9789188955951

Page 1

Per Eklund

Lärarhandledning

INNEHÅLL Läromedlets utgångspunkter 3 Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 15 Att bedöma i SO-ämnen 17 Övningarnas koppling till centralt innehåll och betygskriterier 18 Att arbeta med övningarna 21 Året runt på 25 moment 24 Kapitel 1. Vårt liv tillsammans 32 Träna begrepp 33 Fixa ordlistan 38 Läs mellan raderna 40 Etik och teknik 42 Att vara i minoritet 45 Kapiteltest 1 48 Kapitel 2. Hinduism 51 Träna begrepp 53 Fixa ordlistan 56 Läs mellan raderna 58 Riter – hinduism 60 Morgonbönen 62 Köttfabriken 65 Testa dina attitydglasögon! Hinduism 67 Vem vet mest? Hinduism 69 Kapiteltest 2 71 Kapitel 3. Buddhism 73 Träna begrepp 75 Fixa ordlistan 78 Läs mellan raderna 80 Riter – buddhism 82 Dan Andersson och Buddha 84 Österländska visdomsord 87 Buddha till salu 90 Testa dina attitydglasögon! Buddhism 93 Vem vet mest? Buddhism 95 Kapiteltest 3 97 Kapitel 4. Religioner i Kina och Japan 99 Träna begrepp 100 Fixa ordlistan 103 Läs mellan raderna 105 Respekt för ledare 107 Respekt för äldre 112 Tai chi 115 Testa dina attitydglasögon! Religioner i Kina och Japan 116 Kapiteltest 4 118 Kapitel 5. Andra sätt att tro 120 Träna begrepp 124 Fixa ordlistan 127 Läs mellan raderna 129 Skapa en egen livsåskådning 131 Vad tror du på? 136 Undersökning om folktro 139 Vattumannen 141 Andra sätt att tro 143 Kapiteltest 5 145 Kapitel 6. Olika syn på livsfrågor 147 Träna begrepp 148 Fixa ordlistan 151 Håller du med? 153 Tolka texten 155 Religionsöversikt 157 Kapiteltest 6 160 Kapitel 7. Ditt och mitt liv i vår värld 163 Träna begrepp 164 Fixa ordlistan 167 Representationstestet 169 Åsiktsskalan 171 Biobesöket 174 Shop ’til you drop 176 Ditt och mitt liv i vår värld 178 Vi människor är olika 190 Kapiteltest 7 192 Tio tips för bättre studieresultat 194 Facit till kapiteltester 195

Läromedlets utgångspunkter

Ämnet religionskunskap ska verka i och förhålla sig till en mångkulturell skolmiljö både ur ett individuellt och ur ett samhälleligt perspektiv. Det är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar som gör att vi kan tolka och förstå vår värld utifrån nationella och internationella perspektiv. Dessa kunskaper behövs också i mötet med andra människor. Religionsundervisningen ska också anknyta till den verklighet, kulturell, social och personlig, som ungdomar lever i. Detta är utgångspunkten för Fundament Religion.

Religionsämnet och forskningen

Professor emeritus Kjell Härenstam anser att religionsämnets huvuduppgift är att hjälpa eleverna i deras egna liv och hjälpa dem att förstå världen av idag. (Härenstam K., Kan du höra vildhästen?, 2000.) Men under lång tid har ämnet religionskunskap präglats dels av förhållningssättet att religion och livsåskådning är något som handlar om ”andra”, dels av att dessa andra står för något enhetligt snarare än att vara representanter för en mångfald. (Thurfjell D., Det gudlösa folket, 2015.)

Redan i första kapitlet i Fundament Religion möter eleverna påståendet att de tycker att ämnet religionskunskap är ett av de minst intressanta ämnena i skolan. Vad beror detta på? Deras egna livsfrågor verkar vara för kontroversiella och svåra för lärarna att hantera i undervisningen, vilket bidrar till den uppfattningen. (Carlsson D. & Thalén P., Det postsekulära klassrummet, 2015.) Religion upplevs också av många ungdomar som något gammaldags som förhindrar utveckling i dagens samhälle. (Risenfors S., Gymnasieungdomars livstolkande, 2011.)

Detta kan alltså vara en förklaring till att elever inte är lika intresserade av religionskunskap som de är av andra skolämnen. De upplever att ämnet inte handlar om dem, det berör dem inte, de ser ingen bredd eller hur ämnet kan hjälpa dem i deras liv eller hjälpa dem att förstå vår värld av idag. Eleverna själva anser att de mest får lära sig om religion, till skillnad från att också lära sig från eller av religion. (Lövheim M. & Bromander J., Religion som resurs?, 2012.)

En kompletterande förklaring kan vara att synen på religionsämnet har förändrats. I det postmoderna samhället ser eleverna religionsämnet som föråldrat därför att undervisningen bedrivs utifrån religionernas historia, man hinner inte lyfta fram hur religioner och livsåskådningar hanterar livsfrågor i dagens samhälle. (Lindgren Ödén B. & Thalén P., Nya mål?: Religionsdidaktik i en tid av förändring, 2006.)

Intressant är att elever med svensk etnisk bakgrund sedan länge visat ett svagare intresse för religionsämnet än elever med utländsk bakgrund. I sammanhanget är det dock positivt att elever i högstadiet generellt har en tydlig medvetenhet om samhällets kulturella och religiösa mångfald. (von Brömssen K., Tolkningar, förhandlingar och tystnader, 2003.)

Internet har helt ändrat gängse uppfattningar gällande ungdomar och livsåskådning. Media har blivit elevernas huvudkälla för information om religion. Den näst mest frekventa källan till information eller kontakt med frågor om tro och religion är skolan. Av stor betydelse är därför vilka slags religioner och livsåskådningar som lyfts fram i undervisningen och hur dessa behandlas.

Det centrala hos religioner och livsåskådningar är nämligen inte deras dogmer utan hur de hjälper människan att hantera livet. Religionskunskapen måste därför hantera detta och lämna det gamla sättet att undervisa, där de stora världsreligionerna står i fokus. Genom att betona mångfald istället för homogenitet minskar risken för stereotypa framställningar av religioner och livsåskådningar. (Löfstedt M., Religionsdidaktik, 2011.)

Utifrån ovanstående forskningsresultat kring hur religionsämnet måste behandlas i skolan har alltså Fundament Religion utformats.

3 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Utveckla förmågorna och klara betygskriterierna

Fundament Religion ger förutsättningar för alla elever att få godkänt i religionskunskap. Bokens upplägg är format utifrån ämnets centrala innehåll samt de förmågor som eleverna under tre års tid ska utveckla.

Läromedlets upplägg och struktur

Fundament Religion utgår från den aktuella forskning som säger att religionsundervisningen ska anknyta till den verklighet, kulturell, social och personlig, som ungdomar lever i. Boken utgår alltså från livsfrågorna i elevernas eget liv och vidgar sedan perspektiven till att även omfatta livsfrågorna hos andra, för att därefter blicka ut mot förhållanden i vår värld idag. Eleverna ska lära sig om och av religion och livsåskådning.

Grundboken tar även fasta på forskningens rön om att sociala medier och populärkultur är den arena där unga idag hämtar inspiration för att forma sitt eget liv och bearbeta livsfrågor.

Lärarhandledningen presenterar övningar och uppgifter till samtliga kapitel. Övningarna är engagerande och får eleverna att fundera kring egna livsfrågor, forma en egen uppfattning och ta ställning för den. Övningarna är också läs­ och språkutvecklande.

Fundament Religion och elevernas progression

• Fundament Religion 7 utgår från elevens egen tillvaro och personliga frågor om livet. Via aktuella livsåskådningars sätt att förhålla sig till livet, och en tillbakablick på hur livsåskådningar formats genom historien, avslutas kursen med hur dessa frågor gestaltas i elevernas vardag via populärkulturen.

