9789140686985

Page 1

STEPPING STONE

GRAMMAR

BIRGITTA DALIN KERSTIN TUTHILL

PÅ SVENSKA

STEPPING STONE Grammar på Svenska är en bok i serien STEPPING STONE. Här samlas den grammatik som finns i de tre elevböckerna Stepping Stone 1, 2 och 3. STEPPING STONE Grammar på Svenska ger dig de grammatiska kunskaper du behöver för att klara dina studier i engelska från nybörjarnivå till gymnasiets första kurs. Grammatiska regler förklaras på svenska och exempelmeningar visar hur reglerna används i praktiken.

STEPPING STONE

GRAMMAR

BIRGITTA DALIN KERSTIN TUTHILL

PÅ SVENSKA


Innehåll

§ 1 Tabellfakta.................................... 4

Substantiv § 2 Plural med -s................................ 5 § 3 Oregelbunden plural.................... 6 § 4 Substantiv som alltid står i singular i engelska......................... 7 § 5 Substantiv som står i plural i engelska............................ 8 Genitiv § 6 Apostrofgenitiv............................. 9 § 7 Of-genitiv................................... 10 Artiklarna § 8 Den obestämda artikeln (a/an)... 10 § 9 Den bestämda artikeln (the)....... 11 Pronomen § 10 Personliga pronomen.................. 12 § 11 There is/there are........................ 12 § 12 Possessiva pronomen.................. 13 § 13 Reflexiva pronomen.................... 14 § 14 Relativa pronomen..................... 15 § 15 Frågepronomen.......................... 17 § 16 Demonstrativa pronomen........... 18 § 17 Some, any................................... 19 § 18 No one, nobody, nothing, no, none .................................... 20 § 19 Everyone, everybody .................. 20 § 20 Myckenhetsord........................... 20 Verb § 21 Presens....................................... 21 § 22 Imperfekt .................................. 23 § 23 Perfekt........................................ 25 § 24 Pluskvamperfekt......................... 25

§ 25 Futurum..................................... 26 § 26 Alfabetisk förteckning över tema former av oregelbundna verb...... 27 § 27 Do-omskrivning......................... 29 § 28 Do som ersättningsverb.............. 31 § 29 Question tags ............................ 31 § 30 Modala hjälpverb........................ 32 § 31 Passiv form................................. 36 § 32 Ing-formen................................. 37 § 33 Verb + ing-form.......................... 38 § 34 Ing-form efter preposition.......... 38 § 35 Uttryck som följs av -ing............ 39 § 36 Ordföljd (rak och omvänd)........ 39 Adjektiv § 37 Komparation med -er och -est.... 40 § 38 Komparation med more och the most.............................. 41 § 39 Oregelbunden komparation....... 41 § 40 One/ones.................................... 42 Adverb § 41 Adverb eller adjektiv................... 42 § 42 Adverb som bildas av adjektiv..... 43 § 43 Verb som följs av adjektiv........... 43 § 44 Adverbialets placering................. 44 Prepositioner § 45 Tidsprepositioner....................... 44 § 46 Rumsprepositioner..................... 46 § 47 Olika preposition i engelska och svenska................................. 47

§ 48 De engelska ljuden..................... 50 § 49 Det engelska alfabetet................. 50

Register............................................... 51

3


§ 1 Tabellfakta Temperaturangivelse I England används numera oftast Celsiusgrader, men i USA används främst Fahrenheitgrader. Omvandling sker enligt formeln: 9 Grader i Fahrenheit = grader i Celsius x + 32 5 För att till exempel räkna om vanlig kroppstemperatur räknar vi alltså enligt följande: 333 66.6 + 32 = 98.6° F 37 ° C x 9 = 333, = 66.6, 5 Uttryck som används för att tala om vädrets temperatur enligt Fahrenheit är: It’s in the nineties. (very hot) It’s in the eighties. (hot) It’s in the seventies. (very warm)

It’s in the sixties. It’s in the fifties.

(warm) (mild)

Längd 1 inch 1 foot 1 yard 1 mile

2,5 centimeter 12 inches 1/3 yard 36 inches 3 feet 1.760 yards 1.609 meter

30,5 centimeter 91,4 centimeter

OBS! Märk att 1 svensk mil måste översättas med 10 kilometres eller 6.21 miles.

Valuta Great Britain: £1 = one pound sterling = 100 p = a hundred pence The USA: $1 = one dollar = 100 c = a hundred cents a penny = 1 cent a nickel = 5 cents a dime = 10 cents Volym 1 pint 1 quart (= 2 pints) 1 gallon (= 4 quarts)

British system

5,7 deciliter 1,1 liter 4,5 liter

a quarter = 25 cents

US system

4,7 deciliter 0,9 liter 3,8 liter

Vikt 1 ounce = 28,4 gram 1 stone = 6,4 kilo

1 pound = 16 ounces = 0,45 kilo

Area 1 acre = 4,840 square yards = 0.4 hectares = 4 047 kvadratmeter

4

Tabellfakta


Substantiv Substantiv är ord för levande varelser (child, boy, dog, mother), saker (sofa, kitchen), känslor (happiness, love, anger), egennamn (Paul, Sweden, November) mm. Ett substantiv står antingen i ental (singular) eller flertal (plural).

