9789188229366

Page 1


Denna bok tillhör:

Var snäll, alltid.

Utgiven av NA Förlag AB, Malmö www.naforlag.se © NA Förlag AB Första upplagan, första tryckningen Produktion: NA Förlag AB Författare: Jagoda Wernersson Grafisk form & layout: Joy Hill Illustratör: Jagoda Wernersson Omslag: Jagoda Wernersson N SWA ECO LA

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden.

Printed matter 4041 0982

BEL

Tryck: Print Best, Estland 2020

C

NOR DI

ISBN: 978-91-88229-36-6


Alfabetet Den här boken ingår i serien ”Snart kan vi”, som omfattar flera böcker i svenskämnet för grundskolans årskurs 1–3. ”Snart kan vi Alfabetet” låter eleverna på ett lekfullt sätt arbeta med följande delar ur kursplanens centrala innehåll: • Handstil. • Alfabetet och alfabetisk ordning. • Sambandet mellan ljud och bokstav.

4

A B C DE FGH K LMNOP QR S T U VWXYZ Å ÄÖ 5


VISSTE DU ATT?

1

VISSTE DU ATT?

Det svenska alfabetet har 29 bokstäver, där varje bokstav har sitt eget namn och utseende. I den här boken kommer du få lära dig hela alfabetet, från A till Ö.

2

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ii

Jj

Kk

Ll

Qq

Rr

Ss

Yy

Zz

Åå

Ff

Gg

Hh

Mm Nn

Oo

Pp

Tt

Uu

Ww Xx

Ää

Öö

Vv

4

De flesta av alfabetets bokstäver har sitt eget ljud. Fem av dem har inte det. De fem bokstäverna som inte har ett eget ljud är:

C kan ibland uttalas som K, som i clown...

...men C kan också uttalas som S, som i citron

Q uttalas som K, som i quetzal

W uttalas som V, som i weddelsäl

X uttalas som KS, som i tax

Z uttalas som S, som i zebra

Stora bokstäver kallas för VERSALER. Exempel: A B C

3

Små bokstäver kallas för gemener. Exempel: a b c

6

7


BOKSTAVSVÄNNER

BOKSTAVSVÄNNER

Bli vän med bokstäverna! Dra streck som pilarna visar. Först med mörkt och sedan ljusare. Några bokstäver liknar varandra. Vi kallar dem BOKSTAVSVÄNNER.

L

&

P

&

K

&

R

som i paket och räv

T

D

som i lamm och tårta

&

B

som i dalahäst och bulle

8

F

&

I

&

E

som i flagga och elefant

Z

som i kam och zebra

J

som i igloo och jordgubbe

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.