• Fundament Religion 8 utgår från hur olika riter, religiösa och icke­religiösa, följer oss genom livet och hur dessa gestaltas i judendom, kristendom och islam. Kursen avslutas med en utblick mot religionens roll i politiska skeenden.

• Fundament Religion 9 utgår från vårt liv tillsammans och hur etiska resonemang kan fungera. Via religion från Asien berättas om nya religiösa rörelser. Eleverna är nu mogna att tala om livsåskådningars roll för jämställdhet och sexualitet. Avslutningsvis ser vi livsåskådningen ur ett globalt perspektiv och talar om mänskliga rättigheter, frihet och ansvar. Eleverna är nu redo för vidare studier på gymnasiet.

4 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Fundament Religion och det centrala innehållet

Årskurs 7

Kapitelrubrik Centralt innehåll

Du själv och alla andra Viktiga frågor om livet

• Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.

• Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Livsfrågor i vår tid

• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

• Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism.

Etik – att tänka efter före

• Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.

• Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Livsfrågor i olika samhällen

Livsfrågor i medierna

Årskurs 8

Kapitelrubrik

Ditt och mitt liv

• Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

• Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort.

Judendom

Kristendom

Centralt innehåll

• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

• Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism.

• Centrala tankegångar inom [...] judendom [...].

• Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom [...] andra religioner.

• Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

• Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

• Centrala tankegångar inom kristendom [...].

• Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom [...].

• Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln [...] samt i ritualer och estetiska uttryck.

• Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning idag.

5 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kristendomen i Sverige

• Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln [...] samt i ritualer och estetiska uttryck.

• Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen.

Islam

• Centrala tankegångar inom [...] islam [...].

• Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom [...] andra religioner.

• Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i [...] andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

• Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Religion, fred och konflikt

• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

• Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.

Årskurs 9

Kapitelrubrik Centralt innehåll

Vårt liv tillsammans

• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

• Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism.

• Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.

• Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Hinduism

Buddhism

Religioner i Kina och Japan

Andra sätt att tro

• Centrala tankegångar inom [...] hinduism och buddhism.

• Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom [...] andra religioner.

• Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i [...] andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

• Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

• Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

• Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Olika syn på livsfrågor

• Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort.

• Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.

Ditt och mitt liv i vår värld

• Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen.

• Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

6 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Varför är ämnet religionskunskap så viktigt?

SST, Myndigheten för stöd till trossamfund, utkom i april 2019 med rapporten Sveriges religiösa landskap – samhörighet, tillhörighet och mångfald under 2000-talet (Skrift nr 8, 2019). Rapporten tecknar en aktuell bild av Sveriges religiösa landskap. Den undersöker alltså hur religiös praktik, tro och tillhörighet ser ut idag i det svenska samhället. Rapporten analyserar bland annat följande frågeställningar: Hur skiljer sig olika religiösa grupper åt ifråga om genus, ålder, utbildning och inkomst? Hur ser sambandet ut mellan religion och social sammanhållning? Analyserna bygger på enkätdata insamlade av SOM­institutet, och publikationen är författad av Erika Willander, sociolog verksam vid Uppsala universitet. Nedan följer en sammanfattning av undersökningen. I anslutning till resultaten finns sidhänvisningar så att du lätt hittar om du vill läsa mer. Sammanfattningen kan användas dels för att få en snabb inblick i rapportens resultat, dels som en utgångspunkt för samtal med kollegor, elever och föräldrar om varför ämnet religionskunskap är så viktigt i dagens skola. Rapporten vill teckna en aktuell, relevant karta över det religiösa landskapet i Sverige. Den omfattar fem religionstillhörigheter:

• Tillhöriga Svenska kyrkan.

• Tillhöriga en kyrka som är i minoritet i Sverige.

• Personer med muslimsk tillhörighet.

• Personer som tillhör en religion som varken är kristen eller muslimsk.

• Personer som uppgett att de inte har någon religionstillhörighet.

Du hittar hela rapporten här: https://www.myndighetensst.se/download/18.3907b1d0169055cec1fa7a49/1554715170878/sverigesreligiosalandskap_utskrift.pdf

Inställning till religion och religionsfrihet

• De som bor i Sverige är mer positivt inställda till kristendom och buddhism än islam (s. 13).

• Andelen som uttrycker en negativ inställning till islam har inte ökat, däremot fått en tydligare politisk förankring (s. 13).

• 57 procent av befolkningen är positiva till invandrares religionsutövning. Resten är negativa (s. 13).

• En stabil och relativt stor del av befolkningen verkar tro på ”något” (ca 60 procent).

Hur utövas religion?

• Alltfler svenskar saknar personlig erfarenhet av gudstjänst och andaktsliv (s. 23).

• Ca 30 procent deltar ibland i gudstjänster (s. 23).

• Ca 15 procent ber till Gud regelbundet varje vecka (s. 24).

• De som regelbundet deltar i gudstjänster varje vecka är från år 2000 till idag ca 5 procent.

• 46 procent tror på ”en opersonlig makt eller kraft” (s. 30).

Hur många tillhör olika religioner?

• Svenska kyrkan: 6 109 546 (85 procent av befolkningen).

• Frikyrkor: 321 829.

• Islamiska trossamfund: 154 140.

7 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

• Lutherska kyrkor (t.ex. danska, isländska, norska): 50 228.

• Ortodoxa och österländska kyrkor: 141 889.

• Övriga trossamfund (t.ex. judiska, buddhistiska, anglikanska): 148 237.

• Religionstillhörigheten minskar. Den största orsaken är att medlemmar lämnar Svenska kyrkan (s. 42).

• Det är vanligt att ha mer än en religionstillhörighet (s. 44).

Vad innebär de olika religionstillhörigheterna?

• Att tillhöra en religion betyder inte samma sak för alla (s. 47).

• Man kan praktisera religion utan att tillhöra en religiös organisation.

• Man kan be till Gud utan att tillhöra någon religion (s. 51).

• De som tillhör andra religioner är mer benägna att tro på Gud än de som tillhör Svenska kyrkan (s. 52).

Vem tillhör vilken religion?

• Kvinnor är mer benägna att utöva religion än män (s. 57).

• Det har blivit mindre vanligt att ha en religiös tillhörighet (s. 58).

• Universitetsutbildning är vanligare bland dem som inte har religiös tillhörighet (s. 62).

• Religion är en grund för diskriminering vid svenska arbetsplatser (s. 64).

• Höginkomsttagare är mindre religiösa än andra inkomstgrupper (s. 66).

Religiös tillhörighet och social sammanhållning

• Sverige är ett land där många människor känner hög allmän tillit (s. 79).

• Andelen av befolkningen som uttrycker att det inte går att lita på personer med annan religion har ökat (s. 75).

• Det är vanligare bland minoriteter att känna samhörighet med andra.

• Religionstillhörighet motverkar låg allmänmänsklig tillit (s. 79).

Avslutande reflektioner

• Det finns en utbredd idé i Sverige idag att religiositeten avtagit markant. Detta stämmer inte helt.

• Andelen medlemmar i Svenska kyrkan minskar (s. 81).

• Alltfler saknar egen erfarenhet av religiositet (s. 84).

• När svenskar talar om religion talar de om någon annans religion utan egen religiös erfarenhet (s. 82).

• De som kallar sig kristna är 8 procent av befolkningen.

• De som kallar sig muslimer är 2 procent av befolkningen (s. 82).

• Det är viktigt att vi har gemensamma utgångspunkter när vi talar om religion och religiositet (s. 87).

8 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Vägvisare – Europarådets rekommendationer

Europarådet har kommit fram till slutsatsen att ”en bred utbildning om religioner vore önskvärd för alla skolelever oavsett religiös eller icke­religiös bakgrund, för att bekämpa fördomar eller intolerans och för att främja ömsesidig förståelse och demokratiskt medborgarskap”.

