Page 1

UR INNEHÅLLET Björn Lundén

Kostnadsbaserad prissättning • Konkurrentbaserad prissättning • Värdebaserad prissättning • Undersökningsbaserad prissättning • Dynamisk prissättning • Priskänslighet • Bonus och rabatter • Prutning • Psykologisk prissättning • Höjning och sänkning • Prisinformation • Prisförhandlingar • Skumningsprissättning • Penetreringsprissättning • Differentierad prissättning • Paketprissättning

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har skrivit ett flertal böcker om företagets marknadsföring och ekonomi. Han anlitas ofta som föredragshållare vid företagarutbildningar.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Prissättning

PRISSÄTTNING handlar om den svåra konsten att sätta rätt pris på dina produkter, oavsett om det är en vara eller en tjänst. Rätt prissättning är en viktig och ofta förbisedd framgångsfaktor för alla företag. Den här boken hjälper dig att räkna fram det optimala priset och att välja rätt prisstrategi. Det finns knappast någon annan åtgärd som har så stor effekt på företagets resultat i förhållande till vad åtgärden kostar – att sätta eller ändra ett pris kostar ju i princip ingenting.

BJÖRN LUNDÉN

PRISSÄTTNING Praktisk handbok Tredje upplagan


Prissättning Praktisk handbok av Björn Lundén

Tredje upplagan


Björn Lundén Information AB Box 84, 820 64 Näsviken Tel: 0650-54 14 00. Fax: 0650-54 14 01 info@blinfo.se. www.blinfo.se. Copyright författaren och Björn Lundén Information AB 2013. Omslag och sättning av Anki Wallner, Björn Lundén Information AB. Teckensnitten är New Century Schoolbook och Franklin Gothic. Bröd­texten är tryckt i 10 punkters teckengrad med 12 punkters kägel. Denna upplaga har tryckts i 1 000 exemplar hos Elanders AB i Vällingby. Tidigare upplagor har tryckts i 4 000 exemplar.

Den här boken är en klimatneutral trycksak. Läs mer på www.klimatneutral.se. Tredje upplagan, februari 2013.

ISBN 978-91-7027-825-9


Innehåll Om boken.......................................................................................... 7 Prissättningsmodeller......................................................................... 9 Prisets funktioner............................................................................. 16 Konsten att ta betalt........................................................................ 19

Kostnaderna 21 Kostnadsbaserad prissättning.......................................................... 22 Enkel kostnadskalkyl........................................................................ 25 Nollpunktsanalys............................................................................. 29 Målkostnads­kalkylering.................................................................... 37 Dynamisk prissättning...................................................................... 41

Konkurrenterna 51 Konkurrentbaserad prissättning........................................................ 52 Anpassande prissättning.................................................................. 55 Opportunistisk prissättning............................................................... 57 Lågpris............................................................................................ 59 Gemensam prissättning................................................................... 62 Plundringsprissättning...................................................................... 64

Kunderna 67 Kundbaserad prissättning................................................................. 68 Värdefaktorer....................................................................................74 Priskänslighet.................................................................................. 79 Höja och sänka priset...................................................................... 84 Provisionsprissättning...................................................................... 88 Prisundersökningar.......................................................................... 90 Differentierad prissättning................................................................ 95 Psykologisk prissättning................................................................... 99 Rabatter och prutning..................................................................... 103 Prisförhandling............................................................................... 110


Lag och avtal

115

Prisinformation.............................................................................. 116 Prisavtal........................................................................................ 122 Sรถkordsregister.............................................................................. 131


