9789180923088

Page 1

Maja-Stina Andersson

Loppan på stranden

Utgiven av Idus förlag, Lerum, 2024 www.idusforlag.se | info@idusforlag.se

© Text & bild: Maja-Stina Andersson

Första upplagan

Tryckt i Viljandi, 2024

ISBN: 978-91-8092-308-8

Andersson

Maja-Stina

Loppan, mamma och Skrutt ska åka till stranden.

Men var är Skrutt?

På stranden är det jättesoligt. Måste ha hatten, säger mamma.

Var är hatten?

Loppan, mamma och Skrutt ska åka till stranden. Följ med du också och leta-peka på alla grejer Loppan behöver. Kanske är det Skrutt som har lånat?

www.idusforlag.se

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.