Europarådet utfärdade därför i december 2008 en rekommendation till medlemsstaterna kring religioners och andra livsåskådningars dimension i interkulturell utbildning. Skriften Vägvisare (2017), av professor Robert Jackson, är ett resultat av detta arbete.

Vägvisare har syftet att utgöra ett stöd för beslutsfattare, skolor och lärarutbildare samt inspirera till dialog, samråd och handling hos medlemsländerna i frågor gällande implementeringen av religions­ och livsåskådningsdimensionen.

Nedan sammanfattas viktiga delar av Vägvisares första fyra kapitel i punktform. Just dessa kapitel kan anses utgöra en intressant fördjupning för de lärare som undervisar enligt Fundament­seriens böcker i religionskunskap. Sammanfattningen och frågorna kan användas för egen reflektion eller som utgångspunkt för diskussion med kollegor.

Sammanfattningen utgår från kapitelrubrikerna i skriften. I anslutning till varje kapitel finns en hållplats där man kan stanna upp och reflektera utifrån punkterna. Till stöd för reflektionen finns frågor och påståenden att svara på och ta ställning till. Det går givetvis bra att formulera egna frågor. Skriften finns i sin helhet att hämta via: https://www.researchgate.net/publication/318379262_ Swedish_translation_of_Signposts_Vagvisare_­_Program_och_praktik_for_undervisning_om_ religioner_och_icke­religiosa_livsaskadningar_i_interkulturell_utbildning

Ett enklare sätt att hitta skriften är att googla ”Vägvisare Robert Jackson”.

Kapitel 1. Rekommendationen: bakgrund, teman och utmaningar

• Kulturell och religiös mångfald manifesteras i alla länder (Vägvisare, s. 14).

• Ingen skola är kulturellt homogen (s. 14).

• En förståelse av religioner och icke­religiösa livsåskådningar betraktas som en väsentlig aspekt av interkulturell förståelse (s. 15).

• Det är viktigt att vårda positiva relationer med föräldrar och religiösa samfund och grupperingar liksom organisationer som sysslar med icke­religiösa filosofier (s. 16).

• Det bör finnas en klarhet i bruket av termer hos beslutsfattare, lärarutbildare och i skolan. Exempel på sådana begrepp är sekularitet, pluralitet, modernitet, postmodernitet.

Hållplats

1. Hur skapar du/ni förutsättningar för att eleverna ska få ”en förståelse av religioner och icke­religiösa livsåskådningar” med hjälp av Fundament Religion?

2. Hur skapar och vårdar du/ni ”positiva relationer med föräldrar och religiösa samfund och grupperingar liksom organisationer som sysslar med icke­religiösa filosofier”?

3. Vilka termer är svårtolkade i den egna praktiken?

4. Hur använder du/ni kapitlen i Fundament Religion samt övningarna ”Träna begrepp”, ”Fixa ordlistan” och ”Testa dina attitydglasögon!”?

9 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kapitel 2. Presentation av Vägvisare och huvudteman

• Vägvisare vill ta fram metoder som hjälper eleven att förstå religiöst språkbruk ur den invigdes perspektiv (s. 21).

• Religion låter sig inte reduceras till praktiker, artefakter och byggnader (s. 21).

• Det gäller att försöka förstå innebörden i det religiösa språket (s. 21).

• Inom det akademiska fältet religionsstudier är synsättet att alla, oavsett religiös anknytning, kan uppnå ett mått av förståelse för religion. Detta sker genom möten, interaktion med religiöst troende och/eller deras skrifter, berättelser, praktiker, doktriner osv. (s. 22).

Hållplats

1. Hur får du/ni eleverna att förstå betydelsen och innebörden av ”det religiösa språket”?

2. Hur använder du/ni bäst frågorna under rubriken ”Testa dina attitydglasögon!” i Fundament Religion?

3. Hur främjar du/ni ”möten och interaktioner med religiöst troende och/eller deras skrifter, berättelser, praktiker, doktriner osv.”?

Kapitel 3. Terminologi inom undervisning om religioner och livsåskådningar

• Fältet religioner och trosuppfattningar är ett terminologiskt minfält ur ett internationellt perspektiv. Många ord, t.ex. religion, religiös, tro, icke­religiös, sekulär och livsåskådning, har olika innebörd och associationer i olika språk och kontexter (s. 27).

• Beslutsfattare, lärarutbildare och skolan måste skapa klarhet i mål­ och syftesformuleringar, t.ex. definiera nyckelbegrepp och presentera en klar grund för undervisning om religioner och icke­religiösa livsåskådningar (s. 31). (Detta gäller ur ett europeiskt perspektiv, skriften lyfter inte fram t.ex. svenska kursplaner.)

Hållplats

1. Har du/ni samma tolkning av begreppen religion, religiös, tro, icke­religiös, sekulär och livsåskådning?

2. Hur tolkas mål­ och syftesformuleringar av de beslutsfattare, lärarutbildare och den skola som berör din/er verksamhet?

3. Är de svenska mål­ och syftesformuleringarna bra? Se läroplanen.

10 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kapitel 4. Kompetens och didaktik för att förstå religioner

• Lärare och elever måste ha en interkulturell kompetens för att förstå religioner och för att kunna höja kvaliteten i undervisningen (s. 33).

• Grundläggande för ovanstående är en tolerant attityd och respekt, att förstå religioners mångfald, att främja kommunikation och dialog, att främja ”medborgaranda och måttfullhet i att uttrycka sin identitet”, att skapa rum för interkulturell dialog, att våga lyfta känsliga frågeställningar, att bekämpa fördomar och stereotyper, att fostra till förmågan att analysera och objektivt tolka information (s. 34).

• Grunden är en interkulturell kompetens för att förstå, bemöta och skapa goda relationer och samtidigt förstå sig själv (s. 34). Detta kan ske via olika didaktiska metoder, t.ex. tolkningsmodellen och dialogmodellen (s. 35).

• Tolkningsmodellen vill gå bortom stereotyper, speciellt i läroböcker. Den fokuserar på hur religioner beskrivs (presentation), hur elever tolkar religiöst språkbruk (interpretation) och hur elever låter sig påverkas av sitt lärande om religioner (reflektion) (s. 36). För exempel, se s. 39–40.

• Dialogmodellen fokuserar på dialog mellan barn och ungdomar. Den lyfter fram tre grunddrag: erkännandet av mångfald, olikhet och förändring, en öppenhet och ett positivt gensvar på olikhet samt diskussion och debatt (s. 42). För exempel, se s. 43–44.

• Specialkunskaper om religioner är en stor fördel. Lärare som är lyhörda för religioners interna mångfald kan bygga en kunskapsbas i sin undervisning om de får stöd.

Hållplats

1. Hur främjar vi följande hos eleverna: a) en tolerant attityd och respekt, b) att förstå religioners mångfald, c) att främja kommunikation och dialog, d) att våga lyfta känsliga frågeställningar, e) att bekämpa fördomar och stereotyper, f) att fostra till förmåga att analysera och tolka?

2. Hur ska vi tolka påståendet att skolan ska främja ”medborgaranda och måttfullhet i att uttrycka sin identitet”?

3. Hur främjar vi de tre grunddragen för att åstadkomma dialog mellan barn och ungdomar?

11 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Att möta sig själv och det som är nytt

Under hösten 2019 ledde jag en diskussion vid ett seminarium arrangerat av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Inför seminariet hade deltagarna läst SO-didaktik: Att möta sig själv och det som är nytt (nr 4/2017, https://issuu.com/so­didaktik). Skriften tar avstamp i begreppet reflexivitet, så som det presenteras av professor Robert Jackson.