Om boken Den här boken handlar om den svåra konsten att sätta rätt pris på en produkt, oavsett om det handlar om en vara eller tjänst. Rätt prissättning är en viktig och ofta förbisedd framgångsfaktor för alla företag. Prissättning är ingen exakt vetenskap. Det går inte att fastställa ett pris objektivt, utan prissättningen blir alltid beroende av vem som gör den och när den görs. Min förhoppning är att den här boken ska ge dig verktyg för att komma så nära sanningen som möjligt. Bokens upplägg Boken inleds med några allmänna kapitel om prissättning och prisets funktioner. Därefter följer tre delar som tar upp de tre K:na (Kostnaderna, Konkurrenterna, Kunderna), dvs utgångspunkterna för företagets prissättning. Vi kommer också in på prisförhand­ lingar, rabatter, prisavtal och lagens krav på prisinformation. I delen om kostnaderna finner du ett kapitel om dynamisk pris­ sättning. Detta kapitel är nytt i den här upplagan. Från början var det enbart reseföretag och hotell som tillämpade dynamisk prissätt­ ning, men nu börjar även andra branscher så som modebutiker, bilverk­städer, biografer m fl att använda modellen. Dynamisk pris­ sättning är ett verktyg för att maximera ett kapacitetsutnyttjande. BL Bok Plus – bokuppdateringar, lagtexter, mm På bokens webbplats finns ändringar och kompletteringar som inträffat efter att vi tryckt boken. På så sätt är boken aktuell under mycket längre tid. Du hittar även relevanta lagtexter, t ex mark­ nadsföringslagen och prisinformationslagen. Gå till vår startsida www.blinfo.se, välj BL Bok Plus och därefter boktiteln Prissättning. Bokhänvisningar Boken innehåller en del hänvisningar till andra böcker från förlaget. Vissa områden tar vi upp bara kortfattat och då känns det lämpligt att ge tips om fördjupning i någon av våra andra böcker.

 | 7


Om boken

Register För att du ska hitta det du söker finns ett utförligt sökordsregister i slutet av boken. Dessutom hittar du alla kapitelrubriker i innehålls­ förteckningen i början av boken. Tacksamma för tips Detta är den tredje upplagan av boken. Jag är väldigt tacksam för tips om kompletteringar och förändringar till nästa upplaga. Hör av dig till förlaget på info@blinfo.se. Näsviken i februari 2013 Björn Lundén

8 | 


Prissättningsmodeller Prissättningen är en av företagets allra viktigaste uppgifter. Rätt prissättning är en lönsamhetsfaktor, som man ibland tar alldeles för lätt på. Jag hoppas att den här boken ska ge dig verktyg för rätt prissättning i just ditt företag. Det finns knappast någon annan åtgärd som har så stor effekt på företagets resultat i förhållande till vad åtgärden kostar – att sätta eller ändra ett pris kostar ju i princip ingenting. Optimalt pris Effektiv prissättning handlar om att ha koll på dina kostnader, konkurrenternas priser och, inte minst, kundernas uppfattning om värdet på dina produkter. Den perfekta prissättningen är när vinsten optimeras genom att få maximalt med köpare för en minimal prissänkning eller ett maxi­ malt pris för en minimal sänkning av antalet köpare. Detta är en svår konst. Ständig process Det går inte att besluta om en prissättning en gång för alla. Nej, det är en ständig process. När konkurrensen ändras, när kundernas beteende ändras, när din kostnadsstruktur ändras, där den all­ männa prisnivån förändras, vid alla sådana här förändringar måste du se över prissättningen och eventuellt göra justeringar.

De fyra konkurrensmedlen Inom marknadsföringen brukar man tala om fyra konkurrensmedel: • Produkt • Pris • Plats • Påverkan

 | 9


Prissättningsmodeller

Produkten Produktens kvalitet är en grundbult i företagets lönsamhet. Det behöver inte vara högsta möjliga kvalitet – man brukar tala om optimal kvalitet. För en hög kvalitet kan man ofta ta ett högre pris. Priset Priset är ett viktigt konkurrensmedel. Dessutom har det andra funktioner, inte minst mentala, som du kan läsa om i kapitlet Prisets funktioner. Plats Priset styrs till stor del av marknadsplatsen. En butik på fina gatan kan ta ett högre pris än en butik i förorten eller på landsbygden. Försäljning via internet förväntas innebära lägre priser. Platsen kan även innebära att konkurrensen är obefintlig, exempelvis är priset på en öl på Kebnekaise Fjällstation bland de högsta i Sverige. Påverkan Marknadsföring och pris hör ihop. Ju högre pris, desto mer sofisti­ kerad marknadsföring. Broschyrer tryckta på glansigt papper och välgjorda reklamfilmer. Elegant kontor och dito personal.

