Page 1

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

THE DUDE & Våt Drøm Reklamebyrå AS KF56 • www.vatdrom.no • Namsos • VåtDrøm er en sertifisert og godkjent reklamebyrå.


Namdalshagen AS, Søren R Thornæs vei 10 | 7800 Namsos,  Tlf: +47 995 10 015 e-post: post@namdalshagen.no Medlem av SIVA | Næringshage www.namdalshagen.no

Daglig leder oppsummerer 2012 |

har vi levert tjenester til ca 75 bedrifter igjennom Næringshageprogrammet, Gründerlab og Kompetanseformidling. I 2012 ansatte vi en prosjektleder ved hovedkontoret i Namsos, Lars Petter Langås. Han har hovedansvaret for å følge opp næringslivet i Vi er et innovasjonsselskap som skal være et pro- midtre og indre Namdal. I Ytre Namdal har vi fått befestet vår posisjon, og våre tjenester blir fesjonelt redskap for nærings- og samfunnsetterspurt fra både næringslivet og kommunene. utvikling i samspill med private og offentlige aktører. Det er en krevende øvelse som vi mener Totalt sett har vi en rimelig bra tilstedeværelse i vi har lykkes bedre og bedre med de siste årene. Namdalen, som gjør at vi fanger opp det som skjer av næringsutvikling i Indre, Midtre og Vi har et godt samarbeid med regionrådene, Ytre Namdalen. NTFK, Innovasjon Norge og de øvrige innovasjonsselskapene i Nord-Trøndelag. På slutten av oråret gjennomføret vi en Det er viktig når vi skal drive utviklingsarbeid brukerundersøkelse mot våre kunder. Kort oppmot etablere, og ikke minst etablert bedrifter i Namdalen med vekstpotensiale. For og lykkes i summert viste den at de var godt fornøyd med vår tilgjengelighet og ikke minst kvaliteten på dette arbeidet har vi valgt tre viktig verktøy: 1) Virksomhetsutvikling (Næringshageprogram- leveransen på våre tjenester. Det vi bør bli bedre met) på er å gi informasjon igjennom nyhetsbrev og 2) Gründerlab, herunder Etablereropplæringen, sosiale media. Connect Springbrett og Kvinnovasjon. 3) Kompetanseformidling Fakta om Namdalshagen AS 6 faste ansatte I sum ser vi at disse verktøyene utfyller hveran- • • 9 traineer dre på en god måte, og bidrar til å gi gode • Omsetning 9 960 000,brukereffekter. Vi er med andre ord et inno• Årsresultat 115 000,vasjonsselskap som gjennom våre aktiviteter Egenkapitalprosent 42,7% bidrar til å skape etableringer og vekst i bedrifter • • Egenkapital 2 840 000,i Namdalen. Det igjen gir samfunnseffekter i form av økt verdiskapning i Namdalen. Totalt Namdalshagen AS har befestet sin rolle som regional utviklingsaktør på flere områder i 2012. Vår satsning i Indre Namdal i år har så langt blitt meget godt mottatt av både kommunene og næringslivet.

Namdalshagen AS jobber med, og for, virksomheter i hele Namdalen. Det vil si at vi dekker over 38000 innbyggere fordelt på 14 kommuner; Flatanger, Namsos, Fosnes, Nærøy, Vikna, Leka,

Overhalla, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Snåsa og Namdalseid. • Hovedkontoret Namsos. • Node, Nærøy. • Node, Grong.

Olav Weglo


Virksomhetsområder

Næringshageprogrammet | Målet her er å hjelpe etablerte bedrifter med vekstambisjoner i Namdalen. I den forbindelsen har vi utviklet en prosessplan som består av: • situasjonsanalyse • vekstplan • produktutvikling • markedstilpassing • markedsutvikling

prosjektleder•lars petter langås

Vårt mål er å ha målbedrifter i både Indre, Midtre og Ytre Namdal og ikke minst ved vårt hovedkontor i Namsos og avdeling i Ottersøy. I 2012 har vi hatt 25 etablert vekstbedrifter som har benyttet næringshageprogrammet.

Kompetanseformidling |

prosjektleder•elin skage knappe

De virksomhetene som har valgt å benytte seg av ordningen gir klart uttrykk for at ordningen er et svært nyttig redskap i en rekrutteringsprosess, i og med at en ofte ikke makter å rekruttere kompetansen på egen hånd. Den effekten ordningen har på de virksomhetene som samarbeider om å ha en trainee i to år, trekkes også fram som meget positiv, begrunnet i at traineen ofte kommer med forslag til ytterligere samarbeidDet at trainèene tilbys fast jobb etter endt trainee – periode, er for Namdalshagen AS en av sområder/prosjekter som i enkelte tilfeller også hovedmålsettingene bak ordningen. Det er gir positive resultater på bunnlinjen. veldig viktig for regionen og de virksomhetene som har trainee, og bevise at en ønsker fokus på Det er inngått avtale mellom Kompetansering rekruttering av høy kompetanse samt jobbe Namdal ( stiftelse for medlemsbedriftene til kontinuerlig for å beholde kompetansen. Trainee Namdal) og Namdalshagen AS om drift av ordningen. Kompetansering Namdal er trainee – bedriftenes medlemsorganisasjon. Traineordningen i Namdal ble etablert i 2005 med en overordnet målsetting om å trekke høyt utdannet ungdom til(bake) til Namdalen. Felles for alle som er trainee i Namdalen er at de har høy kompetanse, på minimum bachelor – eller mastergradsnivå. De blir ansatt i opptil flere namdalske virksomheter for en periode på to år.