Förutom att Jackson hävdar att religiösa uttryck ska studeras utifrån begreppen religiös tradition, grupp och individ använder han begreppet reflexivitet. Detta begrepp innebär enligt Jackson att det är omöjligt att förstå religion och religiösa uttryck utan att vara medveten om hur den egna livsåskådningen påverkar det nya vi möter. Eleven ska i ämnet religionskunskap alltså kunna sätta det hen läser och lär sig i relation till sitt eget liv. På detta sätt blir reflexivitet en del av en religionsdidaktisk modell för undervisning.

Inför seminariet sammanställde jag ett antal påståenden som utgångspunkt för diskussionen. Använd gärna dessa påståenden som en utgångspunkt för kollegialt lärande med religionsdidaktik i fokus. Frågorna kan användas vid ett tillfälle, eller så kan ett par frågor behandlas vid några ämneskonferenser. Alla frågor behöver inte heller diskuteras. Vilka känns mest angelägna?

Uppgift

• Ta ställning till följande påståenden.

• Skriv ner några kommentarer, exempel och åtgärder som kan påverka religionsundervisningen.

1. Lärare, elever och föräldrar undrar varför eleverna tvingas läsa religionskunskap (s. 34).

2. Eleverna tycker inte att de känner igen sin egen tradition i läromedel och undervisning (s. 13).

3. Undervisningen innehåller för få exempel på levd religion (s. 13).

4. Det blir negativa konsekvenser när religionsundervisningen har ett historiskt fokus (s. 14).

5. Religionsundervisningen präglas av generaliseringar och stereotypa framställningar (s. 15).

12 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Påstående Kommentar/exempel/åtgärd

6. Religionsundervisningen riskerar att förstärka föreställningar om att religiösa människor styrs av regler och inte kan tänka själva (s. 15).

7. En pluralistisk och icke-konfessionell undervisning bidrar till respekt och förståelse för religiösa traditioner (s. 16).

8. Undervisningen bör inte stanna vid ytliga beskrivningar utan skapa möjligheter att förstå bakomliggande motiv (s. 16).

9. Eleven kan aktivt välja att vara en representant i klassrummet (s. 16).

10. Om eleven blir medveten om sin egen utgångspunkt kan eleven spegla den nya livsåskådning som studeras i den egna (s. 17).

11. Genom att utgå från den sociala aspekten av religion kan undervisningen göra det lättare för eleverna att förstå religion som en naturlig del av samhället (s. 20).

12. Ju äldre elever blir, desto mindre villiga är de att dela med sig av egna erfarenheter av sin religion (s. 24).

13. En medveten strategi för bättre religionsundervisning är att utgå från elevernas egna erfarenheter (s. 27).

14. Elever som positionerar sig religiöst känner inte igen sig i skolans religionsundervisning (s. 36).

13 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

15. Öppenhet och tolerans kännetecknar den moderna icke-religiösa människan, medan intolerans förknippas med religiösa utövare (s. 37).

16. Eleverna ska gå från att vara passiva mottagare av kunskap till att bli forskare. Eleverna förväntas använda samma typ av redskap som en forskare (s. 39).

17. För många nyanlända ungdomar är religionsundervisningen i skolan den första möjligheten att få förståelse för andra religioner än den egna (s. 43).

18. De utbildningsprogram som finns att tillgå representerar ofta de mest extrema tolkningarna av religiösa uttryck (s. 46).

19. Elever får mest möta och läsa om kritiska tolkningar av kristendom i relation till homosexualitet (s. 54).

20. Att diskutera frågor på avstånd från elevers personliga erfarenheter gynnar möjligheten till en trygg stämning där eleverna efterhand förmår utgå från egna erfarenheter (s. 58).

Har du synpunkter, tankar och åsikter om Fundament Religion är du välkommen att kontakta mig via info@tukanlaromedel.se eller 0708 33 85 14.

Allt gott!

Per Eklund

14 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Kraven som ställs i kursplanen förutsätter att eleverna gör något mer med det centrala innehållet. De ska bland annat resonera, analysera, dra slutsatser, argumentera och jämföra. Det räcker inte att de reproducerar fakta för att klara betygskriterierna i ämnet. Språk och lärande är nära kopplade till varandra. Därför behöver eleverna få en språk­ och kunskapsutvecklande undervisning. Alla elever gynnas av en sådan undervisning, men för många elever kan det vara absolut nödvändigt för att klara betygskriterierna.

Det finns ingen vedertagen definition av vad språk­ och kunskapsutvecklande undervisning är för något, men forskning inom språk och lärande har identifierat olika framgångsfaktorer för en sådan undervisning.

• Alignment innebär att det ska finnas en samstämmighet mellan målen, undervisningen och bedömningsuppgiften. Det måste tydliggöras för eleven vilket målet är, hur vägen mot målet ser ut och hur du som lärare kommer att bedöma elevens kunskapskvalitet. Övningarna i lärarhandledningen är kopplade till kursplanen. I slutet av varje kapitel i lärarhandledningen finns ett test, som också knyter an till de betygskriterier eleven tränat på i övningarna.

• Aktivera förkunskaper. Undervisningen behöver ta sin utgångspunkt i elevens tidigare erfarenheter och kunskaper. När dessa aktiveras får eleven krokar att hänga upp sin nya kunskap på.

• Höga förväntningar. I Lgr22 är förväntningarna på eleverna högt ställda. Eleven ska göra något mer med det centrala innehållet och kunna tillämpa faktakunskaperna i resonemang och argumentationer, för att dra slutsatser eller jämföra. Det innebär att hen behöver mötas av en undervisning med högt ställda förväntningar och kognitivt utmanande uppgifter. Övningarna i lärarhandledningen är kognitivt utmanande.

• Stöttning. För att eleven ska kunna klara kognitivt utmanande uppgifter behöver hen stöttning längs vägen, inte bara här och nu. Det behövs en mer framåtsyftande stöttning i form av strategier. Istället för att förenkla övningen som vi ger eleven ska vi fundera över vilken stöttning eleven behöver för att klara övningen. I lärarhandledningen finns stödstrukturer till övningarna, i form av skrivmallar, grafiska modeller, begreppslistor, lucktexter, lässtrategier eller olika typer av tankekartor.

• Språkets betydelse för lärandet. Lärare behöver bli medvetna om vilka språkliga utmaningar som kan finnas i de texter eleven ska läsa, men också de texter som eleven själv ska producera. Vi behöver fundera över vilket språk som krävs för att nå betygskriterierna inom det område vi arbetar med. I flera övningar i den här lärarhandledningen finns därför begreppslistor som eleven kan använda, men också förslag på sambandsord. Till varje kapitel finns begreppsövningar med de ämnesspecifika begreppen.

• Interaktion och elevaktivitet. Eleven behöver ges stort talutrymme och möjlighet till interaktion. Att tala och göra stärker lärandet och kunskapsutvecklingen. Elevens tankeprocesser synliggörs. Därför finns övningar i lärarhandledningen med fokus på interaktion och elevaktivitet.

• Flerspråkighet som resurs. Övningarna ger eleven möjlighet att använda sitt starkaste språk för att förstå ämnesinnehållet. Ibland sker ett ”korsspråkande”, translanguaging, där elevens flera språk används samtidigt. När elevens flerspråkighet tillvaratas kan språk­ och ämneskunskaper utvecklas parallellt. Om vi nyttjar elevens flerspråkighet kan vi ha fortsatt höga förväntningar, och även andraspråkselever kan arbeta med kognitivt utmanande övningar.

15 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Lästips:

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: effektiv undervisning i en utmanande tid. Natur & Kultur.

Gibbons, P. (2013). Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Studentlitteratur.

Gibbons, P. (2013). Stärk språket, stärk lärandet: språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Studentlitteratur.

Greppa språket: ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket (2012).

Haje, M. & Meestringa, T. (2014). Språkinriktad undervisning: en handbok. Studentlitteratur.