Prissättningsmodeller Utgångspunkten för prissättningen kan vara flera. De vanligaste utgångspunkterna är följande: • Det egna företagets kostnader • Konkurrenternas agerande • Hur kunderna reagerar • Företagets kapacitetsutnyttjande. Dessa fyra utgångspunkter eller modeller beskrivs i bokens fyra avdelningar: Kostnaderna, Konkurrenterna, Kunderna, Dynamisk prissättning. I varje del finns ett antal kapitel som behandlar olika delar av modellerna. I bokens avslutande del behandlas lagar och avtal som rör prissätt­ ning. Oftast alla tre modellerna Du kan sällan använda enbart en enda av modellerna eller ens bara två av dem. För det mesta måste du använda tre eller fyra. Inget företag arbetar helt utan konkurrenter. Alla företag har kunder. Väldigt få företag kan arbeta utan hänsyn till sina kostnader eller sin kapacitet. 10 | 


Prissättningsmodeller

Över tiden kan olika modeller vara olika viktiga. I företagets startfas kanske man börjar med en kostnadsbaserad prissättning. Därefter övergår man till att främst snegla på konkurrenterna, och först när man lärt känna marknaden blir man mer kundorienterad i pris­ sättningen. Enar Gran startar en redovisningsbyrå. Han gör en kalkyl och ser att hans fasta kostnader för hyra, försäkringar, avskrivning på inventarier, marknadsföring mm är 186 000 kr per år. Det blir 186 000/12 = 15 500 kr per månad. Enar vill ha en ersättning för sitt arbete som motsvarar en månadslön på 24 000 kr. Med tillägg för sociala avgifter blir det 1,32 x 24 000 = 31 680 kr. Med tillägg för semester blir det 1,12 x 31 680 = 35 482 kr. Normal arbetstid är 160 timmar per månad. Timlönen ska alltså vara 35 482/160 = 222 kr. Enar räknar med att kunna debitera 80% av sin arbetstid. Resten går åt till intern administration, vidareutbildning och annat arbete som han inte kan debitera ut till kunderna. Han justerar timdebiteringen till 222/80% = 277 kr. Slutligen lägger Enar till de fasta kostnaderna utslaget per debiterbar timme. Han kan debitera 160 x 80% = 128 timmar varje månad. De fasta kostnaderna blir då 15 500/128 = 121 kr per timme. Enar Grans kostnadsbaserade pris för redovisningstjänsterna blir då 277 + 121 = 398 kr. Enar avrundar uppåt till 400 kr. Efter en tid misstänker han att han är för billig. Han har massor av jobb och ibland händer det att han tycker det blir för dyrt för kunden, och därför drar av timmar när han fakturerar. Han ringer runt till andra redovisnings­ byråer och inser att de tar 450 – 600 kr per timme. Så han höjer priset till 450 kr. Detta är ett konkurrentbaserat pris. Efter ytterligare en tid gör han sin första kundundersökning. Han skickar ut ett frågeformulär till sina kunder och frågar bland annat om vad de anser om hans prisnivå. Det märkliga är att de jobbigaste kunderna, de som han inte tyckte han kunde debitera ens alla nedlagda timmar, eftersom de hade så dålig ordning på sina papper, de tyckte överlag att han var dyr. Medan de ordentliga som han tjänade mera pengar på, de tyckte att han var billig. Av enkäten framgick också att flera kunder önskade ett fast pris per månad i stället för ett timpris. Så Enar gav fast pris till dessa, och tog till i överkant, så att han fick större intäkter. Så slutade han också med att dra av timmar vid faktureringen och blev då successivt av med de jobbiga kunderna på köpet. Denna mer kundorienterade prissättning ledde till att Enar ökade sin vinst med ca 25%.

