraficznych – od tak zwanej małej poligrafii (wizytówki, papiery firmowe, opracowanie identyfikacji wizualnej), p o p r z e z s k ł a d ( u l o t k i , m a g a z y n y, f o l d e r y reklamowe, raporty) aż po projekty i wydruki wielkoformatowe (banery reklamowe, systemy wystawiennicze). Z przyjemnością opracujemy również księgi znaku, wykonamy ilustracje, a n a w e t c a ł e k o m i k s y. N a s z e s t u d i o graficzne tworzą doświadczeni graficy i r y s o w n i c y, p o s i a d a j ą c y w i e l o l e t n i e doświadczenie w pracy dla największych agencji i marek na całym świecie.

Zapraszamy!

a

g

e

n

c

j

a

k

r

e

a

t

y

w

n

a


mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign smartlogo@smartlogo.pl www.smartlogo.pl


Brand ID i mała poligrafia Identyfikacja wizualna to podstawa kreacji każdej marki i produktu. Bardzo ważnym elementem każdej firmy jest jej wizerunek. Logotyp, p a p i e r f i r m o w y, s t r o n a w w w , w i z y t ó w k i o r a z i n n e m a t e r i a ł y p r o m o c y j n e muszą zostać zaprojektowane tak, aby tworzyły spójny i konkretny przekaz. Nasza agencja podejmie się każdego wyzwania – od stworzenia odpowiedniego logotypu, przez opisanie reguł graficznych jego stosowania, aż po zaprojektowanie jednolitych wizualnie materiałów reklamowych niezbędnych w każdej firmie. Jednocześnie z a p r o p o n u j e m y w s p a r c i e p o d c z a s p r o d u k c j i o r a z n a d z ó r p o l i g r a f i c z n y, aby w Państwa ręce trafił finalny produkt najwyższej jakości.

a

g

e

n

c

j

a

k

r

e

a

t

y

w

n

a


gadĹźety reklamowe *design poligrafia nadruki * brand id komiks *foldery customer content * ilustracja ulotki*

mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign smartlogo@smartlogo.pl www.smartlogo.pl


Skład iDTP Oferujemy również usługi z z a k r e s u s k ł a d u D T P. Zgodnie z briefem zaproponujemy layout publikacji (niezależnie, czy będzie to ulotka reklamowa, czy rozbudowany magazyn typu customer content),wlejemy o r a z z ł a m i e m y t e k s t y, zajmiemy się fotoedycją i przygotujemy wszystko do druku. Wybierzemy również optymalny format i papier o odpowiedniej gramaturze, tak aby gotowy produkt spełniał wszystkie przedstawione w briefie założenia (zarówno estetyczne, jak i czysto użytkowe).

a

g

e

n

c

j

a

k

r

e

a

t

y

w

n

a


mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign smartlogo@smartlogo.pl www.smartlogo.pl


a

g

e

n

c

j

a

k

r

e

a

t

y

w

n

a


Foldery u l o t k i. . . Oferujemy również przygotowanie projektów oraz druk folderów r e k l a m o w y c h , u l o t e k , p l a k a t ó w. . . Proste formy komunikacji i promocji, takie jak ulotki, plakaty lub foldery reklamowe,w swej zwięzłej formie powinny przekazywać odbiorcy jak najwięcej informacji. Prawdziwą sztuką jest więc przygotowanie krótkiego komunikatu bogatego w treść, podanego jednocześnie w atracyjnej wizualnie formie. Zaproponujemy również ciekawe rozwiązania poligraficzne.

mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign smartlogo@smartlogo.pl www.smartlogo.pl


K o m i k s y, ilustracje Z wielką radością wykonamy także i l u s t r a c j e i k o m i k s y. Mamy wielką słabość do wszelkiej maści g r a f i k i r y s u n k ó w. Z a w s z e c h ę t n i e podejmiemy się wykonania firmowej maskotki, komiksu promocyjnego, rysunku satyrycznego oraz wszystkiego, co da się narysować. Posiadamy wielkie doświadczenie w tego typu realizacjach, poparte bogatym portfolio dla najbardziej prestiżowych marek z całego świata.

a

g

e

n

c

j

a

k

r

e

a

t

y

w

n

a


Nadzór poligraficzny Każdy projekt chętnie wydrukujemy! Posiadamy szeroką bazę współpracujących drukarni – zarówno w przypadku standardowego druku na papierze, jak i bardziej w y m a g a j ą c y c h m a t e r i a ł ó w. K a ż d ą p u b l i k a c j ę p r z y g o t u j e m y do druku, biorąc pod uwagę specyfikę zadrukowywanego podłoża. Przeprowadzimy także pełny nadzór prac drukarskich, aby zapobiec ewentualnym niespodziankom. Finalny produkt dostarczymy wprost d o r ą k z a d o w o l o n y c h K l i e n t ó w.

mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign smartlogo@smartlogo.pl www.smartlogo.pl


Agencja Kreatywna

ul. SĹ‚oneczna 18 05-502 Piaseczno

Zapraszamy! mobile: +48 533 434 434 facebook/smartlogodesign

smartlogo@smartlogo.pl

w w w. s m a r t l o g o . p l w w w. s m a r t l o g o d e s i g n . b l o g s p o t . c o m

SmartLogo | oferta projekty  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą projektową.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you