Kaya, A. (2016). Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner & erfarenheter. Natur & Kultur.

Wiksten (f.d. Bjerregaard), M. & Kindenberg, B. (2015). Språkutvecklande SO-undervisning: strategier och metoder för högstadiet. Natur & Kultur.

16 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Att bedöma i SO-ämnen

Att bedöma elevens prestationer inom ramen för aktuella styrdokument är en utmaning. Inte enbart därför att bedömning i sig är en komplex process, utan också för att samtliga SO­ämnen är omfattande i relation till både det centrala innehållet och betygskriterierna.

Uppgifterna i Fundament­serien utgår från det centrala innehållet och betygskriterierna och är uppbyggda utifrån två principer: analytisk och holistisk bedömning.

Analytisk bedömning

Analytisk bedömning innebär att bedömningen är uppdelad i mindre enheter. Varje enskild uppgift bedöms med utgångspunkt i olika delar av betygskriterierna. Detta är en metod som lämpar sig väl för bedömning av mindre uppgifter. Varje enskild uppgift är därför markerad med vilka delar av betygskriterierna som uppgiften kan ge belägg för. Varje enskild uppgift ger på så vis information om, eller belägg för, elevens kunskapsnivå.

Holistisk bedömning

Holistisk bedömning innebär att bedömningen riktar sig mot helheten istället för mot en mindre del. Att använda sig av holistisk bedömning lämpar sig bra om läraren ska bedöma ett större arbete eller prestationer över en längre tid. Uppgifterna i Fundament­serien understryker vilken förmåga som uppgiften utgår från och kan därför också användas för ett mer långsiktigt arbete och ingå i en större, holistisk bedömning.

Betygsättning

Att bedöma uppgifter är inte samma sak som att sätta betyg. Varje enskild uppgift ger läraren information om elevens kunskaper i relation till betygskriterierna för respektive ämne.

För att kunna sätta ett rättvist betyg är det viktigt att titta på helheten och bedöma elevens kunskaper utifrån samtliga uppgifter som eleven blivit bedömd på, och utifrån samtliga belägg som eleven visat.

I denna process kan de olika uppgifterna fungera som underlag för en större helhetsbedömning. I det sammanhanget är det viktigt att läraren tittar på elevens samlade prestation.

17 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Övningarnas koppling till centralt innehåll och betygskriterier

I tabellen nedan ser du respektive övnings koppling till det centrala innehållet och till del av betygskriterier. De delar av betygskriterierna som avses listas efter tabellen.

Kapitel Centralt innehåll Övning Del av betygskriterier kopplad till resp. övning

1 2 3 4 5

Kap. 1 Vårt liv tillsammans

Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Orientering om sekulära livsåskådningar och livshållningar, till exempel humanism och ateism.

Grundprinciper inom några etiska modeller, till exempel konsekvensetik och pliktetik.

Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Kap. 2 Hinduism

Centrala tankegångar inom [...] hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom [...] andra religioner.

Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i [...] andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Träna begrepp X

Fixa ordlistan X

Läs mellan raderna X X

Riter – hinduism X X X

Morgonbönen X X X

Köttfabriken X X X

Testa dina attitydglasögon! X X X X X

Vem vet mest? X

Kap. 3 Buddhism

Centrala tankegångar inom [...] hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom [...] andra religioner. Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i [...] andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Träna begrepp X

Fixa ordlistan X

Läs mellan raderna X X

Riter – buddhism X X X

Dan Andersson och Buddha X X X

Österländska visdomsord X X

Buddha till salu X X X X

Testa dina attitydglasögon! X X X X X

Vem vet mest? X

18 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
ordlistan
mellan raderna
Att vara i minoritet
Träna begrepp X Fixa
X Läs
X X Etik och teknik X
X X X X X

Kap. 4

Religioner i Kina och Japan

Centrala tankegångar inom [...] hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom [...] andra religioner.

Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i [...] andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Kap. 5

Andra sätt att tro

Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Träna

1 2 3 4 5

Olika syn på livsfrågor

Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort. Konflikter och samförstånd mellan olika religiösa och olika sekulära synsätt, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på kvinnors och mäns roller.

livsåskådning

Kap. 7

Ditt och mitt liv i vår värld

Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen. Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Träna begrepp X

Fixa ordlistan X

Håller du med? X X

Tolka texten X

Religionsöversikt X X

Träna begrepp X

Fixa ordlistan X

Representationstestet X X

Åsiktsskalan X

Biobesöket X X

Shop ’til you drop X X X

Ditt och mitt liv i vår värld X X X X X

Vi människor är olika X

19 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Kapitel Centralt innehåll Övning Del av betygskriterier kopplad till resp. övning
Träna begrepp X Fixa ordlistan X Läs mellan raderna X X Respekt för ledare X X Respekt för äldre X X Tai chi X Testa dina attitydglasögon! X X X X X
begrepp X Fixa ordlistan X Läs mellan raderna X X Skapa en egen
Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet. X X X X X Vad tror du på? X X Undersökning om folktro X X Vattumannen X Testa dina attitydglasögon! X X X X X
Kap. 6

Delar av betygskriterierna

Betygskriterierna bör betraktas som en helhet när det kommer till betygsättning. För att det ska vara enklare att använda uppgifterna i boken som underlag för bedömning har vi gjort en uppdelning. Denna uppdelning är till för att du som lärare ska kunna få belägg för elevernas kunskapsnivå i relation till de olika uppgifterna. Mer om de olika delarna och hur man kan tänka kring bedömning av detta hittar du på s. 17. Texten nedan är bearbetad.

Betygskriterium 1 Eleven visar [...] kunskaper om religioner och andra livsåskådningar.

Betygskriterium 2 Eleven för [...] resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner [...].

Betygskriterium 3 Eleven för [...] resonemang vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.

Betygskriterium 4 Eleven för [...] resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.

Betygskriterium 5 Eleven för [...] resonemang om etik, moraliska frågor och livsfrågor.

20 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Att arbeta med övningarna

En arena för fördjupad förståelse

Lärarhandledningen ska ses som en arena där eleverna kan få en fördjupad förståelse för hur de själva och andra tolkar och förstår livet. De ska utveckla sitt kritiska tänkande och få redskap som hjälper till att utveckla deras egen livsåskådning. Övningarna och uppgifterna skapar även förutsättningar för fördjupat lärande, vilket ligger till grund för bedömning mot betygskriterierna. I samband med denna process finns också utmärkta möjligheter till formativ bedömning.

Lärarhandledningen är upplagd utifrån bokens kapitelrubriker. Du hittar en rad olika uppgifter, ofta fler än vad du behöver till varje kapitel. Syftet med övningarna är att förklara, förstärka och förankra kapitlets innehåll hos eleverna. Övningarna ska göra så att eleverna lär sig från och av religion och livsåskådning, snarare än om.

I anslutning till varje övning finns angivet till vilket kapitel övningen hör, vilken typ av övning det är, till vilka typer av grupper övningen passar, hur lång tid övningen kan beräknas ta, vilka förmågor som tränas samt vilken koppling övningen har till det centrala innehållet och betygskriterierna.

Varje kapitel avslutas med ett kapiteltest. Testerna är utformade så att de i första hand testar de faktakunskaper som berörs i kapitlet. Utöver detta finns en eller flera uppgifter som är tänkta att testa någon ytterligare del av betygskriterierna.

I övningar och kapiteltester finns rader för eleverna att skriva på, men ofta räcker nog inte dessa till. Då kan ni naturligtvis använda anteckningsbok eller lösblad

När tiden inte räcker till

Du kanske inte hinner allt … Som läromedelsförfattare lever vi i den bästa av världar. En lärobok skrivs och en lärarhandledning konstrueras. Materialet täcker ämnets syfte, det centrala innehållet och betygskriterierna. Men kommer du som lärare att hinna med allt? Nej, hur vi än gör så hinner vi lärare sällan med allt som står i läroboken eller materialet i lärarhandledningen, trots goda avsikter och höga ambitioner. Hur gör du när tiden inte räcker till?

