9789188985354

Page 1

ett socialt spel

av

K r i sto ffe r triumfG ö r så här : Bestäm först vi l ken färg på frågorna ni s ka använd a: svart, ros a, b lå eller v i t . Färgerna har ingen i n nebörd i s i g, de är t i ll fö r at t särskilja frågorna så at t ni kan spela flera gånger. Den som först k an näm na någo n s om b li v i t intervjuad i värvets podcas t b ö rjar m ed at t dra ett kort. Läs frågan på kortet och b es täm v em s om s ka svara. om d u lyck as få et t u t förli gt s var, enligt övri ga spe lare, får du s om läst f rågan beh ål l a kort et . Den so m svarade drar nästa kort. varje ko rt u t gö r et t poäng och den som först får 1 0 ko rt v i nner. Tip s: Du kan även l åta en perso n svara på alla f rågorna på kortet . o m m i nst t vå av fyra f rågor besvaras u t förli gt får du b ehålla kortet.Vad tycker du är fullkomligt oviktigt, sådant som andra lägger för mycket tid och tanke på?

Beskriv din humor. Vad får dig att skratta så att du gråter?

Vilken är din största last?

Du tänker att du kan minst halva periodiska systemet. Det är inte sant.Inom vilket område känner du dig fortfarande oerfaren och naiv?

Vad provocerar dig?

Vad gör man med sina jordgubbar?

Vilken emoji använder du mest?Berätta om något du skulle kunna gråta en tår över i detta nu.

Vad känner du när någon försvarar sig genom att säga ”jag följde bara order”?

Vilket personlighetsdrag är du mest stolt över? Vilket är du minst stolt över?

Vilket är det bästa smörgåspålägget?Hur mycket pengar får du in varje månad och hur mycket gör du av med?

Hur känner du för människor som kramar träd?

Vilket är ditt favoritlandskap?

Har jorden besökts av varelser från andra planeter?Vilken konspirationsteori stämmer bäst enligt dig? Ge minst ett bevis.

Vad gör du helst på en lördag?

Vad skulle få dig att vilja utlösa brandlarmet på din arbetsplats?

Vilken tecknad figur är du?Är det moraliskt försvarbart att äta kött? Varför/varför inte?

Vilka känslor väcks inom dig när du inser att en låttext du tidigare älskat är banal och konstig?

Berätta om det snällaste du gjort för någon annan.

Vad har du lånat men aldrig lämnat tillbaka?Copyright © NICOTEXT 2022 All rights reserved Tryckt i Estland på miljömärkt FSC-papper. Klimatkompenserad frakt. www.nicotext.com Nicotext AB, Tullgränd 4, 11130 Stockholm, Sweden NICOTEXT ansvarar ej juridiskt för användandet av detta spel.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.