 | 11


Prissättningsmodeller

Olika utgångspunkter i olika branscher I olika branscher ligger tonvikten för prissättningen på olika utgångspunkter. Detaljhandel I detaljhandeln och hos tillverkare av konsumentprodukter är det konkurrenterna som styr prissättningen på ett eller annat sätt. I delen om konkurrenterna kan du läsa om olika strategier du kan använda när du hamnar i en konkurrentbaserad prissättning. Ska du följa marknadsledaren, ska du gå emot strömmen eller välja en stenhård lågprislinje? Konsulter I konsultbranschen är man inte lika utsatt för priskonkurrens. Där gäller det att vara lyhörd för kundernas behov och anpassa priset därefter. Kunderna pratar sällan med varandra om timpriser, men däremot om hur de upplever hur bra eller dålig konsulten är. Här är det vanligt att priset påverkas av uppdragsgivarens betal­ ningsförmåga. Konsthantverkare m fl En slöjdare, keramiker eller annan konsthantverkare är ofta kost­ nadsorienterad i sin prissättning. Han eller hon räknar på material­ kostnader, pålägg, förbrukningsmaterial, arbetstimmar mm och kommer fram till ett i konsthantverkarens ögon rimligt pris. ­Branschen skulle ha mycket att vinna på att sätta mer kundorien­ terade (och högre) priser. Restauranger Restaurangbranschen är väldigt konkurrensutsatt. Titta bara på dagens lunch. Inom ett begränsat geografiskt område (en mindre ort eller en stadsdel) ligger priserna väldigt lika. Här är priserna på dagens lunch på Södermalm i Stockholm en onsdag i januari 2013:

12 | 

Alishan India

85 kr

Big Ben Pub

85 kr

Bröderna Bertlids

84 kr

Blecktornskällaren

85 kr

Café Paus

85 kr

Café Vero

85 kr


Prissättningsmodeller Danvikstulls värdshus

75 kr

Elie´s kök & bar

85 kr

Frida & Fannys på söder

79 kr

Grekiska kolgrillsbaren

90 kr

Göta Ark

75 kr

La Lola Restaurang

79 kr

Ljunggren

94 kr

Oliver Twist

85 kr

Ristorante Rimini

85 kr

Spice Garden

89 kr

Stavros Taverna

80 kr

Taste of Vietnam

79 kr

Thaiköket

79 kr

Priserna ligger väldigt lika, med 75 kr som lägsta pris och 94 kr som högsta pris. Medianpriset är 85 kr, och differensen uppåt och nedåt är bara 10 kr. 5 av de 19 lunchrestaurangerna tillämpar psykologisk prissättning, dvs priset slutat på en nia. Förmodligen tycker gästerna att 79 kr låter mycket billigare än 80 kr.

Den hårda priskonkurrensen medför att restaurangen inte kan utgå från sina kostnader när priset sätts, utan man måste räkna bak­ länges. Priset får styra hur mycket råvarorna får kosta, eftersom marginalen är så liten. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Målkostnads­kalkylering.

 | 13


Prissättningsmodeller

Förutsägbar irrationalitet Det finns ett beteende hos människan (köparen) som kallas förut­ sägbar irrationalitet. Det finns många varianter av detta och här är ett exempel från författaren Dan Ariely i hans bok Predictably Irrational. Tekniken brukar kallas assymmetriskt dominerade alternativ eller decoy­ effekten (decoy = lockfågel). En resebyrå har weekendresor till Paris och Rom. Resorna inkluderar frukost på hotellet och har samma pris. Lönsamheten på Paris-resorna är sämre än på Rom-resorna, men man vill inte genom högre pris strypa efterfrågan till Paris. I stället gör man så här: Man inför ett tredje alternativ, nämligen Rom utan frukost, så att det finns tre alternativ: • Paris med frukost • Rom med frukost • Rom utan frukost. Tack vare införandet av det tredje, asymmetriska alternativet, som är ett slags omvänt lockbete, tenderar kunden att välja Rom med frukost före Paris med frukost. Det låter ju bättre än Rom utan frukost. Paris har inget jämförelseobjekt och väljs därför inte alls av lika många. Ett annat exempel från resebyråbranschen: Man har två tillvalsalternativ till en Safariresa till Östafrika: • Safari i Ngorongoro 6 000 kr • Safari i Serengeti och Ngorongoro 15 000 kr Här tenderar köparna att välja det billigaste alternativet, dvs safari i enbart Ngorongoro. Denna safaritur ger mindre lönsamhet för reseföretaget, så för att öka försäljningen av det andra alternativet (kombinationen) inför man en lockfågel (decoy), så att erbjudandet ser ut så här: • Safari i Ngorongoro 6 000 kr • Safari i Serengeti 14 000 kr • Safari i Serengeti och Ngorongoro 15 000 kr Det är knappast en enda köpare som väljer mellanalternativet, men det är inte heller meningen. Vad som händer, och som man vill uppnå, är att det tredje och dyraste alternativet (the target) nu framstår som relativt sett fördelaktigt, och därmed attraktivt.