… men undervisa utifrån ämnets syfte …

Kapitlen i grundboken och övningarna i lärarhandledningen ska ses utifrån ämnets syfte. Lärarhandledningen beskriver i inledningen till varje kapitel hur kapitlet och övningarna hör samman med ämnets syfte. Detta är grunden. Grundboken och lärarhandledningen ger möjligheter till ett brett och varierat bedömningsunderlag kopplat till betygskriterierna.

… och utgå från modellen på nästa sida!

Om du känner att paniken är nära och du inte hinner det du planerat så kan du använda följande enkla modell för att ändå känna att du hunnit med ämnets syfte.

21 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

1. Utgå alltid från grundboken.

2. Arbeta med läsförståelsefrågorna i grundboken.

3. Utvärdera med hjälp av en av kapitlets övningar i lärarhandledningen. Varje övning har en koppling till betygskriterierna. Utgå från ett holistiskt perspektiv.

1. Grundbokens kapitel

2. Grundbokens läsförståelsefrågor

Behöver du en flytväst?

3. Övning i lärarhandledningen

BEDÖMNING

Känner du att du inte hunnit planera en lektion så som du tänkt? I lärarhandledningen finns många övningar som går att genomföra utan någon större planering eller förberedelse och som ändå ger lektionen ett tydligt syfte utifrån det centrala innehållet. De kan fungera som din ”flytväst” så att du klarar lektionen.

Du kan använda dessa övningar och låta eleverna sätta igång direkt. I de flesta fall behövs bara övningen, i några fall behöver de grundboken. Om du därefter avslutar med en genomgång och diskussion med eleverna så är lektionen i stort sett fixad. Kanske hinner du med två övningar under en lektion. Vissa övningar kan du använda igen, även om du gjort dem tidigare. Håll dig flytande!

22 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Året runt på 25 moment

Den här planeringen är ett förslag på hur Fundament Religion 7, 8 och 9 kan disponeras under respektive årskurs Med hjälp av grundbok och övningar täcker du hela kursplanen. Till varje moment finns också extramaterial som kan användas om du får tid eller vill fokusera mer på något område.

Självklart kan du komplettera med eget material som du har sedan tidigare eller arbeta enligt en annan planering än den här föreslagna.

Årskurs 7

Kapitel 1. Du själv och alla andra

Moment Planering och övningar

1

• Det viktiga i livet

2

• Sommarjobbet

3

• För religionsfrihet

• Träna begrepp

Kapiteltest 1

Extra

• Fixa ordlistan

• Mot religionsfrihet

Kapitel 2. Viktiga frågor om livet

Moment Planering och övningar

4

• Livets kortlek

• Du och din självbild

5

• Normer

6 Arbeta med ”Du och kärleken”.

• Kärlek och hat

7 Arbeta med frågorna i ”Du och vänner”, ”Du och skolan” och ”Livsåskådning och framtidsdrömmar”.

• Träna begrepp

Kapiteltest 2

Extra

• Fixa ordlistan

23 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kapitel 3. Livsfrågor i vår tid

Moment Planering och övningar

8

• Identitet

• Tro i Sverige. Undersökningen genomförs som hemuppgift.

9

• Tro i Sverige. Uppföljning av hemuppgift.

• Vad är religion?

10

• Religion och vetenskap

• Funderingar i väntrummet

11

12

• Konstnärerna och livet

• Tjejhistoria

• En bättre värld

• Träna begrepp

Kapiteltest 3

Extra

• Fixa ordlistan

Kapitel 4. Etik – om att tänka efter före

13

14

15

Kapiteltest 4

• Fyra hörn

• Dilemmasagor

• Väggen för vänlighet

• Träna begrepp

Extra

• Benbrottet

• Etik och ekonomi

• Vem kan du lita på?

• Fixa ordlistan

24 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Moment Planering och övningar

Kapitel 5. Livsfrågor i olika samhällen

Moment

16–17

• Religionsöversikt

• Vad vet du om religion?

• Tidsaxeln

18–19

• Väskans hemlighet

• Sant eller falskt?

20–21

• Skapelseberättelser

• Poängjakt

22–23

• Templet i Gamla Uppsala

• Träna begrepp

Kapiteltest 5

Extra

• Fixa ordlistan

Fördjupande fakta om forntida religioner, religion under antiken, fornnordisk religion samt samisk religion finns i inledningen till kapitlet i lärarhandledningen.

Kapitel 6. Livsfrågor i medierna

24–25

• Du och livet

• Populärkultur

• Träna begrepp

Kapiteltest 6

Extra

• Fixa ordlistan

Fördjupande information kring ungas medievanor finns i inledningen till kapitlet i lärarhandledningen.

25 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Planering och övningar
Moment Planering och övningar

Kapitel 1. Ditt och mitt liv

Moment

1 • Byggstenarna i ditt liv

2 • Är fotboll en religion?

• Träna begrepp

Kapiteltest 1

Extra

• Vad vet du om dig själv och andra?

• Ta tempen på ditt liv

• Fixa ordlistan

Kapitel 2. Judendom

Moment

3 • Profeten Jesajas budskap

4 • Läs mellan raderna

5

• Artefaktoteket

6

• Riter – judendom

• Finn fem fel

7

• Antisemitism

8

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Kapiteltest 2

Extra

• Fixa ordlistan

• Vem vet mest? Judendom

• Antisemitism från historien

• Ordna historien

• Religionsöversikt

26 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Årskurs 8
Planering och övningar
Planering och övningar

Kapitel 3. Kristendom

Moment

9–10

11

12

13

14

Kapiteltest 3

• Jesu liknelser

• Läs mellan raderna

• Artefaktoteket

• Riter – kristendom

• Finn fem fel

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Extra

• Fixa ordlistan

• Vem vet mest? Kristendom

• Bibeln som historisk källa

• Ordna historien

• Religionsöversikt

Kapitel 4. Kristendomen i Sverige

Moment

15

16

17

Kapiteltest 4

• Drömmen om Jerusalem

• Kristendomen i Sverige – samband

• Ordna historien

• Träna begrepp

Extra

• Fixa ordlistan

• Poängjakt

27 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Planering och övningar
Planering och övningar

Kapitel 5. Islam

Moment

18

19

20

21

22

23

Kapiteltest 5

• Koranens budskap

• Läs mellan raderna

• Artefaktoteket

• Hur är du klädd?

• Riter – islam

• Finn fem fel

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Planering och övningar

Extra

• Fixa ordlistan

• Vem vet mest? Islam

• Annonser om döden

• Ordna historien

• Religionsöversikt

Kapitel 6. Religion, fred och konflikt

Moment

24

25

Kapiteltest 6

• Vägra hata!

• Fred och konflikt

• Träna begrepp

Planering och övningar

Extra

• Fixa ordlistan

• Religionsöversikt

28 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kapitel 1. Vårt liv tillsammans

Moment

1

• Etik och teknik

Planering och övningar

2

• Läs mellan raderna

• Träna begrepp

Kapiteltest 1

Extra

• Att vara i minoritet

• Fixa ordlistan

Kapitel 2. Hinduism

Moment

3

• Morgonbönen

Planering och övningar

4

• Läs mellan raderna

5

• Riter

• Köttfabriken

6

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Kapiteltest 2

Extra

• Fixa ordlistan

• Vem vet mest?

Kapitel 3. Buddhism

Moment

7

• Österländska visdomsord

Planering och övningar

8

• Läs mellan raderna

9

10

Kapiteltest 3

• Buddha till salu

• Riter

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Extra

• Fixa ordlistan

• Vem vet mest?