§ 2 Plural med -s A. Plural bildas oftast genom tillägg av ändelsen -s. one girl – two girls [lz] one boy – two boys [bɔz] one car – two cars [kɑz] B. Substantiv som slutar på -s, -x, -z, -ch, -sh i singular får ändelsen -es i plural. bus – buses [bsz] boss – bosses [bɒsz] box – boxes [bɒksz] buzz – buzzes [bzz] beach – beaches [bitʃz] brush – brushes [brʃz] C. Några substantiv som slutar på -o får -es i plural. potato – potatoes [pətetəυz] tomato – tomatoes [təmɑtəυz] hero – heroes [hərəυz] echo – echoes [ekəυz] De flesta andra substantiv som slutar på -o får bara -s i plural, t ex piano-pianos, video-videos, radio-radios, kilo-kilos, photo-photos. D. Substantiv som slutar på konsonant + y får ändelsen -ies i plural. family – families [fmliz] baby – babies [bebiz] factory – factories [fktriz] university – universities [junvsətiz] balcony – balconies [blkəniz] Men efter vokal + y lägger man bara till -s: boy-boys, toy-toys, day-days, journeyjourneys. E. Vissa substantiv som slutar på -f och -fe får ändelsen -ves i plural. calf – calves [kɑvz] half – halves [hɑvz]

knife – knives [navz] leaf – leaves [livz]

Substantiv

5


life – lives [lavz] loaf – loaves [ləυvz] shelf – shelves [ʃelvz]

thief – thieves [θivz] wife – wives [wavz] wolf – wolves [wυlvz]

Både regelbunden och oregelbunden plural förekommer i vissa substantiv t ex hoof-hoofs/hooves, scarf-scarfs/scarves. Andra substantiv som slutar på -f och -fe har regelbunden plural t ex roof-roofs, safe-safes.

§ 3 Oregelbunden plural A. En del substantiv bildar plural på andra sätt än genom tillägg av -s.

man [mn] – woman [wυmən] – child [tʃald] – foot [fυt] – tooth [tuθ] – person [psn] –

men [men] women [wmn] children [tʃldrən] feet [fit] teeth [tiθ] people [pipl]

One person can’t do this alone. I saw three people leave the shop at midnight. One man and two women were injured in the accident. We met two very nice Englishmen in Paris. How many children have you got?

En person kan inte göra det här ensam. Jag såg tre personer lämna affären vid midnatt. En man och två kvinnor skadades i olyckan. Vi träffade två mycket trevliga engelsmän i Paris. Hur många barn har du?

B. Vissa substantiv har samma form i singular och plural (nollplural). aircraft – aircraft [eəkrɑft] sheep – sheep [ʃip] fish – fish [fʃ] Chinese – Chinese [tʃaniz] Japanese – Japanese [dpəniz] Portuguese – Portuguese [pɔtʃuiz] There’s a sheep in the garden. What shall we do? There are millions of sheep in Australia. Bill has a goldfish in his fish tank. Did you hear that Tom caught ten fish yesterday?

6

Substantiv

Det är ett får i trädgården. Vad ska vi göra? Det finns miljontals får i Australien. Bill har en guldfisk i sitt akvarium. Hörde du att Tom fick tio fiskar igår?


§ 4 Substantiv som alltid står i singular i engelska Man skiljer mellan räknebara och oräknebara substantiv. Räknebara substantiv (kan räknas)

Oräknebara substantiv (kan inte räknas)

1. har både singular och plural form:

1. står alltid i singular:

Can you give me the book, please? (Kan du vara snäll och ge mig boken.) Molly reads a lot of books. (Molly läser massor av böcker.)

There’s often heavy traffic on Fridays. (Det är ofta mycket trafik på fredagar.)

2. har obestämd artikel:

2. har inte obestämd artikel:

This is a book I can really recommend. (Det här är en bok jag verkligen kan rekommendera.)

What terrible traffic! (En sån hemsk trafik!)

A. Substantiv som är oräknebara står alltid i singular och kan inte föregås av obe- stämd artikel (a/an). Oräknebara substantiv är t ex weather, luck, traffic, hair. What terrible weather we’re having today! Ett sånt förfärligt väder vi har idag! Learning a foreign language Att lära sig ett främmande språk is hard work. är ett hårt arbete. Mary has such beautiful hair. Mary har ett sånt vackert hår. B. Oräknebara substantiv i engelska men räknebara i svenska. Dessa substantiv står därför i singular i engelska men oftast i plural i svenska.

advice business cash furniture homework information knowledge money news progress pollution

råd affärer kontanter möbler läxa, läxor information, upplysningar kunskap, kunskaper pengar nyhet, nyheter framsteg föroreningar

OBS! Verbet har alltid singular form och som pronomen används this, that, it. Du får

inte heller använda a/an eller räkneord framför dessa substantiv. Använd some/any i stället. Du får inte heller använda many framför dem. Använd much i stället.

– Where is my money? – I put it on the table. How much cash do you need? I bought some new furniture last week.

– Var är mina pengar? – Jag lade dem på bordet. Hur mycket kontanter behöver du? Jag köpte lite (några) nya möbler förra veckan. Substantiv

7


STEPPING STONE

GRAMMAR

BIRGITTA DALIN KERSTIN TUTHILL

PÅ SVENSKA

STEPPING STONE Grammar på Svenska är en bok i serien STEPPING STONE. Här samlas den grammatik som finns i de tre elevböckerna Stepping Stone 1, 2 och 3. STEPPING STONE Grammar på Svenska ger dig de grammatiska kunskaper du behöver för att klara dina studier i engelska från nybörjarnivå till gymnasiets första kurs. Grammatiska regler förklaras på svenska och exempelmeningar visar hur reglerna används i praktiken.

STEPPING STONE

GRAMMAR

BIRGITTA DALIN KERSTIN TUTHILL

PÅ SVENSKA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.