14 | 


Prissättningsmodeller

Kan ge negativa effekter Problemet med att använda decoymetoden alltför uppenbart, är att om kunderna upptäcker det, kan det innebära negativa effekter för varumärket (badwill). Därför borde man kanske i föregående exem­ pel inte ta 14 000 kr för Serengeti-safarin, utan kanske 12 000 kr eller 13 000 kr. Det är viktigt att även decoyalternativet finns att köpa om kunden nu skulle vilja det. Något annat vore oetiskt. En annan negativ effekt som kan uppstå är om kunden jämför priset för just lockfågeln med liknande erbjudanden från andra leveran­ törer, genom att gå in på pricerunner eller kelkoo. Då framstår lockfågeln som betydligt dyrare, och därmed kan kunden få intrycket att företaget är dyrt på samtliga sina produkter, en sorts smitto­ effekt som förstås inte är bra.

 | 15


Prisets funktioner Priset har många funktioner, både ur säljarens och köparens perspek­ tiv. Det handlar inte enbart om krass ekonomi, utan en hel del mentala aspekter är inblandade.

Priset ur kundens perspektiv Ur kundens perspektiv har priset bland annat följande funktioner: • Plånboken. Kunden ska uppleva att han eller hon har råd att köpa produkten. • Rättvisa. Kunden ska uppleva att han eller hon inte blir lurad genom att han eller hon hittar motsvarande produkt billigare någon annanstans (eller ännu värre om den hittas hos dig dagen därpå). • Status. Ett högt pris ger köparen en högre status. Detta dock under förutsättning att andra människor verkligen förstår hur mycket produkten kostar. • En bra affär. Många människor känner tillfredsställelse över att göra en bra affär. • Omvänd status. Läs om detta längre fram. Plånboken Köpa eller inte köpa, det är frågan. För den som har begränsat med pengar kan priset vara avgörande. Dels för att det inte finns tillräck­ ligt i plånboken, och dels för att den som har begränsade resurser hellre gör en prisjämförelse och tittar på vad dina konkurrenter tar. Rättvisa Priset ska upplevas som rättvisande och rättvist. Det finns många sätt som kunden kan känna sig lurad på: • Priset innehåller tillkommande saker som kunden inte fick reda på i samband med köpet. Det kan vara en fraktkostnad, en obliga­ torisk försäkring på 1,5% av värdet på flyttgodset vid en flytt, en bindningstid på 12 månader, etc. • Du sänker priset en kort tid efter att kunden har köpt av dig. 16 | 


Prisets funktioner

• Du ger vissa kunder lägre pris på dina produkter utan rimlig anledning och kunderna får kännedom om detta. Det är inte så kul för en kund att höra att du sköter hans eller hennes bokföring för 400 kr i timmen medan vissa andra kunder kommer undan med 300 kr i timmen… • Kunden upptäcker att hos en annan leverantör är priset 20% lägre på produkter av samma kvalitet som du erbjuder. Status För en del människor är det status att äga dyra saker. En del företag hjälper dessa människor att uppnå denna status med hjälp av höga priser på sina produkter. En Rolexklocka för 50 000 kr håller säkert inte 100 gånger längre än en klocka för 500 kr. Ändå köper en del människor en Rolex. Just för att den kostar så mycket. Och en sak till: För att andra människor också vet att den kostar så mycket. Det ser Rolex till i sin annonsering. Där nämns alltid priset så att ingen kan undgå att känna till det. Problemet för den som har en äkta Rolex är när någon kommer fram till ägaren och frågar på vilken strand i Thailand man har köpt sin kopia.