• Dan Andersson och Buddha

29 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023
Årskurs 9

Kapitel 4. Religioner i Kina och Japan

Moment

11

12

13

Kapiteltest 4

• Respekten för ledare

• Respekten för äldre

• Läs mellan raderna

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Extra

• Fixa ordlistan

• Tai chi

Kapitel 5. Andra sätt att tro

Moment

14

15

16

17

Kapiteltest 5

• Vad tror du på?

• Läs mellan raderna

• Undersökning om folktro

• Skapa en egen livsåskådning

• Träna begrepp

• Testa dina attitydglasögon!

Planering och övningar

Planering och övningar

Extra

• Fixa ordlistan

• Vattumannen

Kapitel 6. Olika syn på livsfrågor

Moment

18

19

Kapiteltest 6

• Håller du med?

• Träna begrepp

• Tolka texten

Extra

• Fixa ordlistan

• Religionsöversikt

Planering och övningar

30 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kapitel 7. Ditt och mitt liv i vår värld

Moment

20

21

22–25

Kapiteltest 7

• Biobesöket

• Träna begrepp

• Shop ’til you drop

• Ditt och mitt liv i vår värld

Extra

• Fixa ordlistan

• Representationstestet

• Åsiktsskalan

• Vi människor är olika

Planering och övningar

31 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Kapitel 1. Vårt liv tillsammans

Grundbokens introduktion till kapitlet

I det här kapitlet ska du lära dig vad som kan menas med ett gott liv och att vara en god människa. Du får repetera den konsekvens­etiska modellen och den plikt­etiska modellen, och lära dig vad som menas med en dygd­etisk modell. Du kommer också att få kunskap om feministisk etik och om den värdegrund som allt arbete i skolan vilar på.

Övningar i kapitlet

Träna begrepp

Fixa ordlistan

Läs mellan raderna

Etik och teknik

Att vara i minoritet

Kapiteltest 1

För respektive övnings koppling till centralt innehåll och betygskriterier, se tabellen på s. 18.

32 Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023

Typ av övning: träna begrepp

Gruppstorlek: enskilt eller en mindre grupp

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: resonera, söka information

Koppling till centralt innehåll och betygskriterier: se tabell på s. 18

Lärarinstruktion

Den här övningen tränar eleverna i centrala ord och begrepp i kapitlet. Vissa av orden förklaras även i kapitlets ordlista.

33 LÄRARE Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
Träna begrepp

Träna begrepp, A

Den här övningen tränar dig på att förstå begrepp i kapitlet. Skriv först en kort förklaring av begreppet. Konstruera sedan en mening där du använder begreppet.

dygd

måttfullhet

klokhet

rättrådighet

mod

34 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
35 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1 högmod avund
vrede girighet

Träna begrepp, B

Den här övningen tränar dig på att förstå begrepp i kapitlet. Skriv först en kort förklaring av begreppet. Konstruera sedan en mening där du använder begreppet.

etik

moral

plikt

rättskänsla

generositet

36 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
37 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
tolerans ansvarstagande

Typ av övning: läsförståelse

Gruppstorlek: enskilt eller en mindre grupp

Tid: 10 minuter

Förmågor som tränas: söka information

Koppling till centralt innehåll och betygskriterier: se tabell på s. 18

Lärarinstruktion

”Fixa ordlistan” är ett komplement till övningen ”Träna begrepp”. Den här övningen går snabbare att genomföra. Båda övningarna hjälper eleven inför det avslutande kunskapstestet. Den kluring som avslutar övningen är till för de elever som blir klara lite snabbare än andra. De har då något att fundera på medan andra arbetar klart. Kluringen kan också göras gemensamt med hela klassen, som inledning eller avslutning på övningen. Orden förklaras i ordlistan i grundboken.

Rätt svar till kluringen är VÄRDEGRUND.

Vill du eller eleverna göra egna anagram? Googla ”anagram maker” eller ”anagram generator” så hittar du en hemsida där du enkelt kan skriva in ett ord och få det förvandlat till ett anagram.

38 LÄRARE Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1 Fixa
ordlistan

Den här övningen tränar dig på att förstå orden i ordlistan i kapitlet. Para ihop rätt ord med rätt förklaring.

1. dygd

2. dödssynd

3. etik

4. last

5. moral

6. plikt

7. synd

8. värdegrund

u En människas uppfattning om vad som är rätt och fel.

u De sämsta egenskaperna en människa kan ha enligt Aristoteles.

u Viktiga gemensamma etiska uppfattningar om hur vi ska leva.

u Det vi anser att vi är skyldiga att göra, till exempel följa en lag.

u De bästa egenskaperna en människa kan ha enligt Aristoteles.

u Studier av hur en människa väljer vad som är rätt och vad som är fel.

u En dålig egenskap som påverkar andra negativt.

u Att göra något som är fel.

Kluring

Att ändra bokstäverna i ett ord så att det bildas ett nytt ord eller flera ord kallas att göra ett anagram. Ursprungsordet till detta anagram finns i ordlistan. Vilket är ordet?

D U N D E R G R Ä V

39 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
Fixa ordlistan

Läs mellan raderna

Typ av övning: läsförståelse

Gruppstorlek: enskilt eller parvis

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: analysera, reflektera, resonera Koppling till centralt innehåll och betygskriterier: se tabell på s. 18

Lärarinstruktion

I denna övning får eleverna träna på att använda lässtrategier för att bättre förstå texten. Övningen syftar dels till att rent konkret lyfta fram några centrala tankar i kapitlet, dels till att eleverna ska förstå vad en lässtrategi är och hur de kan tillämpa den.

40 LÄRARE Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1

Läs mellan raderna

Lässtrategier

Lässtrategier kan hjälpa dig att förstå grundbokens text. Nu ska du få träna på en lässtrategi: att stanna upp under läsningen och ställa frågor till texten. En sådan fråga kan till exempel vara: Vad vill författaren säga?

Uppgift

De här meningarna är hämtade från grundboken. Din uppgift är att förklara vad författaren vill säga med texten.

1. ”De flesta människor vill kunna leva ett gott liv tillsammans med andra människor.” Vad menas med det?

2. Vad menas med att ”göra fel mot andra människor utifrån samhällets normer”?

3. ”Uppfattningen om vad som är rätt och fel kan variera, både inom samma livsåskådning och mellan olika livsåskådningar.” Förklara citatet genom att ge ett exempel.

4. ”Men uppfattningarna om hur vi ska vara som människor och hur vi ska arbeta för en bättre värld kan vara väldigt olika.” Förklara citatet genom att ge ett exempel.

41 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1

Typ av övning: värderingsövning

Gruppstorlek: enskilt eller en mindre grupp

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: reflektera, resonera, argumentera Koppling till centralt innehåll och betygskriterier: se tabell på s. 18

Lärarinstruktion

I kursplanen för ämnet religionskunskap står: ”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.”

I det centrala innehållet för ämnet religionskunskap står att undervisningen ska innehålla ”vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik” samt ”föreställningar om det goda livet kopplade till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik”. Denna övning hör samman med dessa citat från kursplanen och det centrala innehållet.

Uppgift 1 ska genomföras innan eleverna får ta del av uppgift 2. Det är mycket viktigt för att övningen ska nå sitt syfte. Eleverna ska kunna jämföra sina val och fundera på vad som påverkade dem att välja som de gjorde, samt varför detta sätt att tänka och resonera plötsligt förändrades.

Etik och teknik

Ny teknik kan orsaka etiska problem. Trafiken är full av situationer där en förare måste välja hur hen ska handla. År 2017 blev testning av självkörande bilar i trafiken tillåten i Sverige. Bilarna kan ta oss från en plats till en annan utan att vi styr dem själva. De som gör programvaran måste därför lära bilarna att göra val. Om en bil med en förare kör på någon är föraren ansvarig, men vem är ansvarig om bilen styrs av en dator? Kan datorer ha moral?

