Akcesoria suchej zabudowy - Smart-eko 2018

Page 1

AKCESORIA

SUCHEJ ZABUDOWY Jaros³aw Szkaradek

SYSTEMY OGNIOCHRONNE SPRZÊT PRZECIWPO¯AROWY

TECHNIKA MONTA¯U BEZPOŒREDNIEGO

USZCZELNIENIA CIŒNIENIOWE I BEZCIŒNIENIOWE

TECHNIKA DIAMENTOWA

NARZÊDZIA RÊCZNE OSPRZÊT DO ELEKTRONARZÊDZI

TECHNIKA MONTA¯U

tel. 791 061 485 biuro@smart-eko.pl www.smart-eko.pl


TECHNIKA MONTA¯U BEZPOŒREDNIEGO Osadzaki - gazowe - prochowe

GwoŸdzie do osadzaków do stosowania w stali, œcianach i stropach ¿elbetowych

WKRÊTY DO ŒCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH Wkrêty fosfatowane do pod³o¿y stalowych z gwintem drobnozwojowym

Wkrêty fosfatowane do pod³o¿y drewnianych z gwintem grubozowjowym

Samowiertne wkrêty do pod³o¿y stalowych

Wkrêty monta¿owe do cienkich blach z ³bem podk³adkowym - fosfatowane, ocynkowane


Samowiertne wkrêty typu TEX do ³¹czenia konstrukcji szkieletowych

Samowiertne wkrêty monta¿owe z ³bem podk³adkowym - fosfatowane, ocynkowane

MOCOWANIE DO ŒCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH Kotwy wbijane ø6mm - typ GS/MDAT - typ KMW

Ko³ki szybkiego monta¿u - z lejkiem - z ko³nierzem

Stalowe œruby wkræcane do betonu ¸5mm

Stalowe kotwy œrubowe

Ko³ki rozporowe do gazobetonu - metalowe


Kotwy wbijane typu GF

Wkrêty do metalowych ko³ków

Ko³ki typu DRIVA (GKD/GKDZ)

Wkrêty do ko³ków typu DRIVA od ø 3,0 do 4,5mm

Uniwersalne uchwyty BT z gwintem metrycznym M4 - M8

Stalowe ko³ki rozporowe typu MOLLY - ³bem krzy¿akowym - hakiem sufitowym - hakiem k¹towym Ko³ki rozporowe do pustych przestrzeni

Uniwersalne ko³ki rozporowe - z wkrêtem - hakiem sufitowym - hakiem k¹towym


Ko³ki rozporowe - z naciêciem typu POZIDRIVE - z hakiem k¹towym - z hakiem sufitowym Kotwy sprê¿ynowe typu PARASOLKA - ze œrub¹ - z hakiem otwartym - z hakiem zamkniêtym Kotwy sufitowe z oczkiem

NIEPALNE P£YTY OGÓLNOBUDOWLANE Niepalne p³yty ogólnobudowlane do zabezpieczenia œcian, sufitów, pod³óg w klasyfikacji do EI240

ZABEPZIECZENIA PPO¯. OGÓLNOBUDOLANE Farby i masy do zabezpieczenia ppo¿. - przepustów kombinowanych - instalacji elektrycznych - instalacji mechanicznych

Przeciwpo¿arowe klapy rewizyjne w klasyfikacji EI30 - EI120 do stosowania w: - œcianach z p³yt G-K i przedœcianek, - œcianach masywnych - sufitach z p³yt G-K


Farby i masy do zabezpieczenia ppo¿. szczelin dylatacyjnych i budowlanych w klasie do EI240

Ogniochronne pianki poliuretanowe Ogniochronne taœmy uszczelniaj¹ce do ppoý. zabepzieczenia zùàcz liniowych pionowych i poziomych do EI240

Farby ogniochronne do zabezpieczenia konstrukcji stalowych w klasie R15 - R60 - profile otwarte - s³upy i belki - profile zamkniête okr¹g³e i prostok¹tne

AKCESORIA Wiert³a udarowe SDS-plus i SDS-max - dwukrawêdziowe - trzykrawêdziowe - czterokrawêdziowe

Osprzêt do kucia SDS-plus i SDS-max - d³uta - szpicaki - bruzdowniki

Narzêdzia rêczne - m³otki - miary - pace, - szpachelki, - tarniki do G/K - no¿yce do blach - szczypce, obcinaki do kabli - wkrêtaki elektrotechniczne


Wyciskacze do silikonu

Œci¹gacz do œrub MOLLY Koñcówka do ko³ków DRIVA

Osprzêt do wkrêcania PH, PZ - bity i koñcówki d³ugie - bity z ogranicznikiem - uchwyty magnetyczne

Taœmy specjalistyczne - malarskie - tynkarskie - maskuj¹ce - ostrzegawcze

Osprzêt do ciêcia - tarcze korundowe do ciêcia metalu

Tarcze diamentowe - do ¿elbetu / betonu - kamienia, p³ytek / kafli - pustaków ceramicznych

ARTYKU£Y BHP Artyku³y BHP - okulary ochronne, - rêkawice ochronne, - pó³maski


WSPARCIE TECHNICZNE

I SZKOLENIA

Jaros³aw Szkaradek

Integraln¹ czêœci¹ oferty s¹ szkolenia z zakresu monta¿u systemów biernej ochrony przeciwpo¿arowej. Szkolenie takie potwierdzane jest stosowanymi certyfikatami. Zapewniamy te¿ wsparcie i doradztwo techniczne bezpoœrednio na budowie w zakresie propozycji oraz optymalizacji rozwiàzania. Oferowane urz¹dzenia i maszyny objête s¹ serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym.

SMART-EKO Jaros³aw Szkaradek ul. Agatowa 18/47, 30-789 Kraków NIP: 7341616869 REGON: 122660733

tel: +48 791 061 485 +48 793 061 485

Jaros³aw Szkaradek

e-mail: biuro@smart-eko.pl web: www.smart-eko.pl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.