I 2012 har vi hatt følgende traineer: Hege Sekkenes - Stilling innen; Akvakultur - Vertsbedrift(er); Val videregående skole John K Kleffelgård - Markedsføring - Namsskogan Fritid Ane Martine Horsord - Kultur og næring - Namsos kommune/Rock City Namsos AS Tone Aglen Jensen - Samhandling - Namsos kommune/Helseforetaket NT Hilde Guddingsmo - Prosjektleder - NAV Midt Norge Nils Fredrik Westvik - Havbruk - Aqua Kompetanse/Marin Harvest AS/Salmar AS /Bjørøya Fiskeoppdrett AS Tord Moe - Logistikkingeniør - Retura NT AS/MNA IKS Lene erese Solli Lien - Akvakultur - Namdalshagen AS/Val videregående skole Kjersti Hansen - Naturveileder - Kunnskapssenteret for laks Statens Naturoppsyn Vi har hatt 9 traineer i drift i totalt 17 bedrifter/organisasjoner.


I 2012 har vi ytterligere styrket tilbudet til gründerne i Namdalen.Dette har sammenheng med at vi gjennom våre øvrige tilbud, nettverksarbeid, samarbeidspartnere osv. har fått mange flere muligheter for den enkelte gründer. Her vil vi spesielt nevne Connect Springbrett, mentorarbeid og etablererkurs. Namdalshagen AS Gründerlab har i 2012 gjennomført følgende aktiviteter: • Samlinger: • Det er gjennomført flere samlinger og kurs, der hovedvekten er lagt på kvalitet og målretting i nært samarbeid med gründernes ønsker, bl.a.: • Forsikring for næringsdrivende • Finansiering gründere – sett fra bankenes side • Strategigruppemøter: • Det har vært avholdt 2 møter. • Markedsføring av ordningen: • Det har vært avholdt flere møter med bedrifter, banker osv. for å markedsføre ordningen. Dette har gitt konkrete tilbakemeldinger i form av oppdrag. • Bedriftsrådgivning, coaching:

prosjektleder•ingar strøm

• Det har kommet inn flere nye deltakere, har det vært mulig i mye større grad å legge til rette for et prosjektløp som er tilpasset den enkelte deltaker. Dette gjelder særlig behovet for bedriftsrådgivning f.eks knyttet til utarbeidelse av forretningsplan med mer, samt coaching. Tilbakemeldingene på dette har vært positive. Det som har vært framhevet er at vi har kunnet tilby et konsistent innhold, der man først har gått gjennom teorien og så startet prosessen tilpasset den enkeltes behov. I tillegg har vi vært mer tilgjengelig enn før, samt at vi samtidig har kunnet tilby kontor der de kan jobbe med saker og samtidig ha tilgjengelighet til støtteapparatet. • Avdelingskontor: • Det har vært en bra økning av aktivitet på våre avdelinger i Ottersøy, Grong og Flatanger gjennom tilstedeværelse på faste dager og ellers etter behov.

Område Deltakere 31.12.2012 Nye 2012 Kommersialisert Sluttet av div. årsaker Henvendelser/ idèfangst Ytre Namdal 3 2 0 2 5 Indre Namdal 6 2 3 2 11 Midtre Namdal 14 7 4 6 29 Sum 23 19 7 6 45 “Har vært svært godt fornøyd med god tilgjengelighet til veiledning når jeg har trengt det som mest.” “Namdalshagen Gründerlab har bidratt til at vår bedrift har fått utarbeidet en forretningsplan og et riktig markedsfokus.” “Meget bra opplegg for oss som er grundere, og helt avgjørende for at jeg torde å bli grunder, og har lyktes i min bedriftsetablering.”

namdalshagen ytre namdal | For avdeling Ytre Namdal har 2012 vært preget av et høyt aktivitetsnivå og god kontinuitet på mange løpende prosjekter. Avdelingen representerer en habil inntjening. Tjenestetilbudet fra avdelingskontoret er først og fremst relatert til næringshageprogrammet og består primært av bedriftsrettet rådgivning og prosjektledelse.

prosjektleder•per arne sørli

avdelingen har befestet sin rolle som en kreativ bidragsyter og positiv samarbeidspartner.

Vi bistår ofte med hele prosessen fra å initiere, utvikle, strukturere, finansiere og drifte prosjekter. Avdelingen har bl.a vært engasjert i utviklingsprosjektet for Rørvik Lufthavn, utvikling av selskapet Sikkerhetssenteret Rørvik as, Blå konferanse, koordinering av regional Vi har vært, og er, involvert i flere tunge og langvarige utviklingsprosjekter både opp mot of- deltakelse og profilering på Nor-Fishing 2012, fentlig sektor og for privat sektor. Det erfares at kulturminneprosjektene Remmastrauman og Austaord Mølle, utredningsarbeid rettet mot vi har en god kontaktflate i forhold til kommunene, virkemiddelapparatet regionalt og sen- olje og gass, samt mange andre store og små tralt samt næringslivet generelt i Ytre Namdal. prosjekter. Kort sagt er det mange – og interessante prosjekter i gang i en positiv vekstregion. Det er etablert samarbeidsavtaler med 15 målbedrifter, hvorav drøyt halvparten har vært aktive i løpet året. Hovedinntrykket er at

Regnskapstall og revisjon

Gründerlab |


Styrets 책rsberetning 2012

Resultatregnskap og balanse 2012


Resultatregnskap og balanse 2012

Revisor beretning

Namdalshagen brosjyre