Övningen kan innehålla samtal utifrån följande frågor:

• Är det den som konstruerat programvaran som är ansvarig?

• Är det den som konstruerat bilen som är ansvarig?

• Är det föraren som är ansvarig?

42 LÄRARE Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1 Etik och teknik

Uppgift 1

I en självkörande bil sitter två personer. Bilen kör på en väg längs en bergssida. Vägen är så smal att bara en bil får plats. Till höger om vägen finns ett stup. Till vänster finns en bergvägg.

När bilen passerat en kurva står det plötsligt fyra personer på vägen. De har klättrat uppför stupet och går nu över vägen för att fortsätta sin klättring uppför bergväggen. Bilen har så hög fart att den inte kommer att hinna stanna. Det två personerna i bilen hinner inte varna de fyra personerna på vägen. Eftersom bilen är självkörande måste bilens dator i denna nödsituation vara programmerad för ett av följande alternativ:

1. Bilen kör över de fyra människorna och dödar dem.

2. Bilen kör in i bergväggen eller ner i stupet. De två personerna i bilen dör.

Hur skulle du programmera den självkörande bilen att köra? Motivera ditt val utifrån antingen plikt-, konsekvens- eller dygdetik.

43 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1 Etik och teknik

Uppgift 2

Forskare har studerat och kommit fram till att de flesta människor agerar enligt konsekvensetiken. De väljer att låta de två personerna i bilen dö istället för de fyra på vägen. Det får bäst konsekvenser för flest antal människor. Två människor dör istället för fyra.

Men när forskarna ändrade sin fråga så att den ställdes till en av dem som satt i bilen blev valet annorlunda.

Skulle du programmera den självkörande bilen på ett annat sätt om du var en av de två personer som satt i bilen? Motivera ditt val utifrån antingen plikt-, konsekvens- eller dygdetik.

44 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1

Typ av övning: analys

Gruppstorlek: enskilt eller en mindre grupp

Tid: 20 minuter

Förmågor som tränas: reflektera, resonera, argumentera Koppling till centralt innehåll och betygskriterier: se tabell på s. 18

Lärarinstruktion

Övningen anknyter till kursplanens formulering under rubriken ”Ämnets syfte”:

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilka roller religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.”

Inför övningen kan det vara bra att repetera livets byggstenar.

45 LÄRARE Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1 Att vara
minoritet
i
VERKLIGHETSUPPFATTNING TRYGGHET ETIK KÄNSLA IDENTITET RITER

Många människor tillhör religiösa livsåskådningar som är i minoritet i vårt land. Att vara i minoritet innebär att tillhöra en grupp med färre deltagare än de som är i majoritet (de som det finns flest av). Det finns olika minoriteter. De kan vara språkliga, kulturella eller religiösa.

Din uppgift är att ta fram problem som kan uppstå då man tillhör en religiös minoritet. Men du ska också ge förslag på om och i så fall hur dessa problem ska kunna lösas. Påståendena utgår från några av livets byggstenar.

1. Att kunna uttrycka sin längtan efter att få uppleva att det finns en god kraft eller idé, något gudomligt, att livet påverkas av ”något”, till exempel en gud.

Problem

Lösning

2. Att kunna följa etiska regler för hur man bör leva, till exempel tio Guds bud eller islams fem pelare.

Problem

Lösning

3. Att kunna utföra riter (ceremonier) i samband med viktiga händelser i livet, till exempel när ett barn fötts, när ett par ska gifta sig eller när någon har dött.

Problem

Lösning

46 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
Att vara i minoritet

4. Att ha en identitet, en känsla av att höra ihop med andra som har samma livsåskådning som en själv.

Problem

Lösning

5. Vilket av påstående 1–4 var det svårast att finna problem med? Vilket var det svårast att hitta en lösning på? Varför var det svårt?

47 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1

1. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet dygd?

u En dålig egenskap.

u En god egenskap.

u Att vara snäll.

2. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet högmod?

u Att vilja hämnas.

u Att inte vara för extrem men heller inte för mesig.

u Att tro sig vara viktigare och bättre än andra.

3. Vilket alternativ förklarar bäst vad som menas med att vara girig?

u Att vara ärlig och kunna skilja på vad som är rätt och fel.

u Att vilja ha mycket utan att samtidigt dela med sig.

u Att våga stå upp för det man anser är rätt.

4. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet etik?

u Etik handlar om situationer där vi inte kan veta vad som är rätt eller fel.

u Etik handlar om att studera vad människor väljer att göra i olika situationer.

u Etik handlar om att veta vad som är rätt.

5. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet moral?

u Uppfattningen om vad som är rätt eller fel i en speciell situation.

u Uppfattningen om ifall det finns en gud eller inte.

u Uppfattningen om ifall vetenskapen kan ge svar på allt eller inte.

6. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet konsekvensetik?

u Du gör ett val utifrån din förmåga att kunna ge och ta emot omsorg.

u Du gör ett val därför att du vill att valet ska leda till de bästa följderna.

u Du gör ett val utifrån hur du är som människa, din karaktär och dina egenskaper.

7. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet pliktetik?

u Du gör ett val därför att du anser att det är din skyldighet att välja så.

u Du gör ett val därför att du vill att valet ska leda till de bästa följderna.

u Du gör ett val utifrån hur du är som människa, din karaktär och dina egenskaper.

8. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet dygdetik?

u Du gör ett val därför att du anser att det är din skyldighet att välja så.

u Du gör det val som leder till mest lycka för flest antal människor.

u Du gör ett val utifrån hur du är som människa, din karaktär och dina egenskaper.

48 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1 Kapiteltest
1

9. Vilken förklaring passar bäst ihop med begreppet feministisk etik?

u Du gör ett val utifrån hur du är som människa, din karaktär och dina egenskaper. u Du gör det val som leder till mest lycka för flest antal människor.

u Du gör ett val utifrån din förmåga att kunna ge och ta emot omsorg.

10. Läs igenom nedanstående matris och studera hur elev 1 och elev 2 svarat på frågorna. De flesta frågorna, men inte alla, handlar om skolans värdegrund. Lös därefter uppgifterna.

A Skulle du kunna ge bort något som du egentligen vill ha själv?

B Är den som är ung mer värd än den som är gammal? X X

C Har du ansvar för att det är en trevlig stämning i din klass? X X

D Måste alla människor tycka lika om allting? X X

E Ska den som är kvinna ha fördelar framför den som är man? X X

F Har människor rätt att leva sina liv på olika sätt? X X

G Ska du alltid försöka hjälpa den som blir mobbad i skolan? X X

H Är det alltid fel att gå mot rött? X X

11. Skolans värdegrund har att göra med rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Välj tre av frågorna A–H som du anser kan kopplas samman med skolans värdegrund.

12. Förklara varför de frågor du valt ut kan kopplas samman med skolans värdegrund.

49 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1
Elev 1 Elev 2 Ja Nej Ja Nej
X X

13. Uppfyller elev 1 eller 2 skolans värdegrund bäst? Motivera ditt svar.

50 ELEV Fundament Religion 9, Per Eklund © Tukan läromedel 2023 Kapitel 1

Fundament Religion 9. Lärarhandledning

Copyright © Per Eklund och Tukan läromedel 2021, 2023

Utgiven av Tukan läromedel 2023

Örlogsvägen 15

426 71 Västra Frölunda www.tukanlaromedel.se

Redaktionell produktion:

KAP Pernilla Karlsson AB

Formgivning:

Anna Arturén, Gyllene Snittet bokformgivning AB

Illustrationer:

Anna Lagerström, Lille fabrik AB

Kartor:

Petter Lönegård, Lönegård & Co

ISBN: 978-91-8895-595-1

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.