En bra affär Många människor älskar att göra bra affärer och kan lägga ner massor av tid och energi för att få ett bra pris. Man skulle kunna tro att det är mest människor med skral ekonom som ägnar sig åt detta, men de flesta är faktisk människor med bra ekonomi. Kanske har de bra ekonomi för att de är så fokuserade på att göra bra affärer i stort och smått, nej knappast. Det är bra om du kan identifiera dessa kunder så att du inte missar en bra affär bara för att du vägrade att pruta det allra minsta lilla. Dessa människor tittar mera på rabatten än på det slutliga priset. Omvänd status En del rika människor tycker om att visa att de har billiga saker. Att köpa begagnade kläder eller åka andra klass på tåget eller ha en billig plastklocka med Musse Pigg på. Dessa människors behov kan ett företag aldrig rikta in sig på. Själva vitsen med dessa människors strävan är att handla där det verkligen är billigt, dvs köpa produkter som vänder sig till den grupp som av plånboksskäl vill ha ett lågt pris.

 | 17


Prisets funktioner

Priset ur företagets perspektiv Även ur företagets perspektiv har priset flera funktioner: • Intäkterna per styck, timme eller liknande • Intäkterna i mått av volym • Företagets image Intäkterna per styck Det kan tyckas att omsättningen (och därmed lönsamheten) alltid skulle öka när du höjer priset. Men det är bara om efterfrågan fortfarande är lika stor, eller åtminstone minskar i mindre grad än prishöjningen. Detta är självklart, annars skulle alla höja sina priser hur mycket som helst. Här gäller det i stället att hitta det optimala priset. Det är det pris där täckningsbidraget blir högst, dvs företaget tjänar mest pengar. Du kan läsa om detta i kapitlet Priskänslighet. Intäkterna i mått av volym En hög volym är eftersträvansvärt. Men bara om styckepriset (timpriset, kilometerpriset osv) är tillräckligt högt så att täcknings­ bidraget blir positivt. Detta är självklart, annars skulle alla sänka sina priser hur mycket som helst. Företagets image Priset på företagets produkter har stor betydelse för den bild före­ taget visar för omvärlden. Skillnaden mellan NK på fina gatan och IKEA ute i förorten är uppenbar. En lågprisbutik har inte bara lågt pris, den utstrålar också billighet i andra bemärkelser. Vissa männ­ iskor vägrar att gå in i en sådan butik. Folk kunde ju tro att de har hamnat på obestånd. En intressant fråga är om du ökar sympatierna för dig och ditt företag om du tar ett lågt pris. Jag tror inte det. Den som tar ”rätt” pris får nog mer respekt om man ser till hela kundkretsen. Ett alltför lågt pris väcker misstankar om att kvaliteten inte är den bästa. Snickare ledig brukar man kalla den här effekten. Under tider när det är svårt att få tag i snickare, och en sådan annonserar i tidningen efter jobb kan man ju misstänka att den snickaren är riktigt usel.

18 | 


Böcker från Björn Lundén Information AB AKTIEBOLAG ANSTÄLLDA ATT AVSLUTA EN ANSTÄLLNING AVDRAG AVTAL BOKFÖRING BOKFÖRING & BOKSLUT I ENSKILD FIRMA BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING I MINDRE AKTIEBOLAG – K2 BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING MINDRE AKTIEBOLAG – K3 BOKSLUTSANALYS BOSTADSRÄTT BOUPPTECKNING & ARVSKIFTE BUDGET BYTE FRÅN ENSKILD FIRMA TILL­AKTIEBOLAG BYTE FRÅN HANDELSBOLAG TILL­AKTIEBOLAG DEKLARATIONSTEKNIK DET NYA SKATTEFÖRFARANDET DRIVA FÖRETAG SOM PENSIONÄR EGET AKTIEBOLAG EKONOMISK UPPSLAGSBOK EKONOMISKA FÖRENINGAR ENSKILD FIRMA FASTIGHETSBESKATTNING FASTIGHETSJURIDIK FEMTIO PLUS FINANSIERING FUSIONER & FISSIONER FÅMANSFÖRETAG FÄLLOR OCH FEL I PRAKTIKEN FÖRETAGETS EKONOMI FÖRETAGSKALKYLER FÖRETAGSJURIDISK UPPSLAGSBOK FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖRMÅNER FÖRSÄLJNINGSTEKNIK GOD MAN & FÖRVALTARE GÅVA HANDELSBOLAG HÄSTVERKSAMHET IDEELLA FÖRENINGAR IDROTTSFÖRENINGAR INKÖPSTEKNIK

KOMPANJONER KOMPETENSFÖRSÄLJNING OCH PERSONLIG MARKNADSFÖRING KONCERNER KULTURARBETARBOKEN LANTBRUKARBOKEN LIKVIDATION LÖNEHANDBOKEN LÖNESÄTTNING MAKAR MALLAR & DOKUMENT MARKNADSFÖRING MOMS PENSIONSSTIFTELSER PERSONLIG EFFEKTIVITET PRESENTATIONSTEKNIK PRISSÄTTNING PROJEKTARBETE I FÖRETAG REDOVISNING I BOSTADSRÄTTS­ FÖRENINGAR REDOVISNING I IDEELLA FÖRENINGAR REDOVISNING I LANTBRUK REPRESENTATION REVISION I FÖRENINGAR ROT & RUT SAMBOBOKEN SAMFÄLLIGHETER SEMESTER & SJUKFRÅNVARO SKATTENYHETER SKOGSÄGARBOKEN SOLOFÖRETAG STARTA & DRIVA FÖRETAG START UP AND RUN A BUSINESS IN SWEDEN STIFTELSER STYRELSEARBETE I AKTIEBOLAG STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR SÄLJA TJÄNSTER TESTAMENTSHANDBOKEN TRAKTAMENTE UTLANDSMOMS VARDAGSJURIDIK VD-BOKEN VÄRDEPAPPER VÄRDERING AV FÖRETAG ÄGARSKIFTE I FÖRETAG

www.blinfo.se


UR INNEHÅLLET Björn Lundén

Kostnadsbaserad prissättning • Konkurrentbaserad prissättning • Värdebaserad prissättning • Undersökningsbaserad prissättning • Dynamisk prissättning • Priskänslighet • Bonus och rabatter • Prutning • Psykologisk prissättning • Höjning och sänkning • Prisinformation • Prisförhandlingar • Skumningsprissättning • Penetreringsprissättning • Differentierad prissättning • Paketprissättning

FÖRFATTAREN

Björn Lundén har skrivit ett flertal böcker om företagets marknadsföring och ekonomi. Han anlitas ofta som föredragshållare vid företagarutbildningar.

– KUNSKAPSFÖRETAGET FÖR FÖRETAGSKUNSKAP –

www.blinfo.se

Prissättning

PRISSÄTTNING handlar om den svåra konsten att sätta rätt pris på dina produkter, oavsett om det är en vara eller en tjänst. Rätt prissättning är en viktig och ofta förbisedd framgångsfaktor för alla företag. Den här boken hjälper dig att räkna fram det optimala priset och att välja rätt prisstrategi. Det finns knappast någon annan åtgärd som har så stor effekt på företagets resultat i förhållande till vad åtgärden kostar – att sätta eller ändra ett pris kostar ju i princip ingenting.

BJÖRN LUNDÉN

PRISSÄTTNING Praktisk handbok Tredje upplagan

Profile for Smakprov Media AB

9789170278259  

9789170278259  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded